Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 14885 → Rev 14888

/trunk/Scribus/resources/translations/po/scribus.pl_PL.ts
1,22 → 1,22
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="pl_PL">
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="pl_PL">
<defaultcodec></defaultcodec>
<context>
<name></name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="17"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="17"/>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list
<translation>getColorNames() -&gt; list
 
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="27"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="27"/>
<source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
26,7 → 26,7
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple
<translation>getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple
 
Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.
35,7 → 35,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="41"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="41"/>
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
49,7 → 49,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="56"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="56"/>
<source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
59,7 → 59,7
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
<translation>changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
 
Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
69,7 → 69,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="70"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="70"/>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
81,7 → 81,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="83"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="83"/>
<source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
94,7 → 94,7
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
<translation>deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
 
Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie
107,7 → 107,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="100"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="100"/>
<source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
115,7 → 115,7
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
<translation>replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
 
Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.
 
123,31 → 123,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="113"/>
<source>isSpotColor(&quot;name&quot;) -&gt; bool
 
Returns True if the color &quot;name&quot; is a spot color.
See also setSpotColor()
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="128"/>
<source>setSpotColor(&quot;name&quot;, spot)
 
Set the color &quot;name&quot; as a spot color if spot parameter is True.
See also isSpotColor()
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="17"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="17"/>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
154,13 → 130,13
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool
<translation>newDocDialog() -&gt; bool
 
Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="28"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="28"/>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
 
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
183,7 → 159,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="56"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="56"/>
<source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
217,7 → 193,7
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
<translation type="unfinished">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
<translation>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
 
251,7 → 227,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="95"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="95"/>
<source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
259,7 → 235,7
 
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
<translation type="unfinished">valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
<translation>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.
267,7 → 243,7
Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="107"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="107"/>
<source>newStyleDialog() -&gt; string
 
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
276,7 → 252,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="16"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="16"/>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
 
320,7 → 296,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="62"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="62"/>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
359,7 → 335,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="103"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="103"/>
<source>closeDoc()
 
Closes the current document without prompting to save.
366,7 → 342,7
 
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
<translation type="unfinished">closeDoc()
<translation>closeDoc()
 
Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.
 
373,17 → 349,17
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="114"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="114"/>
<source>haveDoc() -&gt; bool
 
Returns true if there is a document open.
</source>
<translation type="unfinished">haveDoc() -&gt; bool
<translation>haveDoc() -&gt; bool
 
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="123"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="123"/>
<source>openDoc(&quot;name&quot;)
 
Opens the document &quot;name&quot;.
390,7 → 366,7
 
May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
<translation type="unfinished">openDoc(&quot;nazwa&quot;)
<translation>openDoc(&quot;nazwa&quot;)
 
Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.
 
397,7 → 373,7
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="134"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="134"/>
<source>saveDoc()
 
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
406,7 → 382,7
 
If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
<translation type="unfinished">saveDoc()
<translation>saveDoc()
 
Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.
414,7 → 390,7
Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="146"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="146"/>
<source>getDocName() -&gt; string
 
Returns the name the document was saved under.
423,7 → 399,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="156"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="156"/>
<source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
431,7 → 407,7
 
May raise ScribusError if the save fails.
</source>
<translation type="unfinished">saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)
<translation>saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)
 
Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot;
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)
439,7 → 415,7
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="168"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="168"/>
<source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
 
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
448,30 → 424,17
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="178"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="178"/>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
<translation type="unfinished">setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Ustawia marginesy dokumentu: Lewy(lr), Prawy(rr), Górny(tr) i Dolny(br),
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="189"/>
<source>setBaseLine(grid, offset)
 
Sets the base line settings of the document, grid spacing(grid), grid offset(offset).
Values are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="200"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="189"/>
<source>setUnit(type)
 
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
479,7 → 442,7
 
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
<translation type="unfinished">setUnit(typ)
<translation>setUnit(typ)
 
Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot;
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type&gt;.
487,7 → 450,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="212"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="201"/>
<source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
 
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
494,7 → 457,7
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
<translation type="unfinished">getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)
<translation>getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)
 
Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
ze stałych UNIT_* :
501,18 → 464,18
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="223"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="212"/>
<source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
 
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
<translation type="unfinished">loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)
<translation>loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)
 
Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="222"/>
<source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
520,7 → 483,7
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
<translation type="unfinished">setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)
<translation>setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)
 
Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
528,7 → 491,7
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="243"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="232"/>
<source>closeMasterPage()
 
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
537,7 → 500,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="251"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="240"/>
<source>masterPageNames()
 
Returns a list of the names of all master pages in the document.
545,7 → 508,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="258"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="247"/>
<source>editMasterPage(pageName)
 
Enables master page editing and opens the named master page
554,7 → 517,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="266"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="255"/>
<source>createMasterPage(pageName)
 
Creates a new master page named pageName and opens it for
563,7 → 526,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="274"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="263"/>
<source>deleteMasterPage(pageName)
 
Delete the named master page.
571,19 → 534,19
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="17"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="17"/>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
<translation>getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="27"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="27"/>
<source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
592,7 → 555,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="37"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="37"/>
<source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
601,19 → 564,19
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="47"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="47"/>
<source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
<translation>getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="57"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="57"/>
<source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
622,7 → 585,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="67"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="67"/>
<source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
631,31 → 594,31
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="77"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="77"/>
<source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineWidth([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
<translation>getLineWidth([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
 
Zwraca grubość linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="87"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="87"/>
<source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
<translation>getLineShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
 
Zwraca wartość cieniowania koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="97"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="97"/>
<source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
665,7 → 628,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="108"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="108"/>
<source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
672,7 → 635,7
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
<translation type="unfinished">getLineEnd([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
<translation>getLineEnd([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
 
Zwraca styl zakończenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy zakończeń:
679,7 → 642,7
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="119"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="119"/>
<source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
686,7 → 649,7
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
<translation type="unfinished">getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
<translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
 
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
693,19 → 656,19
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="130"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="130"/>
<source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFillShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
<translation>getFillShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
 
Zwraca wartość cieniowania koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="140"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="140"/>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
715,31 → 678,31
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="151"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="151"/>
<source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getImageScale([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)
<translation>getImageScale([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Zwraca krotkę (x, y) zawierającą wartości skalowania ramki graficznej &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="161"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="161"/>
<source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getImageName([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
<translation>getImageName([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Zwraca nazwę pliku dla obrazka w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="171"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="171"/>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
750,7 → 713,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="183"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="183"/>
<source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
758,7 → 721,7
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
<translation type="unfinished">getSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (szerokość,wysokość)
<translation>getSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (szerokość,wysokość)
 
Zwraca krotkę (szerokość, wysokość) z rozmiarami obiektu &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony
766,7 → 729,7
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="195"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="195"/>
<source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
773,7 → 736,7
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
<translation type="unfinished">getRotation([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
<translation>getRotation([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
 
Zwraca obrót obiektu &quot;nazwa&quot;. Wartość obrotu wyrażona jest w stopniach, obrót zgodny
z ruchem wskazówek zegara ma wartość dodatnią.Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
780,17 → 743,67
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="206"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="206"/>
<source>getAllObjects() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
<translation type="unfinished">getAllObjects() -&gt; list
<translation>getAllObjects() -&gt; list
 
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="17"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="77"/>
<source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
 
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.
 
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="96"/>
<source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
 
Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="123"/>
<source>getProperty(object, property)
 
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
 
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.
 
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.
 
The return value varies depending on the type of the property.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="158"/>
<source>setProperty(object, property, value)
 
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.
 
See getProperty() for more information.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="17"/>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
798,7 → 811,7
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])
<translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])
 
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
806,7 → 819,7
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="29"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="29"/>
<source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
814,7 → 827,7
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="unfinished">moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
<translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; na nową pozycję. Współrzędne pozycji wyrażone są
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa&quot;
822,7 → 835,7
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="41"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="41"/>
<source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
 
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
834,7 → 847,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="54"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="54"/>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
844,19 → 857,19
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="65"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="65"/>
<source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
 
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">sizeObject(szerokość, wysokość [, &quot;nazwa&quot;])
<translation>sizeObject(szerokość, wysokość [, &quot;nazwa&quot;])
 
Zmienia rozmiar obiektu &quot;nazwa&quot; na podaną szerokość i wysokość.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="75"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="75"/>
<source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
863,52 → 876,43
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
<translation type="unfinished">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
<translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Zwraca nazwę zaznaczonego obiektu. Jeśli podany zostanie &quot;nr&quot;, oznacza on numer
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="86"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="86"/>
<source>selectionCount() -&gt; integer
 
Returns the number of selected objects.
</source>
<translation type="unfinished">selectionCount() -&gt; integer
<translation>selectionCount() -&gt; integer
 
Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="95"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="95"/>
<source>selectObject(&quot;name&quot;)
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
<translation type="unfinished">selectObject(&quot;nazwa&quot;)
<translation>selectObject(&quot;nazwa&quot;)
 
Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="104"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="104"/>
<source>deselectAll()
 
Deselects all objects in the whole document.
</source>
<translation type="unfinished">deselectAll()
<translation>deselectAll()
 
Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="113"/>
<source>groupObjects(list) -&gt; string
 
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used. Returns the group name for further referencing.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="113"/>
<source>groupObjects(list)
 
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
915,7 → 919,7
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
<translation type="obsolete">groupObjects(list)
<translation>groupObjects(list)
 
Grupuje obiekty podane w liście &quot;list&quot;. Parametr &quot;list&quot; musi zawierać nazwy
obiektów, które mają być zgrupowane. Jeśli lista nie zostanie podana, zostaną
922,17 → 926,17
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="124"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="124"/>
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
<translation type="unfinished">unGroupObjects(&quot;nazwa&quot;)
<translation>unGroupObjects(&quot;nazwa&quot;)
 
Znosi grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="132"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="132"/>
<source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
 
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
943,7 → 947,7
 
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
<translation type="unfinished">scaleGroup(wsp [,&quot;nazwa&quot;])
<translation>scaleGroup(wsp [,&quot;nazwa&quot;])
 
Skaluje grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Wartości większe niż 1 powiększają grupę,
wartości mniejsze niż 1 zmniejszają ją, np. wartość 0,5 skaluje grupę do 50% jej oryginalnego
954,7 → 958,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="147"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="147"/>
<source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
962,7 → 966,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="unfinished">loadImage(&quot;nazwa_pliku&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
<translation>loadImage(&quot;nazwa_pliku&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
 
Wczytuje obrazek &quot;nazwa_pliku&quot; do ramki graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
970,35 → 974,11
Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="159"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="147"/>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the internal scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %. Internal scaling factors are different from the values shown on
properties palette. Note : deprecated, use setImageScale() instead.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="173"/>
<source>setImageScale(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %. Scaling factors are equal to the values shown on properties palette.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1011,7 → 991,7
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="186"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="186"/>
<source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1018,7 → 998,7
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
<translation type="unfinished">lockObject([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
<translation>lockObject([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
 
Zabezpiecza obiekt &quot;nazwa&quot;, jeśli nie jest zabezpieczony bądź odbezpiecza go,
jeśli jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
1025,19 → 1005,19
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="197"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="197"/>
<source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">isLocked([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
<translation>isLocked([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
 
Zwraca true, jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="206"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="206"/>
<source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1046,7 → 1026,7
 
May raise WrongFrameTypeError.
</source>
<translation type="unfinished">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;zaznaczenie&gt;
<translation>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;zaznaczenie&gt;
 
Przypisuje opcji skalowania do rozmiaru zaznaczonej lub podanej ramki graficznej wartość `scaletoframe&apos;.
Jeśli podany zostanie parametr `proportional&apos;, opcji zachowywania tej samej skali w poziomie i w pionie
1056,7 → 1036,7
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="19"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="19"/>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
1063,7 → 1043,7
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="unfinished">setRedraw(bool)
<translation>setRedraw(bool)
 
Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
1070,29 → 1050,29
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="30"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="30"/>
<source>getFontNames() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
<translation type="unfinished">getFontNames() -&gt; list
<translation>getFontNames() -&gt; list
 
Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych fontów.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="39"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="39"/>
<source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
<translation type="unfinished">getXFontNames() -&gt; list of tuples
<translation>getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Zwraca obszerną informację o fontach. Jest to lista krotek zawierająca:
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), osadź w PS (1|0), plik fontu), (...), ... ]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="52"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="52"/>
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1104,7 → 1084,7
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
<translation type="unfinished">renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
<translation>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Tworzy obrazek z podglądem fontu &quot;name&quot; z podanym wzorem &quot;sample&quot; tekstu
i w podanym rozmiarze &quot;size&quot;. Jeśli &quot;filename&quot; nie wynosi &quot;&quot;, obrazek zapisywany jest w pliku &quot;filename&quot;.
1116,17 → 1096,17
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="68"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="68"/>
<source>getLayers() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
<translation type="unfinished">getLayers() -&gt; list
<translation>getLayers() -&gt; list
 
Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="77"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="77"/>
<source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1134,7 → 1114,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">setActiveLayer(&quot;nazwa&quot;)
<translation>setActiveLayer(&quot;nazwa&quot;)
 
Ustawia warstę &quot;nazwa&quot; jako aktywną wartstwę.
 
1142,17 → 1122,17
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="89"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="89"/>
<source>getActiveLayer() -&gt; string
 
Returns the name of the current active layer.
</source>
<translation type="unfinished">getActiveLayer() -&gt; string
<translation>getActiveLayer() -&gt; string
 
Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="98"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="98"/>
<source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1161,7 → 1141,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">sentToLayer(&quot;warstwa&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
<translation>sentToLayer(&quot;warstwa&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
 
Przenosi obiekt &quot;nazwa&quot; do warstwy &quot;warstwa&quot;. Warstwa ta musi istnieć.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
1170,7 → 1150,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="111"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="111"/>
<source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1179,7 → 1159,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">setLayerVisible(&quot;warstwa&quot;, widoczna)
<translation>setLayerVisible(&quot;warstwa&quot;, widoczna)
 
Zmienia widoczność warstwy &quot;warstwa&quot; na widoczną lub nie.
Jeśli widoczność ma wartość false, warstwa będzie niewidoczna.
1188,7 → 1168,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="124"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="124"/>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
1200,7 → 1180,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="137"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="137"/>
<source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
1212,7 → 1192,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="150"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="150"/>
<source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
1224,7 → 1204,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="163"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="163"/>
<source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
1236,7 → 1216,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="176"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="176"/>
<source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
1247,7 → 1227,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="188"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="188"/>
<source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
1258,7 → 1238,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="200"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="200"/>
<source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1271,7 → 1251,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="214"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="214"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1281,7 → 1261,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
<translation>isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
 
Zwraca informację, czy warstwa jest drukowalna. Wartość True oznacza, że warstwa
może być drukowana, wartość False oznacza, że drukowanie warstwy jest wyłączone.
1290,7 → 1270,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="228"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="228"/>
<source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
1303,7 → 1283,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="242"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="242"/>
<source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
1316,7 → 1296,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="256"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="256"/>
<source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
1328,7 → 1308,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="269"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="269"/>
<source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
 
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
1339,7 → 1319,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="281"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="281"/>
<source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
 
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
1350,7 → 1330,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="293"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="293"/>
<source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1359,7 → 1339,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">deleteLayer(&quot;warstwa&quot;)
<translation>deleteLayer(&quot;warstwa&quot;)
 
Usuwa warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;. Nie usuwa nic, jeśli taka warstwa
nie istnieje albo jeśli warstwa ta jest jedyną warstwą dokumentu.
1368,7 → 1348,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="306"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="306"/>
<source>createLayer(layer)
 
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1375,7 → 1355,7
 
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">createLayer(warstwa)
<translation>createLayer(warstwa)
 
Tworzy nową warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;.
 
