Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 15098 → Rev 15099

/trunk/Scribus/resources/translations/po/scribus.sq.ts
52,7 → 52,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="56"/>
<source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
62,7 → 61,7
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">changeColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)
<translation type="obsolete">changeColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)
 
Ndryshon ngjyrën &quot;emër&quot; në vlerën e treguar CMYK. Vlera e ngjyrës përcaktohet
nga katër përbërs c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
72,7 → 71,6
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="70"/>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
81,7 → 79,7
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">defineColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)
<translation type="obsolete">defineColor(&quot;emër&quot;, c, m, y, k)
 
Përcakton një ngjyrë të re &quot;emër&quot;. Vlera e ngjyrës përcaktohet nga katër përbërës:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Përbërësit e ngjyrës do të duhej
90,7 → 88,84
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="56"/>
<source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.
Note : deprecated, use changeColorCMYK() instead.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="71"/>
<source>changeColorCMYK(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="85"/>
<source>changeColorRGB(&quot;name&quot;, r, g, b)
 
Changes the color &quot;name&quot; to the specified RGB value. The color value is
defined via three components r = red, g = green, b = blue.
Color components should be in the range from 0 to 255.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="99"/>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.
Note : deprecated, use defineColorCMYK() instead.
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="113"/>
<source>defineColorCMYK(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="126"/>
<source>defineColorRGB(&quot;name&quot;, r, g, b)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via three components:
r = red, g = green, b = blue. Color components should be in
the range from 0 to 255.
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="139"/>
<source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
116,7 → 191,7
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="100"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="156"/>
<source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
132,7 → 207,7
Mund të sjellë ValueError nëse është dhënë emër i pavlefshëm ngjyre.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="169"/>
<source>isSpotColor(&quot;name&quot;) -&gt; bool
 
Returns True if the color &quot;name&quot; is a spot color.
144,7 → 219,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="128"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="184"/>
<source>setSpotColor(&quot;name&quot;, spot)
 
Set the color &quot;name&quot; as a spot color if spot parameter is True.
596,6 → 671,14
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="17"/>
<source>getObjectType([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Get type of object &quot;name&quot; as a string.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="26"/>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
608,7 → 691,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="27"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="36"/>
<source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
617,7 → 700,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="37"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="46"/>
<source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
626,7 → 709,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="47"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="56"/>
<source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
639,7 → 722,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="57"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="66"/>
<source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
648,7 → 731,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="76"/>
<source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
657,7 → 740,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="86"/>
<source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
669,7 → 752,7
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="96"/>
<source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
681,7 → 764,7
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="106"/>
<source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
691,7 → 774,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="117"/>
<source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
705,7 → 788,7
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="119"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="128"/>
<source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
719,7 → 802,7
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="139"/>
<source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
731,7 → 814,7
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="149"/>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
744,7 → 827,7
në pikë. Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="151"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="160"/>
<source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
757,7 → 840,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="161"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="170"/>
<source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
769,7 → 852,7
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="171"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="180"/>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
786,7 → 869,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="183"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="192"/>
<source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
801,7 → 884,7
Madhësia shprehet në njësinë matëse aktuale të dokumentit - për sqarime shihni UNIT_&lt;tip&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="195"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="204"/>
<source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
816,7 → 899,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="206"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="215"/>
<source>getAllObjects() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
959,6 → 1042,29
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="200"/>
<source>setImageBrightness(n [, &quot;name&quot;])
 
Set image brightness effect of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %. Brightness factor is equal to the value shown on properties palette.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="213"/>
<source>setImageGrayscale([&quot;name&quot;])
 
Set image grayscale effect of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>groupObjects(list)
 
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
1037,6 → 1143,19
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="173"/>
<source>setImageOffset(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the position of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The specified offset values are equal to the values shown on
properties palette when point unit is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
<source>setImageScale(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
1066,7 → 1185,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="225"/>
<source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
1081,7 → 1200,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="197"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="236"/>
<source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
1094,7 → 1213,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="206"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="245"/>
<source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
1436,6 → 1555,14
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="317"/>
<source>fileQuit()
 
Quit Scribus.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="326"/>
<source>getGuiLanguage() -&gt; string
 
Returns a string with the -lang value.
1446,7 → 1573,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="326"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="335"/>
<source>moveSelectionToFront()
 
Moves current selection to front.
1454,7 → 1581,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="335"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="344"/>
<source>moveSelectionToFront()
 
Moves current selection to back.
3014,6 → 3141,17
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="15"/>
<source>placeVectorFile(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the Vectorgrapics &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the graphic placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported grapic
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="27"/>
<source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
3024,7 → 3162,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="27"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="39"/>
<source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
3035,7 → 3173,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="39"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="51"/>
<source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
3046,7 → 3184,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="51"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="63"/>
<source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
11914,23 → 12052,23
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="310"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="403"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="313"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="406"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="219"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="477"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="223"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="574"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2779"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3206"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11965,7 → 12103,7
<translation type="obsolete">Programim:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Pjesëmarrje prej:</translation>
</message>
12113,22 → 12251,22
<translation>Reth Scribus-it %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Ekipi Zhvillues:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Dokumentacioni Zyrtar:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Dokumentacion Tjetër:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="329"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="330"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Përkthime dhe Përkthyes Zyrtarë:</translation>
</message>
12161,27 → 12299,27
<translation type="obsolete">Suedeze:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="331"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="332"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Kontribues Përkthimesh të Dikurshëm:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="346"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Faqja Hyrëse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Referencë Online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="351"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="352"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Bug-e dhe Kërkesa për Anë të Reja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="355"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="356"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Listë Postimesh</translation>
</message>
12196,7 → 12334,7
Mungesë suporti librarish tregohet me një *</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="349"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
<source>Wiki</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12226,17 → 12364,17
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="317"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="318"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12251,12 → 12389,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="315"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="316"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12292,17 → 12430,17
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="233"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="649"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="650"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="647"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="648"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="353"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="354"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12317,19 → 12455,19
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="313"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="314"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="447"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="559"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="625"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="448"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="560"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="626"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12404,109 → 12542,109
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1263"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1274"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1265"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1276"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Hap...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1266"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1277"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="unfinished">&amp;Mbyll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1267"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1278"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ruaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1268"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation type="unfinished">Ruaj &amp;Si...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1269"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation type="unfinished">Ri&amp;kthehu tek i Ruajtur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1270"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1271"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<source>Get Text...</source>
<translation type="unfinished">Merr Tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1272"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation type="unfinished">Vini &amp;Tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1273"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
<source>Get Image...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1276"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation type="unfinished">Ruaj &amp;Tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1278"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1290"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Rregullim Dokumenti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Shtyp...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation type="unfinished">&amp;Lër</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation type="unfinished">&amp;Zhbëj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ribëj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1301"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1290"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="unfinished">&amp;Kopjo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1305"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ngjit</translation>
</message>
12515,27 → 12653,27
<translation type="obsolete">Pa&amp;stro Përmbajtje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1308"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation type="unfinished">Përzgjidhni &amp;Tërë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Kërko/Zëvendëso...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation type="unfinished">Ngj&amp;yra...</translation>
</message>
12548,7 → 12686,7
<translation type="obsolete">Stile &amp;Vije...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12557,82 → 12695,82
<translation type="obsolete">&amp;Javascripts...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1292"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
<source>%1 pt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1329"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Tjetër...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1330"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation type="unfinished">&amp;Majtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation type="unfinished">&amp;Qendër</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1332"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation type="unfinished">&amp;Djathtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation type="unfinished">&amp;Blloko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation type="unfinished">&amp;Nënvijë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12641,172 → 12779,177
<translation type="obsolete">&amp;Jashtëvijëzo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Tabelëzuesa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation type="unfinished">&amp;Çgrupo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ul</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ngri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation type="unfinished">Pa&amp;mje e Dukshme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1370"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
<source>Embed Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation type="unfinished">Është &amp;Faqerojtës PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation type="unfinished">Është Sh&amp;ënim PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation type="unfinished">&amp;Veti Fushe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation type="unfinished">&amp;Bashkangjit Tekst tek Shteg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation type="unfinished">&amp;Shqit Tekst prej Shtegu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ndërthur Shumëkëndësha</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation type="unfinished">Ndaj &amp;Shumëkëndësha</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished">Kurbë &amp;Bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12815,82 → 12958,82
<translation type="obsolete">&amp;Jashtëvija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Kornizë &amp;Teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<source>Sample Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Fut...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Fshij...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Zhvendos...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation type="unfinished">Administro &amp;Udhëzuesa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation type="unfinished">&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation type="unfinished">&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation type="unfinished">&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation type="unfinished">&amp;200%</translation>
</message>
12899,112 → 13042,112
<translation type="obsolete">Fi&amp;gurëza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation type="unfinished">Shfaq &amp;Mënjana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation type="unfinished">Shfaq &amp;Korniza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation type="unfinished">Shfaq &amp;Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation type="unfinished">Shfaq &amp;Rrjetë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation type="unfinished">Shfaq &amp;Udhëzuesa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished">Pamjet në korniza pamjesh ripërmasohen sa madhësia e kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation type="unfinished">&amp;Veti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">&amp;E papastër</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation type="unfinished">&amp;Shtresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation type="unfinished">&amp;Faqerojtësa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation type="unfinished">&amp;Mjete</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation type="unfinished">Mjete P&amp;DF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>Select Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13013,52 → 13156,52
<translation type="obsolete">&amp;Formë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation type="unfinished">Zmadho ose zvogëlo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<source>Zoom in</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>Zoom out</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation type="unfinished">Përpunoni Përmbajtje Kornize</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation type="unfinished">Lidh Korniza Tekstesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation type="unfinished">Zgidh Korniza Tekstesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13079,218 → 13222,213
<translation type="obsolete">&amp;Administro Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation type="unfinished">&amp;Vijëzo Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation type="unfinished">&amp;Rreth Scribus-it</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation type="unfinished">Rreth &amp;Qt-s</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation type="unfinished">Ndih&amp;mëza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Doracak për Scribus...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>Smart &amp;Hyphen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>New Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>Frame Break</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<source>Column Break</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<source>Copyright</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<source>Trademark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<source>Bullet</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<source>Em Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<source>En Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation type="unfinished">Para&amp;parje Shtypjeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1308"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ujvarë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<source>More Info...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation type="unfinished">&amp;Jashtëvijëzo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<source>Solidus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<source>En Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
<source>Em Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
<source>Thin Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<source>Thick Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<source>Mid Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<source>Hair Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13299,542 → 13437,557
<translation type="obsolete">Fut Numër Faqeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<source>ff</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<source>fi</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<source>fl</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<source>ffi</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<source>ffl</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
<source>ft</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
<source>st</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation type="unfinished">&amp;Jashtëvijëzo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation type="unfinished">&amp;Jashtëvija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1277"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
<source>&amp;Frame...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
<source>Patterns...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
<source>Document &amp;Setup 150...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
<source>P&amp;references 150...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1305"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
<source>Gradients...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<source>Send to Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<source>Insert 3D Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<source>Soft &amp;Hyphen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation type="unfinished">&amp;100% {400%?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1274"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1301"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Kartelë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<source>&amp;File</source>
<translation type="unfinished">&amp;Kartelë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<source>Edit</source>
<translation type="unfinished">Përpunoni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished">&amp;Përpunoni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<source>Style</source>
<translation type="unfinished">Stil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1697"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<source>Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1697"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation type="unfinished">&amp;Objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1699"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<source>Insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1699"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Faqe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation type="unfinished">&amp;Faqe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<source>View</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<source>&amp;View</source>
