Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Regard whitespace Rev 2089 → Rev 2090

/trunk/Scribus/Scribus.pro
1,5 → 1,5
######################################################################
# Automatically generated by qmake (1.07a) Tue Feb 22 10:41:53 2005
# Automatically generated by qmake (1.07a) Wed May 4 22:00:55 2005
######################################################################
 
TEMPLATE = app
23,6 → 23,7
scribus/plugins/fileloader/oodraw \
scribus/plugins/gettext/csvim \
scribus/plugins/gettext/htmlim \
scribus/plugins/gettext/odtim \
scribus/plugins/gettext/sxwim \
scribus/plugins/gettext/textfilter \
scribus/plugins/gettext/txtim
46,6 → 47,7
scribus/plugins/fileloader/oodraw \
scribus/plugins/gettext/csvim \
scribus/plugins/gettext/htmlim \
scribus/plugins/gettext/odtim \
scribus/plugins/gettext/sxwim \
scribus/plugins/gettext/textfilter \
scribus/plugins/gettext/txtim
75,6 → 77,7
scribus/colorchart.h \
scribus/colorm.h \
scribus/cpalette.h \
scribus/crypt.h \
scribus/cupsoptions.h \
scribus/customfdialog.h \
scribus/dcolor.h \
84,6 → 87,7
scribus/edit1format.h \
scribus/editformats.h \
scribus/editor.h \
scribus/fileunzip.h \
scribus/fmitem.h \
scribus/fontcombo.h \
scribus/fontprefs.h \
116,6 → 120,7
scribus/icons6.h \
scribus/insertTable.h \
scribus/inspage.h \
scribus/ioapi.h \
scribus/javadocs.h \
scribus/keymanager.h \
scribus/langlist.h \
173,6 → 178,7
scribus/tabmanager.h \
scribus/tabruler.h \
scribus/tree.h \
scribus/unzip.h \
scribus/vgradient.h \
scribus/vruler.h \
scribus/werktoolb.h \
230,24 → 236,20
scribus/plugins/svgimplugin/color.h \
scribus/plugins/svgimplugin/svgplugin.h \
scribus/plugins/fileloader/oodraw/color.h \
scribus/plugins/fileloader/oodraw/crypt.h \
scribus/plugins/fileloader/oodraw/ioapi.h \
scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.h \
scribus/plugins/fileloader/oodraw/stylestack.h \
scribus/plugins/fileloader/oodraw/sxwunzip.h \
scribus/plugins/fileloader/oodraw/unzip.h \
scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.h \
scribus/plugins/gettext/csvim/csvim.h \
scribus/plugins/gettext/htmlim/htmlim.h \
scribus/plugins/gettext/htmlim/htmlreader.h \
scribus/plugins/gettext/odtim/contentreader.h \
scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.h \
scribus/plugins/gettext/odtim/odtim.h \
scribus/plugins/gettext/odtim/stylereader.h \
scribus/plugins/gettext/sxwim/contentreader.h \
scribus/plugins/gettext/sxwim/crypt.h \
scribus/plugins/gettext/sxwim/ioapi.h \
scribus/plugins/gettext/sxwim/stylereader.h \
scribus/plugins/gettext/sxwim/sxwdia.h \
scribus/plugins/gettext/sxwim/sxwim.h \
scribus/plugins/gettext/sxwim/sxwunzip.h \
scribus/plugins/gettext/sxwim/unzip.h \
scribus/plugins/gettext/textfilter/textfilter.h \
scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.h \
scribus/plugins/gettext/textfilter/tffilter.h \
286,6 → 288,7
scribus/edit1format.cpp \
scribus/editformats.cpp \
scribus/editor.cpp \
scribus/fileunzip.cpp \
scribus/fmitem.cpp \
scribus/fontcombo.cpp \
scribus/fontprefs.cpp \
309,7 → 312,6
scribus/gtwriter.cpp \
scribus/guidemanager.cpp \
scribus/helpbrowser.cpp \
scribus/helpbrowser.moc.cpp \
scribus/hnjalloc.c \
scribus/hruler.cpp \
scribus/hyask.cpp \
318,6 → 320,7
scribus/hysettings.cpp \
scribus/insertTable.cpp \
scribus/inspage.cpp \
scribus/ioapi.c \
scribus/javadocs.cpp \
scribus/keymanager.cpp \
scribus/langlist.cpp \
377,6 → 380,7
scribus/tabruler.cpp \
scribus/translationdummy.cpp \
scribus/tree.cpp \
scribus/unzip.c \
scribus/util.cpp \
scribus/vgradient.cpp \
scribus/vruler.cpp \
435,22 → 439,20
scribus/plugins/short-words/vlnadialog.moc.cpp \
scribus/plugins/svgexplugin/svgexplugin.cpp \
scribus/plugins/svgimplugin/svgplugin.cpp \
scribus/plugins/fileloader/oodraw/ioapi.c \
scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp \
scribus/plugins/fileloader/oodraw/stylestack.cpp \
scribus/plugins/fileloader/oodraw/sxwunzip.cpp \
scribus/plugins/fileloader/oodraw/unzip.c \
scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp \
scribus/plugins/gettext/csvim/csvim.cpp \
scribus/plugins/gettext/htmlim/htmlim.cpp \
scribus/plugins/gettext/htmlim/htmlreader.cpp \
scribus/plugins/gettext/odtim/contentreader.cpp \
scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp \
scribus/plugins/gettext/odtim/odtim.cpp \
scribus/plugins/gettext/odtim/stylereader.cpp \
scribus/plugins/gettext/sxwim/contentreader.cpp \
scribus/plugins/gettext/sxwim/ioapi.c \
scribus/plugins/gettext/sxwim/stylereader.cpp \
scribus/plugins/gettext/sxwim/sxwdia.cpp \
scribus/plugins/gettext/sxwim/sxwim.cpp \
scribus/plugins/gettext/sxwim/sxwunzip.cpp \
scribus/plugins/gettext/sxwim/unzip.c \
scribus/plugins/gettext/textfilter/textfilter.cpp \
scribus/plugins/gettext/textfilter/tfdia.cpp \
scribus/plugins/gettext/textfilter/tffilter.cpp \
457,7 → 459,6
scribus/plugins/gettext/txtim/txtim.cpp
TRANSLATIONS += scribus/po/scribus.af.ts \
scribus/po/scribus.bg.ts \
scribus/po/scribus.br.ts \
scribus/po/scribus.ca.ts \
scribus/po/scribus.cs_CZ.ts \
scribus/po/scribus.cy.ts \
/trunk/Scribus/scribus/po/scribus.ca.ts
380,7 → 380,7
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;nom&quot;])
<translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;nom&quot;])
 
Insereix el text &quot;text&quot; a la posició &quot;pos&quot; del quadre de text. Text ha de ser
codificat UTF (mireu setText() per referència). El primer caràcter té un
1985,7 → 1985,7
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation>getPageMargins()
<translation type="obsolete">getPageMargins()
 
Retorna els marges de pàgina com a una tupla (esquerra, dreta, dalt, baix) en
les unitats actuals. Mireu les constants UNIT_&lt;tipus&gt; u getPageSize().
2434,6 → 2434,26
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>About</name>
2741,6 → 2761,17
però cal algunes proves i experimentació per cada cas
UCR redueix la possibilitat de sobre saturar amb tintes CMY.</translation>
</message>
<message>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>This enables you to explicitely set,
the media size of the postscript file.
Not recommended unless
requested by your printer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Align</name>
3954,6 → 3985,25
</message>
</context>
<context>
<name>ChooseStyles</name>
<message>
<source>Choose Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Available Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">D&apos;acord</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Cancel.la</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Cpalette</name>
<message>
<source>Shade:</source>
5367,6 → 5417,10
<source>Leave preview</source>
<translation>Sortir de la previsualització</translation>
</message>
<message>
<source>Size of the Font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GradientEditor</name>
5470,6 → 5524,38
<source>Scribus Online Help</source>
<translation>Ajuda en línia de l&apos;Scribus</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="unfinished">&amp;Cerca</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;earch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+F</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>F3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>unknown</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Find</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Search Term:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HyAsk</name>
7608,23 → 7694,23
<name>OdtDialog</name>
<message>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
<translation type="unfinished">Opcions de l&apos;Importador d&apos;OpenOffice.org Writer</translation>
<translation type="obsolete">Opcions de l&apos;Importador d&apos;OpenOffice.org Writer</translation>
</message>
<message>
<source>Update paragraph styles</source>
<translation type="unfinished">Actualitza estils de paràgraf</translation>
<translation type="obsolete">Actualitza estils de paràgraf</translation>
</message>
<message>
<source>If a paragraph style already exists with the same name as the current
OpenOffice.org document&apos;s paragraph, should the style in Scribus be
edited to match the one being imported, or left untouched</source>
<translation type="unfinished">Si un estil de paràgraf ja existeix amb el mateix nom de l&apos;actual
<translation type="obsolete">Si un estil de paràgraf ja existeix amb el mateix nom de l&apos;actual
paràgraf del document OpenOffice.org, s&apos;ha d&apos;editar l&apos;estil per deixar-lo
com el nou, o deixar-lo igual </translation>
</message>
<message>
<source>Pack paragraph styles</source>
<translation type="unfinished">Empaqueta estils de paràgraf</translation>
<translation type="obsolete">Empaqueta estils de paràgraf</translation>
</message>
<message>
<source>Group paragraph styles by attributes.
7631,7 → 7717,7
Less paragraph styles but controlling them may be hard.
Should be used if it is known that text must not be edited
after importing.</source>
<translation type="unfinished">Agrupa els estils de paràgraf pels seus atributs.
<translation type="obsolete">Agrupa els estils de paràgraf pels seus atributs.
Hi haurà menys estils però controlar-los pot ser mes dur.
S&apos;hauria de fer servir quan se sap que el text no s&apos;editarà
després d&apos;importar-lo.</translation>
7643,7 → 7729,7
<message>
<source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
<translation type="unfinished">L&apos;importador ha d&apos;afegir el nom del document
<translation type="obsolete">L&apos;importador ha d&apos;afegir el nom del document
davant de l&apos;estil de paràgraf de l&apos;Scribus</translation>
</message>
<message>
7654,7 → 7740,7
<source>Should the importer always use currently
set value when importing OpenOffice.org document and
never ask your confirmation again</source>
<translation type="unfinished">L&apos;importador sempre fa servir el conjunt de
<translation type="obsolete">L&apos;importador sempre fa servir el conjunt de
valors actual al importar documents OpenOffice.org i
mai tornarà a preguntar de nou</translation>
</message>
7662,6 → 7748,34
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">D&apos;acord</translation>
</message>
<message>
<source>OpenDocument Importer Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Update paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PConsole</name>
7674,7 → 7788,7
<name>PDF_Opts</name>
<message>
<source>Create PDF File</source>
<translation>Crear un PDF</translation>
<translation type="obsolete">Crear un PDF</translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;utput to File:</source>
8274,7 → 8388,7
<message>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fileds is prevented.</source>
<translation>Permet afegir anotacions i camps al PDF.
<translation type="obsolete">Permet afegir anotacions i camps al PDF.
Si no està marcat, la edició d&apos;anotacions i camps no es permet.</translation>
</message>
<message>
8387,6 → 8501,39
<source>Mirror Page(s) vertically</source>
<translation>Enmiralla la Pàgina(es) verticalment</translation>
</message>
<message>
<source>Save as PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management must be enabled to use PDF/X-3. You can enable color management from the Settings menu.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is supported and enabled, but can not be used for the selected PDF version. If you want to use PDF/X-3, you need to set PDF/X-3 as your PDF version (compatibility level).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is not supported by this Scribus build (CMS support not present).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fields is prevented.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDF security settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDF/X-3 settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF security can not be used with PDF/X-3. If you want to turn on security, change your PDF version (compatibility level) to something other than PDF/X-3.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PPreview</name>
8793,7 → 8940,7
</message>
<message>
<source>Copy of</source>
<translation>Còpia de</translation>
<translation type="obsolete">Còpia de</translation>
</message>
</context>
<context>
9527,7 → 9674,7
</message>
<message>
<source>Default ICC profiles directory</source>
<translation>Directori de perfils ICC per defecte</translation>
<translation type="obsolete">Directori de perfils ICC per defecte</translation>
</message>
<message>
<source>Default Scripter scripts directory</source>
9625,11 → 9772,11
</message>
<message>
<source>Turns on the basegrid</source>
<translation>Activa la reixa base</translation>
<translation type="obsolete">Activa la reixa base</translation>
</message>
<message>
<source>Turns off the basegrid</source>
<translation>Desactiva la reixa base</translation>
<translation type="obsolete">Desactiva la reixa base</translation>
</message>
<message>
<source>Displacement above the baseline of the font on a line</source>
9839,7 → 9986,7
</message>
<message>
<source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation>Localització de l&apos;interpret de Ghostcript</translation>
<translation type="obsolete">Localització de l&apos;interpret de Ghostcript</translation>
</message>
<message>
<source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
9851,7 → 9998,7
</message>
<message>
<source>Filesystem location for graphics editor</source>
<translation>Localització de l&apos;editor de gràfics</translation>
<translation type="obsolete">Localització de l&apos;editor de gràfics</translation>
</message>
<message>
<source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
9919,6 → 10066,30
<source>Tabloid</source>
<translation>Tabloide</translation>
</message>
<message>
<source>Default ICC profiles directory. This cannot
be changed with documents open.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns on the base grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns off the base grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File system location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File system location for graphics editor. If you use gimp
and your distro includes it, we recommend &apos;gimp-remote&apos;,
as it allows you to edit the image in an already running
instance of gimp.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QColorDialog</name>
11157,7 → 11328,7
<message>
<source>Color not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="obsolete">Color no trobat</translation>
<translation type="unfinished">Color no trobat</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot change a color with an empty name.</source>
11524,11 → 11695,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Colour not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Unable to save pixmap.</source>
<comment>scripter error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
11547,6 → 11713,10
<source>OpenDocument Text Documents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Croatian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
11961,7 → 12131,7
</message>
<message>
<source>There are no Postscript-Fonts on your System</source>
<translation>No hi ha Postscript Fonts en el teu Sistema</translation>
<translation type="obsolete">No hi ha Postscript Fonts en el teu Sistema</translation>
</message>
<message>
<source>Exiting now</source>
13109,6 → 13279,22
<source>Portuguese (BR)</source>
<translation>Portuguès (BR)</translation>
</message>
<message>
<source>There are no suitable Fonts on your System</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management is supported but can not currently be enabled. Make sure you have ICC color profiles installed and that the profile path in the preferences points to where they&apos;re installed.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management is not supported by this Scribus build (not compiled in).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Croatian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusView</name>
13140,6 → 13326,10
<source>All</source>
<translation>Tot</translation>
</message>
<message>
<source>Copy of</source>
<translation type="unfinished">Còpia de</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusWin</name>
13943,7 → 14133,7
</message>
<message>
<source>Update paragraph styles</source>
<translation>Actualitza estils de paràgraf</translation>
<translation type="obsolete">Actualitza estils de paràgraf</translation>
</message>
<message>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
13968,7 → 14158,7
<message>
<source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
<translation>L&apos;importador ha d&apos;afegir el nom del document
<translation type="obsolete">L&apos;importador ha d&apos;afegir el nom del document
davant de l&apos;estil de paràgraf de l&apos;Scribus</translation>
</message>
<message>
13975,7 → 14165,7
<source>If a paragraph style already exists with the same name as the current
OpenOffice.org document&apos;s paragraph, should the style in Scribus be
edited to match the one being imported, or left untouched</source>
<translation>Si un estil de paràgraf ja existeix amb el mateix nom de l&apos;actual
<translation type="obsolete">Si un estil de paràgraf ja existeix amb el mateix nom de l&apos;actual
paràgraf del document OpenOffice.org, s&apos;ha d&apos;editar l&apos;estil per deixar-lo
com el nou, o deixar-lo igual </translation>
</message>
13987,13 → 14177,13
<source>Should the importer always use currently
set value when importing OpenOffice.org document and
never ask your confirmation again</source>
<translation>L&apos;importador sempre fa servir el conjunt de
<translation type="obsolete">L&apos;importador sempre fa servir el conjunt de
valors actual al importar documents OpenOffice.org i
mai tornarà a preguntar de nou</translation>
</message>
<message>
<source>Pack paragraph styles</source>
<translation>Empaqueta estils de paràgraf</translation>
<translation type="obsolete">Empaqueta estils de paràgraf</translation>
</message>
<message>
<source>Group paragraph styles by attributes.
14000,11 → 14190,35
Less paragraph styles but controlling them may be hard.
Should be used if it is known that text must not be edited
after importing.</source>
<translation>Agrupa els estils de paràgraf pels seus atributs.
<translation type="obsolete">Agrupa els estils de paràgraf pels seus atributs.
Hi haurà menys estils però controlar-los pot ser mes dur.
S&apos;hauria de fer servir quan se sap que el text no s&apos;editarà
després d&apos;importar-lo.</translation>
</message>
<message>
<source>Update Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OpenOffice.org 1.x document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabManager</name>
14454,7 → 14668,7
</message>
<message>
<source>Get text only</source>
<translation>Obtenir només text</translation>
<translation type="obsolete">Obtenir només text</translation>
</message>
<message>
<source>Import text without any formatting</source>
14468,6 → 14682,10
<source>Encoding:</source>
<translation>Codificant:</translation>
</message>
<message>
<source>Import Text Only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>gtImporterDialog</name>
/trunk/Scribus/scribus/po/scribus.sr.ts
226,18 → 226,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1174,14 → 1162,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1468,6 → 1448,26
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>About</name>
1767,6 → 1767,17
и потребно је мало експериментисања у зависности од случаја.
UCR смањује могућност презасићености CMY мастилима</translation>
</message>
<message>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>This enables you to explicitely set,
the media size of the postscript file.
Not recommended unless
requested by your printer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Align</name>
2980,6 → 2991,25
</message>
</context>
<context>
<name>ChooseStyles</name>
<message>
<source>Choose Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Available Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">У реду</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Поништи</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Cpalette</name>
<message>
<source>Shade:</source>
4385,6 → 4415,10
<source>Leave preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Size of the Font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GradientEditor</name>
4488,6 → 4522,38
<source>Scribus Online Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="unfinished">&amp;Тражи</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;earch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+F</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>F3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>unknown</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Find</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Search Term:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HyAsk</name>
6603,31 → 6669,16
<context>
<name>OdtDialog</name>
<message>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Update paragraph styles</source>
<translation type="unfinished">Ажурирај стилове пасуса</translation>
<translation type="obsolete">Ажурирај стилове пасуса</translation>
</message>
<message>
<source>If a paragraph style already exists with the same name as the current
OpenOffice.org document&apos;s paragraph, should the style in Scribus be
edited to match the one being imported, or left untouched</source>
<translation type="unfinished">Ако стил пасуса са истим именом као текући пасус OpenOffice.org-а већ постоји, да ли би требало изменити стил у Scribus-у да се поклапа са оним који се увози, или би требало да остане непромењен</translation>
<translation type="obsolete">Ако стил пасуса са истим именом као текући пасус OpenOffice.org-а већ постоји, да ли би требало изменити стил у Scribus-у да се поклапа са оним који се увози, или би требало да остане непромењен</translation>
</message>
<message>
<source>Pack paragraph styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Group paragraph styles by attributes.
Less paragraph styles but controlling them may be hard.
Should be used if it is known that text must not be edited
after importing.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
<translation type="unfinished">Користи име документа као префикс за стилове пасуса</translation>
</message>
6634,7 → 6685,7
<message>
<source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
<translation type="unfinished">Да ли би увозник требало да дода име документа
<translation type="obsolete">Да ли би увозник требало да дода име документа
испред имена стила параграфа у Scribus-у</translation>
</message>
<message>
6642,15 → 6693,37
<translation type="unfinished">Не питај опет</translation>
</message>
<message>
<source>Should the importer always use currently
set value when importing OpenOffice.org document and
never ask your confirmation again</source>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">У реду</translation>
</message>
<message>
<source>OpenDocument Importer Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">У реду</translation>
<source>Update paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PConsole</name>
6663,7 → 6736,7
<name>PDF_Opts</name>
<message>
<source>Create PDF File</source>
<translation>Направи PDF фајл</translation>
<translation type="obsolete">Направи PDF фајл</translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;utput to File:</source>
7268,7 → 7341,7
<message>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fileds is prevented.</source>
<translation>Дозволи додавање анотација и поља у PDF.
<translation type="obsolete">Дозволи додавање анотација и поља у PDF.
Ако није штиклирано, уређивање анотација и поља је онемогућено.</translation>
</message>
<message>
7377,6 → 7450,39
<source>Mirror Page(s) vertically</source>
<translation>Окрени страницу(е) усправно</translation>
</message>
<message>
<source>Save as PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management must be enabled to use PDF/X-3. You can enable color management from the Settings menu.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is supported and enabled, but can not be used for the selected PDF version. If you want to use PDF/X-3, you need to set PDF/X-3 as your PDF version (compatibility level).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is not supported by this Scribus build (CMS support not present).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fields is prevented.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDF security settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDF/X-3 settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF security can not be used with PDF/X-3. If you want to turn on security, change your PDF version (compatibility level) to something other than PDF/X-3.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PPreview</name>
7778,7 → 7884,7
</message>
<message>
<source>Copy of</source>
<translation>Копија</translation>
<translation type="obsolete">Копија</translation>
</message>
</context>
<context>
8513,7 → 8619,7
</message>
<message>
<source>Default ICC profiles directory</source>
<translation>Подразумевани директоријум за ICC профиле</translation>
<translation type="obsolete">Подразумевани директоријум за ICC профиле</translation>
</message>
<message>
<source>Default Scripter scripts directory</source>
8611,11 → 8717,11
</message>
<message>
<source>Turns on the basegrid</source>
<translation>Укључује основну мрежу</translation>
<translation type="obsolete">Укључује основну мрежу</translation>
</message>
<message>
<source>Turns off the basegrid</source>
<translation>Искључује основну мрежу</translation>
<translation type="obsolete">Искључује основну мрежу</translation>
</message>
<message>
<source>Displacement above the baseline of the font on a line</source>
8826,7 → 8932,7
</message>
<message>
<source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation>Локација фајл система за Ghostscript интепретатор</translation>
<translation type="obsolete">Локација фајл система за Ghostscript интепретатор</translation>
</message>
<message>
<source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
8838,7 → 8944,7
</message>
<message>
<source>Filesystem location for graphics editor</source>
<translation>Локација фајл система за измењивач графике</translation>
<translation type="obsolete">Локација фајл система за измењивач графике</translation>
</message>
<message>
<source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
8906,6 → 9012,30
<source>Tabloid</source>
<translation type="unfinished">Таблоид</translation>
</message>
<message>
<source>Default ICC profiles directory. This cannot
be changed with documents open.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns on the base grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns off the base grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File system location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File system location for graphics editor. If you use gimp
and your distro includes it, we recommend &apos;gimp-remote&apos;,
as it allows you to edit the image in an already running
instance of gimp.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QColorDialog</name>
10297,11 → 10427,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Colour not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Unable to save pixmap.</source>
<comment>scripter error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
10320,6 → 10445,15
<source>OpenDocument Text Documents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Croatian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
10734,7 → 10868,7
</message>
<message>
<source>There are no Postscript-Fonts on your System</source>
<translation>Нема postscript фонтова на Вашем систему</translation>
<translation type="obsolete">Нема postscript фонтова на Вашем систему</translation>
</message>
<message>
<source>Exiting now</source>
11884,6 → 12018,22
<source>Portuguese (BR)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>There are no suitable Fonts on your System</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management is supported but can not currently be enabled. Make sure you have ICC color profiles installed and that the profile path in the preferences points to where they&apos;re installed.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management is not supported by this Scribus build (not compiled in).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Croatian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusView</name>
11915,6 → 12065,10
<source>All</source>
<translation>Све</translation>
</message>
<message>
<source>Copy of</source>
<translation type="unfinished">Копија</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusWin</name>
12699,7 → 12853,7
</message>
<message>
<source>Update paragraph styles</source>
<translation>Ажурирај стилове пасуса</translation>
<translation type="obsolete">Ажурирај стилове пасуса</translation>
</message>
<message>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
12724,7 → 12878,7
<message>
<source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
<translation>Да ли би увозник требало да дода име документа
<translation type="obsolete">Да ли би увозник требало да дода име документа
испред имена стила параграфа у Scribus-у</translation>
</message>
<message>
12731,7 → 12885,7
<source>If a paragraph style already exists with the same name as the current
OpenOffice.org document&apos;s paragraph, should the style in Scribus be
edited to match the one being imported, or left untouched</source>
<translation>Ако стил пасуса са истим именом као текући пасус OpenOffice.org-а већ постоји, да ли би требало изменити стил у Scribus-у да се поклапа са оним који се увози, или би требало да остане непромењен</translation>
<translation type="obsolete">Ако стил пасуса са истим именом као текући пасус OpenOffice.org-а већ постоји, да ли би требало изменити стил у Scribus-у да се поклапа са оним који се увози, или би требало да остане непромењен</translation>
</message>
<message>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
12738,22 → 12892,29
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Should the importer always use currently
set value when importing OpenOffice.org document and
never ask your confirmation again</source>
<source>Update Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Pack paragraph styles</source>
<source>Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Group paragraph styles by attributes.
Less paragraph styles but controlling them may be hard.
Should be used if it is known that text must not be edited
after importing.</source>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OpenOffice.org 1.x document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabManager</name>
13196,7 → 13357,7
</message>
<message>
<source>Get text only</source>
<translation>Добави само текст</translation>
<translation type="obsolete">Добави само текст</translation>
</message>
<message>
<source>Import text without any formatting</source>
13210,6 → 13371,10
<source>Encoding:</source>
<translation>Кодирање:</translation>
</message>
<message>
<source>Import Text Only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>gtImporterDialog</name>
/trunk/Scribus/scribus/po/scribus.tr.ts
226,18 → 226,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1174,14 → 1162,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1468,6 → 1448,26
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>About</name>
1741,6 → 1741,17
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>This enables you to explicitely set,
the media size of the postscript file.
Not recommended unless
requested by your printer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Align</name>
2945,6 → 2956,25
</message>
</context>
<context>
<name>ChooseStyles</name>
<message>
<source>Choose Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Available Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">Tamam</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Vazgeç</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Cpalette</name>
<message>
<source>Shade:</source>
4327,6 → 4357,10
<source>Leave preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Size of the Font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GradientEditor</name>
4429,6 → 4463,38
<source>Scribus Online Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;earch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+F</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>F3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>unknown</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Find</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Search Term:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HyAsk</name>
6509,52 → 6575,44
<context>
<name>OdtDialog</name>
<message>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Update paragraph styles</source>
<source>Do not ask again</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>If a paragraph style already exists with the same name as the current
OpenOffice.org document&apos;s paragraph, should the style in Scribus be
edited to match the one being imported, or left untouched</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">Tamam</translation>
</message>
<message>
<source>Pack paragraph styles</source>
<source>OpenDocument Importer Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Group paragraph styles by attributes.
Less paragraph styles but controlling them may be hard.
Should be used if it is known that text must not be edited
after importing.</source>
<source>Update paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
<source>Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Do not ask again</source>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Should the importer always use currently
set value when importing OpenOffice.org document and
never ask your confirmation again</source>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">Tamam</translation>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
6567,10 → 6625,6
<context>
<name>PDF_Opts</name>
<message>
<source>Create PDF File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;utput to File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7144,11 → 7198,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fileds is prevented.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color model for the output of your PDF.
Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets.
Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer.</source>
7253,6 → 7302,39
<source>Mirror Page(s) vertically</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Save as PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management must be enabled to use PDF/X-3. You can enable color management from the Settings menu.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is supported and enabled, but can not be used for the selected PDF version. If you want to use PDF/X-3, you need to set PDF/X-3 as your PDF version (compatibility level).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is not supported by this Scribus build (CMS support not present).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fields is prevented.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDF security settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDF/X-3 settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF security can not be used with PDF/X-3. If you want to turn on security, change your PDF version (compatibility level) to something other than PDF/X-3.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PPreview</name>
7630,10 → 7712,6
<source>is missing!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Copy of</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PageItem</name>
8351,10 → 8429,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Default ICC profiles directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Default Scripter scripts directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8442,14 → 8516,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns on the basegrid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns off the basegrid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Displacement above the baseline of the font on a line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8646,10 → 8712,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8658,10 → 8720,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Filesystem location for graphics editor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8747,6 → 8805,30
<source>Tabloid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Default ICC profiles directory. This cannot
be changed with documents open.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns on the base grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns off the base grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File system location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File system location for graphics editor. If you use gimp
and your distro includes it, we recommend &apos;gimp-remote&apos;,
as it allows you to edit the image in an already running
instance of gimp.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QColorDialog</name>
10070,11 → 10152,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Colour not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Unable to save pixmap.</source>
<comment>scripter error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
10093,6 → 10170,15
<source>OpenDocument Text Documents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Croatian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
10501,7 → 10587,7
</message>
<message>
<source>There are no Postscript-Fonts on your System</source>
<translation type="unfinished">Postscript-yazıtipleri kurulu değil.</translation>
<translation type="obsolete">Postscript-yazıtipleri kurulu değil.</translation>
</message>
<message>
<source>Exiting now</source>
11648,6 → 11734,22
<source>Portuguese (BR)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>There are no suitable Fonts on your System</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management is supported but can not currently be enabled. Make sure you have ICC color profiles installed and that the profile path in the preferences points to where they&apos;re installed.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management is not supported by this Scribus build (not compiled in).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Croatian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusView</name>
11679,6 → 11781,10
<source>All</source>
<translation type="unfinished">Hepsi</translation>
</message>
<message>
<source>Copy of</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusWin</name>
12450,10 → 12556,6
<context>
<name>SxwDialog</name>
<message>
<source>Update paragraph styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12466,37 → 12568,33
<translation type="unfinished">Tamam</translation>
</message>
<message>
<source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>If a paragraph style already exists with the same name as the current
OpenOffice.org document&apos;s paragraph, should the style in Scribus be
edited to match the one being imported, or left untouched</source>
<source>Update Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
<source>Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Should the importer always use currently
set value when importing OpenOffice.org document and
never ask your confirmation again</source>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Pack paragraph styles</source>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Group paragraph styles by attributes.
Less paragraph styles but controlling them may be hard.
Should be used if it is known that text must not be edited
after importing.</source>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OpenOffice.org 1.x document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabManager</name>
12933,10 → 13031,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Get text only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Import text without any formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12948,6 → 13042,10
<source>Encoding:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Import Text Only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>gtImporterDialog</name>
/trunk/Scribus/scribus/po/scribus.bg.ts
226,18 → 226,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1174,14 → 1162,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1468,6 → 1448,26
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>About</name>
1741,6 → 1741,17
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>This enables you to explicitely set,
the media size of the postscript file.
Not recommended unless
requested by your printer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Align</name>
2945,6 → 2956,25
</message>
</context>
<context>
<name>ChooseStyles</name>
<message>
<source>Choose Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Available Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">Да</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Отказ</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Cpalette</name>
<message>
<source>Shade:</source>
4327,6 → 4357,10
<source>Leave preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Size of the Font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GradientEditor</name>
4429,6 → 4463,38
<source>Scribus Online Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;earch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+F</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>F3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>unknown</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Find</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Search Term:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HyAsk</name>
6509,52 → 6575,44
<context>
<name>OdtDialog</name>
<message>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Update paragraph styles</source>
<source>Do not ask again</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>If a paragraph style already exists with the same name as the current
OpenOffice.org document&apos;s paragraph, should the style in Scribus be
edited to match the one being imported, or left untouched</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">Да</translation>
</message>
<message>
<source>Pack paragraph styles</source>
<source>OpenDocument Importer Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Group paragraph styles by attributes.
Less paragraph styles but controlling them may be hard.
Should be used if it is known that text must not be edited
after importing.</source>
<source>Update paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
<source>Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Do not ask again</source>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Should the importer always use currently
set value when importing OpenOffice.org document and
never ask your confirmation again</source>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">Да</translation>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
6567,10 → 6625,6
<context>
<name>PDF_Opts</name>
<message>
<source>Create PDF File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;utput to File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7144,11 → 7198,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fileds is prevented.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color model for the output of your PDF.
Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets.
Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer.</source>
7253,6 → 7302,39
<source>Mirror Page(s) vertically</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Save as PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management must be enabled to use PDF/X-3. You can enable color management from the Settings menu.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is supported and enabled, but can not be used for the selected PDF version. If you want to use PDF/X-3, you need to set PDF/X-3 as your PDF version (compatibility level).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is not supported by this Scribus build (CMS support not present).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fields is prevented.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDF security settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDF/X-3 settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF security can not be used with PDF/X-3. If you want to turn on security, change your PDF version (compatibility level) to something other than PDF/X-3.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PPreview</name>
7630,10 → 7712,6
<source>is missing!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Copy of</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PageItem</name>
8351,10 → 8429,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Default ICC profiles directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Default Scripter scripts directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8442,14 → 8516,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns on the basegrid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns off the basegrid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Displacement above the baseline of the font on a line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8646,10 → 8712,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8658,10 → 8720,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Filesystem location for graphics editor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8747,6 → 8805,30
<source>Tabloid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Default ICC profiles directory. This cannot
be changed with documents open.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns on the base grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns off the base grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File system location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File system location for graphics editor. If you use gimp
and your distro includes it, we recommend &apos;gimp-remote&apos;,
as it allows you to edit the image in an already running
instance of gimp.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QColorDialog</name>
10069,11 → 10151,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Colour not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Unable to save pixmap.</source>
<comment>scripter error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
10092,6 → 10169,15
<source>OpenDocument Text Documents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Croatian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
10500,7 → 10586,7
</message>
<message>
<source>There are no Postscript-Fonts on your System</source>
<translation type="unfinished">Липсват Postscript шрифтове в системата</translation>
<translation type="obsolete">Липсват Postscript шрифтове в системата</translation>
</message>
<message>
<source>Exiting now</source>
11647,6 → 11733,22
<source>Portuguese (BR)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>There are no suitable Fonts on your System</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management is supported but can not currently be enabled. Make sure you have ICC color profiles installed and that the profile path in the preferences points to where they&apos;re installed.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management is not supported by this Scribus build (not compiled in).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Croatian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusView</name>
11678,6 → 11780,10
<source>All</source>
<translation type="unfinished">Всички</translation>
</message>
<message>
<source>Copy of</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusWin</name>
12448,10 → 12554,6
<context>
<name>SxwDialog</name>
<message>
<source>Update paragraph styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12464,37 → 12566,33
<translation type="unfinished">Да</translation>
</message>
<message>
<source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>If a paragraph style already exists with the same name as the current
OpenOffice.org document&apos;s paragraph, should the style in Scribus be
edited to match the one being imported, or left untouched</source>
<source>Update Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
<source>Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Should the importer always use currently
set value when importing OpenOffice.org document and
never ask your confirmation again</source>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Pack paragraph styles</source>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Group paragraph styles by attributes.
Less paragraph styles but controlling them may be hard.
Should be used if it is known that text must not be edited
after importing.</source>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OpenOffice.org 1.x document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabManager</name>
12931,10 → 13029,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Get text only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Import text without any formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12946,6 → 13040,10
<source>Encoding:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Import Text Only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>gtImporterDialog</name>
/trunk/Scribus/scribus/po/scribus.de.ts
1522,7 → 1522,7
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation>getPageMargins()
<translation type="obsolete">getPageMargins()
 
