Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Regard whitespace Rev 12917 → Rev 12918

/trunk/Scribus/translations/po/scribus.sq.ts
1,7 → 1,7
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
<context>
<name>@default</name>
<name></name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
<source>getColorNames() -&gt; list
16,6 → 16,121
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
<source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">getColor(&quot;emër&quot;) -&gt; &quot;tuple&quot;
 
Përgjigjet me një &quot;tuple&quot; (C, M, Y, K) që përmban përbërësit në katër ngjyra të
ngjyrës &quot;emër&quot; prej dokumentit të çastit. Nëse nuk ka dokument të hapur, sillet
vlera e ngjyrës me atë emër prej ngjyrave të dokumentit parazgjedhje.
 
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
<source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">changeColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)
 
Ndryshon ngjyrën &quot;emër&quot; në vlerën e treguar CMYK. Vlera e ngjyrës përcaktohet
nga katër përbërs c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Përbërësit e ngjyrës do të duhej të ishin brenda intervalit nga 0 te 255.
 
Mund të sjellë NotFoundError nëse emri i ngjyrës nuk gjendet.
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">defineColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)
 
Përcakton një ngjyrë të re &quot;emër&quot;. Vlera e ngjyrës përcaktohet nga katër përbërës:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Përbërësit e ngjyrës do të duhej
të ishin brenda intervalit nga 0 te 255.
 
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
<source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.
 
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">deleteColor(&quot;emër&quot;, &quot;zëvendëso&quot;)
 
Fshin ngjyrën &quot;emër&quot;. Çdo hasje e asaj ngjyre zëvendësohet nga
ngjyra &quot;zëvendëso&quot;. Nëse nuk jepet një, &quot;zëvendëso&quot; merr si vlerë ngjyrën e tejdukshme
&quot;Asnjë&quot;.
 
deleteColor funksionon në ngjyra dokumenti parazgjedhje nëse nuk ka dokument të hapur.
Në atë rast, &quot;zëvendëso&quot;, nëse është caktuar, nuk ka efekt.
 
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
<source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">replaceColor(&quot;emër&quot;, &quot;zëvendëso&quot;)
 
Çdo hasje e ngjyrës &quot;emër&quot; zëvendësohet me ngjyrën &quot;zëvendëso&quot;.
 
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet emri i ngjyrës.
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
31,6 → 146,2798
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
 
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
optional parameters is False.
 
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
 
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
 
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
<source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
 
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
 
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.
 
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
BUTTONOPT_DEFAULT Pressing enter presses this button.
BUTTONOPT_ESCAPE Pressing escape presses this button.
 
Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
&apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
 
Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
<translation type="unfinished">messageBox(&quot;titull&quot;, &quot;mesazh&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
 
Shfaq një kuti mesazhesh me titullin &quot;titullin&quot;, mesazhin &quot;mesazh&quot;, dhe
një ikonë &quot;ikonë&quot; dhe deri në tre butona. Si parazgjedhje nuk përdoret ikonë
dhe shfaqet një buton i vetëm, OK. Lipsen vetëm argumentat titull dhe mesazh,
edhe pse vendosja e një ikone dhe butonit(ave) këshillohet me forcë.
Teksti i mesazhit mund të përmbajë shënime të thjeshtë tip HTML.
 
Përgjigjet me numrin e butonit që shtypi përdoruesi. Numrat e butonave fillojnë
nga 1.
 
Për parametrat e ikonës dhe butonit ka konstante të paracaktuara të mundshme
me emra të njëjtë si në Dokumentimin e Qt. Këto janë konstantet BUTTON_* dhe
ICON_* përcaktuar te moduli. Ka po ashtu dy konstante ekstra që
pranojnë binary-ORed me konstante butonash:
BUTTONOPT_DEFAULT Shtypja e Enter-it shtyp këtë buton.
BUTTONOPT_ESCAPE Shtypja e Esc-ut shtyp këtë buton.
 
Shembuj përdorimi:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
&apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
 
Konstante të përcaktuara butonash dhe ikonash:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
<source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
 
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
<translation type="unfinished">valueDialog(titull, mesazh [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Shfaq dialogun e zakonshëm &apos;Kërko për varg&apos; dhe sjell vlerën e vargut
Parametra: titull dritareje, tekst në dritaren dhe vlerë opsionale &apos;parazgjedhje&apos;.
 
Shembull: valueDialog(&apos;titull&apos;, &apos;tekst në dritaren&apos;, &apos;opsionale&apos;)
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
<source>newStyleDialog() -&gt; string
 
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:
 
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
 
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins
 
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
 
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.
 
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).
 
numPage = Number of pages to be created.
 
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.
 
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)
 
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:
 
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
 
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins
 
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
 
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
 
firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
 
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.
 
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
<source>closeDoc()
 
Closes the current document without prompting to save.
 
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
<translation type="unfinished">closeDoc()
 
Mbyll dokumentin e çastit pa pyetur për ruajtje apo jo.
 
Mund të shfaqë NoDocOpenError nëse nuk ka dokument që të mbyllet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
<source>haveDoc() -&gt; bool
 
Returns true if there is a document open.
</source>
<translation type="unfinished">haveDoc() -&gt; bool
 
Përgjigjet me true nëse ka një dokument të hapur.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
<source>openDoc(&quot;name&quot;)
 
Opens the document &quot;name&quot;.
 
May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
<translation type="unfinished">openDoc(&quot;name&quot;)
 
Hap dokumentin &quot;emër&quot;.
 
Mund të sjellë ScribusError nëse dokumenti nuk hapet dot.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
<source>saveDoc()
 
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.
 
If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
<translation type="unfinished">saveDoc()
 
Ruan dokumentin e çastit me emrin e çastit, përgjigjet me true nëse ka sukses.
Nëse dokumenti nuk është ruajtur ende, kjo mund të sjellë një dialog ruajtje.
 
Nëse ruajtja dështon, hëpërhë nuk ka rrugë se si të merret vesh.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
<source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).
 
May raise ScribusError if the save fails.
</source>
<translation type="unfinished">saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Ruan dokumentin e çastit nën një emër të ri &quot;emër&quot; (i cili mund të jepet me shteg
të plotë ose relativ).
 
Mund të sjellë ScribusError nëse ruajtja dështon.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
<source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
 
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
<source>setUnit(type)
 
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
 
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
<translation type="unfinished">setUnit(type)
 
Ndryshon njësinë matëse të dokumentit. Vlera të mundshme për &quot;njësinë&quot; përcaktohen
si konstante UNIT_&lt;tip&gt;.
 
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një njësi e pavlefshme.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
<source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
 
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
<translation type="unfinished">getUnit() -&gt; integer (konstante Scribus për njësi)
 
Përgjigjet me njësitë marëse të dokumentit. Vlera e sjellë do të jetë ajo e
konstanteve UNIT_*:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
<source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
 
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
<translation type="unfinished">loadStylesFromFile(&quot;emër kartele&quot;)
 
Ngarkon në dokumentin e çastit stile paragrafësh prej dokumentit Scribus
te &quot;emër kartele&quot;.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
<source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
<translation type="unfinished">setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Cakton tipin e dokumentit. Për të pasur faqe për karshi vëreni parametrin e parë si
FACINGPAGES, për të mos përdorur facingPages përdorni NOFACINGPAGES. Nëse doni
që faqja e parë të jetë faqe majtas vëreni parametrin e dytë si FIRSTPAGELEFT, për
faqe djathtas përdorni FIRSTPAGERIGHT.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
<source>closeMasterPage()
 
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
<source>masterPageNames()
 
Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
<source>editMasterPage(pageName)
 
Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
<source>createMasterPage(pageName)
 
Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
<source>deleteMasterPage(pageName)
 
Delete the named master page.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Përgjigjet me emrin e ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
<source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
<source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
<source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineColor([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Përgjigjet me emrin e ngjyrës për vijën e objektit &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
<source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
<source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
<source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineWidth([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
 
Përgjigjet me gjerësinë e vijës për objektin &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
<source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineShade([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
 
Përgjigjet me vlerën e hijes së ngjyrës për vijën e objektit &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
<source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
<source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
<translation type="unfinished">getLineEnd([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer (shihni konstante)
 
Përgjigjet me stil kulmi për vijën e objektit &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Tipet e kulmeve janë:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
<source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
<translation type="unfinished">getLineStyle([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer (shihni konstante)
 
Përgjigjet me stil vije për objektin &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
objekti i përzgjedhur për çastin. Konstante tipi vijash janë:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
<source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFillShade([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
 
Përgjigjet me vlerën e hijes së ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getCornerRadius([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
 
Përgjigjet me rrezen e kulmit për objektin &quot;emër&quot;. Rrezja shprehet
në pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
<source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getImageScale([&quot;emër&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Përgjigjet me një çift (x, y) që përmban vlera ripërmasimi për kornizën e pamjes
&quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
<source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getImageName([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Përgjigjet me emrin e kartelës së pamjes në kornizën e pamjes.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation type="unfinished">getPosition([&quot;emër&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Përgjigjet me një çift (x, y) për pozicionin e objektit &quot;emër&quot;.
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
Pozicioni shprehet në njësinë matëse aktuale të dokumentit
- për sqarime shihni UNIT_&lt;tip&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
<source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
<translation type="unfinished">getSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Përgjigjet me një çift (gjerësi, lartësi) për madhësinë e objektit &quot;emër&quot;.
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
Madhësia shprehet në njësinë matëse aktuale të dokumentit - për sqarime shihni UNIT_&lt;tip&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
<source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
<translation type="unfinished">getRotation([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
 
Përgjigjet me rrotullimin e objektit &quot;emër&quot;. Vlera shprehet në gradë,
dhe kahu orar merr vlera pozitive. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
<source>getAllObjects() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
<translation type="unfinished">getAllObjects() -&gt; list
 
Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë objekteve në faqen e çastit.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
<source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
 
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.
 
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
<source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
 
Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
<source>getProperty(object, property)
 
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
 
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.
 
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.
 
The return value varies depending on the type of the property.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
<source>setProperty(object, property, value)
 
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.
 
See getProperty() for more information.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Zhvendos objektin &quot;emër&quot; me dx dhe dy në lidhje me pozicionin e vet të çastit.
Hapësirat shprehen në njësinë matëse të çastit të dokumentit (shihni
konstantet UNIT). Nëse nuk është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
Nëse objekti &quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
<source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="unfinished">moveObjectAbs(x, y [, &quot;emër&quot;])
 
Zhvendos objektin &quot;emër&quot; te një vendndodhje e re. Koordinatat shprehen në
njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstante UNIT). Nëse nuk
është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Nëse objekti
&quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
<source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
 
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">rotateObjectAbs(rot [, &quot;emër&quot;])
 
Cakton rrotullimin e objektit &quot;emër&quot; sa &quot;rot&quot;. Vlerat pozitive
nënkuptojnë rrotullim në kah antiorar. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
<source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
 
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
 
Ripërmason objektin &quot;emër&quot; në gjerësinë dhe lartësinë e dhënë. Nëse nuk
jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
<source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
<translation type="unfinished">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Përgjigjet me emrin e objektit të përzgjedhur. &quot;nr&quot;, nëse jepet, tregon numrin
e objektit të përzgjedhur, p.sh. 0 do të thotë objekti i parë, 1 do të thotë
i dyti i përzgjedhur e me radhë.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
<source>selectionCount() -&gt; integer
 
Returns the number of selected objects.
</source>
<translation type="unfinished">selectionCount() -&gt; integer
 
Përgjigjet me numrin e objekteve të përzgjedhur.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
<source>selectObject(&quot;name&quot;)
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
<translation type="unfinished">selectObject(&quot;emër&quot;)
 
Përzgjedh objektin me &quot;emrin&quot; e dhënë.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
<source>deselectAll()
 
Deselects all objects in the whole document.
</source>
<translation type="unfinished">deselectAll()
 
Çpërzgjedh tërë objektet në tërë dokumentin.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
<source>groupObjects(list)
 
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
<translation type="unfinished">groupObjects(list)
 
Grupon bashkë objektet e përmendur në &quot;listë&quot;. &quot;Lista&quot; duhet të përmbajë
emrat e objekteve që do të grupohen. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objektet e
përzgjedhur për çastin.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
<translation type="unfinished">unGroupObjects(&quot;emër&quot;)
 
Shpërbën grupin te i cili bën pjesë objekti &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
<source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
 
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
<translation type="unfinished">scaleGroup(factor [,&quot;emër&quot;])
 
Ripërmason grupin të cilit i përket objekti me &quot;emër&quot;. Vlera më të mëdha se 1 e zgjerojnë
grupin, vlera më të vogla se 1 e bëjnë grupin më të vogël p.sh. një vlerë 0.5
e ripërmason grupin në 50 % të madhësisë fillestare, një vlerë 1.5 e ripërmason grupin
sa 150 % e vlerës së tij fillestare. Vlera për &quot;faktorin&quot; duhet të jetë më e madhe se
0. Nëse jepet &quot;emër&quot; do të përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
 
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një koeficient i pavlefshëm ripërmasimi.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
<source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="unfinished">loadImage(&quot;emër kartele&quot; [, &quot;emër&quot;])
 
Ngarkon pamjen &quot;pamje&quot; te korniza e pamjes &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet
&quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
 
Mund të sjellë WrongFrameTypeError nëse korniza objektiv nuk është një kornizë pamjeje
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="unfinished">scaleImage(x, y [, &quot;emër&quot;])
 
Cakton koeficientët për ripërmasim pamjesh në kornizën e pamjeve &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet emër &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Vlera 1
nënkupton 100 %.
 
Mund të sjellë WrongFrameTypeError nëse korniza objektiv nuk është kornizë pamjesh
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
<source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
<translation type="unfinished">lockObject([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool
 
Kyç objektin &quot;emër&quot; nëse është i çkyçur ose e çkyç në qoftë i kyçur.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Përgjigjet me &quot;true&quot;
nëse gjen kyçje.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
<source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">isLocked([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool
 
Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse objekti &quot;emër&quot; është i kyçur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
<source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
 
May raise WrongFrameTypeError.
</source>
<translation type="unfinished">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Cakton ripërmasimin për kornizë në kornizën e përzgjedhur ose të treguar të
pamjeve sa `scaletoframe&apos;. Nëse tregohet `proportional&apos;, caktoni ripërmasim me koeficient të fiksuar si `proportional&apos;.
Si `scaletoframe&apos; ashtu edhe `proportional&apos; janë vlera buleane.
 
Mund të sjellë WrongFrameTypeError.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="unfinished">setRedraw(bool)
 
Çaktivizon rivizatimin e faqes kur bool = False, përndryshe rivizatimi është
veprues. Ky ndryshim do të mbesë edhe pasi programthi të përfundojë, ndaj
sigurohuni të thirret setRedraw(True) në një &quot;finally: clause&quot; te niveli sipëror
i programthit tuaj.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
<source>getFontNames() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
<translation type="unfinished">getFontNames() -&gt; list
 
Përgjigjet me një listë me emrat e tërë gërmave të mundshme.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
<source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
<translation type="unfinished">getXFontNames() -&gt; listë vlerash
 
Përgjigjet me më tepër të dhëna gërmash. Është një listë vlerash me:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
 
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
<source>getLayers() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
<translation type="unfinished">getLayers() -&gt; list
 
Përgjigjet me një listë me emrat e tërë shtresave të përcaktuara.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
<source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">setActiveLayer(&quot;emër&quot;)
 
Vë si shtresë vepruese shtresën e emërtuar &quot;emër&quot;.
 