<translation type="unfinished">&amp;Parje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<source>Extras</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation type="unfinished">E&amp;kstra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<source>Windows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation type="unfinished">&amp;Dritare</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<source>Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ndihmë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1877"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1891"/>
<source>Plugin Menu Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1879"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1893"/>
<source>Others</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1881"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1895"/>
<source>Unicode Characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>Move/Resize Value Indicator</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1264"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1275"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation type="unfinished">Të ri &amp;prej Stampe...</translation>
</message>
14428,7 → 14581,7
<translation>Ngjyrë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2110"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2114"/>
<source>None</source>
<translation>Asnjë</translation>
</message>
14680,25 → 14833,25
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2073"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
<source>Go To</source>
<translation>Shko Tek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2074"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
<source>Submit Form</source>
<translation>Parashtro Formular</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2074"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
<source>Reset Form</source>
<translation>Rirregullo Formular</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="539"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2074"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2078"/>
<source>Import Data</source>
<translation>Importo të Dhëna</translation>
</message>
14709,37 → 14862,37
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2053"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
<source>Mouse Up</source>
<translation>Miu Up</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2053"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
<source>Mouse Down</source>
<translation>Miu Down</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2053"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2057"/>
<source>Mouse Enter</source>
<translation>Miu Enter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2054"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
<source>Mouse Exit</source>
<translation>Miu Exit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2054"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
<source>On Focus</source>
<translation>Në Fokus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2054"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2058"/>
<source>On Blur</source>
<translation>Në Turbull</translation>
</message>
15019,7 → 15172,7
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2268"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2272"/>
<source>Open</source>
<translation>Hap</translation>
</message>
15028,24 → 15181,24
<translation type="obsolete">Pamje (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Tërë Kartelat (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1475"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="1479"/>
<source>Example:</source>
<translation>Shembull:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2102"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2106"/>
<source>Selection Change</source>
<translation>Ndryshim Përzgjedhjeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2268"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2272"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>Kartela PDF (*.pdf);;Tërë Kartelat (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2073"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2115"/>
<source>JavaScript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
15057,7 → 15210,7
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2073"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annot.cpp" line="2077"/>
<source>None</source>
<comment>action</comment>
<translation type="unfinished">Asnjë</translation>
15392,11 → 15545,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
<source>Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
<source>0.1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
15407,7 → 15555,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
<source>Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="98"/>
<source>Aspell Plugin Error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
15415,92 → 15568,92
<context>
<name>AspellPluginBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="13"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="14"/>
<source>Spell Check</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="119"/>
<source>Replacement:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="278"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="195"/>
<source>The currently active dictionary. Scribus uses Aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="279"/>
<source>&amp;Add Word</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="306"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="307"/>
<source>&amp;Change</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="45"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="46"/>
<source>Not in Dictionary:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="71"/>
<source>Word that was not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="125"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="126"/>
<source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="182"/>
<source>Active Dictionary: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="194"/>
<source>The currently active dictionary. Scribus uses aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="225"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="226"/>
<source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="228"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="229"/>
<source>&amp;Ignore</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="247"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="248"/>
<source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="250"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="251"/>
<source>I&amp;gnore All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="276"/>
<source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="303"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="304"/>
<source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="331"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="332"/>
<source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="334"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="335"/>
<source>Change A&amp;ll</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="372"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="373"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Mbyll</translation>
</message>
15518,38 → 15671,38
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
<source> aspell dictionary.</source>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="365"/>
<source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="89"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration.</source>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="367"/>
<source> by adding it to the session list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="96"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating aspell speller.</source>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="388"/>
<source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="365"/>
<source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="242"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="367"/>
<source> by adding it to the session list.</source>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="44"/>
<source> Aspell dictionary.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="388"/>
<source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="89"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in Aspell speller configuration.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="242"/>
<source>Spelling check complete</source>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="96"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating Aspell speller.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
15692,6 → 15845,11
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="105"/>
<source>Barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="374"/>
<source>Barcode incomplete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
15702,170 → 15860,160
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="163"/>
<source>Select Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="163"/>
<source>Select Barcode Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BarcodeGeneratorBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="135"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Tip:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="133"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
<source>Select one of the available barcode type here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="108"/>
<source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="98"/>
<source>Reset the barcode samples</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="76"/>
<source>Alt+I</source>
<translation type="unfinished">Alt+I</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="70"/>
<source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="68"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="63"/>
<source>Alt+G</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="57"/>
<source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="156"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="151"/>
<source>Colors</source>
<translation type="unfinished">Ngjyra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="184"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="173"/>
<source>&amp;Background</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="176"/>
<source>Alt+B</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="170"/>
<source>Background color - under the code lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
<source>&amp;Lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="219"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="208"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="unfinished">Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="202"/>
<source>Color of the lines in barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="248"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation type="unfinished">&amp;Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="251"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="240"/>
<source>Alt+T</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="245"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
<source>Color of the text and numbers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="280"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="269"/>
<source>Hints and help is shown here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="290"/>
<source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="120"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="115"/>
<source>Co&amp;de:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="50"/>
<source>Alt+N</source>
<translation type="unfinished">Alt+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="49"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="44"/>
<source>Generate and include a checksum in barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="42"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="37"/>
<source>Alt+U</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="31"/>
<source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="15"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="16"/>
<source>Insert Barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="24"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="25"/>
<source>Format</source>
<translation type="unfinished">Format</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="39"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="34"/>
<source>Incl&amp;ude Checksum Digit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="47"/>
<source>I&amp;nclude Checksum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="60"/>
<source>&amp;Guard Whitespace</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="73"/>
<source>&amp;Include Text in Barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
15873,7 → 16021,7
<context>
<name>Biblio</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1692"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1680"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation>E papastër</translation>
</message>
15922,12 → 16070,12
<translation type="obsolete">Scrapbooks (*.scs);;Tërë Kartelat (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1003"/>
<source>Rename</source>
<translation>Riemërto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1008"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1005"/>
<source>Delete</source>
<translation>Fshij</translation>
</message>
15946,123 → 16094,123
<translation type="obsolete">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1498"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1591"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1492"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1500"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1582"/>
<source>Object</source>
<translation>Objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1083"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1408"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1080"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1268"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1402"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1505"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Emër:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1083"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1408"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1080"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1402"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1505"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Zë i Ri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="829"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="861"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="826"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="858"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="924"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="921"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="unfinished">Zgjidhni një Drejtori</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="902"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="899"/>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1693"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1681"/>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1694"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1682"/>
<source>Load an existing scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1695"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1683"/>
<source>Save the selected scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1696"/>
<source>Import an scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1697"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1685"/>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1013"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1010"/>
<source>Copy To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1014"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1011"/>
<source>Move To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="719"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="716"/>
<source>Main</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="721"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="718"/>
<source>Copied Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1268"/>
<source>New Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="904"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="901"/>
<source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1002"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="999"/>
<source>Paste to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1058"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1055"/>
<source>Save as...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1061"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1058"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Mbyll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1064"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1061"/>
<source>Delete Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1229"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1223"/>
<source>Do you really want to delete all entries?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1684"/>
<source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BookMView</name>
16992,36 → 17140,36
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2343"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2371"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2423"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2451"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2356"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2436"/>
<source>X: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2363"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2443"/>
<source>Y: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2379"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2459"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2381"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2461"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2393"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2473"/>
<source>Angle: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
17047,12 → 17195,12
<context>
<name>CanvasMode_Normal</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1293"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1325"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Tërë Formatet e Mbuluar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1324"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1356"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Hap</translation>
</message>
17387,175 → 17535,175
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="672"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="711"/>
<source>Glyphs missing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="712"/>
<source>Text overflow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="674"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="713"/>
<source>Object is not on a Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="675"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="714"/>
<source>Missing Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="718"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="680"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="719"/>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="681"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="720"/>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="379"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="385"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="381"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="387"/>
<source>No Problems found</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="423"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="429"/>
<source>Print/Visible Mismatch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="560"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="599"/>
<source>Page </source>
<translation type="unfinished">Faqe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="624"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
<source>Free Objects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="657"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="696"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="659"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="698"/>
<source>Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="659"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="698"/>
<source>Problems</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="703"/>
<source>Current Profile:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="634"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="704"/>
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="666"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="705"/>
<source>Check again</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="682"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="721"/>
<source>Image is GIF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="388"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="413"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="419"/>
<source>Transparency used</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="418"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="424"/>
<source>Blendmode used</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="431"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="437"/>
<source>Layer &quot;%1&quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="683"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="722"/>
<source>Annotation uses a non TrueType font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="668"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="707"/>
<source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="669"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="708"/>
<source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="709"/>
<source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="676"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="715"/>
<source>Empty Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="394"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="400"/>
<source>Layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="436"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="505"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="442"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="528"/>
<source>Issue(s): %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="447"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="453"/>
<source>Master Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="660"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="699"/>
<source>Layer</source>
<translation type="unfinished">Shtresë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="677"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="716"/>
<source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="678"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="717"/>
<source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
17582,18 → 17730,18
<context>
<name>CollectForOutput</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="70"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="unfinished">Zgjidhni një Drejtori</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="68"/>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="83"/>
<source>Cannot create directory:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="98"/>
<source>Collecting...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
17602,13 → 17750,13
<translation type="obsolete">Kujdes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="88"/>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="102"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="102"/>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="117"/>
<source>Cannot collect the file:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
17615,6 → 17763,46
</message>
</context>
<context>
<name>CollectForOutput_UI</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="37"/>
<source>Collecting Items:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="40"/>
<source>Collecting Patterns:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="46"/>
<source>Collecting Fonts:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="52"/>
<source>Collecting Profiles:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="85"/>
<source>Collecting...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="89"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="112"/>
<source>Cannot collect the file:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ColorManager</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="54"/>
17734,17 → 17922,17
<translation type="obsolete">Dokumente (*.sla *.scd);;Tërë kartelat (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="355"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="356"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="unfinished">Kopje e %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="367"/>
<source>New Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="323"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="324"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Të dhëna</translation>
</message>
17753,7 → 17941,7
<translation type="obsolete">Importo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="323"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="324"/>
<source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import.
