Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 5327 → Rev 5328

/branches/Version13x/Scribus/scribus/po/scribus.bg_BG.po
5,7 → 5,7
msgstr ""
"Project-Id-Version: Scribus 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-03-10 00:36+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2006-04-24 23:55+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-12-14 01:18+0200\n"
"Last-Translator: Vasko Tomanov <vasko@web.bg>\n"
"Content-Type: text/plain; charset=cp1251\n"
68,6 → 68,22
msgid "Margin Guides"
msgstr "Ïîìîùíè ïîëåòà"
 
#, fuzzy
msgid "Delete Styles"
msgstr "Èçòðèâàíå íà ñòðàíèöà"
 
#, fuzzy
msgid "&OK"
msgstr "Äà"
 
#, fuzzy
msgid "Ca&ncel"
msgstr "Îòêàç"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+N"
msgstr "Âñè÷êè"
 
msgid "pt"
msgstr ""
 
549,18 → 565,12
msgid "Freetype2 library not available"
msgstr ""
 
msgid "Font %1 is broken, no embedding"
msgid "Font %1(%2) is broken"
msgstr ""
 
msgid "Font %1 is broken (read stream), no embedding"
msgstr ""
 
msgid "Font %1 is broken (FreeType2), discarding it"
msgstr ""
 
msgid "Font %1 is broken (no Face), discarding it"
msgstr ""
 
msgid "Font %1 has broken glyph %2 (charcode %3)"
msgstr ""
 
570,10 → 580,10
msgid "Font %1 cannot be read, no embedding"
msgstr ""
 
msgid "Font %1 is broken, discarding it"
msgid "Creating Font Cache"
msgstr ""
 
msgid "Creating Font Cache"
msgid "Font %1 is broken, discarding it"
msgstr ""
 
msgid "Failed to load font %1 - font type unknown"
594,9 → 604,6
msgid "Loading font %1 (found using fontconfig)"
msgstr ""
 
msgid "Font %1 (found using fontconfig) is broken, discarding it"
msgstr ""
 
msgid "Failed to load a font - freetype2 couldn't find the font file"
msgstr ""
 
689,6 → 696,11
msgid "Background"
msgstr ""
 
msgid ""
"An error occurred while opening icc profiles, color management is not "
"enabled."
msgstr ""
 
msgid "New Layer"
msgstr ""
 
1419,6 → 1431,17
msgid "Multiple duplicate"
msgstr "Ìíîãîêðàòíî ïîâòîðåíèå"
 
#, fuzzy
msgid "Apply text style"
msgstr "Îòðàçè ôîðìàòà"
 
msgid "&Undo: %1"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Redo: %1"
msgstr "Ãîòîâî"
 
msgid "Move Pages"
msgstr "Ìïðåìåñòâàíå íà ñòðàíèöè"
 
1567,6 → 1590,10
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Contents"
msgstr "Ñúäúðæàíèå"
 
#, fuzzy
msgid "Linking Text Frames"
msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"
 
1616,11 → 1643,18
msgid " dpi"
msgstr ""
 
msgid "Highest allowed resolution"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Check for placed PDF Files"
msgstr "Ñúçäàé PDF-ôàéë"
 
#, fuzzy
msgid "Check for GIF images"
msgstr "Ñúçäàé PDF-ôàéë"
 
#, fuzzy
msgid "Check for PDF Annotations and Fields"
msgstr "PDF àíîòàöèÿ"
 
1662,10 → 1696,6
msgid "&Left:"
msgstr "Ëÿâî:"
 
#, fuzzy
msgid "&OK"
msgstr "Äà"
 
msgid "Alt+O"
msgstr ""
 
1716,6 → 1746,12
msgid "Plugin: %1 failed to load: %2"
msgstr ""
 
msgid "Plugin: %1 initialized ok "
msgstr ""
 
msgid "Plugin: %1 failed post initialization"
msgstr ""
 
msgid "Flat Cap"
msgstr ""
 
