Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 16521 → Rev 16522

/trunk/Scribus/resources/translations/po/scribus.sa.ts
4,24 → 4,22
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="403"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="342"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">आयानीकरोति : %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="406"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="345"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">फैल् परिशीलयति :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="223"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2216"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2131"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">समूहः%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3284"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3186"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">वस्तूनि उत्पादयति</translation>
</message>
29,220 → 27,220
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="95"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् %1 उद्दिश्य</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="123"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation type="unfinished">%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="131"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation type="unfinished">%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="183"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="182"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation type="unfinished">घोस्ट्स्क्रिप्ट् संस्करणं %1 उपयोजयति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="184"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation type="unfinished">किमपि घोस्ट् स्क्रिप्ट् संस्करणम् अनुपलब्धम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<source>Build ID:</source>
<translation type="unfinished">निर्माण ID:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="187"/>
<source>&amp;About</source>
<translation type="unfinished">उद्दिश्य</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<source>Development Team:</source>
<translation type="unfinished">विकासगणः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation type="unfinished">अस्मात् योगदानानि :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation type="unfinished">मैक् OS&amp;#174; X अक्वा पोर्ट्:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation type="unfinished">विण्डोस्&amp;#174; पोर्ट्:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation type="unfinished">नियुक्तनिर्देशिका :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="311"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation type="unfinished">अन्यनिर्देशिका :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="318"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="317"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation type="unfinished">टैङ्गो प्रोजेक्ट् प्रतीकाः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="200"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation type="unfinished">लेखकाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="330"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="329"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation type="unfinished">नियुक्ताः अनुवादाः अनुवादकाश्च :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="332"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="331"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation type="unfinished">पूर्वतनानुवाददातारः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="215"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="214"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation type="unfinished">अनुवादाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="346"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<source>Homepage</source>
<translation type="unfinished">मुख्यपृष्ठम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="347"/>
<source>Online Reference</source>
<translation type="unfinished">ओन्लैन् सन्दर्भः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="349"/>
<source>Wiki</source>
<translation type="unfinished">विकी</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="351"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation type="unfinished">बग्स् तथा वैशिष्ट्यप्रार्थनाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="356"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="355"/>
<source>Mailing List</source>
<translation type="unfinished">मैलिङ् सूची</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="226"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="225"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation type="unfinished">ओन्लैन्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="229"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="228"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation type="unfinished">नवीकरणानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="unfinished">पिधत्स्व (C)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="277"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् प्रति नवीकरणेभ्यः परीक्षस्व। तव यन्त्रात् किमपि डाटा स्थानान्तरं न क्रियते।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation type="unfinished">OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; पोर्ट्:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="316"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="315"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation type="unfinished">स्प्लैश् पटः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="272"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् मध्ये संस्करणं, निर्माणदिनाङ्कः, तथा लैब्रेरी मध्ये कम्पैल् समर्थनं च इयं कार्यसम्पादिका दर्शयति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation type="unfinished">C-C-T-F इत्यस्य अर्थः C=littlecms C=CUPS T=TIFF समर्थनम् F=फोण्ट्विन्याससमर्थनम्। अन्तिमाक्षरम् आलेखकर्ता अस्ति C=कैरो अथवा Q=Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="unfinished">* द्वारा अनुपस्थितं लैब्रेरीसमर्थनं निर्दिश्यते। स्क्रैबस् द्वारा प्रत्यभिज्ञातं घोस्ट्स्क्रिप्ट् संस्करणमपि एतत् सूचयति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation type="unfinished">विण्डोस् संस्करणं fontconfig अथवा CUPS लैब्रेरीस् न उपयोजयति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished">&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् संस्करणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="233"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="232"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="653"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished">नवीकरणेभ्यः परीक्षस्व</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="651"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation type="unfinished">नवीकरणपरीक्षणं त्रुट्य</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="354"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="353"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="240"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="239"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="249"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="248"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="314"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="313"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="563"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="630"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="448"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="562"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="629"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
298,350 → 296,349
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1278"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="unfinished">नूतनम् (N)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation type="unfinished">उद्घाटय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="unfinished">पिधत्स्व (C)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="unfinished">सञ्चय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation type="unfinished">एवं सञ्चय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation type="unfinished">सञ्चितं प्रति प्रतिष्ठापय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation type="unfinished">औट्पुट् कृते चिनुहि...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1290"/>
<source>Get Text...</source>
<translation type="unfinished">विषयं लभस्व...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation type="unfinished">विषयं लागय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
<source>Get Image...</source>
<translation type="unfinished">चित्रं लभस्व...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation type="unfinished">विषयं सञ्चय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation type="unfinished">&amp;EPS इव पृष्ठं सञ्चय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation type="unfinished">P&amp;DF इव सञ्चय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्रस्थापना...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1301"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation type="unfinished">ऐच्छिकाः...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation type="unfinished">मुद्रय... (P)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation type="unfinished">मुद्रणपूर्वदृश्यः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation type="unfinished">त्यज (Q)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation type="unfinished">कृतमपनय (U)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation type="unfinished">पुनः कुरु (R)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1308"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation type="unfinished">वस्तुकार्यप्रकारः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1305"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation type="unfinished">कर्तय (t)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1308"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="unfinished">कापी कुरु (C)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation type="unfinished">लेपय (P)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation type="unfinished">लेपय (&amp;अत्यन्तम्)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished">स्वच्छीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation type="unfinished">सर्वम् वृणु (A)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation type="unfinished">सर्वं मा वृणु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation type="unfinished">अन्वेषय/प्रतिसमाधत्स्व...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation type="unfinished">चित्रं सम्पादय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation type="unfinished">वर्णाः...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<source>Patterns...</source>
<translation type="unfinished">वैचित्र्याणि...</translation>
<translation type="obsolete">वैचित्र्याणि...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation type="unfinished">शैल्यः...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation type="unfinished">प्रधानपृष्ठानि...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1328"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation type="unfinished">जावास्क्रिप्ट्स्...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
<source>%1 pt</source>
<translation type="unfinished">%1 pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation type="unfinished">अन्यः...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation type="unfinished">वामः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation type="unfinished">मध्यभागः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation type="unfinished">दक्षिणम्...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation type="unfinished">ब्लोक्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation type="unfinished">आग्रहं कृतम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation type="unfinished">सामान्यम् (N)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation type="unfinished">रेखाङ्कितम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation type="unfinished">शब्दान् रेखाङ्कितान् कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation type="unfinished">छेदः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation type="unfinished">सर्वाणि बृहदक्षराणि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation type="unfinished">लघ्वक्षराणि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation type="unfinished">सूपर्स्क्रिप्ट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation type="unfinished">सब्स्क्रिप्ट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation type="unfinished">परिलेखः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation type="unfinished">छाया</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation type="unfinished">चित्रप्रभावाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation type="unfinished">सारणीकाराः...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation type="unfinished">अनुकृतम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation type="unfinished">अनेकानुकृतम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<source>&amp;Transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished">लोपय (D)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation type="unfinished">समूहस्थीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation type="unfinished">असमूहस्थीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation type="unfinished">पिहितम् अस्ति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation type="unfinished">परिमाणं पिहितम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation type="unfinished">मुद्रणं प्रकारितम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation type="unfinished">तिर्यग्रूपेण समाक्षिप</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation type="unfinished">ऋजुरूपेण समाक्षिप</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation type="unfinished">तलं प्रति न्यूनीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation type="unfinished">उपरिभागं प्रति उत्थापय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation type="unfinished">न्यूनीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation type="unfinished">उत्थापय</translation>
</message>
650,499 → 647,509
<translation type="obsolete">स्क्रैप्बुक् प्रति प्रेषय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<source>Send to Patterns</source>
<translation type="unfinished">वैचित्र्याणि प्रति प्रेषय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation type="unfinished">गुणाः...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<source>More Info...</source>
<translation type="unfinished">अधिकसूचना...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation type="unfinished">चित्रं दृश्यम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation type="unfinished">चित्रं नवीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation type="unfinished">चित्रं प्रति आबन्धं व्यवस्थापय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
<source>Embed Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation type="unfinished">विस्तारितचित्रविशेषाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation type="unfinished">न्यूनविश्लेषणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation type="unfinished">सामान्यविश्लेषणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation type="unfinished">पूर्णविश्लेषणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation type="unfinished">PDF पुस्तकचिह्नम् अस्ति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation type="unfinished">PDF वार्तिकम् अस्ति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation type="unfinished">वार्तिकविशेषाः </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation type="unfinished">क्षेत्रविशेषाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation type="unfinished">रूपं सम्पादय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation type="unfinished">मार्गं प्रति विषयं संलागय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation type="unfinished">मार्गात् विषयं विलागय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation type="unfinished">बहुभुजान् योजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation type="unfinished">बहुभुजान् छिन्धि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished">बेजियर् वक्रम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished">चित्राबन्धः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation type="unfinished">परिलेखाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation type="unfinished">बहुभुजः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished">विषयाबन्धः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
<source>&amp;Frame...</source>
<translation type="unfinished">आबन्धः...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation type="unfinished">ग्लिफ्...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<source>Sample Text</source>
<translation type="unfinished">प्रतिदर्शविषयः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation type="unfinished">समावेशय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation type="unfinished">आयानीकुरु...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation type="unfinished">लोपय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation type="unfinished">कापी कुरु...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation type="unfinished">चेष्टय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation type="unfinished">मुख्यपृष्ठं प्रयोजय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation type="unfinished">प्रधानपृष्ठं प्रति विकारय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation type="unfinished">दर्शयितॄन् प्रबन्धय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठविशेषान् प्रबन्धय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation type="unfinished">&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation type="unfinished">&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation type="unfinished">&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation type="unfinished">&amp;200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation type="unfinished">पूर्वदृश्यप्रकारः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation type="unfinished">सीमाः दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation type="unfinished">आबन्धान् दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation type="unfinished">संस्तरनिर्देशकान् दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation type="unfinished">चित्राणि दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation type="unfinished">जालं दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation type="unfinished">दर्शयितॄन् दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation type="unfinished">विषयाबन्धस्तम्भान् दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished">आधाररेखाजालं दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation type="unfinished">विषयशृङ्खलां दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation type="unfinished">नियन्त्रणसंप्रतीकान् दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation type="unfinished">मापकान् दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation type="unfinished">जालं प्रति स्नैप् कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation type="unfinished">दर्शयितॄन् प्रति स्नैप् कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation type="unfinished">विशेषाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation type="unfinished">परिलेखः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैप्बुक्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation type="unfinished">संस्तराः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठानि व्यवस्थापय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation type="unfinished">पुस्तकचिह्नानि (B)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation type="unfinished">मानानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation type="unfinished">कार्येतिहासः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation type="unfinished">पूर्वप्रयाणसत्यापनकर्ता</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation type="unfinished">पङ्क्तीकुरु तथा च संविभज</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation type="unfinished">साधनानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation type="unfinished">P&amp;DF साधनानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<source>Select Item</source>
<translation type="unfinished">वस्तु वृणु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation type="unfinished">वस्तु परिवर्तय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation type="unfinished">अन्तः बहिः वा जूम् कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>Zoom in</source>
<translation type="unfinished">अन्तः जूम् कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<source>Zoom out</source>
<translation type="unfinished">बहिः जूम् कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation type="unfinished">आबन्धान्तर्गतवस्तूनि सम्पादय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation type="unfinished">विषयं सम्पादय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation type="unfinished">विषयाबन्धान् सम्बन्धय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation type="unfinished">विषयाबन्धान् वियोजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation type="unfinished">ऐड्रोप्पर्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation type="unfinished">वस्तुविशेषान् कापी कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>Insert Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>Insert Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<source>Insert Calligraphic Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation type="unfinished">PDF नोदपिञ्जं समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation type="unfinished">PDF विषयक्षेत्रं समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation type="unfinished">PDF परीक्षापेटिकां समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation type="unfinished">PDF कोम्बो पेटिकां समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation type="unfinished">PDF सूचीपेटिकां समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation type="unfinished">विषयवार्तिकं समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation type="unfinished">सम्बन्धवार्तिकं समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<source>Insert 3D Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation type="unfinished">विषयं हैफनेट् कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation type="unfinished">विषयं डीहैफनेट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation type="unfinished">विषयसूचीम् उत्पादय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation type="unfinished">प्रपातीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation type="unfinished">टैल्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् उद्दिश्य</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation type="unfinished">Qt उद्दिश्य</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation type="unfinished">साधनसङ्केताः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् संहिता...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation type="unfinished">पालेट्स् टोग्गल् कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation type="unfinished">दर्शयितॄन् टोग्गल् कुरु</translation>
</message>
1151,545 → 1158,545
<translation type="obsolete">स्मार्ट् हैफन्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation type="unfinished">अखण्डनडैश्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation type="unfinished">अखण्डनान्तरम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठसङ्ख्या</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<source>New Line</source>
<translation type="unfinished">नूतनरेखा</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>Frame Break</source>
<translation type="unfinished">आबन्धखण्डनम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>Column Break</source>
<translation type="unfinished">स्तम्भखण्डनम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<source>Copyright</source>
<translation type="unfinished">कापीरैट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation type="unfinished">पञ्जीकृतट्रेड्मार्क्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<source>Trademark</source>
<translation type="unfinished">ट्रेड्मार्क्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<source>Solidus</source>
<translation type="unfinished">सोलिडस्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<source>Bullet</source>
<translation type="unfinished">बुल्लेट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation type="unfinished">मध्यमबिन्दुः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<source>Em Dash</source>
<translation type="unfinished">Em डैश्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<source>En Dash</source>
<translation type="unfinished">En डैश्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation type="unfinished">रूपडैश्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation type="unfinished">उपबन्धडैश्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
<source>En Space</source>
<translation type="unfinished">En अन्तरम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<source>Em Space</source>
<translation type="unfinished">Em अन्तरम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<source>Thin Space</source>
<translation type="unfinished">कृशान्तरम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<source>Thick Space</source>
<translation type="unfinished">स्थूलान्तरम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<source>Mid Space</source>
<translation type="unfinished">मध्यान्तरम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<source>Hair Space</source>
<translation type="unfinished">हैर् अन्तरम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<source>ff</source>
<translation type="unfinished">ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<source>fi</source>
<translation type="unfinished">fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<source>fl</source>
<translation type="unfinished">fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
<source>ffi</source>
<translation type="unfinished">ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
<source>ffl</source>
<translation type="unfinished">ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
<source>ft</source>
<translation type="unfinished">ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
<source>st</source>
<translation type="unfinished">st</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation type="unfinished">स्टिक्की साधनानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation type="unfinished">औन्नत्यं प्रति उचितं कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished">विस्तारं प्रति उचितं कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation type="unfinished">मोचनानि दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>Soft &amp;Hyphen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation type="unfinished">शून्यविस्तारान्तरम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation type="unfinished">शून्यविस्तारयुक्तं NB अन्तरम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation type="unfinished">अपोस्ट्रोफ्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation type="unfinished">सांसृष्टिकं द्विगुणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation type="unfinished">एककं वामम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation type="unfinished">एककं दक्षिणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation type="unfinished">द्विगुणं वामम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation type="unfinished">द्विगुणं दक्षिणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation type="unfinished">एककं विपर्यस्तम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation type="unfinished">द्विगुणं विपर्यस्तम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation type="unfinished">एककं वामं गिलमेट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation type="unfinished">एककं दक्षिणं गिलमेट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation type="unfinished">द्विगुणं वामं गिलमेट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation type="unfinished">द्विगुणं दक्षिणं गिलमेट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation type="unfinished">न्यूनम् एककं कमा</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation type="unfinished">न्यूनम् द्विगुणं कमा</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation type="unfinished">CJK एककं वामम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation type="unfinished">CJK एककं दक्षिणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation type="unfinished">CJK द्विगुणं वामम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation type="unfinished">CJK द्विगुणं दक्षिणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation type="unfinished">&amp;400%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished">विषयाबन्धं समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished">चित्राबन्धं समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation type="unfinished">सारणीं समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished">रूपं समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation type="unfinished">बहुभुजं समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation type="unfinished">रेखां समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished">बेजियर् वक्रं समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation type="unfinished">मुक्तहस्तरेखां समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् मुख्यपृष्ठम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् ओन्लैन् निर्देशिका</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् विकी</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् सह आरम्भः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation type="unfinished">सन्दर्भमेनु दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation type="unfinished">चित्राणि प्रबन्धय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation type="unfinished">प्लगिन्स् उद्दिश्य</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation type="unfinished">यूनिकोड् सम्प्रतीकारम्भश्रेणीं समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished">नवीकरणेभ्यः परीक्षस्व</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">फैल्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<source>&amp;File</source>
<translation type="unfinished">फैल् (F)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<source>Edit</source>
<translation type="unfinished">सम्पादय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished">सम्पादय (E)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<source>Style</source>
<translation type="unfinished">शैली</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<source>Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation type="unfinished">वस्तु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<source>Insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation type="unfinished">समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<source>View</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<source>&amp;View</source>
<translation type="unfinished">दृश्यः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<source>Extras</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation type="unfinished">अतिशयाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<source>Windows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation type="unfinished">विण्डोस्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<source>Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation type="unfinished">साहाय्यम् </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2034"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2043"/>
<source>Plugin Menu Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2036"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2045"/>
<source>Others</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2038"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2047"/>
<source>Unicode Characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>Move/Resize Value Indicator</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation type="unfinished">रचनायाः नूतनम्...</translation>
</message>
2378,7 → 2385,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2085"/>
<source>None</source>
<comment>action</comment>
<translation type="unfinished">किमपि न</translation>
2385,32 → 2392,32
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2115"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2085"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2123"/>
<source>JavaScript</source>
<translation type="unfinished">जावास्क्रिप्ट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2085"/>
<source>Go To</source>
<translation type="unfinished">प्रति गच्छ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2086"/>
<source>Submit Form</source>
<translation type="unfinished">प्रपत्रम् अर्पय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2086"/>
<source>Reset Form</source>
<translation type="unfinished">प्रपत्रम् पुनः स्थापय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2086"/>
<source>Import Data</source>
<translation type="unfinished">डाटा आयानीकुरु</translation>
</message>
2421,37 → 2428,37
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2065"/>
<source>Mouse Up</source>
<translation type="unfinished">मौस् उपरि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2065"/>
<source>Mouse Down</source>
<translation type="unfinished">मौस् अधः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2065"/>
<source>Mouse Enter</source>
<translation type="unfinished">मौस् निवेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2066"/>
<source>Mouse Exit</source>
<translation type="unfinished">मौस् निर्गमय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2066"/>
<source>On Focus</source>
<translation type="unfinished">केन्द्रे</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2066"/>
<source>On Blur</source>
