Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 7900 → Rev 7901

/branches/Version133x/Scribus/scribus/po/scribus.sl.ts
196,7 → 196,45
 
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>newDocument(velikost, robovi, postavitev, številkaPrveStrani,
merskaEnota, vrstaStrani, zaporedjePrveStrani) -&gt; bool
 
Ustvari nov dokument in vrne true, če je uspelo. Parametri imajo naslednji pomen:
 
velikost = Skupek mer (širina, višina), ki opisuje velikost dokumenta. Uporabite
lahko vnaprej določene konstante, poimenovane PAPER_&lt;vrsta_papirja&gt;,
npr. PAPER_A4 itn.
 
robovi = Skupek mer (levo, desno, zgoraj, spodaj), ki opisuje robove dokumenta.
 
postavitev = postavitev strani - konstanti PORTRAIT in LANDSCAPE
 
številkaPrveStrani = je številka prve strani v dokumentu, uporabljena za
oštevilčevanje strani. Čeprav najpogosteje hočete 1, je uporabno za višje
številke, če ustvarjate dokument v več delih.
 
merskaEnota: ta vrednost nastavi merske enote, ki jih uporablja dokument. Uporabite
vnaprej določene konstante, eno izmed: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
vrstaStrani = Ena od vnaprej določenih konstant PAGE_n. PAGE_1 je posamična stran,
PAGE_2 je za dvostranske dokumente, PAGE_3 je za tristransko zgibanko in
PAGE_4 je za štiristransko zgibanko.
 
zaporedjePrveStrani = Kateri položaj ima prva stran dokumenta.
Indeksirano od 0 (0 = prva).
 
številoStrani = Število strani, ki naj bodo ustvarjene.
 
Vrednosti za širino, višino in robove so izražene v danih merskih enotah
dokumenta. Konstante PAPER_* so izražene v točkah. Če vaš dokument
ni v točkah, poskrbite, da bo tako.
 
primer: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)
 
Lahko vrne napako ScribusError, če je firstPageOrder večja od dovoljenega z pagesType.
</translation>
</message>
</context>
<context>
321,7 → 359,12
 
May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>openDoc(&quot;ime&quot;)
 
Odpre dokument &quot;ime&quot;.
 
Lahko vrne napako ScribusError, če dokumenta ni mogoče odpreti.
</translation>
</message>
<message>
<source>saveDoc()
952,7 → 995,10
 
See getHGuides.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getVGuides()
 
Glejte getHGuides.
</translation>
</message>
<message>
<source>setVGuides()
959,7 → 1005,10
 
See setHGuides.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setVGuides()
 
