Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 5484 → Rev 5485

/branches/Version13x/Scribus/scribus/po/scribus.bg_BG.po
5,7 → 5,7
msgstr ""
"Project-Id-Version: Scribus 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-04-24 23:55+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-05-15 14:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-12-14 01:18+0200\n"
"Last-Translator: Vasko Tomanov <vasko@web.bg>\n"
"Content-Type: text/plain; charset=cp1251\n"
120,6 → 120,92
msgid "All Files (*)"
msgstr ""
 
msgid "Action"
msgstr ""
 
msgid "Shortcut"
msgstr ""
 
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Search:"
msgstr "Òúðñè"
 
msgid "Shortcut for Selected Action"
msgstr ""
 
msgid "&No Key"
msgstr ""
 
msgid "&User Defined Key"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Alt+U"
msgstr "Âñè÷êè"
 
msgid "Set &Key"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Alt+K"
msgstr "Âñè÷êè"
 
msgid "CTRL+ALT+SHIFT+W"
msgstr ""
 
msgid "Loadable Shortcut Sets"
msgstr ""
 
msgid "Keyboard shortcut sets available to load"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Load"
msgstr "Çàðåæäàíå..."
 
#, fuzzy
msgid "Alt+L"
msgstr "Âñè÷êè"
 
msgid "Load the selected shortcut set"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Import..."
msgstr "Âìúêâàíå..."
 
#, fuzzy
msgid "Alt+I"
msgstr "Âñè÷êè"
 
msgid "Import a shortcut set into the current configuration"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Export..."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+E"
msgstr "Âñè÷êè"
 
msgid "Export the current shortcuts into an importable file"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Reset"
msgstr "Íîðìàëíî"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+R"
msgstr "Âñè÷êè"
 
msgid "Reload the default Scribus shortcuts"
msgstr ""
 
msgid "Available Fonts"
msgstr ""
 
137,8 → 223,9
msgid "Use Font"
msgstr "Øðèôò"
 
msgid "Embed in:"
msgstr "Çàëåïåíî ñ:"
#, fuzzy
msgid "Embed in PostScript"
msgstr "Áèáëèîòåêà (*.scs);; Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"
 
#, fuzzy
msgid "Subset"
148,10 → 235,6
msgid "Path to Font File"
msgstr "Ïúò äî ôàéëà ñ øðèôòîâå"
 
#, fuzzy
msgid "PostScript"
msgstr "Ïðàâ ôîðìàò"
 
msgid "&Available Fonts"
msgstr ""
 
189,7 → 272,38
msgid "Choose a Directory"
msgstr ""
 
msgid "Key Set XML Files (*.ksxml)"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Alt"
msgstr "Âñè÷êè"
 
msgid "Ctrl"
msgstr ""
 
msgid "Shift"
msgstr ""
 
msgid "Meta"
msgstr ""
 
msgid "Meta+"
msgstr ""
 
msgid "Shift+"
msgstr ""
 
msgid "Alt+"
msgstr ""
 
msgid "Ctrl+"
msgstr ""
 
msgid "This key sequence is already in use"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Page Layout"
msgstr "Îïöèè íà ðàñòåðà:"
 
719,6 → 833,16
"will be cancelled"
msgstr ""
 
msgid "Some objects are locked."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Unlock All"
msgstr "Áëîê"
 
msgid "&Skip locked objects"
msgstr ""
 
msgid "Nodes"
msgstr "Âúðõîâå"
 
1477,14 → 1601,6
msgid "Collecting..."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid ""
"Cannot collect the file: \n"
"%1"
msgstr ""
"Íàñòèíàëè èñêàòå äà çàïèøåòå âúõó:\n"
"%1 ?"
 
msgid "Warning"
msgstr "Âíèìàíèÿ"
 
1494,6 → 1610,14
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid ""
"Cannot collect the file: \n"
"%1"
msgstr ""
"Íàñòèíàëè èñêàòå äà çàïèøåòå âúõó:\n"
"%1 ?"
 