<translation type="unfinished">अस्पष्टे</translation>
</message>
2724,41 → 2731,41
<translation type="unfinished">पिञ्जेभ्यः प्रतीकान् उपयोजयितुम् अवरतः सामान्याय प्रतीकः आवश्यकः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2272"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1314"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1346"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1371"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2280"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">उद्घाटय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1479"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1490"/>
<source>Example:</source>
<translation type="unfinished">उदाहरणम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2106"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2114"/>
<source>Selection Change</source>
<translation type="unfinished">वरणपरिणामः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2114"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2122"/>
<source>None</source>
<translation type="unfinished">किमपि न</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2272"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2280"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">PDF फैल्स् (*.pdf);;सर्वफैल्स् (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1336"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1361"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1347"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1372"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">चित्राणि (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;सर्वफैल्स् (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1315"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">चित्राणि (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;सर्वफैल्स् (*)</translation>
</message>
2966,6 → 2973,62
</message>
</context>
<context>
<name>ArcVectorBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="23"/>
<source>Edit Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="31"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="51"/>
<source>End Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="71"/>
<source>Height:</source>
<translation type="unfinished">औन्नत्यम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="88"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">विस्तारः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="122"/>
<source>End Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ArcWidgetBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="26"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="36"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="56"/>
<source>End Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="117"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation type="unfinished">प्रतिदर्शबहुभुजः</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AspellPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="68"/>
3469,24 → 3532,24
<context>
<name>Biblio</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="912"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="607"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="608"/>
<source>Main</source>
<translation type="unfinished">मुख्यम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="914"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="915"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="610"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="611"/>
<source>Copied Items</source>
<translation type="unfinished">कापीकृतानि वस्तूनि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1066"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="762"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation type="unfinished">एकं स्क्रैप्बुक् कोशं वृणु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="807"/>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation type="unfinished">आयानाय एकं स्क्रैप्बुक् फैल् वृणु</translation>
</message>
3495,57 → 3558,57
<translation type="obsolete">कोशं वृणु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1302"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="998"/>
<source>Rename</source>
<translation type="unfinished">पुनर्नाम दद</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1000"/>
<source>Delete</source>
<translation type="unfinished">लोपय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1309"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1005"/>
<source>Copy To:</source>
<translation type="unfinished">प्रति कापीकुरु :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1310"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1006"/>
<source>Move To:</source>
<translation type="unfinished">प्रति चेष्टय :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1379"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1572"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1707"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1837"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2004"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1075"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1268"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1403"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1700"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="unfinished">नाम :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1379"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1707"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1837"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2004"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1075"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1403"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1700"/>
<source>New Entry</source>
<translation type="unfinished">नूतननिवेशः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1824"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1832"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1922"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2000"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1520"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1618"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1696"/>
<source>Object</source>
<translation type="unfinished">वस्तु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2084"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1780"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैप्बुक्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2085"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1781"/>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation type="unfinished">नूतनस्क्रैप्बुक्पृष्ठम् उत्पादय</translation>
</message>
3558,7 → 3621,7
<translation type="obsolete">वृतस्क्रैप्बुक् सञ्चय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2087"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1783"/>
<source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
3567,76 → 3630,76
<translation type="obsolete">स्क्रैबस् &lt;=1.3.2 तः स्क्रैप्बुक् फैल् आयानीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2088"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1784"/>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation type="unfinished">वृतस्क्रैप्बुक् पिधत्स्व</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1572"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1268"/>
<source>New Name</source>
<translation type="unfinished">नूतननाम</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="885"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2090"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="581"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1786"/>
<source>Hide Directorys</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="888"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2091"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="584"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1787"/>
<source>Hide Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="891"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2092"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="587"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1788"/>
<source>Hide Vector files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="895"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2093"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="591"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1789"/>
<source>Open Directorys in a new tab</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1113"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="809"/>
<source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैप्बुक् (*.scs *.SCS)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1298"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="994"/>
<source>Paste to Page</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठं प्रति लेपय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1354"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1050"/>
<source>Save as...</source>
<translation type="unfinished">एवं सञ्चय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1357"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1053"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">पिधत्स्व</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1056"/>
<source>Delete Contents</source>
<translation type="unfinished">अन्तर्गतवस्तूनि लोपय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1527"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1223"/>
<source>Do you really want to delete all entries?</source>
<translation type="unfinished">निश्चयेन सर्वनिवेशान् लोपयितुम् इच्छसि किम्?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2086"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1782"/>
<source>Go up one Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="2089"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1785"/>
<source>Configure the scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
4361,36 → 4424,37
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2268"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2296"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2167"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2195"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2281"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2180"/>
<source>X: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2288"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2187"/>
<source>Y: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2304"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2203"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2306"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2205"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2318"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2217"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2224"/>
<source>Angle: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
4416,12 → 4480,12
<context>
<name>CanvasMode_Normal</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1273"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">सर्वाः समर्थिताः रचनाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1366"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1301"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">उद्घाटय</translation>
</message>
4429,23 → 4493,21
<context>
<name>CgmPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="207"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="147"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">आयानीकरोति : %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="210"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="150"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">फैल् परिशीलयति :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="335"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">समूहः%1</translation>
<translation type="obsolete">समूहः%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="495"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="382"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">वस्तूनि उत्पादयति</translation>
</message>
4464,7 → 4526,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="255"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="297"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="298"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">दोषः</translation>
</message>
4474,7 → 4536,7
<translation type="unfinished">%1 फैल् पठने दोषः - प्रायः फैल् दूषितमस्ति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="298"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="299"/>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation type="unfinished">%1 फैल् लिखितुं न शक्यते</translation>
</message>
4484,12 → 4546,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="306"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="307"/>
<source>Empty the Palette?</source>
<translation type="unfinished">पालेट् रिक्तीकुरु?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="307"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="308"/>
<source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation type="unfinished">अस्मात् पालेट् तः सर्वान् सम्प्रतीकान् अपनेष्यसि। निश्चितोऽसि किम्?</translation>
</message>
4724,175 → 4786,180
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="385"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="285"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्रम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="387"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="287"/>
<source>No Problems found</source>
<translation type="unfinished">समस्याः न दृष्टाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="388"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="288"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">अस्तु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="419"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="319"/>
<source>Transparency used</source>
<translation type="unfinished">पारदर्शिता उपयुक्ता</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="424"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="324"/>
<source>Blendmode used</source>
<translation type="unfinished">मिश्रणप्रकारः उपयुक्तः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="429"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="329"/>
<source>Print/Visible Mismatch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="437"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="337"/>
<source>Layer &quot;%1&quot;</source>
<translation type="unfinished">संस्तरः &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="599"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="499"/>
<source>Page </source>
<translation type="unfinished">पृष्ठम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="563"/>
<source>Free Objects</source>
<translation type="unfinished">मुक्तवस्तूनि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="704"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="573"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="604"/>
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation type="unfinished">दोषान् उपेक्षस्व</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="696"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="596"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation type="unfinished">पूर्वप्रयाणसत्यापनकर्ता</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="698"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="598"/>
<source>Items</source>
<translation type="unfinished">वस्तूनि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="698"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="598"/>
<source>Problems</source>
<translation type="unfinished">समस्याः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="703"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="603"/>
<source>Current Profile:</source>
<translation type="unfinished">वर्तमानप्रोफैल् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="705"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="605"/>
<source>Check again</source>
<translation type="unfinished">पुनः परीक्षस्व</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="711"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="611"/>
<source>Glyphs missing</source>
<translation type="unfinished">ग्लिफ्स् अनुपस्थितानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="712"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="612"/>
<source>Text overflow</source>
<translation type="unfinished">विषयाधिक्यम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="713"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="613"/>
<source>Object is not on a Page</source>
<translation type="unfinished">वस्तु पृष्ठे नास्ति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="714"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="614"/>
<source>Missing Image</source>
<translation type="unfinished">अनुपस्थितचित्रम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="718"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="618"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation type="unfinished">वस्तनि पारदर्शिता अस्ति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="719"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="619"/>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation type="unfinished">वस्तु PDFवार्तिकम् अथवा क्षेत्रम् अस्ति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="720"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="620"/>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation type="unfinished">वस्तु स्थापित PDF अस्ति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="721"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="621"/>
<source>Image is GIF</source>
<translation type="unfinished">चित्रं GIF अस्ति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="722"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="622"/>
<source>Annotation uses a non TrueType font</source>
<translation type="unfinished">वार्तिकं, यत् ट्रूटैप् फोण्ट् नास्ति तत् उपयोजयति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="707"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="623"/>
<source>Image dimension is smaller than its frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="607"/>
<source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="708"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="608"/>
<source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="709"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="609"/>
<source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="715"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="615"/>
<source>Empty Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="400"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="300"/>
<source>Layers</source>
<translation type="unfinished">संस्तराः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="442"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="528"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="428"/>
<source>Issue(s): %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="453"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="353"/>
<source>Master Pages</source>
<translation type="unfinished">प्रधानपृष्ठानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="699"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="599"/>
<source>Layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="716"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="616"/>
<source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="717"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="617"/>
<source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
5709,12 → 5776,12
<translation type="unfinished">पूर्वदृश्यनिर्धारणानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="444"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="432"/>
<source>Paste File...</source>
<translation type="unfinished">फैल् लेपय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="477"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="465"/>
<source>Delete Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
5943,7 → 6010,7
<translation type="unfinished">स्वेच्छा</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="902"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="915"/>
<source>Create Mesh</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
6282,48 → 6349,48
<context>
<name>CustomFDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="400"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="430"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="346"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="376"/>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation type="unfinished">फैल् सम्पीडय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="409"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="355"/>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation type="unfinished">फोण्ट्स् अन्तर्गमय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="458"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="404"/>
<source>Encoding:</source>
<translation type="unfinished">एन्कोडिङ् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="377"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="323"/>
<source>Show Preview</source>
<translation type="unfinished">पूर्वदृश्यं दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="411"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="357"/>
<source>&amp;Include Color Profiles</source>
<translation type="unfinished">वर्णप्रोफैल्स् अन्तर्गमय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="378"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="324"/>
<source>Show a preview and information for the selected file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="445"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="391"/>
<source>Compress the Scribus document on save</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="447"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="393"/>
<source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="395"/>
<source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
6331,23 → 6398,21
<context>
<name>CvgPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="203"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="143"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">आयानीकरोति : %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="206"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="146"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">फैल् परिशीलयति :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="136"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="334"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">समूहः%1</translation>
<translation type="obsolete">समूहः%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="461"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="349"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">वस्तूनि उत्पादयति</translation>
</message>
6420,12 → 6485,12
<context>
<name>DocIm</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="164"/>
<source>Importing failed</source>
<translation type="unfinished">आयानं निष्फलम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="165"/>
<source>Importing Word document failed
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
6607,278 → 6672,187
<context>
<name>DocSections</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="72"/>
<source>Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section.</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्रं प्रति पृष्ठसङ्ख्याकरणविभागं सङ्कलय। वर्तमानतया वृतात् वरणात् परं नूतनविभागः सङ्कलितः भविष्यति।</translation>
<translation type="obsolete">लेख्यपत्रं प्रति पृष्ठसङ्ख्याकरणविभागं सङ्कलय। वर्तमानतया वृतात् वरणात् परं नूतनविभागः सङ्कलितः भविष्यति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="73"/>
<source>Delete the currently selected section.</source>
<translation type="unfinished">वर्तमानतया वृतविभागं लोपय।</translation>
<translation type="obsolete">वर्तमानतया वृतविभागं लोपय।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="74"/>
<source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
<translation type="unfinished">&lt;b&gt;नाम :&lt;/b&gt; विभागाय वैकल्पिकनाम उदा. अनुक्रमणी&lt;br/&gt;&lt;b&gt;दर्शितम् :&lt;/b&gt; यदि एका तदधिका वा विषयाबन्धस्थापना कर्तव्या तर्हि अस्मिन् विभागे पृष्ठसङ्ख्याः दर्शयितुं वृणु।&lt;br/&gt;&lt;b&gt;अस्मात् :&lt;/b&gt; यस्मात् अयं विभागः प्रारब्धव्यः, सा पृष्ठानुक्रमणी।&lt;br/&gt;&lt;b&gt;प्रति :&lt;/b&gt; यत्र अयं विभागः रोद्धव्यः, सा पृष्ठानुक्रमणी।&lt;br/&gt;&lt;b&gt;शैली :&lt;/b&gt; उपयोजयितुं पृष्ठसङ्ख्याशैलीं वृणु।&lt;br/&gt;&lt;b&gt;आरम्भः :&lt;/b&gt; शैल्याः गोचरे यत्र आरब्धव्यं सा अनुक्रमणी। उदा. यदि आरम्भः=2 तथा शैली=a,b,c, ..., तर्हि सङ्ख्याः b तः आरभन्ते। लेख्यपत्रे प्रथमविभागाय नूतनफैल्विण्डो मध्ये पुराणतरप्रथमपृष्ठसङ्ख्यां एतत् प्रतिसमादधते।</translation>
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;नाम :&lt;/b&gt; विभागाय वैकल्पिकनाम उदा. अनुक्रमणी&lt;br/&gt;&lt;b&gt;दर्शितम् :&lt;/b&gt; यदि एका तदधिका वा विषयाबन्धस्थापना कर्तव्या तर्हि अस्मिन् विभागे पृष्ठसङ्ख्याः दर्शयितुं वृणु।&lt;br/&gt;&lt;b&gt;अस्मात् :&lt;/b&gt; यस्मात् अयं विभागः प्रारब्धव्यः, सा पृष्ठानुक्रमणी।&lt;br/&gt;&lt;b&gt;प्रति :&lt;/b&gt; यत्र अयं विभागः रोद्धव्यः, सा पृष्ठानुक्रमणी।&lt;br/&gt;&lt;b&gt;शैली :&lt;/b&gt; उपयोजयितुं पृष्ठसङ्ख्याशैलीं वृणु।&lt;br/&gt;&lt;b&gt;आरम्भः :&lt;/b&gt; शैल्याः गोचरे यत्र आरब्धव्यं सा अनुक्रमणी। उदा. यदि आरम्भः=2 तथा शैली=a,b,c, ..., तर्हि सङ्ख्याः b तः आरभन्ते। लेख्यपत्रे प्रथमविभागाय नूतनफैल्विण्डो मध्ये पुराणतरप्रथमपृष्ठसङ्ख्यां एतत् प्रतिसमादधते।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<source>1, 2, 3, ...</source>
<translation type="unfinished">1, 2, 3, ...</translation>
<translation type="obsolete">1, 2, 3, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<source>i, ii, iii, ...</source>
<translation type="unfinished">i, ii, iii, ...</translation>
<translation type="obsolete">i, ii, iii, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<source>I, II, III, ...</source>
<translation type="unfinished">I, II, III, ...</translation>
<translation type="obsolete">I, II, III, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<source>a, b, c, ...</source>
<translation type="unfinished">a, b, c, ...</translation>
<translation type="obsolete">a, b, c, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="87"/>
<source>A, B, C, ...</source>
<translation type="unfinished">A, B, C, ...</translation>
<translation type="obsolete">A, B, C, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="201"/>
<source>Page Number Out Of Bounds</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठसङ्ख्या गोचरात् बहिः</translation>
<translation type="obsolete">पृष्ठसङ्ख्या गोचरात् बहिः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.cpp" line="201"/>
<source>The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2).</source>
<translation type="unfinished">त्वया निवेशितं मूल्यं वर्तमानलेख्यपत्रे पृष्ठसङ्ख्यानां गोचरात् बहिः अस्ति (%1-%2)।</translation>
<translation type="obsolete">त्वया निवेशितं मूल्यं वर्तमानलेख्यपत्रे पृष्ठसङ्ख्यानां गोचरात् बहिः अस्ति (%1-%2)।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="13"/>
<source>Document Sections</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="83"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="unfinished">सङ्कलय</translation>
<translation type="obsolete">सङ्कलय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="86"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished">Alt+A</translation>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="93"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished">लोपय (D)</translation>
<translation type="obsolete">लोपय (D)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="96"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="unfinished">Alt+D</translation>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="32"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">नाम</translation>
<translation type="obsolete">नाम</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="37"/>
<source>Shown</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="42"/>
<source>From</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="47"/>
<source>To</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="52"/>
<source>Style</source>
<translation type="unfinished">शैली</translation>
<translation type="obsolete">शैली</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docsections.ui" line="57"/>
<source>Start</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DocumentItemAttributes</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<source>None</source>
<comment>relationship</comment>
<translation type="unfinished">किमपि न</translation>
<translation type="obsolete">किमपि न</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<source>Relates To</source>
<translation type="unfinished">एतत् प्रति सम्बद्धः</translation>
<translation type="obsolete">एतत् प्रति सम्बद्धः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<source>Is Parent Of</source>
<translation type="unfinished">अस्य प्रभवः</translation>
<translation type="obsolete">अस्य प्रभवः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<source>Is Child Of</source>
<translation type="unfinished">अस्य जातः</translation>
<translation type="obsolete">अस्य जातः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
<source>None</source>
<comment>auto add</comment>
<translation type="unfinished">किमपि न</translation>
<translation type="obsolete">किमपि न</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
<source>Text Frames</source>
<translation type="unfinished">विषयाबन्धाः</translation>
<translation type="obsolete">विषयाबन्धाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
<source>Image Frames</source>
<translation type="unfinished">चित्राबन्धाः</translation>
<translation type="obsolete">चित्राबन्धाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>None</source>
<comment>types</comment>
<translation type="unfinished">किमपि न</translation>
<translation type="obsolete">किमपि न</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>Boolean</source>
<translation type="unfinished">बूलियन्</translation>
<translation type="obsolete">बूलियन्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>Integer</source>
<translation type="unfinished">पूर्णाङ्कः</translation>
<translation type="obsolete">पूर्णाङ्कः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>Real Number</source>
<translation type="unfinished">रियल् सङ्ख्या</translation>
<translation type="obsolete">रियल् सङ्ख्या</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<source>String</source>
<translation type="unfinished">अक्षरसमूहः</translation>
<translation type="obsolete">अक्षरसमूहः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="13"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्रवस्तुगुणाः</translation>
<translation type="obsolete">लेख्यपत्रवस्तुगुणाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="82"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="unfinished">सङ्कलय</translation>
<translation type="obsolete">सङ्कलय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="85"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished">Alt+A</translation>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="92"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="unfinished">कापी कुरु (C)</translation>
<translation type="obsolete">कापी कुरु (C)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="95"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished">Alt+C</translation>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="102"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished">लोपय (D)</translation>
<translation type="obsolete">लोपय (D)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="105"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="unfinished">Alt+D</translation>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="112"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished">स्वच्छीकुरु</translation>
<translation type="obsolete">स्वच्छीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="115"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="26"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">नाम</translation>
<translation type="obsolete">नाम</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="31"/>
<source>Type</source>
<translation type="unfinished">वर्गः</translation>
<translation type="obsolete">वर्गः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="36"/>
<source>Value</source>
<translation type="unfinished">मूल्यम्</translation>
<translation type="obsolete">मूल्यम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="41"/>
<source>Parameter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="46"/>
<source>Relationship</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="51"/>
<source>Relationship To</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/docitemattrprefs.ui" line="56"/>
<source>Auto Add To</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DrwPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="349"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1337"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1224"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">समूहः%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="219"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="159"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">आयानीकरोति : %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="222"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="162"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">फैल् परिशीलयति :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="487"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="374"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">वस्तूनि उत्पादयति</translation>
</message>
6891,14 → 6865,13