Gibt die Seitenränder als eine Folge von (links, rechts, oben, unten) in der aktuellen
Maßeinheit zurück. Siehe UNIT-Konstanten und getPageSize().</translation>
1788,7 → 1788,7
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
<translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Fügt den Text &quot;text&quot; an der Position &quot;pos&quot; in den Rahmen &quot;name&quot; ein.
Der Text muss UTF8-kodiert sein (siehe setText() als Beispiel). Das erste Zeichen
2179,6 → 2179,26
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>About</name>
2475,6 → 2495,17
bekommen. Außerdem reduziert UFR die Gefahr einer Übersättigung mit CMY.
</translation>
</message>
<message>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>This enables you to explicitely set,
the media size of the postscript file.
Not recommended unless
requested by your printer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Align</name>
3687,6 → 3718,25
</message>
</context>
<context>
<name>ChooseStyles</name>
<message>
<source>Choose Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Available Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">OK</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Abbrechen</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Cpalette</name>
<message>
<source>Normal</source>
5089,6 → 5139,10
<source>Leave preview</source>
<translation>Vorschau verlassen</translation>
</message>
<message>
<source>Size of the Font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GradientEditor</name>
5191,6 → 5245,38
<source>Scribus Online Help</source>
<translation>Online-Hilfe für Scribus</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="unfinished">&amp;Suchen</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;earch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+F</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>F3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>unknown</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Find</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Search Term:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HyAsk</name>
7308,32 → 7394,21
<name>OdtDialog</name>
<message>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
<translation type="unfinished">Optionen für OpenOffice Textverarbeitung</translation>
<translation type="obsolete">Optionen für OpenOffice Textverarbeitung</translation>
</message>
<message>
<source>Update paragraph styles</source>
<translation type="unfinished">Absatzstile aktualisieren</translation>
<translation type="obsolete">Absatzstile aktualisieren</translation>
</message>
<message>
<source>If a paragraph style already exists with the same name as the current
OpenOffice.org document&apos;s paragraph, should the style in Scribus be
edited to match the one being imported, or left untouched</source>
<translation type="unfinished">Wenn ein Absatzstil mit dem gleichen Namen bereits in Scribus existiert,
<translation type="obsolete">Wenn ein Absatzstil mit dem gleichen Namen bereits in Scribus existiert,
wird er entweder an den Stil aus dem OpenOffice.org Dokument angepasst
oder unverändert gelassen</translation>
</message>
<message>
<source>Pack paragraph styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Group paragraph styles by attributes.
Less paragraph styles but controlling them may be hard.
Should be used if it is known that text must not be edited
after importing.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
<translation type="unfinished">Name der Datei vor jeden Absatzstil anfügen</translation>
</message>
7340,7 → 7415,7
<message>
<source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
<translation type="unfinished">Name des Dokuments als Suffix an die Namen der
<translation type="obsolete">Name des Dokuments als Suffix an die Namen der
Absatzstile anhängen</translation>
</message>
<message>
7351,7 → 7426,7
<source>Should the importer always use currently
set value when importing OpenOffice.org document and
never ask your confirmation again</source>
<translation type="unfinished">Sollen beim Import immer die aktuellen Einstellungen
<translation type="obsolete">Sollen beim Import immer die aktuellen Einstellungen
verwendet werden, aktivieren Sie diese Option.
Sie werden dann nicht mehr um Bestätigung gebeten</translation>
</message>
7359,6 → 7434,34
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">OK</translation>
</message>
<message>
<source>OpenDocument Importer Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Update paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PConsole</name>
7827,7 → 7930,7
<message>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fileds is prevented.</source>
<translation>Hinzufügen von Anmerkungen gestatten.
<translation type="obsolete">Hinzufügen von Anmerkungen gestatten.
Wenn nicht ausgewählt, wird das Hinzufügen von Anmerkungen verhindert.</translation>
</message>
<message>
7840,7 → 7943,7
</message>
<message>
<source>Create PDF File</source>
<translation>PDF-Datei erstellen</translation>
<translation type="obsolete">PDF-Datei erstellen</translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;utput to File:</source>
8082,6 → 8185,39
<source>Mirror Page(s) vertically</source>
<translation>Seite(n) vertikal spiegeln</translation>
</message>
<message>
<source>Save as PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management must be enabled to use PDF/X-3. You can enable color management from the Settings menu.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is supported and enabled, but can not be used for the selected PDF version. If you want to use PDF/X-3, you need to set PDF/X-3 as your PDF version (compatibility level).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is not supported by this Scribus build (CMS support not present).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fields is prevented.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDF security settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDF/X-3 settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF security can not be used with PDF/X-3. If you want to turn on security, change your PDF version (compatibility level) to something other than PDF/X-3.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PPreview</name>
8259,7 → 8395,7
</message>
<message>
<source>Copy of</source>
<translation>Kopie von</translation>
<translation type="obsolete">Kopie von</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Paste</source>
8865,7 → 9001,7
</message>
<message>
<source>Default ICC profiles directory</source>
<translation>Standard-Verzeichnis für ICC-Profile</translation>
<translation type="obsolete">Standard-Verzeichnis für ICC-Profile</translation>
</message>
<message>
<source>Default Scripter scripts directory</source>
9151,7 → 9287,7
</message>
<message>
<source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation>Pfad zum Ghostscript-Interpreter</translation>
<translation type="obsolete">Pfad zum Ghostscript-Interpreter</translation>
</message>
<message>
<source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
9171,7 → 9307,7
</message>
<message>
<source>Filesystem location for graphics editor</source>
<translation>Pfad zum Bildbearbeitungsprogramm</translation>
<translation type="obsolete">Pfad zum Bildbearbeitungsprogramm</translation>
</message>
<message>
<source>Baseline Grid</source>
9179,11 → 9315,11
</message>
<message>
<source>Turns on the basegrid</source>
<translation>Grundlinien-Raster anzeigen</translation>
<translation type="obsolete">Grundlinien-Raster anzeigen</translation>
</message>
<message>
<source>Turns off the basegrid</source>
<translation>Grundlinien-Raster nicht anzeigen</translation>
<translation type="obsolete">Grundlinien-Raster nicht anzeigen</translation>
</message>
<message>
<source> px</source>
9593,6 → 9729,30
<source>Tabloid</source>
<translation>Tabloid</translation>
</message>
<message>
<source>Default ICC profiles directory. This cannot
be changed with documents open.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns on the base grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns off the base grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File system location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File system location for graphics editor. If you use gimp
and your distro includes it, we recommend &apos;gimp-remote&apos;,
as it allows you to edit the image in an already running
instance of gimp.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QColorDialog</name>
10468,7 → 10628,7
<message>
<source>Color not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="obsolete">Farbe nicht gefunden</translation>
<translation type="unfinished">Farbe nicht gefunden</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot change a color with an empty name.</source>
11184,11 → 11344,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Colour not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Unable to save pixmap.</source>
<comment>scripter error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
11207,6 → 11362,10
<source>OpenDocument Text Documents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Croatian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
11593,7 → 11752,7
</message>
<message>
<source>There are no Postscript-Fonts on your System</source>
<translation>Auf Ihrem System sind keine Postscript-Fonts installiert</translation>
<translation type="obsolete">Auf Ihrem System sind keine Postscript-Fonts installiert</translation>
</message>
<message>
<source>Exiting now</source>
12770,6 → 12929,22
<source>Portuguese (BR)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>There are no suitable Fonts on your System</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management is supported but can not currently be enabled. Make sure you have ICC color profiles installed and that the profile path in the preferences points to where they&apos;re installed.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management is not supported by this Scribus build (not compiled in).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Croatian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusView</name>
12801,6 → 12976,10
<source>p</source>
<translation>p</translation>
</message>
<message>
<source>Copy of</source>
<translation type="unfinished">Kopie von</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusWin</name>
13573,7 → 13752,7
<name>SxwDialog</name>
<message>
<source>Update paragraph styles</source>
<translation>Absatzstile aktualisieren</translation>
<translation type="obsolete">Absatzstile aktualisieren</translation>
</message>
<message>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
13591,7 → 13770,7
<source>If a paragraph style already exists with the same name as the current
OpenOffice.org document&apos;s paragraph, should the style in Scribus be
edited to match the one being imported, or left untouched</source>
<translation>Wenn ein Absatzstil mit dem gleichen Namen bereits in Scribus existiert,
<translation type="obsolete">Wenn ein Absatzstil mit dem gleichen Namen bereits in Scribus existiert,
wird er entweder an den Stil aus dem OpenOffice.org Dokument angepasst
oder unverändert gelassen</translation>
</message>
13598,7 → 13777,7
<message>
<source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
<translation>Name des Dokuments als Suffix an die Namen der
<translation type="obsolete">Name des Dokuments als Suffix an die Namen der
Absatzstile anhängen</translation>
</message>
<message>
13609,21 → 13788,34
<source>Should the importer always use currently
set value when importing OpenOffice.org document and
never ask your confirmation again</source>
<translation>Sollen beim Import immer die aktuellen Einstellungen
<translation type="obsolete">Sollen beim Import immer die aktuellen Einstellungen
verwendet werden, aktivieren Sie diese Option.
Sie werden dann nicht mehr um Bestätigung gebeten</translation>
</message>
<message>
<source>Pack paragraph styles</source>
<source>Update Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Group paragraph styles by attributes.
Less paragraph styles but controlling them may be hard.
Should be used if it is known that text must not be edited
after importing.</source>
<source>Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OpenOffice.org 1.x document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabManager</name>
14062,7 → 14254,7
</message>
<message>
<source>Get text only</source>
<translation>Nur Text importieren</translation>
<translation type="obsolete">Nur Text importieren</translation>
</message>
<message>
<source>Import text without any formatting</source>
14076,6 → 14268,10
<source>Encoding:</source>
<translation>Kodierung:</translation>
</message>
<message>
<source>Import Text Only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>gtImporterDialog</name>
/trunk/Scribus/scribus/po/scribus.nb_NO.ts
973,14 → 973,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1152,18 → 1144,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1482,6 → 1462,26
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>About</name>
1767,6 → 1767,17
og noe eksperimentering og testing er nødvendig neste gang.
UCR reduserer muligheten for overmettning med CMY farger.</translation>
</message>
<message>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>This enables you to explicitely set,
the media size of the postscript file.
Not recommended unless
requested by your printer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Align</name>
2980,6 → 2991,25
</message>
</context>
<context>
<name>ChooseStyles</name>
<message>
<source>Choose Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Available Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">Greit</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Avbryt</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Cpalette</name>
<message>
<source>Shade:</source>
4375,6 → 4405,10
<source>Leave preview</source>
<translation>Forlatt forhåndsvisning</translation>
</message>
<message>
<source>Size of the Font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GradientEditor</name>
4477,6 → 4511,38
<source>Scribus Online Help</source>
<translation>Scribus Online hjelp</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="unfinished">&amp;Søk</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;earch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+F</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>F3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>unknown</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Find</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Search Term:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HyAsk</name>
6603,30 → 6669,19
<name>OdtDialog</name>
<message>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
<translation type="unfinished">OpenOffice.org Writer importopsjoner</translation>
<translation type="obsolete">OpenOffice.org Writer importopsjoner</translation>
</message>
<message>
<source>Update paragraph styles</source>
<translation type="unfinished">Oppdater stilen på avsnittet</translation>
<translation type="obsolete">Oppdater stilen på avsnittet</translation>
</message>
<message>
<source>If a paragraph style already exists with the same name as the current
OpenOffice.org document&apos;s paragraph, should the style in Scribus be
edited to match the one being imported, or left untouched</source>
<translation type="unfinished">Hvis det allerede finnes en avsnittsstil med det samme navnet som avsnittet fra OpenOffice dokumentet, skal da stilen i Scribus endres slik at det passer avsnittet som importeres, eller skal være i fred?</translation>
<translation type="obsolete">Hvis det allerede finnes en avsnittsstil med det samme navnet som avsnittet fra OpenOffice dokumentet, skal da stilen i Scribus endres slik at det passer avsnittet som importeres, eller skal være i fred?</translation>
</message>
<message>
<source>Pack paragraph styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Group paragraph styles by attributes.
Less paragraph styles but controlling them may be hard.
Should be used if it is known that text must not be edited
after importing.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
<translation type="unfinished">Bruk filnavnet som begynnelse på navnet på stilen til avsnittet</translation>
</message>
6633,7 → 6688,7
<message>
<source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
<translation type="unfinished">Skal importverktøyet legge til navnet på dokumentet i avsnittsstilen?</translation>
<translation type="obsolete">Skal importverktøyet legge til navnet på dokumentet i avsnittsstilen?</translation>
</message>
<message>
<source>Do not ask again</source>
6640,15 → 6695,37
<translation type="unfinished">Ikke spør igjen</translation>
</message>
<message>
<source>Should the importer always use currently
set value when importing OpenOffice.org document and
never ask your confirmation again</source>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">Greit</translation>
</message>
<message>
<source>OpenDocument Importer Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">Greit</translation>
<source>Update paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PConsole</name>
7051,7 → 7128,7
<message>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fileds is prevented.</source>
<translation>Tillat tilføyning av merknader og felter til PDFen.</translation>
<translation type="obsolete">Tillat tilføyning av merknader og felter til PDFen.</translation>
</message>
<message>
<source>Color model for the output of your PDF.
7121,7 → 7198,7
</message>
<message>
<source>Create PDF File</source>
<translation>Lag PDF-fil</translation>
<translation type="obsolete">Lag PDF-fil</translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;utput to File:</source>
7369,6 → 7446,39
<source>Mirror Page(s) vertically</source>
<translation>Speilvend siden(e) vertikalt</translation>
</message>
<message>
<source>Save as PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management must be enabled to use PDF/X-3. You can enable color management from the Settings menu.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is supported and enabled, but can not be used for the selected PDF version. If you want to use PDF/X-3, you need to set PDF/X-3 as your PDF version (compatibility level).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is not supported by this Scribus build (CMS support not present).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fields is prevented.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDF security settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDF/X-3 settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF security can not be used with PDF/X-3. If you want to turn on security, change your PDF version (compatibility level) to something other than PDF/X-3.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PPreview</name>
7546,7 → 7656,7
</message>
<message>
<source>Copy of</source>
<translation>Kopi av</translation>
<translation type="obsolete">Kopi av</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Paste</source>
8144,7 → 8254,7
</message>
<message>
<source>Default ICC profiles directory</source>
<translation>Standard ICC profil katalog</translation>
<translation type="obsolete">Standard ICC profil katalog</translation>
</message>
<message>
<source>Default Scripter scripts directory</source>
8238,11 → 8348,11
</message>
<message>
<source>Turns on the basegrid</source>
<translation>Vis Baseline gitter</translation>
<translation type="obsolete">Vis Baseline gitter</translation>
</message>
<message>
<source>Turns off the basegrid</source>
<translation>Skjul Baseline gitter</translation>
<translation type="obsolete">Skjul Baseline gitter</translation>
</message>
<message>
<source>Displacement above the baseline of the font on a line</source>
8442,7 → 8552,7
</message>
<message>
<source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation>Ghostscript behandlerens posisjon i filsystemet</translation>
<translation type="obsolete">Ghostscript behandlerens posisjon i filsystemet</translation>
</message>
<message>
<source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
8454,7 → 8564,7
</message>
<message>
<source>Filesystem location for graphics editor</source>
<translation>Bildebehandlerens posisjon i filsystemet</translation>
<translation type="obsolete">Bildebehandlerens posisjon i filsystemet</translation>
</message>
<message>
<source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
8880,6 → 8990,30
<source>Tabloid</source>
<translation>Tabloid</translation>
</message>
<message>
<source>Default ICC profiles directory. This cannot
be changed with documents open.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns on the base grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns off the base grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File system location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File system location for graphics editor. If you use gimp
and your distro includes it, we recommend &apos;gimp-remote&apos;,
as it allows you to edit the image in an already running
instance of gimp.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QColorDialog</name>
10034,7 → 10168,7
<message>
<source>Color not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="obsolete">Fargen ble ikke funnet</translation>
<translation type="unfinished">Fargen ble ikke funnet</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot change a color with an empty name.</source>
10197,11 → 10331,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Colour not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color not found in document.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
10395,6 → 10524,10
<source>OpenDocument Text Documents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Croatian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
10805,7 → 10938,7
</message>
<message>
<source>There are no Postscript-Fonts on your System</source>
<translation>Det er ingen Postscript-skrifttyper installert</translation>
<translation type="obsolete">Det er ingen Postscript-skrifttyper installert</translation>
</message>
<message>
<source>Exiting now</source>
11957,6 → 12090,22
<source>Portuguese (BR)</source>
<translation>Portugisisk (BR)</translation>
</message>
<message>
<source>There are no suitable Fonts on your System</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management is supported but can not currently be enabled. Make sure you have ICC color profiles installed and that the profile path in the preferences points to where they&apos;re installed.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management is not supported by this Scribus build (not compiled in).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Croatian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusView</name>
11988,6 → 12137,10
<source>All</source>
<translation>Alle</translation>
</message>
<message>
<source>Copy of</source>
<translation type="unfinished">Kopi av</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusWin</name>
12761,7 → 12914,7
<name>SxwDialog</name>
<message>
<source>Update paragraph styles</source>
<translation>Oppdater stilen på avsnittet</translation>
<translation type="obsolete">Oppdater stilen på avsnittet</translation>
</message>
<message>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
12770,7 → 12923,7
<message>
<source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
<translation>Skal importverktøyet legge til navnet på dokumentet i avsnittsstilen?</translation>
<translation type="obsolete">Skal importverktøyet legge til navnet på dokumentet i avsnittsstilen?</translation>
</message>
<message>
<source>Do not ask again</source>
12784,7 → 12937,7
<source>If a paragraph style already exists with the same name as the current
OpenOffice.org document&apos;s paragraph, should the style in Scribus be
edited to match the one being imported, or left untouched</source>
<translation>Hvis det allerede finnes en avsnittsstil med det samme navnet som avsnittet fra OpenOffice dokumentet, skal da stilen i Scribus endres slik at det passer avsnittet som importeres, eller skal være i fred?</translation>
<translation type="obsolete">Hvis det allerede finnes en avsnittsstil med det samme navnet som avsnittet fra OpenOffice dokumentet, skal da stilen i Scribus endres slik at det passer avsnittet som importeres, eller skal være i fred?</translation>
</message>
<message>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
12791,22 → 12944,29
<translation>OpenOffice.org Writer importopsjoner</translation>
</message>
<message>
<source>Pack paragraph styles</source>
<source>Update Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Group paragraph styles by attributes.
Less paragraph styles but controlling them may be hard.
Should be used if it is known that text must not be edited
after importing.</source>
<source>Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Should the importer always use currently
set value when importing OpenOffice.org document and
never ask your confirmation again</source>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OpenOffice.org 1.x document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabManager</name>
13245,7 → 13405,7
</message>
<message>
<source>Get text only</source>
<translation>Hent kun tekst</translation>
<translation type="obsolete">Hent kun tekst</translation>
</message>
<message>
<source>Import text without any formatting</source>
13259,6 → 13419,10
<source>Encoding:</source>
<translation>Kodering:</translation>
</message>
<message>
<source>Import Text Only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>gtImporterDialog</name>
/trunk/Scribus/scribus/po/scribus.eo.po
12,7 → 12,7
msgstr ""
"Project-Id-Version: scribus\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-04-08 13:58+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-04 21:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-01-08 17:40+0100\n"
"Last-Translator: Pier Luigi Cinquantini <plcinquantini@katamail.com>\n"
"Language-Team: esperanto <eo@li.org>\n"
468,6 → 468,9
msgid "All"
msgstr "Ĉiuj"
 
msgid "Copy of"
msgstr "Kopio de "
 
msgid "Copy Here"
msgstr "Kopiu ĉi tie"
 
675,9 → 678,6
msgid "is missing!"
msgstr "mankas!"
 
msgid "Copy of"
msgstr "Kopio de "
 
msgid "Page "
msgstr "Paĝo"
 
765,8 → 765,9
msgid "Automatic"
msgstr "Aŭtomata"
 
msgid "Get text only"
msgstr "Enmetu nur tekston"
#, fuzzy
msgid "Import Text Only"
msgstr "Tekstoimportado"
 
msgid "Import text without any formatting"
msgstr "Importu neformatitan tekston"
895,8 → 896,9
msgid "Do you want to delete all Objects on this Layer too?"
msgstr "Ĉu vi vere intencas forigi ankaŭ ĉiujn objektojn sur ĉi tiu nivelo?"
 
msgid "Create PDF File"
msgstr "Kreu PDF-dosieron"
#, fuzzy
msgid "Save as PDF"
msgstr "Konservu kiel P&DF..."
 
msgid "O&utput to File:"
msgstr "&Celdosiero:"
1208,6 → 1210,22
msgid "PDF/X-&3"
msgstr "PDF/X-&3"
 
msgid ""
"<qt>Color management must be enabled to use PDF/X-3. You can enable color "
"management from the Settings menu.</qt>"
msgstr ""
 
msgid ""
"<qt>PDF/X-3 is supported and enabled, but can not be used for the selected "
"PDF version. If you want to use PDF/X-3, you need to set PDF/X-3 as your PDF "
"version (compatibility level).</qt>"
msgstr ""
 
msgid ""
"<qt>PDF/X-3 is not supported by this Scribus build (CMS support not present)."
"</qt>"
msgstr ""
 
msgid "&Save"
msgstr "&Konservu"
 
1408,9 → 1426,10
"Permesas kopiadon de tekstoj kaj grafikaĵoj en la PDF-dosiero.\n"
"Se ne markita ne eblas kopii tekston kaj grafikaĵojn."
 
#, fuzzy
msgid ""
"Allow adding annotations and fields to the PDF. \n"
"If un-checked, editing annotations and fileds is prevented."
"If un-checked, editing annotations and fields is prevented."
msgstr ""
"Permesas aldonon de notoj kaj kampoj al PDF-dosiero.\n"
"Se ne markita ne eblas aldoni notojn kaj kampojn."
1493,6 → 1512,20
msgid "Mirror Page(s) vertically"
msgstr "Renversu paĝo(j)n"
 
#, fuzzy
msgid "PDF security settings"
msgstr "PDF-prezentaĵoj"
 
#, fuzzy
msgid "PDF/X-3 settings"
msgstr "PDF-prezentaĵoj"
 
msgid ""
"<qt>PDF security can not be used with PDF/X-3. If you want to turn on "
"security, change your PDF version (compatibility level) to something other "
"than PDF/X-3.</qt>"
msgstr ""
 
msgid "Save as"
msgstr "Konservu kiel"
 
2361,6 → 2394,10
msgid "Chinese"
msgstr "Ĉina"
 
#, fuzzy
msgid "Croatian"
msgstr "Kataluna"
 
msgid "Czech"
msgstr "Ĉeĥa"
 
2771,7 → 2808,8
msgid "Searching for Fonts"
msgstr "Serĉas tiparojn"
 
msgid "There are no Postscript-Fonts on your System"
#, fuzzy
msgid "There are no suitable Fonts on your System"
msgstr "Ne estas Postskript-tiparoj en via sistemo"
 
msgid "Exiting now"
2831,9 → 2869,6
msgid "Setting up Shortcuts"
msgstr "Agordu klavkombinojn"
 
msgid "&Color Management..."
msgstr "&Koloradministrado..."
 
msgid "Reading Scrapbook"
msgstr "Legas albumon"
 
3155,6 → 3190,9
msgid "Fonts..."
msgstr "Tiparoj..."
 
msgid "&Color Management..."
msgstr "&Koloradministrado..."
 
msgid "&Hyphenator..."
msgstr "&Vortdividilo..."
 
3383,6 → 3421,17
msgid "Loading:"
msgstr "Ŝarganta:"
 
msgid ""
"<qt>Color management is supported but can not currently be enabled. Make "
"sure you have ICC color profiles installed and that the profile path in the "
"preferences points to where they're installed.</qt>"
msgstr ""
 
msgid ""
"<qt>Color management is not supported by this Scribus build (not compiled "
"in).</qt>"
msgstr ""
 
msgid "Adjusting Colors"
msgstr "Agordas kolorojn"
 
3432,6 → 3481,9
msgid "Apply Under Color &Removal"
msgstr "Apliku &forigon de la subaj koloroj (UCR)"
 
msgid "Set Media Size"
msgstr ""
 
msgid "Apply &ICC Profiles"
msgstr "Apliku &ICC-profilojn"
 
3462,6 → 3514,13
"ĝi povus krei grandegajn dosierojn"
 
msgid ""
"This enables you to explicitely set,\n"
"the media size of the postscript file.\n"
"Not recommended unless\n"
" requested by your printer."
msgstr ""
 
msgid ""
"A way of switching off some of the gray shades which are composed\n"
"of cyan, yellow and magenta and using black instead.\n"
"UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones\n"
4668,6 → 4727,14
msgid "Insert Bookmark"
msgstr "Enmetu legosignon"
 
#, fuzzy
msgid "Choose Styles"
msgstr "Kontrolu stilon:"
 
#, fuzzy
msgid "Available Styles"
msgstr "Disponeblaj tiparoj"
 
msgid "Edit Styles"
msgstr "Redaktu stilojn"
 
4778,6 → 4845,21
msgid "Contents"
msgstr "Enteno"
 
#, fuzzy
msgid "&Contents"
msgstr "Enteno"
 
#, fuzzy
msgid "S&earch"
msgstr "Serĉu"
 
#, fuzzy
msgid "Ctrl+F"
msgstr "Stir+"
 
msgid "F3"
msgstr ""
 
msgid "Scribus Online Help"
msgstr "Dialoga helpilo por Scribus"
 
4789,6 → 4871,18
"Bedaŭrinde ne disponeblas manlibro! Bonvolu kontroli: http://docs.scribus."
"net por ĝisdatigitaj dokumentoj kaj www.scribus.net por deŝutoj."
 
#, fuzzy
msgid "unknown"
msgstr "Nekonata"
 
#, fuzzy
msgid "Find"
msgstr "in"
 
#, fuzzy
msgid "Search Term:"
msgstr "Serĉu:"
 
msgid "Edit JavaScripts"
msgstr "Redaktu ĝavaskriptojn"
 
5306,8 → 5400,10
msgid "Default documents directory"
msgstr "Apriora dokumentdosierujo"
 
msgid "Default ICC profiles directory"
msgstr "Apriora ICC-profila dosierujo"
msgid ""
"Default ICC profiles directory. This cannot\n"
"be changed with documents open."
msgstr ""
 
msgid "Default Scripter scripts directory"
msgstr "Apriora dosierujo por la skriptoj de la Skriptilo"
5367,9 → 5463,11
msgid "Place the grid in front of your page objects"
msgstr "Loku la kradon antaŭ la paĝobjektojn"
 
#, fuzzy
msgid "Turns on the basegrid"
msgstr "Igas videbla la bazlinian kradon"
 
#, fuzzy
msgid "Turns off the basegrid"
msgstr "Igas nevidebla la bazlinian kradon"
 
5508,6 → 5606,7
msgid "Set the default zoom level"
msgstr "Agordu la aprioran grandignivelon"
 
#, fuzzy
msgid "Filesystem location for the Ghostscript interpreter"
msgstr "Dosierindiko de la Postskript-interpretilo"
 
5517,8 → 5616,12
msgid "Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering"
msgstr "Glatigitaj grafikaĵoj por ekranomontro de EPS kaj PDF "
 
msgid "Filesystem location for graphics editor"
msgstr "Dosierindiko de grafik-redaktilo"
msgid ""
"File system location for graphics editor. If you use gimp\n"
"and your distro includes it, we recommend 'gimp-remote',\n"
"as it allows you to edit the image in an already running\n"
"instance of gimp."
msgstr ""
 
msgid ""
"Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file"
5825,6 → 5928,9
msgid "Leave preview"
msgstr "Fermu antaŭrigardon"
 
msgid "Size of the Font"
msgstr ""
 
msgid "Text Filters"
msgstr "Tekstofiltriloj"
 
5919,30 → 6025,26
msgid "OpenDocument Text Documents"
msgstr "Tekstodokumentoj"
 
msgid "OpenOffice.org Writer Importer Options"
#, fuzzy
msgid "OpenDocument Importer Options"
msgstr "Opcioj de importilo por OpenOffice.org Writer"
 
msgid "Update paragraph styles"
#, fuzzy
msgid "Update paragraph Styles"
msgstr "Ĝisdatigu la aline-stilojn"
 
msgid ""
"If a paragraph style already exists with the same name as the current\n"
"OpenOffice.org document's paragraph, should the style in Scribus be\n"
"edited to match the one being imported, or left untouched"
"Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document"
msgstr ""
"Se aline-stilo jam ekzistas kun la sama nomo kiel la aktuala\n"
"alineo de la dokumento de OpenOffice.org, oni devus ŝanĝi la stilon\n"
"en Scribus por ke la importota kongruu, aŭ lasi ĝin senŝanĝa"
 
#, fuzzy
msgid "Pack paragraph styles"
msgstr "aline-stilo"
msgid "Merge Paragraph Styles"
msgstr "Aline-stilo"
 
msgid ""
"Group paragraph styles by attributes.\n"
"Less paragraph styles but controlling them may be hard.\n"
"Should be used if it is known that text must not be edited\n"
"after importing."
"Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar "
"paragraph styles, will retain style attributes, even if the original "
"document's styles are named differently."
msgstr ""
 
#, fuzzy
5949,9 → 6051,8
msgid "Use document name as a prefix for paragraph styles"
msgstr "Utiligu la dokumentnomon kiel komencaĵon por la aline-stiloj"
 
msgid ""
"Should importer add the name of the document\n"
"on front of the paragraph style name in Scribus"
#, fuzzy
msgid "Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus."
msgstr ""
"La importilo devus aldoni la nomon de la dokumento\n"
"komence de la nomo de la aline-stilo en Scribus"
5960,17 → 6061,25
msgstr "Ne plu demandu"
 
msgid ""
"Should the importer always use currently\n"
"set value when importing OpenOffice.org document and\n"
"never ask your confirmation again"
"Make these settings the default and do not prompt again when importing an "
"OASIS OpenDocument."
msgstr ""
"La importilo devus ĉiam utiligi la aktualan ar-valoron\n"
"dum importado de dokumentoj de OpenOffice.org kaj\n"
"neniam plu peti konfirmon"
 
msgid "OpenOffice.org Writer Documents"
msgstr "Dokumentoj de OpenOffice.org Writer"
 
msgid "OpenOffice.org Writer Importer Options"
msgstr "Opcioj de importilo por OpenOffice.org Writer"
 
#, fuzzy
msgid "Update Paragraph Styles"
msgstr "Ĝisdatigu la aline-stilojn"
 
msgid ""
"Make these settings the default and do not prompt again when importing an "
"OpenOffice.org 1.x document."
msgstr ""
 
msgid "Text Files"
msgstr "Tekstodosieroj"
 
6966,7 → 7075,7
msgstr "Ne eblas akiri koloron ne enmetante nomon."
 
#, fuzzy
msgid "Colour not found"
msgid "Color not found"
msgstr "Koloro ne trovita"
 
msgid "Cannot change a color with an empty name."
7169,6 → 7278,44
"%1\n"
"malsukcesis!"
 
#~ msgid "Get text only"
#~ msgstr "Enmetu nur tekston"
 
#~ msgid "Create PDF File"
#~ msgstr "Kreu PDF-dosieron"
 
#~ msgid "Default ICC profiles directory"
#~ msgstr "Apriora ICC-profila dosierujo"
 
#~ msgid "Filesystem location for graphics editor"
#~ msgstr "Dosierindiko de grafik-redaktilo"
 
#~ msgid ""
#~ "If a paragraph style already exists with the same name as the current\n"
#~ "OpenOffice.org document's paragraph, should the style in Scribus be\n"
#~ "edited to match the one being imported, or left untouched"
#~ msgstr ""
#~ "Se aline-stilo jam ekzistas kun la sama nomo kiel la aktuala\n"
#~ "alineo de la dokumento de OpenOffice.org, oni devus ŝanĝi la stilon\n"
#~ "en Scribus por ke la importota kongruu, aŭ lasi ĝin senŝanĝa"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Pack paragraph styles"
#~ msgstr "aline-stilo"
 
#~ msgid ""
#~ "Should the importer always use currently\n"
#~ "set value when importing OpenOffice.org document and\n"
#~ "never ask your confirmation again"
#~ msgstr ""
#~ "La importilo devus ĉiam utiligi la aktualan ar-valoron\n"
#~ "dum importado de dokumentoj de OpenOffice.org kaj\n"
#~ "neniam plu peti konfirmon"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Colour not found"
#~ msgstr "Koloro ne trovita"
 
#~ msgid "&Kerning:"
#~ msgstr "Liter&distanco:"
 
/trunk/Scribus/scribus/po/scribus.fi.ts
1309,7 → 1309,7
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished">getPageMargins()
<translation type="obsolete">getPageMargins()
 
</translation>
</message>
1528,7 → 1528,7
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
<translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
</translation>
</message>
1859,6 → 1859,26
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>About</name>
2153,6 → 2173,17
tulostamista. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi tarvitaan tapauskohtaista
testausta. UCR parantaa kykyä välttää värien liikaa kylläisyyttä CMY-musteilla.</translation>
</message>
<message>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>This enables you to explicitely set,
the media size of the postscript file.
Not recommended unless
requested by your printer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Align</name>
3366,6 → 3397,25
</message>
</context>
<context>
<name>ChooseStyles</name>
<message>
<source>Choose Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Available Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">OK</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Peruuta</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Cpalette</name>
<message>
<source> %</source>
4757,6 → 4807,10
<source>Leave preview</source>
<translation>Poistu esikatselusta</translation>
</message>
<message>
<source>Size of the Font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GradientEditor</name>
4861,6 → 4915,38
<source>Scribus Online Help</source>
<translation>Scribus ohje verkossa</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="unfinished">&amp;Etsi</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;earch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+F</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>F3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>unknown</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Find</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Search Term:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HyAsk</name>
6978,31 → 7064,20
<name>OdtDialog</name>
<message>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
<translation type="unfinished">OpenOffice.org Writer tuojan asetukset</translation>
<translation type="obsolete">OpenOffice.org Writer tuojan asetukset</translation>
</message>
<message>
<source>Update paragraph styles</source>
<translation type="unfinished">Päivitä kappaletyylit</translation>
<translation type="obsolete">Päivitä kappaletyylit</translation>
</message>
<message>
<source>If a paragraph style already exists with the same name as the current
OpenOffice.org document&apos;s paragraph, should the style in Scribus be
edited to match the one being imported, or left untouched</source>
<translation type="unfinished">Jos OpenOffice.org asiakirjan kappaletyyli on jo olemassa, päivitetäänkö
<translation type="obsolete">Jos OpenOffice.org asiakirjan kappaletyyli on jo olemassa, päivitetäänkö
kappaletyyli Scribuksessa vastaamaan tätä vai jätetäänkö se koskematta</translation>
</message>
<message>
<source>Pack paragraph styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Group paragraph styles by attributes.
Less paragraph styles but controlling them may be hard.
Should be used if it is known that text must not be edited
after importing.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
<translation type="unfinished">Käytä asiakirjan nimeä kappaletyylin edessä</translation>
</message>
7009,7 → 7084,7
<message>
<source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
<translation type="unfinished">Liitetäänkö asiakirjan nimi kappaletyylin eteen
<translation type="obsolete">Liitetäänkö asiakirjan nimi kappaletyylin eteen
luotaessa uusi tyyli Scribuksessa</translation>
</message>
<message>
7020,7 → 7095,7
<source>Should the importer always use currently
set value when importing OpenOffice.org document and
never ask your confirmation again</source>
<translation type="unfinished">Käytetäänkö aina nyt valittuja asetuksia tuotaessa
<translation type="obsolete">Käytetäänkö aina nyt valittuja asetuksia tuotaessa
OpenOffice.org asiakirjaa eikä kyselyä näytetätä enää
uudestaan</translation>
</message>
7028,6 → 7103,34
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">OK</translation>
</message>
<message>
<source>OpenDocument Importer Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Update paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PConsole</name>
7496,7 → 7599,7
<message>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fileds is prevented.</source>
<translation>Salli PDF-huomautusten ja -kenttien lisääminen.
<translation type="obsolete">Salli PDF-huomautusten ja -kenttien lisääminen.
Jos kohta ei ole valittuna huomautuksia ja kenttiä ei voi lisätä.</translation>
</message>
<message>
7529,7 → 7632,7
</message>
<message>
<source>Create PDF File</source>
<translation>Luo PDF-tiedosto</translation>
<translation type="obsolete">Luo PDF-tiedosto</translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;utput to File:</source>
7751,6 → 7854,39
<source>Mirror Page(s) vertically</source>
<translation>Peilaa sivu(t) pystysuorasti</translation>
</message>
<message>
<source>Save as PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management must be enabled to use PDF/X-3. You can enable color management from the Settings menu.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is supported and enabled, but can not be used for the selected PDF version. If you want to use PDF/X-3, you need to set PDF/X-3 as your PDF version (compatibility level).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is not supported by this Scribus build (CMS support not present).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fields is prevented.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDF security settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDF/X-3 settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF security can not be used with PDF/X-3. If you want to turn on security, change your PDF version (compatibility level) to something other than PDF/X-3.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PPreview</name>
7928,7 → 8064,7
</message>
<message>
<source>Copy of</source>
<translation>Kopio</translation>
<translation type="obsolete">Kopio</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Paste</source>
8534,7 → 8670,7
</message>
<message>
<source>Default ICC profiles directory</source>
<translation>Oletushakemisto ICC-profiileille</translation>
<translation type="obsolete">Oletushakemisto ICC-profiileille</translation>
</message>
<message>
<source>Default Scripter scripts directory</source>
8814,7 → 8950,7
</message>
<message>
<source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation>Ghostscript tulkin sijainti tiedostojärjestelmässä</translation>
<translation type="obsolete">Ghostscript tulkin sijainti tiedostojärjestelmässä</translation>
</message>
<message>
<source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
8840,7 → 8976,7
</message>
<message>
<source>Filesystem location for graphics editor</source>
<translation>Grafiikkatyökalun sijainti tiedostojärjestelmässä</translation>
<translation type="obsolete">Grafiikkatyökalun sijainti tiedostojärjestelmässä</translation>
</message>
<message>
<source>Baseline Grid</source>
8848,11 → 8984,11
</message>
<message>
<source>Turns on the basegrid</source>
<translation>Ottaa peruslinjan käyttöön</translation>
<translation type="obsolete">Ottaa peruslinjan käyttöön</translation>
</message>
<message>
<source>Turns off the basegrid</source>
<translation>Ottaa peruslinjan pois käytöstä</translation>
<translation type="obsolete">Ottaa peruslinjan pois käytöstä</translation>
</message>
<message>
<source> px</source>
9261,6 → 9397,30
<source>Tabloid</source>
<translation>Tabloid</translation>
</message>
<message>
<source>Default ICC profiles directory. This cannot
be changed with documents open.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns on the base grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns off the base grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File system location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File system location for graphics editor. If you use gimp
and your distro includes it, we recommend &apos;gimp-remote&apos;,
as it allows you to edit the image in an already running
instance of gimp.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QColorDialog</name>
10133,7 → 10293,7
<message>
<source>Color not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="obsolete">Väriä ei löydy</translation>
<translation type="unfinished">Väriä ei löydy</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot change a color with an empty name.</source>
10796,11 → 10956,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Colour not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Unable to save pixmap.</source>
<comment>scripter error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
10819,6 → 10974,10
<source>OpenDocument Text Documents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Croatian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
11461,7 → 11620,7
</message>
<message>
<source>There are no Postscript-Fonts on your System</source>
<translation>Järjestelmästäsi ei löydy postscript-kirjasimia</translation>
<translation type="obsolete">Järjestelmästäsi ei löydy postscript-kirjasimia</translation>
</message>
<message>
<source>Show Layers</source>
12381,6 → 12540,22
<source>Portuguese (BR)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>There are no suitable Fonts on your System</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management is supported but can not currently be enabled. Make sure you have ICC color profiles installed and that the profile path in the preferences points to where they&apos;re installed.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management is not supported by this Scribus build (not compiled in).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Croatian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusView</name>
12412,6 → 12587,10
<source>p</source>
<translation>p</translation>
</message>
<message>
<source>Copy of</source>
<translation type="unfinished">Kopio</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusWin</name>
13184,7 → 13363,7
<name>SxwDialog</name>
<message>
<source>Update paragraph styles</source>
<translation>Päivitä kappaletyylit</translation>
<translation type="obsolete">Päivitä kappaletyylit</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
13201,7 → 13380,7
<message>
<source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
<translation>Liitetäänkö asiakirjan nimi kappaletyylin eteen
<translation type="obsolete">Liitetäänkö asiakirjan nimi kappaletyylin eteen
luotaessa uusi tyyli Scribuksessa</translation>
</message>
<message>
13208,7 → 13387,7
<source>If a paragraph style already exists with the same name as the current
OpenOffice.org document&apos;s paragraph, should the style in Scribus be
edited to match the one being imported, or left untouched</source>
<translation>Jos OpenOffice.org asiakirjan kappaletyyli on jo olemassa, päivitetäänkö
<translation type="obsolete">Jos OpenOffice.org asiakirjan kappaletyyli on jo olemassa, päivitetäänkö
kappaletyyli Scribuksessa vastaamaan tätä vai jätetäänkö se koskematta</translation>
</message>
<message>
13219,21 → 13398,34
<source>Should the importer always use currently
set value when importing OpenOffice.org document and
never ask your confirmation again</source>
<translation>Käytetäänkö aina nyt valittuja asetuksia tuotaessa
<translation type="obsolete">Käytetäänkö aina nyt valittuja asetuksia tuotaessa
OpenOffice.org asiakirjaa eikä kyselyä näytetätä enää
uudestaan</translation>
</message>
<message>
<source>Pack paragraph styles</source>
<source>Update Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Group paragraph styles by attributes.
Less paragraph styles but controlling them may be hard.
Should be used if it is known that text must not be edited
after importing.</source>
<source>Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OpenOffice.org 1.x document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabManager</name>
13672,7 → 13864,7
</message>
<message>
<source>Get text only</source>
<translation>Tuo ainoastaan teksti</translation>
<translation type="obsolete">Tuo ainoastaan teksti</translation>
</message>
<message>
<source>Import text without any formatting</source>
13686,6 → 13878,10
<source>Encoding:</source>
<translation>Koodaus:</translation>
</message>
<message>
<source>Import Text Only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>gtImporterDialog</name>
/trunk/Scribus/scribus/po/scribus.ko.po
9,7 → 9,7
msgstr ""
"Project-Id-Version: scribus 1.2.cvs\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-04-08 13:58+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-04 21:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-09-29 23:27+0800\n"
"Last-Translator: Kitae Kim <neeum@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Korean\n"
452,6 → 452,9
msgid "All"
msgstr ""
 
msgid "Copy of"
msgstr ""
 
msgid "Copy Here"
msgstr ""
 
659,9 → 662,6
msgid "is missing!"
msgstr ""
 
msgid "Copy of"
msgstr ""
 
msgid "Page "
msgstr ""
 
749,7 → 749,7
msgid "Automatic"
msgstr ""
 
msgid "Get text only"
msgid "Import Text Only"
msgstr ""
 
msgid "Import text without any formatting"
875,8 → 875,9
msgid "Do you want to delete all Objects on this Layer too?"
msgstr ""
 
msgid "Create PDF File"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Save as PDF"
msgstr "PDF 로 저장..."
 
msgid "O&utput to File:"
msgstr ""
1185,6 → 1186,22
msgid "PDF/X-&3"
msgstr ""
 
msgid ""
"<qt>Color management must be enabled to use PDF/X-3. You can enable color "
"management from the Settings menu.</qt>"
msgstr ""
 
msgid ""
"<qt>PDF/X-3 is supported and enabled, but can not be used for the selected "
"PDF version. If you want to use PDF/X-3, you need to set PDF/X-3 as your PDF "
"version (compatibility level).</qt>"
msgstr ""
 
msgid ""
"<qt>PDF/X-3 is not supported by this Scribus build (CMS support not present)."
"</qt>"
msgstr ""
 
msgid "&Save"
msgstr ""
 
1332,7 → 1349,7
 
msgid ""
"Allow adding annotations and fields to the PDF. \n"
"If un-checked, editing annotations and fileds is prevented."
"If un-checked, editing annotations and fields is prevented."
msgstr ""
 
msgid ""
1400,6 → 1417,18
msgid "Mirror Page(s) vertically"
msgstr ""
 
msgid "PDF security settings"
msgstr ""
 
msgid "PDF/X-3 settings"
msgstr ""
 
msgid ""
"<qt>PDF security can not be used with PDF/X-3. If you want to turn on "
"security, change your PDF version (compatibility level) to something other "
"than PDF/X-3.</qt>"
msgstr ""
 
msgid "Save as"
msgstr ""
 
2261,6 → 2290,10
msgid "Chinese"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Croatian"
msgstr "정열"
 
msgid "Czech"
msgstr ""
 
2640,7 → 2673,8
msgid "Searching for Fonts"
msgstr "글꼴 찾기"
 
msgid "There are no Postscript-Fonts on your System"
#, fuzzy
msgid "There are no suitable Fonts on your System"
msgstr "시스템에 포스트스크립용 글꼴이 없습니다"
 
msgid "Exiting now"
2700,9 → 2734,6
msgid "Setting up Shortcuts"
msgstr ""
 
msgid "&Color Management..."
msgstr ""
 
msgid "Reading Scrapbook"
msgstr ""
 
3024,6 → 3055,9
msgid "Fonts..."
msgstr ""
 
msgid "&Color Management..."
msgstr ""
 
msgid "&Hyphenator..."
msgstr ""
 
3246,6 → 3280,17
msgid "Loading:"
msgstr ""
 
msgid ""
"<qt>Color management is supported but can not currently be enabled. Make "
"sure you have ICC color profiles installed and that the profile path in the "
"preferences points to where they're installed.</qt>"
msgstr ""
 
msgid ""
"<qt>Color management is not supported by this Scribus build (not compiled "
"in).</qt>"
msgstr ""
 
msgid "Adjusting Colors"
msgstr ""
 
3294,6 → 3339,9
msgid "Apply Under Color &Removal"
msgstr ""
 
msgid "Set Media Size"
msgstr ""
 
msgid "Apply &ICC Profiles"
msgstr ""
 
3320,6 → 3368,13
msgstr ""
 
msgid ""
"This enables you to explicitely set,\n"
"the media size of the postscript file.\n"
"Not recommended unless\n"
" requested by your printer."
msgstr ""
 
msgid ""
"A way of switching off some of the gray shades which are composed\n"
"of cyan, yellow and magenta and using black instead.\n"
"UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones\n"
4502,6 → 4557,13
msgid "Insert Bookmark"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Choose Styles"
msgstr "스타일 검사:"
 
msgid "Available Styles"
msgstr ""
 
msgid "Edit Styles"
msgstr ""
 
4592,6 → 4654,18
msgid "Contents"
msgstr ""
 
msgid "&Contents"
msgstr ""
 
msgid "S&earch"
msgstr ""
 
msgid "Ctrl+F"
msgstr ""
 
msgid "F3"
msgstr ""
 
msgid "Scribus Online Help"
msgstr ""
 
4601,6 → 4675,15
"and www.scribus.net for downloads."
msgstr ""
 
msgid "unknown"
msgstr ""
 
msgid "Find"
msgstr ""
 
msgid "Search Term:"
msgstr ""
 
msgid "Edit JavaScripts"
msgstr ""
 
5103,7 → 5186,9
msgid "Default documents directory"
msgstr ""
 
msgid "Default ICC profiles directory"
msgid ""
"Default ICC profiles directory. This cannot\n"
"be changed with documents open."
msgstr ""
 
msgid "Default Scripter scripts directory"
5311,7 → 5396,11
msgid "Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering"
msgstr ""
 
msgid "Filesystem location for graphics editor"
msgid ""
"File system location for graphics editor. If you use gimp\n"
"and your distro includes it, we recommend 'gimp-remote',\n"
"as it allows you to edit the image in an already running\n"
"instance of gimp."
msgstr ""
 
msgid ""
5595,6 → 5684,9
msgid "Leave preview"
msgstr ""
 
msgid "Size of the Font"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Text Filters"
msgstr "본문 영역"
5695,36 → 5787,32
msgid "OpenDocument Text Documents"
msgstr "기존문서 열기"
 
msgid "OpenOffice.org Writer Importer Options"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "OpenDocument Importer Options"
msgstr "기존문서 열기"
 
#, fuzzy
msgid "Update paragraph styles"
msgid "Update paragraph Styles"
msgstr "문단 스타일(&P)..."
 
msgid ""
"If a paragraph style already exists with the same name as the current\n"
"OpenOffice.org document's paragraph, should the style in Scribus be\n"
"edited to match the one being imported, or left untouched"
"Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Pack paragraph styles"
msgid "Merge Paragraph Styles"
msgstr "문단 스타일(&P)..."
 
msgid ""
"Group paragraph styles by attributes.\n"
"Less paragraph styles but controlling them may be hard.\n"
"Should be used if it is known that text must not be edited\n"
"after importing."
"Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar "
"paragraph styles, will retain style attributes, even if the original "
"document's styles are named differently."
msgstr ""
 
msgid "Use document name as a prefix for paragraph styles"
msgstr ""
 
msgid ""
"Should importer add the name of the document\n"
"on front of the paragraph style name in Scribus"
msgid "Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus."
msgstr ""
 
msgid "Do not ask again"
5731,9 → 5819,8
msgstr ""
 
msgid ""
"Should the importer always use currently\n"
"set value when importing OpenOffice.org document and\n"
"never ask your confirmation again"
"Make these settings the default and do not prompt again when importing an "
"OASIS OpenDocument."
msgstr ""
 
#, fuzzy
5740,6 → 5827,18
msgid "OpenOffice.org Writer Documents"
msgstr "기존문서 열기"
 
msgid "OpenOffice.org Writer Importer Options"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Update Paragraph Styles"
msgstr "문단 스타일(&P)..."
 
msgid ""
"Make these settings the default and do not prompt again when importing an "
"OpenOffice.org 1.x document."
msgstr ""
 
msgid "Text Files"
msgstr ""
 
6608,7 → 6707,7
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Colour not found"
msgid "Color not found"
msgstr "현재 문서 닫기"
 
msgid "Cannot change a color with an empty name."
6801,5 → 6900,13
msgstr ""
 
#, fuzzy
#~ msgid "Pack paragraph styles"
#~ msgstr "문단 스타일(&P)..."
 