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
17767,12 → 17955,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="313"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="314"/>
<source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="314"/>
<location filename="../../../scribus/ui/colorm.cpp" line="315"/>
<source>Import Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
17925,64 → 18113,64
<context>
<name>CommonStrings</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="247"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="248"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation type="unfinished">&amp;Zbato</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="250"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="251"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">&amp;Anulo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="253"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="254"/>
<source>None</source>
<translation type="unfinished">Asnjë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="257"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="258"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="260"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="261"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ruaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="263"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="264"/>
<source>Warning</source>
<translation type="unfinished">Kujdes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="254"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="255"/>
<source>None</source>
<comment>color name</comment>
<translation type="unfinished">Asnjë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="289"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="291"/>
<source>Custom</source>
<comment>CommonStrings, custom page size</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="295"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="297"/>
<source>Single Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="296"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="298"/>
<source>Double Sided</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="297"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="299"/>
<source>3-Fold</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="298"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="300"/>
<source>4-Fold</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
17995,117 → 18183,117
<translation type="obsolete">Faqe Djathtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="334"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="336"/>
<source>Monday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="335"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="337"/>
<source>Tuesday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="336"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="338"/>
<source>Wednesday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="337"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="339"/>
<source>Thursday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="338"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="340"/>
<source>Friday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="339"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="341"/>
<source>Saturday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="340"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="342"/>
<source>Sunday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="341"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="343"/>
<source>January</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="344"/>
<source>February</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="343"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="345"/>
<source>March</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="344"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="346"/>
<source>April</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="347"/>
<source>May</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="346"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="348"/>
<source>June</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="349"/>
<source>July</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="350"/>
<source>August</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="349"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="351"/>
<source>September</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="350"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="352"/>
<source>October</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="351"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="353"/>
<source>November</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
<source>December</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="265"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="266"/>
<source>Yes</source>
<translation type="unfinished">Po</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="266"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="267"/>
<source>No</source>
<translation type="unfinished">Jo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="267"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="268"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation type="unfinished">&amp;Po</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="268"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="269"/>
<source>&amp;No</source>
<translation type="unfinished">&amp;Jo</translation>
</message>
18114,324 → 18302,329
<translation type="obsolete">Normale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="305"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="307"/>
<source>Left Page</source>
<comment>Left page location</comment>
<translation type="unfinished">Faqe Majtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="306"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
<source>Middle</source>
<comment>Middle page location</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="307"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="309"/>
<source>Middle Left</source>
<comment>Middle Left page location</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="310"/>
<source>Middle Right</source>
<comment>Middle Right page location</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="309"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="311"/>
<source>Right Page</source>
<comment>Right page location</comment>
<translation type="unfinished">Faqe Djathtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="312"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
<source>Normal</source>
<comment>Default single master page</comment>
<translation type="unfinished">Normale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
<source>Normal Left</source>
<comment>Default left master page</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
<source>Normal Middle</source>
<comment>Default middle master page</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
<source>Normal Right</source>
<comment>Default right master page</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="360"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="362"/>
<source>Normal Vision</source>
<comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="363"/>
<source>Protanopia (Red)</source>
<comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="362"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="364"/>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="363"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="365"/>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="364"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="366"/>
<source>Full Color Blindness</source>
<comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="366"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="368"/>
<source>Custom: </source>
<comment>Custom Tab Fill Option</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="322"/>
<source>Solid Line</source>
<translation type="unfinished">Vijë e Plotë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="321"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="323"/>
<source>Dashed Line</source>
<translation type="unfinished">Vijë e Ndërprerë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="322"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="324"/>
<source>Dotted Line</source>
<translation type="unfinished">Vijë me Pika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="323"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="326"/>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="368"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="370"/>
<source>None</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished">Asnjë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="369"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="371"/>
<source>Left Protruding</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="370"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="372"/>
<source>Right Protruding</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="371"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="373"/>
<source>Left Hanging Punctuation</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="372"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="374"/>
<source>Right Hanging Punctuation</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="373"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="375"/>
<source>Default</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="376"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="378"/>
<source>Min. Word Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="377"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="379"/>
<source>Max. Word Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="380"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="382"/>
<source>Min. Glyph Extension</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="381"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="383"/>
<source>Max. Glyph Extension</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
<source>RGB</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="355"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="357"/>
<source>CMYK</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="358"/>
<source>Grayscale</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="357"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="359"/>
<source>Duotone</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="358"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="360"/>
<source>Unknown</source>
<comment>Colorspace (Unknown)</comment>
<translation type="unfinished">E panjohur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="385"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="387"/>
<source>PostScript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="270"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="271"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Kornizë Teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="271"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="272"/>
<source>Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="272"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="273"/>
<source>Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="273"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="274"/>
<source>Polygon</source>
<translation type="unfinished">Shumëkëndësh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="275"/>
<source>Polyline</source>
<translation type="unfinished">Shumëvijë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="276"/>
<source>Text on a Path</source>
<translation type="unfinished">Tekst sipas një Shtegu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="277"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="278"/>
<source>PDF 3D Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="278"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="279"/>
<source>Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="280"/>
<source>Multiple</source>
<comment>Multiple frame types</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="279"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="281"/>
<source>PDF Push Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="280"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="282"/>
<source>PDF Text Field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="281"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="283"/>
<source>PDF Check Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="282"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="284"/>
<source>PDF Combo Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="283"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="285"/>
<source>PDF List Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="286"/>
<source>PDF Text Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="285"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="287"/>
<source>PDF Link Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="394"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="396"/>
<source>PostScript Level 1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="396"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="398"/>
<source>PostScript Level 2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="398"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="400"/>
<source>PostScript Level 3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="400"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="402"/>
<source>Windows GDI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="276"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="277"/>
<source>Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="329"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="331"/>
<source>Default Paragraph Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="330"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="332"/>
<source>Default Character Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="331"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="333"/>
<source>Default Line Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
18439,17 → 18632,17
<context>
<name>ContextMenu</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="219"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="428"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="433"/>
<source>Paste File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="461"/>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="466"/>
<source>Delete Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
18608,11 → 18801,16
<translation type="obsolete">Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="329"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="332"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="397"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="400"/>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="902"/>
<source>Create Mesh</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CreateRange</name>
19015,18 → 19213,18
<context>
<name>CustomFDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="403"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="433"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="400"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="430"/>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation>&amp;Ngjesh Kartelë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="412"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="409"/>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation>&amp;Përfshi Gërma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="461"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="458"/>
<source>Encoding:</source>
<translation>Kodim:</translation>
</message>
19037,32 → 19235,32
Kjo mund të rregullohet te Parapëlqimet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="380"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="377"/>
<source>Show Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="414"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="411"/>
<source>&amp;Include Color Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="381"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="378"/>
<source>Show a preview and information for the selected file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="448"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="445"/>
<source>Compress the Scribus document on save</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="450"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="447"/>
<source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="452"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="449"/>
<source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
20946,48 → 21144,48
<context>
<name>FDialogPreview</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="186"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="212"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="250"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="278"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="309"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="251"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="277"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="306"/>
<source>Size:</source>
<translation>Madhësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="322"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="319"/>
<source>Title:</source>
<translation>Titull:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="325"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="322"/>
<source>No Title</source>
<translation>Pa Titull</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="327"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="324"/>
<source>Author:</source>
<translation>Autor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="190"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="330"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="335"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="327"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="332"/>
<source>Unknown</source>
<translation>E panjohur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="337"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="334"/>
<source>Scribus Document</source>
<translation>Dokument Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
<source>Resolution:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
<source>DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
21000,12 → 21198,12
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="193"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="194"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="332"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="329"/>
<source>File Format:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
21540,13 → 21738,13
<translation type="obsolete">Vër gërma të përzgjedhura te Stil, menu Gërmash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="110"/>
<source>Leave preview</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="unfinished">Lër paraparje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
<source>Size of the selected font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
21621,7 → 21819,7
<translation type="unfinished">&amp;Mbyll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
<source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
21837,12 → 22035,122
</message>
</context>
<context>
<name>GradientVectorDialog</name>
<name>GradientVectorBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectordialog.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="23"/>
<source>Gradient Vector</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="39"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="131"/>
<source>Start:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="182"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="291"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="325"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="393"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="431"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="465"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="499"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="533"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="567"/>
<source>/</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="165"/>
<source>End:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="233"/>
<source>Skew:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="199"/>
<source>Focal:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="250"/>
<source>Scale:</source>
<translation type="unfinished">Shkallë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="414"/>
<source>1. Point:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="308"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="448"/>
<source>2. Point:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="482"/>
<source>3. Point:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="376"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="516"/>
<source>4. Point:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="550"/>
<source>5. Point:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="598"/>
<source>Edit Grid Points</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="620"/>
<source>Edit Control Points</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="645"/>
<source>Reset selected Control Point</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="670"/>
<source>Reset all Control Points</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="707"/>
<source>New Mesh...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="714"/>
<source>Reset Mesh</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="721"/>
<source>Mesh -&gt; Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GuideManager</name>
22718,7 → 23026,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="164"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="165"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24211,12 → 24519,12
<translation type="obsolete">Tërë kartelat (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="4997"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="5001"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Hap</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="4967"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="4971"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Tërë Formatet e Mbuluar</translation>
</message>
24347,12 → 24655,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="91"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="92"/>
<source>Lens Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="93"/>
<source>Apply fancy lens effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24496,17 → 24804,17
<context>
<name>LoadSavePlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="155"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="187"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Tërë kartelat (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="167"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="199"/>
<source>An error occured while opening file or file is damaged</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="172"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="204"/>
<source>An error occured while parsing file at line %1, column %2 :
%3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
24514,7 → 24822,8
<message>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="91"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="154"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="155"/>
<location filename="../../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="186"/>
<source>No File Loader Plugins Found</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24949,17 → 25258,17
<translation type="unfinished">Tip:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="109"/>
<location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="110"/>
<source>Margin Guides</source>
<translation type="unfinished">Udhëzuesa Mënjanash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="117"/>
<source>Other Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="122"/>
<source>Master Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24968,27 → 25277,27
<translation type="obsolete">Normale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="176"/>
<source>Size of the inserted pages, either a standard or custom size.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="176"/>
<location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="177"/>
<source>Orientation of the page(s) to be inserted</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="178"/>
<source>Width of the page(s) to be inserted</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="178"/>
<location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="179"/>
<source>Height of the page(s) to be inserted</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="179"/>
<location filename="../../../scribus/ui/margindialog.cpp" line="180"/>
<source>When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
25226,22 → 25535,22
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="463"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="465"/>
<source>Unable to Rename Master Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="463"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="465"/>
<source>The Normal page is not allowed to be renamed.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="467"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="469"/>
<source>Rename Master Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="467"/>
<location filename="../../../scribus/ui/masterpagepalette.cpp" line="469"/>
<source>New Name:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
25671,8 → 25980,8
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="96"/>
<source>Mesh Distortion of Polygons</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
26542,22 → 26851,22
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="312"/>
<source>&amp;Inside:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Brenda:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="312"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Majtas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="312"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="313"/>
<source>O&amp;utside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="312"/>
<location filename="../../../scribus/ui/newmarginwidget.cpp" line="313"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Djathtas:</translation>
</message>
27188,7 → 27497,7
<name>OneClick</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/oneclick.cpp" line="38"/>
<source>Origin</source>
<source>Basepoint</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
27246,52 → 27555,52
<context>
<name>OutlinePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="169"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="933"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="172"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="939"/>
<source>Element</source>
<translation type="unfinished">Element</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="306"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="309"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="711"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="761"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="816"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="901"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="717"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="767"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="822"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="907"/>
<source>Group </source>
<translation type="unfinished">Grup</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="776"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="782"/>
<source>Page </source>
<translation type="unfinished">Faqe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="831"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="837"/>
<source>Free Objects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="932"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="938"/>
<source>Outline</source>
<translation type="unfinished">Jashtëvijëzo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="161"/>
<source>Enter a keyword or regular expression to filter the outline.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="934"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="940"/>
<source>Filter:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="159"/>
<location filename="../../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="162"/>
<source>Ctrl+F</source>
<comment>Filter the Outline using a keyword</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
27409,37 → 27718,37
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2774"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2843"/>
<source>Page:</source>
<translation type="unfinished">Faqe:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2787"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2856"/>
<source>Date:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="9720"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10316"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="9725"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10321"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="9730"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10326"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="9735"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10331"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="9715"/>
<location filename="../../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10311"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
28123,7 → 28432,7
<context>
<name>PPreview</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="84"/>
<source>Print Preview</source>
<translation>Paraparje Shtypjeje</translation>
