Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 14473 → Rev 14474

/trunk/Scribus/resources/translations/po/scribus.gl.ts
4,13 → 4,13
<context>
<name></name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="17"/>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation>getColorNames() -&gt; lista
<translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; lista
 
Devolve unha lista que contén os nomes de todas as cores definidas no documento.
Se non hai nengún documento aberto, devolve unha lista das cores do documento padrón.
17,7 → 17,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="27"/>
<source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
27,7 → 27,7
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>getColor(&quot;nome&quot;) -&gt; valores
<translation type="unfinished">getColor(&quot;nome&quot;) -&gt; valores
 
Devolve catro valores (C, M, Y, K) que conteñen os catro componentes de cor
da cor &quot;nome&quot; do documento actual. Se non hai nengún documento aberto,
38,7 → 38,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="41"/>
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
49,7 → 49,7
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; tres valores
<translation type="unfinished">getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; tres valores
 
Devolve tres valores (R,G,B) que conteñen as tres componentes de cor da
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidas no espazo de cores RGB.
58,7 → 58,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="56"/>
<source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
68,7 → 68,7
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>changeColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
<translation type="unfinished">changeColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
 
Muda a cor &quot;nome&quot; ao valor CMYK especificado. O valor da cor defínese mediante
catro componentes c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
79,7 → 79,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="70"/>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
88,7 → 88,7
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
<translation type="unfinished">defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
 
Define un novo &quot;nome&quot; de cor. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
98,7 → 98,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="83"/>
<source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
111,7 → 111,7
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>deleteColor(&quot;nome&quot;,&quot;substituta&quot;)
<translation type="unfinished">deleteColor(&quot;nome&quot;,&quot;substituta&quot;)
 
Limpa o &quot;nome&quot; da cor. Toda aparición da cor substituése pola &quot;substituta&quot;.
Se non se especifica, &quot;substituta&quot; pasa a ser a cor &quot;Nengunha&quot; - transparente.
124,7 → 124,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="100"/>
<source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
132,7 → 132,7
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;substituta&quot;)
<translation type="unfinished">replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;substituta&quot;)
 
Toda aparición da cor &quot;nome&quot; substitúese pola cor &quot;substituta&quot;.
 
141,7 → 141,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="17"/>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
148,7 → 148,7
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation>newDocDialog() -&gt; lóxica
<translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; lóxica
 
Mostra o diálogo &quot;Documento Novo&quot;. Crea un documento novo se o usuario
acepta a configuración. Non crea un documento se o usuario preme sobre Cancelar.
156,7 → 156,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="28"/>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
 
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
176,7 → 176,7
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
<translation>fileDialog(&quot;rótulo&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomeporomisión&quot;, tenvistaprevia, égardar, édirectorio]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
<translation type="unfinished">fileDialog(&quot;rótulo&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomeporomisión&quot;, tenvistaprevia, égardar, édirectorio]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
 
Mostra unha caixa de diálogo Abrir Ficheiro co rótulo &quot;rótulo&quot;. Os fichiros fíltranse
coa cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Tamén se pode fornecer un nome de ficheiro ou camiño ao
196,7 → 196,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="56"/>
<source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
230,7 → 230,7
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
<translation>messageBox(&quot;lexenda&quot;, &quot;mensaxe&quot;,
<translation type="unfinished">messageBox(&quot;lexenda&quot;, &quot;mensaxe&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; inteiro
 
263,7 → 263,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="95"/>
<source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
271,7 → 271,7
 
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
<translation>valueDialog(lexenda, mensaxe [,valorporomisión]) -&gt; cadea
<translation type="unfinished">valueDialog(lexenda, mensaxe [,valorporomisión]) -&gt; cadea
 
Mostra o diálogo común &apos;Pedir unha cadea&apos; e devolve o seu valor como cadea.
Parámetros: título da xanela, texto na xanela e valor &apos;por omisión&apos; opcional.
280,13 → 280,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="107"/>
<source>newStyleDialog() -&gt; string
 
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
<translation>newStyleDialog() -&gt; string
<translation type="unfinished">newStyleDialog() -&gt; string
 
Mostra o diálogo &quot;Crear novo estilo de parágrafo&quot;. A función devolve un
nome de estilo real ou Nengún cando o utilizador cancela o diálogo.
293,7 → 293,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="16"/>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
 
334,7 → 334,7
 
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
<translation>newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
<translation type="unfinished">newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
unidade, tipoPáxinas, ordePrimeiraPáxina, númeroPáxinas) -&gt; lóxica
 
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen
375,7 → 375,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="62"/>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
411,7 → 411,7
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
<translation>newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
<translation type="unfinished">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano
 
ADVERTENCIA: Procedemento obsoleto! Utilice newDocument no seu lugar.
448,7 → 448,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="103"/>
<source>closeDoc()
 
Closes the current document without prompting to save.
455,7 → 455,7
 
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
<translation>closeDoc()
<translation type="unfinished">closeDoc()
 
Fecha o documento actual sen pedir se se ha de gardar.
 
463,18 → 463,18
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="114"/>
<source>haveDoc() -&gt; bool
 
Returns true if there is a document open.
</source>
<translation>haveDoc() -&gt; bool
<translation type="unfinished">haveDoc() -&gt; bool
 
Devolve verdadeiro se hai un documento aberto.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="123"/>
<source>openDoc(&quot;name&quot;)
 
Opens the document &quot;name&quot;.
481,7 → 481,7
 
May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
<translation>openDoc(&quot;nome)
<translation type="unfinished">openDoc(&quot;nome)
 
Abre o documento &quot;nome&quot;.
 
489,7 → 489,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="134"/>
<source>saveDoc()
 
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
498,7 → 498,7
 
If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
<translation>saveDoc()
<translation type="unfinished">saveDoc()
 
Salva o documento actual co seu nome actual; devolve verdadeiro se se logrou.
Se o documento ainda non se salvou, pode activar un diálogo interactivo
508,7 → 508,16
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="146"/>
<source>getDocName() -&gt; string
 
Returns the name the document was saved under.
If the document was not saved before the name is empty.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="156"/>
<source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
516,7 → 525,7
 
May raise ScribusError if the save fails.
</source>
<translation>saveDocAs(&quot;nome&quot;)
<translation type="unfinished">saveDocAs(&quot;nome&quot;)
 
Salva o documento actual co novo nome &quot;nome&quot; (que pode ser un
camiño completo ou relativo).
525,13 → 534,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="168"/>
<source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
 
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
<translation>setInfo(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; booleano
<translation type="unfinished">setInfo(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; booleano
 
Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Descrición&quot; son
cadeas.
538,20 → 547,43
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="178"/>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
<translation type="unfinished">setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Fixa as marxes do documento, Esquerda(lr), Dereita(rr), Superior(tr) e Inferior(br)
As marxes danse nas unidades de medida do documento - vexa as
constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="189"/>
<source>setBaseLine(grid, offset)
 
Sets the base line settings of the document, grid spacing(grid), grid offset(offset).
Values are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
<translation>setMargins(lr, rr, tr, br)(new line)(new line)
<translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)(new line)(new line)
Configura as marxesdo documento, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) e Qt::DockBottom(br)(new line)
as marxes danse nas unidades de medida do documento - consulte as constantes UNIT_&lt;type&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="200"/>
<source>setUnit(type)
 
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
559,7 → 591,7
 
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
<translation>setUnit(tipo)
<translation type="unfinished">setUnit(tipo)
 
Muda as unidades de medida do documento. Os valores posíbeis para &quot;unidade&quot;
son definidas como constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.
566,7 → 598,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="212"/>
<source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
 
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
573,7 → 605,7
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
<translation>getUnit() -&gt; inteiro (Constante da unidade de Scribus)
<translation type="unfinished">getUnit() -&gt; inteiro (Constante da unidade de Scribus)
 
Devolve as unidades de medida do documento. O valor de retorno será unha
das constantes UNIT_*:
581,13 → 613,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="223"/>
<source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
 
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
<translation>loadStylesFromFile(&quot;nomedeficheiro&quot;)
<translation type="unfinished">loadStylesFromFile(&quot;nomedeficheiro&quot;)
 
Carrega estilos de parágrafo desde o documento de Scribus en &quot;nomedodocumento&quot;
no documento actual.
594,7 → 626,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
<source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
602,7 → 634,7
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
<translation>setDocType(páxinasEnfrentadas, primeiraPáxinaEsquerda)
<translation type="unfinished">setDocType(páxinasEnfrentadas, primeiraPáxinaEsquerda)
 
Indica o tipo de documento. Para obter páxinas enfrendas, fixe o primeiro parámetro en
FACINGPAGES; para non as ter use NOFACINGPAGES. Se quer ter a primeira páxina
611,13 → 643,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="243"/>
<source>closeMasterPage()
 
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
<translation>closeMasterPage()
<translation type="unfinished">closeMasterPage()
 
Fecha a páxina mestra activa, de habela, e volve á edición normal.
Comece a editar con editMasterPage().
624,24 → 656,24
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="251"/>
<source>masterPageNames()
 
Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
<translation>masterPageNames()
<translation type="unfinished">masterPageNames()
 
Devolve unha lista cos nomes de todas as páxinas mestras do documento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="258"/>
<source>editMasterPage(pageName)
 
Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
<translation>editMasterPage(pageName)
<translation type="unfinished">editMasterPage(pageName)
 
Permite a edición da páxina mestra e abre para edición a páxina mestra
dese nome. Remate a edición con closeMasterPage().
648,36 → 680,36
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="266"/>
<source>createMasterPage(pageName)
 
Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
<translation>createMasterPage(nomePáxina)
<translation type="unfinished">createMasterPage(nomePáxina)
 
Crea unha páxina mestra nova chamada nomePáxina e ábrea para editar.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="274"/>
<source>deleteMasterPage(pageName)
 
Delete the named master page.
</source>
<translation>deleteMasterPage(nomePáxina)
<translation type="unfinished">deleteMasterPage(nomePáxina)
 
Elimina a páxina mestra con ese nome.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="17"/>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="unfinished">getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Devolve o nome da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.
684,13 → 716,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="27"/>
<source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation>getFillTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
<translation type="unfinished">getFillTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
 
Devolve a transparencia de recheo do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
697,13 → 729,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="37"/>
<source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation>getFillBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
<translation type="unfinished">getFillBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
 
devolve o modo de fusión de recheo do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
710,13 → 742,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="47"/>
<source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getLineColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="unfinished">getLineColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Devolve o nome da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.
723,13 → 755,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="57"/>
<source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation>getLineTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
<translation type="unfinished">getLineTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
 
Devolve a transparencia da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
736,25 → 768,25
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="67"/>
<source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation>getLineBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
<translation type="unfinished">getLineBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
 
Devolve o modo de fusión da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="77"/>
<source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation>getLineWidth([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
<translation type="unfinished">getLineWidth([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
 
Devolve a largura da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
761,13 → 793,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="87"/>
<source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
<translation type="unfinished">getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
 
Devolve o valor de saturación da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
774,7 → 806,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="97"/>
<source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
781,7 → 813,7
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
<translation>getLineJoin([&quot;nome&quot;]) -&gt; enteiro (ver constantes)
<translation type="unfinished">getLineJoin([&quot;nome&quot;]) -&gt; enteiro (ver constantes)
 
Devolve o estilo de xunta do obxecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
emprégase o elemento seleccionado nese momento. Os tipos de xunta son:
789,7 → 821,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="108"/>
<source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
796,7 → 828,7
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
<translation>getLineEnd([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
<translation type="unfinished">getLineEnd([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
 
Devolve o estilo de terminación do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
805,7 → 837,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="119"/>
<source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
812,7 → 844,7
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
<translation>getLineStyle([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
<translation type="unfinished">getLineStyle([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
 
Devolve o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
821,13 → 853,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="130"/>
<source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getFillShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
<translation type="unfinished">getFillShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
 
Devolve o valor de saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
834,7 → 866,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="140"/>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
841,7 → 873,7
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation>getCornerRadius([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
<translation type="unfinished">getCornerRadius([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
 
Devolve o radio dos vértices do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
848,13 → 880,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="151"/>
<source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;(x,y)
<translation type="unfinished">getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;(x,y)
 
Devolve un par (x, y) que contén os valores de ampliación da moldura de imaxe
&quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
861,13 → 893,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="161"/>
<source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getImageName([&quot;nome&quot;]) -&gt;cadea
<translation type="unfinished">getImageName([&quot;nome&quot;]) -&gt;cadea
 
Devolve o nome do ficheiro da imaxe que está na moldura de imaxe.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
874,7 → 906,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="171"/>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
882,7 → 914,7
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation>getPosition([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
<translation type="unfinished">getPosition([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
 
Devolve un par (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
891,7 → 923,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="183"/>
<source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
899,7 → 931,7
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
<translation>getSize([&quot;nome&quot;[) -&gt;(largura,altura)
<translation type="unfinished">getSize([&quot;nome&quot;[) -&gt;(largura,altura)
 
Devolve un par (largura, altura) co tamaño do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
908,7 → 940,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="195"/>
<source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
915,7 → 947,7
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
<translation>getRotation([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
<translation type="unfinished">getRotation([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
 
Devolve o valor da rotación do obxecto &quot;nome&quot;. O valor exprésase en graus,
e o sentido das agulLas do reloxio é positivo.
923,18 → 955,18
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="206"/>
<source>getAllObjects() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
<translation>getAllObjects() -&gt; lista
<translation type="unfinished">getAllObjects() -&gt; lista
 
Devolve unha lista que contén os nomes de todos os obxectos da páxina actual.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="77"/>
<source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
 
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
942,7 → 974,7
 
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
<translation>getPropertyCType(obxecto, propiedade, includesuper=True)
<translation type="unfinished">getPropertyCType(obxecto, propiedade, includesuper=True)
 
Devolve o nome do tipo C da &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot;. Vexa getProperty()
para detalles sobre os argumentos.
949,7 → 981,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="96"/>
<source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
 
Return a list of property names supported by `object&apos;.
956,7 → 988,7
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
<translation>getPropertyNames(obxecto, includesuper=True)
<translation type="unfinished">getPropertyNames(obxecto, includesuper=True)
 
Devolve unha lista de nomes de propiedades utilizábeis por &quot;obxecto&quot;.
Se &quot;includesuper&quot; é verdadeiro, devolve tamén as propiedades
964,7 → 996,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="123"/>
<source>getProperty(object, property)
 
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
978,7 → 1010,7
 
The return value varies depending on the type of the property.
</source>
<translation>getProperty(obxecto, propiedade)
<translation type="unfinished">getProperty(obxecto, propiedade)
 
Devolver o valor da propiedade &quot;propiedade&quot; do &quot;obxecto&quot; pasado.
 