1382,17 → 1362,17
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="317"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="317"/>
<source>getGuiLanguage() -&gt; string
 
Returns a string with the -lang value.
</source>
<translation type="unfinished">getGuiLanguage() -&gt; string
<translation>getGuiLanguage() -&gt; string
 
Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="326"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="326"/>
<source>moveSelectionToFront()
 
Moves current selection to front.
1400,7 → 1380,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="335"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="335"/>
<source>moveSelectionToFront()
 
Moves current selection to back.
1408,7 → 1388,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="17"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="17"/>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
1419,7 → 1399,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
<translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę.
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
1430,7 → 1410,7
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="34"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="34"/>
<source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1441,7 → 1421,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createEllipse(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
<translation>createEllipse(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Tworzy nową elipsę na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne podaje się
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna
1452,7 → 1432,7
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="51"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="51"/>
<source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1463,7 → 1443,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createImage(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
<translation>createImage(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Tworzy nową ramkę graficzną na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
podaje się w aktualnych jednostkach miary dokumentu. &quot;nazwa&quot; powinna być
1474,7 → 1454,7
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="66"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="66"/>
<source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1485,7 → 1465,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createText(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
<translation>createText(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Tworzy nową ramkę tekstową na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot;
1496,7 → 1476,7
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="81"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="81"/>
<source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1507,7 → 1487,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
<translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Tworzy nową linię od punktu(x1, y1) do punktu(x2, y2) i zwraca jej nazwę.
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
1518,7 → 1498,7
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="96"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="96"/>
<source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1532,7 → 1512,7
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="unfinished">createPolyLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
<translation>createPolyLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Tworzy nową linię łamaną i zwraca jej nazwę. Punkty linii łamanej zapisane
są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1546,7 → 1526,7
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="114"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="114"/>
<source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1562,7 → 1542,7
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="unfinished">createPolygon(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
<translation>createPolygon(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Tworzy nowy wielokąt i zwraca jego nazwę. Creates a new polygon and returns its name.
Punkty wielokąta zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1579,7 → 1559,7
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="134"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="134"/>
<source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1596,7 → 1576,7
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="unfinished">createBezierLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
<translation>createBezierLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Tworzy nową krzywą Beziera i zwraca jej nazwę. Punkty krzywej Beziera
zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności:
1613,7 → 1593,7
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="155"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="155"/>
<source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1625,7 → 1605,7
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
<translation type="unfinished">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
<translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Tworzy nową krzywą pathText przez połączenie ze sobą obiektu &quot;textbox&quot; i &quot;beziercurve&quot;
i zwraca jej nazwę. and returns its name. Współrzędne podawane są w aktualnej
1639,19 → 1619,19
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="173"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="173"/>
<source>deleteObject([&quot;name&quot;])
 
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
<translation type="unfinished">deleteObject([&quot;nazwa&quot;])
<translation>deleteObject([&quot;nazwa&quot;])
 
Usuwa obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="184"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="184"/>
<source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
 
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1665,7 → 1645,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="206"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="206"/>
<source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Test if an object with specified name really exists in the document.
1672,7 → 1652,7
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
<translation type="unfinished">objectExists([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
<translation>objectExists([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
 
Sprawdza, czy obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot; istnieje w dokumencie. Parametr &quot;nazwa&quot;
jest opcjonalny, jeśli nie zostanie podany, funkcja zwraca True, jeśli znajdzie jakiś
1679,46 → 1659,37
zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="223"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="223"/>
<source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If object name is
given, style is applied to the current text selection in object &quot;name&quot;.
If no object name is given, style is applied on selected object.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="250"/>
<source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
<translation type="obsolete">setStyle(&quot;styl&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
<translation>setStyle(&quot;styl&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje &quot;styl&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="238"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="237"/>
<source>getAllStyles() -&gt; list
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
<translation type="unfinished">getAllStyles() -&gt; list
<translation>getAllStyles() -&gt; list
 
Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="17"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="249"/>
<source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="17"/>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1732,29 → 1703,29
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="32"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="32"/>
<source>currentPage() -&gt; integer
 
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
<translation type="unfinished">currentPage() -&gt; integer
<translation>currentPage() -&gt; integer
 
Zwraca numer aktualnej strony. Numer stron liczone są od 1 w górę,
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="42"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="42"/>
<source>redrawAll()
 
Redraws all pages.
</source>
<translation type="unfinished">redrawAll()
<translation>redrawAll()
 
Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="51"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="51"/>
<source>getPageType() -&gt; integer
 
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
1762,7 → 1733,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="60"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="60"/>
<source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
 
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1769,7 → 1740,7
 
May raise ScribusError if the save failed.
</source>
<translation type="unfinished">savePageAsEPS(&quot;nazwa&quot;)
<translation>savePageAsEPS(&quot;nazwa&quot;)
 
Zapisuje aktualną stronę jako EPS w pliku &quot;nazwa&quot;.
 
1776,7 → 1747,7
Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="71"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="71"/>
<source>deletePage(nr)
 
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1785,7 → 1756,7
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="unfinished">deletePage(nr)
<translation>deletePage(nr)
 
Usuwa podaną stronę. Nie robi nic, jeśli dokument zawiera tylko jedną stronę.
Numery stron zaczynają się od 1 niezależnie od tego, jaki pierszy numer jest
1794,7 → 1765,7
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="84"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="84"/>
<source>gotoPage(nr)
 
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1806,29 → 1777,29
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="97"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="97"/>
<source>pageCount() -&gt; integer
 
Returns the number of pages in the document.
</source>
<translation type="unfinished">pageCount() -&gt; integer
<translation>pageCount() -&gt; integer
 
Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="106"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="106"/>
<source>getHGuides() -&gt; list
 
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
<translation type="unfinished">getHGuides() -&gt; list
<translation>getHGuides() -&gt; list
 
Zwraca listę zawierającą pozycje poziomych linii pomocniczych. Wartości
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="116"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="116"/>
<source>setHGuides(list)
 
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1837,7 → 1808,7
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
<translation type="unfinished">setHGuides(list)
<translation>setHGuides(list)
 
Ustawia poziome linie pomocnicze. Podane parametry muszą być listą pozycji linii
pomocniczych w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.
1846,39 → 1817,39
setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="129"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="129"/>
<source>getVGuides()
 
See getHGuides.
</source>
<translation type="unfinished">getVGuides()
<translation>getVGuides()
 
Zobacz getHGuides.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="138"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="138"/>
<source>setVGuides()
 
See setHGuides.
</source>
<translation type="unfinished">setVGuides()
<translation>setVGuides()
 
Zobacz setHGuides.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="147"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="147"/>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
<translation type="unfinished">getPageSize() -&gt; tuple
<translation>getPageSize() -&gt; tuple
 
Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="161"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="161"/>
<source>getPageNSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with a particular page&apos;s size measured in the document&apos;s current units.
1887,7 → 1858,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="174"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="174"/>
<source>getPageNMargins() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with a particular page&apos;s margins measured in the document&apos;s current units.
1896,7 → 1867,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="187"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="187"/>
<source>getPageItems() -&gt; list
 
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1904,7 → 1875,7
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
<translation type="unfinished">getPageItems() -&gt; list
<translation>getPageItems() -&gt; list
 
Zwraca listę krotek z obiektami na aktualnej stronie. Składowe krotki to:
(nazwa, typ_obiektu, kolejność). Np. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Obrazek1&apos;, 2, 1)]
1912,19 → 1883,19
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="203"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="203"/>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished">getPageMargins()
<translation>getPageMargins()
 
Zwraca marginesy strony jako krotkę (górny, lewy, prawy, dolny) w aktualnych
jednostkach. Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="216"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="216"/>
<source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
 
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
1937,7 → 1908,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="17"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="17"/>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
1944,7 → 1915,7
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="unfinished">setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])
<translation>setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
1951,17 → 1922,7
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="28"/>
<source>setGradientStop(&quot;color&quot;, shade, opacity, ramppoint, [&quot;name&quot;])
 
Set or add a gradient stop to the gradient fill of the object &quot;name&quot; at position ramppoint.
Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). setGradientFill()
must have been called previously for the gradient fill to be visible.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="39"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="39"/>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1968,7 → 1929,7
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setFillColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
<translation>setFillColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje kolorowi wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;. &quot;kolor&quot; jest
nazwą jednego ze zdefiniowanych kolorów. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
1975,7 → 1936,7
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="50"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="50"/>
<source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
1984,7 → 1945,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="60"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="60"/>
<source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
1993,19 → 1954,19
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="70"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="70"/>
<source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setLineColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
<translation>setLineColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje kolorowi obrysu obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="80"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="80"/>
<source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2014,7 → 1975,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="90"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="90"/>
<source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2023,7 → 1984,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="100"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="100"/>
<source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2032,7 → 1993,7
 
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">setLineWidth(grubuść, [&quot;nazwa&quot;])
<translation>setLineWidth(grubuść, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje grubość linii obiektowi &quot;nazwa&quot;. &quot;grubość&quot; musi mieścić się
w zakresie od 0.0 do 12.0 włącznie i podawana jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot;
2041,7 → 2002,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="113"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="113"/>
<source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2051,7 → 2012,7
 
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">setLineShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
<translation>setLineShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje cieniowaniu koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze)
2061,7 → 2022,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="127"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="127"/>
<source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2068,7 → 2029,7
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="unfinished">setLineJoin(połączenie, [&quot;nazwa&quot;])
<translation>setLineJoin(połączenie, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje połączeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;połączenie&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2075,7 → 2036,7
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="138"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="138"/>
<source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2082,7 → 2043,7
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="unfinished">setLineEnd(koniec, [&quot;nazwa&quot;])
<translation>setLineEnd(koniec, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje zakończeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;koniec&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2089,7 → 2050,7
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="149"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="149"/>
<source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2096,7 → 2057,7
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
<translation type="unfinished">setLineStyle(styl, [&quot;nazwa&quot;])
<translation>setLineStyle(styl, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
2103,7 → 2064,7
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="160"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="160"/>
<source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2113,7 → 2074,7
 
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">setFillShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
<translation>setFillShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje cieniowaniu koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresie od 0(najjaśniejsze) do 10(pełna
2123,7 → 2084,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="174"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="174"/>
<source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
 
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2131,7 → 2092,7
 
May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
<translation type="unfinished">setCornerRadius(promień, [&quot;nazwa&quot;])
<translation>setCornerRadius(promień, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje promieniowi zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;promień&quot;.
Promień podawany jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
2140,7 → 2101,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="186"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="186"/>
<source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2148,7 → 2109,7
 
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
<translation type="unfinished">setMultiLine(&quot;styl&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
<translation>setMultiLine(&quot;styl&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2156,7 → 2117,115
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="17"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="22"/>
<source>createParagraphStyle(...)
 
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
 
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
 
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
 
fixed linespacing: 0
 
automatic linespacing: 1
 
baseline grid linespacing: 2
 
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
 
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
 
-&gt; left: 0
 
-&gt; center: 1
 
-&gt; right: 2
 
-&gt; justify: 3
 
-&gt; extend: 4
 
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
 
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
 
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
 
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
 
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
 
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
 
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
 
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="52"/>
<source>createCharStyle(...)
 
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
 
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
 
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
 
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
 
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
 
-&gt; inherit
 
-&gt; bold
 
-&gt; italic
 
-&gt; underline
 
-&gt; underlinewords
 
-&gt; strike
 
-&gt; superscript
 
-&gt; subscript
 
-&gt; outline
 
-&gt; shadowed
 
-&gt; allcaps
 
-&gt; smallcaps
 
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
 
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
 
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
 
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
 
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
 
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
 
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
 
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
 
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
 
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
 
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="17"/>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2164,7 → 2233,7
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
<translation>getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
 
Zwraca stopień pisma w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
2171,7 → 2240,7
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="29"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="29"/>
<source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2179,7 → 2248,7
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
<translation>getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Zwraca nazwę fontu dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego
2186,19 → 2255,19
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="41"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="41"/>
<source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
<translation>getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
 
Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="51"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="51"/>
<source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2207,7 → 2276,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="61"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="61"/>
<source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2215,7 → 2284,7
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
<translation>getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
2223,7 → 2292,7
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="73"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="73"/>
<source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2231,7 → 2300,7
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="unfinished">getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
<translation>getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek,
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
2239,19 → 2308,19
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="85"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="85"/>
<source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
<translation>getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
 
Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="95"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="95"/>
<source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
 
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
2261,31 → 2330,31
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="106"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="106"/>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
<translation>getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
 
Zwraca odstęp pomiędzy łamami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="116"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="116"/>
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
<translation>getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
 
Zwraca ilość łamów ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="126"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="126"/>
<source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2293,7 → 2362,7
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="unfinished">setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])
<translation>setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;).
2301,7 → 2370,7
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="138"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="138"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2314,7 → 2383,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="152"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="152"/>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2323,7 → 2392,7
 
May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
<translation type="unfinished">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
<translation>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; font &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2332,7 → 2401,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie fontu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="165"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="165"/>
<source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2342,7 → 2411,7
 
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
<translation>setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje nowy rozmiar fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
2352,7 → 2421,7
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru fontu poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="179"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="179"/>
<source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2361,7 → 2430,7
 
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
<translation>setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2370,20 → 2439,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="192"/>
<source>setLineSpacingMode(mode, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing mode of the text frame &quot;name&quot; to &quot;mode&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.
Mode values are the same as in createParagraphStyle.
 
May throw ValueError if the mode is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="206"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="192"/>
<source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
2395,7 → 2451,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="219"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="205"/>
<source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2403,7 → 2459,7
 
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
<translation type="unfinished">setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
<translation>setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje odstępowi między łamami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2411,7 → 2467,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="231"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="217"/>
<source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2419,7 → 2475,7
 
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
<translation type="unfinished">setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])
<translation>setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2427,7 → 2483,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="243"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="229"/>
<source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2436,7 → 2492,7
 
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
<translation type="unfinished">setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])
<translation>setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2446,7 → 2502,7
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="256"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="242"/>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2459,7 → 2515,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="270"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="256"/>
<source>deleteText([&quot;name&quot;])
 
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2466,7 → 2522,7
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">deleteText([&quot;nazwa&quot;])
<translation>deleteText([&quot;nazwa&quot;])
 
Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
2473,7 → 2529,7
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="281"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="267"/>
<source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2480,7 → 2536,7
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
<translation>setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
2487,37 → 2543,19
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="292"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="278"/>
<source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
<translation>setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="302"/>
<source>setTextScalingV(scale, [&quot;name&quot;])
 
Sets the vertical character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="312"/>
<source>setTextScalingH(scale, [&quot;name&quot;])
 
Sets the horizontal character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="322"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="308"/>
<source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2526,7 → 2564,7
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="unfinished">setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
<translation>setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
2535,7 → 2573,7
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="335"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="321"/>
<source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2544,7 → 2582,7
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="unfinished">linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)
<translation>linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)
 
Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może
2553,7 → 2591,7
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="338"/>
<source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2562,7 → 2600,7
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="unfinished">unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)
<translation>unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)
 
Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną
2571,18 → 2609,18
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="369"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="355"/>
<source>traceText([&quot;name&quot;])
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
<translation type="unfinished">traceText([&quot;nazwa&quot;])
<translation>traceText([&quot;nazwa&quot;])
 
Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="380"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="366"/>
<source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
 
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2594,7 → 2632,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="393"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="379"/>
<source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2605,7 → 2643,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="407"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="393"/>
<source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2616,7 → 2654,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="422"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="408"/>
<source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2627,7 → 2665,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="434"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="420"/>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2635,7 → 2673,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished">isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
<translation>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Zwraca true jeśli ramka tekstowa &quot;name&quot; jest zakładką PDF.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
2643,43 → 2681,43
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="17"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="17"/>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="unfinished">messagebarText(&quot;string&quot;)
<translation>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="30"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="30"/>
<source>progressReset()
 
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
<translation type="unfinished">progressReset()
<translation>progressReset()
 
Wyzerowuje ustawienia linijki postępu Scribusa. Wywoływany przed użyciem
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="43"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="43"/>
<source>progressTotal(max)
 
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
<translation type="unfinished">progressTotal(max)
<translation>progressTotal(max)
 
Przypisuje maksymalnej ilości kroków linijki postępu wartość &quot;max&quot;.
Zobacz progressSet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="52"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="52"/>
<source>progressSet(nr)
 
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2690,7 → 2728,7
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
<translation type="unfinished">progressSet(nr)
<translation>progressSet(nr)
 
Przypisuje pozycji linijki postępu wartość &quot;nr&quot;, będącą wartością względna odnoszącą się
do poprzednio przypisanej wartości progressTotal. Linijka postępu robi użytek z koncepcji
2701,17 → 2739,17
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="66"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="66"/>
<source>setCursor()
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
<translation type="unfinished">setCursor()
<translation>setCursor()
 
[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="78"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="78"/>
<source>docChanged(bool)
 
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2718,7 → 2756,7
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
<translation type="unfinished">docChanged(bool)
<translation>docChanged(bool)
 
Włącza/wyłącza ikonę zapisu na pasku ikon Scribusa i punkt menu &quot;Zapisz&quot;. Warto włączyć
tę procedurę przy zmianie dokumentu, ponieważ Scribus nie zauważy automatycznie, kiedy
2725,7 → 2763,7
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="91"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="91"/>
<source>zoomDocument(double)
 
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2734,7 → 2772,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="103"/>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="103"/>
<source>scrollDocument(x,y)
 
Scroll the document in main GUI window by x and y.
2742,204 → 2780,123
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="77"/>
<source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
<location filename="../../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="15"/>
<source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
 
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="96"/>
<source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
<location filename="../../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="27"/>
<source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="123"/>
<source>getProperty(object, property)
<location filename="../../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="39"/>
<source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
 
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="51"/>
<source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
 
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
 
The return value varies depending on the type of the property.
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="158"/>
<source>setProperty(object, property, value)
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="113"/>
<source>isSpotColor(&quot;name&quot;) -&gt; bool
 
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.
Returns True if the color &quot;name&quot; is a spot color.
See also setSpotColor()
 
See getProperty() for more information.
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="22"/>
<source>createParagraphStyle(...)
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="128"/>
<source>setSpotColor(&quot;name&quot;, spot)
 
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
Set the color &quot;name&quot; as a spot color if spot parameter is True.
See also isSpotColor()
 
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
 
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
 
fixed linespacing: 0
 
automatic linespacing: 1
 
baseline grid linespacing: 2
 
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
 
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
 
-&gt; left: 0
 
-&gt; center: 1
 
-&gt; right: 2
 
-&gt; justify: 3
 
-&gt; extend: 4
 
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
 
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
 
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
 
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
 
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
 
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
 
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="52"/>
<source>createCharStyle(...)
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="159"/>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
Sets the internal scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %. Internal scaling factors are different from the values shown on
properties palette. Note : deprecated, use setImageScale() instead.
 
