Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 367 → Rev 368

/trunk/Scribus/ChangeLogCVS
5,11 → 5,15
* bug #925: clicking on bookmarks in bookmark window should activate the corresponding text frame
* bug #936: shortcuts for palettes activates only hides them again when then main window has the focus
* bug #940: "general" is not highlighted when calling settings > preferences
* bug #942: change icon style for warning icon in replace font dialog
* bug #943: Deleting selected text in SE makes Scribus crash
* feature # 28: Prepare shortcut keys for menus and dialogs, and more hotkeys for actions for 1.2 release
* feature # 77: Prepare tooltips for 1.2 release
* feature #190: left, right, centered, ... styles
* feature #938: German Translation Update for 1.2
* feature #939: British English Translation Update for 1.2
* feature #941: German ts-file for 1.2
* feature #944: Polish translation for 1.2
 
06.08.2004
* bug #167: spacing across columns/frames
/trunk/Scribus/scribus/po/scribus.de.ts
4068,15 → 4068,15
</message>
<message>
<source> mm</source>
<translation></translation>
<translation>mm</translation>
</message>
<message>
<source> in</source>
<translation></translation>
<translation>in</translation>
</message>
<message>
<source> p</source>
<translation></translation>
<translation>p</translation>
</message>
</context>
<context>
5017,7 → 5017,7
</message>
<message>
<source>Switches between Gap or Column width</source>
<translation></translation>
<translation>Schaltet zwischen Abstand und Spaltenbreite um</translation>
</message>
<message>
<source>Column width</source>
5037,7 → 5037,7
</message>
<message>
<source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
<translation></translation>
<translation>Zeit das Level an, auf dem sich das Objekt befindet. 0 bedeutet ganz unten</translation>
</message>
<message>
<source>Font Size:</source>
8248,7 → 8248,7
</message>
<message>
<source>Misc.</source>
<translation>Verschiedenes.</translation>
<translation>Verschiedenes</translation>
</message>
<message>
<source>Displacement:</source>
/trunk/Scribus/scribus/po/scribus.pl_PL.ts
286,9 → 286,24
</message>
<message>
<source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zastosuj &amp;UCR (usuwanie koloru neutralnego)</translation>
</message>
<message>
<source>A way of switching some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="obsolete">UCR jest to sposób zamiany niektórych odcieni szarości, które
składają się z cyjanu (C), żółci (Y) i madżenty (M) na czarny.
UCR najbardziej ma wpływ na obszary obrazków, które mają neutralne
lub ciemne odcienie bliskie szarości. Użycie go może poprawić wydruk niektórych
obrazków, jednakże wymaga wykonania wcześniej kilku prób i testów dla każdego
przypadku.
UCR zmniejsza możliwość wystąpienia przesycenia z tuszami CMY.</translation>
</message>
<message>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
295,7 → 310,13
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>UCR jest to sposób wykluczenia niektórych odcieni szarości, które
składają się z cyjanu (C), żółci (Y) i madżenty (M) używając zamiast nich czerni.
UCR najbardziej ma wpływ na obszary obrazków, które mają neutralne
lub ciemne odcienie bliskie szarości. Użycie go może poprawić wydruk niektórych
obrazków, jednakże wymaga wykonania wcześniej kilku prób i testów dla każdego
przypadku.