<translation type="unfinished">पोस्ट्स्क्रिप्ट् परिशीलयति :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="278"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="705"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="741"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="635"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="664"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">समूहः%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="476"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="423"/>
<source>Importing File:
%1
failed!</source>
6905,22 → 6878,22
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="477"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="424"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation type="unfinished">अन्तकरदोषः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="482"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="429"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">वस्तूनि उत्पादयति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="874"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="791"/>
<source>Converting of %1 images failed!</source>
<translation type="unfinished">%1 चित्राणां परिणामः निष्फलः!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="875"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="792"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">दोषः</translation>
</message>
7652,58 → 7625,56
<context>
<name>FDialogPreview</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="251"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="277"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="306"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="212"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="252"/>
<source>Size:</source>
<translation type="unfinished">परिमाणम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<source>Resolution:</source>
<translation type="unfinished">विश्लेषणम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<source>DPI</source>
<translation type="unfinished">DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="327"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="332"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="190"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="273"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="278"/>
<source>Unknown</source>
<translation type="unfinished">अज्ञातम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="194"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="193"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation type="unfinished">वर्णस्य अन्तरम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="265"/>
<source>Title:</source>
<translation type="unfinished">शीर्षकः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="322"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="268"/>
<source>No Title</source>
<translation type="unfinished">शीर्षकः न</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="270"/>
<source>Author:</source>
<translation type="unfinished">लेखकः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="334"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="280"/>
<source>Scribus Document</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् लेख्यपत्रम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="329"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="275"/>
<source>File Format:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7711,12 → 7682,12
<context>
<name>FileLoader</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="625"/>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="626"/>
<source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
<translation type="unfinished">अनेन लेख्यपत्रेण उपयुक्तानि कानिचन फोण्ट्स् प्रतिसमाधत्तानि :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="629"/>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="630"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation type="unfinished"> अनेन प्रतिसमाधत्तम् : </translation>
</message>
7730,6 → 7701,29
</message>
</context>
<context>
<name>FlattenPathPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="76"/>
<source>Flatten Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="80"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">मार्गसाधनानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="101"/>
<source>Flattens a Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="102"/>
<source>Converts a Bezier Path to a Path made of line segments.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FontComboH</name>
<message>
<source>Face:</source>
7910,75 → 7904,60
<context>
<name>FontPrefsTab</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="48"/>
<source>Available Fonts</source>
<translation type="unfinished">उपलब्धफोण्ट्स्</translation>
<translation type="obsolete">उपलब्धफोण्ट्स्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="48"/>
<source>Font Substitutions</source>
<translation type="unfinished">फोण्ट् प्रतिसमाधानानि</translation>
<translation type="obsolete">फोण्ट् प्रतिसमाधानानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="48"/>
<source>Additional Paths</source>
<translation type="unfinished">अधिकमार्गाः</translation>
<translation type="obsolete">अधिकमार्गाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="58"/>
<source>&amp;Available Fonts</source>
<translation type="unfinished">उपलब्धफोण्ट्स्</translation>
<translation type="obsolete">उपलब्धफोण्ट्स्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="66"/>
<source>Font Name</source>
<translation type="unfinished">फोण्ट्नाम</translation>
<translation type="obsolete">फोण्ट्नाम</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="67"/>
<source>Replacement</source>
<translation type="unfinished">प्रतिसमाधानम्</translation>
<translation type="obsolete">प्रतिसमाधानम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="82"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished">लोपय (D)</translation>
<translation type="obsolete">लोपय (D)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="88"/>
<source>Font &amp;Substitutions</source>
<translation type="unfinished">फोण्ट् प्रतिसमाधानानि</translation>
<translation type="obsolete">फोण्ट् प्रतिसमाधानानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="107"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation type="unfinished">परिणम...</translation>
<translation type="obsolete">परिणम...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="109"/>
<source>A&amp;dd...</source>
<translation type="unfinished">सङ्कलय...</translation>
<translation type="obsolete">सङ्कलय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="111"/>
<source>&amp;Remove</source>
<translation type="unfinished">अपनय</translation>
<translation type="obsolete">अपनय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="128"/>
<source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
<translation type="unfinished">फोण्ट् अन्वेषणमार्गाः फैल् &gt; ऐच्छिकाः इत्यस्मिन्नेव स्थापयितुं शक्यते, अपि च किमपि लेख्यपत्रं वर्तमानतया उद्घाटितं न भवितव्यम्। उद्घाटितलेख्यपत्राणि पिधत्स्व, ततः फोण्ट् अन्वेषणमार्गं परिणमितुं फैल् &gt; ऐच्छिकाः &gt; फोण्ट्स् इत्येतत् उपयोजय।</translation>
<translation type="obsolete">फोण्ट् अन्वेषणमार्गाः फैल् &gt; ऐच्छिकाः इत्यस्मिन्नेव स्थापयितुं शक्यते, अपि च किमपि लेख्यपत्रं वर्तमानतया उद्घाटितं न भवितव्यम्। उद्घाटितलेख्यपत्राणि पिधत्स्व, ततः फोण्ट् अन्वेषणमार्गं परिणमितुं फैल् &gt; ऐच्छिकाः &gt; फोण्ट्स् इत्येतत् उपयोजय।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="135"/>
<source>Additional &amp;Paths</source>
<translation type="unfinished">अधिकमार्गाः</translation>
<translation type="obsolete">अधिकमार्गाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="222"/>
<location filename="../../../scribus/ui/fontprefs.cpp" line="247"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="unfinished">कोशं वृणु</translation>
<translation type="obsolete">कोशं वृणु</translation>
</message>
</context>
<context>
8763,7 → 8742,7
<translation type="unfinished">त्यज (Q)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="755"/>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="756"/>
<source>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Sorry, no manual is installed!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net for updated documentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net for downloads&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</source>
<comment>HTML message for no documentation available to show</comment>
<translation type="unfinished">&lt;h2&gt;&lt;p&gt;क्षम्यताम्, कापि संहिता न संस्थापिता!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;कृपया पश्य :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net नवीकृतनिर्देशिकायै&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net डौन्लोड्स् कृते&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</translation>
8861,28 → 8840,20
<context>
<name>HySettings</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="92"/>
<source>Ignore List</source>
<translation type="unfinished">सूचीम् उपेक्षस्व</translation>
<translation type="obsolete">सूचीम् उपेक्षस्व</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="121"/>
<source>Add a new Entry</source>
<translation type="unfinished">नूतननिवेशं सङ्कलय</translation>
<translation type="obsolete">नूतननिवेशं सङ्कलय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="133"/>
<source>Edit Entry</source>
<translation type="unfinished">निवेशं सम्पादय</translation>
<translation type="obsolete">निवेशं सम्पादय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/ui/hysettings.cpp" line="133"/>
<source>Exception List</source>
<translation type="unfinished">अपवादसूची</translation>
<translation type="obsolete">अपवादसूची</translation>
</message>
</context>
<context>
9187,6 → 9158,82
</message>
</context>
<context>
<name>ImportShapePlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="52"/>
<source>Import Dia Shapes...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="54"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="89"/>
<source>Dia Shapes &quot;*.shape&quot; File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="55"/>
<source>Dia Shapes &quot;*.shape&quot; File (*.shape *.SHAPE)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="73"/>
<source>Imports Dia shape Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports most Dia shapes into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="91"/>
<source>Dia shapes &quot;*.shape&quot; File (*.shape *.SHAPE)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="123"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">सर्वाः समर्थिताः रचनाः</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportSmlPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="59"/>
<source>Import Sml...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="96"/>
<source>Kivio Stencils &quot;*.sml&quot; File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="98"/>
<source>Kivio Stencils &quot;*.sml&quot; File (*.sml *.SML)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports Sml Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="81"/>
<source>Imports most Kivio stencils into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="130"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">सर्वाः समर्थिताः रचनाः</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportWpgPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="58"/>
10266,14 → 10313,12
<context>
<name>LegacyMode</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="5003"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">उद्घाटय</translation>
<translation type="obsolete">उद्घाटय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="4973"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">सर्वाः समर्थिताः रचनाः</translation>
<translation type="obsolete">सर्वाः समर्थिताः रचनाः</translation>
</message>
</context>
<context>
10402,12 → 10447,12
<translation type="unfinished">मार्गसाधनानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="95"/>
<source>Lens Effects</source>
<translation type="unfinished">लेन्स् प्रभावाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="96"/>
<source>Apply fancy lens effects</source>
<translation type="unfinished">विचित्रलेन्स् प्रभावान् प्रयोजय</translation>
</message>
10420,12 → 10465,12
<translation type="unfinished">सर्वफैल्स् (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="211"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="231"/>
<source>An error occured while opening file or file is damaged</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="236"/>
<source>An error occured while parsing file at line %1, column %2 :
%3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
11058,8 → 11103,8
<translation type="unfinished">मार्गसाधनानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="99"/>
<source>Mesh Distortion of Polygons</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11095,19 → 11140,19
<translation type="unfinished">साधनानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="155"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="160"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="unfinished">कोणः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="161"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">विस्तारः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/modetoolbar.cpp" line="162"/>
<source>Properties...</source>
<translation type="unfinished">विशेषाः...</translation>
</message>
11309,8 → 11354,8
<name>NewDoc</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="686"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="694"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="689"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="697"/>
<source>New Document</source>
<translation type="unfinished">नूतनलेख्यपत्रम्</translation>
</message>
11425,17 → 11470,17
<translation type="unfinished">मूलभूताङ्कः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="688"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="691"/>
<source>New from Template</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="690"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="693"/>
<source>Open Existing Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="692"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="695"/>
<source>Open Recent Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11461,7 → 11506,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="377"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="378"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">उद्घाटय</translation>
</message>
11590,214 → 11635,214
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="897"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="901"/>
<source>Nodes</source>
<translation type="unfinished">नोड्स्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="898"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="902"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="900"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="904"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation type="unfinished">अत्यन्तनिर्देशसङ्ख्याः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="903"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="907"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation type="unfinished">&amp;X-स्थानम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="904"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="908"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Y-स्थानम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="905"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="909"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation type="unfinished">परिलेखरेखां सम्पादय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="906"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="910"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation type="unfinished">परिलेखरेखां पुनःस्थापय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="909"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="913"/>
<source>&amp;End Editing</source>
<translation type="unfinished">सम्पादनं समापय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="910"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="914"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation type="unfinished">नोड्स् चेष्टय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="915"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation type="unfinished">नियन्त्रणबिन्दून् चेष्टय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="912"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="916"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation type="unfinished">नोड्स् सङ्कलय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="913"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="917"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation type="unfinished">नोड्स् लोपय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="914"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="918"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation type="unfinished">नियन्त्रणबिन्दून् अनाश्रिततया चेष्टय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="915"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="919"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation type="unfinished">नियन्त्रणबिन्दून् सुविभक्ततया चेष्टय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="916"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="920"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation type="unfinished">नियन्त्रणबिन्दून् पुनःस्थापय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="921"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation type="unfinished">एतां नियन्त्रणबिन्दुं पुनःस्थापय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="918"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="922"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished">बहुभुजम् उद्घाटय अथवा एकं बेजियर् वक्रं कर्तयति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="919"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="923"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished">एतत् बेजियर् वक्रं पिधत्स्व</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="920"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="924"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation type="unfinished">तिर्यग्रूपेण मार्गं प्रतिबिम्बय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="921"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="925"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation type="unfinished">ऋजुरूपेण मार्गं प्रतिबिम्बय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="922"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="926"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation type="unfinished">दक्षिणं प्रति तिर्यग्रूपेण मार्गं कर्तय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="923"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="927"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation type="unfinished">वामं प्रति तिर्यग्रूपेण मार्गं कर्तय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="924"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="928"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation type="unfinished">ऋजुरूपेण उपरि मार्गं कर्तय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="925"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="929"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation type="unfinished">ऋजुरूपेण अधः मार्गं कर्तय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="926"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="930"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation type="unfinished">वामावृत्तं मार्गं परिवर्तय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="927"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="931"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation type="unfinished">मार्गं दक्षिणावृत्तं परिवर्तय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="928"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="932"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation type="unfinished">दर्शितेन % मार्गस्य परिमाणं सङ्कोचय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="929"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="933"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation type="unfinished">दर्शितेन % मार्गस्य परिमाणं वर्धय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="930"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="934"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation type="unfinished">दर्शितेन मूल्येन मार्गस्य परिमाणं न्यूनीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="931"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="935"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation type="unfinished">दर्शितेन मूल्येन मार्गस्य परिमाणं वर्धय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="932"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="936"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation type="unfinished">परिवर्तनकोणः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="933"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="937"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation type="unfinished">% येन वर्धनीयं सङ्कोचनीयं वा</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="934"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="938"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation type="unfinished">मूल्यं येन वर्धनीयं सङ्कोचनीयं वा</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="935"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="939"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation type="unfinished">परिलेखरेखासम्पादनप्रकारं सञ्चालय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="936"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="940"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation type="unfinished">आबन्धस्य आदिमरूपं प्रति परिलेखरेखां पुनस्स्थापय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="939"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="943"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
<translation type="unfinished">यदा चेक् कृतं तदा पृष्ठसापेक्षिकाः निर्देशसङ्ख्याः उपयोजय, अन्यथा निर्देशसङ्खयाः वस्तु प्रति सापेक्षिकाः सन्ति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="907"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="911"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation type="unfinished">चित्रभागं प्रति परिलेखं स्थापय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="937"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="941"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished">चित्रस्य कर्तनमार्गं प्रति परिलेखरेखां पुनस्स्थापय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="241"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="901"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="905"/>
<source>to Canvas</source>
<translation type="unfinished">पटं प्रति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="243"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="902"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="906"/>
<source>to Page</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठं प्रति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="908"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="912"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="938"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="942"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11805,14 → 11850,12
<context>
<name>OODPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="514"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="457"/>
<source>This document does not seem to be an OpenOffice Draw file.</source>
<translation type="unfinished">एतत् लेख्यपत्रम् OpenOffice ड्रा फैल् नास्तीति दृश्यते।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="406"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="685"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="835"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="695"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">समूहः%1</translation>
</message>
12246,52 → 12289,48
<context>
<name>OutlinePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="172"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="939"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="869"/>
<source>Element</source>
<translation type="unfinished">तत्त्वम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="309"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="323"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="unfinished">&quot;%1&quot; नाम अद्वितीयं न।&lt;br/&gt;कृपया अन्यत् वृणु।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="717"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="767"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="822"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="907"/>
<source>Group </source>
<translation type="unfinished">समूहः</translation>
<translation type="obsolete">समूहः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="782"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="745"/>
<source>Page </source>
<translation type="unfinished">पृष्ठम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="837"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="788"/>
<source>Free Objects</source>
<translation type="unfinished">मुक्तवस्तूनि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="938"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="868"/>
<source>Outline</source>
<translation type="unfinished">परिलेखः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="164"/>
<source>Enter a keyword or regular expression to filter the outline.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="940"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="166"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="870"/>
<source>Filter:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="165"/>
<source>Ctrl+F</source>
<comment>Filter the Outline using a keyword</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
12387,62 → 12426,62
<context>
<name>PDFLibCore</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="145"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="146"/>
<source>Saving PDF</source>
<translation type="unfinished">PDF सञ्चयति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="150"/>
<source>Exporting Master Page:</source>
<translation type="unfinished">प्रधानपृष्ठनिर्याणं करोति :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="150"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठनिर्याणं करोति :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="150"/>
<source>Exporting Items on Current Page:</source>
<translation type="unfinished">वर्तमानपृष्ठे वस्तूनां निर्याणं करोति :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="188"/>
<source>Qt build miss both &quot;UTF-16&quot; and &quot;ISO-10646-UCS-2&quot; text codecs, pdf export is not possible</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2851"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2875"/>
<source>Page:</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2864"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2888"/>
<source>Date:</source>
<translation type="unfinished">दिनाङ्कः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10350"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10286"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation type="unfinished">चित्रलोड्करणं निष्फलम् : %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10355"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10291"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation type="unfinished">चित्रलेखनं निष्फलम् : %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10360"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10296"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation type="unfinished">चित्रवर्णिकालोड्करणं निष्फलम् : %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10365"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10301"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation type="unfinished">चित्रनिर्वाहाय अपर्याप्तस्मृतिः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10345"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10281"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12637,13 → 12676,13
<translation type="unfinished">K (कृष्णम्) मशीस्थालं प्रकारय/निष्प्रकारय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="590"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="695"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="592"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="704"/>
<source>All</source>
<translation type="unfinished">सर्वम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="1297"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="1311"/>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">फैल्</translation>
</message>
12691,32 → 12730,32
<context>
<name>PSLib</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1487"/>
<source>Processing Master Page:</source>
<translation type="unfinished">प्रधानपृष्ठप्रक्रियां करोति :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1487"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठनिर्याणं करोति :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1422"/>
<source>Failed to write data for an image</source>
<translation type="unfinished">चित्राय डाटालेखनं निष्फलम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1453"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1427"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation type="unfinished">चित्रलोड्करणं निष्फलम् : %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1432"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation type="unfinished">चित्रवर्णिकालोड्करणं निष्फलम् : %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1437"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation type="unfinished">चित्रनिर्वाहाय अपर्याप्तस्मृतिः</translation>
</message>
12759,8 → 12798,28
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="5040"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="5041"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="556"/>
<source>Group</source>
<translation type="unfinished">समूहः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="560"/>
<source>RegularPolygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="564"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="568"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="4654"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="4655"/>
<source>Copy of</source>
<translation type="unfinished">अस्य कापी</translation>
</message>
12877,87 → 12936,87
<context>
<name>PageItem_ImageFrame</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="429"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="336"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="441"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished">चित्रम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="340"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="435"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="447"/>
<source>Embedded Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="337"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="371"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="437"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="464"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="349"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="476"/>
<source>File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="102"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="438"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="357"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="450"/>
<source>Original PPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="350"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="439"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="115"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="362"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="451"/>
<source>Actual PPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="116"/>
<source>Size:</source>
<translation type="unfinished">परिमाणम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="355"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="440"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="452"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation type="unfinished">वर्णस्य अन्तरम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="109"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="360"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="444"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="372"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="456"/>
<source>Unknown</source>
<translation type="unfinished">अज्ञातम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="451"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="463"/>
<source>Page:</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="453"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="465"/>
<source>Pages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="375"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="462"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="387"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="474"/>
<source>Embedded Image missing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="377"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="464"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="389"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="476"/>
<source>missing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="467"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="394"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="479"/>
<source>No Image Loaded</source>
<translation type="unfinished">किमपि चित्रं न लोड्कृतम्</translation>
</message>
12965,11 → 13024,11
<context>