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
 
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
 
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
 
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
 
-&gt; inherit
 
-&gt; bold
 
-&gt; italic
 
-&gt; underline
 
-&gt; underlinewords
 
-&gt; strike
 
-&gt; superscript
 
-&gt; subscript
 
-&gt; outline
 
-&gt; shadowed
 
-&gt; allcaps
 
-&gt; smallcaps
 
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
 
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
 
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
 
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
 
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
 
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
 
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
 
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
 
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
 
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="15"/>
<source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="173"/>
<source>setImageScale(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %. Scaling factors are equal to the values shown on properties palette.
 
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="27"/>
<source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="28"/>
<source>setGradientStop(&quot;color&quot;, shade, opacity, ramppoint, [&quot;name&quot;])
 
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
Set or add a gradient stop to the gradient fill of the object &quot;name&quot; at position ramppoint.
Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). setGradientFill()
must have been called previously for the gradient fill to be visible.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="39"/>
<source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="288"/>
<source>setTextScalingV(scale, [&quot;name&quot;])
 
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
Sets the vertical character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="51"/>
<source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setTextScalingH(scale, [&quot;name&quot;])
 
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
Sets the horizontal character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
2947,6 → 2904,7
<context>
<name>@default</name>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2961,6 → 2919,7
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
2972,6 → 2931,7
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
2984,6 → 2944,7
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
2995,6 → 2956,7
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
3010,6 → 2972,7
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
3023,6 → 2986,7
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
3044,6 → 3008,7
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
3057,6 → 3022,7
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
3068,6 → 3034,7
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
3082,6 → 3049,7
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
3093,6 → 3061,7
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
3108,6 → 3077,7
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
3123,6 → 3093,7
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
3134,6 → 3105,7
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
3145,6 → 3117,7
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
3156,6 → 3129,7
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
3171,6 → 3145,7
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
3188,6 → 3163,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie fontu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
3207,6 → 3183,7
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru fontu poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
3224,6 → 3201,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
3239,6 → 3217,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
3254,6 → 3233,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
3272,6 → 3252,7
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>deleteText([&quot;name&quot;])
 
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
3285,6 → 3266,7
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
3298,6 → 3280,7
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
3309,6 → 3292,7
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
3326,6 → 3310,7
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
3343,6 → 3328,7
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
3360,6 → 3346,7
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>traceText([&quot;name&quot;])
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
3370,6 → 3357,7
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
3388,6 → 3376,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
3407,6 → 3396,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
3432,6 → 3422,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
3447,6 → 3438,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
 
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
3483,6 → 3475,7
Przykład: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
3550,6 → 3543,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
3565,6 → 3559,7
Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>closeDoc()
 
Closes the current document without prompting to save.
3578,6 → 3573,7
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>haveDoc() -&gt; bool
 
Returns true if there is a document open.
3587,6 → 3583,7
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>openDoc(&quot;name&quot;)
 
Opens the document &quot;name&quot;.
3600,6 → 3597,7
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>saveDoc()
 
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
3616,6 → 3614,7
Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
3631,6 → 3630,7
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
 
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
3642,6 → 3642,7
to łańcuchy znaków.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
3654,6 → 3655,7
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setUnit(type)
 
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
3669,6 → 3671,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
 
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
3682,6 → 3685,7
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
 
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
3692,6 → 3696,7
Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
3707,6 → 3712,7
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
3718,6 → 3724,7
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
3729,6 → 3736,7
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
3740,6 → 3748,7
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
 
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
3753,6 → 3762,7
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
3766,6 → 3776,7
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
3779,6 → 3790,7
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
3790,6 → 3802,7
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
3801,6 → 3814,7
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
3812,6 → 3826,7
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
3827,6 → 3842,7
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
3840,6 → 3856,7
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getAllObjects() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
3849,6 → 3866,7
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
3864,6 → 3882,7
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
 
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
3881,6 → 3900,7
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
 
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
3892,6 → 3912,7
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
3904,6 → 3925,7
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>selectionCount() -&gt; integer
 
Returns the number of selected objects.
3913,6 → 3935,7
Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>selectObject(&quot;name&quot;)
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
3922,6 → 3945,7
Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>deselectAll()
 
Deselects all objects in the whole document.
3931,6 → 3955,7
Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>groupObjects(list)
 
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
3944,6 → 3969,7
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
3953,6 → 3979,7
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
 
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
3974,6 → 4001,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
3989,6 → 4017,7
Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
4005,6 → 4034,7
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
4018,6 → 4048,7
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
4029,6 → 4060,7
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getFontNames() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all available fonts.
4038,6 → 4070,7
Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych fontów.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
4049,6 → 4082,7
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), osadź w PS (1|0), plik fontu), (...), ... ]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getLayers() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all defined layers.
4058,6 → 4092,7
Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
4073,6 → 4108,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getActiveLayer() -&gt; string
 
Returns the name of the current active layer.
4082,6 → 4118,7
Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
4099,6 → 4136,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
4116,6 → 4154,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
4133,6 → 4172,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
4150,6 → 4190,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>createLayer(layer)
 
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
4163,6 → 4204,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getGuiLanguage() -&gt; string
 
Returns a string with the -lang value.
4172,6 → 4214,7
Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
4193,6 → 4236,7
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
4214,6 → 4258,7
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
4235,6 → 4280,7
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
4256,6 → 4302,7
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
4283,6 → 4330,7
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
4315,6 → 4363,7
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
4348,6 → 4397,7
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
4373,6 → 4423,7
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>deleteObject([&quot;name&quot;])
 
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
4384,6 → 4435,7
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
 
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
4398,6 → 4450,7
przełączone.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Test if an object with specified name really exists in the document.
4411,6 → 4464,7
zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
4422,6 → 4476,7
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getAllStyles() -&gt; list
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
4431,6 → 4486,7
Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>currentPage() -&gt; integer
 
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
4442,6 → 4498,7
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>redrawAll()
 
Redraws all pages.
4451,6 → 4508,7
Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
 
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
4464,6 → 4522,7
Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>deletePage(nr)
 
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
4481,6 → 4540,7
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>gotoPage(nr)
 
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
4498,6 → 4558,7
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>pageCount() -&gt; integer
 
Returns the number of pages in the document.
4507,6 → 4568,7
Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getHGuides() -&gt; list
 
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
4518,6 → 4580,7
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setHGuides(list)
 
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
4535,6 → 4598,7
setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getVGuides()
 
See getHGuides.
4544,6 → 4608,7
Zobacz getHGuides.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setVGuides()
 
See setHGuides.
4553,6 → 4618,7
Zobacz setHGuides.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
4564,6 → 4630,7
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getPageItems() -&gt; list
 
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
4579,6 → 4646,7
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
4592,6 → 4660,7
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
4603,6 → 4672,7
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
4620,6 → 4690,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
4639,6 → 4710,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
4652,6 → 4724,7
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
4665,6 → 4738,7
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
4678,6 → 4752,7
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
4697,6 → 4772,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
 
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
4713,6 → 4789,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
4728,6 → 4805,7
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>progressReset()
 
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
4739,6 → 4817,7
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>progressTotal(max)
 
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
4750,6 → 4829,7
Zobacz progressSet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>progressSet(nr)
 
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
4771,6 → 4851,7
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setCursor()
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
4780,6 → 4861,7
[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>docChanged(bool)
 
