Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Regard whitespace Rev 5879 → Rev 5878

/trunk/Scribus/scribus/po/scribus.uk.ts
225,44 → 225,7
 
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
<translation>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ця функція була зворотньо адаптована з 1.3.х серії. Використовуйте
константу PAGE_3 і більші на Ваш ризик, так же як і значення константи firstPageOrder більше за 1.
 
Створює новий документ та повертає true при умові успішного завершення. Параметри мають
такі значенні:
 
size = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви можете використовувати
попередньо визначені константи PAPER_&lt;тип паперу&gt;, напр. PAPER_A4 і т.п.
 
margins = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля документа.
 
orientation = Орієнтація сторінки - константи PORTRAIT, LANDSCAPE.
 
firstPageNumer = Номер першої пронумерованої сторінки документа. Хоча в більшості випадків
використовується 1, можливе використання більших значень, наприклад при створенні документа,
який складається з кількох частин.
 
unit = Це значення встановлює одиниці виміру, які використовуються в документі. Використовуйте
для цього попередньо визначені константи, такі як UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
pagesType = Одна з попередньо визначених констант PAGE_n. PAGE_1 означає одну сторінку,
PAGE_2 - для двосторонніх документів, PAGE_3 для 3-х сторінкових брошур, а PAGE_4 для 4-х
сторінкових.
 
firstPageOrder = Позиція першої сторінки документа, які індексуються з нуля (0 = перша сторінка).
 
Значення ширини, висоти та полів виражаються в установлених одиницях виміру документа. Константи
PAPER_* виражаються в точках. Якщо одиниці виміру Вашого документа не являються точками, то
майте на увазі неспівпадання їх з одиницями розміру паперу.
 
Приклад: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS, PAGE_4, 3)
 
Може повернути помилку ScribusError, якщо значення firstPageOrder більше ніж дозволено pagesType.
</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
2455,7 → 2418,7
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
<translation>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
<translation type="unfinished">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
Створює новий документ та повертає true в разі успіху. Параметри мають
2499,16 → 2462,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
<translation>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; ціле число
 
Повертає реальне число знаків, які переповнили текстову рамку &quot;name&quot;.
Якщо значення nolinks не дорівнює нулю, то зв&quot;язки між текстовими рамками
не будуть використовуватися. Без установки цього параметра буде проглянуто
весь ланцюг з&quot;єднаних рамок.
 
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо цільова рамка не являється
текстовою
</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>zoomDocument(double)
2516,12 → 2470,7
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
<translation>zoomDocument(double)
 
Змінює масштабування зображення документа в головному вікні інтерфейса.
Значення повинні бути дійсними числами типу 20.0, 100.0, і т.д. Масштабувати
по розміру використовує 100 як мітку.
</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
2741,7 → 2690,7
</message>
<message>
<source>Japanese:</source>
<translation>Японська:</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
2826,10 → 2775,7
the media size of the PostScript file.
Not recommended unless
requested by your printer.</source>
<translation>Дозволяє Вам явно установити
розмір паперу для друку у PostScript
файлі. Не рекомендується використовувати
без рекомендації професійного друкаря.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
3490,11 → 3436,11
</message>
<message>
<source>JavaScript</source>
<translation>JavaScript</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation>Зображення (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Постскрипт (*.eps);;Всі файли (*)</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
4401,13 → 4347,12
<name>DocIm</name>
<message>
<source>Importing failed</source>
<translation>Імпортування не вдалося</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Importing Word document failed
%1</source>
<translation>Імпортувати файла Ворд не вдалося
%1</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
4692,7 → 4637,7
</message>
<message>
<source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation>Файли постскрипту (*.ps);;Всі файли (*)</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
5089,7 → 5034,7
</message>
<message>
<source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
<translation>Файли JavaScript (*.js);;Всі файли (*)</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
5455,7 → 5400,7
</message>
<message>
<source>PostScript</source>
<translation>Постскрипт</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
6366,15 → 6311,7
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Edit:&lt;/b&gt; If the macro can be edited, &quot;Yes&quot; appears in this column. Usually if a macro cannot be edited it was created using the register_macro command in a script.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Accel:&lt;/b&gt; The menu shortcut key sequence, if any, associated with the macro. For example, CTRL-F8 means that you can press Control-F8 when in Scribus to run the macro.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Description:&lt;/b&gt; If the macro contains a &quot;docstring&quot;, a special string at the start of its definition that describes it, that is shown here. If the docstring is long, only the beginning is shown - use &quot;What&apos;s This&quot; on the macro&apos;s entry in the Macro menu to see the full description.&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Ця таблиця містить всі визначені на даний час макроси.&lt;/p&gt;
 