UCR zmniejsza możliwość wystąpienia przesycenia z tuszami CMY.</translation>
</message>
</context>
<context>
434,7 → 455,7
</message>
<message>
<source>&amp;Do Not Change</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nie zmienia&amp;j</translation>
</message>
</context>
<context>
1012,7 → 1033,7
</message>
<message>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Pliki PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
<translation>Pliki PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
</context>
<context>
1142,11 → 1163,11
</message>
<message>
<source>Apply to all &amp;even Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zastosuj dla wszystkich &amp;parzystych stron</translation>
</message>
<message>
<source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zastosuj dla wszystkich &amp;nieparzystych stron</translation>
</message>
</context>
<context>
2087,7 → 2108,7
</message>
<message>
<source>Document Information</source>
<translation>Informacja o dokumencie</translation>
<translation>Informacje o dokumencie</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Title:</source>
2457,9 → 2478,16
<translation>&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<source>Use an alternative print manager to utilize additional
printing options, such as kprinter or gtklp</source>
<translation type="obsolete">Użyj alternatywnego menedżera wydruku, takiego jak
kprinter lub gtklp, by uzyskać dostęp do dodatkowych opcji</translation>
</message>
<message>
<source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
to utilize additional printing options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Użyj alternatywnego menedżera wydruku, takiego jak kprinter
lub gtklp, by uzyskać dostęp do dodatkowych opcji drukowania</translation>
</message>
</context>
<context>
2956,7 → 2984,7
</message>
<message>
<source>Export a range of pages to images</source>
<translation type="obsolete">Eksportuj zakres stron jako obrazki</translation>
<translation type="obsolete">Eksportuje zakres stron jako obrazki</translation>
</message>
<message>
<source>First page to export when exporting a range</source>
3000,65 → 3028,66
</message>
<message>
<source>Export as Image(s)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eksportuj jako obrazek(ki)</translation>
</message>
<message>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Opcje</translation>
<translation>Opcje</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Resolution:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Rozdzielczość:</translation>
<translation>&amp;Rozdzielczość:</translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<source> dpi</source>
<translation type="unfinished">dpi</translation>
<translation>dpi</translation>
</message>
<message>
<source>Range</source>
<translation type="unfinished">Zakres</translation>
<translation>Zakres</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Current page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aktualna &amp;strona</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Za&amp;kres</translation>
</message>
<message>
<source>C</source>
<translation type="unfinished">C</translation>
<translation>C</translation>
</message>
<message>
<source>Export a range of pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
<translation type="unfinished">Wpisz rozdzieloną przecinkami listę wartości,
<translation>Wpisz rozdzieloną przecinkami listę wartości,
gdzie * oznacza wszystkie strony, 1-5 zakres stron
a pojedynczy numer oznacza numer strony.</translation>
</message>
<message>
<source>Export all pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rozdzielczość obrazków
Użyj 72 dpi dla obrazków przeznaczonych do wyświetlania na ekranie</translation>
</message>
<message>
<source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Jakość obrazków - 100% oznacza najlepszą, 1% najniższą</translation>
</message>
<message>
<source>Export a range of pages</source>
<translation>Eksportuj zakres stron</translation>
</message>
<message>
<source>Export all pages</source>
<translation>Eksportuj wszystkie strony</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FDialogPreview</name>
3377,7 → 3406,7
<name>FontPreview</name>
<message>
<source>Font Preview</source>
<translation type="obsolete">Podgląd czcionek</translation>
<translation>Podgląd czcionek</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
3399,10 → 3428,6
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<translation>Zażółć Gęślą Jaźń AaBbCc1!2@3#</translation>
</message>
<message>
<source>Fonts Preview</source>
<translation type="unfinished">Podgląd czcionek</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GradientEditor</name>
5304,15 → 5329,15
</message>
<message>
<source>Use a surrounding box instead of the frame&apos;s shape for text flow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zastosuj ramkę ograniczającą zamiast kształtu ramki dla opływu tekstu</translation>
</message>
<message>
<source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Użyj drugiej linii opartej na kształcie ramki dla opływu tekstu</translation>
</message>
<message>
<source>Hyphenation language of frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Język ramki dla dzielenia wyrazów</translation>
</message>
</context>
<context>
6084,7 → 6109,7
</message>
<message>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Przemieszczenie w poziomie w prawo</translation>
</message>
</context>
<context>
7344,7 → 7369,13
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>UCR jest to sposób zamiany niektórych odcieni szarości, które
składają się z cyjanu (C), żółci (Y) i madżenty (M) na czarny.
