Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 18552 → Rev 18553

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.ca.ts
5344,22 → 5344,22
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="342"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="342"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="345"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2348"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2340"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3448"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3438"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Generant Ítems</translation>
</message>
5385,17 → 5385,17
<translation type="obsolete">ID-Creació:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="182"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="175"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>&amp;Quant a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="292"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="285"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Equip de Desenvolupament:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Contribucions des de:</translation>
</message>
5404,17 → 5404,17
<translation type="obsolete">Versió Windows:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Documentació Oficial:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Altra Documentació:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="188"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>A&amp;utors</translation>
</message>
5507,37 → 5507,42
<translation type="obsolete">Galès:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="209"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="202"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Traduccions</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="340"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="293"/>
<source>Haiku Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="335"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Pàgina principal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="342"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="337"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Referència en línia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="346"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="341"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Errors i Sol·licitud de Característiques</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Llista de correu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="220"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="213"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;En Linia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="259"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="252"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Tanca</translation>
</message>
5553,7 → 5558,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="324"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="319"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Traduccions oficials i Traductors:</translation>
</message>
5574,7 → 5579,7
<translation type="obsolete">Espanyol:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="326"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="321"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Antics Col·laboradors en Traduccions:</translation>
</message>
5583,7 → 5588,7
<translation type="obsolete">Català:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="95"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation>Quant a Scribus %1</translation>
</message>
5628,7 → 5633,7
<translation type="obsolete">Conversió Windows:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="344"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="339"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
5637,22 → 5642,22
<translation type="obsolete">Aquest panell mostra la versió, data de creació i suport de llibreries afegit a Scribus. C-C-T-F significa suport per C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. La darrera lletra és per el representador C=cairo o A=libart. Les llibreries no disponibles es mostren amb un *. També es veu la versió de Ghostscript que Scribus ha detectat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="123"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="131"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="170"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Fent servir Ghostscript versió %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="179"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>No està disponible la versió de Ghostscript</translation>
</message>
5661,7 → 5666,7
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Versió d&apos;Scribus %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="173"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>ID Compilació:</translation>
</message>
5670,12 → 5675,12
<translation type="obsolete">Aquest panell mostra la versió, data de creació i suport de llibreries d&apos;Scribus. C-C-T-F significa C=littlecms C=CUPS T=suport per TIFF F=suport per Fontconfig. La darrera lletra és el visualitzador C=cairo o A=libart. Les llibreries no suportades es mostren amb un *. Això indica la versió de Ghostscript que Scribus ha detectat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="294"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
</message>
5684,100 → 5689,94
<translation type="obsolete">Març</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="223"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="216"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="271"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="296"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="260"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="268"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="261"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="262"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="263"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="173"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="173"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation type="unfinished">Versió d&apos;Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="227"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="649"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="220"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="647"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="343"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="234"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="227"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="236"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="443"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="557"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="624"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="438"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="552"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="619"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
5793,47 → 5792,47
<translation type="obsolete">No</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
<source>Filename:</source>
<translation>Nom Fitxer:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
<source>Version:</source>
<translation>Versió:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
<source>Enabled:</source>
<translation>Activat:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
<source>Release Date:</source>
<translation>Data de sortida:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
<source>Description:</source>
<translation>Descripció:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
<source>Author(s):</source>
<translation>Autor(s):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
<source>Copyright:</source>
<translation>Copyright:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
<source>License:</source>
<translation>Llicència:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation type="unfinished">Scribus: Sobre Connectors</translation>
</message>
5888,57 → 5887,57
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Obre...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Tanca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Desa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>&amp;Anomena i Desa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>Torna a carre&amp;gar el document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation>Rec&amp;ull per Sortir...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>Get Text...</source>
<translation>Obtenir Text...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation>Afegeix &amp;Text...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<source>Get Image...</source>
<translation>Obtenir Imatge...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation>Desa &amp;Text...</translation>
</message>
5947,54 → 5946,54
<translation type="obsolete">Desa Pàgina com &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation>Desa com P&amp;DF...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>&amp;Configura Document...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>Im&amp;primir...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>&amp;Sortir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>Des&amp;fés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Refés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation>&amp;Element en mode d&apos;acció</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>T&amp;alla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Copia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Enganxa</translation>
</message>
6003,22 → 6002,22
<translation type="obsolete">Neteja C&amp;ontingut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>Selecciona &amp;Tot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation>&amp;Deselecciona Tot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation>&amp;Cerca/Reemplaça...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation>Edita Imatge...</translation>
</message>
6035,7 → 6034,7
<translation type="obsolete">Estils de &amp;Línia...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation>Pàgines &amp;Mestres...</translation>
</message>
6044,42 → 6043,42
<translation type="obsolete">&amp;Javascripts...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation>Pre&amp;ferències...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<source>%1 pt</source>
<translation>%1 pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation>&amp;Altres...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation>&amp;Esquerra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation>&amp;Centre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation>&amp;Dreta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation>&amp;Justificat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation>&amp;Forçat</translation>
</message>
6088,42 → 6087,42
<translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation>&amp;Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>S&amp;ubratllat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>Paraules sub&amp;ratllades</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>&amp;Barrat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation>Tot M&amp;ajúscules</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation>Majús&amp;cules Petites</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation>Su&amp;períndex</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation>Su&amp;bíndex</translation>
</message>
6132,77 → 6131,77
<translation type="obsolete">&amp;Esquema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation>Omb&amp;ra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation>Efectes d&apos;&amp;Imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation>&amp;Tabuladors...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>D&amp;uplica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation>Duplicació &amp;Múltiple</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<source>&amp;Transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>Es&amp;borra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>A&amp;grupa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation>Desagr&amp;upa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>Està B&amp;loquejat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>Mida bloque&amp;jada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>Envia al &amp;Fons</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Envia a &amp;Sobre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>&amp;Abaixa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>A&amp;puja</translation>
</message>
6211,102 → 6210,102
<translation type="obsolete">Envia a l&apos;àlbum de &amp;retalls</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>&amp;Atributs...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>I&amp;matge Visible</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation>Act&amp;ualitza Imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation>Ajusta el marc a l&apos;imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>Embed Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Propietats exteses d&apos;Imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation>Resolució &amp;baixa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation>Resolució &amp;Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation>&amp;Tota Resolució</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>Es un P&amp;unt de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>És una A&amp;notació de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>P&amp;ropietats Anotació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>P&amp;ropietats de Camp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>&amp;Edita Forma...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation>&amp;Ajusta Text al Camí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation>&amp;Desajusta Text del Camí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation>&amp;Combina Polígons</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>Separa &amp;Polígons</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>Corba &amp;Bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>Marc d&apos;&amp;imatge</translation>
</message>
6315,62 → 6314,62
<translation type="obsolete">&amp;Esquemes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation>&amp;Polígon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>Marc de &amp;Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation>&amp;Glyph...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<source>Sample Text</source>
<translation>Text de mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation>&amp;Insereix...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>Im&amp;porta...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation>Es&amp;borra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation>&amp;Copia...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation>&amp;Mou...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation>&amp;Aplica pàgina mestra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation>Gestiona &amp;Guies...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation>Gestiona propietats de pàgina...</translation>
</message>
6379,22 → 6378,22
<translation type="obsolete">Encabeix a la &amp;Finestra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation>&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation>&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation>&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
6403,42 → 6402,42
<translation type="obsolete">&amp;Miniatures</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>Mostra &amp;Marges</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>Mostra &amp;Marcs</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>Mostra &amp;Imatges</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>Mostra &amp;Graella</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>Mostra G&amp;uies</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>Mostra Graella &amp;Base</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation>Mostra cadena de &amp;Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation>Mostra caràcters de control</translation>
</message>
6447,72 → 6446,72
<translation type="obsolete">Mides relatives a la pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>Desplaça &amp;a la Graella</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>Des&amp;plaça a les Guies</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1612"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation>&amp;Propietats</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation>Àlbu&amp;m de retalls</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation>&amp;Capes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation>&amp;Organitza les pàgines</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Punts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Mides</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation>&amp;Historial d&apos;accions</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation>&amp;Verificador</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation>&amp;Alinea i distribueix</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1626"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>Ei&amp;nes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1627"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>Eines P&amp;DF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1628"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
<source>Select Item</source>
<translation>Tria ítem</translation>
</message>
6533,52 → 6532,53
<translation type="obsolete">Linea a &amp;mà alçada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1629"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Gira Ítem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1742"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Acosta o Allunya</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Acosta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Allunya</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation>Edita Contingut de Marc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Edita Text...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation>Enllaça Marcs de Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Desenllaça Marcs de Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1641"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation>Comptagot&amp;es</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation>Copia les propietats</translation>
</message>
6623,37 → 6623,37
<translation type="obsolete">Gestiona I&amp;matges</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1670"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation>&amp;Parteix els mots</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation>Desparteix els mots</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1674"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>&amp;Genera taula de contingut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1680"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>Quant &amp;a Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>Quant a &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>Rètols indica&amp;dors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation>&amp;Manual d&apos;Scribus...</translation>
</message>
6662,72 → 6662,72
<translation type="obsolete">&amp;Guionets Intelligents</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1756"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation>Guió no separable</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1757"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation>E&amp;spai no separable</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1758"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation>&amp;Número de pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1760"/>
<source>New Line</source>
<translation>Nova línia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1761"/>
<source>Frame Break</source>
<translation>Salt de marc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1762"/>
<source>Column Break</source>
<translation>Salt de columna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1765"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Copyright</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1766"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation>Marca registrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1767"/>
<source>Trademark</source>
<translation>Marca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1769"/>
<source>Bullet</source>
<translation>Pic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1771"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>Guionet Em</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1772"/>
<source>En Dash</source>
<translation>Guionet En</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1773"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation>Guionet Figure</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1774"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Guionet de citació</translation>
</message>
6808,37 → 6808,37
<translation type="obsolete">CJK dreta doble</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation>Commuta paletes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation>Commuta guies</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>&amp;Vista Prèvia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation>&amp;javaScripts...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation>Convertir a pàgina mestra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1678"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation>&amp;Cascada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1677"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1679"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation>&amp;Mosaic</translation>
</message>
6847,7 → 6847,7
<translation type="obsolete">&amp;Sobre connectors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>More Info...</source>
<translation>Més informació...</translation>
</message>
6860,68 → 6860,68
<translation type="obsolete">Enganxa contingut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation>Im&amp;pressió Activada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation>Inverteix &amp;horitzontalment</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation>Inverteix &amp;verticalment</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation>Mostra Guies</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1613"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation>&amp;Esquema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1768"/>
<source>Solidus</source>
<translation>Sòlids</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1770"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Punt mig</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1743"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1795"/>
<source>En Space</source>
<translation>Espai En</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1796"/>
<source>Em Space</source>
<translation>Espai Em</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1745"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1797"/>
<source>Thin Space</source>
<translation>Espai estret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1746"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1798"/>
<source>Thick Space</source>
<translation>Espai ample</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1747"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1799"/>
<source>Mid Space</source>
<translation>Espai mig</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1748"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1800"/>
<source>Hair Space</source>
<translation>Espai cabell</translation>
</message>
6942,37 → 6942,37
<translation type="obsolete">Inserir Número de Pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1750"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1802"/>
<source>ff</source>
<translation>ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1751"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1803"/>
<source>fi</source>
<translation>fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1752"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1804"/>
<source>fl</source>
<translation>fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1753"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1805"/>
<source>ffi</source>
<translation>ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1754"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1806"/>
<source>ffl</source>
<translation>ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1755"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1807"/>
<source>ft</source>
<translation>ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1756"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1808"/>
<source>st</source>
<translation>st</translation>
</message>
6981,707 → 6981,922
<translation type="obsolete">Enganxa Contingut (Absolut)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation>Es&amp;tils...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation>&amp;Esquema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation>&amp;Esquemes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Enganxa (&amp;Absolut)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>B&amp;uida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1660"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1660"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1663"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation type="unfinished">Nou des de P&amp;lantilla...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>Paste Image from Clipboard</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<source>Marks...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>Notes Styles...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>Adjust Group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<source>Insert Rows...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>Insert Columns...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>Delete Rows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Delete Columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<source>Merge Cells</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<source>Split Cells...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<source>Set Row Heights...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<source>Set Column Widths...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<source>Distribute Rows Evenly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<source>Distribute Columns Evenly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<source>Adjust Frame to Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>Adjust Table to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<source>Adjust Frame Height to Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<source>&amp;Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>Unweld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<source>Weld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<source>Edit weld item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<source>&amp;Frames...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<source>Anchor Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<source>Variable Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<source>Reference to Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
<source>Reference to Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<source>Foot/Endnote</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
<source>Edit Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
<source>Update Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1609"/>
<source>Snap to Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
<source>Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Copy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Cut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
<source>Insert Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
<source>Insert Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
<source>Insert Calligraphic Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1656"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
<source>Insert PDF Radio Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1666"/>
<source>Insert 3D Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1675"/>
<source>&amp;Update Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
<source>Test Qt Quick</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
<source>Move/Resize Value Indicator</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
<source>Copy</source>
<translation type="unfinished">Copia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<source>Cut</source>
<translation type="unfinished">Talla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<source>Paste</source>
<translation type="unfinished">Enganxa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<source>Redo</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<source>Undo</source>
<translation type="unfinished">Desfés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<source>Close the current document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<source>Export the document to PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<source>Create a new document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<source>Open an existing document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<source>Print the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<source>Save the current document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<source>Copy item properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<source>Edit contents of a frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<source>Edit text in the Story Editor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<source>Eye Dropper</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<source>Insert an arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<source>Insert a bezier curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<source>Insert a calligraphic line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<source>Insert a freehand line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<source>Insert an image frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<source>Insert a line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
