Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 4758 → Rev 4759

/branches/Version13x/Scribus/scribus/po/scribus.bg_BG.po
5,7 → 5,7
msgstr ""
"Project-Id-Version: Scribus 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-01-12 15:23+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2006-02-28 01:56+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2001-12-14 01:18+0200\n"
"Last-Translator: Vasko Tomanov <vasko@web.bg>\n"
"Content-Type: text/plain; charset=cp1251\n"
68,12 → 68,12
msgid "Margin Guides"
msgstr "Ïîìîùíè ïîëåòà"
 
msgid "pt"
msgstr ""
 
msgid "Distances"
msgstr "Ðàçòîÿíèå"
 
msgid "pt"
msgstr ""
 
msgid "X1:"
msgstr ""
 
695,6 → 695,18
msgid "Normal"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"
 
#, fuzzy
msgid "Do you really want to clear all your text?"
msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"
 
msgid "Cannot Delete In-Use Item"
msgstr ""
 
msgid ""
"The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation "
"will be cancelled"
msgstr ""
 
msgid "Nodes"
msgstr "Âúðõîâå"
 
779,19 → 791,28
msgid "Rotate the Path Clockwise"
msgstr ""
 
msgid "Reduce the Size of the Path by shown %"
msgid "Shrink the Size of the Path by shown %"
msgstr ""
 
msgid "Enlarge the Size of the Path by shown %"
msgstr ""
 
msgid "Reduce the Size of the Path by the shown value"
msgstr ""
 
msgid "Enlarge the Size of the Path by the shown value"
msgstr ""
 
msgid "Angle of Rotation"
msgstr ""
 
#, c-format
msgid "% to Enlarge or Reduce By"
msgid "% to Enlarge or Shrink By"
msgstr ""
 
msgid "Value to Enlarge or Shrink By"
msgstr ""
 
msgid "Activate Contour Line Editing Mode"
msgstr ""
 
839,6 → 860,10
msgstr "Â ñðåäàòà"
 
#, fuzzy
msgid "Real Number"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
 
#, fuzzy
msgid "String"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"
 
1098,6 → 1123,12
msgid "Unlock size"
msgstr "Áëîê"
 
msgid "Enable Item Printing"
msgstr ""
 
msgid "Disable Item Printing"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Ungroup"
msgstr "Ðàçãðóïèðàíå"
1366,6 → 1397,10
msgid "Get image"
msgstr "Âçåìè òåêñò..."
 
#, fuzzy
msgid "Multiple duplicate"
msgstr "Ìíîãîêðàòíî ïîâòîðåíèå"
 
msgid "Move Pages"
msgstr "Ìïðåìåñòâàíå íà ñòðàíèöè"
 
1521,18 → 1556,6
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Do you really want to clear all your text?"
msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"
 
msgid "Cannot Delete In-Use Item"
msgstr ""
 
msgid ""
"The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation "
"will be cancelled"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Page %1 to %2"
msgstr "Ñòðàíèöà"
 
1591,6 → 1614,47
msgid "Remove Profile"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"
 
#, fuzzy
msgid "Use Printer Margins"
msgstr "Äðóãè îïöèè"
 
#, fuzzy
msgid "Select &Printer:"
msgstr "Îïöèè íà ïðèíòåðà"
 
#, fuzzy
msgid "Margins"
msgstr "Ïîëåòà:"
 
msgid "Right:"
msgstr "Äÿñíî:"
 
#, fuzzy
msgid "&Top:"
msgstr "Îòãîðå:"
 
#, fuzzy
msgid "&Bottom:"
msgstr "Îòäîëó:"
 
#, fuzzy
msgid "&Left:"
msgstr "Ëÿâî:"
 
#, fuzzy
msgid "&OK"
msgstr "Äà"
 
msgid "Alt+O"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Cancel"
msgstr "Îòêàç"
 
msgid "Alt+C"
msgstr ""
 
msgid "Page"
msgstr "Ñòðàíèöà"
 
1605,10 → 1669,6
msgid "Scribus crashes due to Signal #%1"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&OK"
msgstr "Äà"
 
msgid "Cannot find plugin"
msgstr ""
 