1765,7 → 1801,72
msgid "%1 of %2"
msgstr "Êîïèå íà "
 
msgid "font %1 "
msgstr ""
 
msgid "size %1 "
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "+style "
msgstr "Ñòèë"
 
#, fuzzy
msgid "+color "
msgstr "Öâÿò"
 
#, fuzzy
msgid "+underline "
msgstr "Ïîä÷åðòàâàíå"
 
#, fuzzy
msgid "-underline "
msgstr "Ïîä÷åðòàâàíå"
 
#, fuzzy
msgid "+strikeout "
msgstr "Äâîåí óäàð"
 
#, fuzzy
msgid "-strikeout "
msgstr "Äâîåí óäàð"
 
#, fuzzy
msgid "+shadow "
msgstr "Ñÿíêà"
 
#, fuzzy
msgid "-shadow "
msgstr "Ñÿíêà"
 
#, fuzzy
msgid "+outline "
msgstr "Ëèíèè"
 
#, fuzzy
msgid "-outline "
msgstr "Ëèíèè"
 
msgid "+tracking %1"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "-tracking "
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"
 
msgid "+baseline %1"
msgstr ""
 
msgid "+stretch "
msgstr ""
 
msgid "parent= %1"
msgstr ""
 
msgid "unnamed"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Icon Placement"
msgstr "Ðàçìåñòâàíå"
 
1939,96 → 2040,17
msgstr "Êîïèå íà "
 
#, fuzzy
msgid "Manage Guides"
msgstr "Ïîìîùíè ïîëåòà"
msgid "Edit Guide"
msgstr "Ñêðèé ïîìîùíèòå ëèíèè"
 
#, fuzzy
msgid "Horizontal Guides"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî îáúðíàòî"
msgid "Enter a position:"
msgstr "Äðóãè îïöèè"
 
#, fuzzy
msgid "Guide"
msgid "New Guide"
msgstr "Ïîìîùíè"
 
#, fuzzy
msgid "Unit"
msgstr "Åäèíèöè"
 
#, fuzzy
msgid "D&elete"
msgstr "Èçòðèâàíå"
 
#, fuzzy
msgid "Vertical Guides"
msgstr "Âåðòèêàëíè èíòåðâàëè"
 
msgid "A&dd"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "De&lete"
msgstr "Èçòðèâàíå"
 
msgid "Rows and Columns - Automatic Guides"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Rows:"
msgstr "Ïîçèöèÿ ïî X:"
 
#, fuzzy
msgid "C&olumns:"
msgstr "Êîëîíè:"
 
msgid "Row &Gap"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Colum&n Gap"
msgstr "Êîëîííè ëèíèè"
 
msgid "Refer to:"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Page"
msgstr "Ñòðàíèöà"
 
#, fuzzy
msgid "&Margins"
msgstr "Ïîëåòà:"
 
#, fuzzy
msgid "&Selection"
msgstr "Èçáåðè øðèôò"
 
#, fuzzy
msgid "&Lock Guides"
msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"
 
#, fuzzy
msgid "&Apply to All Pages"
msgstr "Îò ñòðàíèöà:"
 
#, fuzzy
msgid "&Close"
msgstr "Çàòâîðè"
 
#, fuzzy
msgid "&Update"
msgstr "Óïðàâëåíèå íà èëþñòðàöèè"
 
msgid "Preview"
msgstr "Ïðåãëåä"
 
msgid ""
"Set the guides in document. Guide manager is still opened but the changes "
"are persistant"
msgstr ""
 
msgid "There is empty (0.0) guide already"
msgstr ""
 
msgid "Other..."
msgstr "Äðóãè..."
 