<source>Insert a polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<source>Insert a render frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
<source>Insert a shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<source>Insert a spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
<source>Insert a table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<source>Insert a text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
<source>Link text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
<source>Measurements</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
<source>Insert link annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
<source>Insert text annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
<source>Insert PDF check box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
<source>Insert PDF combo box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
<source>Insert PDF list box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
<source>Insert PDF push button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
<source>Insert PDF radio button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
<source>Insert PDF text field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1738"/>
<source>Analyse the document for issues prior to exporting to PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
<source>Rotate an item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
<source>Select an item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
<source>Unlink text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
<source>Insert 3D annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1755"/>
<source>Soft &amp;Hyphen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1763"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1764"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1776"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation type="unfinished">Apòstrof</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1777"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation type="unfinished">Línia doble</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1778"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation type="unfinished">Senzill esquerra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1779"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation type="unfinished">Senzill dreta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1780"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation type="unfinished">Doble esquerra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1781"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation type="unfinished">Doble dreta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1782"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation type="unfinished">Senzill invertit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1783"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation type="unfinished">Doble invertit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1784"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation type="unfinished">Guillemet esquerra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1785"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation type="unfinished">Guillemet dret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1786"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation type="unfinished">Guillemet esquerra doble</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1787"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation type="unfinished">Guillemet dret doble</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1788"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation type="unfinished">Cometes baixes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1789"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation type="unfinished">Cometes dobles baixes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1738"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1790"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation type="unfinished">CJK esquerra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1791"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation type="unfinished">CJK dreta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1792"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation type="unfinished">CJK esquerra doble</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1793"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation type="unfinished">CJK dreta doble</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation type="unfinished">&amp;100% {400%?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1643"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1654"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1688"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1688"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1610"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1669"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1681"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1697"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1759"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>Colors and Fills...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<source>Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>Inline Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
<source>Inline Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1934"/>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Fitxer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1934"/>
<source>&amp;File</source>
<translation type="unfinished">&amp;Fitxer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1936"/>
<source>Edit</source>
<translation type="unfinished">Edició</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1936"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished">&amp;Edició</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1938"/>
<source>Style</source>
<translation type="unfinished">Estil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1938"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1888"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1940"/>
<source>Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1888"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1940"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation type="unfinished">&amp;Item</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1942"/>
<source>Insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1942"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation type="unfinished">I&amp;nsereix</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1944"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1944"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation type="unfinished">&amp;Pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1946"/>
<source>View</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1946"/>
<source>&amp;View</source>
<translation type="unfinished">&amp;Visualització</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1948"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1948"/>
<source>&amp;Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1950"/>
<source>Extras</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1950"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation type="unfinished">E&amp;xtres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1952"/>
<source>Windows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1952"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation type="unfinished">&amp;Finestres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1954"/>
<source>Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1954"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ajuda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2255"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2307"/>
<source>Plugin Menu Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2257"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2309"/>
<source>Others</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2259"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2311"/>
<source>Unicode Characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7689,7 → 7904,7
<context>
<name>AdjustCmsDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<location filename="../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>CMS Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7877,79 → 8092,79
<context>
<name>AlignDistribute</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="14"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="14"/>
<source>DockWidget</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="25"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="25"/>
<source>Align</source>
<translation type="unfinished">Alinea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="54"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Tria guia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="67"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="67"/>
<source>&amp;Relative To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="86"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="86"/>
<source>&amp;Align Sides By:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="142"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="184"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="205"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="282"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="289"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="303"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="313"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="320"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="330"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="337"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="354"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="371"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="378"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="385"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="392"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="566"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="573"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="142"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="149"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="156"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="163"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="170"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="177"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="184"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="191"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="198"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="205"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="275"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="282"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="289"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="296"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="303"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="313"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="320"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="330"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="337"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="347"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="354"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="361"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="371"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="378"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="385"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="392"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="566"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="573"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="249"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="249"/>
<source>Distribute</source>
<translation type="unfinished">Distribueix</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="439"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="439"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Distància:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="503"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="503"/>
<source>Reverse Distribution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="545"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="545"/>
<source>Swap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7980,47 → 8195,47
<context>
<name>AlignDistributePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
<source>Align and Distribute</source>
<translation>Alinea i distribueix</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="94"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="94"/>
<source>Align</source>
<translation type="unfinished">Alinea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
<source>&amp;Relative to:</source>
<translation>&amp;Relatiu a:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
<source>First Selected</source>
<translation>Primer seleccionat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
<source>Last Selected</source>
<translation>Darrer seleccionat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
<source>Page</source>
<translation>Pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="102"/>
<source>Margins</source>
<translation>Marges</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<source>Guide</source>
<translation>Guia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="104"/>
<source>Selection</source>
<translation>Selecció</translation>
</message>
8033,12 → 8248,12
<translation type="obsolete">Alinea els costats esquerres dels objectes al costat dret del de mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
<source>Align bottoms</source>
<translation>Alinea costats inferiors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
<source>Align right sides</source>
<translation>Alinea costats drets</translation>
</message>
8047,17 → 8262,17
<translation type="obsolete">Alinea els costats superiors dels objectes al costat inferior del de mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
<source>Center on vertical axis</source>
<translation>Centra a l&apos;eix vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="129"/>
<source>Align left sides</source>
<translation>Alinea costats esquerres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="131"/>
<source>Center on horizontal axis</source>
<translation>Centra a l&apos;eix horitzontal</translation>
</message>
8066,17 → 8281,17
<translation type="obsolete">Alinea els costats inferior dels objectes al costat superior del de mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
<source>Align tops</source>
<translation>Alinea costats superiors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation>&amp;Tria guia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="95"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="95"/>
<source>Distribute</source>
<translation type="unfinished">Distribueix</translation>
</message>
8089,17 → 8304,17
<translation type="obsolete">Distribueix segons el valor els espais horitzontals</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="145"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="145"/>
<source>Distribute right sides equidistantly</source>
<translation>Distribueix proporcionalment els costats drets </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="147"/>
<source>Distribute bottoms equidistantly</source>
<translation>Distribueix proporcionalment els costats inferiors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="149"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="149"/>
<source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
<translation>Distribueix horitzontalment proporcionats els centres</translation>
</message>
8112,32 → 8327,32
<translation type="obsolete">Fer que els espais verticals entre objectes siguin de la mida especificada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="155"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="155"/>
<source>Distribute left sides equidistantly</source>
<translation>Distribueix proporcionalment els costats esquerres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="157"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="157"/>
<source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
<translation>Distribueix verticalment proporcionats els centres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="159"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="159"/>
<source>Distribute tops equidistantly</source>
<translation>Distribueix proporcionalment els costats superiors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation>&amp;Distància:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="170"/>
<source>Distribute the items with the distance specified</source>
<translation>Distribueix els ítems amb la distància especificada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
<source>None Selected</source>
<translation>Res seleccionat</translation>
</message>
8154,117 → 8369,117
<translation type="obsolete">&amp;Desbloqueja tot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="477"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="477"/>
<source>Y: %1%2</source>
<translation>Y: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="485"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="485"/>
<source>X: %1%2</source>
<translation>X: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
<source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
<source>&amp;Align Sides By:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="119"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="119"/>
<source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
<source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="133"/>
<source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="140"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="151"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="151"/>
<source>Make vertical gaps between items equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="153"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="153"/>
<source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="161"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="161"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="172"/>
<source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="176"/>
<source>Swap items to the left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="177"/>
<source>Swap items to the right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="165"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="165"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="111"/>
<source>Move</source>
<translation type="unfinished">Mou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
<source>Resize</source>
<translation type="unfinished">Canvia la mida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
<source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item do one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="163"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="163"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="106"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="106"/>
<source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="115"/>
<source>The location of the selected guide to align to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8272,27 → 8487,27
<context>
<name>AlignSelect</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="110"/>
<source>Align Text Left</source>
<translation>Alinea Text Esquerra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="111"/>
<source>Align Text Right</source>
<translation>Alinea Text Dreta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="112"/>
<source>Align Text Center</source>
<translation>Centra Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="113"/>
<source>Align Text Justified</source>
<translation>Justifica Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="114"/>
<source>Align Text Forced Justified</source>
<translation>Justificació forçada de Text</translation>
</message>
8857,103 → 9072,103
<context>
<name>Annota</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="47"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="47"/>
<source>Annotation Properties</source>
<translation>Propietats de l&apos;Anotació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="77"/>
<source>Text</source>
<translation>Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="78"/>
<source>Link</source>
<translation>Enllaç</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="79"/>
<source>External Link</source>
<translation>Enllaç Extern</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="80"/>
<source>External Web-Link</source>
<translation>Enllaç Web</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="117"/>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Opcions</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="122"/>
<source>Icon:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="124"/>
<source>Note</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="125"/>
<source>Comment</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="126"/>
<source>Key</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="127"/>
<source>Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="128"/>
<source>NewParagraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="129"/>
<source>Paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="130"/>
<source>Insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
<source>Cross</source>
<translation type="unfinished">Creu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="132"/>
<source>Circle</source>
<translation type="unfinished">Cercle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="137"/>
<source>Annotation is Open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="143"/>
<source>Destination</source>
<translation>Destí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="196"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="196"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="206"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
<source>Open</source>
<translation>Obre</translation>
</message>
8962,27 → 9177,27
<translation type="obsolete">Documents PDF (*.pdf);;Tots els fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="82"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Tipus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="154"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="154"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>C&amp;anvia...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="174"/>
<source>&amp;Page:</source>
<translation>&amp;Pàgina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="199"/>
<source>&amp;X-Pos</source>
<translation>Posició &amp;X</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="208"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>Posició &amp;Y:</translation>
</message>
8995,12 → 9210,12
<translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="156"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="156"/>
<source>Export absolute Filename</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9012,12 → 9227,12
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
<source>Apply Master Page</source>
<translation>Aplica pàgina mestra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
<source>&amp;Master Page:</source>
<translation>Pàgina &amp;Mestra:</translation>
</message>
9030,7 → 9245,7
<translation type="obsolete">&amp;Pàgina Actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
9039,7 → 9254,7
<translation type="obsolete">Pàgines par&amp;elles</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
<source>Alt+E</source>
<translation>Alt+E</translation>
</message>
9048,7 → 9263,7
<translation type="obsolete">Pàgines se&amp;nars</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
9057,7 → 9272,7
<translation type="obsolete">&amp;Totes les pàgines</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
9066,7 → 9281,7
<translation type="obsolete">&amp;Dins del rang</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
<source>Alt+W</source>
<translation>Alt+W</translation>
</message>
9075,57 → 9290,57
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Aplica la plantilla a les pàgines parells, senars o totes dins del següent rang&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
<source>Apply to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
<source>Current &amp;Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
<source>&amp;Even Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>O&amp;dd Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
<source>&amp;All Pages</source>
<translation type="unfinished">&amp;Totes les pàgines</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="282"/>
<source>&amp;Within Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
<source>to</source>
<translation>a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="287"/>
<source>Alt+O</source>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="289"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="282"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="284"/>
<source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
<translation>Aplica la pàgina mestra a les pàgines parells, senars o a totes les pàgines del rang</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
<source>Possible Hyphenation</source>
<translation type="unfinished">Possible partició</translation>
</message>
9176,32 → 9391,32
<context>
<name>ArcVectorBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="23"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="23"/>
<source>Edit Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="31"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="31"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="51"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="51"/>
<source>End Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="71"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="71"/>
<source>Height:</source>
<translation type="unfinished">Alçada:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="88"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="88"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Amplada:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="122"/>
<source>End Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9209,22 → 9424,22
<context>
<name>ArcWidgetBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="26"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="26"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="36"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="36"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="56"/>
<source>End Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="117"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation type="unfinished">Polígon de Mostra</translation>
</message>
9239,27 → 9454,27
<context>
<name>AspellPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
<source>Spell-checking support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="80"/>
<source>0.1</source>
<translation type="unfinished">200% {0.1?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="38"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="38"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="76"/>
<source>Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="104"/>
<source>Aspell Plugin Error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9267,27 → 9482,27
<context>
<name>AspellPluginBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="14"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="14"/>
<source>Spell Check</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="119"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="119"/>
<source>Replacement:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="195"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="195"/>
<source>The currently active dictionary. Scribus uses Aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="279"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="279"/>
<source>&amp;Add Word</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="307"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="307"/>
<source>&amp;Change</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9296,67 → 9511,67
<translation type="obsolete">S&amp;urt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="46"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="46"/>
<source>Not in Dictionary:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="71"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="71"/>
<source>Word that was not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="126"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="126"/>
<source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="182"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="182"/>
<source>Active Dictionary: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="226"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="226"/>
<source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="229"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="229"/>
<source>&amp;Ignore</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ignora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="248"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="248"/>
<source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="251"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="251"/>
<source>I&amp;gnore All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="276"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="276"/>
<source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="304"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="304"/>
<source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="332"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="332"/>
<source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="335"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="335"/>
<source>Change A&amp;ll</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="373"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="373"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Tanca</translation>
</message>
9364,69 → 9579,69
<context>
<name>AspellPluginImpl</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<source>Loaded </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<source>default </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="106"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="106"/>
<source>Spell Checker Plugin Failed to Initialise.
Configuration invalid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="113"/>
<source>Spell Checker Plugin Failed to Initialise.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="115"/>
<source>No Aspell dictionaries could be found.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="391"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="391"/>
<source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="393"/>
<source> by adding it to the session list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="414"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="414"/>
<source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="267"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<source> Aspell dictionary.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="268"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="460"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="268"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="460"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="81"/>
<source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="461"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="461"/>
<source>Do you want start from the beginning of the selection with new language selected?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9434,32 → 9649,32
<context>
<name>AutoformButtonGroup</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
<source>Arrows</source>
<translation type="unfinished">Fletxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
<source>Flow Chart</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
<source>Jigsaw</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1284"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1284"/>
<source>Specials</source>
<translation type="unfinished">Especials</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
<source>Default Shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9475,12 → 9690,12
<translation type="obsolete">Interfície Scribus pel Pure Postscript Barcode Writer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<source>&amp;Barcode...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9488,37 → 9703,37
<context>
<name>BarcodeGenerator</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="343"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="343"/>
<source>Error opening file: %1</source>
<translation>Error obrint el fitxer: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
<source>12 or 13 digits</source>
<translation>12 o 13 dígits</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
<source>8 digits</source>
<translation>8 dígits</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
<source>11 or 12 digits</source>
<translation>11 o 12 dígits</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
<source>7 or 8 digits</source>
<translation>7 o 8 dígits</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
<source>5 digits</source>
<translation>5 dígits</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
<source>2 digits</source>
<translation>2 dígits</translation>
</message>
9527,66 → 9742,66
<translation type="obsolete">9 o 10 dígits separats per guions</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
<source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
<translation>Número variable de caràcters, dígits i qualsevol dels símbols -, *$/+%.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
<source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
<translation>Número variable de caràcters i símbols de funcions especials, començant pel caràcter d&apos;inici del conjunt de caràcters. UCC/EAN-128s ha de tenir obligatòriament un símbol FNC 1 i anirà seguit pel caràcter d&apos;inici.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
<source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
<translation>Número variable de dígits i algun dels símbols -$:/.+ABCD.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
<source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
<translation>Número variable de dígits. Un ITF-14 són 14 caràcters i no tenen dígit de comprovació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="85"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
<source>Variable number of digits</source>
<translation>Número variabble de dígits</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
<source>Variable number of digits and capital letters</source>
<translation>Número variable de dígits i de lletres capitals</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
<source>Variable number of hexadecimal characters</source>
<translation>Número variable de caràcters hexadecimals</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="102"/>
<source>Variable number of characters, digits and any symbols.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="109"/>
<source>Barcode</source>
<translation type="unfinished">Codi de Barres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="377"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="377"/>
<source>Barcode incomplete</source>
<translation>Codi de Barres incomplert</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
<source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="167"/>
<source>Select Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9602,22 → 9817,22
<translation type="obsolete">Codi de Barres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="135"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="135"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Tipus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
<source>Select one of the available barcode type here</source>
<translation>Tria un dels tipus de codi de barres disponibles</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="108"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="108"/>
<source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
<translation>La representació numèrica del codi. Mira el missatge de sota</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="98"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="98"/>
<source>Reset the barcode samples</source>
<translation>Reinicia els exemples de codi de barres</translation>
</message>
9626,12 → 9841,12
<translation type="obsolete">&amp;Inclou text en el codi de barres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="76"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="76"/>
<source>Alt+I</source>
<translation>Alt+I</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="70"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="70"/>
<source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
<translation>Si està marcat, també hi haurà números en el codi de barres</translation>
</message>
9640,87 → 9855,87
<translation type="obsolete">Espai blanc &amp;reservat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="63"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="63"/>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="57"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="57"/>
<source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
<translation>Dibuixa fletxes per estar segur de l&apos;espai del costat del codi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="34"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="34"/>
<source>Incl&amp;ude Checksum Digit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="47"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="47"/>
<source>I&amp;nclude Checksum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="60"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="60"/>
<source>&amp;Guard Whitespace</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="73"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="73"/>
<source>&amp;Include Text in Barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="151"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="151"/>
<source>Colors</source>
<translation>Colors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="173"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="173"/>
<source>&amp;Background</source>
<translation>Sego&amp;n Pla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="176"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="176"/>
<source>Alt+B</source>
<translation>Alt+B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="170"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="170"/>
<source>Background color - under the code lines</source>
<translation>Color de fons - sota les línies del codi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
<source>&amp;Lines</source>
<translation>&amp;Liníes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="208"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="208"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="202"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="202"/>
<source>Color of the lines in barcode</source>
<translation>Color de les línies del codi de barres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>&amp;Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="240"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="240"/>
<source>Alt+T</source>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
<source>Color of the text and numbers</source>
<translation>Color del text i dels números</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="269"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="269"/>
<source>Hints and help is shown here</source>
<translation>L&apos;ajuda i les proves es veuen aquí</translation>
</message>
9733,7 → 9948,7
<translation type="obsolete">Fes que el dígit de comprovació sigui visible</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="115"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="115"/>
<source>Co&amp;de:</source>
<translation>Co&amp;di:</translation>
</message>
9742,12 → 9957,12
<translation type="obsolete">I&amp;ncloure comprovació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="50"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="50"/>
<source>Alt+N</source>
<translation>Alt+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="44"/>
<source>Generate and include a checksum in barcode</source>
<translation>Genera i inclou un codi de barres de comprovació</translation>
</message>
9756,22 → 9971,22
<translation type="obsolete">Inclo&amp;u dígit de comprovació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="37"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="37"/>
<source>Alt+U</source>
<translation>Alt+U</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="31"/>
<source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
<translation>Incloure el dígit de comprovació en el text del codi de barres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="16"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="16"/>
<source>Insert Barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="25"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="25"/>
<source>Format</source>
<translation type="unfinished">Format</translation>
</message>
9779,7 → 9994,7
<context>
<name>Biblio</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1750"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1967"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Àlbum de retalls</translation>
</message>
9824,12 → 10039,12
<translation type="obsolete">Visualització &amp;Previa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="998"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1153"/>
<source>Rename</source>
<translation>Reanomena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1155"/>
<source>Delete</source>
<translation>Esborra</translation>
</message>
9848,27 → 10063,27
<translation type="obsolete">D&apos;acord</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1592"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1671"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1716"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1724"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1809"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1888"/>
<source>Object</source>
<translation>Objecte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1065"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1254"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1674"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1220"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1409"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1600"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1728"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1891"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nom:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1065"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1674"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1220"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1600"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1728"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1891"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Nova Entrada</translation>
</message>
9879,7 → 10094,7
Si us plau, tria&apos;n un altre.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="761"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="916"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation>Tria el directori de l&apos;àlbum de detalls</translation>
</message>
9888,78 → 10103,78
<translation type="obsolete">Tria un Directori</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="806"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="961"/>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1751"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1968"/>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1754"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1971"/>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1005"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1160"/>
<source>Copy To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1161"/>
<source>Move To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="606"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="760"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="761"/>
<source>Main</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1756"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="734"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1973"/>
<source>Hide Directories</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="589"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1759"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="744"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1976"/>
<source>Open Directories in a new tab</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="608"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="609"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="763"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="764"/>
<source>Copied Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1254"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1409"/>
<source>New Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="808"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="963"/>
<source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1757"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="737"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1974"/>
<source>Hide Images</source>
<translation type="unfinished">Amaga Imatges</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1758"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="740"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1975"/>
<source>Hide Vector files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="994"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1149"/>
<source>Paste to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9968,32 → 10183,32
<translation type="obsolete">Anomena i Desa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1044"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1199"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Tanca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1047"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1202"/>
<source>Delete Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1209"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1364"/>
<source>Do you really want to delete all entries?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1752"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1969"/>
<source>Go up one Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1753"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1970"/>
<source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1755"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1972"/>
<source>Configure the scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
10020,7 → 10235,7
<context>
<name>BookPalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/bookmarkpalette.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/ui/bookmarkpalette.cpp" line="48"/>
<source>Bookmarks</source>
<translation>Punts</translation>
</message>
10028,107 → 10243,107
<context>
<name>ButtonIcon</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="29"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="29"/>
<source>Icon Placement</source>
<translation>Col·locació d&apos;Icones</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="38"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="38"/>
<source>Layout:</source>
<translation>Format:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption only</source>
<translation>Només Put</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Icon only</source>
<translation>Només Icona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption below Icon</source>
<translation>Ròtul sota la Icona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption above Icon</source>
<translation>Ròtul sobre la Icona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption right to Icon</source>
<translation>Ròtul a la dreta de la icona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption left to Icon</source>
<translation>Ròtul a l&apos;esquerra de la icona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption overlays Icon</source>
<translation>Ròtul al damunt de la icona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="50"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="50"/>
<source>Scale:</source>
<translation>Escala:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
<source>Always</source>
<translation>Sempre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
<source>When Icon is too small</source>
<translation>Quan la Icona és massa petita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
<source>When Icon is too big</source>
<translation>Quan la Icona és massa gran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
<source>Never</source>
<translation>Mai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="63"/>
<source>Scale How:</source>
<translation>Escala com:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="66"/>
<source>Proportional</source>
<translation>Proporcional</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="67"/>
<source>Non Proportional</source>
<translation>No Proporcional</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="90"/>
<source>Icon</source>
<translation>Icona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="117"/>
<source>OK</source>
<translation>D&apos;acord</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="121"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Cancel·la</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="124"/>
<source>Reset</source>
<translation>Reiniciar</translation>
</message>
10168,27 → 10383,27
<translation type="obsolete">Intents de representació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="26"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="26"/>
<source>Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Perceptual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Colorimètric Relatiu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Saturació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Colorimètric Absolut</translation>
</message>
10294,12 → 10509,12
<context>
<name>CMSPrefsBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="20"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="20"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="32"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="32"/>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation type="unfinished">&amp;Activar Gestió del Color</translation>
</message>
10308,67 → 10523,67
<translation type="obsolete">Perfils de Sistema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="54"/>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="70"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="70"/>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation type="unfinished">Perfil de color per defecte per imatges RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="77"/>
<source>&amp;CMYK Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="93"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="93"/>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation type="unfinished">Perfil de color per defecte per imatges CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="100"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="100"/>
<source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="116"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="116"/>
<source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="123"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="123"/>
<source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="139"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="139"/>
<source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="245"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="245"/>
<source>Document Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="278"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="278"/>
<source>Simulate printer on Screen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="313"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="313"/>
<source>Monitor Profile</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="325"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="325"/>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Monitor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="341"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="341"/>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="unfinished">Perfil de color que has generat o rebut del fabricant
10375,17 → 10590,17
Aquest perfil hauria de ser específic del teu monitor i no un perfil genèric (ex.sRGB).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="146"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="146"/>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation type="unfinished">Imp&amp;ressora:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="42"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="42"/>
<source>Document Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="162"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="162"/>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="unfinished">Perfil de color del fabricant del teu model d&apos;impressora.