</message>
28136,37 → 28445,37
<translation type="obsolete">Anti-alias &amp;Grafikë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="134"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="136"/>
<source>Display Trans&amp;parency</source>
<translation>Shfaq Tej&amp;dukshmëri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="278"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="280"/>
<source>&amp;Under Color Removal</source>
<translation>Heqje Ngjyre &amp;Nën Të</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="139"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="141"/>
<source>&amp;Display CMYK</source>
<translation>&amp;Shfaq CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="236"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="238"/>
<source>&amp;C</source>
<translation>&amp;C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="241"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="243"/>
<source>&amp;M</source>
<translation>&amp;M</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="246"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="248"/>
<source>&amp;Y</source>
<translation>&amp;Y</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="251"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="253"/>
<source>&amp;K</source>
<translation>&amp;K</translation>
</message>
28183,32 → 28492,32
EPS, PDF dhe grafikë vektoriale, në kurriz të një ngadalësimi të pakët të pararjeve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="356"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="358"/>
<source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
<translation>Shfaq tejdukshmëri dhe objekte të tejdukshëm në dokumentin tuaj. Lyp Ghostscript 7.07 ose të mëvonshëm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="357"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="359"/>
<source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
<translation>Jep një paraparje shtypjeje duke përdorur një simulim bojërash të zakonshme CMYK, në vend të ngjyrave RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="380"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="382"/>
<source>Enable/disable the C (Cyan) ink plate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="381"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="383"/>
<source>Enable/disable the M (Magenta) ink plate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="384"/>
<source>Enable/disable the Y (Yellow) ink plate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="385"/>
<source>Enable/disable the K (Black) ink plate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
28227,8 → 28536,8
UCR zvogëlon mundësinë e mbingopjes me bojëra CMY.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="588"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="691"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="590"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="695"/>
<source>All</source>
<translation>Tërë</translation>
</message>
28257,152 → 28566,152
<translation type="obsolete">Kujdes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="154"/>
<source>Separation Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="164"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="166"/>
<source>Cyan</source>
<translation type="unfinished">Cyan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="171"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="173"/>
<source>Magenta</source>
<translation type="unfinished">Magenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="178"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="180"/>
<source>Yellow</source>
<translation type="unfinished">Yellow</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="187"/>
<source>Black</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="299"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="301"/>
<source>Scaling:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="327"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="329"/>
<source>Print...</source>
<translation type="unfinished">Shtyp...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="358"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="360"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="361"/>
<source>Resize the scale of the page.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="326"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Mbyll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="1259"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="1270"/>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Kartelë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="129"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="131"/>
<source>Enable &amp;Antialiasing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="313"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="312"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="314"/>
<source>Fit to Height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="313"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="315"/>
<source>Fit to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="355"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="357"/>
<source>Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="123"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="125"/>
<source>Display Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="260"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="262"/>
<source>Print Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="266"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="268"/>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="269"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="271"/>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="277"/>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="281"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="283"/>
<source>Convert Spot Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="360"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="362"/>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="286"/>
<source>Apply Color Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="363"/>
<source>Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="272"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="274"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="206"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="208"/>
<source>Display Ink Coverage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="216"/>
<source>Threshold:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="217"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="219"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="221"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preview.cpp" line="223"/>
<source>None</source>
<translation type="unfinished">Asnjë</translation>
</message>
28410,32 → 28719,32
<context>
<name>PSLib</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1847"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1510"/>
<source>Processing Master Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1847"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1510"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1781"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1444"/>
<source>Failed to write data for an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1786"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1449"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1791"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1454"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1796"/>
<location filename="../../../scribus/pslib.cpp" line="1459"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
28740,38 → 29049,43
<context>
<name>PageItem</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="481"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="523"/>
<source>Image</source>
<translation>Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="485"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="527"/>
<source>Text</source>
<translation>Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="489"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="531"/>
<source>Line</source>
<translation>Vijë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="493"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="535"/>
<source>Polygon</source>
<translation>Shumëkëndësh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="497"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="539"/>
<source>Polyline</source>
<translation>Shumëvijë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="501"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="543"/>
<source>PathText</source>
<translation>Tekst Shtegu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="4298"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="4299"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="547"/>
<source>Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="5019"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem.cpp" line="5020"/>
<source>Copy of</source>
<translation type="unfinished">Kopje e</translation>
</message>
28943,38 → 29257,38
<translation type="obsolete">Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="285"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="464"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="429"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished">Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="301"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="470"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="340"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="435"/>
<source>Embedded Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="298"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="332"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="472"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="499"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="337"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="371"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="437"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="464"/>
<source>File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="102"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="306"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="473"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="438"/>
<source>Original PPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="474"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="350"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="439"/>
<source>Actual PPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
28985,45 → 29299,45
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="316"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="475"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="355"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="440"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="109"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="321"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="479"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="360"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="444"/>
<source>Unknown</source>
<translation type="unfinished">E panjohur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="486"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="451"/>
<source>Page:</source>
<translation type="unfinished">Faqe:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="118"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="488"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="453"/>
<source>Pages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="336"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="497"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="375"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="462"/>
<source>Embedded Image missing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="338"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="499"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="377"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="464"/>
<source>missing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="343"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="502"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="467"/>
<source>No Image Loaded</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
29198,32 → 29512,32
<context>
<name>PageItem_TextFrame</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3687"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3571"/>
<source>Linked Text</source>
<translation type="unfinished">Tekst i Lidhur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3689"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3573"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Kornizë Teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3693"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3577"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation type="unfinished">Paragrafë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3701"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3585"/>
<source>Lines: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3707"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3591"/>
<source>Words: </source>
<translation type="unfinished">Fjalë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3715"/>
<location filename="../../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3599"/>
<source>Chars: </source>
<translation type="unfinished">Gërma:</translation>
</message>
29259,42 → 29573,42
<translation type="obsolete">Normale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="919"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="931"/>
<source>Arrange Pages</source>
<translation type="unfinished">Sistemo Faqe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="920"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="932"/>
<source>Available Master Pages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="921"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="933"/>
<source>Document Pages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="924"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="936"/>
<source>List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="925"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="937"/>
<source>Drag pages or master pages onto the trash to delete them</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="923"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="935"/>
<source>List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="636"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="638"/>
<source>This master page is used at least once in the document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="640"/>
<location filename="../../../scribus/ui/pagepalette.cpp" line="642"/>
<source>Do you really want to delete this master page?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
29383,12 → 29697,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="97"/>
<source>Bends a Polygon along a Polyline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathalongpath.cpp" line="98"/>
<source>This plugin bends a Polygon with the help of a Polyline.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
29447,7 → 29761,7
<name>PathConnectPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="93"/>
<source>Connect Paths</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
29457,7 → 29771,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnect.cpp" line="94"/>
<source>Connect 2 Polylines.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
29475,28 → 29789,28
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="102"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="103"/>
<source>Cuts a Polygon by a Polyline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="122"/>
<source>Qt Version too old</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="121"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="122"/>
<source>This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="153"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Gabim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathcut/pathcut.cpp" line="153"/>
<source>The cutting line must cross the polygon and
both end points must lie outside of the polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
29760,22 → 30074,22
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="107"/>
<source>Path Operations</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="108"/>
<source>Apply fancy boolean operations to paths.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="126"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="127"/>
<source>Qt Version too old</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="126"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinder.cpp" line="127"/>
<source>This plugin requires at least version 4.3.3 of the Qt library</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
29784,7 → 30098,7
<name>PathStrokerPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="76"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="102"/>
<source>Create Path from Stroke</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
29794,7 → 30108,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="102"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/pathstroker/pathstroker.cpp" line="103"/>
<source>Converts the stroke of a Path to a filled Path.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
29822,37 → 30136,37
<translation type="unfinished">Hap</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="14"/>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="15"/>
<source>Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="56"/>
<source>Load</source>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="48"/>
<source>Load File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="55"/>
<source>Load Set</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="69"/>
<source>Remove</source>
<translation type="unfinished">Hiq</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="76"/>
<source>Remove All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="99"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="106"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Anulo</translation>
</message>
29872,7 → 30186,7
<translation type="unfinished">Tërë Formatet e Mbuluar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/ui/patterndialog.ui" line="62"/>
<source>Rename</source>
<translation type="unfinished">Riemërto</translation>
</message>
30286,7 → 30600,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="684"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="666"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Mbyll</translation>
</message>
30349,102 → 30663,107
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="76"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Të dhëna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="155"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="148"/>
<source>Path:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="191"/>
<source>Search...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="98"/>
<source>Name:</source>
<translation type="unfinished">Emër:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="215"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="208"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished">Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="288"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="281"/>
<source>DPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="221"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="214"/>
<source>Format:</source>
<translation type="unfinished">Format:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="256"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="249"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="323"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="316"/>
<source>Size</source>
<translation type="unfinished">Madhësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="329"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="322"/>
<source>Pixels:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="358"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="351"/>
<source>Scale:</source>
<translation type="unfinished">Shkallë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="387"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="380"/>
<source>Printed:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="425"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="418"/>
<source>Layout</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="433"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="426"/>
<source>On Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="546"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="539"/>
<source>Select</source>
<translation type="unfinished">Përzgjidhni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="575"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="560"/>
<source>Image Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="623"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="582"/>
<source>Set format specific properties of certain image types, like clipping paths</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="608"/>
<source>Image Visible</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="633"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="618"/>
<source>Image Effects...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="613"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="598"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="600"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="585"/>
<source>Extended Image Properties...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
30459,127 → 30778,122
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="16"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="17"/>
<source>Manage Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="530"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="523"/>
<source>Go to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="127"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="120"/>
<source>Name of the image file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="170"/>
<source>Location where the image file is stored</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="195"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="188"/>
<source>Search for a missing image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="240"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="233"/>
<source>Type of the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="253"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="246"/>
<source>The colorspace of the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="268"/>
<source>Colorspace used within the image, eg RGB or CMYK</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="307"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="300"/>
<source>Native resolution of the image, in dots per inch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="345"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="338"/>
<source>Height and width of the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="374"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="367"/>
<source>Horizontal and vertical scaling applied to the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="409"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="402"/>
<source>Size of the image when printed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="449"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="442"/>
<source>Page that the image is displayed on</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="462"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="455"/>
<source>Page Item:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="478"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="471"/>
<source>Name of the page item that contains the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="491"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="484"/>
<source>Effective DPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="510"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="503"/>
<source>Effective resolution of the image after scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="527"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="520"/>
<source>Move to the page that the image is on</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="543"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="536"/>
<source>Move to the page that the item is on and select it</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="587"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="572"/>
<source>Enable or disable exporting of the item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="590"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="575"/>
<source>Export/Print Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="597"/>
<source>Set format specfic properties of certain image types, like clipping paths</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="610"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="595"/>
<source>Edit the image in the default editor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="620"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="605"/>
<source>Make the image visible or invisible</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="630"/>
<location filename="../../../scribus/ui/picstatus.ui" line="615"/>
<source>Apply non destructive effects to the image in its frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
32639,7 → 32953,7
<context>
<name>PreferencesDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="249"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="325"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialogbase.ui" line="14"/>
<source>Preferences</source>
<translation type="unfinished">Parapëlqime</translation>
32670,112 → 32984,123
<translation type="unfinished">&amp;Anulo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="35"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="68"/>
<source>User Interface</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="37"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="70"/>
<source>Paths</source>
<translation type="unfinished">Shtigje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="39"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="73"/>
<source>Document Setup</source>
<translation type="unfinished">Rregullim Dokumenti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="80"/>
<source>Guides</source>
<translation type="unfinished">Udhëzuesa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="43"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="82"/>
<source>Typography</source>
<translation type="unfinished">Tipografi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="45"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="84"/>
<source>Item Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="47"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="86"/>
<source>Operator Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="49"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="88"/>
<source>Hyphenator</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="51"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="90"/>
<source>Fonts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="94"/>
<source>Printer</source>
<translation type="unfinished">Shtypës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="92"/>
<source>Color Management</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="57"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="77"/>
<source>Document Information</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="96"/>
<source>PDF Export</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="98"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="100"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="102"/>
<source>Tables of Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="106"/>
<source>Sections</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="111"/>
<source>Keyboard Shortcuts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="113"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">E papastër</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="116"/>
<source>Display</source>
<translation type="unfinished">Shfaq</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="120"/>
<source>External Tools</source>
<translation type="unfinished">Mjete të Jashtëm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="122"/>
<source>Miscellaneous</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="124"/>
<source>Plugins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/ui/preferencesdialog.cpp" line="126"/>
<source>Image Cache</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
32833,71 → 33158,71
<translation type="obsolete">Faqe Djathtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2145"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2154"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2164"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2173"/>
<source>Postscript</source>
<translation type="unfinished">Postscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="826"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="830"/>
<source>Migrate Old Scribus Settings?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2145"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2154"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2163"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2173"/>
<source>PostScript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1746"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1758"/>
<source>Could not open preferences file &quot;%1&quot; for writing: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="827"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="831"/>
<source>Scribus has detected existing Scribus 1.3.5 preferences files.
