Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 18682 → Rev 18683

/trunk/Scribus/resources/editorconfig/100_latex.xml
116,6 → 116,18
da como resultado
\[J = \int r^2 \mathrm{d}m\]
</es>
<it>
\section*{Manuale}
La tua configurazione di \LaTeX funziona quando puoi leggere questo testo!\\
Inserire delle formule è molto semplice:\\
Clicca il tasto destro $\Rightarrow$ Modifica sorgente\\
E sostituisci questo testo con il tuo. Qui trovi un esempio:
\begin{verbatim}
\[J = \int r^2 \mathrm{d}m\]
\end{verbatim}
diventa
\[J = \int r^2 \mathrm{d}m\]
</it>
</i18n>
</empty-frame-text>
<preamble>
146,6 → 158,7
<ru>Шрифты и заголовки</ru>
<hu>Betűkészlet/Fejléc</hu>
<es>Tipografía/Encabezados</es>
<it>Font/Header</it>
</i18n></title>
<comment><i18n>
<en>Fonts only work when installed on your computer!</en>
156,6 → 169,7
<ru>Шрифты работают только если они установлены в системе!</ru>
<hu>A betűkészlet csak akkor működik, ha telepítve van!</hu>
<es>Sólo se pùeden usar los tipos instalados en el sistema</es>
<it>I font funzionano solamente quando installati sul tuo computer!</it>
</i18n></comment>
<list name="font" default="">
<title><i18n>
167,6 → 181,7
<ru>Шрифт:</ru>
<hu>Betűkészlet:</hu>
<es>Tipo:</es>
<it>Font:</it>
</i18n></title>
<option value="">Computer Modern</option>
<option value="\usepackage{ccfonts}">Concrete</option>
182,6 → 197,7
<ru>Примечание: необходимо включить команду \sf в начало текста для Helvetica и \tt для Courier!</ru>
<hu>Megjegyzés: A Helvetica a \sf, a Courier pedig a \tt paranccsal aktiválható.</hu>
<es>Nota: hay que añadir \sf al comiendo del texto para usar Helvética y \tt para Courier</es>
<it>Nota: Devi includere \sf all'inizio del tuo testo per Helvetica e \tt per Courier!</it>
</i18n></comment>
<list name="fontsize" default="11pt">
<title><i18n>
193,6 → 209,7
<ru>Кегль шрифт:</ru>
<hu>Betűméret:</hu>
<es>Tamaño de tipo:</es>
<it>Dimensione carattere:</it>
</i18n></title>
<option value="8pt">8pt</option>
<option value="9pt">9pt</option>
211,6 → 228,7
<pl>Kolor fontu</pl>
<hu>Betűszín</hu>
<es>Color de tipo</es>
<it>Colore carattere</it>
</i18n></color>
<color name="bg"><i18n>
<en>Backgroundcolor</en>
220,6 → 238,7
<pl>Kolor tła</pl>
<hu>Háttérszín</hu>
<es>Color de fondo</es>
<it>Colore di sfondo</it>
</i18n></color>
-->
<text name="additionalheaders" type="long" default="\usepackage{amsmath}"><i18n>
231,6 → 250,7
<en>Дополнительные заголовки:</en>
<hu>További fejléc:</hu>
<es>Encabezado adicional</es>
<it>Header addizionali:</it>
</i18n></text>
</tab>
<tab type="items">
243,6 → 263,7
<ru>Символы соотношения</ru>
<hu>Relációs jelek</hu>
<es>Símbolos de relación</es>
<it>Simboli di relazione</it>
</i18n></title>
<item value="\pm" image="pm.png" />
<item value="\cap" image="cap.png" />
484,6 → 505,7
<ru>Стрелки</ru>
