Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 6260 → Rev 6261

/branches/Version13x/Scribus/scribus/po/scribus.bg_BG.po
5,10 → 5,10
msgstr ""
"Project-Id-Version: Scribus 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-05-15 14:44+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-27 13:48+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-12-14 01:18+0200\n"
"Last-Translator: Vasko Tomanov <vasko@web.bg>\n"
"Content-Type: text/plain; charset=cp1251\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
msgid "Custom"
21,8 → 21,83
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Quarto"
msgstr "Автор:"
 
#, fuzzy
msgid "Foolscap"
msgstr "Инструменти"
 
#, fuzzy
msgid "Letter"
msgstr "В средата"
 
#, fuzzy
msgid "Govt. Letter"
msgstr "В средата"
 
msgid "Legal"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Ledger"
msgstr "В средата"
 
msgid "Executive"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Post"
msgstr "Поставяне"
 
#, fuzzy
msgid "Crown"
msgstr "Украйнски:"
 
#, fuzzy
msgid "Large Post"
msgstr "Страница"
 
msgid "Demy"
msgstr ""
 
msgid "Medium"
msgstr "Среден"
 
msgid "Royal"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Elephant"
msgstr "Разместване"
 
msgid "Double Demy"
msgstr ""
 
msgid "Quad Demy"
msgstr ""
 
msgid "STMT"
msgstr ""
 
msgid "A"
msgstr ""
 
msgid "B"
msgstr ""
 
msgid "C"
msgstr ""
 
msgid "D"
msgstr ""
 
msgid "E"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Comm10E"
msgstr "Êîìåíòàð"
msgstr "Коментар"
 
msgid "DLE"
msgstr ""
32,32 → 107,32
 
#, fuzzy
msgid "Manage Page Properties"
msgstr "Ïàðàìåòðè:"
msgstr "Параметри:"
 
msgid "Page Size"
msgstr "Ôîðìàò íà ñòðàíèöàòà"
msgstr "Формат на страницата"
 
#, fuzzy
msgid "&Size:"
msgstr "Ðàçìåð:"
msgstr "Размер:"
 
#, fuzzy
msgid "Orie&ntation:"
msgstr "Èäåíòè÷íîñò"
msgstr "Идентичност"
 
msgid "Portrait"
msgstr "Ïðàâ ôîðìàò"
msgstr "Прав формат"
 
msgid "Landscape"
msgstr "Ëåãíàë ôîðìàò"
msgstr "Легнал формат"
 
#, fuzzy
msgid "&Width:"
msgstr "Øèðî÷èíà:"
msgstr "Широчина:"
 
#, fuzzy
msgid "&Height:"
msgstr "Âèñî÷èíà:"
msgstr "Височина:"
 
msgid "Move Objects with their Page"
msgstr ""
66,29 → 141,40
msgstr ""
 
msgid "Margin Guides"
msgstr "Ïîìîùíè ïîëåòà"
msgstr "Помощни полета"
 
#, fuzzy
msgid "Other Settings"
msgstr "Опции на мишката"
 
#, fuzzy
msgid "Master Page:"
msgstr "След страницата"
 
msgid "Normal"
msgstr "Стандартно"
 
#, fuzzy
msgid "Delete Styles"
msgstr "Èçòðèâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Изтриване на страница"
 
#, fuzzy
msgid "&OK"
msgstr "Äà"
msgstr "Да"
 
#, fuzzy
msgid "Ca&ncel"
msgstr "Îòêàç"
msgstr "Отказ"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+N"
msgstr "Âñè÷êè"
msgstr "Всички"
 
msgid "pt"
msgstr ""
 
msgid "Distances"
msgstr "Ðàçòîÿíèå"
msgstr "Разтояние"
 
msgid "X1:"
msgstr ""
109,7 → 195,7
msgstr ""
 
msgid "Angle:"
msgstr "Úãúë:"
msgstr "Ъгъл:"
 
msgid "Length:"
msgstr ""
131,7 → 217,7
 
#, fuzzy
msgid "Search:"
msgstr "Òúðñè"
msgstr "Търси"
 
msgid "Shortcut for Selected Action"
msgstr ""
144,7 → 230,7
 
#, fuzzy
msgid "Alt+U"
msgstr "Âñè÷êè"
msgstr "Всички"
 
msgid "Set &Key"
msgstr ""
151,7 → 237,7
 
#, fuzzy
msgid "Alt+K"
msgstr "Âñè÷êè"
msgstr "Всички"
 
msgid "CTRL+ALT+SHIFT+W"
msgstr ""
164,11 → 250,11
 
#, fuzzy
msgid "&Load"
msgstr "Çàðåæäàíå..."
msgstr "Зареждане..."
 
#, fuzzy
msgid "Alt+L"
msgstr "Âñè÷êè"
msgstr "Всички"
 
msgid "Load the selected shortcut set"
msgstr ""
175,11 → 261,11
 
#, fuzzy
msgid "&Import..."
msgstr "Âìúêâàíå..."
msgstr "Вмъкване..."
 
#, fuzzy
msgid "Alt+I"
msgstr "Âñè÷êè"
msgstr "Всички"
 
msgid "Import a shortcut set into the current configuration"
msgstr ""
186,11 → 272,11
 
#, fuzzy
msgid "&Export..."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå"
msgstr "Редактиране"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+E"
msgstr "Âñè÷êè"
msgstr "Всички"
 
msgid "Export the current shortcuts into an importable file"
msgstr ""
197,11 → 283,11
 
#, fuzzy
msgid "&Reset"
msgstr "Íîðìàëíî"
msgstr "Нормално"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+R"
msgstr "Âñè÷êè"
msgstr "Всички"
 
msgid "Reload the default Scribus shortcuts"
msgstr ""
217,23 → 303,23
 
#, fuzzy
msgid "Font Name"
msgstr "Ðàçìåð íà øðèôò"
msgstr "Размер на шрифт"
 
#, fuzzy
msgid "Use Font"
msgstr "Øðèôò"
msgstr "Шрифт"
 
#, fuzzy
msgid "Embed in PostScript"
msgstr "Áèáëèîòåêà (*.scs);; Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"
msgstr "Библиотека (*.scs);; Всички файлове (*)"
 
#, fuzzy
msgid "Subset"
msgstr "Äîëåí ðåãèñòúð"
msgstr "Долен регистър"
 
#, fuzzy
msgid "Path to Font File"
msgstr "Ïúò äî ôàéëà ñ øðèôòîâå"
msgstr "Път до файла с шрифтове"
 
msgid "&Available Fonts"
msgstr ""
240,11 → 326,11
 
#, fuzzy
msgid "Replacement"
msgstr "Ðàçìåñòâàíå"
msgstr "Разместване"
 
#, fuzzy
msgid "&Delete"
msgstr "Èçòðèâàíå"
msgstr "Изтриване"
 
msgid "Font &Substitutions"
msgstr ""
251,7 → 337,7
 
#, fuzzy
msgid "C&hange..."
msgstr "Ïðîìÿíà..."
msgstr "Промяна..."
 
msgid "A&dd..."
msgstr ""
258,7 → 344,7
 
#, fuzzy
msgid "&Remove"
msgstr "×åðâåíî:"
msgstr "Червено:"
 
msgid ""
"Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no "
277,7 → 363,7
 
#, fuzzy
msgid "Alt"
msgstr "Âñè÷êè"
msgstr "Всички"
 
msgid "Ctrl"
msgstr ""
305,14 → 391,14
 
#, fuzzy
msgid "Page Layout"
msgstr "Îïöèè íà ðàñòåðà:"
msgstr "Опции на растера:"
 
#, fuzzy
msgid "First Page is:"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
msgid "Subscript"
msgstr "Äîëåí ðåãèñòúð"
msgstr "Долен регистър"
 
msgid " %"
msgstr ""
319,55 → 405,55
 
#, fuzzy
msgid "&Displacement:"
msgstr "Ðàçìåñòâàíå"
msgstr "Разместване"
 
#, fuzzy
msgid "&Scaling:"
msgstr "Ìàùàáèðàíå:"
msgstr "Мащабиране:"
 
msgid "Superscript"
msgstr "Ãîðåí ðåãèñòúð"
msgstr "Горен регистър"
 
#, fuzzy
msgid "D&isplacement:"
msgstr "Ðàçìåñòâàíå"
msgstr "Разместване"
 
#, fuzzy
msgid "S&caling:"
msgstr "Ìàùàáèðàíå:"
msgstr "Мащабиране:"
 
msgid "Underline"
msgstr "Ïîä÷åðòàâàíå"
msgstr "Подчертаване"
 
#, fuzzy
msgid "Displacement:"
msgstr "Ðàçìåñòâàíå"
msgstr "Разместване"
 
#, fuzzy
msgid "Auto"
msgstr "Àâòîð:"
msgstr "Автор:"
 
msgid "Line Width:"
msgstr "Øèðî÷èíà íà ëèíèÿ:"
msgstr "Широчина на линия:"
 
#, fuzzy
msgid "Strikethru"
msgstr "Óäàð âúòðå"
msgstr "Удар вътре"
 
msgid "Small Caps"
msgstr "ìàëêè áóêâè"
msgstr "малки букви"
 
#, fuzzy
msgid "Sc&aling:"
msgstr "Ìàùàáèðàíå:"
msgstr "Мащабиране:"
 
#, fuzzy
msgid "Automatic &Line Spacing"
msgstr "Àâòîìàòè÷íî ðàçòîÿíèå ìåæäó ëèíèèòå:"
msgstr "Автоматично разтояние между линиите:"
 
#, fuzzy
msgid "Line Spacing:"
msgstr "Ëèíåéíî ðàçòîÿíèå"
msgstr "Линейно разтояние"
 
msgid "Displacement above the baseline of the font on a line"
msgstr ""
402,78 → 488,60
 
#, fuzzy
msgid "Free Objects"
msgstr "Îáåêò"
msgstr "Обект"
 
#, fuzzy
msgid "Group "
msgstr "Ãðóïèðàíå"
msgstr "Групиране"
 
#, fuzzy
msgid "Page "
msgstr "Ñòðàíèöà"
msgstr "Страница"
 
msgid "Outline"
msgstr "Ëèíèè"
msgstr "Линии"
 
#, fuzzy
msgid "Element"
msgstr "Ðàçìåñòâàíå"
msgstr "Разместване"
 
#, fuzzy
msgid "Font:"
msgstr "Øðèôò"
msgstr "Шрифт"
 
msgid " pt"
msgstr ""
 
msgid "Size:"
msgstr "Ðàçìåð:"
msgstr "Размер:"
 
#, fuzzy
msgid "Text Color:"
msgstr "Èçòðèé öâåòà"
msgstr "Изтрий цвета"
 
#, fuzzy
msgid "Shading:"
msgstr "Ñÿíêà:"
msgstr "Сянка:"
 
#, fuzzy
msgid "Text Stroke:"
msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"
msgstr "Скрий рамките"
 
msgid "Fill Color:"
msgstr "Öâÿò íà çàïúëâàíå:"
msgstr "Цвят на запълване:"
 
#, fuzzy
msgid "Stroke Color:"
msgstr "Íîâ öâÿò:"
msgstr "Нов цвят:"
 
msgid "Dot"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Hyphen"
msgstr "Ïàðàìåòðè íà ïå÷àòàùîòî óñòðîéñòâî"
 
#, fuzzy
msgid "Underscore"
msgstr "Çàëåïåíî"
 
#, fuzzy
msgid "Custom: "
msgstr "Íàãëàñåíè öâåòîâå"
 
#, fuzzy
msgid "Tab Fill Character:"
msgstr "Ïàðàìåòðè íà ïå÷àòàùîòî óñòðîéñòâî"
msgstr "Параметри на печатащото устройство"
 
#, fuzzy
msgid "Tab Width:"
msgstr "Øèðî÷èíà:"
msgstr "Широчина:"
 
#, fuzzy
msgid "Colu&mns:"
msgstr "Êîëîíè:"
msgstr "Колони:"
 
msgid "&Gap:"
msgstr ""
483,31 → 551,34
 
#, fuzzy
msgid "&Line Color:"
msgstr "Öâÿò íà ëèíèÿ:"
msgstr "Цвят на линия:"
 
#, fuzzy
msgid "&Shading:"
msgstr "Ñÿíêà:"
msgstr "Сянка:"
 
#, fuzzy
msgid "&Fill Color:"
msgstr "Öâÿò íà çàïúëâàíå:"
msgstr "Цвят на запълване:"
 
#, fuzzy
msgid "S&hading:"
msgstr "Ñÿíêà:"
msgstr "Сянка:"
 
#, fuzzy
msgid "Line Style:"
msgstr "Ñòèë íà ëèíèÿ"
msgstr "Стил на линия"
 
msgid " pt"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Line &Width:"
msgstr "Øèðî÷èíà íà ëèíèÿ:"
msgstr "Широчина на линия:"
 
#, fuzzy
msgid "Line S&tyle:"
msgstr "Ñòèë íà ëèíèÿ"
msgstr "Стил на линия"
 
msgid "Arrows:"
msgstr ""
514,27 → 585,27
 
#, fuzzy
msgid "Start:"
msgstr "Ñúñòîÿíèå"
msgstr "Състояние"
 
#, fuzzy
msgid "End:"
msgstr "Ñÿíêà:"
msgstr "Сянка:"
 
#, fuzzy
msgid "&Free Scaling"
msgstr "Ìàùàáèðàíå:"
msgstr "Мащабиране:"
 
#, fuzzy
msgid "&Horizontal Scaling:"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî ìàùàáèðàíå"
msgstr "Хоризонтално мащабиране"
 
#, fuzzy
msgid "&Vertical Scaling:"
msgstr "Âåðòèêàëíî ìàùàáèðàíå"
msgstr "Вертикално мащабиране"
 
#, fuzzy
msgid "&Scale Picture to Frame Size"
msgstr "Ìàùàáèðàíå "
msgstr "Мащабиране "
 
msgid "Keep Aspect &Ratio"
msgstr ""
541,7 → 612,7
 
#, fuzzy
msgid "F&ill Color:"
msgstr "Öâÿò íà çàïúëâàíå:"
msgstr "Цвят на запълване:"
 
msgid "Use embedded Clipping Path"
msgstr ""
548,11 → 619,11
 
#, fuzzy
msgid "On Screen Preview"
msgstr "Ïðåãëåä"
msgstr "Преглед"
 
#, fuzzy
msgid "Full Resolution Preview"
msgstr "Ïðåãëåä"
msgstr "Преглед"
 
msgid "Normal Resolution Preview"
msgstr ""
559,23 → 630,23
 
#, fuzzy
msgid "Low Resolution Preview"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"
msgstr "Разделителна способност:"
 
#, fuzzy
msgid "Mi&nimum:"
msgstr "Ñðåäåí"
msgstr "Среден"
 
#, fuzzy
msgid "Ma&ximum:"
msgstr "Ñðåäåí"
msgstr "Среден"
 
#, fuzzy
msgid "&Stepping:"
msgstr "Ïî ñòúïêè:"
msgstr "По стъпки:"
 
#, fuzzy
msgid "Text Frame Properties"
msgstr "Ïàðàìåòðè:"
msgstr "Параметри:"
 
msgid "Picture Frame Properties"
msgstr ""
615,11 → 686,11
 
#, fuzzy
msgid "Horizontal scaling of images"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî ìàùàáèðàíå"
msgstr "Хоризонтално мащабиране"
 
#, fuzzy
msgid "Vertical scaling of images"
msgstr "Âåðòèêàëíî ìàùàáèðàíå"
msgstr "Вертикално мащабиране"
 
msgid "Keep horizontal and vertical scaling the same"
msgstr ""
672,28 → 743,25
msgid "Width of lines"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Custom:"
msgstr "äî:"
 
msgid "Freetype2 library not available"
msgid "Dot"
msgstr ""
 
msgid "Font %1(%2) is broken"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Hyphen"
msgstr "Параметри на печатащото устройство"
 
msgid "Font %1 is broken (read stream), no embedding"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Underscore"
msgstr "Залепено"
 
msgid "Font %1 has broken glyph %2 (charcode %3)"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Custom: "
msgstr "Нагласени цветове"
 
msgid "Font %1 is broken and will be discarded"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Custom:"
msgstr "до:"
 
msgid "Font %1 cannot be read, no embedding"
msgstr ""
 
msgid "Creating Font Cache"
msgstr ""
 
706,6 → 774,9
msgid "New Font found, checking..."
msgstr ""
 
msgid "Font %1 has broken glyph %2 (charcode %3)"
msgstr ""
 
msgid "Modified Font found, checking..."
msgstr ""
 
729,13 → 800,13
 
#, fuzzy
msgid "Searching for Fonts"
msgstr "Èçâàäè îòïðåä"
msgstr "Извади отпред"
 
msgid "Left"
msgstr "Ëÿâî"
msgstr "Ляво"
 
msgid "Right"
msgstr "Äÿñíî"
msgstr "Дясно"
 
msgid "Full Stop"
msgstr ""
742,22 → 813,22
 
#, fuzzy
msgid "Comma"
msgstr "Êîìåíòàð"
msgstr "Коментар"
 
msgid "Center"
msgstr "Â ñðåäàòà"
msgstr "В средата"
 
#, fuzzy
msgid "&Position:"
msgstr "Îïèñàíèå:"
msgstr "Описание:"
 
#, fuzzy
msgid "Fill Char:"
msgstr "Öâÿò íà çàïúëâàíå:"
msgstr "Цвят на запълване:"
 
#, fuzzy
msgid "Delete All"
msgstr "Èçòðèâàíå"
msgstr "Изтриване"
 
msgid "Indentation for first line of the paragraph"
msgstr ""
765,40 → 836,53
msgid "Indentation from the left for the whole paragraph"
msgstr ""
 
msgid "Indentation from the right for the whole paragraph"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Delete all Tabulators"
msgstr "Èçòðèé öâåòà"
msgstr "Изтрий цвета"
 
msgid "No Style"
msgstr "Без стил"
 
msgid "Remove"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Replace with"
msgstr "Замени с:"
 
#, fuzzy
msgid "Plugin Manager"
msgstr "Ñòðàíèöè çà îòïå÷àòâàíå"
msgstr "Страници за отпечатване"
 
#, fuzzy
msgid "Plugin"
msgstr "Ïîñòàâÿíå:"
msgstr "Поставяне:"
 
msgid "How to run"
msgstr ""
 
msgid "Type"
msgstr "Òèï"
msgstr "Тип"
 
#, fuzzy
msgid "Load it?"
msgstr "Ñÿíêà:"
msgstr "Сянка:"
 
#, fuzzy
msgid "Plugin ID"
msgstr "Ñòðàíèöè çà îòïå÷àòâàíå"
msgstr "Страници за отпечатване"
 
msgid "File"
msgstr "Ôàéë"
msgstr "Файл"
 
msgid "Yes"
msgstr "äà"
msgstr "да"
 
msgid "No"
msgstr "Íå"
msgstr "Не"
 
msgid "You need to restart the application to apply the changes."
msgstr ""
805,7 → 889,7
 
#, fuzzy
msgid "Document"
msgstr "Äîêóìåíò "
msgstr "Документ "
 
msgid "Background"
msgstr ""
818,12 → 902,9
msgid "New Layer"
msgstr ""
 
msgid "Normal"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"
 
#, fuzzy
msgid "Do you really want to clear all your text?"
msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"
msgstr "Наистина ли искате да изтриете този стил?"
 
msgid "Cannot Delete In-Use Item"
msgstr ""
838,13 → 919,13
 
#, fuzzy
msgid "&Unlock All"
msgstr "Áëîê"
msgstr "Блок"
 
msgid "&Skip locked objects"
msgstr ""
 
msgid "Nodes"
msgstr "Âúðõîâå"
msgstr "Върхове"
 
msgid "&Absolute Coordinates"
msgstr ""
851,27 → 932,27
 
#, fuzzy
msgid "&X-Pos:"
msgstr "Ïîçèöèÿ ïî X:"
msgstr "Позиция по X:"
 
#, fuzzy
msgid "&Y-Pos:"
msgstr "Ïîçèöèÿ ïî Y:"
msgstr "Позиция по Y:"
 
#, fuzzy
msgid "Edit &Contour Line"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà öâÿò"
msgstr "Редактиране на цвят"
 
#, fuzzy
msgid "&Reset Contour Line"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà öâÿò"
msgstr "Редактиране на цвят"
 
#, fuzzy
msgid "&End Editing"
msgstr "Êðàé íà ðåäàêòèðàíàòà ðàìêà"
msgstr "Край на редактираната рамка"
 
#, fuzzy
msgid "Move Nodes"
msgstr "Ïðåìåñòâàíå íà âðúõ"
msgstr "Преместване на връх"
 
msgid "Move Control Points"
msgstr ""
878,11 → 959,11
 
#, fuzzy
msgid "Add Nodes"
msgstr "Âñè÷êè âúðõîâå"
msgstr "Всички върхове"
 
#, fuzzy
msgid "Delete Nodes"
msgstr "Èçòðèâàíå íà âðúõ"
msgstr "Изтриване на връх"
 
msgid "Move Control Points Independently"
msgstr ""
901,7 → 982,7
 
#, fuzzy
msgid "Close this Bezier Curve"
msgstr "Âìúêâàíå íà èëþñòðàöèÿ"
msgstr "Вмъкване на илюстрация"
 
msgid "Mirror the Path Horizontally"
msgstr ""
960,10 → 1041,6
"relative to the Object."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Copy #%1 of "
msgstr "Êîïèå íà "
 
msgid "Some fonts used by this document have been substituted:"
msgstr ""
 
972,7 → 1049,7
 
#, fuzzy
msgid "Relates To"
msgstr "Íîâà ôîðìà"
msgstr "Нова форма"
 
msgid "Is Parent Of"
msgstr ""
982,11 → 1059,11
 
#, fuzzy
msgid "Text Frames"
msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"
msgstr "Скрий рамките"
 
#, fuzzy
msgid "Image Frames"
msgstr "Èëþñòðàöèÿ"
msgstr "Илюстрация"
 
msgid "Boolean"
msgstr ""
993,15 → 1070,15
 
#, fuzzy
msgid "Integer"
msgstr "Â ñðåäàòà"
msgstr "В средата"
 
#, fuzzy
msgid "Real Number"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
#, fuzzy
msgid "String"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"
msgstr "Опции на мишката"
 
msgid "%1: %2"
msgstr ""
1020,11 → 1097,11
 
#, fuzzy
msgid "&Redo"
msgstr "×åðâåíî:"
msgstr "Червено:"
 
#, fuzzy
msgid "Table of Contents and Indexes"
msgstr "Çàïèøè ñúäúðæàíèåòî íà èçëèçàíå"
msgstr "Запиши съдържанието на излизане"
 
msgid "&Add"
msgstr ""
1031,11 → 1108,11
 
#, fuzzy
msgid "Alt+A"
msgstr "Âñè÷êè"
msgstr "Всички"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+D"
msgstr "Âñè÷êè"
msgstr "Всички"
 
msgid "The frame the table of contents will be placed into"
msgstr ""
1042,11 → 1119,11
 
#, fuzzy
msgid "Page Numbers Placed:"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
#, fuzzy
msgid "Item Attribute Name:"
msgstr "Çà Scribus"
msgstr "За Scribus"
 
msgid ""
"The Item Attribute that will be set on frames used as a basis for creation "
1069,15 → 1146,15
 
#, fuzzy
msgid "Paragraph Style:"
msgstr "Ñòèëîâå..."
msgstr "Стилове..."
 
#, fuzzy
msgid "Destination Frame:"
msgstr "Îòïå÷àòàé îïèñàíèå"
msgstr "Отпечатай описание"
 
#, fuzzy
msgid "Table Of Contents"
msgstr "Ñúäúðæàíèå"
msgstr "Съдържание"
 
msgid "Inde&x"
msgstr ""
1084,11 → 1161,11
 
#, fuzzy
msgid "Printer Options"
msgstr "Äðóãè îïöèè"
msgstr "Други опции"
 
#, fuzzy
msgid "Page Set"
msgstr "Ôîðìàò íà ñòðàíèöàòà"
msgstr "Формат на страницата"
 
msgid "All Pages"
msgstr ""
1095,7 → 1172,7
 
#, fuzzy
msgid "Even Pages only"
msgstr "Ìïðåìåñòâàíå íà ñòðàíèöè"
msgstr "Мпреместване на страници"
 
msgid "Odd Pages only"
msgstr ""
1105,15 → 1182,15
 
#, fuzzy
msgid "Orientation"
msgstr "Èäåíòè÷íîñò"
msgstr "Идентичност"
 
#, fuzzy
msgid "N-Up Printing"
msgstr "Ïå÷àòàíå..."
msgstr "Печатане..."
 
#, fuzzy
msgid "Page per Sheet"
msgstr "Ôîðìàò íà ñòðàíèöàòà"
msgstr "Формат на страницата"
 
msgid "Pages per Sheet"
msgstr ""
1120,7 → 1197,7
 
#, fuzzy
msgid "Option"
msgstr "Îïöèè"
msgstr "Опции"
 
msgid "Value"
msgstr ""
1135,47 → 1212,47
 
#, fuzzy
msgid "Add vertical guide"
msgstr "Âåðòèêàëíè èíòåðâàëè"
msgstr "Вертикални интервали"
 
#, fuzzy
msgid "Add horizontal guide"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî îáúðíàòî"
msgstr "Хоризонтално обърнато"
 
#, fuzzy
msgid "Remove vertical guide"
msgstr "Âåðòèêàëíè èíòåðâàëè"
msgstr "Вертикални интервали"
 
#, fuzzy
msgid "Remove horizontal guide"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî îáúðíàòî"
msgstr "Хоризонтално обърнато"
 
#, fuzzy
msgid "Move vertical guide"
msgstr "Âåðòèêàëíè èíòåðâàëè"
msgstr "Вертикални интервали"
 
#, fuzzy
msgid "Move horizontal guide"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî îáúðíàòî"
msgstr "Хоризонтално обърнато"
 
#, fuzzy
msgid "Lock guides"
msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"
msgstr "Покажи помощните линии"
 
#, fuzzy
msgid "Unlock guides"
msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"
msgstr "Покажи помощните линии"
 
#, fuzzy
msgid "Move"
msgstr "Ïðåìåñòâàíå..."
msgstr "Преместване..."
 
#, fuzzy
msgid "Resize"
msgstr "Ðàçìåð"
msgstr "Размер"
 
#, fuzzy
msgid "Rotate"
msgstr "Âúðòåíå íà îáåêò"
msgstr "Въртене на обект"
 
msgid ""
"X1: %1, Y1: %2, %3\n"
1189,11 → 1266,11
 
#, fuzzy
msgid "Change Image Offset"
msgstr "Åôåêòè"
msgstr "Ефекти"
 
#, fuzzy
msgid "Change Image Scale"
msgstr "Âìúêâàíå íà òåêñòîâà êóòèÿ"
msgstr "Вмъкване на текстова кутия"
 
msgid ""
"X1: %1, Y1: %2\n"
1207,18 → 1284,18
 
#, fuzzy
msgid "Selection"
msgstr "Èçáåðè øðèôò"
msgstr "Избери шрифт"
 
msgid "Group"
msgstr "Ãðóïèðàíå"
msgstr "Групиране"
 
#, fuzzy
msgid "Selection/Group"
msgstr "Èçáåðè øðèôò"
msgstr "Избери шрифт"
 
#, fuzzy
msgid "Create"
msgstr "Ñèìâîë"
msgstr "Символ"
 
msgid ""
"X: %1, Y: %2\n"
1227,17 → 1304,17
 
#, fuzzy
msgid "Align/Distribute"
msgstr "Ðàçïåðåäåëåíî ïîäðàâíÿâàíå"
msgstr "Разпеределено подравняване"
 
msgid "Items involved"
msgstr ""
 
msgid "Cancel"
msgstr "Îòêàç"
msgstr "Отказ"
 
#, fuzzy
msgid "Set fill color"
msgstr "Èçáåðè öâÿò"
msgstr "Избери цвят"
 
msgid "Color1: %1, Color2: %2"
msgstr ""
1247,35 → 1324,35
 
#, fuzzy
msgid "Set line color"
msgstr "Èçáåðè öâÿò"
msgstr "Избери цвят"
 
#, fuzzy
msgid "Set line color shade"
msgstr "Èçáåðè öâÿò"
msgstr "Избери цвят"
 
#, fuzzy
msgid "Flip horizontally"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî îáðúùàíå"
msgstr "Хоризонтално обръщане"
 
#, fuzzy
msgid "Flip vertically"
msgstr "Âåðòèêàëíî îáðúùàíå"
msgstr "Вертикално обръщане"
 
#, fuzzy
msgid "Lock"
msgstr "Áëîê"
msgstr "Блок"
 
#, fuzzy
msgid "Unlock"
msgstr "Áëîê"
msgstr "Блок"
 
#, fuzzy
msgid "Lock size"
msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"
msgstr "Покажи помощните линии"
 
#, fuzzy
msgid "Unlock size"
msgstr "Áëîê"
msgstr "Блок"
 
msgid "Enable Item Printing"
msgstr ""
1285,10 → 1362,10
 
#, fuzzy
msgid "Ungroup"
msgstr "Ðàçãðóïèðàíå"
msgstr "Разгрупиране"
 
msgid "Delete"
msgstr "Èçòðèâàíå"
msgstr "Изтриване"
 
msgid "Rename"
msgstr ""
1300,13 → 1377,13
 
#, fuzzy
msgid "Apply Master Page"
msgstr "Îò ñòðàíèöà:"
msgstr "От страница:"
 
msgid "Paste"
msgstr "Ïîñòàâÿíå"
msgstr "Поставяне"
 
msgid "Cut"
msgstr "Îòðÿçâàíå"
msgstr "Отрязване"
 
msgid "Set fill color transparency"
msgstr ""
1316,7 → 1393,7
 
#, fuzzy
msgid "Set line style"
msgstr "Ñòèë íà ëèíèÿ"
msgstr "Стил на линия"
 
msgid "Set the style of line end"
msgstr ""
1326,11 → 1403,11
 
#, fuzzy
msgid "Set line width"
msgstr "Øèðî÷èíà íà ëèíèÿ:"
msgstr "Широчина на линия:"
 
#, fuzzy
msgid "No style"
msgstr "Áåç ñòèë"
msgstr "Без стил"
 
msgid "Set custom line style"
msgstr ""
1346,7 → 1423,7
 
#, fuzzy
msgid "Create table"
msgstr "Ñúçäàâàíå íà òåêñòîâè âðúçêè"
msgstr "Създаване на текстови връзки"
 
msgid "Rows: %1, Cols: %2"
msgstr ""
1353,19 → 1430,19
 
#, fuzzy
msgid "Set font"
msgstr "Èçáåðè øðèôò"
msgstr "Избери шрифт"
 
#, fuzzy
msgid "Set font size"
msgstr "Ðàçìåð íà øðèôò"
msgstr "Размер на шрифт"
 
#, fuzzy
msgid "Set font width"
msgstr "Êîëîííè ëèíèè"
msgstr "Колонни линии"
 
#, fuzzy
msgid "Set font height"
msgstr "Êîëîííè ëèíèè"
msgstr "Колонни линии"
 
msgid "Set font fill color"
msgstr ""
1372,7 → 1449,7
 
#, fuzzy
msgid "Set font stroke color"
msgstr "Ïîêàæè öâåòîâåòå"
msgstr "Покажи цветовете"
 
msgid "Set font fill color shade"
msgstr ""
1379,39 → 1456,39
 
#, fuzzy
msgid "Set font stroke color shade"
msgstr "Çàîèñ íà òåêóù äîêóìåíò"
msgstr "Заоис на текущ документ"
 
#, fuzzy
msgid "Set kerning"
msgstr "Âíèìàíèÿ"
msgstr "Внимания"
 
#, fuzzy
msgid "Set line spacing"
msgstr "Ëèíåéíî ðàçòîÿíèå"
msgstr "Линейно разтояние"
 
#, fuzzy
msgid "Set paragraph style"
msgstr "Ñòèëîâå..."
msgstr "Стилове..."
 
#, fuzzy
msgid "Set language"
msgstr "Îò .. äî .."
msgstr "От .. до .."
 
#, fuzzy
msgid "Align text"
msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå"
msgstr "Подравняване"
 
#, fuzzy
msgid "Set font effect"
msgstr "Åôåêòè"
msgstr "Ефекти"
 
#, fuzzy
msgid "Image frame"
msgstr "Èëþñòðàöèÿ"
msgstr "Илюстрация"
 
#, fuzzy
msgid "Text frame"
msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"
msgstr "Скрий рамките"
 
msgid "Polygon"
msgstr ""
1418,7 → 1495,7
 
#, fuzzy
msgid "Bezier curve"
msgstr "Âìúêâàíå íà èëþñòðàöèÿ"
msgstr "Вмъкване на илюстрация"
 
msgid "Polyline"
msgstr ""
1431,15 → 1508,15
 
#, fuzzy
msgid "Import SVG image"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
#, fuzzy
msgid "Import EPS image"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
#, fuzzy
msgid "Import OpenOffice.org Draw image"
msgstr "Äîêóìåíòè"
msgstr "Документи"
 
msgid "Scratch space"
msgstr ""
1446,7 → 1523,7
 
#, fuzzy
msgid "Text flows around the frame"
msgstr "Òåêñò îêîëî êóòèÿòà"
msgstr "Текст около кутията"
 
msgid "Text flows around bounding box"
msgstr ""
1453,33 → 1530,37
 
#, fuzzy
msgid "Text flows around contour line"
msgstr "Òåêñò îêîëî êóòèÿòà"
msgstr "Текст около кутията"
 
msgid "No text flow"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "No object frame"
msgstr "Скрий рамките"
 
msgid "No bounding box"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "No contour line"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà öâÿò"
msgstr "Редактиране на цвят"
 
#, fuzzy
msgid "Page %1"
msgstr "Ñòðàíèöà"
msgstr "Страница"
 
#, fuzzy
msgid "Set image scaling"
msgstr "Âåðòèêàëíî ìàùàáèðàíå"
msgstr "Вертикално мащабиране"
 
#, fuzzy
msgid "Frame size"
msgstr "Ðàìêà"
msgstr "Рамка"
 
#, fuzzy
msgid "Free scaling"
msgstr "Ìàùàáèðàíå:"
msgstr "Мащабиране:"
 
msgid "Keep aspect ratio"
msgstr ""
1489,39 → 1570,39
 
#, fuzzy
msgid "Edit contour line"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà öâÿò"
msgstr "Редактиране на цвят"
 
#, fuzzy
msgid "Edit shape"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ðàìêà"
msgstr "Редактиране на рамка"
 
#, fuzzy
msgid "Reset contour line"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà öâÿò"
msgstr "Редактиране на цвят"
 
#, fuzzy
msgid "Add page"
msgstr "Äî ñòðàíèöà:"
msgstr "До страница:"
 
#, fuzzy
msgid "Add pages"
msgstr "Âñè÷êè âúðõîâå"
msgstr "Всички върхове"
 
#, fuzzy
msgid "Delete page"
msgstr "Èçòðèâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Изтриване на страница"
 
#, fuzzy
msgid "Delete pages"
msgstr "Èçòðèâàíå íà ñòðàíèöè"
msgstr "Изтриване на страници"
 
#, fuzzy
msgid "Add layer"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"
msgstr "Печат във файл:"
 
#, fuzzy
msgid "Delete layer"
msgstr "Èçòðèâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Изтриване на страница"
 
msgid "Rename layer"
msgstr ""
1528,15 → 1609,15
 
#, fuzzy
msgid "Raise layer"
msgstr "Íîðìàëíî"
msgstr "Нормално"
 
#, fuzzy
msgid "Lower layer"
msgstr "Ìàëêè áóêâè"
msgstr "Малки букви"
 
#, fuzzy
msgid "Send to layer"
msgstr "Èçïðàòè íàçàä"
msgstr "Изпрати назад"
 
msgid "Enable printing of layer"
msgstr ""
1549,15 → 1630,15
 
#, fuzzy
msgid "Get image"
msgstr "Âçåìè òåêñò..."
msgstr "Вземи текст..."
 
