Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 18309 → Rev 18310

/trunk/Scribus/resources/translations/po/scribus.sa.ts
14,12 → 14,12
<translation type="unfinished">फैल् परिशीलयति :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2352"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2348"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">समूहः%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3447"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3448"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">वस्तूनि उत्पादयति</translation>
</message>
27,220 → 27,220
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् %1 उद्दिश्य</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation type="unfinished">%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation type="unfinished">%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="182"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="177"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation type="unfinished">घोस्ट्स्क्रिप्ट् संस्करणं %1 उपयोजयति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="184"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="179"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation type="unfinished">किमपि घोस्ट् स्क्रिप्ट् संस्करणम् अनुपलब्धम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<source>Build ID:</source>
<translation type="unfinished">निर्माण ID:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="182"/>
<source>&amp;About</source>
<translation type="unfinished">उद्दिश्य</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="292"/>
<source>Development Team:</source>
<translation type="unfinished">विकासगणः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation type="unfinished">अस्मात् योगदानानि :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="294"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation type="unfinished">मैक् OS&amp;#174; X अक्वा पोर्ट्:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation type="unfinished">विण्डोस्&amp;#174; पोर्ट्:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation type="unfinished">नियुक्तनिर्देशिका :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation type="unfinished">अन्यनिर्देशिका :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="317"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation type="unfinished">टैङ्गो प्रोजेक्ट् प्रतीकाः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="200"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="195"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation type="unfinished">लेखकाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="329"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="324"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation type="unfinished">नियुक्ताः अनुवादाः अनुवादकाश्च :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="331"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="326"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation type="unfinished">पूर्वतनानुवाददातारः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="209"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation type="unfinished">अनुवादाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="340"/>
<source>Homepage</source>
<translation type="unfinished">मुख्यपृष्ठम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="342"/>
<source>Online Reference</source>
<translation type="unfinished">ओन्लैन् सन्दर्भः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="349"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="344"/>
<source>Wiki</source>
<translation type="unfinished">विकी</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="351"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="346"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation type="unfinished">बग्स् तथा वैशिष्ट्यप्रार्थनाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="355"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
<source>Mailing List</source>
<translation type="unfinished">मैलिङ् सूची</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="225"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="220"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation type="unfinished">ओन्लैन्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="228"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="223"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation type="unfinished">नवीकरणानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="259"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="unfinished">पिधत्स्व (C)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="271"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् प्रति नवीकरणेभ्यः परीक्षस्व। तव यन्त्रात् किमपि डाटा स्थानान्तरं न क्रियते।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="296"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation type="unfinished">OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; पोर्ट्:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="315"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation type="unfinished">स्प्लैश् पटः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="272"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="267"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् मध्ये संस्करणं, निर्माणदिनाङ्कः, तथा लैब्रेरी मध्ये कम्पैल् समर्थनं च इयं कार्यसम्पादिका दर्शयति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="273"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="268"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation type="unfinished">C-C-T-F इत्यस्य अर्थः C=littlecms C=CUPS T=TIFF समर्थनम् F=फोण्ट्विन्याससमर्थनम्। अन्तिमाक्षरम् आलेखकर्ता अस्ति C=कैरो अथवा Q=Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="269"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="unfinished">* द्वारा अनुपस्थितं लैब्रेरीसमर्थनं निर्दिश्यते। स्क्रैबस् द्वारा प्रत्यभिज्ञातं घोस्ट्स्क्रिप्ट् संस्करणमपि एतत् सूचयति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="270"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation type="unfinished">विण्डोस् संस्करणं fontconfig अथवा CUPS लैब्रेरीस् न उपयोजयति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished">&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् संस्करणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="232"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="653"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="227"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="649"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished">नवीकरणेभ्यः परीक्षस्व</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="651"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="647"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation type="unfinished">नवीकरणपरीक्षणं त्रुट्य</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="353"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="239"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="234"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="248"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="243"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="313"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="448"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="562"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="629"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="443"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="557"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="624"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
296,166 → 296,165
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="unfinished">नूतनम् (N)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation type="unfinished">उद्घाटय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="unfinished">पिधत्स्व (C)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="unfinished">सञ्चय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation type="unfinished">एवं सञ्चय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation type="unfinished">सञ्चितं प्रति प्रतिष्ठापय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation type="unfinished">औट्पुट् कृते चिनुहि...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<source>Get Text...</source>
<translation type="unfinished">विषयं लभस्व...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation type="unfinished">विषयं लागय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>Get Image...</source>
<translation type="unfinished">चित्रं लभस्व...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation type="unfinished">विषयं सञ्चय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation type="unfinished">&amp;EPS इव पृष्ठं सञ्चय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation type="unfinished">P&amp;DF इव सञ्चय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्रस्थापना...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation type="unfinished">ऐच्छिकाः...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation type="unfinished">मुद्रय... (P)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation type="unfinished">मुद्रणपूर्वदृश्यः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation type="unfinished">त्यज (Q)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation type="unfinished">कृतमपनय (U)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation type="unfinished">पुनः कुरु (R)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation type="unfinished">वस्तुकार्यप्रकारः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation type="unfinished">कर्तय (t)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="unfinished">कापी कुरु (C)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation type="unfinished">लेपय (P)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation type="unfinished">लेपय (&amp;अत्यन्तम्)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>Paste Image from Clipboard</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished">स्वच्छीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation type="unfinished">सर्वम् वृणु (A)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation type="unfinished">सर्वं मा वृणु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation type="unfinished">अन्वेषय/प्रतिसमाधत्स्व...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation type="unfinished">चित्रं सम्पादय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation type="unfinished">वर्णाः...</translation>
<translation type="obsolete">वर्णाः...</translation>
</message>
<message>
<source>Patterns...</source>
462,203 → 461,203
<translation type="obsolete">वैचित्र्याणि...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation type="unfinished">शैल्यः...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Marks...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>Notes Styles...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation type="unfinished">प्रधानपृष्ठानि...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation type="unfinished">जावास्क्रिप्ट्स्...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<source>%1 pt</source>
<translation type="unfinished">%1 pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation type="unfinished">अन्यः...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation type="unfinished">वामः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation type="unfinished">मध्यभागः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation type="unfinished">दक्षिणम्...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation type="unfinished">ब्लोक्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation type="unfinished">आग्रहं कृतम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation type="unfinished">सामान्यम् (N)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation type="unfinished">रेखाङ्कितम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation type="unfinished">शब्दान् रेखाङ्कितान् कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation type="unfinished">छेदः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation type="unfinished">सर्वाणि बृहदक्षराणि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation type="unfinished">लघ्वक्षराणि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation type="unfinished">सूपर्स्क्रिप्ट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation type="unfinished">सब्स्क्रिप्ट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation type="unfinished">परिलेखः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation type="unfinished">छाया</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation type="unfinished">चित्रप्रभावाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation type="unfinished">सारणीकाराः...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation type="unfinished">अनुकृतम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation type="unfinished">अनेकानुकृतम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<source>&amp;Transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished">लोपय (D)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation type="unfinished">समूहस्थीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation type="unfinished">असमूहस्थीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<source>Adjust Group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation type="unfinished">पिहितम् अस्ति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation type="unfinished">परिमाणं पिहितम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation type="unfinished">मुद्रणं प्रकारितम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation type="unfinished">तिर्यग्रूपेण समाक्षिप</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation type="unfinished">ऋजुरूपेण समाक्षिप</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation type="unfinished">तलं प्रति न्यूनीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation type="unfinished">उपरिभागं प्रति उत्थापय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation type="unfinished">न्यूनीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation type="unfinished">उत्थापय</translation>
</message>
667,193 → 666,192
<translation type="obsolete">स्क्रैप्बुक् प्रति प्रेषय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>Send to Patterns</source>
<translation type="unfinished">वैचित्र्याणि प्रति प्रेषय</translation>
<translation type="obsolete">वैचित्र्याणि प्रति प्रेषय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation type="unfinished">गुणाः...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>More Info...</source>
<translation type="unfinished">अधिकसूचना...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation type="unfinished">चित्रं दृश्यम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation type="unfinished">चित्रं नवीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<source>Insert Rows...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<source>Insert Columns...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<source>Delete Rows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>Delete Columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>Merge Cells</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Split Cells...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<source>Set Row Heights...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<source>Set Column Widths...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<source>Distribute Rows Evenly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<source>Distribute Columns Evenly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<source>Adjust Frame to Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<source>Adjust Table to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<source>Adjust Frame Height to Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation type="unfinished">चित्रं प्रति आबन्धं व्यवस्थापय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>Embed Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation type="unfinished">विस्तारितचित्रविशेषाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation type="unfinished">न्यूनविश्लेषणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation type="unfinished">सामान्यविश्लेषणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation type="unfinished">पूर्णविश्लेषणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation type="unfinished">PDF पुस्तकचिह्नम् अस्ति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation type="unfinished">PDF वार्तिकम् अस्ति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation type="unfinished">वार्तिकविशेषाः </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation type="unfinished">क्षेत्रविशेषाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation type="unfinished">रूपं सम्पादय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation type="unfinished">मार्गं प्रति विषयं संलागय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation type="unfinished">मार्गात् विषयं विलागय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation type="unfinished">बहुभुजान् योजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation type="unfinished">बहुभुजान् छिन्धि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished">बेजियर् वक्रम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished">चित्राबन्धः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation type="unfinished">परिलेखाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation type="unfinished">बहुभुजः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished">विषयाबन्धः</translation>
</message>
862,438 → 860,443
<translation type="obsolete">आबन्धः...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation type="unfinished">ग्लिफ्...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<source>Sample Text</source>
<translation type="unfinished">प्रतिदर्शविषयः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<source>Anchor Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<source>Variable Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<source>Reference to Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<source>Reference to Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<source>Foot/Endnote</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<source>Edit Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<source>Update Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation type="unfinished">समावेशय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation type="unfinished">आयानीकुरु...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation type="unfinished">लोपय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation type="unfinished">कापी कुरु...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation type="unfinished">चेष्टय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation type="unfinished">मुख्यपृष्ठं प्रयोजय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation type="unfinished">प्रधानपृष्ठं प्रति विकारय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation type="unfinished">दर्शयितॄन् प्रबन्धय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठविशेषान् प्रबन्धय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation type="unfinished">&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation type="unfinished">&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation type="unfinished">&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation type="unfinished">&amp;200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation type="unfinished">पूर्वदृश्यप्रकारः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation type="unfinished">सीमाः दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation type="unfinished">आबन्धान् दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation type="unfinished">संस्तरनिर्देशकान् दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation type="unfinished">चित्राणि दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation type="unfinished">जालं दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation type="unfinished">दर्शयितॄन् दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation type="unfinished">विषयाबन्धस्तम्भान् दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished">आधाररेखाजालं दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation type="unfinished">विषयशृङ्खलां दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation type="unfinished">नियन्त्रणसंप्रतीकान् दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation type="unfinished">मापकान् दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation type="unfinished">जालं प्रति स्नैप् कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation type="unfinished">दर्शयितॄन् प्रति स्नैप् कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
<source>Snap to Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1609"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1612"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation type="unfinished">विशेषाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1610"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1613"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation type="unfinished">परिलेखः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1611"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैप्बुक्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1612"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation type="unfinished">संस्तराः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1613"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठानि व्यवस्थापय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation type="unfinished">पुस्तकचिह्नानि (B)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation type="unfinished">मानानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation type="unfinished">कार्येतिहासः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation type="unfinished">पूर्वप्रयाणसत्यापनकर्ता</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation type="unfinished">पङ्क्तीकुरु तथा च संविभज</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
<source>Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
<source>Inline Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation type="unfinished">साधनानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation type="unfinished">P&amp;DF साधनानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1628"/>
<source>Select Item</source>
<translation type="unfinished">वस्तु वृणु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1626"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1629"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation type="unfinished">वस्तु परिवर्तय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1627"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation type="unfinished">अन्तः बहिः वा जूम् कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1628"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
<source>Zoom in</source>
<translation type="unfinished">अन्तः जूम् कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1629"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
<source>Zoom out</source>
<translation type="unfinished">बहिः जूम् कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation type="unfinished">आबन्धान्तर्गतवस्तूनि सम्पादय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation type="unfinished">विषयं सम्पादय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation type="unfinished">विषयाबन्धान् सम्बन्धय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation type="unfinished">विषयाबन्धान् वियोजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Copy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Cut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation type="unfinished">ऐड्रोप्पर्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation type="unfinished">वस्तुविशेषान् कापी कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
<source>Insert Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
<source>Insert Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
<source>Insert Calligraphic Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation type="unfinished">PDF नोदपिञ्जं समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1656"/>
<source>Insert PDF Radio Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1654"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation type="unfinished">PDF विषयक्षेत्रं समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation type="unfinished">PDF परीक्षापेटिकां समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1656"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation type="unfinished">PDF कोम्बो पेटिकां समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1660"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation type="unfinished">PDF सूचीपेटिकां समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation type="unfinished">विषयवार्तिकं समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation type="unfinished">सम्बन्धवार्तिकं समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
<source>Insert 3D Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1667"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1670"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation type="unfinished">विषयं हैफनेट् कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1668"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation type="unfinished">विषयं डीहैफनेट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1669"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation type="unfinished">विषयसूचीम् उत्पादय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
<source>&amp;Update Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation type="unfinished">प्रपातीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1677"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation type="unfinished">टैल्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1680"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् उद्दिश्य</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1678"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation type="unfinished">Qt उद्दिश्य</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1679"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation type="unfinished">साधनसङ्केताः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1681"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् संहिता...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation type="unfinished">पालेट्स् टोग्गल् कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation type="unfinished">दर्शयितॄन् टोग्गल् कुरु</translation>
</message>
1302,565 → 1305,595
<translation type="obsolete">स्मार्ट् हैफन्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1700"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation type="unfinished">अखण्डनडैश्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation type="unfinished">अखण्डनान्तरम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठसङ्ख्या</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<source>New Line</source>
<translation type="unfinished">नूतनरेखा</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<source>Frame Break</source>
<translation type="unfinished">आबन्धखण्डनम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<source>Column Break</source>
<translation type="unfinished">स्तम्भखण्डनम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<source>Copyright</source>
<translation type="unfinished">कापीरैट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation type="unfinished">पञ्जीकृतट्रेड्मार्क्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<source>Trademark</source>
<translation type="unfinished">ट्रेड्मार्क्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<source>Solidus</source>
<translation type="unfinished">सोलिडस्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<source>Bullet</source>
<translation type="unfinished">बुल्लेट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation type="unfinished">मध्यमबिन्दुः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<source>Em Dash</source>
<translation type="unfinished">Em डैश्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<source>En Dash</source>
<translation type="unfinished">En डैश्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation type="unfinished">रूपडैश्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation type="unfinished">उपबन्धडैश्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1743"/>
<source>En Space</source>
<translation type="unfinished">En अन्तरम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
<source>Em Space</source>
<translation type="unfinished">Em अन्तरम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1745"/>
<source>Thin Space</source>
<translation type="unfinished">कृशान्तरम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1742"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1746"/>
<source>Thick Space</source>
<translation type="unfinished">स्थूलान्तरम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1743"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1747"/>
<source>Mid Space</source>
<translation type="unfinished">मध्यान्तरम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1748"/>
<source>Hair Space</source>
<translation type="unfinished">हैर् अन्तरम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1746"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1750"/>
<source>ff</source>
<translation type="unfinished">ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1747"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1751"/>
<source>fi</source>
<translation type="unfinished">fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1748"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1752"/>
<source>fl</source>
<translation type="unfinished">fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1749"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1753"/>
<source>ffi</source>
<translation type="unfinished">ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1750"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1754"/>
<source>ffl</source>
<translation type="unfinished">ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1751"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1755"/>
<source>ft</source>
<translation type="unfinished">ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1752"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1756"/>
<source>st</source>
<translation type="unfinished">st</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation type="unfinished">स्टिक्की साधनानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<source>Colors and Fills...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<source>Inline Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<source>&amp;Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<source>Unweld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<source>Weld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>Edit weld item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<source>&amp;Frames...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation type="unfinished">औन्नत्यं प्रति उचितं कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished">विस्तारं प्रति उचितं कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation type="unfinished">मोचनानि दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1699"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<source>Soft &amp;Hyphen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation type="unfinished">शून्यविस्तारान्तरम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation type="unfinished">शून्यविस्तारयुक्तं NB अन्तरम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation type="unfinished">अपोस्ट्रोफ्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation type="unfinished">सांसृष्टिकं द्विगुणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation type="unfinished">एककं वामम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation type="unfinished">एककं दक्षिणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation type="unfinished">द्विगुणं वामम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation type="unfinished">द्विगुणं दक्षिणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation type="unfinished">एककं विपर्यस्तम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation type="unfinished">द्विगुणं विपर्यस्तम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation type="unfinished">एककं वामं गिलमेट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation type="unfinished">एककं दक्षिणं गिलमेट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation type="unfinished">द्विगुणं वामं गिलमेट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation type="unfinished">द्विगुणं दक्षिणं गिलमेट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation type="unfinished">न्यूनम् एककं कमा</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation type="unfinished">न्यूनम् द्विगुणं कमा</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1738"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation type="unfinished">CJK एककं वामम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation type="unfinished">CJK एककं दक्षिणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation type="unfinished">CJK द्विगुणं वामम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation type="unfinished">CJK द्विगुणं दक्षिणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation type="unfinished">&amp;400%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished">विषयाबन्धं समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1643"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished">चित्राबन्धं समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation type="unfinished">सारणीं समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1643"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished">रूपं समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation type="unfinished">बहुभुजं समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation type="unfinished">रेखां समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished">बेजियर् वक्रं समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation type="unfinished">मुक्तहस्तरेखां समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् मुख्यपृष्ठम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् ओन्लैन् निर्देशिका</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1688"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् विकी</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् सह आरम्भः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation type="unfinished">सन्दर्भमेनु दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1666"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1669"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation type="unfinished">चित्राणि प्रबन्धय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1677"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1681"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation type="unfinished">प्लगिन्स् उद्दिश्य</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation type="unfinished">यूनिकोड् सम्प्रतीकारम्भश्रेणीं समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1641"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished">नवीकरणेभ्यः परीक्षस्व</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1877"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">फैल्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1877"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
<source>&amp;File</source>
<translation type="unfinished">फैल् (F)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1879"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
<source>Edit</source>
<translation type="unfinished">सम्पादय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1879"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished">सम्पादय (E)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1881"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
<source>Style</source>
<translation type="unfinished">शैली</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1881"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1883"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1888"/>
<source>Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1883"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1888"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation type="unfinished">वस्तु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1885"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
<source>Insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1885"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation type="unfinished">समावेशय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1887"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1887"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1889"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
<source>View</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1889"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
<source>&amp;View</source>
<translation type="unfinished">दृश्यः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1891"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
<source>&amp;Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
<source>Extras</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1891"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation type="unfinished">अतिशयाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1893"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
<source>Windows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1893"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation type="unfinished">विण्डोस्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1895"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
<source>Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1895"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation type="unfinished">साहाय्यम् </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2244"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2255"/>
<source>Plugin Menu Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2246"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2257"/>
<source>Others</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2248"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2259"/>
<source>Unicode Characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1680"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
<source>Move/Resize Value Indicator</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation type="unfinished">रचनायाः नूतनम्...</translation>
</message>
1956,247 → 1989,247
<context>
<name>AlignDistributePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
<source>Align and Distribute</source>
<translation type="unfinished">पङ्क्तीकुरु संविभज च</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
<source>&amp;Relative to:</source>
<translation type="unfinished">प्रति सापेक्षिकम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
<source>First Selected</source>
<translation type="unfinished">प्रथमवृतम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
<source>Last Selected</source>
<translation type="unfinished">अन्तिमवृतम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="102"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="102"/>
<source>Margins</source>
<translation type="unfinished">सीमाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<source>Guide</source>
<translation type="unfinished">दर्शयिता</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="104"/>
<source>Selection</source>
<translation type="unfinished">वरणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="109"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
<source>&amp;Align Sides By:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="122"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
<source>Align bottoms</source>
<translation type="unfinished">तलानि पङ्क्तीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
<source>Align right sides</source>
<translation type="unfinished">दक्षिणपक्षान् पङ्क्तीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
<source>Center on vertical axis</source>
<translation type="unfinished">ऋजुरूपाक्षे केन्द्रीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="129"/>
<source>Align left sides</source>
<translation type="unfinished">वामपक्षान् पङ्क्तीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="132"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="131"/>
<source>Center on horizontal axis</source>
<translation type="unfinished">तिर्यग्रूपाक्षे केन्द्रीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="136"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
<source>Align tops</source>
<translation type="unfinished">उपरिभागान् पङ्क्तीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="138"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation type="unfinished">वृतदर्शयिता :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="145"/>
<source>Distribute right sides equidistantly</source>
<translation type="unfinished">समदूरत्वेन दक्षिणपक्षान् संविभज</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="147"/>
<source>Distribute bottoms equidistantly</source>
<translation type="unfinished">समदूरत्वेन दक्षिणपक्षान् संविभज</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="150"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="149"/>
<source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
<translation type="unfinished">तिर्यग्रूपेण समदूरत्वेन च मध्यानि संविभज</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="155"/>
<source>Distribute left sides equidistantly</source>
<translation type="unfinished">समदूरत्वेन वामपक्षान् संविभज</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="157"/>
<source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
<translation type="unfinished">ऋजुरूपेण समदूरत्वेन च मध्यानि संविभज</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="159"/>
<source>Distribute tops equidistantly</source>
<translation type="unfinished">समदूरत्वेन दक्षिणपक्षान् संविभज</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation type="unfinished">दूरत्वम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="171"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="170"/>
<source>Distribute the items with the distance specified</source>
<translation type="unfinished">निर्दिष्टदूरत्वेन वस्तूनि संविभज</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="173"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="172"/>
<source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
<source>None Selected</source>
<translation type="unfinished">किमपि न वृतम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="176"/>
<source>Swap items to the left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="178"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="177"/>
<source>Swap items to the right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="478"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="477"/>
<source>Y: %1%2</source>
<translation type="unfinished">Y: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="486"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="485"/>
<source>X: %1%2</source>
<translation type="unfinished">X: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
<source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
<translation type="unfinished">स्थिरस्य वामपक्षं प्रति वस्तूनां दक्षिणपक्षान् पङ्क्तीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="111"/>
<source>Move</source>
<translation type="unfinished">चेष्टय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
<source>Resize</source>
<translation type="unfinished">पुनराकारीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
<source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item do one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="120"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="119"/>
<source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
<translation type="unfinished">स्थिरस्य दक्षिणपक्षं प्रति वस्तूनां वामपक्षान् पङ्क्तीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="126"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
<source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
<translation type="unfinished">स्थिरस्य तलं प्रति वस्तूनाम् उपरिभागान् पङ्क्तीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="134"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="133"/>
<source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
<translation type="unfinished">स्थिरस्य उपरिभागं प्रति वस्तूनां तलानि पङ्क्तीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="140"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal</source>
<translation type="unfinished">वस्तूनामन्तरे तिर्यगन्तराणि समानि कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished">वस्तूनामन्तरे तिर्यगन्तराणि निर्दिष्टमूल्येन समानि कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="151"/>
<source>Make vertical gaps between items equal</source>
<translation type="unfinished">वस्तूनामन्तरे ऋज्वन्तराणि समानि कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="154"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="153"/>
<source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished">वस्तूनामन्तरे ऋज्वन्तराणि निर्दिष्टमूल्येन समानि कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="161"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
<translation type="unfinished">वस्तूनामन्तरे तिर्यगन्तराणि कुरु, पृष्ठस्य पक्षान् च समानान् कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="168"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
<translation type="unfinished">वस्तूनामन्तरे ऋज्वन्तराणि कुरु, पृष्ठसीमानाम् उपरिभागं तलं च समाने कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="166"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="165"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
<translation type="unfinished">वस्तूनामन्तरे तिर्यगन्तराणि कुरु, पृष्ठसीमानां पक्षान् च समानान् कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="164"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="163"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
<translation type="unfinished">वस्तूनामन्तरे ऋज्वन्तराणि कुरु, पृष्ठस्य उपरिभागं तलं च समाने कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="94"/>
<source>Align</source>
<translation type="unfinished">पङ्क्तीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="95"/>
<source>Distribute</source>
<translation type="unfinished">संविभज</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="106"/>
<source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="115"/>
<source>The location of the selected guide to align to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
3069,7 → 3102,7
<context>
<name>AspellPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
<source>Spell-checking support</source>
<translation type="unfinished">वर्णविन्यासपरीक्षणसमर्थनम्</translation>
</message>
3078,7 → 3111,7
<translation type="obsolete">एस्पेल् द्वारा वर्णविन्यासपरीक्षणाय समर्थनं सङ्कलयति। संस्थापितेभ्यः एस्पेल् शब्दकोशेभ्यः भाषाः वृणोतुं शक्यते, अपि च, आवश्यकानुसारम् अथवा वृतविषये वर्णविन्यासपरीक्षणं कर्तुं शक्यते।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="76"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="80"/>
<source>0.1</source>
<translation type="unfinished">0.1</translation>
</message>
3088,12 → 3121,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="76"/>
<source>Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="104"/>
<source>Aspell Plugin Error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
3391,17 → 3424,22
<translation type="unfinished">हेक्साडेसिमल् सम्प्रतीकानां परिवर्तनीयसङ्ख्या</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="102"/>
<source>Variable number of characters, digits and any symbols.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="109"/>
<source>Barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="339"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="343"/>
<source>Error opening file: %1</source>
<translation type="unfinished">फैल् उद्घाटने दोषः : %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="373"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="377"/>
<source>Barcode incomplete</source>
<translation type="unfinished">बार्कोड् असम्पूर्णम्</translation>
</message>
3411,7 → 3449,7
<translation type="unfinished">12 अथवा 13 अङ्काः डैशस् सह। लेगसी ISBN-10 रचना 9 अथवा 10 अङ्कान् डैशस् सह अङ्गीकरोति, परन्तु अयं नियमः सार्वजनिकोपयोगाय 1st जनवरी 2007 पश्चात् विरोधीकृतम्। (टिप्पणी : पुरातनं ISBN-10 नूतनं ISBN-13 प्रति विकारयितुम्, प्रथमान् 9 अङ्कान् प्रति 978- उपसर्गं योजय, उदा. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479। अन्तिमः परीक्षण-अङ्कः स्वचालितप्रकारेण गणितः भविष्यति।)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="167"/>
<source>Select Type</source>
<translation type="unfinished">वर्गं वृणु</translation>
</message>
3576,24 → 3614,24
<context>
<name>Biblio</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="601"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="602"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="606"/>
<source>Main</source>
<translation type="unfinished">मुख्यम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="604"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="608"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="609"/>
<source>Copied Items</source>
<translation type="unfinished">कापीकृतानि वस्तूनि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="757"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="761"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation type="unfinished">एकं स्क्रैप्बुक् कोशं वृणु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="802"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="806"/>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation type="unfinished">आयानाय एकं स्क्रैप्बुक् फैल् वृणु</translation>
</message>
3602,69 → 3640,69
<translation type="obsolete">कोशं वृणु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1760"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1756"/>
<source>Hide Directories</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1763"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="589"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1759"/>
<source>Open Directories in a new tab</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="993"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="998"/>
<source>Rename</source>
<translation type="unfinished">पुनर्नाम दद</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="995"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1000"/>
<source>Delete</source>
<translation type="unfinished">लोपय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1005"/>
<source>Copy To:</source>
<translation type="unfinished">प्रति कापीकुरु :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1001"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1006"/>
<source>Move To:</source>
<translation type="unfinished">प्रति चेष्टय :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1070"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1259"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1389"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1679"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1065"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1254"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1674"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="unfinished">नाम :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1070"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1389"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1679"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1065"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1674"/>
<source>New Entry</source>
<translation type="unfinished">नूतननिवेशः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1512"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1597"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1675"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1592"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1671"/>
<source>Object</source>
<translation type="unfinished">वस्तु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1754"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1750"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैप्बुक्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1755"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1751"/>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation type="unfinished">नूतनस्क्रैप्बुक्पृष्ठम् उत्पादय</translation>
</message>
3677,7 → 3715,7
<translation type="obsolete">वृतस्क्रैप्बुक् सञ्चय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1757"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1753"/>
<source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
3686,64 → 3724,63
<translation type="obsolete">स्क्रैबस् &lt;=1.3.2 तः स्क्रैप्बुक् फैल् आयानीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1758"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1754"/>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation type="unfinished">वृतस्क्रैप्बुक् पिधत्स्व</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1259"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1254"/>
<source>New Name</source>
<translation type="unfinished">नूतननाम</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="578"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1761"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1757"/>
<source>Hide Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="581"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1762"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1758"/>
<source>Hide Vector files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="804"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="808"/>
<source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैप्बुक् (*.scs *.SCS)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="989"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="994"/>
<source>Paste to Page</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठं प्रति लेपय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1045"/>
<source>Save as...</source>
<translation type="unfinished">एवं सञ्चय...</translation>
<translation type="obsolete">एवं सञ्चय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1048"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1044"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">पिधत्स्व</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1051"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1047"/>
<source>Delete Contents</source>
<translation type="unfinished">अन्तर्गतवस्तूनि लोपय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1214"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1209"/>
<source>Do you really want to delete all entries?</source>
<translation type="unfinished">निश्चयेन सर्वनिवेशान् लोपयितुम् इच्छसि किम्?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1756"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1752"/>
<source>Go up one Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1759"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1755"/>
<source>Configure the scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
4084,9 → 4121,9
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="633"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="843"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="850"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="842"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="849"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="unfinished">CMYK</translation>
</message>
4093,13 → 4130,13
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="115"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="384"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="855"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="854"/>
<source>RGB</source>
<translation type="unfinished">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="708"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="707"/>
<source>Web Safe RGB</source>
<translation type="unfinished">जालकसुरक्षितम् RGB</translation>
</message>
4130,7 → 4167,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="658"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="657"/>
<source>C:</source>
<translation type="unfinished">C:</translation>
</message>
4139,21 → 4176,21
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="338"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="655"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="656"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="657"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="262"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="659"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="658"/>
<source>M:</source>
<translation type="unfinished">M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="289"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="660"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="659"/>
<source>Y:</source>
<translation type="unfinished">Y:</translation>
</message>
4168,50 → 4205,50
<translation type="unfinished">अस्य वरणेन अयं वर्णः स्पोट् वर्णः भविष्यति, अतः यदा स्थालीः विभाजनानि वा उत्पादयति तदा अन्यस्पोट् उत्पादयति। इदं भूयः तदा उपयुज्यते यदा चिह्नस्य अथवा अन्यवर्णस्य यथावत् प्रतिनिधित्वम् आवश्यकम् अथवा CMYK मशीभिः अनुकर्तुं न शक्यते। याः CMYK मशीभिः सुलभतया अनुकर्तुं न शक्यते तासां मशीनां मेटलिक् तथा फ्लूरेसेण्ट् मश्यः उत्तमोदाहरणानि सन्ति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="414"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="413"/>
<source>Dynamic Color Bars</source>
<translation type="unfinished">चरवर्णपट्टाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="412"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="411"/>
<source>Static Color Bars</source>
<translation type="unfinished">अचरवर्णपट्टाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="697"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="696"/>
<source>R:</source>
<translation type="unfinished">R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="698"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="697"/>
<source>G:</source>
<translation type="unfinished">G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="699"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="698"/>
<source>B:</source>
<translation type="unfinished">B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="946"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="945"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="955"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="954"/>
<source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="727"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="728"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="729"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation type="unfinished">वर्णप्रबन्धः प्रकारितश्चेत्, एकः त्रिकोणसावधानतानिर्देशकः तादृशी सावधानता अस्ति, या वर्तमानतया वृतमुद्रकप्रोफैल् वर्णगोचरात् बहिः वर्णः भवेत् इति निर्दिशति। अर्थात्, पटे सूचित इव वर्णः न मुद्रयेत्। ओन्लैन् साहाय्ये वर्णप्रबन्धे गोचरसावधानतानां विषये अधिकसूचनाः सन्ति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="939"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="938"/>
<source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
4468,37 → 4505,37
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2431"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2459"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2435"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2463"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2444"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2448"/>
<source>X: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2451"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2455"/>
<source>Y: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2467"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2471"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2469"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2473"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2481"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2488"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2485"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2492"/>
<source>Angle: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
4506,17 → 4543,17
<context>
<name>CanvasMode_EyeDropper</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="166"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="174"/>
<source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
<translation type="unfinished">वृतवर्णः लेख्यपत्रस्य वर्णसमूहे न विद्यते। कृपया अस्मै नूतनवर्णाय एकं नाम निवेशय।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="169"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="177"/>
<source>Color Not Found</source>
<translation type="unfinished">वर्णः न दृष्टः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="173"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="181"/>
<source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
<translation type="unfinished">त्वया वृतं नाम पूर्वमेव विद्यते। कृपया अस्मै नूतनवर्णाय भिन्नं नाम निवेशय।</translation>
</message>
4524,17 → 4561,17
<context>
<name>CanvasMode_FrameLinks</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="194"/>
<source>Linking Text Frames</source>
<translation type="unfinished">विषयाबन्धान् सम्बन्धयति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="198"/>
<source>Before</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="199"/>
<source>After</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
4542,44 → 4579,44
<context>
<name>CanvasMode_Normal</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="396"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="389"/>
<source>Go to Page %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="398"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="391"/>
<source>Go to URL %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="400"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="393"/>
<source>Go to Page %1 in File %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="441"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="434"/>
<source>Overflow Characters: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1536"/>
<source>Page %1 does not exist!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1542"/>
<source>Link Target is Web URL.
URL: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1548"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">सूचना</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1540"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1547"/>
<source>Link Target is external File.