Glejte setHGuides.
</translation>
</message>
<message>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
1884,7 → 1933,7
</message>
<message>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Bivši prevajalci:</translation>
<translation>Nekdanji prevajalci:</translation>
</message>
<message>
<source>Catalan:</source>
1960,19 → 2009,19
</message>
<message>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Uporabljena Ghostscript verzija %1</translation>
<translation>Uporabljena različica Ghostscript-a %1</translation>
</message>
<message>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Nobene Ghostscript verzije ni na voljo</translation>
<translation>Na voljo ni nobene različice Ghostscript-a</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;b&gt;Scribus verzija %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
<translation>&lt;b&gt;Scribus različice %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<source>Build ID:</source>
<translation>Zgrajeni ID:</translation>
<translation>ID gradnje:</translation>
</message>
<message>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
1980,11 → 2029,11
</message>
<message>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua različica:</translation>
<translation>Različica Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
</message>
<message>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Windows&amp;#174; različica:</translation>
<translation>Različica Windows&amp;#174; :</translation>
</message>
<message>
<source>March</source>
1996,11 → 2045,11
</message>
<message>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ikone projekta Tango:</translation>
</message>
<message>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Različica OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;:</translation>
</message>
</context>
<context>
3016,7 → 3065,7
</message>
<message>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokaži stolpce okvira z besedilom</translation>
</message>
</context>
<context>
4447,7 → 4496,7
</message>
<message>
<source>Main</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Glavno</translation>
</message>
</context>
<context>
4836,11 → 4885,11
</message>
<message>
<source>Choosing this will enable printing this on all plates. Registration colors are used for printer marks such as crop marks, registration marks and the like. These are not typically used in the layout itself.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>S to izbiro boste omogočili tiskanje na vseh ploščah. Registracijske barve se uporabljajo za tiskarske oznake, kot so oznake za obrezovanje, registrske oznake in podobno. Te niso pogosto uporabljene v sami postavitvi.</translation>
</message>
<message>
<source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>S to izbiro boste to barvo naredili za spot barvo, s čimer boste ustvarili nov spot pri izdelavi plošč ali separacij. To je najpogosteje uporabljeno, ko logotip ali druga barva potrebuje natanko predstavitev ali pa je ni mogoče potanko prikazati s črnili CMYK. Metalna in fluoroscentna črnila so dober primer, ki ga ni mogoče enostavno prikazati s črnili CMYK.</translation>
</message>
</context>
<context>
5269,7 → 5318,7
</message>
<message>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color many not be able to be printed exactly as displayed on screen. Spot colors are indicated by a red circle. Registration colors will have a registration mark next to the color. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Če je upravljanje barv omogočeno, pomeni opozorilni trikotnik opozorilo, da je barva morda zunaj barvnega gamuta profila trenutno izbranega tiskalnika. To pomeni, da barva morda ne bo mogoče natisniti natanko tako, kot je videti na zaslonu. Spot barve nakazuje rdeči krožec. Registracijske barve imajo poleg barve registracijsko oznako. Več namigov o opozorilih gamuta najdete v sprotni pomoči pod Upravljanje barv.</translation>
</message>
</context>
<context>
5643,95 → 5692,95
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Navadno</translation>
</message>
<message>
<source>Normal Left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Navadno levo</translation>
</message>
<message>
<source>Normal Middle</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Navadno sredinsko</translation>
</message>
<message>
<source>Normal Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Navadno desno</translation>
</message>
<message>
<source>Monday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ponedeljek</translation>
</message>
<message>
<source>Tuesday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Torek</translation>
</message>
<message>
<source>Wednesday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sreda</translation>
</message>
<message>
<source>Thursday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Četrtek</translation>
</message>
<message>
<source>Friday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Petek</translation>
</message>
<message>
<source>Saturday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sobota</translation>
</message>
<message>
<source>Sunday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nedelja</translation>
</message>
<message>
<source>January</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Januar</translation>
</message>
<message>
<source>February</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Februar</translation>
</message>
<message>
<source>March</source>
<translation type="unfinished">Marec</translation>
<translation>Marec</translation>
</message>
<message>
<source>April</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>April</translation>
</message>
<message>
<source>May</source>
<translation type="unfinished">Maj</translation>
<translation>Maj</translation>
</message>
<message>
<source>June</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Junij</translation>
</message>
<message>
<source>July</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Julij</translation>
</message>
<message>
<source>August</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Avgust</translation>
</message>
<message>
<source>September</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>September</translation>