#, fuzzy
msgid "Multiple duplicate"
msgstr "Ìíîãîêðàòíî ïîâòîðåíèå"
msgstr "Многократно повторение"
 
#, fuzzy
msgid "Apply text style"
msgstr "Îòðàçè ôîðìàòà"
msgstr "Отрази формата"
 
msgid "&Undo: %1"
msgstr ""
1564,10 → 1645,10
 
#, fuzzy
msgid "&Redo: %1"
msgstr "Ãîòîâî"
msgstr "Готово"
 
msgid "Move Pages"
msgstr "Ìïðåìåñòâàíå íà ñòðàíèöè"
msgstr "Мпреместване на страници"
 
msgid "Copy Page"
msgstr ""
1574,36 → 1655,33
 
#, fuzzy
msgid "Move Page(s)"
msgstr "Ïðåìåñòâàíå íà ñòðàíèöà(è)"
msgstr "Преместване на страница(и)"
 
#, fuzzy
msgid "To:"
msgstr "Îòãîðå:"
msgstr "Отгоре:"
 
msgid "Number of copies:"
msgstr "Áðîé êîïèÿ "
msgstr "Брой копия "
 
#, fuzzy
msgid "Before Page"
msgstr "Ïðåäè ñòðàíèöàòà"
msgstr "Преди страницата"
 
#, fuzzy
msgid "After Page"
msgstr "Ñëåä ñòðàíèöàòà"
msgstr "След страницата"
 
#, fuzzy
msgid "At End"
msgstr "Íà êðàÿ"
msgstr "На края"
 
msgid "Move Page(s):"
msgstr "Ïðåìåñòâàíå íà ñòðàíèöà(è)"
msgstr "Преместване на страница(и)"
 
msgid "Collecting..."
msgstr ""
 
msgid "Warning"
msgstr "Âíèìàíèÿ"
 
msgid ""
"Cannot collect all files for output for file:\n"
"%1"
1614,33 → 1692,37
"Cannot collect the file: \n"
"%1"
msgstr ""
"Íàñòèíàëè èñêàòå äà çàïèøåòå âúõó:\n"
"Настинали искате да запишете въху:\n"
"%1 ?"
 
#, fuzzy
msgid "Manage Tabulators"
msgstr "Óïðàâëåíèå íà èëþñòðàöèè"
msgstr "Управление на илюстрации"
 
msgid "Layer"
msgstr ""
 
msgid "Copy Here"
msgstr "Êîïèðàé òóê"
msgstr "Копирай тук"
 
msgid "Move Here"
msgstr "Ïðåìåñòè òóê"
msgstr "Премести тук"
 
#, fuzzy
msgid "&Paste"
msgstr "Ïîñòàâÿíå"
msgstr "Поставяне"
 
#, fuzzy
msgid "Paste Recent"
msgstr "Съдържание"
 
#, fuzzy
msgid "Picture"
msgstr "Èëþñòðàöèÿ "
msgstr "Илюстрация "
 
#, fuzzy
msgid "File: "
msgstr "Ôàéë "
msgstr "Файл "
 
msgid "Original PPI: "
msgstr ""
1647,11 → 1729,11
 
#, fuzzy
msgid "Actual PPI: "
msgstr "Àêòóàëíà ãîëåìèíà"
msgstr "Актуална големина"
 
#, fuzzy
msgid "Colorspace: "
msgstr "Öâÿò:"
msgstr "Цвят:"
 
msgid "Unknown"
msgstr ""
1664,8 → 1746,12
 
#, fuzzy
msgid "Grayscale"
msgstr "Îòïå÷àòàé ñ ñòåïåíè íà ñèâîòî"
msgstr "Отпечатай с степени на сивото"
 
#, fuzzy
msgid "Duotone"
msgstr "Изход"
 
msgid "Linked Text"
msgstr ""
 
1683,7 → 1769,7
 
#, fuzzy
msgid "Print: "
msgstr "Ïå÷àò"
msgstr "Печат"
 
msgid "Enabled"
msgstr ""
1696,19 → 1782,19
 
#, fuzzy
msgid "Preview Settings"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"
msgstr "Опции на мишката"
 
#, fuzzy
msgid "&PDF Options"
msgstr "PDF-Îïöèè"
msgstr "PDF-Опции"
 
#, fuzzy
msgid "Send to La&yer"
msgstr "Èçïðàòè íàçàä"
msgstr "Изпрати назад"
 
#, fuzzy
msgid "Le&vel"
msgstr "Çàïèøè"
msgstr "Запиши"
 
msgid "Conve&rt to"
msgstr ""
1715,11 → 1801,11
 
#, fuzzy
msgid "Contents"
msgstr "Ñúäúðæàíèå"
msgstr "Съдържание"
 
#, fuzzy
msgid "Linking Text Frames"
msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"
msgstr "Скрий рамките"
 
msgid "You are trying to link to a filled frame, or a frame to itself."
msgstr ""
1726,7 → 1812,7
 
#, fuzzy
msgid "Page %1 to %2"
msgstr "Ñòðàíèöà"
msgstr "Страница"
 
msgid "Cannot Convert In-Use Item"
msgstr ""
1750,7 → 1836,7
 
#, fuzzy
msgid "Check for overflow in text frames"
msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"
msgstr "Скрий рамките"
 
msgid "Check for transparencies used"
msgstr ""
1772,53 → 1858,126
 
#, fuzzy
msgid "Check for placed PDF Files"
msgstr "Ñúçäàé PDF-ôàéë"
msgstr "Създай PDF-файл"
 
#, fuzzy
msgid "Check for GIF images"
msgstr "Ñúçäàé PDF-ôàéë"
msgstr "Създай PDF-файл"
 
#, fuzzy
msgid "Check for PDF Annotations and Fields"
msgstr "PDF àíîòàöèÿ"
msgstr "PDF анотация"
 
#, fuzzy
msgid "Add Profile"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"
msgstr "Печат във файл:"
 
#, fuzzy
msgid "Remove Profile"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"
msgstr "Печат във файл:"
 
msgid "More than one item selected"
msgid "Name:"
msgstr "Име:"
 
#, fuzzy
msgid "&Apply"
msgstr "Отрази промените"
 
msgid "<< &Done"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Edit >>"
msgstr "Редактиране"
 
#, fuzzy
msgid "&New"
msgstr "Нов"
 
msgid "&Import"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Clone"
msgstr "Затвори"
 
msgid "Reset all changes"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Apply all changes"
msgstr "От страница:"
 
msgid "Apply all changes and exit edit mode"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Create a new style"
msgstr "Стил на линия"
 
msgid "Import styles from another document"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Clone selected style"
msgstr "Наистина ли искате да изтриете този стил?"
 
#, fuzzy
msgid "Delete selected styles"
msgstr "Наистина ли искате да изтриете този стил?"
 
msgid "New"
msgstr "Нов"
 
#, fuzzy
msgid "Import"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
#, fuzzy
msgid "Clone"
msgstr "Затвори"
 
#, fuzzy
msgid "Send to Scrapbook"
msgstr "Показване на библиотека"
 
#, fuzzy
msgid "&Edit"
msgstr "Редактиране"
 
#, fuzzy
msgid "&Done"
msgstr "Затвори"
 
msgid "ALT+SHIFT+T"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Use Printer Margins"
msgstr "Äðóãè îïöèè"
msgstr "Други опции"
 
#, fuzzy
msgid "Select &Printer:"
msgstr "Îïöèè íà ïðèíòåðà"
msgstr "Опции на принтера"
 
#, fuzzy
msgid "Margins"
msgstr "Ïîëåòà:"
msgstr "Полета:"
 
msgid "Right:"
msgstr "Äÿñíî:"
msgstr "Дясно:"
 
#, fuzzy
msgid "&Top:"
msgstr "Îòãîðå:"
msgstr "Отгоре:"
 
#, fuzzy
msgid "&Bottom:"
msgstr "Îòäîëó:"
msgstr "Отдолу:"
 
#, fuzzy
msgid "&Left:"
msgstr "Ëÿâî:"
msgstr "Ляво:"
 
msgid "Alt+O"
msgstr ""
1825,21 → 1984,73
 
#, fuzzy
msgid "&Cancel"
msgstr "Îòêàç"
msgstr "Отказ"
 
msgid "Alt+C"
msgstr ""
 
msgid "Page"
msgstr "Ñòðàíèöà"
msgstr "Страница"
 
#, fuzzy
msgid "Master Page "
msgstr "Ñëåä ñòðàíèöàòà"
msgstr "След страницата"
 
msgid "Color for paper"
msgstr ""
 
msgid "Mask the area outside the margins in the margin color"
msgstr ""
 
msgid "Enable or disable the display of linked frames."
msgstr ""
 
msgid ""
"Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames"
msgstr ""
 
msgid "Turns the display of frames on or off"
msgstr ""
 
msgid "Turns the display of layer indicators on or off"
msgstr ""
 
msgid "Turns the display of pictures on or off"
msgstr ""
 
msgid ""
"Defines amount of space left of the document canvas available as a "
"pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the "
"active page"
msgstr ""
 
msgid ""
"Defines amount of space right of the document canvas available as a "
"pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the "
"active page"
msgstr ""
 
msgid ""
"Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard "
"for creating and modifying elements and dragging them onto the active page"
msgstr ""
 
msgid ""
"Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard "
"for creating and modifying elements and dragging them onto the active page"
msgstr ""
 
msgid "Set the default zoom level"
msgstr ""
 
msgid ""
"Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level "
"so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Scribus Crash"
msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ"
msgstr "Документация"
 
msgid "Scribus crashes due to Signal #%1"
msgstr ""
1855,11 → 2066,18
 
#, fuzzy
msgid "Plugin: loading %1"
msgstr "Ñòðàíèöè çà îòïå÷àòâàíå"
msgstr "Страници за отпечатване"
 
msgid ""
"There is a problem loading %1 of %2 plugins. %3 This is probably caused by "
"some kind of dependency issue or old plugins existing in your install "
"directory. IF you clean out your install directory and reinstall and this "
"still occurs, please report it on bugs.scribus.net."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "init failed"
msgstr "Ïåêóñíàò ïå÷àòò"
msgstr "Пекуснат печатт"
 
msgid "unknown plugin type"
msgstr ""
1899,7 → 2117,7
 
#, fuzzy
msgid "Dashed Line"
msgstr "Âìóêâàíå íà ëèíèè"
msgstr "Вмукване на линии"
 
msgid "Dotted Line"
msgstr ""
1914,16 → 2132,54
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Lines"
msgstr "Ëèíèÿ"
msgid "Line Styles"
msgstr "Стил на линия"
 
#, fuzzy
msgid "Line Style"
msgstr "Стил на линия"
 
msgid "New Style"
msgstr "Нов стил"
 
#, fuzzy
msgid "Clone of %1"
msgstr "Копие на "
 
#, fuzzy
msgid "%1 (%2)"
msgstr "Копие на "
 
msgid " pt "
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Use Parent Value"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
msgid "P"
msgstr ""
 
msgid "Use parent style's alignment instead of overriding it"
msgstr ""
 
msgid "Use parent style's effects instead of overriding them"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Use Parent Font"
msgstr "Шрифт"
 
msgid " Parent Tabs "
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "%1 of %1"
msgstr "Êîïèå íà "
msgstr "Копие на "
 
#, fuzzy
msgid "%1 of %2"
msgstr "Êîïèå íà "
msgstr "Копие на "
 
msgid "font %1 "
msgstr ""
1933,43 → 2189,43
 
#, fuzzy
msgid "+style "
msgstr "Ñòèë"
msgstr "Стил"
 
#, fuzzy
msgid "+color "
msgstr "Öâÿò"
msgstr "Цвят"
 
#, fuzzy
msgid "+underline "
msgstr "Ïîä÷åðòàâàíå"
msgstr "Подчертаване"
 
#, fuzzy
msgid "-underline "
msgstr "Ïîä÷åðòàâàíå"
msgstr "Подчертаване"
 
#, fuzzy
msgid "+strikeout "
msgstr "Äâîåí óäàð"
msgstr "Двоен удар"
 
#, fuzzy
msgid "-strikeout "
msgstr "Äâîåí óäàð"
msgstr "Двоен удар"
 
#, fuzzy
msgid "+shadow "
msgstr "Ñÿíêà"
msgstr "Сянка"
 
#, fuzzy
msgid "-shadow "
msgstr "Ñÿíêà"
msgstr "Сянка"
 
#, fuzzy
msgid "+outline "
msgstr "Ëèíèè"
msgstr "Линии"
 
#, fuzzy
msgid "-outline "
msgstr "Ëèíèè"
msgstr "Линии"
 
msgid "+tracking %1"
msgstr ""
1976,7 → 2232,7
 
#, fuzzy
msgid "-tracking "
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"
msgstr "Опции на мишката"
 
msgid "+baseline %1"
msgstr ""
1992,7 → 2248,7
 
#, fuzzy
msgid "Icon Placement"
msgstr "Ðàçìåñòâàíå"
msgstr "Разместване"
 
msgid "Layout:"
msgstr ""
2020,7 → 2276,7
 
#, fuzzy
msgid "Scale:"
msgstr "Ìàùàáèðàíå:"
msgstr "Мащабиране:"
 
msgid "Always"
msgstr ""
2047,7 → 2303,7
msgstr ""
 
msgid "OK"
msgstr "Äà"
msgstr "Да"
 
msgid "Reset"
msgstr ""
2088,7 → 2344,7
 
#, fuzzy
msgid "Page Number Out Of Bounds"
msgstr "Áðîé íà êîïèÿòà:"
msgstr "Брой на копията:"
 
msgid ""
"The value you have entered is outside the range of page numbers in the "
2095,9 → 2351,148
"current document (%1-%2)."
msgstr ""
 
msgid "Open"
msgstr "Отвори"
 
#, fuzzy
msgid "Insert A Frame"
msgstr "Вмъкване на текстова кутия"
 
#, fuzzy
msgid "&Text Frame"
msgstr "Скрий рамките"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+T"
msgstr "Всички"
 
#, fuzzy
msgid "&Image Frame"
msgstr "Илюстрация"
 
#, fuzzy
msgid "T&able"
msgstr "11 x 17 инча"
 
#, fuzzy
msgid "Shape"
msgstr "Форма"
 
#, fuzzy
msgid "T&ype"
msgstr "Тип"
 
#, fuzzy
msgid "Page Placement"
msgstr "Разместване"
 
#, fuzzy
msgid "Current Page"
msgstr "Страници за отпечатване"
 
msgid "Selecting this will place the frame only on the current page."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Range of Pages:"
msgstr "Лицеви страници"
 
msgid "Selecting this will place frame on the selected range. "
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Position of Frame"
msgstr "Отпечатай описание"
 
#, fuzzy
msgid "Top Left of Page"
msgstr "Леви страници"
 
msgid "Selecting this puts the frame on the top left with postion 0,0"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Top Left of Margins"
msgstr "Скрий полетата"
 
msgid ""
"Selecting this places the frame in the upper left of the page margins "
"defined in your doc setup."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Custom Position:"
msgstr "Описание:"
 
msgid "Set the dimensions wished below in the X: Y: dialog below."
msgstr ""
 
msgid "X:"
msgstr ""
 
msgid "Y:"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Location"
msgstr "Разделителна способност:"
 
#, fuzzy
msgid "Same as the Page"
msgstr "След страницата"
 
#, fuzzy
msgid "Same as the Page Margins"
msgstr "Скрий полетата"
 
#, fuzzy
msgid "Custom Size:"
msgstr "до:"
 
msgid "Height:"
msgstr "Височина:"
 
msgid "Width:"
msgstr "Широчина:"
 
msgid "&Size"
msgstr "Размер"
 
#, fuzzy
msgid "Source Image:"
msgstr "Покажи илюстрациите"
 
#, fuzzy
msgid "&Select File..."
msgstr "Запиши като PDF..."
 
#, fuzzy
msgid "Alt+S"
msgstr "Всички"
 
#, fuzzy
msgid "There are no options for this type of frame"
msgstr "Липсват Postscript шрифтове в системата"
 
#, fuzzy
msgid "Source Document:"
msgstr "Документ "
 
#, fuzzy
msgid "Columns:"
msgstr "Колони:"
 
#, fuzzy
msgid "Gap:"
msgstr "Форма"
 
#, fuzzy
msgid "&Options"
msgstr "Опции"
 
#, fuzzy
msgid "Importing text"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
msgid "Cancelled by user"
msgstr ""
2122,11 → 2517,11
 
#, fuzzy
msgid "Automatic"
msgstr "Àâòîìàòè÷íà òåêñòîâà êóòèÿ"
msgstr "Автоматична текстова кутия"
 
#, fuzzy
msgid "Import Text Only"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
msgid "Import text without any formatting"
msgstr ""
2133,7 → 2528,7
 
#, fuzzy
msgid "Importer:"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
msgid "Encoding:"
msgstr ""
2147,43 → 2542,43
msgstr ""
 
msgid "Image"
msgstr "Èëþñòðàöèÿ"
msgstr "Илюстрация"
 
msgid "Text"
msgstr ""
 
msgid "Line"
msgstr "Ëèíèÿ"
msgstr "Линия"
 
#, fuzzy
msgid "PathText"
msgstr "Ïúò"
msgstr "Път"
 
#, fuzzy
msgid "Copy of"
msgstr "Êîïèå íà "
msgstr "Копие на "
 
#, fuzzy
msgid "Edit Guide"
msgstr "Ñêðèé ïîìîùíèòå ëèíèè"
msgstr "Скрий помощните линии"
 
#, fuzzy
msgid "Enter a position:"
msgstr "Äðóãè îïöèè"
msgstr "Други опции"
 
#, fuzzy
msgid "New Guide"
msgstr "Ïîìîùíè"
msgstr "Помощни"
 
msgid "Other..."
msgstr "Äðóãè..."
msgstr "Други..."
 
#, fuzzy
msgid "&Shade:"
msgstr "Ñÿíêà:"
msgstr "Сянка:"
 
msgid "Shade"
msgstr "Ñÿíêà"
msgstr "Сянка"
 
msgid "Corn&ers:"
msgstr ""
2190,15 → 2585,15
 
#, fuzzy
msgid "&Rotation:"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"
msgstr "Разделителна способност:"
 
#, fuzzy
msgid "Apply &Factor"
msgstr "Ëèöå:"
msgstr "Лице:"
 
#, fuzzy
msgid "&Factor:"
msgstr "Ëèöå:"
msgstr "Лице:"
 
msgid "Number of corners for polygons"
msgstr ""
2218,110 → 2613,27
msgstr ""
 
msgid "Preferences"
msgstr "Äàäåíîñòè"
msgstr "Дадености"
 
msgid "GUI"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Language:"
msgstr "Îò .. äî .."
 
#, fuzzy
msgid "&Theme:"
msgstr "Íîâà ôîðìà"
 
msgid "Show S&plashscreen On Startup:"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Font Size (Menus):"
msgstr "Ðàçìåð íà øðèôò:"
 
#, fuzzy
msgid "Font Size (&Palettes):"
msgstr "Ðàçìåð íà øðèôò:"
 
#, fuzzy
msgid "&Wheel Jump:"
msgstr "Ñêîê"
 
#, fuzzy
msgid "&Recent Documents:"
msgstr "Äîêóìåíòè:"
 
#, fuzzy
msgid "Paths"
msgstr "Ïúò"
 
#, fuzzy
msgid "&Documents:"
msgstr "Äîêóìåíò "
 
#, fuzzy
msgid "&Change..."
msgstr "Ïðîìÿíà..."
 
#, fuzzy
msgid "&ICC Profiles:"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"
 
#, fuzzy
msgid "&Scripts:"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"
 
#, fuzzy
msgid "Ch&ange..."
msgstr "Ïðîìÿíà..."
 
#, fuzzy
msgid "Document T&emplates:"
msgstr "Íîâà ôîðìà"
 
#, fuzzy
msgid "Cha&nge..."
msgstr "Ïðîìÿíà..."
 
msgid "General"
msgstr "Îáùè"
msgstr "Общи"
 
#, fuzzy
msgid "Units:"
msgstr "Åäèíèöè"
 
#, fuzzy
msgid "Autosave"
msgstr "Àâòîðè"
 
msgid "min"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Interval:"
msgstr "Âìúêâàíå íà îâàëè"
 
msgid "Undo/Redo"
msgstr ""
 
msgid "Action history length"
msgstr ""
 
msgid "Guides"
msgstr "Ïîìîùíè"
msgstr "Помощни"
 
#, fuzzy
msgid "Typography"
msgstr "Òèïîãðàôèÿ"
msgstr "Типография"
 
msgid "Tools"
msgstr "Èíñòðóìåíòè"
msgstr "Инструменти"
 
#, fuzzy
msgid "Hyphenator"
msgstr "Ïàðàìåòðè íà ïå÷àòàùîòî óñòðîéñòâî"
msgstr "Параметри на печатащото устройство"
 
msgid "Fonts"
msgstr "Øðèôòîâå"
msgstr "Шрифтове"
 
msgid "Preflight Verifier"
msgstr ""
2328,7 → 2640,7
 
#, fuzzy
msgid "Color Management"
msgstr "Öâåòîâå"
msgstr "Цветове"
 
msgid "PDF Export"
msgstr ""
2335,87 → 2647,17
 
#, fuzzy
msgid "Document Item Attributes"
msgstr "Íàñòðîéêè íà äîêóìåíòà"
msgstr "Настройки на документа"
 
#, fuzzy
msgid "Page Display"
msgstr "Ïîêàçâàíå"
msgid "Scrapbook"
msgstr "Библиотека"
 
msgid "Color:"
msgstr "Öâÿò:"
 
#, fuzzy
msgid "Display &Unprintable Area in Margin Color"
msgstr "Ïîêàæè íå ïå÷àòàåìîòî ïîëå â öâÿò"
 
#, fuzzy
msgid "Show Pictures"
msgstr "Èëþñòðàöèè"
 
#, fuzzy
msgid "Show Text Chains"
msgstr "Ïîêàæè ïîëåòàòà"
 
#, fuzzy
msgid "Show Text Control Characters"
msgstr "Ïîêàæè ïîëåòàòà"
 
msgid "Show Frames"
msgstr "Ïîêàæè ðàìêèòå"
 
msgid "Rulers relative to Page"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Scratch Space"
msgstr "Âåðòèêàëíè èíòåðâàëè"
 
#, fuzzy
msgid "&Right:"
msgstr "Äÿñíî:"
 
#, fuzzy
msgid "Gaps between Pages"
msgstr "Èçòðèâàíå íà ñòðàíèöè"
 
#, fuzzy
msgid "Horizontal:"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî"
 
#, fuzzy
msgid "Vertical:"
msgstr "Âåðòèêàëíî"
 
msgid "&Adjust Display Size"
msgstr ""
 
msgid "To adjust the display drag the ruler below with the slider."
msgstr ""
 
msgid "Display"
msgstr "Ïîêàçâàíå"
msgstr "Показване"
 
msgid "External Tools"
msgstr ""
 
msgid "Always ask before fonts are replaced when loading a document"
msgstr ""
 
msgid "Preview of current Paragraph Style visible when editing Styles"
msgstr ""
 
msgid "Show Startup Dialog"
msgstr ""
 
msgid "Lorem Ipsum"
msgstr ""
 
msgid "Always use standard Lorem Ipsum"
msgstr ""
 
msgid "Count of the Paragraphs:"
msgstr ""
 
msgid "Miscellaneous"
msgstr ""
 
2422,129 → 2664,24
msgid "Plugins"
msgstr ""
 
msgid "Enable or disable the display of linked frames."
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Select a file to import"
msgstr "Избери цвят"
 
msgid ""
"Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Append"
msgstr "Добавяне"
 
msgid "Turns the display of frames on or off"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Show options"
msgstr "Покажи линиите"
 
msgid "Turns the display of pictures on or off"
msgstr ""
 
msgid ""
"Select your default language for Scribus to run with. Leave this blank to "
"choose based on environment variables. You can still override this by "
"passing a command line option when starting Scribus"
msgstr ""
 
msgid ""
"Choose the default window decoration and looks. Scribus inherits any "
"available KDE or Qt themes, if Qt is configured to search KDE plugins."
msgstr ""
 
msgid "Default font size for the menus and windows"
msgstr ""
 
msgid "Default font size for the tool windows"
msgstr ""
 
msgid "Default unit of measurement for document editing"
msgstr ""
 
msgid "Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel"
msgstr ""
 
msgid "Number of recently edited documents to show in the File menu"
msgstr ""
 
msgid "Default documents directory"
msgstr ""
 
msgid ""
"Default ICC profiles directory. This cannot be changed with a document open. "
"By default, Scribus will look in the System Directories under Mac OSX and "
"Windows. On Linux and Unix, Scribus will search $home/.color/icc,/usr/share/"
"color/icc and /usr/local/share/color/icc "
msgstr ""
 
msgid "Default Scripter scripts directory"
msgstr ""
 
msgid "Additional directory for document templates"
msgstr ""
 
msgid "Default page size, either a standard size or a custom size"
msgstr ""
 
msgid "Default orientation of document pages"
msgstr ""
 
msgid "Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size"
msgstr ""
 
msgid ""
"Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size"
msgstr ""
 
msgid ""
"When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak "
"extension each time the time period elapses"
msgstr ""
 
msgid "Time period between saving automatically"
msgstr ""
 
msgid ""
"Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount "
"of actions will be stored."
msgstr ""
 
msgid "Color for paper"
msgstr ""
 
msgid "Mask the area outside the margins in the margin color"
msgstr ""
 
msgid "Set the default zoom level"
msgstr ""
 
msgid ""
"Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level "
"so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size"
msgstr ""
 
msgid ""
"Defines amount of space left of the document canvas available as a "
"pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the "
"active page"
msgstr ""
 
msgid ""
"Defines amount of space right of the document canvas available as a "
"pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the "
"active page"
msgstr ""
 
msgid ""
"Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard "
"for creating and modifying elements and dragging them onto the active page"
msgstr ""
 
msgid ""
"Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard "
"for creating and modifying elements and dragging them onto the active page"
msgstr ""
 
msgid "Could not open output file %1"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Output stream not writeable"
msgstr "Èçõîä âúâ ôàéë:"
msgstr "Изход във файл:"
 
msgid "Verification of settings failed: %1"
msgstr ""
2585,62 → 2722,81
msgid "element <lpiSettingsEntry> lacks `name' attribute"
msgstr ""
 
msgid "%1 may be corrupted : missing resolution tags"
msgstr ""
 
msgid "Delete Pages"
msgstr "Èçòðèâàíå íà ñòðàíèöè"
msgstr "Изтриване на страници"
 
#, fuzzy
msgid "Delete From:"
msgstr "Èçòðèâàíå îò:"
msgstr "Изтриване от:"
 
msgid "to:"
msgstr "äî:"
msgstr "до:"
 
msgid "Edit Style"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ñòèë"
msgstr "Редактиране на стил"
 
msgid " pt "
msgstr ""
 
msgid "Name \"%1\" isn't unique.<br/>Please choose another."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Image Effects"
msgstr "Åôåêòè"
msgstr "Ефекти"
 
#, fuzzy
msgid "Options:"
msgstr "Îïöèè"
msgstr "Опции"
 
msgid "Color:"
msgstr "Цвят:"
 
msgid "Shade:"
msgstr "Ñÿíêà:"
msgstr "Сянка:"
 
#, fuzzy
msgid "Brightness:"
msgstr "Äÿñíî:"
msgstr "Дясно:"
 
#, fuzzy
msgid "Contrast:"
msgstr "Èíñòðóìåíòè"
msgstr "Инструменти"
 
#, fuzzy
msgid "Radius:"
msgstr "Ðàäèóñ"
msgstr "Радиус"
 
#, fuzzy
msgid "Value:"
msgstr "Ñèíüî:"
msgstr "Синьо:"
 
#, fuzzy
msgid "Posterize:"
msgstr "Ïîñòàâÿíå"
msgstr "Поставяне"
 
#, fuzzy
msgid "Color 1:"
msgstr "Цвят:"
 
#, fuzzy
msgid "Color 2:"
msgstr "Цвят:"
 
#, fuzzy
msgid "Color 3:"
msgstr "Цвят:"
 
#, fuzzy
msgid "Color 4:"
msgstr "Цвят:"
 
msgid "Available Effects"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Blur"
msgstr "Ñèíüî:"
msgstr "Синьо:"
 
msgid "Brightness"
msgstr ""
2647,22 → 2803,32
 
#, fuzzy
msgid "Colorize"
msgstr "Öâÿò"
msgstr "Цвят"
 
msgid "Tritone"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Quadtone"
msgstr "Изход"
 
#, fuzzy
msgid "Contrast"
msgstr "Ïðàâ ôîðìàò"
msgstr "Прав формат"
 
msgid "Curves"
msgstr ""
 
msgid "Invert"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Posterize"
msgstr "Ïîñòàâÿíå"
msgstr "Поставяне"
 
#, fuzzy
msgid "Sharpen"
msgstr "Ôîðìà"
msgstr "Форма"
 
msgid ">>"
msgstr ""
2672,7 → 2838,7
 
#, fuzzy
msgid "Effects in use"
msgstr "Åôåêòè"
msgstr "Ефекти"
 
msgid "Opacity:"
msgstr ""
2682,7 → 2848,7
 
#, fuzzy
msgid "Do you want to delete all objects on this layer too?"
msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"
msgstr "Наистина ли искате да изтриете този стил?"
 
msgid "Layers"
msgstr ""
2695,7 → 2861,7
 
#, fuzzy
msgid "Lighten"
msgstr "Äÿñíî"
msgstr "Дясно"
 
msgid "Multiply"
msgstr ""
2702,7 → 2868,7
 
#, fuzzy
msgid "Screen"
msgstr "Çåëåíî:"
msgstr "Зелено:"
 
msgid "Overlay"
msgstr ""
2709,7 → 2875,7
 
#, fuzzy
msgid "Hard Light"
msgstr "Âèñî÷èíà:"
msgstr "Височина:"
 
msgid "Soft Light"
msgstr ""
2716,29 → 2882,70
 
#, fuzzy
msgid "Difference"
msgstr "Äàäåíîñòè"
msgstr "Дадености"
 
msgid "Exlusion"
msgid "Exclusion"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Color Dodge"
msgstr "Öâåòîâè ìîäåë"
msgstr "Цветови модел"
 
#, fuzzy
msgid "Color Burn"
msgstr "Öâÿò"
msgstr "Цвят"
 
msgid "Hue"
msgstr ""
 
msgid "Saturation"
msgstr ""
 
msgid "Color"
msgstr "Цвят"
 
msgid "Luminosity"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Name"
msgstr "Èìå:"
msgstr "Име:"
 
msgid "Add a new layer"
msgstr ""
 
msgid ""
"Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on "
"the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit "
"the color. "
msgstr ""
 
msgid "Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display "
msgstr ""
 
msgid "Print Layer - Uncheck to disable printing. "
msgstr ""
 
msgid "Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked "
msgstr ""
 
msgid ""
"Text flows around objects in lower Layers - Enabling this forces text frames "
"to flow around other objects, even in layers below"
msgstr ""
 
msgid ""
"Outline Mode - Toggles the 'wireframe' display of objects to speed the "
"display of very complex objects."
msgstr ""
 
msgid ""
"Name of the Layer - Double clicking on the name of a layer enabled editing"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Locate Ghostscript"
msgstr "Ïðàâ ôîðìàò"
msgstr "Прав формат"
 
msgid "Locate your image editor"
msgstr ""
2748,18 → 2955,22
 
#, fuzzy
msgid "Save as PDF"
msgstr "Çàïèøè êàòî PDF..."
msgstr "Запиши като PDF..."
 
#, fuzzy
msgid "O&utput to File:"
msgstr "Èçõîä âúâ ôàéë:"
msgstr "Изход във файл:"
 
#, fuzzy
msgid "Cha&nge..."
msgstr "Промяна..."
 
msgid "Output one file for eac&h page"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Save"
msgstr "Çàïèøè"
msgstr "Запиши"
 
msgid ""
"This enables exporting one individually named PDF file for each page in the "
2773,23 → 2984,86
msgstr ""
 
msgid "Save as"
msgstr "Çàïèøè êàòî"
msgstr "Запиши като"
 
#, fuzzy
msgid "PDF Files (*.pdf);;All Files (*)"
msgstr "Òåêñòîâ ôàéë (*.txt);;Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"
msgstr "Текстов файл (*.txt);;Всички файлове (*)"
 
msgid "Delete Color"
msgstr "Èçòðèé öâåòà"
msgstr "Изтрий цвета"
 
#, fuzzy
msgid "Delete Color:"
msgstr "Èçòðèé öâåòà"
msgstr "Изтрий цвета"
 
#, fuzzy
msgid "Replace With:"
msgstr "Çàìåíè ñ:"
msgstr "Замени с:"
 
#, fuzzy
msgid "Form2"
msgstr "Шрифт"
 
#, fuzzy
msgid "Page Display"
msgstr "Показване"
 
msgid "Show Layer Indicators"
msgstr ""
 
msgid "Show Frames"
msgstr "Покажи рамките"
 
#, fuzzy
msgid "Show Text Chains"
msgstr "Покажи полетата"
 
#, fuzzy
msgid "Display &Unprintable Area in Margin Color"
msgstr "Покажи не печатаемото поле в цвят"
 
#, fuzzy
msgid "Rulers Relative to Page"
msgstr "Разделителна способност:"
 
#, fuzzy
msgid "Show Text Control Characters"
msgstr "Покажи полетата"
 
#, fuzzy
msgid "Show Pictures"
msgstr "Илюстрации"
 
#, fuzzy
msgid "Scratch Space"
msgstr "Вертикални интервали"
 
#, fuzzy
msgid "&Right:"
msgstr "Дясно:"
 
#, fuzzy
msgid "Gaps Between Pages"
msgstr "Изтриване на страници"
 
#, fuzzy
msgid "Horizontal:"
msgstr "Хоризонтално"
 
#, fuzzy
msgid "Vertical:"
msgstr "Вертикално"
 
msgid "Adjust Display Size"
msgstr ""
 
msgid "To adjust the display drag the ruler below with the slider."
msgstr ""
 
msgid "textLabel16"
msgstr ""
 
msgid " mm"
msgstr ""
 
2810,7 → 3084,7
 
#, fuzzy
msgid "in"
msgstr "Ëèíèÿ"
msgstr "Линия"
 
msgid "p"
msgstr ""
2822,11 → 3096,11
msgstr ""
 
msgid "Points (pt)"
msgstr "Òî÷êè (ò÷.)"
msgstr "Точки (тч.)"
 
#, fuzzy
msgid "Millimeters (mm)"
msgstr "Ìèëèìåòðè (ìì)"
msgstr "Милиметри (мм)"
 
msgid "Inches (in)"
msgstr ""
2836,7 → 3110,7
 
#, fuzzy
msgid "Centimeters (cm)"
msgstr "Ìèëèìåòðè (ìì)"
msgstr "Милиметри (мм)"
 
msgid "Cicero (c)"
msgstr ""
2846,7 → 3120,7
 
#, fuzzy
msgid "PDF Tools"
msgstr "Èíñòðóìåíòè"
msgstr "Инструменти"
 
msgid "Possible Hyphenation"
msgstr ""
2861,66 → 3135,66
msgstr ""
 
msgid "Missing Font"
msgstr "Ëèïñâàùè øðèôòîâå"
msgstr "Липсващи шрифтове"
 
msgid "The Font %1 is not installed."
msgstr "Øðèôòúò %1 íå å èíñòàëèðàí."
msgstr "Шрифтът %1 не е инсталиран."
 
msgid "Use"
msgstr "Èçïîëâàíå"
msgstr "Изполване"
 
msgid "instead"
msgstr "Çàëåïåíî"
msgstr "Залепено"
 
#, fuzzy
msgid "Progress"
msgstr "Ïðîãðàìèðàíå:"
msgstr "Програмиране:"
 
msgid "Overall Progress:"
msgstr ""
 
msgid "Font %1 has invalid glyph %2 (charcode %3), discarding it"
msgid "Send Copied Items Automatically to Scrapbook"
msgstr ""
 
msgid "extracting face %1 from font %2 (offset=%3, nTables=%4)"
msgid ""
"This enables the scrapbook to be used an extension to the copy/paste "
"buffers. Simply copying an object or grouped object will send this to the "
"Scrapbook automatically"
msgstr ""
 
msgid "memcpy header: %1 %2 %3"
msgid "Keep Copied Items Permanently Across Sessions"
msgstr ""
 
msgid "table '%1'"
msgid "This enables copied items to be kept permanently in the scrapbook."
msgstr ""
 
msgid "memcpy table: %1 %2 %3"
msgid "Number of Copied Items to Keep in Scrapbook:"
msgstr ""
 
msgid "memcpy offset: %1 %2 %3"
msgid "The minimum number is 1; the maximum us 100."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Print Preview"
msgstr "Ïðåãëåä"
msgstr "Преглед"
 
msgid "Anti-alias &Text"
msgid "Enable &Antialiasing"
msgstr ""
 
msgid "Anti-alias &Graphics"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Display Trans&parency"
msgstr "Åêðàííè ðàìêè"
msgstr "Екранни рамки"
 
msgid "&Under Color Removal"
msgstr ""
 
msgid "Force Overprint Mode"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Display CMYK"
msgstr "Ïîêàçâàíå"
msgstr "Показване"
 
msgid "Force Overprint Mode"
msgstr ""
 
msgid "&C"
msgstr ""
 
2929,15 → 3203,15
 
#, fuzzy
msgid "&Y"
msgstr "äà"
msgstr "да"
 
#, fuzzy
msgid "&K"
msgstr "Äà"
msgstr "Да"
 
#, fuzzy
msgid "Separation Name"
msgstr "Îòïå÷àòàé öâåòîîòäåëåíî"
msgstr "Отпечатай цветоотделено"
 
msgid "Cyan"
msgstr ""
2947,34 → 3221,41
 
#, fuzzy
msgid "Yellow"
msgstr "Îòäîëó:"
msgstr "Отдолу:"
 
#, fuzzy
msgid "Black"
msgstr "Áëîê"
msgstr "Блок"
 
#, fuzzy
msgid "Scaling:"
msgstr "Ìàùàáèðàíå:"
msgstr "Мащабиране:"
 
#, fuzzy
msgid "Fit to Width"
msgstr "Събери в прозорец"
 
#, fuzzy
msgid "Fit to Height"
msgstr "Колонни линии"
 
#, fuzzy
msgid "Fit to Page"
msgstr "Дески страници"
 
msgid "Close"
msgstr "Çàòâîðè"
msgstr "Затвори"
 
msgid "Print..."
msgstr "Ïå÷àò..."
msgstr "Печат..."
 
msgid ""
"Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense of "
"a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts"
"Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType "
"Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a "
"slight slowdown in previewing"
msgstr ""
 
msgid ""
"Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF "
"and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in "
"previewing"
msgstr ""
 
msgid ""
"Shows transparency and transparent items in your document. Requires "
"Ghostscript 7.07 or later"
msgstr ""
3009,14 → 3290,52
msgstr ""
 
msgid "All"
msgstr "Âñè÷êè"
msgstr "Всички"
 
msgid "Attempting to get the Scribus version update file"
msgstr ""
 
msgid "(No data on your computer will be sent to an external location)"
msgstr ""
 
msgid "Timed out when attempting to get update file."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Error when attempting to get update file: %1"
msgstr ""
"Настинали искате да запишете въху:\n"
"%1 ?"
 
#, fuzzy
msgid "File not found on server"
msgstr "Затвори текущия документ"
 
msgid ""
"Could not open version file: %1\n"
"Error:%2 at line: %3, row: %4"
msgstr ""
 
msgid ""
"An error occurred while looking for updates for Scribus, please check your "
"internet connection."
msgstr ""
 
msgid "No updates are available for your version of Scribus %1"
msgstr ""
 
msgid "One or more updates for your version of Scribus (%1) are available:"
msgstr ""
 
msgid "Please visit www.scribus.net for details."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Select Lorem Ipsum"
msgstr "Ìàðêèðàíè îáåêòè"
msgstr "Маркирани обекти"
 
msgid "Author:"
msgstr "Àâòîð:"
msgstr "Автор:"
 
msgid "Get More:"
msgstr ""
3023,15 → 3342,18
 
#, fuzzy
msgid "XML File:"
msgstr "Ôàéë:"
msgstr "Файл:"
 
msgid "Lorem Ipsum"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Paragraphs:"
msgstr "Ñòèëîâå..."
msgstr "Стилове..."
 
#, fuzzy
msgid "Resolution:"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"
msgstr "Разделителна способност:"
 
msgid "DPI"
msgstr ""
3038,7 → 3360,7
 
#, fuzzy
msgid "Colorspace:"
msgstr "Öâÿò:"
msgstr "Цвят:"
 
msgid "Title:"
msgstr ""
3048,15 → 3370,19
 
#, fuzzy
msgid "Scribus Document"
msgstr "Íîâ äîêóìåíò"
msgstr "Нов документ"
 
#, fuzzy
msgid "&Compress File"
msgstr "Êîìïðåñèÿ"
msgstr "Компресия"
 
msgid "&Include Fonts"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Include ICC Profiles"
msgstr "Печат във файл:"
 
msgid ""
"Moves to your Document Directory.\n"
"This can be set in the Preferences."
3064,37 → 3390,54
 
#, fuzzy
msgid "Extended Image Properties"
msgstr "Ïàðàìåòðè:"
msgstr "Параметри:"
 
msgid "Hue"
msgid "Dissolve"
msgstr ""
 
msgid "Saturation"
msgid "Exlusion"
msgstr ""
 
msgid "Color"
msgstr "Öâÿò"
 
msgid "Luminosity"
msgid "Don't use any Path"
msgstr ""
 
msgid "Dissolve"
#, fuzzy
msgid "Paths"
msgstr "Път"
 
#, fuzzy
msgid "Scribus: About Plug-ins"
msgstr "Долен регистър"
 
#, fuzzy
msgid "&Close"
msgstr "Затвори"
 
#, fuzzy
msgid "Form1"
msgstr "Шрифт"
 
#, fuzzy
msgid "Parent"
msgstr "Печат"
 
#, fuzzy
msgid "Distances and Alignment"
msgstr "Разтояние"
 
msgid "Drop Caps"
msgstr ""
 
msgid "Exclusion"
msgid "Parent's Drop Cap Status"
msgstr ""
 
msgid "Don't use any Path"
msgid "Tabulators and Indentation"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Scribus: About Plug-ins"
msgstr "Äîëåí ðåãèñòúð"
msgid "Ch&aracter Style"
msgstr "Символ"
 
#, fuzzy
msgid "&Close"
msgstr "Çàòâîðè"
 
msgid "Align Text Left"
msgstr ""
 
3112,19 → 3455,19
 
#, fuzzy
msgid "Edit Master Pages"
msgstr "Ñëåä ñòðàíèöàòà"
msgstr "След страницата"
 
#, fuzzy
msgid "Duplicate the selected master page"
msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"
msgstr "Наистина ли искате да изтриете този стил?"
 
#, fuzzy
msgid "Delete the selected master page"
msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"
msgstr "Наистина ли искате да изтриете този стил?"
 
#, fuzzy
msgid "Add a new master page"
msgstr "Ñëåä ñòðàíèöàòà"
msgstr "След страницата"
 
msgid "Import master pages from another document"
msgstr ""
3131,49 → 3474,61
 
#, fuzzy
msgid "Do you really want to delete this master page?"
msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"
msgstr "Наистина ли искате да изтриете този стил?"
 
#, fuzzy
msgid "&Yes"
msgstr "äà"
msgstr "да"
 
#, fuzzy
msgid "&No"
msgstr "Íå"
msgstr "Не"
 
#, fuzzy
msgid "Copy #%1 of "
msgstr "Копие на "
 
#, fuzzy
msgid "&Name:"
msgstr "Èìå:"
msgstr "Име:"
 
#, fuzzy
msgid "New Master Page"
msgstr "Ñëåä ñòðàíèöàòà"
msgstr "След страницата"
 
#, fuzzy
msgid "Copy of %1"
msgstr "Êîïèå íà "
msgid "New MasterPage"
msgstr "След страницата"
 
msgid "Name:"
msgstr "Èìå:"
#, fuzzy
msgid "New Master Page %1"
msgstr "След страницата"
 
#, fuzzy
msgid "New MasterPage"
msgstr "Ñëåä ñòðàíèöàòà"
msgid "Unable to Rename Master Page"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
msgid "The Normal page is not allowed to be renamed."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "New Master Page %1"
msgstr "Ñëåä ñòðàíèöàòà"
msgid "Rename Master Page"
msgstr "След страницата"
 
#, fuzzy
msgid "New Name:"
msgstr "Datei&name:"
 
#, fuzzy
msgid "Align and Distribute"
msgstr "Ðàçïåðåäåëåíî ïîäðàâíÿâàíå"
msgstr "Разпеределено подравняване"
 
msgid "Align"
msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå"
msgstr "Подравняване"
 
#, fuzzy
msgid "&Relative to:"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"
msgstr "Разделителна способност:"
 
msgid "First Selected"
msgstr ""
3183,7 → 3538,7
 
#, fuzzy
msgid "Guide"
msgstr "Ïîìîùíè"
msgstr "Помощни"
 
msgid "Align right sides of objects to left side of anchor"
msgstr ""
3193,11 → 3548,11
 
#, fuzzy
msgid "Align bottoms"
msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå"
msgstr "Подравняване"
 
#, fuzzy
msgid "Align right sides"
msgstr "Äÿñíà ñòðàíà"
msgstr "Дясна страна"
 
msgid "Align tops of objects to bottom of anchor"
msgstr ""
3207,11 → 3562,11
 
#, fuzzy
msgid "Align left sides"
msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå"
msgstr "Подравняване"
 
#, fuzzy
msgid "Center on horizontal axis"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî îáúðíàòî"
msgstr "Хоризонтално обърнато"
 
msgid "Align bottoms of objects to top of anchor"
msgstr ""
3218,15 → 3573,15
 
#, fuzzy
msgid "Align tops"
msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå"
msgstr "Подравняване"
 
#, fuzzy
msgid "&Selected Guide:"
msgstr "Èçòðèâàíå íà ñòðàíèöè"
msgstr "Изтриване на страници"
 
#, fuzzy
msgid "Distribute"
msgstr "Ðàçïåðåäåëåíî ïîäðàâíÿâàíå"
msgstr "Разпеределено подравняване"
 
msgid "Make horizontal gaps between objects equal"
msgstr ""
3239,7 → 3594,7
 
#, fuzzy
msgid "Distribute bottoms equidistantly"
msgstr "Ðàçïðåäåëè íåçàâèñèìî"
msgstr "Разпредели независимо"
 
msgid "Distribute centers equidistantly horizontally"
msgstr ""
3258,11 → 3613,11
 
#, fuzzy
msgid "Distribute tops equidistantly"
msgstr "Ðàçïðåäåëè íåçàâèñèìî"
msgstr "Разпредели независимо"
 
#, fuzzy
msgid "&Distance:"
msgstr "Ðàçòîÿíèå"
msgstr "Разтояние"
 
msgid "Distribute the items with the distance specified"
msgstr ""
3278,20 → 3633,27
msgid "X: %1%2"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Input Dialog"
msgstr "Печат във файл:"
 
msgid "InputDialog"
msgstr ""
 
msgid "Export Range"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&All Pages"
msgstr "Ñòðàíèöà"
msgstr "Страница"
 
#, fuzzy
msgid "C&hoose Pages"
msgstr "Ìïðåìåñòâàíå íà ñòðàíèöè"
msgstr "Мпреместване на страници"
 
#, fuzzy
msgid "Clip to Page Margins"
msgstr "Ñêðèé ïîëåòàòà"
msgstr "Скрий полетата"
 
msgid "File Options"
msgstr ""
3298,7 → 3660,7
 
#, fuzzy
msgid "Compatibilit&y:"
msgstr "Ñúâìåñòèìîñò:"
msgstr "Съвместимост:"
 
msgid "&Binding:"
msgstr ""
3311,7 → 3673,7
 
#, fuzzy
msgid "Generate &Thumbnails"
msgstr "Óìàëåíè êîïèÿ"
msgstr "Умалени копия"
 
msgid "Save &Linked Text Frames as PDF Articles"
msgstr ""
3318,23 → 3680,23
 
#, fuzzy
msgid "&Include Bookmarks"
msgstr "Îòáåëÿçàí ëè å PDF-à"
msgstr "Отбелязан ли е PDF-а"
 
#, fuzzy
msgid "Include La&yers"
msgstr "Îòáåëÿçàí ëè å PDF-à"
msgstr "Отбелязан ли е PDF-а"
 
#, fuzzy
msgid "&Resolution for EPS Graphics:"
msgstr "Ðåçîëþöèà â EPS:"
msgstr "Резолюциа в EPS:"
 
#, fuzzy
msgid "Com&press Text and Vector Graphics"
msgstr "Êîìïðåñèðàíå íà òåêñò è âåêòîðíà ãðàôèêà"
msgstr "Компресиране на текст и векторна графика"
 
#, fuzzy
msgid "Image Compression Method"
msgstr "Èçõîä"
msgstr "Изход"
 
msgid "Lossy - JPEG"
msgstr ""
3344,38 → 3706,35
 
#, fuzzy
msgid "Compression Metho&d:"
msgstr "Èçõîä"
msgstr "Изход"
 
#, fuzzy
msgid "Maximum"
msgstr "Ñðåäåí"
msgstr "Среден"
 
#, fuzzy
msgid "High"
msgstr "Âèñî÷èíà:"
msgstr "Височина:"
 
msgid "Medium"
msgstr "Ñðåäåí"
 
#, fuzzy
msgid "Low"
msgstr "Ìàëêè áóêâè"
msgstr "Малки букви"
 
#, fuzzy
msgid "Minimum"
msgstr "Ñðåäåí"
msgstr "Среден"
 
#, fuzzy
msgid "Compression &Quality:"
msgstr "Èçõîä"
msgstr "Изход"
 
#, fuzzy
msgid "Resa&mple Images to:"
msgstr "Ïîäïðèìåð ÷åðíî-áÿëà èëþñòðàöèà íà:"
msgstr "Подпример черно-бяла илюстрациа на:"
 
#, fuzzy
msgid "&General"
msgstr "Îáùè"
msgstr "Общи"
 
msgid "&Embed all Fonts"
msgstr ""
3397,17 → 3756,17
 
#, fuzzy
msgid "&Fonts"
msgstr "Øðèôò"
msgstr "Шрифт"
 
#, fuzzy
msgid "Enable &Presentation Effects"
msgstr "Ïàðàìåòðè íà ïå÷àòàùîòî óñòðîéñòâî"
msgstr "Параметри на печатащото устройство"
 
msgid "Show Page Pre&views"
msgstr ""
 
msgid "Effects"
msgstr "Åôåêòè"
msgstr "Ефекти"
 
msgid "&Display Duration:"
msgstr ""
3417,7 → 3776,7
 
#, fuzzy
msgid "Effect T&ype:"
msgstr "Åôåêòè"
msgstr "Ефекти"
 
msgid "&Moving Lines:"
msgstr ""
3424,11 → 3783,11
 
#, fuzzy
msgid "F&rom the:"
msgstr "Îò ñòðàíèöà:"
msgstr "От страница:"
 
#, fuzzy
msgid "D&irection:"
msgstr "Îïèñàíèå:"
msgstr "Описание:"
 
msgid " sec"
msgstr ""
3452,10 → 3811,10
msgstr ""
 
msgid "Horizontal"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî"
msgstr "Хоризонтално"
 
msgid "Vertical"
msgstr "Âåðòèêàëíî"
msgstr "Вертикално"
 
msgid "Inside"
msgstr ""
3480,7 → 3839,7
 
#, fuzzy
msgid "&Apply Effect on all Pages"
msgstr "Îò ñòðàíèöà:"
msgstr "От страница:"
 
msgid "E&xtras"
msgstr ""
3487,15 → 3846,15
 
#, fuzzy
msgid "Display Settings"
msgstr "ïàðàìåòðè íà óñòðîéñòâîòî"
msgstr "параметри на устройството"
 
#, fuzzy
msgid "Single Page"
msgstr "Ëèöåâè ñòðàíèöè"
msgstr "Лицеви страници"
 
#, fuzzy
msgid "Continuous"
msgstr "Ñúäúðæàíèå"
msgstr "Съдържание"
 
msgid "Double Page Left"
msgstr ""
3517,7 → 3876,7
 
#, fuzzy
msgid "Display Thumbnails"
msgstr "Óìàëåíè êîïèÿ"
msgstr "Умалени копия"
 
msgid "Display Layers Tab"
msgstr ""
3533,7 → 3892,7
 
#, fuzzy
msgid "Special Actions"
msgstr "Âìúêâàíå íà ïðàâîúãúëíèöè"
msgstr "Вмъкване на правоъгълници"
 
msgid ""
"Javascript to be executed\n"
3542,15 → 3901,15
 
#, fuzzy
msgid "No Script"
msgstr "Çà Scribus"
msgstr "За Scribus"
 
#, fuzzy
msgid "Viewer"
msgstr "Èçãëåä"
msgstr "Изглед"
 
#, fuzzy
msgid "&Use Encryption"
msgstr "Îïèñàíèå:"
msgstr "Описание:"
 
msgid "Passwords"
msgstr ""
3557,27 → 3916,27
 
#, fuzzy
msgid "&User:"
msgstr "Èçïîëâàíå"
msgstr "Изполване"
 
#, fuzzy
msgid "&Owner:"
msgstr "Äðóãè:"
msgstr "Други:"
 
#, fuzzy
msgid "Settings"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"
msgstr "Опции на мишката"
 
#, fuzzy
msgid "Allow &Printing the Document"
msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà òåêóù äîêóìåíò"
msgstr "Отпечатване на текущ документ"
 
#, fuzzy
msgid "Allow &Changing the Document"
msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà òåêóù äîêóìåíò"
msgstr "Отпечатване на текущ документ"
 
#, fuzzy
msgid "Allow Cop&ying Text and Graphics"
msgstr "Êîìïðåñèðàíå íà òåêñò è âåêòîðíà ãðàôèêà"
msgstr "Компресиране на текст и векторна графика"
 
msgid "Allow Adding &Annotations and Fields"
msgstr ""
3584,17 → 3943,17
 
#, fuzzy
msgid "S&ecurity"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"
msgstr "Стандартно"
 
#, fuzzy
msgid "Output &Intended For:"
msgstr "Èçõîä âúâ ôàéë:"
msgstr "Изход във файл:"
 
msgid "Screen / Web"
msgstr ""
 
msgid "Printer"
msgstr "Ïå÷àòàùî óñòðîéñòâî"
msgstr "Печатащо устройство"
 
msgid "Convert Spot Colors to Process Colors"
msgstr ""
3604,15 → 3963,15
 
#, fuzzy
msgid "Rendering Settings"
msgstr "Ïàðàìåòðè íà ïå÷àòàùîòî óñòðîéñòâî"
msgstr "Параметри на печатащото устройство"
 
#, fuzzy
msgid "Fre&quency:"
msgstr "Ôðåíñêè:"
msgstr "Френски:"
 
#, fuzzy
msgid "&Angle:"
msgstr "Úãúë:"
msgstr "Ъгъл:"
 
msgid "S&pot Function:"
msgstr ""
3619,7 → 3978,7
 
#, fuzzy
msgid "Simple Dot"
msgstr "Ïðîñòî"
msgstr "Просто"
 
msgid "Round"
msgstr ""
3632,11 → 3991,11
 
#, fuzzy
msgid "Use ICC Profile"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"
msgstr "Печат във файл:"
 
#, fuzzy
msgid "Profile:"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"
msgstr "Печат във файл:"
 
msgid "Rendering-Intent:"
msgstr ""
3651,7 → 4010,7
msgstr ""
 
msgid "Images:"
msgstr "Èëþñòðàöèè:"
msgstr "Илюстрации:"
 
msgid "Don't use embedded ICC profiles"
msgstr ""
3658,7 → 4017,7
 
#, fuzzy
msgid "C&olor"
msgstr "Öâÿò"
msgstr "Цвят"
 
msgid "PDF/X-3 Output Intent"
msgstr ""
3668,7 → 4027,7
 
#, fuzzy
msgid "Output &Profile:"
msgstr "Èçõîä âúâ ôàéë:"
msgstr "Изход във файл:"
 
msgid "Trim Box"
msgstr ""
3727,14 → 4086,14
msgstr ""
 
msgid ""
"Determines the PDF compatibility. The default is PDF 1.3 which gives the "
"widest compatibility. Choose PDF 1.4 if your file uses features such as "
"transparency or you require 128 bit encryption. PDF 1.5 is necessary when "
"you wish to preserve objects in separate layers within the PDF. PDF/X-3 is "
"for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial "
"printing and is selectable when you have activated color management. Use "
"only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color "
"digital color laser printer."
"Determines the PDF compatibility.<br/>The default is <b>PDF 1.3</b> which "
"gives the widest compatibility.<br/>Choose <b>PDF 1.4</b> if your file uses "
"features such as transparency or you require 128 bit encryption.<br/><b>PDF "
"1.5</b> is necessary when you wish to preserve objects in separate layers "
"within the PDF.<br/><b>PDF/X-3</b> is for exporting the PDF when you want "
"color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have "
"activated color management. Use only when advised by your printer or in some "
"cases printing to a 4 color digital color laser printer."
msgstr ""
 
msgid ""
3906,7 → 4265,7
 
#, fuzzy
msgid "PostScript"
msgstr "Ïðàâ ôîðìàò"
msgstr "Прав формат"
 
msgid "Migrate Old Scribus Settings?"
msgstr ""
3930,11 → 4289,11
 
#, fuzzy
msgid "Postscript"
msgstr "Ïðàâ ôîðìàò"
msgstr "Прав формат"
 
#, fuzzy
msgid "Error Writing Preferences"
msgstr "Äàäåíîñòè"
msgstr "Дадености"
 
msgid ""
"Scribus was not able to save its preferences:<br>%1<br>Please check file and "
3943,7 → 4302,7
 
#, fuzzy
msgid "Error Loading Preferences"
msgstr "Äàäåíîñòè"
msgstr "Дадености"
 
msgid ""
"Scribus was not able to load its preferences:<br>%1<br>Default settings will "
3951,23 → 4310,23
msgstr ""
 
msgid "New Document"
msgstr "Íîâ äîêóìåíò"
msgstr "Нов документ"
 
#, fuzzy
msgid "&New Document"
msgstr "Íîâ äîêóìåíò"
msgstr "Нов документ"
 
#, fuzzy
msgid "Open &Existing Document"
msgstr "Îòâàðÿíå íà äîêóìåíò"
msgstr "Отваряне на документ"
 
#, fuzzy
msgid "Open Recent &Document"
msgstr "Äîêóìåíòè:"
msgstr "Документи:"
 
#, fuzzy
msgid "Do not show this dialog again"
msgstr "Âìúêâàíå íà èëþñòðàöèÿ"
msgstr "Вмъкване на илюстрация"
 
msgid "Document page size, either a standard size or a custom size"
msgstr ""
3987,6 → 4346,9
msgid "Initial number of pages of the document"
msgstr ""
 
msgid "Default unit of measurement for document editing"
msgstr ""
 
msgid "Create text frames automatically when new pages are added"
msgstr ""
 
3997,26 → 4359,23
msgstr ""
 
msgid "Options"
msgstr "Îïöèè"
msgstr "Опции"
 
#, fuzzy
msgid "N&umber of Pages:"
msgstr "Áðîé íà êîïèÿòà:"
msgstr "Брой на копията:"
 
#, fuzzy
msgid "&Default Unit:"
msgstr "Øðèôò ïî ïîäðàçáèðàíå"
msgstr "Шрифт по подразбиране"
 
#, fuzzy
msgid "&Automatic Text Frames"
msgstr "Àâòîìàòè÷íà òåêñòîâà êóòèÿ"
msgstr "Автоматична текстова кутия"
 
msgid "Open"
msgstr "Îòâîðè"
 
#, fuzzy
msgid "PostScript Interpreter"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"
msgstr "Стандартно"
 
msgid "&Name of Executable:"
msgstr ""
4029,15 → 4388,11
 
#, fuzzy
msgid "&Change.."
msgstr "Ïðîìÿíà..."
msgstr "Промяна..."
 
msgid "Antialias &Text"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Alt+T"
msgstr "Âñè÷êè"
 
msgid "Antialias text for EPS and PDF onscreen rendering"
msgstr ""
 
4046,7 → 4401,7
 
#, fuzzy
msgid "Alt+G"
msgstr "Âñè÷êè"
msgstr "Всички"
 
msgid "Antialias graphics for EPS and PDF onscreen rendering"
msgstr ""
4064,8 → 4419,12
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Change..."
msgstr "Промяна..."
 
#, fuzzy
msgid "Web Browser"
msgstr "Èçáåðè..."
msgstr "Избери..."
 
msgid "Web Browser to launch with links from the Help system"
msgstr ""
4077,7 → 4436,7
 
#, fuzzy
msgid "&Rescan"
msgstr "Ïðàâîúãúëíèê"
msgstr "Правоъгълник"
 
msgid ""
"Rescan for the external tools if they do not exist in the already specified "
4090,43 → 4449,47
 
#, fuzzy
msgid "Version:"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"
msgstr "Разделителна способност:"
 
#, fuzzy
msgid "Enabled:"
msgstr "Ñÿíêà:"
msgstr "Сянка:"
 
#, fuzzy
msgid "Release Date:"
msgstr "Èçòðèâàíå íà ñòðàíèöà:"
msgstr "Изтриване на страница:"
 
#, fuzzy
msgid "Description:"
msgstr "Îïèñàíèå:"
msgstr "Описание:"
 
#, fuzzy
msgid "Author(s):"
msgstr "Àâòîð:"
msgstr "Автор:"
 
#, fuzzy
msgid "Copyright:"
msgstr "Êîïèðàíå"
msgstr "Копиране"
 
#, fuzzy
msgid "License:"
msgstr "Ëèíèÿ"
msgstr "Линия"
 
#, fuzzy
msgid "Transparency Settings"
msgstr "параметри на устройството"
 
#, fuzzy
msgid "Move Vector"
msgstr "Ïðåìåñòè òóê"
msgstr "Премести тук"
 
#, fuzzy
msgid "Horizontal Gradient"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî ìàùàáèðàíå"
msgstr "Хоризонтално мащабиране"
 
#, fuzzy
msgid "Vertical Gradient"
msgstr "Âåðòèêàëíî ìàùàáèðàíå"
msgstr "Вертикално мащабиране"
 
msgid "Diagonal Gradient"
msgstr ""
4161,72 → 4524,50
msgstr ""
 
msgid "Document Setup"
msgstr "Íàñòðîéêè íà äîêóìåíòà"
msgstr "Настройки на документа"
 
#, fuzzy
msgid "&Unit:"
msgstr "Åäèíèöè"
 
#, fuzzy
msgid "Apply size settings to all pages"
msgstr "Îò ñòðàíèöà:"
 
#, fuzzy
msgid "Document Information"
msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà äîêóìåíòà"
msgstr "Информация за документа"
 
#, fuzzy
msgid "Minimum Scratch Space"
msgstr "Âåðòèêàëíè èíòåðâàëè"
 
#, fuzzy
msgid "Sections"
msgstr "Èçáåðè øðèôò"
msgstr "Избери шрифт"
 
msgid "Enable or disable the display of linked text frames."
msgstr ""
 
msgid "Apply the page size changes to all existing pages in the document"
msgstr ""
 
msgid "Adjusting Colors"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Saving PDF"
msgstr "Çàïèøè êàòî PDF..."
msgstr "Запиши като PDF..."
 
#, fuzzy
msgid "Exporting Master Page:"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
#, fuzzy
msgid "Exporting Page:"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
#, fuzzy
msgid "Exporting Items on Current Page:"
msgstr "Ñòðàíèöè çà îòïå÷àòâàíå"
msgstr "Страници за отпечатване"
 
#, fuzzy
msgid "Unit"
msgstr "Åäèíèöè"
 
#, fuzzy
msgid "Manage Guides"
msgstr "Ïîìîùíè ïîëåòà"
msgstr "Помощни полета"
 
#, fuzzy
msgid "Horizontals"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî"
msgstr "Хоризонтално"
 
#, fuzzy
msgid "D&elete"
msgstr "Èçòðèâàíå"
msgstr "Изтриване"
 
#, fuzzy
msgid "Verticals"
msgstr "Âåðòèêàëíî"
msgstr "Вертикално"
 
msgid "A&dd"
msgstr ""
4233,19 → 4574,19
 
#, fuzzy
msgid "De&lete"
msgstr "Èçòðèâàíå"
msgstr "Изтриване"
 
#, fuzzy
msgid "&Lock Guides"
msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"
msgstr "Покажи помощните линии"
 
#, fuzzy
msgid "Appl&y to All Pages"
msgstr "Îò ñòðàíèöà:"
msgstr "От страница:"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+Y"
msgstr "Âñè÷êè"
msgstr "Всички"
 
msgid "&Standard"
msgstr ""
4252,18 → 4593,14
 
#, fuzzy
msgid "&Number:"
msgstr "Áðîé íà êîïèÿòà:"
msgstr "Брой на копията:"
 
msgid "U&se Gap:"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Alt+S"
msgstr "Âñè÷êè"
 
#, fuzzy
msgid "Nu&mber:"
msgstr "Áðîé íà êîïèÿòà:"
msgstr "Брой на копията:"
 
msgid "Use &Gap:"
msgstr ""
4270,28 → 4607,47
 
#, fuzzy
msgid "Refer To"
msgstr "Íîâà ôîðìà"
msgstr "Нова форма"
 
#, fuzzy
msgid "&Page"
msgstr "Ñòðàíèöà"
msgstr "Страница"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+P"
msgstr "Âñè÷êè"
msgstr "Всички"
 
#, fuzzy
msgid "M&argins"
msgstr "Ïîëåòà:"
msgstr "Полета:"
 
#, fuzzy
msgid "S&election"
msgstr "Èçáåðè øðèôò"
msgstr "Избери шрифт"
 
#, fuzzy
msgid "A&utomatic"
msgstr "Àâòîìàòè÷íà òåêñòîâà êóòèÿ"
msgstr "Автоматична текстова кутия"
 
#, fuzzy
msgid "Delete &Page Guides"
msgstr "Изтриване на страници"
 
msgid "Delete all guides from the current page"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Delete &Document guides"
msgstr "Документи"
 
#, fuzzy
msgid "Delete all guides from the current document"
msgstr "Затвори текущия документ"
 
#, fuzzy
msgid "&Misc"
msgstr "Полета:"
 
msgid "Field Properties"
msgstr ""
 
4319,9 → 4675,6
msgid "Border"
msgstr ""
 
msgid "Width:"
msgstr "Øèðî÷èíà:"
 
msgid "Thin"
msgstr ""
 
4330,7 → 4683,7
 
#, fuzzy
msgid "Style:"
msgstr "Ñòèë"
msgstr "Стил"
 
msgid "Solid"
msgstr ""
4345,7 → 4698,7
msgstr ""
 
msgid "Other"
msgstr "Äðóãè"
msgstr "Други"
 
msgid "Read Only"
msgstr ""
4386,9 → 4739,6
msgid "Use Icons"
msgstr ""
 
msgid "Remove"
msgstr ""
 
msgid "Pressed"
msgstr ""
 
4454,7 → 4804,7
 
#, fuzzy
msgid "JavaScript"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"
msgstr "Стандартно"
 
msgid "Go To"
msgstr ""
4509,10 → 4859,10
 
#, fuzzy
msgid "To File:"
msgstr "Ôàéë:"
msgstr "Файл:"
 
msgid "Change..."
msgstr "Ïðîìÿíà..."
msgstr "Промяна..."
 
msgid "Page:"
msgstr ""
4519,11 → 4869,11
 
#, fuzzy
msgid "X-Pos:"
msgstr "Ïîçèöèÿ ïî X:"
msgstr "Позиция по X:"
 
#, fuzzy
msgid "Y-Pos:"
msgstr "Ïîçèöèÿ ïî Y:"
msgstr "Позиция по Y:"
 
msgid "Field is formatted as:"
msgstr ""
4639,8 → 4989,8
#, fuzzy
msgid "Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)"
msgstr ""
"Èëþñòðàöèè (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Âåêòîðíà ãðàôèêà (*.eps);;Âñè÷êè "
"ôàéëîâå (*)"
"Илюстрации (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Векторна графика (*.eps);;Всички "
"файлове (*)"
 
msgid "Example:"
msgstr ""
4655,68 → 5005,72
msgstr ""
 
msgid "Preview"
msgstr "Ïðåãëåä"
msgstr "Преглед"
 
msgid "Select"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&New"
msgstr "Íîâ"
 
#, fuzzy
msgid "&Open..."
msgstr "Îòâîðè..."
msgstr "Отвори..."
 
#, fuzzy
msgid "Save &As..."
msgstr "Çàïèøè êàòî..."
msgstr "Запиши като..."
 
#, fuzzy
msgid "Re&vert to Saved"
msgstr "Âúñòàíîâè îò çàïèñàí"
msgstr "Въстанови от записан"
 
msgid "Collect for O&utput..."
msgstr ""
 
msgid "Get Text..."
msgstr "Âçåìè òåêñò..."
msgstr "Вземи текст..."
 
#, fuzzy
msgid "Get Text 2..."
msgstr "Вземи текст..."
 
#, fuzzy
msgid "Append &Text..."
msgstr "Âçåìè òåêñò..."
msgstr "Вземи текст..."
 
#, fuzzy
msgid "Get Image..."
msgstr "Âçåìè òåêñò..."
msgstr "Вземи текст..."
 
#, fuzzy
msgid "Save &Text..."
msgstr "Çàïèøè òåêñò..."
msgstr "Запиши текст..."
 
#, fuzzy
msgid "Save as &EPS..."
msgstr "Çàïèøè ñòðàíèöàòà êàòî EPS..."
msgstr "Запиши страницата като EPS..."
 
#, fuzzy
msgid "Save as P&DF..."
msgstr "Çàïèøè êàòî PDF..."
msgstr "Запиши като PDF..."
 
#, fuzzy
msgid "Document &Setup..."
msgstr "Íàñòðîéêè íà äîêóìåíòà..."
msgstr "Настройки на документа..."
 
#, fuzzy
msgid "P&references..."
msgstr "Дадености..."
 
#, fuzzy
msgid "&Print..."
msgstr "Ïå÷àò..."
msgstr "Печат..."
 
#, fuzzy
msgid "Print Previe&w"
msgstr "Ïðåãëåä"
msgstr "Преглед"
 
#, fuzzy
msgid "&Quit"
msgstr "Èçõîä"
msgstr "Изход"
 
msgid "&Item Action Mode"
msgstr ""
4723,27 → 5077,27
 
#, fuzzy
msgid "Cu&t"
msgstr "Îòðÿçâàíå"
msgstr "Отрязване"
 
#, fuzzy
msgid "&Copy"
msgstr "Êîïèðàíå"
msgstr "Копиране"
 
#, fuzzy
msgid "Paste (&Absolute)"
msgstr "Ñúäúðæàíèå"
msgstr "Съдържание"
 
#, fuzzy
msgid "C&lear"
msgstr "Èç÷èñòâàíå"
msgstr "Изчистване"
 
#, fuzzy
msgid "Select &All"
msgstr "Ìàðêèðàíå íà âñè÷êî"
msgstr "Маркиране на всичко"
 
#, fuzzy
msgid "&Deselect All"
msgstr "Èçòðèâàíå"
msgstr "Изтриване"
 
msgid "&Search/Replace..."
msgstr ""
4750,62 → 5104,58
 
#, fuzzy
msgid "Edit Image..."
msgstr "Âçåìè òåêñò..."
msgstr "Вземи текст..."
 
#, fuzzy
msgid "C&olors..."
msgstr "Öâåòîâå..."
msgstr "Цветове..."
 
#, fuzzy
msgid "S&tyles..."
msgstr "Ñòèëîâå..."
msgstr "Стилове..."
 
#, fuzzy
msgid "&Paragraph Styles..."
msgstr "Ñòèëîâå..."
msgstr "Стилове..."
 
#, fuzzy
msgid "&Line Styles..."
msgstr "Ñòèëîâå..."
msgstr "Стилове..."
 
#, fuzzy
msgid "&Master Pages..."
msgstr "Ñëåä ñòðàíèöàòà"
msgstr "След страницата"
 
#, fuzzy
msgid "&JavaScripts..."
msgstr "Ñòàíäàðòíî"
msgstr "Стандартно"
 
#, fuzzy
msgid "P&references..."
msgstr "Äàäåíîñòè..."
 
msgid "%1 pt"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Other..."
msgstr "Äðóãè..."
msgstr "Други..."
 
#, fuzzy
msgid "&Left"
msgstr "Ëÿâî"
msgstr "Ляво"
 
#, fuzzy
msgid "&Center"
msgstr "Â ñðåäàòà"
msgstr "В средата"
 
#, fuzzy
msgid "&Right"
msgstr "Äÿñíî"
msgstr "Дясно"
 
#, fuzzy
msgid "&Block"
msgstr "Áëîê"
msgstr "Блок"
 
#, fuzzy
msgid "&Forced"
msgstr "Ôîðñèðàí"
msgstr "Форсиран"
 
msgid "&%1 %"
msgstr ""
4812,66 → 5162,66
 
#, fuzzy
msgid "&Normal"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"
msgstr "Стандартно"
 
msgid "&Underline"
msgstr "Ïîä÷åðòàâàíå"
msgstr "Подчертаване"
 
#, fuzzy
msgid "Underline &Words"
msgstr "Ïîä÷åðòàâàíå"
msgstr "Подчертаване"
 
#, fuzzy
msgid "&Strike Through"
msgstr "Óäàð âúòðå"
msgstr "Удар вътре"
 
#, fuzzy
msgid "&All Caps"
msgstr "Ñòðàíèöà"
msgstr "Страница"
 
#, fuzzy
msgid "Small &Caps"
msgstr "ìàëêè áóêâè"
msgstr "малки букви"
 
#, fuzzy
msgid "Su&perscript"
msgstr "Ãîðåí ðåãèñòúð"
msgstr "Горен регистър"
 
#, fuzzy
msgid "Su&bscript"
msgstr "Äîëåí ðåãèñòúð"
msgstr "Долен регистър"
 
#, fuzzy
msgid "&Outline"
msgstr "Ëèíèè"
msgstr "Линии"
 
#, fuzzy
msgid "S&hadow"
msgstr "Ñÿíêà"
msgstr "Сянка"
 
#, fuzzy
msgid "&Image Effects"
msgstr "Åôåêòè"
msgstr "Ефекти"
 
#, fuzzy
msgid "&Tabulators..."
msgstr "Ôîðìè..."
msgstr "Форми..."
 
#, fuzzy
msgid "D&uplicate"
msgstr "Ïîâòîðåíèå"
msgstr "Повторение"
 
#, fuzzy
msgid "&Multiple Duplicate"
msgstr "Ìíîãîêðàòíî ïîâòîðåíèå"
msgstr "Многократно повторение"
 
#, fuzzy
msgid "&Group"
msgstr "Ãðóïèðàíå"
msgstr "Групиране"
 
#, fuzzy
msgid "&Ungroup"
msgstr "Ðàçãðóïèðàíå"
msgstr "Разгрупиране"
 
msgid "Is &Locked"
msgstr ""
4881,15 → 5231,15
 
#, fuzzy
msgid "&Printing Enabled"
msgstr "Ïåêóñíàò ïå÷àòò"
msgstr "Пекуснат печатт"
 
#, fuzzy
msgid "&Flip Horizontally"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî îáðúùàíå"
msgstr "Хоризонтално обръщане"
 
#, fuzzy
msgid "&Flip Vertically"
msgstr "Âåðòèêàëíî îáðúùàíå"
msgstr "Вертикално обръщане"
 
msgid "Lower to &Bottom"
msgstr ""
4899,31 → 5249,31
 
#, fuzzy
msgid "&Lower"
msgstr "Ìàëêè áóêâè"
msgstr "Малки букви"
 
#, fuzzy
msgid "&Raise"
msgstr "Íîðìàëíî"
msgstr "Нормално"
 
#, fuzzy
msgid "Send to S&crapbook"
msgstr "Ïîêàçâàíå íà áèáëèîòåêà"
msgstr "Показване на библиотека"
 
#, fuzzy
msgid "&Attributes..."
msgstr "Çà Scribus"
msgstr "За Scribus"
 
#, fuzzy
msgid "More Info..."
msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà äîêóìåíòà..."
msgstr "Информация за документа..."
 
#, fuzzy
msgid "I&mage Visible"
msgstr "Âèäèìè èëþñòðàöèè"
msgstr "Видими илюстрации"
 
#, fuzzy
msgid "&Update Image"
msgstr "Óïðàâëåíèå íà èëþñòðàöèè"
msgstr "Управление на илюстрации"
 
msgid "Adjust Frame to Image"
msgstr ""
4930,35 → 5280,35
 
#, fuzzy
msgid "&Low Resolution"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"
msgstr "Разделителна способност:"
 
#, fuzzy
msgid "&Normal Resolution"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"
msgstr "Разделителна способност:"
 
#, fuzzy
msgid "&Full Resolution"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"
msgstr "Разделителна способност:"
 
#, fuzzy
msgid "Is PDF &Bookmark"
msgstr "Îòáåëÿçàí ëè å PDF-à"
msgstr "Отбелязан ли е PDF-а"
 
#, fuzzy
msgid "Is PDF A&nnotation"
msgstr "PDF àíîòàöèÿ"
msgstr "PDF анотация"
 
#, fuzzy
msgid "Annotation P&roperties"
msgstr "Ïàðàìåòðè:"
msgstr "Параметри:"
 
#, fuzzy
msgid "Field P&roperties"
msgstr "Ïàðàìåòðè:"
msgstr "Параметри:"
 
#, fuzzy
msgid "&Edit Shape..."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ðàìêà"
msgstr "Редактиране на рамка"
 
msgid "&Attach Text to Path"
msgstr ""
4974,22 → 5324,18
 
#, fuzzy
msgid "&Bezier Curve"
msgstr "Âìúêâàíå íà èëþñòðàöèÿ"
msgstr "Вмъкване на илюстрация"
 
#, fuzzy
msgid "&Image Frame"
msgstr "Èëþñòðàöèÿ"
 
#, fuzzy
msgid "&Outlines"
msgstr "Ëèíèè"
msgstr "Линии"
 
msgid "&Polygon"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Text Frame"
msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"
msgid "&Frame..."
msgstr "Промяна..."
 
msgid "&Glyph..."
msgstr ""
4996,47 → 5342,47
 
#, fuzzy
msgid "Sample Text"
msgstr "Ïðîñò òåêñò"
msgstr "Прост текст"
 
#, fuzzy
msgid "&Insert..."
msgstr "Âìúêâàíå..."
msgstr "Вмъкване..."
 
#, fuzzy
msgid "Im&port..."
msgstr "Âìúêâàíå..."
msgstr "Вмъкване..."
 
#, fuzzy
msgid "&Delete..."
msgstr "Èçòðèâàíå..."
msgstr "Изтриване..."
 
#, fuzzy
msgid "&Copy..."
msgstr "Êîïèðàíå"
msgstr "Копиране"
 
#, fuzzy
msgid "&Move..."
msgstr "Ïðåìåñòâàíå..."
msgstr "Преместване..."
 
#, fuzzy
msgid "&Apply Master Page..."
msgstr "Îòðàçè ôîðìàòà..."
msgstr "Отрази формата..."
 
#, fuzzy
msgid "Convert to Master Page..."
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
#, fuzzy
msgid "Manage &Guides..."
msgstr "Ïîìîùíè ïîëåòà"
msgstr "Помощни полета"
 
#, fuzzy
msgid "Manage Page Properties..."
msgstr "Ïàðàìåòðè:"
msgstr "Параметри:"
 
#, fuzzy
msgid "&Fit in window"
msgstr "Ñúáåðè â ïðîçîðåö"
msgstr "Събери в прозорец"
 
msgid "&50%"
msgstr ""
5051,32 → 5397,36
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Preview Mode"
msgstr "Преглед"
 
#, fuzzy
msgid "&Thumbnails"
msgstr "Óìàëåíè êîïèÿ"
msgstr "Умалени копия"
 
#, fuzzy
msgid "Show &Margins"
msgstr "Ïîêàæè ïîëåòàòà"
msgstr "Покажи полетата"
 
#, fuzzy
msgid "Show &Frames"
msgstr "Ïîêàæè ðàìêèòå"
msgstr "Покажи рамките"
 
#, fuzzy
msgid "Show &Images"
msgstr "Ïîêàæè èëþñòðàöèèòå"
msgstr "Покажи илюстрациите"
 
#, fuzzy
msgid "Show &Grid"
msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"
msgstr "Покажи помощните линии"
 
#, fuzzy
msgid "Show G&uides"
msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"
msgstr "Покажи помощните линии"
 
#, fuzzy
msgid "Show Text Frame Columns"
msgstr "Ïîêàæè ïîëåòàòà"
msgstr "Покажи полетата"
 
msgid "Show &Baseline Grid"
msgstr ""
5083,31 → 5433,34
 
#, fuzzy
msgid "Show &Text Chain"
msgstr "Ïîêàæè ïîëåòàòà"
msgstr "Покажи полетата"
 
#, fuzzy
msgid "Show Control Characters"
msgstr "Ïîêàæè èíñòðóìåíòèòå"
msgstr "Покажи инструментите"
 
#, fuzzy
msgid "Show Rulers"
msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"
msgstr "Покажи помощните линии"
 
msgid "Rulers relative to Page"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Sn&ap to Grid"
msgstr "Çàëåïè çà ðàñòåðà"
msgstr "Залепи за растера"
 
#, fuzzy
msgid "Sna&p to Guides"
msgstr "Çàëåïè çà ïîìîùíèòå ëèíèè"
msgstr "Залепи за помощните линии"
 
#, fuzzy
msgid "&Properties"
msgstr "Ïàðàìåòðè:"
msgstr "Параметри:"
 
#, fuzzy
msgid "&Scrapbook"
msgstr "Áèáëèîòåêà"
msgstr "Библиотека"
 
msgid "&Layers"
msgstr ""
5114,15 → 5467,15
 
#, fuzzy
msgid "&Arrange Pages"
msgstr "Ëèöåâè ñòðàíèöè"
msgstr "Лицеви страници"
 
#, fuzzy
msgid "&Bookmarks"
msgstr "Îòáåëÿçàí ëè å PDF-à"
msgstr "Отбелязан ли е PDF-а"
 
#, fuzzy
msgid "&Measurements"
msgstr "Ñêðèé ìåðêèòå"
msgstr "Скрий мерките"
 
msgid "Action &History"
msgstr ""
5132,65 → 5485,61
 
#, fuzzy
msgid "&Align and Distribute"
msgstr "Ðàçïåðåäåëåíî ïîäðàâíÿâàíå"
msgstr "Разпеределено подравняване"
 
#, fuzzy
msgid "&Tools"
msgstr "Èíñòðóìåíòè"
msgstr "Инструменти"
 
#, fuzzy
msgid "P&DF Tools"
msgstr "Èíñòðóìåíòè"
msgstr "Инструменти"
 
#, fuzzy
msgid "Select Item"
msgstr "Ìàðêèðàíè îáåêòè"
msgstr "Маркирани обекти"
 
#, fuzzy
msgid "T&able"
msgstr "11 x 17 èí÷à"
 
#, fuzzy
msgid "&Shape"
msgstr "Ôîðìà"
msgstr "Форма"
 
#, fuzzy
msgid "&Line"
msgstr "Ëèíèÿ"
msgstr "Линия"
 
#, fuzzy
msgid "&Freehand Line"
msgstr "Âìóêâàíå íà ëèíèè"
msgstr "Вмукване на линии"
 
msgid "Rotate Item"
msgstr "Âúðòåíå íà îáåêò"
msgstr "Въртене на обект"
 
#, fuzzy
msgid "Zoom in or out"
msgstr "Óâåëè÷àâàíå/Íàìàëÿíå"
msgstr "Увеличаване/Намаляне"
 
#, fuzzy
msgid "Zoom in"
msgstr "Óâåëè÷àâàíå/Íàìàëÿíå"
msgstr "Увеличаване/Намаляне"
 
#, fuzzy
msgid "Zoom out"
msgstr "Óâåëè÷àâàíå/Íàìàëÿíå"
msgstr "Увеличаване/Намаляне"
 
msgid "Edit Contents of Frame"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"
msgstr "Редактиране на промените на рамката"
 
#, fuzzy
msgid "Edit Text..."
msgstr "Âçåìè òåêñò..."
msgstr "Вземи текст..."
 
#, fuzzy
msgid "Link Text Frames"
msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"
msgstr "Скрий рамките"
 
#, fuzzy
msgid "Unlink Text Frames"
msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"
msgstr "Скрий рамките"
 
msgid "&Eye Dropper"
msgstr ""
5197,7 → 5546,7
 
#, fuzzy
msgid "Copy Item Properties"
msgstr "Ïàðàìåòðè:"
msgstr "Параметри:"
 
msgid "Edit the text with the Story Editor"
msgstr ""
5204,67 → 5553,67
 
#, fuzzy
msgid "Insert Text Frame"
msgstr "Âìúêâàíå íà òåêñòîâà êóòèÿ"
msgstr "Вмъкване на текстова кутия"
 
#, fuzzy
msgid "Insert Image Frame"
msgstr "Âìúêâàíå íà òåêñòîâà êóòèÿ"
msgstr "Вмъкване на текстова кутия"
 
#, fuzzy
msgid "Insert Table"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
#, fuzzy
msgid "Insert Shape"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
#, fuzzy
msgid "Insert Polygon"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
#, fuzzy
msgid "Insert Line"
msgstr "Âìóêâàíå íà ëèíèè"
msgstr "Вмукване на линии"
 
#, fuzzy
msgid "Insert Bezier Curve"
msgstr "Âìúêâàíå íà èëþñòðàöèÿ"
msgstr "Вмъкване на илюстрация"
 
#, fuzzy
msgid "Insert Freehand Line"
msgstr "Âìóêâàíå íà ëèíèè"
msgstr "Вмукване на линии"
 
#, fuzzy
msgid "Insert PDF Push Button"
msgstr "PDF àíîòàöèÿ"
msgstr "PDF анотация"
 
#, fuzzy
msgid "Insert PDF Text Field"
msgstr "Âìóêâàíå íà ëèíèè"
msgstr "Вмукване на линии"
 
#, fuzzy
msgid "Insert PDF Check Box"
msgstr "Âìóêâàíå íà ëèíèè"
msgstr "Вмукване на линии"
 
#, fuzzy
msgid "Insert PDF Combo Box"
msgstr "PDF àíîòàöèÿ"
msgstr "PDF анотация"
 
#, fuzzy
msgid "Insert PDF List Box"
msgstr "Âìóêâàíå íà ëèíèè"
msgstr "Вмукване на линии"
 
#, fuzzy
msgid "Insert Text Annotation"
msgstr "PDF àíîòàöèÿ"
msgstr "PDF анотация"
 
#, fuzzy
msgid "Insert Link Annotation"
msgstr "PDF àíîòàöèÿ"
msgstr "PDF анотация"
 
#, fuzzy
msgid "&Manage Pictures"
msgstr "Óïðàâëåíèå íà èëþñòðàöèè"
msgstr "Управление на илюстрации"
 
msgid "&Hyphenate Text"
msgstr ""
5280,27 → 5629,27
 
#, fuzzy
msgid "&Tile"
msgstr "Ôàéë"
msgstr "Файл"
 
#, fuzzy
msgid "&About Scribus"
msgstr "Çà Scribus"
msgstr "За Scribus"
 
#, fuzzy
msgid "&About Plug-ins"
msgstr "Çà Scribus"
msgstr "За Scribus"
 
#, fuzzy
msgid "About &Qt"
msgstr "Çà Qt"
msgstr "За Qt"
 
#, fuzzy
msgid "Toolti&ps"
msgstr "Èíñòðóìåíòè"
msgstr "Инструменти"
 
#, fuzzy
msgid "Scribus &Manual..."
msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ"
msgstr "Документация"
 
msgid "Toggle Palettes"
msgstr ""
5307,11 → 5656,11
 
#, fuzzy
msgid "Toggle Guides"
msgstr "Êîëîííè ëèíèè"
msgstr "Колонни линии"
 
#, fuzzy
msgid "Smart &Hyphen"
msgstr "Âìúêâàíå íà ïðàâîúãúëíèöè"
msgstr "Вмъкване на правоъгълници"
 
msgid "Non Breaking Dash"
msgstr ""
5321,23 → 5670,23
 
#, fuzzy
msgid "Page &Number"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
#, fuzzy
msgid "New Line"
msgstr "Âìóêâàíå íà ëèíèè"
msgstr "Вмукване на линии"
 
#, fuzzy
msgid "Frame Break"
msgstr "Ðàìêà"
msgstr "Рамка"
 
#, fuzzy
msgid "Column Break"
msgstr "Êîëîííè ëèíèè"
msgstr "Колонни линии"
 
#, fuzzy
msgid "Copyright"
msgstr "Êîïèðàíå"
msgstr "Копиране"
 
msgid "Registered Trademark"
msgstr ""
5347,7 → 5696,7
 
#, fuzzy
msgid "Solidus"
msgstr "Óäåáåëåí"
msgstr "Удебелен"
 
msgid "Bullet"
msgstr ""
5354,7 → 5703,7
 
#, fuzzy
msgid "Middle Dot"
msgstr "Ñðåäíî"
msgstr "Средно"
 
msgid "Em Dash"
msgstr ""
5364,7 → 5713,7
 
#, fuzzy
msgid "Figure Dash"
msgstr "Èëþñòðàöèè"
msgstr "Илюстрации"
 
msgid "Quotation Dash"
msgstr ""
5425,31 → 5774,31
 
#, fuzzy
msgid "En Space"
msgstr "Ëèöå"
msgstr "Лице"
 
#, fuzzy
msgid "Em Space"
msgstr "Ëèöå"
msgstr "Лице"
 
#, fuzzy
msgid "Thin Space"
msgstr "Ëèöå"
msgstr "Лице"
 
#, fuzzy
msgid "Thick Space"
msgstr "Ëèöå"
msgstr "Лице"
 
#, fuzzy
msgid "Mid Space"
msgstr "Ëèöå"
msgstr "Лице"
 
#, fuzzy
msgid "Hair Space"
msgstr "Ëèöå"
msgstr "Лице"
 
#, fuzzy
msgid "Insert Smart Hyphen"
msgstr "Âìúêâàíå íà ïðàâîúãúëíèöè"
msgstr "Вмъкване на правоъгълници"
 
msgid "Insert Non Breaking Dash"
msgstr ""
5459,7 → 5808,7
 
#, fuzzy
msgid "Insert Page Number"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
msgid "ff"
msgstr ""
5478,7 → 5827,7
 
#, fuzzy
msgid "ft"
msgstr "Ëÿâî"
msgstr "Ляво"
 
msgid "st"
msgstr ""
5485,11 → 5834,11
 
#, fuzzy
msgid "&Title:"
msgstr "Ôàéë"
msgstr "Файл"
 
#, fuzzy
msgid "&Author:"
msgstr "Àâòîð:"
msgstr "Автор:"
 
msgid "&Keywords:"
msgstr ""
5496,7 → 5845,7
 
#, fuzzy
msgid "Descri&ption:"
msgstr "Îïèñàíèå:"
msgstr "Описание:"
 
msgid "P&ublisher:"
msgstr ""
5503,7 → 5852,7
 
#, fuzzy
msgid "&Contributors:"
msgstr "Äèñòðèáóöèÿ îò:"
msgstr "Дистрибуция от:"
 
msgid "Dat&e:"
msgstr ""
5510,39 → 5859,43
 
#, fuzzy
msgid "T&ype:"
msgstr "Òèï"
msgstr "Тип"
 
#, fuzzy
msgid "F&ormat:"
msgstr "Øðèôò"
msgstr "Шрифт"
 
#, fuzzy
msgid "Identi&fier:"
msgstr "Ëÿâî îòìåñòâàíå"
msgstr "Ляво отместване"
 
#, fuzzy
msgid "&Source:"
msgstr "Ôîðñèðàí"
msgstr "Форсиран"
 
#, fuzzy
msgid "&Language:"
msgstr "От .. до .."
 
#, fuzzy
msgid "&Relation:"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"
msgstr "Разделителна способност:"
 
#, fuzzy
msgid "Co&verage:"
msgstr "Ïðåìåñòâàíå íà ñòðàíèöà(è)"
msgstr "Преместване на страница(и)"
 
#, fuzzy
msgid "Ri&ghts:"
msgstr "Äÿñíî:"
msgstr "Дясно:"
 
#, fuzzy
msgid "Documen&t"
msgstr "Äîêóìåíò "
msgstr "Документ "
 
#, fuzzy
msgid "Further &Information"
msgstr "Èäåíòè÷íîñò"
msgstr "Идентичност"
 
msgid ""
"The person or organisation primarily responsible for making the content of "
5622,12 → 5975,66
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Units:"
msgstr "Единици"
 
#, fuzzy
msgid "Apply size settings to all Pages"
msgstr "От страница:"
 
#, fuzzy
msgid "Autosave"
msgstr "Автори"
 
msgid "min"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Interval:"
msgstr "Вмъкване на овали"
 
msgid "Undo/Redo"
msgstr ""
 
msgid "Action history length"
msgstr ""
 
msgid "Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size"
msgstr ""
 
msgid ""
"Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size"
msgstr ""
 
msgid "Default page size, either a standard size or a custom size"
msgstr ""
 
msgid "Default orientation of document pages"
msgstr ""
 
msgid ""
"When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak "
"extension each time the time period elapses"
msgstr ""
 
msgid "Time period between saving automatically"
msgstr ""
 
msgid ""
"Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount "
"of actions will be stored."
msgstr ""
 
msgid "Apply the page size changes to all existing pages in the document"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Preset Layouts:"
msgstr "Îïöèè íà ðàñòåðà:"
msgstr "Опции на растера:"
 
#, fuzzy
msgid "Apply margin settings to all pages"
msgstr "Îò ñòðàíèöà:"
msgstr "От страница:"
 
msgid "Apply the margin changes to all existing pages in the document"
msgstr ""
5634,7 → 6041,7
 
#, fuzzy
msgid "Printer Margins..."
msgstr "Ïå÷àòàíå..."
msgstr "Печатане..."
 
msgid ""
"Import the margins for the selected page size from the available printers."
5660,19 → 6067,19
 
#, fuzzy
msgid "&Inside:"
msgstr "Îòâúòðå:"
msgstr "Отвътре:"
 
#, fuzzy
msgid "O&utside:"
msgstr "Îòâúí:"
msgstr "Отвън:"
 
#, fuzzy
msgid "Gutenberg"
msgstr "Îáùè"
msgstr "Общи"
 
#, fuzzy
msgid "Magazine"
msgstr "Ïîëåòà:"
msgstr "Полета:"
 
msgid "Fibonacci"
msgstr ""
5697,19 → 6104,19
 
#, fuzzy
msgid "Select Character:"
msgstr "Ñèìâîë"
msgstr "Символ"
 
#, fuzzy
msgid "Character Class:"
msgstr "Ñèìâîë"
msgstr "Символ"
 
#, fuzzy
msgid "&Insert Code:"
msgstr "Âìúêâàíå..."
msgstr "Вмъкване..."
 
#, fuzzy
msgid "&Insert"
msgstr "Âìúêâàíå..."
msgstr "Вмъкване..."
 
msgid "Insert the characters at the cursor in the text"
msgstr ""
5725,11 → 6132,11
 
#, fuzzy
msgid "Full Character Set"
msgstr "Ïàðàìåòðè íà ïå÷àòàùîòî óñòðîéñòâî"
msgstr "Параметри на печатащото устройство"
 
#, fuzzy
msgid "Basic Latin"
msgstr "Èñïàíñêè:"
msgstr "Испански:"
 
msgid "Latin-1 Supplement"
msgstr ""
5745,7 → 6152,7
 
#, fuzzy
msgid "Super- and Subscripts"
msgstr "Ãîðåí ðåãèñòúð"
msgstr "Горен регистър"
 
msgid "Currency Symbols"
msgstr ""
5755,7 → 6162,7
 
#, fuzzy
msgid "Number Forms"
msgstr "Áðîé íà êîïèÿòà:"
msgstr "Брой на копията:"
 
msgid "Arrows"
msgstr ""
5768,7 → 6175,7
 
#, fuzzy
msgid "Block Elements"
msgstr "Ðàçìåñòâàíå"
msgstr "Разместване"
 
msgid "Geometric Shapes"
msgstr ""
5784,15 → 6191,15
 
#, fuzzy
msgid "Ligatures"
msgstr "Èëþñòðàöèè"
msgstr "Илюстрации"
 
#, fuzzy
msgid "Specials"
msgstr "Âìúêâàíå íà ïðàâîúãúëíèöè"
msgstr "Вмъкване на правоъгълници"
 
#, fuzzy
msgid "Greek"
msgstr "Çåëåíî:"
msgstr "Зелено:"
 
msgid "Greek Extended"
msgstr ""
5816,11 → 6223,11
msgstr ""
 
msgid "Edit Color"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà öâÿò"
msgstr "Редактиране на цвят"
 
#, fuzzy
msgid "Color &Model"
msgstr "Öâåòîâè ìîäåë"
msgstr "Цветови модел"
 
msgid "Web Safe RGB"
msgstr ""
5827,16 → 6234,13
 
#, fuzzy
msgid "Is Spot Color"
msgstr "Spot-Öâåòîâå"
msgstr "Spot-Цветове"
 
msgid "Is Registration Color"
msgstr ""
 
msgid "New"
msgstr "Íîâ"
 
msgid "Old"
msgstr "Ñòàðè"
msgstr "Стари"
 
msgid "HSV-Colormap"
msgstr ""
5847,12 → 6251,23
msgid "M:"
msgstr ""
 
msgid "Y:"
msgid "K:"
msgstr ""
 
msgid "K:"
msgid ""
"Choosing this will enable printing this on all plates. Registration colors "
"are used for printer marks such as crop marks, registration marks and the "
"like. These are not typically used in the layout itself."
msgstr ""
 
msgid ""
"Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot "
"when creating plates or separations. This is used most often when a logo or "
"other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK "
"inks. Metallic and flourescent inks are good examples which cannot be easily "
"replicated with CMYK inks."
msgstr ""
 
msgid "Dynamic Color Bars"
msgstr ""
 
5869,38 → 6284,40
msgstr ""
 
msgid ""
"If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning "
"the the color maybe outside of the color gamut of the current printer "
"profile selected. What this means is the color may not print exactly as "
"indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help "
"under Color Management."
msgstr ""
 
msgid ""
"You cannot create a color named \"%1\".\n"
"It is a reserved name for transparent color"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Name of the color is not unique"
msgstr "Èìåòî íà ñòèëà íå å óíèêàëíî"
msgid ""
"The name of the color already exists,\n"
"please choose another one."
msgstr ""
 
msgid "Colors"
msgstr "Öâåòîâå"
msgstr "Цветове"
 
msgid "&Import"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Edit"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå"
 
msgid "&Remove Unused"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Color Sets"
msgstr "Öâåòîâå"
msgstr "Цветове"
 
#, fuzzy
msgid "Current Color Set:"
msgstr "Öâÿò íà òåêñò:"
msgstr "Цвят на текст:"
 
#, fuzzy
msgid "&Save Color Set"
msgstr "Íîâ öâÿò"
msgstr "Нов цвят"
 
msgid "Choose a color set to load"
msgstr ""
5907,7 → 6324,7
 
#, fuzzy
msgid "Save the current color set"
msgstr "Çàîèñ íà òåêóù äîêóìåíò"
msgstr "Заоис на текущ документ"
 
msgid "Remove unused colors from current document's color set"
msgstr ""
5917,7 → 6334,7
 
#, fuzzy
msgid "Create a new color within the current set"
msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò"
msgstr "Създаване на нов документ"
 
msgid "Edit the currently selected color"
msgstr ""
5931,19 → 6348,34
msgid "Make the current colorset the default color set"
msgstr ""
 
msgid ""
"If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning "
"the the color maybe outside of the color gamut of the current printer "
"profile selected.What this means is the color may not print exactly as "
"indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. Registration "
"colors will have a registration mark next to the color. More hints about "
"gamut warnings are in the online help under Color Management."
msgstr ""
 
msgid "Choose a Name"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)"
msgstr "Äîêóìåíòè (*.scd);; Âñè÷êè äîêóìåíòè (*)"
msgid ""
"Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*.eps *.ps *.ai);;"
"All Files (*)"
msgstr "Документи (*.scd);; Всички документи (*)"
 
#, fuzzy
msgid "Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)"
msgstr "Äîêóìåíòè (*.scd);; Âñè÷êè äîêóìåíòè (*)"
msgid "Documents (*.sla *.scd);;Other Files (*.eps *.ps *.ai);;All Files (*)"
msgstr "Документи (*.scd);; Всички документи (*)"
 
#, fuzzy
msgid "Copy of %1"
msgstr "Копие на "
 
msgid "New Color"
msgstr "Íîâ öâÿò"
msgstr "Нов цвят"
 
msgid "Add, change or remove color stops here"
msgstr ""
5950,11 → 6382,11
 
#, fuzzy
msgid "Position:"
msgstr "Îïèñàíèå:"
msgstr "Описание:"
 
#, fuzzy
msgid "Scribus "
msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ"
msgstr "Документация"
 
msgid "Setting up Shortcuts"
msgstr ""
5961,37 → 6393,39
 
#, fuzzy
msgid "Initializing Story Editor"
msgstr "Ïå÷àòàíå..."
msgstr "Печатане..."
 
#, fuzzy
msgid "Initializing Hyphenator"
msgstr "Ïå÷àòàíå..."
msgstr "Печатане..."
 
#, fuzzy
msgid "Reading Scrapbook"
msgstr "Ñêðèâàíå íà áèáëèîòåêà"
msgstr "Скриване на библиотека"
 
msgid "Edit"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå"
msgstr "Редактиране"
 
#, fuzzy
msgid "Scribus Development Version"
msgstr "Íîâ äîêóìåíò"
msgstr "Нов документ"
 
msgid ""
"You are running a development version of Scribus 1.3.x. The document you are "
"working with was created in Scribus 1.2.3 or lower. The process of saving "
"will make this file unusable again in Scribus 1.2.3 unless you use File-"
">Save As. Are you sure you wish to proceed with this operation?"
"working with was created in Scribus 1.2.x. Saving the current file under "
"1.3.x renders it unable to be edited in Scribus 1.2.x versions. To preserve "
"the ability to edit in 1.2.x, save this file under a different name and "
"further edit the newly named file and the origial will be untouched. Are you "
"sure you wish to proceed with this operation?"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&File"
msgstr "Ôàéë"
msgstr "Файл"
 
#, fuzzy
msgid "Open &Recent"
msgstr "Îòâàðÿíå íà äîêóìåíò"
msgstr "Отваряне на документ"
 
msgid "&Export"
msgstr ""
5998,29 → 6432,26
 
#, fuzzy
msgid "St&yle"
msgstr "Ñòèë"
msgstr "Стил"
 
#, fuzzy
msgid "&Color"
msgstr "Öâÿò"
msgstr "Цвят"
 
msgid "&Size"
msgstr "Ðàçìåð"
 
#, fuzzy
msgid "&Shade"
msgstr "Ñÿíêà"
msgstr "Сянка"
 
msgid "&Font"
msgstr "Øðèôò"
msgstr "Шрифт"
 
#, fuzzy
msgid "&Effects"
msgstr "Åôåêòè"
msgstr "Ефекти"
 
#, fuzzy
msgid "&Item"
msgstr "Îáåêò"
msgstr "Обект"
 
msgid "Level"
msgstr ""
6027,19 → 6458,19
 
#, fuzzy
msgid "C&onvert To"
msgstr "Âìúêâàíå..."
msgstr "Вмъкване..."
 
#, fuzzy
msgid "I&nsert"
msgstr "Âìúêâàíå..."
msgstr "Вмъкване..."
 
#, fuzzy
msgid "&Character"
msgstr "Ñèìâîë"
msgstr "Символ"
 
#, fuzzy
msgid "&Quote"
msgstr "Èçõîä"
msgstr "Изход"
 
msgid "S&paces && Breaks"
msgstr ""
6046,11 → 6477,11
 
#, fuzzy
msgid "Liga&ture"
msgstr "Èëþñòðàöèè"
msgstr "Илюстрации"
 
#, fuzzy
msgid "&View"
msgstr "Èçãëåä"
msgstr "Изглед"
 
#, fuzzy
msgid "&Windows"
6058,22 → 6489,34
 
#, fuzzy
msgid "&Help"
msgstr "Ïîìîù"
msgstr "Помощ"
 
#, fuzzy
msgid "&Alignment"
msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå"
msgstr "Подравняване"
 
msgid "Ready"
msgstr "Ãîòîâî"
msgstr "Готово"
 
#, fuzzy
msgid "Normal Left"
msgstr "Стандартно"
 
#, fuzzy
msgid "Normal Right"
msgstr "Стандартно"
 
#, fuzzy
msgid "Normal Middle"
msgstr "Стандартно"
 
#, fuzzy
msgid "Importing Pages..."
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
#, fuzzy
msgid "Import Page(s)"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
msgid ""
"<p>You are trying to import more pages than there are available in the "
6084,17 → 6527,17
 
#, fuzzy
msgid "C&reate"
msgstr "Ñèìâîë"
msgstr "Символ"
 
#, fuzzy
msgid "Import done"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
msgid "Found nothing to import"
msgstr ""
 
msgid "Fatal Error"
msgstr "Ôàòàëíà ãðåøêà"
msgstr "Фатална грешка"
 
msgid "File %1 is not in an acceptable format"
msgstr ""
6118,20 → 6561,24
"Cannot write the file: \n"
"%1"
msgstr ""
"Íàñòèíàëè èñêàòå äà çàïèøåòå âúõó:\n"
"Настинали искате да запишете въху:\n"
"%1 ?"
 
#, fuzzy
msgid "Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;All Files (*)"
msgstr "Äîêóìåíòè (*.scd);; Âñè÷êè äîêóìåíòè (*)"
msgstr "Документи (*.scd);; Всички документи (*)"
 
#, fuzzy
msgid "Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)"
msgstr "Документи (*.scd);; Всички документи (*)"
 
#, fuzzy
msgid "Save As"
msgstr "Çàïèøè êàòî"
msgstr "Запиши като"
 
#, fuzzy
msgid "Saving..."
msgstr "Ïðîìÿíà..."
msgstr "Промяна..."
 
msgid ""
"Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to "
6140,18 → 6587,18
 
#, fuzzy
msgid "&Ignore"
msgstr "Çàëåïåíî"
msgstr "Залепено"
 
#, fuzzy
msgid "&Abort"
msgstr "Çà ïðîäóêòà"
msgstr "За продукта"
 
msgid "Printing..."
msgstr "Ïå÷àòàíå..."
msgstr "Печатане..."
 
#, fuzzy
msgid "Printing failed!"
msgstr "Ïåêóñíàò ïå÷àòò"
msgstr "Пекуснат печатт"
 
msgid "Cannot Cut In-Use Item"
msgstr ""
6162,25 → 6609,22
msgstr ""
 
msgid "About Qt"
msgstr "Çà Qt"
msgstr "За Qt"
 
msgid "Scribus Manual"
msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ"
msgstr "Документация"
 
#, fuzzy
msgid "Text Files (*.txt);;All Files(*)"
msgstr "Òåêñòîâ ôàéë (*.txt);;Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"
msgstr "Текстов файл (*.txt);;Всички файлове (*)"
 
#, fuzzy
msgid "Convert Page to Master Page"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
msgid "Size"
msgstr "Ðàçìåð"
msgstr "Размер"
 
msgid "No Style"
msgstr "Áåç ñòèë"
 
msgid ""
"Number of copies: %1\n"
"Horizontal shift: %2\n"
6189,15 → 6633,15
 
#, fuzzy
msgid "The following programs are missing:"
msgstr "Ëèïñâàùè ïðèëîæåíèÿ:"
msgstr "Липсващи приложения:"
 
#, fuzzy
msgid "Ghostscript : You cannot use EPS images or Print Preview"
msgstr "Ghostscript : Íÿìà âúçìîæíîñò çà EPS-Èëþñòðàöèè"
msgstr "Ghostscript : Няма възможност за EPS-Илюстрации"
 
#, fuzzy
msgid "Ghostscript : You cannot use EPS images or PostScript Print Preview"
msgstr "Ghostscript : Íÿìà âúçìîæíîñò çà EPS-Èëþñòðàöèè"
msgstr "Ghostscript : Няма възможност за EPS-Илюстрации"
 
msgid "Ghostscript is missing : Postscript Print Preview is not available"
msgstr ""
6209,7 → 6653,7
 
#, fuzzy
msgid "EPS Files (*.eps);;All Files (*)"
msgstr "Òåêñòîâ ôàéë (*.txt);;Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"
msgstr "Текстов файл (*.txt);;Всички файлове (*)"
 
msgid ""
"Detected some errors.\n"
6218,15 → 6662,15
 
#, fuzzy
msgid "-Page%1"
msgstr "Ñòðàíèöà"
msgstr "Страница"
 
#, fuzzy
msgid "&Lock All"
msgstr "Áëîê"
msgstr "Блок"
 
#, fuzzy
msgid "Information"
msgstr "Èäåíòè÷íîñò"
msgstr "Идентичност"
 
msgid "The program %1 is already running!"
msgstr ""
6233,7 → 6677,7
 
#, fuzzy
msgid "The program %1 is missing!"
msgstr "Ëèïñâàùè ïðèëîæåíèÿ:"
msgstr "Липсващи приложения:"
 
msgid ""
"The selected color does not exist in the document's color set. Please enter "
6242,7 → 6686,7
 
#, fuzzy
msgid "Color Not Found"
msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà òåêóù äîêóìåíò"
msgstr "Отпечатване на текущ документ"
 
msgid ""
"The name you have selected already exists. Please enter a different name for "
6251,38 → 6695,38
 
#, fuzzy
msgid "&Level"
msgstr "Çàïèøè"
msgstr "Запиши"
 
#, fuzzy
msgid "Send to Layer"
msgstr "Èçïðàòè íàçàä"
msgstr "Изпрати назад"
 
#, fuzzy
msgid "Previe&w Settings"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"
msgstr "Опции на мишката"
 
msgid "Character"
msgstr "Ñèìâîë"
msgstr "Символ"
 
#, fuzzy
msgid "Quote"
msgstr "Èçõîä"
msgstr "Изход"
 
#, fuzzy
msgid "Space"
msgstr "Ëèöå"
msgstr "Лице"
 
#, fuzzy
msgid "Do you really want to replace your existing image?"
msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"
msgstr "Наистина ли искате да изтриете този стил?"
 
#, fuzzy
msgid "Displacement"
msgstr "Ðàçìåñòâàíå"
msgstr "Разместване"
 
#, fuzzy
msgid "Linewidth"
msgstr "Øèðî÷èíà íà ëèíèÿ"
msgstr "Широчина на линия"
 
msgid "X-Offset"
msgstr ""
6302,7 → 6746,7
 
#, fuzzy
msgid "All Caps"
msgstr "ìàëêè áóêâè"
msgstr "малки букви"
 
msgid ""
"Strike Out. Hold down the button momentarily to set line width and "
6318,19 → 6762,19
msgstr ""
 
msgid "Setup Printer"
msgstr "Îïöèè íà ïðèíòåðà"
msgstr "Опции на принтера"
 
#, fuzzy
msgid "Print Destination"
msgstr "Îòïå÷àòàé îïèñàíèå"
msgstr "Отпечатай описание"
 
#, fuzzy
msgid "&Options..."
msgstr "Îïöèè"
msgstr "Опции"
 
#, fuzzy
msgid "&File:"
msgstr "Ôàéë:"
msgstr "Файл:"
 
msgid "A&lternative Printer Command"
msgstr ""
6337,59 → 6781,59
 
#, fuzzy
msgid "Co&mmand:"
msgstr "Êîìåíòàð"
msgstr "Коментар"
 
#, fuzzy
msgid "Range"
msgstr "Îò .. äî .."
msgstr "От .. до .."
 
#, fuzzy
msgid "Print &All"
msgstr "Îòïå÷àòàé âñè÷êè"
msgstr "Отпечатай всички"
 
#, fuzzy
msgid "Print Current Pa&ge"
msgstr "Ñòðàíèöè çà îòïå÷àòâàíå"
msgstr "Страници за отпечатване"
 
#, fuzzy
msgid "Print &Range"
msgstr "Ñòðàíèöè çà îòïå÷àòâàíå"
msgstr "Страници за отпечатване"
 
#, fuzzy
msgid "N&umber of Copies:"
msgstr "Áðîé íà êîïèÿòà:"
msgstr "Брой на копията:"
 
#, fuzzy
msgid "Print Normal"
msgstr "Íîðìàëåí ïå÷àò"
msgstr "Нормален печат"
 
#, fuzzy
msgid "Print Separations"
msgstr "Îòïå÷àòàé öâåòîîòäåëåíî"
msgstr "Отпечатай цветоотделено"
 
#, fuzzy
msgid "Print in Color if Available"
msgstr "Îòïå÷àòàé ñ öâÿò, àêî å âúçìîæíî"
msgstr "Отпечатай с цвят, ако е възможно"
 
#, fuzzy
msgid "Print in Grayscale"
msgstr "Îòïå÷àòàé ñ ñòåïåíè íà ñèâîòî"
msgstr "Отпечатай с степени на сивото"
 
#, fuzzy
msgid "PostScript Level 1"
msgstr "Ïðàâ ôîðìàò"
msgstr "Прав формат"
 
#, fuzzy
msgid "PostScript Level 2"
msgstr "Ïðàâ ôîðìàò"
msgstr "Прав формат"
 
#, fuzzy
msgid "PostScript Level 3"
msgstr "Ïðàâ ôîðìàò"
msgstr "Прав формат"
 
#, fuzzy
msgid "Mirror Page(s) Horizontal"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî îáðúùàíå"
msgstr "Хоризонтално обръщане"
 
msgid "Mirror Page(s) Vertical"
msgstr ""
6402,19 → 6846,19
 
#, fuzzy
msgid "Apply ICC Profiles"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"
msgstr "Печат във файл:"
 
#, fuzzy
msgid "Advanced Options"
msgstr "Äðóãè îïöèè"
msgstr "Други опции"
 
#, fuzzy
msgid "Preview..."
msgstr "Ïðåãëåä"
msgstr "Преглед"
 
#, fuzzy
msgid "&Print"
msgstr "Ïå÷àò"
msgstr "Печат"
 
msgid "Do not show objects outside the margins on the printed page"
msgstr ""
6459,32 → 6903,32
 
#, fuzzy
msgid "PostScript Files (*.ps);;All Files (*)"
msgstr "Òåêñòîâ ôàéë (*.txt);;Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"
msgstr "Текстов файл (*.txt);;Всички файлове (*)"
 
msgid "Insert Page"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
#, fuzzy
msgid "Page(s)"
msgstr "Ñòðàíèöà(è)"
msgstr "Страница(и)"
 
msgid "before Page"
msgstr "Ïðåäè ñòðàíèöàòà"
msgstr "Преди страницата"
 
msgid "after Page"
msgstr "Ñëåä ñòðàíèöàòà"
msgstr "След страницата"
 
#, fuzzy
msgid "at End"
msgstr "Íà êðàÿ"
msgstr "На края"
 
#, fuzzy
msgid "Master Pages"
msgstr "Ñëåä ñòðàíèöàòà"
msgstr "След страницата"
 
#, fuzzy
msgid "&Master Page:"
msgstr "Ñëåä ñòðàíèöàòà"
msgstr "След страницата"
 
msgid ""
"<h3>About Qt</h3><p>This program uses Qt version %1.</p><p>Qt is a C++ "
6500,7 → 6944,7
 
#, fuzzy
msgid "Read: %1"
msgstr "Ãîòîâî"
msgstr "Готово"
 
msgid "Write: %1"
msgstr ""
6509,7 → 6953,7
msgstr "Datei&name:"
 
msgid "File &type:"
msgstr "&Òèï ôàéë:"
msgstr "&Тип файл:"
 
msgid "One directory up"
msgstr ""
6516,22 → 6960,22
 
#, fuzzy
msgid "Attributes"
msgstr "Çà Scribus"
msgstr "За Scribus"
 
msgid "Look &in:"
msgstr "Âèæ è &âìúêíè:"
msgstr "Виж и &вмъкни:"
 
#, fuzzy
msgid "Back"
msgstr "Áëîê"
msgstr "Блок"
 
#, fuzzy
msgid "Create New Folder"
msgstr "Ñúçäàé PDF-ôàéë"
msgstr "Създай PDF-файл"
 
#, fuzzy
msgid "List View"
msgstr "Èçãëåä"
msgstr "Изглед"
 
msgid "Detail View"
msgstr ""
6547,7 → 6991,7
 
#, fuzzy
msgid "Read-only"
msgstr "Ãîòîâî"
msgstr "Готово"
 
msgid "Write-only"
msgstr ""
6554,11 → 6998,11
 
#, fuzzy
msgid "Inaccessible"
msgstr "Âèäèìè èëþñòðàöèè"
msgstr "Видими илюстрации"
 
#, fuzzy
msgid "Symlink to File"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"
msgstr "Печат във файл:"
 
msgid "Symlink to Directory"
msgstr ""
6574,7 → 7018,7
 
#, fuzzy
msgid "&Open"
msgstr "Îòâîðè"
msgstr "Отвори"
 
msgid "&Rename"
msgstr ""
6581,7 → 7025,7
 
#, fuzzy
msgid "R&eload"
msgstr "Ãîòîâî"
msgstr "Готово"
 
msgid "Sort by &Name"
msgstr ""
6588,7 → 7032,7
 
#, fuzzy
msgid "Sort by &Size"
msgstr "Ðàçìåð íà øðèôò"
msgstr "Размер на шрифт"
 
msgid "Sort by &Date"
msgstr ""
6595,7 → 7039,7
 
#, fuzzy
msgid "&Unsorted"
msgstr "Çàëåïåíî"
msgstr "Залепено"
 
msgid "Sort"
msgstr ""
6602,7 → 7046,7
 
#, fuzzy
msgid "Show &hidden files"
msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"
msgstr "Покажи помощните линии"
 
msgid "the file"
msgstr ""
6615,7 → 7059,7
 
#, fuzzy
msgid "Delete %1"
msgstr "Èçòðèâàíå"
msgstr "Изтриване"
 
msgid "<qt>Are you sure you wish to delete %1 \"%2\"?</qt>"
msgstr ""
6622,15 → 7066,15
 
#, fuzzy
msgid "New Folder 1"
msgstr "Íîâ öâÿò"
msgstr "Нов цвят"
 
#, fuzzy
msgid "New Folder"
msgstr "Íîâ öâÿò"
msgstr "Нов цвят"
 
#, fuzzy
msgid "New Folder %1"
msgstr "Íîâ öâÿò"
msgstr "Нов цвят"
 
msgid "Find Directory"
msgstr ""
6637,14 → 7081,14
 
#, fuzzy
msgid "Directories"
msgstr "Èëþñòðàöèè"
msgstr "Илюстрации"
 
msgid "Save"
msgstr "Çàïèøè"
msgstr "Запиши"
 
#, fuzzy
msgid "Error"
msgstr "Ôàòàëíà ãðåøêà"
msgstr "Фатална грешка"
 
msgid ""
"%1\n"
6657,21 → 7101,21
 
#, fuzzy
msgid "Select a Directory"
msgstr "Èçáåðè öâÿò"
msgstr "Избери цвят"
 
msgid "Directory:"
msgstr ""
 
msgid "Clear"
msgstr "Èç÷èñòâàíå"
msgstr "Изчистване"
 
#, fuzzy
msgid "Select All"
msgstr "Ìàðêèðàíå íà âñè÷êî"
msgstr "Маркиране на всичко"
 
#, fuzzy
msgid "Line up"
msgstr "Ëèíèÿ"
msgstr "Линия"
 
msgid "Customize..."
msgstr ""
6681,11 → 7125,11
 
#, fuzzy
msgid "Unshade"
msgstr "Ñÿíêà"
msgstr "Сянка"
 
#, fuzzy
msgid "Normalize"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"
msgstr "Стандартно"
 
msgid "Minimize"
msgstr ""
6698,7 → 7142,7
 
#, fuzzy
msgid "&Move"
msgstr "Ïðåìåñòâàíå..."
msgstr "Преместване..."
 
msgid "Mi&nimize"
msgstr ""
6714,7 → 7158,7
 
#, fuzzy
msgid "Sh&ade"
msgstr "Ñÿíêà"
msgstr "Сянка"
 
msgid "%1 - [%2]"
msgstr ""
6721,7 → 7165,7
 
#, fuzzy
msgid "&Unshade"
msgstr "Ñÿíêà"
msgstr "Сянка"
 
msgid "Hu&e:"
msgstr ""
6733,62 → 7177,62
msgstr ""
 
msgid "&Red:"
msgstr "×åðâåíî:"
msgstr "Червено:"
 
msgid "&Green:"
msgstr "Çåëåíî:"
msgstr "Зелено:"
 
msgid "Bl&ue:"
msgstr "Ñèíüî:"
msgstr "Синьо:"
 
msgid "A&lpha channel:"
msgstr ""
 
msgid "&Basic colors"
msgstr "Áàçîâè öâåòîâå"
msgstr "Базови цветове"
 
msgid "&Custom colors"
msgstr "Íàãëàñåíè öâåòîâå"
msgstr "Нагласени цветове"
 
msgid "&Define Custom Colors >>"
msgstr "Äåôèíèðàíå íà íàãëàñåíè öâåòîâå >>"
msgstr "Дефиниране на нагласени цветове >>"
 
#, fuzzy
msgid "&Add to Custom Colors"
msgstr "Äîáàâè êúì íàãëàñåíèòå öâåòîâå"
msgstr "Добави към нагласените цветове"
 
msgid "Select color"
msgstr "Èçáåðè öâÿò"
msgstr "Избери цвят"
 
msgid "Font st&yle"
msgstr "Ñòèë"
msgstr "Стил"
 
msgid "Stri&keout"
msgstr "Äâîåí óäàð"
msgstr "Двоен удар"
 
#, fuzzy
msgid "Sample"
msgstr "Ôîðìà"
msgstr "Форма"
 
#, fuzzy
msgid "Scr&ipt"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"
msgstr "Стандартно"
 
#, fuzzy
msgid "Apply"
msgstr "Îòðàçè ïðîìåíèòå"
msgstr "Отрази промените"
 
#, fuzzy
msgid "Select Font"
msgstr "Èçáåðè øðèôò"
msgstr "Избери шрифт"
 
#, fuzzy
msgid "About Scribus %1"
msgstr "Çà Scribus"
msgstr "За Scribus"
 
#, fuzzy
msgid "%1 %2 %3"
msgstr "Êîïèå íà "
msgstr "Копие на "
 
msgid "%3-%2-%1 %4 %5"
msgstr ""
6807,13 → 7251,13
 
#, fuzzy
msgid "&About"
msgstr "Çà ïðîäóêòà"
msgstr "За продукта"
 
msgid "Development Team:"
msgstr ""
 
msgid "Contributions from:"
msgstr "Äèñòðèáóöèÿ îò:"
msgstr "Дистрибуция от:"
 
msgid "Mac OS&#174; X Aqua Port:"
msgstr ""
6824,11 → 7268,11
 
#, fuzzy
msgid "Official Documentation:"
msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ:"
msgstr "Документация:"
 
#, fuzzy
msgid "Other Documentation:"
msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ:"
msgstr "Документация:"
 
msgid "Tango Project Icons:"
msgstr ""
6835,7 → 7279,7
 
#, fuzzy
msgid "A&uthors"
msgstr "Àâòîðè"
msgstr "Автори"
 
msgid "Official Translations and Translators:"
msgstr ""
6845,11 → 7289,11
 
#, fuzzy
msgid "&Translations"
msgstr "Ïðåâîäà÷è"
msgstr "Преводачи"
 
#, fuzzy
msgid "Homepage"
msgstr "Îò ñòðàíèöà:"
msgstr "От страница:"
 
msgid "Online Reference"
msgstr ""
6865,35 → 7309,58
 
#, fuzzy
msgid "&Online"
msgstr "Ëèíèè"
msgstr "Линии"
 
#, fuzzy
msgid "&Updates"
msgstr "Управление на илюстрации"
 
#, fuzzy
msgid "Check for &Updates"
msgstr "Създай PDF-файл"
 
msgid ""
"This panel shows the version, build date and compiled in library support in "
"Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support "
"F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart "
"Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version "
"of Ghostscript which Scribus has detected."
"of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use "
"fontconfig or CUPS libraries."
msgstr ""
 
msgid ""
"Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred "
"off it."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Save..."
msgstr "Çàïèøè êàòî..."
msgid "Export..."
msgstr "Редактиране"
 
#, fuzzy
msgid "&Defaults"
msgstr "Øðèôò ïî ïîäðàçáèðàíå"
msgstr "Шрифт по подразбиране"
 
msgid "All preferences can be reset here"
msgstr ""
 
msgid "Apply all changes without closing the dialog"
msgstr ""
 
msgid "Export current preferences into file"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Save Preferences"
msgstr "Äàäåíîñòè"
msgstr "Дадености"
 
#, fuzzy
msgid "Image Info"
msgstr "Èëþñòðàöèÿ"
msgstr "Илюстрация"
 
#, fuzzy
msgid "General Info"
msgstr "Îáùè"
msgstr "Общи"
 
msgid "Date / Time:"
msgstr ""
6900,7 → 7367,7
 
#, fuzzy
msgid "Has Embedded Profile:"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"
msgstr "Печат във файл:"
 
#, fuzzy
msgid "Profile Name:"
6911,7 → 7378,7
 
#, fuzzy
msgid "Has Layers:"
msgstr "Íîðìàëíî"
msgstr "Нормално"
 
msgid "EXIF Info"
msgstr ""
6921,15 → 7388,15
 
#, fuzzy
msgid "Comment:"
msgstr "Êîìåíòàð"
msgstr "Коментар"
 
#, fuzzy
msgid "User Comment:"
msgstr "Øðèôò"
msgstr "Шрифт"
 
#, fuzzy
msgid "Camera Model:"
msgstr "Öâåòîâè ìîäåë"
msgstr "Цветови модел"
 
msgid "Camera Manufacturer:"
msgstr ""
6936,43 → 7403,81
 
#, fuzzy
msgid "Scanner Model:"
msgstr "Ôîðñèðàí"
msgstr "Форсиран"
 
msgid "Scanner Manufacturer:"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Apply"
msgstr "Îòðàçè ïðîìåíèòå"
msgid ""
"Select your default language for Scribus to run with. Leave this blank to "
"choose based on environment variables. You can still override this by "
"passing a command line option when starting Scribus"
msgstr ""
 
msgid "Number of recently edited documents to show in the File menu"
msgstr ""
 
msgid "Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel"
msgstr ""
 
msgid ""
"Choose the default window decoration and looks. Scribus inherits any "
"available KDE or Qt themes, if Qt is configured to search KDE plugins."
msgstr ""
 
msgid "Default font size for the menus and windows"
msgstr ""
 
msgid "Default font size for the tool windows"
msgstr ""
 
msgid "Default documents directory"
msgstr ""
 
msgid ""
"Default ICC profiles directory. This cannot be changed with a document open. "
"By default, Scribus will look in the System Directories under Mac OSX and "
"Windows. On Linux and Unix, Scribus will search $home/.color/icc,/usr/share/"
"color/icc and /usr/local/share/color/icc "
msgstr ""
 
msgid "Default Scripter scripts directory"
msgstr ""
 
msgid "Additional directory for document templates"
msgstr ""
 
msgid "Warning"
msgstr "Внимания"
 
msgid "Double Sided"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "3-Fold"
msgstr "Óäåáåëåí"
msgstr "Удебелен"
 
#, fuzzy
msgid "4-Fold"
msgstr "Óäåáåëåí"
msgstr "Удебелен"
 
msgid "Left Page"
msgstr "Ëåâè ñòðàíèöè"
msgstr "Леви страници"
 
#, fuzzy
msgid "Middle"
msgstr "Ñðåäíî"
msgstr "Средно"
 
#, fuzzy
msgid "Middle Left"
msgstr "Ñðåäíî"
msgstr "Средно"
 
#, fuzzy
msgid "Middle Right"
msgstr "Ñðåäíî"
msgstr "Средно"
 
msgid "Right Page"
msgstr "Äåñêè ñòðàíèöè"
msgstr "Дески страници"
 
msgid "Monday"
msgstr ""
6988,11 → 7493,11
 
#, fuzzy
msgid "Friday"
msgstr "Ëèíèÿ"
msgstr "Линия"
 
#, fuzzy
msgid "Saturday"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"
msgstr "Разделителна способност:"
 
msgid "Sunday"
msgstr ""
7005,11 → 7510,11
 
#, fuzzy
msgid "March"
msgstr "Òúðñè"
msgstr "Търси"
 
#, fuzzy
msgid "April"
msgstr "Îòðàçè ïðîìåíèòå"
msgstr "Отрази промените"
 
msgid "May"
msgstr ""
7022,7 → 7527,7
 
#, fuzzy
msgid "August"
msgstr "Àâòîð:"
msgstr "Автор:"
 
msgid "September"
msgstr ""
7029,11 → 7534,11
 
#, fuzzy
msgid "October"
msgstr "Äðóãè"
msgstr "Други"
 
#, fuzzy
msgid "November"
msgstr "Áðîé íà êîïèÿòà:"
msgstr "Брой на копията:"
 
msgid "December"
msgstr ""
7040,15 → 7545,15
 
#, fuzzy
msgid "Fixed Linespacing"
msgstr "Ëèíåéíî ðàçòîÿíèå"
msgstr "Линейно разтояние"
 
#, fuzzy
msgid "Automatic Linespacing"
msgstr "Àâòîìàòè÷íî ðàçòîÿíèå ìåæäó ëèíèèòå:"
msgstr "Автоматично разтояние между линиите:"
 
#, fuzzy
msgid "Align to Baseline Grid"
msgstr "Ñêðèé ïîìîùíèòå ëèíèè"
msgstr "Скрий помощните линии"
 
msgid "&X1:"
msgstr ""
7061,7 → 7566,7
 
#, fuzzy
msgid "&Y2:"
msgstr "äà"
msgstr "да"
 
msgid "Distance between columns"
msgstr ""
7068,7 → 7573,7
 
#, fuzzy
msgid "Column width"
msgstr "Êîëîííè ëèíèè"
msgstr "Колонни линии"
 
msgid "X, Y, &Z"
msgstr ""
7075,15 → 7580,15
 
#, fuzzy
msgid "&Text"
msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"
msgstr "Скрий рамките"
 
#, fuzzy
msgid "&Image"
msgstr "Èëþñòðàöèÿ"
msgstr "Илюстрация"
 
#, fuzzy
msgid "&Colors"
msgstr "Öâåòîâå"
msgstr "Цветове"
 
msgid "Geometry"
msgstr ""
7090,11 → 7595,11
 
#, fuzzy
msgid "Basepoint:"
msgstr "Áàçèðàíà íà:"
msgstr "Базирана на:"
 
#, fuzzy
msgid "Shape:"
msgstr "Ôîðìà"
msgstr "Форма"
 
msgid ""
"R&ound\n"
7103,19 → 7608,19
 
#, fuzzy
msgid "Distance of Text"
msgstr "Ðàçòîÿíèå"
msgstr "Разтояние"
 
#, fuzzy
msgid "To&p:"
msgstr "Îòãîðå:"
msgstr "Отгоре:"
 
#, fuzzy
msgid "T&abulators..."
msgstr "Ôîðìè..."
msgstr "Форми..."
 
#, fuzzy
msgid "Path Text Properties"
msgstr "Ïàðàìåòðè:"
msgstr "Параметри:"
 
msgid "Show Curve"
msgstr ""
7128,7 → 7633,7
 
#, fuzzy
msgid "Fill Rule"
msgstr "Ñÿíêà"
msgstr "Сянка"
 
msgid "Even-Odd"
msgstr ""
7138,51 → 7643,55
msgstr "None"
 
#, fuzzy
msgid "Text &Flows Around Frame"
msgstr "Òåêñò îêîëî êóòèÿòà"
msgid "Text &Flow Around Frame"
msgstr "Текст около кутията"
 
#, fuzzy
msgid "Use Frame &Shape"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
msgid "Use &Bounding Box"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Use Contour Line"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà öâÿò"
msgstr "Редактиране на цвят"
 
#, fuzzy
msgid "St&yle:"
msgstr "Ñòèë"
msgstr "Стил"
 
#, fuzzy
msgid "Lan&guage:"
msgstr "Îò .. äî .."
msgstr "От .. до .."
 
#, fuzzy
msgid "Actual X-DPI:"
msgstr "Àêòóàëíà ãîëåìèíà"
msgstr "Актуална големина"
 
#, fuzzy
msgid "Actual Y-DPI:"
msgstr "Àêòóàëíà ãîëåìèíà"
msgstr "Актуална големина"
 
#, fuzzy
msgid "X-Sc&ale:"
msgstr "Ìàùàáèðàíå:"
msgstr "Мащабиране:"
 
#, fuzzy
msgid "Y-Scal&e:"
msgstr "Ìàùàáèðàíå:"
msgstr "Мащабиране:"
 
#, fuzzy
msgid "Scale &To Frame Size"
msgstr "Ìàùàáèðàíå "
msgstr "Мащабиране "
 
#, fuzzy
msgid "P&roportional"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî"
msgstr "Хоризонтално"
 
#, fuzzy
msgid "Input Profile:"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"
msgstr "Печат във файл:"
 
msgid "Rendering Intent:"
msgstr ""
7195,7 → 7704,7
 
#, fuzzy
msgid "&Basepoint:"
msgstr "Áàçèðàíà íà:"
msgstr "Базирана на:"
 
msgid "T&ype of Line:"
msgstr ""
7211,11 → 7720,11
 
#, fuzzy
msgid "&Endings:"
msgstr "Ñÿíêà:"
msgstr "Сянка:"
 
#, fuzzy
msgid "Cell Lines"
msgstr "Âìóêâàíå íà ëèíèè"
msgstr "Вмукване на линии"
 
msgid "Line at Top"
msgstr ""
7231,7 → 7740,7
 
#, fuzzy
msgid "Overprinting"
msgstr "Ïå÷àòàíå..."
msgstr "Печатане..."
 
msgid "Knockout"
msgstr ""
7250,11 → 7759,11
 
#, fuzzy
msgid "Width"
msgstr "Øèðî÷èíà:"
msgstr "Широчина:"
 
#, fuzzy
msgid "Height"
msgstr "Âèñî÷èíà:"
msgstr "Височина:"
 
msgid "Rotation of object at current basepoint"
msgstr ""
7279,11 → 7788,11
 
#, fuzzy
msgid "Flip Horizontal"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî îáðúùàíå"
msgstr "Хоризонтално обръщане"
 
#, fuzzy
msgid "Flip Vertical"
msgstr "Âåðòèêàëíî îáðúùàíå"
msgstr "Вертикално обръщане"
 
msgid "Move one level up"
msgstr ""
7296,7 → 7805,7
 
#, fuzzy
msgid "Move to back"
msgstr "Èçïðàòè íàçàä"
msgstr "Изпрати назад"
 
msgid ""
"Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom"
7311,20 → 7820,27
msgid "Enable or disable printing of the object"
msgstr ""
 
msgid "Make text in lower frames flow around the object shape"
msgid "Disable text flow from lower frames around object"
msgstr ""
 
msgid "Use a surrounding box instead of the frame's shape for text flow"
msgid "Use the frame shape for text flow of text frames below the object."
msgstr ""
 
msgid "Use a second line originally based on the frame's shape for text flow"
msgid ""
"Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame's "
"shape for text flow of text frames below the object. "
msgstr ""
 
msgid ""
"Use a second line originally based on the frame's shape for text flow of "
"text frames below the object. "
msgstr ""
 
msgid "Font of selected text or object"
msgstr ""
 
msgid "Font Size"
msgstr "Ðàçìåð íà øðèôò"
msgstr "Размер на шрифт"
 
msgid "Offset to baseline of characters"
msgstr ""
7357,11 → 7873,11
 
#, fuzzy
msgid "Manual Tracking"
msgstr "Ðú÷åíî ìåæäóáóêâèå"
msgstr "Ръчено междубуквие"
 
#, fuzzy
msgid "Line Spacing"
msgstr "Ëèíåéíî ðàçòîÿíèå"
msgstr "Линейно разтояние"
 
msgid "Click to select the line spacing mode"
msgstr ""
7389,7 → 7905,7
 
#, fuzzy
msgid "Line style of current object"
msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà òåêóù äîêóìåíò"
msgstr "Отпечатване на текущ документ"
 
msgid "Choose the shape of frame..."
msgstr ""
7420,7 → 7936,7
 
#, fuzzy
msgid "Edit tab settings of text frame..."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"
msgstr "Редактиране на промените на рамката"
 
msgid "Allow the image to be a different size to the frame"
msgstr ""
7484,6 → 8000,11
"called .neversplash in ~/.scribus."
msgstr ""
 
msgid ""
"Download a file from the Scribus website and show the latest available "
"version."
msgstr ""
 
msgid "Output version information and exit"
msgstr ""
 
7499,6 → 8020,9
msgid "Use filename as path for user given preferences"
msgstr ""
 
msgid "Display a console window"
msgstr ""
 
msgid "Installed interface languages for Scribus are as follows:"
msgstr ""
 
7510,7 → 8034,7
 
#, fuzzy
msgid "Scribus Version"
msgstr "Íîâ äîêóìåíò"
msgstr "Нов документ"
 
msgid "Scribus, Open Source Desktop Publishing"
msgstr ""
7517,7 → 8041,7
 
#, fuzzy
msgid "Documentation"
msgstr "Íàñòðîéêè íà äîêóìåíòà"
msgstr "Настройки на документа"
 
msgid "Issues"
msgstr ""
7527,42 → 8051,42
 
#, fuzzy
msgid "Search for:"
msgstr "Òúðñè"
msgstr "Търси"
 
msgid "Paragraph Style"
msgstr ""
 
msgid "Font"
msgstr "Øðèôò"
msgstr "Шрифт"
 
#, fuzzy
msgid "Font Effects"
msgstr "Åôåêòè"
msgstr "Ефекти"
 
#, fuzzy
msgid "Fill Color"
msgstr "Öâÿò íà çàïúëâàíå:"
msgstr "Цвят на запълване:"
 
#, fuzzy
msgid "Fill Shade"
msgstr "Ñÿíêà"
msgstr "Сянка"
 
#, fuzzy
msgid "Stroke Color"
msgstr "Ïîêàæè öâåòîâåòå"
msgstr "Покажи цветовете"
 
msgid "Stroke Shade"
msgstr ""
 
msgid "Block"
msgstr "Áëîê"
msgstr "Блок"
 
msgid "Forced"
msgstr "Ôîðñèðàí"
msgstr "Форсиран"
 
#, fuzzy
msgid "Replace with:"
msgstr "Çàìåíè ñ:"
msgstr "Замени с:"
 
msgid "&Whole Word"
msgstr ""
7572,15 → 8096,15
 
#, fuzzy
msgid "&Search"
msgstr "Òúðñè"
msgstr "Търси"
 
#, fuzzy
msgid "&Replace"
msgstr "Çàìåíè ñ:"
msgstr "Замени с:"
 
#, fuzzy
msgid "Replace &All"
msgstr "Çàìåíè ñ:"
msgstr "Замени с:"
 
msgid "Search finished"
msgstr ""
7588,23 → 8112,29
msgid "Search finished, found %1 matches"
msgstr ""
 
msgid "Drop Caps"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Paragraph Styles"
msgstr "Стилове..."
 
#, fuzzy
msgid "Character Styles"
msgstr "Параметри на печатащото устройство"
 
#, fuzzy
msgid "Character Style"
msgstr "Символ"
 
#, fuzzy
msgid "&Lines:"
msgstr "Ëèíèÿ"
msgstr "Линия"
 
#, fuzzy
msgid "Distance from Text:"
msgstr "Ðàçòîÿíèå"
msgstr "Разтояние"
 
msgid "Tabulators and Indentation"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Preview of the Paragraph Style"
msgstr "Ñòèëîâå..."
msgstr "Стилове..."
 
msgid "Select for easier reading of light coloured text styles"
msgstr ""
7632,12 → 8162,32
 
#, fuzzy
msgid "Toggles sample text of this paragraph style"
msgstr "Ñòèëîâå..."
msgstr "Стилове..."
 
#, fuzzy
msgid "Name of the style is not unique"
msgstr "Èìåòî íà ñòèëà íå å óíèêàëíî"
msgstr "Името на стила не е уникално"
 
#, fuzzy
msgid "Curve Files (*.scu);;All Files (*)"
msgstr "Текстов файл (*.txt);;Всички файлове (*)"
 
#, fuzzy
msgid "Inverts the curve"
msgstr "Вмъкване на илюстрация"
 
msgid "Resets the curve"
msgstr ""
 
msgid "Switches between linear and cubic interpolation of the curve"
msgstr ""
 
msgid "Loads a curve"
msgstr ""
 
msgid "Saves this curve"
msgstr ""
 
msgid "Initializing Plugins"
msgstr ""
 
7646,23 → 8196,23
 
#, fuzzy
msgid "Reading Preferences"
msgstr "Äàäåíîñòè"
msgstr "Дадености"
 
#, fuzzy
msgid "Reading ICC Profiles"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"
msgstr "Печат във файл:"
 
#, fuzzy
msgid "Initializing..."
msgstr "Ïå÷àòàíå..."
msgstr "Печатане..."
 
#, fuzzy
msgid "There are no fonts found on your system."
msgstr "Ëèïñâàò Postscript øðèôòîâå â ñèñòåìàòà"
msgstr "Липсват Postscript шрифтове в системата"
 
#, fuzzy
msgid "Exiting now."
msgstr "Èçëèçàíå"
msgstr "Излизане"
 
msgid "Font System Initialized"
msgstr ""
7673,19 → 8223,27
msgid "Select a Key for this Action"
msgstr ""
 
msgid "ALT+SHIFT+T"
msgstr ""
 
msgid "Choose a Scrapbook Directory"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Scrapbook (*.scs)"
msgstr "Áèáëèîòåêà"
msgstr "Библиотека"
 
msgid "Choose a scrapbook file to import"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Copy To:"
msgstr "Копие на "
 
#, fuzzy
msgid "Move To:"
msgstr "Преместване..."
 
msgid "New Entry"
msgstr "Нов вход"
 
msgid ""
"Name \"%1\" is not unique.\n"
"Please choose another."
7692,69 → 8250,72
msgstr ""
 
msgid "Object"
msgstr "Îáåêò"
msgstr "Обект"
 
msgid "New Entry"
msgstr "Íîâ âõîä"
 
msgid "Scrapbook"
msgstr "Áèáëèîòåêà"
 
#, fuzzy
msgid "Create a new scrapbook page"
msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò"
msgstr "Създаване на нов документ"
 
#, fuzzy
msgid "Load an existing scrapbook"
msgstr "Ñêðèâàíå íà áèáëèîòåêà"
msgstr "Скриване на библиотека"
 
#, fuzzy
msgid "Save the selected scrapbook"
msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"
msgstr "Наистина ли искате да изтриете този стил?"
 
#, fuzzy
msgid "Import an scrapbook file from Scribus <=1.3.2"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
#, fuzzy
msgid "Close the selected scrapbook"
msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"
msgstr "Наистина ли искате да изтриете този стил?"
 
msgid "Polygon Properties"
msgstr ""
 
msgid "Manage Pictures"
msgstr "Óïðàâëåíèå íà èëþñòðàöèè"
msgstr "Управление на илюстрации"
 
msgid "Path"
msgstr "Ïúò"
msgstr "Път"
 
msgid "Print"
msgstr "Ïå÷àò"
msgstr "Печат"
 
msgid "Status"
msgstr "Ñúñòîÿíèå"
msgstr "Състояние"
 
#, fuzzy
msgid "Search Directory"
msgstr "Избери цвят"
 
msgid ""
"Set a new location for the selected items. Useful when you may have moved "
"the document but not the images."
msgstr ""
 
msgid "Missing"
msgstr "Ëèïñè"
msgstr "Липси"
 
msgid "Search"
msgstr "Òúðñè"
msgstr "Търси"
 
#, fuzzy
msgid "Cancel Search"
msgstr "Òúðñè"
msgstr "Търси"
 
msgid "Goto"
msgstr "Èäè íà"
msgstr "Иди на"
 
#, fuzzy
msgid "Select a base directory for search"
msgstr "Èçáåðè öâÿò"
msgstr "Избери цвят"
 
#, fuzzy
msgid "Scribus - Image Search"
msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ"
msgstr "Документация"
 
msgid "The search failed: %1"
msgstr ""
7763,35 → 8324,40
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Select a base directory for your selected rows"
msgstr "Избери цвят"
 
#, fuzzy
msgid "Edit Line Styles"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ñòèëîâå"
msgstr "Редактиране на стилове"
 
msgid "New Style"
msgstr "Íîâ ñòèë"
 
#, fuzzy
msgid "Do you really want to delete this style?"
msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"
msgstr "Наистина ли искате да изтриете този стил?"
 
#, fuzzy
msgid "Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)"
msgstr "Документи (*.scd);; Всички документи (*)"
 
#, fuzzy
msgid "Import Master Page"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
#, fuzzy
msgid "&From Document:"
msgstr "Áåç äîêóìåíò"
msgstr "Без документ"
 
#, fuzzy
msgid "Chan&ge..."
msgstr "Ïðîìÿíà..."
msgstr "Промяна..."
 
#, fuzzy
msgid "&Import Page(s):"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
#, fuzzy
msgid "&Import Master Page"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
msgid ""
"Insert a comma separated list of tokens import where a token can be * for "
7803,7 → 8369,7
 
#, fuzzy
msgid "Create Page(s)"
msgstr "Èçòðèâàíå íà ñòðàíèöè"
msgstr "Изтриване на страници"
 
msgid " from %1"
msgstr ""
7813,11 → 8379,11
 
#, fuzzy
msgid "At the end"
msgstr "Íà êðàÿ"
msgstr "На края"
 
#, fuzzy
msgid "Not Shown"
msgstr "Ñÿíêà"
msgstr "Сянка"
 
msgid "Bookmarks"
msgstr ""
7824,7 → 8390,7
 
#, fuzzy
msgid "Shown"
msgstr "Ñÿíêà"
msgstr "Сянка"
 
msgid "From"
msgstr ""
7831,18 → 8397,18
 
#, fuzzy
msgid "To"
msgstr "Îòãîðå:"
msgstr "Отгоре:"
 
msgid "Style"
msgstr "Ñòèë"
msgstr "Стил"
 
#, fuzzy
msgid "Start"
msgstr "Ñúñòîÿíèå"
msgstr "Състояние"
 
#, fuzzy
msgid "Document Sections"
msgstr "Íàñòðîéêè íà äîêóìåíòà"
msgstr "Настройки на документа"
 
msgid "Annotation Properties"
msgstr ""
7858,23 → 8424,23
 
#, fuzzy
msgid "&Type:"
msgstr "Òèï"
msgstr "Тип"
 
#, fuzzy
msgid "&Page:"
msgstr "Ñòðàíèöà"
msgstr "Страница"
 
#, fuzzy
msgid "&X-Pos"
msgstr "Ïîçèöèÿ ïî X:"
msgstr "Позиция по X:"
 
#, fuzzy
msgid "PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)"
msgstr "Äîêóìåíòè (*.scd);; Âñè÷êè äîêóìåíòè (*)"
msgstr "Документи (*.scd);; Всички документи (*)"
 
#, fuzzy
msgid "LineStyleWBase"
msgstr "Ñòèë íà ëèíèÿ"
msgstr "Стил на линия"
 
msgid "%"
msgstr ""
7881,11 → 8447,11
 
#, fuzzy
msgid "Document:"
msgstr "Äîêóìåíò "
msgstr "Документ "
 
#, fuzzy
msgid "has been changed since the last save."
msgstr "Äîêóìåíòúò å ïðîìåíåí ñëåä ïîñëåäíèÿ çàïèñ."
msgstr "Документът е променен след последния запис."
 
msgid "&Discard"
msgstr ""
7895,19 → 8461,19
 
#, fuzzy
msgid "Persistent"
msgstr "Ïå÷àò"
msgstr "Печат"
 
#, fuzzy
msgid "Number of rows:"
msgstr "Áðîé êîïèÿ "
msgstr "Брой копия "
 
#, fuzzy
msgid "Number of columns:"
msgstr "Áðîé íà êîïèÿòà:"
msgstr "Брой на копията:"
 
#, fuzzy
msgid "Font Substitution"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"
msgstr "Опции на мишката"
 
msgid ""
"This document contains some fonts that are not installed on your system, "
7917,7 → 8483,7
 
#, fuzzy
msgid "Original Font"
msgstr "Ëèïñâàùè øðèôòîâå"
msgstr "Липсващи шрифтове"
 
msgid "Substitution Font"
msgstr ""
7964,27 → 8530,27
 
#, fuzzy
msgid "Edit Styles..."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ñòèëîâå"
msgstr "Редактиране на стилове"
 
#, fuzzy
msgid "Fill Color Settings"
msgstr "Öâÿò íà çàïúëâàíå:"
msgstr "Цвят на запълване:"
 
#, fuzzy
msgid "Stroke Color Settings"
msgstr "Ïîêàæè öâåòîâåòå"
msgstr "Покажи цветовете"
 
#, fuzzy
msgid "Character Settings"
msgstr "Ïàðàìåòðè íà ïå÷àòàùîòî óñòðîéñòâî"
msgstr "Параметри на печатащото устройство"
 
#, fuzzy
msgid "Style Settings"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"
msgstr "Опции на мишката"
 
#, fuzzy
msgid "Font Settings"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"
msgstr "Опции на мишката"
 
msgid "Font of selected text"
msgstr ""
7994,11 → 8560,11
 
#, fuzzy
msgid "Ligature"
msgstr "Èëþñòðàöèè"
msgstr "Илюстрации"
 
#, fuzzy
msgid "&Settings"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"
msgstr "Опции на мишката"
 
msgid "Story Editor"
msgstr ""
8005,55 → 8571,55
 
#, fuzzy
msgid "Clear All Text"
msgstr "Ïðîñò òåêñò"
msgstr "Прост текст"
 
#, fuzzy
msgid "&Reload Text from Frame"
msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"
msgstr "Скрий рамките"
 
#, fuzzy
msgid "&Save to File..."
msgstr "Çàïèøè êàòî PDF..."
msgstr "Запиши като PDF..."
 
#, fuzzy
msgid "&Load from File..."
msgstr "Çàïèøè êàòî PDF..."
msgstr "Запиши като PDF..."
 
#, fuzzy
msgid "Save &Document"
msgstr "Íîâ äîêóìåíò"
msgstr "Нов документ"
 
#, fuzzy
msgid "&Update Text Frame and Exit"
msgstr "Ïðîìÿíà íà òåêñòîâà ðàìêà"
msgstr "Промяна на текстова рамка"
 
#, fuzzy
msgid "&Exit Without Updating Text Frame"
msgstr "Ïðîìÿíà íà òåêñòîâà ðàìêà"
msgstr "Промяна на текстова рамка"
 
#, fuzzy
msgid "&Edit Styles..."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ñòèëîâå"
msgstr "Редактиране на стилове"
 
#, fuzzy
msgid "&Fonts Preview..."
msgstr "Ïðåãëåä"
msgstr "Преглед"
 
#, fuzzy
msgid "&Update Text Frame"
msgstr "Ïðîìÿíà íà òåêñòîâà ðàìêà"
msgstr "Промяна на текстова рамка"
 
#, fuzzy
msgid "&Insert Glyph..."
msgstr "Âìúêâàíå..."
msgstr "Вмъкване..."
 
#, fuzzy
msgid "&Background..."
msgstr "Ôîí:"
msgstr "Фон:"
 
#, fuzzy
msgid "&Display Font..."
msgstr "Øðèôòîâå..."
msgstr "Шрифтове..."
 
msgid "&Smart text selection"
msgstr ""
8063,7 → 8629,7
 
#, fuzzy
msgid "Totals:"
msgstr "Èíñòðóìåíòè"
msgstr "Инструменти"
 
msgid "Story Editor - %1"
msgstr ""
8073,39 → 8639,49
 
#, fuzzy
msgid "Do you really want to lose all your changes?"
msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"
msgstr "Наистина ли искате да изтриете този стил?"
 
msgid "No Problems found"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Transparency used"
msgstr "Екранни рамки"
 
msgid "Blendmode used"
msgstr ""
 
msgid "Layer \"%1\""
msgstr ""
 
msgid "Problems found"
msgstr ""
 
msgid "&Ignore Errors"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Items"
msgstr "Îáåêò"
msgstr "Обект"
 
#, fuzzy
msgid "Problems"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"
msgstr "Печат във файл:"
 
#, fuzzy
msgid "Current Profile:"
msgstr "Ïå÷àò âúâ ôàéë:"
msgstr "Печат във файл:"
 
msgid "&Ignore Errors"
msgstr ""
 
msgid "Check again"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Glyphs missing"
msgstr "Ëèïñè"
msgstr "Липси"
 
#, fuzzy
msgid "Text overflow"
msgstr "Öâÿò íà òåêñò:"
msgstr "Цвят на текст:"
 
msgid "Object is not on a Page"
msgstr ""
8112,7 → 8688,7
 
#, fuzzy
msgid "Missing Image"
msgstr "Ëèïñè"
msgstr "Липси"
 
msgid "Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI"
msgstr ""
8125,7 → 8701,7
 
#, fuzzy
msgid "Object is a PDF Annotation or Field"
msgstr "PDF àíîòàöèÿ"
msgstr "PDF анотация"
 
msgid "Object is a placed PDF"
msgstr ""
8132,11 → 8708,11
 
#, fuzzy
msgid "Image is GIF"
msgstr "Èëþñòðàöèÿ"
msgstr "Илюстрация"
 
#, fuzzy
msgid "Editor"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå"
msgstr "Редактиране"
 
msgid "&Save and Exit"
msgstr ""
8149,24 → 8725,22
 
#, fuzzy
msgid "JavaScripts (*.js);;All Files (*)"
msgstr "Áèáëèîòåêà (*.scs);; Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"
msgstr "Библиотека (*.scs);; Всички файлове (*)"
 
#, fuzzy
msgid "Column 1"
msgstr "Êîëîííè ëèíèè"
msgid "name"
msgstr "Име:"
 
msgid "shortcut"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Style Manager"
msgstr "Ñòðàíèöè çà îòïå÷àòâàíå"
msgstr "Страници за отпечатване"
 
#, fuzzy
msgid "C&lone"
msgstr "Çàòâîðè"
msgid "Please select a unique name for the style"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "O&K"
msgstr "Äà"
 
msgid "Move Bookmark"
msgstr ""
 
8175,75 → 8749,72
 
#, fuzzy
msgid "Delete Style"
msgstr "Èçòðèâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Изтриване на страница"
 
#, fuzzy
msgid "Delete Style:"
msgstr "Èçòðèâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Изтриване на страница"
 
#, fuzzy
msgid "Choose Styles"
msgstr "Ïîêàçâàíå íà ñòèëîâå"
msgstr "Показване на стилове"
 
#, fuzzy
msgid "Available Styles"
msgstr "Ñêðèâàíå íà ñòèëîâå"
msgstr "Скриване на стилове"
 
msgid "Edit Styles"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ñòèëîâå"
msgstr "Редактиране на стилове"
 
#, fuzzy
msgid "Common Settings"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"
msgstr "Опции на мишката"
 
#, fuzzy
msgid "Placing in Documents"
msgstr "Äîêóìåíòè:"
msgstr "Документи:"
 
#, fuzzy
msgid "In the Background"
msgstr "Âúâ ôîíà"
msgstr "Във фона"
 
#, fuzzy
msgid "In the Foreground"
msgstr " ëèöåâàòà ÷àñò"
msgstr "В лицевата част"
 
#, fuzzy
msgid "Snapping"
msgstr "Ïî ñòúïêè:"
msgstr "По стъпки:"
 
#, fuzzy
msgid "Snap Distance:"
msgstr "Ðàçòîÿíèå"
msgstr "Разтояние"
 
#, fuzzy
msgid "Grab Radius:"
msgstr "Ðàäèóñ"
msgstr "Радиус"
 
msgid " px"
msgstr ""
 
msgid "Show Guides"
msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"
msgstr "Покажи помощните линии"
 
msgid "Show Margins"
msgstr "Ïîêàæè ïîëåòàòà"
msgstr "Покажи полетата"
 
#, fuzzy
msgid "Show Page Grid"
msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"
msgstr "Покажи помощните линии"
 
#, fuzzy
msgid "Major Grid"
msgstr "Öâÿò íà îñíîâíèÿ ðàñòåð:"
msgstr "Цвят на основния растер:"
 
#, fuzzy
msgid "Spacing:"
msgstr "Ëèíåéíî ðàçòîÿíèå"
msgstr "Линейно разтояние"
 
#, fuzzy
msgid "Minor Grid"
msgstr "Öâÿò íà ñïîìàãàòåëíèÿ ðàñòåð:"
msgstr "Цвят на спомагателния растер:"
 
msgid "Show Baseline Grid"
msgstr ""
8250,11 → 8821,11
 
#, fuzzy
msgid "Baseline Settings"
msgstr "ïàðàìåòðè íà óñòðîéñòâîòî"
msgstr "параметри на устройството"
 
#, fuzzy
msgid "Baseline &Grid:"
msgstr "Ñêðèé ïîìîùíèòå ëèíèè"
msgstr "Скрий помощните линии"
 
msgid "Baseline &Offset:"
msgstr ""
8311,21 → 8882,24
msgid "Turns the margins on or off"
msgstr ""
 
msgid " px"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Apply To"
msgstr "Îòðàçè ïðîìåíèòå"
msgstr "Отрази промените"
 
#, fuzzy
msgid "Current &page"
msgstr "Ñòðàíèöè çà îòïå÷àòâàíå"
msgstr "Страници за отпечатване"
 
#, fuzzy
msgid "&Even pages"
msgstr "Ìïðåìåñòâàíå íà ñòðàíèöè"
msgstr "Мпреместване на страници"
 
#, fuzzy
msgid "O&dd pages"
msgstr "Ñòðàíèöà"
msgstr "Страница"
 
msgid "&All pages"
msgstr ""
8335,7 → 8909,7
 
#, fuzzy
msgid "Alt+W"
msgstr "Âñè÷êè"
msgstr "Всички"
 
msgid ""
"Apply the selected master page to even, odd or all pages within the "
8344,31 → 8918,84
 
#, fuzzy
msgid "to"
msgstr "äî:"
msgstr "до:"
 
msgid "GUI"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Theme:"
msgstr "Нова форма"
 
msgid "Time before a Move or Resize starts:"
msgstr ""
 
msgid " ms"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Font Size (Menus):"
msgstr "Размер на шрифт:"
 
#, fuzzy
msgid "Font Size (&Palettes):"
msgstr "Размер на шрифт:"
 
#, fuzzy
msgid "&Wheel Jump:"
msgstr "Скок"
 
#, fuzzy
msgid "&Recent Documents:"
msgstr "Документи:"
 
#, fuzzy
msgid "&Documents:"
msgstr "Документ "
 
#, fuzzy
msgid "&ICC Profiles:"
msgstr "Печат във файл:"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+H"
msgstr "Всички"
 
#, fuzzy
msgid "&Scripts:"
msgstr "Стандартно"
 
#, fuzzy
msgid "Ch&ange..."
msgstr "Промяна..."
 
#, fuzzy
msgid "Document &Templates:"
msgstr "Нова форма"
 
#, fuzzy
msgid "Parameter"
msgstr "Ñèìâîë"
msgstr "Символ"
 
#, fuzzy
msgid "Relationship"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"
msgstr "Разделителна способност:"
 
#, fuzzy
msgid "Relationship To"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"
msgstr "Разделителна способност:"
 
#, fuzzy
msgid "Page Item Attributes"
msgstr "Çà Scribus"
msgstr "За Scribus"
 
#, fuzzy
msgid "Top"
msgstr "Îòãîðå:"
msgstr "Отгоре:"
 
#, fuzzy
msgid "Bottom"
msgstr "Îòäîëó:"
msgstr "Отдолу:"
 
msgid "Allow Docking To..."
msgstr ""
8375,7 → 9002,7
 
#, fuzzy
msgid "Floating Orientation..."
msgstr "Èäåíòè÷íîñò"
msgstr "Идентичност"
 
msgid "&Activate Color Management"
msgstr ""
8385,19 → 9012,19
 
#, fuzzy
msgid "&RGB Pictures:"
msgstr "Èëþñòðàöèè"
msgstr "Илюстрации"
 
#, fuzzy
msgid "&CMYK Pictures:"
msgstr "Èëþñòðàöèè"
msgstr "Илюстрации"
 
#, fuzzy
msgid "&RGB Solid Colors:"
msgstr "Öâåòîâå íà ðàñòåðà:"
msgstr "Цветове на растера:"
 
#, fuzzy
msgid "&CMYK Solid Colors:"
msgstr "Öâåòîâå íà ðàñòåðà:"
msgstr "Цветове на растера:"
 
msgid "&Monitor:"
msgstr ""
8404,7 → 9031,7
 
#, fuzzy
msgid "P&rinter:"
msgstr "Ïå÷àòàùî óñòðîéñòâî"
msgstr "Печатащо устройство"
 
msgid "Rendering Intents"
msgstr ""
8411,11 → 9038,11
 
#, fuzzy
msgid "Pictures:"
msgstr "Èëþñòðàöèè"
msgstr "Илюстрации"
 
#, fuzzy
msgid "Sol&id Colors:"
msgstr "Öâåòîâå íà ðàñòåðà:"
msgstr "Цветове на растера:"
 
msgid "Sim&ulate Printer on the Screen"
msgstr ""
8422,7 → 9049,7
 
#, fuzzy
msgid "Convert all colors to printer space"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
msgid "Mark Colors out of &Gamut"
msgstr ""
8487,16 → 9114,34
 
#, fuzzy
msgid "Exporting PostScript File"
msgstr "Áèáëèîòåêà (*.scs);; Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"
msgstr "Библиотека (*.scs);; Всички файлове (*)"
 
#, fuzzy
msgid "Printing File"
msgstr "Ïåêóñíàò ïå÷àòò"
msgstr "Пекуснат печатт"
 
#, fuzzy
msgid "Processing Master Page:"
msgstr "Ñëåä ñòðàíèöàòà"
msgstr "След страницата"
 
msgid "Always ask before fonts are replaced when loading a document"
msgstr ""
 
msgid "Preview of current Paragraph Style visible when editing Styles"
msgstr ""
 
msgid "Show Startup Dialog"
msgstr ""
 
msgid "Show Splashscreen on Startup"
msgstr ""
 
msgid "Always use standard Lorem Ipsum"
msgstr ""
 
msgid "Count of the Paragraphs:"
msgstr ""
 
msgid "External Web Browser Failed to Start"
msgstr ""
 
8507,51 → 9152,51
 
#, fuzzy
msgid "&Contents"
msgstr "Ñúäúðæàíèå"
msgstr "Съдържание"
 
#, fuzzy
msgid "Relevance"
msgstr "Çàìåíè ñ:"
msgstr "Замени с:"
 
#, fuzzy
msgid "Se&arch"
msgstr "Òúðñè"
msgstr "Търси"
 
#, fuzzy
msgid "De&lete All"
msgstr "Èçòðèâàíå"
msgstr "Изтриване"
 
#, fuzzy
msgid "Book&marks"
msgstr "Îòáåëÿçàí ëè å PDF-à"
msgstr "Отбелязан ли е PDF-а"
 
#, fuzzy
msgid "E&xit"
msgstr "Èçõîä"
msgstr "Изход"
 
#, fuzzy
msgid "&Find..."
msgstr "Ïå÷àò..."
msgstr "Печат..."
 
#, fuzzy
msgid "Find &Next"
msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå"
msgstr "Подравняване"
 
#, fuzzy
msgid "Find &Previous"
msgstr "Ïðåãëåä"
msgstr "Преглед"
 
#, fuzzy
msgid "&Add Bookmark"
msgstr "Îòáåëÿçàí ëè å PDF-à"
msgstr "Отбелязан ли е PDF-а"
 
#, fuzzy
msgid "D&elete All"
msgstr "Èçòðèâàíå"
msgstr "Изтриване"
 
#, fuzzy
msgid "Scribus Online Help"
msgstr "Ïîìîù..."
msgstr "Помощ..."
 
msgid "Searching is case unsensitive"
msgstr ""
8564,15 → 9209,15
 
#, fuzzy
msgid "Find"
msgstr "Ëèíèÿ"
msgstr "Линия"
 
#, fuzzy
msgid "Search Term:"
msgstr "Òúðñè"
msgstr "Търси"
 
#, fuzzy
msgid "New Bookmark"
msgstr "Îòáåëÿçàí ëè å PDF-à"
msgstr "Отбелязан ли е PDF-а"
 
msgid "New Bookmark's Title:"
msgstr ""
8582,7 → 9227,7
 
#, fuzzy
msgid "&Edit..."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå"
msgstr "Редактиране"
 
msgid "&Add..."
msgstr ""
8595,7 → 9240,7
 
#, fuzzy
msgid "&New Script:"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"
msgstr "Стандартно"
 
msgid "New Script"
msgstr ""
8602,22 → 9247,22
 
#, fuzzy
msgid "Do you really want to delete this script?"
msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"
msgstr "Наистина ли искате да изтриете този стил?"
 
msgid "Multiple Duplicate"
msgstr "Ìíîãîêðàòíî ïîâòîðåíèå"
msgstr "Многократно повторение"
 
#, fuzzy
msgid "&Number of Copies:"
msgstr "Áðîé íà êîïèÿòà:"
msgstr "Брой на копията:"
 
#, fuzzy
msgid "&Horizontal Shift:"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî èçìåñòâàíå:"
msgstr "Хоризонтално изместване:"
 
#, fuzzy
msgid "&Vertical Shift:"
msgstr "Âåðòèêàëíî èçìåñòâàíå:"
msgstr "Вертикално изместване:"
 
msgid "Auto Add To"
msgstr ""
8624,7 → 9269,7
 
#, fuzzy
msgid "&Hyphenation Suggestions"
msgstr "Ïàðàìåòðè íà ïå÷àòàùîòî óñòðîéñòâî"
msgstr "Параметри на печатащото устройство"
 
msgid "Hyphenate Text Automatically &During Typing"
msgstr ""
8651,24 → 9296,32
"A value of 0 means unlimited hyphenations."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Based on"
msgstr "Цветове на страница"
 
#, fuzzy
msgid "Parent's Character Style"
msgstr "Параметри на печатащото устройство"
 
msgid "Afrikaans"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Albanian"
msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå"
msgstr "Подравняване"
 
#, fuzzy
msgid "Basque"
msgstr "Áàçèðàíà íà:"
msgstr "Базирана на:"
 
#, fuzzy
msgid "Bulgarian"
msgstr "Áúëãàðñêè"
msgstr "Български"
 
#, fuzzy
msgid "Brazilian"
msgstr "Óêðàéíñêè:"
msgstr "Украйнски:"
 
msgid "Catalan"
msgstr ""
8678,7 → 9331,7
 
#, fuzzy
msgid "Croatian"
msgstr "Óêðàéíñêè:"
msgstr "Украйнски:"
 
msgid "Czech"
msgstr ""
8706,11 → 9359,11
 
#, fuzzy
msgid "German"
msgstr "Íåìñêè:"
msgstr "Немски:"
 
#, fuzzy
msgid "German (Trad.)"
msgstr "Íåìñêè:"
msgstr "Немски:"
 
msgid "Finnish"
msgstr ""
8717,22 → 9370,29
 
#, fuzzy
msgid "French"
msgstr "Ôðåíñêè:"
msgstr "Френски:"
 
#, fuzzy
msgid "Galician"
msgstr "Óêðàéíñêè:"
msgstr "Украйнски:"
 
#, fuzzy
msgid "Hungarian"
msgstr "Áúëãàðñêè"
msgstr "Български"
 
#, fuzzy
msgid "Latin"
msgstr "Линия"
 
msgid "Icelandic"
msgstr ""
 
msgid "Indonesian"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Italian"
msgstr "Êóðñèâ"
msgstr "Курсив"
 
msgid "Japanese"
msgstr ""
8746,7 → 9406,7
msgid "Luxembourgish"
msgstr ""
 
msgid "Norwegian (Bokmaal)"
msgid "Norwegian (Bokmål)"
msgstr ""
 
msgid "Norwegian (Nnyorsk)"
8763,8 → 9423,12
 
#, fuzzy
msgid "Portuguese (BR)"
msgstr "Óêðàéíñêè:"
msgstr "Украйнски:"
 
#, fuzzy
msgid "Romanian"
msgstr "Подравняване"
 
msgid "Russian"
msgstr ""
 
8776,19 → 9440,19
 
#, fuzzy
msgid "Spanish (Latin)"
msgstr "Èñïàíñêè:"
msgstr "Испански:"
 
#, fuzzy
msgid "Slovak"
msgstr "Ñëîâàøêè:"
msgstr "Словашки:"
 
#, fuzzy
msgid "Slovenian"
msgstr "Ñëîâàøêè:"
msgstr "Словашки:"
 
#, fuzzy
msgid "Serbian"
msgstr "Ñëîâàøêè:"
msgstr "Словашки:"
 
msgid "Thai"
msgstr ""
8798,7 → 9462,7
 
#, fuzzy
msgid "Ukranian"
msgstr "Óêðàéíñêè:"
msgstr "Украйнски:"
 
msgid "Welsh"
msgstr ""
8813,34 → 9477,67
 
#, fuzzy
msgid "page"
msgstr "Ñòðàíèöà"
msgstr "Страница"
 
msgid "Minimum Margins for Page Size %1"
msgstr ""
 
msgid "Freetype2 library not available"
msgstr ""
 
msgid "Font %1(%2) is broken"
msgstr ""
 
msgid "Font %1 has broken glyph %2"
msgstr ""
 
msgid "Font %1 is broken (read stream), no embedding"
msgstr ""
 
msgid "extracting face %1 from font %2 (offset=%3, nTables=%4)"
msgstr ""
 
msgid "memcpy header: %1 %2 %3"
msgstr ""
 
msgid "table '%1'"
msgstr ""
 
msgid "memcpy table: %1 %2 %3"
msgstr ""
 
msgid "memcpy offset: %1 %2 %3"
msgstr ""
 
msgid "Font %1 is broken (no Face), discarding it"
msgstr ""
 
msgid "Font %1 cannot be read, no embedding"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "New From Template"
msgstr "Íîâà ôîðìà"
msgstr "Нова форма"
 
#, fuzzy
msgid "Description"
msgstr "Îïèñàíèå:"
msgstr "Описание:"
 
#, fuzzy
msgid "Usage"
msgstr "Èçïîëâàíå"
msgstr "Изполване"
 
#, fuzzy
msgid "Created with"
msgstr "Ñúçäàâàíå íà òåêñòîâè âðúçêè"
msgstr "Създаване на текстови връзки"
 
#, fuzzy
msgid "Author"
msgstr "Àâòîð:"
msgstr "Автор:"
 
#, fuzzy
msgid "Downloading Templates"
msgstr "Íîâà ôîðìà"
msgstr "Нова форма"
 
msgid ""
"Document templates can be found at http://www.scribus.net/ in the Downloads "
8849,7 → 9546,7
 
#, fuzzy
msgid "Installing Templates"
msgstr "Íîâà ôîðìà"
msgstr "Нова форма"
 
msgid ""
"Extract the package to the template directory ~/.scribus/templates for the "
8858,7 → 9555,7
 
#, fuzzy
msgid "Preparing a template"
msgstr "Íîâà ôîðìà"
msgstr "Нова форма"
 
msgid ""
"Make sure images and fonts you use can be used freely. If fonts cannot be "
8874,7 → 9571,7
 
#, fuzzy
msgid "Removing a template"
msgstr "Íîâà ôîðìà"
msgstr "Нова форма"
 
msgid ""
"Removing a template from the New From Template dialog will only remove the "
8896,7 → 9593,7
 
#, fuzzy
msgid "Newsletters"
msgstr "Ìàðêèðàíè îáåêòè"
msgstr "Маркирани обекти"
 
msgid "Brochures"
msgstr ""
8903,7 → 9600,7
 
#, fuzzy
msgid "Catalogs"
msgstr "Çàòâîðè"
msgstr "Затвори"
 
msgid "Flyers"
msgstr ""
8925,7 → 9622,7
 
#, fuzzy
msgid "Calendars"
msgstr "Èç÷èñòâàíå"
msgstr "Изчистване"
 
msgid "Advertisements"
msgstr ""
8935,11 → 9632,11
 
#, fuzzy
msgid "Menus"
msgstr "Ìåíþòà"
msgstr "Менюта"
 
#, fuzzy
msgid "Programs"
msgstr "Ïðîãðàìèðàíå:"
msgstr "Програмиране:"
 
msgid "PDF Forms"
msgstr ""
8946,15 → 9643,15
 
#, fuzzy
msgid "PDF Presentations"
msgstr "Ïàðàìåòðè íà ïå÷àòàùîòî óñòðîéñòâî"
msgstr "Параметри на печатащото устройство"
 
#, fuzzy
msgid "Magazines"
msgstr "Ïîëåòà:"
msgstr "Полета:"
 
#, fuzzy
msgid "Posters"
msgstr "Ïîñòàâÿíå"
msgstr "Поставяне"
 
msgid "Announcements"
msgstr ""
8961,11 → 9658,11
 
#, fuzzy
msgid "Text Documents"
msgstr "Äîêóìåíòè"
msgstr "Документи"
 
#, fuzzy
msgid "Folds"
msgstr "Óäåáåëåí"
msgstr "Удебелен"
 
msgid "Media Cases"
msgstr ""
8972,11 → 9669,11
 
#, fuzzy
msgid "Own Templates"
msgstr "Íîâà ôîðìà"
msgstr "Нова форма"
 
#, fuzzy
msgid "New &from Template..."
msgstr "Íîâà ôîðìà"
msgstr "Нова форма"
 
msgid "Load documents with predefined layout"
msgstr ""
8988,15 → 9685,15
 
#, fuzzy
msgid "Document Template: "
msgstr "Íîâà ôîðìà"
msgstr "Нова форма"
 
#, fuzzy
msgid "Short &Words..."
msgstr "Ïàðàìåòðè:"
msgstr "Параметри:"
 
#, fuzzy
msgid "Short Words"
msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"
msgstr "Покажи помощните линии"
 
msgid ""
"Special plug-in for adding non-breaking spaces before or after so called "
9020,7 → 9717,7
 
#, fuzzy
msgid "&Selected frames"
msgstr "Èçòðèâàíå íà ñòðàíèöè"
msgstr "Изтриване на страници"
 
msgid "Active &page"
msgstr ""
9027,7 → 9724,7
 
#, fuzzy
msgid "&All items"
msgstr "Ñòðàíèöà"
msgstr "Страница"
 
msgid "Only selected frames processed."
msgstr ""
9040,7 → 9737,7
 
#, fuzzy
msgid "User settings"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"
msgstr "Опции на мишката"
 
msgid "System wide configuration"
msgstr ""
9062,12 → 9759,12
#, fuzzy
msgid "Cannot write file %1."
msgstr ""
"Íàñòèíàëè èñêàòå äà çàïèøåòå âúõó:\n"
"Настинали искате да запишете въху:\n"
"%1 ?"
 
#, fuzzy
msgid "User settings saved"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"
msgstr "Опции на мишката"
 
msgid "System wide configuration reloaded"
msgstr ""
9075,20 → 9772,20
#, fuzzy
msgid "Cannot open file %1"
msgstr ""
"Íàñòèíàëè èñêàòå äà çàïèøåòå âúõó:\n"
"Настинали искате да запишете въху:\n"
"%1 ?"
 
#, fuzzy
msgid "Save as &Template..."
msgstr "Çàïèøè òåêñò..."
msgstr "Запиши текст..."
 
#, fuzzy
msgid "Save As Template"
msgstr "Íîâà ôîðìà"
msgstr "Нова форма"
 
#, fuzzy
msgid "Save a document as a template"
msgstr "Íîâà ôîðìà"
msgstr "Нова форма"
 
msgid ""
"Save a document as a template. Good way to ease the initial work for "
9097,7 → 9794,7
 
#, fuzzy
msgid "Save as Template"
msgstr "Íîâà ôîðìà"
msgstr "Нова форма"
 
msgid "Category"
msgstr ""
9111,23 → 9808,16
msgid "Less Details"
msgstr ""
 
msgid "Legal"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Letter"
msgstr "Â ñðåäàòà"
 
msgid "Tabloid"
msgstr "11 x 17 èí÷à"
msgstr "11 x 17 инча"
 
#, fuzzy
msgid "landscape"
msgstr "Ëåãíàë ôîðìàò"
msgstr "Легнал формат"
 
#, fuzzy
msgid "portrait"
msgstr "Ïðàâ ôîðìàò"
msgstr "Прав формат"
 
msgid "custom"
msgstr ""
9137,18 → 9827,22
 
#, fuzzy
msgid "Scribus 1.2.x Document"
msgstr "Íîâ äîêóìåíò"
msgstr "Нов документ"
 
#, fuzzy
msgid "Scribus 1.2.x Support"
msgstr "Нов документ"
 
msgid "Import &OpenOffice.org Draw..."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "OpenOffice.org Draw Importer"
msgstr "Äðóãè îïöèè"
msgstr "Други опции"
 
#, fuzzy
msgid "Imports OpenOffice.org Draw Files"
msgstr "Äîêóìåíòè"
msgstr "Документи"
 
msgid ""
"Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting "
9157,19 → 9851,34
 
#, fuzzy
msgid "OpenDocument 1.0 Draw"
msgstr "Îòâàðÿíå íà äîêóìåíò"
msgstr "Отваряне на документ"
 
#, fuzzy
msgid "OpenOffice.org 1.x Draw"
msgstr "Äðóãè îïöèè"
msgstr "Други опции"
 
#, fuzzy
msgid "OpenOffice.org Draw (*.sxd *.odg);;All Files (*)"
msgstr "Òåêñòîâ ôàéë (*.txt);;Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"
msgstr "Текстов файл (*.txt);;Всички файлове (*)"
 
msgid "This document does not seem to be an OpenOffice Draw file."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Scribus 1.3.4 Support"
msgstr "Нов документ"
 
#, fuzzy
msgid "Scribus 1.3.4 Document"
msgstr "Нов документ"
 
msgid "Scribus 1.3.0->1.3.3.2 Support"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Scribus 1.3.0->1.3.3.2 Document"
msgstr "Нов документ"
 
msgid "Doc"
msgstr ""
 
9178,23 → 9887,23
 
#, fuzzy
msgid "Fonts Preview"
msgstr "Ïðåãëåä"
msgstr "Преглед"
 
#, fuzzy
msgid "&Quick Search:"
msgstr "Òúðñè"
msgstr "Търси"
 
#, fuzzy
msgid "&Font Size:"
msgstr "Ðàçìåð íà øðèôò:"
msgstr "Размер на шрифт:"
 
#, fuzzy
msgid "Sample text to display"
msgstr "Çàïèøè êàòî PDF..."
msgstr "Запиши като PDF..."
 
#, fuzzy
msgid "Se&t"
msgstr "Äîëåí ðåãèñòúð"
msgstr "Долен регистър"
 
msgid "Reset the text"
msgstr ""
9201,19 → 9910,19
 
#, fuzzy
msgid "&Append"
msgstr "Äîáàâÿíå"
msgstr "Добавяне"
 
#, fuzzy
msgid "&Font Preview..."
msgstr "Ïðåãëåä"
msgstr "Преглед"
 
#, fuzzy
msgid "Font Preview"
msgstr "Ïðåãëåä"
msgstr "Преглед"
 
#, fuzzy
msgid "Font Preview dialog"
msgstr "Ïðåãëåä"
msgstr "Преглед"
 
msgid "Sorting, searching and browsing available fonts."
msgstr ""
9223,7 → 9932,7
 
#, fuzzy
msgid "Leave preview"
msgstr "Ïðåãëåä"
msgstr "Преглед"
 
msgid ""
"Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching "
9234,7 → 9943,7
 
#, fuzzy
msgid "Start searching"
msgstr "Âíèìàíèÿ"
msgstr "Внимания"
 
msgid "Size of the selected font"
msgstr ""
9244,7 → 9953,7
 
#, fuzzy
msgid "User"
msgstr "Èçïîëâàíå"
msgstr "Изполване"
 
msgid "System"
msgstr ""
9251,11 → 9960,11
 
#, fuzzy
msgid "Text Filters"
msgstr "Ôàéë:"
msgstr "Файл:"
 
#, fuzzy
msgid "Create filter"
msgstr "Ñúçäàâàíå íà òåêñòîâè âðúçêè"
msgstr "Създаване на текстови връзки"
 
msgid "Choose a previously saved filter"
msgstr ""
9277,7 → 9986,7
 
#, fuzzy
msgid "and"
msgstr "Íà êðàÿ"
msgstr "На края"
 
msgid "remove match"
msgstr ""
9287,11 → 9996,11
 
#, fuzzy
msgid "words"
msgstr "Óäåáåëåí"
msgstr "Удебелен"
 
#, fuzzy
msgid "Replace"
msgstr "Çàìåíè ñ:"
msgstr "Замени с:"
 
msgid "Value at the left is a regular expression"
msgstr ""
9298,15 → 10007,15
 
#, fuzzy
msgid "with"
msgstr "Øèðî÷èíà:"
msgstr "Широчина:"
 
#, fuzzy
msgid "paragraph style"
msgstr "Ñòèëîâå..."
msgstr "Стилове..."
 
#, fuzzy
msgid "all instances of"
msgstr "Ðàçòîÿíèå"
msgstr "Разтояние"
 
msgid "all paragraphs"
msgstr ""
9322,7 → 10031,7
 
#, fuzzy
msgid "CSV Importer Options"
msgstr "Äðóãè îïöèè"
msgstr "Други опции"
 
msgid "Field delimiter:"
msgstr ""
9344,15 → 10053,15
 
#, fuzzy
msgid "CSV_header"
msgstr "Ñÿíêà"
msgstr "Сянка"
 
#, fuzzy
msgid "Word Documents"
msgstr "Äîêóìåíò "
msgstr "Документ "
 
#, fuzzy
msgid "Importing failed"
msgstr "Ïåêóñíàò ïå÷àòò"
msgstr "Пекуснат печатт"
 
msgid ""
"Importing Word document failed \n"
9361,15 → 10070,15
 
#, fuzzy
msgid "OpenDocument Text Documents"
msgstr "Äîêóìåíòè"
msgstr "Документи"
 
#, fuzzy
msgid "OpenDocument Importer Options"
msgstr "Äðóãè îïöèè"
msgstr "Други опции"
 
#, fuzzy
msgid "Overwrite Paragraph Styles"
msgstr "Ñòèëîâå..."
msgstr "Стилове..."
 
msgid ""
"Enabling this will overwrite existing styles in the current Scribus document"
9377,7 → 10086,7
 
#, fuzzy
msgid "Merge Paragraph Styles"
msgstr "Ñòèëîâå..."
msgstr "Стилове..."
 
msgid ""
"Merge paragraph styles by attributes. This will result in fewer similar "
9401,7 → 10110,7
 
#, fuzzy
msgid "Palm PDB Documents"
msgstr "Äîêóìåíòè:"
msgstr "Документи:"
 
msgid "PDB_data"
msgstr ""
9408,26 → 10117,26
 
#, fuzzy
msgid "PDB Import"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
#, fuzzy
msgid "Could not open file %1"
msgstr ""
"Íàñòèíàëè èñêàòå äà çàïèøåòå âúõó:\n"
"Настинали искате да запишете въху:\n"
"%1 ?"
 
msgid ""
"This file is not recognized as a PDB document propably. Please, report this "
"as a bug if you are sure it is one."
"This file is not recognized as a PDB document. Please, report this as a bug "
"if you are sure it is one."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "OpenOffice.org Writer Documents"
msgstr "Äîêóìåíòè"
msgstr "Документи"
 
#, fuzzy
msgid "OpenOffice.org Writer Importer Options"
msgstr "Äðóãè îïöèè"
msgstr "Други опции"
 
msgid ""
"Make these settings the default and do not prompt again when importing an "
9436,7 → 10145,7
 
#, fuzzy
msgid "Text Files"
msgstr "Ôàéë:"
msgstr "Файл:"
 
msgid ""
"\n"
9445,7 → 10154,7
 
#, fuzzy
msgid "HTML Files"
msgstr "Ôàéë:"
msgstr "Файл:"
 
msgid "html"
msgstr ""
9455,11 → 10164,11
 
#, fuzzy
msgid "Failed to open document."
msgstr "Çàîèñ íà òåêóù äîêóìåíò"
msgstr "Заоис на текущ документ"
 
#, fuzzy
msgid "Failed to save document."
msgstr "Çàîèñ íà òåêóù äîêóìåíò"
msgstr "Заоис на текущ документ"
 
msgid "Unit out of range. Use one of the scribus.UNIT_* constants."
msgstr ""
9466,59 → 10175,59
 
#, fuzzy
msgid "Extensions"
msgstr "Çà Scribus"
msgstr "За Scribus"
 
#, fuzzy
msgid "Console"
msgstr "Ñêðèé èíñòðóìåíòèòå"
msgstr "Скрий инструментите"
 
#, fuzzy
msgid "Scripter Preferences"
msgstr "Äîëåí ðåãèñòúð"
msgstr "Долен регистър"
 
#, fuzzy
msgid "Enable Extension Scripts"
msgstr "Çà Scribus"
msgstr "За Scribus"
 
#, fuzzy
msgid "Startup Script:"
msgstr "Äîëåí ðåãèñòúð"
msgstr "Долен регистър"
 
#, fuzzy
msgid "Errors:"
msgstr "Ôàòàëíà ãðåøêà"
msgstr "Фатална грешка"
 
#, fuzzy
msgid "Comments:"
msgstr "Ñúäúðæàíèå"
msgstr "Съдържание"
 
#, fuzzy
msgid "Keywords:"
msgstr "Óäåáåëåí"
msgstr "Удебелен"
 
#, fuzzy
msgid "Signs:"
msgstr "Ëèíèÿ"
msgstr "Линия"
 
#, fuzzy
msgid "Numbers:"
msgstr "Áðîé íà êîïèÿòà:"
msgstr "Брой на копията:"
 
#, fuzzy
msgid "Strings:"
msgstr "Îïöèè íà ìèøêàòà"
msgstr "Опции на мишката"
 
#, fuzzy
msgid "Base Texts:"
msgstr "Ïðîñò òåêñò"
msgstr "Прост текст"
 
#, fuzzy
msgid "Select Color"
msgstr "Èçáåðè öâÿò"
msgstr "Избери цвят"
 
#, fuzzy
msgid "Locate Startup Script"
msgstr "Äîëåí ðåãèñòúð"
msgstr "Долен регистър"
 
msgid "Argument must be page item name, or PyCObject instance"
msgstr ""
9525,11 → 10234,11
 
#, fuzzy
msgid "Property not found"
msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà òåêóù äîêóìåíò"
msgstr "Отпечатване на текущ документ"
 
#, fuzzy
msgid "Child not found"
msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà òåêóù äîêóìåíò"
msgstr "Отпечатване на текущ документ"
 
msgid "Couldn't convert result type '%1'."
msgstr ""
9545,7 → 10254,7
 
#, fuzzy
msgid "Scripter"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"
msgstr "Стандартно"
 
msgid "Embedded Python scripting support."
msgstr ""
9585,27 → 10294,27
 
#, fuzzy
msgid "&Exit"
msgstr "Èçõîä"
msgstr "Изход"
 
#, fuzzy
msgid "&Run"
msgstr "Îò .. äî .."
msgstr "От .. до .."
 
#, fuzzy
msgid "Run As &Console"
msgstr "Ïîêàæè èíñòðóìåíòèòå"
msgstr "Покажи инструментите"
 
#, fuzzy
msgid "&Save Output..."
msgstr "Çàïèøè êàòî PDF..."
msgstr "Запиши като PDF..."
 
#, fuzzy
msgid "&Script"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"
msgstr "Стандартно"
 
#, fuzzy
msgid "Scribus Python Console"
msgstr "Ïîêàæè èíñòðóìåíòèòå"
msgstr "Покажи инструментите"
 
msgid ""
"This is derived from standard Python console so it contains some limitations "
9623,12 → 10332,12
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Python Scripts (*.py)"
msgstr "Áèáëèîòåêà (*.scs);; Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"
msgid "Python Scripts (*.py *.PY)"
msgstr "Библиотека (*.scs);; Всички файлове (*)"
 
#, fuzzy
msgid "Open Python Script File"
msgstr "Áèáëèîòåêà (*.scs);; Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"
msgstr "Библиотека (*.scs);; Всички файлове (*)"
 
msgid "Save the Python Commands in File"
msgstr ""
9635,11 → 10344,11
 
#, fuzzy
msgid "Text Files (*.txt)"
msgstr "Òåêñòîâ ôàéë (*.txt);;Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"
msgstr "Текстов файл (*.txt);;Всички файлове (*)"
 
#, fuzzy
msgid "Save Current Output"
msgstr "Çàîèñ íà òåêóù äîêóìåíò"
msgstr "Заоис на текущ документ"
 
msgid "Failed to save EPS."
msgstr ""
9664,23 → 10373,23
 
#, fuzzy
msgid "Show &Console"
msgstr "Ïîêàæè èíñòðóìåíòèòå"
msgstr "Покажи инструментите"
 
#, fuzzy
msgid "&About Script..."
msgstr "Çà Scribus"
msgstr "За Scribus"
 
#, fuzzy
msgid "&Scribus Scripts"
msgstr "Äîëåí ðåãèñòúð"
msgstr "Долен регистър"
 
#, fuzzy
msgid "&Recent Scripts"
msgstr "Äîêóìåíòè"
msgstr "Документи"
 
#, fuzzy
msgid "Script error"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"
msgstr "Стандартно"
 
msgid ""
"If you are running an official script report it at <a href=\"http://bugs."
9699,19 → 10408,19
 
#, fuzzy
msgid "Examine Script"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"
msgstr "Стандартно"
 
#, fuzzy
msgid "Python Scripts (*.py);;All Files (*)"
msgstr "Áèáëèîòåêà (*.scs);; Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"
msgid "Python Scripts (*.py *.PY);;All Files (*)"
msgstr "Библиотека (*.scs);; Всички файлове (*)"
 
#, fuzzy
msgid "Documentation for:"
msgstr "Íàñòðîéêè íà äîêóìåíòà"
msgstr "Настройки на документа"
 
#, fuzzy
msgid "Script"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"
msgstr "Стандартно"
 
msgid " doesn't contain any docstring!"
msgstr ""
9718,7 → 10427,7
 
#, fuzzy
msgid "About Script"
msgstr "Çà Scribus"
msgstr "За Scribus"
 
msgid ""
"Setting up the Python plugin failed. Error details were printed to stderr. "
9744,16 → 10453,22
 
#, fuzzy
msgid "Object not found."
msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà òåêóù äîêóìåíò"
msgstr "Отпечатване на текущ документ"
 
#, fuzzy
msgid "Style not found."
msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà òåêóù äîêóìåíò"
msgstr "Отпечатване на текущ документ"
 
#, fuzzy
msgid "Cannot set style on a non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"
msgstr "Редактиране на промените на рамката"
 
msgid "Transparency out of bounds, must be 0 <= transparency <= 1."
msgstr ""
 
msgid "Blendmode out of bounds, must be 0 <= blendmode <= 15."
msgstr ""
 
msgid "Line width out of bounds, must be 0 <= line_width <= 12."
msgstr ""
 
9768,7 → 10483,7
 
#, fuzzy
msgid "Line style not found."
msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà òåêóù äîêóìåíò"
msgstr "Отпечатване на текущ документ"
 
msgid "Target is not an image frame."
msgstr ""
9796,7 → 10511,7
 
#, fuzzy
msgid "Cannot get text size of non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"
msgstr "Редактиране на промените на рамката"
 
msgid "Cannot get column count of non-text frame."
msgstr ""
9809,11 → 10524,11
 
#, fuzzy
msgid "Cannot get text of non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"
msgstr "Редактиране на промените на рамката"
 
#, fuzzy
msgid "Cannot set text of non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"
msgstr "Редактиране на промените на рамката"
 
msgid "Cannot insert text into non-text frame."
msgstr ""
9826,7 → 10541,7
 
#, fuzzy
msgid "Cannot set text alignment on a non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"
msgstr "Редактиране на промените на рамката"
 
msgid "Font size out of bounds - must be 1 <= size <= 512."
msgstr ""
9833,15 → 10548,15
 
#, fuzzy
msgid "Cannot set font size on a non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"
msgstr "Редактиране на промените на рамката"
 
#, fuzzy
msgid "Cannot set font on a non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"
msgstr "Редактиране на промените на рамката"
 
#, fuzzy
msgid "Font not found."
msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà òåêóù äîêóìåíò"
msgstr "Отпечатване на текущ документ"
 
msgid "Line space out of bounds, must be >= 0.1."
msgstr ""
9848,7 → 10563,7
 
#, fuzzy
msgid "Cannot set line spacing on a non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"
msgstr "Редактиране на промените на рамката"
 
msgid "Column gap out of bounds, must be positive."
msgstr ""
9855,7 → 10570,7
 
#, fuzzy
msgid "Cannot set column gap on a non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"
msgstr "Редактиране на промените на рамката"
 
msgid "Column count out of bounds, must be > 1."
msgstr ""
9862,7 → 10577,7
 
#, fuzzy
msgid "Cannot set number of columns on a non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"
msgstr "Редактиране на промените на рамката"
 
msgid "Selection index out of bounds"
msgstr ""
9869,27 → 10584,27
 
#, fuzzy
msgid "Cannot select text in a non-text frame"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"
msgstr "Редактиране на промените на рамката"
 
#, fuzzy
msgid "Cannot delete text from a non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"
msgstr "Редактиране на промените на рамката"
 
#, fuzzy
msgid "Cannot set text fill on a non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"
msgstr "Редактиране на промените на рамката"
 
#, fuzzy
msgid "Cannot set text stroke on a non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"
msgstr "Редактиране на промените на рамката"
 
#, fuzzy
msgid "Cannot set text shade on a non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"
msgstr "Редактиране на промените на рамката"
 
#, fuzzy
msgid "Can only link text frames."
msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"
msgstr "Скрий рамките"
 
msgid "Target frame must be empty."
msgstr ""
9905,7 → 10620,7
 
#, fuzzy
msgid "Cannot unlink a non-text frame."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"
msgstr "Редактиране на промените на рамката"
 
msgid "Object is not a linked text frame, can't unlink."
msgstr ""
9917,7 → 10632,7
 
#, fuzzy
msgid "Cannot convert a non-text frame to outlines."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"
msgstr "Редактиране на промените на рамката"
 
msgid "Only text frames can be checked for overflowing"
msgstr ""
9924,15 → 10639,15
 
#, fuzzy
msgid "Can't set bookmark on a non-text frame"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"
msgstr "Редактиране на промените на рамката"
 
#, fuzzy
msgid "Can't get info from a non-text frame"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"
msgstr "Редактиране на промените на рамката"
 
#, fuzzy
msgid "Insert value"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
msgid "Enter a value then press OK."
msgstr ""
9945,7 → 10660,7
 
#, fuzzy
msgid "Cannot render an empty sample."
msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò"
msgstr "Създаване на нов документ"
 
msgid "Unable to save pixmap"
msgstr ""
9952,11 → 10667,11
 
#, fuzzy
msgid "Cannot have an empty layer name."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"
msgstr "Редактиране на промените на рамката"
 
#, fuzzy
msgid "Layer not found."
msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà òåêóù äîêóìåíò"
msgstr "Отпечатване на текущ документ"
 
msgid "Cannot remove the last layer."
msgstr ""
9963,43 → 10678,43
 
#, fuzzy
msgid "Cannot create layer without a name."
msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò"
msgstr "Създаване на нов документ"
 
#, fuzzy
msgid "Color not found - python error"
msgstr "Çàòâîðè òåêóùèÿ äîêóìåíò"
msgstr "Затвори текущия документ"
 
#, fuzzy
msgid "Cannot get a color with an empty name."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"
msgstr "Редактиране на промените на рамката"
 
#, fuzzy
msgid "Color not found."
msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà òåêóù äîêóìåíò"
msgstr "Отпечатване на текущ документ"
 
#, fuzzy
msgid "Cannot change a color with an empty name."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"
msgstr "Редактиране на промените на рамката"
 
#, fuzzy
msgid "Color not found in document."
msgstr "Çàòâîðè òåêóùèÿ äîêóìåíò"
msgstr "Затвори текущия документ"
 
#, fuzzy
msgid "Color not found in default colors."
msgstr "Çàòâîðè òåêóùèÿ äîêóìåíò"
msgstr "Затвори текущия документ"
 
#, fuzzy
msgid "Cannot create a color with an empty name."
msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò"
msgstr "Създаване на нов документ"
 
#, fuzzy
msgid "Cannot delete a color with an empty name."
msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"
msgstr "Редактиране на промените на рамката"
 
#, fuzzy
msgid "Cannot replace a color with an empty name."
msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò"
msgstr "Създаване на нов документ"
 
msgid "The filename must be a string."
msgstr ""
10018,15 → 10733,15
 
#, fuzzy
msgid "Failed to export image"
msgstr "Çàîèñ íà òåêóù äîêóìåíò"
msgstr "Заоис на текущ документ"
 
#, fuzzy
msgid "Python Scripts (*.py);; All Files (*)"
msgstr "Áèáëèîòåêà (*.scs);; Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"
msgid "Python Scripts (*.py *.PY);; All Files (*)"
msgstr "Библиотека (*.scs);; Всички файлове (*)"
 
#, fuzzy
msgid "Run as Extension Script"
msgstr "Çà Scribus"
msgstr "За Scribus"
 
msgid "Import &SVG..."
msgstr ""
10033,11 → 10748,11
 
#, fuzzy
msgid "SVG Import"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
#, fuzzy
msgid "Imports SVG Files"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
msgid ""
"Imports most SVG files into the current document,\n"
10049,11 → 10764,11
 
#, fuzzy
msgid "SVG-Images (*.svg *.svgz);;All Files (*)"
msgstr "Áèáëèîòåêà (*.scs);; Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"
msgstr "Библиотека (*.scs);; Всички файлове (*)"
 
#, fuzzy
msgid "SVG-Images (*.svg);;All Files (*)"
msgstr "Äîêóìåíòè (*.scd);; Âñè÷êè äîêóìåíòè (*)"
msgstr "Документи (*.scd);; Всички документи (*)"
 
msgid "SVG file contains some unsupported features"
msgstr ""
10060,31 → 10775,31
 
#, fuzzy
msgid "Document Colors"
msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ:"
msgstr "Документация:"
 
#, fuzzy
msgid "Cr&eate color..."
msgstr "Öâåòîâå..."
msgstr "Цветове..."
 
#, fuzzy
msgid "C&olor Components..."
msgstr "Ñúäúðæàíèå"
msgstr "Съдържание"
 
#, fuzzy
msgid "&Import existing color..."
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
#, fuzzy
msgid "&Merge colors"
msgstr "Öâåòîâå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Цветове на страница"
 
#, fuzzy
msgid "&Replace colors"
msgstr "Çàìåíè ñ:"
msgstr "Замени с:"
 
#, fuzzy
msgid "Normal Vision"
msgstr "Ñòàíäàðòíî"
msgstr "Стандартно"
 
msgid "Protanopia (Red)"
msgstr ""
10097,7 → 10812,7
 
#, fuzzy
msgid "Full Color Blindness"
msgstr "Öâÿò íà çàïúëâàíå:"
msgstr "Цвят на запълване:"
 
msgid "Vision Defect:"
msgstr ""
10104,25 → 10819,22
 
#, fuzzy
msgid "Color Wheel"
msgstr "Öâåòîâè ìîäåë"
msgstr "Цветови модел"
 
msgid "C"
msgstr ""
 
msgid "M"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Y"
msgstr "äà"
msgstr "да"
 
#, fuzzy
msgid "K"
msgstr "Äà"
msgstr "Да"
 
#, fuzzy
msgid "Select Method:"
msgstr "Èçáåðè øðèôò"
msgstr "Избери шрифт"
 
msgid "Angle (0 - 90 degrees):"
msgstr ""
10129,19 → 10841,19
 
#, fuzzy
msgid "&Merge Colors"
msgstr "Öâåòîâå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Цветове на страница"
 
#, fuzzy
msgid "&Replace Colors"
msgstr "Çàìåíè ñ:"
msgstr "Замени с:"
 
#, fuzzy
msgid "Merge created colors into the document colors"
msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò"
msgstr "Създаване на нов документ"
 
#, fuzzy
msgid "Replace created colors in the document colors"
msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò"
msgstr "Създаване на нов документ"
 
msgid "Leave colors untouched"
msgstr ""
10156,7 → 10868,7
 
#, fuzzy
msgid "Sample color scheme"
msgstr "Èçáåðè öâÿò"
msgstr "Избери цвят"
 
msgid ""
"Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation "
10171,11 → 10883,11
 
#, fuzzy
msgid "Merging colors"
msgstr "Èçáåðè öâÿò"
msgstr "Избери цвят"
 
#, fuzzy
msgid "Error: "
msgstr "Ôàòàëíà ãðåøêà"
msgstr "Фатална грешка"
 
msgid "Color %1 exists already!"
msgstr ""
10188,7 → 10900,7
 
#, fuzzy
msgid "Color Merging"
msgstr "Öâåòîâè ìîäåë"
msgstr "Цветови модел"
 
msgid ""
"Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray "
10197,11 → 10909,11
 
#, fuzzy
msgid "&Color Wheel..."
msgstr "Öâåòîâå..."
msgstr "Цветове..."
 
#, fuzzy
msgid "Color setting helper"
msgstr "Öâÿò íà çàïúëâàíå:"
msgstr "Цвят на запълване:"
 
msgid "Color selector with color theory included."
msgstr ""
10208,7 → 10920,7
 
#, fuzzy
msgid "Set Color Components"
msgstr "Íîâ öâÿò"
msgstr "Нов цвят"
 
msgid "HSV"
msgstr ""
10239,7 → 10951,7
 
#, fuzzy
msgid "Complementary"
msgstr "Ðàçìåñòâàíå"
msgstr "Разместване"
 
msgid "Split Complementary"
msgstr ""
10252,7 → 10964,7
 
#, fuzzy
msgid "Base Color"
msgstr "Öâåòîâå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Цветове на страница"
 
msgid "Monochromatic Light"
msgstr ""
10298,31 → 11010,31
 
#, fuzzy
msgid "Export as Image(s)"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
#, fuzzy
msgid "&Export to Directory:"
msgstr "Èçáåðè öâÿò"
msgstr "Избери цвят"
 
#, fuzzy
msgid "Image &Type:"
msgstr "Èëþñòðàöèè:"
msgstr "Илюстрации:"
 
#, fuzzy
msgid "&Quality:"
msgstr "Èçõîä"
msgstr "Изход"
 
#, fuzzy
msgid "&Resolution:"
msgstr "Ðàçäåëèòåëíà ñïîñîáíîñò:"
msgstr "Разделителна способност:"
 
#, fuzzy
msgid "&Current page"
msgstr "Ñòðàíèöè çà îòïå÷àòâàíå"
msgstr "Страници за отпечатване"
 
#, fuzzy
msgid "&Range"
msgstr "Îò .. äî .."
msgstr "От .. до .."
 
msgid "Image size in Pixels"
msgstr ""
10329,7 → 11041,7
 
#, fuzzy
msgid "Export a range of pages"
msgstr "Õîðèçîíòàëíî ìàùàáèðàíå"
msgstr "Хоризонтално мащабиране"
 
msgid "Export all pages"
msgstr ""
10363,11 → 11075,11
 
#, fuzzy
msgid "Save as &Image..."
msgstr "Çàïèøè êàòî..."
msgstr "Запиши като..."
 
#, fuzzy
msgid "Export As Image"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
msgid "Exports selected pages as bitmap images."
msgstr ""
10374,7 → 11086,7
 
#, fuzzy
msgid "Save as Image"
msgstr "Çàïèøè êàòî"
msgstr "Запиши като"
 
msgid "Error writing the output file(s)."
msgstr ""
10390,7 → 11102,7
 
#, fuzzy
msgid "Yes all"
msgstr "Ðàçìàðêèðàíå íà âñè÷êî"
msgstr "Размаркиране на всичко"
 
msgid "Barcode Creator"
msgstr ""
10400,7 → 11112,7
 
#, fuzzy
msgid "Co&de:"
msgstr "Ñÿíêà:"
msgstr "Сянка:"
 
msgid "Select one of the available barcode type here"
msgstr ""
10426,7 → 11138,7
 
#, fuzzy
msgid "I&nclude checksum"
msgstr "Îòáåëÿçàí ëè å PDF-à"
msgstr "Отбелязан ли е PDF-а"
 
msgid "Generate and include a checksum in barcode"
msgstr ""
10439,11 → 11151,11
 
#, fuzzy
msgid "&Background"
msgstr "Ôîí:"
msgstr "Фон:"
 
#, fuzzy
msgid "Alt+B"
msgstr "Âñè÷êè"
msgstr "Всички"
 
msgid "Background color - under the code lines"
msgstr ""
10450,7 → 11162,7
 
#, fuzzy
msgid "&Lines"
msgstr "Ëèíèÿ"
msgstr "Линия"
 
msgid "Color of the lines in barcode"
msgstr ""
10463,7 → 11175,7
 
#, fuzzy
msgid "Preview of the result. 72dpi sample."
msgstr "Ñòèëîâå..."
msgstr "Стилове..."
 
msgid "12 or 13 digits"
msgstr ""
10483,7 → 11195,13
msgid "2 digits"
msgstr ""
 
msgid "9 or 10 digits separated appropriately with dashes"
msgid ""
"For ISBN-10 the data should contain 9 or 10 \t\t\t\t\t\t\t\tdigits separated "
"appropriately by dash characters.\n"
"For ISBN-13 the data should contain 12 or 13 \t\t\t\t\t\t\t\tdigits "
"separated appropriately by dash characters.\n"
"If the last digit is not given then the ISBN \t\t\t\t\t\t\t\tcheckdigit is "
"calculated automatically."
msgstr ""
 
msgid "Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%."
10516,12 → 11234,12
#, fuzzy
msgid "Error opening file: %1"
msgstr ""
"Íàñòèíàëè èñêàòå äà çàïèøåòå âúõó:\n"
"Настинали искате да запишете въху:\n"
"%1 ?"
 
#, fuzzy
msgid "Barcode incomplete"
msgstr "Ïå÷àòúò çàâúðøåí"
msgstr "Печатът завършен"
 
msgid "&Barcode Generator..."
msgstr ""
10534,15 → 11252,15
 
#, fuzzy
msgid "Save as &SVG..."
msgstr "Çàïèøè ñòðàíèöàòà êàòî EPS..."
msgstr "Запиши страницата като EPS..."
 
#, fuzzy
msgid "SVG Export"
msgstr "Ðåäàêòèðàíå"
msgstr "Редактиране"
 
#, fuzzy
msgid "Exports SVG Files"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
msgid "Exports the current page into an SVG file."
msgstr ""
10551,7 → 11269,7
"Do you really want to overwrite the File:\n"
"%1 ?"
msgstr ""
"Íàñòèíàëè èñêàòå äà çàïèøåòå âúõó:\n"
"Настинали искате да запишете въху:\n"
"%1 ?"
 
msgid "Import &EPS/PS..."
10559,11 → 11277,11
 
#, fuzzy
msgid "PS/EPS Importer"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
#, fuzzy
msgid "Imports EPS Files"
msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
msgstr "Вмъкване на страница"
 
msgid ""
"Imports most EPS files into the current document,\n"
10578,11 → 11296,11
 
#, fuzzy
msgid "Importing PostScript"
msgstr "Áèáëèîòåêà (*.scs);; Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"
msgstr "Библиотека (*.scs);; Всички файлове (*)"
 
#, fuzzy
msgid "Analyzing PostScript:"
msgstr "Ïðàâ ôîðìàò"
msgstr "Прав формат"
 
msgid ""
"Importing File:\n"
10598,7 → 11316,7
 
#, fuzzy
msgid "Scribus - My Plugin"
msgstr "Äîëåí ðåãèñòúð"
msgstr "Долен регистър"
 
msgid "The plugin worked!"
msgstr ""
10605,395 → 11323,399
 
#, fuzzy
msgid "My &Plugin"
msgstr "Ïîñòàâÿíå:"
msgstr "Поставяне:"
 
#, fuzzy
msgid "My Plugin"
msgstr "Ïîñòàâÿíå:"
msgstr "Поставяне:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Lines"
#~ msgstr "Линия"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Unit:"
#~ msgstr "Единици"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Minimum Scratch Space"
#~ msgstr "Вертикални интервали"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Unit"
#~ msgstr "Единици"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Name of the color is not unique"
#~ msgstr "Името на стила не е уникално"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Save..."
#~ msgstr "Запиши като..."
 
#, fuzzy
#~ msgid "Column 1"
#~ msgstr "Колонни линии"
 
#, fuzzy
#~ msgid "O&K"
#~ msgstr "Да"
 
#~ msgid "Embed in:"
#~ msgstr "Çàëåïåíî ñ:"
#~ msgstr "Залепено с:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Preview"
#~ msgstr "Ïðåãëåä"
#~ msgstr "Преглед"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Load..."
#~ msgstr "Çàðåæäàíå..."
#~ msgstr "Зареждане..."
 