<name>PageItem_LatexFrame</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="247"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="267"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="242"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="262"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="410"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="415"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="420"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="580"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="576"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">दोषः</translation>
</message>
12990,23 → 13049,23
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="248"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="252"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="243"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="247"/>
<source>Could not create a temporary file to run the application!</source>
<translation type="unfinished">प्रयोगं चालयितुं तात्कालिकफैल् उत्पादयितुं न शक्यते!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="416"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="411"/>
<source>The application &quot;%1&quot; failed to start! Please check the path: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="427"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="422"/>
<source>Running the application &quot;%1&quot; failed!</source>
<translation type="unfinished">&quot;%1&quot; प्रयोगस्य चालनं निष्फलम्!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="581"/>
<source>Running</source>
<translation type="unfinished">चलति</translation>
</message>
13015,27 → 13074,27
<translation type="obsolete">&quot;%1&quot; प्रयोगस्य आरम्भः निष्फलः!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="421"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="416"/>
<source>The application &quot;%1&quot; crashed!</source>
<translation type="unfinished">&quot;%1&quot; प्रयोगः त्रुटितः!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="570"/>
<source>Application</source>
<translation type="unfinished">प्रयोगः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="571"/>
<source>DPI</source>
<translation type="unfinished">DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="577"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="573"/>
<source>State</source>
<translation type="unfinished">राज्यम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="578"/>
<source>Finished</source>
<translation type="unfinished">समाप्तम्</translation>
</message>
13045,23 → 13104,23
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="268"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="272"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="263"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="267"/>
<source>The config file didn&apos;t specify a executable path!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="573"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="569"/>
<source>Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="237"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="232"/>
<source>No configuration defined to run the application!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="433"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="429"/>
<source>No application defined</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13128,32 → 13187,32
<context>
<name>PageItem_TextFrame</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3573"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3533"/>
<source>Linked Text</source>
<translation type="unfinished">सम्बद्धविषयः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3575"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3535"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="unfinished">विषयाबन्धः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3579"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3539"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation type="unfinished">अधिकरणानि : </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3587"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3547"/>
<source>Lines: </source>
<translation type="unfinished">रेखाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3593"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3553"/>
<source>Words: </source>
<translation type="unfinished">शब्दाः : </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3601"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3561"/>
<source>Chars: </source>
<translation type="unfinished">सम्प्रतीकाः : </translation>
</message>
13387,118 → 13446,167
<context>
<name>PaintManagerDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="79"/>
<source>Solid Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="81"/>
<source>Gradients</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="90"/>
<source>Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="99"/>
<source>Scribus Swatches</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="103"/>
<source>User Swatches</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="111"/>
<source>Merge Color Set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="264"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="314"/>
<source>Sort by Name</source>
<translation type="unfinished">नाम्ना पृथक्त्वं कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="265"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="315"/>
<source>Sort by Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="266"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="316"/>
<source>Sort by Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="365"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="353"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="unfinished">आयानीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="354"/>
<source>Add</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="355"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished">सम्पादय (E)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="393"/>
<source>Load File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="394"/>
<source>Load Set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="384"/>
<source>Rename</source>
<translation type="unfinished">पुनर्नाम दद</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="442"/>
<source>New Gradient</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="460"/>
<source>New Color</source>
<translation type="unfinished">नूतनवर्णः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="478"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="510"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="573"/>
<source>Rename Entry</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="628"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="661"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="unfinished">%1 इत्यस्य कापी</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="586"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="741"/>
<source>Selected Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="640"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="796"/>
<source>Do you really want to clear all your gradients?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="663"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="816"/>
<source>Do you really want to clear all your colors and gradients?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="777"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="873"/>
<source>Do you really want to clear all your patterns?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1060"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">सर्वाः समर्थिताः रचनाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="781"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1004"/>
<source>Scribus Gradient Files &quot;*.sgr&quot; (*.sgr *.SGR);;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="782"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1005"/>
<source>Gimp Gradient Files &quot;*.ggr&quot; (*.ggr *.GGR);;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="783"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1006"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">सर्वफैल्स् (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="787"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1010"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1153"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">उद्घाटय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="815"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1038"/>
<source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="816"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1039"/>
<source>Import Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="824"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1047"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">सूचना</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="824"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1047"/>
<source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import.
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
13507,12 → 13615,23
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="573"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1825"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="unfinished">नाम :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1193"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="unfinished">कोशं वृणु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1221"/>
<source>Loading Patterns</source>
<translation type="unfinished">वैचित्र्याणि लोड् करोति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1825"/>
<source>Choose a Name</source>
<translation type="unfinished">एकं नाम वृणु</translation>
</message>
13530,27 → 13649,27
<context>
<name>PathAlongPathPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="70"/>
<source>Path Along Path...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="71"/>
<source>Bends a Polygon along a Path.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="75"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">मार्गसाधनानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="102"/>
<source>Bends a Polygon along a Polyline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="103"/>
<source>This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13609,7 → 13728,7
<name>PathConnectPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="97"/>
<source>Connect Paths</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13624,7 → 13743,7
<translation type="unfinished">मार्गसाधनानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="98"/>
<source>Connect 2 Polylines.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13647,28 → 13766,28
<translation type="unfinished">मार्गसाधनानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="107"/>
<source>Cuts a Polygon by a Polyline</source>
<translation type="unfinished">बहुरेखया बहुभुजं कर्तयति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="126"/>
<source>Qt Version too old</source>
<translation type="unfinished">Qt संस्करणम् अतिपुरातनम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="126"/>
<source>This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library</source>
<translation type="unfinished">अवरतः Qt लैब्रेरी 4.3.3 संस्करणम् अस्य प्लगिन् कृते आवश्यकम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="154"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="157"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">दोषः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="154"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="157"/>
<source>The cutting line must cross the polygon and
both end points must lie outside of the polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
13928,22 → 14047,22
<translation type="unfinished">मार्गसाधनानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="110"/>
<source>Path Operations</source>
<translation type="unfinished">मार्गकार्याणि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="111"/>
<source>Apply fancy boolean operations to paths.</source>
<translation type="unfinished">मार्गान् प्रति विचित्रबूलियन् कार्याणि प्रयोजय।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="127"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="130"/>
<source>Qt Version too old</source>
<translation type="unfinished">Qt संस्करणम् अतिपुरातनम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="127"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="130"/>
<source>This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library</source>
<translation type="unfinished">अवरतः Qt लैब्रेरी 4.3.3 संस्करणम् अस्य प्लगिन् कृते आवश्यकम्</translation>
</message>
13952,7 → 14071,7
<name>PathStrokerPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="76"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="102"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="105"/>
<source>Create Path from Stroke</source>
<translation type="unfinished">स्ट्रोक् तः मार्गम् उत्पादय</translation>
</message>
13962,7 → 14081,7
<translation type="unfinished">मार्गसाधनानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="106"/>
<source>Converts the stroke of a Path to a filled Path.</source>
<translation type="unfinished">मार्गस्य स्ट्रोक् पूरितमार्गं प्रति विकारयति</translation>
</message>
13970,79 → 14089,44
<context>
<name>PatternDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="134"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="unfinished">कोशं वृणु</translation>
<translation type="obsolete">कोशं वृणु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="162"/>
<source>Loading Patterns</source>
<translation type="unfinished">वैचित्र्याणि लोड् करोति</translation>
<translation type="obsolete">वैचित्र्याणि लोड् करोति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="296"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">सर्वफैल्स् (*)</translation>
<translation type="obsolete">सर्वफैल्स् (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="310"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">उद्घाटय</translation>
<translation type="obsolete">उद्घाटय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="15"/>
<source>Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="48"/>
<source>Load File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="55"/>
<source>Load Set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="69"/>
<source>Remove</source>
<translation type="unfinished">अपनय</translation>
<translation type="obsolete">अपनय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="76"/>
<source>Remove All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="99"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">अस्तु</translation>
<translation type="obsolete">अस्तु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="106"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">निरसनं कुरु</translation>
<translation type="obsolete">निरसनं कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="85"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="unfinished">नाम :</translation>
<translation type="obsolete">नाम :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="85"/>
<source>Rename Entry</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.cpp" line="213"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">सर्वाः समर्थिताः रचनाः</translation>
<translation type="obsolete">सर्वाः समर्थिताः रचनाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="62"/>
<source>Rename</source>
<translation type="unfinished">पुनर्नाम दद</translation>
<translation type="obsolete">पुनर्नाम दद</translation>
</message>
</context>
<context>
14141,23 → 14225,21
<context>
<name>PctPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="206"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="146"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">आयानीकरोति : %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="209"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="149"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">फैल् परिशीलयति :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="139"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="335"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">समूहः%1</translation>
<translation type="obsolete">समूहः%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="494"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="381"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">वस्तूनि उत्पादयति</translation>
</message>
14362,62 → 14444,62
<translation type="unfinished">पिधत्स्व</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="434"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="445"/>
<source>Scribus - Image Search</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् - चित्रान्वेषणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="434"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="445"/>
<source>No images named &quot;%1&quot; were found.</source>
<translation type="unfinished">&quot;%1&quot; इति नाम्ना किमपि चित्रं न दृष्टम्।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="259"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="278"/>
<source>Not on a Page</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठे नास्ति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="303"/>
<source>JPG</source>
<translation type="unfinished">JPG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="287"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="306"/>
<source>TIFF</source>
<translation type="unfinished">TIFF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="290"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="309"/>
<source>PSD</source>
<translation type="unfinished">PSD</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="293"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="312"/>
<source>EPS/PS</source>
<translation type="unfinished">EPS/PS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="315"/>
<source>PDF</source>
<translation type="unfinished">PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="299"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="318"/>
<source>JPG2000</source>
<translation type="unfinished">JPG2000</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="305"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="324"/>
<source>emb. PSD</source>
<translation type="unfinished">emb. PSD</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="330"/>
<source>Unknown</source>
<translation type="unfinished">अज्ञातम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="328"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="347"/>
<source>n/a</source>
<translation type="unfinished">अनुपलब्धम्</translation>
</message>
14527,12 → 14609,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="228"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="247"/>
<source>Sort by Name</source>
<translation type="unfinished">नाम्ना पृथक्त्वं कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="230"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="249"/>
<source>Sort by Page</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठेन पृथक्त्वं कुरु</translation>
</message>
14657,9 → 14739,9
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="270"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="136"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.cpp" line="289"/>
<source>Embedded Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
14667,122 → 14749,122
<context>
<name>PictureBrowser</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="405"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="738"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="818"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="902"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="947"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1053"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1248"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="408"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="754"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="834"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="918"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="963"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1069"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1264"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1334"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1443"/>
<source>Picture Browser Error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="405"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="408"/>
<source>No Image(s) Selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="738"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1248"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="754"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1264"/>
<source>You have to create a category first</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="902"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="918"/>
<source>No image(s) selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="947"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="963"/>
<source>No page/image frame selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1053"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1069"/>
<source>Directory does not exist</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1211"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1227"/>
<source>Select Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1290"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1306"/>
<source>Import Image Collection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1290"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1312"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1306"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1328"/>
<source>Scribus ImageCollection (*.sic)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1312"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1328"/>
<source>Export Image Collection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1334"/>
<source>You have to select something you want to export</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1443"/>
<source>No tag entered</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1723"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1739"/>
<source>Image still loading</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1731"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1747"/>
<source>JPG</source>
<translation type="unfinished">JPG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1735"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1751"/>
<source>TIFF</source>
<translation type="unfinished">TIFF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1739"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1755"/>
<source>PSD</source>
<translation type="unfinished">PSD</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1743"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1759"/>
<source>EPS/PS</source>
<translation type="unfinished">EPS/PS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1747"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1763"/>
<source>PDF</source>
<translation type="unfinished">PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1751"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1767"/>
<source>JPG2000</source>
<translation type="unfinished">JPG2000</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1759"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1775"/>
<source>emb. PSD</source>
<translation type="unfinished">emb. PSD</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1763"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1779"/>
<source>not available</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1788"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1804"/>
<source>No image selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
15386,13 → 15468,13
<translation type="unfinished">प्लगिन् : %1 लोड् निष्फलम् : %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="346"/>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="347"/>
<source>Plugin: %1 initialized ok </source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished">प्लगिन् : %1 आरब्धं सम्यक् </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/pluginmanager.cpp" line="349"/>
<source>Plugin: %1 failed post initialization</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished">प्लगिन् : %1 पोस्ट् आरम्भः निष्फलः</translation>
15447,9 → 15529,22
</message>
</context>
<context>
<name>PolyVectorDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polyprops.cpp" line="19"/>
<source>Polygon Properties</source>
<translation type="unfinished">बहुभुजविशेषाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polyprops.cpp" line="32"/>
<source>End Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PolygonProps</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polyprops.cpp" line="20"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polyprops.cpp" line="49"/>
<source>Polygon Properties</source>
<translation type="unfinished">बहुभुजविशेषाः</translation>
</message>
15462,63 → 15557,74
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="31"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="33"/>
<source>Corn&amp;ers:</source>
<translation type="unfinished">कोणाः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="43"/>
<source>Number of corners for polygons</source>
<translation type="unfinished">बहुभुजेभ्यः कोणानां सङ्ख्या</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="54"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="56"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation type="unfinished">परिवर्तनम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="79"/>
<source>Degrees of rotation for polygons</source>
<translation type="unfinished">बहुभुजेभ्यः परिवर्तनस्य डिग्रीस्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="122"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="98"/>
<source>Inner Rotation:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="190"/>
<source>Inner C&amp;urvature:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="223"/>
<source>Outer Curvature:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="284"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation type="unfinished">प्रतिदर्शबहुभुजः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="144"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="133"/>
<source>Apply Convex/Concave Factor to change shape of Polygons</source>
<translation type="unfinished">बहुभुजानां रूपं परिणमितुम्, कोन्वेक्स्/कोन्केव् गुणसङ्ख्यां प्रयोजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="136"/>
<source>Apply &amp;Factor</source>
<translation type="unfinished">गुणनसङ्ख्यां प्रयोजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="145"/>
<source>&amp;Factor:</source>
<translation type="unfinished">गुणनसङ्ख्या :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="172"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="155"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="171"/>
<source>A negative value will make the polygon concave (or star shaped), a positive value will make it convex</source>
<translation type="unfinished">व्यतिरेकमूल्येन बहुभुजः कोन्केव् (नक्षत्ररूपं वा) भविष्यति, अन्वयमूल्येन कोन्वेक्स् भविष्यति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="217"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="200"/>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="230"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/polygonwidgetbase.ui" line="207"/>
<source>C&amp;urvature:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PositionSetterWidget</name>
15556,104 → 15662,84
<context>
<name>Preferences</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="73"/>
<source>Preferences</source>
<translation type="unfinished">ऐच्छिकाः</translation>
<translation type="obsolete">ऐच्छिकाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="76"/>
<source>General</source>
<translation type="unfinished">सामान्यम्</translation>
<translation type="obsolete">सामान्यम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="79"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्रम्</translation>
<translation type="obsolete">लेख्यपत्रम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="82"/>
<source>Guides</source>
<translation type="unfinished">दर्शयितारः</translation>
<translation type="obsolete">दर्शयितारः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="85"/>
<source>Typography</source>
<translation type="unfinished">टैपोग्रफी</translation>
<translation type="obsolete">टैपोग्रफी</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="88"/>
<source>Tools</source>
<translation type="unfinished">साधनानि</translation>
<translation type="obsolete">साधनानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="91"/>
<source>Hyphenator</source>
<translation type="unfinished">हैफनेटर्</translation>
<translation type="obsolete">हैफनेटर्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="94"/>
<source>Fonts</source>
<translation type="unfinished">फोण्ट्स्</translation>
<translation type="obsolete">फोण्ट्स्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="100"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation type="unfinished">पूर्वप्रयाणसत्यापनकर्ता</translation>
<translation type="obsolete">पूर्वप्रयाणसत्यापनकर्ता</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="105"/>
<source>Color Management</source>
<translation type="unfinished">वर्णप्रबन्धः</translation>
<translation type="obsolete">वर्णप्रबन्धः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="120"/>
<source>PDF Export</source>
<translation type="unfinished">PDF निर्याणम्</translation>
<translation type="obsolete">PDF निर्याणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="125"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्रवस्तुगुणाः</translation>
<translation type="obsolete">लेख्यपत्रवस्तुगुणाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="130"/>
<source>Table of Contents and Indexes</source>
<translation type="unfinished">विषयसूची तथा अनुक्रमण्यः</translation>
<translation type="obsolete">विषयसूची तथा अनुक्रमण्यः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="133"/>
<source>Keyboard Shortcuts</source>
<translation type="unfinished">कीबोर्ड् सरलमार्गाः</translation>
<translation type="obsolete">कीबोर्ड् सरलमार्गाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="136"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैप्बुक्</translation>
<translation type="obsolete">स्क्रैप्बुक्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="139"/>
<source>Display</source>
<translation type="unfinished">प्रदर्शनम्</translation>
<translation type="obsolete">प्रदर्शनम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="142"/>
<source>External Tools</source>
<translation type="unfinished">बाह्यसाधनानि</translation>
<translation type="obsolete">बाह्यसाधनानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="145"/>
<source>Miscellaneous</source>
<translation type="unfinished">विविधः</translation>
<translation type="obsolete">विविधः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="149"/>
<source>Plugins</source>
<translation type="unfinished">प्लगिन्स्</translation>
<translation type="obsolete">प्लगिन्स्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs.cpp" line="97"/>
<source>Printer</source>
<translation type="unfinished">मुद्रकः</translation>
<translation type="obsolete">मुद्रकः</translation>
</message>
</context>
<context>
15827,109 → 15913,102
<context>
<name>PrefsDialogBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="197"/>
<source>Export...</source>
<translation type="unfinished">निर्याणं कुरु...</translation>
<translation type="obsolete">निर्याणं कुरु...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="198"/>
<source>&amp;Defaults</source>
<translation type="unfinished">मूलभूतानि</translation>
<translation type="obsolete">मूलभूतानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="199"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation type="unfinished">प्रयोजय</translation>
<translation type="obsolete">प्रयोजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="200"/>
<source>All preferences can be reset here</source>
<translation type="unfinished">सर्वाः ऐच्छिकाः अत्र पुनःस्थापयितुं शक्यते</translation>
<translation type="obsolete">सर्वाः ऐच्छिकाः अत्र पुनःस्थापयितुं शक्यते</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="201"/>
<source>Apply all changes without closing the dialog</source>
<translation type="unfinished">संवादपिधानं विना सर्वान् परिणामान् प्रयोजय</translation>
<translation type="obsolete">संवादपिधानं विना सर्वान् परिणामान् प्रयोजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="202"/>
<source>Export current preferences into file</source>
<translation type="unfinished">फैल् प्रति वर्तमानैच्छिकानां निर्याणं कुरु</translation>
<translation type="obsolete">फैल् प्रति वर्तमानैच्छिकानां निर्याणं कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefsdialogbase.cpp" line="207"/>
<source>Save Preferences</source>
<translation type="unfinished">ऐच्छिकाः सञ्चय</translation>
<translation type="obsolete">ऐच्छिकाः सञ्चय</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PrefsManager</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2220"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2230"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2243"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2253"/>
<source>PostScript</source>
<translation type="unfinished">पोस्ट्स्क्रिप्ट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="809"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="815"/>
<source>Migrate Old Scribus Settings?</source>
<translation type="unfinished">पुरातनस्क्रैबस् निर्धारणानि स्थानान्तरं कुरु?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="810"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="816"/>
<source>Scribus has detected existing Scribus 1.3.5 preferences files.