1714,12 → 1774,14
msgstr ""
 
msgid ""
"Name: Optional name for section eg. Index<br/>Shown: Select to show the page "
"numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so."
"<br/>From: The page index for this section to start at.<br/>To: The page "
"index for this section to stop at.<br/>Style: Select the page number style "
"to be used.<br/>Start: The index within the Style's range to star at. Eg. If "
"Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b."
"<b>Name:</b> Optional name for section eg. Index<br/><b>Shown:</b> Select to "
"show the page numbers in this section if there is one or more text frames "
"setup to do so.<br/><b>From:</b> The page index for this section to start at."
"<br/><b>To:</b> The page index for this section to stop at.<br/><b>Style:</"
"b> Select the page number style to be used.<br/><b>Start:</b> The index "
"within the Style's range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., "
"the numbers will begin at b. For the first section in the document this "
"replaces the older First Page Number in the new file window."
msgstr ""
 
msgid "1, 2, 3, ..."
1738,6 → 1800,15
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Page Number Out Of Bounds"
msgstr "Áðîé íà êîïèÿòà:"
 
msgid ""
"The value you have entered is outside the range of page numbers in the "
"current document (%1-%2)."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Importing text"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
 
2058,27 → 2129,7
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr ""
 
msgid "Other Options"
msgstr "Äðóãè îïöèè"
 
#, fuzzy
msgid "Sa&ve Contents on Changes"
msgstr "Çàïèøè ñúäúðæàíèåòî íà èçëèçàíå"
 
msgid "Small"
msgstr "Ìàëúê"
 
msgid "Medium"
msgstr "Ñðåäåí"
 
#, fuzzy
msgid "Large"
msgstr "Ñòðàíèöà"
 
msgid "Scrapbook"
msgstr "Áèáëèîòåêà"
 
#, fuzzy
msgid "Page Display"
msgstr "Ïîêàçâàíå"
 
2116,18 → 2167,6
msgstr "Âåðòèêàëíè èíòåðâàëè"
 
#, fuzzy
msgid "&Top:"
msgstr "Îòãîðå:"
 
#, fuzzy
msgid "&Left:"
msgstr "Ëÿâî:"
 
#, fuzzy
msgid "&Bottom:"
msgstr "Îòäîëó:"
 
#, fuzzy
msgid "&Right:"
msgstr "Äÿñíî:"
 
2181,17 → 2220,6
msgid "External Tools"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Printing"
msgstr "Ïå÷àòàíå..."
 
#, fuzzy
msgid "Clip to Page &Margins"
msgstr "Ñêðèé ïîëåòàòà"
 
msgid "Apply &Under Color Removal"
msgstr ""
 
msgid "Always ask before fonts are replaced when loading a document"
msgstr ""
 
2297,12 → 2325,6
"of actions will be stored."
msgstr ""
 
msgid "Choose the size of the preview in the scrapbook palette"
msgstr ""
 
msgid "Save the scrapbook contents everytime after a change"
msgstr ""
 
msgid "Color for paper"
msgstr ""
 
2333,19 → 2355,6
msgstr ""
 
msgid ""
"Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file"
msgstr ""
 
msgid ""
"A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, "
"yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images "
"which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this "
"may improve printing some images and some experimentation and testing is "
"need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation "
"with CMY inks."
msgstr ""
 
msgid ""
"Defines amount of space left of the document canvas available as a "
"pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the "
"active page"
2714,10 → 2723,6
msgid "Overall Progress:"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Cancel"
msgstr "Îòêàç"
 
msgid "Font %1 is broken (FreeType), discarding it"
msgstr ""
 
2823,6 → 2828,15
"colors"
msgstr ""
 
msgid ""
"A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, "
"yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images "
"which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this "
"may improve printing some images and some experimentation and testing is "
"need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation "
"with CMY inks."
msgstr ""
 
msgid "Resize the scale of the page."
msgstr ""
 
2859,12 → 2873,6
msgid "Paragraphs:"
msgstr "Ñòèëîâå..."
 
msgid "Alt+O"
msgstr ""
 
msgid "Alt+C"
msgstr ""
 
msgid "DPI"
msgstr ""
 
2968,38 → 2976,6
msgid "Scribus: About Plug-ins"
msgstr "Äîëåí ðåãèñòúð"
 
#, fuzzy
msgid "File Name:"
msgstr "Datei&name:"
 
#, fuzzy
msgid "Version:"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"
 