UCR najbardziej ma wpływ na obszary obrazków, które mają neutralne
lub ciemne odcienie bliskie szarości. Użycie go może poprawić wydruk niektórych
obrazków, jednakże wymaga wykonania wcześniej kilku prób i testów dla każdego
przypadku.
UCR zmniejsza możliwość wystąpienia przesycenia z tuszami CMY.</translation>
</message>
</context>
<context>
7867,7 → 7898,7
</message>
<message>
<source>Do you really want to clear all your Text?</source>
<translation type="unfinished">Naprawdę usunąć cały tekst?</translation>
<translation>Naprawdę usunąć cały tekst?</translation>
</message>
</context>
<context>
8018,47 → 8049,47
</message>
<message>
<source>Corn&amp;ers:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Rogi:</translation>
<translation>&amp;Rogi:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>O&amp;brót:</translation>
</message>
<message>
<source>Conve&amp;x Polygon</source>
<translation type="unfinished">&amp;Wypukły wielokąt</translation>
<translation>&amp;Wypukły wielokąt</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Factor:</source>
<translation type="unfinished">W&amp;spółczynnik:</translation>
<translation>W&amp;spółczynnik:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">&amp;Anuluj</translation>
<translation>&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<source>Number of corners for polygons</source>
<translation type="unfinished">Ilość rogów wielokątów</translation>
<translation>Ilość rogów wielokątów</translation>
</message>
<message>
<source>Degrees of rotation for polygons</source>
<translation type="unfinished">Kąty obrotu wielokątów</translation>
<translation>Kąt obrotu wielokątów</translation>
</message>
<message>
<source>Polygons will be convex rather than concave</source>
<translation type="unfinished">Wielokąty będą wypukłe, a nie wklęsłe</translation>
<translation>Wielokąty będą wypukłe, a nie wklęsłe</translation>
</message>
<message>
<source>Sample Polygon</source>
<translation type="unfinished">Przykładowy wielokąt</translation>
<translation>Przykładowy wielokąt</translation>
</message>
<message>
<source>Change the angles at which lines of the polygon join</source>
<translation type="unfinished">Zmień kąty stykania się linii wielokąta</translation>
<translation>Zmień kąt stykania się linii wielokąta</translation>
</message>
</context>
<context>
8843,7 → 8874,7
</message>
<message>
<source>Degrees of rotation for polygons</source>
<translation>Kąty obrotu wielokątów</translation>
<translation>Kąt obrotu wielokątów</translation>
</message>
<message>
<source>Polygons will be convex rather than concave</source>
8855,7 → 8886,7
</message>
<message>
<source>Change the angles at which lines of the polygon join</source>
<translation>Zmień kąty stykania się linii wielokąta</translation>
<translation>Zmień kąt stykania się linii wielokąta</translation>
</message>
<message>
<source>Choose the size of the preview in the scrapbook palette</source>
9761,7 → 9792,7
</message>
<message>
<source>Print Preview</source>
<translation type="unfinished">Podgląd wydruku</translation>
<translation>Podgląd wydruku</translation>
</message>
<message>
<source>Save Page as SVG...</source>
10061,31 → 10092,31
</message>
<message>
<source>Importing text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importuję tekst</translation>
</message>
<message>
<source>Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importer</translation>
</message>
<message>
<source>Choose the importer to use</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wybierz jakiego importera użyć</translation>
</message>
<message>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
<translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
</message>
<message>
<source>HTML Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Plików HTML</translation>
</message>
<message>
<source>html</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>html</translation>
</message>
<message>
<source>Text Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Plików tekstowych</translation>
</message>
</context>
<context>
10371,7 → 10402,7
</message>
<message>
<source>Style Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ustawienia styli</translation>
</message>
</context>
<context>
10394,7 → 10425,7
</message>
<message>
<source>Fill Color Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ustawienia koloru wypełnienia</translation>
</message>
</context>
<context>
10417,7 → 10448,7
</message>
<message>
<source>Stroke Color Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ustawienia koloru obrysu</translation>
</message>
</context>
<context>
10448,7 → 10479,7
</message>
<message>
<source>Font Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ustawienia czcionki</translation>
</message>
</context>
<context>
10471,7 → 10502,7
</message>
<message>
<source>Character Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ustawienia znaków</translation>
</message>
</context>
<context>
11987,19 → 12018,19
</message>
<message>