File: %1
Page: %2</source>
4586,12 → 4623,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1807"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1814"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">सर्वाः समर्थिताः रचनाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1835"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1842"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">उद्घाटय</translation>
</message>
4609,12 → 4646,12
<context>
<name>CgmPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="191"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">आयानीकरोति : %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="194"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">फैल् परिशीलयति :</translation>
</message>
4623,7 → 4660,7
<translation type="obsolete">समूहः%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="441"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">वस्तूनि उत्पादयति</translation>
</message>
4902,185 → 4939,185
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="321"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="330"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्रम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="323"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="332"/>
<source>No Problems found</source>
<translation type="unfinished">समस्याः न दृष्टाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="333"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">अस्तु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="339"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="348"/>
<source>After Marks update document was changed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="365"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="374"/>
<source>Transparency used</source>
<translation type="unfinished">पारदर्शिता उपयुक्ता</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="370"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="379"/>
<source>Blendmode used</source>
<translation type="unfinished">मिश्रणप्रकारः उपयुक्तः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="375"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="384"/>
<source>Print/Visible Mismatch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="392"/>
<source>Layer &quot;%1&quot;</source>
<translation type="unfinished">संस्तरः &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="549"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="558"/>
<source>Page </source>
<translation type="unfinished">पृष्ठम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="613"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="622"/>
<source>Free Objects</source>
<translation type="unfinished">मुक्तवस्तूनि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="623"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation type="unfinished">दोषान् उपेक्षस्व</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="646"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="655"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation type="unfinished">पूर्वप्रयाणसत्यापनकर्ता</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="648"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="657"/>
<source>Items</source>
<translation type="unfinished">वस्तूनि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="648"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="657"/>
<source>Problems</source>
<translation type="unfinished">समस्याः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="653"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="662"/>
<source>Current Profile:</source>
<translation type="unfinished">वर्तमानप्रोफैल् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="655"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<source>Check again</source>
<translation type="unfinished">पुनः परीक्षस्व</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="661"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<source>Glyphs missing</source>
<translation type="unfinished">ग्लिफ्स् अनुपस्थितानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="662"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
<source>Text overflow</source>
<translation type="unfinished">विषयाधिक्यम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="672"/>
<source>Object is not on a Page</source>
<translation type="unfinished">वस्तु पृष्ठे नास्ति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<source>Missing Image</source>
<translation type="unfinished">अनुपस्थितचित्रम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="668"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="677"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation type="unfinished">वस्तनि पारदर्शिता अस्ति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="669"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="678"/>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation type="unfinished">वस्तु PDFवार्तिकम् अथवा क्षेत्रम् अस्ति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation type="unfinished">वस्तु स्थापित PDF अस्ति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="680"/>
<source>Image is GIF</source>
<translation type="unfinished">चित्रं GIF अस्ति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="672"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="681"/>
<source>Annotation uses a non TrueType font</source>
<translation type="unfinished">वार्तिकं, यत् ट्रूटैप् फोण्ट् नास्ति तत् उपयोजयति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="682"/>
<source>Image dimension is smaller than its frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="657"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="666"/>
<source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="658"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="667"/>
<source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="659"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="668"/>
<source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="674"/>
<source>Empty Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="346"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="355"/>
<source>Layers</source>
<translation type="unfinished">संस्तराः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="388"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="476"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="397"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="485"/>
<source>Issue(s): %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="399"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="408"/>
<source>Master Pages</source>
<translation type="unfinished">प्रधानपृष्ठानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="649"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="658"/>
<source>Layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="666"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="675"/>
<source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="667"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="676"/>
<source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
5168,17 → 5205,17
<context>
<name>ColorListBox</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="251"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="250"/>
<source>Sort by Name</source>
<translation type="unfinished">नाम्ना पृथक्त्वं कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="252"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="251"/>
<source>Sort by Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="253"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="252"/>
<source>Sort by Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
6031,12 → 6068,12
<translation type="unfinished">पूर्वदृश्यनिर्धारणानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="522"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="515"/>
<source>Paste File...</source>
<translation type="unfinished">फैल् लेपय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="556"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="549"/>
<source>Delete Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
6282,7 → 6319,7
<context>
<name>CreateMode</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="841"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="839"/>
<source>3DAnnot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
6483,68 → 6520,68
<translation type="unfinished">मुद्रकविकल्पाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="134"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="144"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="150"/>
<source>Page Set</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठसमूहः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="154"/>
<source>All Pages</source>
<translation type="unfinished">सर्वपृष्ठानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="142"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="148"/>
<source>Even Pages only</source>
<translation type="unfinished">समसङ्ख्यापृष्ठानि एव</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="149"/>
<source>Odd Pages only</source>
<translation type="unfinished">विषमसङ्ख्यापृष्ठानि एव</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="167"/>
<source>Mirror</source>
<translation type="unfinished">प्रतिबिम्बय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="168"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="178"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="174"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="184"/>
<source>Orientation</source>
<translation type="unfinished">अभिमुखीकरणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="182"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="188"/>
<source>Portrait</source>
<translation type="unfinished">व्यक्तिचित्रम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="176"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="182"/>
<source>Landscape</source>
<translation type="unfinished">भूदृश्यः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="204"/>
<source>N-Up Printing</source>
<translation type="unfinished">N-Up मुद्रणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="208"/>
<source>Page per Sheet</source>
<translation type="unfinished">प्रतिशीट् पृष्ठम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="193"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="194"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="195"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="196"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="199"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="200"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="203"/>
<source>Pages per Sheet</source>
<translation type="unfinished">प्रतिशीट् पृष्ठानि</translation>
</message>
6559,7 → 6596,7
<translation type="unfinished">मूल्यम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="225"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="231"/>
<source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
<translation type="unfinished">मुद्रणसमये इयं कार्यसम्पादिका विविधान् CUPS विकल्पान् प्रदर्शयति। कति पैरामीटर्स् उपलब्धानीत्येतत् तव मुद्रकचालकस्योपरि आधारितं भविष्यति। साहाय्यम् &gt; उद्दिश्य वरणेन त्वं CUPS समर्थनं दृढीकर्तुं शक्नोषि। एताभ्यः सूचीभ्यः अन्वेषय : C-C-T एतासामर्थश्च C=CUPS C=littlecms T=TIFF समर्थनम्। * द्वारा अनुपस्थितं लैब्रेरीसमर्थनं निर्दिष्टम्</translation>
</message>
6567,7 → 6604,7
<context>
<name>CurveWidget</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="413"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">उद्घाटय</translation>
</message>
6576,44 → 6613,44
<translation type="obsolete">वक्रफैल्स् (*.scu);;सर्वफैल्स् (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="413"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="451"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
<source>Curve Files &quot;*.scu&quot; (*.scu *.SCU);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="451"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
<source>Save as</source>
<translation type="unfinished">एवं सञ्चय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="485"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="478"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="504"/>
<source>Inverts the curve</source>
<translation type="unfinished">वक्रविपर्यासं करोति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="512"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="505"/>
<source>Resets the curve</source>
<translation type="unfinished">वक्रं पुनःस्थापयति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="513"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="506"/>
<source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
<translation type="unfinished">वक्रस्य रेखासम्बन्धि तथा घनाकारं चेति द्वयोः समावेशनयोः अन्तरे परिणमति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="514"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="507"/>
<source>Loads a curve</source>
<translation type="unfinished">वक्रं लोड् करोति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="515"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="508"/>
<source>Saves this curve</source>
<translation type="unfinished">एतत् वक्रं सञ्चयति</translation>
</message>
6621,48 → 6658,48
<context>
<name>CustomFDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="377"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="378"/>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation type="unfinished">फैल् सम्पीडय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="356"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="357"/>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation type="unfinished">फोण्ट्स् अन्तर्गमय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="407"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="408"/>
<source>Encoding:</source>
<translation type="unfinished">एन्कोडिङ् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="325"/>
<source>Show Preview</source>
<translation type="unfinished">पूर्वदृश्यं दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="358"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="359"/>
<source>&amp;Include Color Profiles</source>
<translation type="unfinished">वर्णप्रोफैल्स् अन्तर्गमय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="325"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="326"/>
<source>Show a preview and information for the selected file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="394"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="395"/>
<source>Compress the Scribus document on save</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="396"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="397"/>
<source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="398"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="399"/>
<source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
6684,7 → 6721,7
<translation type="obsolete">समूहः%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="345"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">वस्तूनि उत्पादयति</translation>
</message>
6692,12 → 6729,12
<context>
<name>DashEditor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="368"/>
<location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="372"/>
<source>Value:</source>
<translation type="unfinished">मूल्यम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="369"/>
<location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="373"/>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished">आफ्सेट् :</translation>
</message>
7109,7 → 7146,7
<context>
<name>DrwPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1229"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1230"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">समूहः%1</translation>
</message>
7124,7 → 7161,7
<translation type="unfinished">फैल् परिशीलयति :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="374"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="372"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">वस्तूनि उत्पादयति</translation>
</message>
7185,108 → 7222,118
<context>
<name>Editor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="30"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="34"/>
<source>Editor</source>
<translation type="unfinished">सम्पादकः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="40"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="unfinished">नूतनम् (N)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="39"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="43"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation type="unfinished">उद्घाटय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="45"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation type="unfinished">एवं सञ्चय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="43"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="47"/>
<source>&amp;Save and Exit</source>
<translation type="unfinished">सञ्चीय निर्गच्छ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="45"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="49"/>
<source>&amp;Exit without Saving</source>
<translation type="unfinished">सञ्चयं विना निर्गच्छ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="47"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="51"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation type="unfinished">कृतमपनय (U)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="50"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="54"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation type="unfinished">पुनः कुरु (R)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="56"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation type="unfinished">कर्तय (t)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="59"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="unfinished">कापी कुरु (C)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="58"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="62"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation type="unfinished">लेपय (P)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="65"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished">स्वच्छीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="67"/>
<source>&amp;Get Field Names</source>
<translation type="unfinished">क्षेत्रनामानि लभस्व</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="69"/>
<source>&amp;File</source>
<translation type="unfinished">फैल् (F)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="76"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished">सम्पादय (E)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="127"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="100"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">अस्तु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="104"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">निरसनं कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="132"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="148"/>
<source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">जावास्क्रिप्ट्स् (*.js);;सर्वफैल्स् (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="37"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="41"/>
<source>Ctrl+N</source>
<translation type="unfinished">Ctrl+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="48"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="52"/>
<source>Ctrl+Z</source>
<translation type="unfinished">Ctrl+Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="57"/>
<source>Ctrl+X</source>
<translation type="unfinished">Ctrl+X</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="60"/>
<source>Ctrl+C</source>
<translation type="unfinished">Ctrl+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="63"/>
<source>Ctrl-V</source>
<translation type="unfinished">Ctrl-V</translation>
</message>
7374,10 → 7421,10
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="465"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="547"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="784"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="846"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1301"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1423"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="796"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="858"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1435"/>
<source>Blur</source>
<translation type="unfinished">अस्पष्टता</translation>
</message>
7384,10 → 7431,10
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="466"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="532"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="769"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="840"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1252"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1401"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="781"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="852"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1264"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1413"/>
<source>Brightness</source>
<translation type="unfinished">प्रकाशः</translation>
</message>
7394,11 → 7441,11
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="467"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="523"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="764"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="850"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="905"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="992"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="776"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="862"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1004"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1404"/>
<source>Colorize</source>
<translation type="unfinished">वर्णय</translation>
</message>
7405,11 → 7452,11
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="468"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="562"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="797"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="861"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="905"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1009"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1442"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="809"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="873"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1454"/>
<source>Duotone</source>
<translation type="unfinished">द्विटोन्</translation>
</message>
7416,11 → 7463,11
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="469"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="571"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="802"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="872"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="905"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1067"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="814"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="884"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1079"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1490"/>
<source>Tritone</source>
<translation type="unfinished">त्रिटोन्</translation>
</message>
7427,11 → 7474,11
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="470"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="580"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="807"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="883"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="905"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="819"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="895"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1541"/>
<source>Quadtone</source>
<translation type="unfinished">चतुष्टोन्</translation>
</message>
7438,10 → 7485,10
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="471"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="537"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="774"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="842"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1268"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1407"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="786"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="854"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1419"/>
<source>Contrast</source>
<translation type="unfinished">भेदः</translation>
</message>
7448,9 → 7495,9
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="472"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="518"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="759"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="838"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="988"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="771"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="850"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1000"/>
<source>Grayscale</source>
<translation type="unfinished">धूसरस्केल्</translation>
</message>
7457,10 → 7504,10
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="473"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="589"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="812"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="894"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1329"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1595"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="824"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="906"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1341"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1607"/>
<source>Curves</source>
<translation type="unfinished">वक्राणि</translation>
</message>
7467,9 → 7514,9
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="474"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="513"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="754"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="836"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="990"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="766"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="848"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1002"/>
<source>Invert</source>
<translation type="unfinished">विपर्यासं कुरु</translation>
</message>
7476,10 → 7523,10
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="475"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="557"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="792"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="848"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="804"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="860"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1448"/>
<source>Posterize</source>
<translation type="unfinished">पोस्टरैस्</translation>
</message>
7486,10 → 7533,10
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="476"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="542"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="779"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="844"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1413"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="791"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="856"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1425"/>
<source>Sharpen</source>
<translation type="unfinished">तीव्रीकुरु</translation>
</message>
7873,22 → 7920,22
<translation type="unfinished">नाम</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="215"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="225"/>
<source>Layers</source>
<translation type="unfinished">संस्तराः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="267"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="278"/>
<source>Don&apos;t use any Path</source>
<translation type="unfinished">कमपि मार्गं मा उपयोजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="269"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="280"/>
<source>Paths</source>
<translation type="unfinished">मार्गाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="287"/>
<source>Live Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7897,55 → 7944,55
<name>FDialogPreview</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="253"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="254"/>
<source>Size:</source>
<translation type="unfinished">परिमाणम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<source>Resolution:</source>
<translation type="unfinished">विश्लेषणम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<source>DPI</source>
<translation type="unfinished">DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="279"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="280"/>
<source>Unknown</source>
<translation type="unfinished">अज्ञातम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="194"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="195"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation type="unfinished">वर्णस्य अन्तरम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="266"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="267"/>
<source>Title:</source>
<translation type="unfinished">शीर्षकः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="269"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="270"/>
<source>No Title</source>
<translation type="unfinished">शीर्षकः न</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="271"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="272"/>
<source>Author:</source>
<translation type="unfinished">लेखकः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="281"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="282"/>
<source>Scribus Document</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् लेख्यपत्रम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="277"/>
<source>File Format:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7953,12 → 8000,12
<context>
<name>FileLoader</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="448"/>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="441"/>
<source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
<translation type="unfinished">अनेन लेख्यपत्रेण उपयुक्तानि कानिचन फोण्ट्स् प्रतिसमाधत्तानि :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="452"/>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="445"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation type="unfinished"> अनेन प्रतिसमाधत्तम् : </translation>