#, fuzzy
msgid "Enabled:"
msgstr "Ñÿíêà:"
 
#, fuzzy
msgid "Release Date:"
msgstr "Èçòðèâàíå íà ñòðàíèöà:"
 
#, fuzzy
msgid "Copyright:"
msgstr "Êîïèðàíå"
 
#, fuzzy
msgid "Author(s):"
msgstr "Àâòîð:"
 
#, fuzzy
msgid "Description:"
msgstr "Îïèñàíèå:"
 
#, fuzzy
msgid "License:"
msgstr "Ëèíèÿ"
 
msgid "Align Text Left"
msgstr ""
 
3086,10 → 3062,6
msgid "Last Selected"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Margins"
msgstr "Ïîëåòà:"
 
msgid "Align right sides of objects to left side of anchor"
msgstr ""
 
3201,6 → 3173,10
msgid "C&hoose Pages"
msgstr "Ìïðåìåñòâàíå íà ñòðàíèöè"
 
#, fuzzy
msgid "Clip to Page Margins"
msgstr "Ñêðèé ïîëåòàòà"
 
msgid "File Options"
msgstr ""
 
3244,10 → 3220,10
msgid "Image Settings"
msgstr "ïàðàìåòðè íà óñòðîéñòâîòî"
 
msgid "JPEG"
msgid "Lossy - JPEG"
msgstr ""
 
msgid "Zip"
msgid "Lossless - Zip"
msgstr ""
 
#, fuzzy
3262,6 → 3238,9
msgid "High"
msgstr "Âèñî÷èíà:"
 
msgid "Medium"
msgstr "Ñðåäåí"
 
#, fuzzy
msgid "Low"
msgstr "Ìàëêè áóêâè"
3800,35 → 3779,6
"left enabled."
msgstr ""
 
msgid "Double sided"
msgstr ""
 
msgid "Left Page"
msgstr "Ëåâè ñòðàíèöè"
 
msgid "Right Page"
msgstr "Äåñêè ñòðàíèöè"
 
#, fuzzy
msgid "3-Fold"
msgstr "Óäåáåëåí"
 
#, fuzzy
msgid "Middle"
msgstr "Ñðåäíî"
 
#, fuzzy
msgid "4-Fold"
msgstr "Óäåáåëåí"
 
#, fuzzy
msgid "Middle Left"
msgstr "Ñðåäíî"
 
#, fuzzy
msgid "Middle Right"
msgstr "Ñðåäíî"
 
msgid "Migrate Old Scribus Settings?"
msgstr ""
 
3905,9 → 3855,6
"size"
msgstr ""
 
msgid "First page number of the document"
msgstr ""
 
msgid "Initial number of pages of the document"
msgstr ""
 
3924,10 → 3871,6
msgstr "Îïöèè"
 
#, fuzzy
msgid "F&irst Page Number:"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
 
#, fuzzy
msgid "N&umber of Pages:"
msgstr "Áðîé íà êîïèÿòà:"
 
3943,6 → 3886,38
msgstr "Îòâîðè"
 
#, fuzzy
msgid "Filename:"
msgstr "Datei&name:"
 
#, fuzzy
msgid "Version:"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"
 
#, fuzzy
msgid "Enabled:"
msgstr "Ñÿíêà:"
 
#, fuzzy
msgid "Release Date:"
msgstr "Èçòðèâàíå íà ñòðàíèöà:"
 
#, fuzzy
msgid "Description:"
msgstr "Îïèñàíèå:"
 
#, fuzzy
msgid "Author(s):"
msgstr "Àâòîð:"
 
#, fuzzy
msgid "Copyright:"
msgstr "Êîïèðàíå"
 
#, fuzzy
msgid "License:"
msgstr "Ëèíèÿ"
 
#, fuzzy
msgid "Move Vector"
msgstr "Ïðåìåñòè òóê"
 
4460,6 → 4435,14
msgstr "Êîïèðàíå"
 
#, fuzzy
msgid "Copy Contents"
msgstr "Ñúäúðæàíèå"
 
#, fuzzy
msgid "Paste Contents"
msgstr "Ñúäúðæàíèå"
 
#, fuzzy
msgid "C&lear Contents"
msgstr "Ñúäúðæàíèå"
 
4601,6 → 4584,18
msgid "Si&ze is Locked"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Printing Enabled"
msgstr "Ïåêóñíàò ïå÷àòò"
 
#, fuzzy
msgid "&Flip Horizontally"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî îáðúùàíå"
 
#, fuzzy
msgid "&Flip Vertically"
msgstr "Âåðòèêàëíî îáðúùàíå"
 
msgid "Lower to &Bottom"
msgstr ""
 
4796,6 → 4791,10
msgstr "Ïîêàæè èíñòðóìåíòèòå"
 
#, fuzzy
msgid "Show Rulers"
msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"
 
#, fuzzy
msgid "Sn&ap to Grid"
msgstr "Çàëåïè çà ðàñòåðà"
 
4976,7 → 4975,14
msgid "Scribus &Manual..."
msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ"
 
msgid "Toggle Palettes"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Toggle Guides"
msgstr "Êîëîííè ëèíèè"
 
#, fuzzy
msgid "Smart &Hyphen"
msgstr "Âìúêâàíå íà ïðàâîúãúëíèöè"
 
5012,9 → 5018,17
msgid "Trademark"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Solidus"
msgstr "Óäåáåëåí"
 
msgid "Bullet"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Middle Dot"
msgstr "Ñðåäíî"
 
msgid "Em Dash"
msgstr ""
 
5082,14 → 5096,67
msgid "CJK Double Right"
msgstr ""
 
msgid "Toggle Palettes"
#, fuzzy
msgid "En Space"
msgstr "Ëèöå"
 
#, fuzzy
msgid "Em Space"
msgstr "Ëèöå"
 
#, fuzzy
msgid "Thin Space"
msgstr "Ëèöå"
 
#, fuzzy
msgid "Thick Space"
msgstr "Ëèöå"
 
#, fuzzy
msgid "Mid Space"
msgstr "Ëèöå"
 
#, fuzzy
msgid "Hair Space"
msgstr "Ëèöå"
 
#, fuzzy
msgid "Insert Smart Hyphen"
msgstr "Âìúêâàíå íà ïðàâîúãúëíèöè"
 
msgid "Insert Non Breaking Dash"
msgstr ""
 
msgid "Insert Non Breaking Space"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Toggle Guides"
msgstr "Êîëîííè ëèíèè"
msgid "Insert Page Number"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
 
msgid "ff"
msgstr ""
 
msgid "fi"
msgstr ""
 
msgid "fl"
msgstr ""
 
msgid "ffi"
msgstr ""
 
msgid "ffl"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "ft"
msgstr "Ëÿâî"
 
msgid "st"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Title:"
msgstr "Ôàéë"
 
5238,6 → 5305,14
msgid "Apply the margin changes to all existing pages in the document"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Printer Margins..."
msgstr "Ïå÷àòàíå..."
 
msgid ""
"Import the margins for the selected page size from the available printers."
msgstr ""
 
msgid "Distance between the top margin guide and the edge of the page"
msgstr ""
 
5302,6 → 5377,10
msgstr "Ñèìâîë"
 
#, fuzzy
msgid "&Insert Code:"
msgstr "Âìúêâàíå..."
 
#, fuzzy
msgid "&Insert"
msgstr "Âìúêâàíå..."
 
5315,9 → 5394,12
msgid "Delete the current selection(s)."
msgstr ""
 
msgid "Close this dialog and return to text editing."
msgid "Close this dialog and return to text editing"
msgstr ""
 
msgid "Type in a four digit unicode value directly here"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Full Character Set"
msgstr "Ïàðàìåòðè íà ïå÷àòàùîòî óñòðîéñòâî"
5667,9 → 5749,12
msgid "Quote"
msgstr "Èçõîä"
 
msgid "Spaces && Breaks"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Space"
msgstr "Ëèöå"
msgid "Ligature"
msgstr "Èëþñòðàöèè"
 
#, fuzzy
msgid "&View"
5801,6 → 5886,12
msgid "No Style"
msgstr "Áåç ñòèë"
 
msgid ""
"Number of copies: %1\n"
"Horizontal shift: %2\n"
"Vertical shift: %3"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "The following programs are missing:"
msgstr "Ëèïñâàùè ïðèëîæåíèÿ:"
5809,6 → 5900,13
msgid "Ghostscript : You cannot use EPS images or Print Preview"
msgstr "Ghostscript : Íÿìà âúçìîæíîñò çà EPS-Èëþñòðàöèè"
 
