Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 7507 → Rev 7508

/branches/Version13x/Scribus/scribus/po/scribus.dz.po
13,7 → 13,7
msgstr ""
"Project-Id-Version: scribus_1.2/scribus.pot\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-10-28 14:08+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2006-12-21 23:33+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-17 16:56+0530\n"
"Last-Translator: norbu <nor_den@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Dzongkha <pgeyleg@dit.gov.com>\n"
185,10 → 185,6
msgid "Get Text..."
msgstr "ཚིག་ཡིག་ལེན..."
 
#, fuzzy
msgid "Get Text 2..."
msgstr "ཚིག་ཡིག་ལེན..."
 
msgid "Append &Text..."
msgstr "ཚིག་ཡིག་འདི་མཇུག་བསྣོན་འབད...(&T)"
 
500,6 → 496,9
msgid "Sample Text"
msgstr "ཚིག་ཡིག་གི་དཔེ་ཚད་བཙུགས།(&I)"
 
msgid "Sticky Tools"
msgstr ""
 
msgid "&Insert..."
msgstr "བཙུགས...(&I)"
 
532,10 → 531,14
msgstr "རྒྱུ་དངོས..."
 
#, fuzzy
msgid "&Fit in window"
msgstr "ཝིན་ཌོ་གི་ནང་ལུ་ཚུད་སྒྲིག་འབད།(&F)"
msgid "&Fit to Height"
msgstr "གཡོན་ལས་གཡས་ལུ།"
 
#, fuzzy
msgid "Fit to Width"
msgstr "ཝིན་ཌོ་ནང་ཚུད་སྒྲིག་འབད།"
 
#, fuzzy
msgid "&50%"
msgstr "% ༥༠"
 
560,6 → 563,10
msgid "Show &Margins"
msgstr "ས་སྟོང་ཚུ་སྟོན།(&M)"
 
#, fuzzy
msgid "Show Bleeds"
msgstr "བང་རིམ་ཚུ་སྟོན།"
 
msgid "Show &Frames"
msgstr "གཞི་ཁྲམ་ཚུ་སྟོན།(&F)"
 
821,6 → 828,13
msgstr "ཀེར་ཐིག་གི་ལམ་སྟོན་པ།"
 
#, fuzzy
msgid "&Zero Width Space"
msgstr "ཀེར་ཐིག་བར་སྟོང་ཚུ།"
 
msgid "Zero Width NB Space"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Copyright"
msgstr "འདྲ་བཤུས།"
 
1001,10 → 1015,10
msgid "Selection"
msgstr "སེལ་འཐུ་འབད།"
 
msgid "Align right sides of objects to left side of anchor"
msgid "Align right sides of items to left side of anchor"
msgstr ""
 
msgid "Align left sides of objects to right side of anchor"
msgid "Align left sides of items to right side of anchor"
msgstr ""
 
#, fuzzy
1015,7 → 1029,7
msgid "Align right sides"
msgstr "གཡས་ཕྲང་།"
 
msgid "Align tops of objects to bottom of anchor"
msgid "Align tops of items to bottom of anchor"
msgstr ""
 
msgid "Center on vertical axis"
1028,7 → 1042,7
msgid "Center on horizontal axis"
msgstr ""
 
msgid "Align bottoms of objects to top of anchor"
msgid "Align bottoms of items to top of anchor"
msgstr ""
 
#, fuzzy
1039,10 → 1053,10
msgid "&Selected Guide:"
msgstr "ས་སྒོ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་འབདཝ།"
 
msgid "Make horizontal gaps between objects equal"
msgid "Make horizontal gaps between items equal"
msgstr ""
 
msgid "Make horizontal gaps between objects equal to the value specified"
msgid "Make horizontal gaps between items equal to the value specified"
msgstr ""
 
msgid "Distribute right sides equidistantly"
1055,10 → 1069,10
msgid "Distribute centers equidistantly horizontally"
msgstr ""
 
msgid "Make vertical gaps between objects equal"
msgid "Make vertical gaps between items equal"
msgstr ""
 
msgid "Make vertical gaps between objects equal to the value specified"
msgid "Make vertical gaps between items equal to the value specified"
msgstr ""
 
msgid "Distribute left sides equidistantly"
1071,18 → 1085,17
msgid "Distribute tops equidistantly"
msgstr "ཆ་ཅན་འབད་བགོ་བཀྲམ།(&E)"
 
msgid "Make horizontal gaps between objects and sides of page equal"
msgid "Make horizontal gaps between items and sides of page equal"
msgstr ""
 
msgid ""
"Make vertical gaps between objects and the top and bottom of page margins "
"equal"
"Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal"
msgstr ""
 
msgid "Make horizontal gaps between objects and sides of page margins equal"
msgid "Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal"
msgstr ""
 
msgid "Make vertical gaps between objects and the top and bottom of page equal"
msgid "Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal"
msgstr ""
 
#, fuzzy
1508,7 → 1521,9
msgid "Open"
msgstr "ཁ་ཕྱེ།"
 
msgid "Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)"
#, fuzzy
msgid ""
"Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *epsi);;All Files (*)"
msgstr ""
"གཟུགས་བརྙན་(*.ཊི་ཨའི་ཨེཕ *.པི་ཨེན་ཇི*.ཇེ་པི་ཇི *.ཨེགསི་པི་ཨེམ);;པོསིཊི་སིཀིརིཔཊི (*.ཨི་པི་ཨེསི);;ཡིག་སྣོད་"
"ཆ་མཉམ (*)"
1682,6 → 1697,14
msgid "Select Character:"
msgstr "ཡིག་འབྲུ་སེལ་འཐུ་འབད་:"
 
#, fuzzy
msgid "Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)"
msgstr "པོསིཊི་སིཀིརིཔཊི་གི་ཡིག་སྣོད་(*.པི་ཨེསི་);;ཡིག་སྣོད་ཚུ་ཆ་མཉམ་ (*)"
 
#, fuzzy
msgid "Enhanced Palette"
msgstr "ཤོག་ལེབ་ཀྱི་པེ་ལེཊི་སྟོན།"
 
msgid "Font:"
msgstr "ཡིག་གཟུགས:"
 
1689,13 → 1712,15
msgid "Character Class:"
msgstr "ཡིག་འབྲུ་ཚུ།"
 
#, fuzzy
msgid "&Insert Code:"
msgstr "བཙུགས་(&I)"
 
msgid "&Insert"
msgstr "བཙུགས་(&I)"
 
msgid "Quick Palette"
msgstr ""
 
msgid "Hide Enhanced"
msgstr ""
 
msgid "Insert the characters at the cursor in the text"
msgstr "ཚིག་ཡིག་འདི་ནང་འོད་རྟགས་འདི་གུ་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་བཙུགས།"
 
1702,13 → 1727,6
msgid "Delete the current selection(s)."
msgstr "ད་ལྟོའི་སེལ་འཐུ་འདི་བཏོན་གཏང་(s)"
 
#, fuzzy
msgid "Close this dialog and return to text editing"
msgstr "འ་ནི་ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་བསྡམས་ཞིནམ་ལས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ཚིག་ཡིག་ལུ་སླར་ལོག་འབད།"
 
msgid "Type in a four digit unicode value directly here"
msgstr ""
 
msgid ""
"You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. "
"The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key "
1807,6 → 1825,36
msgid "Hebrew"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Choose a filename to open"
msgstr "མིང་ཅིག་གདམ་ཁ་རྐྱབས།"
 
msgid "Error"
msgstr "འཛོལ་བ།"
 
msgid "Error reading file %1 - file is corrupted propably."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Choose a filename to save under"
msgstr "ཧེ་མ་ལས་སྲུང་བཞག་འབད་ཡོད་པའི་ཚགས་མ་གདམ་ཁ་རྐྱབས།"
 
#, fuzzy
msgid "Cannot write file %1"
msgstr ""
"ཡིག་སྣོད་འདི་འབྲི་མི་བཏུབ་པས:\n"
"%1"
 
#, fuzzy
msgid "Clean the Palette?"
msgstr "ཤོག་ལེབ་པེ་ལེཊི།(&a)"
 
msgid "You will clean all characters from this palette. Are you sure?"
msgstr ""
 
msgid "Delete"
msgstr "བཏོན་གཏང་།"
 
msgid "Document"
msgstr "ཡིག་ཆ།"
 
2221,14 → 2269,15
 
#, fuzzy
msgid ""
"Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*.eps *.ps *.ai);;"
"All Files (*)"
"Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Other Files (*eps *.epsi *.ps *."
"ai);;All Files (*)"
msgstr ""
"ཡིག་ཆ་ཚུ་ (*.ཨེསི་ཨེལ་ཨེ་ *.ཨེསི་ཨེལ་ཨེ་.ཇི་ཛེཌ་ *.ཨེསི་སི་ཌི་ *.ཨེ་སི་ཌི་.ཇི་ཛེཌ་);;ཡིག་སྣོད་ཚུ་ཆ་"
"མཉམ། (*)"
 