2253,32 → 2275,6
msgid "Display"
msgstr "Ïîêàçâàíå"
 
#, fuzzy
msgid "PostScript Interpreter"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"
 
msgid "&Name of Executable:"
msgstr ""
 
msgid "Antialias &Text"
msgstr ""
 
msgid "Antialias &Graphics"
msgstr ""
 
msgid "dpi"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Resolution:"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"
 
msgid "Image Processing Tool"
msgstr ""
 
msgid "Name of &Executable:"
msgstr ""
 
msgid "External Tools"
msgstr ""
 
2401,22 → 2397,7
"so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size"
msgstr ""
 
msgid "Filesystem location for the Ghostscript interpreter"
msgstr ""
 
msgid "Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering"
msgstr ""
 
msgid "Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering"
msgstr ""
 
msgid ""
"File system location for graphics editor. If you use gimp and your distro "
"includes it, we recommend 'gimp-remote', as it allows you to edit the image "
"in an already running instance of gimp."
msgstr ""
 
msgid ""
"Defines amount of space left of the document canvas available as a "
"pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the "
"active page"
2438,13 → 2419,6
"for creating and modifying elements and dragging them onto the active page"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Locate Ghostscript"
msgstr "Ïðàâ ôîðìàò"
 
msgid "Locate your image editor"
msgstr ""
 
msgid "Could not open output file %1"
msgstr ""
 
2598,6 → 2572,13
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Locate Ghostscript"
msgstr "Ïðàâ ôîðìàò"
 
msgid "Locate your image editor"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Save as PDF"
msgstr "Çàïèøè êàòî PDF..."
 
2699,32 → 2680,6
msgid "PDF Tools"
msgstr "Èíñòðóìåíòè"
 
msgid "Button"
msgstr ""
 
msgid "Text Field"
msgstr ""
 
msgid "Check Box"
msgstr ""
 
msgid "Combo Box"
msgstr ""
 
msgid "List Box"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Insert PDF Fields"
msgstr "Âìóêâàíå íà ëèíèè"
 
#, fuzzy
msgid "Insert PDF Annotations"
msgstr "PDF àíîòàöèÿ"
 
msgid "Link"
msgstr ""
 
msgid "Possible Hyphenation"
msgstr ""
 
2756,9 → 2711,6
msgid "Overall Progress:"
msgstr ""
 
msgid "Font %1 is broken (FreeType), discarding it"
msgstr ""
 
msgid "Font %1 has invalid glyph %2 (charcode %3), discarding it"
msgstr ""
 
2794,6 → 2746,9
msgid "&Under Color Removal"
msgstr ""
 
msgid "Force Overprint Mode"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Display CMYK"
msgstr "Ïîêàçâàíå"
2906,6 → 2861,10
msgid "Paragraphs:"
msgstr "Ñòèëîâå..."
 
#, fuzzy
msgid "Resolution:"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"
 
msgid "DPI"
msgstr ""
 
3009,6 → 2968,10
msgid "Scribus: About Plug-ins"
msgstr "Äîëåí ðåãèñòúð"
 
#, fuzzy
msgid "&Close"
msgstr "Çàòâîðè"
 
msgid "Align Text Left"
msgstr ""
 
3095,6 → 3058,10
msgid "Last Selected"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Guide"
msgstr "Ïîìîùíè"
 
msgid "Align right sides of objects to left side of anchor"
msgstr ""
 
3608,7 → 3575,7
 
msgid ""
"Length of time the page is shown before the presentation starts on the "
"selected page."
"selected page. Setting 0 will disable automatic page transition."
msgstr ""
 
msgid ""
3809,6 → 3776,10
msgstr ""
 
msgid ""
"Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings"
msgstr ""
 
msgid ""
"Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are "
"planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best "
"left enabled."
3924,6 → 3895,63
msgstr "Îòâîðè"
 
#, fuzzy
msgid "PostScript Interpreter"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"
 
msgid "&Name of Executable:"
msgstr ""
 
msgid ""
"Add the path for the Ghostscript interpreter. On Windows, please note it is "
"important to note you need to use the program named gswin32c.exe - NOT "
"gswin32.exe. Otherwise, this maybe cause a hang when starting Scribus."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Change.."
msgstr "Ïðîìÿíà..."
 
msgid "Antialias &Text"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Alt+T"
msgstr "Âñè÷êè"
 
msgid "Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering"
msgstr ""
 
msgid "Antialias &Graphics"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Alt+G"
msgstr "Âñè÷êè"
 
msgid "Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering"
msgstr ""
 
msgid "Image Processing Tool"
msgstr ""
 
msgid "Name of &Executable:"
msgstr ""
 
msgid ""
"File system location for graphics editor. If you use gimp and your "
"distribution includes it, we recommend 'gimp-remote', as it allows you to "
"edit the image in an already running instance of gimp."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Rescan"
msgstr "Ïðàâîúãúëíèê"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+R"
msgstr "Âñè÷êè"
 
#, fuzzy
msgid "Filename:"
msgstr "Datei&name:"
 
4047,9 → 4075,116
msgid "Exporting Items on Current Page:"
msgstr "Ñòðàíèöè çà îòïå÷àòâàíå"
 
#, fuzzy
msgid "Unit"
msgstr "Åäèíèöè"
 
#, fuzzy
msgid "Manage Guides"
msgstr "Ïîìîùíè ïîëåòà"
 
#, fuzzy
msgid "Horizontals"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî"
 
#, fuzzy
msgid "D&elete"
msgstr "Èçòðèâàíå"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+E"
msgstr "Âñè÷êè"
 
#, fuzzy
msgid "Verticals"
msgstr "Âåðòèêàëíî"
 
msgid "A&dd"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "De&lete"
msgstr "Èçòðèâàíå"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+L"
msgstr "Âñè÷êè"
 
#, fuzzy
msgid "&Lock Guides"
msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"
 
#, fuzzy
msgid "Appl&y to All Pages"
msgstr "Îò ñòðàíèöà:"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+Y"
msgstr "Âñè÷êè"
 
msgid "&Standard"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Number:"
msgstr "Áðîé íà êîïèÿòà:"
 
msgid "U&se Gap:"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Alt+S"
msgstr "Âñè÷êè"
 
#, fuzzy
msgid "Nu&mber:"
msgstr "Áðîé íà êîïèÿòà:"
 
msgid "Use &Gap:"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Refer To"
msgstr "Íîâà ôîðìà"
 
#, fuzzy
msgid "&Page"
msgstr "Ñòðàíèöà"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+P"
msgstr "Âñè÷êè"
 
#, fuzzy
msgid "M&argins"
msgstr "Ïîëåòà:"
 
#, fuzzy
msgid "S&election"
msgstr "Èçáåðè øðèôò"
 
#, fuzzy
msgid "A&utomatic"
msgstr "Àâòîìàòè÷íà òåêñòîâà êóòèÿ"
 
msgid "Field Properties"
msgstr ""
 
msgid "Button"
msgstr ""
 
msgid "Text Field"
msgstr ""
 
msgid "Check Box"
msgstr ""
 
msgid "Combo Box"
msgstr ""
 
msgid "List Box"
msgstr ""
 
msgid "Tool-Tip:"
msgstr ""
 
4397,6 → 4532,9
msgid "Search Results for: "
msgstr ""
 
msgid "Preview"
msgstr "Ïðåãëåä"
 
msgid "Select"
msgstr ""
 
4470,22 → 4608,14
msgstr "Êîïèðàíå"
 
#, fuzzy
msgid "Copy Contents"
msgid "Paste (&Absolute)"
msgstr "Ñúäúðæàíèå"
 
#, fuzzy
msgid "Paste Contents"
msgstr "Ñúäúðæàíèå"
msgid "C&lear"
msgstr "Èç÷èñòâàíå"
 
#, fuzzy
msgid "Paste Contents (Absolute)"
msgstr "Ñúäúðæàíèå"
 
#, fuzzy
msgid "C&lear Contents"
msgstr "Ñúäúðæàíèå"
 
#, fuzzy
msgid "Select &All"
msgstr "Ìàðêèðàíå íà âñè÷êî"
 
4979,6 → 5109,34
msgstr "Âìóêâàíå íà ëèíèè"
 