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet shtresa.
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
<source>getActiveLayer() -&gt; string
 
Returns the name of the current active layer.
</source>
<translation type="unfinished">getActiveLayer() -&gt; string
 
Përgjigjet me emrin e shtresë vepruese për çastin.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
<source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">sentToLayer(&quot;shtresë&quot; [, &quot;emër&quot;])
 
Dërgon objektin &quot;emër&quot; te shtresa &quot;shtresë&quot;. Shtresa duhet të ekzistojë.
Nëse nuk gjendet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
 
Mundet të sjellë NotFoundError nëse nuk gjendet shtresa.
Mundet të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
<source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">setLayerVisible(&quot;shtresë&quot;, e dukshme)
 
Cakton nëse shtresa &quot;shtresë&quot; të jetë apo jo e dukshme. Në qoftë e dukshmja &quot;false&quot;
shtresa është e padukshme.
 
Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
<source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
true the layer will be locked.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
<source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
true the layer will be displayed outlined.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
<source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
<source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
<source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
<source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
<source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is locked.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
<source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is normal.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
<source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
<source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
 
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
<source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
 
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
<source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">deleteLayer(&quot;shtresë&quot;)
 
Fshin shtresën me emrin &quot;shtresë&quot;. Nuk bën gjë nëse shtresa nuk
ekziston ose nëse është shtresa e vetme në dokument.
 
Mund të sjellë NotFoundError nëse shtresa nuk gjendet.
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
<source>createLayer(layer)
 
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
 
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">createLayer(shtresë)
 
Krijon shtresë të re me emrin &quot;shtresë&quot;.
 
Mund të sjellë ValueError nëse emri i shtresës është i papranueshëm.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
<source>getGuiLanguage() -&gt; string
 
Returns a string with the -lang value.
</source>
<translation type="unfinished">getGuiLanguage() -&gt; string
 
Përgjigjet me një varg me vlerën -lang.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
<source>moveSelectionToFront()
 
Moves current selection to front.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
<source>moveSelectionToFront()
 
Moves current selection to back.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createRect(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Krijon një drejtkëndësh të ri në faqen e çastit dhe jep emrin e tij. Koordinatat
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT).
&quot;emër&quot; do të duhej të ishte një identifikues unik për objektin sepse
keni nevojë që ky emër të lidhet në të ardhmen me këtë objekt. Nëse nuk
jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
 
Mund të shfaqet NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër tashmë në përdorim.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
<source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createEllipse(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Krijon një elips të ri në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e tij.
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
 
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
është tashmë i përdorur.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
<source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createImage(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Krijon një pamje të re në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e saj. Koordinatat
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin. &quot;emri&quot; duhet të jetë
një identifikues i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim
të mëvonshëm të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
 
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që është
tashmë i përdorur.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
<source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createText(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Krijon një kornizë të re teskti në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e tij.
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
 
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
është tashmë i përdorur.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
<source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Krijon një vijë të re prej pikës(x1, y1) te pika(x2, y2) dhe jep edhe emrin e saj.
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
 
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
është tashmë i përdorur.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
<source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="unfinished">createPolyLine(listë, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Krijon një vijë të re të thyer dhe jep edhe emrin e saj. . Pikat për vijën e thyer
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
 
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
është tashmë i përdorur.
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.
 
 
 
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
<source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="unfinished">createPolygon(listë, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Krijon një shumëkëndësh të ri dhe jep edhe emrin e tij. Pikat për shumëkëndëshin
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Lipsen të paktën
tre pika. Nuk ka nevojë të rijepet pika e parë për të mbyllur shumëkëndëshin.
Shumëkëndëshi mbyllet automatikisht duke lidhur pikën e parë me të fundit.
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
(shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues i vetëm
për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm të
këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
 
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
është tashmë i përdorur.
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
<source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="unfinished">createBezierLine(list, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Krijon një lakore të re Bezier dhe jep edhe emrin e saj. Pikat për lakoren Bezier
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
Në listën e pikave, x dhe y nënkuptojnë koordinatat x dhe y të pikës dhe kx
e ky nënkupton pikat e kontrollit të lakores. Koordinatat jepen në njësinë matëse
të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një
identifikues i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të
mëvonshëm të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
 
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
është tashmë i përdorur.
Mund të sjellë ValueError nëse jepet një numër i pamjaftueshëm pikash ose
nëse numri i vlerave nuk përkon pa mbetje me pikat.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
<source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
<translation type="unfinished">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Krijon një pathText të ri duke përzjerë dy objektet &quot;textbox&quot; dhe &quot;beziercurve&quot;
dhe jep edhe emrin e tij. Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për
dokumentin (shihni konstantet UNIT). &quot;emri&quot; duhet të jetë një identifikues
i vetëm për objektin sepse ju duhet ky emër për përdorim të mëvonshëm
të këtij objekti. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
 
Mund të sjellë NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër që
është tashmë i përdorur.
Mund të sjellë NotFoundError nëse nuk gjenden një ose të dy objektet bazë të emërtuar.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
<source>deleteObject([&quot;name&quot;])
 
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
<translation type="unfinished">deleteObject([&quot;emër&quot;])
 
Fshin objektin me emrin &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; fshihet objekti i
përzgjedhur për çastin.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
<source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
 
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
<source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
<translation type="unfinished">objectExists([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool
 
Sheh nëse një objekt me emrin e treguar gjendet vërtet në dokument.
Parametri opsional është emri i objektit. Kur nuk tregohet emër objekti,
përgjigjet me True nëse ka diçka të përzgjedhur.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
<source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
<translation type="unfinished">setStyle(&quot;stil&quot; [, &quot;emër&quot;])
 
Zbaton &quot;stilin&quot; e përmendur te objekti i quajtur &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet emër
objekti, zbatohet mbi objektin e përzgjedhur.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
<source>getAllStyles() -&gt; list
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
<translation type="unfinished">getAllStyles() -&gt; list
 
Përgjigjet me një listë emrash të tërë stileve të paragrafëve në dokumentin e përzgjedhur.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
<source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
<source>currentPage() -&gt; integer
 
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
<translation type="unfinished">currentPage() -&gt; integer
 
Përgjigjet me numrin e faqes ku punohet për çastin. Numrat e faqeve numërohen prej 1
e sipër, pa pyetur se cili është numri i faqes së parë në dokumentin tuaj.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
<source>redrawAll()
 
Redraws all pages.
</source>
<translation type="unfinished">redrawAll()
 
Rivizaton tërë faqet.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
<source>getPageType() -&gt; integer
 
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
<source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
 
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
 
May raise ScribusError if the save failed.
</source>
<translation type="unfinished">savePageAsEPS(&quot;emër&quot;)
 
Ruan faqen e çastit si një kartelë EPS me emrin &quot;emër&quot;.
 
Mund të sjellë ScribusError nëse dështon ruajtja.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
<source>deletePage(nr)
 
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="unfinished">deletePage(nr)
 
Fshin faqen e dhënë. Nuk bën gjë nëse dokumenti ka vetëm një faqe.
Numrat e faqeve numërohen nga 1 e sipër, pa pyetur se cili është
numri i shfaqur për faqen e parë.
 
Mund të sjellë IndexError nëse numri i faqes është jashtë intervali
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
<source>gotoPage(nr)
 
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.
 
May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
<source>pageCount() -&gt; integer
 
Returns the number of pages in the document.
</source>
<translation type="unfinished">pageCount() -&gt; integer
 
Përgjigjet me numrin e faqeve të dokumentit.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
<source>getHGuides() -&gt; list
 
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
<translation type="unfinished">getHGuides() -&gt; list
 
Përgjigjet me një listë që përmban pozicionet e udhëzuesve horizontalë. Vlerat jepen
njësitë e çastit për dokumentin - shihni konstante UNIT_&lt;tip&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
<source>setHGuides(list)
 
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
 
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
<translation type="unfinished">setHGuides(list)
 
Cakton udhëzuesat horizontalë. Parametri i dhënies duhet të jetë një listë pozicionesh
udhëzuesish matur kundrejt njësisë së çastit të dokumentit - shih konstantet UNIT_&lt;type&gt;.
 
Shembull: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # shto udhëzues të rinj pa ndonjë humbje
setHGuides([90,250]) # zëvendëso tërësisht udhëzuesa të çastit
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
<source>getVGuides()
 
See getHGuides.
</source>
<translation type="unfinished">getVGuides()
 
Shihni getHGuides.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
<source>setVGuides()
 
See setHGuides.
</source>
<translation type="unfinished">setVGuides()
 
Shihni setHGuides.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
<translation type="unfinished">getPageSize() -&gt; tuple
 
Përgjigjet me një dyshe me përmasat e faqes matur në njësitë e çastit për dokumentin.
Shihni konstantet UNIT_&lt;type&gt; dhe getPageMargins()
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
<source>getPageItems() -&gt; list
 
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
<translation type="unfinished">getPageItems() -&gt; list
 
Përgjigjet me një listë vargjesh objektesh të faqes së çastit. Vargu është:
(emër, objectType, rend) P.sh. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
do të thotë që objekti me emrin &apos;Text1&apos; është një kornizë teksti (type 4) dhe është
i pari në faqen...
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
<source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
 
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
pageList: tuple with page numbers of pages to import
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="unfinished">setGradientFill(tip, &quot;ngjyrë1&quot;, hije1, &quot;ngjyrë2&quot;, hije2, [&quot;emër&quot;])
 
Rregullon mbushjen e shkallëzuar të objektit &quot;emër&quot; sipas tipit. Përshkrimi i ngjyrave
është i njëjtë si për setFillColor() dhe setFillShade(). Shihni konstantet për tipe të
mundshëm (FILL_&lt;type&gt;).
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setFillColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])
 
Cakton si ngjyrën e mbushjes për objektin &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. &quot;ngjyra&quot;
është emri i njërës prej ngjyrave të përcaktuara. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
<source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
<source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
<source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setLineColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])
 
Cakton si ngjyrën e vijës për objektin &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. Nëse nuk jepet
&quot;ngjyrë&quot; përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
<source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
<source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
<source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">setLineWidth(gjerësi, [&quot;emër&quot;])
 
Cakton gjerësi vije për objektin &quot;emër&quot; sa &quot;gjerësi&quot;. &quot;gjerësia&quot; duhet të jetë
brenda segmentit nga 0.0 deri 12.0, dhe e matur në pikë. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
 
Mund të sjellë ValueError nëse gjerësia e vijës është jashtë kufijsh.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
<source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
 
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">setLineShade(hije, [&quot;emër&quot;])
 
Cakton si hijëzimin e ngjyrës së vijës së objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;.
&quot;hija&quot; duhet të jetë një numër i plotë brenda intervalit 0 (më e ndritshmja)
deri 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai
i objektit të përzgjedhur për çastin.
 
Mund të sjellë ValueError nëse hija e vijës është jashtë kufijve.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
<source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="unfinished">setLineJoin(join, [&quot;emër&quot;])
 
Cakton si stil bashkimi të vijës për objektin &quot;emër&quot; stilin &quot;bashkim&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka
konstante të parapërcaktuara për bashkim - JOIN_&lt;tip&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
<source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="unfinished">setLineEnd(endtype, [&quot;emër&quot;])
 
Cakton si stil maje të vijës për objektin &quot;emër&quot; stilin &quot;majë&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka
konstante të parapërcaktuar për &quot;majë&quot; - CAP_&lt;tip&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
<source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
<translation type="unfinished">setLineStyle(stil, [&quot;emër&quot;])
 
Cakton si stil të vijës së objektit &quot;emër&quot; stilin &quot;stil&quot;. Nëse nuk jepet
&quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka konstante
të parapërcaktuara për &quot;stil&quot; - LINE_&lt;stil&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
<source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.
 
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">setFillShade(hije, [&quot;emër&quot;])
 
Cakton si hijëzimin e ngjyrës së mbushjes së objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;.
&quot;hija&quot; duhet të jetë një numër i plotë brenda intervalit 0 (më e ndritshmja)
deri 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai
i objektit të përzgjedhur për çastin.
 
Mund të sjellë ValueError nëse hija e mbushjes është jashtë kufijve.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
<source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
 
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
<translation type="unfinished">setCornerRadius(rreze, [&quot;emër&quot;])
 
Cakton rrezen e kulmit të objektit &quot;emër&quot;. Rrezja matet në pikë.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
 
Mund të sjellë ValueError nëse rrezja e kulmit është negative.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
<source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
<translation type="unfinished">setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;emër&quot;])
 
Cakton si stil vije për objektin &quot;emër&quot; stil e emërtuar &quot;namedStyle&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
 
Mund të sjellë ValueError nëse stili i vijës nuk ekziston.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
<source>createParagraphStyle(...)
 
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
 
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
 
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
 
fixed linespacing: 0
 
automatic linespacing: 1
 
baseline grid linespacing: 2
 
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
 
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
 
-&gt; left: 0
 
-&gt; center: 1
 
-&gt; right: 2
 
-&gt; justify: 3
 
-&gt; extend: 4
 
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
 
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
 
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
 
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
 
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
 
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
 
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
 
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
<source>createCharStyle(...)
 
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
 
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
 
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
 
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
 
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
 
-&gt; inherit
 
-&gt; bold
 
-&gt; italic
 
-&gt; underline
 
-&gt; underlinewords
 
-&gt; strike
 
-&gt; superscript
 
-&gt; subscript
 
-&gt; outline
 
-&gt; shadowed
 
-&gt; allcaps
 
-&gt; smallcaps
 
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
 
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
 
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
 
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
 
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
 
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
 
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
 
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
 
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
 
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
 
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFontSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
 
Përgjigjet me madhësinë e gërmave për kornizën e teksti me &quot;emër&quot;. Nëse kjo
kornizë teksti ka tekst të përzgjedhur sillet vlera e dhënë gërmës së parë te
përzgjedhja.
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
<source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFont([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Përgjigjet me emrin e gërmave të kornizës së tekstit me &quot;emër&quot;.
Nëse korniza e tekstit ka ca tekst të përzgjedhur sillet vlera
e caktuar për gërmën e parë të përzgjedhjes. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
<source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getTextLength([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
 
Përgjigjet me gjatësinë e tekstit të kornizës së teksit me &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
<source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
<source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getText([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Përgjigjet me tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot;. Nëse kjo kornizë teksti
ka ca tekst të përzgjedhur, sillet teksti i përzgjedhur. Sillet tërë teksti
i kornizës, jo thjesht teksti i dukshëm për çastin. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
<source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="unfinished">getAllText([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Përgjigjet me tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; dhe tërë kornizave të tekstit
të cilat janë të lidhura te kjo kornizë. Nëse kjo kornizë teksti ka ca tekst
të përzgjedhur, sillet teksti i përzgjedhur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
<source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineSpacing([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
 
Përgjigjet me hapësirë vije (&quot;leading&quot;) e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; shprehur në
pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="100"/>
<source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
 
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="110"/>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getColumnGap([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
 
Përgjigjet me madhësinë e hapësirës së shtyllës së kornizës së tekstit &quot;emër&quot;
shprehur në pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="120"/>
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getColumns([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
 
Përgjigjet me numrin e shtyllave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet
&quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="132"/>
<source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="unfinished">setText(&quot;tekst&quot;, [&quot;emër&quot;])
 
Rregullon tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; si tekst të llojit &quot;tekst&quot;. Teksti
duhet të jetë i koduar në UTF8 - përdorni p.sh. unikod (tekst, &apos;iso-8859-2&apos;).
Shihni FAQ për më tepër hollësi. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit
të përzgjedhur për çastin.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="146"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="159"/>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
 
May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
<translation type="unfinished">setFont(&quot;gërma&quot;, [&quot;emër&quot;])
 
Rregullon gërmat e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; si &quot;gërmat&quot;. Nëse ka ca tekst
të përzgjedhur, vetëm teksti i përzgjedhur ndryshohet. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.
 
Mund të sjellë ValueError nëse gërmat në fjalë nuk gjenden dot.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="173"/>
<source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
 
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">setFontSize(size, [&quot;emër&quot;])
 
Rregullon madhësinë e gërmave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa &quot;madhësi&quot;.
&quot;size&quot; trajtohet si vlerë në pikë. Nëse ka ca tekst të përzgjedhur, vetëm
teksti i përzgjedhur ndryshohet. &quot;madhësi&quot; duhet të jetë brenda intervalit
1 deri 512. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i emrit të objektit të përzgjedhur.
 
