Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 14473 → Rev 14474

/trunk/Scribus/resources/translations/po/scribus.sq.ts
1,9 → 1,10
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0">
<context>
<name></name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="17"/>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
16,7 → 17,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="27"/>
<source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
37,7 → 38,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="41"/>
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
51,7 → 52,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="56"/>
<source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
71,7 → 72,7
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="70"/>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
89,7 → 90,7
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="83"/>
<source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
115,7 → 116,7
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="100"/>
<source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
131,7 → 132,31
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="113"/>
<source>isSpotColor(&quot;name&quot;) -&gt; bool
 
Returns True if the color &quot;name&quot; is a spot color.
See also setSpotColor()
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="128"/>
<source>setSpotColor(&quot;name&quot;, spot)
 
Set the color &quot;name&quot; as a spot color if spot parameter is True.
See also isSpotColor()
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="17"/>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
146,7 → 171,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="28"/>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
 
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
169,7 → 194,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="56"/>
<source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
238,7 → 263,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="95"/>
<source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
255,7 → 280,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="107"/>
<source>newStyleDialog() -&gt; string
 
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
264,7 → 289,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="16"/>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
 
308,7 → 333,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="62"/>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
347,7 → 372,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="103"/>
<source>closeDoc()
 
Closes the current document without prompting to save.
361,7 → 386,7
Mund të shfaqë NoDocOpenError nëse nuk ka dokument që të mbyllet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="114"/>
<source>haveDoc() -&gt; bool
 
Returns true if there is a document open.
372,7 → 397,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="123"/>
<source>openDoc(&quot;name&quot;)
 
Opens the document &quot;name&quot;.
387,7 → 412,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="134"/>
<source>saveDoc()
 
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
405,7 → 430,16
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="146"/>
<source>getDocName() -&gt; string
 
Returns the name the document was saved under.
If the document was not saved before the name is empty.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="156"/>
<source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
422,7 → 456,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="168"/>
<source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
 
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
431,17 → 465,32
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="178"/>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
<translation type="unfinished">setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Cakton mënjanat e dokumentit, mënjanat Majtas(lr), Djathtas(rr), Sipër(tr)
dhe Poshtë(br) jepen në njësi matëse të përdorur për dokumentin - shihni
konstantet UNIT_&lt;type&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="189"/>
<source>setBaseLine(grid, offset)
 
Sets the base line settings of the document, grid spacing(grid), grid offset(offset).
Values are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="200"/>
<source>setUnit(type)
 
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
458,7 → 507,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="212"/>
<source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
 
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
473,7 → 522,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="223"/>
<source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
 
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
486,7 → 535,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
<source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
503,7 → 552,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="243"/>
<source>closeMasterPage()
 
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
512,7 → 561,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="251"/>
<source>masterPageNames()
 
Returns a list of the names of all master pages in the document.
520,7 → 569,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="258"/>
<source>editMasterPage(pageName)
 
Enables master page editing and opens the named master page
529,7 → 578,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="266"/>
<source>createMasterPage(pageName)
 
Creates a new master page named pageName and opens it for
538,7 → 587,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="274"/>
<source>deleteMasterPage(pageName)
 
Delete the named master page.
546,7 → 595,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="17"/>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
559,7 → 608,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="27"/>
<source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
568,7 → 617,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="37"/>
<source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
577,7 → 626,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="47"/>
<source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
590,7 → 639,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="57"/>
<source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
599,7 → 648,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="67"/>
<source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
608,7 → 657,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="77"/>
<source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
620,7 → 669,7
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="87"/>
<source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
632,7 → 681,7
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="97"/>
<source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
642,7 → 691,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="108"/>
<source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
656,7 → 705,7
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="119"/>
<source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
670,7 → 719,7
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="130"/>
<source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
682,7 → 731,7
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="140"/>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
695,7 → 744,7
në pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="151"/>
<source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
708,7 → 757,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="161"/>
<source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
720,7 → 769,7
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="171"/>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
737,7 → 786,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="183"/>
<source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
752,7 → 801,7
Madhësia shprehet në njësinë matëse aktuale të dokumentit - për sqarime shihni UNIT_&lt;tip&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="195"/>
<source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
767,7 → 816,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="206"/>
<source>getAllObjects() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
778,57 → 827,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
<source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
 
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.
 
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
<source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
 
Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
<source>getProperty(object, property)
 
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
 
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.
 
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.
 
The return value varies depending on the type of the property.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
<source>setProperty(object, property, value)
 
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.
 
See getProperty() for more information.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="17"/>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
845,7 → 844,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="29"/>
<source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
862,7 → 861,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="41"/>
<source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
 
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
874,7 → 873,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="54"/>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
889,7 → 888,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="65"/>
<source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
 
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
902,7 → 901,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="75"/>
<source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
917,7 → 916,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="86"/>
<source>selectionCount() -&gt; integer
 
Returns the number of selected objects.
928,7 → 927,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="95"/>
<source>selectObject(&quot;name&quot;)
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
939,7 → 938,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="104"/>
<source>deselectAll()
 
Deselects all objects in the whole document.
950,7 → 949,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="113"/>
<source>groupObjects(list)
 
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
965,7 → 964,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="124"/>
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
975,7 → 974,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="132"/>
<source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
 
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
998,7 → 997,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="147"/>
<source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
1015,11 → 1014,35
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="159"/>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the internal scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %. Internal scaling factors are different from the values shown on
properties palette. Note : deprecated, use setImageScale() instead.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="173"/>
<source>setImageScale(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %. Scaling factors are equal to the values shown on properties palette.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
1034,7 → 1057,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="186"/>
<source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1049,7 → 1072,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="197"/>
<source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1062,7 → 1085,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="206"/>
<source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1081,7 → 1104,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="19"/>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
1097,7 → 1120,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="30"/>
<source>getFontNames() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all available fonts.
1108,7 → 1131,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="39"/>
<source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1121,7 → 1144,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="52"/>
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1136,7 → 1159,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="68"/>
<source>getLayers() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all defined layers.
1147,7 → 1170,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="77"/>
<source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1164,7 → 1187,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="89"/>
<source>getActiveLayer() -&gt; string
 
Returns the name of the current active layer.
1175,7 → 1198,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="98"/>
<source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1194,7 → 1217,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="111"/>
<source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1213,7 → 1236,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="124"/>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
1225,7 → 1248,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="137"/>
<source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
1237,7 → 1260,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="150"/>
<source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
1249,7 → 1272,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="163"/>
<source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
1261,7 → 1284,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="176"/>
<source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
1272,7 → 1295,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="188"/>
<source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
1283,7 → 1306,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="200"/>
<source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1296,7 → 1319,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="214"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1309,7 → 1332,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="228"/>
<source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
1322,7 → 1345,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="242"/>
<source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
1335,7 → 1358,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="256"/>
<source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
1347,7 → 1370,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="269"/>
<source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
 
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
1358,7 → 1381,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="281"/>
<source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
 
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
1369,7 → 1392,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="293"/>
<source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1388,7 → 1411,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="306"/>
<source>createLayer(layer)
 
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1403,7 → 1426,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="317"/>
<source>getGuiLanguage() -&gt; string
 
Returns a string with the -lang value.
1414,7 → 1437,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="326"/>
<source>moveSelectionToFront()
 
Moves current selection to front.
1422,7 → 1445,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="335"/>
<source>moveSelectionToFront()
 
Moves current selection to back.
1430,7 → 1453,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="17"/>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
1453,7 → 1476,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="34"/>
<source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
1477,7 → 1500,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="51"/>
<source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
1500,7 → 1523,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="66"/>
<source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
1524,7 → 1547,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="81"/>
<source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
1548,7 → 1571,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="96"/>
<source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
1581,7 → 1604,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="114"/>
<source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
1615,7 → 1638,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="134"/>
<source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
1650,7 → 1673,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="155"/>
<source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
1676,7 → 1699,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="173"/>
<source>deleteObject([&quot;name&quot;])
 
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
1689,7 → 1712,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="184"/>
<source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
 
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1703,7 → 1726,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="206"/>
<source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Test if an object with specified name really exists in the document.
1718,13 → 1741,30
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="223"/>
<source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If object name is
given, style is applied to the current text selection in object &quot;name&quot;.
If no object name is given, style is applied on selected object.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="250"/>
<source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
<translation type="unfinished">setStyle(&quot;stil&quot; [, &quot;emër&quot;])
<translation type="obsolete">setStyle(&quot;stil&quot; [, &quot;emër&quot;])
 
Zbaton &quot;stilin&quot; e përmendur te objekti i quajtur &quot;emër&quot;. Nëse nuk jepet emër
objekti, zbatohet mbi objektin e përzgjedhur.
1731,7 → 1771,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="238"/>
<source>getAllStyles() -&gt; list
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1742,15 → 1782,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
<source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="17"/>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
1764,7 → 1796,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="32"/>
<source>currentPage() -&gt; integer
 
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
1777,7 → 1809,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="42"/>
<source>redrawAll()
 
Redraws all pages.
1788,7 → 1820,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="51"/>
<source>getPageType() -&gt; integer
 
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
1796,7 → 1828,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="60"/>
<source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
 
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1811,7 → 1843,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="71"/>
<source>deletePage(nr)
 
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1830,7 → 1862,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="84"/>
<source>gotoPage(nr)
 
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
1842,7 → 1874,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="97"/>
<source>pageCount() -&gt; integer
 
Returns the number of pages in the document.
1853,7 → 1885,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="106"/>
<source>getHGuides() -&gt; list
 
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1866,7 → 1898,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="116"/>
<source>setHGuides(list)
 
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1885,7 → 1917,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="129"/>
<source>getVGuides()
 
See getHGuides.
1896,7 → 1928,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="138"/>
<source>setVGuides()
 
See setHGuides.
1907,7 → 1939,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="147"/>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1920,7 → 1952,25
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="161"/>
<source>getPageNSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with a particular page&apos;s size measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="174"/>
<source>getPageNMargins() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with a particular page&apos;s margins measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="187"/>
<source>getPageItems() -&gt; list
 
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1937,7 → 1987,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="203"/>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
1946,7 → 1996,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="216"/>
<source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
 
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
1959,7 → 2009,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="17"/>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
1974,7 → 2024,17
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="28"/>
<source>setGradientStop(&quot;color&quot;, shade, opacity, ramppoint, [&quot;name&quot;])
 
Set or add a gradient stop to the gradient fill of the object &quot;name&quot; at position ramppoint.
Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). setGradientFill()
must have been called previously for the gradient fill to be visible.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="39"/>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
1989,7 → 2049,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="54"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="50"/>
<source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
1998,7 → 2058,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="60"/>
<source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2007,7 → 2067,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="70"/>
<source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
2020,7 → 2080,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="80"/>
<source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2029,7 → 2089,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="90"/>
<source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
2038,7 → 2098,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="100"/>
<source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
2057,7 → 2117,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="113"/>
<source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2078,7 → 2138,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="127"/>
<source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
2093,7 → 2153,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="138"/>
<source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
2108,7 → 2168,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="154"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="149"/>
<source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
2123,7 → 2183,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="168"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="160"/>
<source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2144,7 → 2204,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="180"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="174"/>
<source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
 
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2161,7 → 2221,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="186"/>
<source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2178,115 → 2238,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
<source>createParagraphStyle(...)
 
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
 
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
 
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
 
fixed linespacing: 0
 
automatic linespacing: 1
 
baseline grid linespacing: 2
 
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
 
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
 
-&gt; left: 0
 
-&gt; center: 1
 
-&gt; right: 2
 
-&gt; justify: 3
 
-&gt; extend: 4
 
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
 
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
 
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
 
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
 
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
 
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
 
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
 
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
<source>createCharStyle(...)
 
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
 
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
 
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
 
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
 
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
 
-&gt; inherit
 
-&gt; bold
 
-&gt; italic
 
-&gt; underline
 
-&gt; underlinewords
 
-&gt; strike
 
-&gt; superscript
 
-&gt; subscript
 
-&gt; outline
 
-&gt; shadowed
 
-&gt; allcaps
 
-&gt; smallcaps
 
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
 
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
 
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
 
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
 
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
 
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
 
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
 
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
 
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
 
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
 
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="17"/>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
2303,7 → 2255,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="29"/>
<source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
2320,7 → 2272,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="41"/>
<source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2333,7 → 2285,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="51"/>
<source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
2342,7 → 2294,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="61"/>
<source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
2359,7 → 2311,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="73"/>
<source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
2376,7 → 2328,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="85"/>
<source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
2389,7 → 2341,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="95"/>
<source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
 
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
2399,7 → 2351,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="110"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="106"/>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
2412,7 → 2364,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="120"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="116"/>
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
2425,7 → 2377,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="132"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="126"/>
<source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
2442,7 → 2394,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="138"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2455,7 → 2407,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="159"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="152"/>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
2474,7 → 2426,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="173"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="165"/>
<source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
2496,7 → 2448,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="179"/>
<source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
2515,7 → 2467,20
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="192"/>
<source>setLineSpacingMode(mode, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing mode of the text frame &quot;name&quot; to &quot;mode&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.
Mode values are the same as in createParagraphStyle.
 
May throw ValueError if the mode is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="206"/>
<source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
2527,7 → 2492,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="211"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="219"/>
<source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
2544,7 → 2509,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="223"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="231"/>
<source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
2561,7 → 2526,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="236"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="243"/>
<source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
2580,7 → 2545,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="250"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="256"/>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2593,7 → 2558,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="261"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="270"/>
<source>deleteText([&quot;name&quot;])
 
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
2608,7 → 2573,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="272"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="281"/>
<source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
2623,7 → 2588,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="282"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="292"/>
<source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
2632,7 → 2597,25
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="315"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="302"/>
<source>setTextScalingV(scale, [&quot;name&quot;])
 
Sets the vertical character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="312"/>
<source>setTextScalingH(scale, [&quot;name&quot;])
 
Sets the horizontal character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="322"/>
<source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
2651,7 → 2634,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="335"/>
<source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
2671,7 → 2654,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
<source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
2690,7 → 2673,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="358"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="369"/>
<source>traceText([&quot;name&quot;])
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2701,7 → 2684,7
përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="372"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="380"/>
<source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
 
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2713,7 → 2696,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="385"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="393"/>
<source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2724,7 → 2707,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="399"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="407"/>
<source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
2735,7 → 2718,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="414"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="422"/>
<source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
2746,7 → 2729,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="426"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="434"/>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2757,7 → 2740,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="17"/>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
2770,7 → 2753,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="30"/>
<source>progressReset()
 
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
2783,7 → 2766,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="43"/>
<source>progressTotal(max)
 
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
2796,7 → 2779,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="52"/>
<source>progressSet(nr)
 
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
2820,7 → 2803,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="66"/>
<source>setCursor()
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
2831,7 → 2814,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="78"/>
<source>docChanged(bool)
 
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
2846,7 → 2829,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="91"/>
<source>zoomDocument(double)
 
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
2855,7 → 2838,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="103"/>
<source>scrollDocument(x,y)
 
Scroll the document in main GUI window by x and y.
2863,123 → 2846,204
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
<source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="77"/>
<source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
 
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.
 
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
<source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="96"/>
<source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
 
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
<source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="123"/>
<source>getProperty(object, property)
 
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
 
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
<source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.
 
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.
 
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
The return value varies depending on the type of the property.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="120"/>
<source>isSpotColor(&quot;name&quot;) -&gt; bool
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="158"/>
<source>setProperty(object, property, value)
 
Returns True if the color &quot;name&quot; is a spot color.
See also setSpotColor()
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
See getProperty() for more information.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="135"/>
<source>setSpotColor(&quot;name&quot;, spot)
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="22"/>
<source>createParagraphStyle(...)
 
Set the color &quot;name&quot; as a spot color if spot parameter is True.
See also isSpotColor()
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
 
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
 
fixed linespacing: 0
 
automatic linespacing: 1
 
baseline grid linespacing: 2
 
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
 
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
 
-&gt; left: 0
 
-&gt; center: 1
 
-&gt; right: 2
 
-&gt; justify: 3
 
-&gt; extend: 4
 
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
 
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
 
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
 
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
 
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
 
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
 
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
 
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="167"/>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="52"/>
<source>createCharStyle(...)
 