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Макрос:&lt;/b&gt; Назва макроса, як вказано на панелі меню та в інших місцях в Scribus.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Редагувати:&lt;/b&gt; Якщо макрос можна редагувати, то у цій колонці буде написано &quot;Так&quot;. Звичайно макрос неможливо редагувати, якщо
він був створений командою сценарія register_macro.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Гар. послід.:&lt;/b&gt; Гаряча послідовність клавіш, яка відповідає макросу. Наприклад, CTRL-F8 означає, що Ви можете натиснути Control-F8
при використанні Scribus, щоб запустити макрос.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Опис:&lt;/b&gt; Якщо макрос містить &quot;docstring&quot; - особливе строкове значення на початку свого визначення, то воно буде тут показано. Якщо
docstring довга - буде показано лише його початок. Використовуйте інструмент &quot;Що це?&quot; на меню макросів, щоб побачити повний опис.&lt;/p&gt;</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
7353,7 → 7290,7
</message>
<message>
<source>New Template %1</source>
<translation>Новий шаблон %1</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
7790,7 → 7727,7
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation>Вихід</translation>
<translation type="unfinished">Вихід</translation>
</message>
</context>
<context>
8497,36 → 8434,35
</message>
<message>
<source>Image Compression Methods</source>
<translation>Методи стиснення зображень</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>JPEG - Lossy</source>
<translation>JPEG - З втратами якості</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Zip - Lossless</source>
<translation>Zip - Без втрат якості</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number.</source>
<translation>Вставити розділений комами список знаків де знак * означає всі сторінки, 1-5 означає діапазон сторінок, а окреме число означає певну сторінку.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation.</source>
<translation>Згенерувати зменшені зображення кожної сторінки в PDF. Деякі програми для перегляду можуть
використовувати зменшені зображення для навігації.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic, unless you have a need for special compression options. This only applies to JPEG images</source>
<translation>Метод стиснення зображень. Автоматичний дозволяє Scribus вибрати найкращий метод. ZIP не приводить до втрати якості і гарно підходить для зображень з однотонними кольорами. JPEG краще працює при створенні PDF файлів меншого розміру, які містять багато фотографічних зображень (з деякою втратою якості зображень). Залиште цю установку автоматичною якщо у Вас немає потреби в особливих методах стиснення. Ця установка відноситься лише до JPEG зображень</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%) - This only affects JPEG images.</source>
<translation>Ступені стиснення: Мінімальна (25%), Низька (50%), Середня (75%), Висока (85%), Максимальна (95%) - впливає лише на JPEG зображення.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Re-sample your bitmap images to the selected DPI. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. This can increase memory usage and slow down export.</source>
<translation>Перерахувати растрові зображення до вибраного ТНД. Не вибирайте цю установку і зображення залишаться в початковому вигляді. Може привести до збільшення використання пам&quot;яті на сповільнення експорту.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
10031,15 → 9967,15
</message>
<message>
<source>PostScript Interpreter</source>
<translation>Інтерпретатор постскрипту</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>File system location for the GhostScript interpreter</source>
<translation>Розміщення інтерпретатора GhostScript на файловій системі</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation>Метод видалення деяких відтінків сірого, які компонуються з салатового, жовтого, та малинового кольорів та використання чорного кольору натомість. Найбільше впливає на частини зображень з нейтральними або темними тонами близькими до сірого кольору. Може покращити друк деяких зображень. У кожному конкретному випадку рекомендується попереднє тестування та підбір. Знижує ймовірність перенасичення паперу чорнилами.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
11435,37 → 11371,37
</message>
<message>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation>Зміни і Вашому документі не були записані а Ви збираєтеся їх відмінити. Ви бажаєте продовжувати?</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>firstPageOrder is bigger than allowed.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Значення firstPageOrder більше допустимого.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Only text frames can be checked for overflowing</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Лише текстові рамки можуть бути перевірені на переповнення</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Dzongkha</source>
<translation>Джонгха</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Icelandic</source>
<translation>Ісландська</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 (found using fontconfig) is broken, discarding it</source>
<translation>Шрифт %1 (знайдений за допомогою fontconfig) не відповідає вимогам - видалено</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Failed to load a font - freetype couldn&apos;t find the font file</source>
<translation>Не вдалося завантажити шрифт - freetype не зміг знайти файл шрифта</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Word Documents</source>
<translation>Документи Ворд</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
11828,35 → 11764,35
<name>ScToolBar</name>
<message>
<source>Top</source>
<translation>Зверху</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Right</source>
<translation>Справа</translation>
<translation type="unfinished">Правий край</translation>
</message>
<message>
<source>Bottom</source>
<translation>Знизу</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Left</source>
<translation>Зліва</translation>
<translation type="unfinished">Лівий край</translation>
</message>
<message>
<source>Allow Docking To...</source>
<translation>Дозволити приєднування компонентів...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal</source>
<translation>Горизонтально</translation>
<translation type="unfinished">Горизонтально</translation>
</message>
<message>
<source>Vertical</source>
<translation>Вертикально</translation>
<translation type="unfinished">Вертикально</translation>
</message>
<message>
<source>Floating Orientation...</source>
<translation>Плаваюча орієнтація...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
13056,27 → 12992,27
</message>
<message>
<source>JavaScripts...</source>
<translation>Сценарії JavaScript...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation>Сценарії &amp;JavaScript...</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>GhostScript : You cannot use EPS Images</source>
<translation>GhostScript : Ви не можете використовувати EPS зображення</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>EPS Files (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation>Файли EPS (*.eps);;Всі файли (*)</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Norwegian</source>
<translation>Норвезька</translation>
<translation type="unfinished">Норвезька</translation>
</message>
<message>
<source>Icelandic</source>
<translation>Ісландська</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
13380,9 → 13316,7
<source>&lt;qt&gt;&lt;p&gt;&lt;tt&gt;Enable Legacy Name Aliases&lt;/tt&gt; is an advanced option. You should probably leave it how it is.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If checked, this option will cause the scripter to create a large number of function and constant name aliases for 1.2.0 script compatibility. It defaults to checked.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;This option does not take effect until Scribus is restarted.&lt;/p&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation>&lt;qt&gt;&lt;p&gt;&lt;tt&gt;Ввімкнути псевдоніми імен для зворотньої сумісності &lt;/tt&gt; - це продвинута установка. Вам, мабуть, краще залишити її у теперішньому стані в даний час.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Якщо ввімкнути цю установку то сценарист створить багато псевдомів імен функцій та констант для зворотньої сумісності з сценаріями версії 1.2.0. По умовчанню ця установка ввімкнена.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ця опція буде активована лише після запуску Scribus.&lt;/p&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
13949,7 → 13883,7
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation>Вихід</translation>
<translation type="unfinished">Вихід</translation>
</message>
</context>
<context>
/trunk/Scribus/scribus/qm/scribus.uk.qm
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream