Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 18784 → Rev 18785

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.ca.ts
5344,22 → 5344,22
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="342"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="343"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="346"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2340"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2341"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3438"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3439"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Generant Ítems</translation>
</message>
5390,12 → 5390,12
<translation>&amp;Quant a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Equip de Desenvolupament:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Contribucions des de:</translation>
</message>
5404,12 → 5404,12
<translation type="obsolete">Versió Windows:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Documentació Oficial:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Altra Documentació:</translation>
</message>
5512,27 → 5512,27
<translation>&amp;Traduccions</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="293"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
<source>Haiku Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="335"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="337"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Pàgina principal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="337"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="339"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Referència en línia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="341"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="343"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Errors i Sol·licitud de Característiques</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="347"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Llista de correu</translation>
</message>
5542,7 → 5542,7
<translation>&amp;En Linia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="252"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="254"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Tanca</translation>
</message>
5558,7 → 5558,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="319"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="321"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Traduccions oficials i Traductors:</translation>
</message>
5579,7 → 5579,7
<translation type="obsolete">Espanyol:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="321"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="323"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Antics Col·laboradors en Traduccions:</translation>
</message>
5633,7 → 5633,7
<translation type="obsolete">Conversió Windows:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="339"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="341"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
5675,12 → 5675,12
<translation type="obsolete">Aquest panell mostra la versió, data de creació i suport de llibreries d&apos;Scribus. C-C-T-F significa C=littlecms C=CUPS T=suport per TIFF F=suport per Fontconfig. La darrera lletra és el visualitzador C=cairo o A=libart. Les llibreries no suportades es mostren amb un *. Això indica la versió de Ghostscript que Scribus ha detectat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="293"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
</message>
5689,7 → 5689,7
<translation type="obsolete">Març</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="309"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
5699,37 → 5699,37
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="266"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="262"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="263"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="262"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="263"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="265"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
5749,7 → 5749,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="343"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
5764,19 → 5764,19
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="438"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="552"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="619"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="440"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="554"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="621"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7158,21 → 7158,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>Unweld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<source>Weld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<source>Edit weld item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<source>&amp;Frames...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
7771,6 → 7756,21
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>Unweld Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<source>Weld Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<source>Edit Welded Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
<source>Inline Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
9690,12 → 9690,12
<translation type="obsolete">Interfície Scribus pel Pure Postscript Barcode Writer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<source>&amp;Barcode...</source>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="23"/>
<source>Insert Barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="44"/>
<source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9703,7 → 9703,7
<context>
<name>BarcodeGenerator</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="343"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="393"/>
<source>Error opening file: %1</source>
<translation>Error obrint el fitxer: %1</translation>
</message>
9786,12 → 9786,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="111"/>
<source>Barcode</source>
<translation type="unfinished">Codi de Barres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="377"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="427"/>
<source>Barcode incomplete</source>
<translation>Codi de Barres incomplert</translation>
</message>
9801,7 → 9801,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="200"/>
<source>Select Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9817,12 → 9817,12
<translation type="obsolete">Codi de Barres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="135"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Tipus:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="141"/>
<source>Select one of the available barcode type here</source>
<translation>Tria un dels tipus de codi de barres disponibles</translation>
</message>
9900,6 → 9900,26
<translation>Alt+B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="323"/>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Opcions</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="329"/>
<source>&amp;Format:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="349"/>
<source>Error &amp;checking:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="362"/>
<source>Minimum error checking; raised opportunistically if size of symbol is not increased</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="170"/>
<source>Background color - under the code lines</source>
<translation>Color de fons - sota les línies del codi</translation>
11260,37 → 11280,37
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2435"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2463"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2431"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2459"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2448"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2444"/>
<source>X: %1</source>
<translation type="unfinished">X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2455"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2451"/>
<source>Y: %1</source>
<translation type="unfinished">Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2471"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2467"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2473"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2469"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2485"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2492"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2481"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2488"/>
<source>Angle: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11354,24 → 11374,24
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1542"/>
<source>Page %1 does not exist!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1548"/>
<source>Link Target is Web URL.
URL: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1554"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Informació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1553"/>
<source>Link Target is external File.
File: %1
Page: %2</source>
11378,12 → 11398,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1813"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1820"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Tots els Formats Suportats</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1841"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1848"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Obre</translation>
</message>
11888,22 → 11908,22
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="677"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="678"/>
<source>Glyphs missing</source>
<translation>Glyphs perduts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="678"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
<source>Text overflow</source>
<translation>Sobreeiximent de text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="680"/>
<source>Object is not on a Page</source>
<translation>L&apos;objecte no és a la pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="680"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="681"/>
<source>Missing Image</source>
<translation>Imatge perduda</translation>
</message>
11912,17 → 11932,17
<translation type="obsolete">La imatge té un valor de DPI inferior a %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="684"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="686"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation>L&apos;objecte té transparències</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="685"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="687"/>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation>L&apos;objecte és una anotació PDF o un camp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="686"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="688"/>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation>L&apos;objecte és un PDF inserit</translation>
</message>
11939,17 → 11959,17
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="566"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="567"/>
<source>Issues: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="574"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="575"/>
<source>Page </source>
<translation>Pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="636"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="637"/>
<source>Free Objects</source>
<translation>Allibera objectes</translation>
</message>
11958,38 → 11978,38
<translation type="obsolete">S&apos;han trobat problemes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="662"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Verificador</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
<source>Items</source>
<translation>Ítems</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
<source>Problems</source>
<translation>Problemes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="669"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<source>Current Profile:</source>
<translation>Perfil actual:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="640"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="641"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation>&amp;Ignora errors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="672"/>
<source>Check again</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="687"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="689"/>
<source>Image is GIF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12029,17 → 12049,22
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="690"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="683"/>
<source>Empty Text Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="692"/>
<source>Object colorspace is not CMYK or spot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="691"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="693"/>
<source>Imported document contains non embedded fonts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="693"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="695"/>
<source>Applied master page has different page destination (left, middle, right side)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12049,50 → 12074,49
<translation type="unfinished">Pàgines mestres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="666"/>
<source>Layer</source>
<translation type="unfinished">Capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="682"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="684"/>
<source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="683"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="685"/>
<source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="688"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="690"/>
<source>Annotation uses a non TrueType font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="689"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="691"/>
<source>Image dimension is smaller than its frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="674"/>
<source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="674"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="675"/>
<source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="675"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="676"/>
<source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="681"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="694"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="682"/>
<source>Empty Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12134,18 → 12158,18
<context>
<name>CollectForOutput</name>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="72"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="73"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Tria un Directori</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="103"/>
<source>Cannot create directory:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="118"/>
<source>Collecting...</source>
<translation>Recollint...</translation>
</message>
12154,7 → 12178,7
<translation type="obsolete">Avís</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="122"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
<translation>No puc triar tots els fitxers per sortir al fitxer:
12161,7 → 12185,7
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="136"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="137"/>
<source>Cannot collect the file:
%1</source>
<translation>No puc agafar el fitxer:
12640,12 → 12664,12
<translation>&amp;Roda de colors...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
<source>Color setting helper</source>
<translation>Ajudant dels Paràmetres de color</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="67"/>
<source>Color selector with color theory included.</source>
<translation>Selector de color amb teoria de colors inclosa.</translation>
</message>
13574,7 → 13598,7
<context>
<name>CreateMode</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="839"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="838"/>
<source>3DAnnot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13981,18 → 14005,18
<context>
<name>CustomFDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="348"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="378"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="349"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="379"/>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation>&amp;Comprimeix Fitxer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="358"/>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation>&amp;Inclou Fonts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="408"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="409"/>
<source>Encoding:</source>
<translation>Codificant:</translation>
</message>
14003,32 → 14027,32
Això es pot posar en les Preferències.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="325"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="326"/>
<source>Show Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="359"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="360"/>
<source>&amp;Include Color Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="326"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="327"/>
<source>Show a preview and information for the selected file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="395"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="396"/>
<source>Compress the Scribus document on save</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="398"/>
<source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="399"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="400"/>
<source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16036,46 → 16060,46
<context>
<name>FDialogPreview</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="215"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="255"/>
<source>Size:</source>
<translation>Mida:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="268"/>
<source>Title:</source>
<translation>Títol:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="271"/>
<source>No Title</source>
<translation>No té Títol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="272"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="273"/>
<source>Author:</source>
<translation>Autor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="192"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="280"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="193"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="276"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="281"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Desconegut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="282"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="283"/>
<source>Scribus Document</source>
<translation>Document Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="190"/>
<source>Resolution:</source>
<translation>Resolució:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="190"/>
<source>DPI</source>
<translation>DPI</translation>
</message>
16092,12 → 16116,12
<translation type="obsolete">Escala de grisos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="196"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation>Espai de color:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="277"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="278"/>
<source>File Format:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16880,12 → 16904,12
<translation>Vista prèvia de &amp;Fonts...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
<source>Font Preview dialog</source>
<translation>Diàleg de vista prèvia de font</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="68"/>
<source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
<translation>Ordenar, cercar i visualitzar les fonts disponibles.</translation>
</message>
17259,7 → 17283,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="198"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="251"/>
<source>&amp;Page</source>
17323,8 → 17347,8
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="59"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="214"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="301"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="360"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="304"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="363"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished">Alt+A</translation>
</message>
17331,7 → 17355,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="224"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="314"/>
<source>Alt+E</source>
<translation type="unfinished">Alt+E</translation>
</message>
17356,7 → 17380,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="130"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="324"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="327"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="239"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="254"/>
<source>Appl&amp;y to All Pages</source>
17364,7 → 17388,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="327"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="330"/>
<source>Alt+Y</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
17393,7 → 17417,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="192"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="279"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="282"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="247"/>
<source>Refer to</source>
17401,14 → 17425,14
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="201"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="347"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="350"/>
<source>Alt+P</source>
<translation type="unfinished">Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="211"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="298"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="301"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="249"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="252"/>
<source>M&amp;argins</source>
17416,7 → 17440,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="221"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="250"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="253"/>
<source>S&amp;election</source>
17429,40 → 17453,40
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="266"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="245"/>
<source>Use &amp;Gap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="272"/>
<source>Alt+G</source>
<translation type="unfinished">Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="335"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="338"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="231"/>
<source>&amp;Misc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="341"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="344"/>
<source>Delete all guides from the current page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="344"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="347"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="255"/>
<source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="354"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="357"/>
<source>Delete all guides from the current document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="357"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="360"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="256"/>
<source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
18450,6 → 18474,42
</message>
</context>
<context>
<name>ImportPagesPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="59"/>
<source>Import iWorks Pages...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="96"/>
<source>iWorks Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="97"/>
<source>iWorks Pages (*.pages *.PAGES)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports iWorks Pages Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="81"/>
<source>Imports most iWorks Pages files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="130"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Tots els Formats Suportats</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportPctPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="53"/>
18615,6 → 18675,78
</message>
</context>
<context>
<name>ImportVivaPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="59"/>
<source>Import Viva...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="96"/>
<source>Viva Designer XML</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="97"/>
<source>Viva Designer XML (*.xml *.XML)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports Viva Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="81"/>
<source>Imports most Viva files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="130"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Tots els Formats Suportats</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportVsdPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import Visio...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="55"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="90"/>
<source>MS Visio</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="91"/>
<source>MS Visio (*.vsd *.VSD *.vdx *.VDX *.vsdx *.VSDX)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports MS Visio Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most MS Visio files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="124"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Tots els Formats Suportats</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ImportWpgPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="53"/>
18699,6 → 18831,54
</message>
</context>
<context>
<name>ImportXpsPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="59"/>
<source>Import Xps...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="99"/>
<source>Microsoft XPS</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="100"/>
<source>Microsoft XPS (*.xps *.XPS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="64"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="112"/>
<source>Open XML Paper</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="113"/>
<source>Open XML Paper (*.oxps *.OXPS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="83"/>
<source>Imports XPS and Open XML Paper Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="84"/>
<source>Imports most XPS and Open XML Paper files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="146"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Tots els Formats Suportats</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Imposition</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="72"/>
18898,7 → 19078,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/inlinepalette.cpp" line="287"/>
<source>Inline Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
22837,32 → 23017,32
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="982"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="987"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Nodes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="985"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="990"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>Coordenades &amp;Absolutes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="988"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="993"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>Posició &amp;X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="989"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="994"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>Posició &amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="990"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="995"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>Edita Línia del &amp;Voltant</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="991"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="996"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>&amp;Restableix Línia del Voltant</translation>
</message>
22871,92 → 23051,92
<translation type="obsolete">Fi d&apos;&amp;Edició</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="998"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1003"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Mou Nodes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="999"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1004"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Mou Punts de Control</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1005"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Afegeix Nodes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1001"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1006"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Esborra Nodes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1002"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1007"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Mou Punts de Control independentment</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1003"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1008"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Moure Punts de Control simetricament</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1004"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1009"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Restableix Punts de Control</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1005"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1010"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Restableix Punt de Control</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1011"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Obre un Polígon o Tallar una Corba Bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1007"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1012"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Tanca aquesta Corba Bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1008"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1013"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Enmiralla el camí Horitzontalment</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1009"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1014"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Enmiralla el camí Verticalment</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1010"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1015"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Esquila el Camí cap a la Dreta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1016"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Esquila el Camí cap a l&apos;esquerra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1012"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1017"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Esquila el Camí cap Amunt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1013"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1018"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Esquila el Camí cap Avall</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1014"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1019"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Gira el camí antihorariament</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1015"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1020"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Gira el camí horariament</translation>
</message>
22965,12 → 23145,12
<translation type="obsolete">Redueix la Mida del camí per mostrar %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1017"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1022"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Allarga el camí per mostrar %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1020"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1025"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Angle de Rotació</translation>
</message>
22979,12 → 23159,12
<translation type="obsolete">% d&apos;allargament o Reduir Per</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1023"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1028"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Activa Edició de Contorn de Línia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1024"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1029"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Restableix el Contorn de línia a la Forma Original del Marc</translation>
</message>
22995,86 → 23175,86
Pàgina, i sinó Coordenades Relatives a l&apos;Objecte.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="983"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="988"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1027"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1032"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
<translation>Quan està marcat fa servir coordenades relatives a la pàgina, altrament són relatives a l&apos;objecte.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1016"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1021"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Disminueix la mida del camí pel %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="994"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="999"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">D&apos;acord</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="293"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="995"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1000"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="996"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1001"/>
<source>Reset all edits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1018"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1023"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Redueix la mida del camí segons el valor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1019"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1024"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Allarga la mida del camí segons el valor </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1026"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>% d&apos;allargament o disminució</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1022"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1027"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Allargament o reducció per</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="992"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="997"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1025"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1030"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="241"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="986"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="991"/>
<source>to Canvas</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="987"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="992"/>
<source>to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="993"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="998"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1026"/>
<location filename="../../scribus/ui/nodeeditpalette.cpp" line="1031"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24003,37 → 24183,37
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2883"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2879"/>
<source>Page:</source>
<translation type="unfinished">Pàgina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2893"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2889"/>
<source>Date:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11080"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11213"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11085"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11218"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11090"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11223"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11095"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11228"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11100"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11233"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
25467,68 → 25647,68
<context>
<name>PageItem</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="536"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="545"/>
<source>Image</source>
<translation>Imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="540"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="549"/>
<source>Text</source>
<translation>Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="544"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="553"/>
<source>Line</source>
<translation>Línia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="548"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="557"/>
<source>Polygon</source>
<translation>Polígon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="552"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="561"/>
<source>Polyline</source>
<translation>Polilínia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="556"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="565"/>
<source>PathText</source>
<translation>Camí de Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="560"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="569"/>
<source>Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="564"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="573"/>
<source>Group</source>
<translation type="unfinished">Agrupa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="568"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="577"/>
<source>RegularPolygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="572"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="581"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="576"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="585"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="580"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="589"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7189"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7190"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7256"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7257"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Còpia de</translation>
</message>
26230,32 → 26410,32
<translation type="unfinished">Realment vols esborra aquesta pàgina mestra?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="392"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="397"/>
<source>Arrange Pages</source>
<translation type="unfinished">Organitza Pàgines</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="398"/>
<source>Available Master Pages:</source>
<translation type="unfinished">Pàgines mestres disponibles:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="394"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="399"/>
<source>Document Pages:</source>
<translation type="unfinished">Pàgines:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="396"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="401"/>
<source>List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="402"/>
<source>List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/ui/pagepalette_pages.cpp" line="403"/>
<source>Drag pages or master pages onto the trash to delete them</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
26425,6 → 26605,24
</message>
</context>
<context>
<name>PagesPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="212"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="215"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpages.cpp" line="399"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Generant Ítems</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PaintManagerBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/paintmanagerbase.ui" line="14"/>
28796,13 → 28994,13
<translation type="obsolete">Dibuixos OpenOffice.org (*.sxd);;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="355"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="352"/>
<source>Plugin: %1 initialized ok </source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="354"/>
<source>Plugin: %1 failed post initialization</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
36048,42 → 36246,47
<context>
<name>PropertiesPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="886"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="912"/>
<source>Properties</source>
<translation>Propietats</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="888"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="914"/>
<source>X, Y, &amp;Z</source>
<translation>X, Y, &amp;Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="891"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="918"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation>&amp;Forma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="889"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="915"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>&amp;Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="890"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="916"/>
<source>&amp;Image</source>
<translation>&amp;Imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="892"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="917"/>
<source>Drop Shadow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="919"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation>&amp;Línia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="893"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="920"/>
<source>&amp;Colors</source>
<translation>&amp;Colors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="896"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="923"/>
<source>T&amp;able</source>
<translation type="unfinished">T&amp;aula</translation>
</message>
36753,12 → 36956,12
<translation type="obsolete">Reiniciar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="894"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="921"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation type="unfinished">A&amp;grupa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="895"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="922"/>
<source>&amp;Transparency</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
36870,67 → 37073,67
<context>
<name>PropertiesPalette_Group</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="617"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="627"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Edició...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="618"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="628"/>
<source>Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="620"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="630"/>
<source>Text &amp;Flow Around Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="621"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="631"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished">Desactivat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="622"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="632"/>
<source>Use Frame &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="623"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="633"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation type="unfinished">&amp;Limitar amb Caixes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="624"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="634"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation type="unfinished">Línia de &amp;Contorn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="625"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="635"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="627"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="637"/>
<source>Disable text flow from lower frames around object</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="628"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="638"/>
<source>Use the frame shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="629"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="639"/>
<source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="630"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="640"/>
<source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="631"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_group.cpp" line="641"/>
<source>Use the clipping path of the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
36943,76 → 37146,72
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="26"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="35"/>
<source>Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="74"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="81"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Edició...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="75"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="93"/>
<source>Text Flow Around Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="96"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="123"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished">Desactivat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="158"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="183"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="208"/>
<source>textFlowBtnGroup</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="148"/>
<source>Use &amp;Frame Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="146"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="173"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation type="unfinished">&amp;Limitar amb Caixes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="171"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="198"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation type="unfinished">Línia de &amp;Contorn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="196"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="223"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="218"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="245"/>
<source>Fill Rule</source>
<translation type="unfinished">Emplena guia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="252"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="288"/>
<source>Even-Odd</source>
<translation type="unfinished">Parell-Senar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="265"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="301"/>
<source>Non Zero</source>
<translation type="unfinished">No és zero</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="324"/>
<source>Group clips Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_groupbase.ui" line="331"/>
<source>Transparency</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
37619,6 → 37818,193
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette_Shadow</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="300"/>
<source>Object has a drop shadow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="301"/>
<source>X-Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="302"/>
<source>Y-Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="303"/>
<source>Blur:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="304"/>
<source>Color:</source>
<translation type="unfinished">Color:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="305"/>
<source>Shade:</source>
<translation type="unfinished">Intensitat:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="306"/>
<source>Opacity:</source>
<translation type="unfinished">Opacitat:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="307"/>
<source>Blendmode:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadow.cpp" line="309"/>
<source> pt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette_ShadowBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="14"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="20"/>
<source>Object has a drop shadow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="29"/>
<source>X-Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="42"/>
<source>Y-Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="55"/>
<source>Color:</source>
<translation type="unfinished">Color:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="68"/>
<source>Shade:</source>
<translation type="unfinished">Intensitat:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="78"/>
<source>Opacity:</source>
<translation type="unfinished">Opacitat:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="88"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="218"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="101"/>
<source>Blendmode:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="112"/>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished">Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="117"/>
<source>Darken</source>
<translation type="unfinished">Fosc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="122"/>
<source>Lighten</source>
<translation type="unfinished">Clar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="127"/>
<source>Multiply</source>
<translation type="unfinished">Multiplica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="132"/>
<source>Screen</source>
<translation type="unfinished">Pantalla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="137"/>
<source>Overlay</source>
<translation type="unfinished">Sobreposició</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="142"/>
<source>Hard Light</source>
<translation type="unfinished">Llum forta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="147"/>
<source>Soft Light</source>
<translation type="unfinished">Llum suau</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="152"/>
<source>Difference</source>
<translation type="unfinished">Diferència</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="157"/>
<source>Exclusion</source>
<translation type="unfinished">Exclusió</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="162"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation type="unfinished">Color esvaït</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="167"/>
<source>Color Burn</source>
<translation type="unfinished">Crema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="172"/>
<source>Hue</source>
<translation type="unfinished">To</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="177"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished">Saturació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="182"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Color</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="187"/>
<source>Luminosity</source>
<translation type="unfinished">Lluminositat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="195"/>
<source>Blur:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shadowbase.ui" line="205"/>
<source> px</source>
<translation type="unfinished">px</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette_Shape</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shape.cpp" line="547"/>
37791,22 → 38177,22
<context>
<name>PropertiesPalette_Table</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="568"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="587"/>
<source>Cell style of currently selected cell</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="569"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="588"/>
<source>Table style of currently selected table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="570"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="589"/>
<source>Remove Direct Cell Formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="571"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_table.cpp" line="590"/>
<source>Remove Direct Table Formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
38021,7 → 38407,7
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="365"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="442"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="510"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1290"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation type="unfinished">Posició &amp;X:</translation>
</message>
38038,7 → 38424,7
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="367"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="444"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="512"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1297"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1291"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation type="unfinished">Posició &amp;Y:</translation>
</message>
38048,7 → 38434,7
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="368"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="445"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="513"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1299"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1293"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation type="unfinished">A&amp;lçada:</translation>
</message>
38079,127 → 38465,127
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="443"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="511"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1298"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1292"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Amplada:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1229"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1223"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="unfinished">El nom &quot;%1&quot; no és únic. &lt;br/&gt;Si us plau, tria&apos;n un altre.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1292"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1286"/>
<source>Properties</source>
<translation type="unfinished">Propietats</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1294"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1288"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Nom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1295"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1289"/>
<source>Geometry</source>
<translation type="unfinished">Geometria</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1300"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1294"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Rotació:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1301"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1295"/>
<source>Basepoint:</source>
<translation type="unfinished">Punt Base:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1302"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1296"/>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">Nivell</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1298"/>
<source> pt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1307"/>
<source>Name of selected object</source>
<translation type="unfinished">Nom de l&apos;objecte seleccionat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1314"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1308"/>
<source>Horizontal position of current basepoint</source>
<translation type="unfinished">Posició Horitzontal del Punt Base</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1315"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1309"/>
<source>Vertical position of current basepoint</source>
<translation type="unfinished">Posició Vertical del Punt Base</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1316"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1310"/>
<source>Width</source>
<translation type="unfinished">Amplada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1317"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1311"/>
<source>Height</source>
<translation type="unfinished">Alçada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1312"/>
<source>Rotation of object at current basepoint</source>
<translation type="unfinished">Gira l&apos;objecte en el Punt Base</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1319"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1313"/>
<source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
<translation type="unfinished">Punt des del que es fan els mesuraments i les rotacions d&apos;angles</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1320"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1314"/>
<source>Group the selected objects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1321"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1315"/>
<source>Ungroup the selected group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1322"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1316"/>
<source>Flip Horizontal</source>
<translation type="unfinished">Inversió Horitzontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1323"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1317"/>
<source>Flip Vertical</source>
<translation type="unfinished">Inversió Vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1324"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1318"/>
<source>Move one level up</source>
<translation type="unfinished">Mou un nivell amunt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1319"/>
<source>Move one level down</source>
<translation type="unfinished">Mou un nivell avall</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1326"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1320"/>
<source>Move to front</source>
<translation type="unfinished">Mou a davant</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1327"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1321"/>
<source>Move to back</source>
<translation type="unfinished">Mou al fons</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1328"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1322"/>
<source>Indicates the level the object is on, 1 means the object is at the bottom</source>
<translation type="unfinished">Indica el nivell en que està l&apos;objectet, 0 vol dir que és al fons de tot {1 ?}</translation>
</message>
38208,22 → 38594,22
<translation type="obsolete">Indica el nivell en que està l&apos;objectet, 0 vol dir que és al fons de tot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1329"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1323"/>
<source>Lock or unlock the object</source>
<translation type="unfinished">Bloqueja o desbloqueja l&apos;objecte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1330"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1324"/>
<source>Lock or unlock the size of the object</source>
<translation type="unfinished">Bloqueja o desbloqueja la mida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1331"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1325"/>
<source>Enable or disable exporting of the object</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1333"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_xyz.cpp" line="1327"/>
<source>Keep the aspect ratio</source>
<translation type="unfinished">Mantenir l&apos;aspecte</translation>
</message>
39148,12 → 39534,12
<context>
<name>PubPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="1489"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="1640"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="1492"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpub.cpp" line="1643"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
39931,12 → 40317,12
<translation>Tots els Fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="340"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="482"/>
<source>Font %1 is broken, discarding it</source>
<translation>La Font %1 està malament, descartant-la</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="229"/>
<source>Initializing...</source>
<translation>Iniciant...</translation>
</message>
39980,7 → 40366,7
<translation type="obsolete">Plantilla:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="219"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="169"/>
<source>Newsletters</source>
39987,7 → 40373,7
<translation>Butlletins</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="166"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="200"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="155"/>
<source>Brochures</source>
39994,7 → 40380,7
<translation>Fulletons</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="209"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="201"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="159"/>
<source>Catalogs</source>
40001,7 → 40387,7
<translation>Catàlegs</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="202"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="161"/>
<source>Flyers</source>
40008,13 → 40394,13
<translation>Quartilles</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="162"/>
<source>Grids</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="186"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="175"/>
<source>Signs</source>
40021,7 → 40407,7
<translation>Rètols</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="158"/>
<source>Cards</source>
40028,7 → 40414,7
<translation>Cartes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="215"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="165"/>
<source>Letterheads</source>
40035,7 → 40421,7
<translation>Membrets</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="210"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="160"/>
<source>Envelopes</source>
40042,7 → 40428,7
<translation>Sobres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="156"/>
<source>Business Cards</source>
40049,7 → 40435,7
<translation>Cartes de Negoci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="157"/>
<source>Calendars</source>
40056,7 → 40442,7
<translation>Calendaris</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="164"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="209"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="153"/>
<source>Advertisements</source>
40063,7 → 40449,7
<translation>Anuncis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="210"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="164"/>
<source>Labels</source>
40070,7 → 40456,7
<translation>Etiquetes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="218"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="179"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="168"/>
<source>Menus</source>
40077,7 → 40463,7
<translation>Menus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="224"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="185"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="212"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="174"/>
<source>Programs</source>
40084,7 → 40470,7
<translation>Programes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="221"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="182"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="171"/>
<source>PDF Forms</source>
40091,7 → 40477,7
<translation>Formularis PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="222"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="183"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="172"/>
<source>PDF Presentations</source>
40098,7 → 40484,7
<translation>Presentacions PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="216"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="215"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="166"/>
<source>Magazines</source>
40105,7 → 40491,7
<translation>Revistes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="223"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="184"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="216"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="173"/>
<source>Posters</source>
40112,7 → 40498,7
<translation>Posters</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="165"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="154"/>
<source>Announcements</source>
40119,7 → 40505,7
<translation>Anuncis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="226"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="187"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="218"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="176"/>
<source>Text Documents</source>
40126,7 → 40512,7
<translation>Documents de Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="212"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="219"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="163"/>
<source>Folds</source>
40133,7 → 40519,7
<translation>Díptics</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="220"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="181"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="221"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="261"/>
40204,6 → 40590,7
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/oodraw/oodrawimp.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="161"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importpsplugin.cpp" line="152"/>
40211,10 → 40598,13
<location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="162"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="146"/>
<source>Open</source>
<translation>Obre</translation>
</message>
40252,25 → 40642,25
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="586"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="563"/>
<source>&amp;Scribus Scripts</source>
<translation>Seqüències &amp;Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="581"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="558"/>
<source>&amp;Execute Script...</source>
<translation>&amp;Executa Seqüència...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="83"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="587"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="564"/>
<source>&amp;Recent Scripts</source>
<translation>Seqüències &amp;Recents</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="582"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="559"/>
<source>Show &amp;Console</source>
<translation>Mostra &amp;Cònsola</translation>
</message>
40292,6 → 40682,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="134"/>
<source>Save as</source>
<translation>Anomena i desa</translation>
</message>
40352,7 → 40743,7
<translation>Fitxers de Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/nftrcreader.cpp" line="178"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftrcreader.cpp" line="220"/>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satdialog.cpp" line="167"/>
<source>Media Cases</source>
40364,17 → 40755,17
<translation>Filtres de Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="152"/>
<source>Albanian</source>
<translation>Albanès</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="118"/>
<source>Basque</source>
<translation>Basc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="85"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="93"/>
<source>Bulgarian</source>
<translation>Búlgar</translation>
</message>
40383,35 → 40774,35
<translation type="obsolete">Brasil·ler</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="89"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="97"/>
<source>Catalan</source>
<translation>Català</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="151"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="159"/>
<source>Chinese</source>
<translation>Xinès</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="98"/>
<source>Czech</source>
<translation>Txec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="92"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="100"/>
<source>Danish</source>
<translation>Danès</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="141"/>
<source>Dutch</source>
<translation>Holandès</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="279"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="359"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="374"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="319"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="367"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="382"/>
<source>English</source>
<translation>Anglès</translation>
</message>
40420,122 → 40811,122
<translation type="obsolete">Anglès (Britànic)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="105"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="113"/>
<source>Esperanto</source>
<translation>Esperanto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="93"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="101"/>
<source>German</source>
<translation>Alemany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="119"/>
<source>Finnish</source>
<translation>Finès</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="120"/>
<source>French</source>
<translation>Francès</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="122"/>
<source>Galician</source>
<translation>Gallec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="106"/>
<source>Greek</source>
<translation>Grec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="90"/>
<source>Aragonese</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="92"/>
<source>Belarusian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="87"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="95"/>
<source>Bengali (Bangladesh)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="95"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="103"/>
<source>German (Austria)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="108"/>
<source>English (Australia)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="109"/>
<source>English (Canada)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="107"/>
<source>English (UK)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="110"/>
<source>English (New Zealand)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="112"/>
<source>English (South Africa)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="107"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="115"/>
<source>Spanish (Argentina)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="121"/>
<source>Scottish Gaelic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="123"/>
<source>Gujarati</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="126"/>
<source>Hungarian</source>
<translation>Hongarès</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="128"/>
<source>Indonesian</source>
<translation>Indonesi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="130"/>
<source>Italian</source>
<translation>Italià</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="133"/>
<source>Korean</source>
<translation>Coreà</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="134"/>
<source>Kurdish</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="138"/>
<source>Lithuanian</source>
<translation>Lituà</translation>
</message>
40544,62 → 40935,62
<translation type="obsolete">Noruec (Bokmaal)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="142"/>
<source>Norwegian (Nnyorsk)</source>
<translation>Noruec (Nnyorsk)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="135"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="143"/>
<source>Norwegian</source>
<translation>Noruec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="136"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="144"/>
<source>Polish</source>
<translation>Polonès</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="148"/>
<source>Russian</source>
<translation>Rus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="146"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="154"/>
<source>Swedish</source>
<translation>Suec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="106"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="114"/>
<source>Spanish</source>
<translation>Espanyol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="103"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="111"/>
<source>English (US)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="116"/>
<source>Spanish (Latin)</source>
<translation>Espanyol (Sudamericà)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="139"/>
<source>Nepali</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="150"/>
<source>Slovak</source>
<translation>Eslovac</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="151"/>
<source>Slovenian</source>
<translation>Eslovè</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="145"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="153"/>
<source>Serbian</source>
<translation>Serbi</translation>
</message>
40609,12 → 41000,12
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="50"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="583"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="560"/>
<source>&amp;About Script...</source>
<translation>Quant &amp;a Sequència...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="554"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="531"/>
<source>About Script</source>
<translation>Quant a Sequència</translation>
</message>
41110,19 → 41501,19
<translation type="obsolete">Short &amp;Words...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="132"/>
<source>Short Words processing. Wait please...</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation>Processant Abreviacions. Si us plau espera...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="150"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="151"/>
<source>Short Words processing. Done.</source>
<comment>short words plugin</comment>
<translation>Processant Abreviacions. Fet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="89"/>
<source>Afrikaans</source>
<translation>Africaner</translation>
</message>
41131,17 → 41522,17
<translation type="obsolete">Portuguès (Brasil.ler)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="148"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="156"/>
<source>Turkish</source>
<translation>Turc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="149"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="157"/>
<source>Ukranian</source>
<translation>Ucraïnès</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="99"/>
<source>Welsh</source>
<translation>Galès</translation>
</message>
41463,22 → 41854,22
<translation>No es pot convertir un marc que no és de text a esquema.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="125"/>
<source>Croatian</source>
<translation>Croat</translation>
</message>
<message utf8="true">
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="140"/>
<source>Norwegian (Bokmål)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="145"/>
<source>Portuguese</source>
<translation>Portuguès</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="146"/>
<source>Portuguese (BR)</source>
<translation>Portuguès (BR)</translation>
</message>
41647,8 → 42038,8
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fonts/ftface.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="366"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="403"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="508"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="545"/>