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
4793,6 → 4875,7
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
4811,6 → 4894,7
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
4834,6 → 4918,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
4852,6 → 4937,7
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
4867,6 → 4953,7
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
4882,6 → 4969,7
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
4893,6 → 4981,7
jednostkach. Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="298"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="obsolete">Kopia %1 </translation>
</message>
4900,23 → 4989,22
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="310"/>
<location filename="../../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="125"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Importowanie: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="313"/>
<location filename="../../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="128"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Analiza pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="219"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="477"/>
<location filename="../../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="265"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupa%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2779"/>
<location filename="../../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2479"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Generewanie obiektów</translation>
</message>
4924,6 → 5012,7
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="../../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2479"/>
<source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
<translation type="obsolete">Scribus - wersja %1
4930,98 → 5019,102
%2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2479"/>
<source>Build-ID:</source>
<translation type="obsolete">Identyfikator kompilacji:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<location filename="../../about.cpp" line="305"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Wkład w rozwój programu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="188"/>
<location filename="../../about.cpp" line="188"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>&amp;O programie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="201"/>
<location filename="../../about.cpp" line="201"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>&amp;Autorzy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="215"/>
<location filename="../../about.cpp" line="215"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Tłumaczenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="226"/>
<location filename="../../about.cpp" line="226"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;Online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
<location filename="../../about.cpp" line="265"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<location filename="../../about.cpp" line="297"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Zespół tworzący program:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<location filename="../../about.cpp" line="307"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Oficjalna dokumentacja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="311"/>
<location filename="../../about.cpp" line="311"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Inna dokumentacja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<location filename="../../about.cpp" line="345"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Strona domowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="347"/>
<location filename="../../about.cpp" line="347"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Dokumentacja online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="351"/>
<location filename="../../about.cpp" line="351"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Błędy i propozycje zmian</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="355"/>
<location filename="../../about.cpp" line="355"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Lista dyskusyjna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="329"/>
<location filename="../../about.cpp" line="329"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Oficjalne tłumaczenia i tłumacze:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="331"/>
<location filename="../../about.cpp" line="331"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Poprzedni tłumacze:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
<location filename="../../about.cpp" line="97"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation>O Scribusie %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="97"/>
<source>%1 %2 %3 </source>
<translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="97"/>
<source>Windows Port:</source>
<translation type="obsolete">Wersja dla Windows:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="97"/>
<source>This panel shows the version, build date and
compiled in library support in Scribus
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
5032,14 → 5125,17
Brak wsparcia oznaczony jest symbolem *</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="97"/>
<source>Using GhostScript version %1</source>
<translation type="obsolete">GhostScript: wersja %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="97"/>
<source>No GS version available</source>
<translation type="obsolete">Brak wersji Ghostscriptu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="97"/>
<source>Scribus Version %1
%2 %3 (%4)</source>
<translation type="obsolete">Wersja Scribusa %1
5046,176 → 5142,182
%2 %3 (%4)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="97"/>
<source>Mac OSX Aqua Port:</source>
<translation type="obsolete">Wersja dla systemu Mac OSX Aqua:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="349"/>
<location filename="../../about.cpp" line="349"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="349"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
<location filename="../../about.cpp" line="125"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
<location filename="../../about.cpp" line="133"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="183"/>
<location filename="../../about.cpp" line="183"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Używa Ghostscriptu w wersji %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../about.cpp" line="185"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Brak Ghostscriptu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="185"/>
<source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus wersja %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../about.cpp" line="186"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>Identyfikator kompilacji:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="186"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="186"/>
<source>December</source>
<translation type="obsolete">Grudzień</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="186"/>
<source>January</source>
<translation type="obsolete">Styczeń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<location filename="../../about.cpp" line="299"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Wersja dla Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<location filename="../../about.cpp" line="303"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Wersja dla Windows&amp;#174;:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="303"/>
<source>March</source>
<translation type="obsolete">Marzec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="317"/>
<location filename="../../about.cpp" line="317"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Ikony z projektu Tango:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="317"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript. Wersja Scribusa dla Windows nie korzysta z bibliotek fontconfig i CUPS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="229"/>
<location filename="../../about.cpp" line="229"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation>A&amp;ktualizacje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="229"/>
<source>Check for &amp;Updates</source>
<translation type="obsolete">&amp;Sprawdź aktualizacje </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="277"/>
<location filename="../../about.cpp" line="277"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation>Sprawdź, czy istnieją nowsze wersje Scribusa. Z twojego komputera nie zostaną wysłane żadne dane.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<location filename="../../about.cpp" line="301"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation>Wersja dla OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="315"/>
<location filename="../../about.cpp" line="315"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation>Ekran startowy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
<location filename="../../about.cpp" line="273"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation>Ten panel wyświetla wersję, datę zbudowania i wkompilowane w Scribusa biblioteki.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
<location filename="../../about.cpp" line="274"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation>C-C-T-F jest równoważne z: C=LittleCMS C=CUPS T=TIFF (wparcie) F=Fontconfig (wsparcie). Ostatnia litera oznacza mechanizm renderowania C=Cairo lub Q=Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
<location filename="../../about.cpp" line="275"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation>Brak bibliotek jest sygnalizowany przez *. Jednocześnie wskazuje to na wersję Ghostscripta wykrytą przez Scribusa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
<location filename="../../about.cpp" line="276"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation>Wersia dla Windows nie korzysta z bibliotek fontconfig i CUPS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../about.cpp" line="186"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../about.cpp" line="186"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>Scribus wersja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="233"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="649"/>
<location filename="../../about.cpp" line="649"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Sprawdź aktualizacje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="647"/>
<location filename="../../about.cpp" line="647"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation>Anuluj sprawdzenie aktualizacji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="353"/>
<location filename="../../about.cpp" line="353"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation>Blog deweloperów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="240"/>
<location filename="../../about.cpp" line="240"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation>&amp;Licencja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="249"/>
<location filename="../../about.cpp" line="249"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation>Nie znaleziono pliku licencji. Proszę poszukać informacji nt. licencji w katalogu instalacyjnym lub na stronie internetowej Scribusa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
<location filename="../../about.cpp" line="309"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation>Dokumentacja dla tłumaczy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="313"/>
<location filename="../../about.cpp" line="313"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation>Webmasterzy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="447"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="559"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="625"/>
<location filename="../../about.cpp" line="625"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation>Nie znaleziono pliku %1. Proszę poszukać informacji nt. %1 w katalogu instalacyjnym lub na stronie internetowej Scribusa.</translation>
</message>
5223,55 → 5325,57
<context>
<name>AboutPlugins</name>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="625"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Tak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../about.cpp" line="625"/>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Nie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
<location filename="../../aboutplugins.cpp" line="68"/>
<source>Filename:</source>
<translation>Nazwa pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
<location filename="../../aboutplugins.cpp" line="69"/>
<source>Version:</source>
<translation>Wersja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
<location filename="../../aboutplugins.cpp" line="72"/>
<source>Enabled:</source>
<translation>Włączona:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
<location filename="../../aboutplugins.cpp" line="73"/>
<source>Release Date:</source>
<translation>Data wydania:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
<location filename="../../aboutplugins.cpp" line="80"/>
<source>Description:</source>
<translation>Opis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
<location filename="../../aboutplugins.cpp" line="81"/>
<source>Author(s):</source>
<translation>Autorzy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
<location filename="../../aboutplugins.cpp" line="82"/>
<source>Copyright:</source>
<translation>Copyright:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
<location filename="../../aboutplugins.cpp" line="83"/>
<source>License:</source>
<translation>Licencja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
<location filename="../../aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation>Scribus: O wtyczkach</translation>
</message>
5279,46 → 5383,57
<context>
<name>AboutPluginsBase</name>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation type="obsolete">Scribus: O wtyczkach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>File Name:</source>
<translation type="obsolete">Nazwa pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Version:</source>
<translation type="obsolete">Wersja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Enabled:</source>
<translation type="obsolete">Włączona:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Release Date:</source>
<translation type="obsolete">Data wydania:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Copyright:</source>
<translation type="obsolete">Copyright:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Author(s):</source>
<translation type="obsolete">Autorzy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Description:</source>
<translation type="obsolete">Opis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>License:</source>
<translation type="obsolete">Licencja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
5326,1629 → 5441,1673
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1336"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation>&amp;Filtry obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1337"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation>&amp;Tabulatory...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1263"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1257"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1265"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1259"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Otwórz...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1266"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1260"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1267"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1261"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>Z&amp;apisz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1268"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1262"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1269"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1263"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>Pop&amp;rzednia wersja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1270"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1264"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation>Zbierz &amp;wszystko dla pliku wyjściowego...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1271"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1265"/>
<source>Get Text...</source>
<translation>Pobierz tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1272"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1266"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation>&amp;Dołącz tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1273"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1267"/>
<source>Get Image...</source>
<translation>Pobierz obrazek...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1276"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1270"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation>Zapisz &amp;tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1270"/>
<source>Save Page as &amp;EPS...</source>
<translation type="obsolete">Zapisz stronę jako &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1278"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1272"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation>Zapisz jako &amp;PDF...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1272"/>
<source>Document &amp;Information...</source>
<translation type="obsolete">Informacje o doku&amp;mencie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1273"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>&amp;Ustawienia dokumentu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1275"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>&amp;Drukuj...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1277"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>Za&amp;kończ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1279"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Cofnij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1280"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Przywróć</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1281"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation>T&amp;ryb operacji na obiektach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1282"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Wy&amp;tnij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1290"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1285"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopiuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1286"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Wklej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1286"/>
<source>C&amp;lear Contents</source>
<translation type="obsolete">W&amp;yczyść zawartość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1289"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>&amp;Zaznacz wszystko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1291"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation>&amp;Usuń zaznaczenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1292"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation>Z&amp;najdź/Zastąp...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1295"/>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation>K&amp;olory...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1295"/>
<source>&amp;Paragraph Styles...</source>
<translation type="obsolete">Style &amp;akapitów...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1295"/>
<source>&amp;Line Styles...</source>
<translation type="obsolete">Style &amp;linii...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1299"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation>&amp;Strony wzorcowe...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1299"/>
<source>&amp;Javascripts...</source>
<translation type="obsolete">Skrypty w &amp;Javascript...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1274"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation>Kon&amp;figuracja...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1307"/>
<source>%1 pt</source>
<translation>%1 pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1309"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation>&amp;Inne...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1310"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation>Do &amp;lewej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1311"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation>&amp;Wyśrodkowane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1312"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation>Do &amp;prawej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1313"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation>&amp;Justowany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1314"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation>J&amp;ustowany (z ostatnią linią)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1314"/>
<source>&amp;%1 %</source>
<translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1325"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation>&amp;Normalny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1326"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>&amp;Podkreślenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1328"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>P&amp;rzekreślenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1329"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation>&amp;Wersaliki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1330"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation>&amp;Kapitaliki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1331"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation>&amp;Indeks górny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1332"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation>Indeks &amp;dolny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1332"/>
<source>&amp;Outline</source>
<translation type="obsolete">&amp;Struktura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1340"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>&amp;Klonuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1341"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation>&amp;Wielokrotne klonowanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1342"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Usuń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1343"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>&amp;Grupuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1344"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation>&amp;Rozgrupuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1345"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>&amp;Jest zabezpieczony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1346"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>Rozmiar jest &amp;zabezpieczony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1350"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>Przesuń na &amp;dół</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1351"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Przesuń na &amp;górę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1352"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>O poziom &amp;niżej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1353"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>O poziom w&amp;yżej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1353"/>
<source>Distribute/&amp;Align...</source>
<translation type="obsolete">Odstęp/Wyrów&amp;nanie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1354"/>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation>Dodaj do &amp;biblioteki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1356"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>Atr&amp;ybuty...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1358"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>&amp;Obrazek widoczny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1366"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>Jest &amp;zakładką PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1367"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>Jest adnotac&amp;ją PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1368"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>Właściwości &amp;adnotacji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1369"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>Właściwości &amp;pola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1370"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>Ed&amp;ycja ramki...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1371"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation>&amp;Dołącz tekst do ścieżki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1372"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation>Odłą&amp;cz tekst od ścieżki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1373"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation>&amp;Połącz wielokąty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1374"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>Podzie&amp;l wielokąty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1375"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>Krzywa &amp;Beziera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1376"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>&amp;Ramka graficzna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1376"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<translation type="obsolete">&amp;Krzywe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1378"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation>&amp;Wielokąt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1379"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>Ramka &amp;tekstowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1383"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation>&amp;Glif...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1384"/>
<source>Sample Text</source>
<translation>Przykładowy tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1388"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation>&amp;Wstaw...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1389"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>&amp;Importuj...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1390"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation>&amp;Usuń...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1391"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation>&amp;Kopiuj...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1392"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation>&amp;Przesuń...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1393"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation>&amp;Zastosuj stronę wzorcową...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1395"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation>Zarządzaj &amp;liniami pomocniczymi...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1395"/>
<source>&amp;Fit in window</source>
<translation type="obsolete">&amp;Dopasuj do wymiarów okna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1401"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation>&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1402"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation>&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1403"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation>&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1404"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1404"/>
<source>&amp;Thumbnails</source>
<translation type="obsolete">&amp;Miniatury</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1407"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>&amp;Wyświetlaj marginesy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1409"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>Wyświetlaj &amp;ramki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1411"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>Wyświetlaj &amp;obrazki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1412"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>Wyświetlaj &amp;siatkę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1413"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>Wyświetlaj &amp;linie pomocnicze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1415"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>W&amp;yświetlaj linie pisma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1416"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation>Wyświetlaj &amp;połączenia ramek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1420"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>Wyrów&amp;naj do siatki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1421"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>Wyrówna&amp;j do linii pomocniczych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation>&amp;Właściwości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1428"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation>&amp;Biblioteka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation>W&amp;arstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>P&amp;age Palette</source>
<translation type="obsolete">S&amp;trony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1431"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Zakładki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Odstępy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1433"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation>&amp;Historia operacji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation>Weryfikator &amp;materiału wejściowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>&amp;Narzędzia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1437"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>Narzędzia &amp;PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>Select Item</source>
<translation>Wybierz obiekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>T&amp;able</source>
<translation type="obsolete">T&amp;abela</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation type="obsolete">&amp;Figura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation type="obsolete">&amp;Linia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>&amp;Freehand Line</source>
<translation type="obsolete">&amp;Odręczna linia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Obróć element</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1442"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Powiększ/pomniejsz widok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1443"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Powiększ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1444"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Pomniejsz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1445"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation>Edytuj zawartość ramki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1445"/>
<source>Text...</source>
<translation type="obsolete">Tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1447"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation>Połącz ramki tekstowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1448"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Rozłącz ramki tekstowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1449"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation>&amp;Zakraplacz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation>Kopiuj właściwości obiektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>Edit the text with the Story Editor</source>
<translation type="obsolete">Edytuj tekst w edytorze artykułów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>Insert Text Frame</source>
<translation type="obsolete">Utwórz ramkę tekstową</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>Insert Image Frame</source>
<translation type="obsolete">Wstaw ramkę graficzną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>Insert Table</source>
<translation type="obsolete">Wstaw tabelę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>Insert Shape</source>
<translation type="obsolete">Wstaw figurę geometryczną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>Insert Polygon</source>
<translation type="obsolete">Wstaw wielokąt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>Insert Line</source>
<translation type="obsolete">Wstaw linię</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>Insert Bezier Curve</source>
<translation type="obsolete">Wstaw krzywą Beziera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>Insert Freehand Line</source>
<translation type="obsolete">Utwórz odręczną linię</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>&amp;Manage Pictures</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zarządzanie obrazkami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1473"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation>&amp;Dziel wyrazy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1475"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>&amp;Utwórz spis treści</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1482"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>&amp;O Scribusie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1484"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>O &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1485"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>&amp;Podpowiedzi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1487"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation>Podręcznik &amp;Scribusa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>Smart &amp;Hyphen</source>
<translation>Łącznik &amp;opcjonalny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1507"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation>&amp;Twarda spacja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1508"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation>&amp;Numer strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1515"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Prawa autorskie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation>Zarejestrowany znak towarowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1517"/>
<source>Trademark</source>
<translation>Znak towarowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1519"/>
<source>Bullet</source>
<translation>Punktor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1521"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>Pauza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>En Dash</source>
<translation>Półpauza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation>Kreska liczbowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Kreska dialogowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Apostrophe</source>
<translation type="obsolete">Apostrof</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Straight Double</source>
<translation type="obsolete">Prosty podwójny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Single Left</source>
<translation type="obsolete">Pojedyńczy angielski lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Single Right</source>
<translation type="obsolete">Pojedyńczy angielski prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Double Left</source>
<translation type="obsolete">Podwójny angielski lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Double Right</source>
<translation type="obsolete">Prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Single Reversed</source>
<translation type="obsolete">Pojedyńczy odwrócony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Double Reversed</source>
<translation type="obsolete">Podwójny odwrócony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Pojedyńczy francuski lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Pojedyńczy francuski prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Podwójny francuski lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Podwójny francuski prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Low Single Comma</source>
<translation type="obsolete">Przecinkowy frakcja dolna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Low Double Comma</source>
<translation type="obsolete">Lewy polski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Double Turned Comma</source>
<translation type="obsolete">Podwójny definicyjny lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>CJK Single Left</source>
<translation type="obsolete">CJK pojedyńczy lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>CJK Single Right</source>
<translation type="obsolete">CJK pojedyńczy prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>CJK Double Left</source>
<translation type="obsolete">CJK podwójny lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>CJK Double Right</source>
<translation type="obsolete">CJK podwójny prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1495"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation>Włącz/wyłącz palety</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1496"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation>Włącz/wyłącz linie pomocnicze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1327"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>Podkreśl &amp;słowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1334"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation>C&amp;ień</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1293"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation>Edytuj obrazek...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1359"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation>&amp;Aktualizuj obrazek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1360"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation>Dopasuj ramkę do obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1362"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Rozszerzone właściwości obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1363"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation>&amp;Niska rozdzielczość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1364"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation>&amp;Normalna rozdzielczość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1365"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation>&amp;Pełna rozdzielczość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Edytuj tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1417"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation>Wyświetlaj znaki kontrolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1435"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation>W&amp;yrównanie i odstęp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>New Line</source>
<translation>Zmiana wiersza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>Frame Break</source>
<translation>Przejście do nowej ramki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>Column Break</source>
<translation>Zmiana łamu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation>Nierozdzielny łącznik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation>&amp;Rozmieść strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1396"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation>Właściwości strony...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1396"/>
<source>Rulers relative to Page</source>
<translation type="obsolete">Linijki związane ze stroną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1474"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation>Usuń podział na sylaby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1276"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>Pod&amp;gląd wydruku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1308"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1300"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation>Skrypty w &amp;Javascript...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1394"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation>Zamień na stronę wzorcową...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation>&amp;Kaskada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation>Sąs&amp;iadujące</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>&amp;About Plug-ins</source>
<translation type="obsolete">O &amp;wtyczkach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1357"/>
<source>More Info...</source>
<translation>Więcej informacji...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1357"/>
<source>Copy Contents</source>
<translation type="obsolete">Skopiuj zawartość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1357"/>
<source>Paste Contents</source>
<translation type="obsolete">Wklej zawartość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1347"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation>&amp;Drukowanie włączone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1348"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation>&amp;Odbicie lustrzane w poziomie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1349"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation>O&amp;dbicie lustrzane w pionie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1418"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation>Wyświetlaj linijki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1427"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation>&amp;Struktura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>Solidus</source>
<translation>Ukośnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1520"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Punkt środkowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1545"/>
<source>En Space</source>
<translation>Spacja półfiretowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1546"/>
<source>Em Space</source>
<translation>Spacja firetowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1547"/>
<source>Thin Space</source>
<translation>Spacja chuda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1548"/>
<source>Thick Space</source>
<translation>Trzeciak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1549"/>
<source>Mid Space</source>
<translation>Ćwiertak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>Hair Space</source>
<translation>Spacja włosowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>Insert Smart Hyphen</source>
<translation type="obsolete">Wstaw opcjonalny łącznik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>Insert Non Breaking Dash</source>
<translation type="obsolete">Wstaw nierozdzielny łącznik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>Insert Non Breaking Space</source>
<translation type="obsolete">Wstaw niełamliwą spację</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>Insert Page Number</source>
<translation type="obsolete">Wstaw numer strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1562"/>
<source>ff</source>
<translation>ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1563"/>
<source>fi</source>
<translation>fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1564"/>
<source>fl</source>
<translation>fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1565"/>
<source>ffi</source>
<translation>ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1566"/>
<source>ffl</source>
<translation>ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1567"/>
<source>ft</source>
<translation>ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1568"/>
<source>st</source>
<translation>st</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1568"/>
<source>Paste Contents (Absolute)</source>
<translation type="obsolete">Wklej zawartość (bezwzględna)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1298"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation>S&amp;tyle...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1333"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation>&amp;Struktura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1377"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation>&amp;Krzywe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1287"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Wklej (&amp;bezwzględnie)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1288"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>W&amp;yczyść</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation>Wstaw przycisk PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation>Wstaw pole tekstowe PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation>Wstaw pole wyboru PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1465"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation>Wstaw listę rozwijaną PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation>Wstaw listę PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1467"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation>Wstaw adnotację tekstową</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1468"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation>Wstaw adnotację jako dowiązanie </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1277"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1271"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation>Zapisz jako &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1414"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation>Wyświetlaj łamy ramki tekstowej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1414"/>
<source>Get Text 2...</source>
<translation type="obsolete">Pobierz tekst 2...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1406"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation>Tryb podglądu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1410"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation>Wyświetlaj znaczniki warstw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1382"/>
<source>&amp;Frame...</source>
<translation>&amp;Ramka...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1297"/>
<source>Patterns...</source>
<translation>Desenie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1355"/>
<source>Send to Patterns</source>
<translation>Dodaj do deseni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1408"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation>Wyświetlaj spady</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation>&amp;Zero ze spacją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1514"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation>Zero z twardą spacją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1399"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation>Dopasuj do w&amp;ysokości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1400"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation>Dopasuj do szerokości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1385"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation>Zachowaj wybór narzędzia </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
<source>P&amp;references 150...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1305"/>
<source>Gradients...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>Insert 3D Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1526"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation>Apostrof</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1527"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation>Prosty podwójny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1528"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation>Pojedyńczy angielski lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1529"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation>Pojedyńczy angielski prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1530"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation>Podwójny angielski lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1531"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation>Prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation>Pojedyńczy odwrócony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1533"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation>Podwójny odwrócony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation>Pojedyńczy francuski lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation>Pojedyńczy francuski prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation>Podwójny francuski lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1537"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation>Podwójny francuski prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation>Przecinkowy frakcja dolna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation>Lewy polski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1540"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation>CJK pojedyńczy lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1541"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation>CJK pojedyńczy prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1542"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation>CJK podwójny lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1543"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation>CJK podwójny prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1405"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation>&amp;400%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1405"/>
<source>Edit Latex Source...</source>
<translation type="obsolete">Edytuj źródło LaTeXa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation>Utwórz ramkę &amp;tekstową</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation>Wstaw ramkę &amp;graficzną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>Insert &amp;Latex Frame</source>
<translation type="obsolete">Wstaw ramkę &amp;LaTeX</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation>Wstaw ta&amp;belę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation>Wstaw &amp;figurę geometryczną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation>Wstaw &amp;wielokąt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation>Wstaw &amp;linię</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1459"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation>Wstaw krzywą &amp;Beziera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1460"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation>Wstaw &amp;odręczną linię</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation>Strona domowa Scribusa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation>Dokumentacja online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation>Scribus Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1491"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation>Pierwsze kroki ze Scribusem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1422"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation>Pokaż menu kontekstowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1472"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation>&amp;Zarządzaj obrazkami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1483"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation>O &amp;wtyczkach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1483"/>
<source>Check updates</source>
<translation type="obsolete">Sprawdź aktualizacje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1497"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation>Wstaw sekwencję początkową znaku w Unikodzie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1274"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1268"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation>Pobierz plik wektorowy...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1290"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation>Zaawansowane zaznaczenie wszystkiego...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1301"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1294"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation>Edycja pliku źródłowego...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1296"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation>Zastąp kolory...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1419"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation>Linijki związane ze stroną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation>Wstaw ramkę &amp;renderowaną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1492"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Sprawdź aktualizacje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation>Ilość stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1361"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation>Dopasuj obrazek do ramki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1361"/>
<source>Move/Resize value indicator</source>
<translation type="obsolete">Wskażnik przemieszczania/zmiany rozmiaru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1690"/>
<source>File</source>
<translation>Plik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1690"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Plik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1692"/>
<source>Edit</source>
<translation>Edycja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1692"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Edycja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1694"/>
<source>Style</source>
<translation>Styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1694"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation>&amp;Styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1697"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1696"/>
<source>Item</source>
<translation>Obiekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1697"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1696"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation>&amp;Obiekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1699"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1698"/>
<source>Insert</source>
<translation>Wstaw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1699"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1698"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation>&amp;Wstaw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1700"/>
<source>Page</source>
<translation>Strona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1700"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation>S&amp;trona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1702"/>
<source>View</source>
<translation>Widok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1702"/>
<source>&amp;View</source>
<translation>W&amp;idok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1704"/>
<source>Extras</source>
<translation>Dodatki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1704"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation>&amp;Dodatki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1706"/>
<source>Windows</source>
<translation>Okna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1706"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation>Okn&amp;a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1708"/>
<source>Help</source>
<translation>Pomoc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1708"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>Po&amp;moc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1877"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1876"/>
<source>Plugin Menu Items</source>
<translation>Elementy menu wtyczek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1879"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1878"/>
<source>Others</source>
<translation>Inne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1881"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1880"/>
<source>Unicode Characters</source>
<translation>Znaki Unicode</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1486"/>
<source>Move/Resize Value Indicator</source>
<translation>Wskażnik przemieszczania/zmiany rozmiaru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1264"/>
<location filename="../../actionmanager.cpp" line="1258"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation>Nowy z &amp;szablonu...</translation>
</message>
6956,7 → 7115,7
<context>
<name>AdjustCmsDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>CMS Settings</source>
<translation>Ustawienia zarządzania kolorami</translation>
</message>
6964,14 → 7123,17
<context>
<name>AdvOptions</name>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Advanced Options</source>
<translation type="obsolete">Zaawansowane opcje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Creates PostScript Level 3</source>
<translation type="obsolete">Tworzy PostScript Level 3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
<translation type="obsolete">Tworzy tylko PostScript Level 2.
6978,6 → 7140,7
Uwaga: pliki mogą być bardzo duże</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
<translation type="obsolete">Tworzy tylko PostScript Level 2.
6984,42 → 7147,52
Uwaga: pliki mogą być bardzo duże</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
<translation type="obsolete">O&amp;dwróć strony w poziomie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
<translation type="obsolete">Odwróć strony w &amp;pionie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj profile &amp;ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>PostScript Level &amp;1</source>
<translation type="obsolete">PostScript Level &amp;1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>PostScript Level &amp;2</source>
<translation type="obsolete">PostScript Level &amp;2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>PostScript Level &amp;3</source>
<translation type="obsolete">PostScript Level &amp;3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj &amp;UCR (usuwanie koloru neutralnego)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
7035,6 → 7208,7
UCR zmniejsza możliwość wystąpienia przesycenia z tuszami CMY.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="obsolete">Pozwala na podanie rozmiaru nośnika dla pliku postscriptowego. Nie zaleca się używania, chyba że poprosi o to drukarnia</translation>
</message>
7042,90 → 7216,112
<context>
<name>Align</name>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Distribute/Align</source>
<translation type="obsolete">Odstęp/Wyrównanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Align</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Poziomo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Left Sides</source>
<translation type="obsolete">Lewe brzegi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Middles</source>
<translation type="obsolete">Środki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Right Sides</source>
<translation type="obsolete">Prawe brzegi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Vertical</source>
<translation type="obsolete">Pionowo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Top Sides</source>
<translation type="obsolete">Górne brzegi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Bottom Sides</source>
<translation type="obsolete">Dolne brzegi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zastosuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>&amp;Between:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pomiędzy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>A&amp;lign</source>
<translation type="obsolete">&amp;Wyrównaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Di&amp;splacement</source>
<translation type="obsolete">P&amp;rzesunięcie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Distribute &amp;Evenly</source>
<translation type="obsolete">Roz&amp;mieść równomiernie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Bet&amp;ween:</source>
<translation type="obsolete">m&amp;iędzy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Do &amp;Not Change</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nie zmieniaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Al&amp;ign</source>
<translation type="obsolete">W&amp;yrównaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Dis&amp;placement</source>
<translation type="obsolete">Prze&amp;sunięcie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>Distribute E&amp;venly</source>
<translation type="obsolete">Rozmi&amp;eść równomiernie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>&amp;Do Not Change</source>
<translation type="obsolete">Nie zmienia&amp;j</translation>
</message>
7133,95 → 7329,70
<context>
<name>AlignDistribute</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="36"/>
<location filename="../../aligndistribute.ui" line="35"/>
<source>Align</source>
<translation>Wyrównaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="65"/>
<location filename="../../aligndistribute.ui" line="79"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation>&amp;Wybrana linia pomocnicza:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="78"/>
<location filename="../../aligndistribute.ui" line="92"/>
<source>&amp;Relative To:</source>
<translation>&amp;Względnie Do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="137"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="144"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="165"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="172"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="179"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="193"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="200"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="273"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="280"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="287"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="294"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="301"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="318"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="328"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="335"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="369"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="376"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="390"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="521"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="528"/>
<location filename="../../aligndistribute.ui" line="431"/>
<source>...</source>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="244"/>
<location filename="../../aligndistribute.ui" line="270"/>
<source>Distribute</source>
<translation>Rozmieść</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="437"/>
<location filename="../../aligndistribute.ui" line="490"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation>&amp;Odstęp:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="500"/>
<source>Swap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignDistributeBase</name>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.ui" line="490"/>
<source>Align and Distribute</source>
<translation type="obsolete">Wyrównanie i odstęp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.ui" line="490"/>
<source>Align</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.ui" line="490"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Wybrana linia pomocnicza:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.ui" line="490"/>
<source>&amp;Relative To:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.ui" line="490"/>
<source>...</source>
<translation type="obsolete">...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.ui" line="490"/>
<source>Distribute</source>
<translation type="obsolete">Rozmieść</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.ui" line="490"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Odstęp:</translation>
</message>
7229,286 → 7400,292
<context>
<name>AlignDistributePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="90"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="90"/>
<source>Align and Distribute</source>
<translation>Wyrównanie i odstęp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="91"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="91"/>
<source>Align</source>
<translation>Wyrównaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="93"/>
<source>&amp;Relative to:</source>
<translation>&amp;Do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="96"/>
<source>First Selected</source>
<translation>Pierwszego zaznaczonego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="97"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="97"/>
<source>Last Selected</source>
<translation>Ostatniego zaznaczonego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="98"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="98"/>
<source>Page</source>
<translation>Strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="99"/>
<source>Margins</source>
<translation>Marginesów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="101"/>
<source>Selection</source>
<translation>Zaznaczenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="101"/>
<source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj prawe krawędzie obiektów do lewej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="101"/>
<source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj lewe krawędzie obiektów do prawej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="111"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="111"/>
<source>Align bottoms</source>
<translation>Wyrównaj dolne krawędzie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="113"/>
<source>Align right sides</source>
<translation>Wyrównaj prawe strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="113"/>
<source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj górne krawędzie obiektów do dolnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="117"/>
<source>Center on vertical axis</source>
<translation>Wyśrodkuj do pionowej osi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="119"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="119"/>
<source>Align left sides</source>
<translation>Wyrównaj lewe strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="121"/>
<source>Center on horizontal axis</source>
<translation>Wyśrodkuj na poziomej osi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="121"/>
<source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj dolne krawędzie obiektów do górnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="125"/>
<source>Align tops</source>
<translation>Wyrównaj górne krawędzie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="92"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="92"/>
<source>Distribute</source>
<translation>Rozmieść</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="92"/>
<source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
<translation type="obsolete">Zrównaj ze sobą poziome odstępy między obiektami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="92"/>
<source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="obsolete">Zrównaj poziome odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="135"/>
<source>Distribute right sides equidistantly</source>
<translation>Rozmieść prawe krawędzie w równych odstępach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="137"/>
<source>Distribute bottoms equidistantly</source>
<translation>Rozmieść dolne krawędzie w równych odstępach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="139"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="139"/>
<source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
<translation>Rozmieść punkty środkowe w równych odstępach w poziomie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="139"/>
<source>Make vertical gaps between objects equal</source>
<translation type="obsolete">Zrównaj ze sobą pionowe odstępy między obiektami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="139"/>
<source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="obsolete">Zrównaj pionowe odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="145"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="145"/>
<source>Distribute left sides equidistantly</source>
<translation>Rozmieść lewe krawędzie w równych odstępach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="147"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="147"/>
<source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
<translation>Rozmieść punkty środkowe w równych odstępach w pionie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="149"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="149"/>
<source>Distribute tops equidistantly</source>
<translation>Rozmieść górne krawędzie w równych odstępach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="159"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="159"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation>&amp;Odstęp:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="160"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="160"/>
<source>Distribute the items with the distance specified</source>
<translation>Rozmieść wszystkie obiekty zgodnie z podanym odstępem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="160"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="160"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation type="obsolete">Niektóre obiekty są zabezpieczone.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="160"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="160"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation type="obsolete">&amp;Odbezpiecz wszystko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="100"/>
<source>Guide</source>
<translation>Linii pomocniczej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="127"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation>&amp;Wybrana linia pomocnicza:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="162"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="162"/>
<source>None Selected</source>
<translation>Brak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="164"/>
<source>Swap items to the left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="165"/>
<source>Swap items to the right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="459"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="440"/>
<source>Y: %1%2</source>
<translation>Y: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="467"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="448"/>
<source>X: %1%2</source>
<translation>X: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="448"/>
<source>Make horizontal gaps between objects and sides of page equal</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj poziome odstępy między obiektami a brzegami strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="448"/>
<source>Make vertical gaps between objects and the top and bottom of page margins equal</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj pionowe odstępy między obiektami a górnym i dolnym marginesem strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="448"/>
<source>Make horizontal gaps between objects and sides of page margins equal</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj poziome odstępy między obiektami a marginesami strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="448"/>
<source>Make vertical gaps between objects and the top and bottom of page equal</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj pionowe odstępy między obiektami a górą i dołem strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="107"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="107"/>
<source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
<translation>Wyrównaj prawe krawędzie obiektów do lewej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="109"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="109"/>
<source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
<translation>Wyrównaj lewe krawędzie obiektów do prawej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="115"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="115"/>
<source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
<translation>Wyrównaj górne krawędzie obiektów do dolnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="123"/>
<source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
<translation>Wyrównaj dolne krawędzie obiektów do górnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="130"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="130"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal</source>
<translation>Zrównaj ze sobą poziome odstępy między obiektami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="132"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="132"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
<translation>Zrównaj poziome odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="141"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="141"/>
<source>Make vertical gaps between items equal</source>
<translation>Zrównaj ze sobą pionowe odstępy między obiektami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="143"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="143"/>
<source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
<translation>Zrównaj pionowe odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="151"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="151"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
<translation>Wyrównaj poziome odstępy między obiektami a brzegami strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="157"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="157"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
<translation>Wyrównaj pionowe odstępy między obiektami a górnym i dolnym marginesem strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="155"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="155"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
<translation>Wyrównaj poziome odstępy między obiektami a marginesami strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="153"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="153"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
<translation>Wyrównaj pionowe odstępy między obiektami a górą i dołem strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="103"/>
<source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation>&lt;qt&gt;Wyrównaj do:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pierwszego zaznaczonego obiektu&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Drugiego zaznaczonego obiektu&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aktualnej strony&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Marginesów aktualnej strony&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Linii pomocniczej&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Zaznaczenia&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="105"/>
<location filename="../../aligndistribute.cpp" line="105"/>
<source>The location of the selected guide to align to</source>
<translation>Położenie linii pomocniczej, do której należy wyrównanie</translation>
</message>
7516,27 → 7693,27
<context>
<name>AlignSelect</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="110"/>
<location filename="../../alignselect.cpp" line="110"/>
<source>Align Text Left</source>
<translation>Wyrównaj tekst do lewej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="111"/>
<location filename="../../alignselect.cpp" line="111"/>
<source>Align Text Right</source>
<translation>Wyrównaj tekst do prawej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="112"/>
<location filename="../../alignselect.cpp" line="112"/>
<source>Align Text Center</source>
<translation>Wyśrodkuj tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="113"/>
<location filename="../../alignselect.cpp" line="113"/>
<source>Align Text Justified</source>
<translation>Justuj tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="114"/>
<location filename="../../alignselect.cpp" line="114"/>
<source>Align Text Forced Justified</source>
<translation>Justuj tekst z ostatnią linią</translation>
</message>
7544,767 → 7721,744
<context>
<name>Annot</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="61"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="61"/>
<source>Field Properties</source>
<translation>Właściwości pola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="534"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="533"/>
<source>Type:</source>
<translation>Typ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="96"/>
<source>Button</source>
<translation>Przycisk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="96"/>
<source>Text Field</source>
<translation>Pole tekstowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="96"/>
<source>Check Box</source>
<translation>Pole wyboru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="96"/>
<source>Combo Box</source>
<translation>Lista rozwijana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="96"/>
<source>List Box</source>
<translation>Lista</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="111"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="111"/>
<source>Properties</source>
<translation>Właściwości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="121"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="121"/>
<source>Name:</source>
<translation>Nazwa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="121"/>
<source>Tool-Tip:</source>
<translation type="obsolete">Podpowiedź:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="274"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="274"/>
<source>Text</source>
<translation>Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="176"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="176"/>
<source>Border</source>
<translation>Brzeg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="182"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="182"/>
<source>Color:</source>
<translation>Kolor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2110"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="2106"/>
<source>None</source>
<translation>Brak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="197"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="197"/>
<source>Width:</source>
<translation>Szerokość:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="201"/>
<source>Thin</source>
<translation>Cienki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="311"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="311"/>
<source>Normal</source>
<translation>Normalny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="201"/>
<source>Wide</source>
<translation>Szeroki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="209"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="209"/>
<source>Style:</source>
<translation>Styl:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="213"/>
<source>Solid</source>
<translation>Pełny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="213"/>
<source>Dashed</source>
<translation>Kreskowany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="213"/>
<source>Underline</source>
<translation>Podkreślenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="214"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="214"/>
<source>Beveled</source>
<translation>Wytłoczony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="214"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="214"/>
<source>Inset</source>
<translation>Wstawka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="224"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="224"/>
<source>Other</source>
<translation>Inne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="230"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="230"/>
<source>Read Only</source>
<translation>Tylko do odczytu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="236"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="236"/>
<source>Required</source>
<translation>Wymagane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="236"/>
<source>Don&apos;t Export Value</source>
<translation type="obsolete">Nie wysyłaj wartości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="248"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="248"/>
<source>Visibility:</source>
<translation>Widoczność:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="252"/>
<source>Visible</source>
<translation>Widoczny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="252"/>
<source>Hidden</source>
<translation>Ukryty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="252"/>
<source>No Print</source>
<translation>Nie drukuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="253"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="253"/>
<source>No View</source>
<translation>Nie wyświetlaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="262"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="262"/>
<source>Appearance</source>
<translation>Wygląd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="280"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="280"/>
<source>Text for Button Down</source>
<translation>Tekst dla Button Down</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="283"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="283"/>
<source>Text for Roll Over</source>
<translation>Tekst dla Roll Over</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="294"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="294"/>
<source>Icons</source>
<translation>Ikony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="300"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="300"/>
<source>Use Icons</source>
<translation>Użyj ikon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="321"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="339"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="357"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="357"/>
<source>Remove</source>
<translation>Usuń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="329"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="329"/>
<source>Pressed</source>
<translation>Wciśnięty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="347"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="347"/>
<source>Roll Over</source>
<translation>Roll Over</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="366"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="366"/>
<source>Icon Placement...</source>
<translation>Rozmieszczenie ikon...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="415"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="414"/>
<source>Highlight</source>
<translation>Wyróżnienie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="421"/>
<source>Invert</source>
<translation>Negatyw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="421"/>
<source>Outlined</source>
<translation>Obramowanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="421"/>
<source>Push</source>
<translation>Wciśnięty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="439"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="438"/>
<source>Multi-Line</source>
<translation>Wielowierszowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="443"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="442"/>
<source>Password</source>
<translation>Hasło</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="450"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="449"/>
<source>Limit of</source>
<translation>Maksymalnie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="461"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="460"/>
<source>Characters</source>
<translation>znaków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="467"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="466"/>
<source>Do Not Scroll</source>
<translation>Nie przewijaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="471"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="470"/>
<source>Do Not Spell Check</source>
<translation>Nie sprawdzaj pisowni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="486"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="485"/>
<source>Check Style:</source>
<translation>Sposób zaznaczenia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="488"/>
<source>Check</source>
<translation>Haczyk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="488"/>
<source>Cross</source>
<translation>Krzyżyk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="488"/>
<source>Diamond</source>
<translation>Romb</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="488"/>
<source>Circle</source>
<translation>Kółko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="488"/>
<source>Star</source>
<translation>Gwiazdka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="488"/>
<source>Square</source>
<translation>Kwadrat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="503"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="502"/>
<source>Default is Checked</source>
<translation>Domyślnie zaznaczone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="515"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="514"/>
<source>Editable</source>
<translation>Edycja dozwolona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="522"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="521"/>
<source>Options</source>
<translation>Opcje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="521"/>
<source>Java Script</source>
<translation type="obsolete">Java Script</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2073"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="2069"/>
<source>Go To</source>
<translation>Idź do</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2074"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="2070"/>
<source>Submit Form</source>
<translation>Wyślij formularz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2074"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="2070"/>
<source>Reset Form</source>
<translation>Wyzeruj formularz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2074"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="2070"/>
<source>Import Data</source>
<translation>Importuj dane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="571"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="570"/>
<source>Event:</source>
<translation>Zdarzenie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2053"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="2049"/>
<source>Mouse Up</source>
<translation>Klawisz myszy puszczony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2053"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="2049"/>
<source>Mouse Down</source>
<translation>Klawisz myszy przyciśnięty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2053"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="2049"/>
<source>Mouse Enter</source>
<translation>Kursor myszy wchodzi w pole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2054"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="2050"/>
<source>Mouse Exit</source>
<translation>Kursor myszy opuszcza pole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2054"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="2050"/>
<source>On Focus</source>
<translation>Wejście w pole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2054"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="2050"/>
<source>On Blur</source>
<translation>Opuszczenie pola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="586"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="585"/>
<source>Script:</source>
<translation>Skrypt:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="934"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="960"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1037"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1112"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="1111"/>
<source>Edit...</source>
<translation>Edytuj...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="671"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="670"/>
<source>Submit to URL:</source>
<translation>Wyślij do URL:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="670"/>
<source>Submit Data as HTML</source>
<translation type="obsolete">Wyślij dane jako HTML</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="708"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="707"/>
<source>Import Data from:</source>
<translation>Importuj dane z:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="611"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="610"/>
<source>Destination</source>
<translation>Cel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="617"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="616"/>
<source>To File:</source>
<translation>Do pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="624"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="623"/>
<source>Change...</source>
<translation>Zmień...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="633"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="632"/>
<source>Page:</source>
<translation>Strona:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="647"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="646"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation>Wsp. X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="650"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="659"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="658"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="655"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="654"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation>Wsp. Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="717"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="716"/>
<source>Action</source>
<translation>Akcja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="748"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="747"/>
<source>Field is formatted as:</source>
<translation>Pole jest sformatowane jako:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="750"/>
<source>Plain</source>
<translation>Bez formatowania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="750"/>
<source>Number</source>
<translation>Liczba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="750"/>
<source>Percentage</source>
<translation>Procent</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="750"/>
<source>Date</source>
<translation>Data</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="750"/>
<source>Time</source>
<translation>Czas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="750"/>
<source>Custom</source>
<translation>Definicja użytkownika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="769"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="768"/>
<source>Number Format</source>
<translation>Format liczby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="778"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="837"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="836"/>
<source>Decimals:</source>
<translation>Miejsca po przecinku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="792"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="791"/>
<source>Use Currency Symbol</source>
<translation>Użyj symbolu waluty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="801"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="800"/>
<source>Prepend Currency Symbol</source>
<translation>Poprzedź symbolem waluty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="805"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="848"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="847"/>
<source>Formatting</source>
<translation>Format</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="828"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="827"/>
<source>Percent Format</source>
<translation>Format procentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="871"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="870"/>
<source>Date Format</source>
<translation>Format daty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="897"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="896"/>
<source>Time Format</source>
<translation>Format czasu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="919"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="918"/>
<source>Custom Scripts</source>
<translation>Skrypty użytkownika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="931"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="930"/>
<source>Format:</source>
<translation>Format:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="957"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="956"/>
<source>Keystroke:</source>
<translation>Wciśnięty klawisz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="981"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="980"/>
<source>Format</source>
<translation>Format</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="997"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="996"/>
<source>Value is not validated</source>
<translation>Nie sprawdzaj wartości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="1005"/>
<source>Value must be greater than or equal to:</source>
<translation>Wartość musi być równa lub większa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1010"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="1009"/>
<source>and less or equal to:</source>
<translation>i równa lub mniejsza:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="1020"/>
<source>Custom validate script:</source>
<translation>Własny skrypt sprawdzający wartość:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1042"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="1041"/>
<source>Validate</source>
<translation>Sprawdź</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1059"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="1058"/>
<source>Value is not calculated</source>
<translation>Wartość nie jest obliczana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1068"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="1067"/>
<source>Value is the</source>
<translation>Wartość jest</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="1072"/>
<source>sum</source>
<translation>sumą</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="1072"/>
<source>product</source>
<translation>iloczynem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="1072"/>
<source>average</source>
<translation>średnią</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="1072"/>
<source>minimum</source>
<translation>minimum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1074"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="1073"/>
<source>maximum</source>
<translation>maksimum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1081"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="1080"/>
<source>of the following fields:</source>
<translation>następujących pól:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1091"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="1090"/>
<source>Pick...</source>
<translation>Wybierz...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1096"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="1095"/>
<source>Custom calculation script:</source>
<translation>Własny skrypt obliczeniowy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1116"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="1115"/>
<source>Calculate</source>
<translation>Oblicz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1135"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="1134"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1139"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="1138"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1192"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="1191"/>
<source>Enter a comma separated list of fields here</source>
<translation>Tutaj podaj listę pól rozdzielonych przecinkami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1193"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="1192"/>
<source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
<translation>Aby używać ikon, konieczna jest przynajmniej ikona dla pozycji normalnej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2268"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="2264"/>
<source>Open</source>
<translation>Otwórz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="2264"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1475"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="1471"/>
<source>Example:</source>
<translation>Przykład:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2102"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="2098"/>
<source>Selection Change</source>
<translation>Zmiana wyboru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="152"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="152"/>
<source>Font for use with PDF 1.3:</source>
<translation>Font dla PDF 1.3:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1190"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1191"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="1190"/>
<source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
<translation>W PDF-1.3 ignorowane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2268"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="2264"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>Pliki PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2073"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2111"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="2107"/>
<source>JavaScript</source>
<translation>JavaScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="2107"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="421"/>
<source>None</source>
<comment>highlight</comment>
<translation>Brak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2073"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="2069"/>
<source>None</source>
<comment>action</comment>
<translation>Brak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="134"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="134"/>
<source>Tooltip:</source>
<translation>Podpowiedź:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="242"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="242"/>
<source>Do Not Export Value</source>
<translation>Nie eksportuj wartości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annot.cpp" line="242"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *epsi);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps *.epsi);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1336"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1361"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="1358"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
<translation>Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps, *.epsi);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="1303"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
<translation>Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm;;%1;;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="626"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="625"/>
<source>Export absolute Filename</source>
<translation>Eksportuj absolutną nazwę pliku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="683"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="682"/>
<source>Submit format:</source>
<translation>Format do wysłania:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="685"/>
<source>FDF</source>
<translation>FDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="685"/>
<source>HTML</source>
<translation>HTML</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="685"/>
<source>XFDF</source>
<translation>XFDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
<location filename="../../annot.cpp" line="685"/>
<source>PDF</source>
<translation>PDF</translation>
</message>
8312,90 → 8466,92
<context>
<name>Annota</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="47"/>
<location filename="../../annota.cpp" line="47"/>
<source>Annotation Properties</source>
<translation>Właściwości adnotacji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="77"/>
<location filename="../../annota.cpp" line="77"/>
<source>Text</source>
<translation>Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="78"/>
<location filename="../../annota.cpp" line="78"/>
<source>Link</source>
<translation>Dowiązanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="79"/>
<location filename="../../annota.cpp" line="79"/>
<source>External Link</source>
<translation>Zewnętrzne dowiązanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="80"/>
<location filename="../../annota.cpp" line="80"/>
<source>External Web-Link</source>
<translation>Zewnętrzny web link</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="118"/>
<location filename="../../annota.cpp" line="118"/>
<source>Destination</source>
<translation>Cel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="168"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="177"/>
<location filename="../../annota.cpp" line="177"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="409"/>
<location filename="../../annota.cpp" line="409"/>
<source>Open</source>
<translation>Otwórz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annota.cpp" line="409"/>
<source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Dokumenty PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="82"/>
<location filename="../../annota.cpp" line="82"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Typ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="129"/>
<location filename="../../annota.cpp" line="129"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>&amp;Zmień...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="147"/>
<location filename="../../annota.cpp" line="147"/>
<source>&amp;Page:</source>
<translation>&amp;Strona:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="171"/>
<location filename="../../annota.cpp" line="171"/>
<source>&amp;X-Pos</source>
<translation>Wsp. &amp;X</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="179"/>
<location filename="../../annota.cpp" line="179"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>Wsp. &amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annota.cpp" line="179"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../annota.cpp" line="179"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="409"/>
<location filename="../../annota.cpp" line="409"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
<location filename="../../annota.cpp" line="131"/>
<source>Export absolute Filename</source>
<translation>Eksportuj absolutną nazwę pliku</translation>
</message>
8403,136 → 8559,147
<context>
<name>ApplyMasterPageDialog</name>
<message>
<location filename="../../annota.cpp" line="131"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normalny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
<source>Apply Master Page</source>
<translation>Zastosuj stronę wzorcową</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
<source>&amp;Master Page:</source>
<translation>&amp;Strona wzorcowa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
<source>Apply To</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj do</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
<source>Current &amp;page</source>
<translation type="obsolete">Aktualnej &amp;strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
<source>&amp;Even pages</source>
<translation type="obsolete">&amp;Parzystych stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
<source>Alt+E</source>
<translation>Alt+E</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
<source>O&amp;dd pages</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nieparzystych stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
<source>&amp;All pages</source>
<translation type="obsolete">&amp;Wszystkich stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
<source>&amp;Within range</source>
<translation type="obsolete">&amp;W zakresie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
<source>Alt+W</source>
<translation>Alt+W</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
<source>&lt;qt&gt;Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Zastosuj wybrany szablon do parzystych, nieparzystych lub wszystkich stron zawartych w następującym zakresie&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
<source>to</source>
<translation>do</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
<source>Alt+O</source>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
<source>Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj wybrany szablon do parzystych, nieparzystych lub wszystkich stron zawartych w następującym zakresie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
<source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
<translation>Zastosuj wybraną stronę wzorcową do parzystych, nieparzystych lub wszystkich stron w następującym zakresie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
<source>Possible Hyphenation</source>
<translation>Propozycja podziału</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
<source>Apply to</source>
<translation>Zastosuj do</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
<source>Current &amp;Page</source>
<translation>Aktualnej &amp;strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
<source>&amp;Even Pages</source>
<translation>&amp;Parzystych stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
<source>O&amp;dd Pages</source>
<translation>&amp;Nieparzystych stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
<source>&amp;All Pages</source>
<translation>&amp;Wszystkich stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>&amp;Within Range</source>
<translation>&amp;W zakresie</translation>
</message>
8540,42 → 8707,52
<context>
<name>ApplyT</name>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>Apply Template</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj szablon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normalny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>&amp;Template:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Szablon:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>To:</source>
<translation type="obsolete">do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>Apply to &amp;current page</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj do &amp;aktualnej strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>Apply to all &amp;even pages</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj do &amp;parzystych stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>Apply to all &amp;odd pages</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj do &amp;nieparzystych stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>Apply to &amp;all pages:</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj do &amp;wszystkich stron:</translation>
</message>
8583,6 → 8760,7
<context>
<name>ArrowChooser</name>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Brak</translation>
</message>
8590,31 → 8768,32
<context>
<name>AspellPlugin</name>
<message>
<location filename="../../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>Spell-Checker</source>
<translation type="obsolete">Sprawdzanie pisowni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="68"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="64"/>
<source>Spell-checking support</source>
<translation>Wsparcie sprawdzania pisowni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="66"/>
<source>Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation>Dodaje wsparcie dla sprawdzania pisowni poprzez aspell. Język można wybrać spośród zainstalowanych słowników aspella, a sprawdzenie pisowni może odbywać się w trakcie pisania lub na wybranym fragmencie tekstu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
<source>0.1</source>
<translation>0.1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="36"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="32"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation>Sprawdzanie pisowni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="99"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="95"/>
<source>Aspell Plugin Error</source>
<translation>Błąd wtyczki Aspell</translation>
</message>
8622,24 → 8801,27
<context>
<name>AspellPluginBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="13"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="13"/>
<source>Spell Check</source>
<translation>Sprawdzanie Pisowni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="13"/>
<source>Mis-spelling:</source>
<translation type="obsolete">Błędna pisownia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="118"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="118"/>
<source>Replacement:</source>
<translation>Zastąp przez:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="118"/>
<source>Active dictionary: </source>
<translation type="obsolete">Aktywny słownik: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="118"/>
<source>Personal
Dictionary</source>
<translation type="obsolete">Słownik
8646,98 → 8828,102
osobisty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="278"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="278"/>
<source>&amp;Add Word</source>
<translation>&amp;Dodaj słowo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="306"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="306"/>
<source>&amp;Change</source>
<translation>&amp;Zastąp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="306"/>
<source>C&amp;hange All</source>
<translation type="obsolete">Z&amp;mień wszystko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="306"/>
<source>&amp;Skip</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pomiń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="306"/>
<source>S&amp;kip All</source>
<translation type="obsolete">P&amp;omiń wszystko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="306"/>
<source>&amp;Exit</source>
<translation type="obsolete">Za&amp;kończ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="45"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="45"/>
<source>Not in Dictionary:</source>
<translation>Brak w słowniku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="70"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="70"/>
<source>Word that was not found in the active dictionary</source>
<translation>Nie znaleziono tego słowa w aktualnym słowniku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="125"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="125"/>
<source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
<translation>Nie znaleziono zamiennika dla aktualnego słowa w słowniku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="181"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="181"/>
<source>Active Dictionary: </source>
<translation>Aktualny słownik:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="194"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="194"/>
<source>The currently active dictionary. Scribus uses aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aktualnie włączony słownik. Scribus używa słownika aspell do sprawdzania pisowni.&lt;br /&gt;Jeśli potrzebujesz nowszych lub innych wersji słowników, powinieneś zainstalować je z pomoca narzędzi instalacyjnych lub menedżera pakietów dostępnych w twoim systemie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="225"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="225"/>
<source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
<translation>Ignoruj aktualny tekst, którego nie znaleziono w aktualnym słowniku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="228"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="228"/>
<source>&amp;Ignore</source>
<translation>&amp;Ignoruj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="247"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="247"/>
<source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
<translation>Ignoruj wszystkie wystąpienia aktualnego tekstu, którego nie znaleziono w aktualnym słowniku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="250"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="250"/>
<source>I&amp;gnore All</source>
<translation>I&amp;gnoruj wszystkie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="275"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="275"/>
<source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
<translation>Dodaj aktualne słowo do swojego osobistego słownika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="303"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="303"/>
<source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation>Zastąp aktualne słowo, którego nie znaleziono w słowniku, słowem znajdującym się w polu propozycji zamiennika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="331"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="331"/>
<source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zamień wszystkie wystąpienia aktualnego słowa w tekście, które nie zostało znalezione, na słowo zawarte w polu &quot;Zastąp przez:&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="334"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="334"/>
<source>Change A&amp;ll</source>
<translation>Zastąp &amp;wszystkie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="372"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="372"/>
<source>Close</source>
<translation>Zamknij</translation>
</message>
8745,108 → 8931,105
<context>
<name>AspellPluginImpl</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="37"/>
<source>Loaded </source>
<translation>Załadowany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="37"/>
<source>default </source>
<translation>domyślny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="37"/>
<source> aspell dictionary.</source>
<translation> słownik aspell.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="89"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="82"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration.</source>
<translation>Wtyczka aspell (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Błąd konfiguracji aspella.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="96"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="89"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating aspell speller.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="89"/>
<source>Spell-Checker</source>
<translation type="obsolete">Sprawdzanie pisowni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="89"/>
<source>Spell-checking completed.</source>
<translation type="obsolete">Zakończono sprawdzanie pisowni.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="89"/>
<source>Spell-checking done.</source>
<translation type="obsolete">Zakończono sprawdzanie pisowni.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="365"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="358"/>
<source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="367"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="360"/>
<source> by adding it to the session list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="388"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="381"/>
<source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="242"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="235"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation>Sprawdzanie pisowni zakończone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="243"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="434"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="427"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation>Sprawdzanie pisowni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="435"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="428"/>
<source>Do you want start from the beginning of the selection with new language selected?</source>
<translation>Czy chcesz zacząć sprawdzanie od początku zaznaczenia z użyciem wybranego języka?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="69"/>
<location filename="../../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="62"/>
<source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie znaleziono słowników Aspell, proszę najpierw zainstalować słowniki.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AutoformButtonGroup</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
<source>Arrows</source>
<translation>Strzałki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
<location filename="../../autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
<source>Flow Chart</source>
<translation>Diagram przepływu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
<location filename="../../autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
<source>Jigsaw</source>
<translation>Puzzle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
<location filename="../../autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
<source>Specials</source>
<translation>Znaki specjalne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1279"/>
<location filename="../../autoformbuttongroup.cpp" line="1279"/>
<source>Default Shapes</source>
<translation>Domyślne figury</translation>
</message>
8854,20 → 9037,22
<context>
<name>Barcode</name>
<message>
<location filename="../../autoformbuttongroup.cpp" line="1279"/>
<source>&amp;Barcode Generator...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Generator kodu kreskowego...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../autoformbuttongroup.cpp" line="1279"/>
<source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
<translation type="obsolete">Scribusowy frontend do programu Pure Postscript Barcode Writer </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<source>&amp;Barcode...</source>
<translation>&amp;Kod kreskowy...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
<translation>Scribusowy frontend do programu Pure Postscript Barcode Writer </translation>
</message>
8875,100 → 9060,97
<context>
<name>BarcodeGenerator</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="340"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="315"/>
<source>Error opening file: %1</source>
<translation>Błąd podczas otwierania pliku: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
<source>12 or 13 digits</source>
<translation>12 lub 13 cyfr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
<source>8 digits</source>
<translation>8 cyfr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
<source>11 or 12 digits</source>
<translation>11 lub 12 cyfr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
<source>7 or 8 digits</source>
<translation>7 lub 8 cyfr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
<source>5 digits</source>
<translation>5 cyfr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
<source>2 digits</source>
<translation>2 cyfry</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
<source>9 or 10 digits separated appropriately with dashes</source>
<translation type="obsolete">9 lub 10 cyfr rozdzielonych łącznikami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
<source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
<translation>Zmienna ilość liter, cyfr lub dowolnego z symboli -. *$/+%.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
<source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
<translation>Zmienna ilość znaków ASCII i symboli o specjalnego przeznaczenia, zaczynająca się od odpowiedniego znaku początkowego dla początkowego zestawu znaków. UCC/EAN-128s musi koniecznie zawierać symbol FNC 1 po znaku początkowym.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
<source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
<translation>Zmienna ilość cyfr lub dowolnego z symboli -$:/.+ABCD.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
<source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
<translation>Zmienna ilość cyfr. ITF-14 składa się z 14 znaków i nie zawiera cyfry kontrolnej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
<source>Variable number of digits</source>
<translation>Zmienna ilość cyfr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
<source>Variable number of digits and capital letters</source>
<translation>Zmienna ilość cyfr i dużych liter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
<source>Variable number of hexadecimal characters</source>
<translation>Zmienna ilość znaków w systemie szesnastkowym</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="374"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="349"/>
<source>Barcode incomplete</source>
<translation>Kod kreskowy niekompletny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
<source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
<translation>12 lub 13 cyfr rozdzielonych łącznikami. Starszy format ISBN-10 dopuszcza 9 lub 10 cyfr rozdzielonych łącznikami, ale po 1 stycznia 2007 nie zaleca się jego używania (Uwaga: aby zamienić stary format ISBN-10 na nowy format ISBN-13, należy dodać z przodu 978-, np. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. Ostateczna liczba kontrolna zostanie obliczona automatycznie)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="105"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="105"/>
<source>Select Type</source>
<translation>Wybierz typ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="163"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="145"/>
<source>Select Barcode Type</source>
<translation>Wybierz typ kodu kreskowego</translation>
</message>
8976,185 → 9158,192
<context>
<name>BarcodeGeneratorBase</name>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="145"/>
<source>Barcode Creator</source>
<translation type="obsolete">Generator kodu kreskowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="145"/>
<source>Barcode</source>
<translation type="obsolete">Kod kreskowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="140"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="140"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Typ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="133"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="133"/>
<source>Select one of the available barcode type here</source>
<translation>Wybierz jeden z typów kodu kreskowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="113"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="113"/>
<source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
<translation>Numeryczna reprezentacja samego kodu. Zobacz tekst pomocy poniżej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="103"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="103"/>
<source>Reset the barcode samples</source>
<translation>Wyzeruj przykłady kodów kreskowych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="103"/>
<source>&amp;Include text in barcode</source>
<translation type="obsolete">&amp;Dołącz tekst do kodu kreskowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="81"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="81"/>
<source>Alt+I</source>
<translation>Alt+I</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="75"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="75"/>
<source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
<translation>Jeśli opcja zostanie zakreślona, kod kreskowy będzie zawierać również numery</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="75"/>
<source>&amp;Guard whitespace</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pilnuj pustego miejsca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="68"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="68"/>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="62"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="62"/>
<source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
<translation>Narysuj strzałki, aby upewnić się co do pustego miejsca obok kodu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="156"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="156"/>
<source>Colors</source>
<translation>Kolory</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="184"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="184"/>
<source>&amp;Background</source>
<translation>Tł&amp;o</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="187"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="187"/>
<source>Alt+B</source>
<translation>Alt+B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="181"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="181"/>
<source>Background color - under the code lines</source>
<translation>Kolor tła - pod kreskami kodu kreskowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="216"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="216"/>
<source>&amp;Lines</source>
<translation>&amp;Linie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="219"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="219"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="213"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="213"/>
<source>Color of the lines in barcode</source>
<translation>Kolor kresek kodu kreskowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="248"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="248"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>Tek&amp;st</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="251"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="251"/>
<source>Alt+T</source>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="245"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="245"/>
<source>Color of the text and numbers</source>
<translation>Kolor tekstu i numerów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="280"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="280"/>
<source>Hints and help is shown here</source>
<translation>Tutaj wyświetlane są podpowiedzi i teksty pomocy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="290"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="290"/>
<source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
<translation>Podgląd wyniku. Probka o rozdzielczości 72 dpi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="290"/>
<source>Make check digit visible in text</source>
<translation type="obsolete">Wyświetlaj w tekscie cyfrę kontrolną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="120"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="120"/>
<source>Co&amp;de:</source>
<translation>&amp;Kod:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="120"/>
<source>I&amp;nclude checksum</source>
<translation type="obsolete">Dołą&amp;cz sumę kontrolną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="55"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="55"/>
<source>Alt+N</source>
<translation>Alt+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="49"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="49"/>
<source>Generate and include a checksum in barcode</source>
<translation>Generuj i dołącz sumę kontrolną do kodu kreskowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="49"/>
<source>Incl&amp;ude checksum digit</source>
<translation type="obsolete">Dołąc&amp;z cyfrę sumy kontrolnej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="42"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="42"/>
<source>Alt+U</source>
<translation>Alt+U</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="36"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="36"/>
<source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
<translation>Dołącz cyfrę sumy kontrolnej do tekstu kodu kreskowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="15"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="15"/>
<source>Insert Barcode</source>
<translation>Wprowadź kod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="24"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="24"/>
<source>Format</source>
<translation>Format</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="39"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="39"/>
<source>Incl&amp;ude Checksum Digit</source>
<translation>Dołąc&amp;z cyfrę sumy kontrolnej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="52"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="52"/>
<source>I&amp;nclude Checksum</source>
<translation>Dołą&amp;cz sumę kontrolną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="65"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="65"/>
<source>&amp;Guard Whitespace</source>
<translation>&amp;Pilnuj pustego miejsca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="78"/>
<location filename="../../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="78"/>
<source>&amp;Include Text in Barcode</source>
<translation>&amp;Dołącz tekst do kodu kreskowego</translation>
</message>
9162,43 → 9351,42
<context>
<name>Biblio</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1692"/>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1444"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Biblioteka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1444"/>
<source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Biblioteki (*.scs);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1008"/>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="839"/>
<source>Delete</source>
<translation>Usuń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1498"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1591"/>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1344"/>
<source>Object</source>
<translation>Obiekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1083"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1408"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1257"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Nowy wpis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<source>Rename</source>
<translation>Zmień nazwę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">Nazwa &quot;%1&quot; już istnieje.
9205,160 → 9393,169
Proszę wybrać inną.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<source>&amp;Load...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pobierz...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zapisz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation type="obsolete">Zapisz &amp;jako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">Z&amp;amknij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<source>&amp;Small</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mały</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<source>&amp;Medium</source>
<translation type="obsolete">Ś&amp;redni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<source>&amp;Large</source>
<translation type="obsolete">&amp;Duży</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<source>&amp;File</source>
<translation type="obsolete">&amp;Plik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<source>&amp;Preview</source>
<translation type="obsolete">P&amp;odgląd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1083"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1408"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1257"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nazwa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1257"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1120"/>
<source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">Nazwa &quot;%1&quot; nie jest jednoznaczna.
<translation>Nazwa &quot;%1&quot; nie jest jednoznaczna.
Proszę wybrać inną.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="829"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="861"/>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="698"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation>Wybierz katalog dla biblioteki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="924"/>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="759"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Wybierz katalog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="759"/>
<source>Scrapbook (*.scs)</source>
<translation type="obsolete">Biblioteka (*.scs)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="902"/>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="737"/>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation>Wybierz plik biblioteki do zaimportowania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1693"/>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1445"/>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation>Utwórz nową stronę biblioteki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1694"/>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1446"/>
<source>Load an existing scrapbook</source>
<translation>Wczytaj istniejącą bibliotekę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1695"/>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1447"/>
<source>Save the selected scrapbook</source>
<translation>Zapisz zaznaczoną bibliotekę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1696"/>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1448"/>
<source>Import an scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation>Importuj plik biblioteki dla wersji Scribusa &lt;=1.3.2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1697"/>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1449"/>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation>Zamknij zaznaczoną bibliotekę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1013"/>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="844"/>
<source>Copy To:</source>
<translation>Kopiuj do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1014"/>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="845"/>
<source>Move To:</source>
<translation>Przenieś do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="719"/>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="560"/>
<source>Main</source>
<translation>Główna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="721"/>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="562"/>
<source>Copied Items</source>
<translation>Skopiowane obiekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1274"/>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1113"/>
<source>New Name</source>
<translation>Nowa nazwa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="904"/>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="739"/>
<source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
<translation>Biblioteka (*.scs *.SCS)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1002"/>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="833"/>
<source>Paste to Page</source>
<translation>Wklej na Stronę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1058"/>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="889"/>
<source>Save as...</source>
<translation>Zapisz jako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1061"/>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="892"/>
<source>Close</source>
<translation>Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1064"/>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="895"/>
<source>Delete Contents</source>
<translation>Usuń zawartość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1229"/>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1068"/>
<source>Do you really want to delete all entries?</source>
<translation>Czy na pewno usunąć wszystkie elementy?</translation>
</message>
9366,18 → 9563,22
<context>
<name>BookMView</name>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1068"/>
<source>Bookmarks</source>
<translation type="obsolete">Zakładki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1068"/>
<source>Move Bookmark</source>
<translation type="obsolete">Przesuń zakładkę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1068"/>
<source>Insert Bookmark</source>
<translation type="obsolete">Wstaw zakładkę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scrapbookpalette.cpp" line="1068"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Anuluj</translation>
</message>
9385,7 → 9586,7
<context>
<name>BookPalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/bookmarkpalette.cpp" line="51"/>
<location filename="../../bookmarkpalette.cpp" line="51"/>
<source>Bookmarks</source>
<translation>Zakładki</translation>
</message>
9393,107 → 9594,107
<context>
<name>ButtonIcon</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="29"/>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="29"/>
<source>Icon Placement</source>
<translation>Rozmieszczenie ikon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="38"/>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="38"/>
<source>Layout:</source>
<translation>Układ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption only</source>
<translation>Tylko tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Icon only</source>
<translation>Tylko ikona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption below Icon</source>
<translation>Tekst pod ikoną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption above Icon</source>
<translation>Tekst nad ikoną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption right to Icon</source>
<translation>Tekst na prawo od ikony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption left to Icon</source>
<translation>Tekst na lewo od ikony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption overlays Icon</source>
<translation>Tekst na ikonie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="50"/>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="50"/>
<source>Scale:</source>
<translation>Skaluj:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="55"/>
<source>Always</source>
<translation>zawsze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="55"/>
<source>When Icon is too small</source>
<translation>kiedy ikona jest za mała</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="56"/>
<source>When Icon is too big</source>
<translation>kiedy ikona jest za duża</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="56"/>
<source>Never</source>
<translation>nigdy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="63"/>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="63"/>
<source>Scale How:</source>
<translation>Jak skalować:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="66"/>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="66"/>
<source>Proportional</source>
<translation>proporcjonalnie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="67"/>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="67"/>
<source>Non Proportional</source>
<translation>nieproporcjonalnie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="90"/>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="90"/>
<source>Icon</source>
<translation>Ikona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="117"/>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="117"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="121"/>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="121"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="124"/>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="124"/>
<source>Reset</source>
<translation>Wyzeruj</translation>
</message>
9501,47 → 9702,47
<context>
<name>CMSPrefs</name>
<message>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="124"/>
<source>System Profiles</source>
<translation type="obsolete">Profile systemowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../buttonicon.cpp" line="124"/>
<source>Rendering Intents</source>
<translation type="obsolete">Metody konwersji przestrzeni kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="26"/>
<source>Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="69"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Spostrzeżeniowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="69"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Względna kolorymetryczna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Nasyceniowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Bezwzględna kolorymetryczna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Default color profile for imported images</source>
<translation type="obsolete">Domyślny profil barw dla importowanych obrazków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Default color profile for solid colors on the page</source>
<translation type="obsolete">Domyślny profil barw dla pełnych kolorów na stronie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="obsolete">Profil barw, który wygenerowałeś lub otrzymałeś od producenta.
9548,6 → 9749,7
Profil ten powinien być specyficzny dla twojego monitora, a nie generyczny (jak np. sRGB). </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="obsolete">Profil barw twojej drukarki pochodzący od producenta.
9554,6 → 9756,7
Profil ten powinien być specyficzny dla twojej drukarki, a nie generyczny (jak np. sRGB). </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation type="obsolete">Kompensacja poziomu czerni to metoda polepszania kontrastu zdjęć.
9560,6 → 9763,7
Jest ona zalecana, jeśli twój dokument zawiera zdjęcia.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla twojego monitora. Wybierz metodę
9566,6 → 9770,7
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla twojej drukarki. Wybierz metodę
9572,6 → 9777,7
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation type="obsolete">Włącz tzw. &quot;soft proofing&quot; pozwalający na sprawdzenie, jak zostaną
9578,6 → 9784,7
wydrukowane kolory twojego dokumentu w oparciu o wybrany profil drukarki.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation type="obsolete">Metoda pokazywania kolorów na ekranie, które mogą nie być poprawnie wydrukowane.
9584,90 → 9791,112
Wymaga ona bardzo dokładnie dopasowanych profili i służy jedynie jako ostrzeżenie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation type="obsolete">&amp;Włącz zarządzanie kolorami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>&amp;Pictures:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Obrazki:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>&amp;Solid Colors:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pełne kolory:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Monitor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Drukarka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>M&amp;onitor:</source>
<translation type="obsolete">Mo&amp;nitor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Pr&amp;inter:</source>
<translation type="obsolete">D&amp;rukarka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation type="obsolete">&amp;Symuluj drukarkę na ekranie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zaznacz kolory spoza przestrzeni kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj &amp;kompensację poziomu czerni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>&amp;RGB Pictures:</source>
<translation type="obsolete">Obrazki R&amp;GB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>&amp;CMYK Pictures:</source>
<translation type="obsolete">Obrazki &amp;CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation type="obsolete">Domyślny profil kolorów dla importowanych obrazków CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation type="obsolete">Domyślny profil kolorów dla importowanych obrazków RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
<translation type="obsolete">Pełne kolory &amp;RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
<translation type="obsolete">Pełne kolory &amp;CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Pictures:</source>
<translation type="obsolete">Obrazki:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Sol&amp;id Colors:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pełne kolory:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation type="obsolete">Zamień wszystkie kolory na przestrzeń kolorów drukarki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
<translation type="obsolete">Domyślny profil kolorów dla pełnych kolorów RGB na stronie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
<translation type="obsolete">Domyślny profil kolorów dla pełnych kolorów CMYK na stronie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla pełnych kolorów. Wybierz metodę
9674,6 → 9903,7
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla obrazków. Wybierz metodę
9680,6 → 9910,7
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
<translation type="obsolete">Symuluje środowisko zarządzane kolorami:
9686,14 → 9917,17
wszystkie kolory, zarówno RGB jak i CMYK, zostaną zamienione na przestrzeń kolorów drukarki.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<translation type="obsolete">Obrazy &amp;RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>&amp;CMYK Images:</source>
<translation type="obsolete">Obrazy &amp;CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Images:</source>
<translation type="obsolete">Obrazy:</translation>
</message>
9701,81 → 9935,67
<context>
<name>CMSPrefsBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="20"/>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="19"/>
<source>Form</source>
<translation>Formularz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="32"/>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="40"/>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation>&amp;Włącz zarządzanie kolorami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="50"/>
<source>System Profiles</source>
<translation type="obsolete">Profile systemowe</translation>
<translation>Profile systemowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="54"/>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="74"/>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<translation>Obrazy &amp;RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="70"/>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="90"/>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation>Domyślny profil kolorów dla importowanych obrazków RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="77"/>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="97"/>
<source>&amp;CMYK Images:</source>
<translation>Obrazy &amp;CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="93"/>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="113"/>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation>Domyślny profil kolorów dla importowanych obrazków CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="100"/>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="120"/>
<source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
<translation>Pełne kolory &amp;RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="116"/>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="136"/>
<source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
<translation>Domyślny profil kolorów dla pełnych kolorów RGB na stronie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="123"/>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="143"/>
<source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
<translation>Pełne kolory &amp;CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="139"/>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="159"/>
<source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
<translation>Domyślny profil kolorów dla pełnych kolorów CMYK na stronie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="245"/>
<source>Document Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="278"/>
<source>Simulate printer on Screen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="313"/>
<source>Monitor Profile</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="325"/>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="166"/>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation>&amp;Monitor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="341"/>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="182"/>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation>Profil barw, który wygenerowałeś lub otrzymałeś od producenta.
9782,17 → 10002,12
Profil ten powinien być specyficzny dla twojego monitora, a nie generyczny (jak np. sRGB). </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="146"/>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="190"/>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation>&amp;Drukarka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="42"/>
<source>Document Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="162"/>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="206"/>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation>Profil barw twojej drukarki pochodzący od producenta.
9799,16 → 10014,17
Profil ten powinien być specyficzny dla twojej drukarki, a nie generyczny (jak np. sRGB). </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="220"/>
<source>Rendering Intents</source>
<translation type="obsolete">Metody konwersji przestrzeni kolorów</translation>
<translation>Metody konwersji przestrzeni kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="188"/>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="244"/>
<source>Images:</source>
<translation>Obrazki:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="204"/>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="260"/>
<source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation>Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla obrazków. Wybierz metodę
9815,12 → 10031,12
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="212"/>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="268"/>
<source>Sol&amp;id Colors:</source>
<translation>&amp;Pełne kolory:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="228"/>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="284"/>
<source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation>Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla pełnych kolorów. Wybierz metodę
9827,7 → 10043,7
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="274"/>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="298"/>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation>Włącz tzw. &quot;soft proofing&quot; pozwalający na sprawdzenie, jak zostaną
9834,11 → 10050,12
wydrukowane kolory twojego dokumentu w oparciu o wybrany profil drukarki.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="302"/>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation type="obsolete">&amp;Symuluj drukarkę na ekranie</translation>
<translation>&amp;Symuluj drukarkę na ekranie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="285"/>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="329"/>
<source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
<translation>Symuluje środowisko zarządzane kolorami:
9845,12 → 10062,12
wszystkie kolory, zarówno RGB jak i CMYK, zostaną zamienione na przestrzeń kolorów drukarki.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="289"/>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="333"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation>Zamień wszystkie kolory na przestrzeń kolorów drukarki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="296"/>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="340"/>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation>Metoda pokazywania kolorów na ekranie, które mogą nie być poprawnie wydrukowane.
9857,12 → 10074,12
Wymaga ona bardzo dokładnie dopasowanych profili i służy jedynie jako ostrzeżenie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="300"/>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="344"/>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation>&amp;Zaznacz kolory spoza przestrzeni kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="263"/>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="357"/>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation>Kompensacja poziomu czerni to metoda polepszania kontrastu zdjęć.
9869,12 → 10086,7
Jest ona zalecana, jeśli twój dokument zawiera zdjęcia.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="176"/>
<source>Document Rendering Intents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="267"/>
<location filename="../../cmsprefsbase.ui" line="361"/>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation>Zastosuj &amp;kompensację poziomu czerni</translation>
</message>
9882,136 → 10094,127
<context>
<name>CMYKChoose</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="92"/>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="92"/>
<source>Edit Color</source>
<translation>Edytuj kolor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="661"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="680"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="899"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="906"/>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="906"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="414"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="911"/>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="911"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="764"/>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="764"/>
<source>Web Safe RGB</source>
<translation>RGB dla internetu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="141"/>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="141"/>
<source>New</source>
<translation>Nowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="158"/>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="158"/>
<source>Old</source>
<translation>Stary</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="266"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="705"/>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="705"/>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="293"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="706"/>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="706"/>
<source>M:</source>
<translation>M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="320"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="707"/>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="707"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="347"/>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="347"/>
<source>K:</source>
<translation>K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="444"/>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="444"/>
<source>Dynamic Color Bars</source>
<translation>Dynamiczne paski kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="442"/>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="442"/>
<source>Static Color Bars</source>
<translation>Statyczne paski kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="749"/>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="749"/>
<source>R:</source>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="750"/>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="750"/>
<source>G:</source>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="751"/>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="751"/>
<source>B:</source>
<translation>B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="288"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="315"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="369"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="702"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="703"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="704"/>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="704"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="704"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="704"/>
<source>Name of the Color is not unique</source>
<translation type="obsolete">Nazwa koloru nie jest jednoznaczna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="704"/>
<source>HSV-Colormap</source>
<translation type="obsolete">Mapa kolorów HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="101"/>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="101"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nazwa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="111"/>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="111"/>
<source>Color &amp;Model</source>
<translation>&amp;Model kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="111"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="111"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="111"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Brak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="111"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
<translation type="obsolete">Nie można utworzyć koloru o nazwie &quot;%1&quot;.
10018,16 → 10221,17
Nazwa ta jest zarezerwowana dla przezroczystości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="125"/>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="125"/>
<source>Is Spot Color</source>
<translation>Jest kolorem dodatkowym</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="125"/>
<source>Is Registration Color</source>
<translation type="obsolete">Jest kolorem znaczników</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1002"/>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="1002"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation>Nie można utworzyć koloru o nazwie &quot;%1&quot;.
10034,11 → 10238,12
Nazwa ta jest zarezerwowana dla przezroczystości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="1002"/>
<source>Name of the color is not unique</source>
<translation type="obsolete">Nazwa koloru nie jest jednoznaczna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="1011"/>
<source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
<translation>Ta nazwa koloru już istnieje,
10045,18 → 10250,17
proszę wybrać inną nazwę.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="390"/>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="390"/>
<source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
<translation>Wybranie tej opcji spowoduje ustawienie koloru jako koloru &quot;spot&quot;, a co za tym idzie dodatkowej płyty podczas wykonywania rozbarwień lub naświetlania. Opcji tej używa się najczęściej w sytuacji gdy logo lub kolor wymaga dokładnej reprezentacji i nie może być odwzorowane za pomocą farb CMYK. Dobrym przykładem może być użycie farb metalicznych lub fluorescencyjnych, które nie dają się łatwo odwzorować w przestrzeni CMYK.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="784"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="785"/>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="785"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation>Jeśli włączone jest zarządzanie kolorem, trójkątny wskaźnik ostrzegawczy informuje, że wybrany kolor może znajdować się poza przestrzenią kolorów wybranego profilu drukarki. Oznacza to, że wybrany kolor może wyglądać na wydruki inaczej niż na ekranie. Więcej wskazówek odnośnie ostrzeżeń przestrzeni kolorów można znaleźć w pomocy on-line pod hasłem Zarządzanie kolorem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="995"/>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="995"/>
<source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
<translation>Nie można utworzyć koloru bez nazwy
10063,7 → 10267,7
Podaj nazwę koloru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="196"/>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>HSV Color Map</source>
<translation>Mapa kolorów HSV</translation>
</message>
10071,18 → 10275,22
<context>
<name>CStyleP</name>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Based On:</source>
<translation type="obsolete">Bazuje na:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Basic Formatting</source>
<translation type="obsolete">Formatowanie podstawowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Advanced Formatting</source>
<translation type="obsolete">Formatowanie zaawansowane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Colors</source>
<translation type="obsolete">Kolory</translation>
</message>
10090,26 → 10298,32
<context>
<name>CStylePBase</name>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Parent Style</source>
<translation type="obsolete">Styl nadrzędny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Parent</source>
<translation type="obsolete">Styl nadrzędny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Based On:</source>
<translation type="obsolete">Bazuje na:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Basic Formatting</source>
<translation type="obsolete">Formatowanie podstawowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Advanced Formatting</source>
<translation type="obsolete">Formatowanie zaawansowane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Colors</source>
<translation type="obsolete">Kolory</translation>
</message>
10117,10 → 10331,12
<context>
<name>CStyleWBase</name>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Properties</source>
<translation type="obsolete">Właściwości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Parent Style</source>
<translation type="obsolete">Styl nadrzędny</translation>
</message>
10128,261 → 10344,257
<context>
<name>CWDialog</name>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Normal Vision</source>
<translation type="obsolete">Normalny wzrok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Protanopia (Red)</source>
<translation type="obsolete">Protanopia (czerwony)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<translation type="obsolete">Deuteranopia (zielony)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<translation type="obsolete">Tritanopia (niebieski)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation type="obsolete">Całkowity daltonizm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="319"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="319"/>
<source>Merging colors</source>
<translation>Scalanie kolorów w toku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
<source>Error: </source>
<translation>Błąd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation>Kolor %1 już istnieje!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="330"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="330"/>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation>Kolor %1 został dołączony.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="334"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="334"/>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation>Otwieranie menedżera kolorów w toku.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="337"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="337"/>
<source>Color Merging</source>
<translation>Scalanie kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="486"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="486"/>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation>Nie można znaleźć wybranego koloru. Prawdopodobnie wybrałeś czarny, szary lub biały. Nie da się przetworzyć tego koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation>Koło barw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="45"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="45"/>
<source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
<translation>Kliknij na kole, aby uzyskać kolor podstawowy. Model kolorów zależy od tego, jak zakładka została wybrana po prawej stronie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
<source>Result Colors</source>
<translation>Kolory wynikowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="322"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="322"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="543"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="543"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="729"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="729"/>
<source>HSV</source>
<translation>HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="106"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="106"/>
<source>Colors of your chosen color scheme.</source>
<translation>Kolory wybranego schematu koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="116"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="116"/>
<source>Color Scheme Method</source>
<translation>Metoda przedstawiania kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="142"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="142"/>
<source>Angle:</source>
<translation>Kąt:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="152"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="152"/>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation>Różnica pomiędzy wybraną wartością a wartością obliczoną. Zajrzyj do dokumentacji, aby uzyskać więcej informacji.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="167"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="167"/>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation>Wybierz jedną z metod tworzenia schematu koloru. W dokumentacji programu znajdziesz więcej informacji.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation>Scal utworzone kolory w kolory dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="204"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="204"/>
<source>&amp;Merge</source>
<translation>&amp;Scal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="207"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="207"/>
<source>Alt+M</source>
<translation>Alt+M</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="214"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="214"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation>Zastąp utworzone kolory w kolorach dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="217"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="217"/>
<source>&amp;Replace</source>
<translation>Zas&amp;tąp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="220"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="220"/>
<source>Alt+R</source>
<translation>Alt+R</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation>Nie zmieniaj kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="230"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="230"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="233"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="233"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="242"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="242"/>
<source>Preview:</source>
<translation>Podgląd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="266"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="266"/>
<source>Sample color scheme.</source>
<translation>Przykładowy schemat koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="285"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="285"/>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation>Symulacja częstych wad wzroku. Wybierz typ wady wzroku.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="292"/>
<location filename="../../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="292"/>
<source>Vision Defect Type:</source>
<translation>Typ wady wzroku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="342&qu