#, fuzzy
#~ msgid "Colour not found"
#~ msgstr "현재 문서 닫기"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Options"
#~ msgstr "옵션"
/trunk/Scribus/scribus/po/scribus.cs_CZ.ts
334,7 → 334,7
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
<translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Vloží text &quot;text&quot; na pozici &quot;pos&quot; v textovém rámce &quot;name&quot;. Text musí být
v UTF8 kódování (viz. setText()). První znak rámce má pozici 0.
1770,7 → 1770,7
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation>getPageMargins()
<translation type="obsolete">getPageMargins()
 
Vrátí nastavení okrajů stránky (levý, pravý, horní, dolní) v aktuálních měrných
jednotkách. Viz. koonstanty UNIT a getPageSize().</translation>
2197,6 → 2197,26
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>About</name>
2488,6 → 2508,13
<source>Set Media Size</source>
<translation>Nastavit velikost média</translation>
</message>
<message>
<source>This enables you to explicitely set,
the media size of the postscript file.
Not recommended unless
requested by your printer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Align</name>
3700,6 → 3727,25
</message>
</context>
<context>
<name>ChooseStyles</name>
<message>
<source>Choose Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Available Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">OK</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Zrušit</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Cpalette</name>
<message>
<source>Normal</source>
5102,6 → 5148,10
<source>Leave preview</source>
<translation>Zavřít náhled písem</translation>
</message>
<message>
<source>Size of the Font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GradientEditor</name>
5205,6 → 5255,38
<source>Scribus Online Help</source>
<translation>Scribus nápověda</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="unfinished">&amp;Hledat</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;earch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+F</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>F3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>unknown</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Find</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Search Term:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HyAsk</name>
7340,22 → 7422,22
<name>OdtDialog</name>
<message>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
<translation>Nastavení importu OpenOffice.org Writer</translation>
<translation type="obsolete">Nastavení importu OpenOffice.org Writer</translation>
</message>
<message>
<source>Update paragraph styles</source>
<translation>Aktualizovat styly odstavce</translation>
<translation type="obsolete">Aktualizovat styly odstavce</translation>
</message>
<message>
<source>If a paragraph style already exists with the same name as the current
OpenOffice.org document&apos;s paragraph, should the style in Scribus be
edited to match the one being imported, or left untouched</source>
<translation>Má být existující Scribus styl změněn, jestliže v importovaném dokumentu
<translation type="obsolete">Má být existující Scribus styl změněn, jestliže v importovaném dokumentu
existuje styl se stejným jménem nebo se nemá změnit</translation>
</message>
<message>
<source>Pack paragraph styles</source>
<translation>Zabalit styly odstavce</translation>
<translation type="obsolete">Zabalit styly odstavce</translation>
</message>
<message>
<source>Group paragraph styles by attributes.
7362,7 → 7444,7
Less paragraph styles but controlling them may be hard.
Should be used if it is known that text must not be edited
after importing.</source>
<translation>Setřídit styly odstavce podle atributů.
<translation type="obsolete">Setřídit styly odstavce podle atributů.
Výsledkem je méně stylů, ale mohou vzniknout problémy
s jejich nastavením. Používejte, jestliže víte, že text nemusíte
příliš upravovat.</translation>
7374,7 → 7456,7
<message>
<source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
<translation>Má importer přidávat jméno dokumentu před
<translation type="obsolete">Má importer přidávat jméno dokumentu před
jméno stylu odstavce ve Scribusu</translation>
</message>
<message>
7385,7 → 7467,7
<source>Should the importer always use currently
set value when importing OpenOffice.org document and
never ask your confirmation again</source>
<translation>Má si importer vždy pamatovat nastavenou hodnotu
<translation type="obsolete">Má si importer vždy pamatovat nastavenou hodnotu
a nikdy znovu nevyžadovat potvrzení</translation>
</message>
<message>
7392,6 → 7474,34
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<source>OpenDocument Importer Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Update paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PConsole</name>
7862,12 → 7972,12
<message>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fileds is prevented.</source>
<translation>Povolit přidávání poznámek a polí formulářů do PDF.
<translation type="obsolete">Povolit přidávání poznámek a polí formulářů do PDF.
Jestliže není zatrženo, přidávání je zakázáno.</translation>
</message>
<message>
<source>Create PDF File</source>
<translation>Vytvořit PDF soubor</translation>
<translation type="obsolete">Vytvořit PDF soubor</translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;utput to File:</source>
8117,6 → 8227,39
<source>Mirror Page(s) vertically</source>
<translation>Zrcadlit stranu(y) vertikálně</translation>
</message>
<message>
<source>Save as PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management must be enabled to use PDF/X-3. You can enable color management from the Settings menu.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is supported and enabled, but can not be used for the selected PDF version. If you want to use PDF/X-3, you need to set PDF/X-3 as your PDF version (compatibility level).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is not supported by this Scribus build (CMS support not present).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fields is prevented.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDF security settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDF/X-3 settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF security can not be used with PDF/X-3. If you want to turn on security, change your PDF version (compatibility level) to something other than PDF/X-3.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PPreview</name>
8294,7 → 8437,7
</message>
<message>
<source>Copy of</source>
<translation>Kopie</translation>
<translation type="obsolete">Kopie</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Paste</source>
8900,7 → 9043,7
</message>
<message>
<source>Default ICC profiles directory</source>
<translation>Implicitní adresář na ICC profily</translation>
<translation type="obsolete">Implicitní adresář na ICC profily</translation>
</message>
<message>
<source>Default Scripter scripts directory</source>
9190,7 → 9333,7
</message>
<message>
<source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation>Umístění Ghostscript interpreteru na disku</translation>
<translation type="obsolete">Umístění Ghostscript interpreteru na disku</translation>
</message>
<message>
<source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
9202,7 → 9345,7
</message>
<message>
<source>Filesystem location for graphics editor</source>
<translation>Umístění grafického editoru na disku</translation>
<translation type="obsolete">Umístění grafického editoru na disku</translation>
</message>
<message>
<source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
9214,11 → 9357,11
</message>
<message>
<source>Turns on the basegrid</source>
<translation>Zapnout pomocnou mřížku</translation>
<translation type="obsolete">Zapnout pomocnou mřížku</translation>
</message>
<message>
<source>Turns off the basegrid</source>
<translation>Vypnout pomocnou mřížku</translation>
<translation type="obsolete">Vypnout pomocnou mřížku</translation>
</message>
<message>
<source> px</source>
9627,6 → 9770,30
<source>Tabloid</source>
<translation>Tabloid</translation>
</message>
<message>
<source>Default ICC profiles directory. This cannot
be changed with documents open.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns on the base grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns off the base grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File system location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File system location for graphics editor. If you use gimp
and your distro includes it, we recommend &apos;gimp-remote&apos;,
as it allows you to edit the image in an already running
instance of gimp.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QColorDialog</name>
10832,7 → 10999,7
<message>
<source>Color not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="obsolete">Barva nenalezena</translation>
<translation type="unfinished">Barva nenalezena</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot change a color with an empty name.</source>
11226,7 → 11393,7
<message>
<source>Colour not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Barva nenalezena</translation>
<translation type="obsolete">Barva nenalezena</translation>
</message>
<message>
<source>Unable to save pixmap.</source>
11247,6 → 11414,10
<source>OpenDocument Text Documents</source>
<translation>OpenDocument dokumenty (OpenOffice 2)</translation>
</message>
<message>
<source>Croatian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
12813,6 → 12984,18
<source>There are no suitable Fonts on your System</source>
<translation>Váš systém neobsahuje žádná použitelná písma</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management is supported but can not currently be enabled. Make sure you have ICC color profiles installed and that the profile path in the preferences points to where they&apos;re installed.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management is not supported by this Scribus build (not compiled in).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Croatian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusView</name>
12844,6 → 13027,10
<source>p</source>
<translation>p</translation>
</message>
<message>
<source>Copy of</source>
<translation type="unfinished">Kopie</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusWin</name>
13628,7 → 13815,7
<name>SxwDialog</name>
<message>
<source>Update paragraph styles</source>
<translation>Aktualizovat styly odstavce</translation>
<translation type="obsolete">Aktualizovat styly odstavce</translation>
</message>
<message>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
13645,7 → 13832,7
<message>
<source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
<translation>Má importer přidávat jméno dokumentu před
<translation type="obsolete">Má importer přidávat jméno dokumentu před
jméno stylu odstavce ve Scribusu</translation>
</message>
<message>
13652,7 → 13839,7
<source>If a paragraph style already exists with the same name as the current
OpenOffice.org document&apos;s paragraph, should the style in Scribus be
edited to match the one being imported, or left untouched</source>
<translation>Má být existující Scribus styl změněn, jestliže v importovaném dokumentu
<translation type="obsolete">Má být existující Scribus styl změněn, jestliže v importovaném dokumentu
existuje styl se stejným jménem nebo se nemá změnit</translation>
</message>
<message>
13663,12 → 13850,12
<source>Should the importer always use currently
set value when importing OpenOffice.org document and
never ask your confirmation again</source>
<translation>Má si importer vždy pamatovat nastavenou hodnotu
<translation type="obsolete">Má si importer vždy pamatovat nastavenou hodnotu
a nikdy znovu nevyžadovat potvrzení</translation>
</message>
<message>
<source>Pack paragraph styles</source>
<translation>Zabalit styly odstavce</translation>
<translation type="obsolete">Zabalit styly odstavce</translation>
</message>
<message>
<source>Group paragraph styles by attributes.
13675,11 → 13862,35
Less paragraph styles but controlling them may be hard.
Should be used if it is known that text must not be edited
after importing.</source>
<translation>Setřídit styly odstavce podle atributů.
<translation type="obsolete">Setřídit styly odstavce podle atributů.
Výsledkem je méně stylů, ale mohou vzniknout problémy
s jejich nastavením. Používejte, jestliže víte, že text nemusíte
příliš upravovat.</translation>
</message>
<message>
<source>Update Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OpenOffice.org 1.x document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabManager</name>
14122,7 → 14333,7
</message>
<message>
<source>Get text only</source>
<translation>Pouze text</translation>
<translation type="obsolete">Pouze text</translation>
</message>
<message>
<source>Import text without any formatting</source>
14136,6 → 14347,10
<source>Encoding:</source>
<translation>Kódování:</translation>
</message>
<message>
<source>Import Text Only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>gtImporterDialog</name>
/trunk/Scribus/scribus/po/scribus.se.ts
316,18 → 316,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1264,14 → 1252,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1558,6 → 1538,26
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>About</name>
1852,6 → 1852,17
och för bästa resultat krävs testning och experiment från fall till fall.(new line)
UCR förhindrar risken för övermättnad med CMG färger</translation>
</message>
<message>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>This enables you to explicitely set,
the media size of the postscript file.
Not recommended unless
requested by your printer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Align</name>
3066,6 → 3077,25
</message>
</context>
<context>
<name>ChooseStyles</name>
<message>
<source>Choose Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Available Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">OK</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Avbryt</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Cpalette</name>
<message>
<source>Shade:</source>
4469,6 → 4499,10
<source>Leave preview</source>
<translation>Avbryt Förhandsvisning</translation>
</message>
<message>
<source>Size of the Font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GradientEditor</name>
4573,6 → 4607,38
<source>Scribus Online Help</source>
<translation>Scribus Online-hjälp</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="unfinished">Sö&amp;k</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;earch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+F</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>F3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>unknown</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Find</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Search Term:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HyAsk</name>
6690,32 → 6756,21
<name>OdtDialog</name>
<message>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
<translation type="unfinished">Importalternativ för OpenOffice.org Writer</translation>
<translation type="obsolete">Importalternativ för OpenOffice.org Writer</translation>
</message>
<message>
<source>Update paragraph styles</source>
<translation type="unfinished">Uppdatera styckemallarna</translation>
<translation type="obsolete">Uppdatera styckemallarna</translation>
</message>
<message>
<source>If a paragraph style already exists with the same name as the current
OpenOffice.org document&apos;s paragraph, should the style in Scribus be
edited to match the one being imported, or left untouched</source>
<translation type="unfinished">Om en styckemall med samma namn som den aktuella OpenOffice.org-mallen redan existerar
<translation type="obsolete">Om en styckemall med samma namn som den aktuella OpenOffice.org-mallen redan existerar
ska då stilmallen i Scribus redigeras så att den matchar den importerade, eller ska den
lämnas orörd</translation>
</message>
<message>
<source>Pack paragraph styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Group paragraph styles by attributes.
Less paragraph styles but controlling them may be hard.
Should be used if it is known that text must not be edited
after importing.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
<translation type="unfinished">Använd dokumentnamn som prefix för styckemallar</translation>
</message>
6722,7 → 6777,7
<message>
<source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
<translation type="unfinished">Skall importhanteraren lägga till dokumentnamnet
<translation type="obsolete">Skall importhanteraren lägga till dokumentnamnet
framför namnet på styckemallar i Scribus</translation>
</message>
<message>
6733,7 → 6788,7
<source>Should the importer always use currently
set value when importing OpenOffice.org document and
never ask your confirmation again</source>
<translation type="unfinished">Ska importhanteraren alltid använda aktuellt värde vid import av
<translation type="obsolete">Ska importhanteraren alltid använda aktuellt värde vid import av
dokument från OpenOffice.org och aldrig mer fråga igen</translation>
</message>
<message>
6740,6 → 6795,34
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">OK</translation>
</message>
<message>
<source>OpenDocument Importer Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Update paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PConsole</name>
6752,7 → 6835,7
<name>PDF_Opts</name>
<message>
<source>Create PDF File</source>
<translation>Skapa PDF fil</translation>
<translation type="obsolete">Skapa PDF fil</translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;utput to File:</source>
7351,7 → 7434,7
<message>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fileds is prevented.</source>
<translation>Tillått tillägg av anteckningar och fält till din PDF-fil.(new line)
<translation type="obsolete">Tillått tillägg av anteckningar och fält till din PDF-fil.(new line)
Om ej kryssat är tillägg av anteckningar och fält inte tillåtet.</translation>
</message>
<message>
7464,6 → 7547,39
<source>Mirror Page(s) vertically</source>
<translation>Spegla sida(or) vertikalt</translation>
</message>
<message>
<source>Save as PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management must be enabled to use PDF/X-3. You can enable color management from the Settings menu.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is supported and enabled, but can not be used for the selected PDF version. If you want to use PDF/X-3, you need to set PDF/X-3 as your PDF version (compatibility level).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is not supported by this Scribus build (CMS support not present).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fields is prevented.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDF security settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDF/X-3 settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF security can not be used with PDF/X-3. If you want to turn on security, change your PDF version (compatibility level) to something other than PDF/X-3.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PPreview</name>
7871,7 → 7987,7
</message>
<message>
<source>Copy of</source>
<translation>En kopia av</translation>
<translation type="obsolete">En kopia av</translation>
</message>
</context>
<context>
8593,7 → 8709,7
</message>
<message>
<source>Default ICC profiles directory</source>
<translation>Standardkatalog för ICC-profiler</translation>
<translation type="obsolete">Standardkatalog för ICC-profiler</translation>
</message>
<message>
<source>Default Scripter scripts directory</source>
8687,11 → 8803,11
</message>
<message>
<source>Turns on the basegrid</source>
<translation>Slå på standardraster</translation>
<translation type="obsolete">Slå på standardraster</translation>
</message>
<message>
<source>Turns off the basegrid</source>
<translation>Slå av standardraster</translation>
<translation type="obsolete">Slå av standardraster</translation>
</message>
<message>
<source>Displacement above the baseline of the font on a line</source>
8891,7 → 9007,7
</message>
<message>
<source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation>Ghostscript-tolkens plats i filsystemet</translation>
<translation type="obsolete">Ghostscript-tolkens plats i filsystemet</translation>
</message>
<message>
<source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
8903,7 → 9019,7
</message>
<message>
<source>Filesystem location for graphics editor</source>
<translation>Bildbehandlingsprogrammets plats i filsystemet</translation>
<translation type="obsolete">Bildbehandlingsprogrammets plats i filsystemet</translation>
</message>
<message>
<source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
8997,6 → 9113,30
<source>Tabloid</source>
<translation>Tabloid</translation>
</message>
<message>
<source>Default ICC profiles directory. This cannot
be changed with documents open.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns on the base grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns off the base grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File system location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File system location for graphics editor. If you use gimp
and your distro includes it, we recommend &apos;gimp-remote&apos;,
as it allows you to edit the image in an already running
instance of gimp.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QColorDialog</name>
10489,11 → 10629,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Colour not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Unable to save pixmap.</source>
<comment>scripter error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
10512,6 → 10647,15
<source>OpenDocument Text Documents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Croatian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
10926,7 → 11070,7
</message>
<message>
<source>There are no Postscript-Fonts on your System</source>
<translation>Det finns inga Postscript-teckensnitt installerade</translation>
<translation type="obsolete">Det finns inga Postscript-teckensnitt installerade</translation>
</message>
<message>
<source>Exiting now</source>
12076,6 → 12220,22
<source>Portuguese (BR)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>There are no suitable Fonts on your System</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management is supported but can not currently be enabled. Make sure you have ICC color profiles installed and that the profile path in the preferences points to where they&apos;re installed.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management is not supported by this Scribus build (not compiled in).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Croatian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusView</name>
12107,6 → 12267,10
<source>All</source>
<translation>Allt</translation>
</message>
<message>
<source>Copy of</source>
<translation type="unfinished">En kopia av</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusWin</name>
12887,7 → 13051,7
<name>SxwDialog</name>
<message>
<source>Update paragraph styles</source>
<translation>Uppdatera styckemallarna</translation>
<translation type="obsolete">Uppdatera styckemallarna</translation>
</message>
<message>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
12904,7 → 13068,7
<message>
<source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
<translation>Skall importhanteraren lägga till dokumentnamnet
<translation type="obsolete">Skall importhanteraren lägga till dokumentnamnet
framför namnet på styckemallar i Scribus</translation>
</message>
<message>
12911,7 → 13075,7
<source>If a paragraph style already exists with the same name as the current
OpenOffice.org document&apos;s paragraph, should the style in Scribus be
edited to match the one being imported, or left untouched</source>
<translation>Om en styckemall med samma namn som den aktuella OpenOffice.org-mallen redan existerar
<translation type="obsolete">Om en styckemall med samma namn som den aktuella OpenOffice.org-mallen redan existerar
ska då stilmallen i Scribus redigeras så att den matchar den importerade, eller ska den
lämnas orörd</translation>
</message>
12923,20 → 13087,33
<source>Should the importer always use currently
set value when importing OpenOffice.org document and
never ask your confirmation again</source>
<translation>Ska importhanteraren alltid använda aktuellt värde vid import av
<translation type="obsolete">Ska importhanteraren alltid använda aktuellt värde vid import av
dokument från OpenOffice.org och aldrig mer fråga igen</translation>
</message>
<message>
<source>Pack paragraph styles</source>
<source>Update Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Group paragraph styles by attributes.
Less paragraph styles but controlling them may be hard.
Should be used if it is known that text must not be edited
after importing.</source>
<source>Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OpenOffice.org 1.x document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabManager</name>
13379,7 → 13556,7
</message>
<message>
<source>Get text only</source>
<translation>Hämta endast text</translation>
<translation type="obsolete">Hämta endast text</translation>
</message>
<message>
<source>Import text without any formatting</source>
13393,6 → 13570,10
<source>Encoding:</source>
<translation>Kodning:</translation>
</message>
<message>
<source>Import Text Only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>gtImporterDialog</name>
/trunk/Scribus/scribus/po/scribus.eu.ts
230,18 → 230,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1178,14 → 1166,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1472,6 → 1452,26
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>About</name>
1745,6 → 1745,17
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>This enables you to explicitely set,
the media size of the postscript file.
Not recommended unless
requested by your printer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Align</name>
2950,6 → 2961,25
</message>
</context>
<context>
<name>ChooseStyles</name>
<message>
<source>Choose Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Available Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">Ados</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Utzi</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Cpalette</name>
<message>
<source>Shade:</source>
4333,6 → 4363,10
<source>Leave preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Size of the Font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GradientEditor</name>
4435,6 → 4469,38
<source>Scribus Online Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;earch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+F</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>F3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>unknown</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Find</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Search Term:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HyAsk</name>
6517,52 → 6583,44
<context>
<name>OdtDialog</name>
<message>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Update paragraph styles</source>
<source>Do not ask again</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>If a paragraph style already exists with the same name as the current
OpenOffice.org document&apos;s paragraph, should the style in Scribus be
edited to match the one being imported, or left untouched</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">Ados</translation>
</message>
<message>
<source>Pack paragraph styles</source>
<source>OpenDocument Importer Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Group paragraph styles by attributes.
Less paragraph styles but controlling them may be hard.
Should be used if it is known that text must not be edited
after importing.</source>
<source>Update paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
<source>Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Do not ask again</source>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Should the importer always use currently
set value when importing OpenOffice.org document and
never ask your confirmation again</source>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">Ados</translation>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
6575,10 → 6633,6
<context>
<name>PDF_Opts</name>
<message>
<source>Create PDF File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;utput to File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7152,11 → 7206,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fileds is prevented.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color model for the output of your PDF.
Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets.
Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer.</source>
7261,6 → 7310,39
<source>Mirror Page(s) vertically</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Save as PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management must be enabled to use PDF/X-3. You can enable color management from the Settings menu.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is supported and enabled, but can not be used for the selected PDF version. If you want to use PDF/X-3, you need to set PDF/X-3 as your PDF version (compatibility level).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is not supported by this Scribus build (CMS support not present).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fields is prevented.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDF security settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDF/X-3 settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF security can not be used with PDF/X-3. If you want to turn on security, change your PDF version (compatibility level) to something other than PDF/X-3.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PPreview</name>
7640,7 → 7722,7
</message>
<message>
<source>Copy of</source>
<translation type="unfinished">Honen kopia</translation>
<translation type="obsolete">Honen kopia</translation>
</message>
</context>
<context>
8359,10 → 8441,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Default ICC profiles directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Default Scripter scripts directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8450,14 → 8528,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns on the basegrid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns off the basegrid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Displacement above the baseline of the font on a line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8654,10 → 8724,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8666,10 → 8732,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Filesystem location for graphics editor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8755,6 → 8817,30
<source>Tabloid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Default ICC profiles directory. This cannot
be changed with documents open.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns on the base grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns off the base grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File system location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File system location for graphics editor. If you use gimp
and your distro includes it, we recommend &apos;gimp-remote&apos;,
as it allows you to edit the image in an already running
instance of gimp.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QColorDialog</name>
10077,11 → 10163,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Colour not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Unable to save pixmap.</source>
<comment>scripter error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
10100,6 → 10181,15
<source>OpenDocument Text Documents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Croatian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
10512,7 → 10602,7
</message>
<message>
<source>There are no Postscript-Fonts on your System</source>
<translation type="unfinished">Ez dago Postscript-en letra-tiporik zure sisteman</translation>
<translation type="obsolete">Ez dago Postscript-en letra-tiporik zure sisteman</translation>
</message>
<message>
<source>Exiting now</source>
11660,6 → 11750,22
<source>Portuguese (BR)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>There are no suitable Fonts on your System</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management is supported but can not currently be enabled. Make sure you have ICC color profiles installed and that the profile path in the preferences points to where they&apos;re installed.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management is not supported by this Scribus build (not compiled in).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Croatian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusView</name>
11691,6 → 11797,10
<source>All</source>
<translation type="unfinished">Denak</translation>
</message>
<message>
<source>Copy of</source>
<translation type="unfinished">Honen kopia</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusWin</name>
12462,10 → 12572,6
<context>
<name>SxwDialog</name>
<message>
<source>Update paragraph styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12478,37 → 12584,33
<translation type="unfinished">Ados</translation>
</message>
<message>
<source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>If a paragraph style already exists with the same name as the current
OpenOffice.org document&apos;s paragraph, should the style in Scribus be
edited to match the one being imported, or left untouched</source>
<source>Update Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
<source>Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Should the importer always use currently
set value when importing OpenOffice.org document and
never ask your confirmation again</source>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Pack paragraph styles</source>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Group paragraph styles by attributes.
Less paragraph styles but controlling them may be hard.
Should be used if it is known that text must not be edited
after importing.</source>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OpenOffice.org 1.x document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabManager</name>
12946,10 → 13048,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Get text only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Import text without any formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12961,6 → 13059,10
<source>Encoding:</source>
<translation type="unfinished">Kodeketa:</translation>
</message>
<message>
<source>Import Text Only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>gtImporterDialog</name>
/trunk/Scribus/scribus/po/scribus.cy.ts
226,18 → 226,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1174,14 → 1162,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1468,6 → 1448,26
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>About</name>
1767,6 → 1767,17
ond mae angen tipyn o brofi ac arbrofi yn ôl y galw. Mae UCR yn lleihau&apos;r
bosibilrwydd o or-ddirlawnder efo inciau CMY.</translation>
</message>
<message>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>This enables you to explicitely set,
the media size of the postscript file.
Not recommended unless
requested by your printer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Align</name>
2979,6 → 2990,25
</message>
</context>
<context>
<name>ChooseStyles</name>
<message>
<source>Choose Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Available Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">Iawn</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Diddymu</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Cpalette</name>
<message>
<source>Normal</source>
4383,6 → 4413,10
<source>Leave preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Size of the Font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GradientEditor</name>
4485,6 → 4519,38
<source>Scribus Online Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="unfinished">&amp;Chwilio</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;earch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+F</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>F3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>unknown</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Find</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Search Term:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HyAsk</name>
6601,52 → 6667,44
<context>
<name>OdtDialog</name>
<message>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Update paragraph styles</source>
<source>Do not ask again</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>If a paragraph style already exists with the same name as the current
OpenOffice.org document&apos;s paragraph, should the style in Scribus be
edited to match the one being imported, or left untouched</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">Iawn</translation>
</message>
<message>
<source>Pack paragraph styles</source>
<source>OpenDocument Importer Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Group paragraph styles by attributes.
Less paragraph styles but controlling them may be hard.
Should be used if it is known that text must not be edited
after importing.</source>
<source>Update paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
<source>Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Do not ask again</source>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Should the importer always use currently
set value when importing OpenOffice.org document and
never ask your confirmation again</source>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">Iawn</translation>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
7118,12 → 7176,12
<message>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fileds is prevented.</source>
<translation>Caniatáu ychwanegu anodiadau a meyseydd i&apos;r PDF.
<translation type="obsolete">Caniatáu ychwanegu anodiadau a meyseydd i&apos;r PDF.
Os na frithir, atelir golygu anodiadau a ffeiliau.</translation>
</message>
<message>
<source>Create PDF File</source>
<translation>Creu Ffeil PDF</translation>
<translation type="obsolete">Creu Ffeil PDF</translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;utput to File:</source>
7374,6 → 7432,39
<source>Mirror Page(s) vertically</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Save as PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management must be enabled to use PDF/X-3. You can enable color management from the Settings menu.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is supported and enabled, but can not be used for the selected PDF version. If you want to use PDF/X-3, you need to set PDF/X-3 as your PDF version (compatibility level).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is not supported by this Scribus build (CMS support not present).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fields is prevented.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDF security settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDF/X-3 settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF security can not be used with PDF/X-3. If you want to turn on security, change your PDF version (compatibility level) to something other than PDF/X-3.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PPreview</name>
7571,7 → 7662,7
</message>
<message>
<source>Copy of</source>
<translation>Copi o</translation>
<translation type="obsolete">Copi o</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Paste</source>
8184,7 → 8275,7
</message>
<message>
<source>Default ICC profiles directory</source>
<translation>Cyfeiriad rhagosod proffilau ICC</translation>
<translation type="obsolete">Cyfeiriad rhagosod proffilau ICC</translation>
</message>
<message>
<source>Default Scripter scripts directory</source>
8278,11 → 8369,11
</message>
<message>
<source>Turns on the basegrid</source>
<translation>Dangos y grid gwaelod</translation>
<translation type="obsolete">Dangos y grid gwaelod</translation>
</message>
<message>
<source>Turns off the basegrid</source>
<translation>Cuddio&apos;r grid gwaelod</translation>
<translation type="obsolete">Cuddio&apos;r grid gwaelod</translation>
</message>
<message>
<source>Displacement above the baseline of the font on a line</source>
8482,7 → 8573,7
</message>
<message>
<source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation>Lleoliad y dehonglydd Ghostscript yn y cysawd ffeiliau</translation>
<translation type="obsolete">Lleoliad y dehonglydd Ghostscript yn y cysawd ffeiliau</translation>
</message>
<message>
<source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
8494,7 → 8585,7
</message>
<message>
<source>Filesystem location for graphics editor</source>
<translation>Lleoliad y golygydd graffegau yn y cysawd ffeiliau</translation>
<translation type="obsolete">Lleoliad y golygydd graffegau yn y cysawd ffeiliau</translation>
</message>
<message>
<source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
8903,6 → 8994,30
<source>Tabloid</source>
<translation type="unfinished">Tabloid</translation>
</message>
<message>
<source>Default ICC profiles directory. This cannot
be changed with documents open.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns on the base grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns off the base grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File system location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File system location for graphics editor. If you use gimp
and your distro includes it, we recommend &apos;gimp-remote&apos;,
as it allows you to edit the image in an already running
instance of gimp.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QColorDialog</name>
10279,11 → 10394,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Colour not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Unable to save pixmap.</source>
<comment>scripter error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
10302,6 → 10412,15
<source>OpenDocument Text Documents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Croatian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
10688,7 → 10807,7
</message>
<message>
<source>There are no Postscript-Fonts on your System</source>
<translation>Nid oes wynebfathau PostScript ar eich cysawd</translation>
<translation type="obsolete">Nid oes wynebfathau PostScript ar eich cysawd</translation>
</message>
<message>
<source>Exiting now</source>
11864,6 → 11983,22
<source>Portuguese (BR)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>There are no suitable Fonts on your System</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management is supported but can not currently be enabled. Make sure you have ICC color profiles installed and that the profile path in the preferences points to where they&apos;re installed.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management is not supported by this Scribus build (not compiled in).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Croatian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusView</name>
11895,6 → 12030,10
<source>p</source>
<translation>p</translation>
</message>
<message>
<source>Copy of</source>
<translation type="unfinished">Copi o</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusWin</name>
12674,10 → 12813,6
<context>
<name>SxwDialog</name>
<message>
<source>Update paragraph styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12690,37 → 12825,33
<translation type="unfinished">Iawn</translation>
</message>
<message>
<source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>If a paragraph style already exists with the same name as the current
OpenOffice.org document&apos;s paragraph, should the style in Scribus be
edited to match the one being imported, or left untouched</source>
<source>Update Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
<source>Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Should the importer always use currently
set value when importing OpenOffice.org document and
never ask your confirmation again</source>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Pack paragraph styles</source>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Group paragraph styles by attributes.
Less paragraph styles but controlling them may be hard.
Should be used if it is known that text must not be edited
after importing.</source>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OpenOffice.org 1.x document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabManager</name>
13163,7 → 13294,7
</message>
<message>
<source>Get text only</source>
<translation>Nôl y testun yn unig</translation>
<translation type="obsolete">Nôl y testun yn unig</translation>
</message>
<message>
<source>Import text without any formatting</source>
13177,6 → 13308,10
<source>Encoding:</source>
<translation>Amgodiad:</translation>
</message>
<message>
<source>Import Text Only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>gtImporterDialog</name>
/trunk/Scribus/scribus/po/scribus.es_LA.po
6,7 → 6,7
msgstr ""
"Project-Id-Version: scribus.es_LA\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-04-08 13:58+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2005-05-04 21:29+0200\n"
"Last-Translator: Gonzalo Huerta C.\n"
"Language-Team: <gonzalo@huerta.cl>\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
512,6 → 512,10
msgid "All"
msgstr "Todos"
 
#, fuzzy
msgid "Copy of"
msgstr "Copiar de "
 
msgid "Copy Here"
msgstr "Copiar Aquí"
 
775,10 → 779,6
msgstr "Ausente"
 
#, fuzzy
msgid "Copy of"
msgstr "Copiar de "
 
#, fuzzy
msgid "Page "
msgstr "Página"
 
871,8 → 871,9
msgid "Automatic"
msgstr "Caja de Texto Automática"
 
msgid "Get text only"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Import Text Only"
msgstr "Importar datos"
 
msgid "Import text without any formatting"
msgstr ""
1019,8 → 1020,8
msgstr "¿Realmente quiere borrar este Estilo?"
 