#, fuzzy
msgid "Ghostscript : You cannot use EPS images or PostScript Print Preview"
msgstr "Ghostscript : Íÿìà âúçìîæíîñò çà EPS-Èëþñòðàöèè"
 
msgid "Ghostscript is missing : Postscript Print Preview is not available"
msgstr ""
 
msgid ""
"Scribus detected some errors.\n"
"Consider using the Preflight Verifier to correct them."
5869,6 → 5967,14
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"
 
#, fuzzy
msgid "Space"
msgstr "Ëèöå"
 
#, fuzzy
msgid "Do you really want to replace your existing image?"
msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"
 
#, fuzzy
msgid "Displacement"
msgstr "Ðàçìåñòâàíå"
 
5998,6 → 6104,10
msgstr "Ïå÷àò"
 
msgid ""
"Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file"
msgstr ""
 
msgid ""
"Insert a comma separated list of tokens where\n"
"a token can be * for all the pages, 1-5 for\n"
"a range of pages or a single page number."
6032,6 → 6142,9
"Not recommended unless requested by your printer."
msgstr ""
 
msgid "Failed to retrieve printer settings"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "PostScript Files (*.ps);;All Files (*)"
msgstr "Òåêñòîâ ôàéë (*.txt);;Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"
6361,7 → 6474,7
msgid "About Scribus %1"
msgstr "Çà Scribus"
 
msgid "January"
msgid "February"
msgstr ""
 
#, fuzzy
6393,11 → 6506,11
msgid "Contributions from:"
msgstr "Äèñòðèáóöèÿ îò:"
 
msgid "Mac OSX Aqua Port:"
msgid "Mac OS&#174; X Aqua Port:"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Windows Port:"
msgid "Windows&#174; Port:"
msgstr "Windows"
 
#, fuzzy
6520,7 → 6633,36
msgid "&Apply"
msgstr "Îòðàçè ïðîìåíèòå"
 
msgid "Double Sided"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "3-Fold"
msgstr "Óäåáåëåí"
 
#, fuzzy
msgid "4-Fold"
msgstr "Óäåáåëåí"
 
msgid "Left Page"
msgstr "Ëåâè ñòðàíèöè"
 
#, fuzzy
msgid "Middle"
msgstr "Ñðåäíî"
 
#, fuzzy
msgid "Middle Left"
msgstr "Ñðåäíî"
 
#, fuzzy
msgid "Middle Right"
msgstr "Ñðåäíî"
 
msgid "Right Page"
msgstr "Äåñêè ñòðàíèöè"
 
#, fuzzy
msgid "Fixed Linespacing"
msgstr "Ëèíåéíî ðàçòîÿíèå"
 
6609,6 → 6751,17
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Fill Rule"
msgstr "Ñÿíêà"
 
msgid "Even-Odd"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Non Zero"
msgstr "None"
 
#, fuzzy
msgid "Text &Flows Around Frame"
msgstr "Òåêñò îêîëî êóòèÿòà"
 
7054,6 → 7207,9
msgid "Preview of the Paragraph Style"
msgstr "Ñòèëîâå..."
 
msgid "Select for easier reading of light coloured text styles"
msgstr ""
 
msgid "Name of your paragraph style"
msgstr ""
 
7166,9 → 7322,8
msgid "Key Set XML Files (*.ksxml)"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)"
msgstr "Áèáëèîòåêà (*.scs);; Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"
msgid "Choose a Scrapbook Directory"
msgstr ""
 
msgid ""
"Name \"%1\" is not unique.\n"
7181,6 → 7336,9
msgid "New Entry"
msgstr "Íîâ âõîä"
 
msgid "Scrapbook"
msgstr "Áèáëèîòåêà"
 
#, fuzzy
msgid "&Preview"
msgstr "Ïðåãëåä"
7189,18 → 7347,6
msgid "&Load..."
msgstr "Çàðåæäàíå..."
 
#, fuzzy
msgid "&Small"
msgstr "Ìàëúê"
 
#, fuzzy
msgid "&Medium"
msgstr "Ñðåäåí"
 
#, fuzzy
msgid "&Large"
msgstr "Ñòðàíèöà"
 
msgid "Polygon Properties"
msgstr ""
 
7402,6 → 7548,9
msgid "Show Page Previews"
msgstr ""
 
msgid "Double sided"
msgstr ""
 
msgid "Drag pages or master pages onto the trashbin to delete them"
msgstr ""
 
7447,6 → 7596,17
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Settings"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"
 
msgid "Story Editor"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Clear All Text"
msgstr "Ïðîñò òåêñò"
 
#, fuzzy
msgid "&Reload Text from Frame"
msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"
 
7471,10 → 7631,6
msgstr "Ïðîìÿíà íà òåêñòîâà ðàìêà"
 
#, fuzzy
msgid "&Insert Glyph..."
msgstr "Âìúêâàíå..."
 
#, fuzzy
msgid "&Edit Styles..."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ñòèëîâå"
 
7487,6 → 7643,10
msgstr "Ïðîìÿíà íà òåêñòîâà ðàìêà"
 
#, fuzzy
msgid "&Insert Glyph..."
msgstr "Âìúêâàíå..."
 
#, fuzzy
msgid "&Background..."
msgstr "Ôîí:"
 
7497,41 → 7657,6
msgid "&Smart text selection"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Settings"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"
 
msgid "Story Editor"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Clear All Text"
msgstr "Ïðîñò òåêñò"
 
#, fuzzy
msgid "Load Text from File"
msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"
 
#, fuzzy
msgid "Save Text to File"
msgstr "Çàïèøè êàòî PDF..."
 
#, fuzzy
msgid "Update Text Frame and Exit"
msgstr "Ïðîìÿíà íà òåêñòîâà ðàìêà"
 
#, fuzzy
msgid "Exit Without Updating Text Frame"
msgstr "Ïðîìÿíà íà òåêñòîâà ðàìêà"
 
#, fuzzy
msgid "Reload Text from Frame"
msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"
 
#, fuzzy
msgid "Update Text Frame"
msgstr "Ïðîìÿíà íà òåêñòîâà ðàìêà"
 
msgid "Current Paragraph:"
msgstr ""
 
7794,8 → 7919,8
msgstr "Âñè÷êè"
 
msgid ""
"Apply the selected template to even, odd or all pages within the following "
"range"
"Apply the selected master page to even, odd or all pages within the "
"following range"
msgstr ""
 
#, fuzzy
7822,6 → 7947,21
msgid "Alt+L"
msgstr "Âñè÷êè"
 
#, fuzzy
msgid "Top"
msgstr "Îòãîðå:"
 
#, fuzzy
msgid "Bottom"
msgstr "Îòäîëó:"
 
msgid "Allow Docking To..."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Floating Orientation..."
msgstr "Èäåíòè÷íîñò"
 
msgid "&Activate Color Management"
msgstr ""
 
7935,6 → 8075,10
msgstr "Ñúäúðæàíèå"
 
#, fuzzy
msgid "Relevance"
msgstr "Çàìåíè ñ:"
 
#, fuzzy
msgid "Se&arch"
msgstr "Òúðñè"
 
7983,9 → 8127,6
"and www.scribus.net for downloads."
msgstr ""
 
msgid "unknown"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Find"
msgstr "Ëèíèÿ"
8227,6 → 8368,9
msgid "page"
msgstr "Ñòðàíèöà"
 
msgid "Minimum Margins for Page Size %1"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "New From Template"
msgstr "Íîâà ôîðìà"
8573,45 → 8717,68
msgstr "Äðóãè îïöèè"
 
#, fuzzy
msgid "OpenOffice.org Draw (*.sxd);;All Files (*)"
msgid "OpenOffice.org Draw (*.sxd *.odg);;All Files (*)"
msgstr "Òåêñòîâ ôàéë (*.txt);;Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"
 
msgid "This document does not seem to be an OpenOffice Draw file."
msgstr ""
 
msgid "Doc"
msgstr ""
 
msgid "Access"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Font Preview..."
msgid "Fonts Preview"
msgstr "Ïðåãëåä"
 
#, fuzzy
msgid "Font Preview"
msgstr "Ïðåãëåä"
msgid "&Quick Search:"
msgstr "Òúðñè"
 