<hu>Nyilak</hu>
<es>Flechas</es>
<it>Frecce</it>
</i18n></title>
<item value="\leftarrow" image="leftarrow.png" />
<item value="\longleftarrow" image="longleftarrow.png" />
565,6 → 587,7
<ru>Различные символы</ru>
<hu>Egyéb szimbólumok</hu>
<es>Símbolos varios</es>
<it>Simboli vari</it>
</i18n></title>
<item value="\ldots" image="ldots.png" />
<item value="\cdots" image="cdots.png" />
579,7 → 602,7
<item value="\exists" image="exists.png" />
<item value="\imath" image="imath.png" />
<item value="\nabla" image="nabla.png" />
<item value="\Delta" image="d_elta.png">Laplace</item>
<item value="\Delta" image="d_elta.png">Laplace</item>
<item value="\neg" image="neg.png" />
<item value="\jmath" image="jmath.png" />
<item value="\surd" image="surd.png" />
636,6 → 659,7
<ru>Разделители</ru>
<hu>Határolójelek</hu>
<es>Delimitadores</es>
<it>Delimitatori</it>
</i18n></title>
<item value="\vert" image="vert.png" />
<item value="\Vert" image="v_ert.png" />
680,6 → 704,7
<ru>Греческий алфавит</ru>
<hu>Görög betűk</hu>
<es>Alfabeto griego</es>
<it>Alfabeto greco</it>
</i18n></title>
<item value="\alpha" image="alpha.png" />
<item value="\beta" image="beta.png" />
732,6 → 757,7
<ru>Математические алфавиты</ru>
<hu>Matematikai betűk</hu>
<es>Alfabeto matemático</es>
<it>Alfabeti matematici</it>
</i18n></title>
<item value="\mathcal{A}" image="mathcala_.png" />
<item value="\mathcal{B}" image="mathcalb_.png" />
916,6 → 942,7
<ru>Обычный текст</ru>
<hu>Normál szöveg</hu>
<es>Texto normal</es>
<it>Testo normale</it>
</i18n>
</item>
</tab>
929,6 → 956,7
<ru>Математические акценты</ru>
<hu>Matematikai ékezetek</hu>
<es>Acentos matemáticos</es>
<it>Accenti matematici</it>
</i18n></title>
<item value="\bar{}" image="bara.png" />
<item value="\vec{}" image="veca.png" />
/trunk/Scribus/resources/editorconfig/200_gnuplot.xml
25,7 → 25,7
<postamble></postamble>
<tab type="settings">
<title><i18n>
<en>Ranges</en>
<en>Ranges</en>
<cs>Rozsahy</cs>
<de>Bereiche</de>
<fr>Rangées</fr>
33,9 → 33,10
<ru>Диапазоны</ru>
<hu>Tartomány</hu>
<es>Rangos</es>
<it>Intervalli</it>
</i18n></title>
<comment><i18n>
<en>Enter asterisk (*) for autoscale!</en>
<en>Enter asterisk (*) for autoscale!</en>
<cs>Vložte hvězdičku (*) pro automatický rozsah stupnice!</cs>
<de>Stern (*) für automatische Skalierung eingeben!</de>
<fr>Entrez une astérisque (*) pour ajuster automatiquement !</fr>
43,39 → 44,44
<ru>Enter asterisk (*) for autoscale!</ru>
<hu>Automatikus méretezés csillaggal (*)</hu>
<es>Escribir asterisco (*) para escalado automático</es>
<it>Inserisci un asterisco (*) per la scalatura automatica!</it>
</i18n></comment>
<spinbox name="xmin" type="double" min="-1e6" max="+1e6" step="1" default="*" special="*"><i18n>
<en>X Min:</en>
<en>X Min:</en>
<cs>X Min:</cs>
<pl>Min X:</pl>