#, fuzzy
msgid "Create PDF File"
msgstr "Crear archivo PDF"
msgid "Save as PDF"
msgstr "Guardar como PDF..."
 
#, fuzzy
msgid "O&utput to File:"
1386,6 → 1387,22
msgid "PDF/X-&3"
msgstr ""
 
msgid ""
"<qt>Color management must be enabled to use PDF/X-3. You can enable color "
"management from the Settings menu.</qt>"
msgstr ""
 
msgid ""
"<qt>PDF/X-3 is supported and enabled, but can not be used for the selected "
"PDF version. If you want to use PDF/X-3, you need to set PDF/X-3 as your PDF "
"version (compatibility level).</qt>"
msgstr ""
 
msgid ""
"<qt>PDF/X-3 is not supported by this Scribus build (CMS support not present)."
"</qt>"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Save"
msgstr "Guardar"
1536,7 → 1553,7
 
msgid ""
"Allow adding annotations and fields to the PDF. \n"
"If un-checked, editing annotations and fileds is prevented."
"If un-checked, editing annotations and fields is prevented."
msgstr ""
 
msgid ""
1606,6 → 1623,20
msgid "Mirror Page(s) vertically"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "PDF security settings"
msgstr "Destino"
 
#, fuzzy
msgid "PDF/X-3 settings"
msgstr "Destino"
 
msgid ""
"<qt>PDF security can not be used with PDF/X-3. If you want to turn on "
"security, change your PDF version (compatibility level) to something other "
"than PDF/X-3.</qt>"
msgstr ""
 
msgid "Save as"
msgstr "Guardar como"
 
2545,6 → 2576,10
msgid "Chinese"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Croatian"
msgstr "Ucraniano:"
 
msgid "Czech"
msgstr ""
 
2974,7 → 3009,8
msgid "Searching for Fonts"
msgstr "Envía al Frente"
 
msgid "There are no Postscript-Fonts on your System"
#, fuzzy
msgid "There are no suitable Fonts on your System"
msgstr "No hay ninguna fuente Postscript en tu sistema"
 
msgid "Exiting now"
3039,10 → 3075,6
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Color Management..."
msgstr "Ajustes de Color"
 
#, fuzzy
msgid "Reading Scrapbook"
msgstr "Ocultar Álbum de recortes"
 
3422,6 → 3454,10
msgid "Fonts..."
msgstr "Fuentes..."
 
#, fuzzy
msgid "&Color Management..."
msgstr "Ajustes de Color"
 
msgid "&Hyphenator..."
msgstr ""
 
3687,6 → 3723,17
msgid "Loading:"
msgstr "Cargando..."
 
msgid ""
"<qt>Color management is supported but can not currently be enabled. Make "
"sure you have ICC color profiles installed and that the profile path in the "
"preferences points to where they're installed.</qt>"
msgstr ""
 
msgid ""
"<qt>Color management is not supported by this Scribus build (not compiled "
"in).</qt>"
msgstr ""
 
msgid "Adjusting Colors"
msgstr "Ajustando Colores"
 
3744,6 → 3791,9
msgid "Apply Under Color &Removal"
msgstr ""
 
msgid "Set Media Size"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Apply &ICC Profiles"
msgstr "Perfiles del Sistema"
3774,6 → 3824,13
msgstr ""
 
msgid ""
"This enables you to explicitely set,\n"
"the media size of the postscript file.\n"
"Not recommended unless\n"
" requested by your printer."
msgstr ""
 
msgid ""
"A way of switching off some of the gray shades which are composed\n"
"of cyan, yellow and magenta and using black instead.\n"
"UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones\n"
5163,6 → 5220,14
msgid "Insert Bookmark"
msgstr "Insertar Marcador"
 
#, fuzzy
msgid "Choose Styles"
msgstr "Mostrar Estilos"
 
#, fuzzy
msgid "Available Styles"
msgstr "Fuentes Disponibles:"
 
msgid "Edit Styles"
msgstr "Editar Estilos"
 
5264,6 → 5329,20
msgstr "Contenidos"
 
#, fuzzy
msgid "&Contents"
msgstr "Contenidos"
 
#, fuzzy
msgid "S&earch"
msgstr "Buscar"
 
msgid "Ctrl+F"
msgstr ""
 
msgid "F3"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Scribus Online Help"
msgstr "Ayuda Online..."
 
5274,6 → 5353,18
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "unknown"
msgstr "Desconocido"
 
#, fuzzy
msgid "Find"
msgstr "Línea"
 
#, fuzzy
msgid "Search Term:"
msgstr "Buscar Resultados para: "
 
#, fuzzy
msgid "Edit JavaScripts"
msgstr "Java Script"
 
5869,7 → 5960,9
msgid "Default documents directory"
msgstr ""
 
msgid "Default ICC profiles directory"
msgid ""
"Default ICC profiles directory. This cannot\n"
"be changed with documents open."
msgstr ""
 
msgid "Default Scripter scripts directory"
6085,7 → 6178,11
msgid "Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering"
msgstr ""
 
msgid "Filesystem location for graphics editor"
msgid ""
"File system location for graphics editor. If you use gimp\n"
"and your distro includes it, we recommend 'gimp-remote',\n"
"as it allows you to edit the image in an already running\n"
"instance of gimp."
msgstr ""
 
msgid ""
6408,6 → 6505,9
msgid "Leave preview"
msgstr "Previsualizar"
 
msgid "Size of the Font"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Text Filters"
msgstr "Campo Texto"
6516,36 → 6616,31
msgstr "Documentos Recientes"
 
#, fuzzy
msgid "OpenOffice.org Writer Importer Options"
msgid "OpenDocument Importer Options"
msgstr "Otras Opciones"
 
#, fuzzy
msgid "Update paragraph styles"
msgid "Update paragraph Styles"
msgstr "Estilos..."
 
msgid ""
"If a paragraph style already exists with the same name as the current\n"
"OpenOffice.org document's paragraph, should the style in Scribus be\n"
"edited to match the one being imported, or left untouched"
"Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Pack paragraph styles"
msgid "Merge Paragraph Styles"
msgstr "Estilos..."
 
msgid ""
"Group paragraph styles by attributes.\n"
"Less paragraph styles but controlling them may be hard.\n"
"Should be used if it is known that text must not be edited\n"
"after importing."
"Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar "
"paragraph styles, will retain style attributes, even if the original "
"document's styles are named differently."
msgstr ""
 
msgid "Use document name as a prefix for paragraph styles"
msgstr ""
 
msgid ""
"Should importer add the name of the document\n"
"on front of the paragraph style name in Scribus"
msgid "Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus."
msgstr ""
 
msgid "Do not ask again"
6552,9 → 6647,8
msgstr ""
 
msgid ""
"Should the importer always use currently\n"
"set value when importing OpenOffice.org document and\n"
"never ask your confirmation again"
"Make these settings the default and do not prompt again when importing an "
"OASIS OpenDocument."
msgstr ""
 
#, fuzzy
6562,6 → 6656,19
msgstr "Documentos Recientes"
 
#, fuzzy
msgid "OpenOffice.org Writer Importer Options"
msgstr "Otras Opciones"
 
#, fuzzy
msgid "Update Paragraph Styles"
msgstr "Estilos..."
 
msgid ""
"Make these settings the default and do not prompt again when importing an "
"OpenOffice.org 1.x document."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Text Files"
msgstr "Campo Texto"
 
7501,7 → 7608,7
msgstr "Editar Contenidos del Marco"
 
#, fuzzy
msgid "Colour not found"
msgid "Color not found"
msgstr "Perfiles del Sistema"
 
#, fuzzy
7716,6 → 7823,18
msgstr ""
 
#, fuzzy
#~ msgid "Create PDF File"
#~ msgstr "Crear archivo PDF"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Pack paragraph styles"
#~ msgstr "Estilos..."
 
#, fuzzy
#~ msgid "Colour not found"
#~ msgstr "Perfiles del Sistema"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Kerning:"
#~ msgstr "Alerta"
 
8093,9 → 8212,6
#~ msgid "New Style:"
#~ msgstr "Nuevo Estilo:"
 
#~ msgid "Show Styles"
#~ msgstr "Mostrar Estilos"
 
#~ msgid "Hide Styles"
#~ msgstr "Ocultar Estilos"
 
/trunk/Scribus/scribus/po/scribus.hu.ts
226,18 → 226,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. &quot;name&quot; If &quot;name&quot; is not given the currently selected Item is
used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
1174,14 → 1162,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1468,6 → 1448,26
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>About</name>
1741,6 → 1741,17
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>This enables you to explicitely set,
the media size of the postscript file.
Not recommended unless
requested by your printer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Align</name>
2946,6 → 2957,25
</message>
</context>
<context>
<name>ChooseStyles</name>
<message>
<source>Choose Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Available Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">Rendben</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Mégsem</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Cpalette</name>
<message>
<source>Shade:</source>
4328,6 → 4358,10
<source>Leave preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Size of the Font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GradientEditor</name>
4430,6 → 4464,38
<source>Scribus Online Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;earch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+F</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>F3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>unknown</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Find</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Search Term:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HyAsk</name>
6512,52 → 6578,44
<context>
<name>OdtDialog</name>
<message>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Update paragraph styles</source>
<source>Do not ask again</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>If a paragraph style already exists with the same name as the current
OpenOffice.org document&apos;s paragraph, should the style in Scribus be
edited to match the one being imported, or left untouched</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">Rendben</translation>
</message>
<message>
<source>Pack paragraph styles</source>
<source>OpenDocument Importer Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Group paragraph styles by attributes.
Less paragraph styles but controlling them may be hard.
Should be used if it is known that text must not be edited
after importing.</source>
<source>Update paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
<source>Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Do not ask again</source>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Should the importer always use currently
set value when importing OpenOffice.org document and
never ask your confirmation again</source>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">Rendben</translation>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
6570,10 → 6628,6
<context>
<name>PDF_Opts</name>
<message>
<source>Create PDF File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;utput to File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7147,11 → 7201,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fileds is prevented.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color model for the output of your PDF.
Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets.
Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer.</source>
7256,6 → 7305,39
<source>Mirror Page(s) vertically</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Save as PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management must be enabled to use PDF/X-3. You can enable color management from the Settings menu.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is supported and enabled, but can not be used for the selected PDF version. If you want to use PDF/X-3, you need to set PDF/X-3 as your PDF version (compatibility level).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is not supported by this Scribus build (CMS support not present).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fields is prevented.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDF security settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDF/X-3 settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF security can not be used with PDF/X-3. If you want to turn on security, change your PDF version (compatibility level) to something other than PDF/X-3.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PPreview</name>
7633,10 → 7715,6
<source>is missing!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Copy of</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PageItem</name>
8354,10 → 8432,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Default ICC profiles directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Default Scripter scripts directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8445,14 → 8519,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns on the basegrid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns off the basegrid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Displacement above the baseline of the font on a line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8649,10 → 8715,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8661,10 → 8723,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Filesystem location for graphics editor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8750,6 → 8808,30
<source>Tabloid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Default ICC profiles directory. This cannot
be changed with documents open.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns on the base grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns off the base grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File system location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File system location for graphics editor. If you use gimp
and your distro includes it, we recommend &apos;gimp-remote&apos;,
as it allows you to edit the image in an already running
instance of gimp.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QColorDialog</name>
10072,11 → 10154,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Colour not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Unable to save pixmap.</source>
<comment>scripter error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
10095,6 → 10172,15
<source>OpenDocument Text Documents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Croatian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
10507,7 → 10593,7
</message>
<message>
<source>There are no Postscript-Fonts on your System</source>
<translation type="unfinished">Nincsenek PostScript-betűtípusok telepítve</translation>
<translation type="obsolete">Nincsenek PostScript-betűtípusok telepítve</translation>
</message>
<message>
<source>Exiting now</source>
11655,6 → 11741,22
<source>Portuguese (BR)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>There are no suitable Fonts on your System</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management is supported but can not currently be enabled. Make sure you have ICC color profiles installed and that the profile path in the preferences points to where they&apos;re installed.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management is not supported by this Scribus build (not compiled in).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Croatian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusView</name>
11686,6 → 11788,10
<source>All</source>
<translation type="unfinished">Minden</translation>
</message>
<message>
<source>Copy of</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusWin</name>
12457,10 → 12563,6
<context>
<name>SxwDialog</name>
<message>
<source>Update paragraph styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12473,37 → 12575,33
<translation type="unfinished">Rendben</translation>
</message>
<message>
<source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>If a paragraph style already exists with the same name as the current
OpenOffice.org document&apos;s paragraph, should the style in Scribus be
edited to match the one being imported, or left untouched</source>
<source>Update Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
<source>Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Should the importer always use currently
set value when importing OpenOffice.org document and
never ask your confirmation again</source>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Pack paragraph styles</source>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Group paragraph styles by attributes.
Less paragraph styles but controlling them may be hard.
Should be used if it is known that text must not be edited
after importing.</source>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OpenOffice.org 1.x document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabManager</name>
12941,10 → 13039,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Get text only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Import text without any formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12956,6 → 13050,10
<source>Encoding:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Import Text Only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>gtImporterDialog</name>
/trunk/Scribus/scribus/po/scribus.uk.ts
360,7 → 360,7
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
<translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Вставляє текст&quot; text&quot; в позицію &quot;pos&quot; в текстову рамку. Текст має бути в
кодуванні UTF (дивіться setText() для подальшої інформації). Перший знак
1990,7 → 1990,7
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation>getPageMargins()
<translation type="obsolete">getPageMargins()
 
Повертає поля сторінки у вигляді тупля (ліве, праве, верхнє, нижнє) в
активних одиницях виміру. Див. константи UNIT_&lt;type&gt; та функцію getPageSize().
2395,6 → 2395,26
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>About</name>
2706,6 → 2726,17
необхідні в кожному конкретному випадку. UCR знижує ймовірність перенасичення
паперу CMY чорнилами.</translation>
</message>
<message>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>This enables you to explicitely set,
the media size of the postscript file.
Not recommended unless
requested by your printer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Align</name>
3921,6 → 3952,25
</message>
</context>
<context>
<name>ChooseStyles</name>
<message>
<source>Choose Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Available Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">Гаразд</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Вихід</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Cpalette</name>
<message>
<source>Normal</source>
5332,6 → 5382,10
<source>Leave preview</source>
<translation>Вихід з попереднього перегляду</translation>
</message>
<message>
<source>Size of the Font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GradientEditor</name>
5434,6 → 5488,38
<source>Scribus Online Help</source>
<translation>Допомога по Scribus на вебі</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="unfinished">&amp;Пошук</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;earch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+F</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>F3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>unknown</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Find</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Search Term:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HyAsk</name>
7555,17 → 7641,17
<name>OdtDialog</name>
<message>
<source>OpenOffice.org Writer Importer Options</source>
<translation type="unfinished">Установки імпортера документів OpenOffice.org Writer</translation>
<translation type="obsolete">Установки імпортера документів OpenOffice.org Writer</translation>
</message>
<message>
<source>Update paragraph styles</source>
<translation type="unfinished">Поновити стилі абзаців</translation>
<translation type="obsolete">Поновити стилі абзаців</translation>
</message>
<message>
<source>If a paragraph style already exists with the same name as the current
OpenOffice.org document&apos;s paragraph, should the style in Scribus be
edited to match the one being imported, or left untouched</source>
<translation type="unfinished">Якщо стиль абзацу імпортований з активного абзацу документа
<translation type="obsolete">Якщо стиль абзацу імпортований з активного абзацу документа
OpenOffice.org вже існує, стиль в документі Scribus повинен бути
відредагованим для співпадання з імпортованим стилем, або
залишений незмінним</translation>
7572,7 → 7658,7
</message>
<message>
<source>Pack paragraph styles</source>
<translation type="unfinished">Упакувати стилі абзаців</translation>
<translation type="obsolete">Упакувати стилі абзаців</translation>
</message>
<message>
<source>Group paragraph styles by attributes.
7579,7 → 7665,7
Less paragraph styles but controlling them may be hard.
Should be used if it is known that text must not be edited
after importing.</source>
<translation type="unfinished">Згрупувати стилі абзаців за атрибутами. Це приводить до
<translation type="obsolete">Згрупувати стилі абзаців за атрибутами. Це приводить до
зменшення числа стилів абзаців, але викликає труднощі
в їх контролі. Використовуйте, якщо відомо, що текст не
повинен редагуватися після імпортування.</translation>
7591,7 → 7677,7
<message>
<source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
<translation type="unfinished">Чи потрібно, щоб імпортер використовував ім&quot;я
<translation type="obsolete">Чи потрібно, щоб імпортер використовував ім&quot;я
документа як префікс для імен стилів Scribus</translation>
</message>
<message>
7602,7 → 7688,7
<source>Should the importer always use currently
set value when importing OpenOffice.org document and
never ask your confirmation again</source>
<translation type="unfinished">Чи повинет імпортер завжди використовувати
<translation type="obsolete">Чи повинет імпортер завжди використовувати
активне значення без підтверждення</translation>
</message>
<message>
7609,6 → 7695,34
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">Гаразд</translation>
</message>
<message>
<source>OpenDocument Importer Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Update paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OASIS OpenDocument.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PConsole</name>
8087,7 → 8201,7
<message>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fileds is prevented.</source>
<translation>Дозволити вставку анотацій та полів в PDF.
<translation type="obsolete">Дозволити вставку анотацій та полів в PDF.
Якщо цей параметр не вибрати, то редагування
анотацій та полів буде заборонено.</translation>
</message>
8101,7 → 8215,7
</message>
<message>
<source>Create PDF File</source>
<translation>Створити PDF файл</translation>
<translation type="obsolete">Створити PDF файл</translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;utput to File:</source>
8343,6 → 8457,39
<source>Mirror Page(s) vertically</source>
<translation>Віддзеркалити сторінку(и) вертикально</translation>
</message>
<message>
<source>Save as PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management must be enabled to use PDF/X-3. You can enable color management from the Settings menu.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is supported and enabled, but can not be used for the selected PDF version. If you want to use PDF/X-3, you need to set PDF/X-3 as your PDF version (compatibility level).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is not supported by this Scribus build (CMS support not present).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fields is prevented.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDF security settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>PDF/X-3 settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;PDF security can not be used with PDF/X-3. If you want to turn on security, change your PDF version (compatibility level) to something other than PDF/X-3.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PPreview</name>
8534,7 → 8681,7
</message>
<message>
<source>Copy of</source>
<translation>Копія</translation>
<translation type="obsolete">Копія</translation>
</message>
<message>
<source>Copy Here</source>
9152,7 → 9299,7
</message>
<message>
<source>Default ICC profiles directory</source>
<translation>Стандартна директорія для ICC профілів</translation>
<translation type="obsolete">Стандартна директорія для ICC профілів</translation>
</message>
<message>
<source>Default Scripter scripts directory</source>
9440,7 → 9587,7
</message>
<message>
<source>Filesystem location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation>Розміщення інтерпретатора Ghostscript на жорсткому диску</translation>
<translation type="obsolete">Розміщення інтерпретатора Ghostscript на жорсткому диску</translation>
</message>
<message>
<source>Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering</source>
9460,7 → 9607,7
</message>
<message>
<source>Filesystem location for graphics editor</source>
<translation>Місцезнаходження графічного редактора на жорсткому диску</translation>
<translation type="obsolete">Місцезнаходження графічного редактора на жорсткому диску</translation>
</message>
<message>
<source>Baseline Grid</source>
9468,11 → 9615,11
</message>
<message>
<source>Turns on the basegrid</source>
<translation>Ввімкнути базову сітку</translation>
<translation type="obsolete">Ввімкнути базову сітку</translation>
</message>
<message>
<source>Turns off the basegrid</source>
<translation>Вимкнути базову сітку</translation>
<translation type="obsolete">Вимкнути базову сітку</translation>
</message>
<message>
<source> px</source>
9883,6 → 10030,30
<source>Tabloid</source>
<translation>Таблоїд</translation>
</message>
<message>
<source>Default ICC profiles directory. This cannot
be changed with documents open.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns on the base grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Turns off the base grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File system location for the Ghostscript interpreter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File system location for graphics editor. If you use gimp
and your distro includes it, we recommend &apos;gimp-remote&apos;,
as it allows you to edit the image in an already running
instance of gimp.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QColorDialog</name>
11122,7 → 11293,7
<message>
<source>Color not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="obsolete">Колір не знайдено</translation>
<translation type="unfinished">Колір не знайдено</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot change a color with an empty name.</source>
11503,11 → 11674,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Colour not found</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Unable to save pixmap.</source>
<comment>scripter error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
11526,6 → 11692,10
<source>OpenDocument Text Documents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Croatian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
11914,7 → 12084,7
</message>
<message>
<source>There are no Postscript-Fonts on your System</source>
<translation>На Вашій системі немає Postscript шрифтів</translation>
<translation type="obsolete">На Вашій системі немає Postscript шрифтів</translation>
</message>
<message>
<source>Exiting now</source>
13090,6 → 13260,22
<source>Portuguese (BR)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>There are no suitable Fonts on your System</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management is supported but can not currently be enabled. Make sure you have ICC color profiles installed and that the profile path in the preferences points to where they&apos;re installed.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Color management is not supported by this Scribus build (not compiled in).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Croatian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusView</name>
13121,6 → 13307,10
<source>p</source>
<translation>п</translation>
</message>
<message>
<source>Copy of</source>
<translation type="unfinished">Копія</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusWin</name>
13906,7 → 14096,7
</message>
<message>
<source>Update paragraph styles</source>
<translation>Поновити стилі абзаців</translation>
<translation type="obsolete">Поновити стилі абзаців</translation>
</message>
<message>
<source>Use document name as a prefix for paragraph styles</source>
13932,7 → 14122,7
<message>
<source>Should importer add the name of the document
on front of the paragraph style name in Scribus</source>
<translation>Чи потрібно, щоб імпортер використовував ім&quot;я
<translation type="obsolete">Чи потрібно, щоб імпортер використовував ім&quot;я
документа як префікс для імен стилів Scribus</translation>
</message>
<message>
13939,7 → 14129,7
<source>If a paragraph style already exists with the same name as the current
OpenOffice.org document&apos;s paragraph, should the style in Scribus be
edited to match the one being imported, or left untouched</source>
<translation>Якщо стиль абзацу імпортований з активного абзацу документа
<translation type="obsolete">Якщо стиль абзацу імпортований з активного абзацу документа
OpenOffice.org вже існує, стиль в документі Scribus повинен бути
відредагованим для співпадання з імпортованим стилем, або
залишений незмінним</translation>
13952,12 → 14142,12
<source>Should the importer always use currently
set value when importing OpenOffice.org document and
never ask your confirmation again</source>
<translation>Чи повинет імпортер завжди використовувати
<translation type="obsolete">Чи повинет імпортер завжди використовувати
активне значення без підтверждення</translation>
</message>
<message>
<source>Pack paragraph styles</source>
<translation>Упакувати стилі абзаців</translation>
<translation type="obsolete">Упакувати стилі абзаців</translation>
</message>
<message>
<source>Group paragraph styles by attributes.
13964,11 → 14154,35
Less paragraph styles but controlling them may be hard.
Should be used if it is known that text must not be edited
after importing.</source>
<translation>Згрупувати стилі абзаців за атрибутами. Це приводить до
<translation type="obsolete">Згрупувати стилі абзаців за атрибутами. Це приводить до
зменшення числа стилів абзаців, але викликає труднощі
в їх контролі. Використовуйте, якщо відомо, що текст не
повинен редагуватися після імпортування.</translation>
</message>
<message>
<source>Update Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enabling this will overwrite existing stlyes in the current Scribus document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge Paragraph Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar paragraph styles, will retain style attributes, even if the original document&apos;s styles are named differently.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Prepend the document name to the paragraph style name in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Make these settings the default and do not prompt again when importing an OpenOffice.org 1.x document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>TabManager</name>
14411,7 → 14625,7
</message>
<message>
<source>Get text only</source>
<translation>Імпортувати лише текст</translation>
<translation type="obsolete">Імпортувати лише текст</translation>
</message>
<message>
<source>Import text without any formatting</source>
14425,6 → 14639,10
<source>Encoding:</source>
<translation>Кодування:</translation>
</message>
<message>
<source>Import Text Only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>gtImporterDialog</name>
/trunk/Scribus/scribus/po/scribus.sq.ts
61,7 → 61,7
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
<translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
<translation type="unfinished">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
Krijon një dokument të ri dhe përgjigjet me një &quot;true&quot; nëse ka sukses. Parametrat kanë
225,7 → 225,7
a callable more than once, nor with registering multiple bound methods
of a single instance.
</source>
<translation type="obsolete">register_macro_callable(emër, callable, përshpejt=&apos;&apos;)
<translation type="unfinished">register_macro_callable(emër, callable, përshpejt=&apos;&apos;)
 
Krijon një makro të quajtur &quot;emër&quot; me objekt të thirrshëm ekzistues &quot;callable&quot;.
I thirrshmi që jepet duhet të mos kërkojë ndonjë argument kur thirret (mund
284,7 → 284,7
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
<translation>newDoc(madhësi, mënjana, orientim, firstPageNumber,
<translation type="obsolete">newDoc(madhësi, mënjana, orientim, firstPageNumber,
njësi, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
Krijon një dokument të ri dhe përgjigjet me true nëse ka sukses. Parametrat kanë
6941,7 → 6941,7
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">defineColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)
<translation type="unfinished">defineColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)
 
Përcakton një ngjyrë të re &quot;emër&quot;. Vlera e ngjyrës përcaktohet nga katër përbërës:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Përbërësit e ngjyrës do të duhej
7356,7 → 7356,7
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
<translation type="unfinished">getCornerRadius([&quot;emër&quot;]) -&gt; integer
 
Përgjigjet me rrezen e kulmit për objektin &quot;emër&quot;. Rrezja shprehet
në pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
7392,7 → 7392,7
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation type="obsolete">getPosition([&quot;emër&quot;]) -&gt; (x,y)
<translation type="unfinished">getPosition([&quot;emër&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Përgjigjet me një çift (x, y) për pozicionin e objektit &quot;emër&quot;.
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
7479,7 → 7479,7
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;emër&quot;])
<translation type="unfinished">rotateObjectAbs(rot [, &quot;emër&quot;])
 
Cakton rrotullimin e objektit &quot;emër&quot; sa &quot;rot&quot;. Vlerat pozitive
nënkuptojnë rrotullim në kah antiorar. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret
8732,7 → 8732,7
 
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
<translation type="obsolete">selectText(fillim, numërim, [&quot;emër&quot;])
<translation type="unfinished">selectText(fillim, numërim, [&quot;emër&quot;])
 
Përzgjedh shenja &quot;numërimi&quot; të tekstit në kornizën e tekstit &quot;emër&quot; duke filluar
prej shenjës &quot;fillim&quot;. Numërimi i shenjave nis nga 0. Nëse &quot;numërimi&quot; është zero,
8852,7 → 8852,7
If provided, the string &quot;accel&quot; will be used to set a keyboard shortcut
for the macro.
</source>
<translation type="obsolete">register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
<translation type="unfinished">register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
 
Krijo një makro të quajtur &quot;emër&quot; duke çmuar kodin burim &quot;sourcetext&quot;.
&quot;sourcetext&quot; duhet të pajtohet me të njëjtët rregulla si makrot e krijuara në GUI.
8932,121 → 8932,6
</translation>
</message>
<message>
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
 
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.
 
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
 
Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getProperty(object, property)
 
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
 
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.
 
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.
 
The return value varies depending on the type of the property.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setProperty(object, property, value)
 
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.
 
See getProperty() for more information.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
 
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.
 
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
 
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
9063,18 → 8948,6
<message>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
9093,57 → 8966,59
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
<source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB colour
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
<source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference). The first character has
an index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9182,7 → 9057,7
</message>
<message>
<source>Windows port:</source>
<translation type="obsolete">Portë Windows:</translation>
<translation type="unfinished">Portë Windows:</translation>
</message>
<message>
<source>Documentation:</source>
9194,11 → 9069,11
</message>
<message>
<source>German:</source>
<translation type="obsolete">Gjermane:</translation>
<translation type="unfinished">Gjermane:</translation>
</message>
<message>
<source>French:</source>
<translation type="obsolete">Frënge:</translation>
<translation type="unfinished">Frënge:</translation>
</message>
<message>
<source>Spanish and Catalan:</source>
9206,51 → 9081,51
</message>
<message>
<source>Italian:</source>
<translation type="obsolete">Italiane:</translation>
<translation type="unfinished">Italiane:</translation>
</message>
<message>
<source>Hungarian:</source>
<translation type="obsolete">Hungareze:</translation>
<translation type="unfinished">Hungareze:</translation>
</message>
<message>
<source>Ukrainian:</source>
<translation type="obsolete">Ukrainase:</translation>
<translation type="unfinished">Ukrainase:</translation>
</message>
<message>
<source>Bulgarian:</source>
<translation type="obsolete">Bullgare:</translation>
<translation type="unfinished">Bullgare:</translation>
</message>
<message>
<source>Galician:</source>
<translation type="obsolete">Galike:</translation>
<translation type="unfinished">Galike:</translation>
</message>
<message>
<source>Turkish:</source>
<translation type="obsolete">Turke:</translation>
<translation type="unfinished">Turke:</translation>
</message>
<message>
<source>Lithuanian:</source>
<translation type="obsolete">Lituaneze:</translation>
<translation type="unfinished">Lituaneze:</translation>
</message>
<message>
<source>Polish:</source>
<translation type="obsolete">Polake:</translation>
<translation type="unfinished">Polake:</translation>
</message>
<message>
<source>Czech:</source>
<translation type="obsolete">Çeke:</translation>
<translation type="unfinished">Çeke:</translation>
</message>
<message>
<source>Slovak:</source>
<translation type="obsolete">Slovake:</translation>
<translation type="unfinished">Slovake:</translation>
</message>
<message>
<source>Danish:</source>
<translation type="obsolete">Daneze:</translation>
<translation type="unfinished">Daneze:</translation>
</message>
<message>
<source>Norwegian:</source>
<translation type="obsolete">Norvegjeze:</translation>
<translation type="unfinished">Norvegjeze:</translation>
</message>
<message>
<source>English:</source>
9258,27 → 9133,27
</message>
<message>
<source>Welsh:</source>
<translation type="obsolete">Welsh:</translation>
<translation type="unfinished">Welsh:</translation>
</message>
<message>
<source>Russian:</source>
<translation type="obsolete">Ruse:</translation>
<translation type="unfinished">Ruse:</translation>
</message>
<message>
<source>Brazilian:</source>
<translation type="obsolete">Braziliane:</translation>
<translation type="unfinished">Braziliane:</translation>
</message>
<message>
<source>Finnish:</source>
<translation type="obsolete">Finlandeze:</translation>
<translation type="unfinished">Finlandeze:</translation>
</message>
<message>
<source>Slovenian:</source>
<translation type="obsolete">Slovene:</translation>
<translation type="unfinished">Slovene:</translation>
</message>
<message>
<source>Basque:</source>
<translation type="obsolete">Baske:</translation>
<translation type="unfinished">Baske:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Translations</source>
9336,31 → 9211,31
</message>
<message>
<source>Catalan:</source>
<translation type="obsolete">Katalane:</translation>
<translation type="unfinished">Katalane:</translation>
</message>
<message>
<source>English (British):</source>
<translation type="obsolete">Anglishte (Britanike):</translation>
<translation type="unfinished">Anglishte (Britanike):</translation>
</message>
<message>
<source>Esperanto:</source>
<translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
<translation type="unfinished">Esperanto:</translation>
</message>
<message>
<source>Korean:</source>
<translation type="obsolete">Koreane:</translation>
<translation type="unfinished">Koreane:</translation>
</message>
<message>
<source>Serbian:</source>
<translation type="obsolete">Serbe:</translation>
<translation type="unfinished">Serbe:</translation>
</message>
<message>
<source>Spanish:</source>
<translation type="obsolete">Spanjolle:</translation>
<translation type="unfinished">Spanjolle:</translation>
</message>
<message>
<source>Swedish:</source>
<translation type="obsolete">Suedeze:</translation>
<translation type="unfinished">Suedeze:</translation>
</message>
<message>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
9387,7 → 9262,7
compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
Missing library support is indicated by a *</source>
<translation type="obsolete">Ky panel tregon versionin, datën e krijimit dhe
<translation type="unfinished">Ky panel tregon versionin, datën e krijimit dhe
suport librarish përpiluar në Scribus
C-C-T është e barazvlefshme me suport C=littlecms C=CUPS T=TIFF.
Mungesë suporti librarish tregohet me një *</translation>
9398,7 → 9273,7
</message>
<message>
<source>Windows Port:</source>
<translation>Portë Windows:</translation>
<translation type="obsolete">Portë Windows:</translation>
</message>
<message>
<source>This panel shows the version, build date and
9405,718 → 9280,582
compiled in library support in Scribus
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
Missing library support is indicated by a *</source>
<translation>Ky panel shfaq versionin, datë krijimi dhe
<translation type="obsolete">Ky panel shfaq versionin, datë krijimi dhe
suport të përpiluar në librari në Scribus
C-C-T-F është e njëvlefshme me C=littlecms C=CUPS T=suport TIFF F=suport Fontconfig.
Mungesa e suportit në librari tregohet me a *</translation>
</message>
<message>
<source>Afrikaans:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Portuguese (Brazilian):</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Hap...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Hap...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Mbyll</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Mbyll</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Ruaj</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Ruaj</translation>
</message>
<message>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Ruaj &amp;Si...</translation>
<translation type="obsolete">Ruaj &amp;Si...</translation>
</message>
<message>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>Ri&amp;kthehu tek i Ruajtur</translation>
<translation type="obsolete">Ri&amp;kthehu tek i Ruajtur</translation>
</message>
<message>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Get Text...</source>
<translation>Merr Tekst...</translation>
<translation type="obsolete">Merr Tekst...</translation>
</message>
<message>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation>Vini &amp;Tekst...</translation>
<translation type="obsolete">Vini &amp;Tekst...</translation>
</message>
<message>
<source>Get Image...</source>
<translation>Merr Pamje...</translation>
<translation type="obsolete">Merr Pamje...</translation>
</message>
<message>
<source>Import Page(s)...</source>
<translation>Importo Faqe...</translation>
<translation type="obsolete">Importo Faqe...</translation>
</message>
<message>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation>Ruaj &amp;Tekst...</translation>
<translation type="obsolete">Ruaj &amp;Tekst...</translation>
</message>
<message>
<source>Save Page as &amp;EPS...</source>
<translation>Ruaj Faqen si &amp;EPS...</translation>
<translation type="obsolete">Ruaj Faqen si &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation>Ruaje si P&amp;DF...</translation>
<translation type="obsolete">Ruaje si P&amp;DF...</translation>
</message>
<message>
<source>Document &amp;Information...</source>
<translation>Të &amp;dhëna Dokumenti...</translation>
<translation type="obsolete">Të &amp;dhëna Dokumenti...</translation>
</message>
<message>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>&amp;Rregullim Dokumenti...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Rregullim Dokumenti...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>&amp;Shtyp...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Shtyp...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>&amp;Lër</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Lër</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Zhbëj</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Zhbëj</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Ribëj</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Ribëj</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>&amp;Pri</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Pri</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopjo</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Kopjo</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Ngjit</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Ngjit</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;lear Contents</source>
<translation>Pa&amp;stro Përmbajtje</translation>
<translation type="obsolete">Pa&amp;stro Përmbajtje</translation>
</message>
<message>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>Përzgjidh &amp;Tërë</translation>
<translation type="obsolete">Përzgjidh &amp;Tërë</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation>&amp;Çpërzgjidh Tërë</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Çpërzgjidh Tërë</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation>&amp;Kërko/Zëvendëso...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Kërko/Zëvendëso...</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation>Ngj&amp;yra...</translation>
<translation type="obsolete">Ngj&amp;yra...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Paragraph Styles...</source>
<translation>Stile &amp;Paragrafi...</translation>
<translation type="obsolete">Stile &amp;Paragrafi...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Line Styles...</source>
<translation>Stile &amp;Vije...</translation>
<translation type="obsolete">Stile &amp;Vije...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Templates...</source>
<translation>&amp;Stampa...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Stampa...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Javascripts...</source>
<translation>&amp;Javascripts...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Javascripts...</translation>
</message>
<message>
<source>P&amp;references...</source>
<translation>P&amp;arapëlqime...</translation>
<translation type="obsolete">P&amp;arapëlqime...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Other...</source>
<translation>&amp;Tjetër...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Tjetër...</translation>
</message>
<message>
<source>%1 pt</source>
<translation>%1 pt</translation>
<translation type="obsolete">%1 pt</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Left</source>
<translation>&amp;Majtas</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Majtas</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Center</source>
<translation>&amp;Qendër</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Qendër</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Right</source>
<translation>&amp;Djathtas</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Djathtas</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Block</source>
<translation>&amp;Blloko</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Blloko</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Forced</source>
<translation>&amp;Detyrueshëm</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Detyrueshëm</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;%1 %</source>
<translation>&amp;%1 %</translation>
<translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Normal</source>
<translation>&amp;Normal</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Normal</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>&amp;Nënvijë</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Nënvijë</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>&amp;Hequrvije</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Hequrvije</translation>
</message>
<message>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation>Si&amp;përshkrim</translation>
<translation type="obsolete">Si&amp;përshkrim</translation>
</message>
<message>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation>Po&amp;shtëshkrim</translation>
<translation type="obsolete">Po&amp;shtëshkrim</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Outline</source>
<translation>&amp;Jashtëvijëzuar</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Jashtëvijëzuar</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Invert</source>
<translation>&amp;Përmbys</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Përmbys</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation>&amp;Tabelëzuesa...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Tabelëzuesa...</translation>
</message>
<message>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>D&amp;yfisho</translation>
<translation type="obsolete">D&amp;yfisho</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation>Dyfishim i &amp;Shumëfishtë</translation>
<translation type="obsolete">Dyfishim i &amp;Shumëfishtë</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Fshij</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Fshij</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Group</source>
<translation>&amp;Grupo</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Grupo</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation>&amp;Çgrupo</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Çgrupo</translation>
</message>
<message>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>Është &amp;Kyçur</translation>
<translation type="obsolete">Është &amp;Kyçur</translation>
</message>
<message>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>Madhë&amp;sia është Kyçur</translation>
<translation type="obsolete">Madhë&amp;sia është Kyçur</translation>
</message>
<message>
<source>Send to &amp;Back</source>
<translation>Shpjere &amp;Prapa</translation>
<translation type="obsolete">Shpjere &amp;Prapa</translation>
</message>
<message>
<source>Bring to &amp;Front</source>
<translation>Bjere &amp;Përpara</translation>
<translation type="obsolete">Bjere &amp;Përpara</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>&amp;Ul</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Ul</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>&amp;Ngri</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Ngri</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute/&amp;Align...</source>
<translation>Shpërnda/&amp;Drejto...</translation>
<translation type="obsolete">Shpërnda/&amp;Drejto...</translation>
</message>
<message>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation>Shpjere në të &amp;Papastër</translation>
<translation type="obsolete">Shpjere në të &amp;Papastër</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>&amp;Atribute...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Atribute...</translation>
</message>
<message>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>Pa&amp;mje e Dukshme</translation>
<translation type="obsolete">Pa&amp;mje e Dukshme</translation>
</message>
<message>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>Është &amp;Faqerojtës PDF</translation>
<translation type="obsolete">Është &amp;Faqerojtës PDF</translation>
</message>
<message>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>Është Sh&amp;ënim PDF</translation>
<translation type="obsolete">Është Sh&amp;ënim PDF</translation>
</message>
<message>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>&amp;Veti Shënimesh</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Veti Shënimesh</translation>
</message>
<message>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>&amp;Veti Fushe</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Veti Fushe</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>&amp;Përpunoni Formë...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Përpunoni Formë...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation>&amp;Bashkangjit Tekst tek Shteg</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Bashkangjit Tekst tek Shteg</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation>&amp;Shqit Tekst prej Shtegu</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Shqit Tekst prej Shtegu</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation>&amp;Ndërthur Shumëkëndësha</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Ndërthur Shumëkëndësha</translation>
</message>
<message>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>Ndaj &amp;Shumëkëndësha</translation>
<translation type="obsolete">Ndaj &amp;Shumëkëndësha</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>Kurbë &amp;Bezier</translation>
<translation type="obsolete">Kurbë &amp;Bezier</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>Kornizë &amp;Pamjesh</translation>
<translation type="obsolete">Kornizë &amp;Pamjesh</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Outlines</source>
<translation>&amp;Jashtëvija</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Jashtëvija</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation>&amp;Shumëkëndësh</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Shumëkëndësh</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>Kornizë &amp;Teksti</translation>
<translation type="obsolete">Kornizë &amp;Teksti</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation>&amp;Shenjë...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Shenjë...</translation>
</message>
<message>
<source>Sample Text</source>
<translation>Tekst Shembull</translation>
<translation type="obsolete">Tekst Shembull</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation>&amp;Fut...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Fut...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation>&amp;Fshij...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Fshij...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation>&amp;Kopjo...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Kopjo...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Move...</source>
<translation>&amp;Zhvendos...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Zhvendos...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Apply Template...</source>
<translation>&amp;Zbato Stampë...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Zbato Stampë...</translation>
</message>
<message>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation>Administro &amp;Udhëzuesa...</translation>
<translation type="obsolete">Administro &amp;Udhëzuesa...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fit in window</source>
<translation>&amp;Sa dritarja</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Sa dritarja</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;50%</source>
<translation>&amp;50%</translation>
<translation type="obsolete">&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;75%</source>
<translation>&amp;75%</translation>
<translation type="obsolete">&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;100%</source>
<translation>&amp;100%</translation>
<translation type="obsolete">&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;200%</source>
<translation>&amp;200%</translation>
<translation type="obsolete">&amp;200%</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Thumbnails</source>
<translation>Fi&amp;gurëza</translation>
<translation type="obsolete">Fi&amp;gurëza</translation>
</message>
<message>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>Shfaq &amp;Mënjana</translation>
<translation type="obsolete">Shfaq &amp;Mënjana</translation>
</message>
<message>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>Shfaq &amp;Korniza</translation>
<translation type="obsolete">Shfaq &amp;Korniza</translation>
</message>
<message>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>Shfaq &amp;Pamje</translation>
<translation type="obsolete">Shfaq &amp;Pamje</translation>
</message>
<message>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>Shfaq &amp;Rrjetë</translation>
<translation type="obsolete">Shfaq &amp;Rrjetë</translation>
</message>
<message>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>Shfaq &amp;Udhëzuesa</translation>
<translation type="obsolete">Shfaq &amp;Udhëzuesa</translation>
</message>
<message>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation>Shfaq Zinxhir &amp;Tekstesh</translation>
<translation type="obsolete">Shfaq Zinxhir &amp;Tekstesh</translation>
</message>
<message>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Properties</source>
<translation>&amp;Veti</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Veti</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation>&amp;E papastër</translation>
<translation type="obsolete">&amp;E papastër</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Layers</source>
<translation>&amp;Shtresa</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Shtresa</translation>
</message>
<message>
<source>P&amp;age Palette</source>
<translation>Paletë &amp;Faqeje</translation>
<translation type="obsolete">Paletë &amp;Faqeje</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Faqerojtësa</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Faqerojtësa</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Matje</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Matje</translation>
</message>
<message>
<source>Action &amp;History</source>
<translation>&amp;Historik Veprimesh</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Historik Veprimesh</translation>
</message>
<message>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>&amp;Mjete</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Mjete</translation>
</message>
<message>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>Mjete P&amp;DF</translation>
<translation type="obsolete">Mjete P&amp;DF</translation>
</message>
<message>
<source>Select Item</source>
<translation>Përzgjidhni Objekt</translation>
<translation type="obsolete">Përzgjidhni Objekt</translation>
</message>
<message>
<source>T&amp;able</source>
<translation>T&amp;abelë</translation>
<translation type="obsolete">T&amp;abelë</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Shape</source>
<translation>&amp;Formë</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Formë</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Line</source>
<translation>&amp;Vijë</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Vijë</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Freehand Line</source>
<translation>Vijë me &amp;Dorë të Lirë</translation>
<translation type="obsolete">Vijë me &amp;Dorë të Lirë</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Text Frame</source>
<translation>Fut Kornizë Teksti</translation>
<translation type="obsolete">Fut Kornizë Teksti</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Image Frame</source>
<translation>Fut Kornizë Pamje</translation>
<translation type="obsolete">Fut Kornizë Pamje</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Table</source>
<translation>Fut Tabelë</translation>
<translation type="obsolete">Fut Tabelë</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Shape</source>
<translation>Fut Formë</translation>
<translation type="obsolete">Fut Formë</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Polygon</source>
<translation>Fut Shumëkëndësh</translation>
<translation type="obsolete">Fut Shumëkëndësh</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Line</source>
<translation>Fut Vijë</translation>
<translation type="obsolete">Fut Vijë</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Bezier Curve</source>
<translation>Fut Kurbë Bezier</translation>
<translation type="obsolete">Fut Kurbë Bezier</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Freehand Line</source>
<translation>Fut Vijë me Dorë të Lirë</translation>
<translation type="obsolete">Fut Vijë me Dorë të Lirë</translation>
</message>
<message>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Rrotullo Objekt</translation>
<translation type="obsolete">Rrotullo Objekt</translation>
</message>
<message>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Zmadho ose zvogëlo</translation>
<translation type="obsolete">Zmadho ose zvogëlo</translation>
</message>
<message>
<source>Zoom in</source>
<translation>Zmadho</translation>
<translation type="obsolete">Zmadho</translation>
</message>
<message>
<source>Zoom out</source>
<translation>Zvogëlo</translation>
<translation type="obsolete">Zvogëlo</translation>
</message>
<message>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation>Përpunoni Përmbajtje Kornize</translation>
<translation type="obsolete">Përpunoni Përmbajtje Kornize</translation>
</message>
<message>
<source>Text...</source>
<translation>Tekst...</translation>
<translation type="obsolete">Tekst...</translation>
</message>
<message>
<source>Link Text Frames</source>
<translation>Lidh Korniza Tekstesh</translation>
<translation type="obsolete">Lidh Korniza Tekstesh</translation>
</message>
<message>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Zgidh Korniza Tekstesh</translation>
<translation type="obsolete">Zgidh Korniza Tekstesh</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation>Kopjo Veti Objekti</translation>
<translation type="obsolete">Kopjo Veti Objekti</translation>
</message>
<message>
<source>Edit the text with the Story Editor</source>
<translation>Përpunoni tekstin me Përpunues Rrëfimesh</translation>
<translation type="obsolete">Përpunoni tekstin me Përpunues Rrëfimesh</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Manage Pictures</source>
<translation>&amp;Administro Pamje</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Administro Pamje</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation>&amp;Vijëzo Tekst</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Vijëzo Tekst</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>&amp;Prodho Tabelë Përmbajtjeje</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Prodho Tabelë Përmbajtjeje</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>&amp;Rreth Scribus-it</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Rreth Scribus-it</translation>
</message>
<message>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>Rreth &amp;Qt-s</translation>
<translation type="obsolete">Rreth &amp;Qt-s</translation>
</message>
<message>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>Ndih&amp;mëza</translation>
<translation type="obsolete">Ndih&amp;mëza</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation>&amp;Doracak për Scribus...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Doracak për Scribus...</translation>
</message>
<message>
<source>Smart &amp;Hyphen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation>Numër &amp;Faqeje</translation>
<translation type="obsolete">Numër &amp;Faqeje</translation>
</message>
<message>
<source>Copyright</source>
<translation>Të drejta kopjimi</translation>
<translation type="obsolete">Të drejta kopjimi</translation>
</message>
<message>
<source>Registered Trademark</source>
<translation>Shenjë Tregtare e Regjistruar</translation>
<translation type="obsolete">Shenjë Tregtare e Regjistruar</translation>
</message>
<message>
<source>Trademark</source>
<translation>Shenjë Tregtare</translation>
<translation type="obsolete">Shenjë Tregtare</translation>
</message>
<message>
<source>Bullet</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Em Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>En Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Figure Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Quotation Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Apostrophe</source>
<translation>Apostrof</translation>
<translation type="obsolete">Apostrof</translation>
</message>
<message>
<source>Straight Double</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Single Left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Single Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Double Left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Double Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Single Reversed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Double Reversed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Single Left Guillemet</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Single Right Guillemet</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Double Left Guillemet</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Double Right Guillemet</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Low Single Comma</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Low Double Comma</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Double Turned Comma</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>CJK Single Left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>CJK Single Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>CJK Double Left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>CJK Double Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Toggle Guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AdvOptions</name>
10194,6 → 9933,13
<source>Set Media Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>This enables you to explicitely set,
the media size of the postscript file.
Not recommended unless
requested by your printer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Align</name>
10271,19 → 10017,19
</message>
<message>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete">pt</translation>
<translation type="unfinished">pt</translation>
</message>
<message>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete">mm</translation>
<translation type="unfinished">mm</translation>
</message>
<message>
<source> in</source>
<translation type="obsolete">inç</translation>
<translation type="unfinished">inç</translation>
</message>
<message>
<source> p</source>
<translation type="obsolete">p</translation>
<translation type="unfinished">p</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute E&amp;venly</source>
10971,19 → 10717,19
</message>
<message>
<source>Apply to &amp;Current Page</source>
<translation type="obsolete">Zbato te Faqe e Ça&amp;stit</translation>
<translation type="unfinished">Zbato te Faqe e Ça&amp;stit</translation>
</message>
<message>
<source>Apply to all &amp;even Pages</source>
<translation type="obsolete">Zbato te tërë Faqet &amp;çifte</translation>
<translation type="unfinished">Zbato te tërë Faqet &amp;çifte</translation>
</message>
<message>
<source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
<translation type="obsolete">Zbato te tërë Faqet &amp;teke</translation>
<translation type="unfinished">Zbato te tërë Faqet &amp;teke</translation>
</message>
<message>
<source>Apply from &amp;Page:</source>
<translation type="obsolete">Zbato prej &amp;Faqeje:</translation>
<translation type="unfinished">Zbato prej &amp;Faqeje:</translation>
</message>
<message>
<source>To:</source>
10999,19 → 10745,19
</message>
<message>
<source>Apply to &amp;current page</source>
<translation>Zbato te faqe e &amp;çastit</translation>
<translation type="obsolete">Zbato te faqe e &amp;çastit</translation>
</message>
<message>
<source>Apply to all &amp;even pages</source>
<translation>Zbato te tërë faqet &amp;tek</translation>
<translation type="obsolete">Zbato te tërë faqet &amp;tek</translation>
</message>
<message>
<source>Apply to all &amp;odd pages</source>
<translation>Zbato te tërë faqet &amp;çift</translation>
<translation type="obsolete">Zbato te tërë faqet &amp;çift</translation>
</message>
<message>
<source>Apply to &amp;all pages:</source>
<translation>Zbato te &amp;tërë faqet:</translation>
<translation type="obsolete">Zbato te &amp;tërë faqet:</translation>
</message>
</context>
<context>
11018,83 → 10764,83
<name>ApplyTemplate</name>
<message>
<source>Normal</source>
<translation>Normale</translation>
<translation type="obsolete">Normale</translation>
</message>
<message>
<source>Apply Template</source>
<translation>Zbato Stampë</translation>
<translation type="obsolete">Zbato Stampë</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Template:</source>
<translation>&amp;Stampë:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Stampë:</translation>
</message>
<message>
<source>Apply To</source>
<translation>Zbato Te</translation>
<translation type="obsolete">Zbato Te</translation>
</message>
<message>
<source>Current &amp;page</source>
<translation>Faqe e &amp;çastit</translation>
<translation type="obsolete">Faqe e &amp;çastit</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
<translation type="obsolete">Alt+P</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Even pages</source>
<translation>Faqe &amp;Çift</translation>
<translation type="obsolete">Faqe &amp;Çift</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+E</source>
<translation>Alt+E</translation>
<translation type="obsolete">Alt+E</translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;dd pages</source>
<translation>Faqe &amp;Tek</translation>
<translation type="obsolete">Faqe &amp;Tek</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;All pages</source>
<translation>&amp;Tërë faqet</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Tërë faqet</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Within range</source>
<translation>&amp;Brenda intervalit</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Brenda intervalit</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+W</source>
<translation>Alt+W</translation>
<translation type="obsolete">Alt+W</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range&lt;/qt&gt;</source>
<translation>&lt;qt&gt;Zbato stampën e përzgjedhur te faqe teke, çifte ose tërë faqet brenda intervalit vijues&lt;/qt&gt;</translation>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Zbato stampën e përzgjedhur te faqe teke, çifte ose tërë faqet brenda intervalit vijues&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>to</source>
<translation>te</translation>
<translation type="obsolete">te</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+O</source>
<translation>Alt+O</translation>
<translation type="obsolete">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Anulo</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
</context>
<context>
11101,7 → 10847,7
<name>ArrowChooser</name>
<message>
<source>None</source>
<translation>Asnjë</translation>
<translation type="obsolete">Asnjë</translation>
</message>
</context>
<context>
11306,7 → 11052,7
<name>CMSPrefs</name>
<message>
<source>Color Management Settings</source>
<translation type="obsolete">Rregullime Administrimi Ngjyrash</translation>
<translation type="unfinished">Rregullime Administrimi Ngjyrash</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
11374,11 → 11120,11
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Anulo</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for imported images</source>
11546,7 → 11292,7
 
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below
and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation>Mund të shihni një figurëz nëse shtypni
<translation type="obsolete">Mund të shihni një figurëz nëse shtypni
dhe mbani të shtypur butonin e djathtë të miut
 
Tasti Insert fut një Shenjë te Përzgjedhja nën të
11557,151 → 11303,139
<name>CharSelect</name>
<message>
<source>Select Character:</source>
<translation>Përzgjidhni Gërma:</translation>
<translation type="obsolete">Përzgjidhni Gërma:</translation>
</message>
<message>
<source>Font:</source>
<translation>Gërma:</translation>
<translation type="obsolete">Gërma:</translation>
</message>
<message>
<source>Character Class:</source>
<translation>Klasë Gërmash:</translation>
<translation type="obsolete">Klasë Gërmash:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Insert</source>
<translation>&amp;Fut</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Fut</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>Pa&amp;stro</translation>
<translation type="obsolete">Pa&amp;stro</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Mbyll</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Mbyll</translation>
</message>
<message>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation>Fut gërma në tekst atje ku gjendet kursori</translation>
<translation type="obsolete">Fut gërma në tekst atje ku gjendet kursori</translation>
</message>
<message>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation>Fshij përzgjedhje të çastit.</translation>
<translation type="obsolete">Fshij përzgjedhje të çastit.</translation>
</message>
<message>
<source>Close this dialog and return to text editing.</source>
<translation>Mbyll këtë dialog dhe kthehu te përpunimi i tekstit.</translation>
<translation type="obsolete">Mbyll këtë dialog dhe kthehu te përpunimi i tekstit.</translation>
</message>
<message>
<source>Full Character Set</source>
<translation>Grup i Plotë Gërmash</translation>
<translation type="obsolete">Grup i Plotë Gërmash</translation>
</message>
<message>
<source>Basic Latin</source>
<translation>Latine Bazë</translation>
<translation type="obsolete">Latine Bazë</translation>
</message>
<message>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation>Shtesë Latin-1</translation>
<translation type="obsolete">Shtesë Latin-1</translation>
</message>
<message>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation>Latine Të zgjeruara-A</translation>
<translation type="obsolete">Latine Të zgjeruara-A</translation>
</message>
<message>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation>Latine Të Zgjeruara-B</translation>
<translation type="obsolete">Latine Të Zgjeruara-B</translation>
</message>
<message>
<source>General Punctuation</source>
<translation>Shenja të Përgjithshme Pikësimi</translation>
<translation type="obsolete">Shenja të Përgjithshme Pikësimi</translation>
</message>
<message>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation>Sipër- dhe Poshtëshkrime</translation>
<translation type="obsolete">Sipër- dhe Poshtëshkrime</translation>
</message>
<message>
<source>Currency Symbols</source>
<translation>Simbole Monetarë</translation>
<translation type="obsolete">Simbole Monetarë</translation>
</message>
<message>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation>Simbole të Ngjashëm me Gërma</translation>
<translation type="obsolete">Simbole të Ngjashëm me Gërma</translation>
</message>
<message>
<source>Number Forms</source>
<translation>Forma Numrash</translation>
<translation type="obsolete">Forma Numrash</translation>
</message>
<message>
<source>Arrows</source>
<translation>Shigjeta</translation>
<translation type="obsolete">Shigjeta</translation>
</message>
<message>
<source>Mathematical Operators</source>
<translation>Operatorë Matematikë</translation>
<translation type="obsolete">Operatorë Matematikë</translation>
</message>
<message>
<source>Box Drawing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Block Elements</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Geometric Shapes</source>
<translation>Forma Gjeometrike</translation>
<translation type="obsolete">Forma Gjeometrike</translation>
</message>
<message>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation>Simbole të Ndryshëm</translation>
<translation type="obsolete">Simbole të Ndryshëm</translation>
</message>
<message>
<source>Dingbats</source>
<translation>Dingbats</translation>
<translation type="obsolete">Dingbats</translation>
</message>
<message>
<source>Small Form Variants</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Ligatures</source>
<translation>Lidhëse</translation>
<translation type="obsolete">Lidhëse</translation>
</message>
<message>
<source>Specials</source>
<translation>Speciale</translation>
<translation type="obsolete">Speciale</translation>
</message>
<message>
<source>Greek</source>
<translation>Greke</translation>
<translation type="obsolete">Greke</translation>
</message>
<message>
<source>Greek Extended</source>
<translation>Greke të Zgjeruara</translation>
<translation type="obsolete">Greke të Zgjeruara</translation>
</message>
<message>
<source>Cyrillic</source>
<translation>Cirilike</translation>
<translation type="obsolete">Cirilike</translation>
</message>
<message>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation>Cirilike Shtesë</translation>
<translation type="obsolete">Cirilike Shtesë</translation>
</message>
<message>
<source>Arabic</source>
<translation>Arabike</translation>
<translation type="obsolete">Arabike</translation>
</message>
<message>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation>Arabike të Zgjeruara A</translation>
<translation type="obsolete">Arabike të Zgjeruara A</translation>
</message>
<message>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation>Arabike të Zgjeruara B</translation>
<translation type="obsolete">Arabike të Zgjeruara B</translation>
</message>
<message>
<source>Hebrew</source>
<translation>Hebraike</translation>
<translation type="obsolete">Hebraike</translation>
</message>
</context>
<context>
11708,76 → 11442,68
<name>CheckDocument</name>
<message>
<source>Current Profile:</source>
<translation>Profil i Çastit:</translation>
<translation type="obsolete">Profil i Çastit:</translation>
</message>
<message>
<source>Items</source>
<translation>Objekte</translation>
<translation type="obsolete">Objekte</translation>
</message>
<message>
<source>Problems</source>
<translation>Probleme</translation>
<translation type="obsolete">Probleme</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation>&amp;Shpërfill Gabime</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Shpërfill Gabime</translation>
</message>
<message>
<source>Glyphs missing</source>
<translation>Shenja që mungojnë</translation>
<translation type="obsolete">Shenja që mungojnë</translation>
</message>
<message>
<source>Text overflow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Object is not on a Page</source>
<translation>Objekti nuk është në ndonjë Faqe</translation>
<translation type="obsolete">Objekti nuk është në ndonjë Faqe</translation>
</message>
<message>
<source>Missing Image</source>
<translation>Pamje që Mungon</translation>
<translation type="obsolete">Pamje që Mungon</translation>
</message>
<message>
<source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
<translation>Pamja ka DPI-Value më të vogël se %1 DPI</translation>
<translation type="obsolete">Pamja ka DPI-Value më të vogël se %1 DPI</translation>
</message>
<message>
<source>Object has transparency</source>
<translation>Objekti ka tejdukshmëri</translation>
<translation type="obsolete">Objekti ka tejdukshmëri</translation>
</message>
<message>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation>Objekti është Shënim ose Fushë PDF-je</translation>
<translation type="obsolete">Objekti është Shënim ose Fushë PDF-je</translation>
</message>
<message>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation>Objekti është PDF e vendosur</translation>
<translation type="obsolete">Objekti është PDF e vendosur</translation>
</message>
<message>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
<translation type="obsolete">Dokument</translation>
</message>
<message>
<source>No Problems found</source>
<translation>Nuk u gjetën probleme</translation>
<translation type="obsolete">Nuk u gjetën probleme</translation>
</message>
<message>
<source>Page </source>
<translation>Faqe</translation>
<translation type="obsolete">Faqe</translation>
</message>
<message>
<source>Free Objects</source>
<translation>Objekte të Lirë</translation>
<translation type="obsolete">Objekte të Lirë</translation>
</message>
<message>
<source>Problems found</source>
<translation>U gjetën probleme</translation>
<translation type="obsolete">U gjetën probleme</translation>
</message>
<message>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ChooseStyles</name>
11802,27 → 11528,23
<name>ColorWheel</name>
<message>
<source>Monochromatic</source>
<translation>Njëngjyrëshe</translation>
<translation type="obsolete">Njëngjyrëshe</translation>
</message>
<message>
<source>Analogous</source>
<translation>Anologe</translation>
<translation type="obsolete">Anologe</translation>
</message>
<message>
<source>Complementary</source>
<translation>Përplotësuese</translation>
<translation type="obsolete">Përplotësuese</translation>
</message>
<message>
<source>Split Complementary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Triadic</source>
<translation>Treshe</translation>
<translation type="obsolete">Treshe</translation>
</message>
<message>
<source>Tetradic (Double Complementary)</source>
<translation>Katërshe (Dopjo Përplotësuese)</translation>
<translation type="obsolete">Katërshe (Dopjo Përplotësuese)</translation>
</message>
</context>
<context>
11829,99 → 11551,99
<name>ColorWheelDialog</name>
<message>
<source>Color Wheel</source>
<translation>Rrethi i Ngjyrave</translation>
<translation type="obsolete">Rrethi i Ngjyrave</translation>
</message>
<message>
<source>Color</source>
<translation>Ngjyrë</translation>
<translation type="obsolete">Ngjyrë</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation>Emër</translation>
<translation type="obsolete">Emër</translation>
</message>
<message>
<source>C</source>
<translation>C</translation>
<translation type="obsolete">C</translation>
</message>
<message>
<source>M</source>
<translation>M</translation>
<translation type="obsolete">M</translation>
</message>
<message>
<source>Y</source>
<translation>Y</translation>
<translation type="obsolete">Y</translation>
</message>
<message>
<source>K</source>
<translation>K</translation>
<translation type="obsolete">K</translation>
</message>
<message>
<source>Select Method:</source>
<translation>Përzgjidhni Metodë:</translation>
<translation type="obsolete">Përzgjidhni Metodë:</translation>
</message>
<message>
<source>Angle (0 - 90 degrees):</source>
<translation>Kënd (0 - 90 gradë):</translation>
<translation type="obsolete">Kënd (0 - 90 gradë):</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Merge Colors</source>
<translation>&amp;Përzieni Ngjyra</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Përzieni Ngjyra</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Replace Colors</source>
<translation>&amp;Zëvendëso Ngjyra</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Zëvendëso Ngjyra</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Anulo</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
</message>
<message>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation>Përzje ngjyrat e krijuara me ngjyrat e dokumentit</translation>
<translation type="obsolete">Përzje ngjyrat e krijuara me ngjyrat e dokumentit</translation>
</message>
<message>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation>Zëvendëso ngjyrat e krijuara te ngjyrat e dokumentit</translation>
<translation type="obsolete">Zëvendëso ngjyrat e krijuara te ngjyrat e dokumentit</translation>
</message>
<message>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation>Lëri ngjyrat të paprekura</translation>
<translation type="obsolete">Lëri ngjyrat të paprekura</translation>
</message>
<message>
<source>Difference between selected value and counted ones. See documentation for more info</source>
<translation>Ndryshimi ndërmjet vlerash të përzgjedhura dhe atyre të tashmë në lojë. Për më tepër të dhëna shihni dokumentimin</translation>
<translation type="obsolete">Ndryshimi ndërmjet vlerash të përzgjedhura dhe atyre të tashmë në lojë. Për më tepër të dhëna shihni dokumentimin</translation>
</message>
<message>
<source>Click the wheel to get base color</source>
<translation>Klikoni rrethin për të marrë ngjyrën bazë</translation>
<translation type="obsolete">Klikoni rrethin për të marrë ngjyrën bazë</translation>
</message>
<message>
<source>Here you have the sample color schema</source>
<translation>Këtu ju tregohet skema e ngjyrës shembull</translation>
<translation type="obsolete">Këtu ju tregohet skema e ngjyrës shembull</translation>
</message>
<message>
<source>Select one of the method to create color schema. See documentation for more info</source>
<translation>Përzgjidhni një nga metodat për të krijuar skemë ngjyre. Shihni dokumentimin për më tepër të dhëna</translation>
<translation type="obsolete">Përzgjidhni një nga metodat për të krijuar skemë ngjyre. Shihni dokumentimin për më tepër të dhëna</translation>
</message>
<message>
<source>Here you have the color of your chosen color schema</source>
<translation>Këtu ju tregohet ngjyra e skemës së zgjedhur për ngjyrën</translation>
<translation type="obsolete">Këtu ju tregohet ngjyra e skemës së zgjedhur për ngjyrën</translation>
</message>
<message>
<source>Merging colors</source>
<translation>Po përzie ngjyra</translation>
<translation type="obsolete">Po përzie ngjyra</translation>
</message>
<message>
<source>Error: </source>
<translation>Gabim:</translation>
<translation type="obsolete">Gabim:</translation>
</message>
<message>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation>Po hap përgjegjësin e ngjyrave.</translation>
<translation type="obsolete">Po hap përgjegjësin e ngjyrave.</translation>
</message>
<message>
<source>Color Merging</source>
<translation>Përzierje Ngjyrash</translation>
<translation type="obsolete">Përzierje Ngjyrash</translation>
</message>
</context>
<context>
12020,24 → 11742,24
</message>
<message>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete">mm</translation>
<translation type="unfinished">mm</translation>
</message>
<message>
<source> in</source>
<translation type="obsolete">inç</translation>
<translation type="unfinished">inç</translation>
</message>
<message>
<source> p</source>
<translation type="obsolete">p</translation>
<translation type="unfinished">p</translation>
</message>
<message>
<source>Move Vector</source>
<translation>Zhvendos Vektor</translation>
<translation type="obsolete">Zhvendos Vektor</translation>
</message>
<message>
<source>Move the start of the Gradient Vector with the left Mouse Button pressed and
nove the end of the Gradient Vector with the right Mouse Button pressed</source>
<translation>Zhvendosni fillimin e Vektorit Gradient me Butonin e majtë të Miut të shtypur dhe
<translation type="obsolete">Zhvendosni fillimin e Vektorit Gradient me Butonin e majtë të Miut të shtypur dhe
zhvendosni fundin e Vektorit Gradient me Butonin e djathtë të Miut të shtypur</translation>
</message>
</context>
12192,15 → 11914,15
</message>
<message>
<source>Delete color:</source>
<translation type="obsolete">Fshij ngjyrë:</translation>
<translation type="unfinished">Fshij ngjyrë:</translation>
</message>
<message>
<source>?</source>
<translation type="obsolete">?</translation>
<translation type="unfinished">?</translation>
</message>
<message>
<source>Replace it with:</source>
<translation type="obsolete">Zëvendësoje me:</translation>
<translation type="unfinished">Zëvendësoje me:</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
12224,11 → 11946,11
</message>
<message>
<source>Delete Color:</source>
<translation>Fshij Ngjyrë:</translation>
<translation type="obsolete">Fshij Ngjyrë:</translation>
</message>
<message>
<source>Replace With:</source>
<translation>Zëvendëso Me:</translation>
<translation type="obsolete">Zëvendëso Me:</translation>
</message>
</context>
<context>
12239,7 → 11961,7
</message>
<message>
<source>Delete from:</source>
<translation type="obsolete">Fshij prej:</translation>
<translation type="unfinished">Fshij prej:</translation>
</message>
<message>
<source>to:</source>
12255,7 → 11977,7
</message>
<message>
<source>Delete From:</source>
<translation>Fshij Prej:</translation>
<translation type="obsolete">Fshij Prej:</translation>
</message>
</context>
<context>
12262,23 → 11984,23
<name>DmF</name>
<message>
<source>Missing Font</source>
<translation type="obsolete">Gërma që Mungojnë</translation>
<translation type="unfinished">Gërma që Mungojnë</translation>
</message>
<message>
<source>The Font %1 is not installed.</source>
<translation type="obsolete">Gërmat %1 nuk janë instaluar.</translation>
<translation type="unfinished">Gërmat %1 nuk janë instaluar.</translation>
</message>
<message>
<source>Use</source>
<translation type="obsolete">Përdor</translation>
<translation type="unfinished">Përdor</translation>
</message>
<message>
<source>instead</source>
<translation type="obsolete">më mirë</translation>
<translation type="unfinished">më mirë</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">OK</translation>
<translation type="unfinished">OK</translation>
</message>
</context>
<context>
12440,103 → 12162,103
<name>DocumentItemAttributes</name>
<message>
<source>None</source>
<translation>Asnjë</translation>
<translation type="obsolete">Asnjë</translation>
</message>
<message>
<source>Relates To</source>
<translation>Lidhet Me</translation>
<translation type="obsolete">Lidhet Me</translation>
</message>
<message>
<source>Is Parent Of</source>
<translation>Është Prind I</translation>
<translation type="obsolete">Është Prind I</translation>
</message>
<message>
<source>Is Child Of</source>
<translation>Është Pjellë E</translation>
<translation type="obsolete">Është Pjellë E</translation>
</message>
<message>
<source>Text Frames</source>
<translation>Korniza Tekstesh</translation>
<translation type="obsolete">Korniza Tekstesh</translation>
</message>
<message>
<source>Image Frames</source>
<translation>Korniza Pamjesh</translation>
<translation type="obsolete">Korniza Pamjesh</translation>
</message>
<message>
<source>Boolean</source>
<translation>Buleane</translation>
<translation type="obsolete">Buleane</translation>
</message>
<message>
<source>Integer</source>
<translation>I plotçËëÇ</translation>
<translation type="obsolete">I plotçËëÇ</translation>
</message>
<message>
<source>String</source>
<translation>Varg</translation>
<translation type="obsolete">Varg</translation>
</message>
<message>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation>Veti Objekti Dokumenti</translation>
<translation type="obsolete">Veti Objekti Dokumenti</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation>Emër</translation>
<translation type="obsolete">Emër</translation>
</message>
<message>
<source>Type</source>
<translation>Tip</translation>
<translation type="obsolete">Tip</translation>
</message>
<message>
<source>Value</source>
<translation>Vlerë</translation>
<translation type="obsolete">Vlerë</translation>
</message>
<message>
<source>Parameter</source>
<translation>Parametër</translation>
<translation type="obsolete">Parametër</translation>
</message>
<message>
<source>Relationship</source>
<translation>Marrëdhënie</translation>
<translation type="obsolete">Marrëdhënie</translation>
</message>
<message>
<source>Relationship To</source>
<translation>Marrëdhënie Me</translation>
<translation type="obsolete">Marrëdhënie Me</translation>
</message>
<message>
<source>Auto Add To</source>
<translation>Vetështo Te</translation>
<translation type="obsolete">Vetështo Te</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Add</source>
<translation>&amp;Shto</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Shto</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopjo</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Kopjo</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Fshi</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Fshi</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>Pa&amp;stro</translation>
<translation type="obsolete">Pa&amp;stro</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+L</translation>
<translation type="obsolete">Alt+L</translation>
</message>
</context>
<context>
12665,11 → 12387,11
</message>
<message>
<source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Kartela Postscript (*.ps);;Tërë Kartelat (*)</translation>
<translation type="unfinished">Kartela Postscript (*.ps);;Tërë Kartelat (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Postscript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation>Kartela Postscript (*.ps);;Tërë Kartelat(*)</translation>
<translation type="obsolete">Kartela Postscript (*.ps);;Tërë Kartelat(*)</translation>
</message>
</context>
<context>
12691,17 → 12413,17
<name>EditMacroDialog</name>
<message>
<source>Editing Macro: &lt;b&gt;</source>
<translation type="obsolete">Po përpunoj Makro: &lt;b&gt;</translation>
<translation type="unfinished">Po përpunoj Makro: &lt;b&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus - Macro Manager</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Përgjegjës Makrosh</translation>
<translation type="unfinished">Scribus - Përgjegjës Makrosh</translation>
</message>
<message>
<source>The file &apos;%1&apos; already exists.
Are you sure you want to overwrite it?
</source>
<translation type="obsolete">Ka një kartelë &apos;%1&apos; tashmë.
<translation type="unfinished">Ka një kartelë &apos;%1&apos; tashmë.
Jeni të sigurtë se doni të mbishkruhet?
</translation>
</message>
12709,7 → 12431,7
<source>You have already edited this macro.
Are you sure you want to discard all your changes?
</source>
<translation type="obsolete">E keni përpunuar tashmë këtë makro.
<translation type="unfinished">E keni përpunuar tashmë këtë makro.
Jeni të sigurtë se doni të hidhni tej tërë ndryshimet tuaj?
</translation>
</message>
12718,7 → 12440,7
 
%1
</source>
<translation type="obsolete">Vijon një gjurmim i plotë:
<translation type="unfinished">Vijon një gjurmim i plotë:
 