#, fuzzy
msgid "Documents (*.sla *.scd);;Other Files (*.eps *.ps *.ai);;All Files (*)"
msgid ""
"Documents (*.sla *.scd);;Other Files (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;All Files (*)"
msgstr ""
"ཡིག་ཆ་ཚུ་ (*.ཨེསི་ཨེལ་ཨེ་ *.ཨེསི་ཨེལ་ཨེ་.ཇི་ཛེཌ་ *.ཨེསི་སི་ཌི་ *.ཨེ་སི་ཌི་.ཇི་ཛེཌ་);;ཡིག་སྣོད་ཚུ་ཆ་"
"མཉམ། (*)"
2372,6 → 2421,27
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Normal Vision"
msgstr "སྤྱིར་བཏང་གི།"
 
msgid "Protanopia (Red)"
msgstr ""
 
msgid "Deuteranopia (Green)"
msgstr ""
 
msgid "Tritanopia (Blue)"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Full Color Blindness"
msgstr "ཚོས་གཞི་བཀང་ཡོད་མི་གཞི་སྒྲིག་འབད་མི་ཚུ།"
 
#, fuzzy
msgid "Custom: "
msgstr "སྲོལ་སྒྲིག།"
 
#, fuzzy
msgid "Transparency Settings"
msgstr "ཚོས་གཞི་འཛིན་སྐྱོང་པ་གཞི་སྒྲིག་འབད་མི་ཚུ།"
 
2581,6 → 2651,37
"ཨེསི་ ཊི=ཊི་ཨའི་ཨེཕ་ཨེཕ་ རྒྱབ་སྐྱོར།.\n"
"དཔེ་མཛོད་བརླག་སྟོར་ཞུགས་ཡོད་མི་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་འདི་ * གིས་བརྡ་སྟོན་འབད།་ཨིན།"
 
#, fuzzy
msgid "Curve Files (*.scu);;All Files (*)"
msgstr "ཨི་པི་ཨེསི་ཡིག་སྣོད་ཚུ་ (*.ཨི་པི་ཨེསི་);;ཡིག་སྣོད་ཚུ་ཆ་མཉམ། (*)"
 
msgid "Save as"
msgstr "དེ་སྦེ་སྲུངས།"
 
#, fuzzy
msgid ""
"Cannot write the file: \n"
"%1"
msgstr ""
"ཡིག་སྣོད་འདི་འབྲི་མི་བཏུབ་པས:\n"
"%1"
 
#, fuzzy
msgid "Inverts the curve"
msgstr "བའི་ཛིཡར་གུག་གུགཔ་ཚུ་བཙུགས།"
 
msgid "Resets the curve"
msgstr ""
 
msgid "Switches between linear and cubic interpolation of the curve"
msgstr ""
 
msgid "Loads a curve"
msgstr ""
 
msgid "Saves this curve"
msgstr ""
 
msgid "Size:"
msgstr "ཚད:"
 
3024,6 → 3125,70
msgstr "མཐོ་རིམ་གྱི་གདམ་ཁ་ཚུ།"
 
#, fuzzy
msgid "Printer Marks"
msgstr "དཔར་བསྐྲུན་འབད་དོ..."
 
#, fuzzy
msgid "Crop Marks"
msgstr "ཞྭམོ་ཚུ་བཀོག་བཞག(&D)"
 
#, fuzzy
msgid "Bleed Marks"
msgstr "ཟླ་ཐོ་ཚུ།"
 
#, fuzzy
msgid "Registration Marks"
msgstr "ཚོས་གཞི་གི་མཐའ་ཚད།"
 
#, fuzzy
msgid "Color Bars"
msgstr "ཚོས་གཞི།"
 
#, fuzzy
msgid "Offset:"
msgstr "ནུས་པ་ཚུ།"
 
#, fuzzy
msgid "Marks"
msgstr "ས་སྟོང་ཚུ།:(&M)"
 
#, fuzzy
msgid "Bleed Settings"
msgstr "བཟོ་རྣམ་གཞི་སྒྲིག་འབད་མི་ཚུ།"
 
#, fuzzy
msgid "Top:"
msgstr "མགོ:(&T)"
 
#, fuzzy
msgid "Bottom:"
msgstr "མཇུག:(&B)"
 
#, fuzzy
msgid "Left:"
msgstr "གཡོན:(&L)"
 
#, fuzzy
msgid "Right:"
msgstr "གཡས:(&R)"
 
#, fuzzy
msgid "Use Document Bleeds"
msgstr "ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་ཆ་ཚུ།"
 
#, fuzzy
msgid "Bleeds"
msgstr "མིག་ཞར་ཚུ།"
 
#, fuzzy
msgid "Inside:"
msgstr "ནང་ན:(&I)"
 
#, fuzzy
msgid "Outside:"
msgstr "ཕྱི་ཁར:(&u)"
 
#, fuzzy
msgid "Preview..."
msgstr "སྔོན་ལྟ།"
 
3030,6 → 3195,18
msgid "&Print"
msgstr "དཔར་བསྐྲུན་འབད།(&P)"
 
msgid "Distance for bleed from the top of the physical page"
msgstr "ཤོག་ལེབ་དངོས་ཅན་གི་མགོ་ལས་འཛག་ནིའི་དོན་ལུ་གྱང་ཚད།"
 
msgid "Distance for bleed from the bottom of the physical page"
msgstr "ཤོག་ལེབ་དངོས་ཅན་གི་མཇུག་ལས་འཛག་ནིའི་དོན་ལུ་གྱང་ཚད།"
 
msgid "Distance for bleed from the left of the physical page"
msgstr "ཤོག་ལེབ་དངོས་ཅན་གི་གཡོན་ལས་འཛག་ནིའི་དོན་ལུ་གྱང་ཚད།"
 
msgid "Distance for bleed from the right of the physical page"
msgstr "ཤོག་ལེབ་དངོས་ཅན་གི་གཡས་ལས་འཛག་ནིའི་དོན་ལུ་གྱང་ཚད།"
 
#, fuzzy
msgid "Do not show objects outside the margins on the printed page"
msgstr ""
3107,9 → 3284,6
msgid "Failed to retrieve printer settings"
msgstr ""
 
msgid "Save as"
msgstr "དེ་སྦེ་སྲུངས།"
 
msgid "PostScript Files (*.ps);;All Files (*)"
msgstr "པོསིཊི་སིཀིརིཔཊི་གི་ཡིག་སྣོད་(*.པི་ཨེསི་);;ཡིག་སྣོད་ཚུ་ཆ་མཉམ་ (*)"
 
3155,7 → 3329,7
msgid "Background"
msgstr "རྒྱབ་གཞི།"
 
msgid "Select for easier reading of light coloured text styles"
msgid "Select for easier reading of light colored text styles"
msgstr ""
 
msgid "Name of your paragraph style"
3203,6 → 3377,10
msgstr "ཁྱོད་རའི་དོན་མཚམས་ཀྱི་མིང་།"
 
#, fuzzy
msgid "Auto"
msgstr "རྩོམ་པ་པོ།"
 
#, fuzzy
msgid "Name of the style is not unique"
msgstr "བཟོ་རྣམ་གྱི་མིང་འདི་མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཅིག་མིན་འདུག"
 
3411,9 → 3589,9
msgstr "རྩ་བསྐྲད་གཏང་།(&R)"
 
msgid ""
"Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no "
"document currently open. Close any open documents, then use Edit->Settings "
"to change the font search path."
"Font search paths can only be set in File > Preferences, and only when there "
"is no document currently open. Close any open documents, then use File > "
"Preferences > Fonts to change the font search path."
msgstr ""
 
msgid "Additional &Paths"
3799,6 → 3977,16
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Exposure time"
msgstr "ཕྱིར་འདྲེན་འབད།(&E)"
 
msgid "Aperture:"
msgstr ""
 
msgid "ISO equiv.:"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Scanner Model:"
msgstr "འབྱུང་ཁུངས་ཨང་རྟགས་:"
 