</message>
8024,91 → 8071,91
<context>
<name>FontListModel</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="70"/>
<source>Font Name</source>
<translation type="unfinished">फोण्ट्नाम</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="72"/>
<source>Use Font</source>
<translation type="unfinished">फोण्ट् उपयोजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="74"/>
<source>Family</source>
<translation type="unfinished">परिवारः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="76"/>
<source>Style</source>
<translation type="unfinished">शैली</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="78"/>
<source>Variant</source>
<translation type="unfinished">वेरियण्ट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="80"/>
<source>Type</source>
<translation type="unfinished">वर्गः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="82"/>
<source>Format</source>
<translation type="unfinished">रचना</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="84"/>
<source>Embed in PostScript</source>
<translation type="unfinished">पोस्ट्स्क्रिप्ट् मध्ये अन्तःस्थापय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="86"/>
<source>Subset</source>
<translation type="unfinished">उपसमूहः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="88"/>
<source>Access</source>
<translation type="unfinished">प्रवेशः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="90"/>
<source>Used in Doc</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्रे उपयुक्तम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="92"/>
<source>Path to Font File</source>
<translation type="unfinished">फोण्ट् फैल् प्रति मार्गः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="144"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="151"/>
<source>Unknown</source>
<comment>font type</comment>
<translation type="unfinished">अज्ञातम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="164"/>
<source>Unknown</source>
<comment>font format</comment>
<translation type="unfinished">अज्ञातम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="164"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="171"/>
<source>User</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="unfinished">प्रयोक्ता</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="165"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="172"/>
<source>System</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="unfinished">सिस्टम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="190"/>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="197"/>
<source>Click to change the value</source>
<translation type="unfinished">मूल्यं परिणमितुं क्लिक् कुरु </translation>
</message>
8362,22 → 8409,22
<translation type="unfinished">प्रतिसमाधानफोण्ट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="78"/>
<source>Make these substitutions permanent</source>
<translation type="unfinished">एतानि प्रतिसमाधानानि सातत्यानीति कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="89"/>
<source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
<translation type="unfinished">एतेषां फोण्ट्प्रतिसमाधानानां निरसनं करोति, अपि च, लेख्यपत्रलोड्करणं रुणद्धि।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="90"/>
<source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
<translation type="unfinished">सर्वभविष्यत्परिलेखेषु अनुपस्थितफोण्ट्स् कृते एतानि प्रतिसमाधानानि सातत्येन उपयोजयितुम् अस्य प्रकारणं स्क्रैबस् प्रति वदति। सम्पादय &gt; ऐच्छिकाः &gt; फोण्ट्स् मध्ये एतत् प्रतिष्ठापयितुम् अथवा परिणमितुं शक्यते।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="91"/>
<source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
<translation type="unfinished">आमिति वृणोषि चेत्, ततः सञ्चय, लेख्यपत्रे एतानि प्रतिसमाधानानि सातत्यानि क्रियन्ते।</translation>
</message>
8451,12 → 8498,12
<context>
<name>GradientPreview</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="222"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="224"/>
<source>Add Stop</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="224"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="226"/>
<source>Remove Stop</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9218,7 → 9265,7
<translation type="unfinished">फैल् परिशीलयति :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="506"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidml.cpp" line="504"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">वस्तूनि उत्पादयति</translation>
</message>
9329,49 → 9376,49
<context>
<name>ImportAIPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="58"/>
<source>Import AI...</source>
<translation type="unfinished">AI आयानीकुरु...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="79"/>
<source>Imports Illustrator Files</source>
<translation type="unfinished">इल्लस्ट्रेटर् फैल्स् आयानीकरोति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports most Illustrator files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="173"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="166"/>
<source>This file contains 2 versions of the data.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="174"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="167"/>
<source>Choose which one should be imported</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="176"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="169"/>
<source>Use the pdf part</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="170"/>
<source>Use the ai part</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="179"/>
<source>The PDF Import plugin could not be found</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="200"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="220"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="193"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="213"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation type="unfinished">फैल् आयानीकर्तुं न शक्यते</translation>
</message>
9407,7 → 9454,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="129"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">सर्वाः समर्थिताः रचनाः</translation>
</message>
9415,23 → 9462,23
<context>
<name>ImportCvgPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import Cvg...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports Cvg Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most Cvg files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="122"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">सर्वाः समर्थिताः रचनाः</translation>
</message>
9467,7 → 9514,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="130"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">सर्वाः समर्थिताः रचनाः</translation>
</message>
9516,39 → 9563,41
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="99"/>
<source>Adobe Indesign IDML</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="100"/>
<source>Adobe Indesign IDML (*.idml *.IDML)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="83"/>
<source>Imports IDML Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="84"/>
<source>Imports most IDML files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="113"/>
<source>Adobe Indesign IDMS</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="112"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="114"/>
<source>Adobe Indesign IDMS (*.idms *.IDMS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="147"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">सर्वाः समर्थिताः रचनाः</translation>
</message>
9575,17 → 9624,17
<context>
<name>ImportPctPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import Pict...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports Pict Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most Mac Pict files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
9599,17 → 9648,17
<context>
<name>ImportPdfPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="58"/>
<source>Import PDF...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="88"/>
<source>Imports PDF Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="89"/>
<source>Imports most PDF files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
9626,6 → 9675,42
</message>
</context>
<context>
<name>ImportPubPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import PUB...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="90"/>
<source>MS Publisher</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="91"/>
<source>MS Publisher (*.pub *.PUB)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports PUB Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most MS Publisher files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="124"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">सर्वाः समर्थिताः रचनाः</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportShapePlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="53"/>
9660,7 → 9745,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="123"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">सर्वाः समर्थिताः रचनाः</translation>
</message>
9668,35 → 9753,35
<context>
<name>ImportSmlPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="60"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import Sml...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="90"/>
<source>Kivio Stencils &quot;*.sml&quot; File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="92"/>
<source>Kivio Stencils &quot;*.sml&quot; File (*.sml *.SML)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports Sml Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most Kivio stencils into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="123"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">सर्वाः समर्थिताः रचनाः</translation>
</message>
9704,23 → 9789,23
<context>
<name>ImportWpgPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import WPG...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports WPG Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most WPG files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="122"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">सर्वाः समर्थिताः रचनाः</translation>
</message>
9756,7 → 9841,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="123"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">सर्वाः समर्थिताः रचनाः</translation>
</message>
9764,23 → 9849,23
<context>
<name>ImportXfigPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import Xfig...</source>
<translation type="unfinished">Xfig आयानीकुरु...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports Xfig Files</source>
<translation type="unfinished">Xfig फैल्स् आयानीकरोति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most Xfig files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="122"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">सर्वाः समर्थिताः रचनाः</translation>
</message>
9970,22 → 10055,22
<context>
<name>InlinePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="132"/>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="137"/>
<source>Paste to Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="137"/>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="142"/>
<source>Edit Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="145"/>
<source>Remove Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="281"/>
<source>Inline Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
10077,7 → 10162,7
<context>
<name>InsertAFrame</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="237"/>
<location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="233"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">उद्घाटय</translation>
</message>
10239,12 → 10324,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="133"/>
<location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="129"/>
<source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="137"/>
<location filename="../../../scribus/ui/insertaframe.cpp" line="133"/>
<source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
10706,140 → 10791,140
<name>LayerPalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="57"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="655"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="666"/>
<source>Opacity:</source>
<translation type="unfinished">अपारदर्शिता :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="656"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="667"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="315"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="667"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="326"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="678"/>
<source>Delete Layer</source>
<translation type="unfinished">संस्तरं लोपय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="316"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="327"/>
<source>Do you want to delete all objects on this layer too?</source>
<translation type="unfinished">अस्मिन् संस्तरे अपि सर्ववस्तूनि लोपयितुम् इच्छसि किम्?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="636"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="647"/>
<source>Layers</source>
<translation type="unfinished">संस्तराः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="637"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="648"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation type="unfinished">मिश्रणप्रकारः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="639"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="650"/>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished">सामान्यम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="640"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="651"/>
<source>Darken</source>
<translation type="unfinished">गभीरं कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="641"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="652"/>
<source>Lighten</source>
<translation type="unfinished">लघु कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="642"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="653"/>
<source>Multiply</source>
<translation type="unfinished">गुणय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="643"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="654"/>
<source>Screen</source>
<translation type="unfinished">पटः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="644"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="655"/>
<source>Overlay</source>
<translation type="unfinished">आस्तरणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="645"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="656"/>
<source>Hard Light</source>
<translation type="unfinished">कठिनप्रकाशः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="646"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="657"/>
<source>Soft Light</source>
<translation type="unfinished">मृदुप्रकाशः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="647"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="658"/>
<source>Difference</source>
<translation type="unfinished">भिन्नता</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="648"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="659"/>
<source>Exclusion</source>
<translation type="unfinished">विवर्जनम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="649"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="660"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation type="unfinished">वर्णडोड्ज्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="650"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="661"/>
<source>Color Burn</source>
<translation type="unfinished">वर्णबर्न्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="651"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="662"/>
<source>Hue</source>
<translation type="unfinished">ह्यू</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="663"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished">परिपूर्णता</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="653"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="664"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">वर्णः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="665"/>
<source>Luminosity</source>
<translation type="unfinished">प्रकाशत्वम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="657"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="668"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">नाम</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="672"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="683"/>
<source>Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. </source>
<translation type="unfinished">संस्तरनिर्देशकस्य वर्णः - यदा संस्तरनिर्देशकाः प्रकारिताः तदा पटे प्रदर्शयितुं प्रत्येकसंस्तराय एकः वर्णः निर्दिष्टः। वर्णं सम्पादयितुं त्वं द्विगुणक्लिक् कर्तुं शक्नोषि।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="673"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="684"/>
<source>Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display </source>
<translation type="unfinished">संस्तरं दृश्यं कुरु - प्रदर्शनात् संस्तरं तिरोधातुं मा चेक् कुरु </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="674"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="685"/>
<source>Print Layer - Uncheck to disable printing. </source>
<translation type="unfinished">संस्तरं मुद्रय - मुद्रणं निष्प्रकारयितुं मा चेक् कुरु।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="675"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="686"/>
<source>Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked </source>
<translation type="unfinished">संस्तरं पिधत्स्व अथवा उद्घाटय - अन्चेक् कृतम् उद्घाटितमस्ति </translation>
</message>
10848,52 → 10933,52
<translation type="obsolete">न्यूनतरसंस्तरेषु वस्तूनां परितः विषयः वहति - अस्मिन् प्रकारिते सति, अधः संस्तरेष्वपि, अन्यवस्तूनां परितः विषयाबन्धान् वाहयितुम् आग्रहं करोति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="677"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="688"/>
<source>Outline Mode - Toggles the &apos;wireframe&apos; display of objects to speed the display of very complex objects.</source>
<translation type="unfinished">परिलेखप्रकारः - अतिजटिलवस्तूनां प्रदर्शनं वेगीकर्तुं, वस्तूनां &apos;वयर् आबन्धः&apos; इति प्रदर्शनं टोग्गल् करोति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="670"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="681"/>
<source>Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="671"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="682"/>
<source>Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="665"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="676"/>
<source>Add a New Layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="666"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="677"/>
<source>Duplicate the Current Layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="668"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="679"/>
<source>Raise Layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="669"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="680"/>
<source>Lower Layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="676"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="687"/>
<source>Make text in lower layers flow around objects - Enabling this forces text in lower layers to flow around objects of the layer for which this option has been enabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="678"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="689"/>
<source>Select Objects on Layer - Check to enable selecting. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="679"/>
<location filename="../../../scribus/ui/layers.cpp" line="690"/>
<source>Name of the Layer - Double click on the name of a layer to edit the name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11048,26 → 11133,26
<context>
<name>LoadSavePlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="203"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="212"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">सर्वफैल्स् (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="244"/>
<source>An error occured while opening file or file is damaged</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="240"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="249"/>
<source>An error occured while parsing file at line %1, column %2 :
%3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="167"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="176"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="211"/>
<source>No File Loader Plugins Found</source>
<translation type="unfinished">फैल्लोडर्प्लगिन्स् न दृष्टानि</translation>
</message>
11080,58 → 11165,58
<translation type="unfinished">लोरेम् इप्सम् वृणु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="223"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="228"/>
<source>Author:</source>
<translation type="unfinished">लेखकः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="225"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="230"/>
<source>Get More:</source>
<translation type="unfinished">अधिकं लभस्व :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="227"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="232"/>
<source>XML File:</source>
<translation type="unfinished">XML फैल् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="142"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="262"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="267"/>
<source>Lorem Ipsum</source>
<translation type="unfinished">लोरेम् इप्सम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="263"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="268"/>
<source>Paragraphs:</source>
<translation type="unfinished">अधिकरणानि :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="266"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="271"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="unfinished">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="268"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="273"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="269"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="274"/>
<source>Standard Lorem Ipsum</source>
<translation type="unfinished">नियमितं लोरेम् इप्सम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="264"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="269"/>
<source>Random Paragraphs</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="270"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="275"/>
<source>Number of paragraphs of selected sample text to insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="271"/>
<location filename="../../../scribus/ui/loremipsum.cpp" line="276"/>
<source>List of languages available to insert sample text in</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11644,7 → 11729,7
<translation type="unfinished">अन्यलेख्यपत्रात् प्रधानपृष्ठानि आयानीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="401"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="400"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished">अस्य #%1 कापी </translation>
</message>
11659,37 → 11744,37
<translation type="unfinished">नूतनप्रधानपृष्ठम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="323"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="322"/>
<source>Name:</source>
<translation type="unfinished">नाम :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="323"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="322"/>
<source>New MasterPage</source>
<translation type="unfinished">नूतनप्रधानपृष्ठम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="323"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="322"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation type="unfinished">नूतनप्रधानपृष्ठम् %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="499"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="498"/>
<source>Unable to Rename Master Page</source>
<translation type="unfinished">प्रधानपृष्ठस्य पुनर्नाम दातुं न शक्यते</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="499"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="498"/>
<source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
<translation type="unfinished">सामान्यपृष्ठस्य पुनर्नामदानं नानुमोदितम्।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="503"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="502"/>
<source>Rename Master Page</source>
<translation type="unfinished">प्रधानपृष्ठं पुनर्नाम दद</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="503"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="502"/>
<source>New Name:</source>
<translation type="unfinished">नूतननाम :</translation>
</message>
11712,7 → 11797,7
<context>
<name>Measurements</name>
<message utf8="true">
<location filename="../../../scribus/ui/measurements.cpp" line="51"/>
<location filename="../../../scribus/ui/measurements.cpp" line="50"/>
<source> °</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11815,42 → 11900,41
<translation type="unfinished">टोकन्स् इत्येषाम् कमाविभक्तसूचीं समावेशय, यत्र सर्वपृष्ठेभ्यः *, पृष्ठानां कुलाय 1-5, अथवा एककपृष्ठसङ्ख्या।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="78"/>
<source> from 0</source>
<translation type="unfinished">0 तः</translation>
<translation type="obsolete">0 तः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="80"/>
<source>Create Page(s)</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठम्(पृष्ठानि) उत्पादय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="84"/>
<source>Before Page</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठस्य पूर्वम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="85"/>
<source>After Page</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठात् परम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="86"/>
<source>At End</source>
<translation type="unfinished">अन्ते</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="103"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="unfinished">आयानीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="138"/>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="137"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">उद्घाटय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="138"/>
<location filename="../../../scribus/ui/mergedoc.cpp" line="137"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्राणि (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;सर्वफैल्स् (*)</translation>
</message>
12044,7 → 12128,7
<translation type="unfinished">निरसनं कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/multiprogressdialog.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/ui/multiprogressdialog.cpp" line="72"/>
<source>%v of %m</source>
<translation type="unfinished">%v %m इत्यस्य</translation>
</message>
12053,23 → 12137,23
<name>MultipleDuplicate</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="61"/>
<source>&amp;Horizontal Shift:</source>
<translation type="unfinished">तिर्यक् शिफ्ट् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.ui" line="169"/>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="62"/>
<source>&amp;Vertical Shift:</source>
<translation type="unfinished">ऋजु शिफ्ट् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="67"/>
<source>&amp;Horizontal Gap:</source>
<translation type="unfinished">तिर्यगन्तरम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/ui/multipleduplicate.cpp" line="68"/>
<source>&amp;Vertical Gap:</source>
<translation type="unfinished">ऋज्वन्तरम् :</translation>
</message>
12173,180 → 12257,179
<context>
<name>NewDoc</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="691"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="699"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="684"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="692"/>
<source>New Document</source>
<translation type="unfinished">नूतनलेख्यपत्रम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="110"/>
<source>&amp;New Document</source>
<translation type="unfinished">नूतनलेख्यपत्रम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="115"/>
<source>Open &amp;Existing Document</source>
<translation type="unfinished">विद्यमानलेख्यपत्रम् उद्घाटय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="119"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="118"/>
<source>Open Recent &amp;Document</source>
<translation type="unfinished">अद्यतनलेख्यपत्रम् उद्घाटय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="129"/>
<source>Do not show this dialog again</source>
<translation type="unfinished">इमं संवादं पुनः मा दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="144"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="143"/>
<source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्रपृष्ठपरिमाणम्, नियमितपरिमाणं स्वेच्छापरिमाणं वा</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="145"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="144"/>
<source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्रस्य पृष्ठानाम् अभिमुखीकरणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="145"/>
<source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation type="unfinished">लेख्पत्रस्य पृष्ठानाम् विस्तारः, अयञ्च सम्पाद्यः, यदि त्वया स्वेच्छापृष्ठपरिमाणं वृतम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="146"/>
<source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation type="unfinished">लेख्पत्रस्य पृष्ठानाम् औन्नत्यम्, इदञ्च सम्पाद्यम्, यदि त्वया स्वेच्छापृष्ठपरिमाणं वृतम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="147"/>
<source>Initial number of pages of the document</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्रपृष्ठानाम् आरम्भसङ्ख्या</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="148"/>
<source>Default unit of measurement for document editing</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्रसम्पादनाय मूलभूतः मापनाङ्कः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="150"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="149"/>
<source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
<translation type="unfinished">यदा नूतनपृष्ठानि सङ्कलितानि तदा स्वचालितप्रकारेण विषयाबन्धान् उत्पादय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="150"/>
<source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
<translation type="unfinished">स्वचालितप्रकारेण उत्पादितेषु विषयाबन्धेषु उत्पादयितुं स्तम्भानां सङ्ख्या</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="151"/>
<source>Distance between automatically created columns</source>
<translation type="unfinished">स्वचालितप्रकारेण उत्पादितानां विषयाबन्धानाम् अन्तरे दूरत्वम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="226"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="225"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation type="unfinished">परिमाणम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="234"/>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation type="unfinished">अभिमुखीकरणम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="238"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="237"/>
<source>Portrait</source>
<translation type="unfinished">व्यक्तिचित्रम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="239"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="238"/>
<source>Landscape</source>
<translation type="unfinished">भूदृश्यः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="245"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="244"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation type="unfinished">विस्तारः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="251"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="250"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation type="unfinished">औन्नत्यम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="286"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="285"/>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">विकल्पाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="293"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="292"/>
<source>N&amp;umber of Pages:</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठानां सङ्ख्या :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="299"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="298"/>
<source>&amp;Default Unit:</source>
<translation type="unfinished">मूलभूताङ्कः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="693"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="686"/>
<source>New from Template</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="695"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="688"/>
<source>Open Existing Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="697"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="690"/>
<source>Open Recent Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="267"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="266"/>
<source>Margin Guides</source>
<translation type="unfinished">सीमादर्शयितारः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="309"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="308"/>
<source>&amp;Automatic Text Frames</source>
<translation type="unfinished">स्वचालितविषयाबन्धाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="318"/>
<source>&amp;Gap:</source>
<translation type="unfinished">अन्तरम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="310"/>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation type="unfinished">स्तम्भाः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="378"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="366"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">उद्घाटय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="258"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="257"/>
<source>First Page is:</source>
<translation type="unfinished">प्रथमपृष्ठम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="331"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="330"/>
<source>Show Document Settings After Creation</source>
<translation type="unfinished">उत्पादनात् परं लेख्यपत्रनिर्धारणानि दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="183"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="182"/>
<source>Document Layout</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्रपरिलेखः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newfile.cpp" line="113"/>
<source>New &amp;from Template</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12455,214 → 12538,230
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="982"/>
<source>Nodes</source>
<translation type="unfinished">नोड्स्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="912"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="983"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="914"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="985"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation type="unfinished">अत्यन्तनिर्देशसङ्ख्याः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="988"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation type="unfinished">&amp;X-स्थानम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="918"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="989"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Y-स्थानम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="919"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="990"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation type="unfinished">परिलेखरेखां सम्पादय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="920"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="991"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation type="unfinished">परिलेखरेखां पुनःस्थापय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="923"/>
<source>&amp;End Editing</source>
<translation type="unfinished">सम्पादनं समापय</translation>
<translation type="obsolete">सम्पादनं समापय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="924"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="998"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation type="unfinished">नोड्स् चेष्टय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="925"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="999"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation type="unfinished">नियन्त्रणबिन्दून् चेष्टय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="926"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1000"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation type="unfinished">नोड्स् सङ्कलय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="927"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1001"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation type="unfinished">नोड्स् लोपय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="928"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1002"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation type="unfinished">नियन्त्रणबिन्दून् अनाश्रिततया चेष्टय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="929"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1003"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation type="unfinished">नियन्त्रणबिन्दून् सुविभक्ततया चेष्टय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="930"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1004"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation type="unfinished">नियन्त्रणबिन्दून् पुनःस्थापय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="931"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1005"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation type="unfinished">एतां नियन्त्रणबिन्दुं पुनःस्थापय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="932"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1006"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished">बहुभुजम् उद्घाटय अथवा एकं बेजियर् वक्रं कर्तयति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="933"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1007"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished">एतत् बेजियर् वक्रं पिधत्स्व</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="934"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1008"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation type="unfinished">तिर्यग्रूपेण मार्गं प्रतिबिम्बय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="935"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1009"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation type="unfinished">ऋजुरूपेण मार्गं प्रतिबिम्बय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="936"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1010"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation type="unfinished">दक्षिणं प्रति तिर्यग्रूपेण मार्गं कर्तय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="937"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1011"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation type="unfinished">वामं प्रति तिर्यग्रूपेण मार्गं कर्तय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="938"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1012"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation type="unfinished">ऋजुरूपेण उपरि मार्गं कर्तय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="939"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1013"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation type="unfinished">ऋजुरूपेण अधः मार्गं कर्तय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="940"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1014"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation type="unfinished">वामावृत्तं मार्गं परिवर्तय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="941"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1015"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation type="unfinished">मार्गं दक्षिणावृत्तं परिवर्तय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="942"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1016"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation type="unfinished">दर्शितेन % मार्गस्य परिमाणं सङ्कोचय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="943"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1017"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation type="unfinished">दर्शितेन % मार्गस्य परिमाणं वर्धय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="944"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1018"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation type="unfinished">दर्शितेन मूल्येन मार्गस्य परिमाणं न्यूनीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="945"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1019"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation type="unfinished">दर्शितेन मूल्येन मार्गस्य परिमाणं वर्धय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="946"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1020"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation type="unfinished">परिवर्तनकोणः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="947"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1021"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation type="unfinished">% येन वर्धनीयं सङ्कोचनीयं वा</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="948"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1022"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation type="unfinished">मूल्यं येन वर्धनीयं सङ्कोचनीयं वा</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="949"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1023"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation type="unfinished">परिलेखरेखासम्पादनप्रकारं सञ्चालय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="950"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1024"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation type="unfinished">आबन्धस्य आदिमरूपं प्रति परिलेखरेखां पुनस्स्थापय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="953"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1027"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
<translation type="unfinished">यदा चेक् कृतं तदा पृष्ठसापेक्षिकाः निर्देशसङ्ख्याः उपयोजय, अन्यथा निर्देशसङ्खयाः वस्तु प्रति सापेक्षिकाः सन्ति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="921"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="992"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation type="unfinished">चित्रभागं प्रति परिलेखं स्थापय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="951"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1025"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished">चित्रस्य कर्तनमार्गं प्रति परिलेखरेखां पुनस्स्थापय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="241"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="915"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="986"/>
<source>to Canvas</source>
<translation type="unfinished">पटं प्रति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="243"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="916"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="987"/>
<source>to Page</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठं प्रति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="922"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="288"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="994"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">अस्तु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="293"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="995"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">निरसनं कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="993"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="952"/>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="996"/>
<source>Reset all edits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1026"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12891,12 → 12990,12
<context>
<name>OODPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="426"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="420"/>
<source>This document does not seem to be an OpenOffice Draw file.</source>
<translation type="unfinished">एतत् लेख्यपत्रम् OpenOffice ड्रा फैल् नास्तीति दृश्यते।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="657"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="644"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">समूहः%1</translation>
</message>
12904,39 → 13003,51
<context>
<name>OODrawImportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="91"/>
<source>Import &amp;OpenOffice.org Draw...</source>
<translation type="unfinished">OpenOffice.org ड्रा आयानीकुरु...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="94"/>
<source>OpenDocument 1.0 Draw (*.odg *.ODG)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="97"/>
<source>OpenOffice.org 1.x Draw (*.sxd *.SXD)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="109"/>
<source>Imports OpenOffice.org Draw Files</source>
<translation type="unfinished">OpenOffice.org ड्रा फैल्स् आयानीकरोति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="110"/>
<source>Imports most OpenOffice.org Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished">वर्तमानलेख्यपत्रे अधिकतमानि OpenOffice.org ड्रा फैल्स् आयानीकरोति, तेषां वेक्टर् डाटा च स्क्रैबस् वस्तूनि प्रति विकारयति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="124"/>
<source>OpenDocument 1.0 Draw</source>
<comment>Import/export format name</comment>
<translation type="unfinished">ओपन्डोक्युमेण्ट् 1.0 ड्रा</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="142"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="137"/>
<source>OpenOffice.org 1.x Draw</source>
<comment>Import/export format name</comment>
<translation type="unfinished">OpenOffice.org 1.x ड्रा</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="210"/>
<source>This file contains some unsupported features</source>
<translation type="unfinished">एतत्फैल् मध्ये कानिचन असमर्थितवैशिष्ट्यानि सन्ति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="208"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation type="unfinished">फैल् आयानीकर्तुं न शक्यते</translation>
</message>
13326,43 → 13437,43
<name>OutlinePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="395"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1382"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1394"/>
<source>Element</source>
<translation type="unfinished">तत्त्वम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="509"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="514"/>
<source>Active</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="517"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="522"/>
<source>Visible</source>
<translation type="unfinished">दृष्टम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="525"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="530"/>
<source>Printing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="533"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="538"/>
<source>Locked</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="618"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="626"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="unfinished">&quot;%1&quot; नाम अद्वितीयं न।&lt;br/&gt;कृपया अन्यत् वृणु।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1054"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1066"/>
<source>Inline Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1128"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1224"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1140"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1236"/>
<source>Layer: &quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13371,17 → 13482,17
<translation type="obsolete">समूहः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1195"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1207"/>
<source>Page </source>
<translation type="unfinished">पृष्ठम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1289"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1301"/>
<source>Free Objects</source>
<translation type="unfinished">मुक्तवस्तूनि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1381"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1393"/>
<source>Outline</source>
<translation type="unfinished">परिलेखः</translation>
</message>
13392,7 → 13503,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="386"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1395"/>
<source>Filter:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13560,37 → 13671,37
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2878"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2884"/>
<source>Page:</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2888"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2894"/>
<source>Date:</source>
<translation type="unfinished">दिनाङ्कः :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11050"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11099"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation type="unfinished">चित्रलोड्करणं निष्फलम् : %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11055"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11104"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation type="unfinished">चित्रलेखनं निष्फलम् : %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11060"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11109"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation type="unfinished">चित्रवर्णिकालोड्करणं निष्फलम् : %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11065"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11114"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation type="unfinished">चित्रनिर्वाहाय अपर्याप्तस्मृतिः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11045"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11094"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13631,22 → 13742,22
<translation type="unfinished">CMYK प्रदर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="239"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="243"/>
<source>&amp;C</source>
<translation type="unfinished">&amp;C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="244"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="248"/>
<source>&amp;M</source>
<translation type="unfinished">&amp;M</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="249"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="253"/>
<source>&amp;Y</source>
<translation type="unfinished">&amp;Y</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="254"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="258"/>
<source>&amp;K</source>
<translation type="unfinished">&amp;K</translation>
</message>
13656,22 → 13767,22
<translation type="unfinished">विभाजननाम</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="166"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="170"/>
<source>Cyan</source>
<translation type="unfinished">सियान्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="173"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="177"/>
<source>Magenta</source>
<translation type="unfinished">मेजन्ता</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="180"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="184"/>
<source>Yellow</source>
<translation type="unfinished">पीतम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="191"/>
<source>Black</source>
<translation type="unfinished">कृष्णम्</translation>
</message>
13680,158 → 13791,158
<translation type="obsolete">मुद्रणनिर्धारणानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="269"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="273"/>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation type="unfinished">तिर्यग्रूपेण पृष्ठं(पृष्ठानि) प्रतिबिम्बय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="272"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="276"/>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation type="unfinished">ऋजुरूपेण पृष्ठं(पृष्ठानि) प्रतिबिम्बय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="278"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="282"/>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation type="unfinished">धूसरमापके मुद्रय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="281"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="285"/>
<source>&amp;Under Color Removal</source>
<translation type="unfinished">वर्णापनयनस्य अधः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="288"/>
<source>Convert Spot Colors</source>
<translation type="unfinished">स्पोट् वर्णान् विकारय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="302"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="306"/>
<source>Scaling:</source>
<translation type="unfinished">मापनम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="314"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="318"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished">विस्तारं प्रति उचितं कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="315"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="319"/>
<source>Fit to Height</source>
<translation type="unfinished">औन्नत्यं प्रति उचितं कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="316"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="320"/>
<source>Fit to Page</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठं प्रति उचितं कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="327"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="331"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">पिधत्स्व</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="330"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="334"/>
<source>Print...</source>
<translation type="unfinished">मुद्रय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="358"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="362"/>
<source>Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation type="unfinished">टैप् 1 फोण्ट्स्, ट्रूटैप् फोण्ट्स्, ओपन्टैप् फोण्ट्स्, EPS, PDF तथा वेक्टर् सुचित्राणि इत्येतेषाम् एकं मनोहरदृश्यं पूर्वदृश्ये ददाति, परन्तु पूर्वदृश्यः ईषत् मन्दतरः भवति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="363"/>
<source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
<translation type="unfinished">तव लेख्यपत्रे पारदर्शितां तथा पारदर्शिकवस्तूनि च दर्शयति। घोस्ट्स्क्रिप्ट् 7.07 तत् पश्चात् वा वाञ्छति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="360"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="364"/>
<source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
<translation type="unfinished">RGB वर्णानां स्थाने, सामान्य CMYK मशीनाम् अनुकरणानि उपयुज्य मुद्रणपूर्वदृश्यं ददाति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="365"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="unfinished">यासु सियान्, पीतं, मजेन्ता च सन्ति तासां कासाञ्चन धूसरछायानां पिधानमार्गः, तासां स्थाने कृष्णस्य उपयोगश्च। चित्राणां ये भागाः समाः सन्ति तथा/अथवा धूसरसदृशाः सन्ति तान् भागान् UCR भूयशः बाधते। अस्य उपयोगेन केषाञ्चन चित्राणां मुद्रणं शोभनतरं भवेत्। अपि च, प्रत्येकस्थित्याधारेण परीक्षणम् आवश्यकम्। CMY मशीभिः सह अधिकपरिपूर्णतां UCR न्यूनीकरोति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="362"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="366"/>
<source>Resize the scale of the page.</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठमापनं पुनराकारीकुरु।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="363"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="367"/>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation type="unfinished">संयुक्तवर्णान् प्रति विकारयितुं स्पोट् वर्णान् प्रकारयति। वाणिज्यमुद्रके स्पोट् वर्णान् मुद्रयितुं न चिन्तयसि चेत्, अयं प्रकारितः त्यज।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="387"/>
<source>Enable/disable the C (Cyan) ink plate</source>
<translation type="unfinished">C (सियान्) मशीस्थालं प्रकारय/निष्प्रकारय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="384"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="388"/>
<source>Enable/disable the M (Magenta) ink plate</source>
<translation type="unfinished">M (मजेन्ता) मशीस्थालं प्रकारय/निष्प्रकारय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="385"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="389"/>
<source>Enable/disable the Y (Yellow) ink plate</source>
<translation type="unfinished">Y (पीतम्) मशीस्थालं प्रकारय/निष्प्रकारय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="386"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="390"/>
<source>Enable/disable the K (Black) ink plate</source>
<translation type="unfinished">K (कृष्णम्) मशीस्थालं प्रकारय/निष्प्रकारय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="594"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="707"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="598"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="711"/>
<source>All</source>
<translation type="unfinished">सर्वम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="1329"/>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">फैल्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="287"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="291"/>
<source>Apply Color Profiles</source>
<translation type="unfinished">वर्णप्रोफैल्स् प्रयोजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="263"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="267"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation type="unfinished">पूर्वदृश्यनिर्धारणानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="364"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="368"/>
<source>Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled</source>
<translation type="unfinished">यदा वर्णप्रबन्धः प्रकारितः तदा मुद्रणप्रवाहे वर्णप्रोफैल्स् अन्तःस्थापयितुं त्वाम् अनुमोदते</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="279"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="208"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="212"/>
<source>Display Ink Coverage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="220"/>
<source>Threshold:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="219"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="223"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="224"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="228"/>
<source>None</source>
<translation type="unfinished">किमपि न</translation>
</message>
13872,68 → 13983,68
<context>
<name>PageItem</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="546"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="537"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished">चित्रम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="550"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="541"/>
<source>Text</source>
<translation type="unfinished">विषयः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="554"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="545"/>
<source>Line</source>
<translation type="unfinished">रेखा</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="558"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="549"/>
<source>Polygon</source>
<translation type="unfinished">बहुभुजः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="562"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="553"/>
<source>Polyline</source>
<translation type="unfinished">पोलीलैन्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="566"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="557"/>
<source>PathText</source>
<translation type="unfinished">मार्गविषयः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="570"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="561"/>
<source>Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="565"/>
<source>Group</source>
<translation type="unfinished">समूहः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="578"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="569"/>
<source>RegularPolygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="573"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="586"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="577"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="590"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="581"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7221"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7222"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7240"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="7241"/>
<source>Copy of</source>
<translation type="unfinished">अस्य कापी</translation>
</message>
13941,23 → 14052,23
<context>
<name>PageItemAttributes</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="20"/>
<source>None</source>
<comment>relationship</comment>
<translation type="unfinished">किमपि न</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="20"/>
<source>Relates To</source>
<translation type="unfinished">एतत् प्रति सम्बद्धः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="20"/>
<source>Is Parent Of</source>
<translation type="unfinished">अस्य प्रभवः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pageitemattributes.cpp" line="20"/>
<source>Is Child Of</source>
<translation type="unfinished">अस्य जातः</translation>
</message>
14288,18 → 14399,18
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="137"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="138"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="141"/>
<source>Default</source>
<translation type="unfinished">मूलभूतम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="161"/>
<source>3D Model</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_osgframe.cpp" line="163"/>
<source>File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
14307,22 → 14418,22
<context>
<name>PageItem_PathText</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="407"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="406"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation type="unfinished">अधिकरणानि : </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="415"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="414"/>
<source>Lines: </source>
<translation type="unfinished">रेखाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="421"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="420"/>
<source>Words: </source>
<translation type="unfinished">शब्दाः : </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="429"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_pathtext.cpp" line="428"/>
<source>Chars: </source>
<translation type="unfinished">सम्प्रतीकाः : </translation>
</message>
14330,39 → 14441,39
<context>
<name>PageItem_TextFrame</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="1610"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="1621"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="1626"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="1634"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">कापि शैली न</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5091"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5150"/>
<source>Linked Text</source>
<translation type="unfinished">सम्बद्धविषयः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5093"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5152"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="unfinished">विषयाबन्धः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5097"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5156"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation type="unfinished">अधिकरणानि : </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5105"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5164"/>
<source>Lines: </source>
<translation type="unfinished">रेखाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5111"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5170"/>
<source>Words: </source>
<translation type="unfinished">शब्दाः : </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5119"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5178"/>
<source>Chars: </source>
<translation type="unfinished">सम्प्रतीकाः : </translation>
</message>
14464,42 → 14575,42
<translation type="unfinished">नूतनप्रधानपृष्ठम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="318"/>
<source>Name:</source>
<translation type="unfinished">नाम :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="318"/>
<source>New MasterPage</source>
<translation type="unfinished">नूतनप्रधानपृष्ठम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="319"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="318"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation type="unfinished">नूतनप्रधानपृष्ठम् %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="384"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="383"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished">अस्य #%1 कापी </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="469"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="468"/>
<source>Unable to Rename Master Page</source>
<translation type="unfinished">प्रधानपृष्ठस्य पुनर्नाम दातुं न शक्यते</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="469"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="468"/>
<source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
<translation type="unfinished">सामान्यपृष्ठस्य पुनर्नामदानं नानुमोदितम्।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="473"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="472"/>
<source>Rename Master Page</source>
<translation type="unfinished">प्रधानपृष्ठं पुनर्नाम दद</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="473"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_masterpages.cpp" line="472"/>
<source>New Name:</source>
<translation type="unfinished">नूतननाम :</translation>
</message>
14520,42 → 14631,42
<context>
<name>PagePalette_Pages</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="104"/>
<source>This master page is used at least once in the document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="108"/>
<source>Do you really want to delete this master page?</source>
<translation type="unfinished">निश्चयेन एतत् प्रधानपृष्ठं लोपयितुम् इच्छसि किम्?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="388"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="398"/>
<source>Arrange Pages</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठानि व्यवस्थापय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="389"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="399"/>
<source>Available Master Pages:</source>
<translation type="unfinished">उपलब्धप्रधानपृष्ठानि :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="390"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="400"/>
<source>Document Pages:</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्रपृष्ठानि :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="392"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="402"/>
<source>List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="393"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="403"/>
<source>List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="394"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="404"/>
<source>Drag pages or master pages onto the trash to delete them</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
14621,7 → 14732,7
<name>PaintManagerBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="14"/>
<source>Manage Paints</source>
<source>Manage Colors and Fills</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
14915,7 → 15026,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="578"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1847"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1842"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="unfinished">नाम :</translation>
</message>
14930,7 → 15041,7
<translation type="unfinished">वैचित्र्याणि लोड् करोति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1847"/>
<location filename="../../../scribus/ui/paintmanager.cpp" line="1842"/>
<source>Choose a Name</source>
<translation type="unfinished">एकं नाम वृणु</translation>
</message>
15536,7 → 15647,7
<translation type="obsolete">समूहः%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpct.cpp" line="454"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">वस्तूनि उत्पादयति</translation>
</message>
15622,17 → 15733,17
<translation type="unfinished">फैल् परिशीलयति :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="375"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="374"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">वस्तूनि उत्पादयति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="407"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="406"/>
<source>Open PDF-File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="407"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdf.cpp" line="406"/>
<source>Password</source>
<translation type="unfinished">गुह्यपदम्</translation>
</message>
18702,13 → 18813,13
<translation type="unfinished">प्रतिसमाधानम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="103"/>
<source>Font search paths can only be set in File &gt; Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use File &gt; Preferences &gt; Fonts to change the font search path.</source>
<translation type="unfinished">फोण्ट् अन्वेषणमार्गाः फैल् &gt; ऐच्छिकाः इत्यस्मिन्नेव स्थापयितुं शक्यते, अपि च किमपि लेख्यपत्रं वर्तमानतया उद्घाटितं न भवितव्यम्। उद्घाटितलेख्यपत्राणि पिधत्स्व, ततः फोण्ट् अन्वेषणमार्गं परिणमितुं फैल् &gt; ऐच्छिकाः &gt; फोण्ट्स् इत्येतत् उपयोजय।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="294"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="318"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="308"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_fonts.cpp" line="332"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="unfinished">कोशं वृणु</translation>
</message>
19639,7 → 19750,7
<translation type="unfinished">सरलमार्गसमूहस्य नाम निवेशय :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_keyboardshortcuts.cpp" line="526"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_keyboardshortcuts.cpp" line="546"/>
<source>The %1 key sequence is already in use by &quot;%2&quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
20168,8 → 20279,8
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="357"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="374"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1332"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1340"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1330"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1338"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठम्</translation>
</message>
20179,188 → 20290,188
<translation type="unfinished">स्क्रिप्ट् न</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="545"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="543"/>
<source>InfoString</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="577"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1002"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1000"/>
<source>No Effect</source>
<translation type="unfinished">प्रभावः न</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="578"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1003"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="576"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1001"/>
<source>Blinds</source>
<translation type="unfinished">अन्धीकरोति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1004"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="577"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1002"/>
<source>Box</source>
<translation type="unfinished">पेटिका</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="580"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1005"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="578"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1003"/>
<source>Dissolve</source>
<translation type="unfinished">विलीनय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="581"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1004"/>
<source>Glitter</source>
<translation type="unfinished">प्रकाशः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1007"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="580"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1005"/>
<source>Split</source>
<translation type="unfinished">छिन्धि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="583"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1008"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="581"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1006"/>
<source>Wipe</source>
<translation type="unfinished">मार्जय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="586"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="584"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1009"/>
<source>Push</source>
<translation type="unfinished">नुद</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="587"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1012"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1010"/>
<source>Cover</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="588"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1013"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="586"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1011"/>
<source>Uncover</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="589"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1014"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="587"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1012"/>
<source>Fade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="637"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="635"/>
<source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document.</source>
<translation type="unfinished">PDF मध्ये फोण्ट्स् अन्तस्स्थापय। फोण्ट्स् अन्तस्स्थापनं तव लेख्यपत्रस्य परिलेखम् आलोकं च रक्षति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="638"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="636"/>
<source>Enables presentation effects when using Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode.</source>
<translation type="unfinished">ये पूर्णपटप्रकारे एतत् समर्थयन्ति तेषां Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; तथा अन्येषां PDF दर्शकानाम् उपयोगसमये प्रस्तुतिप्रभावान् प्रकारयति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="639"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="637"/>
<source>Show page previews of each page listed above.</source>
<translation type="unfinished">उपरि सूचितस्य प्रत्येकपृष्ठस्य पृष्ठपूर्वदृश्यान् दर्शय।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="640"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="638"/>
<source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition.</source>
<translation type="unfinished">वृतपृष्ठे प्रस्तुतेः आरम्भात् पूर्वम् पृष्ठदर्शनसमयस्य दैर्घ्यम्। 0 स्थापनेन स्वचालितपृष्ठसङ्क्रमणं निष्प्रकारितं भविष्यति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="641"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="639"/>
<source>Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
<translation type="unfinished">प्रभावचालनसमयस्य दैर्घ्यम्। ह्रस्वतरसमयः प्रभावं वेगीकरोति, दीर्घतरसमयः प्रभावं मन्दीकरोति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="642"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="640"/>
<source>Type of the display effect.</source>
<translation type="unfinished">प्रदर्शनप्रभावस्य वर्गः।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="643"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="641"/>
<source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
<translation type="unfinished">छेदस्य तथा अन्धीकरणस्य प्रभावेभ्यः चलन्तीनां रेखाणां प्रभावस्य दिक्।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="644"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="642"/>
<source>Starting position for the box and split effects.</source>
<translation type="unfinished">पेटिकायाः तथा छेदस्य प्रभावेभ्यः आरम्भस्थानम्।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="645"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="643"/>
<source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
<translation type="unfinished">प्रकाशस्य अथवा मार्जनस्य प्रभावानां दिक्।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="646"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="644"/>
<source>Apply the selected effect to all pages.</source>
<translation type="unfinished">सर्वपृष्ठानि प्रति वृतप्रभावं प्रयोजय।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="647"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="645"/>
<source>Convert all glyphs in the document to outlines.</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्रे सर्वाणि ग्लिफ्स् परिलेखान् प्रति विकारय।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="648"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="646"/>
<source>Show the document in single page mode</source>
<translation type="unfinished">एककपृष्ठप्रकारे लेख्यपत्रं दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="649"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="647"/>
<source>Show the document in single page mode with the pages displayed continuously end to end like a scroll</source>
<translation type="unfinished">स्क्रोल् इव सन्ततिरूपेण अन्तात् अन्तं प्रदर्शितैः पृष्ठैः सह एककपृष्ठप्रकारे लेख्यपत्रं दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="650"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="648"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the left</source>
<translation type="unfinished">वामे प्रदर्शतात् प्रथमपृष्ठात् आरभ्य अभिमुखपृष्ठैः सह लेख्यपत्रं दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="651"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="649"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the right</source>
<translation type="unfinished">दक्षिणे प्रदर्शतात् प्रथमपृष्ठात् आरभ्य अभिमुखपृष्ठैः सह लेख्यपत्रं दर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="650"/>
<source>Use the viewer&apos;s defaults or the user&apos;s preferences if set differently from the viewer defaults</source>
<translation type="unfinished">दर्शकमूलभूतेभ्यः भिन्नतया स्थापितञ्चेत् दर्शकमूलभूतानि अथवा प्रयोक्तुः ऐच्छिकाः उपयोजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="653"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="651"/>
<source>Enables viewing the document in full screen</source>
<translation type="unfinished">पूर्णपटे लेख्यपत्रदर्शनं प्रकारयति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="652"/>
<source>Display the bookmarks upon opening</source>
<translation type="unfinished">उद्घाटिते सति पुस्तकचिह्नानि प्रदर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="655"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="653"/>
<source>Display the page thumbnails upon opening</source>
<translation type="unfinished">उद्घाटिते सति पृष्ठसङ्कुचितचित्राणि प्रदर्शय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="656"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="654"/>
<source>Forces the displaying of layers. Useful only for PDF 1.5+.</source>
<translation type="unfinished">संस्तरप्रदर्शनस्य आग्रहं करोति। PDF 1.5+ कृते एव उपयुज्यम्।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="657"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="655"/>
<source>Hides the Tool Bar which has selection and other editing capabilities</source>
<translation type="unfinished">साधनपट्टं तिरोधत्ते, यस्मिन् वरणं तथा अन्यसम्पादनशक्यताः सन्ति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="658"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="656"/>
<source>Hides the Menu Bar for the viewer, the PDF will display in a plain window. </source>
<translation type="unfinished">दर्शकाय मेनुपट्टं तिरोधत्ते, स्पष्टविण्डो मध्ये PDF प्रदर्शयिष्यति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="659"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="657"/>
<source>Fit the document page or pages to the available space in the viewer window.</source>
<translation type="unfinished">दर्शकविण्डो मध्ये उपलब्धम् अन्तरं प्रति लेख्यपत्रपृष्ठं पृष्ठानि वा उचितानि कुरु।</translation>
</message>
23364,67 → 23475,67
<context>
<name>PropertiesPalette_Group</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="619"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="618"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation type="unfinished">सम्पादय...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="620"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="619"/>
<source>Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="622"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="621"/>
<source>Text &amp;Flow Around Frame</source>
<translation type="unfinished">आबन्धं परितः विषयप्रवाहः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="623"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="622"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished">निष्प्रकारितम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="624"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="623"/>
<source>Use Frame &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished">आबन्धरूपम् उपयोजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="625"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="624"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation type="unfinished">बन्धनपेटिकाम् उपयोजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="626"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="625"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation type="unfinished">परिलेखरेखाम् उपयोजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="627"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="626"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation type="unfinished">चित्रकर्तनमार्गम् उपयोजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="629"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="628"/>
<source>Disable text flow from lower frames around object</source>
<translation type="unfinished">वस्तु परितः न्यूनतराबन्धेभ्यः विषयप्रवाहं निष्प्रकारय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="630"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="629"/>
<source>Use the frame shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation type="unfinished">वस्तुनः अधः विषयाबन्धानां विषयप्रवाहाय आबन्धरूपम् उपयोजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="631"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="630"/>
<source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation type="unfinished">वस्तुनः अधः विषयाबन्धानां विषयप्रवाहाय आबन्धरूपस्य स्थाने बन्धनपेटिकाम् उपयोजय, या सर्वदा दीर्घचतुर्भुजाकारा भवति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="631"/>
<source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="633"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="632"/>
<source>Use the clipping path of the image</source>
<translation type="unfinished">चित्रस्य कर्तनमार्गं उपयोजय</translation>
</message>
24370,36 → 24481,31
<name>PropertiesPalette_Text</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="678"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="679"/>
<source>First Line Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="681"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="682"/>
<source>Orphans and Widows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="81"/>
<source>Drop Cap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="88"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="680"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="681"/>
<source>Optical Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="677"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="678"/>
<source>Advanced Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="682"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="683"/>
<source>Path Text Properties</source>
<translation type="unfinished">मार्गविषयविशेषाः</translation>
</message>
24423,78 → 24529,83
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="676"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="677"/>
<source>Color &amp;&amp; Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="81"/>
<source>Paragraph Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="679"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="680"/>
<source>Columns &amp;&amp; Text Distances</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="673"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="674"/>
<source>Paragraph St&amp;yle:</source>
<translation type="unfinished">अधिकरणशैली :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="674"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="675"/>
<source>Character St&amp;yle:</source>
<translation type="unfinished">संप्रतीकशैली :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="686"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="687"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation type="unfinished">स्थिररेखान्तरकरणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="687"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="688"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation type="unfinished">स्वचालितरेखान्तरकरणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="688"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="689"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished">आधाररेखाजालं प्रति पङ्क्तीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="691"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="692"/>
<source> pt</source>
<translation type="unfinished"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="705"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="706"/>
<source>Font Size</source>
<translation type="unfinished">फोण्ट् परिमाणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="707"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="708"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation type="unfinished">रेखायाः अन्तरम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="708"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="709"/>
<source>Select the line spacing mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="709"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="710"/>
<source>Paragraph style of currently selected text or paragraph</source>
<translation type="unfinished">वर्तमानतया वृतस्य विषयस्य अधिकरणस्य वा अधिकरणशैली</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="710"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="711"/>
<source>Character style of currently selected text or paragraph</source>
<translation type="unfinished">वर्तमानतया वृतस्य विषयस्य अधिकरणस्य वा सम्प्रतीकशैली</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="711"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="712"/>
<source>Remove Direct Paragraph Formatting</source>
<translation type="unfinished">सांसृष्टिकाधिकरणरचनाकरणम् अपनय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="712"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette_text.cpp" line="713"/>
<source>Remove Direct Character Formatting</source>
<translation type="unfinished">सांसृष्टिकसम्प्रतीकरचनाकरणम् अपनय</translation>
</message>
25330,6 → 25441,199
</message>
</context>
<context>
<name>PropertyWidget_ParEffect</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="553"/>
<source>Lines</source>
<translation type="unfinished">रेखाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="554"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.h" line="99"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation type="unfinished">बृहदक्षरान् लोपय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="555"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.h" line="100"/>
<source>Bulleted List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="556"/>
<source>Bullet Char(s)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="557"/>
<source>Enhanced char table to choose bullet chars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="558"/>
<source>Char Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="559"/>
<source>Numbered List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="560"/>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">स्तरः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="561"/>
<source>Set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="562"/>
<source>Format</source>
<translation type="unfinished">रचना</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="563"/>
<source>Start</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="564"/>
<source>Prefix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="565"/>
<source>Suffix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="566"/>
<source>Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="567"/>
<source>Auto-Indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="568"/>
<source>Char Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.cpp" line="569"/>
<source>Choose chracter style or leave blank for use default paragraph style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.h" line="98"/>
<source>No Paragraph Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffect.h" line="101"/>
<source>Numerated List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertyWidget_ParEffectBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="20"/>
<source>Effect Parameters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="26"/>
<source>Char Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="41"/>
<source>AutoIndent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="61"/>
<source>Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="86"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation type="unfinished">बृहदक्षरान् लोपय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="92"/>
<source>Number of lines used by the drop cap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="95"/>
<source>Lines</source>
<translation type="unfinished">रेखाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="125"/>
<source>Numbered List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="133"/>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">स्तरः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="163"/>
<source>Start</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="184"/>
<source>Set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="211"/>
<source>Format</source>
<translation type="unfinished">रचना</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="235"/>
<source>Prefix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="261"/>
<source>Suffix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="282"/>
<source>Bulleted List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="307"/>
<source>Bullet Char(s)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pareffectbase.ui" line="323"/>
<source>Char Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertyWidget_PathText</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertywidget_pathtext.cpp" line="218"/>
25447,6 → 25751,19
</message>
</context>
<context>
<name>PubPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="1462"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">आयानीकरोति : %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="1465"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">फैल् परिशीलयति :</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PythonConsole</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/pconsole.ui" line="93"/>
26160,7 → 26477,7
<context>
<name>QObject</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="66"/>
<source>Spell check (Aspell)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
26176,12 → 26493,12
<translation type="unfinished">%1 फोण्ट् पठितुं न शक्यते, अन्तःस्थापनं न</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/gtaction.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/gtaction.cpp" line="95"/>
<source>Importing text</source>
<translation type="unfinished">विषयम् आयानीकरोति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/gtgettext.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/scgtplugin.cpp" line="68"/>
<location filename="../../../scribus/util_formats.cpp" line="217"/>
26811,69 → 27128,69
<translation type="unfinished">पीतम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="326"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="331"/>
<source>Creating Font Cache</source>
<translation type="unfinished">फोण्ट्कैश् उत्पादयति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="335"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="340"/>
<source>Font %1 is broken, discarding it</source>
<translation type="unfinished">%1 फोण्ट् खण्डितम्, तत् निष्कासयति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="347"/>
<source>Failed to load font %1 - font type unknown</source>
<translation type="unfinished">%1 फोण्ट् लोड्करणं निष्फलम् - फोण्ट्वर्गः अज्ञातः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="357"/>
<source>New Font found, checking...</source>
<translation type="unfinished">नूतनफोण्ट् दृष्टम्, परीक्षते...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="138"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="398"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="403"/>
<source>Font %1 has broken glyph %2 (charcode %3)</source>
<translation type="unfinished">%1 फोण्ट् %2 ग्लिफ् खण्डयति (चार्कोड् %3)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="389"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="394"/>
<source>Modified Font found, checking...</source>
<translation type="unfinished">विकृतफोण्ट् दृष्टम्, परीक्षते...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="546"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="551"/>
<source>Font %1 loaded from %2(%3)</source>
<translation type="unfinished">%1 फोण्ट् %2(%3) तः लोड् कृतम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="562"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="567"/>
<source>Font %1(%2) is duplicate of %3</source>
<translation type="unfinished">%1(%2) फोण्ट् %3 इत्यस्य अनुकृतमस्ति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="674"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="679"/>
<source>Loading font %1 (found using fontconfig)</source>
<translation type="unfinished">%1 फोण्ट् लोड् करोति (fontconfig उपयुज्य दृष्टम्)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="679"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="684"/>
<source>Failed to load a font - freetype2 couldn&apos;t find the font file</source>
<translation type="unfinished">फोण्ट् लोड्करणं निष्फलम् - फोण्ट्फैल् अन्वेषयितुं freetype2 न शक्नोति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="775"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="780"/>
<source>Reading Font Cache</source>
<translation type="unfinished">फोण्ट्कैश् पठति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="822"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="827"/>
<source>Writing updated Font Cache</source>
<translation type="unfinished">नवीकृतफोण्ट्कैश् लिखति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="839"/>
<location filename="../../../scribus/scfonts.cpp" line="844"/>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation type="unfinished">फोण्ट्स् कृते अन्वेषयति</translation>
</message>
26890,7 → 27207,7
<translation type="unfinished">%1 दूषितं भवेत् : विश्लेषणटैग्स् अनुपस्थितानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="712"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="717"/>
<source>Scribus Development Version</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् विकाससंस्करणम्</translation>
</message>
26899,16 → 27216,20
<translation type="obsolete">Scribus 1.3.x विकाससंस्करणं चालयसि। येन त्वं कार्यं करोषि तत् लेख्यपत्रं स्क्रैबस् 1.2.x मध्ये उत्पादितम्। 1.3.x मध्ये वर्तमानफैल् सञ्चयेन स्क्रैबस् 1.2.x संस्करणेषु तत् सम्पादयितुं न शक्यते। 1.2.x मध्ये सम्पादनशक्तिं रक्षितुम्, एतत् फैल् भिन्ननाम्ना सञ्चय, नूतनतया अभिधत्तं फैल् सम्पादय, अपि च, आदिमम् अस्पृष्टं स्थापितं भविष्यति। अनेन कार्येण सह निश्चयेन अग्रे गन्तुम् इच्छसि किम्?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="713"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="718"/>
<source>You are running a development version of Scribus 1.5.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.x. Saving the current file under 1.5.x renders it unable to be edited in Scribus 1.2.x versions. To preserve the ability to edit in 1.2.x, save this file under a different name and further edit the newly named file and the original will be untouched. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
<translation type="unfinished">Scribus 1.3.x विकाससंस्करणं चालयसि। येन त्वं कार्यं करोषि तत् लेख्यपत्रं स्क्रैबस् 1.2.x मध्ये उत्पादितम्। 1.3.x मध्ये वर्तमानफैल् सञ्चयेन स्क्रैबस् 1.2.x संस्करणेषु तत् सम्पादयितुं न शक्यते। 1.2.x मध्ये सम्पादनशक्तिं रक्षितुम्, एतत् फैल् भिन्ननाम्ना सञ्चय, नूतनतया अभिधत्तं फैल् सम्पादय, अपि च, आदिमम् अस्पृष्टं स्थापितं भविष्यति। अनेन कार्येण सह निश्चयेन अग्रे गन्तुम् इच्छसि किम्? {1.5.?} {1.2.?} {1.5.?} {1.2.?} {1.2.?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3837"/>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
<translation type="unfinished">&lt;p&gt;क्रियावत्पृष्ठात् आरभ्य वर्तमानलेख्यपत्रे उपलब्धेभ्यः पृष्ठेभ्य अधिकपृष्ठानि आयानीकर्तुम् यतसे।&lt;/p&gt;एतेषु एकं वृणु :&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;उत्पादय&lt;/b&gt; अनुपस्थितपृष्ठानि&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;आयानीकुरु&lt;/b&gt; अन्तिमपृष्ठपर्यन्तं पृष्ठानि&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;निरसनं कुरु&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;क्रियावत्पृष्ठात् आरभ्य वर्तमानलेख्यपत्रे उपलब्धेभ्यः पृष्ठेभ्य अधिकपृष्ठानि आयानीकर्तुम् यतसे।&lt;/p&gt;एतेषु एकं वृणु :&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;उत्पादय&lt;/b&gt; अनुपस्थितपृष्ठानि&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;आयानीकुरु&lt;/b&gt; अन्तिमपृष्ठपर्यन्तं पृष्ठानि&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;निरसनं कुरु&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3837"/>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3841"/>
<source>C&amp;reate</source>
<translation type="unfinished">उत्पादय</translation>
26919,7 → 27240,7
<translation type="unfinished">आयानीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4589"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4599"/>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation type="unfinished">तव लेख्यपत्रपरिणामाः न सञ्चिताः, तान् प्रतिष्ठापयितुं च प्रार्थितोऽसि। अनुसन्तनोतुम् इच्छसि किम्?</translation>
</message>
27168,8 → 27489,8
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1921"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2171"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1899"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2148"/>
<source>Document Template: </source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्ररचना : </translation>
</message>
27342,23 → 27663,24
<translation type="unfinished">स्वीयरचनाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="136"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="122"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="178"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="172"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="122"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="155"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="122"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="122"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">उद्घाटय</translation>
</message>
28140,7 → 28462,7
<translation type="unfinished">SVG निर्याणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="104"/>
<source>SVG Import</source>
<translation type="unfinished">SVG आयानम्</translation>
</message>
28150,33 → 28472,33
<translation type="unfinished">पुराणं .sla रचनासमर्थनम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="102"/>
<source>OpenOffice.org Draw Importer</source>
<translation type="unfinished">OpenOffice.org ड्रा आयानकर्ता</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="178"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="172"/>
<source>OpenOffice.org Draw (*.sxd *.odg);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">OpenOffice.org ड्रा (*.sxd *.odg);;सर्वफैल्स् (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="65"/>
<source>Scribus 1.2.x Support</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् 1.2.x समर्थनम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1254"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1253"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1068"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1185"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1780"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1191"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1786"/>
<source>Background</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठपटलः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3172"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2142"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="5583"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3173"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2139"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="5687"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished">अस्य #%1 कापी </translation>
</message>
28211,7 → 28533,7
<translation type="unfinished">html</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/htmlim/htmlreader.cpp" line="663"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/htmlim/htmlreader.cpp" line="667"/>
<source>
External Links
</source>
28291,7 → 28613,7
<translation type="unfinished">चीनभाषा (परम्परागतम्)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="68"/>
<source>Scribus 1.3.0-&gt;1.3.3.x Support</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् 1.3.0-&gt;1.3.3.x समर्थनम्</translation>
</message>
28330,7 → 28652,7
<translation type="unfinished">औट्पुट् प्रोफैल् न समर्थितम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="84"/>
<source>WMF Import</source>
<translation type="unfinished">WMF आयानम्</translation>
</message>
28341,7 → 28663,7
<translation type="unfinished">नूतनसंस्तरः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="71"/>
<source>Adobe Illustrator Importer</source>
<translation type="unfinished">अडोबी इल्लस्ट्रेटर् आयानकर्ता</translation>
</message>
28501,13 → 28823,13
<translation type="unfinished">%1 फोण्ट् कृते मेट्रिक्स् न दृष्टानि, फोण्ट् उपेक्षते</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="77"/>
<source>Highlighter error: Invalid index returned by Qt&apos;s QString.indexOf(). This is a incompatibility between different Qt versions and it can only be fixed by recompiling Scribus with the same Qt version that is running on this system. Syntax highlighting is disabled now, but render frames should continue to work without problems.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="431"/>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="435"/>
<location filename="../../../scribus/ui/latexeditor.cpp" line="384"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">दोषः</translation>
28530,19 → 28852,19
<translation type="unfinished">द्वितीयवादे असङ्ख्यामूल्यानि सन्ति : int मूल्यानां सूची भवितव्या।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="54"/>
<source>Cannot have an empty paragraph style name.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">रिक्तं अधिकरणशैली नाम भवितुं न शक्यते।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="74"/>
<source>hasdropcap has to be 0 or 1.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">hasdropcap 0 अथवा 1 भवितव्यम्।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="131"/>
<source>Cannot have an empty char style name.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished">रिक्तं संप्रतीकशैली नाम भवितुं न शक्यते।</translation>
28589,7 → 28911,7
<translation type="unfinished">उपविभजनं कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="66"/>
<source>Xfig Importer</source>
<translation type="unfinished">Xfig आयानकर्ता</translation>
</message>
28599,7 → 28921,7
<translation type="unfinished">Xfig फैल्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="432"/>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="436"/>
<source>Parsing the configfile %1 failed! Depending on the type of the error render frames might not work correctly!
%2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
28649,7 → 28971,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="72"/>
<source>Scribus 1.3.4+ Support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
28659,7 → 28981,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scimgdataloader_ps.cpp" line="507"/>
<location filename="../../../scribus/scimgdataloader_ps.cpp" line="508"/>
<source>The Font(s):
%1 are not embedded or available for Scribus.
They might be replaced by &quot;Courier&quot;, depending how your Ghostscript is configured.
28717,7 → 29039,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/latexhelpers.cpp" line="109"/>
<source>Opening the configfile %1 failed! %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
28732,7 → 29054,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="66"/>
<source>Cvg Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
28742,17 → 29064,17
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="66"/>
<source>Pict Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/uniconvertor/uniconvplugin.cpp" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/uniconvertor/uniconvplugin.cpp" line="77"/>
<source>Uniconvertor Import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="66"/>
<source>WPG Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
28803,7 → 29125,7
<translation type="obsolete">समूहः%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="80"/>
<source>Scribus 1.5.0+ Support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
28813,7 → 29135,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="66"/>
<source>Sml Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
28828,7 → 29150,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="80"/>
<source>PDF Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
29159,20 → 29481,25
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="75"/>
<source>Idml Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="60"/>
<source>Hunspell Plugin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17932"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18438"/>
<source>Unaceptable settings for note style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="66"/>
<source>PUB Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
29350,19 → 29677,19
<context>
<name>Query</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/query.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/ui/query.cpp" line="70"/>
<source>Name &quot;%1&quot; is not allowed.
Please choose another.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/query.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/ui/query.cpp" line="82"/>
<source>Name &quot;%1&quot; already exists.
Do you want to replace the current contents?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/query.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/ui/query.cpp" line="92"/>
<source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
29464,47 → 29791,47
<context>
<name>RulerMover</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="86"/>
<source>Reset Rulers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="93"/>
<source>Move on current Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="94"/>
<source>Origin at Top Left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="95"/>
<source>Origin at Top Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="96"/>
<source>Origin at Bottom Left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="97"/>
<source>Origin at Bottom Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="98"/>
<source>Origin at Center</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="99"/>
<source>Origin at Top Center</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/ui/rulermover.cpp" line="100"/>
<source>Origin at Bottom Center</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
29889,39 → 30216,39
<context>
<name>SMCharacterStyle</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1928"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1823"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2208"/>
<source>Properties</source>
<translation type="unfinished">विशेषाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1553"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1833"/>
<source>Character Styles</source>
<translation type="unfinished">संप्रतीकशैल्यः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1558"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1838"/>
<source>Character Style</source>
<translation type="unfinished">संप्रतीकशैली</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1700"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1980"/>
<source>New Style</source>
<translation type="unfinished">नूतनशैली</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1722"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2002"/>
<source>Clone of %1</source>
<translation type="unfinished">%1 इत्यस्य क्लोन्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1746"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2026"/>
<source>%1 (%2)</source>
<comment>This for unique name when creating a new character style. %1 will be the name of the style and %2 will be a number forming a style name like: New Style (2)</comment>
<translation type="unfinished">%1 (%2)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2420"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2700"/>
<source>Setting that style as parent would create an infinite loop.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
30106,227 → 30433,369
<context>
<name>SMPStyleWidget</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="34"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="180"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="369"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="37"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="559"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation type="unfinished">स्थिररेखान्तरकरणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="35"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="125"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="370"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="38"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="142"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="285"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="560"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation type="unfinished">स्वचालितरेखान्तरकरणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="126"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="182"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="371"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="39"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="286"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="561"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished">आधाररेखाजालं प्रति पङ्क्तीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="144"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="159"/>
<source>Distances and Alignment</source>
<translation type="unfinished">दूरत्वानि पङ्क्तीकरणं च</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="245"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="145"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="615"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="162"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation type="unfinished">बृहदक्षरान् लोपय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="327"/>
<source>Character Style for Drop Cap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="350"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="905"/>
<source>Orphans and Widows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="356"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="938"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="129"/>
<source>Ensure that first lines of a paragraph won&apos;t end up separated from the rest (known as widow/orphan control)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="941"/>
<source>Don&apos;t separate first</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="911"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="928"/>
<source> lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="376"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="239"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="161"/>
<source>Paragraph Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="247"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="176"/>
<source>Character Style for Effect:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="303"/>
<source>AutoIndent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="330"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="178"/>
<source>Use Parent`s Values</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="163"/>
<source>Bullets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="166"/>
<source>Bullet Char/String</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="404"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="167"/>
<source>Char Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="438"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="164"/>
<source>Numeration</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="452"/>
<source>Set:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="469"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="169"/>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">स्तरः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="492"/>
<source>Create New Set:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="506"/>
<source>Nums Format</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="526"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="172"/>
<source>Start with</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="543"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="170"/>
<source>Prefix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="553"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="171"/>
<source>Suffix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="567"/>
<source>Restart</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="590"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="173"/>
<source>Restart after other format</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="597"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="174"/>
<source>Restart after higher level</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="921"/>
<source>Don&apos;t separate last</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="393"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="948"/>
<source>Do not split paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="400"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="955"/>
<source>Keep with next paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="658"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="991"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="188"/>
<source>Tabulators and Indentation</source>
<translation type="unfinished">सारणीकाराः इण्डेण्ट् करणं च</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="189"/>
<source>Properties</source>
<translation type="unfinished">विशेषाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="190"/>
<source>Character Style</source>
<translation type="unfinished">संप्रतीकशैली</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="259"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="629"/>
<source>&amp;Lines:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="292"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="139"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="270"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="177"/>
<source>Distance from Text:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="115"/>
<source>Alignment</source>
<translation type="unfinished">पङ्क्तीकरणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="98"/>
<source>Parent Style</source>
<translation type="unfinished">प्रभवशैली</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="99"/>
<source>Line Spacing Mode</source>
<translation type="unfinished">रेखान्तरकरणप्रकारः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="100"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation type="unfinished">रेखायाः अन्तरम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="101"/>
<source>Space Above</source>
<translation type="unfinished">उपरि अन्तरम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="102"/>
<source>Space Below</source>
<translation type="unfinished">अधः अन्तरम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="110"/>
<source>Drop Cap Lines</source>
<translation type="unfinished">शिरस्करेखाः त्यज</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="95"/>
<source>Drop Cap Offset</source>
<translation type="unfinished">शिरस्क-ओफ्सेट् त्यज</translation>
<translation type="obsolete">शिरस्क-ओफ्सेट् त्यज</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="111"/>
<source>Enhanced Char Table for inserting customs chars as bullets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="112"/>
<source>Paragraph Effects Chars Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="113"/>
<source>Hang Paragraph Effect before paragraph indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="114"/>
<source>Choose chracter style or leave blank for use default paragraph style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="116"/>
<source>First Line Indent</source>
<translation type="unfinished">प्रथमरेखा इण्डेण्ट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="117"/>
<source>Left Indent</source>
<translation type="unfinished">इण्डेण्ट् वामे</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="118"/>
<source>Right Indent</source>
<translation type="unfinished">इण्डेण्ट् दक्षिणे</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="112"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="130"/>
<source>Ensure that last lines of a paragraph won&apos;t end up separated from the rest (known as widow/orphan control)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="115"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="133"/>
<source>If checked, ensures that the paragraph won&apos;t be split across multiple pages or columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="134"/>
<source>If checked, automatically moves the paragraph to the next column or page if the next paragraph isn&apos;t on the same page or column</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="138"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="165"/>
<source>Lines:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="168"/>
<source>Numbering Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="199"/>
<source>None</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">किमपि न</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="200"/>
<source>Both Sides</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="159"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="201"/>
<source>Left Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="202"/>
<source>Right Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="305"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="308"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="499"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="257"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्रम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="258"/>
<source>Section</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="259"/>
<source>Story</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="260"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="261"/>
<source>Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="493"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="496"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="1150"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">कापि शैली न</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="32"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="314"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="700"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="498"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="930"/>
<source>Based On:</source>
<translation type="unfinished">अस्मिन् आधारितम् :</translation>
</message>
30334,103 → 30803,102
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="137"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="529"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="570"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="581"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="789"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="830"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="841"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="865"/>
<source>TextLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="708"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="1041"/>
<source>Ch&amp;aracter Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="122"/>
<source>Maximum white space compression allowed.
Expressed as a percentage of the current white space value.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="124"/>
<source>Maximum compression of glyphs</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="126"/>
<source>Maximum extension of glyphs</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="436"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="696"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="198"/>
<source>Optical Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="318"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="502"/>
<source>A default style cannot be assigned a parent style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="193"/>
<source>Min. Space Width:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="340"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="454"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="714"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="205"/>
<source>Use Parent Value</source>
<translation type="unfinished">प्रभवमूल्यम् उपयोजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="447"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="707"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="204"/>
<source>Reset to Default</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="512"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="150"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="772"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="192"/>
<source>Advanced Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="194"/>
<source>Glyph Extension</source>
<translation type="unfinished">ग्लिफ् विस्तारणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="153"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="195"/>
<source>Min:</source>
<comment>Glyph Extension</comment>
<translation type="unfinished">न्यूनतमम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="154"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="196"/>
<source>Max:</source>
<comment>Glyph Extension</comment>
<translation type="unfinished">अधिकतमम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="463"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="723"/>
<source>None</source>
<translation type="unfinished">किमपि न</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="473"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="733"/>
<source>Both Sides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="480"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="740"/>
<source>Left Only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="487"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="747"/>
<source>Right Only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
30448,23 → 30916,23
<translation type="unfinished">अधिकरणशैली</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="233"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="235"/>
<source>New Style</source>
<translation type="unfinished">नूतनशैली</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="255"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="257"/>
<source>Clone of %1</source>
<translation type="unfinished">%1 इत्यस्य क्लोन्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="280"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="282"/>
<source>%1 (%2)</source>
<comment>This for unique name when creating a new character style. %1 will be the name of the style and %2 will be a number forming a style name like: New Style (2)</comment>
<translation type="unfinished">%1 (%2)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1773"/>
<source>Setting that style as parent would create an infinite loop.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
30685,12 → 31153,12
<context>
<name>SToolBAlign</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1365"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1366"/>
<source>Style Settings</source>
<translation type="unfinished">शैलीनिर्धारणानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1393"/>
<source>Style of current paragraph</source>
<translation type="unfinished">वर्तमानाधिकरणस्य शैली</translation>
</message>
30698,17 → 31166,17
<context>
<name>SToolBColorF</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1092"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1093"/>
<source>Fill Color Settings</source>
<translation type="unfinished">वर्णपूरणनिर्धारणानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1129"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1130"/>
<source>Color of text fill</source>
<translation type="unfinished">विषयपूरणस्य वर्णः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1130"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1131"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation type="unfinished">विषयपूर्तेः वर्णस्य परिपूर्णता</translation>
</message>
30716,17 → 31184,17
<context>
<name>SToolBColorS</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1167"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1168"/>
<source>Stroke Color Settings</source>
<translation type="unfinished">स्ट्रोक् वर्णनिर्धारणानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1202"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1203"/>
<source>Color of text stroke</source>
<translation type="unfinished">विषयस्ट्रोक् वर्णः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1203"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1204"/>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation type="unfinished">विषयस्ट्रोक् वर्णस्य परिपूर्णता</translation>
</message>
30734,27 → 31202,27
<context>
<name>SToolBFont</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1412"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1413"/>
<source>Font Settings</source>
<translation type="unfinished">फोण्ट् निर्धारणानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1465"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1466"/>
<source>Font of selected text</source>
<translation type="unfinished">वृतविषयस्य फोण्ट्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1466"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1467"/>
<source>Font Size</source>
<translation type="unfinished">फोण्ट् परिमाणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1467"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1468"/>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation type="unfinished">संप्रतीकानां मापनविस्तारः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1468"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1469"/>
<source>Scaling height of characters</source>
<translation type="unfinished">संप्रतीकानां मापनौन्नत्यम्</translation>
</message>
30762,12 → 31230,12
<context>
<name>SToolBStyle</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1235"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1236"/>
<source>Character Settings</source>
<translation type="unfinished">संप्रतीकनिर्धारणानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1277"/>
<location filename="../../../scribus/ui/storyeditor.cpp" line="1278"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation type="unfinished">मानविकान्वेषणम्</translation>
</message>
30819,17 → 31287,17
<context>
<name>SVGImportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="96"/>
<source>Import &amp;SVG...</source>
<translation type="unfinished">SVG आयानीकुरु...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="110"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="111"/>
<source>Imports SVG Files</source>
<translation type="unfinished">SVG फैल्स् आयानीकरोति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="112"/>
<source>Imports most SVG files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
30847,7 → 31315,7
<context>
<name>SVGPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="1263"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="1258"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">समूहः%1</translation>
</message>
32087,22 → 32555,22
<context>
<name>ScInputDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="79"/>
<source>Input Dialog</source>
<translation type="unfinished">इन्पुट् संवादः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="80"/>
<source>InputDialog</source>
<translation type="unfinished">इन्पुट् संवादः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="81"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="unfinished">अस्तु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scinputdialog.cpp" line="83"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">निरसनं कुरु</translation>
</message>
32226,23 → 32694,24
<context>
<name>Scribus12Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="115"/>
<source>Scribus 1.2.x Document</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् 1.2.x लेख्यपत्रम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1888"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="2424"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1887"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="2423"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished">अस्य #%1 कापी </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="75"/>
<source>Scribus 1.2.x File Format Support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="76"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.2.x formatted files.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
32252,7 → 32721,7
<translation type="unfinished">समूहः%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1364"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1363"/>
<source>You have opened a file produced by Scribus 1.2.x.
If you save it in this version, it will no longer be readable by older Scribus versions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
32261,22 → 32730,23
<context>
<name>Scribus134Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3581"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3582"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished">अस्य #%1 कापी </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="82"/>
<source>Scribus 1.3.4+ File Format Support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="83"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.3.4 and higher formatted files.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="100"/>
<source>Scribus 1.3.4+ Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
32284,22 → 32754,23
<context>
<name>Scribus13Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2655"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2652"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished">अस्य #%1 कापी </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="96"/>
<source>Scribus 1.3.0-&gt;1.3.3.7 Document</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् 1.3.0-&gt;1.3.3.7 लेख्यपत्रम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="78"/>
<source>Scribus 1.3.x File Format Support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="79"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.3.0-&gt;1.3.3.x formatted files.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
32313,22 → 32784,23
<context>
<name>Scribus150Format</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="89"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="90"/>
<source>Scribus 1.5.0+ File Format Support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="91"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.5.0 and higher formatted files.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="108"/>
<source>Scribus 1.5.0+ Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="6211"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="6317"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished">अस्य #%1 कापी </translation>
</message>
32336,17 → 32808,17
<context>
<name>ScribusCore</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="172"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="196"/>
<source>Initializing Plugins</source>
<translation type="unfinished">प्लगिन्स् आरभते</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="184"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="182"/>
<source>Initializing Keyboard Shortcuts</source>
<translation type="unfinished">कीबोर्ड् सरलमार्गान् आरभते</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/scribuscore.cpp" line="184"/>
<source>Reading Preferences</source>
<translation type="unfinished">ऐच्छिकाः पठति</translation>
</message>
32389,71 → 32861,70
<context>
<name>ScribusDoc</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="298"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="236"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="311"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्रम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="561"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="579"/>
<source>Background</source>
<translation type="unfinished">पृष्ठपटलः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1008"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1029"/>
<source>An error occurred while opening ICC profiles, color management is not enabled.</source>
<translation type="unfinished">ICC प्रोफैल्स् उद्घाटनसमये दोषः सम्पन्नः, वर्णप्रबन्धः न प्रकारितः।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1020"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16271"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1041"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16419"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation type="unfinished">वर्णानां व्यवस्था</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11206"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation type="unfinished">निश्चयेन तव सर्वविषयं स्वच्छीकर्तुम् इच्छसि किम्?</translation>
<translation type="obsolete">निश्चयेन तव सर्वविषयं स्वच्छीकर्तुम् इच्छसि किम्?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11285"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11432"/>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation type="unfinished">उपयोगे भवं वस्तु लोपयितुं न शक्यते</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11285"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11432"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation type="unfinished">%1 वस्तु सम्प्रति कथासम्पादकेन सम्पादितः अस्ति। लोपय इति कार्यं निरस्तं भविष्यति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11944"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12092"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation type="unfinished">कानिचन वस्तूनि पिहितानि सन्ति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17574"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17612"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18076"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18114"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">कापि शैली न</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17926"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18432"/>
<source>%1 note style has document as range and provide same numbering style as set %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11940"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12088"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation type="unfinished">सर्वम् उद्घाटय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11941"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12089"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation type="unfinished">पिहितानि वस्तूनि त्यज</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13515"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13663"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal gap: %2
Vertical gap: %3</source>
32460,17 → 32931,22
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8963"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9055"/>
<source>remove direct paragraph formatting</source>
<translation type="unfinished">सांसृष्टिकाधिकरणरचनाकरणम् अपनय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9367"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9523"/>
<source>remove direct char formatting</source>
<translation type="unfinished">सांसृष्टिकसंप्रतीकरचनाकरणम् अपनय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13487"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11348"/>
<source>Do you really want to clear the content of all selected frames?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13635"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
32478,9 → 32954,9
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14666"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14721"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14854"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14815"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14870"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15003"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">समूहः%1</translation>
</message>
32489,7 → 32965,7
<translation type="obsolete">अस्य_कापी_</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1636"/>
<location filename="../../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1663"/>
<source>Imported </source>
<comment>Prefix of imported default style</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
32498,7 → 32974,7
<context>
<name>ScribusMainWindow</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="389"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="390"/>
<source>Initializing Story Editor</source>
<translation type="unfinished">कथासम्पादकम् आरभते</translation>
</message>
32507,77 → 32983,77
<translation type="obsolete">हैफनेटर् आरभते</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="403"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="404"/>
<source>Reading Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैप्बुक् पठति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="728"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="733"/>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation type="unfinished">अद्यतनम् उद्घाटय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="736"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="741"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="unfinished">आयानीकुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="743"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="748"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation type="unfinished">निर्याणं कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="769"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="774"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation type="unfinished">अद्यतनं लेपय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="770"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="775"/>
<source>Contents</source>
<translation type="unfinished">अन्तर्गतवस्तूनि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="873"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="835"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation type="unfinished">पूर्वदृश्यनिर्धारणानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="832"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="814"/>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">स्तरः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="838"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="819"/>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation type="unfinished">संस्तरं प्रति प्रेषय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="881"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="842"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation type="unfinished">&amp;PDF विकल्पाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="887"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="848"/>
<source>C&amp;onvert To</source>
<translation type="unfinished">प्रति परिणम</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="936"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="897"/>
<source>&amp;Character</source>
<translation type="unfinished">संप्रतीकः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="954"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="915"/>
<source>&amp;Quote</source>
<translation type="unfinished">उपबन्धः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="979"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="940"/>
<source>S&amp;paces &amp;&amp; Breaks</source>
<translation type="unfinished">अन्तराणि &amp;&amp; खण्डनानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="993"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="954"/>
<source>Liga&amp;ture</source>
<translation type="unfinished">लिगेचर्</translation>
</message>
32586,27 → 33062,113
<translation type="obsolete">पङ्क्तीकरणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1945"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1985"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4297"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4698"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4937"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5086"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10030"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1923"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1963"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4299"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4708"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4949"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5097"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="10069"/>
<source>Ready</source>
<translation type="unfinished">सज्जम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2014"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5030"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8350"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1014"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1992"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5042"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8339"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्रम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3670"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="803"/>
<source>Duplicate/Transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="807"/>
<source>Grouping</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="811"/>
<source>Locking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="821"/>
<source>Send to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="822"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैप्बुक्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="826"/>
<source>Adjust</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="830"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished">चित्रम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="855"/>
<source>Text Frame Links</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="860"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">मार्गसाधनानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="869"/>
<source>Welding</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="993"/>
<source>Zoom</source>
<translation type="unfinished">जूम् कुरु</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1001"/>
<source>Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1003"/>
<source>Measures</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1007"/>
<source>Text Frames</source>
<translation type="unfinished">विषयाबन्धाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1012"/>
<source>Image Frames</source>
<translation type="unfinished">चित्राबन्धाः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1019"/>
<source>Grids and Guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2759"/>
<source>selected, Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3669"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="3788"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4393"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4397"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">उद्घाटय</translation>
</message>
32657,120 → 33219,120
<translation type="unfinished">लोड् करोति...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4202"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4203"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation type="unfinished"> अनेन प्रतिसमाधत्तम् : </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4234"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4235"/>
<source>(converted)</source>
<translation type="unfinished">(विकृतम्)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4528"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4538"/>
<source>Filename and Path for Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4528"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4538"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">सर्वफैल्स् (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4627"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4693"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8382"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8516"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8538"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4637"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4703"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8371"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8505"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8527"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4676"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4686"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">लेख्यपत्राणि (*.sla *.sla.gz);;सर्वफैल्स् (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4678"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5828"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8373"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4688"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5839"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8362"/>
<source>Save As</source>
<translation type="unfinished">एवं सञ्चय </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4707"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4717"/>
<source>Saving...</source>
<translation type="unfinished">सञ्चयति...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="4993"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8234"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5005"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8223"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् द्वारा केचन दोषाः प्रत्यभिज्ञाताः। तान् परिशोधितुं पूर्वप्रयाणसत्यापनकर्तारम् उपयोजय</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5026"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5038"/>
<source>Printing...</source>
<translation type="unfinished">मुद्रयति...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5072"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5085"/>
<source>Printing failed!</source>
<translation type="unfinished">मुद्रणं निष्फलम्!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5161"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5172"/>
<source>Cannot Cut In-Use Item</source>
<translation type="unfinished">उपयोगे भवं वस्तु कर्तयितुं न शक्यते</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5161"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5172"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled</source>
<translation type="unfinished">%1 वस्तु सम्प्रति कथासम्पादकेन सम्पादितः अस्ति। कर्तनकार्यं निरस्तं भविष्यति</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5771"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5782"/>
<source>About Qt</source>
<translation type="unfinished">Qt उद्दिश्य</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5784"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5795"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation type="unfinished">स्क्रैबस् संहिता</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5828"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="5839"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
<translation type="unfinished">विषयफैल्स् (*.txt);;सर्वफैल्स्(*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7325"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7314"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation type="unfinished">परिमाणम् :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7325"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7314"/>
<source>Size</source>
<translation type="unfinished">परिमाणम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7353"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7342"/>
<source>&amp;Shade:</source>
<translation type="unfinished">छाया :</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7353"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7342"/>
<source>Shade</source>
<translation type="unfinished">छाया</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7420"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="7409"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">कापि शैली न</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8020"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8008"/>
<source>An error occurred while opening monitor profile.
Former monitor profile will be used.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
32788,246 → 33350,235
<translation type="obsolete">घोस्ट्स्क्रिप्ट् : EPS चित्राणि अथवा पोस्ट्स्क्रिप्ट् मुद्रणपूर्वदृश्यम् उपयोजयितुं न शक्नोषि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8270"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8258"/>
<source>All</source>
<translation type="unfinished">सर्वम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8319"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8308"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8416"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8405"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8512"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8501"/>
<source>-Page%1</source>
<translation type="unfinished">-पृष्ठम्%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9196"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9222"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation type="unfinished">कानिचन वस्तूनि पिहितानि सन्ति।</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9192"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="9218"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation type="unfinished">सर्वं पिधत्स्व</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="395"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="396"/>
<source>Initializing Languages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="524"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="525"/>
<source>All Supported Formats (%1);;%2All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="840"/>
<source>Send to Scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="846"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2775"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2751"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="1005"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="966"/>
<source>Marks</source>
<translation type="unfinished">पुस्तकचिह्नानि</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2735"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2711"/>
<source>Unknown</source>
<translation type="unfinished">अज्ञातम्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2739"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2715"/>
<source>Image Frame</source>
<translation type="unfinished">चित्राबन्धः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2742"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2718"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="unfinished">विषयाबन्धः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2745"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2721"/>
<source>Line</source>
<translation type="unfinished">रेखा</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2748"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2724"/>
<source>Polygon</source>
<translation type="unfinished">बहुभुजः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2751"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2727"/>
<source>Polyline</source>
<translation type="unfinished">पोलीलैन्</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2754"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2730"/>
<source>Text on Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2757"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2733"/>
<source>Latex Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2760"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2736"/>
<source>Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2763"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2739"/>
<source>Group</source>
<translation type="unfinished">समूहः</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2766"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2742"/>
<source>RegularPolygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2769"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2745"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2772"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2748"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2783"/>
<source>%1 selected, Size = %2 x %3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2789"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="2766"/>
<source>%1 Objects selected, Selection Size = %2 x %3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8105"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8094"/>
<source>Ghostscript is not installed on your system, or Scribus is not configured with the path to the software.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8108"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8097"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use Print Preview. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8110"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8099"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use PostScript Print Preview. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8118"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8107"/>
<source>Ghostscript is missing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8553"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8542"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8759"/>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8753"/>
<source>Click here to leave symbol edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/scribus.cpp" line="8801"/>