#, fuzzy
msgid "Insert PDF Push Button"
msgstr "PDF àíîòàöèÿ"
 
#, fuzzy
msgid "Insert PDF Text Field"
msgstr "Âìóêâàíå íà ëèíèè"
 
#, fuzzy
msgid "Insert PDF Check Box"
msgstr "Âìóêâàíå íà ëèíèè"
 
#, fuzzy
msgid "Insert PDF Combo Box"
msgstr "PDF àíîòàöèÿ"
 
#, fuzzy
msgid "Insert PDF List Box"
msgstr "Âìóêâàíå íà ëèíèè"
 
#, fuzzy
msgid "Insert Text Annotation"
msgstr "PDF àíîòàöèÿ"
 
#, fuzzy
msgid "Insert Link Annotation"
msgstr "PDF àíîòàöèÿ"
 
#, fuzzy
msgid "&Manage Pictures"
msgstr "Óïðàâëåíèå íà èëþñòðàöèè"
 
5427,10 → 5585,6
msgid "&Insert"
msgstr "Âìúêâàíå..."
 
#, fuzzy
msgid "C&lear"
msgstr "Èç÷èñòâàíå"
 
msgid "Insert the characters at the cursor in the text"
msgstr ""
 
5665,36 → 5819,25
msgid "New Color"
msgstr "Íîâ öâÿò"
 
msgid "Add, change or remove color stops here"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Position:"
msgstr "Îïèñàíèå:"
 
msgid "Here you can add, change or remove Color-Stops."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Scribus "
msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ"
 
msgid "Initializing Plugins"
msgid "Setting up Shortcuts"
msgstr ""
 
msgid "Initializing Keyboard Shortcuts"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Reading Preferences"
msgstr "Äàäåíîñòè"
 
#, fuzzy
msgid "Initializing Story Editor"
msgstr "Ïå÷àòàíå..."
 
#, fuzzy
msgid "Reading ICC Profiles"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"
 
#, fuzzy
msgid "Initializing Hyphenator"
msgstr "Ïå÷àòàíå..."
 
5702,31 → 5845,10
msgid "Reading Scrapbook"
msgstr "Ñêðèâàíå íà áèáëèîòåêà"
 
msgid "Setting up Shortcuts"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Initializing..."
msgstr "Ïå÷àòàíå..."
 
msgid "Edit"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå"
 
#, fuzzy
msgid "There are no fonts found on your system."
msgstr "Ëèïñâàò Postscript øðèôòîâå â ñèñòåìàòà"
 
#, fuzzy
msgid "Exiting now."
msgstr "Èçëèçàíå"
 
msgid "Fatal Error"
msgstr "Ôàòàëíà ãðåøêà"
 
msgid "Font System Initialized"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Scribus Development Version"
msgstr "Íîâ äîêóìåíò"
 
5785,18 → 5907,19
msgid "I&nsert"
msgstr "Âìúêâàíå..."
 
msgid "Character"
#, fuzzy
msgid "&Character"
msgstr "Ñèìâîë"
 
#, fuzzy
msgid "Quote"
msgid "&Quote"
msgstr "Èçõîä"
 
msgid "Spaces && Breaks"
msgid "S&paces && Breaks"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Ligature"
msgid "Liga&ture"
msgstr "Èëþñòðàöèè"
 
#, fuzzy
5844,6 → 5967,9
msgid "Found nothing to import"
msgstr ""
 
msgid "Fatal Error"
msgstr "Ôàòàëíà ãðåøêà"
 
msgid "File %1 is not in an acceptable format"
msgstr ""
 
6009,7 → 6135,14
msgid "Previe&w Settings"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"
 
msgid "Character"
msgstr "Ñèìâîë"
 
#, fuzzy
msgid "Quote"
msgstr "Èçõîä"
 
#, fuzzy
msgid "Space"
msgstr "Ëèöå"
 