<source>Font %1 has broken glyph %2 (charcode %3)</source>
<translation>La font %1 no té el glyph %2 (codi de caràcter %3)</translation>
</message>
41663,22 → 42054,22
<translation>La font %1 no es pot llegir, no s&apos;afegeix</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="347"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="489"/>
<source>Failed to load font %1 - font type unknown</source>
<translation>No s&apos;ha pogut carregar la font %1 - tipus de font desconeguda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="551"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="693"/>
<source>Font %1 loaded from %2(%3)</source>
<translation>La font %1 carregada des de %2 (%3)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="567"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="709"/>
<source>Font %1(%2) is duplicate of %3</source>
<translation>La font %1(%2) és un duplicat de %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="680"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="822"/>
<source>Loading font %1 (found using fontconfig)</source>
<translation>Carregant la font %1 (trobada amb fontconfig)</translation>
</message>
41687,7 → 42078,7
<translation type="obsolete">La font %1 (trobada amb fontconfig) està malmesa, descartant-la</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="685"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="827"/>
<source>Failed to load a font - freetype2 couldn&apos;t find the font file</source>
<translation>No s&apos;ha pogut carregar la font - freetype2 no la pot trobar</translation>
</message>
41725,7 → 42116,7
<translation>desplaçament memcpy: %1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="716"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="729"/>
<source>Scribus Development Version</source>
<translation>Versió de desenvolupament d&apos;Scribus</translation>
</message>
41942,8 → 42333,8
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1940"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2307"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1945"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2199"/>
<source>Document Template: </source>
<translation>Plantilla de document: </translation>
</message>
42193,7 → 42584,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="585"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="562"/>
<source>&amp;Script</source>
<translation>&amp;Seqüència</translation>
</message>
42273,7 → 42664,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3192"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2152"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="5711"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="5721"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Còpia #%1 de</translation>
</message>
42298,12 → 42689,12
<translation>Groc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="57"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="58"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation>Roda de colors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="58"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="59"/>
<source>Font Preview</source>
<translation>Vista Prèvia de Fonts</translation>
</message>
42336,7 → 42727,7
<translation>Seqüenciador</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="86"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="87"/>
<source>Short Words</source>
<translation>Abreviacions</translation>
</message>
42360,32 → 42751,32
<translation type="obsolete">Scribus ha petat amb el següent error: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="331"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="473"/>
<source>Creating Font Cache</source>
<translation>Creant caché de fonts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="499"/>
<source>New Font found, checking...</source>
<translation>S&apos;ha trobat una nova Font, comprovant-la...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="394"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="536"/>
<source>Modified Font found, checking...</source>
<translation>Trobada una Font modificada, comprovant...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="781"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="923"/>
<source>Reading Font Cache</source>
<translation>Llegint la caché de fonts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="828"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="970"/>
<source>Writing updated Font Cache</source>
<translation>Actualitzant la caché de fonts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="845"/>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="987"/>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation>Buscant les Fonts</translation>
</message>
42394,7 → 42785,7
<translation type="obsolete">Estas fent servir una versió de desenvolupament d&apos;Scribus 1.3.x. El document en que estas treballant va ser fet en la versió d&apos;Scribus 1.2.3 o inferior. Si es desa no es podrà tornar a carregar en Scribus 1.2.3 si no es desa amb Fitxer -&gt; Anomena i desa. Estas segur de voler continuar?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4770"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4662"/>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation>Els canvis fets al document no han estat desats i has demanat tornar a carregar el fitxer. Vols continuar?</translation>
</message>
42415,7 → 42806,7
<translation>Suport per format .sla antic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="94"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="102"/>
<source>German (Trad.)</source>
<translation>Alemany (Trad.)</translation>
</message>
42430,7 → 42821,7
<translation>Imprimint fitxer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="717"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="730"/>
<source>You are running a development version of Scribus 1.5.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.x. Saving the current file under 1.5.x renders it unable to be edited in Scribus 1.2.x versions. To preserve the ability to edit in 1.2.x, save this file under a different name and further edit the newly named file and the original will be untouched. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
42439,27 → 42830,27
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Estas intentant importar mes pagines de les qeu hi ha en el document des de la pagina activa.&lt;/p&gt;Tria alguna de les opcions seguents:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Crear&lt;/b&gt;les que falten&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Importar&lt;/b&gt; nomes fins al final&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel·lar&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4002"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3893"/>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4006"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3897"/>
<source>C&amp;reate</source>
<translation>C&amp;rear</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4007"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3898"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="155"/>
<source>Thai</source>
<translation>Tailandès</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="36"/>
<source>Barcode Generator</source>
<translation>Generador de Codi de barres</translation>
</message>
42503,12 → 42894,12
<translation type="obsolete">Aquest fitxer no es reconeix com un document PDB. Si us plau, avisa de l&apos;error si estas segur que si que ho és.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="136"/>
<source>Luxembourgish</source>
<translation>Luxemburgès</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="131"/>
<source>Japanese</source>
<translation>Japonès</translation>
</message>
42525,17 → 42916,17
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="83"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="91"/>
<source>Arabic</source>
<translation type="unfinished">Àrab</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="97"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="105"/>
<source>Dzongkha</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="117"/>
<source>Estonian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
42615,18 → 43006,18
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="119"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="135"/>
<source>Latin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="129"/>
<source>Icelandic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="147"/>
<source>Romanian</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
42741,6 → 43132,31
<translation type="unfinished">E</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="328"/>
<source>Compact Disc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="334"/>
<source>Letter Half</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="340"/>
<source>US Letter</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="346"/>
<source>US Legal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagesize.cpp" line="352"/>
<source>11x17</source>
<translation type="unfinished">2A17 {11x?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scimgdataloader_tiff.cpp" line="966"/>
<source>%1 may be corrupted : missing resolution tags</source>
<translation type="unfinished"></translation>
42792,7 → 43208,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="88"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="96"/>
<source>Breton</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
42804,12 → 43220,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="96"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="104"/>
<source>German (Swiss)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="124"/>
<source>Hebrew</source>
<translation type="unfinished">Hebreu</translation>
</message>
42819,7 → 43235,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="152"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="160"/>
<source>Chinese (Trad.)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
42858,17 → 43274,17
<translation type="unfinished">%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="132"/>
<source>Khmer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="137"/>
<source>Lao</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="150"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="158"/>
<source>Vietnamese</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
42915,6 → 43331,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/svgexplugin/svgexplugin.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="185"/>
<source>Do you really want to overwrite the file:
%1 ?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
43171,12 → 43588,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="86"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="94"/>
<source>Bengali</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="149"/>
<source>Sanskrit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
43647,7 → 44064,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="60"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/hunspellcheck/hunspellplugin.cpp" line="61"/>
<source>Hunspell Plugin</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
43657,10 → 44074,60
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18488"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18573"/>
<source>Unacceptable settings for note style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="72"/>
<source>Pages Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="72"/>
<source>Viva Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="66"/>
<source>MS Visio Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="75"/>
<source>Xps Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="106"/>
<source>XPS Export</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="134"/>
<source>Microsoft XPS (*.xps *.XPS);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="139"/>
<source>Output Settings:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="142"/>
<source>Low Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="143"/>
<source>Medium Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="144"/>
<source>High Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
44727,17 → 45194,17
<translation type="unfinished">Intensitat d&apos;ompliment</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="59"/>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="57"/>
<source>A default style cannot be assigned a parent style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="109"/>
<source>Shade</source>
<translation type="unfinished">Intensitat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/ui/smcellstylewidget.cpp" line="136"/>
<source>Fill Color</source>
<translation type="unfinished">Color d&apos;Emplenat</translation>
</message>
44745,39 → 45212,39
<context>
<name>SMCharacterStyle</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1823"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2208"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1827"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2212"/>
<source>Properties</source>
<translation type="unfinished">Propietats</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1833"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1837"/>
<source>Character Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1838"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1842"/>
<source>Character Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1980"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1984"/>
<source>New Style</source>
<translation type="unfinished">Nou Estil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2002"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2006"/>
<source>Clone of %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2026"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2030"/>
<source>%1 (%2)</source>
<comment>This for unique name when creating a new character style. %1 will be the name of the style and %2 will be a number forming a style name like: New Style (2)</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2700"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="2706"/>
<source>Setting that style as parent would create an infinite loop.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
44962,44 → 45429,44
<context>
<name>SMPStyleWidget</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="37"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="284"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="559"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="286"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="561"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation type="unfinished">Interlineat fixe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="38"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="560"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="40"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="562"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation type="unfinished">Interlineat automàtic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="286"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="561"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="145"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="563"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished">Alinear a la graella base</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="70"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="159"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="161"/>
<source>Distances and Alignment</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="615"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="162"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="164"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation type="unfinished">Caplletres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="714"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="207"/>
<source>Use Parent Value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
45010,7 → 45477,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="938"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="131"/>
<source>Ensure that first lines of a paragraph won&apos;t end up separated from the rest (known as widow/orphan control)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
45042,19 → 45509,19
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="707"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="206"/>
<source>Reset to Default</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="239"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="161"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="163"/>
<source>Paragraph Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="247"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="178"/>
<source>Character Style for Effect:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
45065,31 → 45532,31
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="330"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="178"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="180"/>
<source>Use Parent`s Values</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="345"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="163"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="165"/>
<source>Bullets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="359"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="166"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="168"/>
<source>Bullet Char/String</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="404"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="169"/>
<source>Char Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="438"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="164"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="166"/>
<source>Numeration</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
45100,7 → 45567,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="469"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="171"/>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">Nivell</translation>
</message>
45116,19 → 45583,19
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="526"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="174"/>
<source>Start with</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="543"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="172"/>
<source>Prefix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="553"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="173"/>
<source>Suffix</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
45139,13 → 45606,13
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="590"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="175"/>
<source>Restart after other format</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="597"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="176"/>
<source>Restart after higher level</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
45166,24 → 45633,24
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="772"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="192"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="194"/>
<source>Advanced Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="991"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="190"/>
<source>Tabulators and Indentation</source>
<translation type="unfinished">Tabuladors i sangrat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="21"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="189"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="191"/>
<source>Properties</source>
<translation type="unfinished">Propietats</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="190"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="192"/>
<source>Character Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
45194,188 → 45661,188
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="179"/>
<source>Distance from Text:</source>
<translation type="unfinished">Distància des del text:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="117"/>
<source>Alignment</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="100"/>
<source>Parent Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="101"/>
<source>Line Spacing Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="102"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation type="unfinished">Interlineat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="103"/>
<source>Space Above</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="104"/>
<source>Space Below</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="112"/>
<source>Drop Cap Lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="113"/>
<source>Enhanced Char Table for inserting customs chars as bullets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="114"/>
<source>Paragraph Effects Chars Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="115"/>
<source>Hang Paragraph Effect before paragraph indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="116"/>
<source>Choose chracter style or leave blank for use default paragraph style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="118"/>
<source>First Line Indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="119"/>
<source>Left Indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="120"/>
<source>Right Indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="132"/>
<source>Ensure that last lines of a paragraph won&apos;t end up separated from the rest (known as widow/orphan control)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="135"/>
<source>If checked, ensures that the paragraph won&apos;t be split across multiple pages or columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="136"/>
<source>If checked, automatically moves the paragraph to the next column or page if the next paragraph isn&apos;t on the same page or column</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="165"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="167"/>
<source>Lines:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="170"/>
<source>Numbering Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="193"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="195"/>
<source>Min. Space Width:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="196"/>
<source>Glyph Extension</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="197"/>
<source>Min:</source>
<comment>Glyph Extension</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="196"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="198"/>
<source>Max:</source>
<comment>Glyph Extension</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="201"/>
<source>None</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished">Cap</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="200"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="202"/>
<source>Both Sides</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="201"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="203"/>
<source>Left Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="202"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="204"/>
<source>Right Only</source>
<comment>optical margins</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="257"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="259"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">Document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="258"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="260"/>
<source>Section</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="259"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="261"/>
<source>Story</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="262"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="263"/>
<source>Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="493"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="496"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="1150"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="495"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="498"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="1152"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Sense Estil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="32"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="158"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="498"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="930"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="160"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="500"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="932"/>
<source>Based On:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
45401,29 → 45868,29
<translation type="unfinished">Cap</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="124"/>
<source>Maximum white space compression allowed.
Expressed as a percentage of the current white space value.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="126"/>
<source>Maximum compression of glyphs</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="128"/>
<source>Maximum extension of glyphs</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.ui" line="696"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="198"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="200"/>
<source>Optical Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="502"/>
<location filename="../../scribus/ui/smpstylewidget.cpp" line="504"/>
<source>A default style cannot be assigned a parent style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
45457,7 → 45924,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1773"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtextstyles.cpp" line="1776"/>
<source>Setting that style as parent would create an infinite loop.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
45662,22 → 46129,22
<translation type="unfinished">Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="57"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="55"/>
<source>A default style cannot be assigned a parent style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="107"/>
<source>Shade</source>
<translation type="unfinished">Intensitat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="136"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="134"/>
<source>Fill Color</source>
<translation type="unfinished">Color d&apos;Emplenat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/ui/smtablestylewidget.cpp" line="135"/>
<source>Fill Shade</source>
<translation type="unfinished">Intensitat d&apos;ompliment</translation>
</message>
47192,82 → 47659,82
<context>
<name>ScMWMenuManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="33"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="35"/>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation type="unfinished">Obre &amp;Recent</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="34"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="36"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="35"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="37"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="unfinished">&amp;Importa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="36"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="38"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation type="unfinished">&amp;Exporta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="38"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="40"/>
<source>Contents</source>
<translation type="unfinished">Contingut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="40"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="42"/>
<source>&amp;Level</source>
<translation type="unfinished">&amp;Nivell</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="43"/>
<source>Send to Layer</source>
<translation type="unfinished">Envia a la capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="42"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="44"/>
<source>Previe&amp;w Settings</source>
<translation type="unfinished">Paràmetres de &amp;vista prèvia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="43"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="45"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation type="unfinished">Opcions &amp;PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="46"/>
<source>C&amp;onvert To</source>
<translation type="unfinished">C&amp;onvertir A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="47"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="49"/>
<source>Character</source>
<translation type="unfinished">Caràcter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="50"/>
<source>Quote</source>
<translation type="unfinished">Cometes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="51"/>
<source>Space</source>
<translation type="unfinished">Espai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="50"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="52"/>
<source>Liga&amp;ture</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="58"/>
<source>&amp;Alignment</source>
<translation type="unfinished">&amp;Alineació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="57"/>
<location filename="../../scribus/ui/scmwmenumanager.cpp" line="59"/>
<source>Online &amp;Tutorials</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
47488,7 → 47955,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="6342"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="6352"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished">Còpia #%1 de</translation>
</message>
48936,17 → 49403,17
<context>
<name>ScribusCore</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="196"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="200"/>
<source>Initializing Plugins</source>
<translation type="unfinished">Iniciant Connectors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="182"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="186"/>
<source>Initializing Keyboard Shortcuts</source>
<translation type="unfinished">Inicialitzant les dreceres de teclat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="184"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="188"/>
<source>Reading Preferences</source>
<translation type="unfinished">Carregant Preferències</translation>
</message>
48955,37 → 49422,37
<translation type="obsolete">Carregant perfils ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="208"/>
<source>Initializing Image Cache</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="313"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="317"/>
<source>Searching for Fonts</source>
<translation type="unfinished">Buscant les Fonts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="318"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="322"/>
<source>There are no fonts found on your system.</source>
<translation type="unfinished">No s&apos;han trobat fonts en el teu sistema.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="319"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="323"/>
<source>Exiting now.</source>
<translation type="unfinished">Sortint.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="320"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="324"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation type="unfinished">Error Fatal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="323"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="327"/>
<source>Font System Initialized</source>
<translation type="unfinished">Sistema de Fonts Iniciat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/scribuscore.cpp" line="203"/>
<source>Reading Color Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
49002,13 → 49469,13
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="197"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="235"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="236"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="312"/>
<source>Document</source>
<translation>Document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="580"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="582"/>
<source>Background</source>
<translation>Segon Pla</translation>
</message>
49017,43 → 49484,43
<translation type="obsolete">Realment vols esborrar tot el text?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11468"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11507"/>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation>No es pot esborrar un element en ús</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11468"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11507"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation>L&apos;element %1 està sent editat amb l&apos;Editor de Notícies. La conversió demanada es cancel.larà</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12128"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12167"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation type="unfinished">Alguns objectes estan bloquejats.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18126"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18164"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18211"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18249"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Sense Estil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18482"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18567"/>
<source>%1 note style has document as range and provide same numbering style as set %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12124"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12163"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation type="unfinished">&amp;Desbloqueja tot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12125"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12164"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1030"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1032"/>
<source>An error occurred while opening ICC profiles, color management is not enabled.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
49066,7 → 49533,7
Desplaçament vertical: %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13699"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13738"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal gap: %2
Vertical gap: %3</source>
49073,28 → 49540,28
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1042"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16461"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1044"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16546"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation type="unfinished">Ajustant Colors</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9076"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9105"/>
<source>remove direct paragraph formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9550"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9589"/>
<source>remove direct char formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11384"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11423"/>
<source>Do you really want to clear the content of all selected frames?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13671"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13710"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
49102,14 → 49569,14
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14853"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14908"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15043"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14899"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14954"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15089"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1664"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1666"/>
<source>Imported </source>
<comment>Prefix of imported default style</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
49134,7 → 49601,7
<translation type="obsolete">Carregant Preferències</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="401"/>
<source>Initializing Story Editor</source>
<translation>Inicialitzant l&apos;Editor de Notícies</translation>
</message>
49147,7 → 49614,7
<translation type="obsolete">Iniciant el Partidor de mots</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="407"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="415"/>
<source>Reading Scrapbook</source>
<translation>Llegint l&apos;Àlbum de Retalls</translation>
</message>
49176,7 → 49643,7
<translation type="obsolete">Sortint.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4183"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4074"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Error Fatal</translation>
</message>
49189,17 → 49656,17
<translation type="obsolete">&amp;Fitxer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="733"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="746"/>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation>Obre &amp;Recent</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="741"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="754"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="748"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="761"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Exporta</translation>
</message>
49236,22 → 49703,22
<translation type="obsolete">&amp;Item</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="842"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="854"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Paràmetres de vista prèvia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="815"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="829"/>
<source>Level</source>
<translation>Nivell</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="821"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="835"/>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation>Envia a la Ca&amp;pa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="849"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="861"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation>Opcions &amp;PDF</translation>
</message>
49260,7 → 49727,7
<translation type="obsolete">&amp;Forma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="856"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="867"/>
<source>C&amp;onvert To</source>
<translation>C&amp;onvertir A</translation>
</message>
49305,76 → 49772,76
<translation type="obsolete">&amp;Alineació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2082"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2122"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4470"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4879"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5120"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5268"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10246"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1973"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2013"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4362"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4771"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5013"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5161"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10150"/>
<source>Ready</source>
<translation>Preparat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2920"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2811"/>
<source>selected, Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3833"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3953"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4568"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3725"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3844"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4460"/>
<source>Open</source>
<translation>Obre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3972"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3863"/>
<source>Importing Pages...</source>
<translation>Important Pàgina(es)...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4001"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3892"/>
<source>Import Page(s)</source>
<translation>Importa Pàgina(es)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4043"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3934"/>
<source>Import done</source>
<translation>Importació feta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4047"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3938"/>
<source>Found nothing to import</source>
<translation>No he trobat res a importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4138"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4029"/>
<source>File does not exist on the specified path :
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4166"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4057"/>
<source>Document is already opened</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4167"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4058"/>
<source>This document is already in use.You&apos;ll be switched into its window now.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4184"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4075"/>
<source>File %1 is not in an acceptable format</source>
<translation>El fitxer %1 no està en un format acceptable</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4185"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4076"/>
<source>The file may be damaged or may have been produced in a later version of Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4225"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4117"/>
<source>Loading...</source>
<translation>Carregant...</translation>
</message>
49387,31 → 49854,31
<translation type="obsolete">Alguns dels perfils ICC que es fan servir en aquest document no estan instal·lats:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4373"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4265"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> ha estat canviat per: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4405"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4297"/>
<source>(converted)</source>
<translation>(convertit)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3807"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3699"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Tots els Formats Suportats</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4709"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4601"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Tots els Fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4808"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4874"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8541"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8675"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8697"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4700"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4766"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8445"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8579"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8601"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>No es pot escriure el fitxer:
49426,20 → 49893,20
<translation type="obsolete">Documents (*.sla *.scd);;Tots els fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4859"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6009"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8532"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4751"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5909"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8436"/>
<source>Save As</source>
<translation>Anomena i desa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4888"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4780"/>
<source>Saving...</source>
<translation>Desant...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5176"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8393"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5069"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8297"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Scribus ha detectar alguns errors. Hauries de fer servir el Verificador per arreglar-ho</translation>
</message>
49452,45 → 49919,45
<translation type="obsolete">&amp;Aborta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5209"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5102"/>
<source>Printing...</source>
<translation>Imprimint...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1037"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2151"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5213"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8509"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1047"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2042"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5106"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8413"/>
<source>Document</source>
<translation>Document</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4709"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4601"/>
<source>Filename and Path for Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5256"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5149"/>
<source>Printing failed!</source>
<translation>Impressió fallida!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5343"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5243"/>
<source>Cannot Cut In-Use Item</source>
<translation>No es pot tallar un objecte en ús</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5343"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5243"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled</source>
<translation>L&apos;element %1 està sent editat amb l&apos;Editor de Notícies. La operació de tall serà cancel·lada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5952"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5852"/>
<source>About Qt</source>
<translation>Quant a Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5965"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5865"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation>Manual d&apos;Scribus</translation>
</message>
49499,7 → 49966,7
<translation type="obsolete">Anomena i desa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6009"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5909"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
<translation>Text (*.txt);;Tots els Fitxers (*)</translation>
</message>
49520,32 → 49987,32
<translation type="obsolete">Nova pàgina mestra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7484"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7384"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Mida:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7484"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7384"/>
<source>Size</source>
<translation>Mida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7512"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7412"/>
<source>&amp;Shade:</source>
<translation>&amp;Intensitat:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7512"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7412"/>
<source>Shade</source>
<translation>Intensitat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7579"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7479"/>
<source>No Style</source>
<translation>Sense Estil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8178"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8082"/>
<source>An error occurred while opening monitor profile.
Former monitor profile will be used.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
49559,12 → 50026,12
<translation type="obsolete">Ghostscript : No es pot fer servir imatges EPS o vista prèvia d&apos;impressió</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8428"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8332"/>
<source>All</source>
<translation>Tot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8478"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8382"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation>Scribus ha detectat alguns errors.
49575,7 → 50042,7
<translation type="obsolete">Fitxers EPS (*.eps);;Tots els Fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8575"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8479"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Detectats alguns errors.