<ru>Минимум по X:</ru>
<es>X mín.</es>
<es>X mín.</es>
<it>X Min:</it>
</i18n></spinbox>
<spinbox name="xmax" type="double" min="-1e6" max="+1e6" step="1" default="*" special="*"><i18n>
<en>X Max:</en>
<en>X Max:</en>
<cs>X Max:</cs>
<pl>Maks. X:</pl>
<ru>Максимум по X:</ru>
<es>X máx.</es>
<es>X máx.</es>
<it>X Max:</it>
</i18n></spinbox>
<spinbox name="ymin" type="double" min="-1e6" max="+1e6" step="1" default="*" special="*"><i18n>
<en>Y Min:</en>
<en>Y Min:</en>
<cs>Y Min:</cs>
<pl>Min Y:</pl>
<ru>Минимум по Y:</ru>
<es>Y mín.</es>
<es>Y mín.</es>
<it>Y Min:</it>
</i18n></spinbox>
<spinbox name="ymax" type="double" min="-1e6" max="+1e6" step="1" default="*" special="*"><i18n>
<en>Y Max:</en>
<en>Y Max:</en>
<cs>Y Max:</cs>
<pl>Maks. Y:</pl>
<es>Y máx.</es>
<ru>Максимум по Y:</ru>
<ru>Максимум по Y:</ru>
<it>Y Max:</it>
</i18n></spinbox>
</tab>
<tab type="settings">
<title><i18n>
<en>Labels</en>
<en>Labels</en>
<cs>Popisky</cs>
<de>Beschriftungen</de>
<fr>Étiquettes</fr>
83,9 → 89,10
<ru>Метки</ru>
<hu>Címkék</hu>
<es>Etiquetas</es>
<it>Titoli</it>
</i18n></title>
<text name="title" type="short" default=""><i18n>
<en>Title:</en>
<en>Title:</en>
<cs>Název:</cs>
<de>Titel:</de>
<fr>Titre :</fr>
93,6 → 100,7
<ru>Название:</ru>
<hu>Cím</hu>
<es>Título:</es>
<it>Titolo:</it>
</i18n></text>
<text name="xlabel" type="short" default=""><i18n>
<en>X-Label:</en>
101,6 → 109,7
<ru>Метка оси X:</ru>
<hu>X címke</hu>
<es>Etiqueta X</es>
<it>Asse X:</it>
</i18n></text>
<text name="ylabel" type="short" default=""><i18n>
<en>Y-Label:</en>
109,10 → 118,11
<ru>Метка оси Y:</ru>
<hu>Y címke</hu>
<es>Etiqueta Y</es>
<it>Asse Y:</it>
</i18n></text>
<list name="grid" default="#">
<title><i18n>
<en>Grid:</en>
<en>Grid:</en>
<cs>Mřížka:</cs>
<de>Gitter:</de>
<fr>Grille :</fr>
120,9 → 130,10
<ru>Сетка:</ru>
<hu>Rács</hu>
<es>Rejilla</es>
<it>Griglia:</it>
</i18n></title>
<option value="#"><i18n>
<en>No Grid</en>
<en>No Grid</en>
<cs>Žádná mřížka</cs>
<de>Kein Gitter</de>
<fr>Pas de Grille</fr>
130,9 → 141,10
<ru>Без сетки</ru>
<hu>Rács nélkül</hu>
<es>Sin rejilla</es>
<it>Nessuna griglia</it>
</i18n></option>
<option value="set grid xtics ytics"><i18n>
<en>Major ticks only</en>
<en>Major ticks only</en>
<cs>Pouze hlavní mřížky</cs>
<de>Nur Hauptstriche</de>
<fr>Seulement les coches majeures</fr>
140,21 → 152,23
<ru>Только основные линии</ru>
<hu>Csak fővonalak</hu>
<es>Sólo puntos mayores</es>
<it>Solo punti maggiori</it>
</i18n></option>
<option value="set grid xtics ytics mxtics mytics"><i18n>
<en>Major and minor ticks</en>
<en>Major and minor ticks</en>
<cs>Hlavní i vedlejší mřížky</cs>
<de>Alle Stiche</de>
<fr>Coches majeures et mineures</fr>
<pl>Wszystkie linie</pl>
<pl>Wszystkie linie</pl>
<ru>Основные и вторичные линии</ru>
<hu>Fő- és alvonalak is</hu>
<es>Puntos mayores y menores</es>
<it>Punti maggiori e minori</it>
</i18n></option>
</list>
<list name="gridlayer" default="back">
<title><i18n>
<en>Grid layer:</en>
<en>Grid layer:</en>
<cs>Vrstva mřížky:</cs>
<de>Gitterebene:</de>
<fr>Niveau de la grille :</fr>
162,9 → 176,10
<ru>Слой сетки:</ru>
<hu>Rács réteg</hu>
<es>Capa de rejilla</es>
<it>Livello griglia:</it>
</i18n></title>
<option value="back"><i18n>
<en>Back</en>
<en>Back</en>
<cs>Na pozadí</cs>
<de>Hinten</de>
<fr>Arrière</fr>
172,41 → 187,45
<ru>Позади</ru>
<hu>Alul</hu>
<es>Atrás</es>
<it>Retro</it>
</i18n></option>
<option value="front"><i18n>
<en>Front</en>
<en>Front</en>
<cs>V popředí</cs>
<de>Vorne</de>
<fr>A l'avant</fr>
<pl>Na wierzchu</pl>
<pl>Na wierzchu</pl>
<ru>Впереди</ru>
<hu>Felül</hu>
<es>Frente</es>
<it>Fronte</it>
</i18n></option>
</list>
<list name="zeroaxis" default="">
<title><i18n>
<en>Zero axis:</en>
<en>Zero axis:</en>
<cs>Nulová osa:</cs>
<de>Null-Achse:</de>
<fr>Axe Zero :</fr>
<pl>Oś zerowa:</pl>
<pl>Oś zerowa:</pl>
<ru>Начало координат:</ru>
<hu>Nulla tengely</hu>
<es>Eje cero</es>
<it>Asse zero:</it>
</i18n></title>
<option value=""><i18n>
<en>None</en>
<en>None</en>
<cs>Žádná</cs>
<de>Keine</de>
<fr>Aucun</fr>
<pl>Brak</pl>
<pl>Brak</pl>
<ru>Нет</ru>
<hu>Nincs</hu>
<es>Ninguno</es>
<it>Nessuno</it>
</i18n></option>
<option value="set xzeroaxis"><i18n>
<en>X axis</en>
<en>X axis</en>
<cs>Osa X</cs>
<de>X-Achse</de>
<fr>Axe des X</fr>
214,9 → 233,10
<ru>Для оси X</ru>
<hu>X tengely</hu>
<es>Eje X</es>
<it>Asse X</it>
</i18n></option>
<option value="set yzeroaxis"><i18n>
<en>Y axis</en>
<en>Y axis</en>
<cs>Osa Y</cs>
<de>Y-Achse</de>
<fr>Axe des Y</fr>
224,9 → 244,10
<ru>Для оси Y</ru>
<hu>Y tengely</hu>
<es>Eje Y</es>
<it>Asse Y</it>
</i18n></option>
<option value="set zeroaxis"><i18n>
<en>Both</en>
<en>Both</en>
<cs>Obě</cs>
<de>Beide</de>
<fr>Les deux</fr>
234,6 → 255,7
<ru>Для обеих осей</ru>
<hu>Mindkettő</hu>
<es>Ambos</es>
<it>Entrambi</it>
</i18n></option>
</list>
</tab>
/trunk/Scribus/resources/editorconfig/400_dot.xml
17,7 → 17,7
C -> "LilyPond"
C -> "Dot"
C -> "POV-Ray"
</en>
</en>
<cs>
ratio="fill";
edge [color ="blue"];
98,7 → 98,7
C -> "Dot"
C -> "POV-Ray"
</ru>
<es>
<es>
ratio="fill";
edge [color ="blue"];
S [label="Scribus", color="#f94949", style=filled];
114,6 → 114,22
C -> "Dot"
C -> "POV-Ray"
</es>
<it>
ratio="fill";
edge [color ="blue"];
S [label="Scribus", color="#f94949", style=filled];
node [shape="box", color="#6767ed", style=filled];
S -> "Cornici di testo";
S -> "Cornici immagine";
C [label="Cornici di comando"];
S -> C
node [shape="box", color="#82ec80", style=filled]
C -> "LaTeX"
C -> "Gnuplot"
C -> "LilyPond"
C -> "Dot"
C -> "POV-Ray"
</it>
</i18n>
</empty-frame-text>
<preamble>
/trunk/Scribus/resources/editorconfig/500_povray.xml
51,6 → 51,7
<ru>Параметры визуализации</ru>
<hu>Renderelési beállítások</hu>
<es>Opciones de interpretación</es>
<it>Opzioni di render</it>
</i18n>
</title>
<list name="quality" default="11">
62,6 → 63,7
<ru>Качество:</ru>
<hu>Minőség:</hu>
<es>Calidad</es>
<it>Qualità:</it>
</i18n>
</title>
<option value="1"><i18n>
68,36 → 70,43
<en>Just show quick colors</en>
<hu>Csak gyors színek megjelenítése</hu>
<es>Sólo colores rápidos</es>
<it>Mostra solo colori veloci</it>
</i18n></option>
<option value="3"><i18n>
<en>Show specified diffuse and ambient light</en>
<hu>A megadott diffúz és szórt fény megjelenítése</hu>
<es>Mostrar luz ambiente y difusa indicadas</es>
<it>Mostra luce diffusa e ambiente indicata</it>
</i18n></option>
<option value="4"><i18n>
<en>Render shadows, but no extended lights</en>
<hu>Árnyékok renderelése a kiterjesztett fények elhagyásával</hu>
<es>Crear sombras, pero no luces extendidas</es>
<it>Renderizza ombre, ma non luci estese</it>
</i18n></option>
<option value="5"><i18n>
<en>Render shadows, including extended lights</en>
<hu>Árnyékok renderelése a kiterjesztett fényekkel</hu>
<es>Crear sombras, incluyendo luces extendidas</es>
<it>Renderizza ombre, incluse luci estese</it>
</i18n></option>
<option value="7"><i18n>
<en>Compute texture patterns and photons</en>
<hu>Textúra minták és fotonok kiszámítása</hu>
<es>Calcular patrones y fotones de textura</es>
<it>Calcola fotoni e modelli della texture</it>
</i18n></option>
<option value="8"><i18n>
<en>Compute reflections and refractions</en>
<hu>Tükröződések és fénytörések kiszámítása </hu>
<es>Calcular reflexiones y refracciones</es>
<it>Calcola riflessi e rifrazioni</it>
</i18n></option>
<option value="11"><i18n>
<en>Compute media and radiosity</en>
<hu>Média és radiozitás kiszámítása</hu>
<es>Calcular medio y difusión radial</es>
<it>Calcola media e illuminazione globale</it>
</i18n></option>
</list>
<list name="antialias" default="+A">
109,6 → 118,7
<ru>Сглаживание:</ru>
<hu>Élsimítás:</hu>
<es>Antialias:</es>
<it>Antialiasing:</it>
</i18n>
</title>
<option value="+A"><i18n>
115,11 → 125,13
<en>On</en>
<hu>Bekapcsolva</hu>
<es>Activado</es>
<it>Abilitato</it>
</i18n></option>
<option value="-A"><i18n>
<en>Off</en>
<hu>Kikapcsolva</hu>
<es>Desactivado</es>
<it>Disabilitato</it>
</i18n></option>
</list>
<spinbox name="aathres" type="double" min="0.0" max="3.0" step="0.1" default="0.3">
130,6 → 142,7
<ru>Порог сглаживания:</ru>
<hu>Élsimítási küszöb:</hu>
<es>Umbral de antialias</es>
<it>Threshold Antialiasing:</it>
</i18n>
</spinbox>
<spinbox name="aadepth" type="short" min="1" max="9" step="1" default="3">
140,6 → 153,7
<ru>Глубина сглаживания:</ru>
<hu>Élsimítás mélysége:</hu>
<es>Profundidad de antialias</es>
<it>Profondità Antialiasing:</it>
</i18n>
</spinbox>
</tab>