10396,29 → 10611,29
<translation type="obsolete">Intents de representació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="188"/>
<source>Images:</source>
<translation type="unfinished">Imatges:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="204"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="204"/>
<source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="212"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="212"/>
<source>Sol&amp;id Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="228"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="228"/>
<source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="274"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="274"/>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation type="unfinished">Activa &apos;soft proofing&apos; de com els colors dels documents s&apos;imprimiran,
10429,18 → 10644,18
<translation type="obsolete">Sim&amp;ula Impressora en Pantalla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="285"/>
<source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="289"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="289"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="296"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="296"/>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation type="unfinished">Mètode de mostrar colors per pantalla que poden no imprimir-se bé.
10447,12 → 10662,12
Això requereix perfils molt acurats i serveix només d&apos;avís.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="300"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="300"/>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation type="unfinished">Marca colors fora de &amp;Gama</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="263"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="263"/>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation type="unfinished">La Compensació de Punt Negre és un mètode per millorar el contrast en fotos.
10459,12 → 10674,12
Es recomana activar-lo si tens colors en el teu document.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="176"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="176"/>
<source>Document Rendering Intents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="267"/>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation type="unfinished">Usar Compensació de &amp;Punt negre</translation>
</message>
10472,52 → 10687,64
<context>
<name>CMYKChoose</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="90"/>
<source>Edit Color</source>
<translation>Edita Color</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="99"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nom:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="109"/>
<source>Color &amp;Model</source>
<translation>&amp;Model de Color</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="842"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="849"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="632"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="842"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="849"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="115"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="384"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="854"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="384"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="854"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="707"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="707"/>
<source>Web Safe RGB</source>
<translation>RGB per Web</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="133"/>
<source>New</source>
<translation>Nou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="150"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="150"/>
<source>Old</source>
<translation>Vell</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="938"/>
<source>You cannot create a color without a name.
Please give it a name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="954"/>
<source>The name of the color already exists.
Please choose another one.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">D&apos;ac&amp;ord</translation>
</message>
10530,71 → 10757,71
<translation type="obsolete">Mapa de Colors HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="657"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="235"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="657"/>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="257"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="338"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="655"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="656"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="257"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="284"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="338"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="654"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="655"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="656"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="262"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="658"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="262"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="658"/>
<source>M:</source>
<translation>M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="289"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="659"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="289"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="659"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="316"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="316"/>
<source>K:</source>
<translation>K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="413"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="413"/>
<source>Dynamic Color Bars</source>
<translation>Barra de Colors dinàmica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="411"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="411"/>
<source>Static Color Bars</source>
<translation>Barra estàtica de Colors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="191"/>
<source>Scribus Swatches</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="195"/>
<source>User Swatches</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="696"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="696"/>
<source>R:</source>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="697"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="697"/>
<source>G:</source>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="698"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="698"/>
<source>B:</source>
<translation>B:</translation>
</message>
10621,7 → 10848,7
És un nom reservat per un color transparent</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="123"/>
<source>Is Spot Color</source>
<translation>És Spot Color</translation>
</message>
10630,7 → 10857,7
<translation type="obsolete">És Registration Color</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="945"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="945"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation>No es pot crear un color anomenat &quot;%1&quot;.
10641,31 → 10868,19
<translation type="obsolete">El nom del color no és únic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="954"/>
<source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="359"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="359"/>
<source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="727"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="728"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="727"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="728"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="938"/>
<source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="199"/>
<source>HSV Color Map</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
10700,241 → 10915,241
<translation type="obsolete">Brillantor a tot color</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="320"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="320"/>
<source>Merging colors</source>
<translation type="unfinished">Barrejant colors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
<source>Error: </source>
<translation type="unfinished">Error: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation type="unfinished">El color %1 ja existeix!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="331"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="331"/>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation type="unfinished">Afegit el color %1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="335"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="335"/>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation type="unfinished">Obrint el gestor de colors.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="338"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="338"/>
<source>Color Merging</source>
<translation type="unfinished">Barrejant colors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="487"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="487"/>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation type="unfinished">No puc trobar el color demanat. Potser has triat negre, gris o blanc. No hi ha forma de processar aquest color.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation type="unfinished">Roda de colors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="45"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="45"/>
<source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
<source>Result Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="322"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="77"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="322"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="unfinished">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="543"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="82"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="543"/>
<source>RGB</source>
<translation type="unfinished">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="729"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="87"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="729"/>
<source>HSV</source>
<translation type="unfinished">HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="106"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="106"/>
<source>Colors of your chosen color scheme.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="116"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="116"/>
<source>Color Scheme Method</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="142"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="142"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="unfinished">Àngle:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="152"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="152"/>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="unfinished">Diferència entre el valor triat i els marcats. Mireu la documentació per tenir més informació.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="167"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="167"/>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="unfinished">Tria un dels mètodes per crear un esquema de colors. Mira la documentació per més informació.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation type="unfinished">Barreja els colors creats als colors del document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="204"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="204"/>
<source>&amp;Merge</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="207"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="207"/>
<source>Alt+M</source>
<translation type="unfinished">Alt+M</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="214"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="214"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="unfinished">Substitueix els colors creats als colors del document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="217"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="217"/>
<source>&amp;Replace</source>
<translation type="unfinished">&amp;Remplaça</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="220"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="220"/>
<source>Alt+R</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="unfinished">Deixa els colors com estan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="230"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="230"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="233"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="233"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="242"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="242"/>
<source>Preview:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="266"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="266"/>
<source>Sample color scheme.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="285"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="285"/>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="unfinished">Simula els defectes de visió comuns aquí. Tria le tipus per defecte.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="292"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="292"/>
<source>Vision Defect Type:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="342"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="342"/>
<source>C:</source>
<translation type="unfinished">C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="412"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="442"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="352"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="382"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="412"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="442"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="372"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="372"/>
<source>M:</source>
<translation type="unfinished">M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="402"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="402"/>
<source>Y:</source>
<translation type="unfinished">Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="432"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="432"/>
<source>K:</source>
<translation type="unfinished">K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="462"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="838"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="462"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="838"/>
<source>RGB:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="498"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="685"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="498"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="685"/>
<source>HSV:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="571"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="571"/>
<source>R:</source>
<translation type="unfinished">R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="598"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="598"/>
<source>G:</source>
<translation type="unfinished">G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="625"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="625"/>
<source>B:</source>
<translation type="unfinished">B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="874"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="652"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="874"/>
<source>CMYK:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="757"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="757"/>
<source>H:</source>
<translation type="unfinished">H:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="784"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="784"/>
<source>S:</source>
<translation type="unfinished">S:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="811"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="811"/>
<source>V:</source>
<translation type="unfinished">V:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">Document</translation>
</message>
11045,37 → 11260,37
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2435"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2463"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2435"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2463"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2448"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2448"/>
<source>X: %1</source>
<translation type="unfinished">X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2455"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2455"/>
<source>Y: %1</source>
<translation type="unfinished">Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2471"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2471"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2473"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2473"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2485"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2492"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2485"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2492"/>
<source>Angle: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11083,17 → 11298,17
<context>
<name>CanvasMode_EyeDropper</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="168"/>
<source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
<translation type="unfinished">El color triat no existeix en el conjunt de colors del document. Tria un nom per aquest color.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="171"/>
<source>Color Not Found</source>
<translation type="unfinished">Color no trobat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="181"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="175"/>
<source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
<translation type="unfinished">El nom seleccionat ja existeix. Tria un nom diferent per aquest color.</translation>
</message>
11101,17 → 11316,17
<context>
<name>CanvasMode_FrameLinks</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="188"/>
<source>Linking Text Frames</source>
<translation type="unfinished">Enllaçant Marcs de Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="198"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="192"/>
<source>Before</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="193"/>
<source>After</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11119,44 → 11334,44
<context>
<name>CanvasMode_Normal</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="389"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="389"/>
<source>Go to Page %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="391"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="391"/>
<source>Go to URL %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="393"/>
<source>Go to Page %1 in File %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="434"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="434"/>
<source>Overflow Characters: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1535"/>
<source>Page %1 does not exist!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1541"/>
<source>Link Target is Web URL.
URL: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1547"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Informació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1546"/>
<source>Link Target is external File.
File: %1
Page: %2</source>
11163,12 → 11378,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1814"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1813"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Tots els Formats Suportats</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1842"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1841"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Obre</translation>
</message>
11176,9 → 11391,9
<context>
<name>CellStyleComboBox</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="145"/>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="145"/>
<location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="158"/>
<location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="169"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Sense Estil</translation>
</message>
11186,17 → 11401,17
<context>
<name>CgmPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="191"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="194"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="441"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="441"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Generant Ítems</translation>
</message>
11387,33 → 11602,33
<translation type="obsolete">Pots veure una previsualització si prems i deixes anar el botó dret. La tecla d&apos;inserir l&apos;insereix a la selecció i la tecla d&apos;esborrar </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="28"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="28"/>
<source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="226"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="226"/>
<source>Choose a filename to open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="260"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="302"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="302"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Error</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="261"/>
<source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="303"/>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation type="unfinished">No puc escriure el fitxer %1. {1?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="13"/>
<source>Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11422,22 → 11637,22
<translation type="obsolete">&amp;Cerca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="311"/>
<source>Empty the Palette?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="312"/>
<source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.ui" line="24"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="24"/>
<source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="275"/>
<source>Save Quick Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11445,173 → 11660,173
<context>
<name>CharSelectEnhanced</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="208"/>
<source>Full Character Set</source>
<translation type="unfinished">Conjunt de caràcters sencer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="213"/>
<source>Basic Latin</source>
<translation type="unfinished">Llatí bàsic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="219"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="219"/>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation type="unfinished">Suplement Llatí-1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="225"/>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation type="unfinished">Llatí Extès-A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="231"/>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation type="unfinished">Llatí Extès-B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="237"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="237"/>
<source>General Punctuation</source>
<translation type="unfinished">Puntuació general</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="243"/>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation type="unfinished">Super i subíndex</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="249"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="249"/>
<source>Currency Symbols</source>
<translation type="unfinished">Símbols monetaris</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="255"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="255"/>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation type="unfinished">Símbols de tipus carta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="261"/>
<source>Number Forms</source>
<translation type="unfinished">Formularis numèrics</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="267"/>
<source>Arrows</source>
<translation type="unfinished">Fletxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="273"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="273"/>
<source>Mathematical Operators</source>
<translation type="unfinished">Operadors matemàtics</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="279"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="279"/>
<source>Box Drawing</source>
<translation type="unfinished">Dibuixant caixes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="285"/>
<source>Block Elements</source>
<translation type="unfinished">Bloqueija Elements</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="291"/>
<source>Geometric Shapes</source>
<translation type="unfinished">Formes geomètriques</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="297"/>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation type="unfinished">Símbols diversos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="303"/>
<source>Dingbats</source>
<translation type="unfinished">Caràcters decoratius</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="309"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="309"/>
<source>Small Form Variants</source>
<translation type="unfinished">Variants petites del formulari</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="315"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="315"/>
<source>Ligatures</source>
<translation type="unfinished">Lligatures</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="321"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="321"/>
<source>Specials</source>
<translation type="unfinished">Especials</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="327"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="327"/>
<source>Greek</source>
<translation type="unfinished">Grec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="333"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="333"/>
<source>Greek Extended</source>
<translation type="unfinished">Grec extès</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="339"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="339"/>
<source>Cyrillic</source>
<translation type="unfinished">Ciríl·lic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="345"/>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation type="unfinished">Suplement Ciríl·lic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="351"/>
<source>Arabic</source>
<translation type="unfinished">Àrab</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="357"/>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation type="unfinished">Àrab extès A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="363"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="363"/>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation type="unfinished">Àrab extès B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="369"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="369"/>
<source>Hebrew</source>
<translation type="unfinished">Hebreu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="13"/>
<source>Enhanced Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="19"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="19"/>
<source>&amp;Font:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Font:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="45"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="45"/>
<source>C&amp;haracter Class:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="77"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="96"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="96"/>
<source>Insert &amp;Code:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="106"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="106"/>
<source>Type in a four digit Unicode value directly here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11620,27 → 11835,27
<translation type="obsolete">Escriu directament un valor unicode de 4 dígits aquí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="131"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="131"/>
<source>Glyphs to Insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="171"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="171"/>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation type="unfinished">Insereix el caràcter a la posició del cursor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="174"/>
<source>&amp;Insert</source>
<translation type="unfinished">&amp;Insereix</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="184"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="184"/>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation type="unfinished">Esborra la selecció actual.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="187"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="187"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished">B&amp;uida</translation>
</message>
11648,9 → 11863,9
<context>
<name>CharStyleComboBox</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="103"/>
<location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="114"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Sense Estil</translation>
</message>
11665,7 → 11880,7
<context>
<name>CharTableView</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/chartableview.cpp" line="22"/>
<location filename="../../scribus/chartableview.cpp" line="22"/>
<source>Delete</source>
<translation type="unfinished">Esborra</translation>
</message>
11673,22 → 11888,22
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="677"/>
<source>Glyphs missing</source>
<translation>Glyphs perduts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="678"/>
<source>Text overflow</source>
<translation>Sobreeiximent de text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="672"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
<source>Object is not on a Page</source>
<translation>L&apos;objecte no és a la pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="680"/>
<source>Missing Image</source>
<translation>Imatge perduda</translation>
</message>
11697,37 → 11912,44
<translation type="obsolete">La imatge té un valor de DPI inferior a %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="677"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="684"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation>L&apos;objecte té transparències</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="678"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="685"/>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation>L&apos;objecte és una anotació PDF o un camp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="686"/>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation>L&apos;objecte és un PDF inserit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="330"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="324"/>
<source>Document</source>
<translation>Document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="332"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="326"/>
<source>No Problems found</source>
<translation>No s&apos;hi troben problemes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="558"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="566"/>
<source>Issues: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="574"/>
<source>Page </source>
<translation>Pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="622"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="636"/>
<source>Free Objects</source>
<translation>Allibera objectes</translation>
</message>
11736,131 → 11958,141
<translation type="obsolete">S&apos;han trobat problemes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="655"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="662"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Verificador</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="657"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<source>Items</source>
<translation>Ítems</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="657"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<source>Problems</source>
<translation>Problemes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="662"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="669"/>
<source>Current Profile:</source>
<translation>Perfil actual:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="640"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation>&amp;Ignora errors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
<source>Check again</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="680"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="687"/>
<source>Image is GIF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="333"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="327"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">D&apos;acord</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="348"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="340"/>
<source>After Marks update document was changed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="355"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="347"/>
<source>Layers</source>
<translation type="unfinished">Capes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="374"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="366"/>
<source>Transparency used</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="379"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="371"/>
<source>Blendmode used</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="384"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="376"/>
<source>Print/Visible Mismatch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="392"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="383"/>
<source>Layer &quot;%1&quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="397"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="485"/>
<source>Issue(s): %1</source>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="690"/>
<source>Object colorspace is not CMYK or spot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="408"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="691"/>
<source>Imported document contains non embedded fonts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="693"/>
<source>Applied master page has different page destination (left, middle, right side)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="397"/>
<source>Master Pages</source>
<translation type="unfinished">Pàgines mestres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="658"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
<source>Layer</source>
<translation type="unfinished">Capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="675"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="682"/>
<source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="676"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="683"/>
<source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="681"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="688"/>
<source>Annotation uses a non TrueType font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="682"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="689"/>
<source>Image dimension is smaller than its frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="666"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="667"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="674"/>
<source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="668"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="675"/>
<source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="674"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="681"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="694"/>
<source>Empty Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11894,7 → 12126,7
<context>
<name>ClockWidget</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/clockwidget.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/clockwidget.cpp" line="77"/>
<source>A</source>
<translation type="unfinished">A</translation>
</message>
11902,18 → 12134,18
<context>
<name>CollectForOutput</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="71"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="72"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Tria un Directori</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="95"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="102"/>
<source>Cannot create directory:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="117"/>
<source>Collecting...</source>
<translation>Recollint...</translation>
</message>
11922,7 → 12154,7
<translation type="obsolete">Avís</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="121"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
<translation>No puc triar tots els fitxers per sortir al fitxer:
11929,7 → 12161,7
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="136"/>
<source>Cannot collect the file:
%1</source>
<translation>No puc agafar el fitxer:
11939,32 → 12171,32
<context>
<name>CollectForOutput_UI</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="39"/>
<source>Collecting Items:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="42"/>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="42"/>
<source>Collecting Patterns:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="48"/>
<source>Collecting Fonts:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="54"/>
<source>Collecting Profiles:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="87"/>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="87"/>
<source>Collecting...</source>
<translation type="unfinished">Recollint...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="91"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
<translation type="unfinished">No puc triar tots els fitxers per sortir al fitxer:
11971,7 → 12203,7
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="114"/>
<source>Cannot collect the file:
%1</source>
<translation type="unfinished">No puc agafar el fitxer:
11981,17 → 12213,17
<context>
<name>ColorListBox</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="250"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="250"/>
<source>Sort by Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="251"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="251"/>
<source>Sort by Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="252"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="252"/>
<source>Sort by Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12114,37 → 12346,37
<context>
<name>ColorWheel</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
<source>Monochromatic</source>
<translation>Monocromàtic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="140"/>
<source>Analogous</source>
<translation>Anàleg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="141"/>
<source>Complementary</source>
<translation>Complementari</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="142"/>
<source>Split Complementary</source>
<translation>Separa complementari</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="143"/>
<source>Triadic</source>
<translation>Triadic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="144"/>
<source>Tetradic (Double Complementary)</source>
<translation>Tetradic (doblement complementari)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="44"/>
<source>Base Color</source>
<translation>Color base</translation>
</message>
12403,17 → 12635,17
<context>
<name>ColorWheelPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="48"/>
<source>&amp;Color Wheel...</source>
<translation>&amp;Roda de colors...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="65"/>
<source>Color setting helper</source>
<translation>Ajudant dels Paràmetres de color</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
<source>Color selector with color theory included.</source>
<translation>Selector de color amb teoria de colors inclosa.</translation>
</message>
12421,7 → 12653,7
<context>
<name>ColumnResize</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasgesture_columnresize.cpp" line="92"/>
<location filename="../../scribus/canvasgesture_columnresize.cpp" line="92"/>
<source>Width</source>
<translation type="unfinished">Amplada</translation>
</message>
12429,64 → 12661,64
<context>
<name>CommonStrings</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="272"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="272"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation>&amp;Aplicar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="275"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Cancel·la</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="278"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="278"/>
<source>None</source>
<translation type="unfinished">Cap</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="282"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="282"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>D&apos;ac&amp;ord</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="285"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Desa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="288"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="288"/>
<source>Warning</source>
<translation>Avís</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="279"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="279"/>
<source>None</source>
<comment>color name</comment>
<translation>Cap</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="329"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="329"/>
<source>Custom</source>
<comment>CommonStrings, custom page size</comment>
<translation>Personalitzat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="335"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="335"/>
<source>Single Page</source>
<translation>Pàgina sola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="336"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="336"/>
<source>Double Sided</source>
<translation>Doble cara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="337"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="337"/>
<source>3-Fold</source>
<translation>3-Plecs</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="338"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="338"/>
<source>4-Fold</source>
<translation>4-Plecs</translation>
</message>
12511,117 → 12743,117
<translation type="obsolete">Pàgina Dreta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="378"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="378"/>
<source>Monday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="379"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="379"/>
<source>Tuesday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="380"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="380"/>
<source>Wednesday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="381"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="381"/>
<source>Thursday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="382"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="382"/>
<source>Friday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="383"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="383"/>
<source>Saturday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="384"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="384"/>
<source>Sunday</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="385"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="385"/>
<source>January</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="386"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="386"/>
<source>February</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="387"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="387"/>
<source>March</source>
<translation type="unfinished">Març</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="388"/>
<source>April</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="389"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="389"/>
<source>May</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="390"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="390"/>
<source>June</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="391"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="391"/>
<source>July</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="392"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="392"/>
<source>August</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="393"/>
<source>September</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="394"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="394"/>
<source>October</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="395"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="395"/>
<source>November</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="396"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="396"/>
<source>December</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="290"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="290"/>
<source>Yes</source>
<translation type="unfinished">Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="291"/>
<source>No</source>
<translation type="unfinished">No</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="292"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="292"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation type="unfinished">&amp;Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="293"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="293"/>
<source>&amp;No</source>
<translation type="unfinished">&amp;No</translation>
</message>
12630,447 → 12862,447
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="345"/>
<source>Left Page</source>
<comment>Left page location</comment>
<translation type="unfinished">Pàgina Esquerra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="346"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="346"/>
<source>Middle</source>
<comment>Middle page location</comment>
<translation type="unfinished">Mig</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="347"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="347"/>
<source>Middle Left</source>
<comment>Middle Left page location</comment>
<translation type="unfinished">Mig esquerra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="348"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="348"/>
<source>Middle Right</source>
<comment>Middle Right page location</comment>
<translation type="unfinished">Mig dreta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="349"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="349"/>
<source>Right Page</source>
<comment>Right page location</comment>
<translation type="unfinished">Pàgina Dreta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="352"/>
<source>Normal</source>
<comment>Default single master page</comment>
<translation type="unfinished">Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
<source>Normal Left</source>
<comment>Default left master page</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
<source>Normal Middle</source>
<comment>Default middle master page</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="358"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="358"/>
<source>Normal Right</source>
<comment>Default right master page</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="405"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="405"/>
<source>Normal Vision</source>
<comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
<translation type="unfinished">Visió normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="406"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="406"/>
<source>Protanopia (Red)</source>
<comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
<translation type="unfinished">Protanòpia (Vermell)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="407"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="407"/>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
<translation type="unfinished">Deuteranopia (Verd)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="408"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="408"/>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
<translation type="unfinished">Tritanòpia (Blau)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="409"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="409"/>
<source>Full Color Blindness</source>
<comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
<translation type="unfinished">Brillantor a tot color</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="411"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="411"/>
<source>Custom: </source>
<comment>Custom Tab Fill Option</comment>
<translation type="unfinished">Personalitzat: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="360"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="360"/>
<source>Solid Line</source>
<translation type="unfinished">Línia Solida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="361"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="361"/>
<source>Dashed Line</source>
<translation type="unfinished">Línia de Guions</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="362"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="362"/>
<source>Dotted Line</source>
<translation type="unfinished">Línia de Punts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="363"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="363"/>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation type="unfinished">Linia Guió Punt </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="364"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="364"/>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation type="unfinished">Línia Guió Punt Punt </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="413"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="413"/>
<source>None</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished">Cap</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="414"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="414"/>
<source>Left Protruding</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="415"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="415"/>
<source>Right Protruding</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="416"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="416"/>
<source>Left Hanging Punctuation</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="417"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="417"/>
<source>Right Hanging Punctuation</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="418"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="418"/>
<source>Default</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="421"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="421"/>
<source>Min. Word Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="422"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="422"/>
<source>Max. Word Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="425"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="425"/>
<source>Min. Glyph Extension</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="426"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="426"/>
<source>Max. Glyph Extension</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="398"/>
<source>RGB</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="399"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="399"/>
<source>CMYK</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="400"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="400"/>
<source>Grayscale</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished">Escala de grisos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="401"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="401"/>
<source>Duotone</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="403"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="403"/>
<source>Unknown</source>
<comment>Colorspace (Unknown)</comment>
<translation type="unfinished">Desconegut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="430"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="430"/>
<source>PostScript</source>
<translation type="unfinished">PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="295"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Marc de Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="296"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="296"/>
<source>Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="297"/>
<source>Line</source>
<translation type="unfinished">Línia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="298"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="298"/>
<source>Polygon</source>
<translation type="unfinished">Polígon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="299"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="299"/>
<source>Polyline</source>
<translation type="unfinished">Polilínia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="300"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="300"/>
<source>Text on a Path</source>
<translation type="unfinished">Text en un Camí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="302"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="302"/>
<source>PDF 3D Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="303"/>
<source>Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="304"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="304"/>
<source>Group</source>
<translation type="unfinished">Agrupa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="305"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="305"/>
<source>Regular Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="306"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="306"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="307"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="307"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="309"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="309"/>
<source>Multiple</source>
<comment>Multiple frame types</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="310"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="310"/>
<source>PDF Push Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="311"/>
<source>PDF Radio Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="312"/>
<source>PDF Text Field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="313"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="313"/>
<source>PDF Check Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
<source>PDF Combo Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="315"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="315"/>
<source>PDF List Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
<source>PDF Text Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="317"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="317"/>
<source>PDF Link Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
<source>Button</source>
<translation type="unfinished">Botó</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="319"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="319"/>
<source>RadioButton</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
<source>Textfield</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="321"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="321"/>
<source>Checkbox</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="322"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="322"/>
<source>Combobox</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="323"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="323"/>
<source>Listbox</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="324"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="324"/>
<source>TextAnnot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
<source>Link</source>
<translation type="unfinished">Enllaç</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="374"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="374"/>
<source>Default Table Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="375"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="375"/>
<source>Default Cell Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="402"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="402"/>
<source>Monochrome</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="439"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="439"/>
<source>PostScript Level 1</source>
<translation type="unfinished">PostScript Nivell 1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="441"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="441"/>
<source>PostScript Level 2</source>
<translation type="unfinished">PostScript Nivell 2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="443"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="443"/>
<source>PostScript Level 3</source>
<translation type="unfinished">PostScript Nivell 3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="445"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="445"/>
<source>Windows GDI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="462"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="462"/>
<source>Alt</source>
<translation type="unfinished">Alt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="463"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="463"/>
<source>Shift</source>
<translation type="unfinished">Maj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="466"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="466"/>
<source>Cmd</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="467"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="470"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="474"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="467"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="470"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="474"/>
<source>Ctrl</source>
<translation type="unfinished">Ctrl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="471"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="471"/>
<source>Windows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="475"/>
<source>Meta</source>
<translation type="unfinished">Meta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="301"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="301"/>
<source>Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="371"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="371"/>
<source>Default Paragraph Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="372"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="372"/>
<source>Default Character Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="373"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="373"/>
<source>Default Line Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13078,17 → 13310,17
<context>
<name>ContextMenu</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="277"/>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="279"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation type="unfinished">Paràmetres de vista prèvia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="515"/>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="535"/>
<source>Paste File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="549"/>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="569"/>
<source>Delete Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13096,17 → 13328,17
<context>
<name>CopyPageToMasterPageBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
<source>Convert Page to Master Page</source>
<translation type="unfinished">Converteix la pàgina a una pàgina mestra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
<source>Name:</source>
<translation type="unfinished">Nom:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
<source>Copy Applied Master Page Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13114,7 → 13346,7
<context>
<name>CopyPageToMasterPageDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="29"/>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="29"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation type="unfinished">Nova pàgina mestra %1</translation>
</message>
13310,31 → 13542,31
<translation type="obsolete">Exclusió</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="92"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="92"/>
<source>Solid</source>
<translation type="unfinished">Sòlid</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="93"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="93"/>
<source>Gradient</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="396"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="396"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="398"/>
<source>Pattern</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="636"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="639"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="636"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="639"/>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Personalitzat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1225"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1225"/>
<source>Create Mesh</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13342,7 → 13574,7
<context>
<name>CreateMode</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="839"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="839"/>
<source>3DAnnot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13350,142 → 13582,142
<context>
<name>CreateRange</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="14"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="14"/>
<source>Create Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="34"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="34"/>
<source>Number of Pages in Document:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="44"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="44"/>
<source>Doc Page Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="92"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="92"/>
<source>Basic Range Selection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="104"/>
<source>Range of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="116"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="116"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation type="unfinished">&amp;Esborra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="119"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="119"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="unfinished">Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="142"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="142"/>
<source>Move &amp;Down</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="145"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="145"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="unfinished">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="152"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="152"/>
<source>Move &amp;Up</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="155"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="155"/>
<source>Alt+U</source>
<translation type="unfinished">Alt+U</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="174"/>
<source>Add a Range of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="186"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="186"/>
<source>Consecutive Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="196"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="196"/>
<source>Even Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="203"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="203"/>
<source>From:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="235"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="235"/>
<source>To:</source>
<translation type="unfinished">A:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="269"/>
<source>&amp;Add To Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="272"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="272"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="297"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="297"/>
<source>Odd Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="307"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="307"/>
<source>Comma Separated List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="318"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="318"/>
<source>Advanced Reordering</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="362"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="362"/>
<source>Page Order</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="372"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="372"/>
<source>Sample Page Order:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="401"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="401"/>
<source>Page Group Size:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="439"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="439"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="unfinished">D&apos;ac&amp;ord</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="442"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="442"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="unfinished">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="449"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="449"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="452"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="452"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished">Alt+C</translation>
</message>
13532,23 → 13764,23
<context>
<name>CsvDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
<source>CSV Importer Options</source>
<translation>Opcions d&apos;Importació CSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="37"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="37"/>
<source>Field delimiter:</source>
<translation>Delimitador de camp:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="89"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="89"/>
<source>(TAB)</source>
<translation>(TAB)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
<source>Value delimiter:</source>
<translation>Valor Delimitador:</translation>
</message>
13557,22 → 13789,22
<translation type="obsolete">Cap</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="68"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="68"/>
<source>First row is a header</source>
<translation>Primera fila és capçalera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
<source>OK</source>
<translation>D&apos;acord</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Cancel·la</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="59"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="59"/>
<source>None</source>
<comment>delimiter</comment>
<translation>Cap</translation>
13581,35 → 13813,35
<context>
<name>CupsOptions</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="53"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="53"/>
<source>Printer Options</source>
<translation>Opcions d&apos;Impressora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="150"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="144"/>
<source>Page Set</source>
<translation>Definir Pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="154"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="148"/>
<source>All Pages</source>
<translation>Totes les Pàgines</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="148"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="142"/>
<source>Even Pages only</source>
<translation>Només Pàgines Parelles</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="149"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="143"/>
<source>Odd Pages only</source>
<translation>Només Pàgines Senars</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="151"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="161"/>
<source>Mirror</source>
<translation>Enmiralla</translation>
</message>
13622,50 → 13854,50
<translation type="obsolete">Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="174"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="184"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="178"/>
<source>Orientation</source>
<translation>Orientació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="182"/>
<source>Portrait</source>
<translation>Vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="182"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="176"/>
<source>Landscape</source>
<translation>Apaisat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="185"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="198"/>
<source>N-Up Printing</source>
<translation>Impressió N-Up </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="192"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="202"/>
<source>Page per Sheet</source>
<translation>Pàgina per Full</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="199"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="200"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="193"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="196"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="197"/>
<source>Pages per Sheet</source>
<translation>Pàgines per Full</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="64"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="64"/>
<source>Option</source>
<translation>Opció</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="65"/>
<source>Value</source>
<translation>Valor</translation>
</message>
13690,7 → 13922,7
Si alguna llibreria no hi és hi ha un *</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="225"/>
<source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
<translation>Aquest panelll mostra les opcions de CUPS d&apos;impressió. Els paràmetres disponibles dependran del controlador d&apos;impressora. Pots comprovar que tens suport CUPS a Ajuda &gt; Quant A. Mira el codi: C-C-T que significa que hi ha suport de C=CUPS C=littlecms T=TIFF. Els que no hi siguin tindran un *</translation>
</message>
13698,23 → 13930,23
<context>
<name>CurveWidget</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Obre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
<source>Curve Files &quot;*.scu&quot; (*.scu *.SCU);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
<source>Save as</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="478"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="478"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation type="unfinished">No es pot escriure el fitxer:
13721,27 → 13953,27
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="504"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="504"/>
<source>Inverts the curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="505"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="505"/>
<source>Resets the curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="506"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="506"/>
<source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="507"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="507"/>
<source>Loads a curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="508"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="508"/>
<source>Saves this curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13749,18 → 13981,18
<context>
<name>CustomFDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="378"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="348"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="378"/>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation>&amp;Comprimeix Fitxer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="357"/>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation>&amp;Inclou Fonts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="408"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="408"/>
<source>Encoding:</source>
<translation>Codificant:</translation>
</message>
13771,32 → 14003,32
Això es pot posar en les Preferències.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="325"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="325"/>
<source>Show Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="359"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="359"/>
<source>&amp;Include Color Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="326"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="326"/>
<source>Show a preview and information for the selected file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="395"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="395"/>
<source>Compress the Scribus document on save</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="397"/>
<source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="399"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="399"/>
<source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13804,17 → 14036,17
<context>
<name>CvgPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="144"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="147"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="345"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Generant Ítems</translation>
</message>
13893,12 → 14125,12
<context>
<name>DashEditor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="372"/>
<location filename="../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="372"/>
<source>Value:</source>
<translation type="unfinished">Valor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="373"/>
<location filename="../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="373"/>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13906,7 → 14138,7
<context>
<name>DeferredTask</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/deferredtask.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/deferredtask.cpp" line="82"/>
<source>Cancelled by user</source>
<translation>Cancel.lat per l&apos;usuari</translation>
</message>
13914,7 → 14146,7
<context>
<name>DelColor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="28"/>
<location filename="../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="28"/>
<source>Delete Color</source>
<translation>Esborra Color</translation>
</message>
13951,12 → 14183,12
<translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="36"/>
<location filename="../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="36"/>
<source>Delete Color:</source>
<translation>Esborra color:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="45"/>
<location filename="../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="45"/>
<source>Replace With:</source>
<translation>Canvia&apos;l per:</translation>
</message>
13964,7 → 14196,7
<context>
<name>DelPages</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/delpages.cpp" line="17"/>
<location filename="../../scribus/ui/delpages.cpp" line="17"/>
<source>Delete Pages</source>
<translation>Esborra Pàgines</translation>
</message>
13973,7 → 14205,7
<translation type="obsolete">Esborra des de:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/delpages.cpp" line="37"/>
<location filename="../../scribus/ui/delpages.cpp" line="37"/>
<source>to:</source>
<translation>a:</translation>
</message>
13986,7 → 14218,7
<translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/delpages.cpp" line="26"/>
<location filename="../../scribus/ui/delpages.cpp" line="26"/>
<source>Delete From:</source>
<translation>Esborra des de:</translation>
</message>
14013,7 → 14245,7
<context>
<name>DialogsAPI</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scripter/api_dialogs.cpp" line="33"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/api_dialogs.cpp" line="33"/>
<source>Alert - Scribus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
14044,12 → 14276,12
<context>
<name>DocIm</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="180"/>
<source>Importing failed</source>
<translation>Ha fallat la importació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="181"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="181"/>
<source>Importing Word document failed
%1</source>
<translation>Ha fallat la importació del document Word
14059,87 → 14291,87
<context>
<name>DocInfos</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="30"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="30"/>
<source>Document Information</source>
<translation>Informació del Document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="39"/>
<source>&amp;Title:</source>
<translation>&amp;Títol:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="46"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="46"/>
<source>&amp;Author:</source>
<translation>&amp;Autor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="53"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="53"/>
<source>&amp;Subject:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="61"/>
<source>&amp;Keywords:</source>
<translation>&amp;Paraules clau:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="69"/>
<source>Descri&amp;ption:</source>
<translation>Descri&amp;pció:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="82"/>
<source>P&amp;ublisher:</source>
<translation>Edi&amp;tor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="89"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="89"/>
<source>&amp;Contributors:</source>
<translation>&amp;Col·laboradors:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="97"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="97"/>
<source>Dat&amp;e:</source>
<translation>Da&amp;ta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="104"/>
<source>T&amp;ype:</source>
<translation>T&amp;ipus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="111"/>
<source>F&amp;ormat:</source>
<translation>F&amp;ormat:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="118"/>
<source>Identi&amp;fier:</source>
<translation>Identi&amp;ficador:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="125"/>
<source>&amp;Source:</source>
<translation>&amp;Font:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="132"/>
<source>&amp;Language:</source>
<translation>&amp;Idioma:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="139"/>
<source>&amp;Relation:</source>
<translation>&amp;Relació:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="146"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="146"/>
<source>Co&amp;verage:</source>
<translation>Co&amp;bertura:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="153"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="153"/>
<source>Ri&amp;ghts:</source>
<translation>Dr&amp;ets:</translation>
</message>
14148,7 → 14380,7
<translation type="obsolete">&amp;Document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="161"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="161"/>
<source>Further &amp;Information</source>
<translation>&amp;Informació Posterior</translation>
</message>
14177,22 → 14409,22
Aquest camp que s&apos;encabirà en el PDF resultat és per ajudar les recerques i la classificació dels PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="171"/>
<source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
<translation>Una persona o organització responsable de fer el document disponible</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="172"/>
<source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
<translation>Una persona o organització responsable de fer contribucions al contingut del document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="173"/>
<source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
<translation>Una data associada amb un event del cicle de vida del document, format AAAA-MM-DD, segons ISO 8601</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="174"/>
<source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
<translation>El gènere del contingut del document, ex. categories, funcions, gèneres, etc</translation>
</message>
14203,12 → 14435,12
També és útil posar aquí el RFC2045, RFC2046 per tipus MIME</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="176"/>
<source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
<translation>Una forma de referir-se al document de forma única, pot ser un ISBN o un URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="177"/>
<source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
<translation>Una referència al document des del que derivem el document actual, ex. ISBN o URI</translation>
</message>
14219,17 → 14451,17
opcionalment amb el sufixe de país de ISO-3166, ex. en-GB, fr-CH</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="179"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="179"/>
<source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
<translation>Una referència a un document semblant, si és possible donant el seu ISBN o URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="180"/>
<source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
<translation>L&apos;abast d&apos;aquest document , incloent lloc, data i rangs de jurisdicció</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="181"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="181"/>
<source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
<translation>Informació sobre els drets que es mantenen sobre el document, ex.copyright, patents o marques</translation>
</message>
14242,37 → 14474,37
<translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="160"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="160"/>
<source>Documen&amp;t</source>
<translation>Documen&amp;t</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="167"/>
<source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation>La persona o organització responsable del contingut del document. Aquest camp es pot emplenar en el document Scribus com a referència, així com a metadades del PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="168"/>
<source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation>Un nom que identifica el document. Aquest camp es pot emplenar en el document Scribus com a referència, així com a metadades del PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="169"/>
<source>An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
<translation>Resum del contingut del document. Aquest camp es per donar una breu descripció del document. S&apos;inclourà al PDF al exportar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="170"/>
<source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
<translation>El tema del contingut del document. Aquest camp es fa servir per paraules clau que es volen insertar al PDF per ajudar a les recerques i l&apos;indexat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="175"/>
<source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
<translation>La manifestació física o digital del document. El suport i les seves dimensions.També és útil posar aquí el RFC2045, RFC2046 pel tipus MIME</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="178"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="178"/>
<source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
<translation>L&apos;idioma en que el contingut del document està escrit, normalment un codi ISO-639 que pot venir seguit per un guió i per un codi de país ISO-3166, ex. en-GB, fr-CH</translation>
</message>
14599,22 → 14831,22
<context>
<name>DrwPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1230"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1230"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="160"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="160"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="163"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="163"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="372"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="372"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Generant Ítems</translation>
</message>
14622,7 → 14854,7
<context>
<name>EPSPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="423"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="423"/>
<source>Importing File:
%1
failed!</source>
14631,7 → 14863,7
ha fallat!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="424"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="424"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Error Fatal</translation>
</message>
14644,7 → 14876,7
fallat!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="763"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="763"/>
<source>Error</source>
<translation>Error</translation>
</message>
14653,27 → 14885,27
<translation type="obsolete">Important PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="82"/>
<source>Analyzing PostScript:</source>
<translation>Analitzant PostScript:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="429"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="429"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Generant Ítems</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="762"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="762"/>
<source>Converting of %1 images failed!</source>
<translation>La conversió de %1 imatges ha fallat!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="636"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="636"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="79"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
15038,7 → 15270,7
<context>
<name>EditToolBar</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/edittoolbar.cpp" line="29"/>
<location filename="../../scribus/ui/edittoolbar.cpp" line="29"/>
<source>Edit</source>
<translation type="unfinished">Edició</translation>
</message>
15046,87 → 15278,87
<context>
<name>Editor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="34"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="34"/>
<source>Editor</source>
<translation>Editor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="40"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="40"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="43"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="43"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Obre...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="45"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="45"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>&amp;Anomena i Desa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="47"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="47"/>
<source>&amp;Save and Exit</source>
<translation>De&amp;sa i Surt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="49"/>
<source>&amp;Exit without Saving</source>
<translation>Surt s&amp;ense Desar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="51"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="51"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>Des&amp;fés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="54"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Refés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="56"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>T&amp;alla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="59"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="59"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Copia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="62"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Enganxa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="65"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>B&amp;uida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="67"/>
<source>&amp;Get Field Names</source>
<translation>&amp;Obtenir noms de camp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="69"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Fitxer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="76"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Edició</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="100"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">D&apos;acord</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="104"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
15135,33 → 15367,33
<translation type="obsolete">Javascripts (*.js);;Tots els fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="132"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="148"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="148"/>
<source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
<translation>JavaScripts (*.js);;Tots els fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="41"/>
<source>Ctrl+N</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="52"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="52"/>
<source>Ctrl+Z</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="57"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="57"/>
<source>Ctrl+X</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="60"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="60"/>
<source>Ctrl+C</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="63"/>
<source>Ctrl-V</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
15169,227 → 15401,227
<context>
<name>EffectsDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="45"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="45"/>
<source>Image Effects</source>
<translation>Efectes d&apos;imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="87"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="87"/>
<source>Options:</source>
<translation>Opcions:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="104"/>
<source>Color:</source>
<translation>Color:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="115"/>
<source>Shade:</source>
<translation>Intensitat:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="131"/>
<source>Brightness:</source>
<translation>Brillantor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="153"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="153"/>
<source>Contrast:</source>
<translation>Contrast:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="204"/>
<source>Radius:</source>
<translation>Ràdi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="186"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="186"/>
<source>Value:</source>
<translation>Valor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="222"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="222"/>
<source>Posterize:</source>
<translation>Redueix la gamma de colors:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="461"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="478"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="506"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="461"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="478"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="506"/>
<source>Available Effects</source>
<translation>Efectes disponibles</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="465"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="547"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="796"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="858"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1435"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="465"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="547"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="796"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="858"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1435"/>
<source>Blur</source>
<translation>Difumina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="466"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="532"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="781"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="852"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1264"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1413"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="466"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="532"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="781"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="852"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1264"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1413"/>
<source>Brightness</source>
<translation>Brillantor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="467"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="523"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="776"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="862"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1004"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1404"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="467"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="523"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="776"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="862"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1004"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1404"/>
<source>Colorize</source>
<translation>Acoloreix</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="471"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="537"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="786"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="854"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="471"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="537"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="786"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="854"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1419"/>
<source>Contrast</source>
<translation>Contrast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="472"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="518"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="771"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="850"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="472"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="518"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="771"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="850"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1000"/>
<source>Grayscale</source>
<translation>Escala de grisos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="474"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="513"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="766"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="848"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1002"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="474"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="513"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="766"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="848"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1002"/>
<source>Invert</source>
<translation>Inversió del valor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="475"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="557"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="804"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="860"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="557"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="804"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="860"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1448"/>
<source>Posterize</source>
<translation>Redueix la gamma de colors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="476"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="542"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="791"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="856"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1425"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="476"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="542"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="791"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="856"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1425"/>
<source>Sharpen</source>
<translation>Afila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="488"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="488"/>
<source>&gt;&gt;</source>
<translation>&gt;&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="492"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="492"/>
<source>&lt;&lt;</source>
<translation>&lt;&lt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="503"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="503"/>
<source>Effects in use</source>
<translation>Efectes en ús</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="622"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="622"/>
<source>OK</source>
<translation>D&apos;acord</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="626"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="626"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Cancel.la</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="241"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="291"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="241"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="357"/>
<source>Color 1:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="262"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="377"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="262"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="377"/>
<source>Color 2:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="331"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="331"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="397"/>
<source>Color 3:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="417"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="417"/>
<source>Color 4:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="468"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="562"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="809"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="873"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1454"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="468"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="562"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="809"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="873"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1454"/>
<source>Duotone</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="469"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="571"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="814"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="884"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1079"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1490"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="469"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="571"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="814"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="884"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1079"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1490"/>
<source>Tritone</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="470"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="580"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="819"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="895"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="470"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="580"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="819"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="895"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1160"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1541"/>
<source>Quadtone</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="473"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="589"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="824"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="906"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1341"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1607"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="473"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="589"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="824"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="906"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1341"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1607"/>
<source>Curves</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
15397,27 → 15629,27
<context>
<name>ExceptHookDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="13"/>
<source>Script error</source>
<translation type="unfinished">Error en Seqüència</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="24"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="24"/>
<source>An exception occured while running the script.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="31"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="unfinished">&amp;Tanca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="44"/>
<source>Exception</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="51"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="51"/>
<source>&amp;Details &gt;&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
15425,12 → 15657,12
<context>
<name>ExportBitmap</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="203"/>
<source>File exists. Overwrite?</source>
<translation type="unfinished">Fitxer existent. Sobreescric?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="204"/>
<source>exists already. Overwrite?</source>
<translation type="unfinished">continua existint. Sobreescric?</translation>
</message>
15439,20 → 15671,20
<translation type="obsolete">Tot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="190"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="190"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="217"/>
<source>Save as Image</source>
<translation type="unfinished">Desa com Imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="190"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="190"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="191"/>
<source>Insufficient memory for this image size.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="217"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="218"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="218"/>
<source>Error writing the output file(s).</source>
<translation type="unfinished">Error desant els fitxer(s).</translation>
</message>
15460,73 → 15692,73
<context>
<name>ExportForm</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="80"/>
<source>Choose a Export Directory</source>
<translation>Tria un Directori d&apos;Exportació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="13"/>
<source>Export as Image(s)</source>
<translation>Exporta com Imatge(s)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="153"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="153"/>
<source>&amp;Export to Directory:</source>
<translation>&amp;Exporta al Directori:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="166"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="166"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>C&amp;anvia...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="25"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="25"/>
<source>Options</source>
<translation>Opcions</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="54"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="54"/>
<source>Image &amp;Type:</source>
<translation>&amp;Tipus d&apos;Imatge:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="64"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="64"/>
<source>&amp;Quality:</source>
<translation>&amp;Qualitat:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="74"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="74"/>
<source>&amp;Resolution:</source>
<translation>&amp;Resolució:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="126"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="94"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="126"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="110"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="110"/>
<source> dpi</source>
<translation>dpi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="175"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="175"/>
<source>Range</source>
<translation>Rang</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="197"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="197"/>
<source>&amp;Current page</source>
<translation>Pàgina &amp;Actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="224"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="224"/>
<source>&amp;All pages</source>
<translation>&amp;Totes les pàgines</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="217"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="217"/>
<source>&amp;Range</source>
<translation>&amp;Rang</translation>
</message>
15543,12 → 15775,12
<translation type="obsolete">C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
<source>Export a range of pages</source>
<translation>Exporta rang de pàgines</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
15558,17 → 15790,17
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
<source>Export all pages</source>
<translation>Exporta totes les pàgines</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
<source>Export only the current page</source>
<translation>Exporta pàgina actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
<source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
<translation>Resolució de les imatges
15579,12 → 15811,12
<translation type="obsolete">La qualitat de les imatges - 100% és la millor, 1% és la pitjor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
<source>Available export formats</source>
<translation>Formats disponibles per exportar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
<source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
<translation>El directori de sortida - El lloc on guardar les imatges.
15591,37 → 15823,37
El Nom del fitxer exportat serà &apos;nomdocument-numpagina.tipusfitxer&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
<source>Change the output directory</source>
<translation>Canvia el directori de sortida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="84"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="84"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Mida:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
<source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
<translation>Mida de les imatges. 100% per no canviar, 200% per dues vegades més gros etc.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="44"/>
<source>Image size in Pixels</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="37"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="37"/>
<source>TextLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
<source>The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
<source>Automatic</source>
<translation type="unfinished">Automàtic</translation>
</message>
15629,126 → 15861,126
<context>
<name>ExtImageProps</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="39"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Propietats exteses d&apos;imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="50"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="68"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="50"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="68"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="102"/>
<source>Normal</source>
<translation>Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="51"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="103"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="51"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="103"/>
<source>Darken</source>
<translation>Fosc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="52"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="70"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="104"/>
<source>Lighten</source>
<translation>Clar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="105"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="53"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="71"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="105"/>
<source>Hue</source>
<translation>To</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="54"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="106"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="72"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="106"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Saturació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="107"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="55"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="73"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="107"/>
<source>Color</source>
<translation>Color</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="108"/>
<source>Luminosity</source>
<translation>Lluminositat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="57"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="57"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="75"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="109"/>
<source>Multiply</source>
<translation>Multiplica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="58"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="76"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="58"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="110"/>
<source>Screen</source>
<translation>Pantalla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="59"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="111"/>
<source>Dissolve</source>
<translation>Esvaeix</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="60"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="60"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="112"/>
<source>Overlay</source>
<translation>Sobreposició</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="113"/>
<source>Hard Light</source>
<translation>Llum forta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="114"/>
<source>Soft Light</source>
<translation>Llum suau</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="115"/>
<source>Difference</source>
<translation>Diferència</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="64"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="116"/>
<source>Exclusion</source>
<translation>Exclusió</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="83"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="117"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation>Color esvaït</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="118"/>
<source>Color Burn</source>
<translation>Crema</translation>
</message>
15757,22 → 15989,22
<translation type="obsolete">Exclusió</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="98"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation>Mode mescla:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="121"/>
<source>Opacity:</source>
<translation>Opacitat:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="128"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="134"/>
<source>Name</source>
<translation>Nom</translation>
</message>
15781,22 → 16013,22
<translation type="obsolete">Segon Pla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="215"/>
<source>Layers</source>
<translation>Capes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="278"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="268"/>
<source>Don&apos;t use any Path</source>
<translation>No fer servir cap camí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="280"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="270"/>
<source>Paths</source>
<translation>Camins</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="277"/>
<source>Live Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
15804,46 → 16036,46
<context>
<name>FDialogPreview</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="254"/>
<source>Size:</source>
<translation>Mida:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="267"/>
<source>Title:</source>
<translation>Títol:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="270"/>
<source>No Title</source>
<translation>No té Títol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="272"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="272"/>
<source>Author:</source>
<translation>Autor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="280"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="192"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="280"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Desconegut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="282"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="282"/>
<source>Scribus Document</source>
<translation>Document Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<source>Resolution:</source>
<translation>Resolució:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<source>DPI</source>
<translation>DPI</translation>
</message>
15860,12 → 16092,12
<translation type="obsolete">Escala de grisos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="195"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation>Espai de color:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="277"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="277"/>
<source>File Format:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16000,12 → 16232,12
<context>
<name>FileLoader</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="441"/>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="448"/>
<source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
<translation>Algunes fonts fetes servir en aquest document han estat remplaçades:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="445"/>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="452"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> ha estat canviat per: </translation>
</message>
16013,7 → 16245,7
<context>
<name>FileToolBar</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/filetoolbar.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/ui/filetoolbar.cpp" line="32"/>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Fitxer</translation>
</message>
16021,22 → 16253,22
<context>
<name>FlattenPathPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="76"/>
<source>Flatten Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="80"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="101"/>
<source>Flattens a Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="102"/>
<source>Converts a Bezier Path to a Path made of line segments.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16044,22 → 16276,22
<context>
<name>FontComboH</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="147"/>
<source>Family:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="148"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="148"/>
<source>Style:</source>
<translation type="unfinished">Estil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="150"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="150"/>
<source>Font Family of Selected Text or Text Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="151"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="151"/>
<source>Font Style of Selected Text or Text Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16067,91 → 16299,91
<context>
<name>FontListModel</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="70"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="64"/>
<source>Font Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="72"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="66"/>
<source>Use Font</source>
<translation type="unfinished">Usar Font</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="68"/>
<source>Family</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="70"/>
<source>Style</source>
<translation type="unfinished">Estil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="72"/>
<source>Variant</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="74"/>
<source>Type</source>
<translation type="unfinished">Tipus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="76"/>
<source>Format</source>
<translation type="unfinished">Format</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="78"/>
<source>Embed in PostScript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="86"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="80"/>
<source>Subset</source>
<translation type="unfinished">Subconjunt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="88"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="82"/>
<source>Access</source>
<translation type="unfinished">Accés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="84"/>
<source>Used in Doc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="92"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="86"/>
<source>Path to Font File</source>
<translation type="unfinished">Camí a la Font</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="151"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="145"/>
<source>Unknown</source>
<comment>font type</comment>
<translation type="unfinished">Desconegut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="164"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="158"/>
<source>Unknown</source>
<comment>font format</comment>
<translation type="unfinished">Desconegut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="165"/>
<source>User</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="unfinished">Usuari</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="166"/>
<source>System</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="unfinished">Sistema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="197"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="191"/>
<source>Click to change the value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16334,7 → 16566,7
<context>
<name>FontPreview</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="13"/>
<source>Fonts Preview</source>
<translation type="unfinished">Vista Prèvia de Fonts</translation>
</message>
16351,7 → 16583,7
<translation type="obsolete">&amp;Cancel.la</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="170"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="170"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished">Alt+C</translation>
</message>
16430,7 → 16662,7
<translation type="obsolete">Afegir font seleccionada a l&apos;Estil, Menu Font</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="110"/>
<source>Leave preview</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Sortir de vista prèvia</translation>
16444,12 → 16676,12
<translation type="obsolete">Començar a buscar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
<source>Size of the selected font</source>
<translation>Mida de la font seleccionada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="44"/>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Que poca xefla farem amb un whisky jove i dotze glaçons</translation>
16493,7 → 16725,7
<translation type="obsolete">Accés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="19"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="19"/>
<source>&amp;Quick Search:</source>
<translation type="unfinished">Recerca rà&amp;pida:</translation>
</message>
16502,32 → 16734,32
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="80"/>
<source>&amp;Font Size:</source>
<translation type="unfinished">Mida de &amp;Font:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="103"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="103"/>
<source>Text</source>
<translation type="unfinished">Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="113"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="113"/>
<source>Sample text to display</source>
<translation type="unfinished">Text de mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="123"/>
<source>Se&amp;t</source>
<translation type="unfinished">Ac&amp;tivar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="126"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="126"/>
<source>Alt+T</source>
<translation type="unfinished">Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
<source>Reset the text</source>
<translation type="unfinished">Reinicia el text</translation>
</message>
16536,27 → 16768,27
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="167"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="167"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="unfinished">&amp;Tanca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
<source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="136"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="136"/>
<source>&amp;Default</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
<source>Show Extended Font Information</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="120"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="120"/>
<source>Set the preview text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16643,17 → 16875,17
<context>
<name>FontPreviewPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="49"/>
<source>&amp;Font Preview...</source>
<translation>Vista prèvia de &amp;Fonts...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="66"/>
<source>Font Preview dialog</source>
<translation>Diàleg de vista prèvia de font</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
<source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
<translation>Ordenar, cercar i visualitzar les fonts disponibles.</translation>
</message>
16661,42 → 16893,46
<context>
<name>FontReplaceDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="30"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="30"/>
<source>Font Substitution</source>
<translation>Substitució de fonts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="45"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="45"/>
<source>Original Font</source>
<translation>Font original</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="46"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="46"/>
<source>Substitution Font</source>
<translation>Font substituta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="72"/>
<source>Make these substitutions permanent</source>
<translation>Fer aquestes substitucions permanents</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="40"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="84"/>
<source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in File &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="40"/>
<source>This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading.</source>
<translation>Aquest document conté algunes fonts que no estan instal·lades al sistema, tria una font substituta per cada una d&apos;elles. Cancel·lar aturarà la càrrega del document.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="89"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="83"/>
<source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
<translation>Cancel·la la substitució de fonts i atura la càrrega del document.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="90"/>
<source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
<translation>Activant això estem dient a Scribus que les substitucions de les fonts inexistents seran permanents en el futur. Això es pot canviar anant a Edició-&gt;Preferències-&gt;Fonts.</translation>
<translation type="obsolete">Activant això estem dient a Scribus que les substitucions de les fonts inexistents seran permanents en el futur. Això es pot canviar anant a Edició-&gt;Preferències-&gt;Fonts.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="85"/>
<source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
<translation>Si tries OK, i guardes, aquestes substitucions seran permanents en el document.</translation>
</message>
16704,12 → 16940,12
<context>
<name>FontSelect</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="35"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="35"/>
<source>Select Alternate Font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="44"/>
<source>Font</source>
<translation type="unfinished">Font</translation>
</message>
16717,12 → 16953,12
<context>
<name>GradientEditor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="174"/>
<source>Position:</source>
<translation>Posició:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="175"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
16731,7 → 16967,7
<translation type="obsolete">Aquí es pot afegir, canviar o esborrar Color-Stops.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="183"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="183"/>
<source>Add, change or remove color stops here</source>
<translation>Afegir, canviar o esborrar colors acaba aquí</translation>
</message>
16739,34 → 16975,34
<context>
<name>GradientEditorBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="14"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="14"/>
<source>Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="63"/>
<source>Position:</source>
<translation type="unfinished">Posició:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="120"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="70"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="97"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="120"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="80"/>
<source>Color:</source>
<translation type="unfinished">Color:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="90"/>
<source>Opacity:</source>
<translation type="unfinished">Opacitat:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="113"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="113"/>
<source>Shade:</source>
<translation type="unfinished">Intensitat:</translation>
</message>
16774,12 → 17010,12
<context>
<name>GradientPreview</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="224"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="224"/>
<source>Add Stop</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="226"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="226"/>
<source>Remove Stop</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16787,136 → 17023,136
<context>
<name>GradientVectorBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="23"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="23"/>
<source>Gradient Vector</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="39"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="131"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="39"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="131"/>
<source>Start:</source>
<translation type="unfinished">Inici:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="182"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="291"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="325"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="393"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="431"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="465"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="499"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="533"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="567"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="148"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="182"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="216"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="325"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="359"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="393"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="431"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="465"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="499"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="533"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="567"/>
<source>/</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="165"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="73"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="165"/>
<source>End:</source>
<translation type="unfinished">Final:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="233"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="107"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="233"/>
<source>Skew:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="199"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="199"/>
<source>Focal:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="250"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="250"/>
<source>Scale:</source>
<translation type="unfinished">Escala:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="414"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="274"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="414"/>
<source>1. Point:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="308"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="448"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="448"/>
<source>2. Point:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="482"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="342"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="482"/>
<source>3. Point:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="376"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="516"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="376"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="516"/>
<source>4. Point:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="550"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="550"/>
<source>5. Point:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="598"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="772"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="598"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="772"/>
<source>Edit Grid Points</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="620"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="794"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="620"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="794"/>
<source>Edit Control Points</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="645"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="819"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="645"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="819"/>
<source>Reset selected Control Point</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="670"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="844"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="670"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="844"/>
<source>Reset all Control Points</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="707"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="707"/>
<source>New Mesh...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="714"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="714"/>
<source>Reset Mesh</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="721"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="721"/>
<source>Mesh -&gt; Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="877"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="877"/>
<source>Snap to other Mesh Points</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="889"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="889"/>
<source>Add Patch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="902"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="902"/>
<source>Remove Patch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16952,14 → 17188,14
<translation type="obsolete">Posició &amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="234"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="234"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="unfinished">&amp;Afegeix</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="235"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="66"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="235"/>
<source>D&amp;elete</source>
<translation type="unfinished">&amp;Esborra</translation>
</message>
16972,20 → 17208,20
<translation type="obsolete">Posició &amp;X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="236"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="95"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="236"/>
<source>A&amp;dd</source>
<translation type="unfinished">A&amp;fegir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="237"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="105"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="237"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation type="unfinished">&amp;Esborra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="120"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="238"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="120"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="238"/>
<source>&amp;Lock Guides</source>
<translation type="unfinished">&amp;Bloqueja Guies</translation>
</message>
17022,10 → 17258,10
<translation type="obsolete">Fa referència a:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="285"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="248"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="251"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="198"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="251"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation type="unfinished">&amp;Pàgina</translation>
</message>
17071,264 → 17307,264
<translation type="obsolete">Ja hi ha una guia buida (0.0)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="32"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="229"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="32"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="229"/>
<source>&amp;Single</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="40"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="232"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="240"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="40"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="147"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="232"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="240"/>
<source>Horizontals</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="301"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="360"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="59"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="214"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="301"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="360"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="224"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="224"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="311"/>
<source>Alt+E</source>
<translation type="unfinished">Alt+E</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="237"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="233"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="241"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="237"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="233"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="241"/>
<source>Verticals</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="98"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="98"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="unfinished">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="123"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="123"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="unfinished">Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="239"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="130"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="324"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="239"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="254"/>
<source>Appl&amp;y to All Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="133"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="327"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="327"/>
<source>Alt+Y</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="230"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="141"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="230"/>
<source>&amp;Column/Row</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="153"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="242"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="153"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="242"/>
<source>&amp;Number:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="179"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="244"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="179"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="244"/>
<source>U&amp;se Gap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="182"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="182"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="unfinished">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="279"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="246"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="247"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="192"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="279"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="247"/>
<source>Refer to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="288"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="347"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="201"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="347"/>
<source>Alt+P</source>
<translation type="unfinished">Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="211"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="298"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="249"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="252"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="211"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="298"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="249"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="252"/>
<source>M&amp;argins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="221"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="308"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="250"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="253"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="221"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="250"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="253"/>
<source>S&amp;election</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="243"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="243"/>
<source>Nu&amp;mber:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="266"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="245"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="266"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="245"/>
<source>Use &amp;Gap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="269"/>
<source>Alt+G</source>
<translation type="unfinished">Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="335"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="335"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="231"/>
<source>&amp;Misc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="341"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="341"/>
<source>Delete all guides from the current page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="344"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="255"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="344"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="255"/>
<source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="354"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="354"/>
<source>Delete all guides from the current document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="357"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="256"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="357"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="256"/>
<source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="16"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="228"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="16"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="228"/>
<source>Guide Manager</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="258"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="258"/>
<source>Add a new horizontal guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="259"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="259"/>
<source>Delete the selected horizontal guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="260"/>
<source>Add a new vertical guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="261"/>
<source>Delete the selected vertical guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="262"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="262"/>
<source>Lock the guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="263"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="263"/>
<source>Apply to all pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="264"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="264"/>
<source>Number of horizontal guides to create</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="265"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="265"/>
<source>Number of vertical guides to create</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="266"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="266"/>
<source>Create rows with guides, with an additional gap between the rows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="267"/>
<source>Create columns with guides, with an additional gap between the columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="268"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="268"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="269"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page&apos;s margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="270"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="271"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="271"/>
<source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="272"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="272"/>
<source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page&apos;s margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="273"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="273"/>
<source>Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="274"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="274"/>
<source>Apply the shown guides to all pages in the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="275"/>
<source>Delete all guides shown on the current page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="276"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="276"/>
<source>Delete all guides from all pages</source>
<translation type="