#, fuzzy
#~ msgid "Pr&inter:"
#~ msgstr "Ïå÷àòàùî óñòðîéñòâî"
#~ msgstr "Печатащо устройство"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Horizontal Guides"
#~ msgstr "Õîðèçîíòàëíî îáúðíàòî"
#~ msgstr "Хоризонтално обърнато"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Vertical Guides"
#~ msgstr "Âåðòèêàëíè èíòåðâàëè"
#~ msgstr "Вертикални интервали"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Rows:"
#~ msgstr "Ïîçèöèÿ ïî X:"
#~ msgstr "Позиция по X:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "C&olumns:"
#~ msgstr "Êîëîíè:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Colum&n Gap"
#~ msgstr "Êîëîííè ëèíèè"
#~ msgstr "Колонни линии"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Margins"
#~ msgstr "Ïîëåòà:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Selection"
#~ msgstr "Èçáåðè øðèôò"
#~ msgstr "Избери шрифт"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Update"
#~ msgstr "Óïðàâëåíèå íà èëþñòðàöèè"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Copy Contents"
#~ msgstr "Ñúäúðæàíèå"
#~ msgstr "Съдържание"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Paste Contents"
#~ msgstr "Ñúäúðæàíèå"
 
#, fuzzy
#~ msgid "C&lear Contents"
#~ msgstr "Ñúäúðæàíèå"
#~ msgstr "Съдържание"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Underline Words Only"
#~ msgstr "Ïîä÷åðòàâàíå"
#~ msgstr "Подчертаване"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Strike Out"
#~ msgstr "Óäàð èçâúí"
#~ msgstr "Удар извън"
 
#, fuzzy
#~ msgid "A&pply"
#~ msgstr "Îòðàçè ïðîìåíèòå"
#~ msgstr "Отрази промените"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Image Settings"
#~ msgstr "ïàðàìåòðè íà óñòðîéñòâîòî"
#~ msgstr "параметри на устройството"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Error creating preview"
#~ msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà PDF ôàéë"
#~ msgstr "Грешка при създаване на PDF файл"
 
#~ msgid "Other Options"
#~ msgstr "Äðóãè îïöèè"
#~ msgstr "Други опции"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Sa&ve Contents on Changes"
#~ msgstr "Çàïèøè ñúäúðæàíèåòî íà èçëèçàíå"
#~ msgstr "Запиши съдържанието на излизане"
 
#~ msgid "Small"
#~ msgstr "Ìàëúê"
#~ msgstr "Малък"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Large"
#~ msgstr "Ñòðàíèöà"
 
#, fuzzy
#~ msgid "File Name:"
#~ msgstr "Datei&name:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "F&irst Page Number:"
#~ msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
#~ msgstr "Вмъкване на страница"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)"
#~ msgstr "Áèáëèîòåêà (*.scs);; Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"
#~ msgstr "Библиотека (*.scs);; Всички файлове (*)"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Small"
#~ msgstr "Ìàëúê"
#~ msgstr "Малък"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Medium"
#~ msgstr "Ñðåäåí"
#~ msgstr "Среден"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Large"
#~ msgstr "Ñòðàíèöà"
#~ msgstr "Страница"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Load Text from File"
#~ msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"
#~ msgstr "Скрий рамките"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Update Text Frame and Exit"
#~ msgstr "Ïðîìÿíà íà òåêñòîâà ðàìêà"
#~ msgstr "Промяна на текстова рамка"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Exit Without Updating Text Frame"
#~ msgstr "Ïðîìÿíà íà òåêñòîâà ðàìêà"
#~ msgstr "Промяна на текстова рамка"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Reload Text from Frame"
#~ msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"
#~ msgstr "Скрий рамките"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Update Text Frame"
#~ msgstr "Ïðîìÿíà íà òåêñòîâà ðàìêà"
#~ msgstr "Промяна на текстова рамка"
 
#, fuzzy
#~ msgid "End"
#~ msgstr "Ñÿíêà:"
#~ msgstr "Сянка:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "PostScript Files (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;"
#~ msgstr "Òåêñòîâ ôàéë (*.txt);;Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"
#~ msgstr "Текстов файл (*.txt);;Всички файлове (*)"
 
#, fuzzy
#~ msgid "SVG Images (*.svg *.svgz);;"
#~ msgstr "Áèáëèîòåêà (*.scs);; Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"
#~ msgstr "Библиотека (*.scs);; Всички файлове (*)"
 
#, fuzzy
#~ msgid "SVG Images (*.svg);;"
#~ msgstr "Äîêóìåíòè (*.scd);; Âñè÷êè äîêóìåíòè (*)"
#~ msgstr "Документи (*.scd);; Всички документи (*)"
 
#, fuzzy
#~ msgid "OpenOffice.org Draw (*.sxd);;"
#~ msgstr "Òåêñòîâ ôàéë (*.txt);;Âñè÷êè ôàéëîâå (*)"
#~ msgstr "Текстов файл (*.txt);;Всички файлове (*)"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Method:"
#~ msgstr "×åðâåíî:"
#~ msgstr "Червено:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;"
#~ msgstr "Äîêóìåíòè (*.scd);; Âñè÷êè äîêóìåíòè (*)"
#~ msgstr "Документи (*.scd);; Всички документи (*)"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Documents (*.sla *.scd);;"
#~ msgstr "Äîêóìåíòè (*.scd);; Âñè÷êè äîêóìåíòè (*)"
#~ msgstr "Документи (*.scd);; Всички документи (*)"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Book"
#~ msgstr "Áëîê"
#~ msgstr "Блок"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Proceed"
#~ msgstr "Ôîðñèðàí"
#~ msgstr "Форсиран"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Do you really want to delete this Style?"
#~ msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîçè ñòèë?"
#~ msgstr "Наистина ли искате да изтриете този стил?"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Leave Anyway"
#~ msgstr "Èçëåç íåçâèñèìî"
#~ msgstr "Излез незвисимо"
 
#, fuzzy
#~ msgid "C&lose Anyway"
#~ msgstr "Èçëåç íåçâèñèìî"
#~ msgstr "Излез незвисимо"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Save Now"
#~ msgstr "Çàïèøè ñåãà"
#~ msgstr "Запиши сега"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Export"
#~ msgstr "Ðåäàêòèðàíå"
#~ msgstr "Редактиране"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Show Master Page Names"
#~ msgstr "Ïîêàæè ðàìêèòå"
#~ msgstr "Покажи рамките"
 
#~ msgid "Facing Pages"
#~ msgstr "Ëèöåâè ñòðàíèöè"
#~ msgstr "Лицеви страници"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Left Page First"
#~ msgstr "Ëÿâàòà ñòðàíèöà ïúðâî"
#~ msgstr "Лявата страница първо"
 
#, fuzzy
#~ msgid "S&etup editor..."
#~ msgstr "Âçåìè èëþñòðàöèÿ..."
#~ msgstr "Вземи илюстрация..."
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Info and Languages..."
#~ msgstr "Îò .. äî .."
#~ msgstr "От .. до .."
 
#, fuzzy
#~ msgid "About Short Words"
#~ msgstr "Çà Scribus"
#~ msgstr "За Scribus"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Short Words setup"
#~ msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"
#~ msgstr "Покажи помощните линии"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Short Words Manual"
#~ msgstr "Ïîêàæè ïîìîùíèòå ëèíèè"
#~ msgstr "Покажи помощните линии"
 
#, fuzzy
#~ msgid "The program"
#~ msgstr "Ïðîãðàìèðàíå:"
#~ msgstr "Програмиране:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "is missing!"
#~ msgstr "Ëèïñè"
#~ msgstr "Липси"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Ad&vanced Options..."
#~ msgstr "Äðóãè îïöèè"
#~ msgstr "Други опции"
 
#, fuzzy
#~ msgid "S&cripter Manual..."
#~ msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ"
#~ msgstr "Документация"
 
#, fuzzy
#~ msgid "First &Line:"
#~ msgstr "Ïúðâà ëèíèÿ:"
#~ msgstr "Първа линия:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Left Ind&ent:"
#~ msgstr "Ëÿâî îòìåñòâàíå"
#~ msgstr "Ляво отместване"
 
#~ msgid "Apply Template"
#~ msgstr "Îòðàçè ôîðìàòà"
#~ msgstr "Отрази формата"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Template:"
#~ msgstr "Íîâà ôîðìà"
#~ msgstr "Нова форма"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Apply to &Current Page"
#~ msgstr "Îò ñòðàíèöà:"
#~ msgstr "От страница:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Apply to all &even Pages"
#~ msgstr "Îò ñòðàíèöà:"
#~ msgstr "От страница:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Update Picture"
#~ msgstr "Óïðàâëåíèå íà èëþñòðàöèè"
#~ msgstr "Управление на илюстрации"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Edit Picture"
#~ msgstr "Èëþñòðàöèÿ "
#~ msgstr "Илюстрация "
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Edit Text..."
#~ msgstr "Âçåìè òåêñò..."
#~ msgstr "Вземи текст..."
 
#, fuzzy
#~ msgid "Un&lock"
#~ msgstr "Áëîê"
#~ msgstr "Блок"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Un&group"
#~ msgstr "Ðàçãðóïèðàíå"
#~ msgstr "Разгрупиране"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Send to &Back"
#~ msgstr "Èçïðàòè íàçàä"
#~ msgstr "Изпрати назад"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Bring to &Front"
#~ msgstr "Èçâàäè îòïðåä"
#~ msgstr "Извади отпред"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Picture Frame"
#~ msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ðàìêà"
#~ msgstr "Редактиране на рамка"
 
#~ msgid "Insert Picture"
#~ msgstr "Âìúêâàíå íà èëþñòðàöèÿ"
#~ msgstr "Вмъкване на илюстрация"
 
#~ msgid "Edit Templates"
#~ msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ôîðìèòå"
#~ msgstr "Редактиране на формите"
 
#~ msgid "New Template"
#~ msgstr "Íîâà ôîðìà"
#~ msgstr "Нова форма"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Folio"
#~ msgstr "Óäåáåëåí"
#~ msgstr "Удебелен"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Ledger"
#~ msgstr "Â ñðåäàòà"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Outside:"
#~ msgstr "Îòâúí:"
#~ msgstr "Отвън:"
 
#~ msgid "Distribute/Align"
#~ msgstr "Ðàçïåðåäåëåíî ïîäðàâíÿâàíå"
#~ msgstr "Разпеределено подравняване"
 
#~ msgid "Left Sides"
#~ msgstr "Ëÿâà ñòðàíà"
#~ msgstr "Лява страна"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Between:"
#~ msgstr "ìåæäó:"
#~ msgstr "между:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Do Not Change"
#~ msgstr "Áåç ïðîìÿíà"
#~ msgstr "Без промяна"
 
#, fuzzy
#~ msgid "A&lign"
#~ msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå"
#~ msgstr "Подравняване"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Di&splacement"
#~ msgstr "Ðàçìåñòâàíå"
#~ msgstr "Разместване"
 
#~ msgid "Top Sides"
#~ msgstr "Ãîðå êðàé"
#~ msgstr "Горе край"
 
#~ msgid "Bottom Sides"
#~ msgstr "Äîëåí êðàé"
#~ msgstr "Долен край"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Bet&ween:"
#~ msgstr "ìåæäó:"
#~ msgstr "между:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Do &Not Change"
#~ msgstr "Áåç ïðîìÿíà"
#~ msgstr "Без промяна"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Al&ign"
#~ msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå"
#~ msgstr "Подравняване"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Document"
#~ msgstr "Äîêóìåíò "
#~ msgstr "Документ "
 
#, fuzzy
#~ msgid "Import Page(s)..."
#~ msgstr "Âìúêâàíå íà ñòðàíèöà"
#~ msgstr "Вмъкване на страница"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Document &Information..."
#~ msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà äîêóìåíòà"
#~ msgstr "Информация за документа"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Templates..."
#~ msgstr "Ôîðìè..."
#~ msgstr "Форми..."
 
#, fuzzy
#~ msgid "Distribute/&Align..."
#~ msgstr "Ðàçïðåäåëåíî ïîäðàâíÿâàíå..."
#~ msgstr "Разпределено подравняване..."
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Insert Special"
#~ msgstr "Âìúêâàíå íà ïðàâîúãúëíèöè"
#~ msgstr "Вмъкване на правоъгълници"
 
#, fuzzy
#~ msgid ""
11000,564 → 11722,544
#~ "Cannot write the File: \n"
#~ "%1"
#~ msgstr ""
#~ "Íàñòèíàëè èñêàòå äà çàïèøåòå âúõó:\n"
#~ "Настинали искате да запишете въху:\n"
#~ "%1 ?"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Ukrainian"
#~ msgstr "Óêðàéíñêè:"
#~ msgstr "Украйнски:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Template (&Left Page):"
#~ msgstr "Ôîðìà çà òàçè ñòðàíèöà"
#~ msgstr "Форма за тази страница"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Template (&Right Page):"
#~ msgstr "Ôîðìà çà òàçè ñòðàíèöà"
#~ msgstr "Форма за тази страница"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Kerning:"
#~ msgstr "Âíèìàíèÿ"
#~ msgstr "Внимания"
 
#, fuzzy
#~ msgid "L&ine Spacing:"
#~ msgstr "Ëèíåéíî ðàçòîÿíèå"
#~ msgstr "Линейно разтояние"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Font:"
#~ msgstr "Øðèôò"
#~ msgstr "Шрифт"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Si&ze:"
#~ msgstr "Ðàçìåð:"
#~ msgstr "Размер:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Effect:"
#~ msgstr "Åôåêòè"
#~ msgstr "Ефекти"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Alignment:"
#~ msgstr "Ïîäðàâíÿâàíå"
#~ msgstr "Подравняване"
 
#, fuzzy
#~ msgid "St&roke Color:"
#~ msgstr "Íîâ öâÿò:"
#~ msgstr "Нов цвят:"
 
#~ msgid "Vertical Spaces"
#~ msgstr "Âåðòèêàëíè èíòåðâàëè"
#~ msgstr "Вертикални интервали"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Abo&ve:"
#~ msgstr "Îòãîðå:"
#~ msgstr "Отгоре:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Below:"
#~ msgstr "Îòäîëó:"
#~ msgstr "Отдолу:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Import Template"
#~ msgstr "Îòðàçè ôîðìàòà"
#~ msgstr "Отрази формата"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Import Template"
#~ msgstr "Îòðàçè ôîðìàòà"
#~ msgstr "Отрази формата"
 
#~ msgid "Left Page first"
#~ msgstr "Ëÿâàòà ñòðàíèöà ïúðâî"
#~ msgstr "Лявата страница първо"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Kerning:"
#~ msgstr "Âíèìàíèÿ"
#~ msgstr "Внимания"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Insert Special..."
#~ msgstr "Âìúêâàíå..."
#~ msgstr "Вмъкване..."
 
#, fuzzy
#~ msgid "Brazilian Portugese"
#~ msgstr "Óêðàéíñêè:"
#~ msgstr "Украйнски:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Catalan:"
#~ msgstr "Êóðñèâ"
#~ msgstr "Курсив"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Czech:"
#~ msgstr "Ôðåíñêè:"
#~ msgstr "Френски:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Danish:"
#~ msgstr "Ðàçìåñòâàíå:"
#~ msgstr "Разместване:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Dutch:"
#~ msgstr "Àâòîð:"
#~ msgstr "Автор:"
 
#~ msgid "French:"
#~ msgstr "Ôðåíñêè:"
#~ msgstr "Френски:"
 
#~ msgid "German:"
#~ msgstr "Íåìñêè:"
#~ msgstr "Немски:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Italian:"
#~ msgstr "Êóðñèâ"
#~ msgstr "Курсив"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Portugese (Brazilian):"
#~ msgstr "Óêðàéíñêè:"
#~ msgstr "Украйнски:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Serbian:"
#~ msgstr "Ñëîâàøêè:"
#~ msgstr "Словашки:"
 
#~ msgid "Slovak:"
#~ msgstr "Ñëîâàøêè:"
#~ msgstr "Словашки:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Slovenian:"
#~ msgstr "Ñëîâàøêè:"
#~ msgstr "Словашки:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Spanish:"
#~ msgstr "Ðàçìåñòâàíå:"
#~ msgstr "Разместване:"
 
#~ msgid "Ukrainian:"
#~ msgstr "Óêðàéíñêè:"
#~ msgstr "Украйнски:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Basque:"
#~ msgstr "Áàçèðàíà íà:"
#~ msgstr "Базирана на:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Brazilian:"
#~ msgstr "Óêðàéíñêè:"
#~ msgstr "Украйнски:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Bulgarian:"
#~ msgstr "Áúëãàðñêè"
#~ msgstr "Български"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Galician:"
#~ msgstr "Óêðàéíñêè:"
#~ msgstr "Украйнски:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Hungarian:"
#~ msgstr "Áúëãàðñêè"
#~ msgstr "Български"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Fonts Preview"
#~ msgstr "Ïðåãëåä"
#~ msgstr "Преглед"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Update paragraph styles"
#~ msgstr "Ñòèëîâå..."
#~ msgstr "Стилове..."
 
#, fuzzy
#~ msgid "Pack paragraph styles"
#~ msgstr "Ñòèëîâå..."
#~ msgstr "Стилове..."
 
#, fuzzy
#~ msgid "Global Font Settings"
#~ msgstr "Îáùè øðèôòîâè îïöèè"
#~ msgstr "Общи шрифтови опции"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Get Text..."
#~ msgstr "Âçåìè òåêñò..."
#~ msgstr "Вземи текст..."
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Append Text..."
#~ msgstr "Âçåìè òåêñò..."
#~ msgstr "Вземи текст..."
 
#, fuzzy
#~ msgid "Show P&roperties..."
#~ msgstr "Ïàðàìåòðè:"
#~ msgstr "Параметри:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Presentation"
#~ msgstr "Ïàðàìåòðè íà ïå÷àòàùîòî óñòðîéñòâî"
#~ msgstr "Параметри на печатащото устройство"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Delete color:"
#~ msgstr "Èçòðèé öâåòà"
#~ msgstr "Изтрий цвета"
 
#~ msgid "Replace it with:"
#~ msgstr "Çàìåíè ñ:"
#~ msgstr "Замени с:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Do measurements"
#~ msgstr "Ïîêàæè ìåðêèòå"
#~ msgstr "Покажи мерките"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Points (pts)"
#~ msgstr "Òî÷êè (ò÷.)"
#~ msgstr "Точки (тч.)"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Orientation:"
#~ msgstr "Èäåíòè÷íîñò"
#~ msgstr "Идентичност"
 
#~ msgid "Height:"
#~ msgstr "Âèñî÷èíà:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Portugese (Brazilian)"
#~ msgstr "Óêðàéíñêè:"
#~ msgstr "Украйнски:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Close the current Document"
#~ msgstr "Çàòâîðè òåêóùèÿ äîêóìåíò"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Print the current Document"
#~ msgstr "Îòïå÷àòâàíå íà òåêóù äîêóìåíò"
#~ msgstr "Отпечатване на текущ документ"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Save the current Document as PDF"
#~ msgstr "Çàîèñ íà òåêóù äîêóìåíò"
#~ msgstr "Заоис на текущ документ"
 
#~ msgid "Open..."
#~ msgstr "Îòâîðè..."
#~ msgstr "Отвори..."
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Get Text/Picture..."
#~ msgstr "Âçåìè Èëþñòðàöèÿ/Òåêñò..."
#~ msgstr "Вземи Илюстрация/Текст..."
 
#~ msgid "Document Setup..."
#~ msgstr "Íàñòðîéêè íà äîêóìåíòà..."
#~ msgstr "Настройки на документа..."
 
#~ msgid "Select all"
#~ msgstr "Ìàðêèðàíå íà âñè÷êî"
#~ msgstr "Маркиране на всичко"
 
#~ msgid "Templates..."
#~ msgstr "Ôîðìè..."
#~ msgstr "Форми..."
 
#, fuzzy
#~ msgid "Select New Font"
#~ msgstr "Èçáåðè øðèôò"
#~ msgstr "Избери шрифт"
 
#~ msgid "Duplicate"
#~ msgstr "Ïîâòîðåíèå"
#~ msgstr "Повторение"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Un-group"
#~ msgstr "Ðàçãðóïèðàíå"
#~ msgstr "Разгрупиране"
 
#~ msgid "Send to Back"
#~ msgstr "Èçïðàòè íàçàä"
#~ msgstr "Изпрати назад"
 
#~ msgid "Bring to Front"
#~ msgstr "Èçâàäè îòïðåä"
#~ msgstr "Извади отпред"
 
#~ msgid "Distribute/Align..."
#~ msgstr "Ðàçïðåäåëåíî ïîäðàâíÿâàíå..."
#~ msgstr "Разпределено подравняване..."
 
#~ msgid "Insert..."
#~ msgstr "Âìúêâàíå..."
#~ msgstr "Вмъкване..."
 
#~ msgid "Delete..."
#~ msgstr "Èçòðèâàíå..."
#~ msgstr "Изтриване..."
 
#~ msgid "Move..."
#~ msgstr "Ïðåìåñòâàíå..."
#~ msgstr "Преместване..."
 
#~ msgid "Apply Template..."
#~ msgstr "Îòðàçè ôîðìàòà..."
#~ msgstr "Отрази формата..."
 
#, fuzzy
#~ msgid "Manage Guides..."
#~ msgstr "Ïîìîùíè ïîëåòà"
#~ msgstr "Помощни полета"
 
#~ msgid "Fit in Window"
#~ msgstr "Ñúáåðè â ïðîçîðåö"
 
#~ msgid "Hide Margins"
#~ msgstr "Ñêðèé ïîëåòàòà"
#~ msgstr "Скрий полетата"
 
#~ msgid "Hide Frames"
#~ msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"
#~ msgstr "Скрий рамките"
 
#~ msgid "Hide Images"
#~ msgstr "Ñêðèé èëþñòðàöèèòå"
#~ msgstr "Скрий илюстрациите"
 
#~ msgid "Snap to Grid"
#~ msgstr "Çàëåïè çà ðàñòåðà"
#~ msgstr "Залепи за растера"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Tooltips"
#~ msgstr "Èíñòðóìåíòè"
#~ msgstr "Инструменти"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Fonts..."
#~ msgstr "Øðèôòîâå..."
#~ msgstr "Шрифтове..."
 
#~ msgid "Fonts..."
#~ msgstr "Øðèôòîâå..."
#~ msgstr "Шрифтове..."
 
#~ msgid "About Scribus"
#~ msgstr "Çà Scribus"
#~ msgstr "За Scribus"
 
#~ msgid "Online-Help..."
#~ msgstr "Ïîìîù..."
#~ msgstr "Помощ..."
 
#~ msgid "Get Text/Picture..."
#~ msgstr "Âçåìè Èëþñòðàöèÿ/Òåêñò..."
#~ msgstr "Вземи Илюстрация/Текст..."
 
#~ msgid "Get Picture..."
#~ msgstr "Âçåìè èëþñòðàöèÿ..."
#~ msgstr "Вземи илюстрация..."
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Undo Object Change"
#~ msgstr "Áåç ïðîìÿíà"
#~ msgstr "Без промяна"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Outline Text"
#~ msgstr "Ëèíèè"
#~ msgstr "Линии"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Inserting"
#~ msgstr "Âìúêâàíå"
#~ msgstr "Вмъкване"
 
#~ msgid "Inserting"
#~ msgstr "Âìúêâàíå"
#~ msgstr "Вмъкване"
 
#, fuzzy
#~ msgid "M&inor Grid Spacing:"
#~ msgstr "Ñïîìàãàòåëåí ðàñòåð:"
#~ msgstr "Спомагателен растер:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Ma&jor Grid Spacing:"
#~ msgstr "Îñíîâåí ðàñòåð:"
#~ msgstr "Основен растер:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Grid Colors"
#~ msgstr "Öâåòîâå íà ðàñòåðà:"
#~ msgstr "Цветове на растера:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&User Guides Color:"
#~ msgstr "Öâÿò íà îñíîâíèÿ ðàñòåð:"
#~ msgstr "Цвят на основния растер:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Base&line Grid Color:"
#~ msgstr "Öâÿò íà ñïîìàãàòåëíèÿ ðàñòåð:"
#~ msgstr "Цвят на спомагателния растер:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "O&n"
#~ msgstr "Îòâîðè"
#~ msgstr "Отвори"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Default &Font:"
#~ msgstr "Øðèôò ïî ïîäðàçáèðàíå"
#~ msgstr "Шрифт по подразбиране"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Default &Size:"
#~ msgstr "Ãîëåìèíà ïî ïîäðàçáèðàíå"
#~ msgstr "Големина по подразбиране"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Display Pages &Side by Side"
#~ msgstr "Ïîêàæè ñòðàíèöèòå ñòðàíà ïî ñòðàíà"
#~ msgstr "Покажи страниците страна по страна"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Scribus - New Macro"
#~ msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ"
#~ msgstr "Документация"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Editing Macro:"
#~ msgstr "Èçëèçàíå"
#~ msgstr "Излизане"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Ok"
#~ msgstr "Äà"
#~ msgstr "Да"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Load Source ..."
#~ msgstr "Çàðåæäàíå..."
#~ msgstr "Зареждане..."
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Save Source As..."
#~ msgstr "Çàïèøè êàòî..."
#~ msgstr "Запиши като..."
 
#, fuzzy
#~ msgid "<qt>Create a new macro.</qt>"
#~ msgstr "Ñúçäàâàíå íà íîâ äîêóìåíò"
#~ msgstr "Създаване на нов документ"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Return to Scribus"
#~ msgstr "Çà Scribus"
#~ msgstr "За Scribus"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Alt+M"
#~ msgstr "Âñè÷êè"
#~ msgstr "Всички"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Set Accel"
#~ msgstr "Ìàðêèðàíå íà âñè÷êî"
#~ msgstr "Маркиране на всичко"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Alt+X"
#~ msgstr "Âñè÷êè"
#~ msgstr "Всички"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Delete &All"
#~ msgstr "Èçòðèâàíå"
#~ msgstr "Изтриване"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Delete all macros."
#~ msgstr "Èçòðèé öâåòà"
#~ msgstr "Изтрий цвета"
 
#, fuzzy
#~ msgid "S&cript"
#~ msgstr "Ñòàíäàðòíî"
#~ msgstr "Стандартно"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Scribus - Macro Manager"
#~ msgstr "Äîêóìåíòàöèÿ"
#~ msgstr "Документация"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Script File:"
#~ msgstr "Ñòàíäàðòíî"
#~ msgstr "Стандартно"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Save changes and close"
#~ msgstr "Çàîèñ íà òåêóù äîêóìåíò"
#~ msgstr "Заоис на текущ документ"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Cannot save to a blank filename."
#~ msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïðîìåíèòå íà ðàìêàòà"
#~ msgstr "Редактиране на промените на рамката"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Manage Macros"
#~ msgstr "Óïðàâëåíèå íà èëþñòðàöèè"
#~ msgstr "Управление на илюстрации"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Options"
#~ msgstr "Îïöèè"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Fully Automatic"
#~ msgstr "Àâòîìàòè÷íà òåêñòîâà êóòèÿ"
#~ msgstr "Автоматична текстова кутия"
 
#~ msgid "Programming:"
#~ msgstr "Ïðîãðàìèðàíå:"
#~ msgstr "Програмиране:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Edit Frame"
#~ msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ðàìêà"
#~ msgstr "Редактиране на рамка"
 
#, fuzzy
#~ msgid "PDF Documents (*.pdf);;All Files (*)"
#~ msgstr "Äîêóìåíòè (*.scd);; Âñè÷êè äîêóìåíòè (*)"
#~ msgstr "Документи (*.scd);; Всички документи (*)"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Document &Info..."
#~ msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà äîêóìåíòà..."
#~ msgstr "Информация за документа..."
 
#~ msgid "Face:"
#~ msgstr "Ëèöå:"
#~ msgstr "Лице:"
 
#~ msgid "Load..."
#~ msgstr "Çàðåæäàíå..."
#~ msgstr "Зареждане..."
 
#~ msgid "Left:"
#~ msgstr "Ëÿâî:"
#~ msgstr "Ляво:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "X-Pos.:"
#~ msgstr "Ïîçèöèÿ ïî X:"
#~ msgstr "Позиция по X:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Y-Pos.:"
#~ msgstr "Ïîçèöèÿ ïî Y:"
#~ msgstr "Позиция по Y:"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Manage Guides..."
#~ msgstr "Ïîìîùíè ïîëåòà"
#~ msgstr "Помощни полета"
 
#, fuzzy
#~ msgid "PDF-Tools"
#~ msgstr "Èíñòðóìåíòè"
#~ msgstr "Инструменти"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Leave"
#~ msgstr "Çàïèøè"
#~ msgstr "Запиши"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Quality :"
#~ msgstr "Èçõîä"
#~ msgstr "Изход"
 
#~ msgid "Print last page first"
#~ msgstr "Çàïî÷íè îò ïîñëåäíàòà ñòðàíèöà"
#~ msgstr "Започни от последната страница"
 
#~ msgid "Print first page first"
#~ msgstr "Çàïî÷è îò ïúðâàòà ñòðàíèöà"
#~ msgstr "Започи от първата страница"
 
#~ msgid "Show Images"
#~ msgstr "Ïîêàæè èëþñòðàöèèòå"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Hide Grid"
#~ msgstr "Ñêðèé ïîìîùíèòå ëèíèè"
#~ msgstr "Скрий помощните линии"
 
#~ msgid "Snap to Guides"
#~ msgstr "Çàëåïè çà ïîìîùíèòå ëèíèè"
#~ msgstr "Залепи за помощните линии"
 
#~ msgid "Big"
#~ msgstr "Ãîëÿì"
#~ msgstr "Голям"
 
#~ msgid "Actual Size"
#~ msgstr "Àêòóàëíà ãîëåìèíà"
#~ msgstr "Актуална големина"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Hide &Margins"
#~ msgstr "Ñêðèé ïîëåòàòà"
#~ msgstr "Скрий полетата"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Hide &Frames"
#~ msgstr "Ñêðèé ðàìêèòå"
#~ msgstr "Скрий рамките"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Hide &Images"
#~ msgstr "Ñêðèé èëþñòðàöèèòå"
#~ msgstr "Скрий илюстрациите"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Snap to &Grid"
#~ msgstr "Çàëåïè çà ðàñòåðà"
#~ msgstr "Залепи за растера"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Hide G&uides"
#~ msgstr "Ñêðèé ïîìîùíèòå ëèíèè"
#~ msgstr "Скрий помощните линии"
 
#~ msgid "Gutter Width:"
#~ msgstr "Îòñòúï:"
#~ msgstr "Отстъп:"
 
#~ msgid "W:"
#~ msgstr "Â:"
#~ msgstr "В:"
 
#~ msgid "OK to delete Color:"
#~ msgstr "ÄÀ çà èçòðèâàíå íà öâåòà:"
#~ msgstr "ДА за изтриване на цвета:"
 
#~ msgid "Edit Colors"
#~ msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà öâåòîâåòå"
#~ msgstr "Редактиране на цветовете"
 
#~ msgid "Hide Colors"
#~ msgstr "Ñêðèé öâåòîâåòå"
#~ msgstr "Скрий цветовете"
 
#~ msgid "Show Outline"
#~ msgstr "Ïîêàæè ëèíèèòå"
 
#~ msgid "Hide Outline"
#~ msgstr "Ñêðèé ëèíèèòå"
#~ msgstr "Скрий линиите"
 
#~ msgid "Print to printer:"
#~ msgstr "Îòïå÷àòàé íà Ïå÷àòàùî óñòðîéñòâî:"
#~ msgstr "Отпечатай на Печатащо устройство:"
 
#~ msgid "locally connected"
#~ msgstr "Ëîêàíî ñâúðçàíî"
#~ msgstr "Локано свързано"
 
#~ msgid "Paper format"
#~ msgstr "Ôîðìàò íà õàðòèÿòà"
#~ msgstr "Формат на хартията"
 
#~ msgid "Platinum-Style"
#~ msgstr "Ïëàòèíåí"
#~ msgstr "Платинен"
 
#~ msgid "Motif-Style"
#~ msgstr "Motif"
11569,94 → 12271,94
#~ msgstr "CDE"
 
#~ msgid "Printing-Error"
#~ msgstr "Ãðåøêà ïðè ïå÷àò"
#~ msgstr "Грешка при печат"
 
#~ msgid "Saving aborted"
#~ msgstr "Ïðåêúñíàòî çàïèñâàíå"
#~ msgstr "Прекъснато записване"
 
#~ msgid "Loading aborted"
#~ msgstr "Ïðåêúñíàòî çàðåæäàíå"
#~ msgstr "Прекъснато зареждане"
 
#~ msgid " loaded"
#~ msgstr " çàðåäåí"
#~ msgstr " зареден"
 
#~ msgid " saved"
#~ msgstr " çàïèñàí"
#~ msgstr " записан"
 
#~ msgid "Unable to create PDF-File."
#~ msgstr "Íåóñïåøíî ñúçäàâàíå íà PDF"
#~ msgstr "Неуспешно създаване на PDF"
 
#~ msgid "Error during EPS-Export"
#~ msgstr "Ãðåøêà ïðè åêñïîðòèðàíå äî EPS"
#~ msgstr "Грешка при експортиране до EPS"
 
#~ msgid "Downsample Color-Images to:"
#~ msgstr "Ïîäïðèìåð öâåòíà èëþñòðàöèÿ íà:"
#~ msgstr "Подпример цветна илюстрация на:"
 
#~ msgid "Downsample Grayscale-Images to:"
#~ msgstr "Ïîäïðèìåð Ñèâîñòåïåííà èëþñòðàöèÿ íà:"
#~ msgstr "Подпример Сивостепенна илюстрация на:"
 
#~ msgid "Compatibility"
#~ msgstr "Ñúâìåñòèìîñò"
#~ msgstr "Съвместимост"
 
#~ msgid "To End"
#~ msgstr "Äî êðàÿ"
#~ msgstr "До края"
 
#~ msgid "Modify..."
#~ msgstr "Ïðîìåíè..."
#~ msgstr "Промени..."
 
#~ msgid "Modify Frame"
#~ msgstr "Ïðîìÿíà íà ðàìêà"
#~ msgstr "Промяна на рамка"
 
#~ msgid "Don't print"
#~ msgstr "Íå ïå÷àòàé"
#~ msgstr "Не печатай"
 
#~ msgid "Ordinary Text"
#~ msgstr "Ñòàíäàðòåí òåêñò"
#~ msgstr "Стандартен текст"
 
#~ msgid "Textdistance"
#~ msgstr "Òåñêòîâî ðàçòîÿíèå"
#~ msgstr "Тесктово разтояние"
 
#~ msgid "Shift+Click to add Point; Ctrl+Click to delete Point"
#~ msgstr "Shift+Click äîáàâÿ òî÷êà; Ctrl+Click iztriwa to`ka"
#~ msgstr "Shift+Click добавя точка; Ctrl+Click iztriwa to`ka"
 
#~ msgid "No Fill"
#~ msgstr "Ïðîçðà÷åí"
#~ msgstr "Прозрачен"
 
#~ msgid "Background Color:"
#~ msgstr "Öâÿò íà ôîí:"
#~ msgstr "Цвят на фон:"
 
#~ msgid "Vertical flipped"
#~ msgstr "Âåðòèêàëíî îáúðíàòî"
#~ msgstr "Вертикално обърнато"
 
#~ msgid "Modify Pictureframe"
#~ msgstr "Ïðîìÿíà íà ðàìêàòà íà èëþñòðàöèÿ"
#~ msgstr "Промяна на рамката на илюстрация"
 
#~ msgid "Scaling X:"
#~ msgstr "Ìàùàáèðàíå ïî X:"
#~ msgstr "Мащабиране по X:"
 
#~ msgid "Scaling Y:"
#~ msgstr "Ìàùàáèðàíå ïî Y:"
#~ msgstr "Мащабиране по Y:"
 
#~ msgid "Break Textchains"
#~ msgstr "ðàçïàäàíå íà òåêñòîâè âðúçêè"
#~ msgstr "разпадане на текстови връзки"
 
#~ msgid "Hungarian and Italian:"
#~ msgstr "Óíãàðñêè è èòàëèàíñêè:"
#~ msgstr "Унгарски и италиански:"
 
#~ msgid "New Style:"
#~ msgstr "Íîâ ñòèë:"
#~ msgstr "Нов стил:"
 
#~ msgid "Styles"
#~ msgstr "Ñòèëîâå"
#~ msgstr "Стилове"
 
#~ msgid "AFM-File available"
#~ msgstr "AFM-íàëè÷íîñò íà ôàéëîâå"
#~ msgstr "AFM-наличност на файлове"
 
#~ msgid "Remove Items from previous Template"
#~ msgstr "Ïðåìàõíè îáåêòèòå îò ïðåäèøíàòà ôîðìà"
#~ msgstr "Премахни обектите от предишната форма"
 
#~ msgid "Left Page based on:"
#~ msgstr "Ëÿâà ñòðàíèöà áàçèðàíà íà:"
#~ msgstr "Лява страница базирана на:"
 
#~ msgid "Right Page based on:"
#~ msgstr "Äÿñíà ñòðàíèöà áàçèðàíà íà:"
#~ msgstr "Дясна страница базирана на:"