Sets the internal scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %. Internal scaling factors are different from the values shown on
properties palette. Note : deprecated, use setImageScale() instead.
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
 
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
 
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
 
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
 
-&gt; inherit
 
-&gt; bold
 
-&gt; italic
 
-&gt; underline
 
-&gt; underlinewords
 
-&gt; strike
 
-&gt; superscript
 
-&gt; subscript
 
-&gt; outline
 
-&gt; shadowed
 
-&gt; allcaps
 
-&gt; smallcaps
 
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
 
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
 
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
 
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
 
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
 
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
 
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
 
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
 
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
 
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
 
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="180"/>
<source>setImageScale(x, y [, &quot;name&quot;])
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="15"/>
<source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %. Scaling factors are equal to the values shown on properties palette.
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
<source>setGradientStop(&quot;color&quot;, shade, opacity, ramppoint, [&quot;name&quot;])
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="27"/>
<source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Set or add a gradient stop to the gradient fill of the object &quot;name&quot; at position ramppoint.
Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). setGradientFill()
must have been called previously for the gradient fill to be visible.
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="292"/>
<source>setTextScalingV(scale, [&quot;name&quot;])
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="39"/>
<source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Sets the vertical character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="302"/>
<source>setTextScalingH(scale, [&quot;name&quot;])
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="51"/>
<source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Sets the horizontal character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
2987,7 → 3051,6
<context>
<name>@default</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
3000,7 → 3063,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
3015,7 → 3077,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
3084,7 → 3145,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
3097,7 → 3157,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
3114,7 → 3173,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
3130,7 → 3188,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
3153,7 → 3210,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
3175,7 → 3231,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
3190,7 → 3245,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
3207,7 → 3261,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
 
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
3235,7 → 3288,6
të shumëfishta brenda një instance të vetme.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
3248,502 → 3300,402
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>?</source>
<translation type="obsolete">?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source> %</source>
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>B:</source>
<translation type="obsolete">B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>C:</source>
<translation type="obsolete">C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>G:</source>
<translation type="obsolete">G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>K:</source>
<translation type="obsolete">K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>M:</source>
<translation type="obsolete">M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Jo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>R:</source>
<translation type="obsolete">R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Y:</source>
<translation type="obsolete">Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>in</source>
<translation type="obsolete">inç</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>mm</source>
<translation type="obsolete">mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>pt</source>
<translation type="obsolete">pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete">inç</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete">mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete">pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;&lt;&lt;</source>
<translation type="obsolete">&amp;&lt;&lt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;&gt;&gt;</source>
<translation type="obsolete">&amp;&gt;&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;No</source>
<translation type="obsolete">&amp;Jo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>50%</source>
<translation type="obsolete">50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>75%</source>
<translation type="obsolete">75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>All</source>
<translation type="obsolete">Tërë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Alt</source>
<translation type="obsolete">Alt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Box</source>
<translation type="obsolete">Kuti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Cut</source>
<translation type="obsolete">Pri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Dir</source>
<translation type="obsolete">Dre</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>GUI</source>
<translation type="obsolete">GUI</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Low</source>
<translation type="obsolete">Ulët</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>New</source>
<translation type="obsolete">e Re</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Old</source>
<translation type="obsolete">I vjetër</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>RGB</source>
<translation type="obsolete">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>To:</source>
<translation type="obsolete">Për:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>X1:</source>
<translation type="obsolete">X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>X2:</source>
<translation type="obsolete">X2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Y1:</source>
<translation type="obsolete">Y1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Y2:</source>
<translation type="obsolete">Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Use</source>
<translation type="obsolete">Përdor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Po</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Zip</source>
<translation type="obsolete">Zip</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>min</source>
<translation type="obsolete">min</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>sum</source>
<translation type="obsolete">mbledhje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>to:</source>
<translation type="obsolete">për:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Destination</source>
<translation type="obsolete">Vendmbrritje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source> dpi</source>
<translation type="obsolete"> dpi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source> pt </source>
<translation type="obsolete"> pt </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source> sec</source>
<translation type="obsolete">sek</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Shto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;I Ri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;X1:</source>
<translation type="obsolete">&amp;X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Y2:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation type="obsolete">&amp;Po</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>100%</source>
<translation type="obsolete">100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>200%</source>
<translation type="obsolete">200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>A&amp;dd</source>
<translation type="obsolete">Sht&amp;o</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Alt+</source>
<translation type="obsolete">Alt+</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Back</source>
<translation type="obsolete">Prapa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Copy</source>
<translation type="obsolete">Kopjo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation type="obsolete">P&amp;rij</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Date</source>
<translation type="obsolete">Datë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Ctrl</source>
<translation type="obsolete">Ctrl</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Cyan</source>
<translation type="obsolete">Cyan</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>File</source>
<translation type="obsolete">Kartelë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Font</source>
<translation type="obsolete">Gërma</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Goto</source>
<translation type="obsolete">Shko te</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>High</source>
<translation type="obsolete">Lartë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>JPEG</source>
<translation type="obsolete">JPEG</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Icon</source>
<translation type="obsolete">Ikonë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>O&amp;ff</source>
<translation type="obsolete">O&amp;ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Left</source>
<translation type="obsolete">Majtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Line</source>
<translation type="obsolete">Rresht</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Link</source>
<translation type="obsolete">Lidhje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Lock</source>
<translation type="obsolete">Kyç</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Emër</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Asnjë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Open</source>
<translation type="obsolete">Hap</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Page</source>
<translation type="obsolete">Faqe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Path</source>
<translation type="obsolete">Shteg</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Quit</source>
<translation type="obsolete">Lër</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Save</source>
<translation type="obsolete">Ruaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Size</source>
<translation type="obsolete">Madhësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Skip</source>
<translation type="obsolete">Anashkalo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Exiting now</source>
<translation type="obsolete">Po dal tani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Sort</source>
<translation type="obsolete">Rendit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>X&amp;2:</source>
<translation type="obsolete">X&amp;2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Star</source>
<translation type="obsolete">Yllkë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Text</source>
<translation type="obsolete">Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Thin</source>
<translation type="obsolete">E ngushtë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Time</source>
<translation type="obsolete">Kohë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Y&amp;1:</source>
<translation type="obsolete">Y&amp;1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Type</source>
<translation type="obsolete">Tip</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Undo</source>
<translation type="obsolete">Zhbëj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Wide</source>
<translation type="obsolete">E gjerë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>html</source>
<translation type="obsolete">html</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Align Right</source>
<translation type="obsolete">Vendos Djathtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Close the current Document</source>
<translation type="obsolete">Mbyll Dokumentin e çastit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Strike Out</source>
<translation type="obsolete">Line out</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
<translation type="obsolete">Shkon te Drejtori juaja Dokumentesh.
3750,362 → 3702,290
Kjo mund të rregullohet te Parapëlqimet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>A&amp;lternative Printer Command</source>
<translation type="obsolete">Urdhër &amp;Alternativ Shtypësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Strikethru</source>
<translation type="obsolete">Hequrvije</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Get Field Names</source>
<translation type="obsolete">&amp;Merr Emra Fushe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Align Center</source>
<translation type="obsolete">Vendos në Qendër</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Print Preview</source>
<translation type="obsolete">Paraparje Shtypjeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Build-ID:</source>
<translation type="obsolete">Build-ID:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>F&amp;ill Color:</source>
<translation type="obsolete">Ngjyrë M&amp;bushje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation type="obsolete">&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="obsolete">&amp;Kopjo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="obsolete">&amp;Përpunoni</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;File</source>
<translation type="obsolete">&amp;Kartelë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Font</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gërma</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Gap:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Boshllëk</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ndihmë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation type="obsolete">&amp;Objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation type="obsolete">&amp;Majtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation type="obsolete">&amp;Rresht</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Lock</source>
<translation type="obsolete">&amp;Blloko</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Move</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zhvendos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Open</source>
<translation type="obsolete">&amp;Hap</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation type="obsolete">&amp;Faqe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Red:</source>
<translation type="obsolete">E &amp;kuqe:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ribëj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation type="obsolete">&amp;Lër</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ruaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Size</source>
<translation type="obsolete">&amp;Madhësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation type="obsolete">&amp;Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Top:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Krye:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zhbëj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;View</source>
<translation type="obsolete">&amp;Parje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Styles...</source>
<translation type="obsolete">Stile...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>(TAB)</source>
<translation type="obsolete">(TAB)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ngjesh Kartelë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Prepend Currency Symbol</source>
<translation type="obsolete">Përdor Simbol Paraje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation type="obsolete">V&amp;eti Shënimesh...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Images:</source>
<translation type="obsolete">Pamje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Submit Form</source>
<translation type="obsolete">Parashtro Formular</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Distribute/Align...</source>
<translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Update Text Frame and Exit</source>
<translation type="obsolete">&amp;Përditëso Kornizë Teksti dhe Dil</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Limit of</source>
<translation type="obsolete">Kufi i </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Update Text Frame and Exit</source>
<translation type="obsolete">Përditëso Kornizë Teksti dhe Dil</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Align</source>
<translation type="obsolete">Drejto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="obsolete">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Apply</source>
<translation type="obsolete">Zbato</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Black</source>
<translation type="obsolete">Zi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Block</source>
<translation type="obsolete">Blloko</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Cards</source>
<translation type="obsolete">Kartolina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Check</source>
<translation type="obsolete">Kontrollo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Clear</source>
<translation type="obsolete">Fshij</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Close</source>
<translation type="obsolete">Mbyll</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Color</source>
<translation type="obsolete">Ngjyrë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Comma</source>
<translation type="obsolete">Presje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Cross</source>
<translation type="obsolete">Kryq</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Ctrl+</source>
<translation type="obsolete">Ctrl+</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Czech</source>
<translation type="obsolete">Çeke</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Dutch</source>
<translation type="obsolete">Holandeze:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Email</source>
<translation type="obsolete">Email</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Error</source>
<translation type="obsolete">Gabim</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>On Focus</source>
<translation type="obsolete">Në Fokus</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Folds</source>
<translation type="obsolete">Fletëpalosje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Font:</source>
<translation type="obsolete">Gërma:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Go To</source>
<translation type="obsolete">Shko Tek</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Greek</source>
<translation type="obsolete">Greke</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Group</source>
<translation type="obsolete">Grup</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Icons</source>
<translation type="obsolete">Ikona</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>In&amp;fo</source>
<translation type="obsolete">Të dhë&amp;na</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Image</source>
<translation type="obsolete">Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Move to back</source>
<translation type="obsolete">Zhvendos prapa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Minimize</source>
<translation type="obsolete">Minimizo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Irish</source>
<translation type="obsolete">Irlandeze</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>R&amp;ound
Corners:</source>
<translation type="obsolete">K&amp;ulme
4112,112 → 3992,90
të Rrumbullakët:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Update Picture</source>
<translation type="obsolete">&amp;Përditëso Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Layer</source>
<translation type="obsolete">Shtresë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Legal</source>
<translation type="obsolete">Legal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Level</source>
<translation type="obsolete">Nivel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Lower</source>
<translation type="obsolete">I poshtëm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Menus</source>
<translation type="obsolete">Menu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Misc.</source>
<translation type="obsolete">Të ndryshme</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Name:</source>
<translation type="obsolete">Emër:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Even Pages only</source>
<translation type="obsolete">Vetëm Faqe Çift</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Never</source>
<translation type="obsolete">Kurrë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Finnish:</source>
<translation type="obsolete">Finlandeze:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Nodes</source>
<translation type="obsolete">Nyje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Page </source>
<translation type="obsolete">Faqe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Page:</source>
<translation type="obsolete">Faqe:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Paste</source>
<translation type="obsolete">Ngjit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Paths</source>
<translation type="obsolete">Shtigje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Other</source>
<translation type="obsolete">Tjetër</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Plain</source>
<translation type="obsolete">Thjesht</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Print</source>
<translation type="obsolete">Shtyp</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Raise</source>
<translation type="obsolete">Ngri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Range</source>
<translation type="obsolete">Interval</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="obsolete">Profil ngjyrash i prodhuar nga ju apo marrë prej prodhuesit.
4224,342 → 4082,274
Ky profil do të duhej të ishte i veçantë për monitorin tuaj dhe jo një profil i përgjithshëm (bie fjala sRGB).</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Ready</source>
<translation type="obsolete">Gati</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Append colors to the current set from an existing document</source>
<translation type="obsolete">Vini ngjyra prej një dokumenti ekzistues te seti i çastit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Reset</source>
<translation type="obsolete">Rimerr</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Right</source>
<translation type="obsolete">Djathtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Round</source>
<translation type="obsolete">e Rrumbullakët</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Points (pts)</source>
<translation type="obsolete">Pikë (pts)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Shade</source>
<translation type="obsolete">Hije</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Shift</source>
<translation type="obsolete">Shift</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Inside:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Brenda:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Signs</source>
<translation type="obsolete">Tabela</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Size:</source>
<translation type="obsolete">Madhësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Small</source>
<translation type="obsolete">E vogël</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Solid</source>
<translation type="obsolete">e Plotë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Split</source>
<translation type="obsolete">Ndaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>instead</source>
<translation type="obsolete">më mirë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Style</source>
<translation type="obsolete">Stil</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>To&amp;p:</source>
<translation type="obsolete">Si&amp;për:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Tools</source>
<translation type="obsolete">Mjete</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Type:</source>
<translation type="obsolete">Tip:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Units</source>
<translation type="obsolete">Njësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Value</source>
<translation type="obsolete">Vlerë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Usage</source>
<translation type="obsolete">Përdorim</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Clear all Text</source>
<translation type="obsolete">Pastro tërë Tekstet</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Width</source>
<translation type="obsolete">Gjerësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Name of Executable:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Emër i të Ekzekutueshmit:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Line Styles...</source>
<translation type="obsolete">Stile &amp;Vije...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Initializing...</source>
<translation type="obsolete">Po gatis...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Edit Text...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Përpuno Tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation type="obsolete">Qeth Shtegun Vertikalisht Poshtë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Align Text Left</source>
<translation type="obsolete">Vendos Tekstin Majtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Send to Back</source>
<translation type="obsolete">Shpjere Prapa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Options...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mundësi...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
<translation type="obsolete">Madhësi faqeje dokumenti, ose si madhësi standard ose si madhësi vetjake</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Save to File...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ruaj te Kartelë...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="obsolete">Çaktivizuar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Dokumenta (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Tërë Kartelat (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>The following Programs are missing:</source>
<translation type="obsolete">Programet vijues mungojnë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Output &amp;Profile:</source>
<translation type="obsolete">Profil Për&amp;fundimesh:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Keep the X and Y scaling the same</source>
<translation type="obsolete">Mbaj ndryshim të X dhe Y njësoj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>List Box</source>
<translation type="obsolete">Kuti Liste</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Edit the text with the Story Editor</source>
<translation type="obsolete">Përpuno tekstin me Përpunues Historie</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Italian</source>
<translation type="obsolete">Italisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Write: %1</source>
<translation type="obsolete">Shkruaj: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Do you really want to lose all your Changes?</source>
<translation type="obsolete">Doni vërtet të humbasin tërë Ndryshimet tuaj?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Make the first page the left page of a document</source>
<translation type="obsolete">Bëj faqe të parë faqen majtas të një dokumenti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Snap to Grid</source>
<translation type="obsolete">Tekst për tu vizatuar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Use Currency Symbol</source>
<translation type="obsolete">Përdor Simbol Paraje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Style Settings</source>
<translation type="obsolete">Rregullime Stili</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation type="obsolete">Pasqyro Shtegun Horizontalisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Import Page(s):</source>
<translation type="obsolete">Importoni Faqe(t):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Keyboard Shortcuts...</source>
<translation type="obsolete">Shkurtprerje &amp;Tastiere...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Un&amp;group</source>
<translation type="obsolete">Ç&amp;grupo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Check &amp;During Typing</source>
<translation type="obsolete">Kontrollo &amp;Gjatë Shtypjes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Other Options</source>
<translation type="obsolete">Mundësi të Tjera</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;User Defined Key</source>
<translation type="obsolete">Taste të Përcaktuar nga &amp;Përdoruesi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation type="obsolete">&amp;Veti Fushe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Use ICC Profile</source>
<translation type="obsolete">Përdor Profil ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>is missing!</source>
<translation type="obsolete">mungon!</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Polygon Drawing Properties</source>
<translation type="obsolete">Veti Vizatimi Shumëkëndëshash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Allow &amp;Changing the Document</source>
<translation type="obsolete">Lejo &amp;Ndryshimin e Dokumentit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Importing text</source>
<translation type="obsolete">Po importoj tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Save Text to File</source>
<translation type="obsolete">Ruaj Tekst në Kartelë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Keywords:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fjalëkyça:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
<translation type="obsolete">Prodho Artikuj PDF, çka është e dobishme për lundrim artikujsh në një PDF.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Define Custom Colors &gt;&gt;</source>
<translation type="obsolete">&amp;Përcaktoni Ngjyra Vetjake &gt;&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>New Document</source>
<translation type="obsolete">Dokument i Ri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Color profile for solid colors</source>
<translation type="obsolete">Trupëzo profil ngjyrash për pamjet</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="obsolete">Profil ngjyrë për modelin tuaj të shtypësit nga prodhuesi.
4566,57 → 4356,46
Ky profil do të duhej të ishte i veçantë për shtypësin tuaj dhe jo një profil i përgjithshëm (bie fjala sRGB).</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Brazilian:</source>
<translation type="obsolete">Braziliane:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Path Text Properties</source>
<translation type="obsolete">Veti Teksti Shtegu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Use a surrounding box instead of the frame&apos;s shape for text flow</source>
<translation type="obsolete">Përdor kuti rrethuese në vend të formës së kornizës për rrjedhë teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation type="obsolete">Qeth Shtegun Horizontalisht Majtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Story Editor</source>
<translation type="obsolete">Përpunues Historie</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Horizontalisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Number Format</source>
<translation type="obsolete">Format Numrash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Outline Text</source>
<translation type="obsolete">Jashtëvijëzo Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Change settings for left or end points</source>
<translation type="obsolete">Ndrysho rregullime për pika majtas ose në fund </translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1593"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="obsolete">Kopjo #%1 nga</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës majtas dhe skajit të faqes.
4623,132 → 4402,106
Nëse Faqe Përkarshi është përzgjedhur, kjo hapësirë mënjane mund të përdoret për të pasur mënjana të sakta për libërlidhje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Caption overlays Icon</source>
<translation type="obsolete">Tekst dhe Figura</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>N&amp;umber of Copies:</source>
<translation type="obsolete">N&amp;umër Kopjesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Getting ICC Profiles</source>
<translation type="obsolete">Po marr Profile ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Rendering Settings</source>
<translation type="obsolete">Rregullimet në Fuqi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Flip Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Horizontalisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Check Style:</source>
<translation type="obsolete">Kontrollo Stil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation type="obsolete">Koordinata &amp;Absolute</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation type="obsolete">Zmadho ose zvogëlo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Initializing Plugins</source>
<translation type="obsolete">Po gatis Shtojca</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Un-group</source>
<translation type="obsolete">Shto Grup</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Sort by &amp;Size</source>
<translation type="obsolete">Rendit sipas &amp;Madhësisë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Moving Lines:</source>
<translation type="obsolete">Po zh&amp;vendos Rreshta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Sort by &amp;Date</source>
<translation type="obsolete">Rendit sipas &amp;Datës</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Sort by &amp;Name</source>
<translation type="obsolete">Rendit sipas &amp;Emrit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>To File:</source>
<translation type="obsolete">Në Kartelë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Scribus Scripts</source>
<translation type="obsolete">Programthe &amp;Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>No Print</source>
<translation type="obsolete">Pa Shtypje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>No Style</source>
<translation type="obsolete">Pa Stil</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>No Title</source>
<translation type="obsolete">Pa Titull</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Left &amp;Page First</source>
<translation type="obsolete">&amp;Faqe Majtas fillimisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Smart Hyphen</source>
<translation type="obsolete">Vijë e Mençur</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>New Folder 1</source>
<translation type="obsolete">Dosje e Re 1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Name of the Color is not unique</source>
<translation type="obsolete">Emri i Ngjyrës nuk është i vetëm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Resolution:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Qartësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Use Encryption</source>
<translation type="obsolete">&amp;Përdor Kodim</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
<translation type="obsolete">Version Scribus %1
4755,162 → 4508,130
%2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Guide &amp;Snap Distance:</source>
<translation type="obsolete">Largësi ndërmjet shtyllash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Horizontal Shift:</source>
<translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation type="obsolete">Kënd Rrotullimi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
<translation type="obsolete">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës së poshtme dhe skajit të faqes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Stay on &amp;Top</source>
<translation type="obsolete">Rri &amp;Sipër</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Flip Vertical</source>
<translation type="obsolete">Vertikalisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>EPS-Files (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Kartela EPS (*.eps);;Tërë Kartelat (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Mailing list</source>
<translation type="obsolete">Listë postimesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Show &amp;Console</source>
<translation type="obsolete">Shfaq &amp;Konsol</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Picture Frame</source>
<translation type="obsolete">Kornizë &amp;Pamjeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>C&amp;lose Anyway</source>
<translation type="obsolete">M&amp;byll Sidoqoftë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Name of the Style is not unique</source>
<translation type="obsolete">Emri i Stilit nuk është i vetëm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Info String:</source>
<translation type="obsolete">Të &amp;dhëna Varg:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation type="obsolete">Përdor Radhitjen DNM</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation type="obsolete">Para&amp;parje Shtypjeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented.</source>
<translation type="obsolete">Lejo ndryshimin e PDF-së. Nëse nuk shenjohet, parandalohet ndryshimi i PDF-së.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Missing Font</source>
<translation type="obsolete">Gërma që Mungojnë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Export as Image(s)</source>
<translation type="obsolete">Eksporto si Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Font Settings</source>
<translation type="obsolete">Rregullime Gërmash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Distribute &amp;Evenly</source>
<translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Available export formats</source>
<translation type="obsolete">Formate të mundshëm eksporti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Downsample Images to:</source>
<translation type="obsolete">Shto tek stampë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Stroke Color Settings</source>
<translation type="obsolete">Rregullime Administrimi Ngjyrash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Background</source>
<translation type="obsolete">Sfond</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Choose a Export Directory</source>
<translation type="obsolete">Zgjidhni Drejtori Eksportimi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;User Guides Color:</source>
<translation type="obsolete">Ngjyrë Udhëzuesash &amp;Përdoruesi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Announcements</source>
<translation type="obsolete">Lajmërime</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation type="obsolete">Rrotullo Shtegun në Kah Antiorar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>External Tools</source>
<translation type="obsolete">Mjete të Jashtëm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Do you really want to clear all your Text?</source>
<translation type="obsolete">Doni vërtet të pastroni tërë Tekstin tuaj?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Display CMYK</source>
<translation type="obsolete">&amp;Shfaq CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>When checked use Coordinates relative to the Page,
otherwise Coordinates are relative to the Object.</source>
<translation type="obsolete">Kur zgjidhet përdoren Koordinata relative te Faqja,
4917,47 → 4638,38
përndryshe Koordinatat janë relative te Objekti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Import Page(s)</source>
<translation type="obsolete">Importoni Faqe(t)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Web Safe RGB</source>
<translation type="obsolete">Web Safe RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Insert Special...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fut Special...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Paragraph Style</source>
<translation type="obsolete">Stil Paragrafi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Saturation of color of fill</source>
<translation type="obsolete">Rregullime Ngjyre Mbushjesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Rendering intent for the image</source>
<translation type="obsolete">Të dhëna titujsh për pamje ISO9660 </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Recent Scripts</source>
<translation type="obsolete">Programthe së &amp;Fundmi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Distance of text from bottom of frame</source>
<translation type="obsolete">Largësi teksti nga fundi i kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Choose a master password which enables or disables all the
security features in your exported PDF</source>
<translation type="obsolete">Zgjidhni fjalëkalim të përgjithshëm i cili aktivizon ose çaktivizon tërë
4964,97 → 4676,78
veçoritë sigurisë për PDF tuajat të eksportuara</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation type="obsolete">Pa&amp;mje e Dukshme</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Select Character:</source>
<translation type="obsolete">Përzgjidhni Gërma:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Move Bookmark</source>
<translation type="obsolete">Lëviz Faqerojtës</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Show page previews of each page listed above.</source>
<translation type="obsolete">Shfaq paraparje faqeje për secilën nga faqet e listuara më sipër. </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Reverse Writing</source>
<translation type="obsolete">Shkrim i ndërprerë...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Top Sides</source>
<translation type="obsolete">Anë të Sipërme</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>External Web-Link</source>
<translation type="obsolete">Lidhje Web e Jashtme</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>St&amp;roke Color:</source>
<translation type="obsolete">Ndërro Ngjyrën e Sfondit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>the directory</source>
<translation type="obsolete">drejtoria</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Whole Word</source>
<translation type="obsolete">&amp;Tërë Fjalën</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Scale How:</source>
<translation type="obsolete">S&amp;hfaq rishikime</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source> of %1</source>
<translation type="obsolete"> e %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation type="obsolete">Përpunoni &amp;Rrethina Vije</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Submit to URL:</source>
<translation type="obsolete">Parashtro te URL:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Flat Cap</source>
<translation type="obsolete">Majë e Sheshtë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>%1. %2 %3 </source>
<translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Character Settings</source>
<translation type="obsolete">Rregullimet Shenjash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Relation:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Relacion:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Enable the security features in your exported PDF.
If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption.
If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption.
5065,102 → 4758,82
Disclaimer: Kodimi PDF nuk është aq i besueshëm sa kodimi GPG ose PGP dhe ka ca kufizime.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Enable &amp;Presentation Effects</source>
<translation type="obsolete">URL për paraqitje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Radial Gradient</source>
<translation type="obsolete">Shkallëzim Radial</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation type="obsolete">Administro &amp;Udhëzuesa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Advertisements</source>
<translation type="obsolete">Reklama</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Layout:</source>
<translation type="obsolete">Skemë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Own Templates</source>
<translation type="obsolete">Stampa Vetjake</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Grab Radius:</source>
<translation type="obsolete">Caktoni rrezen e lakimit të kulmit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>File &amp;type:</source>
<translation type="obsolete">T&amp;ip kartele:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Export Range</source>
<translation type="obsolete">Eksporto Interval</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>C&amp;hoose Pages</source>
<translation type="obsolete">Z&amp;gjidhni Faqe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>File &amp;name:</source>
<translation type="obsolete">E&amp;mër kartele:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation type="obsolete">&amp;Hiq numra rreshtash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Saturation of color of lines</source>
<translation type="obsolete">Ngjyrë për vija mënjanash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Caption only</source>
<translation type="obsolete">Vetëm me Ftesa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Get text only</source>
<translation type="obsolete">Merr vetëm tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;About</source>
<translation type="obsolete">&amp;Rreth</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zbato</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation type="obsolete">&amp;Blloko</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mbyll</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
<translation type="obsolete">Qartësi Pamjesh
5167,62 → 4840,50
Përdorni 72 dpi për Pamje të paramenduara për Ekranin</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Color</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ngjyrë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>File Options</source>
<translation type="obsolete">Mundësi Kartele</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>The Font %1 is not installed.</source>
<translation type="obsolete">Gërmat %1 nuk janë instaluar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Calculate</source>
<translation type="obsolete">Llogarit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;File:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Kartelë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Font:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gërma:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Fonts</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gërma</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation type="obsolete">&amp;Grup</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Spacing above the paragraph</source>
<translation type="obsolete">Hapësirë sipër paragrafit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Anti-alias &amp;Graphics</source>
<translation type="obsolete">Anti-alias &amp;Grafikë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Image</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Embed the bookmarks you created in your document.
These are useful for navigating long PDF documents.</source>
<translation type="obsolete">Trupëzo në dokumetin tuaj faqerojtësit e krijuar.
5229,232 → 4890,186
Këta janë të dobishëm për të udhëtuar në dokumente të gjatë PDF.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Majtas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ul</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Previews all the pages of your document.</source>
<translation type="obsolete">Parasheh tërë faqet e dokumentit tuaj.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Horizontal Gradient</source>
<translation type="obsolete">Shkallëzim Horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Emër:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ngjit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Right Margin</source>
<translation type="obsolete">Mënjanë Djathtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Print</source>
<translation type="obsolete">&amp;Shtyp</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ngri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Range</source>
<translation type="obsolete">&amp;Interval</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation type="obsolete">&amp;Djathtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Shade</source>
<translation type="obsolete">&amp;Hije</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation type="obsolete">&amp;Formë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Madhësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Small</source>
<translation type="obsolete">E &amp;vogël</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mjete</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;User:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Përdorues:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Sorry, no manual available! Please see: http://scribus.net for updated docs and downloads.</source>
<translation type="obsolete">Më ndjeni, nuk ka doracak të mundshëm! Ju lutem shihni: http://scribus.net për dokumente të përditësuar dhe shkarkime.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Allow Cop&amp;ying Text and Graphics</source>
<translation type="obsolete">Lejo Kop&amp;jim Tekstesh dhe Grafikash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Calendars</source>
<translation type="obsolete">Kalendarë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Length:</source>
<translation type="obsolete">Gjatësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Com&amp;press Text and Vector Graphics</source>
<translation type="obsolete">N&amp;gjesh Tekst dhe Grafikë Vektorialë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fshij...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Displacement:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zhvendosje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Delete %1</source>
<translation type="obsolete">Fshij %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Delete...</source>
<translation type="obsolete">Fshij...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Paragraph Styles...</source>
<translation type="obsolete">Stile &amp;Paragrafi...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation type="obsolete">Rirregulloni këtë Pikë Kontrolli</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
<translation type="obsolete">Pasqyro Faqe(t) Vertikalisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation type="obsolete">Lartësi faqesh dokumenti, e përpunueshme nëse keni zgjedhur madhësi vetjake faqeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Small Caps</source>
<translation type="obsolete">Të vogla të Mëdha</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Stroke Color</source>
<translation type="obsolete">Ngjyrë sfondi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Bring to &amp;Front</source>
<translation type="obsolete">Bjer &amp;Përpara</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Roll Over</source>
<translation type="obsolete">Rock &amp; Roll</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Full Stop</source>
<translation type="obsolete">Ndalesë e Plotë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Value is not validated</source>
<translation type="obsolete">Vlera nuk është vleftësuar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation type="obsolete">Është &amp;Faqerojtës PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Tabulators and Indentation</source>
<translation type="obsolete">&amp;Krijo dhe Ndrysho</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation type="obsolete">Ruaj &amp;Si...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Stroke Shade</source>
<translation type="obsolete">Tejdukshmëri me nuancë (hije)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>%1 - [%2]</source>
<translation type="obsolete">%1 - [%2]</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Place the grid behind your page objects</source>
<translation type="obsolete">Vendos rrjetën pas objekteve të faqes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Galician:</source>
<translation type="obsolete">Galike:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Templates...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Stampa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Line up</source>
<translation type="obsolete">Ngjitu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp,
to utilize additional printing options</source>
<translation type="obsolete">Përdorni një përgjegjës shtypjesh alternativ, si kprinter ose gtklp,
5461,7 → 5076,6
për të bërë të përdorshëm mundësi shtypjesh shtesë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
<translation type="obsolete">Krijon vetëm PostScript Level 2, mbani parasysh,
5468,127 → 5082,102
që kjo mund të krijojë kartela të stërmëdha</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>HSV-Colormap</source>
<translation type="obsolete">S&apos;mund të vendos strukturë colormap</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Create PDF File</source>
<translation type="obsolete">Kroji Kartelë PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Create a new color within the current set</source>
<translation type="obsolete">Krijoni ngjyrë të re brenda setit të çastit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Fonts to embed:</source>
<translation type="obsolete">Gërma për trupëzim</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Lock Object &amp;Size</source>
<translation type="obsolete">Kyç &amp;Madhësi Objekti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation type="obsolete">Ruaj &amp;Tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Multiple Duplicate</source>
<translation type="obsolete">Dyfisho CD</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Search/Replace</source>
<translation type="obsolete">Kërko/Zëvendëso</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Free Scaling</source>
<translation type="obsolete">Ripërmasim i &amp;Lirë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Load...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ngarko...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Insert Lines</source>
<translation type="obsolete">Fut Vija</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Choose the importer to use</source>
<translation type="obsolete">Zgjidhni importuar për t&apos;u përdorur</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Programming:</source>
<translation type="obsolete">Programim:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>P&amp;ublisher:</source>
<translation type="obsolete">B&amp;otues:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Show Page Palette</source>
<translation type="obsolete">Shfaq Paraparje Faqeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Insert Table</source>
<translation type="obsolete">Fut Tabelë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Insert Picture</source>
<translation type="obsolete">Fut Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Edit tab settings of text frame...</source>
<translation type="obsolete">Përpunoni rregullimet tab për kornizë tekstesh...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Fill color of picture frames</source>
<translation type="obsolete">Ngjyrë mbushjeje për korniza pamjesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Colors...</source>
<translation type="obsolete">Ngjyra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Distance from Curve:</source>
<translation type="obsolete">Largësi prej Kurbe:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation type="obsolete">Ngj&amp;yra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation type="obsolete">Përpunoni &amp;Rrethina Vije</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation type="obsolete">&amp;Shqit Tekst prej Shtegu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
<translation type="obsolete">Krijon vetëm PostScript Level 1, mbani parasysh,
5595,147 → 5184,118
që kjo mund të krijojë kartela të stërmëdha</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Shape Drawing Properties</source>
<translation type="obsolete">Veti Vizatimi Formash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation type="obsolete">Sht&amp;ylla:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Magenta</source>
<translation type="obsolete">Magenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Choose a color set to load</source>
<translation type="obsolete">Zgjidhni një set njgyrash për t&apos;u ngarkuar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Page per Sheet</source>
<translation type="obsolete">Faqe për Fletë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>maximum</source>
<translation type="obsolete">më i madh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Maximum</source>
<translation type="obsolete">Më i madhi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Formatting</source>
<translation type="obsolete">Po formatoj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Combo Box</source>
<translation type="obsolete">Listë Kuti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Facing Pages</source>
<translation type="obsolete">Faqe &amp;Përkarshi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Template (Left Page):</source>
<translation type="obsolete">&amp;Stampë (Faqe Majtas):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Comma Separated Value Files</source>
<translation type="obsolete">Kartela Vlerash Ndarë me Presje (CSV)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Name of your paragraph style</source>
<translation type="obsolete">Emër i stilit tuaj për paragrafin</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Contributors:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pjesëmarrës:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
<translation type="obsolete">Pikë së cilës i referehon matjet ose këndet e rrotullimeve</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Vertical offset of image within frame</source>
<translation type="obsolete">Shmangje vertikale e pamjes brenda kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Move Page(s):</source>
<translation type="obsolete">Zhvendos Faqe:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Custom validate script:</source>
<translation type="obsolete">Programth vetjak vleftësimi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation type="obsolete">Po kërkoj për Gërma</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Distance between columns</source>
<translation type="obsolete">Largësi ndërmjet shtyllash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Delete from:</source>
<translation type="obsolete">Fshij prej:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>In the &amp;Background</source>
<translation type="obsolete">Në Sfond:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>A&amp;dd...</source>
<translation type="obsolete">Sht&amp;o...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Method:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Metodë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Horizontal Scaling:</source>
<translation type="obsolete">Ripërmasim &amp;Horizontal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>S&amp;pot Function:</source>
<translation type="obsolete">Funksion i panjohur</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Oook! You&apos;re calling an object doesn&apos;t exist!</source>
<translation type="obsolete">Oook! Po thërrisni një objekt që nuk ekziston!</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Source profile of the image</source>
<translation type="obsolete">Profil burim i pamjes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail
PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
<translation type="obsolete">Vargu i detyrueshëm për PDF/X-3 ose PDF do të dalë
5742,137 → 5302,110
përputhjes me PDF/X-3. Ju këshillojmë të përdorni titullin e dokumentit.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Left to Right</source>
<translation type="obsolete">Nga e Majta në të Djathtë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Delete Color</source>
<translation type="obsolete">Fshij Ngjyrë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Resize the image vertically</source>
<translation type="obsolete">Ripërmaso pamjen vertikalisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Right to Left</source>
<translation type="obsolete">Nga e Djathta në të Majtë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Select Items</source>
<translation type="obsolete">Elementë të përzgjedhur</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Document Setup</source>
<translation type="obsolete">Rregullim Dokumenti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Script error</source>
<translation type="obsolete">Gabim programthi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Select color</source>
<translation type="obsolete">Përzgjidhni ngjyrë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>System Profiles</source>
<translation type="obsolete">Profile Sistemi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation type="obsolete">Fshij Nyje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Delete Pages</source>
<translation type="obsolete">Fshij Faqe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Middles</source>
<translation type="obsolete">Programth vetjak vleftësimi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Ad&amp;vanced Options...</source>
<translation type="obsolete">Mundësi të Mët&amp;ejshme...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>From Document:</source>
<translation type="obsolete">Prej Dokumenti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Edit Line Styles</source>
<translation type="obsolete">Përpunoni Stile Vije</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Delete Layer</source>
<translation type="obsolete">Fshij Shtresë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Replace it with:</source>
<translation type="obsolete">Zëvendësoje me</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>minimum</source>
<translation type="obsolete">më i vogël</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Minimum</source>
<translation type="obsolete">Më i vogli</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Caption below Icon</source>
<translation type="obsolete">Tekst dhe Figura</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Hyphenator Settings</source>
<translation type="obsolete">Rregullime Ndarësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Missing</source>
<translation type="obsolete">Mungon</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation type="obsolete">Rrotullo Shtegun në Kah Orar </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Document Info...</source>
<translation type="obsolete">Të dhëna Dokumenti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation type="obsolete">Koordinata &amp;Absolute</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Lower Layer</source>
<translation type="obsolete">Ul Shtresë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Importing File:
%1
failed!</source>
5881,602 → 5414,482
dështoi!</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Default color profile for imported images</source>
<translation type="obsolete">Profil parazgjedhje ngjyrash për pamje të importuara</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>A&amp;lign</source>
<translation type="obsolete">D&amp;rejto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Solid Colors:</source>
<translation type="obsolete">Ngjyra Të plota</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Solid Colors:</source>
<translation type="obsolete">Ngjyra të Plota</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Add to Custom Colors</source>
<translation type="obsolete">&amp;Shto tek Ngjyra Vetjake</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Error writting the output file(s).</source>
<translation type="obsolete">Gabim në shkrim kartele(ash) përfundim.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. </source>
<translation type="obsolete">Lejo shtypjen e PDF-së. Nëse nuk shenjohet, parandalohet shtypja.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Type of Line:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Tip Vije:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="obsolete">Pa&amp;stro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>C&amp;olor</source>
<translation type="obsolete">Ngj&amp;yrë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Round Join</source>
<translation type="obsolete">Hyni në Kanal...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Vertical Scaling:</source>
<translation type="obsolete">Rpërmasim &amp;Vertical:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Normal or gradient fill method</source>
<translation type="obsolete">Metodë mbushjeje normale ose me shkallëzim</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Move...</source>
<translation type="obsolete">Zhvendos...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zhvendos...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Template:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Stampë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Style of lines</source>
<translation type="obsolete">Stil vijash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
<translation type="obsolete">Hiqni ngjyra të papërdorura prej seti ngjyrash të dokumentit të çastit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Free linear Gradient</source>
<translation type="obsolete">Shkallëzim linear i lirë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Importer</source>
<translation type="obsolete">Importues</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Accept</source>
<translation type="obsolete">Prano</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Action</source>
<translation type="obsolete">Veprim</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Al&amp;ign</source>
<translation type="obsolete">Dr&amp;ejto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Do you really want do delete this Style?</source>
<translation type="obsolete">Doni vërtet të fshini këtë Stil?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Always</source>
<translation type="obsolete">Përherë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="obsolete">Kënd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Postscript Interpreter</source>
<translation type="obsolete">Interpretues PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Align Text Center</source>
<translation type="obsolete">Vendos Tekstin në Qendër</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Author</source>
<translation type="obsolete">Autor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Bl&amp;ue:</source>
<translation type="obsolete">Bl&amp;u:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
<translation type="obsolete">Drejtim i faqeve të dokumentit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Kartela PDF (*.pdf);;Tërë Kartelat (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Border</source>
<translation type="obsolete">Anë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Hide Frames</source>
<translation type="obsolete">Fshih Korniza</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Anulo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Date Format</source>
<translation type="obsolete">Format Date</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Center</source>
<translation type="obsolete">Qendër</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Button</source>
<translation type="obsolete">Buton</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Circle</source>
<translation type="obsolete">Rreth</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Conve&amp;x Polygon</source>
<translation type="obsolete">Mysë&amp;to Shumëkëndësh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Color:</source>
<translation type="obsolete">Ngjyrë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Colors</source>
<translation type="obsolete">Ngjyra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Align Text Justified</source>
<translation type="obsolete">Vendos Tekstin Përligjshëm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Field Properties</source>
<translation type="obsolete">Veti Fushe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Danish</source>
<translation type="obsolete">Daneze</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Dat&amp;e:</source>
<translation type="obsolete">Dat&amp;ë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Dashed</source>
<translation type="obsolete">me Vija</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Create</source>
<translation type="obsolete">Krijo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Delete</source>
<translation type="obsolete">Fshij</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Custom</source>
<translation type="obsolete">Vetiake</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Time Format</source>
<translation type="obsolete">Format Kohore</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Endings:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Funde:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Number of Hypenations allowed:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Numër i lejuar Ndarjesh me Vijë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Czech:</source>
<translation type="obsolete">Çeke:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Non Breaking Space</source>
<translation type="obsolete">Hapësirë pas Shtylle</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Landscape</source>
<translation type="obsolete">Së gjeri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>landscape</source>
<translation type="obsolete">së gjeri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Editor</source>
<translation type="obsolete">Përpunues</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>No Effect</source>
<translation type="obsolete">Pa Efekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Line color of shapes</source>
<translation type="obsolete">Ngjyrë vije formash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>P&amp;age Palette</source>
<translation type="obsolete">Ka paletë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Don&apos;t use embedded ICC profiles</source>
<translation type="obsolete">Mos përdor profile ICC të trupëzuar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>D&amp;isplacement:</source>
<translation type="obsolete">Zh&amp;vendosje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>R&amp;eload</source>
<translation type="obsolete">R&amp;ingarko</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Event:</source>
<translation type="obsolete">Ngjarje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Value is the</source>
<translation type="obsolete">Vlera është</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Hide Images</source>
<translation type="obsolete">Fshih Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation type="obsolete">Mundësi &amp;PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>File: </source>
<translation type="obsolete">Kartelë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>New Folder</source>
<translation type="obsolete">Dosje e Re</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Line at Bottom</source>
<translation type="obsolete">Vijë Poshtë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Page Colors</source>
<translation type="obsolete">Ngjyra Faqeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Fill color of shapes</source>
<translation type="obsolete">Ngjyrë mbushjeje për forma</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Script Console</source>
<translation type="obsolete">Konsol Programthesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Format</source>
<translation type="obsolete">Format</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Hungarian</source>
<translation type="obsolete">Hungareze</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>French</source>
<translation type="obsolete">Frënge</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Import &amp;Page(s)...</source>
<translation type="obsolete">Importo &amp;Faqe(t)...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Column width</source>
<translation type="obsolete">Gjerësi shtylle</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>German</source>
<translation type="obsolete">Gjermane</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>English:</source>
<translation type="obsolete">Angleze:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Do you really want do delete this Script?</source>
<translation type="obsolete">Doni vërtet të fshini këtë Programth?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Group </source>
<translation type="obsolete">Grup</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Language:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gjuhë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Guides</source>
<translation type="obsolete">Udhëzuesa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Height</source>
<translation type="obsolete">Lartësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Grid Colors</source>
<translation type="obsolete">Ngjyra Rrjete</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Available Fields</source>
<translation type="obsolete">Fusha të Mundshme</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Name of selected object</source>
<translation type="obsolete">Emër i objekti të përzgjedhur</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Hidden</source>
<translation type="obsolete">Padukshëm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Custom calculation script:</source>
<translation type="obsolete">Programth vetjak llogaritjeje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Available Fonts:</source>
<translation type="obsolete">Gërma të Mundshme:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Enter a comma separated list of fields here</source>
<translation type="obsolete">Jepni këtu një listë fushash ndarë me presje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Lock/Unlock</source>
<translation type="obsolete">Blloko/Çblloko</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation type="obsolete">Të ri &amp;prej Stampe...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Delete the currently selected color</source>
<translation type="obsolete">Fshij ngjyrën e përzgjedhur për çastin</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Move to front</source>
<translation type="obsolete">Zhvendos përpara</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Custom Scripts</source>
<translation type="obsolete">Programthe Vetjakë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Import</source>
<translation type="obsolete">Importo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Inside</source>
<translation type="obsolete">Brenda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Invert</source>
<translation type="obsolete">Përmbys</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Show Template Names</source>
<translation type="obsolete">Shfaq Emra Stampash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation type="obsolete">Pamjet në korniza pamjesh ripërmasohen sa madhësia e kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Use a second line originally based on the frame&apos;s shape for text flow</source>
<translation type="obsolete">Përdor një vijë të dytë bazuar fillimisht në formën e kornizës për rrjedhë teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Number of corners for polygons</source>
<translation type="obsolete">Numër kulmesh për shumëkëndëshat</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>No View</source>
<translation type="obsolete">Pa Parje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Labels</source>
<translation type="obsolete">Etiketa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Le&amp;vel</source>
<translation type="obsolete">Ni&amp;vel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Layers</source>
<translation type="obsolete">SHtresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Edit Styles...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Përpunoni Stile...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Letter</source>
<translation type="obsolete">Letër</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Përpuno Formë...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Medium</source>
<translation type="obsolete">Mesatare</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Mirror</source>
<translation type="obsolete">Pasqyro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Value delimiter:</source>
<translation type="obsolete">Kufizues vlere:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
<translation type="obsolete">Person ose organizëm përgjegjës për pasje pjesëmarrjeje në përmbajtjen e dokumentit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Time period between saving automatically</source>
<translation type="obsolete">Periudhë kohore ndërmjet ruajtjesh të vetvetishme</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Choose a password for users to be able to read your PDF.</source>
<translation type="obsolete">Zgjidhni një fjalëkalim i cili t&apos;u lejojë përdoruesve të lexojnë PDF-të tuaja.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normale</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Maximum number of Hyphenations following each other.
A value of 0 means unlimited hyphenations.</source>
<translation type="obsolete">Numër më i madh Ndarjesh me Vizë që njekin njëra tjetrën.
6483,47 → 5896,38
Një vlerë 0 do të thotë ndarje me vizë të pakufizuara.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Reload Text from Frame</source>
<translation type="obsolete">Ringarko Tekst prej Kornize</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Object</source>
<translation type="obsolete">Objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Number</source>
<translation type="obsolete">Numër</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Font Name</source>
<translation type="obsolete">Emër Gërmash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Font Size</source>
<translation type="obsolete">Madhësi Gërmash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Grid Layout</source>
<translation type="obsolete">Skemë Rrjete</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Option</source>
<translation type="obsolete">Mundësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Print &amp;All</source>
<translation type="obsolete">Shtyp &amp;Tërë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension
each time the time period elapses</source>
<translation type="obsolete">Nëse vepruese, Scribus ruan një kopje kopjeruajtjeje të kartelës suaj me zgjatimin .bak
6530,47 → 5934,38
çdo herë që mbaron periudha kohore</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Left Margin</source>
<translation type="obsolete">Mënjanë Majtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>T&amp;ype:</source>
<translation type="obsolete">Ti&amp;p:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Show Layers</source>
<translation type="obsolete">Shfaq Shtresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>End Points</source>
<translation type="obsolete">Pikë gërmash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Number of Columns:</source>
<translation type="obsolete">Numri i Shtyllave:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Polish</source>
<translation type="obsolete">Polake</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Reload Text from Frame</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ringarko Tekst prej Kornize</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Loading:</source>
<translation type="obsolete">Po ngarkoj:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës djathtas dhe skajit të faqes.
6577,257 → 5972,206
Nëse Faqe Përkarshi është përzgjedhur, kjo hapësirë mënjane mund të përdoret për të pasur mënjana të sakta për libërlidhje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Postscript-Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Kartela Postscript (*.ps);;Tërë Kartelat (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Remove</source>
<translation type="obsolete">Hiq</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Rename</source>
<translation type="obsolete">Riemërto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Result</source>
<translation type="obsolete">Përfundim</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Line Width:</source>
<translation type="obsolete">Gjerësi Vije:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Fill Color Settings</source>
<translation type="obsolete">Rregullime Ngjyre Mbushjesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Sample</source>
<translation type="obsolete">Shembull</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Unlock all</source>
<translation type="obsolete">Çkyç tërë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Scale:</source>
<translation type="obsolete">Shkallë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Sh&amp;ade</source>
<translation type="obsolete">Hi&amp;jezo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Search</source>
<translation type="obsolete">Kërko</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Si&amp;ze:</source>
<translation type="obsolete">Madhë&amp;si:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Select</source>
<translation type="obsolete">Përzgjidhni</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Print In Gra&amp;yscale</source>
<translation type="obsolete">Shtyp Me Shkallë të &amp;Grisë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Lock all</source>
<translation type="obsolete">Kyç tërë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Shade:</source>
<translation type="obsolete">Hije:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Shape:</source>
<translation type="obsolete">Formë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Shift+</source>
<translation type="obsolete">Shift+</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Brochures</source>
<translation type="obsolete">Broshura</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>New Script</source>
<translation type="obsolete">Programth i Ri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Dokumente (*.sla *.scd);;Tërë kartelat (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Save as &amp;Image...</source>
<translation type="obsolete">Ruaj si &amp;Pamje...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Slovak</source>
<translation type="obsolete">Slovake</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Font Substitutions</source>
<translation type="obsolete">Zëvendësim Gërmash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Unsorted</source>
<translation type="obsolete">E &amp;parenditur</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>St&amp;yle</source>
<translation type="obsolete">St&amp;il</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Square</source>
<translation type="obsolete">Katror</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="obsolete">Tërë Formatet e Mbuluar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Status</source>
<translation type="obsolete">Gjendje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Subset</source>
<translation type="obsolete">Nënset</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Style:</source>
<translation type="obsolete">Stil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Document</source>
<translation type="obsolete">&amp;Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Document</source>
<translation type="obsolete">Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Min&amp;or Grid Color:</source>
<translation type="obsolete">Ngjyrë për Rrjetën e &amp;Vogël:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Title:</source>
<translation type="obsolete">Titull:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation type="obsolete">X-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Creates PostScript Level 3</source>
<translation type="obsolete">Krijo PostScript Level 3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Do &amp;Not Change</source>
<translation type="obsolete">Mos &amp;Ndrysho</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Field is formatted as:</source>
<translation type="obsolete">Fusha është formatuar si:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Enables automatic checking of your text while typing.</source>
<translation type="obsolete">Aktivizon kontroll të vetvetishëm të tekstit ndërsa shtypni.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Horizontal Guides</source>
<translation type="obsolete">Udhëzuesa Horizontalë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation type="obsolete">X-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Unlock</source>
<translation type="obsolete">Çkyç</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&lt;h3&gt;About Qt&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;This program uses Qt version %1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a C++ toolkit for multiplatform GUI &amp;amp; application development.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt provides single-source portability across MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, and all major commercial Unix variants.&lt;br&gt;Qt is also available for embedded devices.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt is a Trolltech product. See &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt; for more information.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Rreth Qt-së&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;Ky program përdor versionin %1 të Qt-së.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt është një toolkit C++ për zhvillim GUI &amp;amp; zbatime shumëplatformëshe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt-ja ofron kalueshmëri prej një burimi të vetëm në MS&amp;nbsp;Windows, Mac&amp;nbsp;OS&amp;nbsp;X, Linux, dhe tërë variantet e njohur komercialë Unix.&lt;br&gt;Qt është gjithaq i mundshëm për pajisje të trupëzuara.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qt është një produkt Trolltech. Për më tepër të dhëna shihni &lt;tt&gt;http://www.trolltech.com/qt/&lt;/tt&gt;&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
<translation type="obsolete">Shfaq tejdukshmëri dhe objekte të tejdukshëm në dokumentin tuaj. Lyp Ghostscript 7.07 ose të mëvonshëm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Java Script</source>
<translation type="obsolete">Java Script</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Screen / Web</source>
<translation type="obsolete">Ekran / Web</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Clip to Page &amp;Margins</source>
<translation type="obsolete">Qeth sa &amp;Mënjanat e Faqes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Look &amp;in:</source>
<translation type="obsolete">Shih &amp;në:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Vertical position of current basepoint</source>
<translation type="obsolete">GtkRregullimi për vendndodhjen vertikale</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">Emri &quot;%1&quot; s&apos;është unik.
6834,152 → 6178,122
Ju lutem zgjidhni një tjetër.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Welsh:</source>
<translation type="obsolete">Welsh:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Smallest Word:</source>
<translation type="obsolete">Fjala më e &amp;Vogël:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Width:</source>
<translation type="obsolete">Gjerësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Edit Styles</source>
<translation type="obsolete">Përpunoni Stile</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Typography</source>
<translation type="obsolete">Tipografi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Pol&amp;ygon</source>
<translation type="obsolete">Shumë&amp;këndësh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>CSV_header</source>
<translation type="obsolete">Titull CSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Tool-Tip:</source>
<translation type="obsolete">Ndihmëz</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>F&amp;rom the:</source>
<translation type="obsolete">P&amp;rej:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>M&amp;inor Grid Spacing:</source>
<translation type="obsolete">Hapje për Rrjetën e &amp;Vogël:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Majo&amp;r Grid Color:</source>
<translation type="obsolete">Ngjyrë për Rrjetën e &amp;Madhe:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Yellow</source>
<translation type="obsolete">Yellow</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Orientation</source>
<translation type="obsolete">Orientim</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Right Sides</source>
<translation type="obsolete">Anët Djathtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>On Blur</source>
<translation type="obsolete">Oshiloskop Turbullt %s</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Icon only</source>
<translation type="obsolete">Vetëm ikona</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Font for new text frames</source>
<translation type="obsolete">Gërma për korniza të reja tekstesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>has been changed since the last save.</source>
<translation type="obsolete">është ndryshuar që prej ruatjes së fundit.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Color &amp;Model</source>
<translation type="obsolete">&amp;Model Ngjyre</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Preview File Contents</source>
<translation type="obsolete">Paraparje Përmbajtjeje Kartele</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Color Management Settings</source>
<translation type="obsolete">Rregullime Administrimi Ngjyrash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Font of selected text or object</source>
<translation type="obsolete">Gërma për tekstin apo objektin e përzgjedhur</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Printer Options</source>
<translation type="obsolete">Mundësi Shtypësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation type="obsolete">&amp;Faqerojtësa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Current Paragraph:</source>
<translation type="obsolete">Paragraf i Çastit:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Bookmarks</source>
<translation type="obsolete">Faqerojtësa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Don&apos;t Export Value</source>
<translation type="obsolete">Mos Eksporto Vlerë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Drop Caps</source>
<translation type="obsolete">Shkronja Fillimisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Search Results for: </source>
<translation type="obsolete">Përfundime Kërkimi për:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>This panel displays various CUPS options when printing.
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
6992,332 → 6306,266
Mungesa e suportit për librarinë tregohet me një *</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Odd Pages only</source>
<translation type="obsolete">Vetëm Fqe Tek</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>When Icon is too small</source>
<translation type="obsolete">Kur një Ikonë është tepër e vogël</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Line Color:</source>
<translation type="obsolete">Ngjyrë &amp;Vije:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Pamje (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Tërë Kartelat (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation type="obsolete">Ndih&amp;mëza</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Name of &amp;Executable:</source>
<translation type="obsolete">Emër i të &amp;Ekzekutueshmit:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>First row is a header</source>
<translation type="obsolete">Rreshti i parë është titull</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Line &amp;Spacing:</source>
<translation type="obsolete">Ndërvijë Dyshe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Oook! You&apos;re trying to erase an object doesn&apos;t exist!</source>
<translation type="obsolete">Oook! Po provoni të fshini një objekt që nuk ekziston!</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Minimum magnification allowed</source>
<translation type="obsolete">Zmadhimi më i vogël i lejuar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Maximum magnification allowed</source>
<translation type="obsolete">Zmadhimi më i madh i lejuar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Polyline</source>
<translation type="obsolete">Shumëvijë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Resize the image horizontally</source>
<translation type="obsolete">Ripërmaso pamjen jorizontalisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Text Color:</source>
<translation type="obsolete">Ngjyrë &amp;Teksti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Color Sets</source>
<translation type="obsolete">Sete Ngjyrash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Caption left to Icon</source>
<translation type="obsolete">Set ikonash për t&apos;u shfaqur</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation type="obsolete">&amp;Jashtëvijëzo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Submit Data as HTML</source>
<translation type="obsolete">Parashtro të Dhëna si HTML</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="obsolete">Kornizë Teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Fill Color:</source>
<translation type="obsolete">Ngjyrë &amp;Mbushëse:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Text Field</source>
<translation type="obsolete">Fushë Tekstesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Text Files</source>
<translation type="obsolete">Kartela Teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
<translation type="obsolete">Mundëson një gërmë të stërmadhe për gërmën e parë të një paragrafi. E përdorur për efekte stilistikë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Edit Color</source>
<translation type="obsolete">Përpunoni Ngjyrë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Monitor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>M&amp;onitor:</source>
<translation type="obsolete">M&amp;onitor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Left Point</source>
<translation type="obsolete">Shtylla &amp;Majtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>T&amp;ype of Line:</source>
<translation type="obsolete">T&amp;ip Vije:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation type="obsolete">Shto Nyje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Text Documents</source>
<translation type="obsolete">Dokumente Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation type="obsolete">Përpunoni Përmbajtje Kornize</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Lock Guides</source>
<translation type="obsolete">&amp;Kyç Udhëzuesa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Caption right to Icon</source>
<translation type="obsolete">Set ikonash për t&apos;u shfaqur</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Fonts...</source>
<translation type="obsolete">Gërma...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Fonts...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gërma...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Left Sides</source>
<translation type="obsolete">Anët Majtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Edit Style</source>
<translation type="obsolete">Përpunoni Stil</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Turns on the basegrid</source>
<translation type="obsolete">Kopjo fluturimthi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Tooltips</source>
<translation type="obsolete">Ndihmëza</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>New Folder %1</source>
<translation type="obsolete">Dosje e Re %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation type="obsolete">Kornizë &amp;Teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Open...</source>
<translation type="obsolete">Hap...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Hap...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Horizontal offset of image within frame</source>
<translation type="obsolete">Shmangje horizontale e pamjes brenda kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Edit Shape</source>
<translation type="obsolete">&amp;Përpuno Formë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Font Size:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Madhësi Gërmash:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Selected Fields</source>
<translation type="obsolete">Fusha të Përzgjedhura</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Opacity:</source>
<translation type="obsolete">Patejdukshmëri:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Options</source>
<translation type="obsolete">Mundësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Page(s)</source>
<translation type="obsolete">Faqe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>First &amp;Line:</source>
<translation type="obsolete">R&amp;reshti i Parë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
<translation type="obsolete">Administro Shkurtprerje Tastiere</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>at End</source>
<translation type="obsolete">në Fund</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Downloading Templates</source>
<translation type="obsolete">Po shkarkoj Stampa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation type="obsolete">Gjerësi faqesh dokumenti, e përpunueshme nëse keni zgjedhur madhësi vetjake faqeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Show Grid</source>
<translation type="obsolete">Shfaq Rrjetë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Draw various Shapes</source>
<translation type="obsolete">Vizatoni Forma të ndryshme</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Icon Placement...</source>
<translation type="obsolete">Vendosje Ikone...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>portrait</source>
<translation type="obsolete">portret</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Portrait</source>
<translation type="obsolete">Portret</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation type="obsolete">Kopjo Kuti Teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Original PPI: </source>
<translation type="obsolete">PPI Fillestar: </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>custom</source>
<translation type="obsolete">vetiak</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Distance of text from top of frame</source>
<translation type="obsolete">Largësi teksti nga kreu i kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Line Drawing Properties</source>
<translation type="obsolete">Veti Vizatimi Vijash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Do you really want to overwrite the File:
%1 ?</source>
<translation type="obsolete">Doni vërtet të mbishkruhet Kartela:
7324,77 → 6572,62
%1 ?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Save &amp;Linked Text Frames as PDF Articles</source>
<translation type="obsolete">Ruaj Korniza të &amp;Lidhura Tekstesh si Artikuj PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation type="obsolete">Pjesëmarrje prej:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation type="obsolete">Rreth &amp;Qt-s</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Mouse Up</source>
<translation type="obsolete">Ngjitu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Outline</source>
<translation type="obsolete">&amp;Jashtëvijëzo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Outline</source>
<translation type="obsolete">Jashtëvijëzo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Outside</source>
<translation type="obsolete">Jashtë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Slovenian</source>
<translation type="obsolete">Slovene</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>D&amp;elete</source>
<translation type="obsolete">Fshi&amp;j</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Custom Spacing</source>
<translation type="obsolete">Ndërvijë Dyshe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Properties</source>
<translation type="obsolete">Veti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Export a range of pages to PDF</source>
<translation type="obsolete">Eksporto interval faqesh si PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Line at Top</source>
<translation type="obsolete">Vijë Sipër</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source> from 0</source>
<translation type="obsolete">prej 0</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>An account of the content of the document.
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
<translation type="obsolete">Një përshkrim i përmbajtjes së dokumentit.
7401,7 → 6634,6
Roli i kësaj fushe është një përshkrim të shkurtër ose abstrakt i dokumentit. Gjatë eksportimit trupëzohet në PDF-në</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
7410,62 → 6642,50
një interval faqesh ose një numër faqeje të vetme.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Bet&amp;ween:</source>
<translation type="obsolete">Ndër&amp;mjet</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Top-left to Bottom-Right</source>
<translation type="obsolete">Nga Sipër-majtas Poshtë-djathtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Image Processing Tool</source>
<translation type="obsolete">Mjet Përpunimi Pamjesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Set the default zoom level</source>
<translation type="obsolete">Cakto shkallë zmadhimi parazgjedhje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Undo Delete Object</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zhbëj Fshirje Objekti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation type="obsolete">&amp;Veti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
<translation type="obsolete">Një referencë jo e dykuptimtë te dokumenti brenda një konteksti të caktuar si p.sh. ISBN ose URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation type="obsolete">Lëviz Pika Kontrolli në Mënyrë të Pavarur</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Automatically scaled pictures keep their original proportions</source>
<translation type="obsolete">Pamjet e ripërmasuara vetvetiu ruajnë përpjestimet e veta fillestare</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Embed a color profile for images</source>
<translation type="obsolete">Trupëzo profil ngjyrash për pamjet</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Export only the current page</source>
<translation type="obsolete">Eksportoni vetëm faqen e çastit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Here are all your Templates, to create a new Page
drag a Template to the Pageview below.</source>
<translation type="obsolete">Këtu keni tërë Stampat tuaja, për të krijuar Faqe të re
7472,27 → 6692,22
tërhiqni një Stampë te parja e Faqes më poshtë.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Embed all Fonts</source>
<translation type="obsolete">&amp;Trupëzo tërë Gërmat</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Pick...</source>
<translation type="obsolete">Merr...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Picture</source>
<translation type="obsolete">Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Baseline &amp;Offset:</source>
<translation type="obsolete">Degëzim Vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation type="obsolete">Personi apo organizmi përgjegjës fillimisht për hartimin e përmbajtjes së dokumentit.
7499,352 → 6714,282
Kjo fushë mund të trupëzohet në dokumente Scribus për referencë, si dhe në metadatat e një PDF-je</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation type="obsolete">&amp;Përfshi Gërma</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Execute Script...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ekzekuto Programth...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Further &amp;Information</source>
<translation type="obsolete">Të &amp;dhëna të Mëtejshme</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Manage Tabulators</source>
<translation type="obsolete">Administro shtojca</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Export a range of pages</source>
<translation type="obsolete">Eksportoni një interval faqesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Color for paper</source>
<translation type="obsolete">Ngjyrë për letrën</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Mouse Enter</source>
<translation type="obsolete">Jep Fjalëkalimin</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Simple Dot</source>
<translation type="obsolete">Pikë e Thjeshtë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Placing</source>
<translation type="obsolete">Vendosje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Raise Layer</source>
<translation type="obsolete">Ngri Shtresë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation type="obsolete">Dy&amp;fisho</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Duplicate</source>
<translation type="obsolete">Dyfisho</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Degrees of rotation for polygons</source>
<translation type="obsolete">Gradë rrotullimi për shumëkëndëshat</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Display Font...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Shfaq Gërma...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Type of line joins</source>
<translation type="obsolete">Tip bashkimi vije</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation type="obsolete">Ndaj &amp;Shumëkëndësha</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Color for the margin lines</source>
<translation type="obsolete">Ngjyrë për vija mënjanash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
<translation type="obsolete">Person ose organizëm përgjegjës për pasjen e dokumentit të mundshëm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Read-write</source>
<translation type="obsolete">Lexim-shkrim</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Use Icons</source>
<translation type="obsolete">Përdor ikona</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation type="obsolete">Zhvendos Nyje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Move Pages</source>
<translation type="obsolete">Zhvendos Faqe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Distance between automatically created columns</source>
<translation type="obsolete">Largësi ndërmjet shtyllash të krijuara vetvetiu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Polish:</source>
<translation type="obsolete">Polake:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Margin Guides</source>
<translation type="obsolete">Udhëzuesa Mënjanash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Polygon</source>
<translation type="obsolete">Shumëkëndësh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Read Only</source>
<translation type="obsolete">Vetëm Lexim</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Hide Margins</source>
<translation type="obsolete">Fshih Mënjana</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Importer:</source>
<translation type="obsolete">Importues:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Posters</source>
<translation type="obsolete">Postera</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Color profile for images</source>
<translation type="obsolete">Profil ngjyrash për pamjet</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Save as...</source>
<translation type="obsolete">Ruaj si</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation type="obsolete">Kontroll &amp;Jetim/E Ve</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Manage Guides</source>
<translation type="obsolete">Administroni Udhëzuesa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Read-only</source>
<translation type="obsolete">Vetëm lexim</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
<translation type="obsolete">Të dhëna rreth të drejtash të ruajtura rreth dhe mbi dokumentin, p.sh të drejta kopjimi, patenta ose shenja tregtare</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Display Trans&amp;parency</source>
<translation type="obsolete">Shfaq Tej&amp;dukshmëri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Font of selected text</source>
<translation type="obsolete">Gërma teksti të përzgjedhur</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Fonts Preview...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Paraparje Gërmash...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Make the first page the left page of the document</source>
<translation type="obsolete">Bëj faqe të parë faqen majtas të një dokumenti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>ALT+SHIFT+T</source>
<translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Preview</source>
<translation type="obsolete">&amp;Paraparje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Preview</source>
<translation type="obsolete">Paraparje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Current Color Set:</source>
<translation type="obsolete">Set Ngjyrash i Çastit:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Print: </source>
<translation type="obsolete">Shtyp:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Printer</source>
<translation type="obsolete">Shtypës</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Thickness of line</source>
<translation type="obsolete">Trashësi vije</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Abo&amp;ve:</source>
<translation type="obsolete">Si&amp;për:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Length of the smallest word to be hyphenated.</source>
<translation type="obsolete">Gjatësi e fjalës më të vogël për ta ndarë me vijë.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>C&amp;onvert to Outlines</source>
<translation type="obsolete">Shto tek stampë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Conve&amp;rt to</source>
<translation type="obsolete">Shn&amp;dërro si </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>product</source>
<translation type="obsolete">produkt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Scrapbooks (*.scs);;Tërë Kartelat (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Annotation Properties</source>
<translation type="obsolete">Veti Shënimesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>When Icon is too big</source>
<translation type="obsolete">Kur një Ikonë është tepër e madhe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>New From Template</source>
<translation type="obsolete">Të ri Prej Stampe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Get Picture...</source>
<translation type="obsolete">Merr Pamje...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Get Picture...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Merr Pamje...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Vertical Gradient</source>
<translation type="obsolete">Shkallëzim Vertikal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Descri&amp;ption:</source>
<translation type="obsolete">Pë&amp;rshkrim:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Copy Here</source>
<translation type="obsolete">Kopjo Këtu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Copy Page</source>
<translation type="obsolete">Kopjo Faqe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Image &amp;Type:</source>
<translation type="obsolete">T&amp;ip Pamjeje: </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Polygon Properties</source>
<translation type="obsolete">Veti Shumëkëndëshi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Print &amp;Range</source>
<translation type="obsolete">&amp;Interval Shtypjeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Replacement</source>
<translation type="obsolete">Zëvendësim</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Set the transparency for the color selected</source>
<translation type="obsolete">Rregulloni tejdukshmërinë për ngjyrën e përzgjedhur</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation type="obsolete">Qeth Shtegun Vertikalisht Sipër</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Page Set</source>
<translation type="obsolete">Faqe e Rregulluar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation type="obsolete">Kompensim Pikash të Zeza është një metodë për përmirësimin e kontrastit në foto.
7851,277 → 6996,222
Këshillohet ta aktivizoni këtë nëse keni foto në dokumentin tuaj.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Importing Pages...</source>
<translation type="obsolete">Po importoj Faqe...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation type="obsolete">E&amp;kstra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Do you want to save your changes?</source>
<translation type="obsolete">Doni të ruani ndryshimet tuaj?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Horizontal scaling of images</source>
<translation type="obsolete">Koeficient shkalle gërmash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Scale &amp;To Frame Size</source>
<translation type="obsolete">Ripërmaso &amp;Sa Madhësi Kornize</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Width of lines</source>
<translation type="obsolete">Gjerësi vijash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Font st&amp;yle</source>
<translation type="obsolete">S&amp;til gërmash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Pr&amp;int In Color If Available</source>
<translation type="obsolete">Sht&amp;yp Me Ngjyra Nëse Mundet</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>The Program</source>
<translation type="obsolete">Programi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation type="obsolete">Mbyll këtë Kurbë Bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Line style of shapes</source>
<translation type="obsolete">Stil vije formash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Change the angles at which lines of the polygon join</source>
<translation type="obsolete">Ndryshoni këndet nën të cilë vijat e shumëkëndëshit takohen</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Copy or Move a File</source>
<translation type="obsolete">Kopjo ose Zhvendos Kartelë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Ukrainian:</source>
<translation type="obsolete">Ukrainase:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation type="obsolete">&amp;Bashkangjit Tekst tek Shteg</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Attach Text to Path</source>
<translation type="obsolete">Scrapbooks (*.scs);;Tërë Kartelat (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Default font size for the menus and windows</source>
<translation type="obsolete">Madhësi parazgjedhje gërmash për menu dhe dritare</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Some Objects are locked.</source>
<translation type="obsolete">Disa objekte janë të kyçur.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Insert Page Number</source>
<translation type="obsolete">Fut Numër Faqeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&lt;qt&gt;Are you sure you wish to delete %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Jeni të sigurtë se doni të fshihen %1 &quot;%2&quot;?&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation type="obsolete">Dërgoje në të Papastër</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Hide Baseline Grid</source>
<translation type="obsolete">Pamjet në korniza pamjesh ripërmasohen sa madhësia e kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>F&amp;irst Page Number:</source>
<translation type="obsolete">Numër i Faqes së Parë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Removing a template</source>
<translation type="obsolete">Po heq stampë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Preparing a template</source>
<translation type="obsolete">Po përgatis stampë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<translation type="obsolete">W-ja është një shkronjë që i mungon Shqipes </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>before Page</source>
<translation type="obsolete">para Faqes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Color of selected object</source>
<translation type="obsolete">Ngjyrë objekti të përzgjedhur</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Text for Roll Over</source>
<translation type="obsolete">Përpuno tituj për CD-Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Validate</source>
<translation type="obsolete">Vleftëso</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation type="obsolete">Gërma (pa hapësira):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Translating template.xml</source>
<translation type="obsolete">po përkthej stampë XML</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Style of current paragraph</source>
<translation type="obsolete">Stil për paragrafin e çastit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Bring to Front</source>
<translation type="obsolete">Bjere Përpara</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation type="obsolete">Kë&amp;mbe...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation type="obsolete">Po ujdis Ngjyra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>PDF Forms</source>
<translation type="obsolete">Formularë PDF:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Change...</source>
<translation type="obsolete">Ndërro...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Change...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ndrysho...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Align Text Right</source>
<translation type="obsolete">Vendos Tekstin Djathtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>PDF Tools</source>
<translation type="obsolete">Mjete PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Percent Format</source>
<translation type="obsolete">Format Përqindjesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation type="obsolete">Mjete P&amp;DF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Get Text...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Merr Tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>CSV Importer Options</source>
<translation type="obsolete">Mundësi Importuesi CSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Vertical scaling of images</source>
<translation type="obsolete">Koeficient shkalle gërmash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Error writing the output file(s).</source>
<translation type="obsolete">Gabim në shkrim kartele(ash) përfundim.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Additional &amp;Paths</source>
<translation type="obsolete">&amp;Shtigje Shtesë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Characters</source>
<translation type="obsolete">Gërma</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Manage Guides...</source>
<translation type="obsolete">Administro Udhëzuesa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Ukrainian</source>
<translation type="obsolete">Ukrainase</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Square Cap</source>
<translation type="obsolete">Majë Katrore</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation type="obsolete">&amp;E papastër</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation type="obsolete">E papastër</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
8136,227 → 7226,182
UCR zvogëlon mundësinë e mbingopjes me bojëra CMY.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Character</source>
<translation type="obsolete">Gërma</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Basque:</source>
<translation type="obsolete">Baske:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation type="obsolete">Përpunoni &amp;Rrethina Vije</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Margins:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mënjana:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>% to Enlarge or Reduce By</source>
<translation type="obsolete">Zvogëlo ose zmadho shfaqjen e dokumentit </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Number of Copies:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Numër Kopjesh:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>PDF/X-&amp;3</source>
<translation type="obsolete">PDF/X-&amp;3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Reading Scrapbook</source>
<translation type="obsolete">Po lexoj nga e Papastër</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Automatic &amp;Line Spacing:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Kryeradhë dhe Hapësira</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Save the current color set</source>
<translation type="obsolete">Ruaj setin e çastit për ngjyrat</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Font for use with PDF 1.3:</source>
<translation type="obsolete">Gërma për përdorim me PDF 1.3:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Picture Frame Properties</source>
<translation type="obsolete">Veti Kornize Pamjeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Catalogs</source>
<translation type="obsolete">Katalogë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Display Duration:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Shfaq Kohëzgjatje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Password</source>
<translation type="obsolete">Fjalëkalim</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Category</source>
<translation type="obsolete">Kategori</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Apply Effect on all Pages</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zbato Efekt te tërë Faqet</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>PathText</source>
<translation type="obsolete">Tekst Shtegu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Load from File...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ngarko prej Kartele...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Document Setup...</source>
<translation type="obsolete">Rregullim Dokumenti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Javascripts...</source>
<translation type="obsolete">Javascripts...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Javascripts...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Javascripts...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Embed in:</source>
<translation type="obsolete">Trupëzo në:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;ICC Profiles:</source>
<translation type="obsolete">Profile &amp;ICC:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Customize...</source>
<translation type="obsolete">Përshtat...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Hide &amp;Console</source>
<translation type="obsolete">Fshih &amp;Konsol</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Visibility:</source>
<translation type="obsolete">Dukshmëri:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>CSV_data</source>
<translation type="obsolete">Të dhëna CSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Replace</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zëvendëso</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Save Now</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ruaj Tani</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Allow &amp;Printing the Document</source>
<translation type="obsolete">Lejo &amp;Shtypjen e Dokumentit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Restore</source>
<translation type="obsolete">&amp;Rikthe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Author:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Autor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Author:</source>
<translation type="obsolete">Autor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>average</source>
<translation type="obsolete">mesatare</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Line at the Right </source>
<translation type="obsolete">Vijë Djathtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Search finished</source>
<translation type="obsolete">Kontroll i përfunduar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Fit in Window</source>
<translation type="obsolete">&amp;Sa Dritarja</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Fit in Window</source>
<translation type="obsolete">Sa Dritarja</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>C&amp;lear Contents</source>
<translation type="obsolete">Pa&amp;stro Përmbajtje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Export all pages</source>
<translation type="obsolete">Eksportoni tërë faqet</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Send to &amp;Back</source>
<translation type="obsolete">Shpjere &amp;Prapa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Maximize</source>
<translation type="obsolete">Maksimizo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Generate &amp;Thumbnails</source>
<translation type="obsolete">Prodho bazë të dhënash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>A name given to the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation type="obsolete">Emër i dhënë dokumentit.
8363,372 → 7408,298
Kjo fushë mund të trupëzohet në dokumente Scribus për referencë, dhe edhe në metadatën e një PDF-je</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Save as &amp;Template...</source>
<translation type="obsolete">Ruaj si &amp;Stampë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Fre&amp;quency:</source>
<translation type="obsolete">Shpe&amp;Sti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Find Directory</source>
<translation type="obsolete">Gjej Drejtori</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Attributes</source>
<translation type="obsolete">Veti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Trim Box</source>
<translation type="obsolete">Listë Kuti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Shtyp...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Print...</source>
<translation type="obsolete">Shtyp...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Printing</source>
<translation type="obsolete">Po shtyp</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation type="obsolete">Sht&amp;ypës:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Line at the Left</source>
<translation type="obsolete">Vijë Majtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Show &amp;hidden files</source>
<translation type="obsolete">Shfaq kartela të &amp;fshehura</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;End Editing</source>
<translation type="obsolete">&amp;Përfundo Përpunim</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Magnification Level Defaults</source>
<translation type="obsolete">Parazgjedhje Shkalle Zmadhimi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Anti-alias &amp;Text</source>
<translation type="obsolete">Anti-alias &amp;Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Default Scripter scripts directory</source>
<translation type="obsolete">Drejtori programthesh Scripter parazgjedhje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation type="obsolete">Shfaq &amp;Rrjetë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation type="obsolete">&amp;Përkthime</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Import Data</source>
<translation type="obsolete">Importo të Dhëna</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Insert Page</source>
<translation type="obsolete">Fut Faqe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Import done</source>
<translation type="obsolete">Import i kryer</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Type of line end</source>
<translation type="obsolete">Tip fundi vije</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Normalize</source>
<translation type="obsolete">Normalizo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Cross Diagonal Gradient</source>
<translation type="obsolete">Shkallëzim Ndër Diagonal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Change the output directory</source>
<translation type="obsolete">Ndrysho drejtori përfundimesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation type="obsolete">Dyfisho CD</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>New Color</source>
<translation type="obsolete">Ngjyrë e Re:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Static Color Bars</source>
<translation type="obsolete">Shtylla Statike Ngjyrash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>New Entry</source>
<translation type="obsolete">Zë i Ri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Description</source>
<translation type="obsolete">Përshkrim</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Show Curve</source>
<translation type="obsolete">Shfaq Kurbë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>New Layer</source>
<translation type="obsolete">Shtresë e Re</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Kërko/Zëvendëso...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>New Style</source>
<translation type="obsolete">Stil i Ri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>X-Sc&amp;ale:</source>
<translation type="obsolete">X-Shk&amp;allë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Profile:</source>
<translation type="obsolete">Profil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Programs</source>
<translation type="obsolete">Programe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Show Baseline Grid</source>
<translation type="obsolete">Pamjet në korniza pamjesh ripërmasohen sa madhësia e kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation type="obsolete">Fshij përzgjedhjen(t) e çastit.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation type="obsolete">Dërgo te Sh&amp;tresë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Default &amp;Font:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gërma Parazgjedhje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Information</source>
<translation type="obsolete">Të dhëna</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Poshtë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>About Qt</source>
<translation type="obsolete">Rreth Qt-s</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Edit Fill Color Properties</source>
<translation type="obsolete">Përpunoni Veti Ngjyre Mbushëse</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Hide P&amp;roperties...</source>
<translation type="obsolete">Fshih &amp;Veti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Mouse Exit</source>
<translation type="obsolete">Kërkesë Marrëveshjeje Kyçash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Mouse Down</source>
<translation type="obsolete">Ul Volumin</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Default &amp;Size:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Madhësi Parazgjedhje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Use Font</source>
<translation type="obsolete">Përdor Gërma </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Get Text/Picture...</source>
<translation type="obsolete">Merr Tekst.Pamje...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Get Text/Picture...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Merr Tekst/Pamje...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>S&amp;caling:</source>
<translation type="obsolete">Ri&amp;përmasim</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Scaling:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ripërmasim:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Picas (p)</source>
<translation type="obsolete">Pikas (p)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Do not show objects outside the margins on the printed page or exported file</source>
<translation type="obsolete">Mos shfaq objekte jashtë mënjanave te faqe të shtypura ose kartela të eksportuara</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation type="obsolete">Lidh Korniza Tekstesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ujvarë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Catalan</source>
<translation type="obsolete">Katalane</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Save As</source>
<translation type="obsolete">Ruaj Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Save as</source>
<translation type="obsolete">Ruaj si</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Apply from &amp;Page:</source>
<translation type="obsolete">Zbato prej &amp;Faqeje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Manual Kerning</source>
<translation type="obsolete">&amp;Doracak për Scribus...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Y-Scal&amp;e:</source>
<translation type="obsolete">Y-Shkall&amp;ë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Apply Template...</source>
<translation type="obsolete">Zbato Stampë...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Subscript</source>
<translation type="obsolete">Poshtëshkrim</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Pages per Sheet</source>
<translation type="obsolete">Faqe për Fletë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Use Custom Rendering Settings</source>
<translation type="obsolete">Përdor Rregullime të Përgjithshme &quot;Proxy&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Scr&amp;ipt</source>
<translation type="obsolete">Pro&amp;gramth</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Spanish and Catalan:</source>
<translation type="obsolete">Spanjolle e Katalane:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Script:</source>
<translation type="obsolete">Programth:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Lock or unlock the object</source>
<translation type="obsolete">Kyç ose çkyç objektin</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Inaccessible</source>
<translation type="obsolete">I pakapshëm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Open a Document</source>
<translation type="obsolete">Hap një Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fileds is prevented.</source>
<translation type="obsolete">Lejo shtim shënimesh dhe fushash te PDF-ja.
8735,37 → 7706,30
Nëse nuk shenjohet, parandalohet përpunimi i shënimeve dhe fushave.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
<translation type="obsolete">Doni të fshini tërë Objektet edhe në këtë Shtresë?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Superscript</source>
<translation type="obsolete">Sipërshkrim</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Percentage</source>
<translation type="obsolete">Përqindje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Insert Bezier Curves</source>
<translation type="obsolete">Fut Kurba Bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Exit without Saving</source>
<translation type="obsolete">&amp;Dil pa Ruajtur</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Insert...</source>
<translation type="obsolete">Fut...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled
when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed.
Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems.</source>
8774,182 → 7738,146
Përndryshe, PDF-ja juaj që eksportuat mund të mos shtypet si pritet dhe të jetë vërtet i kalueshëm nëpër sisteme.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Inserting</source>
<translation type="obsolete">Po fus</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Russian</source>
<translation type="obsolete">Ruse</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Inserting</source>
<translation type="obsolete">&amp;Po fus</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fut...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Printing failed!</source>
<translation type="obsolete">Shtypja dështoi!</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Save the current Document as PDF</source>
<translation type="obsolete">Ruaj Dokumentin e çastit si PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Available Templates:</source>
<translation type="obsolete">Stampa të Mundshme:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Color of text stroke</source>
<translation type="obsolete">Ndërro Ngjyrën e Tekstit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Chars: </source>
<translation type="obsolete">Gërma:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Number of columns in a text frame</source>
<translation type="obsolete">Numër shtyllash në një kornizë teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>N-Up Printing</source>
<translation type="obsolete">Po shtyp Dokument...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Business Cards</source>
<translation type="obsolete">Karta Biznesi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Place the grid in front of your page objects</source>
<translation type="obsolete">Vendos rrjetën para objekteve të faqes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Dokumente PDF (*.pdf);;Tërë Kartelat (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Export all pages to PDF</source>
<translation type="obsolete">Eksporto tërë faqet si PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Show Page Pre&amp;views</source>
<translation type="obsolete">Shfaq P&amp;araparje Faqesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Search for:</source>
<translation type="obsolete">Kërko për:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Decimals:</source>
<translation type="obsolete">Dhjetore:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Position:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pozicion:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Left Page first</source>
<translation type="obsolete">Faqja Majtas e Para</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Position:</source>
<translation type="obsolete">Pozicion:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>of the following fields:</source>
<translation type="obsolete">e fushave vijuese:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
<translation type="obsolete">Cilësia e pamjeve tuaja - 100% është më e mira, 1% cilësia më e ulët</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation type="obsolete">&amp;Vijëzo Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Hyphenate Text</source>
<translation type="obsolete">Vijëzo Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation type="obsolete">Pasqyro Shtegun Vertikalisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation type="obsolete">Rrotulloni Element</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Actual PPI: </source>
<translation type="obsolete">PPI e Tanishme: </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Dokumenta (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Tërë Kartelat (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Scribus Document</source>
<translation type="obsolete">Dokument Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>O&amp;utput to File:</source>
<translation type="obsolete">Për&amp;fundimi në Kartelë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Slovak:</source>
<translation type="obsolete">Slovake:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Free radial Gradient</source>
<translation type="obsolete">Shkallëzim rrezor i lirë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation type="obsolete">Përzgjidhni &amp;Tërë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Select Font</source>
<translation type="obsolete">Përzgjidhni Gërma</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Allow copying of text or graphics from the PDF.
If un-checked, text and graphics cannot be copied.</source>
<translation type="obsolete">Lejo kopjim teksti apo grafike prej PDF-së.
8956,7 → 7884,6
Nëse nuk shenjohet, nuk mund të kopjohet tekst apo grafikë.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation type="obsolete">Metodë shfaqjeje në ekran ngjyrash të cilat mund të mos shtypen si duhet.
8963,927 → 7890,742
Kjo lyp profile shumë të saktë dhe shërben vetëm si sinjalizim.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Apply the selected effect to all pages.</source>
<translation type="obsolete">Zbato efektet e përzgjedhur te të tëra faqet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Load Text from File</source>
<translation type="obsolete">Ngarko Tekst prej Kartele</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Print Destination</source>
<translation type="obsolete">Destinacion Shtypësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Import Data from:</source>
<translation type="obsolete">Importo të Dhëna prej:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Picture frames allow pictures to scale to any size</source>
<translation type="obsolete">Korniza pamjesh lejojnë pamjet të ripërmasohen në çfarëdo madhësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Encoding:</source>
<translation type="obsolete">Kodim:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Turns off the basegrid</source>
<translation type="obsolete">/Mënyrë Vizualizimi/Pa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>List View</source>
<translation type="obsolete">Parje si Listë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Copy of</source>
<translation type="obsolete">Kopje e</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Select a Key for this Action</source>
<translation type="obsolete">Përzgjidhni një Kyç për këtë Veprim</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Spanish</source>
<translation type="obsolete">Spanjolle</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>and less or equal to:</source>
<translation type="obsolete">dhe më e vogël ose baraz me:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation type="obsolete">Gjerësi faqesh dokumenti, e përpunueshme nëse keni zgjedhur madhësi vetjake faqeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Special</source>
<translation type="obsolete">Special</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Source:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Burim:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>St&amp;yle:</source>
<translation type="obsolete">St&amp;il:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Scribus crashes due to Signal #%1</source>
<translation type="obsolete">Scribus-i vithiset për shkak të Sinjalit #%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Mouse Settings</source>
<translation type="obsolete">Rregullime Miu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Tabloid</source>
<translation type="obsolete">Tabloid</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Fully Automatic</source>
<translation type="obsolete">&amp;Plotësisht Automatike</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Add...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Shto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation type="obsolete">Fshi&amp;j</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation type="obsolete">Shfaq &amp;Mënjana</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Print the current Document</source>
<translation type="obsolete">Shtyp Dokumentin e çastit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Color of the minor grid lines</source>
<translation type="obsolete">Ngjyrë për vija mënjanash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Color of the major grid lines</source>
<translation type="obsolete">Ngjyrë për vija mënjanash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Get Text...</source>
<translation type="obsolete">Merr Tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Italian:</source>
<translation type="obsolete">Italiane:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Angle:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Kënd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Danish:</source>
<translation type="obsolete">Daneze:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Append</source>
<translation type="obsolete">&amp;Vini</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Write-only</source>
<translation type="obsolete">Vetëm shkrim</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Rrotullim:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Below:</source>
<translation type="obsolete">P&amp;oshtë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Scribus </source>
<translation type="obsolete">Scribus </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Scripts:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Programthe:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>the symlink</source>
<translation type="obsolete">simlidhja</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation type="obsolete">&amp;Qendër</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Color Management...</source>
<translation type="obsolete">Administrimi &amp;Ngjyrash...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Colors</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ngjyra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Distances</source>
<translation type="obsolete">Largësira</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fshij</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Passwords</source>
<translation type="obsolete">Fjalëkalime</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
<translation type="obsolete">Flamurka është shpërfillur për PDF 1.3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Printing...</source>
<translation type="obsolete">Po shtyp...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
<translation type="obsolete">Tregon nivelin në të cilin gjendet objekti, 0 do të thotë që objekti është në fund fare</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Base&amp;line Grid Color:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ripërmaso Pamje sa Madhësia e Kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>S&amp;cripter Manual...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Doracak për Scribus...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Pictures:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pamje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Javascripts (*.js);;Tërë Kartelat (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Text on a Path</source>
<translation type="obsolete">Tekst sipas një Shtegu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Document:</source>
<translation type="obsolete">Dokument:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Multi-Line</source>
<translation type="obsolete">Shumëvijëshe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Default ICC profiles directory</source>
<translation type="obsolete">Drejtori profilesh ICC parazgjedhje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Underline</source>
<translation type="obsolete">Nënvijë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Undo Object Change</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zhbëj Ndryshim Objekti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Interval:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Interval:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nënvijë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eksporto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Text Frame Properties</source>
<translation type="obsolete">Veti Kornize Teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Default documents directory</source>
<translation type="obsolete">Drejtori dokumentesh parazgjedhje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Ignore Case</source>
<translation type="obsolete">&amp;Shpërfill të Mëdhaja/Vogla</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Swedish</source>
<translation type="obsolete">Suedeze</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>exists already. Overwrite?</source>
<translation type="obsolete">ka një të tillë. Ta mbishkruaj? </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Automatic Text Frames</source>
<translation type="obsolete">Korniza Teksti &amp;Vetvetiu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Green:</source>
<translation type="obsolete">E &amp;gjelbër:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Fonts Preview</source>
<translation type="obsolete">&amp;Paraparje Gërmash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Fonts Preview</source>
<translation type="obsolete">Paraparje Gërmash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Tërë kartelat (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Default orientation of document pages</source>
<translation type="obsolete">Orientim parazgjedhje faqesh dokumenti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Other...</source>
<translation type="obsolete">Tjetër...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Tjetër...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Color of the guide lines you insert</source>
<translation type="obsolete">Ngjyrë e vijave udhëzuese që fusni</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Save the current Document</source>
<translation type="obsolete">Ruaj Dokumentin e çastit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Scale Picture to Frame Size</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ripërmaso Pamje sa Madhësia e Kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Diamond</source>
<translation type="obsolete">Diamant</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Directories</source>
<translation type="obsolete">Drejtorira</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Loading...</source>
<translation type="obsolete">Po ngarkoj...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Do you really want do delete this Template?</source>
<translation type="obsolete">Doni vërtet të fshini këtë Stampë?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="obsolete">&amp;/Importo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Points (pt)</source>
<translation type="obsolete">Pikë (pt)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Insert</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fut</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Invert</source>
<translation type="obsolete">&amp;Përmbys</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Display</source>
<translation type="obsolete">Shfaq</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Editable</source>
<translation type="obsolete">E përpunueshme</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Symlink to Special</source>
<translation type="obsolete">Simlidhje te Special</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation type="obsolete">Shtyp Fa&amp;qen e Çastit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation type="obsolete">Qeth Shtegun Vertikalisht Majtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Undo Object Move</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zhbëj Zhvendosje Objekti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;New Script:</source>
<translation type="obsolete">Programth i &amp;Ri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>External Link</source>
<translation type="obsolete">Lidhje e Jashtme</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
<translation type="obsolete">Kartela Tekst (*.txt);;Tërë Kartelat(*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Ma&amp;jor Grid Spacing:</source>
<translation type="obsolete">Hapje për Rrjetën e &amp;Madhe:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation type="obsolete">&amp;Shtresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Show Page Previews</source>
<translation type="obsolete">Shfaq Paraparje Faqeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Dashed Line</source>
<translation type="obsolete">Vijë e Ndërprerë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Dotted Line</source>
<translation type="obsolete">Vijë me Pika</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Lines:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Rreshta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Linked Text</source>
<translation type="obsolete">Tekst i Lidhur</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Lithuanian:</source>
<translation type="obsolete">Lituaneze:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Medium</source>
<translation type="obsolete">E &amp;mesme</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Exit Without Updating Text Frame</source>
<translation type="obsolete">&amp;Dil Pa Përditësuar Kornizë Teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Exit Without Updating Text Frame</source>
<translation type="obsolete">Dil Pa Përditësuar Kornizë Teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Select a Directory</source>
<translation type="obsolete">Përzgjidhni Drejtori</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="obsolete">Zgjidhni një Drejtori</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;No Key</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pa Tast Prishkurt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Automatic</source>
<translation type="obsolete">Automatike</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation type="obsolete">I &amp;lidhur</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>All Files (*.*)</source>
<translation type="obsolete">Tërë Kartelat (*.*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Totals:</source>
<translation type="obsolete">Gjithsej:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Make the image fit within the size of the frame</source>
<translation type="obsolete">Bëje pamjen të hyjë brenda madhësisë së kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Baseline &amp;Grid:</source>
<translation type="obsolete">Shfaq &amp;Rrjetë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Ed&amp;ges:</source>
<translation type="obsolete">S&amp;kaje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Owner:</source>
<translation type="obsolete">Pr&amp;onar:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Create a new Document</source>
<translation type="obsolete">Krijo një Dokument të ri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="obsolete">Kopje e %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Windows port:</source>
<translation type="obsolete">Portë Windows:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>P&amp;roportional</source>
<translation type="obsolete">P&amp;ërpjestimor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Read: %1</source>
<translation type="obsolete">Lexo: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Apply Template...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zbato Stampë...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>L&amp;ine Spacing:</source>
<translation type="obsolete">Ndërvijë Dyshe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Quality:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cilësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>PDF/X-3 Output Intent</source>
<translation type="obsolete">Ruajtje përfundimesh e suksesshme</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
<translation type="obsolete">Natyra ose zhanri i përmbajtjes së dokumentit, psh. kategori, funksione, zhanre, etj</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Remove</source>
<translation type="obsolete">&amp;Hiq</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Rename</source>
<translation type="obsolete">&amp;Riemërto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Appearance</source>
<translation type="obsolete">Dukje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Djathtas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Online-Help...</source>
<translation type="obsolete">Ndihmë &amp;Online...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Adjust Display Size</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ujdis Madhësi Paraqitjeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="obsolete">&amp;Kërko</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Check Box</source>
<translation type="obsolete">Kutizë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Shade:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Hije:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Postscript</source>
<translation type="obsolete">Postscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Save Color Set</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ruaj Set Ngjyrash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Select All</source>
<translation type="obsolete">Përzgjidhni Tërë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Select all</source>
<translation type="obsolete">Përzgjidhni tërë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Value is not calculated</source>
<translation type="obsolete">Vlera nuk është llogaritur</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Lock or unlock the size of the object</source>
<translation type="obsolete">Kyç ose çkyç madhësinë e objektit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>S&amp;ecurity</source>
<translation type="obsolete">S&amp;iguri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Theme:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Temë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Possible Hyphenation</source>
<translation type="obsolete">Ndarje me Vizë e Mundshme</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Directory:</source>
<translation type="obsolete">Drejtori:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>System Menu</source>
<translation type="obsolete">Menu Sistemi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Edit...</source>
<translation type="obsolete">Përpuno...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Përpuno...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Title:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Titull:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation type="obsolete">&amp;X-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Make text in lower frames flow around the object shape</source>
<translation type="obsolete">Bëj tekst nga kornizat e poshtme të rrjedhin përreth formës së objektit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Use PDF 1.4 &amp;Transparency Features</source>
<translation type="obsolete">Përdor Karakteristika &amp;Tejdukshmërie PDF 1.4 </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
<translation type="obsolete">Përdor përpjestimet e pamjes më mirë se ata të kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Portuguese</source>
<translation type="obsolete">Portugeze</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Y-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Effects</source>
<translation type="obsolete">&amp;Efekte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Effect:</source>
<translation type="obsolete">Efekt:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Effects</source>
<translation type="obsolete">Efekte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Ri&amp;ghts:</source>
<translation type="obsolete">Të &amp;drejta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Bottom Sides</source>
<translation type="obsolete">Anë të Poshtme</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Manage Pictures</source>
<translation type="obsolete">&amp;Administro Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Stri&amp;keout</source>
<translation type="obsolete">Hequr&amp;vije</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>This Key Sequence is already in use</source>
<translation type="obsolete">Kjo Radhë Tastesh është në përdorim</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Number of Rows:</source>
<translation type="obsolete">Numri i Rreshtave:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Manage Pictures</source>
<translation type="obsolete">Administro Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
<translation type="obsolete">Krijo vetvetiu korniza teksti kur shtohen faqe të reja</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Move one level up</source>
<translation type="obsolete">Ngrije një nivel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gjerësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Bevel Join</source>
<translation type="obsolete">Hyni në Kanal...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Saturation of color</source>
<translation type="obsolete">Ngopje ngjyre:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Line style of current object</source>
<translation type="obsolete">Stil vije e objektit të çastit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>D&amp;irection:</source>
<translation type="obsolete">Drejt&amp;im:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation type="obsolete">Është Sh&amp;ënim PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Make sure images and fonts you use can be used freely. If fonts cannot be shared do not collect them when saving as a template.</source>
<translation type="obsolete">Sigurohuni që pamjet dhe gërmat që përdorni mund të përdoren lirisht. Nëse gërmat nuk janë të përbashkëta mos i koleksiononi gjatë ruajtjesh stampash.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
<translation type="obsolete">Zbato Profile &amp;ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Move one level down</source>
<translation type="obsolete">Zbrite një nivel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Inches (in)</source>
<translation type="obsolete">Inç (inç)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation type="obsolete">Orie&amp;ntim:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Vertical Spaces</source>
<translation type="obsolete">Hapësira Vertikale</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation type="obsolete">Vini &amp;Tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Un&amp;lock</source>
<translation type="obsolete">&amp;Çblloko </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Documents:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Dokumente:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Font &amp;Substitutions</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zëvendësim Gërmash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Change in magnification for each zoom operation</source>
<translation type="obsolete">Ndryshimi në zmadhim për çdo veprim &quot;zoom&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Current Key</source>
<translation type="obsolete">Kyç i Çastit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>A way of switching some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
9898,132 → 8640,106
UCR zvogëlon mundësinë e mbingopjes me bojëra CMY.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation type="obsolete">Pa&amp;rapëlqime</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Element</source>
<translation type="obsolete">Element</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Gap between text frame columns</source>
<translation type="obsolete">Hapësirë midis shtyllash në kornizë teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Basic colors</source>
<translation type="obsolete">Ngjyra &amp;Bazë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Ellipse</source>
<translation type="obsolete">Elips</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Vertical Shift:</source>
<translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Background:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Sfond:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Edit Picture</source>
<translation type="obsolete">&amp;Përpunoni Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Miter Join</source>
<translation type="obsolete">Hyni në Kanal...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>after Page</source>
<translation type="obsolete">pas Faqes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation type="obsolete">Shfaq &amp;Udhëzuesa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Default page size, either a standard size or a custom size</source>
<translation type="obsolete">Madhësi parazgjedhje e faqes, ose si madhësi standard ose si madhësi vetjake</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Round Cap</source>
<translation type="obsolete">Majë e Rrumbullakët</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Enabled</source>
<translation type="obsolete">&amp;Veprues</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Enabled</source>
<translation type="obsolete">Veprues</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation type="obsolete">Zgidh Korniza Tekstesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aktivizo Administrim Ngjyrash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>English</source>
<translation type="obsolete">Angleze:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Unknown</source>
<translation type="obsolete">E panjohur</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Compatibilit&amp;y:</source>
<translation type="obsolete">Përp&amp;uthshmëri:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Rregullim Dokumenti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Reset Form</source>
<translation type="obsolete">Rirregullo Formular</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Set &amp;Key</source>
<translation type="obsolete">Cakto &amp;Kyç</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Geometry</source>
<translation type="obsolete">Gjeometri</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Update Text Frame</source>
<translation type="obsolete">Përditëso Kornizë Teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
<translation type="obsolete">Paraqitja fizike ose numerike e dokumentit. Do të ishte me leverdi përmendja e tipit të medias dhe përmasat.
10030,347 → 8746,278
Gjithashtu të dobishme janë RFC2045, RFC2046 për tipe MIME</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Delete color:</source>
<translation type="obsolete">Fshij ngjyrë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Custom colors</source>
<translation type="obsolete">Ngjyra &amp;Vetjake</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Distance of text from left of frame</source>
<translation type="obsolete">Largësi teksti nga e majta e kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Line width of shapes</source>
<translation type="obsolete">Gjerësi vije formash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Insert Freehand Line</source>
<translation type="obsolete">Fut Vijë me Dorë të Lirë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Stepping:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Hapje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Move Here</source>
<translation type="obsolete">Zhvendos Këtu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Factor:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Faktor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Apply to &amp;Current Page</source>
<translation type="obsolete">Zbato te Faqe e Ça&amp;stit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Doracak për Scribus...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Sc&amp;aling:</source>
<translation type="obsolete">Ripërm&amp;asim:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Online Reference</source>
<translation type="obsolete">Referencë Online</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Required</source>
<translation type="obsolete">E nevojshme</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="obsolete">Ngopje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Turkish:</source>
<translation type="obsolete">Turke:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Enable or disable printing of the object</source>
<translation type="obsolete">Aktivizo ose çaktivizo shtypjen e objektit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Found nothing to import</source>
<translation type="obsolete">Nuk u gjet gjë për ta importuar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Color of text fill</source>
<translation type="obsolete">Rregullime Ngjyre Mbushjesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Sample of your font</source>
<translation type="obsolete">Shembull i gërmave tuaja</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Vertical</source>
<translation type="obsolete">Vertikalisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Dis&amp;placement</source>
<translation type="obsolete">Zh&amp;vendosje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Do Not Spell Check</source>
<translation type="obsolete">Mos Kontrollo Drejtshkrimin</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Delete All</source>
<translation type="obsolete">Fshij Tërë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>PostScript Level &amp;1</source>
<translation type="obsolete">PostScript Level &amp;1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>PostScript Level &amp;2</source>
<translation type="obsolete">PostScript Level &amp;2</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>PostScript Level &amp;3</source>
<translation type="obsolete">PostScript Level &amp;3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Global Font Settings</source>
<translation type="obsolete">Rregullime të Përgjithshme Gërmash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Russian:</source>
<translation type="obsolete">Ruse:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Autosave</source>
<translation type="obsolete">Vetëruajtje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>O&amp;utside:</source>
<translation type="obsolete">J&amp;ashtë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Outside:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Jashtë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Settings</source>
<translation type="obsolete">&amp;Rregullime</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Settings</source>
<translation type="obsolete">Rregullime</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Between:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ndërmjet</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Slovenian:</source>
<translation type="obsolete">Slovene:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Envelopes</source>
<translation type="obsolete">Zarfa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Save as Image</source>
<translation type="obsolete">Ruaj si Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Do not use color profiles that are embedded in source images</source>
<translation type="obsolete">Mos përdor profile ngjyrash që genden të trupëzuar në burimin e pamjes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Edit shape of the frame...</source>
<translation type="obsolete">Përpunoni formën e kornizës...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Co&amp;verage:</source>
<translation type="obsolete">Mb&amp;ulim</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Type of the display effect.</source>
<translation type="obsolete">Tip i efektit të ekranit.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Non Proportional</source>
<translation type="obsolete">Jo Përpjestimore</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Keep the aspect ratio</source>
<translation type="obsolete">Ruaj përpjestim</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Proportional</source>
<translation type="obsolete">Përpjestimore</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Letterheads</source>
<translation type="obsolete">Krye Letrash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Document Information</source>
<translation type="obsolete">Të dhëna Dokumenti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Preferences</source>
<translation type="obsolete">Parapëlqime</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Scribus Crash</source>
<translation type="obsolete">Vithisje Scribus-i</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Default Unit:</source>
<translation type="obsolete">Njësi &amp;Parazgjedhje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Lan&amp;guage:</source>
<translation type="obsolete">Gj&amp;uhë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation type="obsolete">&amp;Hiq numra rreshtash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Distribute E&amp;venly</source>
<translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Baseline Grid</source>
<translation type="obsolete">Shfaq &amp;Rrjetë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Replace &amp;All</source>
<translation type="obsolete">Zëvendëso &amp;Tërë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Templates...</source>
<translation type="obsolete">Stampa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Saving...</source>
<translation type="obsolete">Po ruaj...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Finnish</source>
<translation type="obsolete">Finlandeze</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Pr&amp;inter:</source>
<translation type="obsolete">Sht&amp;ypje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Visible</source>
<translation type="obsolete">I dukshëm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Wheel Jump:</source>
<translation type="obsolete">Hidhu te:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Select Fields</source>
<translation type="obsolete">Përzgjidhni Fusha</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
<translation type="obsolete">Një referencë te një dokument i lidhur, mundësisht duke përdorur një identifikues formal si p.sh. ISBN ose URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation type="obsolete">Hap një Shumëkëndësh ose Pret një Kurbë Bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Include Bookmarks</source>
<translation type="obsolete">&amp;Përfshi Faqerojtësa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Effec&amp;t Duration:</source>
<translation type="obsolete">Kohëzgjatje Efek&amp;ti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Di&amp;splacement</source>
<translation type="obsolete">Zh&amp;vendoje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>A&amp;lpha channel:</source>
<translation type="obsolete">Kanal alfa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Save as Template</source>
<translation type="obsolete">Ruaj si Stampë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
<translation type="obsolete">Gjuha në të cilën përmbajtja e dokumentit është shkruajtur, zakonisht kod ISO-639 gjuhe
10377,72 → 9024,58
mundet edhe ndarë me vizë nga prapashtesë kodi ISO-3166 vendi, p.sh. en-GB, fr-CH</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Import Template</source>
<translation type="obsolete">Importoni Stampë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Apply Template</source>
<translation type="obsolete">Zbato Stampë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Value must be greater than or equal to:</source>
<translation type="obsolete">Vlera duhet të jetë më e madhe ose e baraz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
<translation type="obsolete">Datë e shoqëruar një ngjarjeje në jetën e dokumentit, në format VVVV-MM-DD, si në ISO 8601</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Co&amp;mmand:</source>
<translation type="obsolete">Ur&amp;dhër:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Vertical Guides</source>
<translation type="obsolete">Udhëzuesa Vertikalë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Cha&amp;nge...</source>
<translation type="obsolete">N&amp;dryshoni...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Apply to all &amp;even Pages</source>
<translation type="obsolete">Zbato te tërë Faqet &amp;çifte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Adjust Frame to Picture</source>
<translation type="obsolete">&amp;Përshtatja Kornizën Pamjes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Mi&amp;nimum:</source>
<translation type="obsolete">Mi&amp;nimum:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Mi&amp;nimize</source>
<translation type="obsolete">Mi&amp;nimizo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
<translation type="obsolete">Numër shtyllash për t&apos;u krijuar në korniza teksti të krijuara vetvetiu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>PDF Presentations</source>
<translation type="obsolete">Paraqitje PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>The topic of the content of the document.
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
<translation type="obsolete">Tema e përmbajtjes së dokumentit.
10449,47 → 9082,38
Kjo fushë është për fjalëkyça dokumenti që doni të trupëzohen në një PDF, për të ndihmuar kërkime dhe indexim kartelash PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Path to Font File</source>
<translation type="obsolete">Shteg për te Kartelë Gërmash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Left Page</source>
<translation type="obsolete">Faqe Majtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Format:</source>
<translation type="obsolete">Format:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>F&amp;ormat:</source>
<translation type="obsolete">F&amp;ormat</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Properties...</source>
<translation type="obsolete">Veti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>File exists. Overwrite?</source>
<translation type="obsolete">Ka një kartelë të tillë. Ta mbishkruaj? </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Reading Preferences</source>
<translation type="obsolete">Po lexoj Parapëlqimet</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Save &amp;Document</source>
<translation type="obsolete">Ruaj &amp;Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the widest compatibility.
Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or you require 128 bit encryption.
PDF/X-3 is for exporting the PDF for commercial printing and is selectable when you have activated color management.</source>
10498,72 → 9122,58
PDF/X-3 vlen për eksportim PDF-sh për shtypje komerciale dhe është i përzgjedhshëm kur keni veprues administrim ngjyrash.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Page Size</source>
<translation type="obsolete">Madhësi Faqeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Import &amp;EPS/PS...</source>
<translation type="obsolete">Importo &amp;EPS/PS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Polygons will be convex rather than concave</source>
<translation type="obsolete">Shumëkëndëshat do të jenë të mysët më tepër se të lugët</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Remove Unused</source>
<translation type="obsolete">&amp;Hiq Të papërdorura</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Kujdes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Hungarian:</source>
<translation type="obsolete">Hungareze:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>French:</source>
<translation type="obsolete">Frënge:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Bulgarian:</source>
<translation type="obsolete">Bulgare:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Display &amp;Unprintable Area in Margin Color</source>
<translation type="obsolete">Paraqit Zonë të &amp;Pashtypshme në Ngjyrë Mënjanash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Magazines</source>
<translation type="obsolete">Revista</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Facing Pages</source>
<translation type="obsolete">Faqe Përkarshi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation type="obsolete">Ri&amp;kthehu tek i Ruajtur</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source> from %1</source>
<translation type="obsolete">nga %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Length of time the effect runs.
A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
<translation type="obsolete">Kohëzgjatja e xhirimit të efektit.
10570,22 → 9180,18
Një kohë më e shkurtër do ta përshpejtojë efektin, një më e gjatë do ta ngadalësojë.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Append Text...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Vini Tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Insert Bookmark</source>
<translation type="obsolete">Fut Faqerojtës</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Distance of text from right of frame</source>
<translation type="obsolete">Largësi teksti nga e djathta e kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Choose the default window decoration and looks.
Scribus inherits any available KDE or Qt themes</source>
<translation type="obsolete">Zgjidhni pamjet dhe zbukurim dritaresh parazgjedhje.
10592,297 → 9198,238
Scribus-i bën të vetën cilëndo temë të mundshme KDE apo Q</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Text &amp;Flows Around Frame</source>
<translation type="obsolete">Teksti &amp;Rrjedh Rreth Kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Pictures in picture frames are scaled to the size of the frame</source>
<translation type="obsolete">Pamjet në korniza pamjesh ripërmasohen sa madhësia e kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Norwegian:</source>
<translation type="obsolete">Norvegjeze:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Spacing below the paragraph</source>
<translation type="obsolete">Hapësirë poshtë paragrafit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Distribute/Align</source>
<translation type="obsolete">Shpërnda/Drejto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Mask the area outside the margins in the margin color</source>
<translation type="obsolete">Masko zonën jashtë mënjanash me ngjyrën e mënjanave</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>General</source>
<translation type="obsolete">Të përgjithshme</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;General</source>
<translation type="obsolete">&amp;Të përgjithshme</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>German:</source>
<translation type="obsolete">Gjermane:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Export to Directory:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eksporto te Drejtori:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation type="obsolete">A&amp;utorë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Dynamic Color Bars</source>
<translation type="obsolete">Shtylla Dinamike Ngjyrash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Enable transparency features within PDF 1.4 export</source>
<translation type="obsolete">Aktivizo karakteristika tejdukshmërie brenda eksportimi PDF 1.4</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>One directory up</source>
<translation type="obsolete">Një drejtori sipër</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Setting up Shortcuts</source>
<translation type="obsolete">Po rregulloj Shkurtprerje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Recent Documents:</source>
<translation type="obsolete">Dokumente së &amp;Fundmi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Save and Exit</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ruaj dhe Dil</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Preview File Info</source>
<translation type="obsolete">Paraparje Të dhënash Kartele</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation type="obsolete">Paragrafë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Ma&amp;ximum:</source>
<translation type="obsolete">Ma&amp;ksimum:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Ma&amp;ximize</source>
<translation type="obsolete">Ma&amp;ksimizo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Highlight</source>
<translation type="obsolete">Thekso</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Insert Polygons</source>
<translation type="obsolete">Fut Shumëkëndësha</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Restore Down</source>
<translation type="obsolete">Ul Volumin</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Insert PDF Fields</source>
<translation type="obsolete">Fusni Fusha PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Icon Placement</source>
<translation type="obsolete">Vendosje Ikone</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation type="obsolete">Gabim Fatal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Align Left</source>
<translation type="obsolete">Vendos Majtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation type="obsolete">&amp;Dritare</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>First page number of the document</source>
<translation type="obsolete">Numër për faqen e parë të dokumentit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Export successful.</source>
<translation type="obsolete">Eksportim i suksesshëm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Input Profile:</source>
<translation type="obsolete">Profil Futjesh:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Display Pages &amp;Side by Side</source>
<translation type="obsolete">Shfaq Faqet &amp;Krah Njëra Tjetrës</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Default is Checked</source>
<translation type="obsolete">Nëse &quot;widget&quot;-i është &quot;widget&quot;-i parazgjedhje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Pattern of line</source>
<translation type="obsolete">Skemë vije</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Select New Font</source>
<translation type="obsolete">Përzgjidhni Gërma të Reja</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Advanced Options</source>
<translation type="obsolete">Mundësi të Mëtejshme</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Save Page as &amp;SVG...</source>
<translation type="obsolete">Ruaj faqe si &amp;SVG...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation type="obsolete">&amp;Rreth Scribus-it</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>About Scribus</source>
<translation type="obsolete">Rreth Scribus-it</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Output &amp;Intended For:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Kërko për Ndihmë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Select center for basepoint</source>
<translation type="obsolete">Përzgjidhni një Kyç për këtë Veprim</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Setup Printer</source>
<translation type="obsolete">Rregulloni Shtypës:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>HTML Files</source>
<translation type="obsolete">Kartela HTML</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Fill Color</source>
<translation type="obsolete">Ngjyrë Mbushëse</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>SVG-Images (*.svg);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Pamje SVG (*.svg);;Tërë Kartelat (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;All Pages</source>
<translation type="obsolete">&amp;Tërë Faqet</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>All Pages</source>
<translation type="obsolete">Tërë Faqet</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Cell Lines</source>
<translation type="obsolete">Vija Kutie</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>X, Y, &amp;Z</source>
<translation type="obsolete">X, Y, &amp;Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Horizontal position of current basepoint</source>
<translation type="obsolete">GtkRregullimi për vendndodhjen horizontale</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Default unit of measurement for document editing</source>
<translation type="obsolete">Njësi matëse parazgjedhje për përpunime dokumentesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Fill Shade</source>
<translation type="obsolete">Mbush stil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Insert PDF Annotations</source>
<translation type="obsolete">Fusni Shënime PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Rendering intent for images</source>
<translation type="obsolete">Profil ngjyrash për pamjet</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Field delimiter:</source>
<translation type="obsolete">Kufizues fushe:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Color of lines</source>
<translation type="obsolete">Ngjyrë vijash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Words: </source>
<translation type="obsolete">Fjalë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know
you need to change it leave the default choice - Left.</source>
<translation type="obsolete">Përcakton lidhjen e faqeve te PDF-ja. Lini parazgjedhjen - Majtas,
10889,97 → 9436,78
veç në e ditshi që keni nevojë ta ndryshoni.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation type="obsolete">Përpuno Tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
<translation type="obsolete">Shtrirja ose fokusi i përmbajtjes së dokumentit, mundësisht duke përfshirë vendndodhje, kohe dhe shtrirje juridike</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;All pages</source>
<translation type="obsolete">&amp;Tërë faqet</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>the file</source>
<translation type="obsolete">kartela</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
<translation type="obsolete">Lejoje pamjen të ketë tjetër madhësi në kornizë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Diagonal Gradient</source>
<translation type="obsolete">Shkallëzim Diagonal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation type="obsolete">Lartësi faqesh dokumenti, e përpunueshme nëse keni zgjedhur madhësi vetjake faqeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Alignment:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Drejtim:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Shading:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Hije:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Show P&amp;roperties...</source>
<translation type="obsolete">Shfaq &amp;Veti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Update Text Frame</source>
<translation type="obsolete">&amp;Përditëso Kornizë Teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Example:</source>
<translation type="obsolete">Shembull:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Column Guides</source>
<translation type="obsolete">Udhëzuesa Shtylle</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation type="obsolete">Lëviz Pika Kontrolli Simetrikisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Do Not Scroll</source>
<translation type="obsolete">Mos Rrëshqit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Set radius of corner rounding</source>
<translation type="obsolete">Caktoni rrezen e lakimit të kulmit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation type="obsolete">Sim&amp;ulo Shtypës në Ekran</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Effect T&amp;ype:</source>
<translation type="obsolete">T&amp;ip Efekti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>If you uncheck this you will get a dialog
everytime a possible Hyphenation is found.</source>
<translation type="obsolete">Nëse i vini shenjë kësaj do të kini një dialog
10986,267 → 9514,214
sa herë që gjendet një Ndarje me Vizë.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Import text without any formatting</source>
<translation type="obsolete">Importo tekst pa e formatuar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>In the Fore&amp;ground</source>
<translation type="obsolete">Në Ballë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Under Color Removal</source>
<translation type="obsolete">Heqje Ngjyre &amp;Nën Të</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Text for Button Down</source>
<translation type="obsolete">Përpuno tituj për CD-Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
<translation type="obsolete">Ju duhet të paktën Ikona për Normal që të përdorni Ikona Për Butona</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Lartësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Create Page(s)</source>
<translation type="obsolete">Krijoni Faqe(t)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation type="obsolete">Kurbë &amp;Bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ndërthur Shumëkëndësha</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Document &amp;Information...</source>
<translation type="obsolete">Të dhë&amp;na Dokumenti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Bottom to Top</source>
<translation type="obsolete">Nga Poshtë Sipër</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Pasqyro Faqe(t) Horizontalisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ruaj si P&amp;DF...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Background...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Sfond...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Allow Adding &amp;Annotations and Fields</source>
<translation type="obsolete">Lejo Shtim Shëni&amp;mesh dhe Fushash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Print &amp;Normal</source>
<translation type="obsolete">Shtypje &amp;Normale</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Caption above Icon</source>
<translation type="obsolete">Tekst dhe Figura</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation type="obsolete">Hap të &amp;Fundmin</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Line &amp;Width:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gjerësi Vije:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Distribute/&amp;Align...</source>
<translation type="obsolete">Shpërnda/&amp;Drejto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Additional Paths</source>
<translation type="obsolete">Shtigje Shtesë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Choose the shape of frame...</source>
<translation type="obsolete">Zgjidhni formën e kornizës...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Distance of Text</source>
<translation type="obsolete">Largësi e Tekstit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Keep Aspect &amp;Ratio</source>
<translation type="obsolete">Ruaj &amp;Përpjestim</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>New Template</source>
<translation type="obsolete">Stampë e Re</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Create New Folder</source>
<translation type="obsolete">Krijo Dosje të Re</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Save Page as &amp;EPS...</source>
<translation type="obsolete">Ruaj Faqe si $EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Font Effects</source>
<translation type="obsolete">Efekte Gërma</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Symlink to File</source>
<translation type="obsolete">Simlidhje te Kartelë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation type="obsolete">Shembull Shumëkëndëshi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Documentation:</source>
<translation type="obsolete">Dokumentim:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Unlock Object &amp;Size</source>
<translation type="obsolete">Çkyç &amp;Madhësi Objekti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Insert Sample Text</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fut Shembull Teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Selection Change</source>
<translation type="obsolete">Ndryshim Përzgjedhjeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Add a new Layer</source>
<translation type="obsolete">Shto Shtresë të re</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Identi&amp;fier:</source>
<translation type="obsolete">Identi&amp;fikues:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Edit the currently selected color</source>
<translation type="obsolete">Përpunoni ngjyrën e përzgjedhur për çastin</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation type="obsolete">Shfaq &amp;Korniza</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Symlink to Directory</source>
<translation type="obsolete">Simlidhje te Drejtori</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Print &amp;Separations</source>
<translation type="obsolete">&amp;Veçime Shtypjeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Available Fonts</source>
<translation type="obsolete">Gërma të &amp;Mundshme</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Available Fonts</source>
<translation type="obsolete">Gërma të Mundshme</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Number of columns in text frame</source>
<translation type="obsolete">Numër shtyllash në kornizë teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Millimetres (mm)</source>
<translation type="obsolete">Milimetra (mm)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation type="obsolete">Ndërvijë Dyshe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Antialias &amp;Graphics</source>
<translation type="obsolete">Antialias &amp;Grafikash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Right Page</source>
<translation type="obsolete">Faqe Djathtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Solid Line</source>
<translation type="obsolete">Vijë e Plotë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Start Offset:</source>
<translation type="obsolete">Degëzim Vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Leave Anyway</source>
<translation type="obsolete">&amp;Dil Sidoqoftë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Edit Templates</source>
<translation type="obsolete">Përpuno Stampa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Insert Text Frame</source>
<translation type="obsolete">Fut Kornizë Teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Can&apos;t write the File:
%1</source>
<translation type="obsolete">S&apos;shkruaj dot Kartelën:
11253,187 → 9728,150
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation type="obsolete">Shfaq &amp;Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
<translation type="obsolete">Zbato te tërë Faqet &amp;teke</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Kërko për Ndihmë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
<translation type="obsolete">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës së sipërme dhe skajit të faqes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Do Not Change</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mos Ndrysho</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>More Details</source>
<translation type="obsolete">Më tepër Hollësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Installing Templates</source>
<translation type="obsolete">Po instaloj Stampa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Do measurements</source>
<translation type="obsolete">Kryej matje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Hyphenation language of frame</source>
<translation type="obsolete">Tekst i etiketës së kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
<translation type="obsolete">Një referencë te një dokument prej të cilit dokumenti i pranishëm ka rrjedhur, p.sh. ISBN ose URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Document Pages:</source>
<translation type="obsolete">Faqe Dokumenti</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Pictures</source>
<translation type="obsolete">Grafikë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Detail View</source>
<translation type="obsolete">Parje në Hollësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation type="obsolete">Kontroll &amp;Jetim/E Ve</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Lithuanian</source>
<translation type="obsolete">Lituaneze</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation type="obsolete">Doracak për Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Replace with:</source>
<translation type="obsolete">Zëvendëso me:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Choose a Name</source>
<translation type="obsolete">Zgjidhni Emër</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Template (Right Page):</source>
<translation type="obsolete">Stampë (Faqe Djathtas):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Yes all</source>
<translation type="obsolete">Po, tërë</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Image Settings</source>
<translation type="obsolete">Rregullime Pamjeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Current page</source>
<translation type="obsolete">Faqe e çastit</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Arrange Pages</source>
<translation type="obsolete">Sistemo Faqe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Created with</source>
<translation type="obsolete">Krijuar me</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Antialias &amp;Text</source>
<translation type="obsolete">Antialias &amp;Tekstesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>About Scribus%1%2</source>
<translation type="obsolete">Rreth Scribus-it %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Color of font</source>
<translation type="obsolete">Ngjyrë gërmash</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Less Details</source>
<translation type="obsolete">Më pak Hollësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Alignment</source>
<translation type="obsolete">&amp;Drejtim</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Top to Bottom</source>
<translation type="obsolete">Nga Sipër Poshtë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>&amp;Insert Special</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fut Special</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Import &amp;SVG...</source>
<translation type="obsolete">Importo &amp;SVG...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Edit JavaScripts</source>
<translation type="obsolete">Përpuno JavaScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Edit Line Color Properties</source>
<translation type="obsolete">Përpunoni Veti Ngjyre Vije</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Make a copy of the currently selected color</source>
<translation type="obsolete">Bëni një kopje të ngjyrës së përzgjedhur për çastin</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>Make the current colorset the default color set</source>
<translation type="obsolete">Bëj set ngjyrash të çastit set parazgjedhje të çastit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
<source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
11454,7 → 9892,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
<source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
11474,7 → 9911,6
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
11492,7 → 9928,6
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
<source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
11518,7 → 9953,6
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
<source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
11534,7 → 9968,6
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
 
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
11573,7 → 10006,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
<source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
11642,7 → 10074,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
<source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
11659,7 → 10090,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
<source>closeDoc()
 
Closes the current document without prompting to save.
11673,7 → 10103,6
Mund të shfaqë NoDocOpenError nëse nuk ka dokument që të mbyllet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
<source>haveDoc() -&gt; bool
 
Returns true if there is a document open.
11684,7 → 10113,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
<source>openDoc(&quot;name&quot;)
 
Opens the document &quot;name&quot;.
11699,7 → 10127,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
<source>saveDoc()
 
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
11717,7 → 10144,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
<source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
11734,7 → 10160,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
 
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
11747,7 → 10172,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
11762,7 → 10186,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
<source>setUnit(type)
 
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
11779,7 → 10202,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
<source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
 
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
11794,7 → 10216,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
<source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
 
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
11807,7 → 10228,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
<source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
11824,7 → 10244,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
<source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
11837,7 → 10256,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
<source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
11849,7 → 10267,6
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
<source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
11861,7 → 10278,6
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
<source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
 
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
11875,7 → 10291,6
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
<source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
11889,7 → 10304,6
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
<source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
11903,7 → 10317,6
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
<source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
11915,7 → 10328,6
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
11928,7 → 10340,6
në pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
<source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
11941,7 → 10352,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
<source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
11953,7 → 10363,6
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
11970,7 → 10379,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
<source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
11985,7 → 10393,6
Madhësia shprehet në njësinë matëse aktuale të dokumentit - për sqarime shihni UNIT_&lt;tip&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
<source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
12000,7 → 10407,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
<source>getAllObjects() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
12011,7 → 10417,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
<source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
12028,7 → 10433,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
<source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
 
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
12047,7 → 10451,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
12062,7 → 10465,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
<source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
 
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
12075,7 → 10477,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
<source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
12090,7 → 10491,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
<source>selectionCount() -&gt; integer
 
Returns the number of selected objects.
12101,7 → 10501,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
<source>selectObject(&quot;name&quot;)
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
12112,7 → 10511,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
<source>deselectAll()
 
Deselects all objects in the whole document.
12123,7 → 10521,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
<source>groupObjects(list)
 
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
12138,7 → 10535,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
12148,7 → 10544,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
<source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
 
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
12171,7 → 10566,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
<source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
12188,7 → 10582,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
12207,7 → 10600,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
<source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
12222,7 → 10614,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
<source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
12235,7 → 10626,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
<source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
12254,7 → 10644,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
<source>getFontNames() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all available fonts.
12265,7 → 10654,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
<source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
12278,7 → 10666,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
12297,7 → 10684,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
<source>getLayers() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all defined layers.
12308,7 → 10694,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
<source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
12325,7 → 10710,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
<source>getActiveLayer() -&gt; string
 
Returns the name of the current active layer.
12336,7 → 10720,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
<source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
12355,7 → 10738,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
<source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
12374,7 → 10756,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
12393,7 → 10774,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
12414,7 → 10794,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
12435,7 → 10814,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
<source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
12454,7 → 10832,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
<source>createLayer(layer)
 
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
12469,7 → 10846,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
<source>getGuiLanguage() -&gt; string
 
Returns a string with the -lang value.
12480,7 → 10856,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
<source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
12504,7 → 10879,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
<source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
12527,7 → 10901,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
<source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
12551,7 → 10924,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
<source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
12575,7 → 10947,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
<source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
12608,7 → 10979,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
<source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
12642,7 → 11012,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
<source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
12677,7 → 11046,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
<source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
12703,7 → 11071,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
<source>deleteObject([&quot;name&quot;])
 
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
12716,7 → 11083,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
 
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
12731,7 → 11097,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
<source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Test if an object with specified name really exists in the document.
12746,7 → 11111,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
<source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
12759,7 → 11123,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
<source>getAllStyles() -&gt; list
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
12770,7 → 11133,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
<source>currentPage() -&gt; integer
 
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
12783,7 → 11145,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
<source>redrawAll()
 
Redraws all pages.
12794,7 → 11155,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
<source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
 
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
12809,7 → 11169,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
<source>deletePage(nr)
 
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
12828,7 → 11187,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
<source>gotoPage(nr)
 
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
12847,7 → 11205,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
<source>pageCount() -&gt; integer
 
Returns the number of pages in the document.
12858,7 → 11215,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
<source>getHGuides() -&gt; list
 
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
12871,7 → 11227,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
<source>setHGuides(list)
 
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
12890,7 → 11245,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
<source>getVGuides()
 
See getHGuides.
12901,7 → 11255,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
<source>setVGuides()
 
See setHGuides.
12912,7 → 11265,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
12925,7 → 11277,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
<source>getPageItems() -&gt; list
 
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
12942,7 → 11293,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
12955,7 → 11305,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
12970,7 → 11319,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
<source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
12983,7 → 11331,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
<source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
13002,7 → 11349,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
<source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
13023,7 → 11369,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
<source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
13038,7 → 11383,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
<source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
13053,7 → 11397,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
<source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
13068,7 → 11411,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
<source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
13089,7 → 11431,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
<source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
 
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
13106,7 → 11447,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
<source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
13123,7 → 11463,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
<source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
13140,7 → 11479,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
<source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
13153,7 → 11491,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
<source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
13170,7 → 11507,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
<source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
13187,7 → 11523,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
<source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
13200,7 → 11535,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="110"/>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
13213,7 → 11547,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="120"/>
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
13226,7 → 11559,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="132"/>
<source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
13243,7 → 11575,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
13263,7 → 11594,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="159"/>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
13282,7 → 11612,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="173"/>
<source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
13304,7 → 11633,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="186"/>
<source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
13323,7 → 11651,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="211"/>
<source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
13340,7 → 11667,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="223"/>
<source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
13357,7 → 11683,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="236"/>
<source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
13376,7 → 11701,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
13398,7 → 11722,6
</translation>
</message>
<message>
<location file