3813,6 → 4001,23
msgid "Number of columns:"
msgstr "ཀེར་ཐིག་ཚུ་གི་ཨང་གྲངས:"
 
msgid ""
"<b>Insert a text frame</b><br/>A text frame allows you to enter any text in "
"a defined position with the formatting you choose. You may select a text "
"file on the Options tab if you want to immediately import a document into "
"the frame. Scribus supports a wide variety of importable format from plain "
"text to OpenOffice.org.<br/>Your text may be edited and formatted on the "
"page directly or in the simple Story Editor."
msgstr ""
 
msgid ""
"<b>Insert an image frame</b><br/>An image frame allows you to place an image "
"onto your page. Various image effects may be applied or combined including "
"transparencies, brightness, posterisation that allow retouching or the "
"creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is "
"performed with the Properties Palette."
msgstr ""
 
msgid "Insert Page"
msgstr "ཤོག་ལེབ་བཙུགས།"
 
3915,6 → 4120,10
msgid "English"
msgstr "ཨིང་ལིཤ།"
 
#, fuzzy
msgid "English (Australian)"
msgstr "ཨིང་ལིཤ(བིརི་ཊིཤ།)"
 
msgid "English (British)"
msgstr "ཨིང་ལིཤ(བིརི་ཊིཤ།)"
 
3972,10 → 4181,6
msgid "Luxembourgish"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Norwegian (Bokmål)"
msgstr "ནོར་ཝེ་ཇི་ཡཱན།(བུག་མཱལ)"
 
msgid "Norwegian (Nnyorsk)"
msgstr "ནོར་ཝེ་ཇི་ཡཱན།(ནི་ཡོརཀསི)"
 
4164,6 → 4369,9
"Import the margins for the selected page size from the available printers."
msgstr ""
 
msgid "Margin Guides"
msgstr "ས་སྟོང་གི་ལམ་སྟོན་པ།"
 
msgid "Distance between the top margin guide and the edge of the page"
msgstr "མགོའི་ས་སྟོང་གི་ལམ་སྟོན་པ་དང་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་མཐའམ་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཡོད་པའི་གྱང་ཚད།"
 
4223,9 → 4431,6
msgid "Manage Page Properties"
msgstr "གྲལ་ཐིག་འབྲི་ནིའི་རྒྱུ་དངོས།"
 
msgid "Margin Guides"
msgstr "ས་སྟོང་གི་ལམ་སྟོན་པ།"
 
#, fuzzy
msgid "Other Settings"
msgstr "བཟོ་རྣམ་གཞི་སྒྲིག་འབད་མི་ཚུ།"
4650,12 → 4855,12
"shape for text flow of text frames below the object. "
msgstr "ཚིག་ཡིག་འབབ་རྒྱུན་གྱི་དོན་ལུ་གཞི་ཁྲམ་དབྱིབས་ཀྱི་ཚབས་ལུ་ མཐའ་འཁོར་གྱི་སྒྲོམ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ།"
 
#, fuzzy
msgid ""
"Use a second line originally based on the frame's shape for text flow of "
"text frames below the object. "
"When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the "
"palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a "
"second separate line originally based on the frame's shape for text flow of "
"text frames below the object. T"
msgstr ""
"ཚིག་ཡིག་འབབ་རྒྱུན་གྱི་དོན་ལུ་ གཞི་ཁྲམ་དབྱིབས་གུ་ གཞི་རྟེན་ངོ་མའི་གྲལ་ཐིག་གཉིས་པ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ།"
 
msgid "Scaling width of characters"
msgstr "ཡིག་འབྲུའི་རྒྱ་ཚད་ཀྱི་ཚད་རྟགས།"
4684,6 → 4889,9
msgid "Right to Left Writing"
msgstr "གཡས་ལས་གཡོན་ལུ་འབྲི་དོ།"
 
msgid "Click and hold down to select the line spacing mode."
msgstr ""
 
msgid "Style of current paragraph"
msgstr "ད་ལྟོའི་དོན་མཚམས་ཀྱི་བཟོ་རྣམ།"
 
4790,6 → 4998,14
msgstr "སྦྲེལ་རྟགས་དང་ཚག་ཚག་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག"
 
#, fuzzy
msgid "&Horizontal Gap:"
msgstr "ཐད་སྙོམས།"
 
#, fuzzy
msgid "&Vertical Gap:"
msgstr "ཀེར་ཕྲང་།"
 
#, fuzzy
msgid "Edit Master Pages"
msgstr "ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཤུལ་མ།"
 
4899,6 → 5115,14
msgstr "རང་བཞན་གྱིས་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་ཚུ་གི་བར་ན་ཡོད་པའི་གྱང་ཚད།"
 
#, fuzzy
msgid "Page Layout"
msgstr "སྒྲིག་བཀོད:"
 
#, fuzzy
msgid "First Page is:"
msgstr "དང་པ་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཨང་གྲངས:(&i)"
 
#, fuzzy
msgid "N&umber of Pages:"
msgstr "འདྲ་བཤུས་ཚུ་གི་ཨང་གྲངས:(&u)"
 
4911,7 → 5135,24
msgid "&Gap:"
msgstr "བར་སྟོང་:(&G)"
 
msgid "Show Document Settings After Creation"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Origin"
msgstr "པི་པི་ཨའི་ངོ་མ: "
 
msgid "Size"
msgstr "ཚད།"
 
msgid "Height:"
msgstr "མཐོ་ཚད:"
 
#, fuzzy
msgid "Remember Values"
msgstr "འབྲེལ་བ་ཅན་སེམས་ཁར་བཞག"
 
#, fuzzy
msgid "Master Page "
msgstr "ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཤུལ་མ།"
 
4934,14 → 5175,6
msgstr "གི་འདྲ་བཤུས།"
 
#, fuzzy
msgid "Page Layout"
msgstr "སྒྲིག་བཀོད:"
 
#, fuzzy
msgid "First Page is:"
msgstr "དང་པ་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་ཨང་གྲངས:(&i)"
 
#, fuzzy
msgid "%1 of %1"
msgstr "%1གི།"
 
5037,6 → 5270,10
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Loading Patterns"
msgstr "དགའ་གདམ་ཚུ་ལྷག་དོ།"
 
#, fuzzy
msgid "Saving PDF"
msgstr "པི་ཌི་ཨོཕ་འབད་སྲུང་།"
 
5053,6 → 5290,10
msgstr "ད་ལྟོའི་ཤོག་ལེབ་རྐྱངམ་ཅིག་ཕྱིར་འདྲེན་འབད།"
 
#, fuzzy
msgid "Date:"
msgstr "ཚེ་གྲངས:(&e)"
 
#, fuzzy
msgid "Could not open output file %1"
msgstr "ཞུ་བ་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་སྣོད་: %1འདི་ཁ་ཕྱེ་མ་ཚུགསཔ།"
 
5148,11 → 5389,9
msgid "Case insensitive search"
msgstr ""
 
msgid ""
"The filesystem will be searched for case insensitive file names when you "
"check this on. Remember it is not default on most operating systems except "
"MS Windows"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Show thumbnails"
msgstr "མཐེ་གཟེར་ཚུ།(&T)"
 
#, fuzzy
msgid "Search Directory"
5166,6 → 5405,15
"the document but not the images."
msgstr ""
 
msgid "Show/hide image thumbnails"
msgstr ""
 
msgid ""
"The filesystem will be searched for case insensitive file names when you "
"check this on. Remember it is not default on most operating systems except "
"MS Windows"
msgstr ""
 
msgid "Missing"
msgstr "བརླག་སྟོར་ཞུགས་པ།"
 
5316,6 → 5564,9
msgid "Fonts"
msgstr "ཡིག་གཟུགས།(&F)"
 
msgid "Printer"
msgstr "དཔར་འཕྲུལ།"
 
#, fuzzy
msgid "Color Management"
msgstr "ཚོས་གཞི་འཛིན་སྐྱོང་...(&C)"
5468,10 → 5719,6
msgstr "ཚད་རྟགས།:(&a)"
 
#, fuzzy
msgid "Fit to Width"
msgstr "ཝིན་ཌོ་ནང་ཚུད་སྒྲིག་འབད།"
 
#, fuzzy
msgid "Fit to Height"
msgstr "གཡོན་ལས་གཡས་ལུ།"
 
5661,9 → 5908,6
msgid "Rename"
msgstr "བསྐྱར་མིང་བཏགས།"
 
msgid "Delete"
msgstr "བཏོན་གཏང་།"
 
#, fuzzy
msgid "Copy To:"
msgstr "གི་འདྲ་བཤུས།"
5869,6 → 6113,10
msgid "(converted)"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Do you really want to clear all your text?"
msgstr "ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚིག་ཡིག་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་བསལ་བཏང་ནི་ཨིན་ན?"
 
msgid ""
"The changes to your document have not been saved and you have requested to "
"revert them. Do you wish to continue?"
5877,14 → 6125,6
"འཕྲོ་མཐུད་ནི་ཨིན་ན?"
 
#, fuzzy
msgid ""
"Cannot write the file: \n"
"%1"
msgstr ""
"ཡིག་སྣོད་འདི་འབྲི་མི་བཏུབ་པས:\n"
"%1"
 
#, fuzzy
msgid "Documents (*.sla *.sla.gz);;All Files (*)"
msgstr "ཡིག་ཆ་ཚུ་ (*.ཨེསི་ཨེལ་ཨེ་ *.ཨེསི་སི་ཌི་);;ཡིག་སྣོད་ཚུ་ཆ་མཉམ། (*)"
 
5937,9 → 6177,6
msgid "Convert Page to Master Page"
msgstr ""
 
msgid "Size"
msgstr "ཚད།"
 
msgid "&Shade:"
msgstr "ནག་གྲིབ:(&S)"
 
6052,6 → 6289,9
msgid "Usage: scribus [option ... ] [file]"
msgstr ""
 
msgid "Show information on the console when fonts are being loaded"
msgstr ""
 
msgid "Print help (this message) and exit"
msgstr ""
 
6061,9 → 6301,6
msgid "List the currently installed interface languages"
msgstr ""
 
msgid "Show information on the console when fonts are being loaded"
msgstr ""
 
msgid "Do not show the splashscreen on startup"
msgstr ""
 
6072,12 → 6309,14
"called .neversplash in ~/.scribus."
msgstr ""
 
msgid ""
"Download a file from the Scribus website and show the latest available "
"version."
#, fuzzy
msgid "filename"
msgstr "ཡིག་སྣོད་ཀྱི་མིང་:(&n)"
 
msgid "Use filename as path for user given preferences"
msgstr ""
 
msgid "Output version information and exit"
msgid "Show location ICC profile information on console while starting"
msgstr ""
 
msgid ""
6085,11 → 6324,12
"No/Cancel)"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "filename"
msgstr "ཡིག་སྣོད་ཀྱི་མིང་:(&n)"
msgid ""
"Download a file from the Scribus website and show the latest available "
"version."
msgstr ""
 
msgid "Use filename as path for user given preferences"
msgid "Output version information and exit"
msgstr ""
 
msgid "Display a console window"
6148,6 → 6388,14
msgid "Font System Initialized"
msgstr "ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་རིམ་ལུགས་འདི་འགོ་འབྱེད་འབད་ནུག"
 
#, fuzzy
msgid "Default Paragraph Style"
msgstr "དོན་མཚམས་ཀྱི་བཟོ་རྣམ།"
 
#, fuzzy
msgid "Default Character Style"
msgstr "ཡིག་འབྲུ།"
 
msgid ""
"An error occurred while opening ICC profiles, color management is not "
"enabled."
6156,10 → 6404,6
msgid "New Layer"
msgstr "བང་རིམ་གསརཔ་བཟོ།"
 
#, fuzzy
msgid "Do you really want to clear all your text?"
msgstr "ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚིག་ཡིག་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་བསལ་བཏང་ནི་ཨིན་ན?"
 
msgid "Cannot Delete In-Use Item"
msgstr ""
 
6197,23 → 6441,11
"You can choose between normal and several color blindness forms"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Normal Vision"
msgstr "སྤྱིར་བཏང་གི།"
 
msgid "Protanopia (Red)"
msgid ""
"CMS is active. Therefore the color display may not match the perception by "
"visually impaired"
msgstr ""
 
msgid "Deuteranopia (Green)"
msgstr ""
 
msgid "Tritanopia (Blue)"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Full Color Blindness"
msgstr "ཚོས་གཞི་བཀང་ཡོད་མི་གཞི་སྒྲིག་འབད་མི་ཚུ།"
 
msgid "Copy Here"
msgstr "ནཱ་ལུ་འདྲ་བཤུས།"
 
6274,6 → 6506,10
msgstr "ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད།(&r)"
 
#, fuzzy
msgid "Enter Object Size"
msgstr "དངོས་པོའི་ཚད་ མ་བསྡམས་པར་བཞག(&S)"
 
#, fuzzy
msgid "Linking Text Frames"
msgstr "ཚིག་ཡིག་གི་གཞི་ཁྲམ་ཚུ་འབྲེལ་མཐུད་འབད།"
 
6433,6 → 6669,38
msgstr "གཞན..."
 
#, fuzzy
msgid "Add a new line"
msgstr "བང་རམ་གསརཔ་ཅིག་བསྡོམས།"
 
#, fuzzy
msgid "Remove a line"
msgstr "ལག་ལེན་མ་འཐབ་མི་ཚུ་རྩ་བསྐྲད་གཏང་།(&R)"
 
#, fuzzy
msgid "Line style"
msgstr "གྲལ་ཐིག་གི་བཟོ་རྣམ་ཚུ...(&L)"
 
#, fuzzy
msgid "Line width"
msgstr "གྲལ་ཐིག་གི་རྒྱ་ཚད:"
 
#, fuzzy
msgid "End style"
msgstr "བཟོ་རྣམ་ཞུན་དག་འབད།"
 
#, fuzzy
msgid "Join style"
msgstr "བཟོ་རྣམ་མིན་འདུག"
 
#, fuzzy
msgid "Line color"
msgstr "ཚོས་གཞི་གྱལ་རིམ།:(&L)"
 
#, fuzzy
msgid "Line shade"
msgstr "ནག་གྲིབ་བཤོལ།"
 
#, fuzzy
msgid "Line Styles"
msgstr "གྲལ་ཐིག་གི་བཟོ་རྣམ་ཚུ...(&L)"
 
6465,6 → 6733,58
msgstr "ཡིག་འབྲུ།"
 
#, fuzzy
msgid "Parent style"
msgstr "ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་བཟོ་རྣམ།(&y)"
 
#, fuzzy
msgid "Line spacing mode"
msgstr "གྲལ་ཐིག་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་།"
 
#, fuzzy
msgid "Line spacing"
msgstr "གྲལ་ཐིག་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་།"
 
#, fuzzy
msgid "Space above"
msgstr "ཚབ་བཙུགས།"
 
#, fuzzy
msgid "Space below"
msgstr "ཚབ་བཙུགས།"
 
#, fuzzy
msgid "Enable or disable drop cap"
msgstr "དངོས་པོའི་དཔར་བསྐྲུན་འབད་ནི་འདི་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ནི་དང་ ཡང་ཅིན་ ལྕོག་མིན་བཟོ།"
 
#, fuzzy
msgid "Drop cap lines"
msgstr "ཞྭམོ་ཚུ་བཀོག་བཞག(&D)"
 
#, fuzzy
msgid "Drop cap offset"
msgstr "ཞྭམོ་ཚུ་བཀོག་བཞག(&D)"
 
#, fuzzy
msgid "Alignment"
msgstr "ཕྲང་སྒྲིག(&A)"
 
#, fuzzy
msgid "First line indent"
msgstr "ཐིག་གི་སྟེགས་རིས་བར་སྟོང་།"
 
#, fuzzy
msgid "Left indent"
msgstr "དང་གཡོན་འགོ་མཚམས:"
 
#, fuzzy
msgid "Right indent"
msgstr "གཡས་ཕྱོགས།"
 
#, fuzzy
msgid "Tabulators"
msgstr "རེའུ་མིག་ཅན་བཟོ་མི་ཚུ...(&T)"
 
#, fuzzy
msgid "Parent"
msgstr "དཔར་བསྐྲུན།"
 
6477,10 → 6797,70
msgstr "ཡིག་ཚད་གཞི་རྟེན:"
 
#, fuzzy
msgid "Parent's Character Style"
msgstr "དོན་མཚམས་ཀྱི་བཟོ་རྣམ།"
msgid "Font face"
msgstr "ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་།"
 
#, fuzzy
msgid "Font size"
msgstr "ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད།"
 
#, fuzzy
msgid "Tracking"
msgstr "རྗེས་འཛོལ་འབད་དོ:(&K)"
 
#, fuzzy
msgid "Baseline offset"
msgstr "གཞི་རྟེན་གྱལ་རིམ་པར་ལེན།:(&O)"
 
#, fuzzy
msgid "Horizontal scaling"
msgstr "ཐད་སྙོམས་ཚད་རྟགས།:(&H)"
 
#, fuzzy
msgid "Vertical scaling"
msgstr "ཀེར་ཕྲང་ཚད་རྟགས།:(&V)"
 
#, fuzzy
msgid "Language"
msgstr "སྐད་ཡིག:(&L)"
 
#, fuzzy
msgid "Fill color"
msgstr "ཚོས་གཞི་བཀང་།"
 
#, fuzzy
msgid "Fill shade"
msgstr "ནག་གྲིབ་བཀང་།"
 
#, fuzzy
msgid "Stroke color"
msgstr "ཚོས་གཞི་སིཊོཀ"
 
#, fuzzy
msgid "Stroke shade"
msgstr "ནག་གྲིབ་སིཊོཀ"
 
#, fuzzy
msgid "Use Parent Value"
msgstr "གནས་གོང་བཙུགས།"
 
msgid "P"
msgstr ""
 
msgid "Use parent style's alignment instead of overriding it"
msgstr ""
 
msgid "Use parent style's effects instead of overriding them"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Use Parent Font"
msgstr "ཡིག་གཟུགས་ལག་ལེན་འཐབ།"
 
msgid " Parent Tabs "
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Edit Styles..."
msgstr "བཟོ་རྣམ་ཞུན་དག་འབད...(&E)"
 
6577,19 → 6957,19
msgstr "ཁྱོད་ཐེད་རི་འབའ་རི་རང་ཁྱོད་རང་གི་བསྒྱུར་བཅོས་ཆ་མཉམ་ཕམ་ནི་ཨིན་ན?"
 