</message>
<message>
<source>October</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Oktober</translation>
</message>
<message>
<source>November</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>November</translation>
</message>
<message>
<source>December</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>December</translation>
</message>
</context>
<context>
7214,11 → 7263,11
</message>
<message>
<source>Click and hold down to select the line spacing mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Kliknite in držite pritisnjeno za izbor načina razmikanja črt.</translation>
</message>
<message>
<source>Auto</source>
<translation type="unfinished">Samodejno</translation>
<translation>Samodejno</translation>
</message>
</context>
<context>
7882,7 → 7931,7
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Zbriši</translation>
<translation>I&amp;zbriši</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;hange...</source>
7943,7 → 7992,7
</message>
<message>
<source>Font search paths can only be set when there are no documents open. Close any open documents, then use File -&gt;Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Poti za iskanje pisav lahko nastavite samo v nastavitvah, in to le če nimate odprtega dokumenta. Za spreminjanje poti iskanja pisav zaprite vse odprte dokumente, nato uporabite Datoteka-&gt;Nastavitve-&gt;Pisave.</translation>
</message>
</context>
<context>
9533,19 → 9582,19
</message>
<message>
<source>Unable to Rename Master Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Glavne strani ni mogoče preimenovati</translation>
</message>
<message>
<source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Navadne strani ni mogoče preimenovati.</translation>
</message>
<message>
<source>Rename Master Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Preimenuj glavno stran</translation>
</message>
<message>
<source>New Name:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Novo ime:</translation>
</message>
</context>
<context>
10574,23 → 10623,23
</message>
<message>
<source>Make text in lower frames flow around the object. The options below define how this is enabled.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Besedilo v spodnjih okvirih naj obliva predmet. Možnosti spodaj določajo podrobnosti.</translation>
</message>
<message>
<source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uporabite okvirno škatlo, ki je vedno pravokotna, namesto oblike okvirja za potek besedila ali okvire besedila pod predmetom. </translation>
</message>
<message>
<source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uporabite drugo vrstico, izvorno temelječo na obliki okvira, za potek besedila ali okvire besedila pod predmetom. </translation>
</message>
<message>
<source>Auto</source>
<translation type="unfinished">Samodejno</translation>
<translation>Samodejno</translation>
</message>
<message>
<source>Click and hold down to select the line spacing mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Klinite in držite pritisnjeno za izbor načina razmikanja črt.</translation>
</message>
</context>
<context>
10659,7 → 10708,7
</message>
<message>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation>Črta pia črta</translation>
<translation>Črta črta-pika</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
10687,7 → 10736,7
</message>
<message>
<source>pt</source>
<translation type="unfinished">točk</translation>
<translation>točk</translation>
</message>
</context>
<context>
11380,7 → 11429,7
</message>
<message>
<source>This file contains some unsupported features</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ta datoteka vsebuje nekatere nepodprte značilnosti</translation>
</message>
</context>
<context>
12438,11 → 12487,11
</message>
<message>
<source>Enable &amp;Antialiasing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Omogoči &amp;glajenje robov</translation>
</message>
<message>
<source>Provides a more pleasant view of Type 1 Fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ponuja prijaznejši ogled pisav Type 1, TrueType, OpenType, dokumentov EPS, PDF ter vektorske grafike v predogledu, pri čemer je predogled malce počasnejši</translation>
</message>
</context>
<context>
12953,7 → 13002,7
</message>
<message>
<source>Document Layout</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Postavitev dokumenta</translation>
</message>
</context>
<context>
15653,11 → 15702,11
</message>
<message>
<source>Importing text</source>
<translation>Uvažam besedilo</translation>
<translation>Uvažanje besedila</translation>
</message>
<message>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Vse podprte oblike</translation>
<translation>Vse podprte vrste</translation>
</message>
<message>
<source>HTML Files</source>
15685,7 → 15734,7
</message>
<message>
<source>Font %1 is broken, discarding it</source>
<translation>Pisava %1 je pokvarjena, izpuščam</translation>
<translation>Pisava %1 je okvarjena, zato bo izpuščena</translation>
</message>
<message>
<source>Template: </source>
15696,7 → 15745,7
External Links
</source>
<translation>
Povezave navzven
Zunanje povezave
</translation>
</message>
<message>
15713,15 → 15762,15
</message>
<message>
<source>Albanian</source>
<translation>Albanščina</translation>
<translation>albanski</translation>
</message>
<message>
<source>Basque</source>
<translation>Baskovščina</translation>
<translation>baskovski</translation>
</message>
<message>
<source>Bulgarian</source>
<translation>Bolgarščina</translation>
<translation>bolgarski</translation>
</message>
<message>
<source>Brazilian</source>
15729,119 → 15778,119
</message>
<message>
<source>Catalan</source>
<translation>Katalonščina</translation>
<translation>katalonski</translation>
</message>
<message>
<source>Chinese</source>
<translation>Kitajščina</translation>
<translation>kitajski</translation>
</message>
<message>
<source>Czech</source>
<translation>Češčina</translation>
<translation>češki</translation>
</message>
<message>
<source>Danish</source>
<translation>Danščina</translation>
<translation>danski</translation>
</message>
<message>
<source>Dutch</source>
<translation>Nizozemščina</translation>