#, fuzzy
msgid "Font Preview dialog"
msgstr "Ïðåãëåä"
msgid "Alt+S"
msgstr "Âñè÷êè"
 
msgid "Sorting, searching and browsing available fonts."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "&Font Size:"
msgstr "Ðàçìåð íà øðèôò:"
 
msgid "Doc"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Sample text to display"
msgstr "Çàïèøè êàòî PDF..."
 
msgid "Access"
#, fuzzy
msgid "Se&t"
msgstr "Äîëåí ðåãèñòúð"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+T"
msgstr "Âñè÷êè"
 
msgid "Reset the text"
msgstr ""
 
msgid "Font Size:"
msgstr "Ðàçìåð íà øðèôò:"
#, fuzzy
msgid "&Append"
msgstr "Äîáàâÿíå"
 
#, fuzzy
msgid "Fonts Preview"
msgid "&Font Preview..."
msgstr "Ïðåãëåä"
 
#, fuzzy
msgid "&Append"
msgstr "Äîáàâÿíå"
msgid "Font Preview"
msgstr "Ïðåãëåä"
 
#, fuzzy
msgid "Quick Search: "
msgstr "Òúðñè"
msgid "Font Preview dialog"
msgstr "Ïðåãëåä"
 
msgid "Sorting, searching and browsing available fonts."
msgstr ""
 
msgid "Append selected font into Style, Font menu"
msgstr ""
 
8631,6 → 8798,9
msgid "Size of the selected font"
msgstr ""
 
msgid "Sample will be shown after key release"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "User"
msgstr "Èçïîëâàíå"
8736,6 → 8906,19
msgstr "Ñÿíêà"
 
#, fuzzy
msgid "Word Documents"
msgstr "Äîêóìåíò "
 
#, fuzzy
msgid "Importing failed"
msgstr "Ïåêóñíàò ïå÷àòò"
 
msgid ""
"Importing Word document failed \n"
"%1"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "OpenDocument Text Documents"
msgstr "Äîêóìåíòè"
 
8776,6 → 8959,28
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Palm PDB Documents"
msgstr "Äîêóìåíòè:"
 
msgid "PDB_data"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "PDB Import"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
 
#, fuzzy
msgid "Could not open file %1"
msgstr ""
"Íàñòèíàëè èñêàòå äà çàïèøåòå âúõó:\n"
"%1 ?"
 
msgid ""
"This file is not recognized as a PDB document propably. Please, report this "
"as a bug if you are sure it is one."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "OpenOffice.org Writer Documents"
msgstr "Äîêóìåíòè"
 
8870,6 → 9075,10
msgid "Select Color"
msgstr "Èçáåðè öâÿò"
 
#, fuzzy
msgid "Locate Startup Script"
msgstr "Äîëåí ðåãèñòúð"
 
msgid "Argument must be page item name, or PyCObject instance"
msgstr ""
 
9053,6 → 9262,17
msgstr "Áèáëèîòåêà (*.scs);; Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"
 
#, fuzzy
msgid "Documentation for:"
msgstr "Íàñòðîéêè íà äîêóìåíòà"
 
#, fuzzy
msgid "Script"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"
 
msgid " doesn't contain any docstring!"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "About Script"
msgstr "Çà Scribus"
 
9725,7 → 9945,94
msgid "Yes all"
msgstr "Ðàçìàðêèðàíå íà âñè÷êî"
 
msgid "Barcode Creator"
msgstr ""
 
msgid "Barcode"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "C&ode:"
msgstr "Ñÿíêà:"
 
msgid "Select one of the available barcode type here"
msgstr ""
 
msgid ""
"The numeric representation of the code itself. See the help message below"
msgstr ""
 
msgid "Reset the barcode samples"
msgstr ""
 
msgid "&Include text in barcode"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Alt+I"
msgstr "Âñè÷êè"
 
msgid "If checked, there will be numbers in the barcode too"
msgstr ""
 
msgid "&Guard whitespace"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Alt+G"
msgstr "Âñè÷êè"
 
msgid "Draw arrows to be sure of space next the code"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Background"
msgstr "Ôîí:"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+B"
msgstr "Âñè÷êè"
 
msgid "Background color - under the code lines"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Lines"
msgstr "Ëèíèÿ"
 
msgid "Color of the lines in barcode"
msgstr ""
 
msgid "Color of the text and numbers"
msgstr ""
 
msgid "Hints and help is shown here"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Preview of the result. 72dpi sample."
msgstr "Ñòèëîâå..."
 
#, fuzzy
msgid "Error opening file: %1"
msgstr ""
"Íàñòèíàëè èñêàòå äà çàïèøåòå âúõó:\n"
"%1 ?"
 
#, fuzzy
msgid "Error creating preview"
msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà PDF ôàéë"
 
msgid "&Barcode Generator..."
msgstr ""
 
msgid "Barcode Generator"
msgstr ""
 
msgid "Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Save Page as &SVG..."
msgstr "Çàïèøè ñòðàíèöàòà êàòî EPS..."
 
9763,6 → 10070,9
"converting their vector data into Scribus objects."
msgstr ""
 
msgid "PDF"
msgstr ""
 
msgid "All Supported Formats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;"
msgstr ""
 
9772,6 → 10082,12
"failed!"
msgstr ""
 
msgid ""
"Converting Image:\n"
"%1\n"
"failed!"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Scribus - My Plugin"
msgstr "Äîëåí ðåãèñòúð"
9787,7 → 10103,69
msgid "My Plugin"
msgstr "Ïîñòàâÿíå:"
 
#~ msgid "Other Options"
#~ msgstr "Äðóãè îïöèè"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Sa&ve Contents on Changes"
#~ msgstr "Çàïèøè ñúäúðæàíèåòî íà èçëèçàíå"
 
#~ msgid "Small"
#~ msgstr "Ìàëúê"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Large"
#~ msgstr "Ñòðàíèöà"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Printing"
#~ msgstr "Ïå÷àòàíå..."
 
#, fuzzy
#~ msgid "File Name:"
#~ msgstr "Datei&name:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "F&irst Page Number:"
#~ msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)"
#~ msgstr "Áèáëèîòåêà (*.scs);; Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Small"
#~ msgstr "Ìàëúê"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Medium"
#~ msgstr "Ñðåäåí"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Large"
#~ msgstr "Ñòðàíèöà"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Load Text from File"
#~ msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Update Text Frame and Exit"
#~ msgstr "Ïðîìÿíà íà òåêñòîâà ðàìêà"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Exit Without Updating Text Frame"
#~ msgstr "Ïðîìÿíà íà òåêñòîâà ðàìêà"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Reload Text from Frame"
#~ msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Update Text Frame"
#~ msgstr "Ïðîìÿíà íà òåêñòîâà ðàìêà"
 
#, fuzzy
#~ msgid "End"
#~ msgstr "Ñÿíêà:"
 
9883,10 → 10261,6
#~ msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Do you really want to clear all your Text?"
#~ msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"
 
#, fuzzy
#~ msgid "The program"
#~ msgstr "Ïðîãðàìèðàíå:"
 
10418,10 → 10792,6
#~ msgstr "Ïîêàæè ñòðàíèöèòå ñòðàíà ïî ñòðàíà"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Background:"
#~ msgstr "Ôîí:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Scribus - New Macro"
#~ msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ"
 
10442,10 → 10812,6
#~ msgstr "Çàïèøè êàòî..."
 
#, fuzzy
#~ msgid "Alt+S"
#~ msgstr "Âñè÷êè"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Alt+N"
#~ msgstr "Âñè÷êè"
 
10478,10 → 10844,6
#~ msgstr "Èçòðèé öâåòà"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Alt+I"
#~ msgstr "Âñè÷êè"
 
#, fuzzy
#~ msgid "S&cript"
#~ msgstr "Ñòàíäàðòíî"
 
10537,15 → 10899,9
#~ msgid "Load..."
#~ msgstr "Çàðåæäàíå..."
 
#~ msgid "Bottom:"
#~ msgstr "Îòäîëó:"
 
#~ msgid "Left:"
#~ msgstr "Ëÿâî:"
 
#~ msgid "Right:"
#~ msgstr "Äÿñíî:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "X-Pos.:"
#~ msgstr "Ïîçèöèÿ ïî X:"
10681,9 → 11037,6
#~ msgid "Unable to create PDF-File."
#~ msgstr "Íåóñïåøíî ñúçäàâàíå íà PDF"
 
#~ msgid "Error creating PDF-File.."
#~ msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà PDF ôàéë"
 
#~ msgid "Error during EPS-Export"
#~ msgstr "Ãðåøêà ïðè åêñïîðòèðàíå äî EPS"