49582,298 → 50049,298
Considera fer servir el Verificador per corregir-los</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8671"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8575"/>
<source>-Page%1</source>
<translation>-Pàgina%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9397"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9301"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Alguns objectes estan bloquejats.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9393"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9297"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation>&amp;Bloqueja tot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="399"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="407"/>
<source>Initializing Languages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="528"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="541"/>
<source>All Supported Formats (%1);;%2All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2912"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2803"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="984"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="994"/>
<source>Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="801"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="815"/>
<source>Duplicate/Transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="806"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="820"/>
<source>Grouping</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="811"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="825"/>
<source>Locking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="824"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="837"/>
<source>Send to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="826"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="839"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">Àlbum de retalls</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="831"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="843"/>
<source>Adjust</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="836"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="848"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished">Imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="864"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="875"/>
<source>Text Frame Links</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="870"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="881"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="880"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="891"/>
<source>Welding</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1021"/>
<source>Zoom</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1020"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1030"/>
<source>Preview</source>
<translation type="unfinished">Previsualitzar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1023"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1033"/>
<source>Measures</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1028"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1038"/>
<source>Text Frames</source>
<translation type="unfinished">Marcs de text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1034"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1044"/>
<source>Image Frames</source>
<translation type="unfinished">Marcs d&apos;imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1043"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1053"/>
<source>Grids and Guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2872"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2763"/>
<source>Unknown</source>
<translation type="unfinished">Desconegut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2876"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2767"/>
<source>Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2879"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2770"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Marc de Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2882"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2773"/>
<source>Line</source>
<translation type="unfinished">Línia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2885"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2776"/>
<source>Polygon</source>
<translation type="unfinished">Polígon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2888"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2779"/>
<source>Polyline</source>
<translation type="unfinished">Polilínia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2891"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2782"/>
<source>Text on Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2894"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2785"/>
<source>Latex Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2897"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2788"/>
<source>Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2900"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2791"/>
<source>Group</source>
<translation type="unfinished">Agrupa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2903"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2794"/>
<source>RegularPolygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2906"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2797"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2909"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2800"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2927"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2818"/>
<source>%1 Objects selected, Selection Size = %2 x %3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8264"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8168"/>
<source>Ghostscript is not installed on your system, or Scribus is not configured with the path to the software.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8267"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8171"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use Print Preview. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8269"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8173"/>
<source>Until this is remedied, you cannot import EPS images or use PostScript Print Preview. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8277"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8181"/>
<source>Ghostscript is missing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8712"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8616"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8928"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8832"/>
<source>Click here to leave symbol edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8970"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8874"/>
<source>Editing Symbol: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8991"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9120"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9257"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8895"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9024"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9161"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Tanca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9072"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8976"/>
<source>Click here to leave inline frame edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9099"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9003"/>
<source>Editing Inline Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9219"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9123"/>
<source>Click here to leave master page edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9394"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9298"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Desbloqueja tot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10081"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9985"/>
<source>Information</source>
<translation>Informació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10081"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9985"/>
<source>The program %1 is already running!</source>
<translation>El programa %1 encara està en execució!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10120"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10024"/>
<source>The program %1 is missing!</source>
<translation>El programa %1 no es troba!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11305"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11211"/>
<source>Insert new </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11322"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11554"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11228"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11460"/>
<source>Anchor mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11330"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11566"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11236"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11472"/>
<source>Mark with &lt;%1&gt; variable text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11338"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11604"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11244"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11510"/>
<source>Mark to %1 item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11348"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11625"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11254"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11531"/>
<source>Mark to %1 mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11536"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="11442"/>
<source>Edit </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
49906,14 → 50373,14
<translation type="obsolete">Ei&amp;nes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1172"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10242"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1178"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10146"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation>Posició X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1173"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10243"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1179"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10147"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation>Posició Y:</translation>
</message>
49946,107 → 50413,107
<translation type="obsolete">No hi ha disponible Ghostscript: No es pot previsualitzar impressió PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4644"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10448"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4536"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10352"/>
<source>Do you really want to replace your existing image?</source>
<translation>Realment vols remplaçar la imatge?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="773"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="786"/>
<source>Contents</source>
<translation>Contingut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="911"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="921"/>
<source>&amp;Character</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="930"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="940"/>
<source>&amp;Quote</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="956"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="966"/>
<source>S&amp;paces &amp;&amp; Breaks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="971"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="981"/>
<source>Liga&amp;ture</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="772"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="785"/>
<source>Paste Recent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4857"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4749"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4588"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4480"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation type="unfinished">Realment vols esborrar tot el text?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="327"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="331"/>
<source>Scribus </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4370"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4262"/>
<source>Some color profiles used by this document are not installed:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8272"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8176"/>
<source>Click the Help button to read Scribus-related Ghostscript help and installation instructions.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8532"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8436"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="371"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="375"/>
<source>Applying User Shortcuts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8213"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8117"/>
<source>Updating Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4806"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4872"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4698"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4764"/>
<source>Your document was saved to a temporary file and could not be moved:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5309"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5202"/>
<source>Print engine initialization failed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10721"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10843"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10625"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10747"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Nom:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10721"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10843"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10625"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="10747"/>
<source>New Entry</source>
<translation type="unfinished">Nova Entrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8339"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8243"/>
<source>Ghostscript is missing : PostScript Print Preview is not available</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
50054,143 → 50521,143
<context>
<name>ScribusQApp</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="234"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="242"/>
<source>Invalid argument: </source>
<translation>argument invàl·lid: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="236"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="244"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="262"/>
<source>File %1 does not exist, aborting.</source>
<translation>El fitxer %1 no existeix, abortant.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="444"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="452"/>
<source>Usage: scribus [option ... ] [file]</source>
<translation>Ús: scribus [opció ... ] [fitxer]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="445"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="453"/>
<source>Options:</source>
<translation>Opcions:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="447"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="455"/>
<source>Print help (this message) and exit</source>
<translation>Imprimeix l&apos;ajuda (aquest missatge) i surt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="448"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="456"/>
<source>Uses xx as shortcut for a language, eg `en&apos; or `de&apos;</source>
<translation>Fa servir xx com a drecera per un idioma, ex. &apos;en&apos; o &apos;de&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="449"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="457"/>
<source>List the currently installed interface languages</source>
<translation>Llista les interfícies d&apos;idioma actualment instal·lades</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="454"/>
<source>Show information on the console when fonts are being loaded</source>
<translation>Mostra la informació en la cònsola quan es carreguen les fonts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="450"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="458"/>
<source>Do not show the splashscreen on startup</source>
<translation>No mostris la pantalla inicial al arrancar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="456"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="464"/>
<source>Output version information and exit</source>
<translation>Versió de informació i sortida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="454"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="462"/>
<source>Use right to left dialog button ordering (eg. Cancel/No/Yes instead of Yes/No/Cancel)</source>
<translation>Fa servir en els diàlegs la ordenació dreta a esquerra (ex. Cancel·la/No/Si en comptes de Si/No/Cancel·la)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="452"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="460"/>
<source>filename</source>
<translation>Nom Fitxer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="452"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="460"/>
<source>Use filename as path for user given preferences</source>
<translation>Fa servir el nom de fitxer com a camí per les preferències d&apos;usuari</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="464"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="472"/>
<source>Run unit tests and exit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="480"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="488"/>
<source>Installed interface languages for Scribus are as follows:</source>
<translation>Les interfícies d&apos;idioma instal·lades són les següents:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="486"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="494"/>
<source>To override the default language choice:</source>
<translation>Per sobreescriure l&apos;idioma per defecte tria:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="487"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="495"/>
<source>scribus -l xx or scribus --lang xx, where xx is the language of choice.</source>
<translation>scribus -l xx o scribus --lang xx, on xx és l&apos;idioma triat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="492"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="500"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>Versió d&apos;Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="501"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="509"/>
<source>Scribus, Open Source Desktop Publishing</source>
<translation>Scribus, Autoedició de codi obert</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="509"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="517"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Pàgina principal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="510"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="518"/>
<source>Documentation</source>
<translation>Documentació</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="511"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="519"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="512"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="520"/>
<source>Issues</source>
<translation>Números</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="451"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="459"/>
<source>Stop the showing of the splashscreen on startup. Writes an empty file called .neversplash in ~/.scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="455"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="463"/>
<source>Download a file from the Scribus website and show the latest available version.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="460"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="468"/>
<source>Display a console window</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="453"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="461"/>
<source>Show location ICC profile information on console while starting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="252"/>
<location filename="../../scribus/scribusapp.cpp" line="260"/>
<source>Invalid argument: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
50227,17 → 50694,17
<translation type="obsolete">Tot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1145"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1153"/>
<source>Copy Here</source>
<translation>Copia Aquí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1146"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1154"/>
<source>Move Here</source>
<translation>Mou Aquí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1147"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1155"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Cancel·la</translation>
</message>
50286,19 → 50753,19
<translation type="obsolete">Lletres:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10132"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10199"/>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="134"/>
<source>Print: </source>
<translation>Impressió:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10134"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10201"/>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="137"/>
<source>Enabled</source>
<translation>Activat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10136"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10203"/>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="139"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Desactivat</translation>
50398,17 → 50865,17
<translation type="obsolete">Realment vols esborrar tot el text?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3438"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3444"/>
<source>Cannot Convert In-Use Item</source>
<translation>No es pot convertir un element en ús</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3438"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3444"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The convert to outlines operation for this item will be skipped</source>
<translation>L&apos;element %1 està sent editat amb l&apos;Editor de Notícies. La conversió demanada s&apos;ignorarà</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="2254"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="2260"/>
<source>Page %1 to %2</source>
<translation>Pàgina %1 a %2</translation>
</message>
50468,17 → 50935,17
<translation type="obsolete">Brillantor a tot color</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="471"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="476"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="472"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="477"/>
<source>CMS is active. Therefore the color display may not match the perception by visually impaired</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="878"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="877"/>
<source>Enter Object Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
50488,27 → 50955,27
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="391"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="392"/>
<source>Enable/disable Color Management</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="394"/>
<source>Enable/disable the Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="394"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="395"/>
<source>Enable/disable editing the Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="395"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="396"/>
<source>Select the visual appearance of the display. You can choose between normal and several color blindness forms</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="392"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="393"/>
<source>Configure CMS...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
50533,42 → 51000,42
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="381"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="382"/>
<source>Zoom to 100%</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="382"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="383"/>
<source>Zoom out by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="383"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="384"/>
<source>Zoom in by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="384"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="385"/>
<source>Current zoom level</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="387"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="388"/>
<source>Select the current layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="389"/>
<source>Select the current unit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="389"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="390"/>
<source>Select the image preview quality</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="396"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="397"/>
<source>Click here to leave this special edit mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
50588,12 → 51055,12
<translation type="obsolete">Avís</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuswin.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/scribuswin.cpp" line="139"/>
<source>Document:</source>
<translation>Document:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribuswin.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/scribuswin.cpp" line="141"/>
<source>has been changed since the last save.</source>
<translation>ha canviat des del darrer cop.</translation>
</message>
50807,19 → 51274,19
<translation type="obsolete">Seqüències Python (*.py);;Tots els fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="364"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="450"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="608"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="336"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="422"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="585"/>
<source>Script error</source>
<translation>Error en Seqüència</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="366"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="338"/>
<source>If you are running an official script report it at &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt; please.</source>
<translation>Si executes una seqüència oficial, si us plau avisa a &lt;a href=&quot;http://bugs.scribus.net&quot;&gt;bugs.scribus.net&lt;/a&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="368"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="340"/>
<source>This message is in your clipboard too. Use Ctrl+V to paste it into bug tracker.</source>
<translation>Aquest missatge també és al portapapers. Usa Ctrl+V per enganxar-lo al bug tracker.</translation>
</message>
50858,12 → 51325,12
<translation type="obsolete">Quant a Sequència</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="451"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="423"/>
<source>There was an internal error while trying the command you entered. Details were printed to stderr. </source>
<translation>S&apos;ha produit un error intern mentre s&apos;intentava la comanda entrada. Els detalls han sortit per stderr. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="531"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="508"/>
<source>Examine Script</source>
<translation>Examina Seqüència</translation>
</message>
50872,7 → 51339,7
<translation type="obsolete">Seqüències Python (*.py)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="609"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="586"/>
<source>Setting up the Python plugin failed. Error details were printed to stderr. </source>
<translation>Activació del connector Python ha fallat. Els detalls han sortit per stderr. </translation>
</message>
50881,22 → 51348,22
<translation type="obsolete">Seqüències Python (*.py);;Tots els fitxers (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="544"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="521"/>
<source>Documentation for:</source>
<translation>Documentació per:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="549"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="526"/>
<source>Script</source>
<translation>Seqüència</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="549"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="526"/>
<source> doesn&apos;t contain any docstring!</source>
<translation> no conté cap cadena!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="531"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptercore.cpp" line="508"/>
<source>Python Scripts (*.py *.PY);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
51580,9 → 52047,9
<translation>Abreviaci&amp;ons...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="163"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="164"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="173"/>
<source>Short Words</source>
<translation>Abreviacions</translation>
</message>
51591,7 → 52058,7
<translation type="obsolete">Connector especial per afegir espais no separables abans o després de abreviacions.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/shortwords.cpp" line="102"/>
<source>Special plug-in for adding non-breaking spaces before or after so called short words. Available in the following languages: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
52357,12 → 52824,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="1054"/>
<location filename="../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="1059"/>
<source>This key sequence is already in use</source>
<translation type="unfinished">Aquesta combinació de tecles ja es fa servir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="1146"/>
<location filename="../../scribus/ui/stylemanager.cpp" line="1151"/>
<source>More than one style selected</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
52648,7 → 53115,7
<context>
<name>SymbolPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/symbolpalette.cpp" line="271"/>
<location filename="../../scribus/ui/symbolpalette.cpp" line="274"/>
<source>Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
56448,6 → 56915,94
</message>
</context>
<context>
<name>UnZip</name>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1194"/>
<source>ZIP operation completed successfully.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1195"/>
<source>Failed to initialize or load zlib library.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1196"/>
<source>zlib library error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1197"/>
<source>Unable to create or open file.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1198"/>
<source>Partially corrupted archive. Some files might be extracted.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1199"/>
<source>Corrupted archive.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1200"/>
<source>Wrong password.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1201"/>
<source>No archive has been created yet.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1202"/>
<source>File or directory does not exist.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1203"/>
<source>File read error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1204"/>
<source>File write error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1205"/>
<source>File seek error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1206"/>
<source>Unable to create a directory.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1207"/>
<source>Invalid device.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1208"/>
<source>Invalid or incompatible zip archive.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1209"/>
<source>Inconsistent headers. Archive might be corrupted.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/unzip.cpp" line="1213"/>
<source>Unknown error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>UnderlineValues</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/styleselect.cpp" line="57"/>
56483,107 → 57038,107
<context>
<name>UndoManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="838"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="850"/>
<source>Add vertical guide</source>
<translation>Afegeix guia vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="839"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="851"/>
<source>Add horizontal guide</source>
<translation>Afegeix guia horitzontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="840"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="852"/>
<source>Remove vertical guide</source>
<translation>Elimina guia vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="841"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="853"/>
<source>Remove horizontal guide</source>
<translation>Elimina guia horitzontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="844"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="856"/>
<source>Move vertical guide</source>
<translation>Mou guia vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="845"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="857"/>
<source>Move horizontal guide</source>
<translation>Mou guia horitzontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="846"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="858"/>
<source>Lock guides</source>
<translation>Bloqueja guies</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="847"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="859"/>
<source>Unlock guides</source>
<translation>Desbloqueja guies</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="848"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="860"/>
<source>Change overprint</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="849"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="861"/>
<source>Change blend mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="850"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="862"/>
<source>Change action PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="851"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="863"/>
<source>Move</source>
<translation>Mou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="852"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="864"/>
<source>Add master page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="853"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="865"/>
<source>Del master page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="854"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="866"/>
<source>Import master page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="855"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="867"/>
<source>Duplicate master page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="856"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="868"/>
<source>Combine Polygons</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="857"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="869"/>
<source>Split Polygons</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="858"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="870"/>
<source>Resize</source>
<translation>Canvia la mida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="859"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="871"/>
<source>Rotate</source>
<translation>Gira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="860"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="872"/>
<source>X1: %1, Y1: %2, %3
X2: %4, Y2: %5, %6</source>
<translation>X1: %1, Y1: %2, %3
56590,7 → 57145,7
X2: %4, Y2: %5, %6</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="861"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="873"/>
<source>W1: %1, H1: %2
W2: %3, H2: %4</source>
<translation>W1: %1, H1: %2
56597,47 → 57152,47
W2: %3, H2: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="866"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="878"/>
<source>Selection</source>
<translation>Selecció</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="867"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="879"/>
<source>Group</source>
<translation>Agrupa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="868"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="880"/>
<source>Selection/Group</source>
<translation>Selecció/Grup</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="869"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="881"/>
<source>Create</source>
<translation>Crea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="870"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="882"/>
<source>Level up</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="871"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="883"/>
<source>Level down</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="872"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="884"/>
<source>Send to front</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="873"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="885"/>
<source>Send to bottom</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="874"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="886"/>
<source>X: %1, Y: %2
W: %3, H: %4</source>
<translation>X: %1, Y: %2
56644,107 → 57199,107
W: %3, H: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="875"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="887"/>
<source>Align/Distribute</source>
<translation>Alinea/Distribueix</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="876"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="888"/>
<source>Items involved</source>
<translation>Elements implicats</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="877"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="889"/>
<source>More than 20 items involved</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="878"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="890"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Cancel·la</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="879"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="891"/>
<source>Set fill color</source>
<translation>Estableix color d&apos;emplenat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="880"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="892"/>
<source>Color1: %1, Color2: %2</source>
<translation>Color1: %1, Color2: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="881"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="893"/>
<source>Set fill color shade</source>
<translation>Estableix intensitat de color d&apos;emplenat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="882"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="894"/>
<source>Set line color</source>
<translation>Estableix el color de la línia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="883"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="895"/>
<source>Set line color shade</source>
<translation>Estableix la intensitat del color de la línia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="884"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="896"/>
<source>Flip horizontally</source>
<translation>Inverteix horitzontalment</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="885"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="897"/>
<source>Flip vertically</source>
<translation>Inverteix verticalment</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="886"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="898"/>
<source>Lock</source>
<translation>Bloqueja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="887"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="899"/>
<source>Change image resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="888"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="900"/>
<source>Unlock</source>
<translation>Desbloqueja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="889"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="901"/>
<source>Lock size</source>
<translation>Bloqueja mida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="890"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="902"/>
<source>Set mask gradient type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="891"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="903"/>
<source>Unlock size</source>
<translation>Desbloqueja mida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="894"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="906"/>
<source>Ungroup</source>
<translation>Desagrupa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="895"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="907"/>
<source>Delete</source>
<translation>Esborra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="896"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="908"/>
<source>Rename</source>
<translation>Reanomena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="897"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="909"/>
<source>From %1
to %2</source>
<translation>Des de %1
56751,680 → 57306,680
a %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="898"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="910"/>
<source>Apply Master Page</source>
<translation>Aplica pàgina mestra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="899"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="911"/>
<source>Paste</source>
<translation>Enganxa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="900"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="912"/>
<source>Cut</source>
<translation>Talla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="901"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="913"/>
<source>Change round corner</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="902"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="914"/>
<source>Set fill color transparency</source>
<translation>Estableix el color d&apos;emplenat de la transparència</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="903"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="915"/>
<source>Set line color transparency</source>
<translation>Estableix el color de la línia de transparència</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="904"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="916"/>
<source>Set line style</source>
<translation>Estableix l&apos;estil de línia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="905"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="917"/>
<source>Set the style of line end</source>
<translation>Estableix el final del estil de línia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="906"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="918"/>
<source>Set the style of line join</source>
<translation>Estableix l&apos;estil de la unió de línies</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="907"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="919"/>
<source>Set line width</source>
<translation>Estableix l&apos;amplada de línia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="908"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="920"/>
<source>No style</source>
<translation>Sense estil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="909"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="921"/>
<source>Set custom line style</source>
<translation>Estableix l&apos;estil de línia personalitzat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="910"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="922"/>
<source>Do not use custom line style</source>
<translation>No facis servir l&apos;estil de línia personalitzat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="911"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="923"/>
<source>Set start arrow</source>
<translation>Estableix l&apos;Inici de la fletxa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="912"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="924"/>
<source>Set end arrow</source>
<translation>Estableix el final de la fletxa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="914"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="926"/>
<source>Create table</source>
<translation>Crea taula</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="915"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="927"/>
<source>Rows: %1, Cols: %2</source>
<translation>Files: %1, Columnes: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="916"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="928"/>
<source>Set font</source>
<translation>Estableix font</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="917"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="920"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="929"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="932"/>
<source>Set font size</source>
<translation>Estableix la mida de la font</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="918"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="930"/>
<source>Set start arrow scale</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="919"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="931"/>
<source>Set end arrow scale</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="921"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="933"/>
<source>Set font width</source>
<translation>Estableix l&apos;amplada de la font</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="922"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="934"/>
<source>Set font height</source>
<translation>Estableix l&apos;alçada de la font</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="923"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="935"/>
<source>Change fill gradient type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="924"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="936"/>
<source>Change fill gradient values</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="925"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="937"/>
<source>Change stroke gradient values</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="926"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="938"/>
<source>Change gradient color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="927"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="939"/>
<source>Change stroke gradient type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="928"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="940"/>
<source>Set font fill color</source>
<translation>Estableix el color d&apos;emplenat de la font</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="929"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="941"/>
<source>Set font stroke color</source>
<translation>Estableix el color del voltant de la font</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="930"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="942"/>
<source>Set font fill color shade</source>
<translation>Estableix la intensitat del color d&apos;emplenat de la font</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="931"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="943"/>
<source>Set font stroke color shade</source>
<translation>Estableix la intensitat del color del voltant de la font</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="932"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="944"/>
<source>Set kerning</source>
<translation>Estableix interlletratge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="933"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="945"/>
<source>Set line spacing</source>
<translation>Estableix interlineat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="934"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="946"/>
<source>Set paragraph style</source>
<translation>Estableix estil de paràgraf</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="935"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="947"/>
<source>Set language</source>
<translation>Estableix idioma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="936"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="948"/>
<source>Align text</source>
<translation>Alinea text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="937"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="949"/>
<source>Set font effect</source>
<translation>Estableix efecte de font</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="938"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="950"/>
<source>Image frame</source>
<translation>Marc d&apos;imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="939"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="951"/>
<source>Text frame</source>
<translation>Marc de text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="940"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="952"/>
<source>Layer</source>
<translation type="unfinished">Capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="942"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="954"/>
<source>Polygon</source>
<translation>Polígon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="943"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="955"/>
<source>Edit polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="944"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="956"/>
<source>Edit arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="945"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="957"/>
<source>Edit spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="946"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="958"/>
<source>Bezier curve</source>
<translation>Corba Bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="947"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="959"/>
<source>Polyline</source>
<translation>Polilínia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="949"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="961"/>
<source>Convert to</source>
<translation>Converteix a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="950"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="962"/>
<source>Import SVG image</source>
<translation>Importa imatge SVG</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="951"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="963"/>
<source>Import Uniconvertor image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="952"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="964"/>
<source>Import EPS image</source>
<translation>Importa Imatge EPS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="954"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="966"/>
<source>Import OpenOffice.org Draw image</source>
<translation>Importa imatge d&apos;OpenOffice.org Draw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="957"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="969"/>
<source>Change columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="958"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="970"/>
<source>Change columns gap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="959"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="971"/>
<source>Import WMF drawing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="960"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="972"/>
<source>Change text to frame distance</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="961"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="973"/>
<source>Scratch space</source>
<translation>Espai de suport</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="963"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="975"/>
<source>Text flows around the frame</source>
<translation>Text flueix al voltant del marc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="964"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="976"/>
<source>Text flows around bounding box</source>
<translation>Text flueix al voltant de la caixa envoltant</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="965"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="977"/>
<source>Text flows around contour line</source>
<translation>Text flueix al voltant de la línea de contorn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="967"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="979"/>
<source>No text flow</source>
<translation>El text no flueix</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="969"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="981"/>
<source>No bounding box</source>
<translation>No hi ha caixa de contorn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="970"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="982"/>
<source>No contour line</source>
<translation>No hi ha línia de contorn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="971"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="983"/>
<source>Show image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="972"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="984"/>
<source>Page %1</source>
<translation>Pàgina %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="973"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="985"/>
<source>Set image scaling</source>
<translation>Estableix l&apos;escalat de la imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="974"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="986"/>
<source>Frame size</source>
<translation>Mida del marc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="975"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="987"/>
<source>Create mesh gradient</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="976"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="988"/>
<source>Change mesh gradient</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="977"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="989"/>
<source>Change Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="978"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="990"/>
<source>Free scaling</source>
<translation>Escalat lliure</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="979"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="991"/>
<source>Keep aspect ratio</source>
<translation>Mantenir l&apos;aspecte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="980"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="992"/>
<source>Break aspect ratio</source>
<translation>No mantenir l&apos;aspecte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="981"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1035"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="993"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1047"/>
<source>Edit contour line</source>
<translation>Edita la línia de contorn</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="982"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="994"/>
<source>Edit shape</source>
<translation>Edita forma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="983"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="995"/>
<source>Change shape type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="984"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="996"/>
<source>Reset contour line</source>
<translation>Restableix Línia del Voltant</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="985"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="997"/>
<source>Add page</source>
<translation>Afegir pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="986"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="998"/>
<source>Add pages</source>
<translation>Afegir pàgines</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="987"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="999"/>
<source>Replace text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="988"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1000"/>
<source>Change First Line Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="989"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1001"/>
<source>Delete text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="990"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1002"/>
<source>Insert text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="991"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1003"/>
<source>Append text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="992"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1004"/>
<source>Import text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="993"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1005"/>
<source>Clear text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="994"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1006"/>
<source>Add Lorem Ipsum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="995"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1007"/>
<source>Insert mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="996"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1008"/>
<source>Insert note</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="997"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1009"/>
<source>Edit mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="998"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1010"/>
<source>Delete mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="999"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1011"/>
<source>Delete note</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1012"/>
<source>Add note style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1001"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1013"/>
<source>Edit note style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1002"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1003"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1014"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1015"/>
<source>Delete note style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1004"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1016"/>
<source>Delete page</source>
<translation>Esborra pàgina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1005"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1017"/>
<source>Delete pages</source>
<translation>Esborra pàgines</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1018"/>
<source>Change page properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1007"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1019"/>
<source>Add layer</source>
<translation>Afegeix capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1009"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1021"/>
<source>Delete layer</source>
<translation>Esborra capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1010"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1022"/>
<source>Rename layer</source>
<translation>Canvia el nom de la capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1023"/>
<source>Raise layer</source>
<translation>Apuja la capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1012"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1024"/>
<source>Change gradient position</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1013"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1025"/>
<source>Lower layer</source>
<translation>Abaixa la capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1014"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1026"/>
<source>Send to layer</source>
<translation>Envia a la capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1015"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1027"/>
<source>Enable printing of layer</source>
<translation>Activa la impressió de la capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1016"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1028"/>
<source>Disable printing of layer</source>
<translation>Desactiva la impressió de la capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1017"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1029"/>
<source>Change name of the layer</source>
<translation>Canvia el nom de la capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1018"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1030"/>
<source>Enable text flow around for lower layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1019"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1031"/>
<source>Disable text flow around for lower layers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1020"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1032"/>
<source>Set layer blend mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1033"/>
<source>Set layer opacity</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1022"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1034"/>
<source>Lock layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1023"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1035"/>
<source>Unlock layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1024"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1036"/>
<source>Get image</source>
<translation>Obtenir Imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1026"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1038"/>
<source>Duplicate</source>
<translation type="unfinished">Duplica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1028"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1040"/>
<source>Remove mesh patch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1030"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1042"/>
<source>Remove text style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1045"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1057"/>
<source>Move page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1046"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1058"/>
<source>Import page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1048"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1060"/>
<source>Link text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1049"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1061"/>
<source>Unlink text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1050"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1062"/>
<source>Clear image frame content</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1051"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1063"/>
<source>Path Operation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1052"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1064"/>
<source>Change Page Attributes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1053"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1065"/>
<source>Transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1054"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1066"/>
<source>Weld Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="948"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="960"/>
<source>Text on a Path</source>
<translation>Text en un Camí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="892"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="904"/>
<source>Enable Item Printing</source>
<translation>Activa la impressió de l&apos;Ítem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="893"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="905"/>
<source>Disable Item Printing</source>
<translation>Desactiva la impressió de l&apos;Ítem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1027"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1039"/>
<source>Multiple duplicate</source>
<translation>Duplicació Múltiple</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="862"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="874"/>
<source>Change Image Offset</source>
<translation>Canvia l&apos;offset de la imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="837"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="849"/>
<source>Connect path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="863"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="875"/>
<source>Change Image Scale</source>
<translation>Canvia l&apos;escalat de la imatge</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="864"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="876"/>
<source>X1: %1, Y1: %2
X2: %4, Y2: %5</source>
<translation>X1: %1, Y1: %2
57431,7 → 57986,7
X2: %4, Y2: %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="865"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="877"/>
<source>X: %1, Y: %2
X: %4, Y: %5</source>
<translation>X: %1, Y: %2
57438,134 → 57993,134
X: %4, Y: %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1029"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1041"/>
<source>Apply text style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1031"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1043"/>
<source>&amp;Undo: %1</source>
<comment>f.e. Undo: Move</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1032"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1044"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation type="unfinished">Des&amp;fés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1033"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1045"/>
<source>&amp;Redo: %1</source>
<comment>f.e. Redo: Move</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1034"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1046"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation type="unfinished">&amp;Refés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="968"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="980"/>
<source>No object frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1036"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1048"/>
<source>Reset control point</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1037"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1049"/>
<source>Reset control points</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1038"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1050"/>
<source>Apply image effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1039"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1051"/>
<source>Insert frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1040"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1052"/>
<source>Adjust frame to the image size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="913"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="925"/>
<source>Set start and end arrows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="842"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="854"/>
<source>Remove vertical auto guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="843"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="855"/>
<source>Remove horizontal auto guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="966"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="978"/>
<source>Text flows around image clipping path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1041"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1053"/>
<source>Remove all guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1042"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1054"/>
<source>Remove page guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1043"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1055"/>
<source>Copy</source>
<translation type="unfinished">Copia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1044"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1056"/>
<source>Copy page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1047"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1059"/>
<source>Convert to outlines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1025"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1037"/>
<source>Change formula</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="955"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="967"/>
<source>Import AI drawing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="956"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="968"/>
<source>Import XFig drawing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="941"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="953"/>
<source>Render frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="953"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="965"/>
<source>Import Barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1008"/>
<location filename="../../scribus/undomanager.cpp" line="1020"/>
<source>Duplicate layer %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
57573,7 → 58128,7
<context>
<name>UndoPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="287"/>
<source>Initial State</source>
<translation>Estat inicial</translation>
</message>
57586,37 → 58141,37
<translation type="obsolete">Mostra només l&apos;objecte triat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="314"/>
<source>Show Selected Object Only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="313"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="315"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>Des&amp;fés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="316"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Refés</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="316"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="318"/>
<source>Show the action history for the selected item only. This changes the effect of the undo/redo buttons to act on the object or document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="317"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="319"/>
<source>Undo the last action for either the current object or the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="318"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="320"/>
<source>Redo the last action for either the current object or the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="535"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="537"/>
<source>%1 - %2
%3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
57625,8 → 58180,8
<context>
<name>UndoWidget</name>
<message>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/undogui.cpp" line="149"/>
<source>%1: %2</source>
<comment>undo target: action (f.e. Text frame: Resize)</comment>
<translation>%1: %2</translation>
57917,6 → 58472,24
</message>
</context>
<context>
<name>VivaPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importviva.cpp" line="222"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importviva.cpp" line="225"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importviva.cpp" line="391"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Generant Ítems</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>VlnaDialog</name>
<message>
<source>Short Words</source>
58060,6 → 58633,19
</message>
</context>
<context>
<name>VsdPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsd.cpp" line="1535"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsd.cpp" line="1538"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>WMFImportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="76"/>
58220,6 → 58806,24
</message>
</context>
<context>
<name>XPSExportPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="97"/>
<source>Save as XPS...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="113"/>
<source>Exports XPS Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xpsexport/xpsexplugin.cpp" line="114"/>
<source>Exports the current document into an XPS file.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>XarPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxar.cpp" line="248"/>
58232,12 → 58836,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxar.cpp" line="3504"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxar.cpp" line="3678"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxar.cpp" line="537"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxar.cpp" line="539"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Generant Ítems</translation>
</message>
58261,6 → 58865,62
</message>
</context>
<context>
<name>XpsImportOptions</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="14"/>
<source>XPS Import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="31"/>
<source>Importing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="44"/>
<source>TextLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="61"/>
<source>Page Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="67"/>
<source>All Pages</source>
<translation type="unfinished">Totes les Pàgines</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="79"/>
<source>Single Page</source>
<translation type="unfinished">Pàgina sola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/xpsimportoptions.ui" line="95"/>
<source>Choose Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>XpsPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxps.cpp" line="214"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxps.cpp" line="217"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxps.cpp" line="406"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Generant Ítems</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>XtgDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/xtgim/xtgdialog.cpp" line="44"/>
58330,6 → 58990,59
</message>
</context>
<context>
<name>Zip</name>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1605"/>
<source>ZIP operation completed successfully.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1606"/>
<source>Failed to initialize or load zlib library.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1607"/>
<source>zlib library error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1608"/>
<source>Unable to create or open file.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1609"/>
<source>No archive has been created yet.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1610"/>
<source>File or directory does not exist.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1611"/>
<source>File read error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1612"/>
<source>File write error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1613"/>
<source>File seek error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/third_party/zip/zip.cpp" line="1617"/>
<source>Unknown error.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>colorPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorpalette.ui" line="14"/>