Mund të sjellë ValueError në rast madhësie gërmash që është
jashtë kufijsh.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="186"/>
<source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.
 
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">setLineSpacing(size, [&quot;emër&quot;])
 
Cakton si hapësirë vije (&quot;leading&quot;) të kornizës së tekstit &quot;emër&quot;
&quot;madhësinë&quot;. &quot;madhësia&quot; është një vlerë në pikë. Nëse nuk jepet
&quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur të çastit.
 
Mund të sjellë ValueError nëse hapësirë vijash është jashtë kufijsh.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
<source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
 
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="211"/>
<source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
<translation type="unfinished">setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Cakton boshllëk shtylle të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa vlera &quot;madhësi&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
 
Mund të sjellë ValueError nëse boshllëku i shtyllës është jashtë kufijsh (duhet të jetë pozitiv).
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="223"/>
<source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
<translation type="unfinished">setColumns(nr, [&quot;emër&quot;])
 
Cakton numrin e shtyllave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa numri i plotë &quot;nr&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
 
Mund të sjellë ValueError nëse numri i shtyllave nuk është të paktën një.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="236"/>
<source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
 
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
<translation type="unfinished">setTextAlignment(drejtim, [&quot;emër&quot;])
 
Rregullon drejtimin e tekstit të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sipas drejtimit të treguar.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. &quot;drejtimi&quot;
do të duhej të ishte një nga konstantet ALIGN_ përcaktuar në këtë modul - shihni dir(scribus).
 
Mund të sjellë ValueError në rast konstanteje të pavlefshme drejtimi.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="250"/>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
 
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="261"/>
<source>deleteText([&quot;name&quot;])
 
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">deleteText([&quot;emër&quot;])
 
Fshin çfarëdo teksti në kornizën e tekstit &quot;emër&quot;. Nëse ka ca tekst të përzgjedhur,
do të fshihet vetëm teksti i përzgjedhur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; pëdore ai i objektit
të përzgjedhur për çastin.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="272"/>
<source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setTextColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])
 
Cakton si ngjyrë teksti për kornizën e tekstit &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. Nëse ka
ca tekst të përzgjedhur ndryshohet vetëm teksti i përzgjedhur.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="282"/>
<source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="295"/>
<source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="unfinished">setTextShade(hije, [&quot;emër&quot;])
 
Cakton si hije të ngjyrës së tekstit të objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;. Nëse ka
ndoca tekst të përzgjedhur ndryshohet vetëm teksti i përzgjedhur.
&quot;hija&quot; duhet të jetë një vlerë e plotë brenda segmentit nga 0 (më e hapta)
te 100 (intensitet i plotë ngjyre). Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit
të përzgjedhur.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="308"/>
<source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="unfinished">linkTextFrames(&quot;ngaemër&quot;, &quot;teemër&quot;)
 
Lidh dy korniza tekstesh. Korniza e emërtuar &quot;ngaemër&quot; lidhet te
korniza e emërtuar &quot;teemër&quot;. Korniza objektiv duhet të jetë një kornizë
teksti bosh dhe nuk duhet të ketë lidhje nisen apo përfundojnë në të
prej kornizash të tjera.
 
Mund të sjellë ScribusException nëse dhunohen rregulla lidhjeje.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="325"/>
<source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="unfinished">unlinkTextFrames(&quot;emër&quot;)
 
Hiq objektin e treguar (me emër) prej kornize flow/linkage teksti. Nëse
korniza qe në mes të një zinxhiri, do të lidhen kornizat paraardhëse dhe
pasuese, p.sh. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; bëhet &apos;a-&gt;c&apos; kur ju unlinkTextFrames(b)&apos;
 
Mund të sjellë ScribusException nëse dhunohen rregulla lidhjeje.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="338"/>
<source>traceText([&quot;name&quot;])
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
<translation type="unfinished">traceText([&quot;emër&quot;])
 
Shndërron kornizën e tekstit &quot;emër&quot; në vija të jashtme. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
<source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
 
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="365"/>
<source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="379"/>
<source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="394"/>
<source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="406"/>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="unfinished">messagebarText(&quot;varg&quot;)
 
Shkruan &quot;vargun&quot; te shtyllë mesazhesh të Scribus-it (rresht gjendjeje). Teksti
duhet të jetë i koduar si UTF8 ose varg &apos;unicode&apos; (e këshillueshme).
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
<source>progressReset()
 
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
<translation type="unfinished">progressReset()
 
Heq rregullimet e mëparshmëm për shtyllë përparimi te Scribus. Thirret para
përdorimit rishtas të shtyllës së përparimit. Shihni progressSet.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
<source>progressTotal(max)
 
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
<translation type="unfinished">progressTotal(max)
 
Cakton vlerën më të madhe për hapat e shtyllës së përparimit sa vlera e dhënë.
Shihni progressSet.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
<source>progressSet(nr)
 
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
<translation type="unfinished">progressSet(nr)
 
Cakton venndodhjen e shtyllës së përparimit sa &quot;nr&quot;, një vlerë relative ndaj
asaj të rregulluar më parë për progressTotal. Shtylla e përparimit përdor
konceptin e hapave; i jepni numrin gjithsej të hapave dhe atë të hapave të
plotësuar deri tani dhe do t&apos;ju shfaqë përqindjen e hapave që janë plotësuar.
Mund të caktoni numrin gjithsej të hapave me progressTotal(). Numri i çastit
për hapat caktohet nga progressSet(). Shtylla e përparimit mund të riniset nga
fillimi me progressReset(). [bazuar në të dhëna marrë nga dokumente prej
të Trolltech-ut mbi Qt-në]
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
<source>setCursor()
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
<translation type="unfinished">setCursor()
 
[E PAMBULUAR!] Kjo mund t&apos;i prishë gjërat, ndaj larg prej kësaj hëpërhë.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
<source>docChanged(bool)
 
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
<translation type="unfinished">docChanged(bool)
 
Aktivizon/çaktivizon ikonë ruajtjesh te shtyllë ikonash të Scribus-it dhe pjesën te menuja Ruaj.
Është e dobishme për thirrjen e një procedure kur po ndryshoni dokumentin, ngaqë Scribus-i
nuk do të vërë re automatikisht ndryshimin e dokumentit përmes përdorimit të një programthi.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
<source>zoomDocument(double)
 
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="106"/>
<source>scrollDocument(x,y)
 
Scroll the document in main GUI window by x and y.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
<source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
<source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
<source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
<source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>@default</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
 
Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë ngjyrave të përcaktuara për dokumentin.
Nëse nuk është hapur ndonjë dokument, përgjigjet me një listë ngjyrash për dokumentin parazgjedhje.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
 
Shfaq kutinë e Dialogut &quot;Dokument i Ri&quot;. Krijon një dokument te ri nëse përdoruesi
pranon rregullimet. Nuk krijon dokument nëse përdoruesi shtyp Anulo.
Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse dokumenti i ri u krijua.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
106,7 → 3013,7
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
<translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Përgjigjet me emrin e ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
121,7 → 3028,7
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
<translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Zhvendos objektin &quot;emër&quot; me dx dhe dy në lidhje me pozicionin e vet të çastit.
Hapësirat shprehen në njësinë matëse të çastit të dokumentit (shihni
137,7 → 3044,7
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="unfinished">setRedraw(bool)
<translation type="obsolete">setRedraw(bool)
 
Çaktivizon rivizatimin e faqes kur bool = False, përndryshe rivizatimi është
veprues. Ky ndryshim do të mbesë edhe pasi programthi të përfundojë, ndaj
157,7 → 3064,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createRect(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
<translation type="obsolete">createRect(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Krijon një drejtkëndësh të ri në faqen e çastit dhe jep emrin e tij. Koordinatat
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT).
198,7 → 3105,7
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="unfinished">setGradientFill(tip, &quot;ngjyrë1&quot;, hije1, &quot;ngjyrë2&quot;, hije2, [&quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">setGradientFill(tip, &quot;ngjyrë1&quot;, hije1, &quot;ngjyrë2&quot;, hije2, [&quot;emër&quot;])
 
Rregullon mbushjen e shkallëzuar të objektit &quot;emër&quot; sipas tipit. Përshkrimi i ngjyrave
është i njëjtë si për setFillColor() dhe setFillShade(). Shihni konstantet për tipe të
214,7 → 3121,7
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFontSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
<translation type="obsolete">getFontSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
 
Përgjigjet me madhësinë e gërmave për kornizën e teksti me &quot;emër&quot;. Nëse kjo
kornizë teksti ka tekst të përzgjedhur sillet vlera e dhënë gërmës së parë te
257,7 → 3164,7
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="unfinished">messagebarText(&quot;varg&quot;)
<translation type="obsolete">messagebarText(&quot;varg&quot;)
 
Shkruan &quot;vargun&quot; te shtyllë mesazhesh të Scribus-it (rresht gjendjeje). Teksti
duhet të jetë i koduar si UTF8 ose varg &apos;unicode&apos; (e këshillueshme).
8459,7 → 11366,7
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>getColor(&quot;emër&quot;) -&gt; &quot;tuple&quot;
<translation type="obsolete">getColor(&quot;emër&quot;) -&gt; &quot;tuple&quot;
 
Përgjigjet me një &quot;tuple&quot; (C, M, Y, K) që përmban përbërësit në katër ngjyra të
ngjyrës &quot;emër&quot; prej dokumentit të çastit. Nëse nuk ka dokument të hapur, sillet
8480,7 → 11387,7
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>changeColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)
<translation type="obsolete">changeColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)
 
Ndryshon ngjyrën &quot;emër&quot; në vlerën e treguar CMYK. Vlera e ngjyrës përcaktohet
nga katër përbërs c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
8499,7 → 11406,7
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">defineColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)
<translation type="obsolete">defineColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)
 
Përcakton një ngjyrë të re &quot;emër&quot;. Vlera e ngjyrës përcaktohet nga katër përbërës:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Përbërësit e ngjyrës do të duhej
8521,7 → 11428,7
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>deleteColor(&quot;emër&quot;, &quot;zëvendëso&quot;)
<translation type="obsolete">deleteColor(&quot;emër&quot;, &quot;zëvendëso&quot;)
 
Fshin ngjyrën &quot;emër&quot;. Çdo hasje e asaj ngjyre zëvendësohet nga
ngjyra &quot;zëvendëso&quot;. Nëse nuk jepet një, &quot;zëvendëso&quot; merr si vlerë ngjyrën e tejdukshme
8542,7 → 11449,7
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>replaceColor(&quot;emër&quot;, &quot;zëvendëso&quot;)
<translation type="obsolete">replaceColor(&quot;emër&quot;, &quot;zëvendëso&quot;)
 
Çdo hasje e ngjyrës &quot;emër&quot; zëvendësohet me ngjyrën &quot;zëvendëso&quot;.
 
8623,7 → 11530,7
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
<translation>messageBox(&quot;titull&quot;, &quot;mesazh&quot;,
<translation type="obsolete">messageBox(&quot;titull&quot;, &quot;mesazh&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
 
8666,7 → 11573,7
 
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
<translation>valueDialog(titull, mesazh [,defaultvalue]) -&gt; string
<translation type="obsolete">valueDialog(titull, mesazh [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Shfaq dialogun e zakonshëm &apos;Kërko për varg&apos; dhe sjell vlerën e vargut
Parametra: titull dritareje, tekst në dritaren dhe vlerë opsionale &apos;parazgjedhje&apos;.
8682,7 → 11589,7
 
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
<translation>closeDoc()
<translation type="obsolete">closeDoc()
 
Mbyll dokumentin e çastit pa pyetur për ruajtje apo jo.
 
8694,7 → 11601,7
 
Returns true if there is a document open.
</source>
<translation>haveDoc() -&gt; bool
<translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
 
Përgjigjet me true nëse ka një dokument të hapur.
</translation>
8707,7 → 11614,7
 
May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
<translation>openDoc(&quot;name&quot;)
<translation type="obsolete">openDoc(&quot;name&quot;)
 
Hap dokumentin &quot;emër&quot;.
 
8724,7 → 11631,7
 
If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
<translation>saveDoc()
<translation type="obsolete">saveDoc()
 
Ruan dokumentin e çastit me emrin e çastit, përgjigjet me true nëse ka sukses.
Nëse dokumenti nuk është ruajtur ende, kjo mund të sjellë një dialog ruajtje.
8741,7 → 11648,7
 
May raise ScribusError if the save fails.
</source>
<translation>saveDocAs(&quot;name&quot;)
<translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Ruan dokumentin e çastit nën një emër të ri &quot;emër&quot; (i cili mund të jepet me shteg
të plotë ose relativ).
8786,7 → 11693,7
 
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
<translation>setUnit(type)
<translation type="obsolete">setUnit(type)
 
Ndryshon njësinë matëse të dokumentit. Vlera të mundshme për &quot;njësinë&quot; përcaktohen
si konstante UNIT_&lt;tip&gt;.
8802,7 → 11709,7
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
<translation>getUnit() -&gt; integer (konstante Scribus për njësi)
<translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (konstante Scribus për njësi)
 
Përgjigjet me njësitë marëse të dokumentit. Vlera e sjellë do të jetë ajo e
konstanteve UNIT_*:
8816,7 → 11723,7
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
<translation>loadStylesFromFile(&quot;emër kartele&quot;)
<translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;emër kartele&quot;)
 
Ngarkon në dokumentin e çastit stile paragrafësh prej dokumentit Scribus
te &quot;emër kartele&quot;.
8831,7 → 11738,7
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
<translation>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
<translation type="obsolete">setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Cakton tipin e dokumentit. Për të pasur faqe për karshi vëreni parametrin e parë si
FACINGPAGES, për të mos përdorur facingPages përdorni NOFACINGPAGES. Nëse doni
8846,7 → 11753,7
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getLineColor([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
<translation type="obsolete">getLineColor([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Përgjigjet me emrin e ngjyrës për vijën e objektit &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
8859,7 → 11766,7
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation>getLineWidth([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
<translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
 
Përgjigjet me gjerësinë e vijës për objektin &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
8871,7 → 11778,7
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getLineShade([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
<translation type="obsolete">getLineShade([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
 
Përgjigjet me vlerën e hijes së ngjyrës për vijën e objektit &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
8898,7 → 11805,7
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
<translation>getLineEnd([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer (shihni konstante)
<translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer (shihni konstante)
 
Përgjigjet me stil kulmi për vijën e objektit &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Tipet e kulmeve janë:
8912,7 → 11819,7
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
<translation>getLineStyle([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer (shihni konstante)
<translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer (shihni konstante)
 
Përgjigjet me stil vije për objektin &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
objekti i përzgjedhur për çastin. Konstante tipi vijash janë:
8925,7 → 11832,7
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getFillShade([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
<translation type="obsolete">getFillShade([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
 
Përgjigjet me vlerën e hijes së ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
8938,7 → 11845,7
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getCornerRadius([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
<translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
 
Përgjigjet me rrezen e kulmit për objektin &quot;emër&quot;. Rrezja shprehet
në pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
8950,7 → 11857,7
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getImageScale([&quot;emër&quot;]) -&gt; (x,y)
<translation type="obsolete">getImageScale([&quot;emër&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Përgjigjet me një çift (x, y) që përmban vlera ripërmasimi për kornizën e pamjes
&quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
8963,7 → 11870,7
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getImageName([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
<translation type="obsolete">getImageName([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Përgjigjet me emrin e kartelës së pamjes në kornizën e pamjes.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
8977,7 → 11884,7
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation type="unfinished">getPosition([&quot;emër&quot;]) -&gt; (x,y)
<translation type="obsolete">getPosition([&quot;emër&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Përgjigjet me një çift (x, y) për pozicionin e objektit &quot;emër&quot;.
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
8994,7 → 11901,7
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
<translation>getSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; (width,height)
<translation type="obsolete">getSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Përgjigjet me një çift (gjerësi, lartësi) për madhësinë e objektit &quot;emër&quot;.
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
9008,7 → 11915,7
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
<translation>getRotation([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
<translation type="obsolete">getRotation([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
 