<translation>nizozemski</translation>
</message>
<message>
<source>English</source>
<translation>Angleščina</translation>
<translation>angleški</translation>
</message>
<message>
<source>English (British)</source>
<translation>Angleščina (Britanska)</translation>
<translation>angleški (Velika britanija)</translation>
</message>
<message>
<source>Esperanto</source>
<translation>Esperanto</translation>
<translation>esperanto</translation>
</message>
<message>
<source>German</source>
<translation>Nemščina</translation>
<translation>nemški</translation>
</message>
<message>
<source>Finnish</source>
<translation>Finščina</translation>
<translation>finski</translation>
</message>
<message>
<source>French</source>
<translation>Francoščina</translation>
<translation>francoski</translation>
</message>
<message>
<source>Galician</source>
<translation>Galščina</translation>
<translation>galski</translation>
</message>
<message>
<source>Greek</source>
<translation>Grščina</translation>
<translation>grški</translation>
</message>
<message>
<source>Hungarian</source>
<translation>Madžarščina</translation>
<translation>madžarski</translation>
</message>
<message>
<source>Indonesian</source>
<translation>Indonezijščina</translation>
<translation>indonezijski</translation>
</message>
<message>
<source>Italian</source>
<translation>Italijanščina</translation>
<translation>italijanski</translation>
</message>
<message>
<source>Korean</source>
<translation>Korejščina</translation>
<translation>korejski</translation>
</message>
<message>
<source>Lithuanian</source>
<translation>Litvanščina</translation>
<translation>litvanski</translation>
</message>
<message>
<source>Norwegian (Bokmaal)</source>
<translation>Norveščina (Bokmaal)</translation>
<translation>norveški (Bokmaal)</translation>
</message>
<message>
<source>Norwegian (Nnyorsk)</source>
<translation>Norveščina (Nnyorsk)</translation>
<translation>norveški (Nnyorsk)</translation>
</message>
<message>
<source>Norwegian</source>
<translation>Norveščina</translation>
<translation>norveški</translation>
</message>
<message>
<source>Polish</source>
<translation>Poljščina</translation>
<translation>poljski</translation>
</message>
<message>
<source>Russian</source>
<translation>Ruščina</translation>
<translation>ruski</translation>
</message>
<message>
<source>Swedish</source>
<translation>Švedščina</translation>
<translation>švedski</translation>
</message>
<message>
<source>Spanish</source>
<translation>Španščina</translation>
<translation>španski</translation>
</message>
<message>
<source>Spanish (Latin)</source>
<translation>Španščina (Latinsko)</translation>
<translation>španski (latinski)</translation>
</message>
<message>
<source>Slovak</source>
<translation>Slovaščina</translation>
<translation>slovaški</translation>
</message>
<message>
<source>Slovenian</source>
<translation>Slovenščina</translation>
<translation>slovenski</translation>
</message>
<message>
<source>Serbian</source>
<translation>Srbščina</translation>
<translation>srbski</translation>
</message>
<message>
<source>Tried to set progress &gt; maximum progress</source>
16002,19 → 16051,19
</message>
<message>
<source>Afrikaans</source>
<translation>Afrikaanščina</translation>
<translation>afrikaanski</translation>
</message>
<message>
<source>Turkish</source>
<translation>Turščina</translation>
<translation>turški</translation>
</message>
<message>
<source>Ukranian</source>
<translation>Ukrajinščina</translation>
<translation>ukrajinski</translation>
</message>
<message>
<source>Welsh</source>
<translation>Valižanščina</translation>
<translation>valižanski</translation>
</message>
<message>
<source>The filename must be a string.</source>
16210,7 → 16259,7
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation>Prikrojeno</translation>
<translation>Po meri</translation>
</message>
<message>
<source>A4</source>
16266,7 → 16315,7
</message>
<message>
<source>Points (pt)</source>
<translation>Pike (pt)</translation>
<translation>točke (pt)</translation>
</message>
<message>
<source>Millimetres (mm)</source>
16274,11 → 16323,11
</message>
<message>
<source>Inches (in)</source>
<translation>Palcev (in)</translation>
<translation>palcev (in)</translation>
</message>
<message>
<source>Picas (p)</source>
<translation>Pic (p)</translation>
<translation>pic (p)</translation>
</message>
<message>
<source>File exists</source>
16394,7 → 16443,7
<message>
<source>Style not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Ne najdem sloga.</translation>
<translation>Sloga ni mogoče najti.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot set style on a non-text frame.</source>
16463,27 → 16512,27
</message>
<message>
<source>&amp;Script</source>
<translation>&amp;Skripta</translation>
<translation>&amp;Skript</translation>
</message>
<message>
<source>Croatian</source>
<translation>Hrvaščina</translation>
<translation>hrvaški</translation>
</message>
<message>
<source>Portuguese</source>
<translation>Portugalščina</translation>
<translation>portugalski</translation>
</message>
<message>
<source>Portuguese (BR)</source>
<translation>Portugalščina (BR)</translation>
<translation>portugalski (BR)</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus Crash</source>
<translation>Scribus je razpadel</translation>
<translation>Scribus se je sesul</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus crashes due to Signal #%1</source>
<translation>Scribus je razpadel zaradi napake #%1</translation>
<translation>Scribus se je sesul zaradi napake #%1</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
16511,7 → 16560,7
</message>
<message>
<source>Could not open output file %1</source>
<translation>Ne morem odpreti ciljne datoteke %1</translation>
<translation>Ciljne datoteke %1 ni mogoče odpreti</translation>
</message>
<message>
<source>Output stream not writeable</source>
16551,22 → 16600,22
<message>
<source>found %1 &lt;%2&gt; nodes, need 1.</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>hašel %1 &lt;%2&gt; vozlišč, potrebujem 1.</translation>
<translation>najdenih %1 &lt;%2&gt; vozlišč, potrebno je le eno.</translation>
</message>
<message>