#, fuzzy
msgid "Manage Tabulators"
msgstr "Óïðàâëåíèå íà èëþñòðàöèè"
 
2107,6 → 2231,9
msgid "&Theme:"
msgstr "Íîâà ôîðìà"
 
msgid "Show S&plashscreen On Startup:"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Font Size (Menus):"
msgstr "Ðàçìåð íà øðèôò:"
2210,9 → 2337,6
msgid "Document Item Attributes"
msgstr "Íàñòðîéêè íà äîêóìåíòà"
 
msgid "Keyboard Shortcuts"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Page Display"
msgstr "Ïîêàçâàíå"
2225,10 → 2349,6
msgstr "Ïîêàæè íå ïå÷àòàåìîòî ïîëå â öâÿò"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+U"
msgstr "Âñè÷êè"
 
#, fuzzy
msgid "Show Pictures"
msgstr "Èëþñòðàöèè"
 
2554,6 → 2674,9
msgid "Effects in use"
msgstr "Åôåêòè"
 
msgid "Opacity:"
msgstr ""
 
msgid "Delete Layer"
msgstr ""
 
2564,7 → 2687,49
msgid "Layers"
msgstr ""
 
msgid "Blend Mode:"
msgstr ""
 
msgid "Darken"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Lighten"
msgstr "Äÿñíî"
 
msgid "Multiply"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Screen"
msgstr "Çåëåíî:"
 
msgid "Overlay"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Hard Light"
msgstr "Âèñî÷èíà:"
 
msgid "Soft Light"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Difference"
msgstr "Äàäåíîñòè"
 
msgid "Exlusion"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Color Dodge"
msgstr "Öâåòîâè ìîäåë"
 
#, fuzzy
msgid "Color Burn"
msgstr "Öâÿò"
 
#, fuzzy
msgid "Name"
msgstr "Èìå:"
 
2578,6 → 2743,9
msgid "Locate your image editor"
msgstr ""
 
msgid "Locate your web browser"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Save as PDF"
msgstr "Çàïèøè êàòî PDF..."
2746,13 → 2914,13
msgid "&Under Color Removal"
msgstr ""
 
msgid "Force Overprint Mode"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Display CMYK"
msgstr "Ïîêàçâàíå"
 
msgid "Force Overprint Mode"
msgstr ""
 
msgid "&C"
msgstr ""
 
2898,13 → 3066,6
msgid "Extended Image Properties"
msgstr "Ïàðàìåòðè:"
 
msgid "Darken"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Lighten"
msgstr "Äÿñíî"
 
msgid "Hue"
msgstr ""
 
2917,50 → 3078,12
msgid "Luminosity"
msgstr ""
 
msgid "Multiply"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Screen"
msgstr "Çåëåíî:"
 
msgid "Dissolve"
msgstr ""
 
msgid "Overlay"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Hard Light"
msgstr "Âèñî÷èíà:"
 
msgid "Soft Light"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Difference"
msgstr "Äàäåíîñòè"
 
msgid "Exclusion"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Color Dodge"
msgstr "Öâåòîâè ìîäåë"
 
#, fuzzy
msgid "Color Burn"
msgstr "Öâÿò"
 
msgid "Exlusion"
msgstr ""
 
msgid "Blend Mode:"
msgstr ""
 
msgid "Opacity:"
msgstr ""
 
msgid "Don't use any Path"
msgstr ""
 
3147,13 → 3270,6
msgid "None Selected"
msgstr ""
 
msgid "Some objects are locked."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Unlock All"
msgstr "Áëîê"
 
#, c-format
msgid "Y: %1%2"
msgstr ""
3788,6 → 3904,10
msgid "Do not show objects outside the margins in the exported file"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "PostScript"
msgstr "Ïðàâ ôîðìàò"
 
msgid "Migrate Old Scribus Settings?"
msgstr ""
 
3902,9 → 4022,9
msgstr ""
 
msgid ""
"Add the path for the Ghostscript interpreter. On Windows, please note it is "
"important to note you need to use the program named gswin32c.exe - NOT "
"gswin32.exe. Otherwise, this maybe cause a hang when starting Scribus."
"<qt>Add the path for the Ghostscript interpreter. On Windows, please note it "
"is important to note you need to use the program named gswin32c.exe - NOT "
"gswin32.exe. Otherwise, this maybe cause a hang when starting Scribus.</qt>"
msgstr ""
 
#, fuzzy
3938,18 → 4058,31
msgstr ""
 
msgid ""
"File system location for graphics editor. If you use gimp and your "
"<qt>File system location for graphics editor. If you use gimp and your "
"distribution includes it, we recommend 'gimp-remote', as it allows you to "
"edit the image in an already running instance of gimp."
"edit the image in an already running instance of gimp.</qt>"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Web Browser"
msgstr "Èçáåðè..."
 
msgid "Web Browser to launch with links from the Help system"
msgstr ""
 
msgid ""
"<qt>File system location for your web browser. This is used for external "
"links from the Help system.</qt>"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Rescan"
msgstr "Ïðàâîúãúëíèê"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+R"
msgstr "Âñè÷êè"
msgid ""
"Rescan for the external tools if they do not exist in the already specified "
"location"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Filename:"
4064,11 → 4197,11
msgstr "Çàïèøè êàòî PDF..."
 
#, fuzzy
msgid "Exporting Master Pages:"
msgid "Exporting Master Page:"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
 
#, fuzzy
msgid "Exporting Pages:"
msgid "Exporting Page:"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
 
#, fuzzy
4092,10 → 4225,6
msgstr "Èçòðèâàíå"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+E"
msgstr "Âñè÷êè"
 
#, fuzzy
msgid "Verticals"
msgstr "Âåðòèêàëíî"
 
4107,10 → 4236,6
msgstr "Èçòðèâàíå"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+L"
msgstr "Âñè÷êè"
 
#, fuzzy
msgid "&Lock Guides"
msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"
 
4400,9 → 4525,6
msgid "Y-Pos:"
msgstr "Ïîçèöèÿ ïî Y:"
 
msgid "Action"
msgstr ""
 
msgid "Field is formatted as:"
msgstr ""
 
4573,7 → 4695,7
msgstr "Çàïèøè òåêñò..."
 
#, fuzzy
msgid "Save Page as &EPS..."
msgid "Save as &EPS..."
msgstr "Çàïèøè ñòðàíèöàòà êàòî EPS..."
 
#, fuzzy
4952,6 → 5074,10
msgid "Show G&uides"
msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"
 
#, fuzzy
msgid "Show Text Frame Columns"
msgstr "Ïîêàæè ïîëåòàòà"
 
msgid "Show &Baseline Grid"
msgstr ""
 
6661,10 → 6787,6
msgstr "Çà Scribus"
 
#, fuzzy
msgid "April"
msgstr "Îòðàçè ïðîìåíèòå"
 
#, fuzzy
msgid "%1 %2 %3"
msgstr "Êîïèå íà "
 
6852,7 → 6974,71
msgid "Right Page"
msgstr "Äåñêè ñòðàíèöè"
 
msgid "Monday"
msgstr ""
 
msgid "Tuesday"
msgstr ""
 
msgid "Wednesday"
msgstr ""
 
msgid "Thursday"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Friday"
msgstr "Ëèíèÿ"
 
#, fuzzy
msgid "Saturday"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"
 
msgid "Sunday"
msgstr ""
 
msgid "January"
msgstr ""
 
msgid "February"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "March"
msgstr "Òúðñè"
 
#, fuzzy
msgid "April"
msgstr "Îòðàçè ïðîìåíèòå"
 
msgid "May"
msgstr ""
 
msgid "June"
msgstr ""
 
msgid "July"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "August"
msgstr "Àâòîð:"
 
msgid "September"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "October"
msgstr "Äðóãè"
 
#, fuzzy
msgid "November"
msgstr "Áðîé íà êîïèÿòà:"
 
msgid "December"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Fixed Linespacing"
msgstr "Ëèíåéíî ðàçòîÿíèå"
 
7293,6 → 7479,11
msgid "Do not show the splashscreen on startup"
msgstr ""
 
msgid ""
"Stop the showing of the splashscreen on startup. Writes an empty file "
"called .neversplash in ~/.scribus."
msgstr ""
 
msgid "Output version information and exit"
msgstr ""
 
7482,83 → 7673,9
msgid "Select a Key for this Action"
msgstr ""
 
msgid "&No Key"
msgstr ""
 
msgid "&User Defined Key"
msgstr ""
 
msgid "ALT+SHIFT+T"
msgstr ""
 
msgid "Set &Key"
msgstr ""
 
msgid "Loadable Shortcut Sets"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Load"
msgstr "Çàðåæäàíå..."
 
#, fuzzy
msgid "&Import..."
msgstr "Âìúêâàíå..."
 
#, fuzzy
msgid "&Export..."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå"
 
#, fuzzy
msgid "&Reset"
msgstr "Íîðìàëíî"
 
msgid "Keyboard shortcut sets available to load"
msgstr ""
 
msgid "Load the selected shortcut set"
msgstr ""
 
msgid "Import a shortcut set into the current configuration"
msgstr ""
 
msgid "Export the current shortcuts into an importable file"
msgstr ""
 
msgid "Reload the default Scribus shortcuts"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Alt"
msgstr "Âñè÷êè"
 
msgid "Ctrl"
msgstr ""
 
msgid "Shift"
msgstr ""
 
msgid "Meta"
msgstr ""
 
msgid "Meta+"
msgstr ""
 
msgid "Shift+"
msgstr ""
 
msgid "Alt+"
msgstr ""
 
msgid "Ctrl+"
msgstr ""
 
msgid "This key sequence is already in use"
msgstr ""
 
msgid "Key Set XML Files (*.ksxml)"
msgstr ""
 
msgid "Choose a Scrapbook Directory"
msgstr ""
 
7584,17 → 7701,25
msgstr "Áèáëèîòåêà"
 
#, fuzzy
msgid "&Preview"
msgstr "Ïðåãëåä"
msgid "Create a new scrapbook page"
msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò"
 
#, fuzzy
msgid "&Load..."
msgstr "Çàðåæäàíå..."
msgid "Load an existing scrapbook"
msgstr "Ñêðèâàíå íà áèáëèîòåêà"
 
#, fuzzy
msgid "&Import Scrapbook File..."
msgid "Save the selected scrapbook"
msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"
 
#, fuzzy
msgid "Import an scrapbook file from Scribus <=1.3.2"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
 
#, fuzzy
msgid "Close the selected scrapbook"
msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"
 
msgid "Polygon Properties"
msgstr ""
 
7683,6 → 7808,17
msgid " from %1"
msgstr ""
 
msgid "At the beginning"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "At the end"
msgstr "Íà êðàÿ"
 
#, fuzzy
msgid "Not Shown"
msgstr "Ñÿíêà"
 
msgid "Bookmarks"
msgstr ""
 
8031,10 → 8167,6
msgid "O&K"
msgstr "Äà"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+K"
msgstr "Âñè÷êè"
 
msgid "Move Bookmark"
msgstr ""
 
8260,9 → 8392,13
msgstr "Èëþñòðàöèè"
 
#, fuzzy
msgid "&Solid Colors:"
msgid "&RGB Solid Colors:"
msgstr "Öâåòîâå íà ðàñòåðà:"
 
#, fuzzy
msgid "&CMYK Solid Colors:"
msgstr "Öâåòîâå íà ðàñòåðà:"
 
msgid "&Monitor:"
msgstr ""
 
8273,16 → 8409,21
msgid "Rendering Intents"
msgstr ""
 
msgid "M&onitor:"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Pictures:"
msgstr "Èëþñòðàöèè"
 
#, fuzzy
msgid "Pr&inter:"
msgstr "Ïå÷àòàùî óñòðîéñòâî"
msgid "Sol&id Colors:"
msgstr "Öâåòîâå íà ðàñòåðà:"
 
msgid "Sim&ulate Printer on the Screen"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Convert all colors to printer space"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
 
msgid "Mark Colors out of &Gamut"
msgstr ""
 
8295,9 → 8436,12
msgid "Default color profile for imported RGB images"
msgstr ""
 
msgid "Default color profile for solid colors on the page"
msgid "Default color profile for solid RGB colors on the page"
msgstr ""
 
msgid "Default color profile for solid CMYK colors on the page"
msgstr ""
 
msgid ""
"Color profile that you have generated or received from the manufacturer.\n"
"This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i."
8311,14 → 8455,13
msgstr ""
 
msgid ""
"Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change "
"Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change "
"it,\n"
"Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen."
msgstr ""
 
msgid ""
"Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change "
"it,\n"
"Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,\n"
"Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen."
msgstr ""
 
8328,6 → 8471,11
msgstr ""
 
msgid ""
"Simulate a full color managed environment :\n"
"all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space."
msgstr ""
 
msgid ""
"Method of showing colors on the screen which may not print properly.\n"
"This requires very accurate profiles and serves only as a warning."
msgstr ""
8346,9 → 8494,17
msgstr "Ïåêóñíàò ïå÷àòò"
 
#, fuzzy
msgid "Processing Master Pages:"
msgid "Processing Master Page:"
msgstr "Ñëåä ñòðàíèöàòà"
 
msgid "External Web Browser Failed to Start"
msgstr ""
 
msgid ""
"Scribus was not able to start the external web browser application %1. "
"Please check the setting in Preferences"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Contents"
msgstr "Ñúäúðæàíèå"
8530,6 → 8686,9
msgid "Danish"
msgstr ""
 
msgid "Dzongkha"
msgstr ""
 
msgid "Dutch"
msgstr ""
 
8542,6 → 8701,9
msgid "Esperanto"
msgstr ""
 
msgid "Estonian"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "German"
msgstr "Íåìñêè:"
10253,10 → 10415,6
msgid "&Include text in barcode"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Alt+I"
msgstr "Âñè÷êè"
 
msgid "If checked, there will be numbers in the barcode too"
msgstr ""
 
10375,7 → 10533,7
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Save Page as &SVG..."
msgid "Save as &SVG..."
msgstr "Çàïèøè ñòðàíèöàòà êàòî EPS..."
 
#, fuzzy
10453,7 → 10611,22
msgid "My Plugin"
msgstr "Ïîñòàâÿíå:"
 
#~ msgid "Embed in:"
#~ msgstr "Çàëåïåíî ñ:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Preview"
#~ msgstr "Ïðåãëåä"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Load..."
#~ msgstr "Çàðåæäàíå..."
 
#, fuzzy
#~ msgid "Pr&inter:"
#~ msgstr "Ïå÷àòàùî óñòðîéñòâî"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Horizontal Guides"
#~ msgstr "Õîðèçîíòàëíî îáúðíàòî"
 
10506,10 → 10679,6
#~ msgstr "Óäàð èçâúí"
 
#, fuzzy
#~ msgid "March"
#~ msgstr "Òúðñè"
 
#, fuzzy
#~ msgid "A&pply"
#~ msgstr "Îòðàçè ïðîìåíèòå"
 
10671,10 → 10840,6
#~ msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Saturation:"
#~ msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "The program"
#~ msgstr "Ïðîãðàìèðàíå:"
 
10889,9 → 11054,6
#~ msgid "&Below:"
#~ msgstr "Îòäîëó:"
 
#~ msgid "Pictures"
#~ msgstr "Èëþñòðàöèè"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Import Template"
#~ msgstr "Îòðàçè ôîðìàòà"
11042,10 → 11204,6
#~ msgstr "Óêðàéíñêè:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Create a new Document"
#~ msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Close the current Document"
#~ msgstr "Çàòâîðè òåêóùèÿ äîêóìåíò"
 
11254,9 → 11412,6
#~ msgid "Scribus - Macro Manager"
#~ msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ"
 
#~ msgid "Browse..."
#~ msgstr "Èçáåðè..."
 
#, fuzzy
#~ msgid "Script File:"
#~ msgstr "Ñòàíäàðòíî"