Përgjigjet me rrotullimin e objektit &quot;emër&quot;. Vlera shprehet në gradë,
dhe kahu orar merr vlera pozitive. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
9021,7 → 11928,7
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
<translation>getAllObjects() -&gt; list
<translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list
 
Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë objekteve në faqen e çastit.
</translation>
9035,7 → 11942,7
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;emër&quot;])
 
Zhvendos objektin &quot;emër&quot; te një vendndodhje e re. Koordinatat shprehen në
njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstante UNIT). Nëse nuk
9070,7 → 11977,7
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">rotateObjectAbs(rot [, &quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;emër&quot;])
 
Cakton rrotullimin e objektit &quot;emër&quot; sa &quot;rot&quot;. Vlerat pozitive
nënkuptojnë rrotullim në kah antiorar. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
9084,7 → 11991,7
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
<translation type="obsolete">sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
 
Ripërmason objektin &quot;emër&quot; në gjerësinë dhe lartësinë e dhënë. Nëse nuk
jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
9098,7 → 12005,7
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
<translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
<translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Përgjigjet me emrin e objektit të përzgjedhur. &quot;nr&quot;, nëse jepet, tregon numrin
e objektit të përzgjedhur, p.sh. 0 do të thotë objekti i parë, 1 do të thotë
9111,7 → 12018,7
 
Returns the number of selected objects.
</source>
<translation>selectionCount() -&gt; integer
<translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; integer
 
Përgjigjet me numrin e objekteve të përzgjedhur.
</translation>
9122,7 → 12029,7
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
<translation>selectObject(&quot;emër&quot;)
<translation type="obsolete">selectObject(&quot;emër&quot;)
 
Përzgjedh objektin me &quot;emrin&quot; e dhënë.
</translation>
9133,7 → 12040,7
 
Deselects all objects in the whole document.
</source>
<translation>deselectAll()
<translation type="obsolete">deselectAll()
 
Çpërzgjedh tërë objektet në tërë dokumentin.
</translation>
9146,7 → 12053,7
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
<translation>groupObjects(list)
<translation type="obsolete">groupObjects(list)
 
Grupon bashkë objektet e përmendur në &quot;listë&quot;. &quot;Lista&quot; duhet të përmbajë
emrat e objekteve që do të grupohen. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objektet e
9158,7 → 12065,7
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
<translation>unGroupObjects(&quot;emër&quot;)
<translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;emër&quot;)
 
Shpërbën grupin te i cili bën pjesë objekti &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
9175,7 → 12082,7
 
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
<translation>scaleGroup(factor [,&quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">scaleGroup(factor [,&quot;emër&quot;])
 
Ripërmason grupin të cilit i përket objekti me &quot;emër&quot;. Vlera më të mëdha se 1 e zgjerojnë
grupin, vlera më të vogla se 1 e bëjnë grupin më të vogël p.sh. një vlerë 0.5
9195,7 → 12102,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation>loadImage(&quot;emër kartele&quot; [, &quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">loadImage(&quot;emër kartele&quot; [, &quot;emër&quot;])
 
Ngarkon pamjen &quot;pamje&quot; te korniza e pamjes &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet
&quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
9213,7 → 12120,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation>scaleImage(x, y [, &quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;emër&quot;])
 
Cakton koeficientët për ripërmasim pamjesh në kornizën e pamjeve &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet emër &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Vlera 1
9230,7 → 12137,7
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
<translation>lockObject([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool
<translation type="obsolete">lockObject([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool
 
Kyç objektin &quot;emër&quot; nëse është i çkyçur ose e çkyç në qoftë i kyçur.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin. Përgjigjet me &quot;true&quot;
9244,7 → 12151,7
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation>isLocked([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool
<translation type="obsolete">isLocked([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool
 
Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse objekti &quot;emër&quot; është i kyçur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
9260,7 → 12167,7
 
May raise WrongFrameTypeError.
</source>
<translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
<translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Cakton ripërmasimin për kornizë në kornizën e përzgjedhur ose të treguar të
pamjeve sa `scaletoframe&apos;. Nëse tregohet `proportional&apos;, caktoni ripërmasim me koeficient të fiksuar si `proportional&apos;.
9275,7 → 12182,7
 
Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
<translation>getFontNames() -&gt; list
<translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list
 
Përgjigjet me një listë me emrat e tërë gërmave të mundshme.
</translation>
9287,7 → 12194,7
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
<translation>getXFontNames() -&gt; listë vlerash
<translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; listë vlerash
 
Përgjigjet me më tepër të dhëna gërmash. Është një listë vlerash me:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
9318,7 → 12225,7
 
Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
<translation>getLayers() -&gt; list
<translation type="obsolete">getLayers() -&gt; list
 
Përgjigjet me një listë me emrat e tërë shtresave të përcaktuara.
</translation>
9332,7 → 12239,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>setActiveLayer(&quot;emër&quot;)
<translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;emër&quot;)
 
Vë si shtresë vepruese shtresën e emërtuar &quot;emër&quot;.
 
9346,7 → 12253,7
 
Returns the name of the current active layer.
</source>
<translation>getActiveLayer() -&gt; string
<translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string
 
Përgjigjet me emrin e shtresë vepruese për çastin.
</translation>
9361,7 → 12268,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>sentToLayer(&quot;shtresë&quot; [, &quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;shtresë&quot; [, &quot;emër&quot;])
 
Dërgon objektin &quot;emër&quot; te shtresa &quot;shtresë&quot;. Shtresa duhet të ekzistojë.
Nëse nuk gjendet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
9380,7 → 12287,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>setLayerVisible(&quot;shtresë&quot;, e dukshme)
<translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;shtresë&quot;, e dukshme)
 
Cakton nëse shtresa &quot;shtresë&quot; të jetë apo jo e dukshme. Në qoftë e dukshmja &quot;false&quot;
shtresa është e padukshme.
9460,7 → 12367,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>deleteLayer(&quot;shtresë&quot;)
<translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;shtresë&quot;)
 
Fshin shtresën me emrin &quot;shtresë&quot;. Nuk bën gjë nëse shtresa nuk
ekziston ose nëse është shtresa e vetme në dokument.
9477,7 → 12384,7
 
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>createLayer(shtresë)
<translation type="obsolete">createLayer(shtresë)
 
Krijon shtresë të re me emrin &quot;shtresë&quot;.
 
9490,7 → 12397,7
 
Returns a string with the -lang value.
</source>
<translation>getGuiLanguage() -&gt; string
<translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; string
 
Përgjigjet me një varg me vlerën -lang.
</translation>
9507,7 → 12414,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation>createEllipse(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
<translation type="obsolete">createEllipse(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Krijon një elips të ri në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e tij.
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
9531,7 → 12438,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation>createImage(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
<translation type="obsolete">createImage(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Krijon një pamje të re në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e saj. Koordinatat
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin. &quot;emri&quot; duhet të jetë
9554,7 → 12461,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation>createText(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
<translation type="obsolete">createText(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Krijon një kornizë të re teskti në faqen e çastit dhe jep edhe emrin e tij.
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
9578,7 → 12485,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
<translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Krijon një vijë të re prej pikës(x1, y1) te pika(x2, y2) dhe jep edhe emrin e saj.
Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin
9605,7 → 12512,7
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation>createPolyLine(listë, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
<translation type="obsolete">createPolyLine(listë, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Krijon një vijë të re të thyer dhe jep edhe emrin e saj. . Pikat për vijën e thyer
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
9640,7 → 12547,7
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation>createPolygon(listë, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
<translation type="obsolete">createPolygon(listë, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Krijon një shumëkëndësh të ri dhe jep edhe emrin e tij. Pikat për shumëkëndëshin
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues: [x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Lipsen të paktën
9675,7 → 12582,7
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation>createBezierLine(list, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
<translation type="obsolete">createBezierLine(list, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Krijon një lakore të re Bezier dhe jep edhe emrin e saj. Pikat për lakoren Bezier
paraqiten në listën &quot;listë&quot; në rendin vijues:
9705,7 → 12612,7
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
<translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
<translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Krijon një pathText të ri duke përzjerë dy objektet &quot;textbox&quot; dhe &quot;beziercurve&quot;
dhe jep edhe emrin e tij. Koordinatat jepen në njësinë matëse të çastit për
9725,7 → 12632,7
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
<translation>deleteObject([&quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">deleteObject([&quot;emër&quot;])
 
Fshin objektin me emrin &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; fshihet objekti i
përzgjedhur për çastin.
9754,7 → 12661,7
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
<translation>objectExists([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool
<translation type="obsolete">objectExists([&quot;emër&quot;]) -&gt; bool
 
Sheh nëse një objekt me emrin e treguar gjendet vërtet në dokument.
Parametri opsional është emri i objektit. Kur nuk tregohet emër objekti,
9768,7 → 12675,7
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
<translation>setStyle(&quot;stil&quot; [, &quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">setStyle(&quot;stil&quot; [, &quot;emër&quot;])
 
Zbaton &quot;stilin&quot; e përmendur te objekti i quajtur &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet emër
objekti, zbatohet mbi objektin e përzgjedhur.
9780,7 → 12687,7
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
<translation>getAllStyles() -&gt; list
<translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; list
 
Përgjigjet me një listë emrash të tërë stileve të paragrafëve në dokumentin e përzgjedhur.
</translation>
9792,7 → 12699,7
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
<translation>currentPage() -&gt; integer
<translation type="obsolete">currentPage() -&gt; integer
 
Përgjigjet me numrin e faqes ku punohet për çastin. Numrat e faqeve numërohen prej 1
e sipër, pa pyetur se cili është numri i faqes së parë në dokumentin tuaj.
9804,7 → 12711,7
 
Redraws all pages.
</source>
<translation>redrawAll()
<translation type="obsolete">redrawAll()
 
Rivizaton tërë faqet.
</translation>
9817,7 → 12724,7
 
May raise ScribusError if the save failed.
</source>
<translation>savePageAsEPS(&quot;emër&quot;)
<translation type="obsolete">savePageAsEPS(&quot;emër&quot;)
 
Ruan faqen e çastit si një kartelë EPS me emrin &quot;emër&quot;.
 
9834,7 → 12741,7
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation>deletePage(nr)
<translation type="obsolete">deletePage(nr)
 
Fshin faqen e dhënë. Nuk bën gjë nëse dokumenti ka vetëm një faqe.
Numrat e faqeve numërohen nga 1 e sipër, pa pyetur se cili është
9868,7 → 12775,7
 
Returns the number of pages in the document.
</source>
<translation>pageCount() -&gt; integer
<translation type="obsolete">pageCount() -&gt; integer
 
Përgjigjet me numrin e faqeve të dokumentit.
</translation>
9880,7 → 12787,7
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
<translation>getHGuides() -&gt; list
<translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; list
 
Përgjigjet me një listë që përmban pozicionet e udhëzuesve horizontalë. Vlerat jepen
njësitë e çastit për dokumentin - shihni konstante UNIT_&lt;tip&gt;.
9896,7 → 12803,7
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
<translation>setHGuides(list)
<translation type="obsolete">setHGuides(list)
 
Cakton udhëzuesat horizontalë. Parametri i dhënies duhet të jetë një listë pozicionesh
udhëzuesish matur kundrejt njësisë së çastit të dokumentit - shih konstantet UNIT_&lt;type&gt;.
9911,7 → 12818,7
 
See getHGuides.
</source>
<translation>getVGuides()
<translation type="obsolete">getVGuides()
 
Shihni getHGuides.
</translation>
9922,7 → 12829,7
 
See setHGuides.
</source>
<translation>setVGuides()
<translation type="obsolete">setVGuides()
 
Shihni setHGuides.
</translation>
9934,7 → 12841,7
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
<translation>getPageSize() -&gt; tuple
<translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; tuple
 
Përgjigjet me një dyshe me përmasat e faqes matur në njësitë e çastit për dokumentin.
Shihni konstantet UNIT_&lt;type&gt; dhe getPageMargins()
9949,7 → 12856,7
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
<translation>getPageItems() -&gt; list
<translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; list
 
Përgjigjet me një listë vargjesh objektesh të faqes së çastit. Vargu është:
(emër, objectType, rend) P.sh. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
9978,7 → 12885,7
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation>setFillColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">setFillColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])
 
Cakton si ngjyrën e mbushjes për objektin &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. &quot;ngjyra&quot;
është emri i njërës prej ngjyrave të përcaktuara. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
9992,7 → 12899,7
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>setLineColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">setLineColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])
 
Cakton si ngjyrën e vijës për objektin &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. Nëse nuk jepet
&quot;ngjyrë&quot; përdoret ajo e objektit të përzgjedhur për çastin.
10008,7 → 12915,7
 
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
<translation>setLineWidth(gjerësi, [&quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">setLineWidth(gjerësi, [&quot;emër&quot;])
 
Cakton gjerësi vije për objektin &quot;emër&quot; sa &quot;gjerësi&quot;. &quot;gjerësia&quot; duhet të jetë
brenda segmentit nga 0.0 deri 12.0, dhe e matur në pikë. Nëse nuk jepet &quot;ngjyrë&quot;
10028,7 → 12935,7
 
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
<translation>setLineShade(hije, [&quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">setLineShade(hije, [&quot;emër&quot;])
 
Cakton si hijëzimin e ngjyrës së vijës së objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;.
&quot;hija&quot; duhet të jetë një numër i plotë brenda intervalit 0 (më e ndritshmja)
10046,7 → 12953,7
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
<translation>setLineJoin(join, [&quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">setLineJoin(join, [&quot;emër&quot;])
 
Cakton si stil bashkimi të vijës për objektin &quot;emër&quot; stilin &quot;bashkim&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka
10061,7 → 12968,7
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
<translation>setLineEnd(endtype, [&quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">setLineEnd(endtype, [&quot;emër&quot;])
 
Cakton si stil maje të vijës për objektin &quot;emër&quot; stilin &quot;majë&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka
10076,7 → 12983,7
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
<translation>setLineStyle(stil, [&quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">setLineStyle(stil, [&quot;emër&quot;])
 
Cakton si stil të vijës së objektit &quot;emër&quot; stilin &quot;stil&quot;. Nëse nuk jepet
&quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. Ka konstante
10094,7 → 13001,7
 
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
<translation>setFillShade(hije, [&quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">setFillShade(hije, [&quot;emër&quot;])
 
Cakton si hijëzimin e ngjyrës së mbushjes së objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;.
&quot;hija&quot; duhet të jetë një numër i plotë brenda intervalit 0 (më e ndritshmja)
10113,7 → 13020,7
 
May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
<translation>setCornerRadius(rreze, [&quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">setCornerRadius(rreze, [&quot;emër&quot;])
 
Cakton rrezen e kulmit të objektit &quot;emër&quot;. Rrezja matet në pikë.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
10130,7 → 13037,7
 
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
<translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;emër&quot;])
 
Cakton si stil vije për objektin &quot;emër&quot; stil e emërtuar &quot;namedStyle&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
10147,7 → 13054,7
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation>getFont([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
<translation type="obsolete">getFont([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Përgjigjet me emrin e gërmave të kornizës së tekstit me &quot;emër&quot;.
Nëse korniza e tekstit ka ca tekst të përzgjedhur sillet vlera
10162,7 → 13069,7
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getTextLength([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
<translation type="obsolete">getTextLength([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
 