6031,22 → 6164,33
msgid "Y-Offset"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Underline Words Only"
msgstr "Ïîä÷åðòàâàíå"
msgid ""
"Underline Text. Hold down the button momentarily to set line width and "
"displacement options."
msgstr ""
 
msgid ""
"Underline Words Only. Hold down the button momentarily to set line width and "
"displacement options."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "All Caps"
msgstr "ìàëêè áóêâè"
 
#, fuzzy
msgid "Strike Out"
msgstr "Óäàð èçâúí"
msgid ""
"Strike Out. Hold down the button momentarily to set line width and "
"displacement options."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Shadow"
msgstr "Ñÿíêà"
msgid ""
"Outline. Hold down the button momentarily to change the outline stroke width."
msgstr ""
 
msgid ""
"Shadowed Text. Hold down the button momentarily to enable the offset spacing."
msgstr ""
 
msgid "Setup Printer"
msgstr "Îïöèè íà ïðèíòåðà"
 
6517,8 → 6661,8
msgstr "Çà Scribus"
 
#, fuzzy
msgid "March"
msgstr "Òúðñè"
msgid "April"
msgstr "Îòðàçè ïðîìåíèòå"
 
#, fuzzy
msgid "%1 %2 %3"
6564,6 → 6708,9
msgid "Other Documentation:"
msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ:"
 
msgid "Tango Project Icons:"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "A&uthors"
msgstr "Àâòîðè"
6896,6 → 7043,16
msgid "Line at Bottom"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Overprinting"
msgstr "Ïå÷àòàíå..."
 
msgid "Knockout"
msgstr ""
 
msgid "Overprint"
msgstr ""
 
msgid "Name of selected object"
msgstr ""
 
6992,10 → 7149,15
msgid "Scaling height of characters"
msgstr ""
 
msgid "Color of text stroke. Only available with \"outline\" text decoration."
msgid ""
"Color of text stroke and/or drop shadow, depending which is chosen.If both "
"are chosen, then they share the same color."
msgstr ""
 
msgid "Color of text fill. Only available with \"outline\" text decoration."
msgid ""
"Color of selected text. If Outline text decoration is enabled, this color "
"will be the fill color. If Drop Shadow Text is enabled, then this will be "
"the top most color."
msgstr ""
 
msgid "Saturation of color of text stroke"
7015,6 → 7177,9
msgid "Line Spacing"
msgstr "Ëèíåéíî ðàçòîÿíèå"
 
msgid "Click to select the line spacing mode"
msgstr ""
 
msgid "Style of current paragraph"
msgstr ""
 
7282,6 → 7447,35
msgid "Name of the style is not unique"
msgstr "Èìåòî íà ñòèëà íå å óíèêàëíî"
 
msgid "Initializing Plugins"
msgstr ""
 
msgid "Initializing Keyboard Shortcuts"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Reading Preferences"
msgstr "Äàäåíîñòè"
 
#, fuzzy
msgid "Reading ICC Profiles"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"
 
#, fuzzy
msgid "Initializing..."
msgstr "Ïå÷àòàíå..."
 
#, fuzzy
msgid "There are no fonts found on your system."
msgstr "Ëèïñâàò Postscript øðèôòîâå â ñèñòåìàòà"
 
#, fuzzy
msgid "Exiting now."
msgstr "Èçëèçàíå"
 
msgid "Font System Initialized"
msgstr ""
 
msgid "Current Key"
msgstr ""
 
7368,6 → 7562,13
msgid "Choose a Scrapbook Directory"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Scrapbook (*.scs)"
msgstr "Áèáëèîòåêà"
 
msgid "Choose a scrapbook file to import"
msgstr ""
 
msgid ""
"Name \"%1\" is not unique.\n"
"Please choose another."
7390,6 → 7591,10
msgid "&Load..."
msgstr "Çàðåæäàíå..."
 
#, fuzzy
msgid "&Import Scrapbook File..."
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
 
msgid "Polygon Properties"
msgstr ""
 
7506,6 → 7711,9
msgid "Annotation Properties"
msgstr ""
 
msgid "Link"
msgstr ""
 
msgid "External Link"
msgstr ""
 
7645,7 → 7853,14
msgid "Font of selected text"
msgstr ""
 
msgid "Spaces && Breaks"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Ligature"
msgstr "Èëþñòðàöèè"
 
#, fuzzy
msgid "&Settings"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"
 
7724,7 → 7939,31
msgid "Do you really want to lose all your changes?"
msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"
 
msgid "No Problems found"
msgstr ""
 
msgid "Problems found"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Items"
msgstr "Îáåêò"
 
#, fuzzy
msgid "Problems"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"
 
#, fuzzy
msgid "Current Profile:"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"
 
msgid "&Ignore Errors"
msgstr ""
 
msgid "Check again"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Glyphs missing"
msgstr "Ëèïñè"
 
7739,9 → 7978,12
msgid "Missing Image"
msgstr "Ëèïñè"
 
msgid "Image has a DPI-Value less than %1 DPI"
msgid "Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI"
msgstr ""
 
msgid "Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI"
msgstr ""
 
msgid "Object has transparency"
msgstr ""
 
7752,28 → 7994,11
msgid "Object is a placed PDF"
msgstr ""
 
msgid "No Problems found"
msgstr ""
 
msgid "Problems found"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Items"
msgstr "Îáåêò"
msgid "Image is GIF"
msgstr "Èëþñòðàöèÿ"
 
#, fuzzy
msgid "Problems"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"
 
#, fuzzy
msgid "Current Profile:"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"
 
msgid "&Ignore Errors"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Editor"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå"
 
7803,10 → 8028,6
msgstr "Çàòâîðè"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+L"
msgstr "Âñè÷êè"
 
#, fuzzy
msgid "O&K"
msgstr "Äà"
 
7814,22 → 8035,6
msgid "Alt+K"
msgstr "Âñè÷êè"
 
#, fuzzy
msgid "A&pply"
msgstr "Îòðàçè ïðîìåíèòå"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+P"
msgstr "Âñè÷êè"
 
#, fuzzy
msgid "Ca&ncel"
msgstr "Îòêàç"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+N"
msgstr "Âñè÷êè"
 
msgid "Move Bookmark"
msgstr ""
 
7987,10 → 8192,6
msgstr "Ìïðåìåñòâàíå íà ñòðàíèöè"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+E"
msgstr "Âñè÷êè"
 
#, fuzzy
msgid "O&dd pages"
msgstr "Ñòðàíèöà"
 
8149,10 → 8350,6
msgstr "Ñëåä ñòðàíèöàòà"
 
#, fuzzy
msgid "Contents"
msgstr "Ñúäúðæàíèå"
 
#, fuzzy
msgid "&Contents"
msgstr "Ñúäúðæàíèå"
 
8375,6 → 8572,9
msgid "Italian"
msgstr "Êóðñèâ"
 
msgid "Japanese"
msgstr ""
 
msgid "Korean"
msgstr ""
 
8823,10 → 9023,6
msgstr "Òúðñè"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+S"
msgstr "Âñè÷êè"
 
#, fuzzy
msgid "&Font Size:"
msgstr "Ðàçìåð íà øðèôò:"
 
8838,10 → 9034,6
msgid "Se&t"
msgstr "Äîëåí ðåãèñòúð"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+T"
msgstr "Âñè÷êè"
 
msgid "Reset the text"
msgstr ""
 
9293,6 → 9485,9
msgid "Page number out of range."
msgstr ""
 
msgid "Given master page name does not match any existing."
msgstr ""
 
msgid "argument is not list: must be list of float values."
msgstr ""
 
9967,6 → 10162,9
msgid "&Range"
msgstr "Îò .. äî .."
 
msgid "Image size in Pixels"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Export a range of pages"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî ìàùàáèðàíå"
10035,9 → 10233,6
msgid "Barcode Creator"
msgstr ""
 
msgid "Make check digit visible in text"
msgstr ""
 
msgid "Barcode"
msgstr ""
 