Do you want to migrate them to the new Scribus version?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1757"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1769"/>
<source>Writing to preferences file &quot;%1&quot; failed: QIODevice status code %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1772"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1784"/>
<source>Failed to open prefs file &quot;%1&quot;: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1782"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1794"/>
<source>Failed to read prefs XML from &quot;%1&quot;: %2 at line %3, col %4</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2556"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2575"/>
<source>Error Writing Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2558"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2577"/>
<source>Scribus was not able to save its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Please check file and directory permissions and available disk space.</source>
<comment>scribus app error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2575"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2594"/>
<source>Error Loading Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2577"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2596"/>
<source>Scribus was not able to load its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Default settings will be loaded.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2231"/>
<location filename="../../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2250"/>
<source>No valid renderframe config found. Using defaults!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
33000,27 → 33325,27
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="24"/>
<source>Monitor profiles can only be changed when no documents are currently open.</source>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="28"/>
<source>Monitor profiles can only be changed when no documents are open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="40"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="52"/>
<source>Perceptual</source>
<translation type="unfinished">Perceptual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="40"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="52"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation type="unfinished">Kolorimetrik Relativ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="53"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished">Ngopje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="41"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_colormanagement.cpp" line="53"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
33038,252 → 33363,365
<translation type="unfinished">Shfaq</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="62"/>
<source>Page Display</source>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="53"/>
<source>Show Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="78"/>
<source>Show Images</source>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="60"/>
<source>Show Text Control Characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="85"/>
<source>Show Text Control Characters</source>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="67"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="74"/>
<source>Show Rulers Relative to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="99"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="81"/>
<source>Show Text Chains</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="88"/>
<source>Show Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="113"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="95"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="120"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="102"/>
<source>Show Unprintable Area in Margin Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="127"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="109"/>
<source>Show Bleed Area</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="134"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="116"/>
<source>Show Page Shadow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="165"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="123"/>
<source>Show Preflight Verifier Warnings on the Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="212"/>
<source>Scratch Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="184"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="223"/>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="230"/>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="237"/>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="205"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="244"/>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="248"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="279"/>
<source>Display Scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="154"/>
<source>Gaps Between Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="270"/>
<source>Horizontal:</source>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="45"/>
<source>Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="280"/>
<source>Vertical:</source>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="176"/>
<source>Horizontal:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="314"/>
<source>Adjust Display Size</source>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="186"/>
<source>Vertical:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="346"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="303"/>
<source>Scale%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="356"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="313"/>
<source>Resets the scale to the default dpi of your display</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="422"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="371"/>
<source>Colors</source>
<translation type="unfinished">Ngjyra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="444"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="385"/>
<source>Page Fill:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="451"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="465"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="479"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="493"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="507"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="521"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="535"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="556"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="563"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="392"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="406"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="420"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="434"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="448"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="462"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="476"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="497"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="504"/>
<source>PushButton</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="458"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="399"/>
<source>Selected Page Border:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="472"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="413"/>
<source>Frames:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="486"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="427"/>
<source>Locked Frames:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="500"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="441"/>
<source>Selected Frames:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="514"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="455"/>
<source>Linked Frames:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="528"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="469"/>
<source>Grouped Frames:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="542"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="483"/>
<source>Annotation Frames:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="549"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_displaybase.ui" line="490"/>
<source>Text Control Characters:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="48"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="49"/>
<source>Color for paper (onscreen)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="49"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="50"/>
<source>Mask the area outside the margins in the margin color</source>
<translation type="unfinished">Masko zonën jashtë mënjanash me ngjyrën e mënjanave</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="50"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="51"/>
<source>Enable or disable the display of linked frames.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="51"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="52"/>
<source>Display non-printing characters such as paragraph markers in text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="53"/>
<source>Turns the display of frames on or off</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="54"/>
<source>Turns the display of layer indicators on or off</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="54"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="55"/>
<source>Turns the display of images on or off</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="56"/>
<source>Turns the page shadow on or off</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="57"/>
<source>Defines amount of space left of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="57"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="58"/>
<source>Defines amount of space right of the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="58"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="59"/>
<source>Defines amount of space above the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="60"/>
<source>Defines amount of space below the document canvas available as a pasteboard for creating and modifying elements and dragging them onto the active page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="60"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="61"/>
<source>Set the default zoom level</source>
<translation type="unfinished">Cakto shkallë zmadhimi parazgjedhje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="62"/>
<source>Place a ruler against your screen and drag the slider to set the zoom level so Scribus will display your pages and objects on them at the correct size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="152"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="237"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="245"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="154"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="239"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_display.cpp" line="247"/>
<source> dpi</source>
<translation type="unfinished"> dpi</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Prefs_DocumentInformation</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="27"/>
<source>Document Information</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="45"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="51"/>
<source>Title:</source>
<translation type="unfinished">Titull:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="68"/>
<source>Author:</source>
<translation type="unfinished">Autor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="78"/>
<source>Subject:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="88"/>
<source>Keywords:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="98"/>
<source>Description:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="109"/>
<source>Further Information</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="115"/>
<source>Publisher:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="125"/>
<source>Contributors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="135"/>
<source>Date:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="145"/>
<source>Type:</source>
<translation type="unfinished">Tip:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="155"/>
<source>Format:</source>
<translation type="unfinished">Format:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="165"/>
<source>Identifier:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="175"/>
<source>Source:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="185"/>
<source>Language:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="195"/>
<source>Relation:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="205"/>
<source>Coverage:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentinformationbase.ui" line="215"/>
<source>Rights:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Prefs_DocumentItemAttributes</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentitemattributesbase.ui" line="14"/>
33431,6 → 33869,100
</message>
</context>
<context>
<name>Prefs_DocumentSections</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsections.cpp" line="41"/>
<source>1, 2, 3, ...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsections.cpp" line="41"/>
<source>i, ii, iii, ...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsections.cpp" line="41"/>
<source>I, II, III, ...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsections.cpp" line="41"/>
<source>a, b, c, ...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsections.cpp" line="41"/>
<source>A, B, C, ...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsections.cpp" line="161"/>
<source>Page Number Out Of Bounds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsections.cpp" line="161"/>
<source>The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsectionsbase.ui" line="14"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsectionsbase.ui" line="27"/>
<source>Document Sections</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsectionsbase.ui" line="48"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Emër</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsectionsbase.ui" line="53"/>
<source>Shown</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsectionsbase.ui" line="58"/>
<source>From</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsectionsbase.ui" line="63"/>
<source>To</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsectionsbase.ui" line="68"/>
<source>Style</source>
<translation type="unfinished">Stil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsectionsbase.ui" line="73"/>
<source>Start</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsectionsbase.ui" line="99"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="unfinished">&amp;Shto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsectionsbase.ui" line="102"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsectionsbase.ui" line="109"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsectionsbase.ui" line="112"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="unfinished">Alt+D</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Prefs_DocumentSetup</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="14"/>
33443,105 → 33975,210
<translation type="unfinished">Rregullim Dokumenti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="45"/>
<source>Size &amp;&amp; Layout</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="58"/>
<source>Page Size</source>
<translation type="unfinished">Madhësi Faqeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="74"/>
<source>Size:</source>
<translation type="unfinished">Madhësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="87"/>
<source>Orientation:</source>
<translation type="unfinished">Orientim:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="100"/>
<source>Units:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="120"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="113"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Gjerësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="133"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="126"/>
<source>Height:</source>
<translation type="unfinished">Lartësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="351"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="316"/>
<source>Apply changes to all pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="358"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="323"/>
<source>Apply changes to all master pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="200"/>
<source>Page Layouts</source>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="178"/>
<source>Page Layout</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="221"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="401"/>
<source>Saving &amp;&amp; Undo</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="407"/>
<source>Save in Compressed Format</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="437"/>
<source>Autosave</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="451"/>
<source>Enable Automatic Saving of Documents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="460"/>
<source>Interval:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="467"/>
<source> min</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="512"/>
<source>Undo / Redo</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="526"/>
<source>Enable Undo/Redo System</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="535"/>
<source>Action History Length:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="197"/>
<source>Single Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="227"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="237"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="247"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="257"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="203"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="213"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="223"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="233"/>
<source>pageLayoutButtonGroup</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="234"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="210"/>
<source>Double Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="244"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="220"/>
<source>3-Fold</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="254"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="230"/>
<source>4-Fold</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="264"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="240"/>
<source>First Page is:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="317"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="269"/>
<source>Margins &amp;&amp; Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="282"/>
<source>Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="388"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetupbase.ui" line="353"/>
<source>Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="85"/>
<source>Portrait</source>
<translation type="unfinished">Portret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="86"/>
<source>Landscape</source>
<translation type="unfinished">Së gjeri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="96"/>
<source>Width of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation type="unfinished">Gjerësi faqesh dokumenti, e përpunueshme nëse keni zgjedhur madhësi vetjake faqeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="97"/>
<source>Height of document pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation type="unfinished">Lartësi faqesh dokumenti, e përpunueshme nëse keni zgjedhur madhësi vetjake faqeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="98"/>
<source>Default page size, either a standard size or a custom size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="99"/>
<source>Default orientation of document pages</source>
<translation type="unfinished">Orientim parazgjedhje faqesh dokumenti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="100"/>
<source>Default unit of measurement for document editing</source>
<translation type="unfinished">Njësi matëse parazgjedhje për përpunime dokumentesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="101"/>
<source>When enabled, Scribus saves a backup copy of your file with the .bak extension each time the time period elapses</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="102"/>
<source>Time period between saving automatically</source>
<translation type="unfinished">Periudhë kohore ndërmjet ruajtjesh të vetvetishme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="103"/>
<source>Set the length of the action history in steps. If set to 0 infinite amount of actions will be stored.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="104"/>
<source>Apply the page size changes to all existing pages in the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_documentsetup.cpp" line="105"/>
<source>Apply the page size changes to all existing master pages in the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Prefs_ExternalTools</name>
33876,116 → 34513,201
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="27"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="164"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="153"/>
<source>Guides</source>
<translation type="unfinished">Udhëzuesa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="45"/>
<source>Placement</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="56"/>
<source>Placement:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="73"/>
<source>Snap Distance:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="100"/>
<source> px</source>
<translation type="unfinished">px</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="98"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="93"/>
<source>Grab Radius:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="142"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="137"/>
<source>Visibility</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="171"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="160"/>
<source>Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="178"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="167"/>
<source>Page Grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="174"/>
<source>Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished">Shfaq &amp;Rrjetë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="205"/>
<source>Distances</source>
<translation type="unfinished">Largësira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="240"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="227"/>
<source>Minor Grid Spacing:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="250"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="237"/>
<source>Baseline Grid Spacing:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="260"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="247"/>
<source>Major Grid Spacing:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="267"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="254"/>
<source>Baseline Grid Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="316"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="280"/>
<source>Colors</source>
<translation type="unfinished">Ngjyra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="337"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="291"/>
<source>Guides:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="351"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="305"/>
<source>Margins:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="365"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="319"/>
<source>Major Grid:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="379"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="333"/>
<source>Minor Grid:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="393"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guidesbase.ui" line="347"/>
<source>Baseline Grid:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="35"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="36"/>
<source>In the Background</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="37"/>
<source>In the Foreground</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="40"/>
<source>Place guides in front of or behind objects on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="41"/>
<source>Distance between the minor grid lines</source>
<translation type="unfinished">Hapësirë midis vijash rrjete të vogël</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="42"/>
<source>Distance between the major grid lines</source>
<translation type="unfinished">Hapësirë midis vijash rrjete të madhevogël</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="43"/>
<source>Distance within which an object will snap to your placed guides. After setting this you will need to restart Scribus to set this setting.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="44"/>
<source>Radius of the area where Scribus will allow you to grab an objects handles.After setting this you will need to restart Scribus to set this setting.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="45"/>
<source>Color of the minor grid lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="46"/>
<source>Color of the major grid lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="47"/>
<source>Color of the guide lines you insert</source>
<translation type="unfinished">Ngjyrë e vijave udhëzuese që fusni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="48"/>
<source>Color for the margin lines</source>
<translation type="unfinished">Ngjyrë për vija mënjanash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="49"/>
<source>Color for the baseline grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="50"/>
<source>Turns the basegrid on or off</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="51"/>
<source>Distance between the lines of the baseline grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="52"/>
<source>Distance from the top of the page for the first baseline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="53"/>
<source>Turns the gridlines on or off</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="54"/>
<source>Turns the guides on or off</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_guides.cpp" line="55"/>
<source>Turns the margins on or off</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Prefs_Hyphenator</name>
34072,27 → 34794,27
<translation type="unfinished">Përpunoni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_hyphenator.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_hyphenator.cpp" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_hyphenator.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_hyphenator.cpp" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_hyphenatorbase.ui" line="319"/>
<source>Ignore List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_hyphenator.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_hyphenator.cpp" line="134"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_hyphenator.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_hyphenator.cpp" line="135"/>
<source>Add a new Entry</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_hyphenator.cpp" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_hyphenator.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_hyphenator.cpp" line="106"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_hyphenator.cpp" line="147"/>
<source>Edit Entry</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_hyphenator.cpp" line="134"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_hyphenator.cpp" line="146"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_hyphenator.cpp" line="135"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_hyphenator.cpp" line="147"/>
<source>Exception List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
34100,22 → 34822,22
<context>
<name>Prefs_ImageCache</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_imagecache.cpp" line="27"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_imagecache.cpp" line="28"/>
<source>Enabling the image cache will significantly speed up the loading of images. Enable the cache if you are often working on large documents with lots of images and if you have plenty of disk space in your application data directory.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_imagecache.cpp" line="28"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_imagecache.cpp" line="29"/>
<source>Limit the total size of all files in the image cache directory to this amount.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_imagecache.cpp" line="29"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_imagecache.cpp" line="30"/>
<source>Limit the number of cache entries to this number.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_imagecache.cpp" line="30"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_imagecache.cpp" line="31"/>
<source>Set the level of compression for images in the cache. Higher values result in smaller cache files but also make writes to the cache slower.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
34731,6 → 35453,36
<source>Constrain To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_operatortools.cpp" line="36"/>
<source>Minimum magnification allowed</source>
<translation type="unfinished">Zmadhimi më i vogël i lejuar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_operatortools.cpp" line="37"/>
<source>Maximum magnification allowed</source>
<translation type="unfinished">Zmadhimi më i madh i lejuar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_operatortools.cpp" line="38"/>
<source>Change in magnification for each zoom operation</source>
<translation type="unfinished">Ndryshimi në zmadhim për çdo veprim &quot;zoom&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_operatortools.cpp" line="39"/>
<source>Horizontal displacement of page items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_operatortools.cpp" line="40"/>
<source>Vertical displacement of page items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_operatortools.cpp" line="41"/>
<source>Constrain value for the rotation tool when the Control key is pressed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Prefs_PDFExport</name>
34745,437 → 35497,1043
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="50"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="57"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1222"/>
<source>Export Range</source>
<translation type="unfinished">Eksporto Interval</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="71"/>
<source>All Pages</source>
<translation type="unfinished">Tërë Faqet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="84"/>
<source>rangeButtonGroup</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="81"/>
<source>Choose Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="89"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="183"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="193"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="190"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="200"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="133"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="140"/>
<source>Rotation and Mirroring</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="156"/>
<source>Rotation:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="176"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="183"/>
<source>Page Mirroring:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="256"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="263"/>
<source>Page Binding:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="270"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="277"/>
<source>Resolution for EPS Graphics:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="277"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="430"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="437"/>
<source> dpi</source>
<translation type="unfinished"> dpi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="307"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="314"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="423"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="430"/>
<source>Limit Maximum Image Resolution to:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="618"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="625"/>
<source>Allow Copying Text and Graphics</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1033"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1040"/>
<source>Registration Mark Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="242"/>
<source>File Options</source>
<translation type="unfinished">Mundësi Kartele</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="38"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="45"/>
<source>Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="246"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="253"/>
<source>Compatibility:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="314"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="321"/>
<source>Generate Thumbnails</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="321"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="328"/>
<source>Save Linked Text Frames as PDF Articles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="328"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="335"/>
<source>Include Layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="335"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="342"/>
<source>Include Bookmarks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="349"/>
<source>Embed PDF &amp;&amp; EPS Files (Experimental)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="373"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="380"/>
<source>Compression</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="387"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="394"/>
<source>Compress Text and Vector Graphics</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="399"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="406"/>
<source>Image Compression Method:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="409"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="416"/>
<source>Image Compression Quality:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="472"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="479"/>
<source>Security</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="490"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="497"/>
<source>Use Encryption</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="519"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="526"/>
<source>Passwords</source>
<translation type="unfinished">Fjalëkalime</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="545"/>
<source>Owner:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="552"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="559"/>
<source>User:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="590"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="597"/>
<source>Settings</source>
<translation type="unfinished">Rregullime</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="604"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="611"/>
<source>Allow Printing the Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="611"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="618"/>
<source>Allow Changing the Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="625"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="632"/>
<source>Allow Adding Annotations and Fields</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="646"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="653"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Ngjyrë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="684"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="691"/>
<source>Output Intended For:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="696"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="703"/>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="725"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="732"/>
<source>Solid Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="746"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="813"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="753"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="820"/>
<source>Use Color Profile</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="755"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="829"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="762"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="836"/>
<source>Profile:</source>
<translation type="unfinished">Profil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="765"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="839"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="772"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="846"/>
<source>Rendering Intent:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="799"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="806"/>
<source>Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="820"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="827"/>
<source>Do not use Embedded Color Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="873"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="880"/>
<source>Custom Rendering</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="887"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="894"/>
<source>Use Custom Rendering</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="899"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="906"/>
<source>Color:</source>
<translation type="unfinished">Ngjyrë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="909"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="916"/>
<source>Frequency:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="926"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="933"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="unfinished">Kënd:</translation>
</message>
<message utf8="true">
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="933"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="940"/>
<source> °</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="946"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="953"/>
<source>Spot Function:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="976"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="983"/>
<source>Pre-Press</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1000"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1007"/>
<source>Printer Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1016"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1023"/>
<source>Page Information</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1023"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1030"/>
<source>Registration Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1040"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1047"/>
<source>Crop Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1047"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1054"/>
<source>Bleed Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1054"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1061"/>
<source>Color Bars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1085"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1092"/>
<source>Bleed Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1141"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1126"/>
<source>Use Document Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1155"/>
<source>PDF/X-3 Output Intent</source>
<translation type="unfinished">Ruajtje përfundimesh e suksesshme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1174"/>
<source>Output Profile:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1184"/>
<source>Information String:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1210"/>
<source>Fonts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1240"/>
<source>Available Fonts</source>
<translation type="unfinished">Gërma të Mundshme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1254"/>
<source>Embed All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1261"/>
<source>Outline All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1299"/>
<source>Fonts to Embed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1358"/>
<source>Fonts to Outline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1373"/>
<source>Extras</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1379"/>
<source>Enable Presentation Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1398"/>
<source>Display Duration:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1405"/>
<source>Effect Duration:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1412"/>
<source>Effect Type:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1422"/>
<source>Moving Lines:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1432"/>
<source>From the:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1442"/>
<source>Direction:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1452"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1462"/>
<source> s</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1477"/>
<source>Apply Effect to All Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1501"/>
<source>Show Page Previews</source>
<translation type="unfinished">Shfaq Paraparje Faqeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1509"/>
<source>Viewer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1521"/>
<source>Document Layout</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1535"/>
<source>Single Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1542"/>
<source>Continuous Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1549"/>
<source>Double Page Left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1556"/>
<source>Double Page Right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1585"/>
<source>Visual Appearance</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1603"/>
<source>Use Viewer&apos;s Default</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1610"/>
<source>Use Full Screen Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1617"/>
<source>Display Bookmarks Tab</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1624"/>
<source>Display Thumbnails</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1631"/>
<source>Display Layers Tab</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1642"/>
<source>Hide Viewer&apos;s Menu Bar</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1649"/>
<source>Hide Viewer&apos;s Tool Bar</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1656"/>
<source>Zoom Pages to fit Viewer Window</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1702"/>
<source>Special Actions</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexportbase.ui" line="1718"/>
<source>Javascript to be executed when PDF document is opened:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="46"/>
<source>Automatically rotate the exported pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="47"/>
<source>Export all pages to PDF</source>
<translation type="unfinished">Eksporto tërë faqet si PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="48"/>
<source>Export a range of pages to PDF</source>
<translation type="unfinished">Eksporto interval faqesh si PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="49"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="53"/>
<source>Determines the PDF compatibility.&lt;br/&gt;The default is &lt;b&gt;PDF 1.3&lt;/b&gt; which gives the widest compatibility.&lt;br/&gt;Choose &lt;b&gt;PDF 1.4&lt;/b&gt; if your file uses features such as transparency or you require 128 bit encryption.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF 1.5&lt;/b&gt; is necessary when you wish to preserve objects in separate layers within the PDF.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF/X-3&lt;/b&gt; is for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF/X-1a&lt;/b&gt; is for blind exchange with colors strictly specified in CMYK or spot colors.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF/X-4&lt;/b&gt; is an extension of PDF/X-3 to support transparancy and layering.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="54"/>
<source>Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to change it leave the default choice - Left.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="55"/>
<source>Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="56"/>
<source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
<translation type="unfinished">Prodho Artikuj PDF, çka është e dobishme për lundrim artikujsh në një PDF.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="57"/>
<source>Layers in your document are exported to the PDF Only available if PDF 1.5 is chosen.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="58"/>
<source>Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for navigating long PDF documents.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="59"/>
<source>Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the resolution of bitmap images like photos.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="60"/>
<source>Export PDFs in image frames as embedded PDFs. This does *not* yet take care of colorspaces, so you should know what you are doing before setting this to &apos;true&apos;.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="61"/>
<source>Enables lossless compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF file size.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="62"/>
<source>Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="63"/>
<source>Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level. Even with Maximum selected, there is always some quality loss with jpeg.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="64"/>
<source>Limits the resolution of your bitmap images to the selected DPI. Images with a lower resolution will be left untouched. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Enabling this will increase memory usage and slow down export.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="65"/>
<source>DPI (Dots Per Inch) for image export.</source>
<translation type="unfinished">DPI (Pika për Inç) për eksport pamjesh.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="66"/>
<source>Enable the security features in your exported PDF. If you selected PDF 1.3, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected PDF 1.4, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="67"/>
<source>Choose a master password which enables or disables all the security features in your exported PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="68"/>
<source>Choose a password for users to be able to read your PDF.</source>
<translation type="unfinished">Zgjidhni një fjalëkalim i cili t&apos;u lejojë përdoruesve të lexojnë PDF-të tuaja.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="69"/>
<source>Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. </source>
<translation type="unfinished">Lejo shtypjen e PDF-së. Nëse nuk shenjohet, parandalohet shtypja.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="70"/>
<source>Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented.</source>
<translation type="unfinished">Lejo ndryshimin e PDF-së. Nëse nuk shenjohet, parandalohet ndryshimi i PDF-së.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="71"/>
<source>Allow copying of text or graphics from the PDF. If unchecked, text and graphics cannot be copied.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="72"/>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF. If unchecked, editing annotations and fields is prevented.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="73"/>
<source>Color model for the output of your PDF. Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets. Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer. Choose Grayscale when you want a grey scale PDF.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="74"/>
<source>This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="75"/>
<source>Embed a color profile for solid colors</source>
<translation type="unfinished">Trupëzo një profil ngjyre për ngjyra të plota</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="76"/>
<source>Color profile for solid colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="77"/>
<source>Rendering intent for solid colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="78"/>
<source>Embed a color profile for images</source>
<translation type="unfinished">Trupëzo profil ngjyrash për pamjet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="79"/>
<source>Do not use color profiles that are embedded in source images</source>
<translation type="unfinished">Mos përdor profile ngjyrash që genden të trupëzuar në burimin e pamjes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="80"/>
<source>Color profile for images</source>
<translation type="unfinished">Profil ngjyrash për pamjet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="81"/>
<source>Rendering intent for images</source>
<translation type="unfinished">Profil ngjyrash për pamjet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="82"/>
<source>Mirror Page(s) horizontally</source>
<translation type="unfinished">Pasqyro Faqe(t) horizontalisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="83"/>
<source>Mirror Page(s) vertically</source>
<translation type="unfinished">Pasqyro Faqe(t) vertikalisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="84"/>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="85"/>
<source>Do not show objects outside the margins in the exported file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="87"/>
<source>Creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="88"/>
<source>This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="89"/>
<source>Add registration marks to each separation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="90"/>
<source>Add color calibration bars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="91"/>
<source>Add document information which includes the document title and page numbers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="92"/>
<source>Indicate the distance offset for the registration marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="97"/>
<source>Use the existing bleed settings from the document preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="98"/>
<source>Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection.</source>
<translation type="unfinished">Profil përfundimesh për shtypjen. Nëse mundet, merrni ca udhëzime prej shtypësit tuaj rreth përzgjedhjes së profilit.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="99"/>
<source>Mandatory string for PDF/X or the PDF will fail PDF/X conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="129"/>
<source>Automatic</source>
<translation type="unfinished">Automatike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="130"/>
<source>Lossy - JPEG</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="131"/>
<source>Lossless - Zip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="132"/>
<source>None</source>
<translation type="unfinished">Asnjë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="137"/>
<source>Maximum</source>
<translation type="unfinished">Më i madhi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="138"/>
<source>High</source>
<translation type="unfinished">Lartë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="139"/>
<source>Medium</source>
<translation type="unfinished">Mesatare</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="140"/>
<source>Low</source>
<translation type="unfinished">Ulët</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="141"/>
<source>Minimum</source>
<translation type="unfinished">Më i vogli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="88"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="148"/>
<source>Left Margin</source>
<translation type="unfinished">Mënjanë Majtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="89"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="149"/>
<source>Right Margin</source>
<translation type="unfinished">Mënjanë Djathtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="154"/>
<source>Screen / Web</source>
<translation type="unfinished">Ekran / Web</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="155"/>
<source>Printer</source>
<translation type="unfinished">Shtypës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="96"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="156"/>
<source>Grayscale</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="101"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="161"/>
<source>Simple Dot</source>
<translation type="unfinished">Pikë e Thjeshtë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="102"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="162"/>
<source>Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="163"/>
<source>Round</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="104"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="164"/>
<source>Ellipse</source>
<translation type="unfinished">Elips</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="172"/>
<source>Perceptual</source>
<translation type="unfinished">Perceptual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="172"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation type="unfinished">Kolorimetrik Relativ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="172"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished">Ngopje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="111"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="172"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="323"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="340"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1294"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1302"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Faqe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="366"/>
<source>No Script</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="511"/>
<source>InfoString</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="540"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="964"/>
<source>No Effect</source>
<translation type="unfinished">Pa Efekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="541"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="965"/>
<source>Blinds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="542"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="966"/>
<source>Box</source>
<translation type="unfinished">Kuti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="543"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="967"/>
<source>Dissolve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="544"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="968"/>
<source>Glitter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="545"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="969"/>
<source>Split</source>
<translation type="unfinished">Ndaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="546"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="970"/>
<source>Wipe</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="549"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="973"/>
<source>Push</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="550"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="974"/>
<source>Cover</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="551"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="975"/>
<source>Uncover</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="552"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="976"/>
<source>Fade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="600"/>
<source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="601"/>
<source>Enables presentation effects when using Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="602"/>
<source>Show page previews of each page listed above.</source>
<translation type="unfinished">Shfaq paraparje faqeje për secilën nga faqet e listuara më sipër. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="603"/>
<source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="604"/>
<source>Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="605"/>
<source>Type of the display effect.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="606"/>
<source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="607"/>
<source>Starting position for the box and split effects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="608"/>
<source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="609"/>
<source>Apply the selected effect to all pages.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="610"/>
<source>Convert all glyphs in the document to outlines.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="611"/>
<source>Show the document in single page mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="612"/>
<source>Show the document in single page mode with the pages displayed continuously end to end like a scroll</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="613"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="614"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="615"/>
<source>Use the viewer&apos;s defaults or the user&apos;s preferences if set differently from the viewer defaults</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="616"/>
<source>Enables viewing the document in full screen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="617"/>
<source>Display the bookmarks upon opening</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="618"/>
<source>Display the page thumbnails upon opening</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="619"/>
<source>Forces the displaying of layers. Useful only for PDF 1.5+.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="620"/>
<source>Hides the Tool Bar which has selection and other editing capabilities</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="621"/>
<source>Hides the Menu Bar for the viewer, the PDF will display in a plain window. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="622"/>
<source>Fit the document page or pages to the available space in the viewer window.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Prefs_Paths</name>
35250,30 → 36608,30
<translation type="unfinished">Alt+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_paths.cpp" line="32"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_paths.cpp" line="33"/>
<source>Default documents directory</source>
<translation type="unfinished">Drejtori dokumentesh parazgjedhje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_paths.cpp" line="33"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_paths.cpp" line="34"/>
<source>Default ICC profiles directory. This cannot be changed with a document open. By default, Scribus will look in the System Directories under Mac OSX and Windows. On Linux and Unix, Scribus will search $home/.color/icc,/usr/share/color/icc and /usr/local/share/color/icc </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_paths.cpp" line="34"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_paths.cpp" line="35"/>
<source>Default Scripter scripts directory</source>
<translation type="unfinished">Drejtori programthesh Scripter parazgjedhje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_paths.cpp" line="35"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_paths.cpp" line="36"/>
<source>Additional directory for document templates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_paths.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_paths.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_paths.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_paths.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_paths.cpp" line="57"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_paths.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_paths.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_paths.cpp" line="78"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="unfinished">Zgjidhni një Drejtori</translation>
</message>
35339,103 → 36697,118
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="67"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="41"/>
<source>Show pages without errors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="48"/>
<source>Show errors for items on layers that will not print</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="77"/>
<source>Profile Setup</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="110"/>
<source>Output Profile:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="128"/>
<source>Add New Profile</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="92"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="135"/>
<source>Remove Profile</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="136"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="179"/>
<source>Profile Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="150"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="193"/>
<source>Ignore all errors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="200"/>
<source>Automatic check before printing or exporting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="164"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="207"/>
<source>Check for missing glyphs</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="171"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="214"/>
<source>Check for items not on a page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="178"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="221"/>
<source>Check for overflow in text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="185"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="228"/>
<source>Check for used transparencies</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="235"/>
<source>Check for missing images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="199"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="242"/>
<source>Check image resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="211"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="254"/>
<source>Minimum Resolution:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="218"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="231"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="261"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="274"/>
<source> dpi</source>
<translation type="unfinished"> dpi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="244"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="287"/>
<source>Maximum Resolution:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="253"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="296"/>
<source>Check for placed PDF files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="260"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="303"/>
<source>Check for GIF images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="267"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="310"/>
<source>Check for PDF Annotations and Fields</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="317"/>
<source>Check for Visible/Printable mismatch in layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="281"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_preflightverifierbase.ui" line="324"/>
<source>Ignore non-printable layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35686,6 → 37059,26
<source>Number of Copied Items to Keep in Scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_scrapbook.cpp" line="25"/>
<source>This enables the scrapbook to be used an extension to the copy/paste buffers. Simply copying an object or grouped object will send this to the Scrapbook automatically</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_scrapbook.cpp" line="26"/>
<source>This enables copied items to be kept permanently in the scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_scrapbook.cpp" line="27"/>
<source>Save generated scrapbook previews in the scrapbook directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_scrapbook.cpp" line="28"/>
<source>The minimum number is 1; the maximum us 100</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Prefs_Scripter</name>
35913,22 → 37306,22
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_tableofcontents.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_tableofcontents.cpp" line="81"/>
<source>Beginning</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_tableofcontents.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_tableofcontents.cpp" line="83"/>
<source>End</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_tableofcontents.cpp" line="86"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_tableofcontents.cpp" line="85"/>
<source>Not Shown</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_tableofcontents.cpp" line="204"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_tableofcontents.cpp" line="203"/>
<source>Table of Contents %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35996,7 → 37389,7
<translation type="unfinished">Gjerësi Vije:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_typography.cpp" line="24"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_typography.cpp" line="25"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_typographybase.ui" line="267"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_typographybase.ui" line="286"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_typographybase.ui" line="358"/>
36025,48 → 37418,48
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_typography.cpp" line="30"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_typography.cpp" line="31"/>
<source>Displacement below the baseline of the normal font on a line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_typography.cpp" line="31"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_typography.cpp" line="32"/>
<source>Relative size of the subscript compared to the normal font</source>
<translation type="unfinished">Madhësi relative e poshtëshkrimit krahasuar me gërmat normale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_typography.cpp" line="32"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_typography.cpp" line="33"/>
<source>Displacement above the baseline of the font on a line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_typography.cpp" line="33"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_typography.cpp" line="34"/>
<source>Relative size of the superscript compared to the normal font</source>
<translation type="unfinished">Madhësi relative e mbishkrimit krahasuar me gërmat normale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_typography.cpp" line="34"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_typography.cpp" line="35"/>
<source>Displacement below the baseline of the normal font expressed as a percentage of the fonts descender</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_typography.cpp" line="35"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_typography.cpp" line="37"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_typography.cpp" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_typography.cpp" line="38"/>
<source>Line width expressed as a percentage of the font size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_typography.cpp" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_typography.cpp" line="37"/>
<source>Displacement above the baseline of the normal font expressed as a percentage of the fonts ascender</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_typography.cpp" line="38"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_typography.cpp" line="39"/>
<source>Relative size of the small caps font compared to the normal font</source>
<translation type="unfinished">Madhësi relative e gërmave të vogla krahasuar me gërmat normale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_typography.cpp" line="39"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_typography.cpp" line="40"/>
<source>Percentage increase over the font size for the line spacing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
36084,123 → 37477,148
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="45"/>
<source>Main Window</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="58"/>
<source>Appearance</source>
<translation type="unfinished">Dukje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="69"/>
<source>&amp;Language:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Gjuhë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="82"/>
<source>&amp;Theme:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Temë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="119"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="114"/>
<source>Use Small Widgets on Palettes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="143"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="138"/>
<source>Use Tabs for Documents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="167"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="162"/>
<source>&amp;Recent Documents:</source>
<translation type="unfinished">Dokumente së &amp;Fundmi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="218"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="213"/>
<source>Font Sizes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="236"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="231"/>
<source>&amp;Menus:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="246"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="263"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="241"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="258"/>
<source> pt</source>
<translation type="unfinished">pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="253"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="248"/>
<source>&amp;Palettes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="312"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="296"/>
<source>Story Editor</source>
<translation type="unfinished">Përpunues Historie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="304"/>
<source>Font:</source>
<translation type="unfinished">Gërma:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="318"/>
<source>Font Color:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="334"/>
<source>Use Smart Text Selection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="355"/>
<source>Interactivity</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="330"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="363"/>
<source>Time before resize or move starts:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="340"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="373"/>
<source> ms</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="367"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="400"/>
<source>&amp;Wheel Jump:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="418"/>
<source>Startup</source>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="442"/>
<source>Start Up</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="432"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="448"/>
<source>Show Splashscreen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="439"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="455"/>
<source>Show Startup Dialog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterface.cpp" line="43"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterface.cpp" line="48"/>
<source>Select your default language for Scribus to run with. Leave this blank to choose based on environment variables. You can still override this by passing a command line option when starting Scribus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterface.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterface.cpp" line="49"/>
<source>Choose the default window decoration and looks. Scribus inherits any available KDE or Qt themes, if Qt is configured to search KDE plugins.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterface.cpp" line="45"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterface.cpp" line="50"/>
<source>Palette windows will use smaller (space savy) widgets. Requires application restart</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterface.cpp" line="46"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterface.cpp" line="51"/>
<source>Number of recently edited documents to show in the File menu</source>
<translation type="unfinished">Numër dokumentesh përpunuar së fundmi për t&apos;u shfaqur te menuja Kartelë </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterface.cpp" line="47"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterface.cpp" line="52"/>
<source>Default font size for the menus and windows</source>
<translation type="unfinished">Madhësi parazgjedhje gërmash për menu dhe dritare</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterface.cpp" line="48"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterface.cpp" line="53"/>
<source>Default font size for the tool windows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterface.cpp" line="50"/>
<location filename="../../../scribus/ui/prefs_userinterface.cpp" line="55"/>
<source>Number of lines Scribus will scroll for each move of the mouse wheel</source>
<translation type="unfinished">Numër rreshtas të cilët do të kapërcejë Scribus-i për çdo lëvizje të rrotës së miut</translation>
</message>
36263,8 → 37681,8
<location filename="../../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="110"/>
<location filename="../../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="273"/>
<location filename="../../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="305"/>
<location filename="../../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="496"/>
<location filename="../../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="578"/>
<location filename="../../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="493"/>
<location filename="../../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="575"/>
<source>File</source>
<translation>Kartelë</translation>
</message>
36340,7 → 37758,7
<location filename="../../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="295"/>
<location filename="../../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="349"/>
<location filename="../../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="460"/>
<location filename="../../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="522"/>
<location filename="../../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="519"/>
<source>All</source>
<translation>Tërë</translation>
</message>
36347,7 → 37765,7
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="460"/>
<location filename="../../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="521"/>
<location filename="../../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="518"/>
<source>Cyan</source>
<translation>Cyan</translation>
</message>
36354,7 → 37772,7
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="460"/>
<location filename="../../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="520"/>
<location filename="../../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="517"/>
<source>Magenta</source>
<translation>Magenta</translation>
</message>
36361,7 → 37779,7
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="93"/>
<location filename="../../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="460"/>
<location filename="../../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="519"/>
<location filename="../../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="516"/>
<source>Yellow</source>
<translation>Yellow</translation>
</message>
36368,7 → 37786,7
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="460"/>
<location filename="../../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="518"/>
<location filename="../../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="515"/>
<source>Black</source>
<translation>Të zezë</translation>
</message>
36763,115 → 38181,115
<context>
<name>PropertiesPalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5334"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4803"/>
<source>Properties</source>
<translation>Veti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5336"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4805"/>
<source>X, Y, &amp;Z</source>
<translation>X, Y, &amp;Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5339"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4808"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation>&amp;Formë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5337"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4806"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>&amp;Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5338"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4807"/>
<source>&amp;Image</source>
<translation>&amp;Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5340"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4809"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation>&amp;Vijë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5341"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4810"/>
<source>&amp;Colors</source>
<translation>&amp;Ngjyra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5345"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4814"/>
<source>Name</source>
<translation>Emër</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5346"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4815"/>
<source>Geometry</source>
<translation>Gjeometri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5568"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4991"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2019"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2420"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2561"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2662"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4138"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5347"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5458"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1474"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1860"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2035"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2114"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3583"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4816"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4888"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2021"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2422"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2563"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2664"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4140"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5348"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5459"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1476"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1862"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2037"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3585"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4817"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4889"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2020"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2421"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2562"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2663"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4139"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5349"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1475"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1861"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2036"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2115"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3584"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4818"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>&amp;Gjerësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2022"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2423"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2564"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2665"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4141"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5350"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1477"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1863"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2038"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2117"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3586"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4819"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Lartësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5351"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4820"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>&amp;Rrotullim:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5352"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4821"/>
<source>Basepoint:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5353"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4822"/>
<source>Level</source>
<translation>Nivel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5354"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5359"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4823"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4826"/>
<source>Shape:</source>
<translation>Formë:</translation>
</message>
36880,7 → 38298,7
<translation type="obsolete">&amp;Përpunoni Formë...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5381"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4827"/>
<source>R&amp;ound
Corners:</source>
<translation>K&amp;ulme(new line)
36891,7 → 38309,7
<translation type="obsolete">Largësi e Tekstit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5382"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4828"/>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation>Sht&amp;ylla:</translation>
</message>
36900,48 → 38318,48
<translation type="obsolete">&amp;Boshllëk:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5389"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4834"/>
<source>To&amp;p:</source>
<translation>&amp;Sipër:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5390"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4835"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation>&amp;Poshtë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5391"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4836"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation>&amp;Majtas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5392"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4837"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation>&amp;Djathtas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5393"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4838"/>
<source>T&amp;abulators...</source>
<translation>&amp;Tabelëzues...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1060"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5453"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="855"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4883"/>
<source>Path Text Properties</source>
<translation>Veti Teksti Shtegu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5402"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4846"/>
<source>Show Curve</source>
<translation>Shfaq Kurbë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5404"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4848"/>
<source>Start Offset:</source>
<translation type="unfinished">Degëzim Vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5405"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4849"/>
<source>Distance from Curve:</source>
<translation>Largësi prej Kurbe:</translation>
</message>
36950,14 → 38368,14
<translation type="obsolete">Teksti &amp;Rrjedh Rreth Kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5412"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5418"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4856"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4862"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation type="unfinished">Kopjo Kuti Teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5413"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5419"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4857"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4863"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation>&amp;Përdorni Rrethina Vije</translation>
</message>
36966,7 → 38384,7
<translation type="obsolete">&amp;Madhësi Gërmash:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5554"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4977"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
36991,189 → 38409,188
<translation type="obsolete">Gj&amp;uhë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5455"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4885"/>
<source>&amp;Free Scaling</source>
<translation>Ripërmasim i &amp;Lirë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5460"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4890"/>
<source>X-Sc&amp;ale:</source>
<translation>X-Shk&amp;allë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5461"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4891"/>
<source>Y-Scal&amp;e:</source>
<translation>Y-Shk&amp;allë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5462"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4893"/>
<source>Scale &amp;To Frame Size</source>
<translation>Ripërmaso &amp;Sa Madhësi Kornize</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5463"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4894"/>
<source>P&amp;roportional</source>
<translation>P&amp;ërpjestimor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5466"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4897"/>
<source>Input Profile:</source>
<translation>Profil Futjesh:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5467"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4898"/>
<source>Rendering Intent:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5482"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4909"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Perceptual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5483"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4910"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Kolorimetrik Relativ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5378"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5484"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4911"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Ngopje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5485"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4912"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Kolorimetrik Absolut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4938"/>
<source>Left Point</source>
<translation>Pikë Majtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5512"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4939"/>
<source>End Points</source>
<translation>Pika Skajore</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5514"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4941"/>
<source>&amp;Basepoint:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5515"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4942"/>
<source>T&amp;ype of Line:</source>
<translation>T&amp;ip Vije:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5527"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4954"/>
<source>Line &amp;Width:</source>
<translation>&amp;Gjerësi Vije:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5531"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4958"/>
<source>Miter Join</source>
<translation type="unfinished">Hyni në Kanal...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5532"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4959"/>
<source>Bevel Join</source>
<translation type="unfinished">Hyni në Kanal...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5533"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4960"/>
<source>Round Join</source>
<translation type="unfinished">Hyni në Kanal...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5528"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4955"/>
<source>Ed&amp;ges:</source>
<translation>S&amp;kaje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5538"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4965"/>
<source>Flat Cap</source>
<translation>Majë e Sheshtë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5539"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4966"/>
<source>Square Cap</source>
<translation>Majë Katrore</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5540"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4967"/>
<source>Round Cap</source>
<translation>Majë e Rrumbullakët</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5542"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4969"/>
<source>&amp;Endings:</source>
<translation>&amp;Funde:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4856"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5595"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4335"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5018"/>
<source>No Style</source>
<translation>Pa Stil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5544"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4971"/>
<source>Cell Lines</source>
<translation>Vija Kutie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5545"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4972"/>
<source>Line at Top</source>
<translation>Vijë Sipër</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5546"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4973"/>
<source>Line at the Left</source>
<translation>Vijë Majtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5547"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4974"/>
<source>Line at the Right </source>
<translation>Vijë Djathtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5548"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4975"/>
<source>Line at Bottom</source>
<translation>Vijë Poshtë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5599"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5020"/>
<source>Name of selected object</source>
<translation>Emër i objekti të përzgjedhur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5600"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5021"/>
<source>Horizontal position of current basepoint</source>
<translation type="unfinished">GtkRregullimi për vendndodhjen horizontale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5601"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5022"/>
<source>Vertical position of current basepoint</source>
<translation type="unfinished">GtkRregullimi për vendndodhjen vertikale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5602"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5023"/>
<source>Width</source>
<translation>Gjerësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5603"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5024"/>
<source>Height</source>
<translation>Lartësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5604"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5025"/>
<source>Rotation of object at current basepoint</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5605"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5026"/>
<source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
<translation>Pikë së cilës i referohen matjet ose këndet e rrotullimeve</translation>
</message>
37182,47 → 38599,47
<translation type="obsolete">Përzgjidhni një Kyç për këtë Veprim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5613"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5029"/>
<source>Flip Horizontal</source>
<translation>Kthe Horizontalisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5614"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5030"/>
<source>Flip Vertical</source>
<translation>Kthe Vertikalisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5615"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5031"/>
<source>Move one level up</source>
<translation>Ngrije një nivel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5616"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5032"/>
<source>Move one level down</source>
<translation>Zbrite një nivel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5617"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5033"/>
<source>Move to front</source>
<translation>Zhvendos përpara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5618"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5034"/>
<source>Move to back</source>
<translation>Zhvendos prapa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5619"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5035"/>
<source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
<translation>Tregon nivelin në të cilin gjendet objekti, 0 do të thotë që objekti është në fund fare</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5620"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5036"/>
<source>Lock or unlock the object</source>
<translation>Kyç ose çkyç objektin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5621"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5037"/>
<source>Lock or unlock the size of the object</source>
<translation>Kyç ose çkyç madhësinë e objektit</translation>
</message>
37247,12 → 38664,12
<translation type="obsolete">Gërma për tekstin apo objektin e përzgjedhur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5636"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5050"/>
<source>Font Size</source>
<translation>Madhësi Gërmash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5638"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5052"/>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation>Ndryshim gjerësie shenjash</translation>
</message>
37265,12 → 38682,12
<translation type="obsolete">Ngjyrë mbushjeje teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5642"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5056"/>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5643"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5057"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation>Ngopje ngjyre teksti mbushjeje</translation>
</message>
37279,8 → 38696,8
<translation type="obsolete">Shkrim Së Prapthi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="840"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5646"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="648"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5060"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation>Ndërvijë</translation>
</message>
37293,167 → 38710,167
<translation type="obsolete">Gjuhë ndarjeje me vijë e kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5665"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5076"/>
<source>Change settings for left or end points</source>
<translation>Ndrysho rregullime për pika majtas ose në fund </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5666"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5077"/>
<source>Pattern of line</source>
<translation>Skemë vije</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5667"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5078"/>
<source>Thickness of line</source>
<translation>Trashësi vije</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5668"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5079"/>
<source>Type of line joins</source>
<translation>Tip bashkimi vije</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5669"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5080"/>
<source>Type of line end</source>
<translation>Tip fundi vije</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5670"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5081"/>
<source>Line style of current object</source>
<translation>Stil vije e objektit të çastit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5674"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5085"/>
<source>Choose the shape of frame...</source>
<translation>Zgjidhni formën e kornizës...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5675"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5086"/>
<source>Edit shape of the frame...</source>
<translation>Përpunoni formën e kornizës...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5676"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5087"/>
<source>Set radius of corner rounding</source>
<translation>Caktoni rrezen e lakimit të kulmit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5677"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5088"/>
<source>Number of columns in text frame</source>
<translation>Numër shtyllash në kornizë teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5678"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5089"/>
<source>Switches between Gap or Column width</source>
<translation>Kalon midis gjerësie Shtylle apo Boshllëku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3910"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5679"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3345"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5090"/>
<source>Distance between columns</source>
<translation>Largësi ndërmjet shtyllash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5680"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5091"/>
<source>Distance of text from top of frame</source>
<translation>Largësi teksti nga kreu i kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5681"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5092"/>
<source>Distance of text from bottom of frame</source>
<translation>Largësi teksti nga fundi i kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5682"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5093"/>
<source>Distance of text from left of frame</source>
<translation>Largësi teksti nga e majta e kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5683"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5094"/>
<source>Distance of text from right of frame</source>
<translation>Largësi teksti nga e djathta e kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5684"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5095"/>
<source>Edit tab settings of text frame...</source>
<translation>Përpunoni rregullimet tab për kornizë tekstesh...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5686"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5097"/>
<source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
<translation>Lejoje pamjen të ketë tjetër madhësi në kornizë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5687"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5098"/>
<source>Horizontal offset of image within frame</source>
<translation>Shmangje horizontale e pamjes brenda kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5688"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5099"/>
<source>Vertical offset of image within frame</source>
<translation>Shmangje vertikale e pamjes brenda kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5689"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5100"/>
<source>Resize the image horizontally</source>
<translation>Ripërmaso pamjen jorizontalisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5690"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5101"/>
<source>Resize the image vertically</source>
<translation>Ripërmaso pamjen vertikalisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5691"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5102"/>
<source>Keep the X and Y scaling the same</source>
<translation>Mbaj ndryshim të X dhe Y njësoj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5692"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5103"/>
<source>Keep the aspect ratio</source>
<translation>Ruaj përpjestim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5693"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5104"/>
<source>Make the image fit within the size of the frame</source>
<translation>Bëje pamjen të hyjë brenda madhësisë së kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5696"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5107"/>
<source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
<translation>Përdor përpjestimet e pamjes, më mirë se ata të kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5697"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5108"/>
<source>Source profile of the image</source>
<translation>Profil burim i pamjes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5698"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5109"/>
<source>Rendering intent for the image</source>
<translation type="unfinished">Të dhëna titujsh për pamje ISO9660 </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2412"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1852"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3593"/>
<source>&amp;X1:</source>
<translation>&amp;X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2413"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4149"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1853"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3594"/>
<source>X&amp;2:</source>
<translation>X&amp;2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2414"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4150"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1854"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3595"/>
<source>Y&amp;1:</source>
<translation>Y&amp;1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2415"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4151"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1855"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3596"/>
<source>&amp;Y2:</source>
<translation>&amp;Y2:</translation>
</message>
37470,12 → 38887,12
<translation type="obsolete">p</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3912"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3347"/>
<source>Column width</source>
<translation>Gjerësi shtylle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5493"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4920"/>
<source>None</source>
<translation type="unfinished">Asnjë</translation>
</message>
37494,591 → 38911,522
<translation type="obsolete">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5644"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5058"/>
<source>Right to Left Writing</source>
<translation>Shkrim nga e Majt në të Djathtë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5476"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4903"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5477"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4904"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5478"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4905"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5456"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4886"/>
<source>Actual X-DPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5457"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4887"/>
<source>Actual Y-DPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5516"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4943"/>
<source>Start Arrow:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5517"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4944"/>
<source>End Arrow:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5637"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5051"/>
<source>Offset to baseline of characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5639"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5053"/>
<source>Scaling height of characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5645"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5059"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5210"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4671"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5406"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4850"/>
<source>Fill Rule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5407"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4851"/>
<source>Even-Odd</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5408"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4852"/>
<source>Non Zero</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5640"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5054"/>
<source>Color of text stroke and/or drop shadow, depending which is chosen.If both are chosen, then they share the same color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5641"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5055"/>
<source>Color of selected text. If Outline text decoration is enabled, this color will be the fill color. If Drop Shadow Text is enabled, then this will be the top most color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5385"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4831"/>
<source>Gap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5386"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4832"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Gjerësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5409"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5415"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4853"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4859"/>
<source>Text &amp;Flow Around Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5410"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5416"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4854"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4860"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished">Çaktivizuar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5411"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5417"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4855"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4861"/>
<source>Use Frame &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5464"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4895"/>
<source>Image Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5465"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4896"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5624"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5629"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5039"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5044"/>
<source>Disable text flow from lower frames around object</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5625"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5630"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5040"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5045"/>
<source>Use the frame shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5626"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5631"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5041"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5046"/>
<source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="675"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5360"/>
<source>Transparency Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5342"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4811"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5361"/>
<source>Opacity:</source>
<translation type="unfinished">Patejdukshmëri:</translation>
<translation type="obsolete">Patejdukshmëri:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5362"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5365"/>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished">Normale</translation>
<translation type="obsolete">Normale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5366"/>
<source>Darken</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5367"/>
<source>Lighten</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5368"/>
<source>Multiply</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5369"/>
<source>Screen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5370"/>
<source>Overlay</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5371"/>
<source>Hard Light</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5372"/>
<source>Soft Light</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5373"/>
<source>Difference</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5374"/>
<source>Exclusion</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5375"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5376"/>
<source>Color Burn</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5377"/>
<source>Hue</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5379"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Ngjyrë</translation>
<translation type="obsolete">Ngjyrë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5611"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5027"/>
<source>Group the selected objects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="1271"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="3257"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="870"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="2709"/>
<source>Auto</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5627"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5632"/>
<source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. T</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5397"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4841"/>
<source>Default</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5343"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4812"/>
<source>&amp;Transparency</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5398"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4842"/>
<source>Stair Step</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5399"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4843"/>
<source>Skew</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5401"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4845"/>
<source>Flip Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5403"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4847"/>
<source>Type:</source>
<translation type="unfinished">Tip:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5414"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5420"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4858"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4864"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5421"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4865"/>
<source>Paragraph St&amp;yle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="5422"/>
<location filename="../../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="4866"/>