Përgjigjet me gjatësinë e tekstit të kornizës së teksit me &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
10177,7 → 13084,7
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation>getText([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
<translation type="obsolete">getText([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Përgjigjet me tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot;. Nëse kjo kornizë teksti
ka ca tekst të përzgjedhur, sillet teksti i përzgjedhur. Sillet tërë teksti
10194,7 → 13101,7
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation>getAllText([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
<translation type="obsolete">getAllText([&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Përgjigjet me tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; dhe tërë kornizave të tekstit
të cilat janë të lidhura te kjo kornizë. Nëse kjo kornizë teksti ka ca tekst
10209,7 → 13116,7
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getLineSpacing([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
<translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
 
Përgjigjet me hapësirë vije (&quot;leading&quot;) e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; shprehur në
pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
10222,7 → 13129,7
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getColumnGap([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
<translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
 
Përgjigjet me madhësinë e hapësirës së shtyllës së kornizës së tekstit &quot;emër&quot;
shprehur në pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
10235,7 → 13142,7
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getColumns([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
<translation type="obsolete">getColumns([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
 
Përgjigjet me numrin e shtyllave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet
&quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
10250,7 → 13157,7
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation>setText(&quot;tekst&quot;, [&quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">setText(&quot;tekst&quot;, [&quot;emër&quot;])
 
Rregullon tekstin e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; si tekst të llojit &quot;tekst&quot;. Teksti
duhet të jetë i koduar në UTF8 - përdorni p.sh. unikod (tekst, &apos;iso-8859-2&apos;).
10288,7 → 13195,7
 
May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
<translation>setFont(&quot;gërma&quot;, [&quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">setFont(&quot;gërma&quot;, [&quot;emër&quot;])
 
Rregullon gërmat e kornizës së tekstit &quot;emër&quot; si &quot;gërmat&quot;. Nëse ka ca tekst
të përzgjedhur, vetëm teksti i përzgjedhur ndryshohet. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
10308,7 → 13215,7
 
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
<translation>setFontSize(size, [&quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">setFontSize(size, [&quot;emër&quot;])
 
Rregullon madhësinë e gërmave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa &quot;madhësi&quot;.
&quot;size&quot; trajtohet si vlerë në pikë. Nëse ka ca tekst të përzgjedhur, vetëm
10329,7 → 13236,7
 
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
<translation>setLineSpacing(size, [&quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">setLineSpacing(size, [&quot;emër&quot;])
 
Cakton si hapësirë vije (&quot;leading&quot;) të kornizës së tekstit &quot;emër&quot;
&quot;madhësinë&quot;. &quot;madhësia&quot; është një vlerë në pikë. Nëse nuk jepet
10347,7 → 13254,7
 
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
<translation>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
<translation type="obsolete">setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Cakton boshllëk shtylle të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa vlera &quot;madhësi&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
10364,7 → 13271,7
 
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
<translation>setColumns(nr, [&quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;emër&quot;])
 
Cakton numrin e shtyllave të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sa numri i plotë &quot;nr&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
10382,7 → 13289,7
 
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
<translation>setTextAlignment(drejtim, [&quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">setTextAlignment(drejtim, [&quot;emër&quot;])
 
Rregullon drejtimin e tekstit të kornizës së tekstit &quot;emër&quot; sipas drejtimit të treguar.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin. &quot;drejtimi&quot;
10421,7 → 13328,7
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation>deleteText([&quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">deleteText([&quot;emër&quot;])
 
Fshin çfarëdo teksti në kornizën e tekstit &quot;emër&quot;. Nëse ka ca tekst të përzgjedhur,
do të fshihet vetëm teksti i përzgjedhur. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; pëdore ai i objektit
10436,7 → 13343,7
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation>setTextColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">setTextColor(&quot;ngjyrë&quot;, [&quot;emër&quot;])
 
Cakton si ngjyrë teksti për kornizën e tekstit &quot;emër&quot; ngjyrën &quot;ngjyrë&quot;. Nëse ka
ca tekst të përzgjedhur ndryshohet vetëm teksti i përzgjedhur.
10444,15 → 13351,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="282"/>
<source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="295"/>
<source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
10462,7 → 13360,7
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation>setTextShade(hije, [&quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">setTextShade(hije, [&quot;emër&quot;])
 
Cakton si hije të ngjyrës së tekstit të objektit &quot;emër&quot; &quot;hijen&quot;. Nëse ka
ndoca tekst të përzgjedhur ndryshohet vetëm teksti i përzgjedhur.
10481,7 → 13379,7
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation>linkTextFrames(&quot;ngaemër&quot;, &quot;teemër&quot;)
<translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;ngaemër&quot;, &quot;teemër&quot;)
 
Lidh dy korniza tekstesh. Korniza e emërtuar &quot;ngaemër&quot; lidhet te
korniza e emërtuar &quot;teemër&quot;. Korniza objektiv duhet të jetë një kornizë
10501,7 → 13399,7
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation>unlinkTextFrames(&quot;emër&quot;)
<translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;emër&quot;)
 
Hiq objektin e treguar (me emër) prej kornize flow/linkage teksti. Nëse
korniza qe në mes të një zinxhiri, do të lidhen kornizat paraardhëse dhe
10516,7 → 13414,7
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
<translation>traceText([&quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">traceText([&quot;emër&quot;])
 
Shndërron kornizën e tekstit &quot;emër&quot; në vija të jashtme. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot;
përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.</translation>
10545,7 → 13443,7
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
<translation>progressReset()
<translation type="obsolete">progressReset()
 
Heq rregullimet e mëparshmëm për shtyllë përparimi te Scribus. Thirret para
përdorimit rishtas të shtyllës së përparimit. Shihni progressSet.
10558,7 → 13456,7
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
<translation>progressTotal(max)
<translation type="obsolete">progressTotal(max)
 
Cakton vlerën më të madhe për hapat e shtyllës së përparimit sa vlera e dhënë.
Shihni progressSet.
10576,7 → 13474,7
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
<translation>progressSet(nr)
<translation type="obsolete">progressSet(nr)
 
Cakton venndodhjen e shtyllës së përparimit sa &quot;nr&quot;, një vlerë relative ndaj
asaj të rregulluar më parë për progressTotal. Shtylla e përparimit përdor
10594,7 → 13492,7
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
<translation>setCursor()
<translation type="obsolete">setCursor()
 
[E PAMBULUAR!] Kjo mund t&apos;i prishë gjërat, ndaj larg prej kësaj hëpërhë.
</translation>
10607,7 → 13505,7
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
<translation>docChanged(bool)
<translation type="obsolete">docChanged(bool)
 
Aktivizon/çaktivizon ikonë ruajtjesh te shtyllë ikonash të Scribus-it dhe pjesën te menuja Ruaj.
Është e dobishme për thirrjen e një procedure kur po ndryshoni dokumentin, ngaqë Scribus-i
10614,908 → 13512,26
nuk do të vërë re automatikisht ndryshimin e dokumentit përmes përdorimit të një programthi.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
<source>newStyleDialog() -&gt; string
 
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
<source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
 
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.
 
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
<source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
 
Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
<source>getProperty(object, property)
 
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
 
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.
 
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.
 
The return value varies depending on the type of the property.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
<source>setProperty(object, property, value)
 
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.
 
See getProperty() for more information.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
 
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="250"/>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
 
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
<source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
 
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="406"/>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:
 
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
 
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins
 
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
 
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
 
firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
 
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.
 
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
<source>closeMasterPage()
 
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
<source>masterPageNames()
 
Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
<source>editMasterPage(pageName)
 
Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
<source>createMasterPage(pageName)
 
Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
<source>deleteMasterPage(pageName)
 
Delete the named master page.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
<source>zoomDocument(double)
 
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
<source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
<source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
<source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
<source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
<source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
true the layer will be locked.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
<source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is locked.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
<source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is normal.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
<source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
<source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
 
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
<source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
 
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
<source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
 
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
<source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
<source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
 
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
<source>getPageType() -&gt; integer
 
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
<source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
<source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="146"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
<source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
true the layer will be displayed outlined.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
<source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
<source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
<source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
<source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
<source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
<source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
<source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
<source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
<source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
<source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
 
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
optional parameters is False.
 
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
 
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
 
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
<source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
<source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
 
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
<source>gotoPage(nr)
 
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.
 
May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="394"/>
<source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
<source>moveSelectionToFront()
 
Moves current selection to front.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
<source>moveSelectionToFront()
 
Moves current selection to back.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
<source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
 
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
pageList: tuple with page numbers of pages to import
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
<source>createCharStyle(...)
 
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
 
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
 
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
 
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
 
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
 
-&gt; inherit
 
-&gt; bold
 
-&gt; italic
 
-&gt; underline
 
-&gt; underlinewords
 
-&gt; strike
 
-&gt; superscript
 
-&gt; subscript
 
-&gt; outline
 
-&gt; shadowed
 
-&gt; allcaps
 
-&gt; smallcaps
 
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
 
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
 
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
 
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
 
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
 
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
 
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
 
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
 
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
 
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
 
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="365"/>
<source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="379"/>
<source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="106"/>
<source>scrollDocument(x,y)
 
Scroll the document in main GUI window by x and y.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:
 
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
 
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins
 
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
 
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.
 
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).
 
numPage = Number of pages to be created.
 
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.
 
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)
 
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
<source>createParagraphStyle(...)
 
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
 
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
 
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
 
fixed linespacing: 0
 
automatic linespacing: 1
 
baseline grid linespacing: 2
 
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
 
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
 
-&gt; left: 0
 
-&gt; center: 1
 
-&gt; right: 2
 
-&gt; justify: 3
 
-&gt; extend: 4
 
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
 
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
 
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
 
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
 
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
 
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
 
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
 
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
<source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="100"/>
<source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
 
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
<source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
 