993,7 → 1025,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="158"/>
<source>setProperty(object, property, value)
 
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
1002,7 → 1034,7
 
See getProperty() for more information.
</source>
<translation>setProperty(obxecto, propiedade, valor)
<translation type="unfinished">setProperty(obxecto, propiedade, valor)
 
Asigne &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot; a &quot;valor&quot;. Se &quot;valor&quot; non se pode converter nun tipo
compatíbel co tipo de &quot;propiedade&quot; provócase unha excepción. Tamén se pode provocar
1012,7 → 1044,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="17"/>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
1020,7 → 1052,7
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])
 
Move o obxecto &quot;nome&quot; en dx e dy relativos á súa posición actual.
As distancias expesanse na unidade de medida actual do documento
1029,7 → 1061,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="29"/>
<source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
1037,7 → 1069,7
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">moveObjectAbs(x, y [, &quot;nome&quot;])
 
Move o obxecto &quot;nome&quot; a unha localización nova. As coordenadas exprésanse na
unidade de medida actual do documento (ver as constantes UNIT).
1046,7 → 1078,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="41"/>
<source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
 
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
1055,7 → 1087,7
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation>rotateObject(rot [, &quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">rotateObject(rot [, &quot;nome&quot;])
 
Xira o obxecto &quot;nome&quot; &quot;rot&quot; graos relativos. O obxecto xira
polo vértice que está seleccionado nese momento como punto de rotación -
1065,7 → 1097,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="54"/>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
1072,7 → 1104,7
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation>rotateObjectAbs(rot [, &quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">rotateObjectAbs(rot [, &quot;nome&quot;])
 
Fixa a rotación do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot;. Os valores positivos
significan rotación anti-reloxio.
1080,13 → 1112,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="65"/>
<source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
 
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>sizeObject(Largura, altura[, &quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">sizeObject(Largura, altura[, &quot;nome&quot;])
 
Modifica o tamaño do obxecto &quot;nome&quot; para a largura e altura dadas.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1093,7 → 1125,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="75"/>
<source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
1100,7 → 1132,7
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
<translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; cadea
<translation type="unfinished">getSelectedObject([nr]) -&gt; cadea
 
Devolve o nome do obxecto seleccionado. &quot;nr&quot;, de se fornecer, indica o número
de obxectos seleccionados; p.ex. 0 significa o primeiro obxecto seleccionado,
1108,40 → 1140,40
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="86"/>
<source>selectionCount() -&gt; integer
 
Returns the number of selected objects.
</source>
<translation>selectionCount() -&gt; inteiro
<translation type="unfinished">selectionCount() -&gt; inteiro
 
Devolve o número de obxectos seleccionados.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="95"/>
<source>selectObject(&quot;name&quot;)
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
<translation>selectObject(&quot;nome&quot;)
<translation type="unfinished">selectObject(&quot;nome&quot;)
 
Selecciona o obxecto co &quot;nome&quot; dado.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="104"/>
<source>deselectAll()
 
Deselects all objects in the whole document.
</source>
<translation>deselectAll()
<translation type="unfinished">deselectAll()
 
De-selecciona todos os obxectos do documento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="113"/>
<source>groupObjects(list)
 
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1148,7 → 1180,7
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
<translation>groupObjects(lista)
<translation type="unfinished">groupObjects(lista)
 
Agrupa xuntas os obxectos enunciados na &quot;lista&quot;. &quot;lista&quot; debe conter os nomes
dos obxectos que se han de agrupar.
1156,16 → 1188,16
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="124"/>
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
<translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
<translation type="unfinished">unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destrúe o grupo ao que pertence o obecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="132"/>
<source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
 
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
1176,7 → 1208,7
 
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
<translation>scaleGroup(factor [, &quot;nome&quot;})
<translation type="unfinished">scaleGroup(factor [, &quot;nome&quot;})
 
Escala o grupo ao que pertence o obxecto &quot;nome&quot;. Os valores maiores de 1 aumentan
o grupo; os valores menores de 1 reducen o tamaño do grupo. Por exemplo, un valor
1188,7 → 1220,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="147"/>
<source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1196,7 → 1228,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation>loadImage(&quot;nomedeficheiro&quot; [, &quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">loadImage(&quot;nomedeficheiro&quot; [, &quot;nome&quot;])
 
Carrega a imaxe &quot;imaxe&quot; na moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1205,7 → 1237,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1224,7 → 1255,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="186"/>
<source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1231,7 → 1262,7
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
<translation>lockObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
<translation type="unfinished">lockObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
 
Bloquea o obxecto &quot;nome&quot; se está desbloqueado ou desbloquéao se está bloqueado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1239,13 → 1270,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="197"/>
<source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation>isLocked([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
<translation type="unfinished">isLocked([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
 
Devolve verdadeiro se o obxecto &quot;nome&quot; está bloqueado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1252,7 → 1283,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="206"/>
<source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1261,7 → 1292,7
 
May raise WrongFrameTypeError.
</source>
<translation>setScaleImageToFrame(escalaamoldura, proporcional=None, nome=&lt;selección&gt;)
<translation type="unfinished">setScaleImageToFrame(escalaamoldura, proporcional=None, nome=&lt;selección&gt;)
 
Indica que a escala á moldura na imaxe seleccionada ou especificada será &quot;escalaamoldura&quot;.
De especificarse &quot;proporcional&quot;, a ampliación de aspecto fixo será &quot;proporcional&quot;.
1271,7 → 1302,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="19"/>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
1278,7 → 1309,7
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation>setRedraw(bool)
<translation type="unfinished">setRedraw(bool)
 
Desactiva o redeseñado da páxina se bool = False e, se non, permite o redeseñado.
Esta modificación persistirá mesmo despois de sair o guión, de maneira que deberá
1286,24 → 1317,24
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="30"/>
<source>getFontNames() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
<translation>getFontNames() -&gt; list
<translation type="unfinished">getFontNames() -&gt; list
 
Devolve unha lista cos nomes das fontes disponíbeis.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="39"/>
<source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
<translation>getXFontNames() -&gt; lista de valores
<translation type="unfinished">getXFontNames() -&gt; lista de valores
 
Devolve información ampliada sobre a fonte. É unha lista de valores con:
[ (Nome Scribus, Familia, Nome real, subgrupo (1|0), embed PS (1|0), ficheiro da fonte), (...), ...]
1310,7 → 1341,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="52"/>
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1322,7 → 1353,7
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
<translation>renderFont(&quot;nome&quot;, &quot;nomedeficheiro&quot;, &quot;exemplo&quot;, tamaño, formato=&quot;PPM&quot;) -&gt; booleano
<translation type="unfinished">renderFont(&quot;nome&quot;, &quot;nomedeficheiro&quot;, &quot;exemplo&quot;, tamaño, formato=&quot;PPM&quot;) -&gt; booleano
 
Crea unha vista previa gráfica da fonte &quot;nome&quot; co texto &quot;exemplo&quot; e o tamaño.
Se o &quot;nomedeficheiro&quot; non é &quot;&quot;, a imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Do contrario,
1335,18 → 1366,18
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="68"/>
<source>getLayers() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
<translation>getLayers() -&gt; lista
<translation type="unfinished">getLayers() -&gt; lista
 
Devolve unha lista cos nomes das capas definidas.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="77"/>
<source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1354,7 → 1385,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>secActiveLayer(&quot;nome&quot;)
<translation type="unfinished">secActiveLayer(&quot;nome&quot;)
 
Fixa a capa activa na capa de nome &quot;nome&quot;.
 
1363,18 → 1394,18
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="89"/>
<source>getActiveLayer() -&gt; string
 
Returns the name of the current active layer.
</source>
<translation>getActiveLayer() -&gt; string
<translation type="unfinished">getActiveLayer() -&gt; string
 
Devolve o nome da capa activa actual.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="98"/>
<source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1383,7 → 1414,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>sentToLayer(&quot;capa&quot;[ &quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">sentToLayer(&quot;capa&quot;[ &quot;nome&quot;])
 
Envía o obxecto &quot;nome&quot; para a capa &quot;capa&quot;. A capa debe existir.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1393,7 → 1424,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="111"/>
<source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1402,7 → 1433,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
<translation type="unfinished">setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
 
Fixa a capa &quot;capa&quot; como visíbel ou non. Se visíbel está fixado como false
a capa é invisíbel.
1412,7 → 1443,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="124"/>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
1421,7 → 1452,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
<translation type="unfinished">setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
 
Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se printable
é falso non se imprimirá a capa.
1431,7 → 1462,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="137"/>
<source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
1440,7 → 1471,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>setLayerLocked(&quot;capa&quot;, bloqueado)
<translation type="unfinished">setLayerLocked(&quot;capa&quot;, bloqueado)
 
Fixa a capa &quot;capa&quot; como bloqueada ou non. Se bloqueado é
verdadeiro, a capa estará bloqueada.
1450,7 → 1481,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="150"/>
<source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
1459,7 → 1490,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>setLayerOutlined(&quot;capa&quot;, outline)
<translation type="unfinished">setLayerOutlined(&quot;capa&quot;, outline)
 
Fixa a capa &quot;capa&quot; como bloqueada ou non. Se o esquema se fixa
como verdadeiro, a capa mostrarase esquematizada.
1469,7 → 1500,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="163"/>
<source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
1478,7 → 1509,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>setLayerFlow(&quot;capa&quot;, flow)
<translation type="unfinished">setLayerFlow(&quot;capa&quot;, flow)
 
Fixa o control de fluxo da &quot;capa&quot; a fluxo. Se o fluxo é verdadeiro, o texto das
capas por riba desta fluirá arredor dos obxectos desta capa.
1488,7 → 1519,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="176"/>
<source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
1496,7 → 1527,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>setLayerblendmode(&quot;capa&quot;, blend)
<translation type="unfinished">setLayerblendmode(&quot;capa&quot;, blend)
 
Fixa o modo de fusión das capas &quot;capa&quot; como fusionado.
 
1505,7 → 1536,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="188"/>
<source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
1513,7 → 1544,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>setLayerTransparenci(&quot;capa&quot;, trans)
<translation type="unfinished">setLayerTransparenci(&quot;capa&quot;, trans)
 
Fixa a transparencia das capas &quot;capa&quot; como trans.
 
1522,7 → 1553,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="200"/>
<source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1532,7 → 1563,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
<translation type="unfinished">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
 
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor de Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel; un valor de Falso significa que a capa
1543,7 → 1574,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="214"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1553,7 → 1584,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
<translation type="unfinished">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
 
devolve se a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; pódese imprimir, o valor Falso significa que foi deshabilitada
1564,7 → 1595,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="228"/>
<source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
1574,7 → 1605,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>isLayerLocked(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
<translation type="unfinished">isLayerLocked(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
 
Devolve se a capa &quot;capa&quot; está bloqueada ou non. O Valor Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; é editábel, o valor Falso significa que a capa
1585,7 → 1616,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="242"/>
<source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
1595,7 → 1626,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>isLayerOutlined(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
<translation type="unfinished">isLayerOutlined(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
 
Devolve se a capa &quot;capa&quot; está esquematizada ou non. O valor Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; está esquematizada, o valor Falso significa que a capa
1606,7 → 1637,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="256"/>
<source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
1615,7 → 1646,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>isLayerFlow(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
<translation type="unfinished">isLayerFlow(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
 
Devolve se o texto flúe arredor dos obxectos da capa &quot;capa&quot;. O valor Verdadeiro significa
que o texto flúe arredor, o valor Falso significa que o texto non flúe arredor.
1625,7 → 1656,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="269"/>
<source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
 
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
1633,7 → 1664,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>getLayerblendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; inteiro
<translation type="unfinished">getLayerblendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; inteiro
 
Devolve o modo de fusión da capa &quot;capa&quot;.
 
1642,7 → 1673,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="281"/>
<source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
 
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
1650,7 → 1681,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>getLayerTransparency(&quot;capa&quot;) -&gt; float
<translation type="unfinished">getLayerTransparency(&quot;capa&quot;) -&gt; float
 
Devolve a transparencia da capa &quot;capa&quot;,
 
1659,7 → 1690,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="293"/>
<source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1668,7 → 1699,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
<translation type="unfinished">deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Eliminar a capa de nome &quot;capa&quot;. Non acontece nada se a capa non existe
ou se é a única capa do documento.
1677,7 → 1708,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="306"/>
<source>createLayer(layer)
 
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1684,7 → 1715,7
 
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>createLayer(capa)
<translation type="unfinished">createLayer(capa)
 
Crea unha capa nova co nome &quot;nome&quot;.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
1691,40 → 1722,40
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="317"/>
<source>getGuiLanguage() -&gt; string
 
Returns a string with the -lang value.
</source>
<translation>getGuiLanguage() -&gt; string
<translation type="unfinished">getGuiLanguage() -&gt; string
 
Devolve unha cadea co valor -lang.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="326"/>
<source>moveSelectionToFront()
 
Moves current selection to front.
</source>
<translation>moveSelectionToFront()
<translation type="unfinished">moveSelectionToFront()
 
Move a selección actual cara a frente.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="335"/>
<source>moveSelectionToFront()
 
Moves current selection to back.
</source>
<translation>moveSelectionToFront()
<translation type="unfinished">moveSelectionToFront()
 
Move a selección actual cara tras.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="17"/>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
1735,7 → 1766,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation>createRect(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="unfinished">createRect(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea un rectángulo novo na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas danse nas unidades de medida actuais do documento
1747,7 → 1778,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="34"/>
<source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1758,7 → 1789,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation>createEllipse(x, y,largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="unfinished">createEllipse(x, y,largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea unha elipse nova na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1770,7 → 1801,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="51"/>
<source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1781,7 → 1812,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation>createImage(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="unfinished">createImage(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea unha molura de imaxe nova na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1793,7 → 1824,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="66"/>
<source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1804,7 → 1835,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation>createText(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="unfinished">createText(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea unha moldura de texto nova na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1816,7 → 1847,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="81"/>
<source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1827,7 → 1858,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="unfinished">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea unha liña nova desde o punto(x1, y1) ao punto(x2, y2) e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1839,7 → 1870,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="96"/>
<source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1853,7 → 1884,7
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation>createPolyLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="unfinished">createPolyLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea unha poli-liña nova e devolve o seu nome. Os puntos da poli-liña
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
1868,7 → 1899,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="114"/>
<source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1884,7 → 1915,7
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation>createPolyLigon(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="unfinished">createPolyLigon(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea un polígono novo e devolve o seu nome. Os puntos do polígono
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1902,7 → 1933,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="134"/>
<source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1919,7 → 1950,7
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation>createBezierLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="unfinished">createBezierLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea unha curva de Bézier nova e devolve o seu nome. Os puntos da curva de Bézier
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn].
1935,7 → 1966,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="155"/>
<source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1947,7 → 1978,7
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
<translation>createTrazoDeTexto(x, y, &quot;caixadetexto&quot;, &quot;curvadeBézier&quot;, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="unfinished">createTrazoDeTexto(x, y, &quot;caixadetexto&quot;, &quot;curvadeBézier&quot;, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea un TrazoDeTexto novo unindo os dous obxectos &quot;caixadetexto&quot; e
&quot;curvadeBézier&quot; e devolve o seu nome.
1961,13 → 1992,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="173"/>
<source>deleteObject([&quot;name&quot;])
 
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
<translation>newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
<translation type="unfinished">newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
 
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
1979,7 → 2010,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="184"/>
<source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
 
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1990,7 → 2021,7
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
</source>
<translation>textFlowMode(&quot;nome&quot; [, estado])
<translation type="unfinished">textFlowMode(&quot;nome&quot; [, estado])
 
Activa/Desactiva a opción &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
Chámase con nome de cadea de parámetros e o &quot;estado&quot; opcional enteiro (0 &lt;= estado &lt;=3).
2002,7 → 2033,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="206"/>
<source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Test if an object with specified name really exists in the document.
2009,7 → 2040,7
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
<translation>objectExists([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
<translation type="unfinished">objectExists([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
 
Comproba se existe un obxecto co nome especificado no documento.
O parámetro opcional é o nome do obxecto. Se non se lle fornece o nome dun
2017,13 → 2048,22
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="223"/>
<source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If object name is
given, style is applied to the current text selection in object &quot;name&quot;.
If no object name is given, style is applied on selected object.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
<translation>setStyle(&quot;estilo&quot; [, &quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setStyle(&quot;estilo&quot; [, &quot;nome&quot;])
 
Aplica o &quot;estilo&quot; nomeado ao obxecto chamado &quot;nome&quot;. Se non se lle fornece
un nome de obxecto aplícase ao obxecto seleccionado.
2030,29 → 2070,29
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="238"/>
<source>getAllStyles() -&gt; list
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
<translation>getAllStyles() -&gt; lista
<translation type="unfinished">getAllStyles() -&gt; lista
 
Devolve unha lista dos nomes de todos os estilos de parágrafo do documento actual.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="250"/>
<source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
<translation>duplicateObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="unfinished">duplicateObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
crea un Duplicado do Obxecto seleccionado (ou Grupo de Selección).
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="17"/>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
2063,7 → 2103,7
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation>newPage(where[.&quot;páxinamestra&quot;])
<translation type="unfinished">newPage(where[.&quot;páxinamestra&quot;])
 
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1 a Páxina nova adiciónase ao documento.
Se non, a páxina nova insírese antes de &quot;where&quot;. Os números de páxina
2075,13 → 2115,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="32"/>
<source>currentPage() -&gt; integer
 
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
<translation>currentPage() -&gt; inteiro
<translation type="unfinished">currentPage() -&gt; inteiro
 
Devolve o núemro da páxina de traballo actual. Os números de páxina cóntanse desde o 1,
sen importar cal sexa o número que se mostra na primeira páxina do seu documento.
2088,29 → 2128,29
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="42"/>
<source>redrawAll()
 
Redraws all pages.
</source>
<translation>redrawAll()
<translation type="unfinished">redrawAll()
 
Redeseña todas as páxinas.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="51"/>
<source>getPageType() -&gt; integer
 
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
</source>
<translation>getPageType() -&gt; inteiro
<translation type="unfinished">getPageType() -&gt; inteiro
 
Devolve o tipo de Páxina; 0 significa Páxina esquerda, 1 é unha Páxina central e 2 é unha Páxina dereita
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="60"/>
<source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
 
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
2117,7 → 2157,7
 
May raise ScribusError if the save failed.
</source>
<translation>savePageAsEPS(&quot;nome&quot;)
<translation type="unfinished">savePageAsEPS(&quot;nome&quot;)
 
Salva a páxina actual como un EPS no ficheiro &quot;nome&quot;.
 
2125,7 → 2165,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="71"/>
<source>deletePage(nr)
 
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
2134,7 → 2174,7
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation>deletePage(nr)
<translation type="unfinished">deletePage(nr)
 
Elimina a páxina dada. Non fai nada se o documento só contén unha páxina.
Os números de páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal é o número
2144,7 → 2184,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="84"/>
<source>gotoPage(nr)
 
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
2153,7 → 2193,7
 
May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
<translation>gotoPage(nr)
<translation type="unfinished">gotoPage(nr)
 
Móvese á páxina &quot;nr&quot; (isto é, fai que &quot;nr&quot; sexa a páxina actual). Téñase en conta
que gotoPaxe non muda (na actualidade) a páxina que mostra a vista do usuario,
2163,24 → 2203,24
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="97"/>
<source>pageCount() -&gt; integer
 
Returns the number of pages in the document.
</source>
<translation>pageCount() -&gt; inteiro
<translation type="unfinished">pageCount() -&gt; inteiro
 
Devolve o número de páxinas do documento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="106"/>
<source>getHGuides() -&gt; list
 
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
<translation>getHGuides() -&gt; lista
<translation type="unfinished">getHGuides() -&gt; lista
 
Devolve unha lista coas posicións das guías horizontais. Os valores están
nas unidades actuais do documento - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.
2187,7 → 2227,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="116"/>
<source>setHGuides(list)
 
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
2196,7 → 2236,7
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
<translation>setHGuides() -&gt; lista
<translation type="unfinished">setHGuides() -&gt; lista
 
Fixa as guías horizontais. O parámetro de entrada debe ser unha lista de posicións de guías
medidas nas nidades do documento actual - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;
2206,33 → 2246,33
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="129"/>
<source>getVGuides()
 
See getHGuides.
</source>
<translation>getVGuides() -&gt; lista
<translation type="unfinished">getVGuides() -&gt; lista
 
ver getHGuides.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="138"/>
<source>setVGuides()
 
See setHGuides.
</source>
<translation>Ver setHGuides.
<translation type="unfinished">Ver setHGuides.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="147"/>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
<translation>getPageSize() -&gt; valores
<translation type="unfinished">getPageSize() -&gt; valores
 
Devolve uns valores coas dimensións da páxina medidas nas unidades actuais do documento.
Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageMargins()
2239,7 → 2279,25
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="161"/>
<source>getPageNSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with a particular page&apos;s size measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="174"/>
<source>getPageNMargins() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with a particular page&apos;s margins measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="187"/>
<source>getPageItems() -&gt; list
 
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
2247,7 → 2305,7
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
<translation>getPageItems() -&gt; lista
<translation type="unfinished">getPageItems() -&gt; lista
 
Devolve unha lista de valores con elementos da páxina actual. Os valores son:
(nome, tipoDeObxecto, orde). Por exemplo [(&apos;Texto1&apos;, 4, 0), (&apos;Imaxe1&apos;, 2, 1)]
2256,13 → 2314,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="203"/>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation>getPageMargins()
<translation type="unfinished">getPageMargins()
 
Devolve as marxes da páxina como un conxunto de catro valores (arriba, esquerda, dereita, abaixo)
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().
2269,7 → 2327,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="216"/>
<source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
 
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
2279,7 → 2337,7
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
</source>
<translation>importPage(&quot;desdeDoc&quot;, (listaPáxinas), [crear, importaronde, importarOndePáxina])
<translation type="unfinished">importPage(&quot;desdeDoc&quot;, (listaPáxinas), [crear, importaronde, importarOndePáxina])
 
Importa un conxunto de páxinas (dadas como par de valores) desde un documento existente (hai que dar o nome do ficheiro). Esta función mapea a función do menú despregábel &quot;Páxina-&gt;Importar&quot;.
desdeDoc: cadea; o nome do ficheiro co documento desde o que se han de importar as páxinas
2289,7 → 2347,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="17"/>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
2296,7 → 2354,7
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation>setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o gradiente de enchido do obxecto &quot;nome&quot; nese tipo. As descricións
de cores son as mesmas que para setFillColor() and setFillShade().
2304,7 → 2362,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="39"/>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
2311,7 → 2369,7
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
&quot;cor&quot; é o nome dunha das cores definidas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2319,13 → 2377,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="54"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="50"/>
<source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>setFillTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setFillTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a transparencia de recheo do obxecto &quot;nome&quot; como transparencia.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2332,13 → 2390,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="60"/>
<source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setFillBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o modo de fusión do recheo do obxecto &quot;nome&quot; como blendmode.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2345,13 → 2403,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="70"/>
<source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2358,13 → 2416,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="80"/>
<source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>setLineTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setLineTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a transparencia de liña do obxecto &quot;nome&quot; como transparencia
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2371,13 → 2429,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="90"/>
<source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setLineBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o modo de fusión da liña do obxecto &quot;nome&quot; como modo de fusión
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2384,7 → 2442,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="100"/>
<source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2393,7 → 2451,7
 
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
<translation>setLineWidth(largura, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setLineWidth(largura, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a largura da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;largura&quot;.
&quot;largura&quot; debe estar no intervalo entre 0,0 e 12,0 incluídos e mídese en puntos.
2403,7 → 2461,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="113"/>
<source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2413,7 → 2471,7
 
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
<translation>setLineShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setLineShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a saturación da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no intervalo de 0 (menor) a 100
2424,7 → 2482,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="127"/>
<source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2431,7 → 2489,7
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
<translation>setLineJoin(borde, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setLineJoin(borde, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o estilo do borde da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;borde&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2439,7 → 2497,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="138"/>
<source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2446,7 → 2504,7
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
<translation>setLineExtremo(extremo, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setLineExtremo(extremo, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o estilo do extremo da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;extremo&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2454,7 → 2512,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="154"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="149"/>
<source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2461,7 → 2519,7
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
<translation>setLineStyle(estilo, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setLineStyle(estilo, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o estilo da liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo &quot;estilo&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2469,7 → 2527,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="168"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="160"/>
<source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2479,7 → 2537,7
 
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
<translation>setFillShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setFillShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no intervalo de 0 (menor) a 100
2490,7 → 2548,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="180"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="174"/>
<source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
 
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2498,7 → 2556,7
 
May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
<translation>setCornerRadius(radio, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setCornerRadius(radio, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2507,7 → 2565,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="186"/>
<source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2515,7 → 2573,7
 
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
<translation>setMultiLine(&quot;nomeDeEstilo&quot;, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setMultiLine(&quot;nomeDeEstilo&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo de nome &quot;nomeDeEstilo&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2524,7 → 2582,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="22"/>
<source>createParagraphStyle(...)
 
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
2568,7 → 2626,7
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
 
</source>
<translation>createParagraphStyle(...)
<translation type="unfinished">createParagraphStyle(...)
 
Crea un parágrafo de estilo. Esta función toma os seguintes parámetros chave:
 
2610,7 → 2668,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="52"/>
<source>createCharStyle(...)
 
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
2668,7 → 2726,7
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
 
</source>
<translation>createCharStyle(...)
<translation type="unfinished">createCharStyle(...)
 
Crea un estilo de carácter. Esta función toma os seguintes parámetros chave:
 
2723,7 → 2781,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="17"/>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2731,7 → 2789,7
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
<translation type="unfinished">getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
 
Devolve o tamaño da fonte en puntos para a moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se esta moldura de texto tiver texto seleccionado, devólvese o valor asignado
2740,7 → 2798,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="29"/>
<source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2748,7 → 2806,7
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation>getFont([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="unfinished">getFont([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Devolve o nome da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se esta
moldura de texto ten algún texto seleccionado, devólvese o valor
2757,13 → 2815,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="41"/>
<source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getTextLength([&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">getTextLength([&quot;nome&quot;])
 
Devolve a lonxitude do texto da moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2770,13 → 2828,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="51"/>
<source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getTextLines([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
<translation type="unfinished">getTextLines([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
 
Devolve o número de liñas de texto na moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2783,7 → 2841,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="61"/>
<source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2791,7 → 2849,7
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation>getText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="unfinished">getText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se a moldura de texto ten algún
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado. Devólvese todo todo o texto
2800,7 → 2858,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="73"/>
<source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2808,7 → 2866,7
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation>getAllText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="unfinished">getAllText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; e de todas as molduras que están
vinculadas con esta moldura. Se a moldura de texto ten algún
2817,13 → 2875,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="85"/>
<source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getLineSpacing([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
<translation type="unfinished">getLineSpacing([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
 
Devolve o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2830,7 → 2888,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="95"/>
<source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
 
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
2837,7 → 2895,7
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getTextDistances([&quot;nome&quot;]) -&gt; catro valores
<translation type="unfinished">getTextDistances([&quot;nome&quot;]) -&gt; catro valores
 
Devolve as distancias do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; expresadas en puntos. As
distancias devólvense como catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior). Se non
2845,13 → 2903,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="110"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="106"/>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getColumnGap([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
<translation type="unfinished">getColumnGap([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
 
Devolve o tamaño da distancia entre as columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2858,13 → 2916,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="120"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="116"/>
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getColumns([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
<translation type="unfinished">getColumns([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
 
Devolve o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2871,7 → 2929,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="132"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="126"/>
<source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2879,7 → 2937,7
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setText(&quot;text&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; para o texto da cadea &quot;texto&quot;.
O texto debe estar codificado en UTF8 - usar, p.ex. unicode(text, &apos;iso-8850-2&apos;).
2888,7 → 2946,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="138"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2898,7 → 2956,7
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation>insertText(&quot;texto&quot;, posición, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">insertText(&quot;texto&quot;, posición, [&quot;nome&quot;])
 
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;posición&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
O texto ha de estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter
2909,7 → 2967,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="159"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="152"/>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2918,7 → 2976,7
 
May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
<translation>setFont(&quot;fonte&quot;, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setFont(&quot;fonte&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;fonte&quot;. Se hai texto
seleccionado só se modifica o texto seleccionado. Se non se fornece
2928,7 → 2986,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="173"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="165"/>
<source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2938,7 → 2996,7
 
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
<translation>setFontSize(tamaño, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setFontSize(tamaño, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o tamaño da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
&quot;tamaño&quot; trátase como un valor en puntos. Se hai texto seleccionado só se
2949,7 → 3007,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="179"/>
<source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2958,7 → 3016,7
 
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
<translation>setLineSpacing(tamaño, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setLineSpacing(tamaño, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
&quot;tamaño&quot; é un valor en puntos. Se non se fornece
2968,7 → 3026,20
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="192"/>
<source>setLineSpacingMode(mode, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing mode of the text frame &quot;name&quot; to &quot;mode&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.
Mode values are the same as in createParagraphStyle.
 
May throw ValueError if the mode is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="206"/>
<source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
2977,7 → 3048,7
 
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
</source>
<translation>setTextDistances(esquerda, dereita, superior, inferior, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setTextDistances(esquerda, dereita, superior, inferior, [&quot;nome&quot;])
 
Asigna as distancias ao texto da moldura de texto &quot;nome&quot; aos valores &quot;esquerda&quot;
&quot;dereita&quot;, &quot;superior&quot; e &quot;inferior&quot;. Se non se fornece un nome emprégase
2987,7 → 3058,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="211"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="219"/>
<source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2995,7 → 3066,7
 
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
<translation>setColumnGap(tamaño, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setColumnGap(tamaño, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a distancia entre columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
3004,7 → 3075,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="223"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="231"/>
<source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
3012,7 → 3083,7
 
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
<translation>setColumn(nr, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setColumn(nr, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot; no inteiro &quot;nr&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
3021,7 → 3092,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="236"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="243"/>
<source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
3030,7 → 3101,7
 
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
<translation>setTextAlignment(aliñamento, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setTextAlignment(aliñamento, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o aliñamento da moldura de texto &quot;nome&quot; no aliñamento especificado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
3041,7 → 3112,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="250"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="256"/>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
3051,7 → 3122,7
 
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
<translation>selectText(inicio,conta, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">selectText(inicio,conta, [&quot;nome&quot;])
 
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza no 0. Se &quot;conta&quot; é cero,
3062,7 → 3133,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="261"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="270"/>
<source>deleteText([&quot;name&quot;])
 
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
3069,7 → 3140,7
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation>deleteText([&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">deleteText([&quot;nome&quot;])
 
Limpa todo o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se hai texto seleccionado
só se limpará o texto seleccionado. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
3077,7 → 3148,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="272"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="281"/>
<source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
3084,7 → 3155,7
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation>setTextColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setTextColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a cor do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; na cor &quot;cor&quot;.
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
3092,13 → 3163,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="282"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="292"/>
<source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation>setTextStroke(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setTextStroke(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a cor do trazo do texto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
3105,7 → 3176,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="315"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="322"/>
<source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
3114,7 → 3185,7
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation>setTextShade(&quot;saturación&quot;, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setTextShade(&quot;saturación&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a saturación da cor do texto do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
3123,7 → 3194,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="335"/>
<source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
3132,7 → 3203,7
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation>linkTextFrames(&quot;denome&quot;, &quot;anome&quot;)
<translation type="unfinished">linkTextFrames(&quot;denome&quot;, &quot;anome&quot;)
 
Vincula dúas molduras de texto. A moldura de nome &quot;denome&quot; vincúlase á
moldura chamada &quot;anome&quot;. A moldura de destino debe ser unha moldura
3140,7 → 3211,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
<source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
3149,7 → 3220,7
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation>unlinkTextFrames(&quot;nome&quot;)
<translation type="unfinished">unlinkTextFrames(&quot;nome&quot;)
 
Eliminar o obxecto (con nome) especificado do fluxo/vinculación de moldura
de texto. Se a moldura estaba no medio dunha cadea, conectaranse as molduras
3160,18 → 3231,18
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="358"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="369"/>
<source>traceText([&quot;name&quot;])
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
<translation>traceText([&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">traceText([&quot;nome&quot;])
 
Convirte a moldura de texto &quot;nome&quot; en siluetas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="372"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="380"/>
<source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
 
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
3180,7 → 3251,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
<translation>textOverflows([&quot;nome&quot;, nolinks]) -&gt; inteiro
<translation type="unfinished">textOverflows([&quot;nome&quot;, nolinks]) -&gt; inteiro
 
Devolve o número real de caracteres de desborde na moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se nolinks ten un valor distinto de cero entón só colle unha moldura - non
3190,7 → 3261,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="385"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="393"/>
<source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
3198,7 → 3269,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation>hyphenateText([&quot;nome&quot;]) -&gt; lóxica
<translation type="unfinished">hyphenateText([&quot;nome&quot;]) -&gt; lóxica
 
Separa con guións na moldura chamada &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado nese momento.
3207,7 → 3278,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="399"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="407"/>
<source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
3215,7 → 3286,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; lóxica
<translation type="unfinished">dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; lóxica
 
Retira os guións da moldura de texto chamada &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado nese momento.
3224,7 → 3295,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="414"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="422"/>
<source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
3232,7 → 3303,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation>setPDFBookmark(&quot;alternar&quot;, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setPDFBookmark(&quot;alternar&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Configura se (alternar=1) a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador ou non.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elelemento seleccionado nese momento.
3241,7 → 3312,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="426"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="434"/>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
3249,7 → 3320,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation>isPDFBookmark([&quot;nome&quot;]) -&gt; booleano
<translation type="unfinished">isPDFBookmark([&quot;nome&quot;]) -&gt; booleano
 
Devolve verdadeiro se a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador de PDF.
Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.
3258,13 → 3329,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="17"/>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation>messagebarText(&quot;cadea&quot;)
<translation type="unfinished">messagebarText(&quot;cadea&quot;)
 
Escrebe a &quot;cadea&quot; na barra de mensaxes de Scribus (liña de estado).
O texto debe estar codificado en UTF8 ou ser unha cadea &apos;unicode&apos; (recomendado).
3271,13 → 3342,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="30"/>
<source>progressReset()
 
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
<translation>progressReset()
<translation type="unfinished">progressReset()
 
Limpa a configuración anterior da barra de progreso de Scribus. Chámase antes de
usasr a nova barra de progreso. Ver progressSet.
3284,13 → 3355,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="43"/>
<source>progressTotal(max)
 
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
<translation>progressTotal(max)
<translation type="unfinished">progressTotal(max)
 
Fixa o valor de paso máximo da barra de paso no número especificado.
Ver progressSet.
3297,7 → 3368,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="52"/>
<source>progressSet(nr)
 
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
3308,7 → 3379,7
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
<translation>progressSet(nr)
<translation type="unfinished">progressSet(nr)
 
Fixa a posición da barra de progreso en &quot;nr&quot;, un valor relativo ao progressTotal
fixado anteriormente. A barra de progreso usa o concepto de pasos; dáselle o
3320,18 → 3391,18
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="66"/>
<source>setCursor()
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
<translation>setCursor()
<translation type="unfinished">setCursor()
 
[NON ACEPTADO!] Isto podería foder as cousas, así que non o toques de momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="78"/>
<source>docChanged(bool)
 
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
3338,7 → 3409,7
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
<translation>docChanged(bool)
<translation type="unfinished">docChanged(bool)
 
Des/Activar a icona de gardar na barra de icones de Scribus e o elemento do
menú Gardar. É útil chamar por este procedimento cando se está a modificar o documento
3347,13 → 3418,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="91"/>
<source>zoomDocument(double)
 
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
<translation>zoomDocument(dobre)
<translation type="unfinished">zoomDocument(dobre)
 
Amplía o documento na xanela principal. As accións teñen valores redondos
como 20.0, 100.0, etc. Ampliar até Axustar utiliza -100 como marcador.
3360,18 → 3431,18
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="103"/>
<source>scrollDocument(x,y)
 
Scroll the document in main GUI window by x and y.
</source>
<translation>scrollDocument(x,y)
<translation type="unfinished">scrollDocument(x,y)
 
Desprazar o documento a xanela principal unha distancia x e b.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="15"/>
<source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
3379,7 → 3450,7
 
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
<translation>placeSVG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
<translation type="unfinished">placeSVG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
 
Coloca o &quot;nome_de_ficheiro&quot; SVG na páxina actual;
x e y especifican a coordenada da esquina superior esquerda do SVG colocado na páxina.
3388,7 → 3459,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="27"/>
<source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
3396,7 → 3467,7
 
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
</source>
<translation>placeEPS(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
<translation type="unfinished">placeEPS(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
 
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; EPS na páxina actual,
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do EPS colocado na páxina
3405,7 → 3476,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="39"/>
<source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
3413,7 → 3484,7
 
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
</source>
<translation>placeSXD(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
<translation type="unfinished">placeSXD(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
 
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; SXD na páxina actual,
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do SXD colocado na páxina
3422,7 → 3493,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="51"/>
<source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
3430,7 → 3501,7
 
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
</source>
<translation>placeODG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
<translation type="unfinished">placeODG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
 
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; ODG na páxina actual,
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do ODG colocado na páxina
3439,7 → 3510,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="120"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="113"/>
<source>isSpotColor(&quot;name&quot;) -&gt; bool
 
Returns True if the color &quot;name&quot; is a spot color.
3448,7 → 3519,7
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>isSpot(Color(&quot;nome&quot;) -&gt; lóxica
<translation type="unfinished">isSpot(Color(&quot;nome&quot;) -&gt; lóxica
 
Devolve Verdadeiro se a cor &quot;nome&quot; é unha mancha de cor.
Vexa tamén setSpotColor()
3457,7 → 3528,7
Pode provocar un erro ValueError se se especifica unha nome de cor que non sexa válida.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="135"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="128"/>
<source>setSpotColor(&quot;name&quot;, spot)
 
Set the color &quot;name&quot; as a spot color if spot parameter is True.
3466,7 → 3537,7
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>setSpotColor(&quot;nome&quot;, spot)
<translation type="unfinished">setSpotColor(&quot;nome&quot;, spot)
 
Asigna o &quot;nome&quot; de cor como mancha de cor se o parámetro de spot é Verdadeiro.
Vexa tamén isSpotColor()
3475,7 → 3546,7
Pode provocar un erro ValueError se se especifica un nome de cor que non sexa válido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="167"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="159"/>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the internal scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
3485,7 → 3556,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation>scaleImage(x, y [, &quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">scaleImage(x, y [, &quot;nome&quot;])
 
Asigna os factores internos de ampliación da imaxe da moldura de imaxes &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado. O número 1
3496,7 → 3567,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="180"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="173"/>
<source>setImageScale(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
3505,7 → 3576,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation>setImageScale(x, y [, &quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setImageScale(x, y [, &quot;nome&quot;])
 
Asigna os factores de amplicación da imaxe da moldura de imaxes &quot;nome&quot;.
 
3516,7 → 3587,7
Pode provocar un erro WrongFrameError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="28"/>
<source>setGradientStop(&quot;color&quot;, shade, opacity, ramppoint, [&quot;name&quot;])
 
Set or add a gradient stop to the gradient fill of the object &quot;name&quot; at position ramppoint.
3523,7 → 3594,7
Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). setGradientFill()
must have been called previously for the gradient fill to be visible.
</source>
<translation>setGradientStop(&quot;cor&quot;, ton, opacidade, punto de inflexión, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setGradientStop(&quot;cor&quot;, ton, opacidade, punto de inflexión, [&quot;nome&quot;])
 
Colocar ou engadir unha parada de gradiente ao enchido de gradiente do obxecto &quot;nome&quot; na posición punto de inflexión.
As descricións das cores son as mesmas que para setFillColor() e setFillShade(). setGradientFill()
3531,25 → 3602,25
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="292"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="302"/>
<source>setTextScalingV(scale, [&quot;name&quot;])
 
Sets the vertical character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>setTextScalingV(scale, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setTextScalingV(scale, [&quot;nome&quot;])
 
Asigna a ampliación vertical do carácter do obxecto &quot;nome&quot; na &quot;escala&quot; en porcentaxe.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="302"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="312"/>
<source>setTextScalingH(scale, [&quot;name&quot;])
 
Sets the horizontal character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>setTextScalingH(scale, [&quot;nome&quot;])
<translation type="unfinished">setTextScalingH(scale, [&quot;nome&quot;])
 
Asigna a ampliación horizontal do carácter do obxecto &quot;nome&quot; a &quot;escala&quot; en procentaxe.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado.
3559,7 → 3630,6
<context>
<name>@default</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
3572,7 → 3642,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
3587,7 → 3656,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="0"/>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
3655,7 → 3723,6
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
3668,7 → 3735,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
3685,7 → 3751,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
3700,7 → 3765,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
3723,7 → 3787,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="0"/>
<source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
3745,7 → 3808,6
Pode causar un IndexError se o número de páxina estiver fora de rango</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
3760,7 → 3822,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
3777,7 → 3838,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
3790,7 → 3850,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="0"/>
<source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
 
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
3832,7 → 3891,6
documentación de cada función.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="0"/>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
3899,7 → 3957,6
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
3922,7 → 3979,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="0"/>
<source>importSVG(&quot;string&quot;)
 
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
3934,7 → 3990,6
O texto debe ir codificado en UTF8 ou ser unha cadea &quot;unicode&quot; (o que se recomenda).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="0"/>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
 
4012,7 → 4067,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
 
4094,7 → 4148,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
<source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
4111,7 → 4164,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
<source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
4131,7 → 4183,6
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
<source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
4151,7 → 4202,6
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
4169,7 → 4219,6
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
<source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
4194,7 → 4243,6
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
<source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
4210,7 → 4258,6
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="0"/>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
 
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
4248,7 → 4295,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
<source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
4315,7 → 4361,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
<source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
4331,7 → 4376,6
Exemplo: valueDialog(&apos;título&apos;, &apos;texto na xanela&apos;, &apos;opcional&apos;)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
<source>closeDoc()
 
Closes the current document without prompting to save.
4345,7 → 4389,6
Pode mandar un NoDocOpenError se non hai un documento que fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
<source>haveDoc() -&gt; bool
 
Returns true if there is a document open.
4355,7 → 4398,6
Devolve verdadeiro se hai un documento aberto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
<source>openDoc(&quot;name&quot;)
 
Opens the document &quot;name&quot;.
4369,7 → 4411,6
Pode provocar un ScribusError se non se puido abrir o documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
<source>saveDoc()
 
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
4387,7 → 4428,6
Se falla o gardado non hai maneira de sabelo de momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
<source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
4403,7 → 4443,6
Pode provocar un ScribusError se non se puido gardar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="0"/>
<source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
 
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
4415,7 → 4454,6
son cadeas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="0"/>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
4429,7 → 4467,6
constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
<source>setUnit(type)
 
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
4443,7 → 4480,6
son definidas como constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
<source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
 
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
4457,7 → 4493,6
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
<source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
 
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
4469,7 → 4504,6
no documento actual.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
<source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
4485,7 → 4519,6
use FIRSTPAGERIGHT.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
<source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
4497,7 → 4530,6
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
<source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
4510,7 → 4542,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
<source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
4522,7 → 4553,6
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
<source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
 
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
4536,7 → 4566,6
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
<source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
4551,7 → 4580,6
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
<source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
4566,7 → 4594,6
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
<source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
4578,7 → 4605,6
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
4591,7 → 4617,6
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
<source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
4603,7 → 4628,6
&quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
<source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
4615,7 → 4639,6
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
4631,7 → 4654,6
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
<source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
4648,7 → 4670,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
<source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
4662,7 → 4683,6
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
<source>getAllObjects() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
4672,7 → 4692,6
Devolve unha lista que contén os nomes de todos os obxectos da páxina actual.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
<source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
4688,7 → 4707,6
Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese o grupo inteiro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
<source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
 
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
4706,7 → 4724,6
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
4720,7 → 4737,6
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
<source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
 
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
4733,7 → 4749,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
<source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
4747,7 → 4762,6
1 significa o segundo Obxecto seleccionado, e así.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
<source>selectionCount() -&gt; integer
 
Returns the number of selected objects.
4757,7 → 4771,6
Devolve o número de obxectos seleccionados.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
<source>selectObject(&quot;name&quot;)
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
4767,7 → 4780,6
Selecciona o obxecto co &quot;nome&quot; dado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
<source>deselectAll()
 
Deselects all objects in the whole document.
4777,7 → 4789,6
De-selecciona todos os obxectos do documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
<source>groupObjects(list)
 
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
4791,7 → 4802,6
Se non se fornece unha &quot;lista&quot; úsanse os elementos seleccionados nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
4801,7 → 4811,6
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
<source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
 
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
4823,7 → 4832,6
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un factor de escala non válido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
<source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
4839,7 → 4847,6
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
4857,7 → 4864,6
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
<source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
4871,7 → 4877,6
Devolve verdadeiro se está bloqueado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
<source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
4883,7 → 4888,6
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
<source>getFontNames() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all available fonts.
4893,7 → 4897,6
Devolve unha lista cos nomes das fontes disponíbeis.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
<source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
4905,7 → 4908,6
[ (Nome Scribus, Familia, Nome real, subgrupo (1|0), embed PS (1|0), ficheiro da fonte), (...), ...]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="0"/>
<source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
4923,7 → 4925,6
Pode provocar un ValueError se se lle pasan unha mostra ou nome de ficheiros baleiros.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
<source>getLayers() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all defined layers.
4933,7 → 4934,6
Devolve unha lista cos nomes das capas definidas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
<source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
4949,7 → 4949,6
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
<source>getActiveLayer() -&gt; string
 
Returns the name of the current active layer.
4959,7 → 4958,6
Devolve o nome da capa activa actual.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
<source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
4977,7 → 4975,6
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
<source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
4995,7 → 4992,6
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="0"/>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
5013,7 → 5009,6
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="0"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
5033,7 → 5028,6
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="0"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
5053,7 → 5047,6
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
<source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
5070,7 → 5063,6
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
<source>createLayer(layer)
 
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
5083,7 → 5075,6
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
<source>getGuiLanguage() -&gt; string
 
Returns a string with the -lang value.
5093,7 → 5084,6
Devolve unha cadea co valor -lang.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
<source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
5116,7 → 5106,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
<source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
5139,7 → 5128,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
<source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
5162,7 → 5150,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
<source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
5184,7 → 5171,6
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
<source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
5212,7 → 5198,6
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
<source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
5245,7 → 5230,6
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
<source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
5277,7 → 5261,6
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
<source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
5302,7 → 5285,6
Pode provocar un NotFoundError se un ou os dous obxectos de base nomeados non existe.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
<source>deleteObject([&quot;name&quot;])
 
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
5319,7 → 5301,6
Pode causar un IndexError se o número de páxina está fora do intervalo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="0"/>
<source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
 
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
5333,7 → 5314,6
Se non se lle pasa un &quot;estado&quot;, múdase o fluxo de texto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
<source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Test if an object with specified name really exists in the document.
5347,7 → 5327,6
obxecto devolve Verdadeiro se hai algo seleccionado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
<source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
5359,7 → 5338,6
un nome de obxecto aplícase ao obxecto seleccionado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
<source>getAllStyles() -&gt; list
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
5369,7 → 5347,6
Devolve unha lista dos nomes de todos os estilos de parágrafo do documento actual.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
<source>currentPage() -&gt; integer
 
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
5381,7 → 5358,6
sen importar cal sexa o número que se mostra na primeira páxina do seu documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
<source>redrawAll()
 
Redraws all pages.
5391,7 → 5367,6
Redeseña todas as páxinas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
<source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
 
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
5405,7 → 5380,6
Pode provocar un ScribusError se non se pode gravar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
<source>deletePage(nr)
 
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
5424,7 → 5398,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
<source>gotoPage(nr)
 
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
5442,7 → 5415,6
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora do rango.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
<source>pageCount() -&gt; integer
 
Returns the number of pages in the document.
5452,7 → 5424,6
Devolve o número de páxinas do documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
<source>getHGuides() -&gt; list
 
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
5464,7 → 5435,6
nas unidades actuais do documento - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
<source>setHGuides(list)
 
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
5482,7 → 5452,6
setHGuides([90,250]) # substituir completamente as guías actuais</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
<source>getVGuides()
 
See getHGuides.
5492,7 → 5461,6
ver getHGuides.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
<source>setVGuides()
 
See setHGuides.
5500,7 → 5468,6
<translation type="obsolete">Ver setHGuides.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
5512,7 → 5479,6
Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageMargins()</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
<source>getPageItems() -&gt; list
 
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
5528,7 → 5494,6
é o primeiro na páxina...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="0"/>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
5540,7 → 5505,6
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
5554,7 → 5518,6
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
<source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
5566,7 → 5529,6
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
<source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
5585,7 → 5547,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
<source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
5605,7 → 5566,6
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
<source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
5619,7 → 5579,6
Existen unhas constantes pré-definidas para o borde - JOIN_&lt;tipo&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
<source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
5633,7 → 5592,6
Existen unhas constantes pré-definidas para extremo - CAP_&lt;tipo&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
<source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
5647,7 → 5605,6
Existen constantes pré-definidas para o &quot;estilo&quot; - LINE_&lt;estilo&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
<source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
5667,7 → 5624,6
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
<source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
 
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
5683,7 → 5639,6
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
<source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
5699,7 → 5654,6
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
<source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
5715,7 → 5669,6
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
<source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
5727,7 → 5680,6
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
<source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
5743,7 → 5695,6
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
<source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
5759,7 → 5710,6
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
<source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
5771,7 → 5721,6
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="110"/>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
5783,7 → 5732,6
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="120"/>
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
5795,7 → 5743,6
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="132"/>
<source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
5811,7 → 5758,6
seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="0"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
5830,7 → 5776,6
Pode provocar un IndexError debido a unha inserción fora de limites.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="159"/>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
5848,7 → 5793,6
Pode devolver un ValueError se non se atopa a fonte.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="173"/>
<source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
5868,7 → 5812,6
Pode provocar un ValueError por un tamaño de fonte que está fora dos limites.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="186"/>
<source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
5886,7 → 5829,6
Pode provocar un ValueError se o espaciamento de liña está fora de limites.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="211"/>
<source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
5902,7 → 5844,6
Pode provocar un ValueError se a distancia entre columnas está fora de limites.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="223"/>
<source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
5918,7 → 5859,6
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="236"/>
<source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
5937,7 → 5877,6
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="250"/>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
5957,7 → 5896,6
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="261"/>
<source>deleteText([&quot;name&quot;])
 
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
5971,7 → 5909,6
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="272"/>
<source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
5985,7 → 5922,6
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="282"/>
<source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
5997,7 → 5933,6
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="295"/>
<source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
6014,7 → 5949,6
total da cor). Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="308"/>
<source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
6030,7 → 5964,6
de texto baleira e non debe vincularse ou estar vinculada xa a outras molduras.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="325"/>
<source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
6049,7 → 5982,6
Pode provocar unha ScribusException se se violan as regras de vinculación.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="338"/>
<source>traceText([&quot;name&quot;])
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
6060,7 → 5992,6
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
<source>progressReset()
 
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
6072,7 → 6003,6
usasr a nova barra de progreso. Ver progressSet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
<source>progressTotal(max)
 
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
6084,7 → 6014,6
Ver progressSet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
<source>progressSet(nr)
 
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
6106,7 → 6035,6
obtida dos documentos do Qt da Trolltech]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
<source>setCursor()
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
6116,7 → 6044,6
[NON ACEPTADO!] Isto podería foder as cousas, así que non o toques de momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
<source>docChanged(bool)
 
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
6131,7 → 6058,6
por medio dun guión.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
<source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
6149,7 → 6075,6
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="0"/>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
6170,7 → 6095,6
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="0"/>
<source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
 
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
6186,7 → 6110,6
de teclado para a macro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
6210,7 → 6133,6
Pode provocar un ValueError se se lle pasar un exemplo ou nome de ficheiro vacíos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="0"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
6230,7 → 6152,6
pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
6250,7 → 6171,6
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="0"/>
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
6272,7 → 6192,6
Pode provocar un ValueError se se indicou un nome de cor non válido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="342"/>
<source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
6288,7 → 6207,6
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="406"/>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
6304,7 → 6222,6
Pode provocar un WrongFrameTypeErro se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
<source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
6324,7 → 6241,6
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
6337,7 → 6253,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="0"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
6358,7 → 6273,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
6377,7 → 6291,6
das cores do documento por omisión.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="0"/>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
6393,7 → 6306,6
estar no rango entre 0 e 255.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
 
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
6432,7 → 6344,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
<source>newStyleDialog() -&gt; string
 
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
6444,7 → 6355,6
nome de estilo real ou Nengún cando o utilizador cancela o diálogo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="0"/>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
6454,7 → 6364,6
Devolve o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos. Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="0"/>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
6468,7 → 6377,6
do documento. Vexa UNIT_&lt;type&gt; para máis detalles.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
<source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
 
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
6482,7 → 6390,6
para detalles sobre os argumentos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
<source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
 
Return a list of property names supported by `object&apos;.
6496,7 → 6403,6
utilizábeis polas clases pai.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
<source>getProperty(object, property)
 
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
6524,7 → 6430,6
O valor de retorno varía dependendo no tipo de propiedade.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
<source>setProperty(object, property, value)
 
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
6542,7 → 6447,6
Vexa getProperty() para máis información.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="184"/>
<source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
 
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
6560,7 → 6464,6
Consulte QObject::children() nos documentos de Qt para máis información.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="201"/>
<source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
 
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
6574,7 → 6477,6
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="0"/>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
6588,7 → 6490,6
utilízase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="0"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
6608,7 → 6509,6
Pode provocar un IndexError nunha inserción fora de limites.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
<source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
 
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
6626,7 → 6526,6
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
6699,7 → 6598,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
<source>closeMasterPage()
 
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
6711,7 → 6609,6
Comece a editar con editMasterPage().</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
<source>masterPageNames()
 
Returns a list of the names of all master pages in the document.
6721,7 → 6618,6
Devolve unha lista cos nomes de todas as páxinas mestras do documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
<source>editMasterPage(pageName)
 
Enables master page editing and opens the named master page
6733,7 → 6629,6
dese nome. Remate a edición con closeMasterPage().</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
<source>createMasterPage(pageName)
 
Creates a new master page named pageName and opens it for
6744,7 → 6639,6
Crea unha páxina mestra nova chamada nomePáxina e ábrea para editar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
<source>deleteMasterPage(pageName)
 
Delete the named master page.
6754,7 → 6648,6
Elimina a páxina mestra con ese nome.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
<source>zoomDocument(double)
 
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
6766,7 → 6659,6
como 20.0, 100.0, etc. Ampliar até Axustar utiliza -100 como marcador.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
<source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
6778,7 → 6670,6
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
<source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
6790,7 → 6681,6
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
<source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
6802,7 → 6692,6
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
<source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
6814,7 → 6703,6
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
<source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
6832,7 → 6720,6
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
<source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
6852,7 → 6739,6
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
<source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
6872,7 → 6758,6
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
<source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
6890,7 → 6775,6
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
<source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
 
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
6906,7 → 6790,6
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
<source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
 
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
6922,7 → 6805,6
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
<source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
 
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
6944,7 → 6826,6
Se non se pasa &quot;estado&quot;, altérnase o fluxo do texto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
<source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
6954,7 → 6835,6
crea un Duplicado do Obxecto seleccionado (ou Grupo de Selección).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
<source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
 
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
6966,7 → 6846,6
cadeas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
<source>getPageType() -&gt; integer
 
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
6977,7 → 6856,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
<source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
6990,7 → 6868,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
7009,7 → 6886,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="146"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
7030,7 → 6906,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
<source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
7048,7 → 6923,6
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
<source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
7066,7 → 6940,6
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
<source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
7082,7 → 6955,6
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
<source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
7098,7 → 6970,6
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
<source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
7110,7 → 6981,6
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
<source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
7122,7 → 6992,6
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
<source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
7135,7 → 7004,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
<source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
7148,7 → 7016,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
<source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
7165,7 → 7032,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
<source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
7181,7 → 7047,6
Se se logra cargar, a selección contén o SXD importado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
<source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
7197,12 → 7062,10
Se se logra cargar, a selección contén o ODG importado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="0"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="obsolete">Copia nº%1 de </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
7214,7 → 7077,6
as marxes danse nas unidades de medida do documento - consulte as constantes UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
 
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
7254,7 → 7116,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
<source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
7268,7 → 7129,6
JOIN_BEVEL (biselado), JOIN_MITTER (en inglete), JOIN_ROUND (arredondada)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
<source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
 
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
7287,7 → 7147,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
<source>gotoPage(nr)
 
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
7306,7 → 7165,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="394"/>
<source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
7323,7 → 7181,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
<source>moveSelectionToFront()
 
Moves current selection to front.
7334,7 → 7191,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
<source>moveSelectionToFront()
 
Moves current selection to back.
7345,7 → 7201,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
<source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
 
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
7365,7 → 7220,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
<source>createCharStyle(...)
 
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
7476,7 → 7330,6
&quot;language&quot; [opcional] -&gt; código da lingua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="365"/>
<source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
7493,7 → 7346,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="379"/>
<source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
7510,7 → 7362,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="106"/>
<source>scrollDocument(x,y)
 
Scroll the document in main GUI window by x and y.
7521,7 → 7372,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
<source>createParagraphStyle(...)
 
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
7607,7 → 7457,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="100"/>
<source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
 
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
7622,7 → 7471,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
<source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
7644,22 → 7492,22
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="125"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="129"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>A importar: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="132"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>A analizar ficheiro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="265"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="296"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupo%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2469"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2563"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>A xerar elementos</translation>
</message>
7667,17 → 7515,14
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="0"/>
<source>About Scribus%1%2</source>
<translation type="obsolete">Acerca de Scribus%1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="0"/>
<source>%1. %2 %3 </source>
<translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="0"/>
<source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
<translation type="obsolete">Scribus, Versión %1
7684,157 → 7529,127
%2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="0"/>
<source>Build-ID:</source>
<translation type="obsolete">ID da compilación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="0"/>
<source>Programming:</source>
<translation type="obsolete">Programación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="305"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Aportacións de:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Windows port:</source>
<translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Documentation:</source>
<translation type="obsolete">Documentación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>German:</source>
<translation type="obsolete">Alemán:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>French:</source>
<translation type="obsolete">Francés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Spanish and Catalan:</source>
<translation type="obsolete">Español e Catalán:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Italian:</source>
<translation type="obsolete">Italiano:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Hungarian:</source>
<translation type="obsolete">Húngaro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Ukrainian:</source>
<translation type="obsolete">Ucraniano:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Bulgarian:</source>
<translation type="obsolete">Búlgaro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Galician:</source>
<translation type="obsolete">Galego:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Turkish:</source>
<translation type="obsolete">Turco:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Lithuanian:</source>
<translation type="obsolete">Lituano:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Polish:</source>
<translation type="obsolete">Polonés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Czech:</source>
<translation type="obsolete">Checo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Slovak:</source>
<translation type="obsolete">Eslovaco:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Danish:</source>
<translation type="obsolete">Dinamarqués:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Norwegian:</source>
<translation type="obsolete">Noruegués:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>English:</source>
<translation type="obsolete">Inglés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Welsh:</source>
<translation type="obsolete">Galés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Russian:</source>
<translation type="obsolete">Ruso:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Brazilian:</source>
<translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Finnish:</source>
<translation type="obsolete">Finlandés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Homepage and online reference</source>
<translation type="obsolete">Sitio web e referencia en liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Mailing list</source>
<translation type="obsolete">Lista de corrreo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Bugs and feature requests</source>
<translation type="obsolete">Erros e propostas de funcionalidades</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Basque:</source>
<translation type="obsolete">Basco:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Slovenian:</source>
<translation type="obsolete">Esloveno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>This panel shows the version, build date and
compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
7845,117 → 7660,109
Se falta o soporte dunha libraría, indícase con *</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="188"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>&amp;Acerca de</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="201"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>A&amp;utores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="215"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="215"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Traducións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="226"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="226"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;En liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="265"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation>Acerca de Scribus %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="297"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Equipo de Desenvolvimento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="307"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Documentación Oficial:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="311"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Outra Documentación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="329"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="329"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Traducións e Tradutores Oficiais:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Catalan:</source>
<translation type="obsolete">Catalán:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>English (British):</source>
<translation type="obsolete">Inglés (británico):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Esperanto:</source>
<translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Korean:</source>
<translation type="obsolete">Coreano:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Serbian:</source>
<translation type="obsolete">Serbio:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Spanish:</source>
<translation type="obsolete">Español:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Swedish:</source>
<translation type="obsolete">Sueco:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="331"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="331"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Contribuíron anteriormente coas súas traducións:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Sitio web</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="347"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Referencia en liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="351"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="351"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Erros e Peticións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="355"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="355"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Lista de Correo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>This panel shows the version, build date and
compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
7966,37 → 7773,30
A ausencia de apoio a librarías indícase cun *</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Portugese (Brazilian):</source>
<translation type="obsolete">Portugués (Brasileiro):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>%1 %2 %3 </source>
<translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Afrikaans:</source>
<translation type="obsolete">Africaner:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Portuguese (Brazilian):</source>
<translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Using GhostScript version %1</source>
<translation type="obsolete">Utilizando a versión %1 de GhostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>No GS version available</source>
<translation type="obsolete">Non hai unha versión de GS disponíbel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Scribus Version %1
%2 %3 (%4)</source>
<translation type="obsolete">Scribus Versión %1
8003,177 → 7803,172
%2 %3 (%4)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Mac OSX Aqua Port:</source>
<translation type="obsolete">Portaxe ao Aqua de Mac OSX:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Windows Port:</source>
<translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="349"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="349"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de compilación e suporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F significa que se acepta C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. A última letra é o motor C=cairo ou A=libart. Se se aceptan librarías ausentes indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="125"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="133"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="183"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="183"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>A utilizar Ghostscript versión %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Non se dispón dunha versión do Ghostscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Versión %1 de Scribus&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>ID da Compilación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data da compilación e soporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F equivale a C=littlecms C=CUPS T=soporta TIFF F=soporta Fontconfig. A derradeira letra é o visualizador C=cairo ou A=libart. Se falla o soporte de librarías indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="299"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="303"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>March</source>
<translation type="obsolete">Marzo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="317"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="317"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Iconas do Proxecto Tango:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="229"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="229"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation>Act&amp;ualizacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="411"/>
<source>Check for &amp;Updates</source>
<translation type="obsolete">Comprobar se hai Act&amp;ualizacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="0"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de compilación e soporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F significa C=littlecms, C=CUPS, T=soporte TIFF, F soporte Fontconfig. A última letra é o renderizador C=cairo ou A=libart. Se falta soporte dalgunha libraría indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectado por Scribus. A versión para Windows non emprega librarías fontconfig ou CUPS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="277"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="277"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation>Comprobar se existen actualizacións de Scribus. Non se transferirá ningunha información sobre a máquina.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="301"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>Versión do Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="315"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="315"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation>Pantalla de Presentación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="273"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation>Este painel mostra a versión, data de compilación e soporte de bibliotecas incorporado no Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation>C-C-T-F significa C=littlecms C=CUPS T=acepta TIFF F=acepta Fontconfig. A derradeira letra é o renderizador C=cairo ou Q=Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation>Se falta o soporte para unha biblioteca indícase cun *. Isto tamén indica a versión do Ghostscript detectada polo Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation>A versión para Windows non emprega as bibliotecas fontconfig e CUPS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="649"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="233"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="649"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Comprobar se Hai Actualizacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="647"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="647"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation>Cancelar a Comprobación de Actualizacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="353"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="353"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation>Blogue dos Desenvolvedores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="240"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="240"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation>&amp;Licenza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="249"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="249"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation>Foi imposíbel abrir o ficheiro coa licenza. Comprobe o directorio de instalación ou o sitio web de Scribus para información sobre a licenza.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="309"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation>Tradutores da documentación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="313"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="313"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation>Webmasters:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="625"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="447"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="559"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="625"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation>Foi imposíbel abrir o ficheiro %1. Comprobe o directorio de instalación ou o sitio web do Scribus para información sobre %1.</translation>
</message>
8181,57 → 7976,55
<context>
<name>AboutPlugins</name>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="68"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
<source>Filename:</source>
<translation>Nome do ficheiro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
<source>Version:</source>
<translation>Versión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
<source>Enabled:</source>
<translation>Habilitado:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
<source>Release Date:</source>
<translation>Data de Publicación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
<source>Description:</source>
<translation>Descrición:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
<source>Author(s):</source>
<translation>Autor/es:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
<source>Copyright:</source>
<translation>Copyright:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
<source>License:</source>
<translation>Licenza:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="13"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation>Scribus: Acerca das Extensións</translation>
</message>
8239,57 → 8032,46
<context>
<name>AboutPluginsBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="0"/>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation type="obsolete">Scribus: Acerca das Extensións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="0"/>
<source>File Name:</source>
<translation type="obsolete">Nome do Ficheiro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="0"/>
<source>Version:</source>
<translation type="obsolete">Versión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="0"/>
<source>Enabled:</source>
<translation type="obsolete">Habilitado:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="0"/>
<source>Release Date:</source>
<translation type="obsolete">Data de Publicación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="0"/>
<source>Copyright:</source>
<translation type="obsolete">Copyright:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="0"/>
<source>Author(s):</source>
<translation type="obsolete">Autor/es:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="0"/>
<source>Description:</source>
<translation type="obsolete">Descrición:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="0"/>
<source>License:</source>
<translation type="obsolete">Licenza:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="0"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
8297,1143 → 8079,1094
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1257"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1268"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1259"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1270"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Abrir...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1260"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1271"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1261"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1272"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Gardar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1262"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1273"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Gardar &amp;como...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1263"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1274"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>&amp;Volver ao Gardado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1264"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1275"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation>Recoller para s&amp;aída...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1265"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1276"/>
<source>Get Text...</source>
<translation>Obter Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1266"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1277"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation>Adicionar &amp;Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1267"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1278"/>
<source>Get Image...</source>
<translation>Obter unha imaxe...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1270"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation>Salvar &amp;Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Save Page as &amp;EPS...</source>
<translation type="obsolete">Salvar Páxina como &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1272"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation>Salvar como P&amp;DF...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1273"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>&amp;Configuración do documento...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1275"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>Im&amp;primir...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1276"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>Ante&amp;visión da Impresión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1277"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>&amp;Sair</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Desfacer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Refacer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation>Modo de acción do &amp;elemento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Recor&amp;tar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Copiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Pegar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>C&amp;lear Contents</source>
<translation type="obsolete">&amp;Limpar o Contido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1301"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>Seleccion&amp;alo todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation>Non se&amp;leccionar nada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation>Pr&amp;ocurar/Substituir...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1305"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation>Modificar a Imaxe...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation>C&amp;ores...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Paragraph Styles...</source>
<translation type="obsolete">Estilos de &amp;Parágrafo...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Line Styles...</source>
<translation type="obsolete">Estilos de &amp;Liña...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation>Páxinas &amp;mestras...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation>&amp;JavaScripts...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1274"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation>P&amp;referencias...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<source>%1 pt</source>
<translation>%1 pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation>&amp;Outra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation>&amp;Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation>&amp;Centro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1325"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation>Di&amp;reita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation>B&amp;loquear</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation>&amp;Forzado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
<source>&amp;%1 %</source>
<translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation>&amp;Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>&amp;Subliñado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>Subliñar as &amp;Palabras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1328"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>Ri&amp;scar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1329"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation>Todo en &amp;Maiúsculas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1330"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation>Ver&amp;salitas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation>Su&amp;períndice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1332"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation>Su&amp;bíndice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Outline</source>
<translation type="obsolete">&amp;Esquema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation>S&amp;ombra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation>Efectos de &amp;Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation>T&amp;abuladores...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>D&amp;uplicar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation>Duplicados &amp;Múltiples</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>A&amp;grupar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation>Desa&amp;grupar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>Está b&amp;loqueado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>Tama&amp;ño bloqueado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>Baixar para o &amp;Fondo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Traer para &amp;Diante</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>&amp;Baixar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>Subi&amp;r</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation>Enviar para o po&amp;rta-retallos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>&amp;Atributos...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>I&amp;maxe Visíbel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation>Act&amp;ualizar a Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation>Axustar a Moldura á Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Propiedades extendidas da Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation>Reso&amp;lución Baixa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation>Resolución &amp;Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation>Resolución &amp;Completa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>É &amp;Marcador PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>É A&amp;notación PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>P&amp;ropriedades da Anotación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>P&amp;ropriedades do Campo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>&amp;Modificar a Forma...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation>&amp;Ligar o Texto ao Trazo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation>&amp;Desligar o Texto do Trazo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation>&amp;Combinar Polígonos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>Partir &amp;Polígonos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>Curva de &amp;Bézier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>Moldura de &amp;Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<translation type="obsolete">C&amp;ontornos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation>&amp;Polígono</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>Moldura de &amp;Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation>&amp;Glifo...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
<source>Sample Text</source>
<translation>Texto de Mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation>&amp;Inserir...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>Im&amp;portar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation>&amp;Eliminar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation>&amp;Copiar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation>&amp;Mover...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation>&amp;Aplicar páxina mestra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation>Converter a páxina mestra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation>Xerir as &amp;Guías...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation>Xerir as Propiedades da Páxina...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Fit in window</source>
<translation type="obsolete">A&amp;xustar á xanela</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation>&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation>&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation>&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Thumbnails</source>
<translation type="obsolete">&amp;Miniaturas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>Mostrar as &amp;Marxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>Mostrar as &amp;Molduras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>Mostrar as &amp;Imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>Mostrar a &amp;Grella</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>Mostrar as G&amp;uías</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>Mostrar a Grella &amp;Base</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation>Mostrar a Cadea de &amp;Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation>Mostrar os Caracteres de Control</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1399"/>
<source>Rulers relative to Page</source>
<translation type="obsolete">Regras relativas á Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>Aga&amp;rrarse á Grella</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>A&amp;garrarse ás Guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation>&amp;Propiedades</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation>&amp;Porta-retallos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation>&amp;Capas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation>&amp;Xerir as Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Marcadores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Medidas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation>&amp;Historial das Accións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation>Comprobador Pré-&amp;voo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation>&amp;Aliñar e Distribuir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>&amp;Ferramentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>Ferramentas P&amp;DF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>Select Item</source>
<translation>Escoller Elemento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1351"/>
<source>T&amp;able</source>
<translation type="obsolete">T&amp;abela</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1352"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation type="obsolete">&amp;Forma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1354"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation type="obsolete">&amp;Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1356"/>
<source>&amp;Freehand Line</source>
<translation type="obsolete">Liña a &amp;Man alzada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Xirar Elemento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Achegarse ou Alonxarse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Achegarse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Alonxarse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation>Modificar o Contido da Moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Modificar Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation>Vincular as Molduras de Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Desvincular as Molduras de Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation>Conta&amp;gotas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation>Copiar as Propiedades do Elemento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1368"/>
<source>Edit the text with the Story Editor</source>
<translation type="obsolete">Modificar o texto co Editor de Artigos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1370"/>
<source>Insert Text Frame</source>
<translation type="obsolete">Inserir Moldura de Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1371"/>
<source>Insert Image Frame</source>
<translation type="obsolete">Inserir Moldura de Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1372"/>
<source>Insert Table</source>
<translation type="obsolete">Inserir Tabela</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1373"/>
<source>Insert Shape</source>
<translation type="obsolete">Inserir Forma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1374"/>
<source>Insert Polygon</source>
<translation type="obsolete">Inserir Polígono</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1375"/>
<source>Insert Line</source>
<translation type="obsolete">Inserir Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1376"/>
<source>Insert Bezier Curve</source>
<translation type="obsolete">Inserir Curva de Bézier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1377"/>
<source>Insert Freehand Line</source>
<translation type="obsolete">Inserir Liña a Man Alzada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1412"/>
<source>&amp;Manage Pictures</source>
<translation type="obsolete">&amp;Xerir as Imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation>&amp;Cortar as palabras con guións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation>Retirar os guións do final das liñas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>&amp;Xerar un Índice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation>&amp;Cascada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation>&amp;Mosaico</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>&amp;Acerca do Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1423"/>
<source>&amp;About Plug-ins</source>
<translation type="obsolete">&amp;Sobre as Extensións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>Acerca do &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>Su&amp;xestións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation>&amp;Manual do Scribus...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<source>Smart &amp;Hyphen</source>
<translation>&amp;Guións finais de liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation>Guión que non quebra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation>&amp;Espazo que non quebra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation>&amp;Número de Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<source>New Line</source>
<translation>Nova Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<source>Frame Break</source>
<translation>Salto de Moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<source>Column Break</source>
<translation>Salto de Columna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Copyright</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation>Marca rexistrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<source>Trademark</source>
<translation>Marca rexistrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>Bullet</source>
<translation>Imaxe para listas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>Guión tamaño -m-</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>En Dash</source>
<translation>Guión tamaño -n-</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation>Guión Números</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Guión para diálogos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Apostrophe</source>
<translation type="obsolete">Apóstrofe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Straight Double</source>
<translation type="obsolete">Rectas Dobres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Single Left</source>
<translation type="obsolete">Simple Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Single Right</source>
<translation type="obsolete">Simple Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Double Left</source>
<translation type="obsolete">Dobre Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Double Right</source>
<translation type="obsolete">Dobre Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Single Reversed</source>
<translation type="obsolete">Simple Invertida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Double Reversed</source>
<translation type="obsolete">Dobre Invertida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Latina Simple Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Latina Simple Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Latina Dobre Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Latina Dobre Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Low Single Comma</source>
<translation type="obsolete">Vírgula Baixa Simple</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Low Double Comma</source>
<translation type="obsolete">Vírgula Baixa Dobre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Double Turned Comma</source>
<translation type="obsolete">Aspas dobres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>CJK Single Left</source>
<translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Esquerdas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>CJK Single Right</source>
<translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Dereitas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>CJK Double Left</source>
<translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Dobres Esquerdas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>CJK Double Right</source>
<translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Dobres Dereitas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation>Des/Activar Paletas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation>Des/Activar Guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
<source>More Info...</source>
<translation>Máis información...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Copy Contents</source>
<translation type="obsolete">Copiar o Contido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Paste Contents</source>
<translation type="obsolete">Pegar o Contido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation>Im&amp;presión Permitida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation>&amp;Voltear Horizontalmente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation>&amp;Voltear Verticalmente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation>Mostrar as Regras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation>&amp;Esquema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>Solidus</source>
<translation>Sólido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Punto medio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<source>En Space</source>
<translation>Espazo de tamaño n</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<source>Em Space</source>
<translation>Espazo de tamaño m</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<source>Thin Space</source>
<translation>Espazo pequeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<source>Thick Space</source>
<translation>Espazo ancho</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<source>Mid Space</source>
<translation>Espazo mediano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<source>Hair Space</source>
<translation>Espazo finísimo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1461"/>
<source>Insert Smart Hyphen</source>
<translation type="obsolete">Inserir Hífen Intelixente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>Insert Non Breaking Dash</source>
<translation type="obsolete">Inserir Guión que Non Racha</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Insert Non Breaking Space</source>
<translation type="obsolete">Inserir Espazo que Non Racha</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>Insert Page Number</source>
<translation type="obsolete">Inserir o Número da Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<source>ff</source>
<translation>ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<source>fi</source>
<translation>fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<source>fl</source>
<translation>fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<source>ffi</source>
<translation>ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
<source>ffl</source>
<translation>ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
<source>ft</source>
<translation>ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
<source>st</source>
<translation>st</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Paste Contents (Absolute)</source>
<translation type="obsolete">Pegar o Contido (Absoluto)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation>Es&amp;tilos...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation>C&amp;ontorno
9441,481 → 9174,496
efecto de tipo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation>C&amp;ontornos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Pegar (&amp;Absoluto)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Limpar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation>Inserir Botón Premer de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation>Inserir Campo de Texto PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation>Inserir Caixa de Verificación de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation>Inserir Menú Despregábel de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation>Inserir Caixa de Lista de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation>Inserir Anotación de Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation>Inserir Anotación de Ligazón</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1271"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation>Salvar como &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation>Mostrar as columnas da moldura de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
<source>&amp;Frame...</source>
<translation>&amp;Moldura...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation>Modo de Antevisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation>Mostrar os indicadores de capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
<source>Patterns...</source>
<translation>Deseños...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
<source>P&amp;references 150...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
<source>Gradients...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<source>Send to Patterns</source>
<translation>Enviar a Deseños</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation>Ferramentas Pegañentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation>A&amp;xustar á altura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation>Axustar á largura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation>Mostrar Sangrados</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<source>Insert 3D Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation>Espazo de Largura &amp;Cero</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation>Espazo que non quebra de Largura Cero</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation>Apóstrofe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation>Rectas Dobres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation>Simple Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation>Simple Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation>Dobre Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation>Dobre Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation>Simple Invertida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation>Dobre Invertida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation>Latina Simple Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation>Latina Simple Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation>Latina Dobre Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation>Latina Dobre Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation>Vírgula Baixa Simple</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation>Vírgula Baixa Dobre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation>Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Esquerdas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation>Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Dereitas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation>Aspas chinesas (CJK) Dobres Esquerdas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation>Aspas chinesas (CJK) Dobres Dereitas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation>&amp;400%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation>Inserir Moldura de &amp;Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation>Inserir Moldura de &amp;Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation>Inserir T&amp;áboa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation>In&amp;serir Forma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation>Inserir &amp;Polígono</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation>Inserir &amp;Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation>Inserir Curva de &amp;Bézier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation>Inserir Liña a &amp;Man Alzada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation>Sitio Web de Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation>Documentación de Scribus En Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation>Wiki de Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation>Iniciación a Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation>Mostrar Menú de Contexto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation>Xestionar I&amp;maxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation>&amp;Acerca dos engadidos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation>Inserir Secuencia Unicode de Inicio de Carácter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1268"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation>Obter Ficheiro Vectorial...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1290"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation>Seleccionalo todo Avanzado...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation>Editar Fonte...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1308"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation>Substituir cores...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation>Regras Relativas á Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation>Inserir Moldura &amp;Renderizada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Comprobai se Hai Actualizacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation>Número de Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation>Axustar a imaxe á moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<source>File</source>
<translation>Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<source>Edit</source>
<translation>Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<source>Style</source>
<translation>Estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation>E&amp;stilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<source>Item</source>
<translation>Elemento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation>&amp;Elemento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1698"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<source>Insert</source>
<translation>Inserir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1698"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation>I&amp;nserir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<source>Page</source>
<translation>Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation>&amp;Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<source>View</source>
<translation>Vista</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<source>&amp;View</source>
<translation>&amp;Vista</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<source>Extras</source>
<translation>Extras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation>E&amp;xtras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
<source>Windows</source>
<translation>Xanelas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation>&amp;Xanelas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
<source>Help</source>
<translation>Axuda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>&amp;Axuda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1876"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
<source>Plugin Menu Items</source>
<translation>Elementos do menú do engadido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1878"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
<source>Others</source>
<translation>Outro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1880"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
<source>Unicode Characters</source>
<translation>Caracteres Unicode</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<source>Move/Resize Value Indicator</source>
<translation>Mover/Modificar o tamaño do indicador do valor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1258"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1269"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation>Novo a partir dun &amp;modelo...</translation>
</message>
9923,7 → 9671,7
<context>
<name>AdjustCmsDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<location filename="../../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>CMS Settings</source>
<translation>Configuración de CMS</translation>
</message>
9931,17 → 9679,14
<context>
<name>AdvOptions</name>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Advanced Options</source>
<translation type="obsolete">Opcións avanzadas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Creates PostScript Level 3</source>
<translation type="obsolete">Crea PostScript Nível 3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
<translation type="obsolete">Crea só PostScript Nível 2. Atención:
9948,7 → 9693,6
pódense crear ficheiros enormes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
<translation type="obsolete">Crea só PostScript Nível 1. Atención:
9955,52 → 9699,42
pódense crear ficheiros enormes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) na &amp;Horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
<translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) na &amp;Vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
<translation type="obsolete">Aplicar os Perfís &amp;ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>PostScript Level &amp;1</source>
<translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>PostScript Level &amp;2</source>
<translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>PostScript Level &amp;3</source>
<translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
<translation type="obsolete">Aplicar UC&amp;R</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
10015,12 → 9749,10
O UCR reduce a posibilidade dun exceso de saturación coas tintas CMY.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="obsolete">Indicar o Tamaño do Medio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>This enables you to explicitely set,
the media size of the postscript file.
Not recommended unless
10034,132 → 9766,106
<context>
<name>Align</name>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Distribute/Align</source>
<translation type="obsolete">Distribuir/Aliñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Align</source>
<translation type="obsolete">Aliñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Left Sides</source>
<translation type="obsolete">Lados Esquerdos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Middles</source>
<translation type="obsolete">Medios</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Right Sides</source>
<translation type="obsolete">Lados Direitos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Vertical</source>
<translation type="obsolete">Vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Top Sides</source>
<translation type="obsolete">Lados Superiores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Bottom Sides</source>
<translation type="obsolete">Lados Inferiores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete">mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete">in</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete">p</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aplicar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Between:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Entre:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>A&amp;lign</source>
<translation type="obsolete">A&amp;liñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Di&amp;splacement</source>
<translation type="obsolete">De&amp;sprazamento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Distribute &amp;Evenly</source>
<translation type="obsolete">Distribuir &amp;Uniformemente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Bet&amp;ween:</source>
<translation type="obsolete">Ent&amp;re:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Do &amp;Not Change</source>
<translation type="obsolete">&amp;Non Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Al&amp;ign</source>
<translation type="obsolete">Al&amp;iñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Dis&amp;placement</source>
<translation type="obsolete">Des&amp;prazamento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Distribute E&amp;venly</source>
<translation type="obsolete">Distribuir U&amp;niformemente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Do Not Change</source>
<translation type="obsolete">N&amp;on Modificar</translation>
</message>
10167,70 → 9873,95
<context>
<name>AlignDistribute</name>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="35"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="36"/>
<source>Align</source>
<translation>Aliñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="65"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation>Guía &amp;Seleccionada:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="78"/>
<source>&amp;Relative To:</source>
<translation>&amp;Relativa A:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="431"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="137"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="144"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="165"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="172"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="179"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="193"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="200"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="273"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="280"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="287"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="294"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="301"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="318"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="328"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="335"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="369"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="376"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="390"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="521"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="528"/>
<source>...</source>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="270"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="244"/>
<source>Distribute</source>
<translation>Distribuir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="490"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="437"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation>&amp;Distancia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="500"/>
<source>Swap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignDistributeBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="0"/>
<source>Align and Distribute</source>
<translation type="obsolete">Aliñar e Distribuir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="0"/>
<source>Align</source>
<translation type="obsolete">Aliñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="0"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation type="obsolete">Guía &amp;Seleccionada:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="0"/>
<source>&amp;Relative To:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Relativa A:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="0"/>
<source>...</source>
<translation type="obsolete">...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="0"/>
<source>Distribute</source>
<translation type="obsolete">Distribuir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="0"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Distancia:</translation>
</message>
10238,267 → 9969,266
<context>
<name>AlignDistributePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="90"/>
<source>Align and Distribute</source>
<translation>Aliñar e Distribuir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="91"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="91"/>
<source>Align</source>
<translation>Aliñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
<source>&amp;Relative to:</source>
<translation>&amp;Relativa a:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
<source>First Selected</source>
<translation>Primeiro Seleccionado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="97"/>
<source>Last Selected</source>
<translation>Último Seleccionado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="98"/>
<source>Page</source>
<translation>Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
<source>Margins</source>
<translation>Marxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
<source>Guide</source>
<translation>Guía</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
<source>Selection</source>
<translation>Selección</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="0"/>
<source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
<translation type="obsolete">Aliñar os lados direitos dos obxectso ao lado esquerdo da áncora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="0"/>
<source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
<translation type="obsolete">Aliñar os lados esquerdos dos obxectos ao lado direito da áncora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="111"/>
<source>Align bottoms</source>
<translation>Aliñar as partes inferiores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
<source>Align right sides</source>
<translation>Aliñar os lados direitos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="0"/>
<source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
<translation type="obsolete">Aliñar as partes superiores dos obxectos á parte inferior da áncora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
<source>Center on vertical axis</source>
<translation>Centrar sobre o eixo vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="119"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="119"/>
<source>Align left sides</source>
<translation>Aliñar os lados esquerdos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
<source>Center on horizontal axis</source>
<translation>centrar no eixo horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="0"/>
<source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
<translation type="obsolete">Aliñar as partes inferiores dos obxectos á parte superior da áncora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="125"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
<source>Align tops</source>
<translation>Aliñar as partes superiores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="127"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation>Guía &amp;Seleccionada:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="92"/>
<source>Distribute</source>
<translation>Distribuir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="0"/>
<source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
<translation type="obsolete">Facer que as distancias horizontais entre os obxectos sexa iguais</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="0"/>
<source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="obsolete">Facer que as distancias horizontais entre os obxectos sexa iguais ao valor indicado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="135"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
<source>Distribute right sides equidistantly</source>
<translation>Distribuir os lados direitos equidistantes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="137"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
<source>Distribute bottoms equidistantly</source>
<translation>Distribuir as partes inferiores equidistantes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="139"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="139"/>
<source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
<translation>Distribuir os centros equidistantes na horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="0"/>
<source>Make vertical gaps between objects equal</source>
<translation type="obsolete">Facer que as distancias verticais entre os obxectos sexan iguais</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="0"/>
<source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="obsolete">Facer que as distancias verticais entre os obxectos sexan iguais ao valor indicado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="145"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="145"/>
<source>Distribute left sides equidistantly</source>
<translation>Distribuir os lados esquerdos equidistantes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="147"/>
<source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
<translation>Distribuir os centros equidistantes na vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="149"/>
<source>Distribute tops equidistantly</source>
<translation>Distribuir as partes inferiores equidistantes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="159"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="159"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation>&amp;Distancia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="160"/>
<source>Distribute the items with the distance specified</source>
<translation>Distribuir os elementos coa distancia indicada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="162"/>
<source>None Selected</source>
<translation>Nengunha Seleccionada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="0"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation type="obsolete">Algúns obxectos están bloqueadas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation type="obsolete">&amp;Desbloquealo Todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="440"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="459"/>
<source>Y: %1%2</source>
<translation>Y: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="448"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="467"/>
<source>X: %1%2</source>
<translation>X: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="107"/>
<source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
<translation>Aliñar os lados dereitos dos elementos ao lado esquerdo da áncora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="109"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="109"/>
<source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
<translation>Aliñar os lados esquedos dos elementos ao lado dereito da áncora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="115"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="115"/>
<source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
<translation>Aliñar as partes superiores dos elementos á parte inferior da áncora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
<source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
<translation>Aliñar as partes inferiores dos elementos á parte superior da áncora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="130"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal</source>
<translation>Igualar as distancias horizontais entre os elementos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="132"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="132"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
<translation>Facer que as distancias horizontais entre os elementos teñan o valor indicado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="141"/>
<source>Make vertical gaps between items equal</source>
<translation>Igualar as distancias verticais entre os elementos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="143"/>
<source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
<translation>Facer que as distancias verticais entre os elementos teñan o valor indicado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="151"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
<translation>Igualar as distancias horizontais entre os elementos e os lados da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="157"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
<translation>Igualar as distancias verticais entre os elementos e as marxes superior e inferior da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="155"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="164"/>
<source>Swap items to the left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="165"/>
<source>Swap items to the right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="155"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
<translation>Igualar as distancias horizontais entre os elementos e os lados da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="153"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="153"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
<translation>Igualar as distancias verticais entre os elementos e as partes superior e inferior da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation>&lt;qt&gt;Aliñar en relación a:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Primeiro elemento seleccionado&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Segundo Elemento Seleccionado&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A páxina actual&lt;/li&gt;&lt;li&gt;As marxes da páxina actual&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Unha Guía&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A selección&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="105"/>
<source>The location of the selected guide to align to</source>
<translation>A situación da guía seleccionada coa que hai que aliñar</translation>
</message>
10506,27 → 10236,27
<context>
<name>AlignSelect</name>
<message>
<location filename="../../scribus/alignselect.cpp" line="110"/>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="110"/>
<source>Align Text Left</source>
<translation>Aliñar o Texto á Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/alignselect.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="111"/>
<source>Align Text Right</source>
<translation>Aliñar o Texto á Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/alignselect.cpp" line="112"/>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="112"/>
<source>Align Text Center</source>
<translation>Centrar o Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/alignselect.cpp" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="113"/>
<source>Align Text Justified</source>
<translation>Xustificar o Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/alignselect.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="114"/>
<source>Align Text Forced Justified</source>
<translation>Xustificar o Texto forzando</translation>
</message>
10534,739 → 10264,763
<context>
<name>Annot</name>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="61"/>
<source>Field Properties</source>
<translation>Propiedades do Campo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="533"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="534"/>
<source>Type:</source>
<translation>Tipo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
<source>Button</source>
<translation>Botón</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
<source>Text Field</source>
<translation>Campo de Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
<source>Check Box</source>
<translation>Caixa de Selección</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
<source>Combo Box</source>
<translation>Menú Despregábel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="96"/>
<source>List Box</source>
<translation>Caixa de Lista</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="111"/>
<source>Properties</source>
<translation>Propiedades</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="121"/>
<source>Name:</source>
<translation>Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="0"/>
<source>Tool-Tip:</source>
<translation type="obsolete">Suxestión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="274"/>
<source>Text</source>
<translation>Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="176"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="176"/>
<source>Border</source>
<translation>Bordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="182"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="182"/>
<source>Color:</source>
<translation>Cor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2104"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2110"/>
<source>None</source>
<translation>Nengún</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="197"/>
<source>Width:</source>
<translation>Largura:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
<source>Thin</source>
<translation>Delgado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="311"/>
<source>Normal</source>
<translation>Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="201"/>
<source>Wide</source>
<translation>Ancho</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="209"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="209"/>
<source>Style:</source>
<translation>Estilo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
<source>Solid</source>
<translation>Sólido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
<source>Dashed</source>
<translation>Tracexado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="213"/>
<source>Underline</source>
<translation>Subliñado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="214"/>
<source>Beveled</source>
<translation>Biselado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="214"/>
<source>Inset</source>
<translation>Biselado interior</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="224"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="224"/>
<source>Other</source>
<translation>Outro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="230"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="230"/>
<source>Read Only</source>
<translation>Só Lectura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="236"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="236"/>
<source>Required</source>
<translation>Necesario</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="0"/>
<source>Don&apos;t Export Value</source>
<translation type="obsolete">Non Exportar o Valor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="248"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="248"/>
<source>Visibility:</source>
<translation>Visibilidade:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="252"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
<source>Visible</source>
<translation>Visíbel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="252"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
<source>Hidden</source>
<translation>Escondido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="252"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
<source>No Print</source>
<translation>Non Imprimir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="253"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="253"/>
<source>No View</source>
<translation>Non Ver</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="262"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="262"/>
<source>Appearance</source>
<translation>Aparencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="280"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="280"/>
<source>Text for Button Down</source>
<translation>Texto para Botón Presionado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="283"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="283"/>
<source>Text for Roll Over</source>
<translation>Texto para Pasar co Botón</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="294"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="294"/>
<source>Icons</source>
<translation>Iconas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="300"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="300"/>
<source>Use Icons</source>
<translation>Usar Iconas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="357"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="321"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="339"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="357"/>
<source>Remove</source>
<translation>Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="329"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="329"/>
<source>Pressed</source>
<translation>Presionado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="347"/>
<source>Roll Over</source>
<translation>Pasar co Punteiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="366"/>
<source>Icon Placement...</source>
<translation>Colocación da Icona...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="414"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="415"/>
<source>Highlight</source>
<translation>Resaltar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
<source>Invert</source>
<translation>Invertir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
<source>Outlined</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
<source>Push</source>
<translation>Premer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="438"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="439"/>
<source>Multi-Line</source>
<translation>Multi-Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="442"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="443"/>
<source>Password</source>
<translation>Contrasinal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="450"/>
<source>Limit of</source>
<translation>Limite de</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="460"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="461"/>
<source>Characters</source>
<translation>Caracteres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="466"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="467"/>
<source>Do Not Scroll</source>
<translation>Non Desprazar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="470"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="471"/>
<source>Do Not Spell Check</source>
<translation>Non Comprobar a Ortografía</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="485"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="486"/>
<source>Check Style:</source>
<translation>Comprobar o Estilo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
<source>Check</source>
<translation>Comprobar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
<source>Cross</source>
<translation>Cruz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
<source>Diamond</source>
<translation>Rombo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
<source>Circle</source>
<translation>Círculo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
<source>Star</source>
<translation>Estrela</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="488"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="489"/>
<source>Square</source>
<translation>Cuadrado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="502"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="503"/>
<source>Default is Checked</source>
<translation>Seleccionado por omisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="514"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="515"/>
<source>Editable</source>
<translation>Modificábel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="521"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="522"/>
<source>Options</source>
<translation>Opcións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="0"/>
<source>Java Script</source>
<translation type="obsolete">Java Script</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2067"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2073"/>
<source>Go To</source>
<translation>Ir A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2068"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2074"/>
<source>Submit Form</source>
<translation>Enviar o Formulario</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2068"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2074"/>
<source>Reset Form</source>
<translation>Limpar o Formulario</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2068"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2074"/>
<source>Import Data</source>
<translation>Importar Datos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="570"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="571"/>
<source>Event:</source>
<translation>Evento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2047"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2053"/>
<source>Mouse Up</source>
<translation>Rato Soltado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2047"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2053"/>
<source>Mouse Down</source>
<translation>Rato Premido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2047"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2053"/>
<source>Mouse Enter</source>
<translation>Entrar co Rato</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2048"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2054"/>
<source>Mouse Exit</source>
<translation>Sair co Rato</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2048"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2054"/>
<source>On Focus</source>
<translation>On Focus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2048"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2054"/>
<source>On Blur</source>
<translation>On Blur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="586"/>
<source>Script:</source>
<translation>Script:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="934"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="960"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1037"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1112"/>
<source>Edit...</source>
<translation>Modificar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="670"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="671"/>
<source>Submit to URL:</source>
<translation>Enviar a un URL:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="678"/>
<source>Submit Data as HTML</source>
<translation type="obsolete">Enviar os Datos como HTML</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="707"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="708"/>
<source>Import Data from:</source>
<translation>Importar Datos desde:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="610"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="611"/>
<source>Destination</source>
<translation>Destino</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="616"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="617"/>
<source>To File:</source>
<translation>Para o Ficheiro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="623"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="624"/>
<source>Change...</source>
<translation>Mudar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="633"/>
<source>Page:</source>
<translation>Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="646"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="647"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation>Posición X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="658"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="650"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="659"/>
<source> pt</source>
<translation> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="655"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation>Posición Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="716"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="717"/>
<source>Action</source>
<translation>Acción</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="747"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="748"/>
<source>Field is formatted as:</source>
<translation>O Campo está formatado como:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
<source>Plain</source>
<translation>Sen formato</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
<source>Number</source>
<translation>Número</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
<source>Percentage</source>
<translation>Percentaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
<source>Date</source>
<translation>Data</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
<source>Time</source>
<translation>Hora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="750"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="751"/>
<source>Custom</source>
<translation>Personalizado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="768"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="769"/>
<source>Number Format</source>
<translation>Formato dos Números</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="836"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="778"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="837"/>
<source>Decimals:</source>
<translation>Decimais:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="791"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="792"/>
<source>Use Currency Symbol</source>
<translation>Usar o Símbolo de Moeda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="800"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="801"/>
<source>Prepend Currency Symbol</source>
<translation>Antepor o Símbolo de Moeda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="847"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="805"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="848"/>
<source>Formatting</source>
<translation>Formatado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="827"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="828"/>
<source>Percent Format</source>
<translation>Formato das percentaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="870"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="871"/>
<source>Date Format</source>
<translation>Formato da data</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="896"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="897"/>
<source>Time Format</source>
<translation>Formato da hora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="918"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="919"/>
<source>Custom Scripts</source>
<translation>Scripts persoais</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="930"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="931"/>
<source>Format:</source>
<translation>Formato:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="956"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="957"/>
<source>Keystroke:</source>
<translation>Atallo de teclado:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="980"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="981"/>
<source>Format</source>
<translation>Formato</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="996"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="997"/>
<source>Value is not validated</source>
<translation>O valor non foi validado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1005"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1006"/>
<source>Value must be greater than or equal to:</source>
<translation>O valor debe ser maior ou igual a:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1009"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1010"/>
<source>and less or equal to:</source>
<translation>e menor ou igual a:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1020"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1021"/>
<source>Custom validate script:</source>
<translation>Validación personalizada do guión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1041"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1042"/>
<source>Validate</source>
<translation>Validar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1058"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1059"/>
<source>Value is not calculated</source>
<translation>O valor non está calculado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1067"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1068"/>
<source>Value is the</source>
<translation>O valor é </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1072"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
<source>sum</source>
<translation>a suma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1072"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
<source>product</source>
<translation>o produto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1072"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
<source>average</source>
<translation>a media</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1072"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1073"/>
<source>minimum</source>
<translation>o mínimo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1073"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1074"/>
<source>maximum</source>
<translation>o máximo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1080"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1081"/>
<source>of the following fields:</source>
<translation>dos campos seguintes:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1090"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1091"/>
<source>Pick...</source>
<translation>Escoller...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1095"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1096"/>
<source>Custom calculation script:</source>
<translation>Script de cálculo personalizado:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1115"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1116"/>
<source>Calculate</source>
<translation>Calcular</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1134"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1135"/>
<source>OK</source>
<translation>Aceptar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1138"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1139"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1192"/>
<source>Enter a comma separated list of fields here</source>
<translation>Introducir aquí unha lista de campos separados por vírgulas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1192"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1193"/>
<source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
<translation>É preciso, como mínimo, a Icona de Normal para usar Iconas en Botóns</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2262"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2268"/>
<source>Open</source>
<translation>Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="0"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Todos (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1469"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1475"/>
<source>Example:</source>
<translation>Exemplo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2096"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2102"/>
<source>Selection Change</source>
<translation>Modificación da Selección</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="152"/>
<source>Font for use with PDF 1.3:</source>
<translation>Fonte a usar con PDF 1.3:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1190"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1190"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1191"/>
<source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
<translation>Ignórase a bandeira para PDF 1.3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2262"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2268"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>Ficheiros PDF (*.pdf);;Todos (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2105"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2073"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2111"/>
<source>JavaScript</source>
<translation>JavaScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="0"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="422"/>
<source>None</source>
<comment>highlight</comment>
<translation>Nengún</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2067"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2073"/>
<source>None</source>
<comment>action</comment>
<translation>Nengunha</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="134"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="134"/>
<source>Tooltip:</source>
<translation>Suxestión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="242"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="242"/>
<source>Do Not Export Value</source>
<translation>Non exportar o valor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1358"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1336"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1361"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
<translation>Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1304"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
<translation>Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="625"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="626"/>
<source>Export absolute Filename</source>
<translation>Exportar co nome de ficheiro absoluto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="682"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="683"/>
<source>Submit format:</source>
<translation>Formato de envío:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
<source>FDF</source>
<translation>FDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
<source>HTML</source>
<translation>HTML</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
<source>XFDF</source>
<translation>XFDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="686"/>
<source>PDF</source>
<translation>PDF</translation>
</message>
11274,127 → 11028,118
<context>
<name>Annota</name>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="47"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="47"/>
<source>Annotation Properties</source>
<translation>Propiedades das Anotacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="0"/>
<source>Type:</source>
<translation type="obsolete">Tipo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="77"/>
<source>Text</source>
<translation>Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="78"/>
<source>Link</source>
<translation>Ligazón</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="79"/>
<source>External Link</source>
<translation>Ligazón externa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="80"/>
<source>External Web-Link</source>
<translation>Ligazón-web externa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="118"/>
<source>Destination</source>
<translation>Destino</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="0"/>
<source>Change...</source>
<translation type="obsolete">Modificar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="0"/>
<source>Page:</source>
<translation type="obsolete">Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="0"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Posición X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="168"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="177"/>
<source> pt</source>
<translation> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="0"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Posición Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">Dacordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="0"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="409"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="409"/>
<source>Open</source>
<translation>Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="351"/>
<source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos PDF (*.pdf);;Todos (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="82"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Tipo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="129"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>Cam&amp;biar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="147"/>
<source>&amp;Page:</source>
<translation>&amp;Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="171"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="171"/>
<source>&amp;X-Pos</source>
<translation>Pos-&amp;X</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="179"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="179"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>Pos-&amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="409"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="409"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
<source>Export absolute Filename</source>
<translation>Exportar o Nome de Ficheiro Absoluto</translation>
</message>
11402,132 → 11147,124
<context>
<name>ApplyMasterPageDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
<source>Apply Master Page</source>
<translation>Aplicar páxina mestra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
<source>&amp;Master Page:</source>
<translation>Páxina &amp;mestra:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
<source>Apply To</source>
<translation type="obsolete">Aplicar A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
<source>Current &amp;page</source>
<translation type="obsolete">&amp;Páxina Actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
<source>&amp;Even pages</source>
<translation type="obsolete">Páxinas &amp;Pares</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
<source>Alt+E</source>
<translation>Alt+E</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
<source>O&amp;dd pages</source>
<translation type="obsolete">Páxinas &amp;Impares</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
<source>&amp;All pages</source>
<translation type="obsolete">Tod&amp;as as páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>&amp;Within range</source>
<translation type="obsolete">Dent&amp;ro do intervalo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
<source>Alt+W</source>
<translation>Alt+W</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Aplicar o modelo seleccionado ás páxinas pares, impares ou a todas dentro do rango seguinte&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
<source>to</source>
<translation>a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
<source>Alt+O</source>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
<source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
<translation>Aplicar a páxina mestra seleccionada ás páxinas pares, impares ou a todas dentro do intervalo seguinte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
<source>Possible Hyphenation</source>
<translation>Separación con guión posíbel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
<source>Apply to</source>
<translation>Aplicar a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
<source>Current &amp;Page</source>
<translation>&amp;Páxina actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
<source>&amp;Even Pages</source>
<translation>Páxinas p&amp;ares</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
<source>O&amp;dd Pages</source>
<translation>Páxinas &amp;impares</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
<source>&amp;All Pages</source>
<translation>Tod&amp;as as páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>&amp;Within Range</source>
<translation>&amp;Dentro do intervalo</translation>
</message>
11535,52 → 11272,42
<context>
<name>ApplyT</name>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="0"/>
<source>Apply Template</source>
<translation type="obsolete">Aplicar un Modelo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Template:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modelo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="0"/>
<source>Apply to &amp;Current Page</source>
<translation type="obsolete">Aplicar á Páxina &amp;Actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="0"/>
<source>Apply from &amp;Page:</source>
<translation type="obsolete">Aplicar desde a &amp;Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="0"/>
<source>To:</source>
<translation type="obsolete">Á:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="0"/>
<source>Apply to all &amp;even Pages</source>
<translation type="obsolete">Aplicar a todas as Páxinas p&amp;ares</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="0"/>
<source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
<translation type="obsolete">Aplicar a todas as Páxinas &amp;impares</translation>
</message>
11588,7 → 11315,6
<context>
<name>ArrowChooser</name>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
11596,27 → 11322,27
<context>
<name>AspellPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="68"/>
<source>Spell-checking support</source>
<translation>Posibilidades de corrección ortográfica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
<source>Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation>Engade a posibilidade de correxir a ortografía mediante aspell. Pódense escoller as linguas dos dicionarios de aspell instalados e pódese corrixir a ortografía segundo se escribe ou dun texto seleccionado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
<source>0.1</source>
<translation>0.1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="32"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="36"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation>Corrector Ortográfico</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="99"/>
<source>Aspell Plugin Error</source>
<translation>Erro do engadido Aspell</translation>
</message>
11624,27 → 11350,24
<context>
<name>AspellPluginBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="13"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="13"/>
<source>Spell Check</source>
<translation>Corrección Ortográfica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="49"/>
<source>Mis-spelling:</source>
<translation type="obsolete">Gralla ortográfica:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="118"/>
<source>Replacement:</source>
<translation>Substituto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="140"/>
<source>Active dictionary: </source>
<translation type="obsolete">Dicionario activo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="183"/>
<source>Personal
Dictionary</source>
<translation type="obsolete">Dicionario
11651,102 → 11374,98
Persoal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="278"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="278"/>
<source>&amp;Add Word</source>
<translation>Eng&amp;adir palabra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="306"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="306"/>
<source>&amp;Change</source>
<translation>&amp;Mudar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="266"/>
<source>C&amp;hange All</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mudar Sempre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="291"/>
<source>&amp;Skip</source>
<translation type="obsolete">&amp;Saltar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="310"/>
<source>S&amp;kip All</source>
<translation type="obsolete">Sal&amp;tar Sempre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="351"/>
<source>&amp;Exit</source>
<translation type="obsolete">Sai&amp;r</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="45"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="45"/>
<source>Not in Dictionary:</source>
<translation>Non no dicionario:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="70"/>
<source>Word that was not found in the active dictionary</source>
<translation>Palabra non atopada no dicionario activo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="125"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="125"/>
<source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
<translation>Non se atopou un texto substitutivo para a palabra actual no dicionario</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="181"/>
<source>Active Dictionary: </source>
<translation>Dicionario activo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="194"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="194"/>
<source>The currently active dictionary. Scribus uses aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
<translation>O dicionario activo. O Scribus emprega aspell como recurso de dicionarios.&lt;br /&gt;Se se rquiren actualizacións ou máis dicionarios hainos que instalar co sistema de instalación ou xestor de paquetes do sistema.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="225"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="225"/>
<source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
<translation>Ignorar o texto actual non atopado no dicionario activo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="228"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="228"/>
<source>&amp;Ignore</source>
<translation>&amp;Ignorar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="247"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="247"/>
<source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
<translation>Ignorar todas as casos do texto actual que non se atopen no dicionario activo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="250"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="250"/>
<source>I&amp;gnore All</source>
<translation>I&amp;gnorar todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="275"/>
<source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
<translation>Engadir a palabra actual ao dicionario ortográfico persoal para uso futuro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="303"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="303"/>
<source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation>Mudar a palabra actual que non se atopou pola que se mostra no campo de entrada de substitución</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="331"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="331"/>
<source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation>Mudar todas as aparicións da palabra actual no texto que non se atopou polo que aparece no campo de entrada de substitución</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="334"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="334"/>
<source>Change A&amp;ll</source>
<translation>Mudar &amp;todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="372"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="372"/>
<source>Close</source>
<translation>Fechar</translation>
</message>
11754,77 → 11473,75
<context>
<name>AspellPluginImpl</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="37"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
<source>Loaded </source>
<translation>Cargado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="37"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
<source>default </source>
<translation>por omisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="37"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
<source> aspell dictionary.</source>
<translation>dicionario aspell.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="89"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration.</source>
<translation>engadido aspell (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Erro na configuración de corrección de aspell.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="91"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="96"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating aspell speller.</source>
<translation>engadido aspell (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Erro ao crear o corrector aspell.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="217"/>
<source>Spell-Checker</source>
<translation type="obsolete">Corrector Ortográfico</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="217"/>
<source>Spell-checking completed.</source>
<translation type="obsolete">Rematou a corrección ortográfica.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="228"/>
<source>Spell-checking done.</source>
<translation type="obsolete">Correxiuse a ortografía.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="365"/>
<source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
<translation>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Imposíbel saltar todas as veces que aparece &quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="360"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="367"/>
<source> by adding it to the session list.</source>
<translation>engadíndoa á listaxe da sesión.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="388"/>
<source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
<translation>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Foi imposíbel engadir a palabra á listaxe persoal.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="242"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation>Rematou a corrección ortográfica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="427"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="243"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="434"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation>Corrector Ortográfico</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="69"/>
<source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
<translation>Non se atoparon dicionarios disponíbeis para Aspell. Instale algún.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="429"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="435"/>
<source>Do you want start from the beginning of the selection with new language selected?</source>
<translation>Quere comezar desde o principio da selección coa nova lingua seleccionada?</translation>
</message>
11832,27 → 11549,32
<context>
<name>AutoformButtonGroup</name>
<message>
<location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
<source>Arrows</source>
<translation>Frechas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
<source>Flow Chart</source>
<translation>Diagrama de Fluxo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
<source>Jigsaw</source>
<translation>Puzzle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
<source>Specials</source>
<translation>Especiais</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1279"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1279"/>
<source>Default Shapes</source>
<translation>Formas Predefinidas</translation>
</message>
11860,22 → 11582,20
<context>
<name>Barcode</name>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<source>&amp;Barcode Generator...</source>
<translation type="obsolete">Xerador de Códigos de &amp;Barras...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
<translation type="obsolete">Interface de Scribus para o Escritor de Códigos de Barras Postscript Puro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<source>&amp;Barcode...</source>
<translation>Código de &amp;barras...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
<translation>Interface do Scribus para o Escritor de Códigos de Barras en PostScript Puro</translation>
</message>
11883,97 → 11603,100
<context>
<name>BarcodeGenerator</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="315"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="340"/>
<source>Error opening file: %1</source>
<translation>Erro ao abrir o ficheiro: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
<source>12 or 13 digits</source>
<translation>12 ou 13 díxitos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
<source>8 digits</source>
<translation>8 díxitos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
<source>11 or 12 digits</source>
<translation>11 ou 12 díxitos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
<source>7 or 8 digits</source>
<translation>7 ou 8 díxitos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
<source>5 digits</source>
<translation>5 díxitos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
<source>2 digits</source>
<translation>2 díxitos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="0"/>
<source>9 or 10 digits separated appropriately with dashes</source>
<translation type="obsolete">9 ou 10 díxitos separados adecuadamente por guións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
<source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
<translation>Número variábel de caracteres, díxitos e calquer dos símbolos -.*$/+%.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
<source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
<translation>Número variábel de caracteres ASCII e símbolos especiais de función, a comezar co carácter de inicio apropiado para o conxunto de caracteres iniciais. UCC/EAN-128s debe ter un símbolo FNC 1 obrigatorio que siga inmediatamente ao carácter de inicio.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
<source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
<translation>Número variábel de díxitos e calquer dos símbolos -$:/.+ABCD.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
<source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
<translation>Número variábel de díxitos. Un ITF-14 son 14 caracteres e non ten un díxito de control</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
<source>Variable number of digits</source>
<translation>Número variábel de díxitos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
<source>Variable number of digits and capital letters</source>
<translation>Número variábel de díxitos e maiúsculas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
<source>Variable number of hexadecimal characters</source>
<translation>Número variábel de caracteres hexadecimais</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="349"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="374"/>
<source>Barcode incomplete</source>
<translation>Código de barras incompleto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
<source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
<translation>12 ou 13 díxitos con guións. O formato antigo ISBN-10 acepta 9 ou 10 díxitos con guións, mais este padrón deixou de recomendarse para uso público o 1 de xaneiro de 2007. (Nota: Para converter un ISBN-10 antigo ao novo ISBN-13, antepoña 978- aos primeiros 9 díxitos, p.ex. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. O díxito de comprobación final calcularase automaticamente)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="105"/>
<source>Select Type</source>
<translation>Seleccionar un tipo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="145"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="163"/>
<source>Select Barcode Type</source>
<translation>Seleccionar o tipo de código de barras</translation>
</message>
11981,192 → 11704,185
<context>
<name>BarcodeGeneratorBase</name>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="15"/>
<source>Barcode Creator</source>
<translation type="obsolete">Creador de Códigos de Barras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="193"/>
<source>Barcode</source>
<translation type="obsolete">Código de Barras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="140"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Tipo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="133"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="133"/>
<source>Select one of the available barcode type here</source>
<translation>Escolla aquí un dos tipos disponíbeis de códigos de barras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="113"/>
<source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
<translation>A representación numérica do código mesmo. Consulte a mensaxe de axuda de embaixo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="103"/>
<source>Reset the barcode samples</source>
<translation>Limpar as mostras de código de barras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="90"/>
<source>&amp;Include text in barcode</source>
<translation type="obsolete">&amp;Incluir texto no código de barras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="81"/>
<source>Alt+I</source>
<translation>Alt+I</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="75"/>
<source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
<translation>Se se selecciona, tamén aparecerán números no código de barras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="77"/>
<source>&amp;Guard whitespace</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gardar espazo en branco</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="68"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="68"/>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="62"/>
<source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
<translation>Debuxar frechas para asegurar o espazo acarón do código</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="156"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="156"/>
<source>Colors</source>
<translation>Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="184"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="184"/>
<source>&amp;Background</source>
<translation>&amp;Fondo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="187"/>
<source>Alt+B</source>
<translation>Alt+B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="181"/>
<source>Background color - under the code lines</source>
<translation>Cor de fodno - baixo as liñas do código</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="216"/>
<source>&amp;Lines</source>
<translation>&amp;Liñas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="219"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="219"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="213"/>
<source>Color of the lines in barcode</source>
<translation>Cor das liñas do código de barras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="248"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="248"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>&amp;Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="251"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="251"/>
<source>Alt+T</source>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="245"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="245"/>
<source>Color of the text and numbers</source>
<translation>Cor do texto e dos números</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="280"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="280"/>
<source>Hints and help is shown here</source>
<translation>Aquí se mostran suxestións e axuda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="290"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="290"/>
<source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
<translation>Antevisión do resultado. Mostra a 72dpi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="0"/>
<source>Make check digit visible in text</source>
<translation type="obsolete">Facer que o código de control se vexa no texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="120"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="120"/>
<source>Co&amp;de:</source>
<translation>Có&amp;digo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="64"/>
<source>I&amp;nclude checksum</source>
<translation type="obsolete">I&amp;ncluir checksum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="55"/>
<source>Alt+N</source>
<translation>Alt+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="49"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="49"/>
<source>Generate and include a checksum in barcode</source>
<translation>Xerar e incluir unha checksum no código de barras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="51"/>
<source>Incl&amp;ude checksum digit</source>
<translation type="obsolete">Incl&amp;uir o díxito de checksum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="42"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="42"/>
<source>Alt+U</source>
<translation>Alt+U</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="36"/>
<source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
<translation>Incluir o díxito de checksum no texto do código de barras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="15"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="15"/>
<source>Insert Barcode</source>
<translation>Inserir Código de Barras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="24"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="24"/>
<source>Format</source>
<translation>Formato</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="39"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="39"/>
<source>Incl&amp;ude Checksum Digit</source>
<translation>Incl&amp;uír o díxito de comprobación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="52"/>
<source>I&amp;nclude Checksum</source>
<translation>I&amp;ncluír a comprobación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="65"/>
<source>&amp;Guard Whitespace</source>
<translation>&amp;Librar o espazo en branco</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="78"/>
<source>&amp;Include Text in Barcode</source>
<translation>&amp;Incluír o texto no código de barras</translation>
</message>
12174,42 → 11890,42
<context>
<name>Biblio</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1444"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1419"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Porta-retallos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="0"/>
<source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Porta-retallos (*.scs);;Todos (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="839"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="839"/>
<source>Delete</source>
<translation>Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1344"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1227"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1235"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1319"/>
<source>Object</source>
<translation>Obxecto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1257"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="914"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1240"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Entrada Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<source>Rename</source>
<translation>Mudar o Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="0"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">O nome &quot;%1&quot; non é único.
12216,169 → 11932,159
Escolla outro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="0"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Load...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Carregar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gardar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="0"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation type="obsolete">Gardar &amp;Como...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Small</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pequena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Medium</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mediana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Large</source>
<translation type="obsolete">&amp;Grande</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="0"/>
<source>&amp;File</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Preview</source>
<translation type="obsolete">&amp;Vista Previa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1257"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="914"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1105"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1240"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1120"/>
<source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
<translation>O nome &quot;%1&quot; non é único.
<translation type="obsolete">O nome &quot;%1&quot; non é único.
Escolla outro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="698"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="668"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="698"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation>Escolla un directorio de porta-retallos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="759"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="759"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Escolla un Directorio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="747"/>
<source>Scrapbook (*.scs)</source>
<translation type="obsolete">Caderno de retallos (*.scs)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="737"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="737"/>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation>Escolla un ficheiro de caderno de retallos para importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1445"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1420"/>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation>Crear unha páxina nova do caderno de retallos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1421"/>
<source>Load an existing scrapbook</source>
<translation>Carregar un caderno de retallos existente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1422"/>
<source>Save the selected scrapbook</source>
<translation>Gardar o caderno de retallos seleccionado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1423"/>
<source>Import an scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation>Importar un ficheiro de caderno de retallos de Scribus &lt;=1.3.2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1424"/>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation>Fechar o caderno de retallos seleccionado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="844"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="844"/>
<source>Copy To:</source>
<translation>Copiar Para:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="845"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="845"/>
<source>Move To:</source>
<translation>Mover Para:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="560"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="560"/>
<source>Main</source>
<translation>Principal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="562"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="562"/>
<source>Copied Items</source>
<translation>Elementos Copiados</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1113"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1105"/>
<source>New Name</source>
<translation>Novo Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="739"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="739"/>
<source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
<translation>Porta-retallos (*.scs *.SCS)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="833"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="833"/>
<source>Paste to Page</source>
<translation>Apegar na Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="889"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="889"/>
<source>Save as...</source>
<translation>Gardar como...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="892"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="892"/>
<source>Close</source>
<translation>Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="895"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="895"/>
<source>Delete Contents</source>
<translation>Eliminar o Contido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1068"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1060"/>
<source>Do you really want to delete all entries?</source>
<translation>Ten certeza de querer eliminar todas as entradas?</translation>
</message>
12386,22 → 12092,18
<context>
<name>BookMView</name>
<message>
<location filename="../bookmwin.cpp" line="554"/>
<source>Bookmarks</source>
<translation type="obsolete">Marcadores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bookmwin.cpp" line="219"/>
<source>Move Bookmark</source>
<translation type="obsolete">Mover Marcador</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bookmwin.cpp" line="220"/>
<source>Insert Bookmark</source>
<translation type="obsolete">Inserir Marcador</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bookmwin.cpp" line="221"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
12409,7 → 12111,7
<context>
<name>BookPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/bookmarkpalette.cpp" line="51"/>
<location filename="../../../scribus/ui/bookmarkpalette.cpp" line="51"/>
<source>Bookmarks</source>
<translation>Marcadores</translation>
</message>
12417,107 → 12119,107
<context>
<name>ButtonIcon</name>
<message>
<location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="29"/>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="29"/>
<source>Icon Placement</source>
<translation>Colocación das Iconas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="38"/>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="38"/>
<source>Layout:</source>
<translation>Disposición:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption only</source>
<translation>Só o rótulo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Icon only</source>
<translation>Só a icona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption below Icon</source>
<translation>O rótulo por baixo da Icona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption above Icon</source>
<translation>O rótulo por cima da Icona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="42"/>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption right to Icon</source>
<translation>O rótulo á dereita da Icona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="42"/>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption left to Icon</source>
<translation>O rótulo á esquerda da Icona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="42"/>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption overlays Icon</source>
<translation>O rótulo sobreposto á Icona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="50"/>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="50"/>
<source>Scale:</source>
<translation>Escala:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
<source>Always</source>
<translation>Sempre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
<source>When Icon is too big</source>
<translation>Cando a Icona é demasiado grande</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
<source>Never</source>
<translation>Nunca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="63"/>
<source>Scale How:</source>
<translation>Como Escalar:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="66"/>
<source>Proportional</source>
<translation>Proporcional</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="67"/>
<source>Non Proportional</source>
<translation>Non Proporcional</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="90"/>
<source>Icon</source>
<translation>Icona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="117"/>
<source>OK</source>
<t