10068,10 → 10263,6
msgid "&Guard whitespace"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Alt+G"
msgstr "Âñè÷êè"
 
msgid "Draw arrows to be sure of space next the code"
msgstr ""
 
10150,14 → 10341,14
msgid "Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD."
msgstr ""
 
msgid "Variable number of digits"
msgstr ""
 
msgid ""
"Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a "
"check digit"
msgstr ""
 
msgid "Variable number of digits"
msgstr ""
 
msgid "Variable number of digits and capital letters"
msgstr ""
 
10227,6 → 10418,14
msgid "All Supported Formats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Importing PostScript"
msgstr "Áèáëèîòåêà (*.scs);; Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"
 
#, fuzzy
msgid "Analyzing PostScript:"
msgstr "Ïðàâ ôîðìàò"
 
msgid ""
"Importing File:\n"
"%1\n"
10233,12 → 10432,12
"failed!"
msgstr ""
 
msgid ""
"Converting Image:\n"
"%1\n"
"failed!"
msgid "Generating Items"
msgstr ""
 
msgid "Converting of %1 images failed!"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Scribus - My Plugin"
msgstr "Äîëåí ðåãèñòúð"
10255,6 → 10454,66
msgstr "Ïîñòàâÿíå:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Horizontal Guides"
#~ msgstr "Õîðèçîíòàëíî îáúðíàòî"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Vertical Guides"
#~ msgstr "Âåðòèêàëíè èíòåðâàëè"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Rows:"
#~ msgstr "Ïîçèöèÿ ïî X:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "C&olumns:"
#~ msgstr "Êîëîíè:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Colum&n Gap"
#~ msgstr "Êîëîííè ëèíèè"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Margins"
#~ msgstr "Ïîëåòà:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Selection"
#~ msgstr "Èçáåðè øðèôò"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Update"
#~ msgstr "Óïðàâëåíèå íà èëþñòðàöèè"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Copy Contents"
#~ msgstr "Ñúäúðæàíèå"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Paste Contents"
#~ msgstr "Ñúäúðæàíèå"
 
#, fuzzy
#~ msgid "C&lear Contents"
#~ msgstr "Ñúäúðæàíèå"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Underline Words Only"
#~ msgstr "Ïîä÷åðòàâàíå"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Strike Out"
#~ msgstr "Óäàð èçâúí"
 
#, fuzzy
#~ msgid "March"
#~ msgstr "Òúðñè"
 
#, fuzzy
#~ msgid "A&pply"
#~ msgstr "Îòðàçè ïðîìåíèòå"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Image Settings"
#~ msgstr "ïàðàìåòðè íà óñòðîéñòâîòî"
 
10277,10 → 10536,6
#~ msgstr "Ñòðàíèöà"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Printing"
#~ msgstr "Ïå÷àòàíå..."
 
#, fuzzy
#~ msgid "File Name:"
#~ msgstr "Datei&name:"
 
10459,10 → 10714,6
#~ msgstr "Îò ñòðàíèöà:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Apply template"
#~ msgstr "Îòðàçè ôîðìàòà"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Update Picture"
#~ msgstr "Óïðàâëåíèå íà èëþñòðàöèè"
 
11091,9 → 11342,6
#~ msgid "Hide Grid"
#~ msgstr "Ñêðèé ïîìîùíèòå ëèíèè"
 
#~ msgid "Hide Guides"
#~ msgstr "Ñêðèé ïîìîùíèòå ëèíèè"
 
#~ msgid "Snap to Guides"
#~ msgstr "Çàëåïè çà ïîìîùíèòå ëèíèè"
 
11144,9 → 11392,6
#~ msgid "Hide Outline"
#~ msgstr "Ñêðèé ëèíèèòå"
 
#~ msgid "Rectangle"
#~ msgstr "Ïðàâîúãúëíèê"
 
#~ msgid "Print to printer:"
#~ msgstr "Îòïå÷àòàé íà Ïå÷àòàùî óñòðîéñòâî:"