<source>unexpected null &lt;%2&gt; node</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>nepričakovano prazno &lt;%2&gt; vozlišče</translation>
<translation>nepričakovano prazno &lt;%2&gt; vozlišče (null)</translation>
</message>
<message>
<source>node &lt;%1&gt; not an element</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>vložišče &lt;%1&gt; ni element</translation>
<translation>vozlišče &lt;%1&gt; ni element</translation>
</message>
<message>
<source>element &lt;%1&gt; lacks `value&apos; attribute</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>elementu &lt;%1&gt; manjka lastnost &apos;vrednost&apos;</translation>
<translation>elementu &lt;%1&gt; manjka lastnost &apos;value&apos; (vrednost)</translation>
</message>
<message>
<source>element &lt;%1&gt; value must be `true&apos; or `false&apos;</source>
16576,43 → 16625,43
<message>
<source>element &lt;lpiSettingsEntry&gt; lacks `name&apos; attribute</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>elementu &lt;lpiSettingsEntry&gt; manjka lastnost &apos;ime&apos;</translation>
<translation>elementu &lt;lpiSettingsEntry&gt; manjka lastnost &apos;name&apos; (ime)</translation>
</message>
<message>
<source>Freetype2 library not available</source>
<translation>Knjižnica Freetype2 ni dostopna</translation>
<translation>Knjižnica Freetype2 ni na voljo</translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 is broken, no embedding</source>
<translation>Pisava %1 je pokvarjena. Ne vključujem</translation>
<translation>Pisava %1 je okvarjena, zato ne bo vdelana</translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 is broken (read stream), no embedding</source>
<translation>Pisava %1 je pokvarjena. Ne vključujem</translation>
<translation>Pisava %1 je okvarjena (branje toka), zato ne bo vdelana</translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 is broken (FreeType2), discarding it</source>
<translation>Pisava %1 je pokvarjena (FreeType2), zanemarjam</translation>
<translation>Pisava %1 je pokvarjena (FreeType2), zato bo izpuščena</translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 is broken (no Face), discarding it</source>
<translation>Pisava %1 je pokvarjena (brez vrste), zanemarjam</translation>
<translation>Pisava %1 je okvarjena (brez vrste), zato bo izpuščena</translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 has broken glyph %2 (charcode %3)</source>
<translation>Pisava %1 ima pokvarjen znak %2 (koda %3)</translation>
<translation>Pisava %1 ima pokvarjen znak %2 (koda znaka %3)</translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 is broken and will be discarded</source>
<translation>Pisava %1 je pokvarjena in bo zanemarjena</translation>
<translation>Pisava %1 je okvarjena in bo izpuščena</translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 cannot be read, no embedding</source>
<translation>Pisava %1 ni berljiva, ne vključujem</translation>
<translation>Pisava %1 ni berljiva, zato ne bo vdelana</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to load font %1 - font type unknown</source>
<translation>Neuspešno nalaganje pisave %1 - tip pisave neznan</translation>
<translation>Neuspešno nalaganje pisave %1 - vrsta pisave neznana</translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 loaded from %2(%3)</source>
16620,23 → 16669,23
</message>
<message>
<source>Font %1(%2) is duplicate of %3</source>
<translation>Pisava %1(%2) je podvojena z %3</translation>
<translation>Pisava %1(%2) je dvojnik pisave %3</translation>
</message>
<message>
<source>Loading font %1 (found using fontconfig)</source>
<translation>Naložil pisavo %1 (najdena z fontconfig)</translation>
<translation>Nalaganje pisave %1 (najdena z fontconfig)</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to load a font - freetype2 couldn&apos;t find the font file</source>
<translation>Neuspešno nalaganje pisave - freetype2 ni mogel najti datoteke s pisavo</translation>
<translation>Neuspešno nalaganje pisave - freetype2 ne najde datoteke s pisavo</translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 is broken (FreeType), discarding it</source>
<translation>Pisava %1 je pokvarjena (FreeType), izpuščam</translation>
<translation>Pisava %1 je okvarjena (FreeType), zato bo izpuščena</translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 has invalid glyph %2 (charcode %3), discarding it</source>
<translation>Pisave %1 ima neveljaven znak %2 (charcode %3), izpuščam</translation>
<translation>Pisava %1 ima neveljaven znak %2 (koda znaka %3), zato bo izpuščena</translation>
</message>
<message>
<source>extracting face %1 from font %2 (offset=%3, nTables=%4)</source>
16644,7 → 16693,7
</message>
<message>
<source>memcpy header: %1 %2 %3</source>
<translation>memcpy zaglavje: %1 %2 %3</translation>
<translation>Glava memcpy: %1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<source>table &apos;%1&apos;</source>
16652,11 → 16701,11
</message>
<message>
<source>memcpy table: %1 %2 %3</source>
<translation>memcpy tabela: %1 %2 %3</translation>
<translation>Tabela memcpy: %1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<source>memcpy offset: %1 %2 %3</source>
<translation>memcpy zamika: %1 %2 %3</translation>
<translation>Zamik memcpy: %1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<source>You are running a development version of Scribus 1.3.x. The current document you are working with was originally created in Scribus 1.2.2 or lower. The process of saving will make this file unusable again in Scribus 1.2.2 unless you use File-&gt;Save As. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
16760,11 → 16809,11
</message>
<message>
<source>Millimeters (mm)</source>
<translation>Milimetri (mm)</translation>
<translation>milimetri (mm)</translation>
</message>
<message>
<source>Centimeters (cm)</source>
<translation>Centimetri (cm)</translation>
<translation>centimetri (cm)</translation>
</message>
<message>
<source>Cicero (c)</source>
16786,42 → 16835,42
<message>
<source>Color not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Ne najdem barve.</translation>
<translation>Barve ni mogoče najti.</translation>
</message>
<message>
<source>Color not found in document.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Ne najdem barve v dokumentu.</translation>
<translation>Barve v dokumentu ni mogoče najti.</translation>
</message>
<message>
<source>Color not found in default colors.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Ne najdem barve med privzetimi barvami.</translation>
<translation>Barve med privzetimi barvami ni mogoče najti.</translation>
</message>
<message>
<source>Cannot group less than two items</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Ne morem združiti manj kakor dveh predmetov</translation>
<translation>Manj kot dveh predmetov ni mogoče združiti</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t group less than two items</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Ne morem združiti manj kakor dveh predmetov</translation>
<translation>Manj kot dveh predmetov ni mogoče združiti</translation>
</message>
<message>
<source>Need selection or argument list of items to group</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Potrebujem izbiro ali seznam predmetov za združitev</translation>
<translation>Za združevanje je potrebna izbira ali seznam predmetov </translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t set bookmark on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Ne morem nastaviti zaznamkov na nebesedilni okvir</translation>
<translation>Zaznamkov na nebesedilni okvir ni mogoče nastaviti</translation>
</message>
<message>
<source>Can&apos;t get info from a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Ne morem dobiti podatkov iz nebesedilnega okvirja</translation>
<translation>Podatkov iz nebesedilnega okvirja ni mogoče pridobiti</translation>
</message>
<message>
<source>The filename should not be empty string.</source>
16895,7 → 16944,7
</message>
<message>
<source>OpenDocument Text Documents</source>
<translation>OpenDocument dokumenti z besedilom</translation>
<translation>Dokumenti z besedilom OpenDocument</translation>
</message>
<message>
<source>Copy #%1 of </source>
16947,7 → 16996,7
</message>
<message>
<source>Scripter</source>
<translation>Skripter</translation>
<translation>Skripterka</translation>
</message>
<message>
<source>Short Words</source>
16967,11 → 17016,11
</message>
<message>
<source>Scribus crashes due to the following exception : %1</source>
<translation>Scribus je razpadel zaradi sledeče napake: %1</translation>
<translation>Scribus se je sesul zaradi naslednje napake: %1</translation>
</message>
<message>
<source>Creating Font Cache</source>
<translation>Ustvarjam predpomnilnik pisave</translation>
<translation>Ustvarjanje predpomnilnika pisav</translation>
</message>
<message>
<source>New Font found, checking...</source>
16979,19 → 17028,19
</message>
<message>
<source>Modified Font found, checking...</source>
<translation>Spremenjene pisave najdene, preverjanje poteka ...</translation>
<translation>Najdene spremenjene pisave, preverjanje poteka ...</translation>
</message>
<message>
<source>Reading Font Cache</source>
<translation>Berem predpomnilnik pisav</translation>
<translation>Branje predpomnilnika pisav</translation>
</message>
<message>
<source>Writing updated Font Cache</source>
<translation>Pisem posodobljen predpomnilnik pisav</translation>
<translation>Pisanje posodobljenega predpomnilnika pisav</translation>
</message>
<message>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation>Iščem pisave</translation>
<translation>Iskanje pisav</translation>
</message>
<message>
<source>You are running a development version of Scribus 1.3.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.3 or lower. The process of saving will make this file unusable again in Scribus 1.2.3 unless you use File-&gt;Save As. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
17003,28 → 17052,28
</message>
<message>
<source>A file named &apos;%1&apos; already exists.&lt;br/&gt;Do you want to replace it with the file you are saving?</source>
<translation>Datoteka z imenom &apos;%1&apos; že obstaja. &lt;br/&gt;Ali jo želite prepisati z datoteko, ki jo shranjujete?</translation>
<translation>Datoteka z imenom &apos;%1&apos; že obstaja. &lt;br/&gt;Jo želite prepisati z datoteko, ki jo shranjujete?</translation>
</message>
<message>
<source>firstPageOrder is bigger than allowed.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>firstPageOrder je večji kakor je dovoljeno.</translation>
<translation>firstPageOrder je večji, kakor je dovoljeno.</translation>
</message>
<message>
<source>Old .sla format support</source>
<translation>Stara podpora za .sla format</translation>
<translation>Podpora za stari zapis .sla</translation>
</message>
<message>
<source>German (Trad.)</source>
<translation>Nemško (trad.)</translation>
<translation>nemški (trad.)</translation>
</message>
<message>
<source>Exporting PostScript File</source>
<translation>Izvažam PostScript datoteko</translation>
<translation>Izvažanje datoteke PostScript</translation>
</message>
<message>
<source>Printing File</source>
<translation>Tiskam datoteko</translation>
<translation>Tiskanje datoteke</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
17036,15 → 17085,15
</message>
<message>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Uvozi</translation>
<translation>Uvo&amp;zi</translation>
</message>
<message>
<source>Thai</source>
<translation>Tajsko</translation>
<translation>tajski</translation>
</message>
<message>
<source>Barcode Generator</source>
<translation>Generator Črtne kode</translation>
<translation>Generator črtne kode</translation>
</message>
<message>
<source>OpenOffice.org Draw (*.sxd *.odg);;All Files (*)</source>
17052,12 → 17101,12
</message>
<message>
<source>Word Documents</source>
<translation>Word dokumenti</translation>
<translation>Dokumenti Word</translation>
</message>
<message>
<source>Palm PDB Documents</source>
<comment>PDB Importer</comment>
<translation>Palm PDB dokumenti</translation>
<translation>Dokumenti Palm PDB</translation>
</message>
<message>
<source>PDB_data</source>
17067,12 → 17116,12
<message>
<source>PDB Import</source>
<comment>PDB Importer</comment>
<translation>PDB uvoz</translation>
<translation>Uvoz PDB</translation>
</message>
<message>
<source>Could not open file %1</source>
<comment>PDB Importer</comment>
<translation>Ne morem odpreti datoteke %1</translation>
<translation>Datoteke %1 ni mogoče odpreti</translation>
</message>
<message>
<source>This file is not recognized as a PDB document propably. Please, report this as a bug if you are sure it is one.</source>
17081,19 → 17130,19
</message>
<message>
<source>Luxembourgish</source>
<translation>Luxemburščina</translation>
<translation>luksemburški</translation>
</message>
<message>
<source>Japanese</source>
<translation>Japonščina</translation>
<translation>japonski</translation>
</message>
<message>
<source>Arabic</source>
<translation>Arabščina</translation>
<translation>arabski</translation>
</message>
<message>
<source>Estonian</source>
<translation>Estonščina</translation>
<translation>estonski</translation>
</message>
<message>
<source>Given master page name does not match any existing.</source>
17102,32 → 17151,32
</message>
<message>
<source>Icelandic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>islandski</translation>
</message>
<message>
<source>%1 may be corrupted : missing resolution tags</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%1 je morda okvarjena : manjkajo oznake ločljivosti</translation>
</message>
<message>
<source>This file is not recognized as a PDB document. Please, report this as a bug if you are sure it is one.</source>
<comment>PDB Importer</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Te datoteke ni mogoče prepoznati kot dokumenta PDB. Prosimo, sporočite tega hrošča, če ste prepričani vanj.</translation>
</message>
<message>
<source>Breton</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>bretonski</translation>
</message>
<message>
<source>English (American)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>angleški (ZDA)</translation>
</message>
<message>
<source>English (Australian)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>angleški (Avstralija)</translation>
</message>
<message>
<source>%1 may be corrupted : missing or wrong resolution tags</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%1 je morda okvarjena : manjkajoče ali napačne oznake ločljivosti</translation>
</message>
</context>
<context>
19738,7 → 19787,7
</message>
<message>
<source>An error occurred while opening ICC profiles, color management is not enabled.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pri odpiranju profilov ICC je prišlo do napake, zato upravljanje barv ni omogočeno.</translation>
</message>
</context>
<context>
20306,7 → 20355,7
</message>
<message>
<source>Display a console window</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pokaži okno konzole</translation>
</message>
</context>
<context>
20772,7 → 20821,7
<name>ScripterPrefsGui</name>
<message>
<source>Scripter Preferences</source>
<translation>Nastavitve skripterja</translation>
<translation>Nastavitve skripterke</translation>
</message>
<message>
<source>Extension Scripts</source>
21122,7 → 21171,7
</message>
<message>
<source>Special plug-in for adding non-breaking spaces before or after so called short words. Available in the following languages: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Poseben dodatek za dodajanje nedeljivih presledkov pred ali za t.i. kratke besede. Na voljo je za naslednje jezike: </translation>
</message>
</context>
<context>
22155,23 → 22204,23
</message>
<message>
<source>Maximum</source>
<translation>Največja</translation>
<translation>največja</translation>
</message>
<message>
<source>High</source>
<translation>Visoka</translation>
<translation>visoka</translation>
</message>
<message>
<source>Medium</source>
<translation>Srednja</translation>
<translation>srednja</translation>
</message>
<message>
<source>Low</source>
<translation>Nizka</translation>
<translation>nizka</translation>
</message>
<message>
<source>Minimum</source>
<translation>Najmanjša</translation>
<translation>najmanjša</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Downsample Images to:</source>
22191,11 → 22240,11
</message>
<message>
<source>Embedding</source>
<translation>Vključujem</translation>
<translation>Vključevanje</translation>
</message>
<message>
<source>Available Fonts:</source>
<translation>Dostopne pisave:</translation>
<translation>Pisave na voljo:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;&gt;&gt;</source>
22207,7 → 22256,7
</message>
<message>
<source>Fonts to embed:</source>
<translation>Vključi pisave:</translation>
<translation>Vdelane pisave:</translation>
</message>
<message>
<source>Fonts to subset:</source>
22335,7 → 22384,7
</message>
<message>
<source>&amp;Use Encryption</source>
<translation>&amp;Uporabi enkripcijo</translation>
<translation>&amp;Uporabi šifriranje</translation>
</message>
<message>
<source>Passwords</source>
22379,15 → 22428,15
</message>
<message>
<source>Output &amp;Intended For:</source>
<translation>&amp;Namen izhoda:</translation>
<translation>Izvoz je &amp;namenjen za:</translation>
</message>
<message>
<source>Screen / Web</source>
<translation>Zaslon / Splet</translation>
<translation>zaslon / splet</translation>
</message>
<message>
<source>Printer</source>
<translation>Tiskalnik</translation>
<translation>tiskalnik</translation>
</message>
<message>
<source>Grayscale</source>
22435,7 → 22484,7
</message>
<message>
<source>Use ICC Profile</source>
<translation>Uporabi ICC profil</translation>
<translation>Uporabi profil ICC</translation>
</message>
<message>
<source>Profile:</source>
22526,15 → 22575,15
</message>
<message>
<source>Starting position for the box and split effects.</source>
<translation>Začetek učinkov škatlja in razcep.</translation>
<translation>Začetek učinkov škatle in razcepa.</translation>
</message>
<message>
<source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
<translation>Smer učinkov bleščice in metla.</translation>
<translation>Smer učinkov bleščice in metle.</translation>
</message>
<message>
<source>Apply the selected effect to all pages.</source>
<translation>Dodaj učinek na vse strani.</translation>
<translation>Dodaj učinek vsem stranem.</translation>
</message>
<message>
<source>Export all pages to PDF</source>
22576,7 → 22625,7