%1
</translation>
12728,7 → 12450,7
be saved in its current form. The error was:
%1
</source>
<translation type="obsolete">Dështoi përpunimi i makros, ndaj nuk mund
<translation type="unfinished">Dështoi përpunimi i makros, ndaj nuk mund
të ruhet në formën e tanishme. Gabimi qe:
%1
</translation>
12735,96 → 12457,116
</message>
<message>
<source>Scribus - New Macro</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Makro e Re</translation>
<translation type="unfinished">Scribus - Makro e Re</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;This is the Edit Macro / New Macro dialog box. Here you can change the source code to macros. Edit the source code to the macro in the text editing area below the &quot;Source Code&quot; label and click OK to save your changes to the macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Kjo është kutia e dialogut Përpunoni Makro / Makro e Re. Këtu mund të ndryshoni kodin burim për makrot. Përpunoni kodin burim për makron te zona për përpunim teksti nën etiketën &quot;Kod Burim&quot; dhe klikoni OK për të ruajtur ndryshimet te makroja.&lt;/qt&gt;</translation>
<translation type="unfinished">&lt;qt&gt;Kjo është kutia e dialogut Përpunoni Makro / Makro e Re. Këtu mund të ndryshoni kodin burim për makrot. Përpunoni kodin burim për makron te zona për përpunim teksti nën etiketën &quot;Kod Burim&quot; dhe klikoni OK për të ruajtur ndryshimet te makroja.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Source Code:</source>
<translation type="obsolete">Kod Burim:</translation>
<translation type="unfinished">Kod Burim:</translation>
</message>
<message>
<source>Editing Macro:</source>
<translation type="obsolete">Po përpunoj Makro:</translation>
<translation type="unfinished">Po përpunoj Makro:</translation>
</message>
<message>
<source>The name of the macro being edited.</source>
<translation type="obsolete">Emri i makros që po përpunohet.</translation>
<translation type="unfinished">Emri i makros që po përpunohet.</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;/qt&gt;This item displays the name of the macro you are currently editing.&lt;qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;/qt&gt;Ky përbërës shfaq emrin e makros që jeni duke përpunuar për çastin.&lt;qt&gt;</translation>
<translation type="unfinished">&lt;/qt&gt;Ky përbërës shfaq emrin e makros që jeni duke përpunuar për çastin.&lt;qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Anulo</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
<translation type="unfinished">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Discard all changes and exit.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Hidh tej tërë ndryshimetDiscard all changes dhe dil.&lt;/qt&gt;</translation>
<translation type="unfinished">&lt;qt&gt;Hidh tej tërë ndryshimetDiscard all changes dhe dil.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Exit the editing dialog, discarding all changes you have made. If you want to exit without saving the macro but don&apos;t want to lose your changes, save your changes with &quot;Save Source As...&quot;.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Dilni nga dialogu i përpunimit, duke hedhur tej tërë ndryshimet që bëtë. Nëse doni të dilni pa ruajtur makron por nuk doni të humbni ndryshimet tuaj, ruajini ndryshimet me &quot;Ruaj Burim Si...&quot;.&lt;/qt&gt;</translation>
<translation type="unfinished">&lt;qt&gt;Dilni nga dialogu i përpunimit, duke hedhur tej tërë ndryshimet që bëtë. Nëse doni të dilni pa ruajtur makron por nuk doni të humbni ndryshimet tuaj, ruajini ndryshimet me &quot;Ruaj Burim Si...&quot;.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Ok</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ok</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Ok</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+O</source>
<translation type="obsolete">Alt+O</translation>
<translation type="unfinished">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Save changes and exit.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Ruaj ndryshimet dhe dil.&lt;/qt&gt;</translation>
<translation type="unfinished">&lt;qt&gt;Ruaj ndryshimet dhe dil.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Save changes to the macro and exit. If there is a problem with the macro, a message will be displayed and the editing dialog will not close.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Ruaj ndryshimet te makroja dhe dil. Nëse ka ndonjë problem me makron, do të shfaqet një mesazh dhe dialogu i përpunimit nuk do të mbyllet.&lt;/qt&gt;</translation>
<translation type="unfinished">&lt;qt&gt;Ruaj ndryshimet te makroja dhe dil. Nëse ka ndonjë problem me makron, do të shfaqet një mesazh dhe dialogu i përpunimit nuk do të mbyllet.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;This text area contains the source code of the macro. If you&apos;re creating a new macro there won&apos;t be anything in it, and if you&apos;re editing an existing macro the source code the macro was defined with will be shown here.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Kjo zonë teksti përmban kodin burim të makros. Nëse po krijoni një makro të re nuk do të ketë gjë brenda saj, dhe nëse po përpunoni një makro ekzistuese, këtu do të tregohet kodi burim që përcaktonte makron.&lt;/qt&gt;</translation>
<translation type="unfinished">&lt;qt&gt;Kjo zonë teksti përmban kodin burim të makros. Nëse po krijoni një makro të re nuk do të ketë gjë brenda saj, dhe nëse po përpunoni një makro ekzistuese, këtu do të tregohet kodi burim që përcaktonte makron.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Load Source ...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ngarko Burim ...</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Ngarko Burim ...</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+L</translation>
<translation type="unfinished">Alt+L</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Replace the current source code with code from a file.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Zëvendëso kodin e çastit me kod prej një kartele.&lt;/qt&gt;</translation>
<translation type="unfinished">&lt;qt&gt;Zëvendëso kodin e çastit me kod prej një kartele.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Load new source code into the editing area from &quot;file&quot;. Any source code in the editing area is replaced. The loaded source must be a Scribus macro function. If you load any other script, you&apos;ll need to edit it so that it&apos;ll work as a scripter macro before saving it.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Ngarko prej një &quot;kartele&quot; kod të ri burim te zona e përpunimit . Çfarëdo kod burim në zonën e përpunimit zëvendësohet. Burimi i ngarkuar duhet të jetë një funksion makroje Scribus. Nëse ngarkoni një tjetër programth, do t&apos;ju duhet ta përpunoni para ruajtjes së tij që të mund të funksionojë si një programues makro.&lt;/qt&gt;</translation>
<translation type="unfinished">&lt;qt&gt;Ngarko prej një &quot;kartele&quot; kod të ri burim te zona e përpunimit . Çfarëdo kod burim në zonën e përpunimit zëvendësohet. Burimi i ngarkuar duhet të jetë një funksion makroje Scribus. Nëse ngarkoni një tjetër programth, do t&apos;ju duhet ta përpunoni para ruajtjes së tij që të mund të funksionojë si një programues makro.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save Source As...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ruaj Burim Si...</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Ruaj Burim Si...</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
<translation type="unfinished">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Save the source code being edited to a file.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Ruaj te një kartelë kodin burim që po përpunohet.&lt;/qt&gt;</translation>
<translation type="unfinished">&lt;qt&gt;Ruaj te një kartelë kodin burim që po përpunohet.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Save the source code - the text - of the macro to a file. You can edit the saved source and load it again with &quot;Load Source...&quot;.</source>
<translation type="obsolete">Ruaj në një kartelë kodin burim - tekstin - e makros. Mund ta përpunoni kodin e ruajtur dhe ta ngarkoni sërish me &quot;Ngarko Burim...&quot;.</translation>
<translation type="unfinished">Ruaj në një kartelë kodin burim - tekstin - e makros. Mund ta përpunoni kodin e ruajtur dhe ta ngarkoni sërish me &quot;Ngarko Burim...&quot;.</translation>
</message>
<message>
<source>Python source files (.py)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Save File Dialog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Save macro source</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Open File Dialog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Select the source file to load</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EditStyle</name>
12874,7 → 12616,7
</message>
<message>
<source>St&amp;roke Color:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">Ndërro Ngjyrën e Sfondit</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
12954,15 → 12696,15
</message>
<message>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete">mm</translation>
<translation type="unfinished">mm</translation>
</message>
<message>
<source> in</source>
<translation type="obsolete">inç</translation>
<translation type="unfinished">inç</translation>
</message>
<message>
<source> p</source>
<translation type="obsolete">p</translation>
<translation type="unfinished">p</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
12977,17 → 12719,17
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<source>Align to Baseline &amp;Grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Preview of the Paragraph Style:</source>
<translation>Paraparje e Stilit të Paragrafit:</translation>
<translation type="obsolete">Paraparje e Stilit të Paragrafit:</translation>
</message>
<message>
<source>Sample text of this paragraph style</source>
<translation>Tekst shembull për këtë stil paragrafi</translation>
<translation type="obsolete">Tekst shembull për këtë stil paragrafi</translation>
</message>
<message>
<source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Editor</name>
13183,107 → 12925,79
<name>ExtImageProps</name>
<message>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Vetë të Zgjeruara Pamjeje</translation>
<translation type="obsolete">Vetë të Zgjeruara Pamjeje</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation>Normale</translation>
<translation type="obsolete">Normale</translation>
</message>
<message>
<source>Darken</source>
<translation>Errëso</translation>
<translation type="obsolete">Errëso</translation>
</message>
<message>
<source>Lighten</source>
<translation>Zbardh</translation>
<translation type="obsolete">Zbardh</translation>
</message>
<message>
<source>Hue</source>
<translation>Hue</translation>
<translation type="obsolete">Hue</translation>
</message>
<message>
<source>Saturation</source>
<translation>Ngopje</translation>
<translation type="obsolete">Ngopje</translation>
</message>
<message>
<source>Color</source>
<translation>Ngjyrë</translation>
<translation type="obsolete">Ngjyrë</translation>
</message>
<message>
<source>Luminosity</source>
<translation>Ndriçim</translation>
<translation type="obsolete">Ndriçim</translation>
</message>
<message>
<source>Multiply</source>
<translation>Shumëfisho</translation>
<translation type="obsolete">Shumëfisho</translation>
</message>
<message>
<source>Screen</source>
<translation>Ekran</translation>
<translation type="obsolete">Ekran</translation>
</message>
<message>
<source>Dissolve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Overlay</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Hard Light</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Soft Light</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Difference</source>
<translation>Ndryshim</translation>
<translation type="obsolete">Ndryshim</translation>
</message>
<message>
<source>Exlusion</source>
<translation>Përjashtim</translation>
<translation type="obsolete">Përjashtim</translation>
</message>
<message>
<source>Color Dodge</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Color Burn</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Blend Mode:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Opacity:</source>
<translation>Patejdukshmëri:</translation>
<translation type="obsolete">Patejdukshmëri:</translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation>Emër</translation>
<translation type="obsolete">Emër</translation>
</message>
<message>
<source>Background</source>
<translation>Sfond</translation>
<translation type="obsolete">Sfond</translation>
</message>
<message>
<source>Layers</source>
<translation>Shtresa</translation>
<translation type="obsolete">Shtresa</translation>
</message>
<message>
<source>Don&apos;t use any Path</source>
<translation>Mos përdor ndonjë Shteg</translation>
<translation type="obsolete">Mos përdor ndonjë Shteg</translation>
</message>
<message>
<source>Paths</source>
<translation>Shtigje</translation>
<translation type="obsolete">Shtigje</translation>
</message>
</context>
<context>
13314,28 → 13028,20
</message>
<message>
<source>Resolution:</source>
<translation>Qartësi:</translation>
<translation type="obsolete">Qartësi:</translation>
</message>
<message>
<source>DPI</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
<translation type="obsolete">RGB</translation>
</message>
<message>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
</message>
<message>
<source>Grayscale</source>
<translation>Shkallë të Grisë</translation>
<translation type="obsolete">Shkallë të Grisë</translation>
</message>
<message>
<source>Colorspace:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Farbmanager</name>
13460,7 → 13166,7
<name>FontPrefs</name>
<message>
<source>Global Font Settings</source>
<translation type="obsolete">Rregullime të Përgjithshme Gërmash</translation>
<translation type="unfinished">Rregullime të Përgjithshme Gërmash</translation>
</message>
<message>
<source>Available Fonts</source>
13480,7 → 13186,7
</message>
<message>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Po</translation>
<translation type="unfinished">Po</translation>
</message>
<message>
<source>Font Name</source>
13488,23 → 13194,23
</message>
<message>
<source>Use Font</source>
<translation type="obsolete">Përdor Gërma </translation>
<translation type="unfinished">Përdor Gërma </translation>
</message>
<message>
<source>Embed in:</source>
<translation type="obsolete">Trupëzo në:</translation>
<translation type="unfinished">Trupëzo në:</translation>
</message>
<message>
<source>Subset</source>
<translation type="obsolete">Nënset</translation>
<translation type="unfinished">Nënset</translation>
</message>
<message>
<source>Type</source>
<translation type="obsolete">Tip</translation>
<translation type="unfinished">Tip</translation>
</message>
<message>
<source>Path to Font File</source>
<translation type="obsolete">Shteg për te Kartelë Gërmash</translation>
<translation type="unfinished">Shteg për te Kartelë Gërmash</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Available Fonts</source>
13540,11 → 13246,11
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Anulo</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a Directory</source>
13553,27 → 13259,27
<message>
<source>Font Name</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Emër Gërmash</translation>
<translation type="obsolete">Emër Gërmash</translation>
</message>
<message>
<source>Use Font</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Përdor Gërma </translation>
<translation type="obsolete">Përdor Gërma </translation>
</message>
<message>
<source>Embed in:</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Trupëzo në:</translation>
<translation type="obsolete">Trupëzo në:</translation>
</message>
<message>
<source>Subset</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Nënset</translation>
<translation type="obsolete">Nënset</translation>
</message>
<message>
<source>Path to Font File</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Shteg për te Kartelë Gërmash</translation>
<translation type="obsolete">Shteg për te Kartelë Gërmash</translation>
</message>
</context>
<context>
13580,163 → 13286,167
<name>FontPreview</name>
<message>
<source>Fonts Preview</source>
<translation type="obsolete">Paraparje Gërmash</translation>
<translation type="unfinished">Paraparje Gërmash</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+O</source>
<translation type="obsolete">Alt+O</translation>
<translation type="unfinished">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Anulo</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
<translation type="unfinished">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<translation type="obsolete">W-ja është një shkronjë që i mungon Shqipes </translation>
<translation type="unfinished">W-ja është një shkronjë që i mungon Shqipes </translation>
</message>
<message>
<source>Append selected font into Style, Font menu</source>
<translation type="obsolete">Vër gërma të përzgjedhura te Stil, menu Gërmash</translation>
<translation type="unfinished">Vër gërma të përzgjedhura te Stil, menu Gërmash</translation>
</message>
<message>
<source>Leave preview</source>
<translation type="obsolete">Lër paraparje</translation>
<translation type="unfinished">Lër paraparje</translation>
</message>
<message>
<source>Font Name</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Emër Gërmash</translation>
<translation type="obsolete">Emër Gërmash</translation>
</message>
<message>
<source>Doc</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Dok</translation>
<translation type="obsolete">Dok</translation>
</message>
<message>
<source>Type</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Tip</translation>
<translation type="obsolete">Tip</translation>
</message>
<message>
<source>Subset</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Nënset</translation>
<translation type="obsolete">Nënset</translation>
</message>
<message>
<source>Access</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Hyrje</translation>
<translation type="obsolete">Hyrje</translation>
</message>
<message>
<source>Font Size:</source>
<translation>Madhësi Gërmash:</translation>
<translation type="obsolete">Madhësi Gërmash:</translation>
</message>
<message>
<source>Fonts Preview</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Paraparje Gërmash</translation>
<translation type="obsolete">Paraparje Gërmash</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>&amp;OK</translation>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+O</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Alt+O</translation>
<translation type="obsolete">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<source>Quick Search: </source>
<translation>Kërkim i Shpejtë:</translation>
<translation type="obsolete">Kërkim i Shpejtë:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Search</source>
<translation>&amp;Kërko</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Kërko</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>&amp;Mbyll</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Mbyll</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+C</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Alt+C</translation>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<source>Append selected font into Style, Font menu</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Vër gërma të përzgjedhura te Stil, menu Gërmash</translation>
<translation type="obsolete">Vër gërma të përzgjedhura te Stil, menu Gërmash</translation>
</message>
<message>
<source>Leave preview</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Lër paraparje</translation>
<translation type="obsolete">Lër paraparje</translation>
</message>
<message>
<source>Typing the text here provides quick searching in the font names. E.g. &apos;bold&apos; shows all fonts with Bold in name. Searching is case insensitive.</source>
<translation>Shtypja këtu e tekstit ofron kërkim të shpejtë nëpër emrat e gërmave. P.sh. &apos;bold&apos; shfaq tërë gërmat me Bold te emri. Kërkimi nuk ndikohet nga gërma të mëdha apo të vogla.</translation>
<translation type="obsolete">Shtypja këtu e tekstit ofron kërkim të shpejtë nëpër emrat e gërmave. P.sh. &apos;bold&apos; shfaq tërë gërmat me Bold te emri. Kërkimi nuk ndikohet nga gërma të mëdha apo të vogla.</translation>
</message>
<message>
<source>Start searching</source>
<translation>Fillo kërkimin</translation>
<translation type="obsolete">Fillo kërkimin</translation>
</message>
<message>
<source>Size of the selected font</source>
<translation>Madhësi gërmash të përzgjedhura</translation>
<translation type="obsolete">Madhësi gërmash të përzgjedhura</translation>
</message>
<message>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>W-ja është një shkronjë që i mungon Shqipes </translation>
<translation type="obsolete">W-ja është një shkronjë që i mungon Shqipes </translation>
</message>
<message>
<source>User</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Përdorues</translation>
<translation type="obsolete">Përdorues</translation>
</message>
<message>
<source>System</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Sistem</translation>
<translation type="obsolete">Sistem</translation>
</message>
<message>
<source>Size of the Font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FontReplaceDialog</name>
<message>
<source>Font Substitution</source>
<translation>Zëvendësim Gërmash</translation>
<translation type="obsolete">Zëvendësim Gërmash</translation>
</message>
<message>
<source>This Document contains some Fonts that are not installed on your System,
please choose a suitable replacement for them.</source>
<translation>Ky Dokument përmban ca Gërma që nuk janë të instaluara në Sistemin tuaj,
<translation type="obsolete">Ky Dokument përmban ca Gërma që nuk janë të instaluara në Sistemin tuaj,
ju lutemi zgjidhni një zëvendësim të përshtatshëm për to.</translation>
</message>
<message>
<source>Original Font</source>
<translation>Gërma Origjinale</translation>
<translation type="obsolete">Gërma Origjinale</translation>
</message>
<message>
<source>Substitution Font</source>
<translation>Gërma Zëvendësuese</translation>
<translation type="obsolete">Gërma Zëvendësuese</translation>
</message>
<message>
<source>Make these substitutions permanent</source>
<translation>Bëji këta zëvendësime të përhershëm</translation>
<translation type="obsolete">Bëji këta zëvendësime të përhershëm</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
<translation type="obsolete">OK</translation>
</message>
</context>
<context>
13762,19 → 13472,19
</message>
<message>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete">pt</translation>
<translation type="unfinished">pt</translation>
</message>
<message>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete">mm</translation>
<translation type="unfinished">mm</translation>
</message>
<message>
<source> in</source>
<translation type="obsolete">inç</translation>
<translation type="unfinished">inç</translation>
</message>
<message>
<source> p</source>
<translation type="obsolete">p</translation>
<translation type="unfinished">p</translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal Guides</source>
13859,31 → 13569,31
</message>
<message>
<source>&amp;Add</source>
<translation>&amp;Shto</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Shto</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Fshi</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Fshi</translation>
</message>
<message>
<source>D&amp;elete All</source>
<translation>&amp;Fshij Tërë</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Fshij Tërë</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Faqerojtësa</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Faqerojtësa</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>&amp;Shtyp...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Shtyp...</translation>
</message>
<message>
<source>E&amp;xit</source>
<translation>&amp;Dil</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Dil</translation>
</message>
<message>
<source>Searching is case unsensitive</source>
<translation>Kërkimi nuk ndikohet nga gërma të mëdha apo të vogla</translation>
<translation type="obsolete">Kërkimi nuk ndikohet nga gërma të mëdha apo të vogla</translation>
</message>
<message>
<source>unknown</source>
13899,12 → 13609,20
</message>
<message>
<source>New Bookmark</source>
<translation>Faqerojtës i Ri</translation>
<translation type="obsolete">Faqerojtës i Ri</translation>
</message>
<message>
<source>New Bookmark&apos;s Title:</source>
<translation>Titull Faqerojtësi të Ri:</translation>
<translation type="obsolete">Titull Faqerojtësi të Ri:</translation>
</message>
<message>
<source>Ctrl+F</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>F3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HyAsk</name>
13929,7 → 13647,7
<name>HySettings</name>
<message>
<source>Hyphenator Settings</source>
<translation type="obsolete">Rregullime Ndarësi</translation>
<translation type="unfinished">Rregullime Ndarësi</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fully Automatic</source>
13953,11 → 13671,11
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Anulo</translation>
</message>
<message>
<source>If you uncheck this you will get a dialog
14008,7 → 13726,7
</message>
<message>
<source>&amp;Inserting</source>
<translation type="obsolete">&amp;Po fus</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Po fus</translation>
</message>
<message>
<source>Page(s)</source>
14028,11 → 13746,11
</message>
<message>
<source>Inserting</source>
<translation type="obsolete">Po fus</translation>
<translation type="unfinished">Po fus</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Template (Left Page):</source>
<translation type="obsolete">&amp;Stampë (Faqe Majtas):</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Stampë (Faqe Majtas):</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Template:</source>
14044,7 → 13762,7
</message>
<message>
<source>Template (Right Page):</source>
<translation type="obsolete">Stampë (Faqe Djathtas):</translation>
<translation type="unfinished">Stampë (Faqe Djathtas):</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
14056,15 → 13774,15
</message>
<message>
<source>&amp;Insert</source>
<translation>&amp;Fut</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Fut</translation>
</message>
<message>
<source>Template (&amp;Left Page):</source>
<translation>Stampë (Faqe &amp;Majtas):</translation>
<translation type="obsolete">Stampë (Faqe &amp;Majtas):</translation>
</message>
<message>
<source>Template (&amp;Right Page):</source>
<translation>Stampë (Faqe &amp;Djathtas):</translation>
<translation type="obsolete">Stampë (Faqe &amp;Djathtas):</translation>
</message>
</context>
<context>
14075,35 → 13793,35
</message>
<message>
<source>Number of Rows:</source>
<translation type="obsolete">Numri i Rreshtave:</translation>
<translation type="unfinished">Numri i Rreshtave:</translation>
</message>
<message>
<source>Number of Columns:</source>
<translation type="obsolete">Numri i Shtyllave:</translation>
<translation type="unfinished">Numri i Shtyllave:</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">OK</translation>
<translation type="unfinished">OK</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Anulo</translation>
<translation type="unfinished">Anulo</translation>
</message>
<message>
<source>Number of rows:</source>
<translation>Numër rreshtash:</translation>
<translation type="obsolete">Numër rreshtash:</translation>
</message>
<message>
<source>Number of columns:</source>
<translation>Numër shtyllash:</translation>
<translation type="obsolete">Numër shtyllash:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Anulo</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
</message>
</context>
<context>
14161,7 → 13879,7
<name>KeyManager</name>
<message>
<source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
<translation type="obsolete">Administro Shkurtprerje Tastiere</translation>
<translation type="unfinished">Administro Shkurtprerje Tastiere</translation>
</message>
<message>
<source>Action</source>
14197,7 → 13915,7
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Anulo</translation>
</message>
<message>
<source>Alt</source>
14233,47 → 13951,47
</message>
<message>
<source>Loadable Shortcut Sets</source>
<translation>Grupe të Ngarkueshëm Shkurtprerjesh</translation>
<translation type="obsolete">Grupe të Ngarkueshëm Shkurtprerjesh</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Load</source>
<translation>&amp;Ngarko</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Ngarko</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Import...</source>
<translation>&amp;Importo...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Importo...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Export...</source>
<translation>&amp;Eksporto...</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Eksporto...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Reset</source>
<translation>&amp;Rimerr</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Rimerr</translation>
</message>
<message>
<source>Keyboard shortcut sets available to load</source>
<translation>Grupe shkurtprerjesh tastierash të gatshëm për t´u ngarkuar</translation>
<translation type="obsolete">Grupe shkurtprerjesh tastierash të gatshëm për t´u ngarkuar</translation>
</message>
<message>
<source>Load the selected shortcut set</source>
<translation>Ngarko grupin e përzgjedhur të shkurtprerjeve</translation>
<translation type="obsolete">Ngarko grupin e përzgjedhur të shkurtprerjeve</translation>
</message>
<message>
<source>Import a shortcut set into the current configuration</source>
<translation>Importo një grup shkurtprerjesh në formësimin e çastit</translation>
<translation type="obsolete">Importo një grup shkurtprerjesh në formësimin e çastit</translation>
</message>
<message>
<source>Export the current shortcuts into an importable file</source>
<translation>Eksporto shkurtprerjet e çastit në një kartelë të importueshme</translation>
<translation type="obsolete">Eksporto shkurtprerjet e çastit në një kartelë të importueshme</translation>
</message>
<message>
<source>Reload the default Scribus shortcuts</source>
<translation>Ringarko shkurtprerjet Scribus parazgjedhje</translation>
<translation type="obsolete">Ringarko shkurtprerjet Scribus parazgjedhje</translation>
</message>
<message>
<source>Key Set XML Files (*.ksxml)</source>
<translation>Kartela Gupe Tastesh XML (*.ksxml)</translation>
<translation type="obsolete">Kartela Gupe Tastesh XML (*.ksxml)</translation>
</message>
</context>
<context>
14308,7 → 14026,7
</message>
<message>
<source>Name</source>
<translation>Emër</translation>
<translation type="obsolete">Emër</translation>
</message>
</context>
<context>
14394,35 → 14112,35
<name>MSpinBox</name>
<message>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete">pt</translation>
<translation type="unfinished">pt</translation>
</message>
<message>
<source>pt</source>
<translation type="obsolete">pt</translation>
<translation type="unfinished">pt</translation>
</message>
<message>
<source>mm</source>
<translation type="obsolete">mm</translation>
<translation type="unfinished">mm</translation>
</message>
<message>
<source>in</source>
<translation type="obsolete">inç</translation>
<translation type="unfinished">inç</translation>
</message>
<message>
<source>p</source>
<translation type="obsolete">p</translation>
<translation type="unfinished">p</translation>
</message>
<message>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete">mm</translation>
<translation type="unfinished">mm</translation>
</message>
<message>
<source> in</source>
<translation type="obsolete">inç</translation>
<translation type="unfinished">inç</translation>
</message>
<message>
<source> p</source>
<translation type="obsolete">p</translation>
<translation type="unfinished">p</translation>
</message>
</context>
<context>
14430,7 → 14148,7
<message>
<source>Passed object is not callable</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="obsolete">Objekti i dhënë nuk mund të thirret</translation>
<translation type="unfinished">Objekti i dhënë nuk mund të thirret</translation>
</message>
</context>
<context>
14437,39 → 14155,39
<name>MacroManager</name>
<message>
<source>Manage Macros</source>
<translation type="obsolete">Administro Makro</translation>
<translation type="unfinished">Administro Makro</translation>
</message>
<message>
<source>Brings up a graphical window for creating, deleting, editing, saving and loading macros.</source>
<translation type="obsolete">Bie një dritare grafike për krijim, fshirje, përpunim, ruajtje dhe ngarkim makrosh.</translation>
<translation type="unfinished">Bie një dritare grafike për krijim, fshirje, përpunim, ruajtje dhe ngarkim makrosh.</translation>
</message>
<message>
<source>Create, edit and delete macros</source>
<translation type="obsolete">Krijoni, përpunoni dhe fshini makro</translation>
<translation type="unfinished">Krijoni, përpunoni dhe fshini makro</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Macro</source>
<translation type="obsolete">&amp;Makro</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Makro</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus - Macro Manager</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Përgjegjës Makrosh</translation>
<translation type="unfinished">Scribus - Përgjegjës Makrosh</translation>
</message>
<message>
<source>Unable to open the requested file: %1</source>
<translation type="obsolete">I pazoti të hap kartelën e kërkuar: %1</translation>
<translation type="unfinished">I pazoti të hap kartelën e kërkuar: %1</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus - Edit Macro</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Përpunoni Makro</translation>
<translation type="unfinished">Scribus - Përpunoni Makro</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;The macro name you requested is already taken by another macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Emri i makros që kërkuat është zënë tashmë nga një tjetër makro.&lt;/qt&gt;</translation>
<translation type="unfinished">&lt;qt&gt;Emri i makros që kërkuat është zënë tashmë nga një tjetër makro.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Macro creation failed. The macro manager was unable to set up the macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Krijimi i makros dështoi. Përgjegjësi i makros nuk qe në gjendje të rregullojë makron.&lt;/qt&gt;</translation>
<translation type="unfinished">&lt;qt&gt;Krijimi i makros dështoi. Përgjegjësi i makros nuk qe në gjendje të rregullojë makron.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>The macro &apos;%1&apos; has reported a minor error.
14478,7 → 14196,7
 
%3
</source>
<translation type="obsolete">Makroja &apos;%1&apos; ka raportuar një gabim të vockël.
<translation type="unfinished">Makroja &apos;%1&apos; ka raportuar një gabim të vockël.
Gabimi është: %2
Vijon një gjurmues i plotë:
 
14492,7 → 14210,7
 
%3
</source>
<translation type="obsolete">Makroja &apos;%1&apos; nuk arriti të ekzekutohet saktë.
<translation type="unfinished">Makroja &apos;%1&apos; nuk arriti të ekzekutohet saktë.
Gabimi është: %2
Vijon një gjurmues i plotë:
 
14499,52 → 14217,60
%3
</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus - New Macro</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enter name for new macro: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ManageMacrosDialog</name>
<message>
<source>Scribus - Macro Manager</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Përgjegjës Makrosh</translation>
<translation type="unfinished">Scribus - Përgjegjës Makrosh</translation>
</message>
<message>
<source>Renaming the macro failed because the name is already in use.</source>
<translation type="obsolete">Riemërtimi i makros dështoi sepse emri është tashmë në përdorim.</translation>
<translation type="unfinished">Riemërtimi i makros dështoi sepse emri është tashmë në përdorim.</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus - Manage Macros</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Administroni Makro</translation>
<translation type="unfinished">Scribus - Administroni Makro</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;&lt;p&gt;This window is the Scribus Macro Manager. Here you can create macros, edit macros, etc. All changes are made using the buttons on the right hand side of the window.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;All changes made in this dialog take effect instantly - you cannot cancel the actions you make here.
The table in the center of the dialog lists what macros are currently loaded and some information about them. Use &quot;What&apos;s this&quot; on the table for more information.&lt;/p&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;&lt;p&gt;Kjo dritare përfaqëson Përgjegjësin e Makrove të Scribus-it. Këtu mund të krijoni makro, përpunoni makro, etj. Tërë ndryshimet bëhen duke përdorur butonat në anën e djathtë të dritares.&lt;/p&gt;
<translation type="unfinished">&lt;qt&gt;&lt;p&gt;Kjo dritare përfaqëson Përgjegjësin e Makrove të Scribus-it. Këtu mund të krijoni makro, përpunoni makro, etj. Tërë ndryshimet bëhen duke përdorur butonat në anën e djathtë të dritares.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tërë ndryshimet e bërë në këtë dialog hyjnë në fuqi në çast - nuk mund të anuloni veprimet që bëni këtu.
Tabela në qendër të dialogut liston cilat makro janë për çastin të ngarkuara dhe disa të dhëna rreth tyre. Përdorni &quot;Ç&apos;është kjo&quot; prej tabele për më tepër të dhëna.&lt;/p&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">E &amp;re</translation>
<translation type="unfinished">E &amp;re</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+N</source>
<translation type="obsolete">Alt+N</translation>
<translation type="unfinished">Alt+N</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Create a new macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Krijoni një makro të re.&lt;/qt&gt;</translation>
<translation type="unfinished">&lt;qt&gt;Krijoni një makro të re.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Create a new macro by prompting for the macro name then bringing up the edit macro dialog box.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Krijoni një makro të re duke filluar nga emri i makros mandej me hapjen e kutizës së dialogut të përpunimit të makrove.&lt;/qt&gt;</translation>
<translation type="unfinished">&lt;qt&gt;Krijoni një makro të re duke filluar nga emri i makros mandej me hapjen e kutizës së dialogut të përpunimit të makrove.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Ok</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ok</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Ok</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+O</source>
<translation type="obsolete">Alt+O</translation>
<translation type="unfinished">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<source>Close this dialog.</source>
14556,19 → 14282,19
</message>
<message>
<source>Macro</source>
<translation type="obsolete">Makro</translation>
<translation type="unfinished">Makro</translation>
</message>
<message>
<source>Edit</source>
<translation type="obsolete">Përpunoni</translation>
<translation type="unfinished">Përpunoni</translation>
</message>
<message>
<source>Accel</source>
<translation type="obsolete">Përshpejt</translation>
<translation type="unfinished">Përshpejt</translation>
</message>
<message>
<source>Description</source>
<translation type="obsolete">Përshkrim</translation>
<translation type="unfinished">Përshkrim</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;p&gt;This table lists the macros that are currently defined.&lt;/p&gt;
14577,7 → 14303,7
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Edit:&lt;/b&gt; If the macro can be edited, &quot;Yes&quot; appears in this column. Usually if a macro cannot be edited it was created using the register_macro command in a script.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Accel:&lt;/b&gt; The menu shortcut key sequence, if any, associated with the macro. For example, CTRL-F8 means that you can press Control-F8 when in Scribus to run the macro.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; If the macro contains a &quot;docstring&quot;, a special string at the start of its definition that describes it, that is shown here. If the docstring is long, only the beginning is shown - use &quot;What&apos;s This&quot; on the macro&apos;s entry in the Macro menu to see the full description.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Kjo tabelë liston makrot që janë për çastin të përcaktuara.&lt;/p&gt;
<translation type="unfinished">&lt;p&gt;Kjo tabelë liston makrot që janë për çastin të përcaktuara.&lt;/p&gt;
 
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Emër:&lt;/b&gt; Emri i makros, si tregohet në shtyllën e menusë dhe në vende të tjerë nëpër Scribus.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Përpunoni:&lt;/b&gt; Nëse makroja mund të përpunohet, në këtë shtyllë shfaqet &quot;Po&quot;. Zakonisht nëse një makro nuk mund të përpunohet ka pas qenë krijuar duke përdorur urdhrin register_macro në një programth.&lt;/p&gt;
14586,31 → 14312,31
</message>
<message>
<source>Rena&amp;me</source>
<translation type="obsolete">Ri&amp;emërto</translation>
<translation type="unfinished">Ri&amp;emërto</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+M</source>
<translation type="obsolete">Alt+M</translation>
<translation type="unfinished">Alt+M</translation>
</message>
<message>
<source>Rename the selected macro.</source>
<translation type="obsolete">Riemërtoni makron e përzgjedhur.</translation>
<translation type="unfinished">Riemërtoni makron e përzgjedhur.</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Rename the selected macro. You will be prompted for the new name.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Riemërtoni makron e përzgjedhur. Do t&apos;ju kërkohet emri i ri.&lt;/qt&gt;</translation>
<translation type="unfinished">&lt;qt&gt;Riemërtoni makron e përzgjedhur. Do t&apos;ju kërkohet emri i ri.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Përpuno...</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Përpuno...</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+E</source>
<translation type="obsolete">Alt+E</translation>
<translation type="unfinished">Alt+E</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Edit the source of the selected macro, if the source is availible.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Përpunoni burimin e makros së përzgjedhur, nëse burimi është i mundshëm.&lt;/qt&gt;</translation>
<translation type="unfinished">&lt;qt&gt;Përpunoni burimin e makros së përzgjedhur, nëse burimi është i mundshëm.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;p&gt;Edit the selected macro. &lt;/p&gt;
14622,86 → 14348,144
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fshi</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Fshi</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
<translation type="unfinished">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Delete the currently selected macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Fshi makron e përzgjedhur për çastin.&lt;/qt&gt;</translation>
<translation type="unfinished">&lt;qt&gt;Fshi makron e përzgjedhur për çastin.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;p&gt;Delete the selected macro. This is instant, and there is no way to recover the macro once deleted. If the macro is created by a start-up script, it will reappear next time you load Scribus.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Fshi makron e përzgjedhur. Kjo është e menjëhershme, dhe nuk ka rrugëdalje nëse fshihet një herë makroja. Nëse makroja është krijuar nga një programth që niset gjatë nisjes së kompjuterit, do të rishfaqet herës pasuese që ngarkoni ngarkoni Scribus-in.&lt;/p&gt;</translation>
<translation type="unfinished">&lt;p&gt;Fshi makron e përzgjedhur. Kjo është e menjëhershme, dhe nuk ka rrugëdalje nëse fshihet një herë makroja. Nëse makroja është krijuar nga një programth që niset gjatë nisjes së kompjuterit, do të rishfaqet herës pasuese që ngarkoni ngarkoni Scribus-in.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Set Accel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cakto Accel</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Cakto Accel</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
<translation type="unfinished">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Set the keyboard shortcut for the selected macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Rregulloni shkurtprerje tastiere për makron e përzgjedhur.&lt;/qt&gt;</translation>
<translation type="unfinished">&lt;qt&gt;Rregulloni shkurtprerje tastiere për makron e përzgjedhur.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;p&gt;Set the keyboard shortcut (accelerator) key of the selected macro. You will be prompted for the new shortcut in a dialog box.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Caktoni tast shkurtprejrjeje tastiere (përshpejtues) për makron e përzgjedhur. Do t&apos;ju kërkohet shkurtprerja e re te kutia e dialogut.&lt;/p&gt;</translation>
<translation type="unfinished">&lt;p&gt;Caktoni tast shkurtprejrjeje tastiere (përshpejtues) për makron e përzgjedhur. Do t&apos;ju kërkohet shkurtprerja e re te kutia e dialogut.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>E&amp;xport</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eksportoni</translation>
<translation type="unfinished">&amp;Eksportoni</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+X</source>
<translation type="obsolete">Alt+X</translation>
<translation type="unfinished">Alt+X</translation>
</message>
<message>
<source>Export macros to a file.</source>
<translation type="obsolete">Eksporto makro si një kartelë.</translation>
<translation type="unfinished">Eksporto makro si një kartelë.</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;p&gt;Export macros to an external file. The file will be a Python script containing the scripter commands to re-create the macros. It can be run using &lt;tt&gt;Load extension script&lt;/tt&gt; from the &lt;tt&gt;Script&lt;/tt&gt; menu, or the import button in the macro manager.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If you want a nice, human readable version of your macros, select the macro you want, press the &lt;tt&gt;Edit&lt;/tt&gt; button, and use the &lt;tt&gt;Save source&lt;/tt&gt; button in the &lt;tt&gt;Edit Macro&lt;/tt&gt; dialog. You won&apos;t be able to load that version with &lt;tt&gt;Load extension script&lt;/tt&gt; - instead, create a new macro with the&lt;tt&gt; New&lt;/tt&gt; button and use &lt;tt&gt;Load source&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Eksporto makro në një kartelë të jashtme. Kartela do të jetë një programth Python që përmban urdhra programuesi për të rikrijuar makron. Mund të xhirohet përmes &lt;tt&gt;Ngarko programth zgjerimi&lt;/tt&gt; prej menusë &lt;tt&gt;Programthe&lt;/tt&gt;, ose prej butonit import te përgjegjësi i makrove.&lt;/p&gt;
<translation type="unfinished">&lt;p&gt;Eksporto makro në një kartelë të jashtme. Kartela do të jetë një programth Python që përmban urdhra programuesi për të rikrijuar makron. Mund të xhirohet përmes &lt;tt&gt;Ngarko programth zgjerimi&lt;/tt&gt; prej menusë &lt;tt&gt;Programthe&lt;/tt&gt;, ose prej butonit import te përgjegjësi i makrove.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nëse doni një version të këndshëm, të lexueshëm nga syri i njeriut për makrot tuaja, përzgjidhni makron që doni, shtypni butonin &lt;tt&gt;Përpunoni&lt;/tt&gt;, dhe përdorni butonin &lt;tt&gt;Ruaj burim&lt;/tt&gt; te dialogu &lt;tt&gt;Përpunoni Makro&lt;/tt&gt;. Nuk do të jeni në gjendje të ngarkoni atë version me &lt;tt&gt;Ngarko programth zgjerimi&lt;/tt&gt; - në vend të kësaj, krijoni një makro të re me butonin &lt;tt&gt; E re&lt;/tt&gt; dhe përdorni &lt;tt&gt;Ngarko burim&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Delete &amp;All</source>
<translation type="obsolete">Fshi &amp;Tërë</translation>
<translation type="unfinished">Fshi &amp;Tërë</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
<translation type="unfinished">Alt+A</translation>
</message>
<message>
&l