Do you want to migrate them to the new Scribus version?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1782"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1799"/>
<source>Could not open preferences file &quot;%1&quot; for writing: %2</source>
<translation type="unfinished">लेखनाय &quot;%1&quot; ऐच्छिकफैल् उद्घाटयितुं न शक्यते : %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1793"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1810"/>
<source>Writing to preferences file &quot;%1&quot; failed: QIODevice status code %2</source>
<translation type="unfinished">&quot;%1&quot; ऐच्छाकाः फैल् प्रति लेखनं निष्फलम् : QIODevice स्थितिकोड् %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1808"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1825"/>
<source>Failed to open prefs file &quot;%1&quot;: %2</source>
<translation type="unfinished">&quot;%1&quot; ऐच्छकफैल् उद्घाटनं निष्फलम् : %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1818"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1835"/>
<source>Failed to read prefs XML from &quot;%1&quot;: %2 at line %3, col %4</source>
<translation type="unfinished">&quot;%1&quot; तः एच्छिकानां XML पठनं निष्फलम् : %2 %3 पङ्क्तौ, %4 स्तम्भे</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2221"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2230"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2244"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2253"/>
<source>Postscript</source>
<translation type="unfinished">पोस्ट्स्क्रिप्ट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2615"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2618"/>
<source>Error Writing Preferences</source>
<translation type="unfinished">ऐच्छिकानां लेखने दोषः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2617"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2620"/>
<source>Scribus was not able to save its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Please check file and directory permissions and available disk space.</source>
<comment>scribus app error</comment>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् स्वस्य ऐच्छिकाः सञ्चयितुं न शक्नोति :&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;फैल्कोशयोः अनुमतीः तथा उपलब्धं डिस्क् अन्तरं च कृपया परीक्षस्व।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2634"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2637"/>
<source>Error Loading Preferences</source>
<translation type="unfinished">ऐच्छिकानां लोड्करणे दोषः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2636"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2639"/>
<source>Scribus was not able to load its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Default settings will be loaded.</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् स्वस्य ऐच्छिकाः लोड्कर्तुं न शक्नोति :&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;मूलभूतनिर्धारणानि लोड्कृतानि भविष्यन्ति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2308"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2332"/>
<source>No valid renderframe config found. Using defaults!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
15938,26 → 16017,31
<name>Prefs_ColorManagement</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="28"/>
<source>Monitor profiles can only be changed when no documents are open</source>
<source>Monitor profiles can only be changed when no documents are open.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="53"/>
<source>&lt;qt&gt;Color Management cannot be activated due to missing color profiles.&lt;/br&gt;You need to install at least one RGB and one CMYK profile.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="62"/>
<source>Perceptual</source>
<translation type="unfinished">अनुभवपूर्वम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="62"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation type="unfinished">सापेक्षिकं कोलोरिमेट्रिक्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="63"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished">परिपूर्णता</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="63"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation type="unfinished">अत्यन्तं कोलोरिमेट्रिक्</translation>
</message>
15972,87 → 16056,87
<translation type="unfinished">वर्णप्रबन्धः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="83"/>
<source>Document Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="97"/>
<source>Activate Color Management</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="104"/>
<source>Simulate Printer on the Screen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="111"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation type="unfinished">मुद्रकान्तरं प्रति सर्ववर्णान् परिवर्तय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="118"/>
<source>Mark Colors out of Gamut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="125"/>
<source>Use Blackpoint Compensation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="135"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="154"/>
<source>Document Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="176"/>
<source>RGB Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="196"/>
<source>CMYK Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="216"/>
<source>RGB Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="210"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="229"/>
<source>CMYK Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="223"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="242"/>
<source>Printer:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="257"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="276"/>
<source>Document Rendering Intents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="295"/>
<source>Images:</source>
<translation type="unfinished">चित्राणि :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="286"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="305"/>
<source>Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished">पिण्डवर्णाः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="320"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="339"/>
<source>Monitor Profile</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagementbase.ui" line="361"/>
<source>Monitor:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
17640,7 → 17724,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="363"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtools.cpp" line="373"/>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<translation type="unfinished">नीलस्फटिकाय ऊतक्षौमपादांशुकस्य विनिमयं कृतम्</translation>
</message>
17942,6 → 18026,16
<source>Pen Width:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="1445"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_itemtoolsbase.ui" line="1492"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Prefs_KeyboardShortcuts</name>
18633,201 → 18727,201
<translation type="unfinished">अत्यन्तं कोलोरिमेट्रिक्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="323"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="340"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="351"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="368"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1332"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="394"/>
<source>No Script</source>
<translation type="unfinished">स्क्रिप्ट् न</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="539"/>
<source>InfoString</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="542"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="966"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="570"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="994"/>
<source>No Effect</source>
<translation type="unfinished">प्रभावः न</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="543"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="967"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="571"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="995"/>
<source>Blinds</source>
<translation type="unfinished">अन्धीकरोति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="544"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="968"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="572"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="996"/>
<source>Box</source>
<translation type="unfinished">पेटिका</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="545"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="969"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="573"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="997"/>
<source>Dissolve</source>
<translation type="unfinished">विलीनय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="546"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="970"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="998"/>
<source>Glitter</source>
<translation type="unfinished">प्रकाशः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="547"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="971"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="999"/>
<source>Split</source>
<translation type="unfinished">छिन्धि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="548"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="972"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="576"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1000"/>
<source>Wipe</source>
<translation type="unfinished">मार्जय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="551"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="975"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1003"/>
<source>Push</source>
<translation type="unfinished">नुद</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="552"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="976"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="580"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1004"/>
<source>Cover</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="553"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="977"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="581"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1005"/>
<source>Uncover</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="554"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="978"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1006"/>
<source>Fade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="602"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="630"/>
<source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document.</source>
<translation type="unfinished">PDF मध्ये फोण्ट्स् अन्तस्स्थापय। फोण्ट्स् अन्तस्स्थापनं तव लेख्यपत्रस्य परिलेखम् आलोकं च रक्षति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="603"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="631"/>
<source>Enables presentation effects when using Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode.</source>
<translation type="unfinished">ये पूर्णपटप्रकारे एतत् समर्थयन्ति तेषां Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; तथा अन्येषां PDF दर्शकानाम् उपयोगसमये प्रस्तुतिप्रभावान् प्रकारयति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="604"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="632"/>
<source>Show page previews of each page listed above.</source>
<translation type="unfinished">उपरि सूचितस्य प्रत्येकपृष्ठस्य पृष्ठपूर्वदृश्यान् दर्शय।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="633"/>
<source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition.</source>
<translation type="unfinished">वृतपृष्ठे प्रस्तुतेः आरम्भात् पूर्वम् पृष्ठदर्शनसमयस्य दैर्घ्यम्। 0 स्थापनेन स्वचालितपृष्ठसङ्क्रमणं निष्प्रकारितं भविष्यति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="606"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="634"/>
<source>Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
<translation type="unfinished">प्रभावचालनसमयस्य दैर्घ्यम्। ह्रस्वतरसमयः प्रभावं वेगीकरोति, दीर्घतरसमयः प्रभावं मन्दीकरोति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="607"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="635"/>
<source>Type of the display effect.</source>
<translation type="unfinished">प्रदर्शनप्रभावस्य वर्गः।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="608"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="636"/>
<source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
<translation type="unfinished">छेदस्य तथा अन्धीकरणस्य प्रभावेभ्यः चलन्तीनां रेखाणां प्रभावस्य दिक्।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="609"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="637"/>
<source>Starting position for the box and split effects.</source>
<translation type="unfinished">पेटिकायाः तथा छेदस्य प्रभावेभ्यः आरम्भस्थानम्।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="610"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="638"/>
<source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
<translation type="unfinished">प्रकाशस्य अथवा मार्जनस्य प्रभावानां दिक्।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="611"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="639"/>
<source>Apply the selected effect to all pages.</source>
<translation type="unfinished">सर्वपृष्ठानि प्रति वृतप्रभावं प्रयोजय।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="612"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="640"/>
<source>Convert all glyphs in the document to outlines.</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्रे सर्वाणि ग्लिफ्स् परिलेखान् प्रति विकारय।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="613"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="641"/>
<source>Show the document in single page mode</source>
<translation type="unfinished">एककपृष्ठप्रकारे लेख्यपत्रं दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="614"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="642"/>
<source>Show the document in single page mode with the pages displayed continuously end to end like a scroll</source>
<translation type="unfinished">स्क्रोल् इव सन्ततिरूपेण अन्तात् अन्तं प्रदर्शितैः पृष्ठैः सह एककपृष्ठप्रकारे लेख्यपत्रं दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="615"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="643"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the left</source>
<translation type="unfinished">वामे प्रदर्शतात् प्रथमपृष्ठात् आरभ्य अभिमुखपृष्ठैः सह लेख्यपत्रं दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="616"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="644"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the right</source>
<translation type="unfinished">दक्षिणे प्रदर्शतात् प्रथमपृष्ठात् आरभ्य अभिमुखपृष्ठैः सह लेख्यपत्रं दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="617"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="645"/>
<source>Use the viewer&apos;s defaults or the user&apos;s preferences if set differently from the viewer defaults</source>
<translation type="unfinished">दर्शकमूलभूतेभ्यः भिन्नतया स्थापितञ्चेत् दर्शकमूलभूतानि अथवा प्रयोक्तुः ऐच्छिकाः उपयोजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="618"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="646"/>
<source>Enables viewing the document in full screen</source>
<translation type="unfinished">पूर्णपटे लेख्यपत्रदर्शनं प्रकारयति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="619"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="647"/>
<source>Display the bookmarks upon opening</source>
<translation type="unfinished">उद्घाटिते सति पुस्तकचिह्नानि प्रदर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="620"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="648"/>
<source>Display the page thumbnails upon opening</source>
<translation type="unfinished">उद्घाटिते सति पृष्ठसङ्कुचितचित्राणि प्रदर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="621"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="649"/>
<source>Forces the displaying of layers. Useful only for PDF 1.5+.</source>
<translation type="unfinished">संस्तरप्रदर्शनस्य आग्रहं करोति। PDF 1.5+ कृते एव उपयुज्यम्।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="622"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="650"/>
<source>Hides the Tool Bar which has selection and other editing capabilities</source>
<translation type="unfinished">साधनपट्टं तिरोधत्ते, यस्मिन् वरणं तथा अन्यसम्पादनशक्यताः सन्ति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="623"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="651"/>
<source>Hides the Menu Bar for the viewer, the PDF will display in a plain window. </source>
<translation type="unfinished">दर्शकाय मेनुपट्टं तिरोधत्ते, स्पष्टविण्डो मध्ये PDF प्रदर्शयिष्यति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="624"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="652"/>
<source>Fit the document page or pages to the available space in the viewer window.</source>
<translation type="unfinished">दर्शकविण्डो मध्ये उपलब्धम् अन्तरं प्रति लेख्यपत्रपृष्ठं पृष्ठानि वा उचितानि कुरु।</translation>
</message>
19597,47 → 19691,52
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="242"/>
<source>Check for part filed image frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="249"/>
<source>Check image resolution</source>
<translation type="unfinished">चित्रविश्लेषणं परीक्षस्व</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="254"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="261"/>
<source>Minimum Resolution:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="261"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="268"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="281"/>
<source> dpi</source>
<translation type="unfinished"> dpi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="287"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="294"/>
<source>Maximum Resolution:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="303"/>
<source>Check for placed PDF files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="303"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="310"/>
<source>Check for GIF images</source>
<translation type="unfinished">GIF चित्रेभ्यः परीक्षस्व</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="310"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="317"/>
<source>Check for PDF Annotations and Fields</source>
<translation type="unfinished">PDF वार्तिकेभ्यः क्षेत्रेभ्यः च परीक्षस्व</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="317"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="324"/>
<source>Check for Visible/Printable mismatch in layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="331"/>
<source>Ignore non-printable layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
20150,7 → 20249,7
<translation type="unfinished">न दर्शितम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_tableofcontents.cpp" line="203"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_tableofcontents.cpp" line="214"/>
<source>Table of Contents %1</source>
<translation type="unfinished">विषयसूची %1</translation>
</message>
20904,176 → 21003,176
<translation type="obsolete">पारदर्शितानिर्धारणानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4964"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5034"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation type="unfinished">स्थिररेखान्तरकरणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4965"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5035"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation type="unfinished">स्वचालितरेखान्तरकरणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4966"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5036"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished">आधाररेखाजालं प्रति पङ्क्तीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1891"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1903"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3691"/>
<source>&amp;X1:</source>
<translation type="unfinished">&amp;X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1892"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3655"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1904"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3692"/>
<source>X&amp;2:</source>
<translation type="unfinished">X&amp;2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1893"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3656"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1905"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3693"/>
<source>Y&amp;1:</source>
<translation type="unfinished">Y&amp;1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1894"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3657"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1906"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3694"/>
<source>&amp;Y2:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1899"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2074"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2153"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3644"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4877"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4949"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2066"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2150"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3681"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4943"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5019"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation type="unfinished">&amp;X-स्थानम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1900"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2075"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2154"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3645"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4879"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1508"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1912"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2067"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2151"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3682"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4945"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation type="unfinished">विस्तारः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1901"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2076"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2155"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3646"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4878"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4950"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1913"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2068"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2152"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3683"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4944"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5020"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Y-स्थानम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1902"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2077"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3647"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4880"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1914"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2069"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2153"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3684"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4946"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation type="unfinished">औन्नत्यम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3391"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3428"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5227"/>
<source>Distance between columns</source>
<translation type="unfinished">स्तम्भानाम् अन्तरे दूरत्वम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3393"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3430"/>
<source>Column width</source>
<translation type="unfinished">स्तम्भविस्तारः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4396"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5083"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4452"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5153"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">कापि शैली न</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4732"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4799"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="unfinished">&quot;%1&quot; नाम अद्वितीयं न।&lt;br/&gt;कृपया अन्यत् वृणु।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4864"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4930"/>
<source>Properties</source>
<translation type="unfinished">विशेषाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4866"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4932"/>
<source>X, Y, &amp;Z</source>
<translation type="unfinished">X, Y, &amp;Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4867"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4933"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation type="unfinished">विषयः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4868"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4934"/>
<source>&amp;Image</source>
<translation type="unfinished">चित्रम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4869"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4935"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation type="unfinished">रूपम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4870"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4936"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation type="unfinished">रेखा</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4871"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4937"/>
<source>&amp;Colors</source>
<translation type="unfinished">वर्णाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4872"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4938"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation type="unfinished">समूहस्थीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4875"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4941"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">नाम</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4876"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4942"/>
<source>Geometry</source>
<translation type="unfinished">रेखागणितम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4881"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4947"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation type="unfinished">परिवर्तनम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4882"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4948"/>
<source>Basepoint:</source>
<translation type="unfinished">आधारबिन्दुः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4883"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4949"/>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">स्तरः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4884"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4887"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4950"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4953"/>
<source>Shape:</source>
<translation type="unfinished">रूपम् :</translation>
</message>
21138,7 → 21237,7
<translation type="obsolete">ह्यू</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4972"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5042"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished">परिपूर्णता</translation>
</message>
21147,387 → 21246,387
<translation type="obsolete">वर्णः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4888"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4954"/>
<source>R&amp;ound
Corners:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4889"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4955"/>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation type="unfinished">स्तम्भाः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4892"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4958"/>
<source>Gap:</source>
<translation type="unfinished">अन्तरम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4893"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4959"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">विस्तारः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4895"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4961"/>
<source>To&amp;p:</source>
<translation type="unfinished">उपरि :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4896"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4962"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation type="unfinished">तलम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4897"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4963"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation type="unfinished">वामः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4898"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4964"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation type="unfinished">दक्षिणम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4899"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4965"/>
<source>T&amp;abulators...</source>
<translation type="unfinished">सारणीकाराः...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="855"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4944"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="859"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5014"/>
<source>Path Text Properties</source>
<translation type="unfinished">मार्गविषयविशेषाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4873"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4939"/>
<source>&amp;Transparency</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4907"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4973"/>
<source>Show Curve</source>
<translation type="unfinished">वक्रं दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4909"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4975"/>
<source>Start Offset:</source>
<translation type="unfinished">ओफ्सेट् आरभस्व :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4910"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4976"/>
<source>Distance from Curve:</source>
<translation type="unfinished">वक्रात् दूरत्वम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4977"/>
<source>Fill Rule</source>
<translation type="unfinished">पूर्तिनियमः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4912"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4978"/>
<source>Even-Odd</source>
<translation type="unfinished">सम-विषमे</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4913"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4979"/>
<source>Non Zero</source>
<translation type="unfinished">अशून्यम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4914"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4920"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4980"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4986"/>
<source>Text &amp;Flow Around Frame</source>
<translation type="unfinished">आबन्धं परितः विषयप्रवाहः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4915"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4921"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4981"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4987"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished">निष्प्रकारितम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4916"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4922"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4982"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4988"/>
<source>Use Frame &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished">आबन्धरूपम् उपयोजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4923"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4983"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4989"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation type="unfinished">बन्धनपेटिकाम् उपयोजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4918"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4924"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4984"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4990"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation type="unfinished">परिलेखरेखाम् उपयोजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4946"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5016"/>
<source>&amp;Free Scaling</source>
<translation type="unfinished">मुक्तमापनम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4947"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5017"/>
<source>Actual X-DPI:</source>
<translation type="unfinished">वास्तविकं X-DPI:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4948"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5018"/>
<source>Actual Y-DPI:</source>
<translation type="unfinished">वास्तविकं Y-DPI:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4951"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5021"/>
<source>X-Sc&amp;ale:</source>
<translation type="unfinished">X-मापकः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4952"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5022"/>
<source>Y-Scal&amp;e:</source>
<translation type="unfinished">Y-मापकः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4953"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5023"/>
<source>Rotation:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4954"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5024"/>
<source>Scale &amp;To Frame Size</source>
<translation type="unfinished">आबन्धपरिमाणं प्रति मापय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4955"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5025"/>
<source>P&amp;roportional</source>
<translation type="unfinished">अनुरूपम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4956"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5026"/>
<source>Image Effects</source>
<translation type="unfinished">चित्रप्रभावाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4957"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5027"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation type="unfinished">विस्तारितचित्रविशेषाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4958"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5028"/>
<source>Input Profile:</source>
<translation type="unfinished">इन्पुट् प्रोफैल् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4959"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5029"/>
<source>Rendering Intent:</source>
<translation type="unfinished">आलेखाशयः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4960"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5030"/>
<source>PDF Compression Method:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4961"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5031"/>
<source>PDF Compression Quality:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4970"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5040"/>
<source>Perceptual</source>
<translation type="unfinished">अनुभवपूर्वम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4971"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5041"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation type="unfinished">सापेक्षिकं कोलोरिमेट्रिक्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4973"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5043"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation type="unfinished">अत्यन्तं कोलोरिमेट्रिक्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4977"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4985"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5047"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5055"/>
<source>Global</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4978"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5048"/>
<source>Automatic</source>
<translation type="unfinished">स्वचालितम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4979"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5049"/>
<source>Lossy - JPEG</source>
<translation type="unfinished">लोस्सी - JPEG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4980"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5050"/>
<source>Lossless - Zip</source>
<translation type="unfinished">लोस्लेस् - जिप्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4981"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5051"/>
<source>None</source>
<translation type="unfinished">किमपि न</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4986"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5056"/>
<source>Maximum</source>
<translation type="unfinished">अधिकतमम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4987"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5057"/>
<source>High</source>
<translation type="unfinished">उन्नतम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4988"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5058"/>
<source>Medium</source>
<translation type="unfinished">माध्यमम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4989"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5059"/>
<source>Low</source>
<translation type="unfinished">न्यूनम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4990"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5060"/>
<source>Minimum</source>
<translation type="unfinished">न्यूनतमम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4999"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5069"/>
<source>Left Point</source>
<translation type="unfinished">वामबिन्दुः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5000"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5070"/>
<source>End Points</source>
<translation type="unfinished">अन्तबिन्दवः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5002"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5072"/>
<source>&amp;Basepoint:</source>
<translation type="unfinished">आधारबिन्दुः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5003"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5073"/>
<source>T&amp;ype of Line:</source>
<translation type="unfinished">रेखावर्गः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5004"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5074"/>
<source>Start Arrow:</source>
<translation type="unfinished">आरम्भबाणः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5005"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5075"/>
<source>End Arrow:</source>
<translation type="unfinished">अन्तबाणः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5006"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5007"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5076"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5077"/>
<source>Scaling:</source>
<translation type="unfinished">मापनम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5017"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5087"/>
<source>Line &amp;Width:</source>
<translation type="unfinished">रेखाविस्तारः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5018"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5088"/>
<source>Ed&amp;ges:</source>
<translation type="unfinished">प्रान्ताः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5021"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5091"/>
<source>Miter Join</source>
<translation type="unfinished">मैटर् सङ्गः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5022"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5092"/>
<source>Bevel Join</source>
<translation type="unfinished">बेवेल् सङ्गः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5023"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5093"/>
<source>Round Join</source>
<translation type="unfinished">गोलाकारसङ्गः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5028"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5098"/>
<source>Flat Cap</source>
<translation type="unfinished">समशिरस्कम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5029"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5099"/>
<source>Square Cap</source>
<translation type="unfinished">समचतुर्भुजशिरस्कम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5030"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5100"/>
<source>Round Cap</source>
<translation type="unfinished">गोलाकारशिरस्कम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5032"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5102"/>
<source>&amp;Endings:</source>
<translation type="unfinished">अन्तानि :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5034"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5104"/>
<source>Cell Lines</source>
<translation type="unfinished">कोष्ठिकारेखाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5035"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5105"/>
<source>Line at Top</source>
<translation type="unfinished">उपरि रेखा</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5036"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5106"/>
<source>Line at the Left</source>
<translation type="unfinished">वामे रेखा</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5037"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5107"/>
<source>Line at the Right </source>
<translation type="unfinished">दक्षिणे रेखा</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5038"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5108"/>
<source>Line at Bottom</source>
<translation type="unfinished">तले रेखा</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5107"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5112"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5182"/>
<source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5149"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5219"/>
<source>Arrow head scale for start of line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5150"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5220"/>
<source>Arrow head scale for end of line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5247"/>
<source>Compression method used in PDF export for the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5178"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5248"/>
<source>Compression quality used in PDF export for the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
21544,115 → 21643,115
<translation type="obsolete">अधिमुद्रणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5040"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5110"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5056"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5126"/>
<source> pt</source>
<translation type="unfinished"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5085"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5155"/>
<source>Name of selected object</source>
<translation type="unfinished">वृतवस्तुनः नाम</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5086"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5156"/>
<source>Horizontal position of current basepoint</source>
<translation type="unfinished">वर्तमानाधारबिन्दोः तिर्यग्रूपस्थानम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5087"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5157"/>
<source>Vertical position of current basepoint</source>
<translation type="unfinished">वर्तमानाधारबिन्दोः ऋजुरूपस्थानम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5088"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5158"/>
<source>Width</source>
<translation type="unfinished">विस्तारः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5089"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5159"/>
<source>Height</source>
<translation type="unfinished">औन्नत्यम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5090"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5160"/>
<source>Rotation of object at current basepoint</source>
<translation type="unfinished">वर्तमानाधारबिन्दौ वस्तुनः परिवर्तनम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5091"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5161"/>
<source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
<translation type="unfinished">यस्मात् मानानि अथवा परिवर्तनकोणाः सूचिताः सः बिन्दुः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5092"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5162"/>
<source>Group the selected objects</source>
<translation type="unfinished">वृतवस्तूनि समूहस्थीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5094"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5164"/>
<source>Flip Horizontal</source>
<translation type="unfinished">तिर्यक् समाक्षिप</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5095"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5165"/>
<source>Flip Vertical</source>
<translation type="unfinished">ऋजु समाक्षिप</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5096"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5166"/>
<source>Move one level up</source>
<translation type="unfinished">एकस्तरम् उपरि चेष्टय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5097"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5167"/>
<source>Move one level down</source>
<translation type="unfinished">एकस्तरम् अधः चेष्टय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5098"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5168"/>
<source>Move to front</source>
<translation type="unfinished">पुरतः आनय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5099"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5169"/>
<source>Move to back</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठतः चेष्टय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5100"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5170"/>
<source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
<translation type="unfinished">यस्मिन् वस्तु विद्यते तं स्तरं सूचयति, वस्तु तले अस्तीति 0 सूचयति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5101"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5171"/>
<source>Lock or unlock the object</source>
<translation type="unfinished">वस्तु पिधत्स्व अथवा उद्घाटय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5102"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5172"/>
<source>Lock or unlock the size of the object</source>
<translation type="unfinished">वस्तुनः परिमाणं पिधत्स्व अथवा उद्घाटय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5104"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5109"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5174"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5179"/>
<source>Disable text flow from lower frames around object</source>
<translation type="unfinished">वस्तु परितः न्यूनतराबन्धेभ्यः विषयप्रवाहं निष्प्रकारय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5105"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5110"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5180"/>
<source>Use the frame shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation type="unfinished">वस्तुनः अधः विषयाबन्धानां विषयप्रवाहाय आबन्धरूपम् उपयोजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5106"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5176"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5181"/>
<source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation type="unfinished">वस्तुनः अधः विषयाबन्धानां विषयप्रवाहाय आबन्धरूपस्य स्थाने बन्धनपेटिकाम् उपयोजय, या सर्वदा दीर्घचतुर्भुजाकारा भवति।</translation>
</message>
21661,199 → 21760,200
<translation type="obsolete">वृतस्य विषयस्य वस्तुनः वा फोण्ट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5115"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5185"/>
<source>Font Size</source>
<translation type="unfinished">फोण्ट् परिमाणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5186"/>
<source>Offset to baseline of characters</source>
<translation type="unfinished">संप्रतीकानाम् आधाररेखां प्रति ओफ्सेट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5117"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5187"/>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation type="unfinished">संप्रतीकानां मापनविस्तारः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5118"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5188"/>
<source>Scaling height of characters</source>
<translation type="unfinished">संप्रतीकानां मापनौन्नत्यम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5119"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5189"/>
<source>Color of text stroke and/or drop shadow, depending which is chosen.If both are chosen, then they share the same color.</source>
<translation type="unfinished">यत् वृतं तदाधारेण, विषयस्ट्रोक् तथा/अथवा पतनच्छायायाः वर्णः। उभे वृते चेत्, उभयोरपि समानवर्णौ स्तः।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5120"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5190"/>
<source>Color of selected text. If Outline text decoration is enabled, this color will be the fill color. If Drop Shadow Text is enabled, then this will be the top most color.</source>
<translation type="unfinished">वृतविषयस्य वर्णः। यदि परिलेखविषयभूषणं प्रकारितम्, तर्हि अयं वर्णः पूर्तिवर्णः भविष्यति। यदि पतनच्छायाविषयः प्रकारितः, तर्हि अयम् उपरिस्थवर्णः भविष्यति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5121"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5191"/>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation type="unfinished">विषयस्ट्रोक् वर्णस्य परिपूर्णता</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5122"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5192"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation type="unfinished">विषयपूर्तेः वर्णस्य परिपूर्णता</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5123"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5193"/>
<source>Right to Left Writing</source>
<translation type="unfinished">दक्षिणतः वामं प्रति लेखनम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5124"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5194"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation type="unfinished">मानविकान्वेषणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="648"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5125"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5012"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5195"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation type="unfinished">रेखायाः अन्तरम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5141"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5211"/>
<source>Change settings for left or end points</source>
<translation type="unfinished">वामस्य अथवा अन्तस्य बिन्दुभ्यः निर्धारणानि परिणम</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5142"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5212"/>
<source>Pattern of line</source>
<translation type="unfinished">रेखायाः वैचित्र्यम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5213"/>
<source>Thickness of line</source>
<translation type="unfinished">रेखायाः स्थूलत्वम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5144"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5214"/>
<source>Type of line joins</source>
<translation type="unfinished">रेखासङ्गानां वर्गः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5145"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5215"/>
<source>Type of line end</source>
<translation type="unfinished">रेखान्तस्य वर्गः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5146"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5216"/>
<source>Line style of current object</source>
<translation type="unfinished">वर्तमानवस्तुनः रेखाशैली</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5152"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5222"/>
<source>Choose the shape of frame...</source>
<translation type="unfinished">आबन्धरूपं वृणु...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5153"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5223"/>
<source>Edit shape of the frame...</source>
<translation type="unfinished">आबन्धरूपं सम्पादय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5154"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5224"/>
<source>Set radius of corner rounding</source>
<translation type="unfinished">गोलाकारकोणस्य त्रिजीवां स्थापय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5155"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5225"/>
<source>Number of columns in text frame</source>
<translation type="unfinished">विषयाबन्धे स्तम्भानां सङ्ख्या</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5226"/>
<source>Switches between Gap or Column width</source>
<translation type="unfinished">अन्तरालस्य अथवा स्तम्भस्य विस्तारयोः अन्तरे स्विच् करोति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5228"/>
<source>Distance of text from top of frame</source>
<translation type="unfinished">आबन्धस्य उपरिभागात् विषयस्य दूरत्वम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5159"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5229"/>
<source>Distance of text from bottom of frame</source>
<translation type="unfinished">आबन्धस्य तलात् विषयस्य दूरत्वम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5230"/>
<source>Distance of text from left of frame</source>
<translation type="unfinished">आबन्धस्य वामतः विषयस्य दूरत्वम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5161"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5231"/>
<source>Distance of text from right of frame</source>
<translation type="unfinished">आबन्धस्य दक्षिणतः विषयस्य दूरत्वम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5162"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5232"/>
<source>Edit tab settings of text frame...</source>
<translation type="unfinished">विषयाबन्धस्य टैब् निर्धारणानि सम्पादय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5164"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5234"/>
<source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
<translation type="unfinished">आबन्धात् भिन्नपरिमाणं चित्रं भवितुम् अनुमोदस्व</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5165"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5235"/>
<source>Horizontal offset of image within frame</source>
<translation type="unfinished">आबन्धस्याभ्यन्तरे चित्रस्य तिर्यग्रूपम् ओफ्सेट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5166"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5236"/>
<source>Vertical offset of image within frame</source>
<translation type="unfinished">आबन्धस्याभ्यन्तरे चित्रस्य ऋजुरूपम् ओफ्सेट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5167"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5237"/>
<source>Resize the image horizontally</source>
<translation type="unfinished">तिर्यग्रूपेण चित्रं पुनराकारीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5168"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5238"/>
<source>Resize the image vertically</source>
<translation type="unfinished">ऋजुरूपेण चित्रं पुनराकारीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5169"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5239"/>
<source>Keep the X and Y scaling the same</source>
<translation type="unfinished">X तथा Y मापने समाने धर</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5240"/>
<source>Keep the aspect ratio</source>
<translation type="unfinished">आलोकानुपातं धर</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5171"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5241"/>
<source>Make the image fit within the size of the frame</source>
<translation type="unfinished">आबन्धपरिमाणे चित्रम् उचितं कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5174"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5244"/>
<source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
<translation type="unfinished">आबन्धस्य स्थाने चित्रस्य परिमाणानि उपयोजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5245"/>
<source>Source profile of the image</source>
<translation type="unfinished">चित्रस्य मूलप्रोफैल्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5176"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5246"/>
<source>Rendering intent for the image</source>
<translation type="unfinished">चित्राय आलेखाशयः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="870"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2755"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="874"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2748"/>
<source>Auto</source>
<translation type="unfinished">स्वतः</translation>
</message>
21862,271 → 21962,274
<translation type="obsolete">यदा वृतं, तदा उपरि पैलेट् मध्ये रूपं सम्पादयेति साधनेन परिलेखरेखां सम्पादयितुं शक्यते। यदा रूपपैलेट् द्वारा सम्पादितम्, तदा इयं द्वितीयविभक्तरेखा भवति, या पूर्वम् वस्तुनः आधः विषयाबन्धानां विषयप्रवाहाय आबन्धस्य रूपे आधारिता।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4902"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4968"/>
<source>Default</source>
<translation type="unfinished">मूलभूतम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4903"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4969"/>
<source>Stair Step</source>
<translation type="unfinished">सोपानपदम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4904"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4970"/>
<source>Skew</source>
<translation type="unfinished">स्क्यू</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4906"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4972"/>
<source>Flip Text</source>
<translation type="unfinished">विषयं समाक्षिप</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4908"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4974"/>
<source>Type:</source>
<translation type="unfinished">वर्गः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4919"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4925"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4985"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4991"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation type="unfinished">चित्रकर्तनमार्गम् उपयोजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4926"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4992"/>
<source>Paragraph St&amp;yle:</source>
<translation type="unfinished">अधिकरणशैली :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4927"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4993"/>
<source>Character St&amp;yle:</source>
<translation type="unfinished">संप्रतीकशैली :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4933"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5000"/>
<source>Word Tracking</source>
<translation type="unfinished">शब्दान्वेषणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4934"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4937"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5001"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5004"/>
<source>Min:</source>
<translation type="unfinished">न्यूनतमम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4935"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5002"/>
<source>Norm:</source>
<translation type="unfinished">सामान्यम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4936"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5003"/>
<source>Glyph Extension</source>
<translation type="unfinished">ग्लिफ् विस्तारणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4938"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5005"/>
<source>Max:</source>
<translation type="unfinished">अधिकतमम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5108"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5113"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5178"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5183"/>
<source>Use the clipping path of the image</source>
<translation type="unfinished">चित्रस्य कर्तनमार्गं उपयोजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5127"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5197"/>
<source>Paragraph style of currently selected text or paragraph</source>
<translation type="unfinished">वर्तमानतया वृतस्य विषयस्य अधिकरणस्य वा अधिकरणशैली</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5128"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5198"/>
<source>Character style of currently selected text or paragraph</source>
<translation type="unfinished">वर्तमानतया वृतस्य विषयस्य अधिकरणस्य वा सम्प्रतीकशैली</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5129"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5199"/>
<source>Remove Direct Paragraph Formatting</source>
<translation type="unfinished">सांसृष्टिकाधिकरणरचनाकरणम् अपनय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5130"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5200"/>
<source>Remove Direct Character Formatting</source>
<translation type="unfinished">सांसृष्टिकसम्प्रतीकरचनाकरणम् अपनय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5136"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5206"/>
<source>Minimal width of spaces between words</source>
<translation type="unfinished">शब्दानामन्तरे अन्तराणां न्यूनतमविस्तारः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5137"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5207"/>
<source>Normal width of spaces between words</source>
<translation type="unfinished">शब्दानामन्तरे अन्तराणां सामान्यविस्तारः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5138"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5208"/>
<source>Minimal shrinkage of glyphs for justification</source>
<translation type="unfinished">परिशोधनाय ग्लिफ्स् इत्येषां न्यूनतमसङ्कोचः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5139"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5209"/>
<source>Maximal extension of glyphs for justification</source>
<translation type="unfinished">परिशोधनाय ग्लिफ्स् इत्येषाम् अधिकतमविस्तारणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5103"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5173"/>
<source>Enable or disable exporting of the object</source>
<translation type="unfinished">वस्तुनिर्याणं प्रकारय अथवा निष्प्रकारय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1028"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4995"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1032"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5065"/>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">स्वेच्छा</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4885"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4886"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4951"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4952"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation type="unfinished">सम्पादय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="656"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4942"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="660"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5009"/>
<source>First Line Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="646"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="650"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5010"/>
<source>Maximum Ascent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="647"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="651"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5011"/>
<source>Font Ascent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="609"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4939"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="613"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5006"/>
<source>Color &amp; Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="819"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4940"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="823"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5007"/>
<source>Advanced Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="639"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4941"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="643"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5008"/>
<source>Style Settings</source>
<translation type="unfinished">शैलीनिर्धारणानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2757"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2750"/>
<source>Baseline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5093"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5163"/>
<source>Ungroup the selected group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5126"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5196"/>
<source>Select the line spacing mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5132"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5202"/>
<source>Set the height of the first line of the text frame to use the tallest height of the included characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5133"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5203"/>
<source>Set the height of the first line of text frame to use the full ascent of the font(s) in use</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5134"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5204"/>
<source>Set the height of the first line of the text frame to the specified line height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4945"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5015"/>
<source>&amp;Page Number:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="706"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4943"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="710"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5013"/>
<source>Columns &amp; Text Distances</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="738"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4932"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="742"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4998"/>
<source>Reset</source>
<translation type="unfinished">पुनःस्थापय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="746"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="750"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4999"/>
<source>Optical Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5065"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5135"/>
<source>Hairline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="734"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4928"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="738"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4994"/>
<source>None</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">किमपि न</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="735"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4929"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="739"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4995"/>
<source>Both Sides</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="736"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4930"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="740"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4996"/>
<source>Left Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="737"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4931"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="741"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4997"/>
<source>Right Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5217"/>
<source>Arrow head style for start of line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5218"/>
<source>Arrow head style for end of line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5172"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5242"/>
<source>Effective horizontal DPI of the image after scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5173"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5243"/>
<source>Effective vertical DPI of the image after scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
22850,7 → 22953,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/gtgettext.cpp" line="155"/>
<location filename="../../../scribus/gtgettext.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/scgtplugin.cpp" line="68"/>
<location filename="../../../scribus/util_formats.cpp" line="217"/>
<source>All Supported Formats</source>
22857,7 → 22960,7
<translation type="unfinished">सर्वाः समर्थिताः रचनाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/gtgettext.cpp" line="183"/>
<location filename="../../../scribus/gtgettext.cpp" line="189"/>
<location filename="../../../scribus/scgtplugin.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/util_formats.cpp" line="264"/>
<source>All Files (*)</source>
23383,40 → 23486,40
<translation type="unfinished">&lt;lpiSettingsEntry&gt; तत्त्वे `नाम&apos; इति गुणः नास्ति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1484"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1688"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1713"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1457"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1658"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1683"/>
<location filename="../../../scribus/scprintengine_gdi.cpp" line="486"/>
<source>All</source>
<translation type="unfinished">सर्वम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1477"/>
<source>Exporting PostScript File</source>
<translation type="unfinished">पोस्ट्स्क्रिप्ट् फैल् निर्याणं करोति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1479"/>
<source>Printing File</source>
<translation type="unfinished">फैल् मुद्रयति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1680"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1650"/>
<source>Black</source>
<translation type="unfinished">कृष्णम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1682"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1652"/>
<source>Cyan</source>
<translation type="unfinished">सियान्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1684"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1654"/>
<source>Magenta</source>
<translation type="unfinished">मेजन्ता</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1686"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1656"/>
<source>Yellow</source>
<translation type="unfinished">पीतम्</translation>
</message>
23500,37 → 23603,37
<translation type="unfinished">%1 दूषितं भवेत् : विश्लेषणटैग्स् अनुपस्थितानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="616"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="632"/>
<source>Scribus Development Version</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् विकाससंस्करणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="617"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="633"/>
<source>You are running a development version of Scribus 1.3.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.x. Saving the current file under 1.3.x renders it unable to be edited in Scribus 1.2.x versions. To preserve the ability to edit in 1.2.x, save this file under a different name and further edit the newly named file and the original will be untouched. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
<translation type="unfinished">Scribus 1.3.x विकाससंस्करणं चालयसि। येन त्वं कार्यं करोषि तत् लेख्यपत्रं स्क्रैबस् 1.2.x मध्ये उत्पादितम्। 1.3.x मध्ये वर्तमानफैल् सञ्चयेन स्क्रैबस् 1.2.x संस्करणेषु तत् सम्पादयितुं न शक्यते। 1.2.x मध्ये सम्पादनशक्तिं रक्षितुम्, एतत् फैल् भिन्ननाम्ना सञ्चय, नूतनतया अभिधत्तं फैल् सम्पादय, अपि च, आदिमम् अस्पृष्टं स्थापितं भविष्यति। अनेन कार्येण सह निश्चयेन अग्रे गन्तुम् इच्छसि किम्?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3523"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3584"/>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
<translation type="unfinished">&lt;p&gt;क्रियावत्पृष्ठात् आरभ्य वर्तमानलेख्यपत्रे उपलब्धेभ्यः पृष्ठेभ्य अधिकपृष्ठानि आयानीकर्तुम् यतसे।&lt;/p&gt;एतेषु एकं वृणु :&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;उत्पादय&lt;/b&gt; अनुपस्थितपृष्ठानि&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;आयानीकुरु&lt;/b&gt; अन्तिमपृष्ठपर्यन्तं पृष्ठानि&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;निरसनं कुरु&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3527"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3588"/>
<source>C&amp;reate</source>
<translation type="unfinished">उत्पादय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3528"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3589"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="unfinished">आयानीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4268"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4327"/>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation type="unfinished">तव लेख्यपत्रपरिणामाः न सञ्चिताः, तान् प्रतिष्ठापयितुं च प्रार्थितोऽसि। अनुसन्तनोतुम् इच्छसि किम्?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="250"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="227"/>
<source>Initializing...</source>
<translation type="unfinished">आरभते...</translation>
</message>
23633,32 → 23736,32
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="591"/>
<source>Font %1 is broken (read stream), no embedding</source>
<translation type="unfinished">%1 फोण्ट् खण्डितम् (पठनप्रवाहः), अन्तःस्थापनं न</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="463"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="469"/>
<source>extracting face %1 from font %2 (offset=%3, nTables=%4)</source>
<translation type="unfinished">%1 मुखं %2 फोण्ट्तः उद्धरति (ओफ्सेट्=%3, nTables=%4)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="476"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="482"/>
<source>memcpy header: %1 %2 %3</source>
<translation type="unfinished">memcpy हेडर् : %1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="485"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="491"/>
<source>table &apos;%1&apos;</source>
<translation type="unfinished">सारणी &apos;%1&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="486"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="492"/>
<source>memcpy table: %1 %2 %3</source>
<translation type="unfinished">memcpy सारणी : %1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="489"/>
<location filename="../../../scribus/fonts/scface_ttf.cpp" line="495"/>
<source>memcpy offset: %1 %2 %3</source>
<translation type="unfinished">memcpy ओफ्सेट् : %1 %2 %3</translation>
</message>
23774,8 → 23877,8
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1703"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1988"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1722"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2039"/>
<source>Document Template: </source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्ररचना : </translation>
</message>
23950,7 → 24053,9
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="176"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="123"/>
24125,7 → 24230,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="419"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="418"/>
<source>Font not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">फोण्ट् न दृष्टम्।</translation>
24196,50 → 24301,50
<translation type="unfinished">नामरहितं संस्तरम् उत्पादयितुं न शक्यते।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="194"/>
<source>Point list must contain at least two points (four values).</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">बिन्दुसूच्याम् अवरतः द्वौ बिन्दू (चत्वारि मूल्यानि) भवितव्यौ।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="240"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="199"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="276"/>
<source>Point list must contain an even number of values.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">बिन्दुसूच्यां मूल्यानां समसङ्ख्या भवितव्या।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="271"/>
<source>Point list must contain at least three points (six values).</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">बिन्दुसूच्याम् अवरतः त्रयः बिन्दवः (षट् मूल्यानि) भवितव्याः।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="405"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="352"/>
<source>Point list must contain at least four points (eight values).</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">बिन्दुसूच्याम् अवरतः चत्वारः बिन्दवः (अष्ट मूल्यानि) भवितव्याः।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="410"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="357"/>
<source>Point list must have a multiple of six values.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">बिन्दुसूच्यां षण्मूल्यानां गुणना भवितव्या।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="513"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="455"/>
<source>Object not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">वस्तु न दृष्टम्।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="643"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="580"/>
<source>Style not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">शैली न दृष्टा।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="669"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="606"/>
<source>Cannot set style on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">अविषयाबन्धे शैलीं स्थापयितुं न शक्यते।</translation>
24403,175 → 24508,175
<translation type="unfinished">समावेशनानुक्रमणी गोचरात् बहिः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="331"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="330"/>
<source>Alignment out of range. Use one of the scribus.ALIGN* constants.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">पङ्क्तीकरणं गोचरात् बहिः। scribus.ALIGN* स्थिराणामेकम् उपयोजय।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="339"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="338"/>
<source>Cannot set text alignment on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">अविषयाबन्धे विषयपङ्क्तीकरणं स्थापयितुं न शक्यते।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="365"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="364"/>
<source>Font size out of bounds - must be 1 &lt;= size &lt;= 512.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">फोण्ट् परिमाणं सीमाभ्यः बहिः, 1 &lt;= परिमाणं &lt;= 512 भवितव्यम्।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="374"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="373"/>
<source>Cannot set font size on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">अविषयाबन्धे फोण्ट् परिमाणं स्थापयितुं न शक्यते।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="403"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="402"/>
<source>Cannot set font on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">अविषयाबन्धे फोण्ट् स्थापयितुं न शक्यते।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="437"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="436"/>
<source>Line space out of bounds, must be &gt;= 0.1.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">रेखान्तरं सीमाभ्यः बहिः, &gt;= 0.1 भवितव्यम्।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="445"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="444"/>
<source>Cannot set line spacing on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">अविषयाबन्धे रेखान्तरकरणं स्थापयितुं न शक्यते।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="474"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="473"/>
<source>Line space mode invalid, must be 0, 1 or 2</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="482"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="481"/>
<source>Cannot set line spacing mode on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="534"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="533"/>
<source>Column gap out of bounds, must be positive.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">स्तम्भान्तरालं सीमाभ्यः बहिः, अन्वयः भवितव्यः।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="542"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="541"/>
<source>Cannot set column gap on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">अविषयाबन्धे स्तम्भान्तरालं स्थापयितुं न शक्यते।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="561"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="560"/>
<source>Column count out of bounds, must be &gt; 1.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">स्तम्भः सीमाभ्यः बहिः, &gt; 1 भवितव्यः।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="569"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="568"/>
<source>Cannot set number of columns on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">अविषयाबन्धे स्तम्भानां सङ्ख्यां स्थापयितुं न शक्यते।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="600"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="599"/>
<source>Selection index out of bounds</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">वरणानुक्रमणी गोचरात् बहिः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="604"/>
<source>Cannot select text in a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">अविषयाबन्धे विषयं वृणोतुं न शक्यते।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="642"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="641"/>
<source>Cannot delete text from a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">अविषयाबन्धात् विषयं लोपयितुं न शक्यते।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="674"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="673"/>
<source>Cannot set text fill on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">अविषयाबन्धे विषयपूरणं स्थापयितुं न शक्यते।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="710"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="709"/>
<source>Cannot set text stroke on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">अविषयाबन्धे विषयस्ट्रोक् स्थापयितुं न शक्यते।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="823"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="822"/>
<source>Cannot set text shade on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">अविषयाबन्धे विषयच्छायां स्थापयितुं न शक्यते।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="863"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="862"/>
<source>Can only link text frames.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">विषयाबन्धानेव सम्बन्धयितुं शक्यते।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="873"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="872"/>
<source>Target frame links to another frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">लक्ष्याबन्धः अन्याबन्धं प्रति सम्बन्धयति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="878"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="877"/>
<source>Target frame is linked to by another frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">लक्ष्याबन्धः अन्याबन्धेन सम्बद्धः।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="883"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="882"/>
<source>Source and target are the same object.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">मूलं लक्ष्यश्च समानवस्तु स्तः।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="908"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="907"/>
<source>Cannot unlink a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">अविषयाबन्धं वियोगयितुं न शक्यते।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="914"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="913"/>
<source>Object is not a linked text frame, can&apos;t unlink.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">वस्तु सम्बद्धविषयाबन्धः नास्ति, वियोजयितुं न शक्यते।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="963"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="962"/>
<source>Cannot convert a non-text frame to outlines.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">परिलेखान् प्रति अविषयाबन्धे विकारयितुं न शक्यते।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="990"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="989"/>
<source>Only text frames can be checked for overflowing</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">आधिक्याय विषयाबन्धान् एव परीक्षितुं शक्यते</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1082"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1081"/>
<source>Can&apos;t set bookmark on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">अविषयाबन्धे पुस्तकचिह्नं स्थापयितुं न शक्यते</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1116"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1115"/>
<source>Can&apos;t get info from a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">अविषयाबन्धात् सूचनां लब्धुं न शक्यते</translation>
24615,42 → 24720,42
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="566"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="531"/>
<source>&amp;Execute Script...</source>
<translation type="unfinished">स्क्रिप्ट् चालय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="45"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="567"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="532"/>
<source>Show &amp;Console</source>
<translation type="unfinished">कोन्सोल् दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="46"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="568"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="533"/>
<source>&amp;About Script...</source>
<translation type="unfinished">स्क्रिप्ट् उद्दिश्य...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="570"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="535"/>
<source>&amp;Script</source>
<translation type="unfinished">स्क्रिप्ट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="571"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="536"/>
<source>&amp;Scribus Scripts</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् स्क्रिप्ट्स्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="572"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="537"/>
<source>&amp;Recent Scripts</source>
<translation type="unfinished">अद्यतनस्क्रिप्ट्स्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="504"/>
<source>About Script</source>
<translation type="unfinished">स्क्रिप्ट् उद्दिश्य</translation>
</message>
24729,7 → 24834,7
<translation type="unfinished">SVG निर्याणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="102"/>
<source>SVG Import</source>
<translation type="unfinished">SVG आयानम्</translation>
</message>
24749,22 → 24854,23
<translation type="unfinished">OpenOffice.org ड्रा (*.sxd *.odg);;सर्वफैल्स् (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="60"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="62"/>
<source>Scribus 1.2.x Support</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् 1.2.x समर्थनम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="739"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="584"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1231"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1056"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="910"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1335"/>
<source>Background</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठपटलः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3027"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2729"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="3151"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3128"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2059"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="4080"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished">अस्य #%1 कापी </translation>
</message>
24886,11 → 24992,8
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् 1.3.0-&gt;1.3.3.x समर्थनम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/serializer.cpp" line="346"/>
<location filename="../../../scribus/serializer.cpp" line="374"/>
<location filename="../../../scribus/serializer.cpp" line="396"/>
<source>Copy of %1 (%2)</source>
<translation type="unfinished">%1 (%2) इत्यस्य कापी</translation>
<translation type="obsolete">%1 (%2) इत्यस्य कापी</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/units.cpp" line="162"/>
24954,7 → 25057,7
<translation type="unfinished">%1;;सर्वफैल्स् (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="169"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="168"/>
<source>Do you really want to overwrite the file:
%1 ?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
25141,34 → 25244,34
<translation type="unfinished">रिक्तं संप्रतीकशैली नाम भवितुं न शक्यते।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1039"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1038"/>
<source>Can only hyphenate text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">विषयाबन्धमेव हैफनेट् कर्तुं शक्यते</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1062"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="1061"/>
<source>Can only dehyphenate text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">विषयाबन्धमेव डीहैफनेट् कर्तुं शक्यते</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="87"/>
<source>Lens Effects</source>
<translation type="unfinished">लेन्स् प्रभावाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="98"/>
<source>PathCutter</source>
<translation type="unfinished">मार्गकर्तयिता</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="102"/>
<source>PathFinder</source>
<translation type="unfinished">मार्गान्वेषयिता</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="97"/>
<source>PathStroker</source>
<translation type="unfinished">मार्गस्ट्रोक् कर्ता</translation>
</message>
25198,12 → 25301,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="90"/>
<source>MeshDistortion</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="94"/>
<source>PathAlongPath</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
25220,13 → 25323,13
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="508"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="507"/>
<source>Text distances out of bounds, must be positive.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="516"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="515"/>
<source>Cannot set text distances on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
25243,12 → 25346,11
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="69"/>
<source>Scribus 1.3.4+ Support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="89"/>
<source>PathConnect</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
25297,15 → 25399,15
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="744"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="779"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="743"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="778"/>
<source>Character scaling out of bounds, must be &gt;= 10</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="752"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="787"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="751"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="786"/>
<source>Cannot set character scaling on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
25393,10 → 25495,34
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scpreview.cpp" line="103"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">समूहः%1</translation>
<translation type="obsolete">समूहः%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="72"/>
<source>Scribus 1.5.0+ Support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="65"/>
<source>Shape Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="72"/>
<source>Sml Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="93"/>
<source>FlattenPath</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/smoothpath/smoothpath.cpp" line="99"/>
<source>SmoothPath</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
25589,84 → 25715,68
<context>
<name>ReformDoc</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="63"/>
<source>Document Setup</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्रस्थापना</translation>
<translation type="obsolete">लेख्यपत्रस्थापना</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="66"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्रम्</translation>
<translation type="obsolete">लेख्यपत्रम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="69"/>
<source>Document Information</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्रसूचना</translation>
<translation type="obsolete">लेख्यपत्रसूचना</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="72"/>
<source>Guides</source>
<translation type="unfinished">दर्शयितारः</translation>
<translation type="obsolete">दर्शयितारः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="76"/>
<source>Display</source>
<translation type="unfinished">प्रदर्शनम्</translation>
<translation type="obsolete">प्रदर्शनम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="79"/>
<source>Typography</source>
<translation type="unfinished">टैपोग्रफी</translation>
<translation type="obsolete">टैपोग्रफी</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="82"/>
<source>Tools</source>
<translation type="unfinished">साधनानि</translation>
<translation type="obsolete">साधनानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="85"/>
<source>Hyphenator</source>
<translation type="unfinished">हैफनेटर्</translation>
<translation type="obsolete">हैफनेटर्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="88"/>
<source>Fonts</source>
<translation type="unfinished">फोण्ट्स्</translation>
<translation type="obsolete">फोण्ट्स्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="91"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation type="unfinished">पूर्वप्रयाणसत्यापनकर्ता</translation>
<translation type="obsolete">पूर्वप्रयाणसत्यापनकर्ता</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="96"/>
<source>PDF Export</source>
<translation type="unfinished">PDF निर्याणम्</translation>
<translation type="obsolete">PDF निर्याणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="101"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्रवस्तुगुणाः</translation>
<translation type="obsolete">लेख्यपत्रवस्तुगुणाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="106"/>
<source>Table of Contents and Indexes</source>
<translation type="unfinished">विषयसूची तथा अनुक्रमण्यः</translation>
<translation type="obsolete">विषयसूची तथा अनुक्रमण्यः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="110"/>
<source>Sections</source>
<translation type="unfinished">विभागाः</translation>
<translation type="obsolete">विभागाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="116"/>
<source>Color Management</source>
<translation type="unfinished">वर्णप्रबन्धः</translation>
<translation type="obsolete">वर्णप्रबन्धः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/reformdoc.cpp" line="462"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation type="unfinished">वर्णानां व्यवस्था</translation>
<translation type="obsolete">वर्णानां व्यवस्था</translation>
</message>
</context>
<context>
26630,28 → 26740,27
<context>
<name>SVGImportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="94"/>
<source>Import &amp;SVG...</source>
<translation type="unfinished">SVG आयानीकुरु...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="109"/>
<source>Imports SVG Files</source>
<translation type="unfinished">SVG फैल्स् आयानीकरोति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="109"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="110"/>
<source>Imports most SVG files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="199"/>
<source>SVG file contains some unsupported features</source>
<translation type="unfinished">SVG फैल् मध्ये कानिचन असमर्थितवैशिष्ट्यानि सन्ति</translation>
<translation type="obsolete">SVG फैल् मध्ये कानिचन असमर्थितवैशिष्ट्यानि सन्ति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="198"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation type="unfinished">फैल् आयानीकर्तुं न शक्यते</translation>
</message>
26659,9 → 26768,7
<context>
<name>SVGPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="340"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="577"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="1270"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="1201"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">समूहः%1</translation>
</message>
27004,28 → 27111,33
<context>
<name>Scribus12Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="110"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="112"/>
<source>Scribus 1.2.x Document</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् 1.2.x लेख्यपत्रम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1802"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1795"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="2263"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished">अस्य #%1 कापी </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="72"/>
<source>Scribus 1.2.x File Format Support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="73"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.2.x formatted files.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="781"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="474"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">समूहः%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1273"/>
<source>You have opened a file produced by Scribus 1.2.x.
If you save it in this version, it will no longer be readable by older Scribus versions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
27034,7 → 27146,7
<context>
<name>Scribus134Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3452"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3540"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished">अस्य #%1 कापी </translation>
</message>
27057,7 → 27169,7
<context>
<name>Scribus13Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="3175"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2505"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished">अस्य #%1 कापी </translation>
</message>
27077,7 → 27189,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1175"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1101"/>
<source>You have opened a file produced by Scribus 1.3.3.x.
If you save it in this version, it will no longer be readable by older Scribus versions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
27086,22 → 27198,22
<context>
<name>Scribus150Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="79"/>
<source>Scribus 1.3.4+ File Format Support</source>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="82"/>
<source>Scribus 1.5.0+ File Format Support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="80"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.3.4 and higher formatted files.</source>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="83"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.5.0 and higher formatted files.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="100"/>
<source>Scribus 1.5.0+ Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="3560"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="4549"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished">अस्य #%1 कापी </translation>
</message>
27109,52 → 27221,52
<context>
<name>ScribusCore</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="167"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="174"/>
<source>Initializing Plugins</source>
<translation type="unfinished">प्लगिन्स् आरभते</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="179"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="186"/>
<source>Initializing Keyboard Shortcuts</source>
<translation type="unfinished">कीबोर्ड् सरलमार्गान् आरभते</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="188"/>
<source>Reading Preferences</source>
<translation type="unfinished">ऐच्छिकाः पठति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="199"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="206"/>
<source>Initializing Image Cache</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="338"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="315"/>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation type="unfinished">फोण्ट्स् कृते अन्वेषयति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="343"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="320"/>
<source>There are no fonts found on your system.</source>
<translation type="unfinished">तव सिस्टम् मध्ये फोण्ट्स् न सन्ति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="344"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="321"/>
<source>Exiting now.</source>
<translation type="unfinished">अधुना निर्गच्छति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="322"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation type="unfinished">अन्तकरदोषः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="325"/>
<source>Font System Initialized</source>
<translation type="unfinished">फोण्ट् सिस्टम् आरब्धम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="194"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="201"/>
<source>Reading Color Profiles</source>
<translation type="unfinished">वर्णप्रोफैल्स् पठति</translation>
</message>
27162,60 → 27274,60
<context>
<name>ScribusDoc</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="247"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="167"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="255"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्रम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="457"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="469"/>
<source>Background</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठपटलः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="815"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="882"/>
<source>An error occurred while opening ICC profiles, color management is not enabled.</source>
<translation type="unfinished">ICC प्रोफैल्स् उद्घाटनसमये दोषः सम्पन्नः, वर्णप्रबन्धः न प्रकारितः।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="827"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12579"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="894"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13269"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation type="unfinished">वर्णानां व्यवस्था</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8383"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8810"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation type="unfinished">निश्चयेन तव सर्वविषयं स्वच्छीकर्तुम् इच्छसि किम्?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8430"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8890"/>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation type="unfinished">उपयोगे भवं वस्तु लोपयितुं न शक्यते</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8430"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8890"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation type="unfinished">%1 वस्तु सम्प्रति कथासम्पादकेन सम्पादितः अस्ति। लोपय इति कार्यं निरस्तं भविष्यति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9017"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9449"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation type="unfinished">कानिचन वस्तूनि पिहितानि सन्ति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9013"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9445"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation type="unfinished">सर्वम् उद्घाटय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9014"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9446"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation type="unfinished">पिहितानि वस्तूनि त्यज</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="10516"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11005"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal gap: %2
Vertical gap: %3</source>
27222,17 → 27334,17
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="6875"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="6975"/>
<source>remove direct paragraph formatting</source>
<translation type="unfinished">सांसृष्टिकाधिकरणरचनाकरणम् अपनय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7107"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7207"/>
<source>remove direct char formatting</source>
<translation type="unfinished">सांसृष्टिकसंप्रतीकरचनाकरणम् अपनय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="10487"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="10976"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
27240,8 → 27352,9
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="4016"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11602"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12065"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12116"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12252"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">समूहः%1</translation>
</message>
27250,7 → 27363,7
<translation type="obsolete">अस्य_कापी_</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1206"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1355"/>
<source>Imported </source>
<comment>Prefix of imported default style</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
27259,87 → 27372,87
<context>
<name>ScribusMainWindow</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="353"/>
<source>Initializing Story Editor</source>
<translation type="unfinished">कथासम्पादकम् आरभते</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="359"/>
<source>Initializing Hyphenator</source>
<translation type="unfinished">हैफनेटर् आरभते</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="373"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="365"/>
<source>Reading Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैप्बुक् पठति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="648"/>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation type="unfinished">अद्यतनम् उद्घाटय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="640"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="656"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="unfinished">आयानीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="647"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="663"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation type="unfinished">निर्याणं कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="673"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="689"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation type="unfinished">अद्यतनं लेपय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="674"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="690"/>
<source>Contents</source>
<translation type="unfinished">अन्तर्गतवस्तूनि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="752"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="768"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation type="unfinished">पूर्वदृश्यनिर्धारणानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="733"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="749"/>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">स्तरः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="739"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="755"/>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation type="unfinished">संस्तरं प्रति प्रेषय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="760"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="776"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation type="unfinished">&amp;PDF विकल्पाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="766"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="782"/>
<source>C&amp;onvert To</source>
<translation type="unfinished">प्रति परिणम</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="805"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="823"/>
<source>&amp;Character</source>
<translation type="unfinished">संप्रतीकः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="823"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="841"/>
<source>&amp;Quote</source>
<translation type="unfinished">उपबन्धः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="848"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="866"/>
<source>S&amp;paces &amp;&amp; Breaks</source>
<translation type="unfinished">अन्तराणि &amp;&amp; खण्डनानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="862"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="880"/>
<source>Liga&amp;ture</source>
<translation type="unfinished">लिगेचर्</translation>
</message>
27348,196 → 27461,201
<translation type="obsolete">पङ्क्तीकरणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1727"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1767"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3974"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4369"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4586"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4725"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9519"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1746"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1786"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4033"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4428"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4652"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4791"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9676"/>
<source>Ready</source>
<translation type="unfinished">सज्जम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1872"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4674"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8062"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1891"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4740"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8130"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्रम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2536"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2609"/>
<source>1 Object selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2538"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2611"/>
<source>%1 Objects selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3360"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3478"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4065"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3422"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3539"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4124"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">उद्घाटय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3493"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3554"/>
<source>Importing Pages...</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठानि आयानीकरोति...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3522"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3583"/>
<source>Import Page(s)</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठम्(पृष्ठानि) आयानीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3564"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3625"/>
<source>Import done</source>
<translation type="unfinished">आयानं समाप्तम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3568"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3629"/>
<source>Found nothing to import</source>
<translation type="unfinished">आयानाय किमपि न दृष्टम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3656"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3717"/>
<source>File does not exist on the specified path :
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3701"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3762"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation type="unfinished">अन्तकरदोषः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3701"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3763"/>
<source>File %1 is not in an acceptable format</source>
<translation type="unfinished">%1 फैल् अङ्गीकार्यरचनायां नास्ति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3722"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3764"/>
<source>The file may be damaged or may have been produced in a later version of Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3790"/>
<source>Loading...</source>
<translation type="unfinished">लोड् करोति...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3869"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3937"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation type="unfinished"> अनेन प्रतिसमाधत्तम् : </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3901"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3969"/>
<source>(converted)</source>
<translation type="unfinished">(विकृतम्)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4207"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4266"/>
<source>Filename and Path for Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4207"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4266"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">सर्वफैल्स् (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4303"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4364"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8094"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8228"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8250"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4362"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4423"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8162"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8296"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8318"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4347"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4406"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्राणि (*.sla *.sla.gz);;सर्वफैल्स् (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4349"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5423"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8085"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4408"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5429"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8153"/>
<source>Save As</source>
<translation type="unfinished">एवं सञ्चय </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4378"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4437"/>
<source>Saving...</source>
<translation type="unfinished">सञ्चयति...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4637"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7947"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4703"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8015"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् द्वारा केचन दोषाः प्रत्यभिज्ञाताः। तान् परिशोधितुं पूर्वप्रयाणसत्यापनकर्तारम् उपयोजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4670"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4736"/>
<source>Printing...</source>
<translation type="unfinished">मुद्रयति...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4711"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4777"/>
<source>Printing failed!</source>
<translation type="unfinished">मुद्रणं निष्फलम्!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4806"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4865"/>
<source>Cannot Cut In-Use Item</source>
<translation type="unfinished">उपयोगे भवं वस्तु कर्तयितुं न शक्यते</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4806"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4865"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled</source>
<translation type="unfinished">%1 वस्तु सम्प्रति कथासम्पादकेन सम्पादितः अस्ति। कर्तनकार्यं निरस्तं भविष्यति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5382"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5372"/>
<source>About Qt</source>
<translation type="unfinished">Qt उद्दिश्य</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5393"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5385"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् संहिता</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5423"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5429"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
<translation type="unfinished">विषयफैल्स् (*.txt);;सर्वफैल्स्(*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6882"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6909"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation type="unfinished">परिमाणम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6882"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6909"/>
<source>Size</source>
<translation type="unfinished">परिमाणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6912"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6939"/>
<source>&amp;Shade:</source>
<translation type="unfinished">छाया :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6912"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="6939"/>
<source>Shade</source>
<translation type="unfinished">छाया</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7016"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7043"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">कापि शैली न</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7688"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7743"/>
<source>An error occurred while opening monitor profile.
Former monitor profile will be used.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
27555,89 → 27673,99
<translation type="obsolete">घोस्ट्स्क्रिप्ट् : EPS चित्राणि अथवा पोस्ट्स्क्रिप्ट् मुद्रणपूर्वदृश्यम् उपयोजयितुं न शक्नोषि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7983"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8051"/>
<source>All</source>
<translation type="unfinished">सर्वम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8031"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8099"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8128"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8196"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8224"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8292"/>
<source>-Page%1</source>
<translation type="unfinished">-पृष्ठम्%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8637"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8824"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation type="unfinished">कानिचन वस्तूनि पिहितानि सन्ति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8633"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8820"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation type="unfinished">सर्वं पिधत्स्व</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="741"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="757"/>
<source>Send to Scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7833"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7889"/>
<source>Ghostscript is not installed on your system, or Scribus is not configured with the path to the software.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7836"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7892"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use Print Preview. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7838"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7894"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use PostScript Print Preview. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7840"/>
<source>Please read our &lt;a href=&quot;http://wiki.scribus.net/index.php/Ghostscript&quot;&gt;help and installation instructions&lt;/a&gt;.</source>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7902"/>
<source>Ghostscript is missing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7844"/>
<source>Ghostscript is missing</source>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8333"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8265"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8536"/>
<source>Click here to leave symbol edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8634"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8573"/>
<source>Editing Symbol: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8586"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">पिधत्स्व</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8821"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation type="unfinished">सर्वम् उद्घाटय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9361"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9515"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">सूचना</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9361"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9515"/>
<source>The program %1 is already running!</source>
<translation type="unfinished">%1 प्रोग्राम् पूर्वमेव चलन्नस्ति!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9400"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9554"/>
<source>The program %1 is missing!</source>
<translation type="unfinished">%1 प्रोग्राम् अनुपस्थितम्!</translation>
</message>
27666,97 → 27794,102
<translation type="obsolete">अन्तरम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1017"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9515"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1035"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9672"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation type="unfinished">X-स्थानम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1018"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9516"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1036"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9673"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation type="unfinished">Y-स्थानम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4145"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9737"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4204"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9880"/>
<source>Do you really want to replace your existing image?</source>
<translation type="unfinished">निश्चयेन तव विद्यमानं चित्रं प्रतिसमाधातुम् इच्छसि किम्?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4093"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4152"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation type="unfinished">निश्चयेन तव सर्वविषयं स्वच्छीकर्तुम् इच्छसि किम्?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="300"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="292"/>
<source>Scribus </source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="962"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="980"/>
<source>Online &amp;Tutorials</source>
<translation type="unfinished">ओन्लैन् उपदेशसंहिताः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3866"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3934"/>
<source>Some color profiles used by this document are not installed:</source>
<translation type="unfinished">अनेन लेख्यपत्रेण उपयुक्तानि कानिचन वर्णप्रोफैल्स् न संस्थापितानि :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8085"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7897"/>
<source>Click the Help button to read Scribus-related Ghostscript help and installation instructions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8153"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">%1;;सर्वफैल्स् (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="339"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="331"/>
<source>Applying User Shortcuts</source>
<translation type="unfinished">प्रयोक्तृसरलमार्गान् प्रयोजयति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7789"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7844"/>
<source>Updating Images</source>
<translation type="unfinished">चित्राणि नवीकरोति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4301"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4362"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4360"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4421"/>
<source>Your document was saved to a temporary file and could not be moved:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4766"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4832"/>
<source>Print engine initialization failed</source>
<translation type="unfinished">मुद्रण इञ्जिन् आरम्भः निष्फलः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3331"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3396"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">सर्वाः समर्थिताः रचनाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9812"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9954"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="unfinished">नाम :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9812"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9954"/>
<source>New Entry</source>
<translation type="unfinished">नूतननिवेशः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7893"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7961"/>
<source>Ghostscript is missing : PostScript Print Preview is not available</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3684"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3745"/>
<source>Document is already opened</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>