</message>
<message>
<source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
<translation>Ustvari PDF prispevke, kar je koristno pri pregledovanju povezanih člankov v PDFju.</translation>
<translation>Ustvari članke PDF, kar je koristno pri pregledovanju povezanih člankov v PDF-ju.</translation>
</message>
<message>
<source>Embed the bookmarks you created in your document.
23015,35 → 23064,35
</message>
<message>
<source>Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Uporabljena metoda stiskanja za slike. Samodejno omogoča Scribusu, da izbere najboljšo metodo. ZIP je stiskanje brez izgub in primerno za slike z nespremenljivimi barvami. JPEG je primernejši za manjše datoteke PDF, ki imajo veliko slik (z možno manjšo izgubo kakovosti slik). Pustite na Samodejno, v kolikor nimate posebnih želja za stiskanje.</translation>
</message>
<message>
<source>Quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level. Even with Maximum selected, there is always some quality loss with jpeg.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ravni kakovost za metode stiskanja z izgubami: najmanjše (25%), nizko (50%), srednje (75%), visoko (85%), največje (95%). Upoštevajte, da raven kakovosti ne določa neposredno velikost izhodne slike - tako velikost kot izguba kakovosti sta različna od slike do slike pri vsaki dani ravni kakovosti. Celo pri najmanjši izgubi - največje - pride pri jpeg vedno do določene izgube kakovosti.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Embed All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Vdelaj vse</translation>
</message>
<message>
<source>Fonts to outline:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pisave za oris:</translation>
</message>
<message>
<source>Outline &amp;All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Oriši vse</translation>
</message>
<message>
<source>Document Layout</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Postavitev dokumenta</translation>
</message>
<message>
<source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document.Some fonts like Open Type can only be subset, as they are not able to be embedded into PDF versions before PDF 1.6. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vdelaj pisave v PDF. Vdelava pisav bo obdržala postavitev in videz vašega dokumenta. Nekatere pisave (npr. Open Type) so lahko samo podmnožica, zato jih ni mogoče vdelati v različice PDF, starejše od PDF 1.6. </translation>
</message>
<message>
<source>Subset all fonts into the PDF. Subsetting fonts is when only the glyphs used in the PDF are embedded, not the whole font. Some fonts like Open Type can only be subset, as they are not able to be embedded into PDF versions before PDF 1.6.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Podmnožica vseh pisav v PDF. Podmnoženje pisav pomeni, da so vdelani le znaki, uporabljeni v PDF, ne pa cela pisava. Nekatere pisave, kot so pisave Open Type, je mogoče v PDF vdelati le kot podmnožico, saj jih v različice pred PDF 1.6 ni mogoče vdelati v celoti.</translation>
</message>
</context>
<context>
24143,15 → 24192,15
</message>
<message>
<source>Reset control point</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ponastavi kontrolno točko</translation>
</message>
<message>
<source>Reset control points</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ponastavi kontrolne točke</translation>
</message>
<message>
<source>Modify image effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Spremeni slikovne učinke</translation>
</message>
</context>
<context>
24189,48 → 24238,49
<name>UpgradeChecker</name>
<message>
<source>Attempting to get the Scribus version update file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Poskus pridobivanja različice posodobitvene datoteke za Scribus</translation>
</message>
<message>
<source>(No data on your computer will be sent to an external location)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>(Navzven ne bodo poslani nikakršni podatki z vašega računalnika)</translation>
</message>
<message>
<source>Timed out when attempting to get update file.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pri pridobivanju posodobitvene datoteke je čas potekel.</translation>
</message>
<message>
<source>Error when attempting to get update file: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Napaka pri pridobivanju datoteke posodobitve: %1</translation>
</message>
<message>
<source>File not found on server</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Datoteke na strežniku ni mogoče najti</translation>
</message>
<message>
<source>Could not open version file: %1
Error:%2 at line: %3, row: %4</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Datoteko različice ni mogoče odpreti: %1
Napaka:%2 v vrstici: %3, vrstica: %4</translation>
</message>
<message>
<source>An error occurred while looking for updates for Scribus, please check your internet connection.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pri iskanju posodobitev za Scribus je prišlo do napake, prosimo, preverite svojo spletno povezavo.</translation>
</message>
<message>
<source>No updates are available for your version of Scribus %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Za vašo različico Scribusa %1 ni na voljo posodobitev</translation>
</message>
<message>
<source>One or more updates for your version of Scribus (%1) are available:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Na voljo je ena ali več posodobitev za vašo različico Scribusa (%1):</translation>
</message>
<message>
<source>This list may contain development versions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ta seznam lahko vsebuje tudi razvojne različice.</translation>
</message>
<message>
<source>Please visit www.scribus.net for details.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Za več podrobnosti obiščite naslov www.scribus.net.</translation>
</message>
</context>
<context>
24638,7 → 24688,7
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Odpri</translation>
<translation>Odpri</translation>
</message>
</context>
<context>
/branches/Version133x/Scribus/scribus/qm/scribus.sl.qm
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream