Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 16521 → Rev 16522

/trunk/Scribus/resources/translations/po/scribus.ca.ts
5344,24 → 5344,22
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="403"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="342"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="406"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="345"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="223"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2216"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2131"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3284"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3186"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Generant Ítems</translation>
</message>
5387,17 → 5385,17
<translation type="obsolete">ID-Creació:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="187"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>&amp;Quant a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Equip de Desenvolupament:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Contribucions des de:</translation>
</message>
5406,17 → 5404,17
<translation type="obsolete">Versió Windows:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Documentació Oficial:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="311"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Altra Documentació:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="200"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>A&amp;utors</translation>
</message>
5509,37 → 5507,37
<translation type="obsolete">Galès:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="215"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="214"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Traduccions</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="346"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Pàgina principal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="347"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Referència en línia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="351"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Errors i Sol·licitud de Característiques</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="356"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="355"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Llista de correu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="226"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="225"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;En Linia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Tanca</translation>
</message>
5555,7 → 5553,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="330"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="329"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Traduccions oficials i Traductors:</translation>
</message>
5576,7 → 5574,7
<translation type="obsolete">Espanyol:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="332"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="331"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Antics Col·laboradors en Traduccions:</translation>
</message>
5585,7 → 5583,7
<translation type="obsolete">Català:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="95"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation>Quant a Scribus %1</translation>
</message>
5630,7 → 5628,7
<translation type="obsolete">Conversió Windows:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="349"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
5639,22 → 5637,22
<translation type="obsolete">Aquest panell mostra la versió, data de creació i suport de llibreries afegit a Scribus. C-C-T-F significa suport per C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. La darrera lletra és per el representador C=cairo o A=libart. Les llibreries no disponibles es mostren amb un *. També es veu la versió de Ghostscript que Scribus ha detectat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="123"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="131"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="183"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="182"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Fent servir Ghostscript versió %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="184"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>No està disponible la versió de Ghostscript</translation>
</message>
5663,7 → 5661,7
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Versió d&apos;Scribus %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>ID Compilació:</translation>
</message>
5672,12 → 5670,12
<translation type="obsolete">Aquest panell mostra la versió, data de creació i suport de llibreries d&apos;Scribus. C-C-T-F significa C=littlecms C=CUPS T=suport per TIFF F=suport per Fontconfig. La darrera lletra és el visualitzador C=cairo o A=libart. Les llibreries no suportades es mostren amb un *. Això indica la versió de Ghostscript que Scribus ha detectat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
</message>
5686,100 → 5684,100
<translation type="obsolete">Març</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="318"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="317"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="229"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="228"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="277"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="316"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="315"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="272"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation type="unfinished">Versió d&apos;Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="233"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="232"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="653"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="651"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="354"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="353"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="240"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="239"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="249"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="248"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="314"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="313"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="563"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="630"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="448"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="562"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="629"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
5890,57 → 5888,57
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1278"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Obre...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Tanca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Desa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>&amp;Anomena i Desa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>Torna a carre&amp;gar el document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation>Rec&amp;ull per Sortir...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1290"/>
<source>Get Text...</source>
<translation>Obtenir Text...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation>Afegeix &amp;Text...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
<source>Get Image...</source>
<translation>Obtenir Imatge...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation>Desa &amp;Text...</translation>
</message>
5949,54 → 5947,54
<translation type="obsolete">Desa Pàgina com &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation>Desa com P&amp;DF...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>&amp;Configura Document...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>Im&amp;primir...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>&amp;Sortir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>Des&amp;fés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Refés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1308"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation>&amp;Element en mode d&apos;acció</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1305"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>T&amp;alla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1308"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Copia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Enganxa</translation>
</message>
6005,27 → 6003,27
<translation type="obsolete">Neteja C&amp;ontingut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>Selecciona &amp;Tot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation>&amp;Deselecciona Tot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation>&amp;Cerca/Reemplaça...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation>Edita Imatge...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation>C&amp;olors...</translation>
</message>
6038,7 → 6036,7
<translation type="obsolete">Estils de &amp;Línia...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation>Pàgines &amp;Mestres...</translation>
</message>
6047,42 → 6045,42
<translation type="obsolete">&amp;Javascripts...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1301"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation>Pre&amp;ferències...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
<source>%1 pt</source>
<translation>%1 pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation>&amp;Altres...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation>&amp;Esquerra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation>&amp;Centre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation>&amp;Dreta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation>&amp;Justificat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation>&amp;Forçat</translation>
</message>
6091,42 → 6089,42
<translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation>&amp;Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>S&amp;ubratllat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>Paraules sub&amp;ratllades</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>&amp;Barrat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation>Tot M&amp;ajúscules</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation>Majús&amp;cules Petites</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation>Su&amp;períndex</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation>Su&amp;bíndex</translation>
</message>
6135,77 → 6133,77
<translation type="obsolete">&amp;Esquema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation>Omb&amp;ra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation>Efectes d&apos;&amp;Imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation>&amp;Tabuladors...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>D&amp;uplica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation>Duplicació &amp;Múltiple</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<source>&amp;Transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>Es&amp;borra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>A&amp;grupa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation>Desagr&amp;upa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>Està B&amp;loquejat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>Mida bloque&amp;jada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>Envia al &amp;Fons</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Envia a &amp;Sobre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>&amp;Abaixa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>A&amp;puja</translation>
</message>
6214,102 → 6212,102
<translation type="obsolete">Envia a l&apos;àlbum de &amp;retalls</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>&amp;Atributs...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>I&amp;matge Visible</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation>Act&amp;ualitza Imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation>Ajusta el marc a l&apos;imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
<source>Embed Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Propietats exteses d&apos;Imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation>Resolució &amp;baixa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation>Resolució &amp;Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation>&amp;Tota Resolució</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>Es un P&amp;unt de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>És una A&amp;notació de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>P&amp;ropietats Anotació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>P&amp;ropietats de Camp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>&amp;Edita Forma...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation>&amp;Ajusta Text al Camí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation>&amp;Desajusta Text del Camí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation>&amp;Combina Polígons</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>Separa &amp;Polígons</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>Corba &amp;Bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>Marc d&apos;&amp;imatge</translation>
</message>
6318,62 → 6316,62
<translation type="obsolete">&amp;Esquemes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation>&amp;Polígon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>Marc de &amp;Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation>&amp;Glyph...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<source>Sample Text</source>
<translation>Text de mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation>&amp;Insereix...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>Im&amp;porta...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation>Es&amp;borra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation>&amp;Copia...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation>&amp;Mou...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation>&amp;Aplica pàgina mestra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation>Gestiona &amp;Guies...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation>Gestiona propietats de pàgina...</translation>
</message>
6382,22 → 6380,22
<translation type="obsolete">Encabeix a la &amp;Finestra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation>&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation>&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation>&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
6406,42 → 6404,42
<translation type="obsolete">&amp;Miniatures</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>Mostra &amp;Marges</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>Mostra &amp;Marcs</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>Mostra &amp;Imatges</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>Mostra &amp;Graella</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>Mostra G&amp;uies</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>Mostra Graella &amp;Base</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation>Mostra cadena de &amp;Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation>Mostra caràcters de control</translation>
</message>
6450,72 → 6448,72
<translation type="obsolete">Mides relatives a la pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>Desplaça &amp;a la Graella</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>Des&amp;plaça a les Guies</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation>&amp;Propietats</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation>Àlbu&amp;m de retalls</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation>&amp;Capes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation>&amp;Organitza les pàgines</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Punts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Mides</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation>&amp;Historial d&apos;accions</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation>&amp;Verificador</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation>&amp;Alinea i distribueix</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>Ei&amp;nes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>Eines P&amp;DF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<source>Select Item</source>
<translation>Tria ítem</translation>
</message>
6536,52 → 6534,52
<translation type="obsolete">Linea a &amp;mà alçada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Gira Ítem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Acosta o Allunya</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Acosta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Allunya</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation>Edita Contingut de Marc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Edita Text...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation>Enllaça Marcs de Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Desenllaça Marcs de Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation>Comptagot&amp;es</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation>Copia les propietats</translation>
</message>
6626,37 → 6624,37
<translation type="obsolete">Gestiona I&amp;matges</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation>&amp;Parteix els mots</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation>Desparteix els mots</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>&amp;Genera taula de contingut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>Quant &amp;a Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>Quant a &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>Rètols indica&amp;dors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation>&amp;Manual d&apos;Scribus...</translation>
</message>
6665,72 → 6663,72
<translation type="obsolete">&amp;Guionets Intelligents</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation>Guió no separable</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation>E&amp;spai no separable</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation>&amp;Número de pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<source>New Line</source>
<translation>Nova línia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>Frame Break</source>
<translation>Salt de marc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>Column Break</source>
<translation>Salt de columna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Copyright</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation>Marca registrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<source>Trademark</source>
<translation>Marca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<source>Bullet</source>
<translation>Pic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>Guionet Em</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<source>En Dash</source>
<translation>Guionet En</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation>Guionet Figure</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Guionet de citació</translation>
</message>
6811,37 → 6809,37
<translation type="obsolete">CJK dreta doble</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation>Commuta paletes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation>Commuta guies</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>&amp;Vista Prèvia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1328"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation>&amp;javaScripts...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation>Convertir a pàgina mestra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation>&amp;Cascada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation>&amp;Mosaic</translation>
</message>
6850,7 → 6848,7
<translation type="obsolete">&amp;Sobre connectors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<source>More Info...</source>
<translation>Més informació...</translation>
</message>
6863,68 → 6861,68
<translation type="obsolete">Enganxa contingut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation>Im&amp;pressió Activada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation>Inverteix &amp;horitzontalment</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation>Inverteix &amp;verticalment</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation>Mostra Guies</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation>&amp;Esquema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<source>Solidus</source>
<translation>Sòlids</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Punt mig</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
<source>En Space</source>
<translation>Espai En</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<source>Em Space</source>
<translation>Espai Em</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<source>Thin Space</source>
<translation>Espai estret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<source>Thick Space</source>
<translation>Espai ample</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<source>Mid Space</source>
<translation>Espai mig</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<source>Hair Space</source>
<translation>Espai cabell</translation>
</message>
6945,37 → 6943,37
<translation type="obsolete">Inserir Número de Pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<source>ff</source>
<translation>ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<source>fi</source>
<translation>fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<source>fl</source>
<translation>fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
<source>ffi</source>
<translation>ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
<source>ffl</source>
<translation>ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
<source>ft</source>
<translation>ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
<source>st</source>
<translation>st</translation>
</message>
6984,512 → 6982,517
<translation type="obsolete">Enganxa Contingut (Absolut)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation>Es&amp;tils...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation>&amp;Esquema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation>&amp;Esquemes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Enganxa (&amp;Absolut)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>B&amp;uida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
<source>&amp;Frame...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<source>Patterns...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation type="unfinished">Nou des de P&amp;lantilla...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<source>Send to Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>Insert Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>Insert Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<source>Insert Calligraphic Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<source>Insert 3D Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>Move/Resize Value Indicator</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>Soft &amp;Hyphen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation type="unfinished">Apòstrof</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation type="unfinished">Línia doble</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation type="unfinished">Senzill esquerra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation type="unfinished">Senzill dreta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation type="unfinished">Doble esquerra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation type="unfinished">Doble dreta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation type="unfinished">Senzill invertit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation type="unfinished">Doble invertit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation type="unfinished">Guillemet esquerra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation type="unfinished">Guillemet dret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation type="unfinished">Guillemet esquerra doble</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation type="unfinished">Guillemet dret doble</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation type="unfinished">Cometes baixes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation type="unfinished">Cometes dobles baixes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation type="unfinished">CJK esquerra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation type="unfinished">CJK dreta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation type="unfinished">CJK esquerra doble</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation type="unfinished">CJK dreta doble</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation type="unfinished">&amp;100% {400%?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Fitxer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<source>&amp;File</source>
<translation type="unfinished">&amp;Fitxer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<source>Edit</source>
<translation type="unfinished">Edició</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished">&amp;Edició</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<source>Style</source>
<translation type="unfinished">Estil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<source>Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation type="unfinished">&amp;Item</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<source>Insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation type="unfinished">I&amp;nsereix</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation type="unfinished">&amp;Pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<source>View</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<source>&amp;View</source>
<translation type="unfinished">&amp;Visualització</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<source>Extras</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation type="unfinished">E&amp;xtres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<source>Windows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation type="unfinished">&amp;Finestres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<source>Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ajuda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2034"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2043"/>
<source>Plugin Menu Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2036"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2045"/>
<source>Others</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2038"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2047"/>
<source>Unicode Characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8174,7 → 8177,7
<translation>Color:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2114"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2122"/>
<source>None</source>
<translation>Cap</translation>
</message>
8426,25 → 8429,25
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2085"/>
<source>Go To</source>
<translation>Anar A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2086"/>
<source>Submit Form</source>
<translation>Enviar Formulari</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2086"/>
<source>Reset Form</source>
<translation>Reiniciar Formulari</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2086"/>
<source>Import Data</source>
<translation>Importar Dades</translation>
</message>
8455,37 → 8458,37
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2065"/>
<source>Mouse Up</source>
<translation>Ratolí Amunt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2065"/>
<source>Mouse Down</source>
<translation>Ratolí Avall</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2065"/>
<source>Mouse Enter</source>
<translation>Entrar amb el Ratolí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2066"/>
<source>Mouse Exit</source>
<translation>Sortir amb el Ratolí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2066"/>
<source>On Focus</source>
<translation>En Prendre el Focus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2066"/>
<source>On Blur</source>
<translation>En Difuminar</translation>
</message>
8787,10 → 8790,10
<translation>Necessites almenys la icona Normal per utilitzar icones de Botons</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2272"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1314"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1346"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1371"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2280"/>
<source>Open</source>
<translation>Obre</translation>
</message>
8799,24 → 8802,24
<translation type="obsolete">Imatges (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Tots els Fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1479"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1490"/>
<source>Example:</source>
<translation>Exemple:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2106"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2114"/>
<source>Selection Change</source>
<translation>Canvi de Selecció</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2272"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2280"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>Fitxers PDF (*.pdf);;Tots els fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2115"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2085"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2123"/>
<source>JavaScript</source>
<translation>JavaScript</translation>
</message>
8832,7 → 8835,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2085"/>
<source>None</source>
<comment>action</comment>
<translation>Cap</translation>
8848,13 → 8851,13
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1336"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1361"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1347"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1372"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1315"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9124,6 → 9127,62
</message>
</context>
<context>
<name>ArcVectorBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="23"/>
<source>Edit Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="31"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="51"/>
<source>End Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="71"/>
<source>Height:</source>
<translation type="unfinished">Alçada:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="88"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Amplada:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="122"/>
<source>End Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ArcWidgetBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="26"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="36"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="56"/>
<source>End Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="117"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation type="unfinished">Polígon de Mostra</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ArrowChooser</name>
<message>
<source>None</source>
9662,7 → 9721,7
<context>
<name>Biblio</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2084"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1780"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Àlbum de retalls</translation>
</message>
9707,12 → 9766,12
<translation type="obsolete">Visualització &amp;Previa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1302"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="998"/>
<source>Rename</source>
<translation>Reanomena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1000"/>
<source>Delete</source>
<translation>Esborra</translation>
</message>
9731,27 → 9790,27
<translation type="obsolete">D&apos;acord</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1824"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1832"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1922"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2000"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1520"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1618"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1696"/>
<source>Object</source>
<translation>Objecte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1379"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1572"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1707"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1837"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2004"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1075"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1268"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1403"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1700"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nom:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1379"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1707"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1837"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2004"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1075"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1403"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1700"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Nova Entrada</translation>
</message>
9762,7 → 9821,7
Si us plau, tria&apos;n un altre.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1066"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="762"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation>Tria el directori de l&apos;àlbum de detalls</translation>
</message>
9771,113 → 9830,113
<translation type="obsolete">Tria un Directori</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="807"/>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2085"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1781"/>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2088"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1784"/>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1309"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1005"/>
<source>Copy To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1310"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1006"/>
<source>Move To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="912"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="607"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="608"/>
<source>Main</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="914"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="915"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="610"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="611"/>
<source>Copied Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1572"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1268"/>
<source>New Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1113"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="809"/>
<source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="885"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2090"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="581"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1786"/>
<source>Hide Directorys</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="888"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2091"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="584"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1787"/>
<source>Hide Images</source>
<translation type="unfinished">Amaga Imatges</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="891"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2092"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="587"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1788"/>
<source>Hide Vector files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="895"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2093"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="591"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1789"/>
<source>Open Directorys in a new tab</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1298"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="994"/>
<source>Paste to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1354"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1050"/>
<source>Save as...</source>
<translation type="unfinished">Anomena i Desa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1357"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1053"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Tanca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1056"/>
<source>Delete Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1527"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1223"/>
<source>Do you really want to delete all entries?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2086"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1782"/>
<source>Go up one Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2087"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1783"/>
<source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2089"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1785"/>
<source>Configure the scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
10929,36 → 10988,37
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2268"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2296"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2167"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2195"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2281"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2180"/>
<source>X: %1</source>
<translation type="unfinished">X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2288"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2187"/>
<source>Y: %1</source>
<translation type="unfinished">Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2304"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2203"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2306"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2205"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2318"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2217"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2224"/>
<source>Angle: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
10984,12 → 11044,12
<context>
<name>CanvasMode_Normal</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1273"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Tots els Formats Suportats</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1366"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1301"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Obre</translation>
</message>
10997,23 → 11057,17
<context>
<name>CgmPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="207"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="147"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="210"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="150"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="335"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="495"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="382"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Generant Ítems</translation>
</message>
11215,7 → 11269,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="255"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="297"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="298"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Error</translation>
</message>
11225,7 → 11279,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="298"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="299"/>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation type="unfinished">No puc escriure el fitxer %1. {1?}</translation>
</message>
11239,12 → 11293,12
<translation type="obsolete">&amp;Cerca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="306"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="307"/>
<source>Empty the Palette?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="307"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="308"/>
<source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11490,22 → 11544,22
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="711"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="611"/>
<source>Glyphs missing</source>
<translation>Glyphs perduts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="712"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="612"/>
<source>Text overflow</source>
<translation>Sobreeiximent de text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="713"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="613"/>
<source>Object is not on a Page</source>
<translation>L&apos;objecte no és a la pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="714"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="614"/>
<source>Missing Image</source>
<translation>Imatge perduda</translation>
</message>
11514,37 → 11568,37
<translation type="obsolete">La imatge té un valor de DPI inferior a %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="718"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="618"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation>L&apos;objecte té transparències</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="719"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="619"/>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation>L&apos;objecte és una anotació PDF o un camp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="720"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="620"/>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation>L&apos;objecte és un PDF inserit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="385"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="285"/>
<source>Document</source>
<translation>Document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="387"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="287"/>
<source>No Problems found</source>
<translation>No s&apos;hi troben problemes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="599"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="499"/>
<source>Page </source>
<translation>Pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="563"/>
<source>Free Objects</source>
<translation>Allibera objectes</translation>
</message>
11553,121 → 11607,126
<translation type="obsolete">S&apos;han trobat problemes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="696"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="596"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Verificador</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="698"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="598"/>
<source>Items</source>
<translation>Ítems</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="698"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="598"/>
<source>Problems</source>
<translation>Problemes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="703"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="603"/>
<source>Current Profile:</source>
<translation>Perfil actual:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="704"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="573"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="604"/>
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation>&amp;Ignora errors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="705"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="605"/>
<source>Check again</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="721"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="621"/>
<source>Image is GIF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="388"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="288"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">D&apos;acord</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="400"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="300"/>
<source>Layers</source>
<translation type="unfinished">Capes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="419"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="319"/>
<source>Transparency used</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="424"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="324"/>
<source>Blendmode used</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="429"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="329"/>
<source>Print/Visible Mismatch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="437"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="337"/>
<source>Layer &quot;%1&quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="442"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="528"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="428"/>
<source>Issue(s): %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="453"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="353"/>
<source>Master Pages</source>
<translation type="unfinished">Pàgines mestres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="699"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="599"/>
<source>Layer</source>
<translation type="unfinished">Capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="716"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="616"/>
<source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="717"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="617"/>
<source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="722"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="622"/>
<source>Annotation uses a non TrueType font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="707"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="623"/>
<source>Image dimension is smaller than its frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="607"/>
<source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="708"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="608"/>
<source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="709"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="609"/>
<source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="715"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="615"/>
<source>Empty Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12756,12 → 12815,12
<translation type="unfinished">Paràmetres de vista prèvia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="444"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="432"/>
<source>Paste File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="477"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="465"/>
<source>Delete Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12994,7 → 13053,7
<translation type="unfinished">Personalitzat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="902"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="915"/>
<source>Create Mesh</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13401,18 → 13460,18
<context>
<name>CustomFDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="400"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="430"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="346"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="376"/>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation>&amp;Comprimeix Fitxer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="409"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="355"/>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation>&amp;Inclou Fonts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="458"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="404"/>
<source>Encoding:</source>
<translation>Codificant:</translation>
</message>
13423,32 → 13482,32
Això es pot posar en les Preferències.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="377"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="323"/>
<source>Show Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="411"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="357"/>
<source>&amp;Include Color Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="378"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="324"/>
<source>Show a preview and information for the selected file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="445"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="391"/>
<source>Compress the Scribus document on save</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="447"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="393"/>
<source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="395"/>
<source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13456,23 → 13515,17
<context>
<name>CvgPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="203"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="143"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="206"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="146"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="136"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="334"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="461"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="349"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Generant Ítems</translation>
</message>
13702,12 → 13755,12
<context>
<name>DocIm</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="164"/>
<source>Importing failed</source>
<translation>Ha fallat la importació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="165"/>
<source>Importing Word document failed
%1</source>
<translation>Ha fallat la importació del document Word
13938,109 → 13991,84
<context>
<name>DocSections</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="72"/>
<source>Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section.</source>
<translation>Afegeix una numeració de pàgines al document. La nova secció s&apos;afegirà després de la seleccionada.</translation>
<translation type="obsolete">Afegeix una numeració de pàgines al document. La nova secció s&apos;afegirà després de la seleccionada.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="73"/>
<source>Delete the currently selected section.</source>
<translation>Esborra la selecció actual.</translation>
<translation type="obsolete">Esborra la selecció actual.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<source>1, 2, 3, ...</source>
<translation>1, 2, 3, ...</translation>
<translation type="obsolete">1, 2, 3, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<source>i, ii, iii, ...</source>
<translation>i, ii, iii, ...</translation>
<translation type="obsolete">i, ii, iii, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<source>I, II, III, ...</source>
<translation>I, II, III, ...</translation>
<translation type="obsolete">I, II, III, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<source>a, b, c, ...</source>
<translation>a, b, c, ...</translation>
<translation type="obsolete">a, b, c, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<source>A, B, C, ...</source>
<translation>A, B, C, ...</translation>
<translation type="obsolete">A, B, C, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="74"/>
<source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
<translation>&lt;b&gt;Nom:&lt;/b&gt; Nom opcional per la secció ex.Índex&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Mostrar:&lt;/b&gt;Tria&apos;l per mostrar el número de pàgina en aquesta secció si hi ha marcs en que fer-ho.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Des de:&lt;/b&gt;Per quin índex de pàgina comencem&lt;br/&gt;&lt;b&gt;A:&lt;/b&gt; A quina pàgina ens aturem.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Estil:&lt;/b&gt; Quin estil de numeració de pàgines fem servir.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Inici:&lt;/b&gt; L&apos;índex de l&apos;estil de numeració de pàgines en que comencem. Ex. si Inici=2 i Estil=a,b,c, ..., començarem per la b. En la primera secció del document això canvia l&apos;antic &apos;primer número de pàgina&apos; en les noves pàgines.</translation>
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Nom:&lt;/b&gt; Nom opcional per la secció ex.Índex&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Mostrar:&lt;/b&gt;Tria&apos;l per mostrar el número de pàgina en aquesta secció si hi ha marcs en que fer-ho.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Des de:&lt;/b&gt;Per quin índex de pàgina comencem&lt;br/&gt;&lt;b&gt;A:&lt;/b&gt; A quina pàgina ens aturem.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Estil:&lt;/b&gt; Quin estil de numeració de pàgines fem servir.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Inici:&lt;/b&gt; L&apos;índex de l&apos;estil de numeració de pàgines en que comencem. Ex. si Inici=2 i Estil=a,b,c, ..., començarem per la b. En la primera secció del document això canvia l&apos;antic &apos;primer número de pàgina&apos; en les noves pàgines.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="201"/>
<source>Page Number Out Of Bounds</source>
<translation>Número de pàgina fora de rang</translation>
<translation type="obsolete">Número de pàgina fora de rang</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="201"/>
<source>The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2).</source>
<translation>El valor que s&apos;ha entrat està fora del rang dels números de pàgina del document actual (%1-%2).</translation>
<translation type="obsolete">El valor que s&apos;ha entrat està fora del rang dels números de pàgina del document actual (%1-%2).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="13"/>
<source>Document Sections</source>
<translation type="unfinished">Seccions del document</translation>
<translation type="obsolete">Seccions del document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="83"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="unfinished">&amp;Afegeix</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Afegeix</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="86"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished">Alt+A</translation>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="93"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="96"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="unfinished">Alt+D</translation>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="32"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Nom</translation>
<translation type="obsolete">Nom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="37"/>
<source>Shown</source>
<translation type="unfinished">Mostra</translation>
<translation type="obsolete">Mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="42"/>
<source>From</source>
<translation type="unfinished">Des de</translation>
<translation type="obsolete">Des de</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="47"/>
<source>To</source>
<translation type="unfinished">A</translation>
<translation type="obsolete">A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="52"/>
<source>Style</source>
<translation type="unfinished">Estil</translation>
<translation type="obsolete">Estil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="57"/>
<source>Start</source>
<translation type="unfinished">Principi</translation>
<translation type="obsolete">Principi</translation>
</message>
</context>
<context>
14097,147 → 14125,119
<translation type="obsolete">Cap</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<source>Relates To</source>
<translation>Fa referència a</translation>
<translation type="obsolete">Fa referència a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<source>Is Parent Of</source>
<translation>Es pare de</translation>
<translation type="obsolete">Es pare de</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<source>Is Child Of</source>
<translation>Es fill de</translation>
<translation type="obsolete">Es fill de</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
<source>Text Frames</source>
<translation>Marcs de text</translation>
<translation type="obsolete">Marcs de text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
<source>Image Frames</source>
<translation>Marcs d&apos;imatge</translation>
<translation type="obsolete">Marcs d&apos;imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>Boolean</source>
<translation>Booleà</translation>
<translation type="obsolete">Booleà</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>Integer</source>
<translation>Enter</translation>
<translation type="obsolete">Enter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>String</source>
<translation>Cadena de caràcters</translation>
<translation type="obsolete">Cadena de caràcters</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="13"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation type="unfinished">Atributs dels elements del document</translation>
<translation type="obsolete">Atributs dels elements del document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="26"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Nom</translation>
<translation type="obsolete">Nom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="31"/>
<source>Type</source>
<translation type="unfinished">Tipus</translation>
<translation type="obsolete">Tipus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="36"/>
<source>Value</source>
<translation type="unfinished">Valor</translation>
<translation type="obsolete">Valor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="41"/>
<source>Parameter</source>
<translation type="unfinished">Paràmetre</translation>
<translation type="obsolete">Paràmetre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="46"/>
<source>Relationship</source>
<translation type="unfinished">Relació</translation>
<translation type="obsolete">Relació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="51"/>
<source>Relationship To</source>
<translation type="unfinished">Relacionat amb</translation>
<translation type="obsolete">Relacionat amb</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="56"/>
<source>Auto Add To</source>
<translation type="unfinished">Afegeix automàticament a</translation>
<translation type="obsolete">Afegeix automàticament a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="82"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="unfinished">&amp;Afegeix</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Afegeix</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="85"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished">Alt+A</translation>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="92"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="unfinished">&amp;Copia</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Copia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="95"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished">Alt+C</translation>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="102"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished">Es&amp;borra</translation>
<translation type="obsolete">Es&amp;borra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="105"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="unfinished">Alt+D</translation>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="112"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished">B&amp;uida</translation>
<translation type="obsolete">B&amp;uida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="115"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="unfinished">Alt+L</translation>
<translation type="obsolete">Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<source>None</source>
<comment>relationship</comment>
<translation>Cap</translation>
<translation type="obsolete">Cap</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
<source>None</source>
<comment>auto add</comment>
<translation>Cap</translation>
<translation type="obsolete">Cap</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>None</source>
<comment>types</comment>
<translation>Cap</translation>
<translation type="obsolete">Cap</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>Real Number</source>
<translation>Número real</translation>
<translation type="obsolete">Número real</translation>
</message>
</context>
<context>
14310,24 → 14310,22
<context>
<name>DrwPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="349"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1337"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1224"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="219"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="159"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="222"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="162"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="487"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="374"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Generant Ítems</translation>
</message>
14335,7 → 14333,7
<context>
<name>EPSPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="476"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="423"/>
<source>Importing File:
%1
failed!</source>
14344,7 → 14342,7
ha fallat!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="477"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="424"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Error Fatal</translation>
</message>
14357,7 → 14355,7
fallat!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="875"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="792"/>
<source>Error</source>
<translation>Error</translation>
</message>
14371,19 → 14369,18
<translation>Analitzant PostScript:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="482"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="429"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Generant Ítems</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="874"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="791"/>
<source>Converting of %1 images failed!</source>
<translation>La conversió de %1 imatges ha fallat!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="278"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="705"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="741"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="635"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="664"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
15509,48 → 15506,46
<context>
<name>FDialogPreview</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="251"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="277"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="306"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="212"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="252"/>
<source>Size:</source>
<translation>Mida:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="265"/>
<source>Title:</source>
<translation>Títol:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="322"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="268"/>
<source>No Title</source>
<translation>No té Títol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="270"/>
<source>Author:</source>
<translation>Autor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="327"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="332"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="190"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="273"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="278"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Desconegut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="334"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="280"/>
<source>Scribus Document</source>
<translation>Document Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<source>Resolution:</source>
<translation>Resolució:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<source>DPI</source>
<translation>DPI</translation>
</message>
15567,12 → 15562,12
<translation type="obsolete">Escala de grisos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="194"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="193"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation>Espai de color:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="329"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="275"/>
<source>File Format:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
15707,12 → 15702,12
<context>
<name>FileLoader</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="625"/>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="626"/>
<source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
<translation>Algunes fonts fetes servir en aquest document han estat remplaçades:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="629"/>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="630"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> ha estat canviat per: </translation>
</message>
15726,6 → 15721,29
</message>
</context>
<context>
<name>FlattenPathPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="76"/>
<source>Flatten Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="80"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="101"/>
<source>Flattens a Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="102"/>
<source>Converts a Bezier Path to a Path made of line segments.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FontComboH</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="148"/>
15975,75 → 15993,44
<context>
<name>FontPrefsTab</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="48"/>
<source>Available Fonts</source>
<translation type="unfinished">Fonts Disponibles</translation>
<translation type="obsolete">Fonts Disponibles</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="48"/>
<source>Font Substitutions</source>
<translation type="unfinished">Substitució de Fonts</translation>
<translation type="obsolete">Substitució de Fonts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="48"/>
<source>Additional Paths</source>
<translation type="unfinished">Camins Addicionals</translation>
<translation type="obsolete">Camins Addicionals</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="58"/>
<source>&amp;Available Fonts</source>
<translation type="unfinished">Fonts &amp;Disponibles</translation>
<translation type="obsolete">Fonts &amp;Disponibles</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="66"/>
<source>Font Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="67"/>
<source>Replacement</source>
<translation type="unfinished">Substituta</translation>
<translation type="obsolete">Substituta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="82"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="88"/>
<source>Font &amp;Substitutions</source>
<translation type="unfinished">&amp;Substitució de Fonts</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Substitució de Fonts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="107"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="109"/>
<source>A&amp;dd...</source>
<translation type="unfinished">A&amp;fegir...</translation>
<translation type="obsolete">A&amp;fegir...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="111"/>
<source>&amp;Remove</source>
<translation type="unfinished">&amp;Esborra</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Esborra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="128"/>
<source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="135"/>
<source>Additional &amp;Paths</source>
<translation type="unfinished">Ca&amp;mins Addicionals</translation>
<translation type="obsolete">Ca&amp;mins Addicionals</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="222"/>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="247"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="unfinished">Tria un Directori</translation>
<translation type="obsolete">Tria un Directori</translation>
</message>
</context>
<context>
17273,7 → 17260,7
<translation type="unfinished">&amp;Sortir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="755"/>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="756"/>
<source>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Sorry, no manual is installed!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net for updated documentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net for downloads&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</source>
<comment>HTML message for no documentation available to show</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
17439,30 → 17426,6
<source>Consecutive Hyphenations &amp;Allowed:</source>
<translation type="obsolete">Separacions consecutives &amp;Permeses:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="92"/>
<source>Ignore List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="121"/>
<source>Add a new Entry</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="133"/>
<source>Edit Entry</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="133"/>
<source>Exception List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImageInfoDialog</name>
17807,6 → 17770,82
</message>
</context>
<context>
<name>ImportShapePlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="52"/>
<source>Import Dia Shapes...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="54"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="89"/>
<source>Dia Shapes &quot;*.shape&quot; File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="55"/>
<source>Dia Shapes &quot;*.shape&quot; File (*.shape *.SHAPE)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="73"/>
<source>Imports Dia shape Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports most Dia shapes into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="91"/>
<source>Dia shapes &quot;*.shape&quot; File (*.shape *.SHAPE)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="123"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Tots els Formats Suportats</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportSmlPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="59"/>
<source>Import Sml...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="96"/>
<source>Kivio Stencils &quot;*.sml&quot; File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="98"/>
<source>Kivio Stencils &quot;*.sml&quot; File (*.sml *.SML)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports Sml Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="81"/>
<source>Imports most Kivio stencils into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="130"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Tots els Formats Suportats</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportWpgPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="58"/>
19204,14 → 19243,12
<translation type="obsolete">Tots els Fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="5003"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Obre</translation>
<translation type="obsolete">Obre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="4973"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Tots els Formats Suportats</translation>
<translation type="obsolete">Tots els Formats Suportats</translation>
</message>
</context>
<context>
19344,12 → 19381,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="95"/>
<source>Lens Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="96"/>
<source>Apply fancy lens effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
19518,12 → 19555,12
<translation>Tots els Fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="211"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="231"/>
<source>An error occured while opening file or file is damaged</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="236"/>
<source>An error occured while parsing file at line %1, column %2 :
%3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
20716,8 → 20753,8
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="99"/>
<source>Mesh Distortion of Polygons</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
20753,19 → 20790,19
<translation type="unfinished">Eines</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="155"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="160"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="unfinished">Àngle:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="161"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Amplada:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="162"/>
<source>Properties...</source>
<translation type="unfinished">Propietats...</translation>
</message>
21229,8 → 21266,8
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="686"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="694"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="689"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="697"/>
<source>New Document</source>
<translation>Nou Document</translation>
</message>
21285,17 → 21322,17
<translation>A&amp;lçada:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="688"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="691"/>
<source>New from Template</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="690"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="693"/>
<source>Open Existing Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="692"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="695"/>
<source>Open Recent Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
21514,7 → 21551,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="377"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="378"/>
<source>Open</source>
<translation>Obre</translation>
</message>
21681,127 → 21718,127
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="897"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="901"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Nodes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="900"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="904"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>Coordenades &amp;Absolutes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="903"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="907"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>Posició &amp;X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="904"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="908"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>Posició &amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="905"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="909"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>Edita Línia del &amp;Voltant</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="906"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="910"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>&amp;Restableix Línia del Voltant</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="909"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="913"/>
<source>&amp;End Editing</source>
<translation>Fi d&apos;&amp;Edició</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="910"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="914"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Mou Nodes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="915"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Mou Punts de Control</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="912"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="916"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Afegeix Nodes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="913"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="917"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Esborra Nodes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="914"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="918"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Mou Punts de Control independentment</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="915"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="919"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Moure Punts de Control simetricament</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="916"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="920"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Restableix Punts de Control</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="921"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Restableix Punt de Control</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="918"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="922"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Obre un Polígon o Tallar una Corba Bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="919"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="923"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Tanca aquesta Corba Bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="920"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="924"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Enmiralla el camí Horitzontalment</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="921"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="925"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Enmiralla el camí Verticalment</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="922"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="926"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Esquila el Camí cap a la Dreta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="923"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="927"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Esquila el Camí cap a l&apos;esquerra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="924"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="928"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Esquila el Camí cap Amunt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="925"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="929"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Esquila el Camí cap Avall</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="926"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="930"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Gira el camí antihorariament</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="927"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="931"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Gira el camí horariament</translation>
</message>
21810,12 → 21847,12
<translation type="obsolete">Redueix la Mida del camí per mostrar %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="929"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="933"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Allarga el camí per mostrar %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="932"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="936"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Angle de Rotació</translation>
</message>
21824,12 → 21861,12
<translation type="obsolete">% d&apos;allargament o Reduir Per</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="935"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="939"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Activa Edició de Contorn de Línia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="936"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="940"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Restableix el Contorn de línia a la Forma Original del Marc</translation>
</message>
21840,69 → 21877,69
Pàgina, i sinó Coordenades Relatives a l&apos;Objecte.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="898"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="902"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="939"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="943"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
<translation>Quan està marcat fa servir coordenades relatives a la pàgina, altrament són relatives a l&apos;objecte.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="928"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="932"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Disminueix la mida del camí pel %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="930"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="934"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Redueix la mida del camí segons el valor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="931"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="935"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Allarga la mida del camí segons el valor </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="933"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="937"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>% d&apos;allargament o disminució</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="934"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="938"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Allargament o reducció per</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="907"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="911"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="937"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="941"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="241"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="901"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="905"/>
<source>to Canvas</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="243"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="902"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="906"/>
<source>to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="908"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="912"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="938"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="942"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
21910,14 → 21947,12
<context>
<name>OODPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="514"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="457"/>
<source>This document does not seem to be an OpenOffice Draw file.</source>
<translation>Aquest document no sembla ser un fitxer d&apos;OpenOffice.org Draw.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="406"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="685"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="835"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="695"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
22355,52 → 22390,48
<context>
<name>OutlinePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="172"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="939"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="869"/>
<source>Element</source>
<translation type="unfinished">Element</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="309"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="323"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="unfinished">El nom &quot;%1&quot; no és únic. &lt;br/&gt;Si us plau, tria&apos;n un altre.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="717"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="767"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="822"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="907"/>
<source>Group </source>
<translation type="unfinished">Grup</translation>
<translation type="obsolete">Grup</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="782"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="745"/>
<source>Page </source>
<translation type="unfinished">Pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="837"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="788"/>
<source>Free Objects</source>
<translation type="unfinished">Allibera objectes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="938"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="868"/>
<source>Outline</source>
<translation type="unfinished">Esquema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="164"/>
<source>Enter a keyword or regular expression to filter the outline.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="940"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="166"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="870"/>
<source>Filter:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="165"/>
<source>Ctrl+F</source>
<comment>Filter the Outline using a keyword</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
22511,62 → 22542,62
<context>
<name>PDFLibCore</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="145"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="146"/>
<source>Saving PDF</source>
<translation type="unfinished">Desant el PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="150"/>
<source>Exporting Master Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="150"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="150"/>
<source>Exporting Items on Current Page:</source>
<translation type="unfinished">Exportant els ítems de la pàgina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="188"/>
<source>Qt build miss both &quot;UTF-16&quot; and &quot;ISO-10646-UCS-2&quot; text codecs, pdf export is not possible</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2851"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2875"/>
<source>Page:</source>
<translation type="unfinished">Pàgina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2864"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2888"/>
<source>Date:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10345"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10281"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10350"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10286"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10355"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10291"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10360"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10296"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10365"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10301"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
23439,8 → 23470,8
UCR redueix la possibilitat de sobresaturació amb tintes CMY.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="590"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="695"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="592"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="704"/>
<source>All</source>
<translation>Tot</translation>
</message>
23552,7 → 23583,7
<translation>Tanca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="1297"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="1311"/>
<source>File</source>
<translation>Fitxer</translation>
</message>
23646,32 → 23677,32
<translation type="obsolete">Exportant pàgines:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1487"/>
<source>Processing Master Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1487"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1422"/>
<source>Failed to write data for an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1453"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1427"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1432"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1437"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24035,8 → 24066,28
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="5040"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="5041"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="556"/>
<source>Group</source>
<translation type="unfinished">Agrupa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="560"/>
<source>RegularPolygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="564"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="568"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="4654"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="4655"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Còpia de</translation>
</message>
24240,87 → 24291,87
<translation type="obsolete">Paràmetres de vista prèvia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="337"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="371"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="437"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="464"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="349"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="476"/>
<source>File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="102"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="438"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="357"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="450"/>
<source>Original PPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="350"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="439"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="115"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="362"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="451"/>
<source>Actual PPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="116"/>
<source>Size:</source>
<translation type="unfinished">Mida:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="355"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="440"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="452"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation type="unfinished">Espai de color:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="109"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="360"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="444"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="372"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="456"/>
<source>Unknown</source>
<translation type="unfinished">Desconegut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="451"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="463"/>
<source>Page:</source>
<translation type="unfinished">Pàgina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="453"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="465"/>
<source>Pages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="429"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="336"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="441"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished">Imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="375"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="462"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="387"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="474"/>
<source>Embedded Image missing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="377"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="464"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="389"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="476"/>
<source>missing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="467"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="394"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="479"/>
<source>No Image Loaded</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="340"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="435"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="447"/>
<source>Embedded Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24328,11 → 24379,11
<context>
<name>PageItem_LatexFrame</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="247"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="267"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="242"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="262"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="410"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="415"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="420"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="580"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="576"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Error</translation>
</message>
24343,8 → 24394,8
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="248"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="252"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="243"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="247"/>
<source>Could not create a temporary file to run the application!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24353,7 → 24404,7
<translation type="obsolete">Informació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="427"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="422"/>
<source>Running the application &quot;%1&quot; failed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24362,32 → 24413,32
<translation type="obsolete">D&apos;acord</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="581"/>
<source>Running</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="421"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="416"/>
<source>The application &quot;%1&quot; crashed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="570"/>
<source>Application</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="571"/>
<source>DPI</source>
<translation type="unfinished">DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="577"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="573"/>
<source>State</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="578"/>
<source>Finished</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24417,28 → 24468,28
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="268"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="272"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="263"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="267"/>
<source>The config file didn&apos;t specify a executable path!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="416"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="411"/>
<source>The application &quot;%1&quot; failed to start! Please check the path: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="573"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="569"/>
<source>Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="237"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="232"/>
<source>No configuration defined to run the application!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="433"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="429"/>
<source>No application defined</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24495,32 → 24546,32
<context>
<name>PageItem_TextFrame</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3573"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3533"/>
<source>Linked Text</source>
<translation type="unfinished">Text enllaçat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3575"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3535"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Marc de Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3579"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3539"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation type="unfinished">Paràgrafs:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3587"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3547"/>
<source>Lines: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3593"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3553"/>
<source>Words: </source>
<translation type="unfinished">Paraules:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3601"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3561"/>
<source>Chars: </source>
<translation type="unfinished">Lletres:</translation>
</message>
24885,118 → 24936,167
<context>
<name>PaintManagerDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="79"/>
<source>Solid Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="81"/>
<source>Gradients</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="90"/>
<source>Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="99"/>
<source>Scribus Swatches</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="103"/>
<source>User Swatches</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="111"/>
<source>Merge Color Set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="264"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="314"/>
<source>Sort by Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="265"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="315"/>
<source>Sort by Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="266"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="316"/>
<source>Sort by Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="365"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="353"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="unfinished">&amp;Importa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="354"/>
<source>Add</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="355"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished">&amp;Edició</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="393"/>
<source>Load File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="394"/>
<source>Load Set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="384"/>
<source>Rename</source>
<translation type="unfinished">Reanomena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="442"/>
<source>New Gradient</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="460"/>
<source>New Color</source>
<translation type="unfinished">Nou Color</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="478"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="510"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="573"/>
<source>Rename Entry</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="628"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="661"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="unfinished">Copia de %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="586"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="741"/>
<source>Selected Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="640"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="796"/>
<source>Do you really want to clear all your gradients?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="663"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="816"/>
<source>Do you really want to clear all your colors and gradients?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="777"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="873"/>
<source>Do you really want to clear all your patterns?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1060"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Tots els Formats Suportats</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="781"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1004"/>
<source>Scribus Gradient Files &quot;*.sgr&quot; (*.sgr *.SGR);;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="782"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1005"/>
<source>Gimp Gradient Files &quot;*.ggr&quot; (*.ggr *.GGR);;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="783"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1006"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Tots els Fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="787"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1010"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1153"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Obre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="815"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1038"/>
<source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="816"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1039"/>
<source>Import Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="824"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1047"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Informació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="824"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1047"/>
<source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import.
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
25005,12 → 25105,23
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="573"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1825"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Nom:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1193"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="unfinished">Tria un Directori</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1221"/>
<source>Loading Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1825"/>
<source>Choose a Name</source>
<translation type="unfinished">Tria un Nom</translation>
</message>
25028,27 → 25139,27
<context>
<name>PathAlongPathPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="70"/>
<source>Path Along Path...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="71"/>
<source>Bends a Polygon along a Path.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="75"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="102"/>
<source>Bends a Polygon along a Polyline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="103"/>
<source>This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
25107,7 → 25218,7
<name>PathConnectPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="97"/>
<source>Connect Paths</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
25122,7 → 25233,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="98"/>
<source>Connect 2 Polylines.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
25145,28 → 25256,28
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="107"/>
<source>Cuts a Polygon by a Polyline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="126"/>
<source>Qt Version too old</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="126"/>
<source>This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="154"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="157"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Error</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="154"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="157"/>
<source>The cutting line must cross the polygon and
both end points must lie outside of the polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
25430,22 → 25541,22
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="110"/>
<source>Path Operations</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="111"/>
<source>Apply fancy boolean operations to paths.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="127"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="130"/>
<source>Qt Version too old</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="127"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="130"/>
<source>This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
25454,7 → 25565,7
<name>PathStrokerPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="76"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="102"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="105"/>
<source>Create Path from Stroke</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
25464,7 → 25575,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="106"/>
<source>Converts the stroke of a Path to a filled Path.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
25472,79 → 25583,36
<context>
<name>PatternDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="134"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="unfinished">Tria un Directori</translation>
<translation type="obsolete">Tria un Directori</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="162"/>
<source>Loading Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="296"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Tots els Fitxers (*)</translation>
<translation type="obsolete">Tots els Fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="310"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Obre</translation>
<translation type="obsolete">Obre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="15"/>
<source>Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="48"/>
<source>Load File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="55"/>
<source>Load Set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="69"/>
<source>Remove</source>
<translation type="unfinished">Eliminar</translation>
<translation type="obsolete">Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="76"/>
<source>Remove All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="99"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">D&apos;acord</translation>
<translation type="obsolete">D&apos;acord</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="106"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="85"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Nom:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Nom:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="85"/>
<source>Rename Entry</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="213"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Tots els Formats Suportats</translation>
<translation type="obsolete">Tots els Formats Suportats</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="62"/>
<source>Rename</source>
<translation type="unfinished">Reanomena</translation>
<translation type="obsolete">Reanomena</translation>
</message>
</context>
<context>
25643,23 → 25711,17
<context>
<name>PctPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="206"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="146"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="209"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="149"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="139"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="335"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="494"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="381"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Generant Ítems</translation>
</message>
25958,7 → 26020,7
<translation type="obsolete">Gestiona Imatges</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="434"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="445"/>
<source>Scribus - Image Search</source>
<translation>Scribus - Cerca d&apos;imatges</translation>
</message>
25967,7 → 26029,7
<translation type="obsolete">La recerca ha fallat: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="434"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="445"/>
<source>No images named &quot;%1&quot; were found.</source>
<translation>No hi ha imatges amb el nom &quot;%1&quot;.</translation>
</message>
25981,47 → 26043,47
<translation type="unfinished">Tanca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="259"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="278"/>
<source>Not on a Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="303"/>
<source>JPG</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="287"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="306"/>
<source>TIFF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="290"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="309"/>
<source>PSD</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="293"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="312"/>
<source>EPS/PS</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="315"/>
<source>PDF</source>
<translation type="unfinished">PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="299"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="318"/>
<source>JPG2000</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="305"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="324"/>
<source>emb. PSD</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="330"/>
<source>Unknown</source>
<translation type="unfinished">Desconegut</translation>
</message>
26038,7 → 26100,7
<translation type="obsolete">Escala de grisos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="328"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="347"/>
<source>n/a</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
26148,12 → 26210,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="228"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="247"/>
<source>Sort by Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="230"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="249"/>
<source>Sort by Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
26278,9 → 26340,9
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="270"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="136"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="289"/>
<source>Embedded Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
26780,122 → 26842,122
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="405"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="738"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="818"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="902"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="947"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1053"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1248"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="408"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="754"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="834"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="918"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="963"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1069"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1264"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1334"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1443"/>
<source>Picture Browser Error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="405"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="408"/>
<source>No Image(s) Selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="738"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1248"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="754"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1264"/>
<source>You have to create a category first</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="902"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="918"/>
<source>No image(s) selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="947"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="963"/>
<source>No page/image frame selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1053"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1069"/>
<source>Directory does not exist</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1211"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1227"/>
<source>Select Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1290"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1306"/>
<source>Import Image Collection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1290"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1312"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1306"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1328"/>
<source>Scribus ImageCollection (*.sic)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1312"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1328"/>
<source>Export Image Collection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1334"/>
<source>You have to select something you want to export</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1443"/>
<source>No tag entered</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1723"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1739"/>
<source>Image still loading</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1731"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1747"/>
<source>JPG</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1735"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1751"/>
<source>TIFF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1739"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1755"/>
<source>PSD</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1743"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1759"/>
<source>EPS/PS</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1747"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1763"/>
<source>PDF</source>
<translation type="unfinished">PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1751"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1767"/>
<source>JPG2000</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1759"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1775"/>
<source>emb. PSD</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1763"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1779"/>
<source>not available</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1788"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1804"/>
<source>No image selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
27032,13 → 27094,13
<translation type="obsolete">Dibuixos OpenOffice.org (*.sxd);;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="346"/>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="347"/>
<source>Plugin: %1 initialized ok </source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="349"/>
<source>Plugin: %1 failed post initialization</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
27106,9 → 27168,22
</message>
</context>
<context>
<name>PolyVectorDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polyprops.cpp" line="19"/>
<source>Polygon Properties</source>
<translation type="unfinished">Propietats del Polígon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polyprops.cpp" line="32"/>
<source>End Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PolygonProps</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polyprops.cpp" line="20"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polyprops.cpp" line="49"/>
<source>Polygon Properties</source>
<translation>Propietats del Polígon</translation>
</message>
27220,63 → 27295,74
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="31"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="33"/>
<source>Corn&amp;ers:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="43"/>
<source>Number of corners for polygons</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="54"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="56"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Rotació:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="79"/>
<source>Degrees of rotation for polygons</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="122"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="98"/>
<source>Inner Rotation:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="190"/>
<source>Inner C&amp;urvature:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="223"/>
<source>Outer Curvature:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="284"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation type="unfinished">Polígon de Mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="144"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="133"/>
<source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
<translation type="unfinished">Aplica factor Convex/Concau per canviar la forma del Polígon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="136"/>
<source>Apply &amp;Factor</source>
<translation type="unfinished">Aplica &amp;Factor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="145"/>
<source>&amp;Factor:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Factor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="172"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="155"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="171"/>
<source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex</source>
<translation type="unfinished">Un valor negatiu farà el polígon concau (o una estrella afilada), i un valor positiu el farà convex</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="217"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="200"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="230"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="207"/>
<source>C&amp;urvature:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PositionSetterWidget</name>
27314,49 → 27400,40
<context>
<name>Preferences</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="73"/>
<source>Preferences</source>
<translation>Preferències</translation>
<translation type="obsolete">Preferències</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="76"/>
<source>General</source>
<translation>General</translation>
<translation type="obsolete">General</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="79"/>
<source>Document</source>
<translation>Document</translation>
<translation type="obsolete">Document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="82"/>
<source>Guides</source>
<translation>Guies</translation>
<translation type="obsolete">Guies</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="85"/>
<source>Typography</source>
<translation>Tipografia</translation>
<translation type="obsolete">Tipografia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="88"/>
<source>Tools</source>
<translation>Eines</translation>
<translation type="obsolete">Eines</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="136"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">Àlbum de retalls</translation>
<translation type="obsolete">Àlbum de retalls</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="139"/>
<source>Display</source>
<translation>Pantalla</translation>
<translation type="obsolete">Pantalla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="142"/>
<source>External Tools</source>
<translation>Eines Externes</translation>
<translation type="obsolete">Eines Externes</translation>
</message>
<message>
<source>Misc.</source>
28295,44 → 28372,36
<translation type="obsolete">Llargada de l&apos;historial d&apos;accions</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="91"/>
<source>Hyphenator</source>
<translation>Partidor de mots</translation>
<translation type="obsolete">Partidor de mots</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="94"/>
<source>Fonts</source>
<translation>Fonts</translation>
<translation type="obsolete">Fonts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="100"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Verificador</translation>
<translation type="obsolete">Verificador</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="105"/>
<source>Color Management</source>
<translation>Gestió del color</translation>
<translation type="obsolete">Gestió del color</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="120"/>
<source>PDF Export</source>
<translation>Exportar a PDF</translation>
<translation type="obsolete">Exportar a PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="125"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation>Atributs dels elements del document</translation>
<translation type="obsolete">Atributs dels elements del document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="130"/>
<source>Table of Contents and Indexes</source>
<translation>Taula de contingut i índexs</translation>
<translation type="obsolete">Taula de contingut i índexs</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="133"/>
<source>Keyboard Shortcuts</source>
<translation>Dreceres de teclat</translation>
<translation type="obsolete">Dreceres de teclat</translation>
</message>
<message>
<source>Page Display</source>
28419,9 → 28488,8
<translation type="obsolete">Número de paràgrafs:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="145"/>
<source>Miscellaneous</source>
<translation>Diversos</translation>
<translation type="obsolete">Diversos</translation>
</message>
<message>
<source>Type</source>
28440,9 → 28508,8
<translation type="obsolete">No</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="149"/>
<source>Plugins</source>
<translation>Connectors</translation>
<translation type="obsolete">Connectors</translation>
</message>
<message>
<source>Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames</source>
28563,9 → 28630,8
<translation type="obsolete">Localització de l&apos;intèrpret de Ghostscript.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="97"/>
<source>Printer</source>
<translation type="unfinished">Impressora</translation>
<translation type="obsolete">Impressora</translation>
</message>
</context>
<context>
28739,9 → 28805,8
<context>
<name>PrefsDialogBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="198"/>
<source>&amp;Defaults</source>
<translation>&amp;Defecte</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Defecte</translation>
</message>
<message>
<source>Save...</source>
28748,35 → 28813,13
<translation type="obsolete">Desa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="207"/>
<source>Save Preferences</source>
<translation>Desa preferències</translation>
<translation type="obsolete">Desa preferències</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="197"/>
<source>Export...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="199"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation type="unfinished">&amp;Aplicar</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Aplicar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="200"/>
<source>All preferences can be reset here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="201"/>
<source>Apply all changes without closing the dialog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="202"/>
<source>Export current preferences into file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PrefsManager</name>
28817,13 → 28860,13
<translation type="obsolete">Mig dreta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2221"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2230"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2244"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2253"/>
<source>Postscript</source>
<translation>Postscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="809"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="815"/>
<source>Migrate Old Scribus Settings?</source>
<translation>Migrar les característiques velles d&apos;Scribus?</translation>
</message>
28834,18 → 28877,18
Vols migrar-les a la nova versió d&apos;Scribus?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2220"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2230"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2243"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2253"/>
<source>PostScript</source>
<translation>PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1782"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1799"/>
<source>Could not open preferences file &quot;%1&quot; for writing: %2</source>
<translation>No es pot obrir el fitxer de preferències &quot;%1&quot; per escriptura: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="810"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="816"/>
<source>Scribus has detected existing Scribus 1.3.5 preferences files.
Do you want to migrate them to the new Scribus version?</source>
<translation type="unfinished">Scribus ha detectat fitxers de preferències d&apos;Scribus 1.2.
28852,22 → 28895,22
Vols migrar-les a la nova versió d&apos;Scribus? {1.3.5 ?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1793"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1810"/>
<source>Writing to preferences file &quot;%1&quot; failed: QIODevice status code %2</source>
<translation>Escriure al fitxer de preferències &quot;%1&quot; ha fallat: codi d&apos;status %2 QIODevice </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1808"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1825"/>
<source>Failed to open prefs file &quot;%1&quot;: %2</source>
<translation>Error a l&apos;obrir el fitxer de preferències &quot;%1&quot;:%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1818"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1835"/>
<source>Failed to read prefs XML from &quot;%1&quot;: %2 at line %3, col %4</source>
<translation>No s&apos;ha pogut obrir el XML des de &quot;%1&quot;:%2 a la línia %3, col %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2308"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2332"/>
<source>No valid renderframe config found. Using defaults!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
28884,23 → 28927,23
<translation type="obsolete">PDF/X-3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2615"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2618"/>
<source>Error Writing Preferences</source>
<translation>Error escribint les preferències</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2617"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2620"/>
<source>Scribus was not able to save its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Please check file and directory permissions and available disk space.</source>
<comment>scribus app error</comment>
<translation>Scribus no ha pogut guardar les preferències: &lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Comprova els permisos de directoris i fitxers i l&apos;espai de disc disponible.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2634"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2637"/>
<source>Error Loading Preferences</source>
<translation>Error carregant les preferències</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2636"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2639"/>
<source>Scribus was not able to load its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Default settings will be loaded.</source>
<translation>Scribus no ha pogut carregar les preferències:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Es carregaran els per defecte.</translation>
</message>
28922,112 → 28965,117
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="83"/>
<source>Document Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="97"/>
<source>Activate Color Management</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="104"/>
<source>Simulate Printer on the Screen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="111"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="118"/>
<source>Mark Colors out of Gamut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="125"/>
<source>Use Blackpoint Compensation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="135"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="154"/>
<source>Document Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="176"/>
<source>RGB Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="196"/>
<source>CMYK Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="216"/>
<source>RGB Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="210"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="229"/>
<source>CMYK Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="223"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="242"/>
<source>Printer:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="257"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="276"/>
<source>Document Rendering Intents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="295"/>
<source>Images:</source>
<translation type="unfinished">Imatges:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="286"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="305"/>
<source>Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished">Colors Sòlids:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="320"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="339"/>
<source>Monitor Profile</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="361"/>
<source>Monitor:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="28"/>
<source>Monitor profiles can only be changed when no documents are open</source>
<source>Monitor profiles can only be changed when no documents are open.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="53"/>
<source>&lt;qt&gt;Color Management cannot be activated due to missing color profiles.&lt;/br&gt;You need to install at least one RGB and one CMYK profile.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="62"/>
<source>Perceptual</source>
<translation type="unfinished">Perceptual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="62"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation type="unfinished">Colorimètric Relatiu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="63"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished">Saturació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="63"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation type="unfinished">Colorimètric Absolut</translation>
</message>
30879,6 → 30927,16
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="1445"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="1492"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="43"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="45"/>
30887,7 → 30945,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="363"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="373"/>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
32122,201 → 32180,201
<translation type="unfinished">Colorimètric Absolut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="323"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="340"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="351"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="368"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1332"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="394"/>
<source>No Script</source>
<translation type="unfinished">Sense Seqüències</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="539"/>
<source>InfoString</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="542"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="966"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="570"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="994"/>
<source>No Effect</source>
<translation type="unfinished">Sense Efecte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="543"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="967"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="571"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="995"/>
<source>Blinds</source>
<translation type="unfinished">Blinds</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="544"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="968"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="572"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="996"/>
<source>Box</source>
<translation type="unfinished">Caixa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="545"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="969"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="573"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="997"/>
<source>Dissolve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="546"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="970"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="998"/>
<source>Glitter</source>
<translation type="unfinished">Brillantor (Glitter)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="547"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="971"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="999"/>
<source>Split</source>
<translation type="unfinished">Separació (Split)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="548"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="972"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="576"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1000"/>
<source>Wipe</source>
<translation type="unfinished">Neteja (Wipe)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="551"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="975"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1003"/>
<source>Push</source>
<translation type="unfinished">Premut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="552"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="976"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="580"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1004"/>
<source>Cover</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="553"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="977"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="581"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1005"/>
<source>Uncover</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="554"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="978"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1006"/>
<source>Fade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="602"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="630"/>
<source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document.</source>
<translation type="unfinished">Afegeix les fonts al PDF. Afegir les fonts farà que el document preservarà l&apos;aspecte del document.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="603"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="631"/>
<source>Enables presentation effects when using Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode.</source>
<translation type="unfinished">Activa els efectes de presentació quan es fa servir Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; i els visualitzadors que suportin mode pantalla sencera.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="604"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="632"/>
<source>Show page previews of each page listed above.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="633"/>
<source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition.</source>
<translation type="unfinished">Temps en que la pàgina actual es veurà abans que comenci la presentació. Posar un 0 desactivarà en canvi automàtic de pàgines.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="606"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="634"/>
<source>Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
<translation type="unfinished">Llargada en temps dels efectes. Un temps petit indicarà un increment de velocitat i un de llarg alentiment.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="607"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="635"/>
<source>Type of the display effect.</source>
<translation type="unfinished">Tipus d&apos;efecte per pantalla.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="608"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="636"/>
<source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
<translation type="unfinished">Direcció del moviment de les línies d&apos;efecte de Separació i Blind.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="609"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="637"/>
<source>Starting position for the box and split effects.</source>
<translation type="unfinished">Posició d&apos;inici dels efectes de Caixa i Separació.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="610"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="638"/>
<source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
<translation type="unfinished">Direcció dels efectes de brillantor o neteja.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="611"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="639"/>
<source>Apply the selected effect to all pages.</source>
<translation type="unfinished">Aplica l&apos;efecte actual a totes les pàgines.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="612"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="640"/>
<source>Convert all glyphs in the document to outlines.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="613"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="641"/>
<source>Show the document in single page mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="614"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="642"/>
<source>Show the document in single page mode with the pages displayed continuously end to end like a scroll</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="615"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="643"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="616"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="644"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="617"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="645"/>
<source>Use the viewer&apos;s defaults or the user&apos;s preferences if set differently from the viewer defaults</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="618"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="646"/>
<source>Enables viewing the document in full screen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="619"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="647"/>
<source>Display the bookmarks upon opening</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="620"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="648"/>
<source>Display the page thumbnails upon opening</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="621"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="649"/>
<source>Forces the displaying of layers. Useful only for PDF 1.5+.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="622"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="650"/>
<source>Hides the Tool Bar which has selection and other editing capabilities</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="623"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="651"/>
<source>Hides the Menu Bar for the viewer, the PDF will display in a plain window. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="624"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="652"/>
<source>Fit the document page or pages to the available space in the viewer window.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
32577,47 → 32635,52
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="242"/>
<source>Check for part filed image frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="249"/>
<source>Check image resolution</source>
<translation type="unfinished">Comprova la resolució de imatges</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="254"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="261"/>
<source>Minimum Resolution:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="261"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="268"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="281"/>
<source> dpi</source>
<translation type="unfinished">dpi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="287"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="294"/>
<source>Maximum Resolution:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="303"/>
<source>Check for placed PDF files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="303"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="310"/>
<source>Check for GIF images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="310"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="317"/>
<source>Check for PDF Annotations and Fields</source>
<translation type="unfinished">Comprova les anotacions i camps PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="317"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="324"/>
<source>Check for Visible/Printable mismatch in layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="331"/>
<source>Ignore non-printable layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
33131,7 → 33194,7
<translation type="unfinished">No mostris</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_tableofcontents.cpp" line="203"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_tableofcontents.cpp" line="214"/>
<source>Table of Contents %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
34144,115 → 34207,115
<context>
<name>PropertiesPalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4864"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4930"/>
<source>Properties</source>
<translation>Propietats</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4866"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4932"/>
<source>X, Y, &amp;Z</source>
<translation>X, Y, &amp;Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4869"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4935"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation>&amp;Forma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4867"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4933"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>&amp;Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4868"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4934"/>
<source>&amp;Image</source>
<translation>&amp;Imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4870"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4936"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation>&amp;Línia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4871"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4937"/>
<source>&amp;Colors</source>
<translation>&amp;Colors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4875"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4941"/>
<source>Name</source>
<translation>Nom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4876"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4942"/>
<source>Geometry</source>
<translation>Geometria</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5056"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5126"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1899"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2074"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2153"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3644"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4877"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4949"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2066"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2150"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3681"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4943"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5019"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>Posició &amp;X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1901"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2076"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2155"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3646"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4878"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4950"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1913"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2068"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2152"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3683"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4944"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5020"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>Posició &amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1900"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2075"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2154"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3645"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4879"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1508"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1912"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2067"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2151"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3682"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4945"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>&amp;Amplada:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1902"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2077"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3647"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4880"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1914"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2069"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2153"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3684"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4946"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>A&amp;lçada:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4881"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4947"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>&amp;Rotació:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4882"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4948"/>
<source>Basepoint:</source>
<translation>Punt Base:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4883"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4949"/>
<source>Level</source>
<translation>Nivell</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4884"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4887"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4950"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4953"/>
<source>Shape:</source>
<translation>Forma:</translation>
</message>
34261,7 → 34324,7
<translation type="obsolete">&amp;Edita Forma...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4888"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4954"/>
<source>R&amp;ound
Corners:</source>
<translation>Vèrtex
34272,7 → 34335,7
<translation type="obsolete">Distància del Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4889"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4955"/>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation>Colu&amp;mnes:</translation>
</message>
34281,48 → 34344,48
<translation type="obsolete">&amp;Buit:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4895"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4961"/>
<source>To&amp;p:</source>
<translation>Dal&amp;t:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4896"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4962"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation>&amp;Baix:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4897"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4963"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation>&amp;Esquerra:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4898"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4964"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation>&amp;Dreta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4899"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4965"/>
<source>T&amp;abulators...</source>
<translation>T&amp;abuladors...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="855"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4944"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="859"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5014"/>
<source>Path Text Properties</source>
<translation>Propietats Camí Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4907"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4973"/>
<source>Show Curve</source>
<translation>Mostra Corba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4909"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4975"/>
<source>Start Offset:</source>
<translation>Inici Desplaçament:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4910"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4976"/>
<source>Distance from Curve:</source>
<translation>Distància de la Corba:</translation>
</message>
34331,14 → 34394,14
<translation type="obsolete">Text &amp;Flueix al voltant del Marc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4923"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4983"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4989"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation>&amp;Limitar amb Caixes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4918"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4924"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4984"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4990"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation>Línia de &amp;Contorn</translation>
</message>
34347,7 → 34410,7
<translation type="obsolete">Mida de &amp;Font:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5040"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5110"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
34376,188 → 34439,188
<translation type="obsolete">&amp;Idioma:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4946"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5016"/>
<source>&amp;Free Scaling</source>
<translation>Escalat Lli&amp;ure</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4951"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5021"/>
<source>X-Sc&amp;ale:</source>
<translation>Esc&amp;ala X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4952"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5022"/>
<source>Y-Scal&amp;e:</source>
<translation>&amp;Escala Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4954"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5024"/>
<source>Scale &amp;To Frame Size</source>
<translation>Escala a Mida de M&amp;arc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4955"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5025"/>
<source>P&amp;roportional</source>
<translation>P&amp;roporcional</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4958"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5028"/>
<source>Input Profile:</source>
<translation>Perfil d&apos;Entrada:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4959"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5029"/>
<source>Rendering Intent:</source>
<translation>Intent de representació:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4970"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5040"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Perceptual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4971"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5041"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Colorimètric Relatiu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4972"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5042"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Saturació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4973"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5043"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Colorimètric Absolut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4999"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5069"/>
<source>Left Point</source>
<translation>Punt Esquerre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5000"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5070"/>
<source>End Points</source>
<translation>Punts Finals</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5002"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5072"/>
<source>&amp;Basepoint:</source>
<translation>&amp;Punt Base:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5003"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5073"/>
<source>T&amp;ype of Line:</source>
<translation>T&amp;ipus de Línia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5017"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5087"/>
<source>Line &amp;Width:</source>
<translation>&amp;Amplada Línia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5021"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5091"/>
<source>Miter Join</source>
<translation>Unió en Punta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5022"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5092"/>
<source>Bevel Join</source>
<translation>Unió obliqua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5023"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5093"/>
<source>Round Join</source>
<translation>Unió arrodonida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5018"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5088"/>
<source>Ed&amp;ges:</source>
<translation>Vo&amp;res:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5028"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5098"/>
<source>Flat Cap</source>
<translation>Tap Planer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5029"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5099"/>
<source>Square Cap</source>
<translation>Tap Rectangular</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5030"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5100"/>
<source>Round Cap</source>
<translation>Tap Arrodonit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5032"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5102"/>
<source>&amp;Endings:</source>
<translation>T&amp;erminacions:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4396"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5083"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4452"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5153"/>
<source>No Style</source>
<translation>Sense Estil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5034"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5104"/>
<source>Cell Lines</source>
<translation>Línies de Cel·la</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5035"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5105"/>
<source>Line at Top</source>
<translation>Línia a Dalt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5036"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5106"/>
<source>Line at the Left</source>
<translation>Línia a l&apos;Esquerra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5037"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5107"/>
<source>Line at the Right </source>
<translation>Línia a la Dreta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5038"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5108"/>
<source>Line at Bottom</source>
<translation>Línia a Baix</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5085"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5155"/>
<source>Name of selected object</source>
<translation>Nom de l&apos;objecte seleccionat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5086"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5156"/>
<source>Horizontal position of current basepoint</source>
<translation>Posició Horitzontal del Punt Base</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5087"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5157"/>
<source>Vertical position of current basepoint</source>
<translation>Posició Vertical del Punt Base</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5088"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5158"/>
<source>Width</source>
<translation>Amplada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5089"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5159"/>
<source>Height</source>
<translation>Alçada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5090"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5160"/>
<source>Rotation of object at current basepoint</source>
<translation>Gira l&apos;objecte en el Punt Base</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5091"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5161"/>
<source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
<translation>Punt des del que es fan els mesuraments i les rotacions d&apos;angles</translation>
</message>
34582,47 → 34645,47
<translation type="obsolete">Tria centre pel punt base</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5094"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5164"/>
<source>Flip Horizontal</source>
<translation>Inversió Horitzontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5095"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5165"/>
<source>Flip Vertical</source>
<translation>Inversió Vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5096"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5166"/>
<source>Move one level up</source>
<translation>Mou un nivell amunt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5097"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5167"/>
<source>Move one level down</source>
<translation>Mou un nivell avall</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5098"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5168"/>
<source>Move to front</source>
<translation>Mou a davant</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5099"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5169"/>
<source>Move to back</source>
<translation>Mou al fons</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5100"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5170"/>
<source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
<translation>Indica el nivell en que està l&apos;objectet, 0 vol dir que és al fons de tot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5101"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5171"/>
<source>Lock or unlock the object</source>
<translation>Bloqueja o desbloqueja l&apos;objecte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5102"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5172"/>
<source>Lock or unlock the size of the object</source>
<translation>Bloqueja o desbloqueja la mida</translation>
</message>
34647,12 → 34710,12
<translation type="obsolete">Font del objecte o text triat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5115"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5185"/>
<source>Font Size</source>
<translation>Mida de Font</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5117"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5187"/>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation>Escalat de l&apos;amplada de caràcter</translation>
</message>
34665,12 → 34728,12
<translation type="obsolete">Color d&apos;emplenat de text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5121"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5191"/>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation>Intensitat del color del voltant del text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5122"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5192"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation>Intensitat del color d&apos;omplir el text</translation>
</message>
34679,8 → 34742,9
<translation type="obsolete">Interlletratge Manual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="648"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5125"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5012"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5195"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation>Interlineat</translation>
</message>
34693,197 → 34757,197
<translation type="obsolete">Idioma de partició de mots del marc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5141"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5211"/>
<source>Change settings for left or end points</source>
<translation>Canvia paràmetres de punts finals o esquerres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5142"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5212"/>
<source>Pattern of line</source>
<translation>Patró de línia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5213"/>
<source>Thickness of line</source>
<translation>Gruix de línia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5144"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5214"/>
<source>Type of line joins</source>
<translation>Unions de línia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5145"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5215"/>
<source>Type of line end</source>
<translation>Finals de línia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5146"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5216"/>
<source>Line style of current object</source>
<translation>Estil de línia de l&apos;objecte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5152"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5222"/>
<source>Choose the shape of frame...</source>
<translation>Tria la forma del marc...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5153"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5223"/>
<source>Edit shape of the frame...</source>
<translation>Edita la ombra del marc...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5154"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5224"/>
<source>Set radius of corner rounding</source>
<translation>Radi dels costats arrodonits</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5155"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5225"/>
<source>Number of columns in text frame</source>
<translation>Número de columnes de text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5226"/>
<source>Switches between Gap or Column width</source>
<translation>Canvia entre Gap o Amplada de Comumna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3391"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3428"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5227"/>
<source>Distance between columns</source>
<translation>Distància entre columnes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5217"/>
<source>Arrow head style for start of line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5218"/>
<source>Arrow head style for end of line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5149"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5219"/>
<source>Arrow head scale for start of line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5150"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5220"/>
<source>Arrow head scale for end of line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5228"/>
<source>Distance of text from top of frame</source>
<translation>Distància del text a dalt del marc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5159"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5229"/>
<source>Distance of text from bottom of frame</source>
<translation>Distància del text a baix del marc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5230"/>
<source>Distance of text from left of frame</source>
<translation>Distància del text a l&apos;esquerra del marc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5161"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5231"/>
<source>Distance of text from right of frame</source>
<translation>Distància del text a la dreta del marc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5162"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5232"/>
<source>Edit tab settings of text frame...</source>
<translation>Paràmetres de tabuladors del marc...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5164"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5234"/>
<source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
<translation>Permet a la imatge tenir mida diferent del marc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5165"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5235"/>
<source>Horizontal offset of image within frame</source>
<translation>Desplaçament horitzontal de la imatge al marc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5166"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5236"/>
<source>Vertical offset of image within frame</source>
<translation>Desplaçament Vertical de la imatge al marc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5167"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5237"/>
<source>Resize the image horizontally</source>
<translation>Redimensiona la imatge horitzontalment</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5168"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5238"/>
<source>Resize the image vertically</source>
<translation>Redimensiona la imatge verticalment</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5169"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5239"/>
<source>Keep the X and Y scaling the same</source>
<translation>Mantenir l&apos;escalat de X i Y igual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5240"/>
<source>Keep the aspect ratio</source>
<translation>Mantenir l&apos;aspecte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5171"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5241"/>
<source>Make the image fit within the size of the frame</source>
<translation>Fer que la imatge encaixi en la mida del marc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5172"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5242"/>
<source>Effective horizontal DPI of the image after scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5173"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5243"/>
<source>Effective vertical DPI of the image after scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5174"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5244"/>
<source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
<translation>Fer servir proporcions d&apos;imatge en comptes de marc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5245"/>
<source>Source profile of the image</source>
<translation>Perfil font de la imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5176"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5246"/>
<source>Rendering intent for the image</source>
<translation>Intent de representació de la imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1891"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1903"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3691"/>
<source>&amp;X1:</source>
<translation>&amp;X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1892"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3655"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1904"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3692"/>
<source>X&amp;2:</source>
<translation>X&amp;2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1893"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3656"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1905"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3693"/>
<source>Y&amp;1:</source>
<translation>Y&amp;1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1894"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3657"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1906"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3694"/>
<source>&amp;Y2:</source>
<translation>&amp;Y2:</translation>
</message>
34900,12 → 34964,12
<translation type="obsolete">p</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3393"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3430"/>
<source>Column width</source>
<translation>Amplada de Columna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4981"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5051"/>
<source>None</source>
<translation type="unfinished">Cap</translation>
</message>
34924,62 → 34988,62
<translation type="obsolete">D&apos;acord</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5123"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5193"/>
<source>Right to Left Writing</source>
<translation>Escriptura d&apos;esquerra a dreta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4964"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5034"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation>Interlineat fixe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4965"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5035"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation>Interlineat automàtic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4966"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5036"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation>Alinear a la graella base</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4947"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5017"/>
<source>Actual X-DPI:</source>
<translation>X-DPI actual:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4948"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5018"/>
<source>Actual Y-DPI:</source>
<translation>Y-DPI actual:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5004"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5074"/>
<source>Start Arrow:</source>
<translation>Inici de fletxa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5005"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5075"/>
<source>End Arrow:</source>
<translation>Final de fletxa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5186"/>
<source>Offset to baseline of characters</source>
<translation>Desplaçament dels caràcters de la línea base</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5118"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5188"/>
<source>Scaling height of characters</source>
<translation>Escalat de l&apos;alçada del caràcter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5124"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5194"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation>Espai entre caràcters manual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4732"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4799"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation>El nom &quot;%1&quot; no és únic. &lt;br/&gt;Si us plau, tria&apos;n un altre.</translation>
</message>
34992,17 → 35056,17
<translation type="obsolete">Color d&apos;emplenat del text. Només disponible amb decoració de text esquemàtica.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4977"/>
<source>Fill Rule</source>
<translation>Emplena guia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4912"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4978"/>
<source>Even-Odd</source>
<translation>Parell-Senar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4913"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4979"/>
<source>Non Zero</source>
<translation>No és zero</translation>
</message>
35011,123 → 35075,124
<translation type="obsolete">Clica per seleccionar el mode d&apos;espaiat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5119"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5189"/>
<source>Color of text stroke and/or drop shadow, depending which is chosen.If both are chosen, then they share the same color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5120"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5190"/>
<source>Color of selected text. If Outline text decoration is enabled, this color will be the fill color. If Drop Shadow Text is enabled, then this will be the top most color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4892"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4958"/>
<source>Gap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4893"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4959"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Amplada:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4914"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4920"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4980"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4986"/>
<source>Text &amp;Flow Around Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4915"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4921"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4981"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4987"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished">Desactivat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4916"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4922"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4982"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4988"/>
<source>Use Frame &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4956"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5026"/>
<source>Image Effects</source>
<translation type="unfinished">Efectes d&apos;imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4957"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5027"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5104"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5109"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5174"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5179"/>
<source>Disable text flow from lower frames around object</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5105"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5110"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5180"/>
<source>Use the frame shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5106"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5176"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5181"/>
<source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="706"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4943"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="710"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5013"/>
<source>Columns &amp; Text Distances</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="734"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4928"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="738"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4994"/>
<source>None</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Cap</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="735"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4929"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="739"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4995"/>
<source>Both Sides</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="736"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4930"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="740"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4996"/>
<source>Left Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="737"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4931"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="741"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4997"/>
<source>Right Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="738"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4932"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="742"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4998"/>
<source>Reset</source>
<translation type="unfinished">Reiniciar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="746"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="750"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4999"/>
<source>Optical Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4872"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4938"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation type="unfinished">A&amp;grupa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4873"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4939"/>
<source>&amp;Transparency</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35196,300 → 35261,302
<translation type="obsolete">Color</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4960"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5030"/>
<source>PDF Compression Method:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4961"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5031"/>
<source>PDF Compression Quality:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4977"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4985"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5047"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5055"/>
<source>Global</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4978"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5048"/>
<source>Automatic</source>
<translation type="unfinished">Automàtic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4979"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5049"/>
<source>Lossy - JPEG</source>
<translation type="unfinished">Pèrdua - JPEG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4980"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5050"/>
<source>Lossless - Zip</source>
<translation type="unfinished">Sense Pèrdua - Zip</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4986"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5056"/>
<source>Maximum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4987"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5057"/>
<source>High</source>
<translation type="unfinished">Alta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4988"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5058"/>
<source>Medium</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4989"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5059"/>
<source>Low</source>
<translation type="unfinished">Baixa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4990"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5060"/>
<source>Minimum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5065"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5135"/>
<source>Hairline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5092"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5162"/>
<source>Group the selected objects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5247"/>
<source>Compression method used in PDF export for the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5178"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5248"/>
<source>Compression quality used in PDF export for the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="870"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2755"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="874"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2748"/>
<source>Auto</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4902"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4968"/>
<source>Default</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4903"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4969"/>
<source>Stair Step</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4904"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4970"/>
<source>Skew</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4906"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4972"/>
<source>Flip Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4908"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4974"/>
<source>Type:</source>
<translation type="unfinished">Tipus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4919"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4925"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4985"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4991"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4926"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4992"/>
<source>Paragraph St&amp;yle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4927"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4993"/>
<source>Character St&amp;yle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4933"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5000"/>
<source>Word Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4934"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4937"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5001"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5004"/>
<source>Min:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4935"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5002"/>
<source>Norm:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4936"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5003"/>
<source>Glyph Extension</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4938"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5005"/>
<source>Max:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4953"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5023"/>
<source>Rotation:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5006"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5007"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5076"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5077"/>
<source>Scaling:</source>
<translation type="unfinished">Escalat:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5107"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5112"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5182"/>
<source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5108"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5113"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5178"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5183"/>
<source>Use the clipping path of the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5127"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5197"/>
<source>Paragraph style of currently selected text or paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5128"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5198"/>
<source>Character style of currently selected text or paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5129"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5199"/>
<source>Remove Direct Paragraph Formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5130"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5200"/>
<source>Remove Direct Character Formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5136"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5206"/>
<source>Minimal width of spaces between words</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5137"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5207"/>
<source>Normal width of spaces between words</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5138"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5208"/>
<source>Minimal shrinkage of glyphs for justification</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5139"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5209"/>
<source>Maximal extension of glyphs for justification</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5103"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5173"/>
<source>Enable or disable exporting of the object</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1028"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4995"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1032"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5065"/>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Personalitzat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4885"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4886"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4951"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4952"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Edició...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="656"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4942"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="660"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5009"/>
<source>First Line Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="646"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="650"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5010"/>
<source>Maximum Ascent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="647"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="651"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5011"/>
<source>Font Ascent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="609"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4939"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="613"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5006"/>
<source>Color &amp; Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="819"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4940"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="823"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5007"/>
<source>Advanced Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="639"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4941"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="643"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5008"/>
<source>Style Settings</source>
<translation type="unfinished">Paràmetres d&apos;Estil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2757"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2750"/>
<source>Baseline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5093"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5163"/>
<source>Ungroup the selected group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5126"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5196"/>
<source>Select the line spacing mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5132"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5202"/>
<source>Set the height of the first line of the text frame to use the tallest height of the included characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5133"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5203"/>
<source>Set the height of the first line of text frame to use the full ascent of the font(s) in use</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5134"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5204"/>
<source>Set the height of the first line of the text frame to the specified line height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4945"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5015"/>
<source>&amp;Page Number:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
36236,7 → 36303,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/gtgettext.cpp" line="155"/>
<location filename="../../../scribus/gtgettext.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/scgtplugin.cpp" line="68"/>
<location filename="../../../scribus/util_formats.cpp" line="217"/>
<source>All Supported Formats</source>
36243,7 → 36310,7
<translation>Tots els Formats Suportats</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/gtgettext.cpp" line="183"/>
<location filename="../../../scribus/gtgettext.cpp" line="189"/>
<location filename="../../../scribus/scgtplugin.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/util_formats.cpp" line="264"/>
<source>All Files (*)</source>
36255,7 → 36322,7
<translation>La Font %1 està malament, descartant-la</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="250"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="227"/>
<source>Initializing...</source>
<translation>Iniciant...</translation>
</message>
36264,10 → 36331,11
<translation type="obsolete">Document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="739"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="584"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1231"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1056"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="910"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1335"/>
<source>Background</source>
<translation>Segon Pla</translation>
</message>
36517,7 → 36585,9
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="176"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="123"/>
36559,25 → 36629,25
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="571"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="536"/>
<source>&amp;Scribus Scripts</source>
<translation>Seqüències &amp;Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="566"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="531"/>
<source>&amp;Execute Script...</source>
<translation>&amp;Executa Seqüència...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="572"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="537"/>
<source>&amp;Recent Scripts</source>
<translation>Seqüències &amp;Recents</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="45"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="567"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="532"/>
<source>Show &amp;Console</source>
<translation>Mostra &amp;Cònsola</translation>
</message>
36855,12 → 36925,12
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="46"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="568"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="533"/>
<source>&amp;About Script...</source>
<translation>Quant &amp;a Sequència...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="504"/>
<source>About Script</source>
<translation>Quant a Sequència</translation>
</message>
36925,7 → 36995,7
<translation type="obsolete">Índex fora d&apos;ordre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="331"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="330"/>
<source>Alignment out of range. Use one of the scribus.ALIGN* constants.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Alineament fora de rang. Feu servir les constants d&apos;Scribus ALIGN* .</translation>
36986,7 → 37056,7
<translation type="obsolete">No puc numerar columnes si no és un quadre de text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="600"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="599"/>
<source>Selection index out of bounds</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Índex de selecció fora de marge</translation>
37047,7 → 37117,7
<translation type="obsolete">No put desenllaçar si no és un quadre de text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="914"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="913"/>
<source>Object is not a linked text frame, can&apos;t unlink.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>L&apos;objecte no és un quadre de text, no es desenllaça.</translation>
37467,7 → 37537,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="419"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="418"/>
<source>Font not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Font no trobada.</translation>
37542,123 → 37612,123
<translation>Índex d&apos;inserció fora de marge.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="339"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="338"/>
<source>Cannot set text alignment on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>No puc establir alineació de text en un marc que no és de text.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="365"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="364"/>
<source>Font size out of bounds - must be 1 &lt;= size &lt;= 512.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Mida de la font fora de rang - ha d&apos;estar entre 1 &lt;=mida&lt;=512.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="374"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="373"/>
<source>Cannot set font size on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>No puc establir mida de font en un marc que no és de text.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="403"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="402"/>
<source>Cannot set font on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>No puc posar una font en un marc que no és de text.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="437"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="436"/>
<source>Line space out of bounds, must be &gt;= 0.1.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Interlineat fora de marges, ha de ser &gt;=0.1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="445"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="444"/>
<source>Cannot set line spacing on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>No es pot posar interlineat en un marc que no és de text.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="474"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="473"/>
<source>Line space mode invalid, must be 0, 1 or 2</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="482"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="481"/>
<source>Cannot set line spacing mode on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="534"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="533"/>
<source>Column gap out of bounds, must be positive.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Espai entre columnes fora de marges, ha de ser positiu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="542"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="541"/>
<source>Cannot set column gap on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>No es pot posar espai entre columnes en un marc que no és de text.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="561"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="560"/>
<source>Column count out of bounds, must be &gt; 1.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>El número de columnes fora de marges, ha de ser &gt;1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="569"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="568"/>
<source>Cannot set number of columns on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>No es pot posar número de columnes en un marc que no és de text.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="604"/>
<source>Cannot select text in a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation>No es pot seleccionar text en un marc que no és de text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="642"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="641"/>
<source>Cannot delete text from a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>No es pot esborrar text en un marc que no és de text.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="674"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="673"/>
<source>Cannot set text fill on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>No es pot posar emplenat de text en un marc que no és de text.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="710"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="709"/>
<source>Cannot set text stroke on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>No es pot posar voltant de text en un marc que no és de text.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="744"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="779"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="743"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="778"/>
<source>Character scaling out of bounds, must be &gt;= 10</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="752"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="787"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="751"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="786"/>
<source>Cannot set character scaling on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="823"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="822"/>
<source>Cannot set text shade on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>No es pot posar intensitat de text en un marc que no és de text.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="863"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="862"/>
<source>Can only link text frames.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Només es poden enllaçar marcs de text.</translation>
37669,25 → 37739,25
<translation type="obsolete">El marc de destí ha de ser buit.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="873"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="872"/>
<source>Target frame links to another frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>El marc de destí s&apos;enllaça a un altre marc.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="878"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="877"/>
<source>Target frame is linked to by another frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>El marc de destí està enllaçat a un altre marc.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="883"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="882"/>
<source>Source and target are the same object.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>L&apos;Origen i el destí són el mateix objecte.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="908"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="907"/>
<source>Cannot unlink a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>No es pot desenllaçar un marc que no és de text.</translation>
37703,7 → 37773,7
<translation type="obsolete">L&apos;Objecte està en una sèrie, no es pot desenllaçar. Abans desenllaça l&apos;anterior.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="963"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="962"/>
<source>Cannot convert a non-text frame to outlines.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>No es pot convertir un marc que no és de text a esquema.</translation>
37879,7 → 37949,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="591"/>
<source>Font %1 is broken (read stream), no embedding</source>
<translation>La font %1 està malmesa (read stream), no s&apos;afegeix</translation>
</message>
37947,32 → 38017,32
<translation type="obsolete">La font %1 no té el glyph %2 (codi de caràcter %3), descartant-la</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="463"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="469"/>
<source>extracting face %1 from font %2 (offset=%3, nTables=%4)</source>
<translation>extreure la cara %1 des de la font %2 (offset=%3, nTables=%4)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="476"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="482"/>
<source>memcpy header: %1 %2 %3</source>
<translation>capsalera memcpy: %1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="485"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="491"/>
<source>table &apos;%1&apos;</source>
<translation>taula &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="486"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="492"/>
<source>memcpy table: %1 %2 %3</source>
<translation>taula memcpy: %1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="489"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="495"/>
<source>memcpy offset: %1 %2 %3</source>
<translation>desplaçament memcpy: %1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="616"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="632"/>
<source>Scribus Development Version</source>
<translation>Versió de desenvolupament d&apos;Scribus</translation>
</message>
38170,9 → 38240,9
<translation>pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1484"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1688"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1713"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1457"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1658"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1683"/>
<location filename="../../../scribus/scprintengine_gdi.cpp" line="486"/>
<source>All</source>
<translation>Tot</translation>
38183,8 → 38253,8
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1703"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1988"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1722"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2039"/>
<source>Document Template: </source>
<translation>Plantilla de document: </translation>
</message>
38270,50 → 38340,50
<translation type="obsolete">Un objecte amb el nom demanat ja existeix.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="194"/>
<source>Point list must contain at least two points (four values).</source>
<comment>python error</comment>
<translation>La llista de punts ha de tenir almenys dos punts (4 valors).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="240"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="199"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="276"/>
<source>Point list must contain an even number of values.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>La llista de punts ha de tenir un número parell de valors.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="271"/>
<source>Point list must contain at least three points (six values).</source>
<comment>python error</comment>
<translation>La llista de punts ha de tenir almenys tres punts (6 valors).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="405"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="352"/>
<source>Point list must contain at least four points (eight values).</source>
<comment>python error</comment>
<translation>La llista de punts ha de tenir com a mínim quatre punts (vuit valors).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="410"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="357"/>
<source>Point list must have a multiple of six values.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>La llista de punts ha de tenir un múltiple de sis valors.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="513"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="455"/>
<source>Object not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Objecte no trobat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="643"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="580"/>
<source>Style not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Estil no trobat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="669"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="606"/>
<source>Cannot set style on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>No puc posar estil en un marc que no és de text.</translation>
38403,19 → 38473,19
<translation>Estil de línia no trobat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="990"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="989"/>
<source>Only text frames can be checked for overflowing</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Només es pot comprovar el sobreeiximent en marcs de text </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1082"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1081"/>
<source>Can&apos;t set bookmark on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation>No es pot crear un punt d&apos;un marc que no és de text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1116"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1115"/>
<source>Can&apos;t get info from a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation>No es pot obtenir informació d&apos;un marc que no és de text</translation>
38428,7 → 38498,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="570"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="535"/>
<source>&amp;Script</source>
<translation>&amp;Seqüència</translation>
</message>
38506,29 → 38576,29
<translation>Documents de text OpenDocument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3027"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2729"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="3151"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3128"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2059"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="4080"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Còpia #%1 de</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1680"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1650"/>
<source>Black</source>
<translation>Negre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1682"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1652"/>
<source>Cyan</source>
<translation>Cian</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1684"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1654"/>
<source>Magenta</source>
<translation>Magenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1686"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1656"/>
<source>Yellow</source>
<translation>Groc</translation>
</message>
38581,7 → 38651,7
<translation>Exporta a SVG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="102"/>
<source>SVG Import</source>
<translation>Importa SVG</translation>
</message>
38629,7 → 38699,7
<translation type="obsolete">Estas fent servir una versió de desenvolupament d&apos;Scribus 1.3.x. El document en que estas treballant va ser fet en la versió d&apos;Scribus 1.2.3 o inferior. Si es desa no es podrà tornar a carregar en Scribus 1.2.3 si no es desa amb Fitxer -&gt; Anomena i desa. Estas segur de voler continuar?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4268"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4327"/>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation>Els canvis fets al document no han estat desats i has demanat tornar a carregar el fitxer. Vols continuar?</translation>
</message>
38655,27 → 38725,27
<translation>Alemany (Trad.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1477"/>
<source>Exporting PostScript File</source>
<translation>Exportant pàgina PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1479"/>
<source>Printing File</source>
<translation>Imprimint fitxer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3523"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3584"/>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Estas intentant importar mes pagines de les qeu hi ha en el document des de la pagina activa.&lt;/p&gt;Tria alguna de les opcions seguents:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Crear&lt;/b&gt;les que falten&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Importar&lt;/b&gt; nomes fins al final&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel·lar&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3527"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3588"/>
<source>C&amp;reate</source>
<translation>C&amp;rear</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3528"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3589"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importa</translation>
</message>
38992,7 → 39062,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="60"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="62"/>
<source>Scribus 1.2.x Support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
39009,7 → 39079,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="617"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="633"/>
<source>You are running a development version of Scribus 1.3.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.x. Saving the current file under 1.3.x renders it unable to be edited in Scribus 1.2.x versions. To preserve the ability to edit in 1.2.x, save this file under a different name and further edit the newly named file and the original will be untouched. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
39071,13 → 39141,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/serializer.cpp" line="346"/>
<location filename="../../../scribus/serializer.cpp" line="374"/>
<location filename="../../../scribus/serializer.cpp" line="396"/>
<source>Copy of %1 (%2)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Image</source>
<translation type="obsolete">Imatge</translation>
</message>
39163,7 → 39226,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="169"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="168"/>
<source>Do you really want to overwrite the file:
%1 ?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
39339,34 → 39402,34
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1039"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1038"/>
<source>Can only hyphenate text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1062"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1061"/>
<source>Can only dehyphenate text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="87"/>
<source>Lens Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="98"/>
<source>PathCutter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="102"/>
<source>PathFinder</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="97"/>
<source>PathStroker</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
39392,12 → 39455,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="90"/>
<source>MeshDistortion</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="94"/>
<source>PathAlongPath</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
39414,13 → 39477,13
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="508"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="507"/>
<source>Text distances out of bounds, must be positive.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="516"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="515"/>
<source>Cannot set text distances on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
39437,12 → 39500,11
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="69"/>
<source>Scribus 1.3.4+ Support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="89"/>
<source>PathConnect</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
39542,10 → 39604,30
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scpreview.cpp" line="103"/>
<source>Group%1</source>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="72"/>
<source>Scribus 1.5.0+ Support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="65"/>
<source>Shape Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="72"/>
<source>Sml Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="93"/>
<source>FlattenPath</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="99"/>
<source>SmoothPath</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
39763,9 → 39845,8
<translation type="obsolete">p</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="63"/>
<source>Document Setup</source>
<translation>Configura Document</translation>
<translation type="obsolete">Configura Document</translation>
</message>
<message>
<source>Margin Guides</source>
39920,19 → 40001,16
<translation type="obsolete">&amp;Interval:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="66"/>
<source>Document</source>
<translation>Document</translation>
<translation type="obsolete">Document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="69"/>
<source>Document Information</source>
<translation>Informació del Document</translation>
<translation type="obsolete">Informació del Document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="72"/>
<source>Guides</source>
<translation>Guies</translation>
<translation type="obsolete">Guies</translation>
</message>
<message>
<source>Page Display</source>
39987,54 → 40065,44
<translation type="obsolete">Vertical:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="76"/>
<source>Display</source>
<translation>Pantalla</translation>
<translation type="obsolete">Pantalla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="79"/>
<source>Typography</source>
<translation>Tipografia</translation>
<translation type="obsolete">Tipografia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="82"/>
<source>Tools</source>
<translation>Eines</translation>
<translation type="obsolete">Eines</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="85"/>
<source>Hyphenator</source>
<translation>Partidor de mots</translation>
<translation type="obsolete">Partidor de mots</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="88"/>
<source>Fonts</source>
<translation>Fonts</translation>
<translation type="obsolete">Fonts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="91"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Verificador</translation>
<translation type="obsolete">Verificador</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="96"/>
<source>PDF Export</source>
<translation>Exportar a PDF</translation>
<translation type="obsolete">Exportar a PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="101"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation>Atributs dels elements del document</translation>
<translation type="obsolete">Atributs dels elements del document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="106"/>
<source>Table of Contents and Indexes</source>
<translation>Taula de contingut i índexs</translation>
<translation type="obsolete">Taula de contingut i índexs</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="116"/>
<source>Color Management</source>
<translation>Gestió de color</translation>
<translation type="obsolete">Gestió de color</translation>
</message>
<message>
<source>Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames</source>
40061,9 → 40129,8
<translation type="obsolete">Cap</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="462"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>Ajustant Colors</translation>
<translation type="obsolete">Ajustant Colors</translation>
</message>
<message>
<source>Enable or disable the display of linked text frames.</source>
40074,9 → 40141,8
<translation type="obsolete">Aplica els paràmetres de mida a totes les pàgines</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="110"/>
<source>Sections</source>
<translation>Seccions</translation>
<translation type="obsolete">Seccions</translation>
</message>
<message>
<source>Apply the page size changes to all existing pages in the document</source>
41198,17 → 41264,17
<context>
<name>SVGImportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="94"/>
<source>Import &amp;SVG...</source>
<translation>Importa &amp;SVG...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="109"/>
<source>Imports SVG Files</source>
<translation>Importa fitxers SVG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="109"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="110"/>
<source>Imports most SVG files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation>Importa la majoria dels fitxers SVG en el document actual,
41219,12 → 41285,11
<translation type="obsolete">Grafics vectorials escalables</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="199"/>
<source>SVG file contains some unsupported features</source>
<translation>El fitxer SVG conté característiques no suportades</translation>
<translation type="obsolete">El fitxer SVG conté característiques no suportades</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="198"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
41232,9 → 41297,7
<context>
<name>SVGPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="340"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="577"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="1270"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="1201"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
41680,7 → 41743,7
<context>
<name>Scribus12Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="110"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="112"/>
<source>Scribus 1.2.x Document</source>
<translation type="unfinished">Document Scribus 1.2.x</translation>
</message>
41689,23 → 41752,28
<translation type="obsolete">Segon Pla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1802"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1795"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="2263"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished">Còpia #%1 de</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="72"/>
<source>Scribus 1.2.x File Format Support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="73"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.2.x formatted files.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="781"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="474"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1273"/>
<source>You have opened a file produced by Scribus 1.2.x.
If you save it in this version, it will no longer be readable by older Scribus versions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
41714,7 → 41782,7
<context>
<name>Scribus134Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3452"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3540"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished">Còpia #%1 de</translation>
</message>
41737,7 → 41805,7
<context>
<name>Scribus13Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="3175"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2505"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished">Còpia #%1 de</translation>
</message>
41757,7 → 41825,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1175"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1101"/>
<source>You have opened a file produced by Scribus 1.3.3.x.
If you save it in this version, it will no longer be readable by older Scribus versions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
41766,22 → 41834,22
<context>
<name>Scribus150Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="79"/>
<source>Scribus 1.3.4+ File Format Support</source>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="82"/>
<source>Scribus 1.5.0+ File Format Support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="80"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.3.4 and higher formatted files.</source>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="83"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.5.0 and higher formatted files.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="100"/>
<source>Scribus 1.5.0+ Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="3560"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="4549"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished">Còpia #%1 de</translation>
</message>
43229,17 → 43297,17
<context>
<name>ScribusCore</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="167"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="174"/>
<source>Initializing Plugins</source>
<translation type="unfinished">Iniciant Connectors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="179"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="186"/>
<source>Initializing Keyboard Shortcuts</source>
<translation type="unfinished">Inicialitzant les dreceres de teclat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="188"/>
<source>Reading Preferences</source>
<translation type="unfinished">Carregant Preferències</translation>
</message>
43248,37 → 43316,37
<translation type="obsolete">Carregant perfils ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="199"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="206"/>
<source>Initializing Image Cache</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="338"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="315"/>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation type="unfinished">Buscant les Fonts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="343"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="320"/>
<source>There are no fonts found on your system.</source>
<translation type="unfinished">No s&apos;han trobat fonts en el teu sistema.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="344"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="321"/>
<source>Exiting now.</source>
<translation type="unfinished">Sortint.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="322"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation type="unfinished">Error Fatal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="325"/>
<source>Font System Initialized</source>
<translation type="unfinished">Sistema de Fonts Iniciat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="194"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="201"/>
<source>Reading Color Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
43294,49 → 43362,49
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="247"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="167"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="255"/>
<source>Document</source>
<translation>Document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="457"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="469"/>
<source>Background</source>
<translation>Segon Pla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8383"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8810"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Realment vols esborrar tot el text?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8430"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8890"/>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation>No es pot esborrar un element en ús</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8430"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8890"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation>L&apos;element %1 està sent editat amb l&apos;Editor de Notícies. La conversió demanada es cancel.larà</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9017"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9449"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation type="unfinished">Alguns objectes estan bloquejats.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9013"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9445"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation type="unfinished">&amp;Desbloqueja tot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9014"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9446"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="815"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="882"/>
<source>An error occurred while opening ICC profiles, color management is not enabled.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
43349,7 → 43417,7
Desplaçament vertical: %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="10516"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11005"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal gap: %2
Vertical gap: %3</source>
43356,23 → 43424,23
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="827"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12579"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="894"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13269"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation type="unfinished">Ajustant Colors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="6875"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="6975"/>
<source>remove direct paragraph formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7107"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7207"/>
<source>remove direct char formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="10487"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="10976"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
43380,13 → 43448,14
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="4016"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11602"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12065"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12116"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12252"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1206"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1355"/>
<source>Imported </source>
<comment>Prefix of imported default style</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
43411,7 → 43480,7
<translation type="obsolete">Carregant Preferències</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="353"/>
<source>Initializing Story Editor</source>
<translation>Inicialitzant l&apos;Editor de Notícies</translation>
</message>
43420,12 → 43489,12
<translation type="obsolete">Carregant perfils ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="359"/>
<source>Initializing Hyphenator</source>
<translation>Iniciant el Partidor de mots</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="373"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="365"/>
<source>Reading Scrapbook</source>
<translation>Llegint l&apos;Àlbum de Retalls</translation>
</message>
43454,7 → 43523,7
<translation type="obsolete">Sortint.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3701"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3762"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Error Fatal</translation>
</message>
43467,17 → 43536,17
<translation type="obsolete">&amp;Fitxer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="648"/>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation>Obre &amp;Recent</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="640"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="656"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="647"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="663"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Exporta</translation>
</message>
43514,22 → 43583,22
<translation type="obsolete">&amp;Item</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="752"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="768"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Paràmetres de vista prèvia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="733"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="749"/>
<source>Level</source>
<translation>Nivell</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="739"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="755"/>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation>Envia a la Ca&amp;pa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="760"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="776"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation>Opcions &amp;PDF</translation>
</message>
43538,7 → 43607,7
<translation type="obsolete">&amp;Forma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="766"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="782"/>
<source>C&amp;onvert To</source>
<translation>C&amp;onvertir A</translation>
</message>
43583,76 → 43652,81
<translation type="obsolete">&amp;Alineació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1727"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1767"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3974"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4369"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4586"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4725"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9519"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1746"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1786"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4033"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4428"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4652"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4791"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9676"/>
<source>Ready</source>
<translation>Preparat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2536"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2609"/>
<source>1 Object selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2538"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2611"/>
<source>%1 Objects selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3360"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3478"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4065"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3422"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3539"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4124"/>
<source>Open</source>
<translation>Obre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3493"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3554"/>
<source>Importing Pages...</source>
<translation>Important Pàgina(es)...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3522"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3583"/>
<source>Import Page(s)</source>
<translation>Importa Pàgina(es)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3564"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3625"/>
<source>Import done</source>
<translation>Importació feta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3568"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3629"/>
<source>Found nothing to import</source>
<translation>No he trobat res a importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3656"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3717"/>
<source>File does not exist on the specified path :
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3684"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3745"/>
<source>Document is already opened</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3685"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3746"/>
<source>This document is already in use.You&apos;ll be switched into its window now.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3701"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3763"/>
<source>File %1 is not in an acceptable format</source>
<translation>El fitxer %1 no està en un format acceptable</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3722"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3764"/>
<source>The file may be damaged or may have been produced in a later version of Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3790"/>
<source>Loading...</source>
<translation>Carregant...</translation>
</message>
43665,31 → 43739,31
<translation type="obsolete">Alguns dels perfils ICC que es fan servir en aquest document no estan instal·lats:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3869"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3937"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> ha estat canviat per: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3901"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3969"/>
<source>(converted)</source>
<translation>(convertit)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3331"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3396"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Tots els Formats Suportats</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4207"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4266"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Tots els Fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4303"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4364"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8094"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8228"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8250"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4362"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4423"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8162"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8296"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8318"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>No es pot escriure el fitxer:
43704,20 → 43778,20
<translation type="obsolete">Documents (*.sla *.scd);;Tots els fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4349"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5423"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8085"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4408"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5429"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8153"/>
<source>Save As</source>
<translation>Anomena i desa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4378"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4437"/>
<source>Saving...</source>
<translation>Desant...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4637"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7947"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4703"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8015"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Scribus ha detectar alguns errors. Hauries de fer servir el Verificador per arreglar-ho</translation>
</message>
43730,44 → 43804,44
<translation type="obsolete">&amp;Aborta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4670"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4736"/>
<source>Printing...</source>
<translation>Imprimint...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1872"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4674"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8062"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1891"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4740"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8130"/>
<source>Document</source>
<translation>Document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4207"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4266"/>
<source>Filename and Path for Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4711"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4777"/>
<source>Printing failed!</source>
<translation>Impressió fallida!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4806"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4865"/>
<source>Cannot Cut In-Use Item</source>
<translation>No es pot tallar un objecte en ús</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4806"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4865"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled</source>
<translation>L&apos;element %1 està sent editat amb l&apos;Editor de Notícies. La operació de tall serà cancel·lada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5382"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5372"/>
<source>About Qt</source>
<translation>Quant a Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5393"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5385"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation>Manual d&apos;Scribus</translation>
</message>
43776,7 → 43850,7
<translation type="obsolete">Anomena i desa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5423"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5429"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
<translation>Text (*.txt);;Tots els Fitxers (*)</translation>
</message>
43797,32 → 43871,32
<translation type="obsolete">Nova pàgina mestra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6882"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6909"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Mida:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6882"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6909"/>
<source>Size</source>
<translation>Mida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6912"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6939"/>
<source>&amp;Shade:</source>
<translation>&amp;Intensitat:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6912"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6939"/>
<source>Shade</source>
<translation>Intensitat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7016"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7043"/>
<source>No Style</source>
<translation>Sense Estil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7688"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7743"/>
<source>An error occurred while opening monitor profile.
Former monitor profile will be used.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
43836,12 → 43910,12
<translation type="obsolete">Ghostscript : No es pot fer servir imatges EPS o vista prèvia d&apos;impressió</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7983"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8051"/>
<source>All</source>
<translation>Tot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8031"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8099"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation>Scribus ha detectat alguns errors.
43852,7 → 43926,7
<translation type="obsolete">Fitxers EPS (*.eps);;Tots els Fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8128"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8196"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Detectats alguns errors.
43859,72 → 43933,82
Considera fer servir el Verificador per corregir-los</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8224"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8292"/>
<source>-Page%1</source>
<translation>-Pàgina%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8637"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8824"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Alguns objectes estan bloquejats.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8633"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8820"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation>&amp;Bloqueja tot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="741"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="757"/>
<source>Send to Scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7833"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7889"/>
<source>Ghostscript is not installed on your system, or Scribus is not configured with the path to the software.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7836"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7892"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use Print Preview. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7838"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7894"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use PostScript Print Preview. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7840"/>
<source>Please read our &lt;a href=&quot;http://wiki.scribus.net/index.php/Ghostscript&quot;&gt;help and installation instructions&lt;/a&gt;.</source>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7902"/>
<source>Ghostscript is missing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7844"/>
<source>Ghostscript is missing</source>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8333"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8265"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8536"/>
<source>Click here to leave symbol edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8634"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8573"/>
<source>Editing Symbol: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8586"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Tanca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8821"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Desbloqueja tot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9361"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9515"/>
<source>Information</source>
<translation>Informació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9361"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9515"/>
<source>The program %1 is already running!</source>
<translation>El programa %1 encara està en execució!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9400"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9554"/>
<source>The program %1 is missing!</source>
<translation>El programa %1 no es troba!</translation>
</message>
43957,14 → 44041,14
<translation type="obsolete">Ei&amp;nes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1017"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9515"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1035"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9672"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation>Posició X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1018"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9516"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1036"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9673"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation>Posició Y:</translation>
</message>
43997,105 → 44081,110
<translation type="obsolete">No hi ha disponible Ghostscript: No es pot previsualitzar impressió PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4145"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9737"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4204"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9880"/>
<source>Do you really want to replace your existing image?</source>
<translation>Realment vols remplaçar la imatge?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="674"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="690"/>
<source>Contents</source>
<translation>Contingut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="805"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="823"/>
<source>&amp;Character</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="823"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="841"/>
<source>&amp;Quote</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="848"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="866"/>
<source>S&amp;paces &amp;&amp; Breaks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="862"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="880"/>
<source>Liga&amp;ture</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="673"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="689"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4347"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4406"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4093"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4152"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation type="unfinished">Realment vols esborrar tot el text?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="300"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="292"/>
<source>Scribus </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="962"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="980"/>
<source>Online &amp;Tutorials</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3866"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3934"/>
<source>Some color profiles used by this document are not installed:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8085"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7897"/>
<source>Click the Help button to read Scribus-related Ghostscript help and installation instructions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8153"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="339"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="331"/>
<source>Applying User Shortcuts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7789"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7844"/>
<source>Updating Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4301"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4362"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4360"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4421"/>
<source>Your document was saved to a temporary file and could not be moved:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4766"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4832"/>
<source>Print engine initialization failed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9812"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9954"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Nom:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9812"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9954"/>
<source>New Entry</source>
<translation type="unfinished">Nova Entrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7893"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7961"/>
<source>Ghostscript is missing : PostScript Print Preview is not available</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
44242,7 → 44331,7
<context>
<name>ScribusView</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="204"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="202"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
44271,22 → 44360,22
<translation type="obsolete">Tot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1091"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1077"/>
<source>Copy Here</source>
<translation>Copia Aquí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1092"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1078"/>
<source>Move Here</source>
<translation>Mou Aquí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1093"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="1079"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Cancel·la</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="430"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="418"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Enganxa</translation>
</message>
44331,19 → 44420,19
<translation type="obsolete">Lletres:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7214"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="6654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="128"/>
<source>Print: </source>
<translation>Impressió:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7216"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="6656"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="131"/>
<source>Enabled</source>
<translation>Activat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7218"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="6658"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="133"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Desactivat</translation>
44374,12 → 44463,12
<translation>Envia a la Ca&amp;pa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="356"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="344"/>
<source>Le&amp;vel</source>
<translation>Ni&amp;vell</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="378"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="366"/>
<source>Conve&amp;rt to</source>
<translation>Conve&amp;rteix a</translation>
</message>
44390,8 → 44479,6
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="212"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="219"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="1966"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="1973"/>
<source>Linking Text Frames</source>
<translation>Enllaçant Marcs de Text</translation>
</message>
44420,17 → 44507,17
<translation type="obsolete">Realment vols esborrar tot el text?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="3544"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="3413"/>
<source>Cannot Convert In-Use Item</source>
<translation>No es pot convertir un element en ús</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="3544"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="3413"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The convert to outlines operation for this item will be skipped</source>
<translation>L&apos;element %1 està sent editat amb l&apos;Editor de Notícies. La conversió demanada s&apos;ignorarà</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="2454"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="2302"/>
<source>Page %1 to %2</source>
<translation>Pàgina %1 a %2</translation>
</message>
44455,12 → 44542,12
<translation type="obsolete">Escala de grisos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="410"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="398"/>
<source>Contents</source>
<translation>Contingut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="436"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="424"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
44485,100 → 44572,97
<translation type="obsolete">Brillantor a tot color</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="425"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="426"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="426"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="427"/>
<source>CMS is active. Therefore the color display may not match the perception by visually impaired</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="909"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="2829"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="891"/>
<source>Enter Object Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="1967"/>
<source>You are trying to link a frame to itself.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="220"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="1974"/>
<source>You are trying to link a frame which is already linked.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="364"/>
<source>Enable/disable Color Management</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="368"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="366"/>
<source>Enable/disable the Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="369"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="367"/>
<source>Select the visual appearance of the display. You can choose between normal and several color blindness forms</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="365"/>
<source>Configure CMS...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="190"/>
<source>High</source>
<translation type="unfinished">Alta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="193"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="191"/>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished">Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="194"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="192"/>
<source>Low</source>
<translation type="unfinished">Baixa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="356"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="354"/>
<source>Zoom to 100%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="357"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="355"/>
<source>Zoom out by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="358"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="356"/>
<source>Zoom in by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="357"/>
<source>Current zoom level</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="362"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="360"/>
<source>Select the current layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="363"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="361"/>
<source>Select the current unit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="364"/>
<location filename="../../../scribus/scribusview.cpp" line="362"/>
<source>Select the image preview quality</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
44598,12 → 44682,12
<translation type="obsolete">Avís</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuswin.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/scribuswin.cpp" line="125"/>
<source>Document:</source>
<translation>Document:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuswin.cpp" line="119"/>
<location filename="../../../scribus/scribuswin.cpp" line="127"/>
<source>has been changed since the last save.</source>
<translation>ha canviat des del darrer cop.</translation>
</message>
44762,19 → 44846,19
<translation type="obsolete">Seqüències Python (*.py);;Tots els fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="437"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="593"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="402"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="558"/>
<source>Script error</source>
<translation>Error en Seqüència</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="326"/>
<source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
<translation>Si executes una seqüència oficial, si us plau avisa a &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="363"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="328"/>
<source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
<translation>Aquest missatge també és al portapapers. Usa Ctrl+V per enganxar-lo al bug tracker.</translation>
</message>
44813,12 → 44897,12
<translation type="obsolete">Quant a Sequència</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="438"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="403"/>
<source>There was an internal error while trying the command you entered. Details were printed to stderr. </source>
<translation>S&apos;ha produit un error intern mentre s&apos;intentava la comanda entrada. Els detalls han sortit per stderr. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="516"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="481"/>
<source>Examine Script</source>
<translation>Examina Seqüència</translation>
</message>
44827,7 → 44911,7
<translation type="obsolete">Seqüències Python (*.py)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="594"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="559"/>
<source>Setting up the Python plugin failed. Error details were printed to stderr. </source>
<translation>Activació del connector Python ha fallat. Els detalls han sortit per stderr. </translation>
</message>
44836,22 → 44920,22
<translation type="obsolete">Seqüències Python (*.py);;Tots els fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="529"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="494"/>
<source>Documentation for:</source>
<translation>Documentació per:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="534"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="499"/>
<source>Script</source>
<translation>Seqüència</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="534"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="499"/>
<source> doesn&apos;t contain any docstring!</source>
<translation> no conté cap cadena!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="516"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="481"/>
<source>Python Scripts (*.py *.PY);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
45437,17 → 45521,17
<translation>Camps Disponibles</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/selfield.cpp" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/ui/selfield.cpp" line="77"/>
<source>&amp;&gt;&gt;</source>
<translation>&amp;&gt;&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/selfield.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/ui/selfield.cpp" line="79"/>
<source>&amp;&lt;&lt;</source>
<translation>&amp;&lt;&lt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/selfield.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/ui/selfield.cpp" line="87"/>
<source>Selected Fields</source>
<translation>Camps Triats</translation>
</message>
45498,6 → 45582,29
</message>
</context>
<context>
<name>ShapePlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshape.cpp" line="144"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshape.cpp" line="147"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshape.cpp" line="353"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Generant Ítems</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshape.cpp" line="638"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ShortWordsPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="75"/>
45617,6 → 45724,47
</message>
</context>
<context>
<name>SmlPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsml.cpp" line="142"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsml.cpp" line="145"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsml.cpp" line="359"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Generant Ítems</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SmoothPathPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="77"/>
<source>Smooth Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="81"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="107"/>
<source>Smoothes a Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="108"/>
<source>Converts a Polyline made of straight Lines to a smoothed Bezier Curve.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>