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="124"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="127"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="289"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="264"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2251"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2228"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12031,107 → 14047,107
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1242"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1247"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1243"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1248"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Hap...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1244"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1249"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="unfinished">&amp;Mbyll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1245"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1250"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ruaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1246"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1251"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation type="unfinished">Ruaj &amp;Si...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1247"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1252"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation type="unfinished">Ri&amp;kthehu tek i Ruajtur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1248"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1253"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1249"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1254"/>
<source>Get Text...</source>
<translation type="unfinished">Merr Tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1250"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1255"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation type="unfinished">Vini &amp;Tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1251"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1256"/>
<source>Get Image...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1254"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1259"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation type="unfinished">Ruaj &amp;Tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1256"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1261"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1257"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1262"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Rregullim Dokumenti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1259"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1264"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Shtyp...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1261"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1266"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation type="unfinished">&amp;Lër</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1263"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1268"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation type="unfinished">&amp;Zhbëj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1264"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1269"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ribëj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1265"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1270"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1266"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1271"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1269"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1274"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="unfinished">&amp;Kopjo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1270"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1275"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ngjit</translation>
</message>
12141,27 → 14157,27
<translation type="obsolete">Pa&amp;stro Përmbajtje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1273"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1278"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation type="unfinished">Përzgjidhni &amp;Tërë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1275"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1276"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Kërko/Zëvendëso...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1277"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation type="unfinished">Ngj&amp;yra...</translation>
</message>
12176,7 → 14192,7
<translation type="obsolete">Stile &amp;Vije...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12186,82 → 14202,82
<translation type="obsolete">&amp;Javascripts...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1258"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1263"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
<source>%1 pt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Tjetër...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation type="unfinished">&amp;Majtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation type="unfinished">&amp;Qendër</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1301"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation type="unfinished">&amp;Djathtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation type="unfinished">&amp;Blloko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation type="unfinished">&amp;Nënvijë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12271,172 → 14287,172
<translation type="obsolete">&amp;Jashtëvijëzo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1325"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Tabelëzuesa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1329"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1330"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1332"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1328"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation type="unfinished">&amp;Çgrupo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1329"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1330"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ul</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ngri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation type="unfinished">Pa&amp;mje e Dukshme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation type="unfinished">Është &amp;Faqerojtës PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation type="unfinished">Është Sh&amp;ënim PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation type="unfinished">&amp;Veti Fushe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation type="unfinished">&amp;Bashkangjit Tekst tek Shteg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation type="unfinished">&amp;Shqit Tekst prej Shtegu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ndërthur Shumëkëndësha</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation type="unfinished">Ndaj &amp;Shumëkëndësha</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished">Kurbë &amp;Bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12446,82 → 14462,82
<translation type="obsolete">&amp;Jashtëvija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Kornizë &amp;Teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<source>Sample Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Fut...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Fshij...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Zhvendos...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation type="unfinished">Administro &amp;Udhëzuesa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation type="unfinished">&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation type="unfinished">&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation type="unfinished">&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation type="unfinished">&amp;200%</translation>
</message>
12531,112 → 14547,112
<translation type="obsolete">Fi&amp;gurëza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation type="unfinished">Shfaq &amp;Mënjana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation type="unfinished">Shfaq &amp;Korniza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation type="unfinished">Shfaq &amp;Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation type="unfinished">Shfaq &amp;Rrjetë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation type="unfinished">Shfaq &amp;Udhëzuesa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished">Pamjet në korniza pamjesh ripërmasohen sa madhësia e kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation type="unfinished">&amp;Veti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">&amp;E papastër</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation type="unfinished">&amp;Shtresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation type="unfinished">&amp;Faqerojtësa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation type="unfinished">&amp;Mjete</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation type="unfinished">Mjete P&amp;DF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>Select Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12646,52 → 14662,52
<translation type="obsolete">&amp;Formë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation type="unfinished">Zmadho ose zvogëlo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>Zoom in</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<source>Zoom out</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation type="unfinished">Përpunoni Përmbajtje Kornize</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation type="unfinished">Lidh Korniza Tekstesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation type="unfinished">Zgidh Korniza Tekstesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12716,218 → 14732,218
<translation type="obsolete">&amp;Administro Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation type="unfinished">&amp;Vijëzo Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation type="unfinished">&amp;Rreth Scribus-it</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation type="unfinished">Rreth &amp;Qt-s</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation type="unfinished">Ndih&amp;mëza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Doracak për Scribus...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<source>Smart &amp;Hyphen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<source>New Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<source>Frame Break</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<source>Column Break</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<source>Copyright</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>Trademark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<source>Bullet</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>Em Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>En Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1260"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1265"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation type="unfinished">Para&amp;parje Shtypjeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ujvarë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<source>More Info...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1332"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation type="unfinished">&amp;Jashtëvijëzo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<source>Solidus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>En Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>Em Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>Thin Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<source>Thick Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>Mid Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>Hair Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12937,405 → 14953,410
<translation type="obsolete">Fut Numër Faqeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<source>ff</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<source>fi</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<source>fl</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<source>ffi</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<source>ffl</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>ft</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<source>st</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation type="unfinished">&amp;Jashtëvijëzo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation type="unfinished">&amp;Jashtëvija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1271"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1276"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1272"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1277"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1255"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1260"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
<source>&amp;Frame...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
<source>Patterns...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<source>Send to Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation type="unfinished">&amp;100% {400%?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1252"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1257"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1274"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1278"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<source>Move/Resize value indicator</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AdjustCmsDialog</name>
14852,25 → 16873,30
<context>
<name>AspellPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="64"/>
<source>Spell-checking support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="68"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="69"/>
<source>Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
<source>0.1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="32"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="95"/>
<source>Aspell Plugin Error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AspellPluginBase</name>
14968,55 → 16994,65
<context>
<name>AspellPluginImpl</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="32"/>
<source>Loaded </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="32"/>
<source>default </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="32"/>
<source> aspell dictionary.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="58"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="79"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="86"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating aspell speller.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="316"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="337"/>
<source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="317"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="338"/>
<source> by adding it to the session list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="339"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="360"/>
<source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="197"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="218"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="198"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="405"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="57"/>
<source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="407"/>
<source>Do you want start from the beginning of the selection with new language selected?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AutoformButtonGroup</name>
15049,13 → 17085,13
<context>
<name>Barcode</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<source>&amp;Barcode...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<source>&amp;Barcode...</source>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
15963,17 → 17999,17
<translation>&amp;Model Ngjyre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="910"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="906"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="915"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="911"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="768"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="764"/>
<source>Web Safe RGB</source>
<translation>RGB E përshtatshme për Web</translation>
</message>
16003,52 → 18039,52
<translation type="obsolete">Tabelë HSV ngjyrash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="709"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="705"/>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="708"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="704"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="710"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="706"/>
<source>M:</source>
<translation>M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="711"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="707"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="347"/>
<source>K:</source>
<translation>K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="442"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="444"/>
<source>Dynamic Color Bars</source>
<translation>Shtylla Dinamike Ngjyrash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="440"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="442"/>
<source>Static Color Bars</source>
<translation>Shtylla Statike Ngjyrash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="753"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="749"/>
<source>R:</source>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="754"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="750"/>
<source>G:</source>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="755"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="751"/>
<source>B:</source>
<translation>B:</translation>
</message>
16085,29 → 18121,29
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="1002"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="1015"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="1011"/>
<source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="390"/>
<source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="789"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="785"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="999"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="995"/>
<source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
16443,6 → 18479,50
</message>
</context>
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2251"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2242"/>
<source>X: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2244"/>
<source>Y: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2259"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2261"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CanvasMode_Normal</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1822"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Tërë Formatet e Mbuluar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1852"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Hap</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharSelect</name>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
16452,24 → 18532,14
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="100"/>
<source>Font:</source>
<translation type="unfinished">Gërma:</translation>
<translation type="obsolete">Gërma:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="123"/>
<source>Character Class:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="203"/>
<source>&amp;Insert</source>
<translation type="unfinished">&amp;Fut</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Fut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="213"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mbyll</translation>
16477,229 → 18547,272
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="200"/>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation type="unfinished">Fut gërma në tekst atje ku gjendet kursori</translation>
<translation type="obsolete">Fut gërma në tekst atje ku gjendet kursori</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="210"/>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Close this dialog and return to text editing.</source>
<translation type="obsolete">Mbyll këtë dialog dhe kthehu te përpunimi i tekstit.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="250"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="369"/>
<source>Greek</source>
<translation type="obsolete">Greke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="31"/>
<source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="226"/>
<source>Choose a filename to open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="297"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Gabim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="256"/>
<source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="298"/>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="13"/>
<source>Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.ui" line="56"/>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="obsolete">&amp;Kërko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="306"/>
<source>Empty the Palette?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="307"/>
<source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="24"/>
<source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="272"/>
<source>Save Quick Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharSelectEnhanced</name>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="205"/>
<source>Full Character Set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="255"/>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="210"/>
<source>Basic Latin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="216"/>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="222"/>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="273"/>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="228"/>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="279"/>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="234"/>
<source>General Punctuation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="240"/>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="246"/>
<source>Currency Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="252"/>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="258"/>
<source>Number Forms</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="309"/>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="264"/>
<source>Arrows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="315"/>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="270"/>
<source>Mathematical Operators</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="321"/>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="276"/>
<source>Box Drawing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="327"/>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="282"/>
<source>Block Elements</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="333"/>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="288"/>
<source>Geometric Shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="339"/>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="294"/>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="300"/>
<source>Dingbats</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="306"/>
<source>Small Form Variants</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="312"/>
<source>Ligatures</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="363"/>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="318"/>
<source>Specials</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="369"/>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="324"/>
<source>Greek</source>
<translation type="unfinished">Greke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="375"/>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="330"/>
<source>Greek Extended</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="381"/>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="336"/>
<source>Cyrillic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="387"/>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="342"/>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="348"/>
<source>Arabic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="399"/>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="354"/>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="405"/>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="360"/>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="411"/>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="366"/>
<source>Hebrew</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="38"/>
<source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="13"/>
<source>Enhanced Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="88"/>
<source>Enhanced Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="19"/>
<source>&amp;Font:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Gërma:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="19"/>
<source>Quick Palette</source>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="45"/>
<source>C&amp;haracter Class:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="584"/>
<source>Choose a filename to open</source>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="77"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="648"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Gabim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="611"/>
<source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="96"/>
<source>Insert &amp;Code:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="649"/>
<source>Cannot write file %1</source>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="106"/>
<source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="13"/>
<source>Character Palette</source>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="131"/>
<source>Glyphs to Insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.ui" line="56"/>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="obsolete">&amp;Kërko</translation>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="171"/>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation type="unfinished">Fut gërma në tekst atje ku gjendet kursori</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="657"/>
<source>Empty the Palette?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="174"/>
<source>&amp;Insert</source>
<translation type="unfinished">&amp;Fut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="658"/>
<source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="181"/>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="30"/>
<source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="184"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="625"/>
<source>Save Quick Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="152"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharStyleComboBox</name>
17044,17 → 19157,17
<translation type="obsolete">Dokumente (*.sla *.scd);;Tërë kartelat (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="362"/>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="353"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="unfinished">Kopje e %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="373"/>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="364"/>
<source>New Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="330"/>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="321"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Të dhëna</translation>
</message>
17064,7 → 19177,7
<translation type="obsolete">Importo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="330"/>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="321"/>
<source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import.
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
17078,12 → 19191,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="320"/>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="311"/>
<source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="321"/>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="312"/>
<source>Import Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
17752,20 → 19865,25
<context>
<name>ContextMenu</name>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="202"/>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="210"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="413"/>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="421"/>
<source>Paste File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="454"/>
<source>Delete Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="182"/>
<source>Paste Image from Clipboard</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CopyPageToMasterPageBase</name>
17796,57 → 19914,57
<context>
<name>Cpalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="999"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1001"/>
<source>Shade:</source>
<translation>Hije:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="983"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="985"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1002"/>
<source>Opacity:</source>
<translation>Patejdukshmëri:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1018"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1020"/>
<source>Normal</source>
<translation>Normale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1008"/>
<source>Horizontal Gradient</source>
<translation>Shkallëzim Horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1007"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1009"/>
<source>Vertical Gradient</source>
<translation>Shkallëzim Vertikal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1008"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1010"/>
<source>Diagonal Gradient</source>
<translation>Shkallëzim Diagonal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1009"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1011"/>
<source>Cross Diagonal Gradient</source>
<translation>Shkallëzim Ndër Diagonal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1010"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1012"/>
<source>Radial Gradient</source>
<translation>Shkallëzim Radial</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1013"/>
<source>Free linear Gradient</source>
<translation>Shkallëzim linear i lirë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1012"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1014"/>
<source>Free radial Gradient</source>
<translation>Shkallëzim rrezor i lirë</translation>
</message>
17861,7 → 19979,7
<translation type="obsolete">Y1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="982"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="984"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
</message>
17876,27 → 19994,27
<translation type="obsolete">Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1036"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1038"/>
<source>Edit Line Color Properties</source>
<translation>Përpunoni Veti Ngjyre Vije</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1037"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1039"/>
<source>Edit Fill Color Properties</source>
<translation>Përpunoni Veti Ngjyre Mbushëse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1038"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1040"/>
<source>Saturation of color</source>
<translation>Ngopje ngjyre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1039"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1041"/>
<source>Normal or gradient fill method</source>
<translation>Metodë mbushjeje normale ose me shkallëzim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1040"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1042"/>
<source>Set the transparency for the color selected</source>
<translation>Rregulloni tejdukshmërinë për ngjyrën e përzgjedhur</translation>
</message>
17926,152 → 20044,152
<translation type="obsolete">p</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1001"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1003"/>
<source>Move Vector</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1041"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1043"/>
<source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1015"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1017"/>
<source>Transparency Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1016"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1018"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1019"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1021"/>
<source>Darken</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1020"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1022"/>
<source>Lighten</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1023"/>
<source>Multiply</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1022"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1024"/>
<source>Screen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1023"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1025"/>
<source>Overlay</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1024"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1026"/>
<source>Hard Light</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1025"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1027"/>
<source>Soft Light</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1026"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1028"/>
<source>Difference</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1028"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1030"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1029"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1031"/>
<source>Color Burn</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1030"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1032"/>
<source>Hue</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1031"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1033"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished">Ngopje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1032"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1034"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Ngjyrë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1033"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1035"/>
<source>Luminosity</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="986"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="988"/>
<source>Offsets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="987"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="989"/>
<source>X:</source>
<translation type="unfinished">X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="989"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="991"/>
<source>Y:</source>
<translation type="unfinished">Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="991"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="993"/>
<source>Scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="996"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="998"/>
<source>Rotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="997"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="999"/>
<source>Angle</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1013"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1015"/>
<source>Pattern</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1027"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1029"/>
<source>Exclusion</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="992"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="994"/>
<source>X-Scale:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="994"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="996"/>
<source>Y-Scale:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1034"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1036"/>
<source>Display only used Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1042"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1044"/>
<source>Display all colors from the document color list, or only the already used colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
18730,12 → 20848,12
<context>
<name>DocIm</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="160"/>
<source>Importing failed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="161"/>
<source>Importing Word document failed
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
19304,7 → 21422,7
<context>
<name>EPSPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="474"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="467"/>
<source>Importing File:
%1
failed!</source>
19313,37 → 21431,37
dështoi!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="468"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Gabim Fatal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="872"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="865"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Gabim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="79"/>
<source>Analyzing PostScript:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="480"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="473"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="871"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="864"/>
<source>Converting of %1 images failed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="738"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="731"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="75"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="76"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
19883,42 → 22001,42
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1387"/>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1393"/>
<source>Blur</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1365"/>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1371"/>
<source>Brightness</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1356"/>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1362"/>
<source>Colorize</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1371"/>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1377"/>
<source>Contrast</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="973"/>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="981"/>
<source>Grayscale</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="975"/>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="983"/>
<source>Invert</source>
<translation type="unfinished">Përmbys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1400"/>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1406"/>
<source>Posterize</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1377"/>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1383"/>
<source>Sharpen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
19938,12 → 22056,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="611"/>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="616"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="615"/>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="620"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Anulo</translation>
</message>
19968,22 → 22086,22
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1406"/>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1412"/>
<source>Duotone</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1442"/>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1448"/>
<source>Tritone</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1499"/>
<source>Quadtone</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1559"/>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="1565"/>
<source>Curves</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
19991,12 → 22109,12
<context>
<name>ExportBitmap</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="189"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="204"/>
<source>File exists. Overwrite?</source>
<translation type="unfinished">Ka një kartelë të tillë. Ta mbishkruaj? </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="190"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="205"/>
<source>exists already. Overwrite?</source>
<translation type="unfinished">ka një të tillë. Ta mbishkruaj? </translation>
</message>
20006,17 → 22124,17
<translation type="obsolete">Tërë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="218"/>
<source>Save as Image</source>
<translation type="unfinished">Ruaj si Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="192"/>
<source>Insufficient memory for this image size.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="219"/>
<source>Error writing the output file(s).</source>
<translation type="unfinished">Gabim në shkrim kartele(ash) përfundim.</translation>
</message>
20024,7 → 22142,7
<context>
<name>ExportForm</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="73"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="80"/>
<source>Choose a Export Directory</source>
<translation>Zgjidhni Drejtori Eksportimi</translation>
</message>
20109,12 → 22227,12
<translation type="obsolete">C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
<source>Export a range of pages</source>
<translation>Eksporto një interval faqesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
20123,17 → 22241,17
një interval faqesh ose një numër faqeje të vetme.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
<source>Export all pages</source>
<translation>Eksportoni tërë faqet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
<source>Export only the current page</source>
<translation>Eksporto vetëm faqen e çastit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
<source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
<translation>Qartësi e Pamjeve(new line)
20145,12 → 22263,12
<translation type="obsolete">Cilësia e pamjeve tuaja - 100% është më e mira, 1% cilësia më e ulët</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
<source>Available export formats</source>
<translation>Formate të mundshëm eksporti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
<source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
<translation>Drejtoria e përfundimeve - vendi ku të ruhen pamjet tuaja.(new line)
20157,7 → 22275,7
Emri i kartelës eksport do të jetë &apos;emërdokumenti-numërfaqeje.tipkartele &apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
<source>Change the output directory</source>
<translation>Ndrysho drejtori përfundimesh</translation>
</message>
20167,7 → 22285,7
<translation>&amp;Madhësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
<source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
<translation>Madhësi e pamjeve. 100% për të mos patur ndryshime, 200% për dy herë më të madhe etj.</translation>
</message>
20182,12 → 22300,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
<source>The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
<source>Automatic</source>
<translation type="unfinished">Automatike</translation>
</message>
20544,12 → 22662,12
<context>
<name>FileLoader</name>
<message>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="591"/>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="592"/>
<source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="595"/>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="596"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
21150,12 → 23268,12
<context>
<name>GradientEditor</name>
<message>
<location filename="../../scribus/gradienteditor.cpp" line="324"/>
<location filename="../../scribus/gradienteditor.cpp" line="327"/>
<source>Position:</source>
<translation>Pozicion:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/gradienteditor.cpp" line="325"/>
<location filename="../../scribus/gradienteditor.cpp" line="328"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
21165,7 → 23283,7
<translation type="obsolete">Këtu mund të shtoni, ndryshoni ose hiqni Ndalesa Ngjyre.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/gradienteditor.cpp" line="333"/>
<location filename="../../scribus/gradienteditor.cpp" line="336"/>
<source>Add, change or remove color stops here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
21216,12 → 23334,12
<translation type="obsolete">&amp;Y-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="64"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="55"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="unfinished">&amp;Shto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="74"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="65"/>
<source>D&amp;elete</source>
<translation type="unfinished">&amp;Fshij</translation>
</message>
21236,17 → 23354,17
<translation type="obsolete">&amp;X-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="100"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="94"/>
<source>A&amp;dd</source>
<translation type="unfinished">&amp;Shto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="110"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="104"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation type="unfinished">Fshi&amp;j</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="125"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="119"/>
<source>&amp;Lock Guides</source>
<translation type="unfinished">&amp;Kyç Udhëzuesa</translation>
</message>
21261,7 → 23379,7
<translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="287"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="281"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation type="unfinished">&amp;Faqe</translation>
</message>
21276,127 → 23394,127
<translation type="obsolete">Paraparje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="43"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="31"/>
<source>&amp;Single</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="152"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="146"/>
<source>Horizontals</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="362"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="356"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="313"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="307"/>
<source>Alt+E</source>
<translation type="unfinished">Alt+E</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="239"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="233"/>
<source>Verticals</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="103"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="97"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="unfinished">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="128"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="122"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="unfinished">Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="326"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="320"/>
<source>Appl&amp;y to All Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="329"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="323"/>
<source>Alt+Y</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="146"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="140"/>
<source>&amp;Column/Row</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="158"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="152"/>
<source>&amp;Number:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="181"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="175"/>
<source>U&amp;se Gap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="184"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="178"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="unfinished">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="281"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="275"/>
<source>Refer To</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="349"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="343"/>
<source>Alt+P</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="300"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="294"/>
<source>M&amp;argins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="310"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="304"/>
<source>S&amp;election</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="245"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="239"/>
<source>Nu&amp;mber:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="268"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="262"/>
<source>Use &amp;Gap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="271"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="265"/>
<source>Alt+G</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="337"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="331"/>
<source>&amp;Misc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="343"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="337"/>
<source>Delete all guides from the current page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="346"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="340"/>
<source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="356"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="350"/>
<source>Delete all guides from the current document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="359"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="353"/>
<source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
21406,97 → 23524,97
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="253"/>
<source>Add a new horizontal guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="247"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="254"/>
<source>Delete the selected horizontal guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="255"/>
<source>Add a new vertical guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="249"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="256"/>
<source>Delete the selected vertical guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="250"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="257"/>
<source>Lock the guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="251"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="258"/>
<source>Apply to all pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="252"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="259"/>
<source>Number of horizontal guides to create</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="253"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="260"/>
<source>Number of vertical guides to create</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="261"/>
<source>Create rows with guides, with an additional gap between the rows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="255"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="262"/>
<source>Create columns with guides, with an additional gap between the columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="256"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="263"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="257"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="264"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page&apos;s margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="258"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="265"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="259"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="266"/>
<source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="267"/>
<source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page&apos;s margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="268"/>
<source>Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="262"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="269"/>
<source>Apply the shown guides to all pages in the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="263"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="270"/>
<source>Delete all guides shown on the current page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="264"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="271"/>
<source>Delete all guides from all pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
21860,22 → 23978,22
<translation type="obsolete">Aktivizon ndarje automatike të tekstit tuaj në shtypje e sipër.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="92"/>
<source>Ignore List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="121"/>
<source>Add a new Entry</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="133"/>
<source>Edit Entry</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="133"/>
<source>Exception List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
23181,22 → 25299,22
<translation type="unfinished">Emër</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="587"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="589"/>
<source>Add a new layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="589"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="591"/>
<source>Delete layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="590"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="592"/>
<source>Raise layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="591"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="593"/>
<source>Lower layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
23296,45 → 25414,55
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="588"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="590"/>
<source>Duplicates the current layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="592"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="596"/>
<source>Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="593"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="597"/>
<source>Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="594"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="598"/>
<source>Print Layer - Uncheck to disable printing. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="595"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="599"/>
<source>Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="596"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="600"/>
<source>Text flows around objects in lower Layers - Enabling this forces text frames to flow around other objects, even in layers below</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="597"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="601"/>
<source>Outline Mode - Toggles the &apos;wireframe&apos; display of objects to speed the display of very complex objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="598"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="602"/>
<source>Name of the Layer - Double clicking on the name of a layer enabled editing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="594"/>
<source>Selects the Blendmode, works only in PDF-1.4</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="595"/>
<source>Layer Transparency, works only in PDF-1.4 and SVG</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LegacyMode</name>
23344,12 → 25472,12
<translation type="obsolete">Tërë kartelat (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="5024"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="5023"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Hap</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="4994"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="4993"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Tërë Formatet e Mbuluar</translation>
</message>
24375,7 → 26503,7
<translation type="obsolete">Kujdes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="116"/>
<source>Do you really want to delete this master page?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24390,12 → 26518,12
<translation type="obsolete">&amp;Po</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="143"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Emër:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="143"/>
<source>New Master Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24405,17 → 26533,17
<translation type="obsolete">Kopje e %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="238"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="244"/>
<source>Name:</source>
<translation type="unfinished">Emër:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="238"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="244"/>
<source>New MasterPage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="297"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24445,35 → 26573,40
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="238"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="244"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="381"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="387"/>
<source>Unable to Rename Master Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="381"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="387"/>
<source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="385"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="391"/>
<source>Rename Master Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="385"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="391"/>
<source>New Name:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="135"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="141"/>
<source>Copy #%1 of %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="112"/>
<source>This master page is used at least once in the document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Mdup</name>
24601,7 → 26734,7
<translation type="obsolete">pt</translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="51"/>
<source> °</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24619,45 → 26752,50
<translation type="unfinished">X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="239"/>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="145"/>
<source>10000.0000</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="52"/>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="36"/>
<source>Y1:</source>
<translation type="unfinished">Y1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="82"/>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="53"/>
<source>X2:</source>
<translation type="unfinished">X2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="112"/>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="70"/>
<source>Y2:</source>
<translation type="unfinished">Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="142"/>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="87"/>
<source>Length:</source>
<translation type="unfinished">Gjatësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="172"/>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="104"/>
<source>DX:</source>
<translation type="unfinished">DX:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="202"/>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="121"/>
<source>DY:</source>
<translation type="unfinished">DY:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="232"/>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="138"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="unfinished">Kënd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="155"/>
<source>Unit:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MenuTest</name>
24817,11 → 26955,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="52"/>
<source>Chan&amp;ge...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="55"/>
<source>&amp;Import Page(s):</source>
<translation type="unfinished"></translation>
24856,6 → 26989,11
<source>&amp;Import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="52"/>
<source>&amp;Select...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MeshDistortionDialog</name>
25557,7 → 27695,7
<translation type="obsolete">Numër i Faqes së &amp;Parë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="289"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="291"/>
<source>&amp;Default Unit:</source>
<translation>Njësi &amp;Parazgjedhje:</translation>
</message>
25582,7 → 27720,7
<translation type="obsolete">Pikas (p)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="299"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="301"/>
<source>&amp;Automatic Text Frames</source>
<translation>Korniza Teksti &amp;Vetvetiu</translation>
</message>
25592,12 → 27730,12
<translation type="obsolete">Udhëzuesa Shtylle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="309"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="311"/>
<source>&amp;Gap:</source>
<translation>&amp;Boshllëk:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="301"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="303"/>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation>Sht&amp;ylla:</translation>
</message>
25721,7 → 27859,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="283"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="285"/>
<source>N&amp;umber of Pages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
25731,7 → 27869,7
<translation type="obsolete">Tërë kartelat (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="354"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="356"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Hap</translation>
</message>
25756,7 → 27894,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="321"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="323"/>
<source>Show Document Settings After Creation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
25810,127 → 27948,127
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="890"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="898"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Nyje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="893"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="901"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>Koordinata &amp;Absolute</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="896"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="904"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="897"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="905"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="898"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="906"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>Përpunoni Vijë &amp;Rrethine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="899"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="907"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>&amp;Rirregulloni Vijë Rrethine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="901"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="910"/>
<source>&amp;End Editing</source>
<translation>&amp;Përfundo Përpunim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="902"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="911"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Zhvendos Nyje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="903"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="912"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Zhvendos Pika Kontrolli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="904"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="913"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Shto Nyje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="905"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="914"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Fshi Nyje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="906"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="915"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Lëviz Pika Kontrolli në Mënyrë të Pavarur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="907"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="916"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Lëviz Pika Kontrolli Simetrikisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="908"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="917"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Rirregulloni Pika Kontrolli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="909"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="918"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Rirregulloni këtë Pikë Kontrolli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="910"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="919"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Hap një Shumëkëndësh ose Pret një Kurbë Bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="911"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="920"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Mbyll këtë Kurbë Bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="912"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="921"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Pasqyro Shtegun Horizontalisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="913"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="922"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Pasqyro Shtegun Vertikalisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="914"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="923"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Qeth Shtegun Horizontalisht Djathtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="915"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="924"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Qeth Shtegun Horizontalisht Majtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="916"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="925"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Qeth Shtegun Vertikalisht Sipër</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="917"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="926"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Qeth Shtegun Vertikalisht Poshtë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="918"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="927"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Rrotullo Shtegun në Kah Antiorar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="919"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="928"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Rrotullo Shtegun në Kah Orar </translation>
</message>
25940,22 → 28078,22
<translation type="obsolete">Zvogëloni Madhësinë e Shtegut me % e treguar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="921"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="930"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Zmadhoni Madhësinë e Shtegut me % e treguar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="924"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="933"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Kënd Rrotullimi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="927"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="936"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Aktivizo Mënyrë Përpunimi Vije Rrethine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="928"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="937"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Rikthe Vijë Rrethine te Forma Origjinale e Kornizës</translation>
</message>
25967,70 → 28105,80
përndryshe Koordinatat janë relative te Objekti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="891"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="899"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="930"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="940"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="920"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="929"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="922"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="931"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="923"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="932"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="925"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="934"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="926"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="935"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="900"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="908"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="929"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="938"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="894"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="902"/>
<source>to Canvas</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="895"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="903"/>
<source>to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="909"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="939"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OODPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="296"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="297"/>
<source>This document does not seem to be an OpenOffice Draw file.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="687"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="632"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
26038,39 → 28186,39
<context>
<name>OODrawImportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="95"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="96"/>
<source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
<translation type="unfinished">Importo Vizatim &amp;OpenOffice.org...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="111"/>
<source>Imports OpenOffice.org Draw Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="112"/>
<source>Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="126"/>
<source>OpenDocument 1.0 Draw</source>
<comment>Import/export format name</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="138"/>
<source>OpenOffice.org 1.x Draw</source>
<comment>Import/export format name</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="208"/>
<source>This file contains some unsupported features</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="206"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
26222,14 → 28370,14
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="141"/>
<source>Ctrl+f</source>
<comment>Filter the Outline using a keyword</comment>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="909"/>
<source>Filter:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="909"/>
<source>Filter:</source>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="141"/>
<source>Ctrl+F</source>
<comment>Filter the Outline using a keyword</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
26284,7 → 28432,7
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="204"/>
<source>Save as</source>
<translation type="unfinished">Ruaj si</translation>
<translation type="obsolete">Ruaj si</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="204"/>
26312,6 → 28460,11
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="204"/>
<source>Save As</source>
<translation type="unfinished">Ruaj Si</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PDFLibCore</name>
26336,37 → 28489,37
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2516"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2532"/>
<source>Page:</source>
<translation type="unfinished">Faqe:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2529"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2545"/>
<source>Date:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7530"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7659"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7535"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7664"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7540"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7669"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7545"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7674"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7525"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7654"/>
<source>A write error occured, please check available disk space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
27443,11 → 29596,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="242"/>
<source>Clip to Page Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="245"/>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation type="unfinished"></translation>
27472,36 → 29620,41
<source>Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="242"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PSLib</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1788"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1793"/>
<source>Processing Master Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1788"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1793"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1721"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1726"/>
<source>Failed to write data for an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1726"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1731"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1731"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1736"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1736"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1741"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
27878,37 → 30031,37
<context>
<name>PageItem</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="368"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="388"/>
<source>Image</source>
<translation>Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="372"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="392"/>
<source>Text</source>
<translation>Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="376"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="396"/>
<source>Line</source>
<translation>Vijë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="380"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="400"/>
<source>Polygon</source>
<translation>Shumëkëndësh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="384"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="404"/>
<source>Polyline</source>
<translation>Shumëvijë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="408"/>
<source>PathText</source>
<translation>Tekst Shtegu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="3563"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="3599"/>
<source>Copy of</source>
<translation type="unfinished">Kopje e</translation>
</message>
28093,40 → 30246,45
<translation type="obsolete">Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="335"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="342"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="404"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="411"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished">Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="266"/>
<source>Embedded Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PageItem_LatexFrame</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="531"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="538"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Gabim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="160"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="161"/>
<source>Running the external application failed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="226"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="233"/>
<source>Could not create a temporary file to run the application!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="241"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="248"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Të dhëna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="394"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="401"/>
<source>Running the application &quot;%1&quot; failed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
28136,37 → 30294,37
<translation type="obsolete">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="536"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="543"/>
<source>Running</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="384"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="391"/>
<source>The application &quot;%1&quot; failed to start!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="395"/>
<source>The application &quot;%1&quot; crashed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="525"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="532"/>
<source>Application</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="526"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="533"/>
<source>DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="528"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="535"/>
<source>State</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="533"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="540"/>
<source>Finished</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
28176,15 → 30334,25
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="253"/>
<source>The config file didn&apos;t specify a executable path!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="524"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="531"/>
<source>Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="219"/>
<source>No configuration defined to run the application!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="407"/>
<source>No application defined</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PageItem_PathText</name>
28212,32 → 30380,32
<context>
<name>PageItem_TextFrame</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3399"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3422"/>
<source>Linked Text</source>
<translation type="unfinished">Tekst i Lidhur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3401"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3424"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Kornizë Teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3405"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3428"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation type="unfinished">Paragrafë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3413"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3436"/>
<source>Lines: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3419"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3442"/>
<source>Words: </source>
<translation type="unfinished">Fjalë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3427"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3450"/>
<source>Chars: </source>
<translation type="unfinished">Gërma:</translation>
</message>
28274,35 → 30442,45
<translation type="obsolete">Normale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="914"/>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="933"/>
<source>Arrange Pages</source>
<translation type="unfinished">Sistemo Faqe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="915"/>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="934"/>
<source>Available Master Pages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="916"/>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="935"/>
<source>Document Pages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="919"/>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="938"/>
<source>List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="920"/>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="939"/>
<source>Drag pages or master pages onto the trash to delete them</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="918"/>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="937"/>
<source>List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="628"/>
<source>This master page is used at least once in the document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="632"/>
<source>Do you really want to delete this master page?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PageSelector</name>
28317,7 → 30495,7
<translation type="obsolete"> e %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="263"/>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="266"/>
<source>%1 of %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
28377,6 → 30555,72
</message>
</context>
<context>
<name>PathConnectDialogBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="13"/>
<source>Connect Paths</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="19"/>
<source>Connect first Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="48"/>
<source>Starting Point</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="53"/>
<source>End Point</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="40"/>
<source>with second Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="61"/>
<source>with:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="69"/>
<source>a straight Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="74"/>
<source>Points moving</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="82"/>
<source>Preview on Canvas</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PathConnectPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="90"/>
<source>Connect Paths</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="69"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="91"/>
<source>Connect 2 Polylines.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PathCutPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="70"/>
28501,37 → 30745,37
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="149"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="158"/>
<source>Keep a copy of the original Item after applying the operation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="152"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="161"/>
<source>keep</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="94"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="97"/>
<source>+</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="186"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="195"/>
<source>=</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="265"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="274"/>
<source>Operation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="341"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="357"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="362"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="381"/>
<source>Swap Shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
28538,33 → 30782,114
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="386"/>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Mundësi</translation>
<translation type="obsolete">Mundësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="407"/>
<source>Result gets Color of:</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="427"/>
<source>first Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="417"/>
<source>first Shape</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="440"/>
<source>second Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="427"/>
<source>second Shape</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="41"/>
<source>First source shape.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="139"/>
<source>Second source shape.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="234"/>
<source>The resulting shape.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="286"/>
<source>Unites the shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="305"/>
<source>Substrats the second shape from the first shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="321"/>
<source>Intersection of the shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="337"/>
<source>Result is the area where the two shapes do not intersect</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="353"/>
<source>Break apart,
The result is a combination of &quot;Intersection&quot; and &quot;Exclusion&quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="378"/>
<source>Exchange the source shapes.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="418"/>
<source>Result gets Color from:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="437"/>
<source>The resulting shape gets the color of the first source shape.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="447"/>
<source>The resulting shape gets the colors listed below.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="450"/>
<source>Custom Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="462"/>
<source>Stroke:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="478"/>
<source>Select stroke color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="488"/>
<source>Fill:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="498"/>
<source>Select fill color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PathFinderDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderdialog.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderdialog.cpp" line="103"/>
<source>Result gets Color of:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderdialog.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderdialog.cpp" line="127"/>
<source>Intersection gets Color of:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
28572,32 → 30897,32
<context>
<name>PathFinderPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="71"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="74"/>
<source>Path Operations...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="75"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="78"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="103"/>
<source>Path Operations</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="104"/>
<source>Apply fancy boolean operations to paths.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="123"/>
<source>Qt Version too old</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="123"/>
<source>This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
28946,12 → 31271,12
<translation type="obsolete">Administro Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="403"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="422"/>
<source>Scribus - Image Search</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="403"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="422"/>
<source>No images named &quot;%1&quot; were found.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
28961,47 → 31286,47
<translation type="unfinished">Mbyll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="253"/>
<source>Not on a Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="258"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="278"/>
<source>JPG</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="281"/>
<source>TIFF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="264"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="284"/>
<source>PSD</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="287"/>
<source>EPS/PS</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="290"/>
<source>PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="273"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="293"/>
<source>JPG2000</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="279"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="299"/>
<source>emb. PSD</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="305"/>
<source>Unknown</source>
<translation type="unfinished">E panjohur</translation>
</message>
29016,7 → 31341,7
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="322"/>
<source>n/a</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
29121,12 → 31446,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="218"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="228"/>
<source>Sort by Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="220"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="230"/>
<source>Sort by Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
29255,28 → 31580,33
<source>Apply non destructive effects to the image in its frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.cpp" line="264"/>
<source>Embedded Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PixmapExportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="60"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="59"/>
<source>Save as &amp;Image...</source>
<translation type="unfinished">Ruaj si &amp;Pamje...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="78"/>
<source>Export As Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="79"/>
<source>Exports selected pages as bitmap images.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/pixmapexport/export.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="123"/>
<source>Save as Image</source>
<translation type="obsolete">Ruaj si Pamje</translation>
<translation type="unfinished">Ruaj si Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/pixmapexport/export.cpp" line="130"/>
29284,10 → 31614,20
<translation type="obsolete">Gabim në shkrim kartele(ash) përfundim.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="145"/>
<source>Export successful</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="118"/>
<source>The target location %1 must be an existing directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="124"/>
<source>The target location %1 must be writable</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PluginManager</name>
29515,49 → 31855,44
<context>
<name>PolygonWidget</name>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidget.cpp" line="55"/>
<source>Corn&amp;ers:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidget.cpp" line="75"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Rrotullim:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Rrotullim:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidget.cpp" line="91"/>
<source>Apply &amp;Factor</source>
<translation type="unfinished">Zbato &amp;Faktor</translation>
<translation type="obsolete">Zbato &amp;Faktor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidget.cpp" line="106"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidget.cpp" line="110"/>
<source>&amp;Factor:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Faktor:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Faktor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidget.cpp" line="140"/>
<source>Number of corners for polygons</source>
<translation type="unfinished">Numër kulmesh për shumëkëndëshat</translation>
<translation type="obsolete">Numër kulmesh për shumëkëndëshat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidget.cpp" line="142"/>
<source>Degrees of rotation for polygons</source>
<translation type="unfinished">Gradë rrotullimi për shumëkëndëshat</translation>
<translation type="obsolete">Gradë rrotullimi për shumëkëndëshat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidget.cpp" line="143"/>
<source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
<translation type="unfinished">Zbato Faktor I lugët/I mysët për të ndryshuar formën e Shumëkëndëshave</translation>
<translation type="obsolete">Zbato Faktor I lugët/I mysët për të ndryshuar formën e Shumëkëndëshave</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidget.cpp" line="144"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation type="unfinished">Shembull Shumëkëndëshi</translation>
<translation type="obsolete">Shembull Shumëkëndëshi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
29566,11 → 31901,69
<translation type="obsolete">Një vlerë negative do ta bëjë shumëkëndëshin të lugët (ose si yll),
një vlerë pozitive do ta bëjë at të mysët</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PolygonWidgetBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidget.cpp" line="146"/>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="19"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="30"/>
<source>Corn&amp;ers:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="40"/>
<source>Number of corners for polygons</source>
<translation type="unfinished">Numër kulmesh për shumëkëndëshat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="53"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Rrotullim:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="76"/>
<source>Degrees of rotation for polygons</source>
<translation type="unfinished">Gradë rrotullimi për shumëkëndëshat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="121"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation type="unfinished">Shembull Shumëkëndëshi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="143"/>
<source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
<translation type="unfinished">Zbato Faktor I lugët/I mysët për të ndryshuar formën e Shumëkëndëshave</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="146"/>
<source>Apply &amp;Factor</source>
<translation type="unfinished">Zbato &amp;Faktor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="161"/>
<source>&amp;Factor:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Faktor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="187"/>
<source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="216"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/polygonwidgetbase.ui" line="206"/>
<source>C&amp;urvature:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Preferences</name>
30886,64 → 33279,64
<translation type="obsolete">Faqe Djathtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2046"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2052"/>
<source>Postscript</source>
<translation type="unfinished">Postscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="806"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="808"/>
<source>Migrate Old Scribus Settings?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="808"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="810"/>
<source>Scribus has detected existing Scribus 1.2 preferences files.
Do you want to migrate them to the new Scribus version?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2046"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2052"/>
<source>PostScript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1678"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1682"/>
<source>Could not open preferences file &quot;%1&quot; for writing: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1690"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1694"/>
<source>Writing to preferences file &quot;%1&quot; failed: QIODevice status code %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1708"/>
<source>Failed to open prefs file &quot;%1&quot;: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1714"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1718"/>
<source>Failed to read prefs XML from &quot;%1&quot;: %2 at line %3, col %4</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2380"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2386"/>
<source>Error Writing Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2386"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2392"/>
<source>Scribus was not able to save its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Please check file and directory permissions and available disk space.</source>
<comment>scribus app error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2399"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2405"/>
<source>Error Loading Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2404"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2410"/>
<source>Scribus was not able to load its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Default settings will be loaded.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
31143,7 → 33536,7
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="359"/>
<source>Save as</source>
<translation>Ruaj si</translation>
<translation type="obsolete">Ruaj si</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
31195,6 → 33588,11
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="359"/>
<source>Save As</source>
<translation type="unfinished">Ruaj Si</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PrintDialogBase</name>
31322,31 → 33720,16
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="360"/>
<source>This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="363"/>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="370"/>
<source>Clip to Page Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="380"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Ngjyrë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="386"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis.UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="389"/>
<source>Apply Under Color Removal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
31507,96 → 33890,111
<source>Include PDF Annotations and Links</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="360"/>
<source>This enables you to explicitly set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="370"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="386"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4815"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4817"/>
<source>Properties</source>
<translation>Veti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4817"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4819"/>
<source>X, Y, &amp;Z</source>
<translation>X, Y, &amp;Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4820"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4822"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation>&amp;Formë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4818"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4820"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>&amp;Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4819"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4821"/>
<source>&amp;Image</source>
<translation>&amp;Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4821"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4823"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation>&amp;Vijë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4822"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4824"/>
<source>&amp;Colors</source>
<translation>&amp;Ngjyra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4825"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4827"/>
<source>Name</source>
<translation>Emër</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4826"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4828"/>
<source>Geometry</source>
<translation>Gjeometri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5014"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5017"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4926"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4929"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4927"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4930"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4829"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4831"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>&amp;Gjerësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4830"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4832"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Lartësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4831"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4833"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>&amp;Rrotullim:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4832"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4834"/>
<source>Basepoint:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4833"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4835"/>
<source>Level</source>
<translation>Nivel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4839"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4841"/>
<source>Shape:</source>
<translation>Formë:</translation>
</message>
31606,7 → 34004,7
<translation type="obsolete">&amp;Përpunoni Formë...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4859"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4861"/>
<source>R&amp;ound
Corners:</source>
<translation>K&amp;ulme(new line)
31613,12 → 34011,12
të Rrumbullakët:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4921"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4923"/>
<source>Distance of Text</source>
<translation>Largësi e Tekstit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4861"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4863"/>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation>Sht&amp;ylla:</translation>
</message>
31628,47 → 34026,47
<translation type="obsolete">&amp;Boshllëk:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4868"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4870"/>
<source>To&amp;p:</source>
<translation>&amp;Sipër:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4869"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4871"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation>&amp;Poshtë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4870"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4872"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation>&amp;Majtas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4871"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4873"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation>&amp;Djathtas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4872"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4874"/>
<source>T&amp;abulators...</source>
<translation>&amp;Tabelëzues...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4922"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4924"/>
<source>Path Text Properties</source>
<translation>Veti Teksti Shtegu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4879"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4881"/>
<source>Show Curve</source>
<translation>Shfaq Kurbë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4881"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4883"/>
<source>Start Offset:</source>
<translation type="unfinished">Degëzim Vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4882"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4884"/>
<source>Distance from Curve:</source>
<translation>Largësi prej Kurbe:</translation>
</message>
31678,12 → 34076,12
<translation type="obsolete">Teksti &amp;Rrjedh Rreth Kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4895"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4897"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation type="unfinished">Kopjo Kuti Teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4896"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4898"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation>&amp;Përdorni Rrethina Vije</translation>
</message>
31693,7 → 34091,7
<translation type="obsolete">&amp;Madhësi Gërmash:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5000"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5003"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
31723,187 → 34121,187
<translation type="obsolete">Gj&amp;uhë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4923"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4926"/>
<source>&amp;Free Scaling</source>
<translation>Ripërmasim i &amp;Lirë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4928"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4931"/>
<source>X-Sc&amp;ale:</source>
<translation>X-Shk&amp;allë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4929"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4932"/>
<source>Y-Scal&amp;e:</source>
<translation>Y-Shk&amp;allë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4930"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4933"/>
<source>Scale &amp;To Frame Size</source>
<translation>Ripërmaso &amp;Sa Madhësi Kornize</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4931"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4934"/>
<source>P&amp;roportional</source>
<translation>P&amp;ërpjestimor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4934"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4937"/>
<source>Input Profile:</source>
<translation>Profil Futjesh:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4935"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4938"/>
<source>Rendering Intent:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4945"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4948"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Perceptual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4946"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4949"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Kolorimetrik Relativ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4947"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4950"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Ngopje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4948"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4951"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Kolorimetrik Absolut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4957"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4960"/>
<source>Left Point</source>
<translation>Pikë Majtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4958"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4961"/>
<source>End Points</source>
<translation>Pika Skajore</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4960"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4963"/>
<source>&amp;Basepoint:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4961"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4964"/>
<source>T&amp;ype of Line:</source>
<translation>T&amp;ip Vije:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4973"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4976"/>
<source>Line &amp;Width:</source>
<translation>&amp;Gjerësi Vije:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4977"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4980"/>
<source>Miter Join</source>
<translation type="unfinished">Hyni në Kanal...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4978"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4981"/>
<source>Bevel Join</source>
<translation type="unfinished">Hyni në Kanal...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4979"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4982"/>
<source>Round Join</source>
<translation type="unfinished">Hyni në Kanal...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4974"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4977"/>
<source>Ed&amp;ges:</source>
<translation>S&amp;kaje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4984"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4987"/>
<source>Flat Cap</source>
<translation>Majë e Sheshtë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4985"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4988"/>
<source>Square Cap</source>
<translation>Majë Katrore</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4986"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4989"/>
<source>Round Cap</source>
<translation>Majë e Rrumbullakët</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4988"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4991"/>
<source>&amp;Endings:</source>
<translation>&amp;Funde:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5040"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5043"/>
<source>No Style</source>
<translation>Pa Stil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4990"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4993"/>
<source>Cell Lines</source>
<translation>Vija Kutie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4991"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4994"/>
<source>Line at Top</source>
<translation>Vijë Sipër</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4992"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4995"/>
<source>Line at the Left</source>
<translation>Vijë Majtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4993"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4996"/>
<source>Line at the Right </source>
<translation>Vijë Djathtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4994"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4997"/>
<source>Line at Bottom</source>
<translation>Vijë Poshtë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5135"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5138"/>
<source>Name of selected object</source>
<translation>Emër i objekti të përzgjedhur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5136"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5139"/>
<source>Horizontal position of current basepoint</source>
<translation type="unfinished">GtkRregullimi për vendndodhjen horizontale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5137"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5140"/>
<source>Vertical position of current basepoint</source>
<translation type="unfinished">GtkRregullimi për vendndodhjen vertikale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5138"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5141"/>
<source>Width</source>
<translation>Gjerësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5139"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5142"/>
<source>Height</source>
<translation>Lartësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5140"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5143"/>
<source>Rotation of object at current basepoint</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5141"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5144"/>
<source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
<translation>Pikë së cilës i referohen matjet ose këndet e rrotullimeve</translation>
</message>
31913,47 → 34311,47
<translation type="obsolete">Përzgjidhni një Kyç për këtë Veprim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5149"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5152"/>
<source>Flip Horizontal</source>
<translation>Kthe Horizontalisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5150"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5153"/>
<source>Flip Vertical</source>
<translation>Kthe Vertikalisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5151"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5154"/>
<source>Move one level up</source>
<translation>Ngrije një nivel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5152"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5155"/>
<source>Move one level down</source>
<translation>Zbrite një nivel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5153"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5156"/>
<source>Move to front</source>
<translation>Zhvendos përpara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5154"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5157"/>
<source>Move to back</source>
<translation>Zhvendos prapa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5155"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5158"/>
<source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
<translation>Tregon nivelin në të cilin gjendet objekti, 0 do të thotë që objekti është në fund fare</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5156"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5159"/>
<source>Lock or unlock the object</source>
<translation>Kyç ose çkyç objektin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5157"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5160"/>
<source>Lock or unlock the size of the object</source>
<translation>Kyç ose çkyç madhësinë e objektit</translation>
</message>
31978,17 → 34376,17
<translation type="obsolete">Përdor një vijë të dytë bazuar fillimisht në formën e kornizës për rrjedhë teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5171"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5174"/>
<source>Font of selected text or object</source>
<translation>Gërma për tekstin apo objektin e përzgjedhur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5172"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5175"/>
<source>Font Size</source>
<translation>Madhësi Gërmash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5174"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5177"/>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation>Ndryshim gjerësie shenjash</translation>
</message>
32003,12 → 34401,12
<translation type="obsolete">Ngjyrë mbushjeje teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5178"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5181"/>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5179"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5182"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation>Ngopje ngjyre teksti mbushjeje</translation>
</message>
32018,7 → 34416,7
<translation type="obsolete">Shkrim Së Prapthi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5182"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5185"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation>Ndërvijë</translation>
</message>
32033,162 → 34431,162
<translation type="obsolete">Gjuhë ndarjeje me vijë e kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5201"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5204"/>
<source>Change settings for left or end points</source>
<translation>Ndrysho rregullime për pika majtas ose në fund </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5202"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5205"/>
<source>Pattern of line</source>
<translation>Skemë vije</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5203"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5206"/>
<source>Thickness of line</source>
<translation>Trashësi vije</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5204"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5207"/>
<source>Type of line joins</source>
<translation>Tip bashkimi vije</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5205"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5208"/>
<source>Type of line end</source>
<translation>Tip fundi vije</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5206"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5209"/>
<source>Line style of current object</source>
<translation>Stil vije e objektit të çastit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5208"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5211"/>
<source>Choose the shape of frame...</source>
<translation>Zgjidhni formën e kornizës...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5209"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5212"/>
<source>Edit shape of the frame...</source>
<translation>Përpunoni formën e kornizës...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5210"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5213"/>
<source>Set radius of corner rounding</source>
<translation>Caktoni rrezen e lakimit të kulmit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5211"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5214"/>
<source>Number of columns in text frame</source>
<translation>Numër shtyllash në kornizë teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5212"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5215"/>
<source>Switches between Gap or Column width</source>
<translation>Kalon midis gjerësie Shtylle apo Boshllëku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5213"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5216"/>
<source>Distance between columns</source>
<translation>Largësi ndërmjet shtyllash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5214"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5217"/>
<source>Distance of text from top of frame</source>
<translation>Largësi teksti nga kreu i kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5215"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5218"/>
<source>Distance of text from bottom of frame</source>
<translation>Largësi teksti nga fundi i kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5216"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5219"/>
<source>Distance of text from left of frame</source>
<translation>Largësi teksti nga e majta e kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5217"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5220"/>
<source>Distance of text from right of frame</source>
<translation>Largësi teksti nga e djathta e kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5218"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5221"/>
<source>Edit tab settings of text frame...</source>
<translation>Përpunoni rregullimet tab për kornizë tekstesh...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5220"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5223"/>
<source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
<translation>Lejoje pamjen të ketë tjetër madhësi në kornizë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5221"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5224"/>
<source>Horizontal offset of image within frame</source>
<translation>Shmangje horizontale e pamjes brenda kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5222"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5225"/>
<source>Vertical offset of image within frame</source>
<translation>Shmangje vertikale e pamjes brenda kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5223"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5226"/>
<source>Resize the image horizontally</source>
<translation>Ripërmaso pamjen jorizontalisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5224"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5227"/>
<source>Resize the image vertically</source>
<translation>Ripërmaso pamjen vertikalisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5225"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5228"/>