#, fuzzy
msgid "&Reset"
msgstr "སླར་སྒྲིག"
msgid "Shortcut"
msgstr "དབྱེ་སེལ།"
 
msgid "<< &Done"
msgid "Apply all changes and exit edit mode"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Edit >>"
msgstr "ཞུན་དག་འབད།(&E)"
msgid "Edit styles"
msgstr "བཟོ་རྣམ་ཚུ་ཞུན་དག་འབད།"
 
#, fuzzy
msgid "&Clone"
msgstr "ཁ་གདམ།(&C)"
msgid "Name of the selected style"
msgstr "སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས།"
 
#, fuzzy
msgid "Reset all changes"
6599,9 → 6979,6
msgid "Apply all changes"
msgstr "ཤོག་ལེབ་ཡ་ཅན་ཆ་མཉམ་ལུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད།(&o)"
 
msgid "Apply all changes and exit edit mode"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Create a new style"
msgstr "ཡིག་ཆ་གསརཔ་ཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད།"
6617,6 → 6994,21
msgid "Delete selected styles"
msgstr "སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ཚིག་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས།"
 
#, fuzzy
msgid "&Reset"
msgstr "སླར་སྒྲིག"
 
msgid "<< &Done"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "&Edit >>"
msgstr "ཞུན་དག་འབད།(&E)"
 
#, fuzzy
msgid "&Clone"
msgstr "ཁ་གདམ།(&C)"
 
msgid "Import"
msgstr "ནང་འདྲེན་འབད།"
 
6629,13 → 7021,21
msgstr "རག་རོག་ཀི་དེབ་ལུ་གཏང་ནི།(&c)"
 
#, fuzzy
msgid "New %1"
msgstr "གསརཔ།"
 
#, fuzzy
msgid "&Done"
msgstr "ཅི་མེད།"
 
#, fuzzy
msgid "Shortcut"
msgstr "དབྱེ་སེལ།"
msgid "This key sequence is already in use"
msgstr "ལྡེ་མིག་བྱུང་རིམ་དེ་ཧེ་མ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག"
 
#, fuzzy
msgid "More than one style selected"
msgstr "གྲལ་ཐིག་མཇུག་གི་དབྱེ་བ།"
 
msgid "&No Key"
msgstr "ལྡེ་མིག་མེད།(&N)"
 
6648,6 → 7048,15
msgid "Set &Key"
msgstr "ལྡེ་མིག་གཞི་སྒྲིག་འབད།(&K)"
 
msgid "No shortcut for the style"
msgstr ""
 
msgid "Style has user defined shortcut"
msgstr ""
 
msgid "Assign a shortcut for the style"
msgstr ""
 
msgid "Alt"
msgstr "གདམ་ལྡེ།"
 
6675,10 → 7084,6
msgstr "ཚད་འཛིན།+"
 
#, fuzzy
msgid "Auto"
msgstr "རྩོམ་པ་པོ།"
 
#, fuzzy
msgid "Displacement"
msgstr "གནས་སྤང་།(&p)"
 
6738,15 → 7143,17
msgid "Check for missing glyphs"
msgstr ""
 
msgid "Check for objects not on a page"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Check for items not on a page"
msgstr "དངོས་པོ་འཚོལ་མ་ཐོབ།"
 
#, fuzzy
msgid "Check for overflow in text frames"
msgstr "ཚིག་ཡིག་གཞི་ཁྲམ་གསརཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ཡིག་གཟུགས།"
 
msgid "Check for transparencies used"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Check for used transparencies"
msgstr "མཆན་འགྲེལ་དང་ས་སྒོ་ཚུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་བཅུག(&A)"
 
msgid "Check for missing images"
msgstr ""
6784,7 → 7191,60
msgid "Remove Profile"
msgstr "རིམ་ལུགས་གསལ་སྡུད།"
 
msgid "Color for paper"
msgstr "ཤོག་ཀུའི་དོན་ལུ་ཚོས་གཞི།"
 
msgid "Mask the area outside the margins in the margin color"
msgstr "ས་སྟོང་ཚོས་གཞི་ནང་ས་སྟོང་གི་ཕྱི་ཁའི་མངའ་ཁོངས་དེ་གདོང་ཁེབས་འབད།"
 
#, fuzzy
msgid "Enable or disable the display of linked frames."
msgstr "ཀེ (གནགཔོ་)སྣག་རྩིའི་ཧོད་ ལྕོགས་ཅན་/ལྕོགས་མིན་བཟོ།"
 
msgid ""
"Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames"
msgstr ""
 
msgid "Turns the display of frames on or off"
msgstr ""
 
msgid "Turns the display of layer indicators on or off"
msgstr ""
 
msgid "Turns the display of pictures on or off"
msgstr ""
 
msgid ""
"Defines amount of space left of the document canvas available as a "
"pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the "
"active page"
msgstr ""
 
msgid ""
"Defines amount of space right of the document canvas available as a "
"pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the "
"active page"
msgstr ""
 
msgid ""
"Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard "
"for creating and modifying elements and dragging them onto the active page"
msgstr ""
 
msgid ""
"Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard "
"for creating and modifying elements and dragging them onto the active page"
msgstr ""
 
msgid "Set the default zoom level"
msgstr "སྔོན་སྒྲིག་ རྒྱས་ཟུམ་གྱི་གནས་རིམ་གཞི་སྒྲིག་འབད།"
 
msgid ""
"Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level "
"so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Units:"
msgstr "ཆ་ཕྲན་ཚུ།"
 
7020,10 → 7480,6
msgid "Key Set XML Files (*.ksxml)"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "This key sequence is already in use"
msgstr "ལྡེ་མིག་བྱུང་རིམ་དེ་ཧེ་མ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་འདུག"
 
msgid "Manage Tabulators"
msgstr "རེའུ་མིག་སྒྲིག་བྱེད་ཚུ་འཛིན་སྐྱོང་འབད།"
 
7107,12 → 7563,6
msgid "&General"
msgstr "ཡོངས་ཁྱབ།(&G)"
 
msgid "&Embed all Fonts"
msgstr "ཡིག་གཟུགས་ཆ་མཉམ་ལུ་གནས་འདྲེན་འབད།(&E)"
 
msgid "&Subset all Fonts"
msgstr "ཡིག་གཟུགས་ཚུ་ཆ་མཉམ་གྱི་ཆ་ཚན་ཡན་ལག(&S)"
 
msgid "Embedding"
msgstr "གནས་འདྲན་འབད་དོ།"
 
7122,9 → 7572,18
msgid "Fonts to embed:"
msgstr "གནས་འདྲན་འབད་ནི་ལུ་ཡིག་གཟུགས:"
 
msgid "Fonts to subset:"
#, fuzzy
msgid "&Embed all"
msgstr "ཡིག་གཟུགས་ཆ་མཉམ་ལུ་གནས་འདྲེན་འབད།(&E)"
 
#, fuzzy
msgid "Fonts to outline:"
msgstr "ཆ་ཚན་ཡན་ལག་ལུ་ཡིག་གཟུགས:"
 
#, fuzzy
msgid "&Outline all"
msgstr "མཐའ་ཐིག(&O)"
 
msgid "&Fonts"
msgstr "ཡིག་གཟུགས།(&F)"
 
7294,9 → 7753,6
msgid "Screen / Web"
msgstr "གསལ་གཞི་/ཝེབ།"
 
msgid "Printer"
msgstr "དཔར་འཕྲུལ།"
 
msgid "&Use Custom Rendering Settings"
msgstr "སྲོལ་སྒྲིག་ལྷག་སྟོན་གྱི་གཞི་སྒྲིག་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ།(&U)"
 
7342,6 → 7798,10
msgid "C&olor"
msgstr "ཚོས་གཞི།(&o)"
 
#, fuzzy
msgid "Page Information"
msgstr "བརྡ་དོན།"
 
msgid "PDF/X-3 Output Intent"
msgstr "པི་ཌི་ཨེཕ་/ཨེགས་-༣ ཨའུཊི་པུཊི་གི་རེ་བ།"
 
7351,12 → 7811,10
msgid "Output &Profile:"
msgstr "ཨའུཊི་པུཊི་དང་གསལ་སྡུད:(&P)"
 
msgid "Trim Box"
msgstr "རྩེ་སྙོམ་ནི་གི་སྒྲོམ།"
#, fuzzy
msgid "Pre-Press"
msgstr "ལས་རིམ་ཚུ།"
 
msgid "PDF/X-&3"
msgstr "པི་ཌི་ཨེཕ་/ཨེགསི་-༣(&3)"
 
#, fuzzy
msgid ""
"Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and "
7408,6 → 7866,10
msgid "Apply the selected effect to all pages."
msgstr "ཤོག་ལེབ་ཆ་མཉམ་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ནེས་པ་འདི་འཇུག་སྤྱོད་འབད།"
 
#, fuzzy
msgid "Convert all glyphs in the document to outlines."
msgstr "ཚིག་ཡིག་གཞི་ཁྲམ་-མེན་མི་དེ་མཐའ་ཐིག་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་མི་ཚུགས།"
 
msgid "Export all pages to PDF"
msgstr "ཤོག་ལེབ་ཚུ་ཆ་མཉམ་པི་ཌི་ཨེཕ་ལུ་ཕྱིར་འདྲེན་འབད།"
 
7503,7 → 7965,7
"the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG "
"is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight "
"image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a "
"need for special compression options. This only affects JPEG images"
"need for special compression options."
msgstr ""
"གཟུགས་བརྙན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨེབ་བཙུགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ། རང་བཞིན་གྱི་འདི་གིས་སི་ཀིརི་བསི་ལུ་ ཐབས་"
"ལམ་དརག་ཤོས་གདམ་ཁ་འབད་བཅུགཔ་ཨིན། གནས་ཡུལ་འདི་ལོསི་ལེསི་ཨིནམ་ལས་ ཚོས་གཞི་རགས་པ་དང་བཅས་ཡོད་"
7516,7 → 7978,8
"Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low "
"(50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level "
"does not directly determine the size of the resulting image - both size and "
"quality loss vary from image to image at any given quality level."
"quality loss vary from image to image at any given quality level. Even with "
"Maximum selected, there is always some quality loss with jpeg."
msgstr ""
 
#, fuzzy
7647,18 → 8110,6
"པི་ཌི་ཨེཕ་/ཨེགསི་-༣་ གི་དོན་ལུ་ ངེས་མཁོའི་ཡིག་རྒྱུན་ཡང་ཅུན་ པི་ཌི་ཨེཕ་འདི་འཐུས་ཤོར་འབྱུང་འོང་།\n"
"པི་ཌི་ཨེཕ་/ཨེགསི-༣ བཟོ་དབྱིབས། ང་བཅས་ཀྱི་ཁྱོད་ལུ་འོས་སྦྱོར་འབད་གེ་ ཡིག་ཆ་གི་མགོ་མིང་འདི་ལག་ལེན་འཐབ།"
 
msgid "Distance for bleed from the top of the physical page"
msgstr "ཤོག་ལེབ་དངོས་ཅན་གི་མགོ་ལས་འཛག་ནིའི་དོན་ལུ་གྱང་ཚད།"
 
msgid "Distance for bleed from the bottom of the physical page"
msgstr "ཤོག་ལེབ་དངོས་ཅན་གི་མཇུག་ལས་འཛག་ནིའི་དོན་ལུ་གྱང་ཚད།"
 
msgid "Distance for bleed from the left of the physical page"
msgstr "ཤོག་ལེབ་དངོས་ཅན་གི་གཡོན་ལས་འཛག་ནིའི་དོན་ལུ་གྱང་ཚད།"
 
msgid "Distance for bleed from the right of the physical page"
msgstr "ཤོག་ལེབ་དངོས་ཅན་གི་གཡས་ལས་འཛག་ནིའི་དོན་ལུ་གྱང་ཚད།"
 
msgid "Mirror Page(s) horizontally"
msgstr "ཤོག་ལེབ་ཐད་སྙོམས་ཀྱི་ངོ་འཆར།(ཨེསི)"
 
7712,14 → 8163,6
msgstr "རེའི་མིག་སྒྲིག་བྱེད་ཚུ་ཆ་མཉམ་བཏོན་གཏང་།"
 
#, fuzzy
msgid "Custom:"
msgstr "སྲོལ་སྒྲིག།"
 
#, fuzzy
msgid "Custom: "
msgstr "སྲོལ་སྒྲིག།"
 
#, fuzzy
msgid "Text Color:"
msgstr "ཚིག་ཡིག་ཚོས་གཞི།:(&T)"
 
7844,19 → 8287,19
msgstr "རིམ་པ་སྤོ་དོ།:(&S)"
 
#, fuzzy
msgid "Misc. Settings"
msgid "Miscellaneous Settings"
msgstr "མཱའུསི་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ།"
 
#, fuzzy
msgid "Object Duplicate"
msgstr "རྫུན་མ།"
msgid "Item Duplicate"
msgstr "རྫུན་མ།(&u)"
 
#, fuzzy
msgid "X-Displacement"
msgid "X Displacement"
msgstr "གནས་སྤང་།(&p)"
 
#, fuzzy
msgid "Y-Displacement"
msgid "Y Displacement"
msgstr "གནས་སྤང་།(&p)"
 
#, fuzzy
7965,14 → 8408,14
msgstr "གྲལ་ཐིག་ཚུ་གི་རྒྱ་ཚད།"
 
#, fuzzy
msgid "Horizontal displacement of objects"
msgid "Horizontal displacement of page items"
msgstr "གཟུགས་བརྙན་ཚུ་གི་ཐད་སྙོམས་ཚད་རྟགས་བཀལ་ནི།"
 
#, fuzzy
msgid "Vertical displacement of objects"
msgid "Vertical displacement of page items"
msgstr "གཟུགས་བརྙན་ཚུ་གི་ཀེར་འཕྲང་ཚད་རྟགས་བཀལ་ནི།"
 
msgid "Constrain value for the rotation tool when the CTRL-Key is pressed"
msgid "Constrain value for the rotation tool when the Control key is pressed"
msgstr ""
 
msgid "&Displacement:"
8237,9 → 8680,6
msgid "Save"
msgstr "སྲུང་།"
 
msgid "Error"
msgstr "འཛོལ་བ།"
 
msgid ""
"%1\n"
"File not found.\n"
8366,6 → 8806,10
msgid "Select Font"
msgstr "ཡིག་གཟུགས་སེལ་འཐུ་འབད།"
 
#, fuzzy
msgid "Free items"
msgstr "དངོས་པོ།"
 
msgid "Group "
msgstr "སྡེ་ཚན།"
 
8810,6 → 9254,14
msgid "Apply image effects"
msgstr "ནུས་པ་ཚུ།"
 
#, fuzzy
msgid "Insert frame"
msgstr "ཚིག་ཡི་གི་གཞི་ཁྲམ་བཙུགས།"
 
#, fuzzy
msgid "Adjust frame to the image size"
msgstr "པར་ལུ་གཞི་ཁྲམ་བདེ་སྒྲིག་འབད།(&A)"
 
msgid " mm"
msgstr "ཨེམ་ཨེམ།"
 
8895,6 → 9347,9
msgid "One or more updates for your version of Scribus (%1) are available:"
msgstr ""
 
msgid "This list may contain development versions."
msgstr ""
 
msgid "Please visit www.scribus.net for details."
msgstr ""
 
9190,6 → 9645,15
msgstr "གཞི་ཁྲམ་གྱི་ནང་དོན་ཚུ་ཞུན་དག་འབད།"
 
#, fuzzy
msgid "Top Left of Margins"
msgstr "གཡོན་གྱི་ས་སྟོང་།"
 
msgid ""
"Selecting this places the frame in the upper left of the page margins "
"defined in your doc setup."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Top Left of Page"
msgstr "ཤོག་ལེབ་གཡོན།"
 
9197,12 → 9661,12
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Top Left of Margins"
msgstr "གཡོན་གྱི་ས་སྟོང་།"
msgid "Top Left of Bleed"
msgstr "ཤོག་ལེབ་གཡོན།"
 
msgid ""
"Selecting this places the frame in the upper left of the page margins "
"defined in your doc setup."
"Selecting this places the frame in the upper left of the page bleed defined "
"in your doc setup."
msgstr ""
 
#, fuzzy
9217,20 → 9681,25
msgstr "པད་སྐོར་བསྒྱིར་འགྱོ་ནི:(&R)"
 
#, fuzzy
msgid "Same as the Page Margins"
msgstr "ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་ཚུ་ལུ་བཏོག (&M)"
 
#, fuzzy
msgid "Same as the Page"
msgstr "གཟུགས་བརྙན་སྦེ་སྲུངས།"
 
#, fuzzy
msgid "Same as the Page Margins"
msgstr "ཤོག་ལེབ་ས་སྟོང་ཚུ་ལུ་བཏོག (&M)"
msgid "Same as the Bleed"
msgstr "གཟུགས་བརྙན་སྦེ་སྲུངས།"
 
#, fuzzy
msgid "Same as the Imported Image"
msgstr "གཟུགས་བརྙན་སྦེ་སྲུངས།"
 
#, fuzzy
msgid "Custom Size:"
msgstr "སྲོལ་སྒྲིག་འབད..."
 
msgid "Height:"
msgstr "མཐོ་ཚད:"
 
#, fuzzy
msgid "Source Image:"
msgstr "འབྱུང་ཁུངས་ཨང་རྟགས་:"
9244,10 → 9713,6
msgstr "གཞི་ཁྲམ་ལས་གཟུགས་བརྙན་སྙོམས་ཚད་ལག་ལེན་འཐབ།"
 
#, fuzzy
msgid "Source Document:"
msgstr "ཡིག་ཆ་སྲུང་བཞག(&D)"
 
#, fuzzy
msgid "Columns:"
msgstr "ཀེར་ཐིག་ཚུ།(&m)"
 
9256,6 → 9721,10
msgstr "ཚིག་ཡིག་གི་གཞི་ཁྲམ་ཚུ་འབྲེལ་མཐུད་འབད།"
 
#, fuzzy
msgid "Source Document:"
msgstr "ཡིག་ཆ་སྲུང་བཞག(&D)"
 
#, fuzzy
msgid "&Options"
msgstr "གདམ་ཁ་ཚུ།"
 
9290,17 → 9759,6
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Progress"
msgstr "ལས་རིམ་ཚུ།"
 
msgid "Overall Progress:"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Page Item Attributes"
msgstr "ཁྱད་ཆོས་ཚུ།"
 
#, fuzzy
msgid "Patterns"
msgstr "གསལ་བྱང་ཚུ།"
 
9313,6 → 9771,21
msgstr "མངོན་གསལ:"
 
#, fuzzy
msgid "Remove All"
msgstr "རྩ་བསྐྲད་གཏང་།"
 
#, fuzzy
msgid "Progress"
msgstr "ལས་རིམ་ཚུ།"
 
msgid "Overall Progress:"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Page Item Attributes"
msgstr "ཁྱད་ཆོས་ཚུ།"
 
#, fuzzy
msgid "LineStyleWBase"
msgstr "གྲལ་ཐིག་གི་བཟོ་རྣམ་ཚུ...(&L)"
 
9355,40 → 9828,16
msgid "Alt+N"
msgstr "གདམ་ལྡེ་+ཨེན།"
 
#, fuzzy
msgid "name"
msgstr "བསྐྱར་མིང་བཏགས།"
 
msgid "shortcut"
msgstr ""
 
msgid "Style Manager"
msgstr ""
 
msgid "Please select a unique name for the style"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Alt+R"
msgstr "གདམ་ལྡེ།+"
 
msgid ""
"<b>Insert a text frame</b><br/>A text frame allows you to enter any text in "
"a defined position with the formatting you choose. You may select a text "
"file on the Options tab if you want to immediately import a document into "
"the frame. Scribus supports a wide variety of importable format from plain "
"text to OpenOffice.org.<br/>Your text may be edited and formatted on the "
"page directly or in the simple Story Editor."
msgid "Please select a unique name for the style"
msgstr ""
 
msgid ""
"<b>Insert an image frame</b><br/>An image frame allows you to place an image "
"onto your page. Various image effects may be applied or combined including "
"transparencies, brightness, posterisation that allow retouching or the "
"creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is "
"performed with the Properties Palette."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Form2"
msgstr "རྩ་སྒྲིག"
9419,6 → 9868,10
msgstr "ས་སྟོང་ཚོས་གཞི་ནང་ལུ་དཔར་བསྐྲུན་བཤོལ་བཏུབ་མངའ་ཁོངས་བཀྲམ་སྟོན་འབད།(&U)"
 
#, fuzzy
msgid "Show Bleed Area"
msgstr "བང་རིམ་ཚུ་སྟོན།"
 
#, fuzzy
msgid "Scratch Space"
msgstr "ཀེར་ཐིག་བར་སྟོང་ཚུ།"
 
9670,23 → 10123,30
msgstr "ད་ལྟོའི་དོན་མཚམས:"
 
#, fuzzy
msgid "Use Parent Value"
msgstr "གནས་གོང་བཙུགས།"
msgid "Alternative Printer Command"
msgstr "དཔར་བསྐྲུན་ཐབས་གཞན་གྱི་བརྡ་བཀོད།"
 
msgid "P"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Command:"
msgstr "བརྡ་བཀོད:"
 
msgid "Use parent style's alignment instead of overriding it"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Postscript Options"
msgstr "དཔར་བསྐྲུན་གྱི་གདམ་ཁ་ཚུ།"
 
msgid "Use parent style's effects instead of overriding them"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Level 1"
msgstr "གནས་རིམ།"
 
#, fuzzy
msgid "Use Parent Font"
msgstr "ཡིག་གཟུགས་ལག་ལེན་འཐབ།"
msgid "Level 2"
msgstr "གནས་རིམ།"
 
msgid " Parent Tabs "
#, fuzzy
msgid "Level 3"
msgstr "གནས་རིམ།"
 
msgid "Marks && Bleeds"
msgstr ""
 
msgid "Send Copied Items Automatically to Scrapbook"
9711,25 → 10171,21
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Curve Files (*.scu);;All Files (*)"
msgstr "ཨི་པི་ཨེསི་ཡིག་སྣོད་ཚུ་ (*.ཨི་པི་ཨེསི་);;ཡིག་སྣོད་ཚུ་ཆ་མཉམ། (*)"
msgid "Hex"
msgstr "ཚོན་མདངས:(&e)"
 
#, fuzzy
msgid "Inverts the curve"
msgstr "བའི་ཛིཡར་གུག་གུགཔ་ཚུ་བཙུགས།"
msgid "Meaning"
msgstr "ས་སྟོང་ཚུ།:(&M)"
 
msgid "Resets the curve"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Unicode Search"
msgstr "འཚོལ་ཞིབ་འབད།"
 
msgid "Switches between linear and cubic interpolation of the curve"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "&Search:"
msgstr "འཚོལ་ཞིབ་འབད།(&S)"
 
msgid "Loads a curve"
msgstr ""
 
msgid "Saves this curve"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Use Printer Margins"
msgstr "དཔར་བསྐྲུན་གྱི་གདམ་ཁ་ཚུ།"
9738,75 → 10194,6
msgid "Select &Printer:"
msgstr "དཔར་བསྐྲུན་པ་འདི་གཞི་སྒྲིག་འབད།"
 
#, fuzzy
msgid "Right:"
msgstr "གཡས:(&R)"
 
msgid "Color for paper"
msgstr "ཤོག་ཀུའི་དོན་ལུ་ཚོས་གཞི།"
 
msgid "Mask the area outside the margins in the margin color"
msgstr "ས་སྟོང་ཚོས་གཞི་ནང་ས་སྟོང་གི་ཕྱི་ཁའི་མངའ་ཁོངས་དེ་གདོང་ཁེབས་འབད།"
 
#, fuzzy
msgid "Enable or disable the display of linked frames."
msgstr "ཀེ (གནགཔོ་)སྣག་རྩིའི་ཧོད་ ལྕོགས་ཅན་/ལྕོགས་མིན་བཟོ།"
 
msgid ""
"Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames"
msgstr ""
 
msgid "Turns the display of frames on or off"
msgstr ""
 
msgid "Turns the display of layer indicators on or off"
msgstr ""
 
msgid "Turns the display of pictures on or off"
msgstr ""
 
msgid ""
"Defines amount of space left of the document canvas available as a "
"pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the "
"active page"
msgstr ""
 
msgid ""
"Defines amount of space right of the document canvas available as a "
"pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the "
"active page"
msgstr ""
 
msgid ""
"Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard "
"for creating and modifying elements and dragging them onto the active page"
msgstr ""
 
msgid ""
"Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard "
"for creating and modifying elements and dragging them onto the active page"
msgstr ""
 
msgid "Set the default zoom level"
msgstr "སྔོན་སྒྲིག་ རྒྱས་ཟུམ་གྱི་གནས་རིམ་གཞི་སྒྲིག་འབད།"
 
msgid ""
"Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level "
"so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Loading Patterns"
msgstr "དགའ་གདམ་ཚུ་ལྷག་དོ།"
 
#, fuzzy
msgid "&Horizontal Gap:"
msgstr "ཐད་སྙོམས།"
 
#, fuzzy
msgid "&Vertical Gap:"
msgstr "ཀེར་ཕྲང་།"
 
msgid "Freetype2 library not available"
msgstr ""
 
10002,6 → 10389,10
msgid "Color selector with color theory included."
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Base Color"
msgstr "ཤོག་ལེབ་ཚོས་གཞི་ཚུ།"
 
msgid "Monochromatic"
msgstr ""
 
10021,10 → 10412,6
msgid "Tetradic (Double Complementary)"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Base Color"
msgstr "ཤོག་ལེབ་ཚོས་གཞི་ཚུ།"
 
msgid "Monochromatic Light"
msgstr ""
 
10095,6 → 10482,9
"or white. There is no way to process this color."
msgstr ""
 
msgid "HSV"
msgstr ""
 
msgid ""
"Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen "
"tab."
10101,15 → 10491,7
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "RGB:"
msgstr "ཨར་ཇི་བི།"
 
#, fuzzy
msgid "CMYK:"
msgstr "སི་ཨེམ་ཝའི་ཀེ།"
 
#, fuzzy
msgid "Color Scheme Method:"
msgid "Color Scheme Method"
msgstr "ས་སྒོ་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད།"
 
msgid ""
10130,7 → 10512,7
msgid "Vision Defect Type:"
msgstr "ནུས་ཅན་གྱི་དབྱེ་བ:(&y)"
 
msgid "imulate common vision defects here. Select type of the defect."
msgid "Simulate common vision defects here. Select type of the defect."
msgstr ""
 
#, fuzzy
10138,6 → 10520,30
msgstr "ཟུར་མང་དབྱིབས་ཀྱི་དཔེ་ཚད།"
 
#, fuzzy
msgid "RGB:"
msgstr "ཨར་ཇི་བི།"
 
msgid "HSV:"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "CMYK:"
msgstr "སི་ཨེམ་ཝའི་ཀེ།"
 
msgid "H:"
msgstr ""
 
msgid "S:"
msgstr ""
 
msgid "V:"
msgstr ""
 
#, fuzzy
msgid "Result Colors"
msgstr "ཚོས་གཞི་བཏོན་གཏང་།"
 
#, fuzzy
msgid "Colors of your chosen color scheme."
msgstr "ཚོས་གཞི་རགས་པ་ཚུ་གི་དོན་ལས་ཚོས་གཞི་གསལ་སྡུད།"
 
10194,6 → 10600,9
msgid "OpenOffice.org Draw (*.sxd *.odg);;All Files (*)"
msgstr "OpenOffice.org འབྲི་ (*.sxd);;ཡིག་སྣོད་ཚུ་ཆ་མཉམ་ (*)"
 
msgid "This file contains some unsupported features"
msgstr ""
 
msgid "This document does not seem to be an OpenOffice Draw file."
msgstr ""
 
10759,7 → 11168,7
msgstr "ཧེ་མ་ལས་རང་གནས་ཏེ་ཡོད།ཚབ་སྲུང་འབད་ག?"
 
#, fuzzy
msgid "Importing PostScript"
msgid "Importing: %1"
msgstr "ཚིག་ཡིག་ནང་འདྲེན་འབད་དོ།"
 
#, fuzzy
10801,7 → 11210,8
msgid "PDF"
msgstr ""
 
msgid "All Supported Formats (*.eps *.EPS *.ps *.PS);;"
#, fuzzy
msgid "All Supported Formats (*.eps *.EPS *.epsi *.EPSI *.ps *.PS);;"
msgstr "རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོད་པའི་རྩ་སྒྲིག་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་།(*.eps *.EPS *.ps *.PS);;"
 
msgid "Save as Template"
11654,6 → 12064,62
msgid "parent= %1"
msgstr ""
 
#, fuzzy
#~ msgid "Get Text 2..."
#~ msgstr "ཚིག་ཡིག་ལེན..."
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Fit in window"
#~ msgstr "ཝིན་ཌོ་གི་ནང་ལུ་ཚུད་སྒྲིག་འབད།(&F)"
 
#, fuzzy
#~ msgid "&Insert Code:"
#~ msgstr "བཙུགས་(&I)"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Close this dialog and return to text editing"
#~ msgstr "འ་ནི་ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་བསྡམས་ཞིནམ་ལས་རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ནིའི་ཚིག་ཡིག་ལུ་སླར་ལོག་འབད།"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Norwegian (Bokmål)"
#~ msgstr "ནོར་ཝེ་ཇི་ཡཱན།(བུག་མཱལ)"
 
#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Use a second line originally based on the frame's shape for text flow of "
#~ "text frames below the object. "
#~ msgstr ""
#~ "ཚིག་ཡིག་འབབ་རྒྱུན་གྱི་དོན་ལུ་ གཞི་ཁྲམ་དབྱིབས་གུ་ གཞི་རྟེན་ངོ་མའི་གྲལ་ཐིག་གཉིས་པ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ།"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Parent's Character Style"
#~ msgstr "དོན་མཚམས་ཀྱི་བཟོ་རྣམ།"
 
#~ msgid "&Subset all Fonts"
#~ msgstr "ཡིག་གཟུགས་ཚུ་ཆ་མཉམ་གྱི་ཆ་ཚན་ཡན་ལག(&S)"
 
#~ msgid "Trim Box"
#~ msgstr "རྩེ་སྙོམ་ནི་གི་སྒྲོམ།"
 
#~ msgid "PDF/X-&3"
#~ msgstr "པི་ཌི་ཨེཕ་/ཨེགསི་-༣(&3)"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Custom:"
#~ msgstr "སྲོལ་སྒྲིག།"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Object Duplicate"
#~ msgstr "རྫུན་མ།"
 
#, fuzzy
#~ msgid "name"
#~ msgstr "བསྐྱར་མིང་བཏགས།"
 
#, fuzzy
#~ msgid "Importing PostScript"
#~ msgstr "ཚིག་ཡིག་ནང་འདྲེན་འབད་དོ།"
 
#~ msgid "Layer"
#~ msgstr "བང་རིམ།"
 
11786,9 → 12252,6
#~ msgid "First &Line:"
#~ msgstr "དང་པ་དང་གྲལ་ཐིག:"
 
#~ msgid "Left Ind&ent:"
#~ msgstr "དང་གཡོན་འགོ་མཚམས:"
 
#~ msgid "&Template:"
#~ msgstr "ཊེམ་པེལེཊི:(&T)"
 
11819,9 → 12282,6
#~ msgid "Lock Object &Size"
#~ msgstr "དངོས་པོའི་ཚད་བསྡམས་བཞག(&S)"
 
#~ msgid "Unlock Object &Size"
#~ msgstr "དངོས་པོའི་ཚད་ མ་བསྡམས་པར་བཞག(&S)"
 
#~ msgid "Send to &Back"
#~ msgstr "རྒྱབ་ལུ་གཏང་།(&B)"
 
11943,9 → 12403,6
#~ msgid "Left Sides"
#~ msgstr "གཡོན་ཕྱོགས།"
 
#~ msgid "Right Sides"
#~ msgstr "གཡས་ཕྱོགས།"
 
#~ msgid "&Between:"
#~ msgstr "བར་ན:(&B)"
 
12000,9 → 12457,6
#~ msgid "JavaScripts..."
#~ msgstr "ཇ་བ་ཡིག་ཚུགས་ཚུ..."
 
#~ msgid "Show Page Palette"
#~ msgstr "ཤོག་ལེབ་ཀྱི་པེ་ལེཊི་སྟོན།"
 
#~ msgid "Lock/Unlock"
#~ msgstr "ལྡེ་མིག་རྐྱབས/ལྡེ་མིག་མ་རྐྱབས།"
 
12179,9 → 12633,6
#~ msgid "Custom Spacing"
#~ msgstr "སྲོལ་སྒྲིག་བར་སྟོང་བཞག་ཐང་།"
 
#~ msgid "Trac&king:"
#~ msgstr "རྗེས་འཛོལ་འབད་དོ:(&K)"
 
#~ msgid "&Font:"
#~ msgstr "ཡིག་གཟུགས:(&F)"