<source>Document &amp;Information...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Informacje o doku&amp;mencie...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Undo Delete Object</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Cofnij usuwanie obiektu</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Undo Object Move</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Cofnij przesunięcie obiektu</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Undo Object Change</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Cofnij zmianę obiektu</translation>
</message>
</context>
<context>
12557,7 → 12588,7
</message>
<message>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Plik</translation>
<translation>Plik</translation>
</message>
<message>
<source>Edit</source>
12617,7 → 12648,7
</message>
<message>
<source>Update Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Aktualizuj ramkę tekstową</translation>
<translation>Aktualizuj ramkę tekstową</translation>
</message>
<message>
<source>Search/Replace...</source>
12645,11 → 12676,11
</message>
<message>
<source>Update Text Frame and Exit</source>
<translation type="unfinished">Aktualizuj ramkę tekstową i zakończ</translation>
<translation>Aktualizuj ramkę tekstową i zakończ</translation>
</message>
<message>
<source>Exit Without Updating Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Zakończ bez aktualizowania ramki tekstowej</translation>
<translation>Zakończ bez aktualizowania ramki tekstowej</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Insert Special</source>
12717,55 → 12748,71
</message>
<message>
<source>Select &amp;All</source>
<translation type="unfinished">&amp;Zaznacz wszystko</translation>
<translation>&amp;Zaznacz wszystko</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit Styles...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Edytuj sty&amp;le...</translation>
</message>
<message>
<source>Clears all Text</source>
<translation type="obsolete">Usuwa cały tekst</translation>
</message>
<message>
<source>Load Text from File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pobierz tekst z pliku</translation>
</message>
<message>
<source>Save Text to File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zapisz tekst do pliku</translation>
</message>
<message>
<source>Reload Text from Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pobierz tekst z ramki</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation type="unfinished">Z&amp;najdź/Zastąp...</translation>
<translation>Z&amp;najdź/Zastąp...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fonts Preview...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Font &amp;Preview...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Podgląd czcionek...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Background...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Tło...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Display Font...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Czcionka &amp;edytora...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Settings</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ustawienia</translation>
<translation>Us&amp;tawienia</translation>
</message>
<message>
<source>Search/Replace</source>
<translation type="unfinished">Znajdź/Zastąp</translation>
<translation>Znajdź/Zastąp</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fonts Preview</source>
<translation type="unfinished">&amp;Podgląd czcionek</translation>
<translation>&amp;Podgląd czcionek</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Font Preview...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Podgląd czcionek...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Font Preview</source>
<translation type="obsolete">&amp;Podgląd czcionek</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fonts Preview...</source>
<translation>&amp;Podgląd czcionek...</translation>
</message>
<message>
<source>Clear all Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Usuń cały tekst</translation>
</message>
</context>
<context>
13207,27 → 13254,27
<name>gtFileDialog</name>
<message>
<source>Choose the importer to use</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wybierz jakiego importera użyć</translation>
</message>
<message>
<source>Automatic</source>
<translation type="unfinished">Automatyczna</translation>
<translation>Automatyczny</translation>
</message>
<message>
<source>Get text only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pobierz tylko tekst</translation>
</message>
<message>
<source>Import text without any formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importuje tekst bez formatowania</translation>
</message>
<message>
<source>Importer:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importer:</translation>
</message>
<message>
<source>Encoding:</source>
<translation type="unfinished">Kodowanie:</translation>
<translation>Kodowanie:</translation>
</message>
</context>
<context>
13290,56 → 13337,57
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">&amp;Anuluj</translation>
<translation>&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<source>Downloading Templates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ściąganie szablonów</translation>
</message>
<message>
<source>Document templates can be found in http://www.scribus.net/ Downloads section.</source>
<translation>Szablony dokumentów można znaleźć na stronie http://www.scribus.net/ w sekcji Downloads.</translation>
</message>
<message>
<source>Installing Templates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Instalowanie szablonów</translation>
</message>
<message>
<source>Extract the package to the template directory ~/.scribus/templates for the current user or PREFIX/share/scribus/templates for all users in the system.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rozpakuj archiwum do katalogu szablonów ~/.scribus/templates dla aktualnego użytkownika lub PREFIX/share/scribus/templates dla wszystkich użytkowników systemu.</translation>
</message>
<message>
<source>Preparing a template</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Przygotowanie szablonu</translation>
</message>
<message>
<source>Removing a template</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Make sure images you use can be used anywhere. Fonts must be checked for this as well. If fonts cannot be shared do not collect them when saving as a template.</source>
<translation>Upewnij się, że obrazki mogą być używane dowolnie. Czcionki muszą być również sprawdzone pod tym kątem. Jeśli czcionki nie mogą być udostępniane nie dołączaj ich podczas zapisywania jako szablon.</translation>
</message>
<message>
<source>Translating template.xml</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Template creator should also make sure that the Installing Templates applies to her/his templates as well. Which means a user should download a template package and be able to extract them to the template directory and start using them.</source>
<translation>Twórcy szablonów powinni również zadbać o to, by ich szablony można było zainstalować przez dialog &quot;Nowy z szablonu&quot;. Oznacza to, iż użytkownik powinien mieć możliwość ściągnięcia archiwum z szablonem, rozpakowania go do katalogu szablonów i użycia go.</translation>
</message>
<message>
<source>Document templates can be found at http://www.scribus.net/ in the Downloads section.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Removing a template</source>
<translation>Usuwanie szablonu</translation>
</message>
<message>
<source>Make sure images and fonts you use can be used freely. If fonts cannot be shared do not collect them when saving as a template.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Removing a template from the NFT dialog will only remove the entry from the template.xml. It will not delete the document files. Popup menu with remove is only shown if you have write access to the template.xml file.</source>
<translation>Usunięcie szablonu z okienka dialogowego usunie jedynie wpis z template.xml. Pliki dokumentów nie zostaną skasowane.
Menu podręczne z opcją usunięcia jest dostępne jedynie, gdy posiadasz prawa do zapisu pliku template.xml.</translation>
</message>
<message>
<source>The template creator should also make sure that the Installing Templates section above applies to their templates as well. This means a user should be able to download a template package and be able to extract them to the template directory and start using them.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Translating template.xml</source>
<translation>Tłumaczenie template.xml</translation>
</message>
<message>
<source>Removing a template from the New From Template dialog will only remove the entry from the template.xml, it will not delete the document files. A popup menu with remove is only shown if you have write access to the template.xml file.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<source>Copy an existing template.xml to a file called template.lang_COUNTRY.xml (use the same lang code that&apos;s present in the qm file for your language), for example template.fi.xml for Finnish language template.xml. Copy must locate in the same directory than the original template.xml for NFT being able to load it.</source>
<translation>Skopiuj istniejący template.xml do pliku o nazwie template.kod_KRAJU.xml (użyj tego samego kodu kraju co w pliku qm dla twojego języka), na przykład template.fi.xml jest to template.xml w języku fińskim. Kopia musi znajdować się w tym samym katalogu co oryginalny template.xml by NZS mógł go odnaleźć.</translation>
</message>
<message>
<source>Copy an existing template.xml to a file called template.lang_COUNTRY.xml (use the same lang code that is present in the qm file for your language), for example template.fi.xml for Finnish language template.xml. The copy must be located in the same directory as the original template.xml so Scribus can load it.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>satdialog</name>
/trunk/Scribus/scribus/qm/scribus.pl.qm
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream