Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 18405 → Rev 18406

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.eu.ts
0,0 → 1,51741
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0">
<context>
<name></name>
<message>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; zerrenda
 
Dokumentuan definitutako kolore guztien izenen zerrenda itzultzen du.
Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren koloreen zerrenda
itzuliko luke.</translation>
</message>
<message>
<source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">getColor(&quot;izena&quot;) -&gt; tupla
 
Uneko dokumentuko &quot;izena&quot; kolorearen lau kolore-osagaien (C, M, H, B) tupla
itzultzen du. Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren
koloreetatik izendatutako kolorearen balioa itzultzen du.
 
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;izena&quot;) -&gt; tupla
 
Uneko dokumentuko &quot;izena&quot; kolorearen (GBU kolore-gunera bihurtuta) hiru kolore
osagaien tupla (G, B, U) itzultzen du. Ez badago dokumenturik irekita,
dokumentu lehenetsiko &quot;izena&quot; kolorearen balioa itzuliko du.
 
NotFoundError abiaraziko da ezin bada kolorearen izena aurkitu.
ValueError abiaraziko da kolorearen izena baliogabea bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">changeColor(&quot;izena&quot;, c, m, h, b)
 
&quot;izena&quot; kolorea CMHB balioarekin aldatzen du. Kolorearen balioa lau osagaien
bidez zehazten da (c=cyana, m=magenta, h=horia, b=beltza). Kolorearen
osagaiek 0 eta 255 arteko balio izan dezakete.
 
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.
 
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">deleteColor(&quot;izena&quot;, &quot;ordezkoa&quot;)
 
&quot;izena&quot; kolorea ezabatzen du. Izendatutako kolorearen agerpen bakoitza
&quot;ordezkoa&quot;rekin ordeztuko da. Ez bada zehazten, &quot;ordezkoa&quot; lehenetsi egingo da
&quot;Bat ere ez&quot; kolorearekin (gardena).
 
Dokumenturik ez balego irekita deleteColor dokumentu lehenetsiko koloreetan
funtzionatuko luke. Kasu horretan, &quot;ordezkoa&quot; zehaztuko balitz, ez luke eraginik
izango.
 
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.</translation>
</message>
<message>
<source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">replaceColor(&quot;izena&quot;, &quot;ordezkoa&quot;)
 
&quot;izena&quot; kolorearen agerpen bakoitza &quot;ordezkoa&quot; kolorearekin ordetuko da.
 
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.
 
</translation>
</message>
<message>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; boolearra
 
&quot;Dokumentu berria&quot; elkarrizketa-koadroa bistaratzen du. Dokumentu berria sortuko du erabiltzaileak ezarpenak onartuz gero. Ez du dokumenturik sortuko
erabiltzaileak bertan behera uzteko botoia sakatzen badu. EGIA itzultzen du
dokumentu bat sortzean.</translation>
</message>
<message>
<source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
 
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
 
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.
 
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
BUTTONOPT_DEFAULT Pressing enter presses this button.
BUTTONOPT_ESCAPE Pressing escape presses this button.
 
Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
&apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
 
Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
<translation type="obsolete">messageBox(&quot;epigrafea&quot;, &quot;mezua&quot;,
ikonoa=ICON_NONE, botoi1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
botoi2=BUTTON_NONE, botoi3=BUTTON_NONE) -&gt; osokoa
 
&quot;epigrafea&quot; titulua duen elkarrizketa-koadroa bistaratzen du, &quot;mezua&quot;
mezuarekin eta &quot;ikonoa&quot; ikonoarekin, eta gehienez 3 botoirekin. Lehenetsi gisa
ez da ikonorik erabiltzen eta botoi bakarrak, ADOS, bistaratzen da. Epigrafea eta
mezua soilik dira beharrezkoak, nahiz eta dagokion ikonoa eta botoia(k)
ezartzea gomendatzen den. Mezuaren testuak HTML motako etiketa
sinpleak eduki ditzake.
 
Erabiltzaileak sakatutako botoiaren zenbakia itzultzen du. Botoien zenbakiak
1 balioarekin hasten dira.
 
Ikonoaren eta botoien parametroak aurrez definitutako konstante erabilgarriak
dira, Qt dokumentazioan agertzen diren izenekin. Hauek BUTTON_* eta ICON_*
konstanteak dira, moduloan definitutakoak. Beste bi konstante gehigarri daude
bit mailan OR (EDO) eragiketa egin dezaketena:
 
BUTTONOPT_DEFAULT Sartu tekla sakatuz botoi hau sakatzen da.
BUTTONOPT_ESCAPE Ihes tekla sakatuz botoi hau sakatzen da.
 
Adibideak:
emaitza = messageBox(&apos;Script-ak huts egin du&apos;,
&apos;Script honek testu-markoa hautatuta duzunean soilik funtzionatzen du.&apos;,
ICON_ERROR)
emaitza = messageBox(&apos;Zoratu gara!&apos;, &apos;Zerbait oker dabil! &lt;i&gt;Mozkorren bat agian?&lt;/i&gt;&apos;,
ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
 
Definitutako botoien eta ikonoen konstanteak:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</translation>
</message>
<message>
<source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
 
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
<translation type="obsolete">valueDialog(epigrafea, mezua [,balioLehenetsia]) -&gt; katea
 
&apos;Eskatu esaldia&apos; motako elkarrizketa-koadroa bistaratzen du, eta
bere balioa itzultzen du kate gisa.
Parametroak: leihoaren titulua, leihoko testua eta aukerazko &apos;lehenetsia&apos;
balioa.
 
Adibidea: valueDialog(&apos;titulua&apos;, &apos;leihoko testua&apos;, &apos;aukerazkoa&apos;)
</translation>
</message>
<message>
<source>newStyleDialog() -&gt; string
 
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
<translation type="obsolete">newStyleDialog() -&gt; katea
 
&apos;Sortu paragrafo-estilo berria&apos; motako elkarrizketa-koadroa erakusten du.
Funztioak estiloaren benetako izena itzultzen du, edo None (bat ere ez) erabiltzaileak
elkarrizketa-koadroa bertan behera uzten duenean.
</translation>
</message>
<message>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:
 
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
 
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins
 
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
 
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
 
firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
 
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.
 
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
<translation type="obsolete">newDoc(tamaina, marjinak, orientazioa, lehenOrriZbkia,
unitatea, aurrezAurre, lehenaEzkerAldean) -&gt; boolearra
 
ABISUA: funtzio zaharkitua! Erabili newDocument honen ordez.
 
Dokumentu berria sortzen du eta ongi burutzen bada TRUE (egia)
itzultzen du. Parametroak honako esanahia dute:
 
tamaina = tupla bat (zabalera, altuera) dokumentuaren tamaina adierazteko.
PAPER_&lt;mota&gt; izeneko konstanteak erabil ditzakezu, adib. PAPER_A3.
 
marjinak = tupla bat (ezkerra, eskuina, goia, behea) dokumentuaren marjinak
adierazteko.
 
orientazioa = orriaren orientazioa. Konstante erabilgarriak: PORTRAIT (bertikala),
LANDSCAPE (horizontala).
 
lehenOrriZbkia = dokumentuko aurreneko orrialdearen zenbakia ezartzen du,
orrialdeak zenbatzeko erabiltzen da. Arruntena 1 zenbakia erabiltzea
izaten den arren, hainbat zatitako dokumentua sortzean zenbaki altuagoak
erabiltzen dira.
 
unitatea = balio honek dokumentua neurtzeko erabiliko den unitatea ezartzen du.
Erabili aurrez definitutako konstanteak: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
aurrezAurre = erabili honako konstanteak orrialdeak aurrez aurre jartzeko edo ez:
FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
 
lehenaEzkerAldean = dokumentuko aurreneko orrialdea ezkerrean kokatuko den
edo ez: FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
 
Zabalera, altuera eta marjinen balioak dokumentuari ematen zaion unitateetan
adierazten dira. PAPER_* konstanteak puntuetan adierazten dira. Zure dokumentua
ez badago puntuetan neurtuta, hau kontutan eduki beharko duzu.
 
Adibidea: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</translation>
</message>
<message>
<source>closeDoc()
 
Closes the current document without prompting to save.
 
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
<translation type="obsolete">closeDoc()
 
Uneko dokumentua itxi egiten du, gordetzeari buruz inolako galderarik egin gabe.
 
NoDocOpenError abiaraziko da dokumenturik irekita ez egonez gero.
</translation>
</message>
<message>
<source>haveDoc() -&gt; bool
 
Returns true if there is a document open.
</source>
<translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; boolearra
 
TRUE (EGIA) itzultzen du dokumenturen bat irekita egonez gero.
</translation>
</message>
<message>
<source>openDoc(&quot;name&quot;)
 
Opens the document &quot;name&quot;.
 
May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
<translation type="obsolete">openDoc(&quot;izena&quot;)
 
&quot;izena&quot; dokumentua irekitzen du.
 
ScribusError abiaraziko da dokumentua ezin izan badu ireki.
</translation>
</message>
<message>
<source>saveDoc()
 
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.
 
If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
<translation type="obsolete">saveDoc()
 
Uneko dokumentua (bere uneko izenarekin) gordetzen du, eta TRUE (EGIA) itzultzen
du ongi burutu bada. Dokumentua oraindik ez bada gorde, elkarrizketa-koadroa
bistaratuko du fitxategia gordetzeko.
 
Huts egiten badu gordetzean, une honetan ez dago biderik hau jakinarazteko.
</translation>
</message>
<message>
<source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).
 
May raise ScribusError if the save fails.
</source>
<translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;izena&quot;)
 
Uneko dokumentua &quot;izena&quot; izen berriarekin gordetzen du (bide-izen osoa edo
erlatiboa izan daiteke).
 
ScribusError abiaraziko da huts egiten badu gordetzean.
</translation>
</message>
<message>
<source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
 
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
<translation type="obsolete">setInfo(&quot;egilea&quot;, &quot;info&quot;, &quot;azalpena&quot;) -&gt; boolearra
 
Dokumentuaren informazioa ezartzen du. &quot;egilea&quot;, &quot;info&quot; eta &quot;azalpena&quot; kateak
dira.
</translation>
</message>
<message>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
<translation type="obsolete">setMargins(ez, es, go, be)
 
Dokumentuaren marjinak ezartzen ditu. Ezkerreko (ez), eskuineko (es), goiko (go) eta
beheko (be) marjinak ematen dira dokumentua neurtzeko unitateetan
(ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak).</translation>
</message>
<message>
<source>setUnit(type)
 
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
 
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
<translation type="obsolete">setUnit(mota)
 
Dokumentua neurtzeko unitatea aldatzen du. Unitate motaren balio erabilgarriak
UNIT_&lt;mota&gt; konstante gisa definituta daude.
 
ValueError abiaraziko da baliogabeko unitatea ematen bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
 
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
<translation type="obsolete">getUnit() -&gt; osokoa (Scribus-eko unitate konstantea)
 
Dokumentua neurtzeko ezarritako unitatea itzultzen du. Itzulitako balioa
UNIT_* konstanteetariko bat izan daiteke:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</translation>
</message>
<message>
<source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
 
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
<translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;fitxategi-izena&quot;)
 
Paragrafo-estiloak kargatzen ditu uneko dokumentuan
Scribus dokumentik (&quot;fitxategi-izena&quot;) .
</translation>
</message>
<message>
<source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
<translation type="obsolete">setDocType(aurrezAurreOrri, lehenOrriaEzker)
 
Dokumentu-mota ezartzen du. Ezarri lehenbiziko parametroa
FACINGPAGES konstantearekin orrialdeak aurrez aurre jartzeko,
bestela, orrialdeak aurrez aurre ez egoteko erabili NOFACINGPAGES.
Aurreneko orrialdea ezkerraldean egoteko ezarri bigarren paraemetroa
FIRSTPAGELEFT balioarekin, bestela erabili FIRSTPAGERIGHT aurrenekoa
orrialdea eskuinean egoteko.
</translation>
</message>
<message>
<source>closeMasterPage()
 
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
<translation type="obsolete">closeMasterPage()
 
Unean aktibo dagoen orri maisua ixten du, eta edizioa bere egoera
normalera itzultzen du. Hasi editatzen editMasterPage() funtzioarekin.
</translation>
</message>
<message>
<source>masterPageNames()
 
Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
<translation type="obsolete">masterPageNames()
 
Dokumentuko orri maisu guztien izenen zerrenda itzultzen du.
</translation>
</message>
<message>
<source>editMasterPage(pageName)
 
Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
<translation type="obsolete">editMasterPage(orriIzena)
 
Orri maisua editatzea gaitzen du, eta izendatutako orri maisua
irekitzen du editatzeko. Amaitu editatzea closeMasterPage() funtzioarekin.
</translation>
</message>
<message>
<source>createMasterPage(pageName)
 
Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
<translation type="obsolete">createMasterPage(orriIzena)
 
Orri maisua berria sortzen, &apos;orriIzen&apos; izenekoa, eta ireki egiten du
editatzeko.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteMasterPage(pageName)
 
Delete the named master page.
</source>
<translation type="obsolete">deleteMasterPage(orriIzena)
 
Izendatutako orri maisua ezabatzen du.
</translation>
</message>
<message>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFillColor([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
&quot;izena&quot; objektuaren kolore-betegarriaren izena itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
</message>
<message>
<source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineColor([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
&quot;izena&quot; objektuaren marraren kolorearen izena itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
 
&quot;izena&quot; objektuaren marraren zabalera itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineShade([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
 
&quot;izena&quot; objektuaren marraren kolorearen itzalduraren balioa itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
<translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa (ikus konstanteak)
 
&quot;izena&quot; objektuaren marraren txano-estiloa itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
Txanoen motak honakoak dira:
CAP_FLAT (laua), CAP_ROUND (biribila), CAP_SQUARE (karratua)
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
<translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa (ikus konstanteak)
 
&quot;izena&quot; objektuaren marraren estiloa itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
Marra-estiloen konstanteak honakoak dira:
LINE_DASH (marra), LINE_DASHDOT (marra puntu),
LINE_DASHDOTDOT (marra puntu puntu), LINE_DOT (puntu), LINE_SOLID (betea)
</translation>
</message>
<message>
<source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFillShade([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
 
&quot;izena&quot; objektuaren kolore betegarriaren itzalduraren balioa itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getImageScale([&quot;izena&quot;]) -&gt; (x,y)
 
&quot;izena&quot; irudi-markoaren eskalatze-balioen tupla (x,y) itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getImageName([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
&quot;izena&quot; irudi-markoaren irudiari dagokion fitxategi-izena itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
<translation type="obsolete">getSize([&quot;izena&quot;]) -&gt; (zabalera,altuera)
 
&quot;izena&quot; objektuaren tamainaren tupla (zabalera, altuera) itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
Dokumentua neurtzeko uneko unitatea erabiltzen du tamainak
(ikus UNIT_&lt;mota&gt; xehetasunerako).
</translation>
</message>
<message>
<source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
<translation type="obsolete">getRotation([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
 
&quot;izena&quot; objektuaren biraketa itzultzen du. Balioa gradutan adierazten da,
eta erlojuaren norantza positiboa da. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean
hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>getAllObjects() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
<translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; zerrenda
 
Zerrenda itzultzen du, uneko orrialdeko objektu guztien izenen edukiarekin.
</translation>
</message>
<message>
<source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
 
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.
 
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
<translation type="obsolete">getPropertyCType(objektua, propietatea, txertatuSuper=TRUE)
 
&apos;objektua&apos;ren &apos;propietatearen&apos; C motako izena itzultzen du.
Ikus getProperty() parametroen xehetasunerako.
 
&apos;txertatuSuper&apos; TRUE (EGIA) bada, heredatutako propietateetan ere bilatzen du.
</translation>
</message>
<message>
<source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
 
Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
<translation type="obsolete">getPropertyNames(objektua, txertatuSuper=TRUE)
 
&apos;objektua&apos;k onartutako propietateen izenen zerrenda itzultzen du.
&apos;txertatuSuper&apos; TRUE (EGIA) bada, klasearen gurasoek onartutako
propietateak ere itzultzen ditu.
</translation>
</message>
<message>
<source>getProperty(object, property)
 
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
 
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.
 
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.
 
The return value varies depending on the type of the property.
</source>
<translation type="obsolete">getProperty(objektua, propietatea)
 
&apos;objektua&apos;ren &apos;propietatea&apos;ren balioa itzultzen du.
 
&apos;objektua&apos; parametroa katea izan daiteke, egoera horretan PageItem
izenekoaren bilaketa egiten da. PyCObject ere izan daiteke,
C++ QObject-eko intantzia batera zuzendu dezake.
 
&apos;propietatea&apos; parametroa kate bat izan behar du, eta &apos;objektua&apos;n bilatuko den
propietatearen izen da.
 
Itzultzen den balioa propietate-motaren arabera dago.
</translation>
</message>
<message>
<source>setProperty(object, property, value)
 
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.
 
See getProperty() for more information.
</source>
<translation type="obsolete">setProperty(objektua, propietatea, balioa)
 
&apos;objektua&apos;ren &apos;propietatea&apos; ezartzen du &apos;balioa&apos;rekin. Balioa ezin bada
&apos;propietatea&apos;k darabilen motaren bateragarri batera bihurtu, salbuespena
abiaraziko da. Salbuespena ere abiaraziko da azpimarratzeko ezarpenak
huts egiten badu.
 
Ikus getProperty() xehetasun gehiagorako.
</translation>
</message>
<message>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektua desplazatzen du dx eta dy balioekin uneko posiziotik. Dokumentuan
uneko neurtzeko unitateetan adierazten dira distantziak (ikus UNIT konstanteak).
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
&quot;izena&quot; objektua talde batekoa bada, talde osoa desplazatuko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektua lekuz aldatzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitatea erabiltzen
du koordenatuak (ikus UNIT konstanteak).
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
&quot;izena&quot; objektua talde bateko kidea bada, talde osoa aldatuko da lekuz.
</translation>
</message>
<message>
<source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
 
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">sizeObject(zabalera, altuera [, &quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektua tamainaz aldatzen du emandako zabalera eta altuerarekin.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
<translation type="obsolete">getSelectedObject([kop]) -&gt; katea
 
Hautatutako objektuaren izena itzultzen du. &quot;kop&quot; balioa ematen bada,
hautatutako objektu-kopurua adierazten du. 0 balioak hautatutako aurreneko
objektua adierazten du, 1 balioak hautatutako bigarren objektua, e.a.
</translation>
</message>
<message>
<source>selectionCount() -&gt; integer
 
Returns the number of selected objects.
</source>
<translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; osokoa
 
Hautatutako objektu-kopurua itzultzen du.
</translation>
</message>
<message>
<source>selectObject(&quot;name&quot;)
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
<translation type="obsolete">selectObject(&quot;izena&quot;)
 
Emandako &quot;izena&quot; objektua hautatzen du.
</translation>
</message>
<message>
<source>deselectAll()
 
Deselects all objects in the whole document.
</source>
<translation type="obsolete">deselectAll()
 
Dokumentu osoko objektu guztiak desautatzen ditu.
</translation>
</message>
<message>
<source>groupObjects(list)
 
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
<translation type="obsolete">groupObjects(zerrenda)
 
&quot;zerrenda&quot;n agertzen diren objektu guztiak elkartzen ditu. Taldean elkartzea
nahi diren objektuen izenak eduki behar ditu &quot;zerrenda&quot;k. Zerrendarik ez bada
ematen, unean hautatutako elementuak erabiliko dira.
</translation>
</message>
<message>
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
<translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;izena&quot;)
 
&quot;izena&quot; objektua kide den taldea apurtzen du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen,
unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
</message>
<message>
<source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
 
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
<translation type="obsolete">scaleGroup(faktorea [,&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektuaren taldea eskalatzen du. 1 baino handiagoak diren
faktoreek taldea handitzen dute, txikiagoak direnek taldea txikiagotzen
dute. Adib: 0.5 balioko faktore batek jatorrizko tamainaren %50era eskalatzen
du taldea; 1.5 balioak berriz taldea %150 handiagotzen du. &quot;faktorea&quot; eremuko
balioa 0 baino handiagoa izan behar du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen
unean hautatutako elementua erabiliko da.
 
ValueError abiaraziko da faktore baliogabea ematen bada eskalatzeko.
</translation>
</message>
<message>
<source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="obsolete">loadImage(&quot;fitxategi-izena&quot; [, &quot;izena&quot;])
 
&quot;fitxategi-izena&quot; irudia kargatzen du &quot;izena&quot; irudi-markoan.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
 
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada irudi-marko bat.
</translation>
</message>
<message>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; irudi-markoko irudia eskalatzeko faktorea ezartzen du.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. 1 zenbakiak
%100 adierazten du.
 
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada irudi-marko bat.
</translation>
</message>
<message>
<source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
<translation type="obsolete">lockObject([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra
 
&quot;izena&quot; objektua blokeatzen du desblokeatuta egonez gero, edo
desblokeatu egiten du blokeatuta egonez gero. Ez bada &quot;izena&quot; emanten,
unean hautatutako elementua erabiliko da. TRUE (EGIA) itzultzen du
blokeatzen badu.
</translation>
</message>
<message>
<source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">isLocked([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra
 
TRUE (EGIA) itzultzen du &quot;izena&quot; objektua blokeatuta egonez gero.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
 
May raise WrongFrameTypeError.
</source>
<translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(eskalatuMarkora, proportzionala=None, izena=&lt;hautapena&gt;)
 
Hautapeneko edo zehaztutako irudi-markoan markoaren eskala ezartzen du
&apos;eskalatuMarkora&apos; balioarekin. &apos;proportzionala&apos; zehazten bada, itxura eskalatzeko
erlazioa finkatu egingo da. &apos;eskalatuMarkora&apos; eta &apos;proportzionala&apos; parametroak
boolearrak dira.
 
WrongFrameTypeError abiaraziko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="obsolete">setRedraw(boolearra)
 
Boolearraren balioa FALSE (FALTSUA) denean orria birmarraztea desgaitzen du, bestela
(EGIA bada) berriro marraztea gaitzen du. Aldaketa hau mantendu egingo da nahiz
eta script-ak irten egin, beraz ziurtatu amaitzean setRedraw(TRUE) funtzioari deitzeaz: jarri zure script-aren maila gorenean.</translation>
</message>
<message>
<source>getFontNames() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
<translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; zerrenda
 
Letra-tipo erabilgarri guztien izena duen zerrenda itzultzen du.
</translation>
</message>
<message>
<source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
<translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; tuplen zerrenda
 
Letra-tipo handien datuak itzultzen ditu. Tuplen zerrenda da:
[ (Scribus izena, familia, benetako izena, azpimultzoa (1|0),
kapsulatutako PS (1|0), letra-fitxategia), (...), ... ]
</translation>
</message>
<message>
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
 
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
<translation type="obsolete">renderFont(&quot;izena&quot;, &quot;fitxategi-izena&quot;, &quot;lagina&quot;, tamaina, formatua=&quot;PPM&quot;) -&gt; boolearra
 
&quot;izena&quot; letra-tipoaren aurrebistako irudia sortzen du emandako &quot;lagina&quot;
testuarekin eta tamainarekin. &quot;fitxategi-izena&quot; ematen bada (ez badago hutsik)
irudia fitxategi-izenean gordeko da. Bestela irudiaren datua kate gisa
itzuliko da. Aukerako &quot;formatua&quot; parametroak sortuko den irudiaren
formatua zehazten du, eta QPixmap.save() funtzioak onartutako
edozein formatu izan daiteke. Formatu arruntenak PPM,
JPEG, PNG eta XPM dira.
 
NotFoundError abiaraziko da emandako letra-tipoa ez bada aurkitzen.
ValueError abiaraziko da lagin edo fitxategi-izen hutsa ematen bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLayers() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
<translation type="obsolete">getLayers() -&gt; zerrenda
 
Definitutako geruza guztien izena duen zerrenda itzultzen du.
</translation>
</message>
<message>
<source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;izena&quot;)
 
&quot;izena&quot; geruza ezartzen du geruza aktibo gisa.
 
NotFoundError abiaraziko da geruza ez bada aurkitzen.
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>getActiveLayer() -&gt; string
 
Returns the name of the current active layer.
</source>
<translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; katea
 
Uneko geruza aktiboaren izena itzultzen du.</translation>
</message>
<message>
<source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;geruza&quot; [, &quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektua &quot;geruza&quot; geruzara eramango du. Geruzak existitu egin behar du.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
 
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;geruza&quot;, ikusgai)
 
&quot;geruza&quot; izeneko geruza ikusgai den, edo ez, ezartzen du. &apos;ikusgai&apos; eremuan
FALSE (FALTSUA) balioa jartzen bada, geruza ikuskaitza izango da.
 
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;geruza&quot;) -&gt; boolearra
 
&quot;geruza&quot; izeneko geruza inprima daitekeen edo ez itzultzen du. TRUE (EGIA)
balioak inprima daitekeela adierazten du, eta era berean FALSE (FALTSUA) balioak
inprimatzea desgaituta dagoela.
 
NotFoundError abiaraziko da ezin bada geruza aurkitu.
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;geruza&quot;)
 
&quot;geruza&quot; izeneko geruza ezabatzen du.
Ez da ezer gertatzen geruza ez bada existitzen, edo dokumentuko
geruza bakarra izanez gero.
 
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.</translation>
</message>
<message>
<source>createLayer(layer)
 
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
 
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">createLayer(izena)
 
&quot;izena&quot; izeneko geruza berria sortzen du.
 
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>getGuiLanguage() -&gt; string
 
Returns a string with the -lang value.
</source>
<translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; katea
 
Kate bat itzultzen du -lang (hizkuntza) balioarekin.
</translation>
</message>
<message>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createRect(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
Laukizuzen berria sortzen du uneko orrian eta bere izena itzultzen du. Koordenatuak uneko dokumentua neurtzeko unitateetan ematen dira (ikus UNIT konstanteak). &quot;Izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan daiteke, etorkizunean objektu honi erreferentzia egiteko erabiliko baita. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emago dio zure ordez.
 
NameExistsError abiaraziko da esplizitoki emandako izena lehendik ere
egonez gero.</translation>
</message>
<message>
<source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createEllipse(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
Elipse berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
dio.
 
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createImage(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
Irudi-marko berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
dio.
 
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createText(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
Testu-marko berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
dio.
 
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
Marra berria sortzen du 1 puntutik (x1,y1) 2. puntura (x2, y2), eta
bere izena itzultzen du.
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
dio.
 
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createPolyLine(zerrenda, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
Koska-marra berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
Koska-marraren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean:
[x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
dio.
 
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako
balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen.
</translation>
</message>
<message>
<source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createPolygon(zerrenda, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
Poligono berria sortu eta bere izena itzultzen du.
Poligonoaren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean:
[x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Gutxienez hiru puntu behar dira,
eta aurreneko puntua ez dago errepikatu beharrik poligonoa ixteko (osatzeko).
Poligonoa automatikoki ixten da aurreneko eta azken puntuak konektatuz.
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
dio.
 
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako
balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen.
</translation>
</message>
<message>
<source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createBezierLine(zerrenda, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
Bezier kurba berria sortzen du, eta bere izena itzultzen du.
Bezier kurbaren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
Zerrendako puntuetan x eta y balioek puntuaren x eta y koordenatuak
adierazten dute, eta kx eta ky balioek berriz kurbaren kontrol-puntuak.
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
dio.
 
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako
balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen.</translation>
</message>
<message>
<source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
<translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;testu-kutxa&quot;, &quot;bezierkurba&quot;, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
Testu-bide berria sortzen du &apos;testu-kutxa&apos; eta &apos;bezierkurba&apos; batuz, eta bere izena
itzultzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
dio.
 
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
NotFoundError abiaraziko da emandako oinarrizko objektuen izen bat edo biak ez badira existitzen.</translation>
</message>
<message>
<source>deleteObject([&quot;name&quot;])
 
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
<translation type="obsolete">deleteObject([&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; izeneko objektua ezabatzen du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako
elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
<translation type="obsolete">objectExists([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra
 
Izendatutako objektua dokumentuan existitzen den begiratzen du.
Aukerako parametroa objektuaren izenda da. Izenik ez denean ematen TRUE
(EGIA) itzultzen du zerbait hautatuta egonez gero.
</translation>
</message>
<message>
<source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
<translation type="obsolete">setStyle(&quot;estiloa&quot; [, &quot;izena&quot;])
 
&quot;estiloa&quot; izenekoa aplikatzen dio &quot;izena&quot; objektuari. Ez bada objektuaren
izenik ematen, hautatutako objektuari aplikatuko zaio.
</translation>
</message>
<message>
<source>getAllStyles() -&gt; list
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
<translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; zerrenda
 
Zerrenda itzultzen du, uneko dokumentuan dauden paragrafo-estilo guztien izenekin.
</translation>
</message>
<message>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="obsolete">newPage(non [,&quot;orriMaisua&quot;])
 
Orrialde berria sortzen du. &quot;non&quot; -1 balioa izanez gero, orrialde berria erantsiko zaio
dokumentuari, bestela orri berria &quot;non&quot; aurretik txertatuko da. Orrialdeen zenbakiak
1etik gorantz zenbatzen dira, berdin dio dokumentuko aurreneko orrialdearen
zenbakia zein den. Aukerazko &quot;orrimaisua&quot; parametroak orri maisuaren izena zehazten du orrialde berriarentzako.
 
Orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero IndexError abiaraziko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>currentPage() -&gt; integer
 
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
<translation type="obsolete">currentPage() -&gt; osokoa
 
Unean lantzen ari den orrialdearen zenbakia itzultzen du.
Orrialdeen zenbakiak 1etik gorantz zenbatzen dira, berdin dio dokumentuko
aurreneko orrialdearen bistaratutako zenbakia zein den.
</translation>
</message>
<message>
<source>redrawAll()
 
Redraws all pages.
</source>
<translation type="obsolete">redrawAll()
 
Orrialde guztiak berriro marrazten ditu.
</translation>
</message>
<message>
<source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
 
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
 
May raise ScribusError if the save failed.
</source>
<translation type="obsolete">savePageAsEPS(&quot;izena&quot;)
 
Uneko orrialdea EPS gisa gordetzen du &quot;izena&quot; fitxategian.
 
ScribusError abiaraziko da huts egiten badu gordetzean.
</translation>
</message>
<message>
<source>deletePage(nr)
 
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="obsolete">deletePage(zbkia)
 
Emandako orrialdea ezabatzen du. Ez du ezer egiten dokumentuak
orrialde bakarra badu. Orrialdeen zenbakiak 1etik hasten dira zenbatzen,
eta berdin dio aurrenekoak zein zenbaki bistaratzen duen.
 
IndexError abiaraziko da orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero.
</translation>
</message>
<message>
<source>pageCount() -&gt; integer
 
Returns the number of pages in the document.
</source>
<translation type="obsolete">pageCount() -&gt; osokoa
 
Dokumentuko orrialde-kopurua itzultzen du.
</translation>
</message>
<message>
<source>getHGuides() -&gt; list
 
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
<translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; zerrenda
 
Gida horizontalen posizioak dituen zerrenda itzultzen du.
Balioak uneko dokumentuaren unitateetan daude (ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak).
</translation>
</message>
<message>
<source>setHGuides(list)
 
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
 
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
<translation type="obsolete">setHGuides(zerrenda)
 
Gida horizontalak ezartzen ditu. Sarrerako parametroak giden posizioen
zerrenda izan behar du, dokumentua neurtzeko unitateetan (ikus
UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak).
 
Adibidea:
setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # gida berriak
# ezartzen ditu galerarik gabe
setHGuides([90,250]) # uneko gidak osotasunean ordezten ditu
</translation>
</message>
<message>
<source>getVGuides()
 
See getHGuides.
</source>
<translation type="obsolete">getVGuides()
 
Ikus getHGuides.
</translation>
</message>
<message>
<source>setVGuides()
 
See setHGuides.
</source>
<translation type="obsolete">setVGuides()
 
Ikus setHGuides.
</translation>
</message>
<message>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
<translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; tupla
 
Orrialdearen dimensioen tupla itzultzen du, dokumentuaren uneko
unitateetan neurtuz. Ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak eta getPageMargins()
</translation>
</message>
<message>
<source>getPageItems() -&gt; list
 
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
<translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; zerrenda
 
Uneko orrialdean dauden elementuen tuplen zerrenda itzultzen du.
Tupla honakoa da:
(izena, objektuMota, ordena) Adib.: [(&apos;Testua1&apos;, 4, 0), (&apos;Irudia1&apos;, 2, 1)]
&apos;Testua1&apos; izeneko objektua testu-markoa da (4 motakoa)
eta orrialdeko aurrenekoa dela adierazten du...
</translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="obsolete">getPageMargins()
 
Orrialdearen marjinak itzultzen ditu (goia, ezkerra, eskuina, behea) tupla gisa
uneko unitateetan. Ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak eta getPageSize().
</translation>
</message>
<message>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="obsolete">setGradientFill(mota, &quot;kolorea1&quot;, itzaldura1, &quot;kolorea2&quot;, itzaldura2, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektuaren gradiente betegarria motarekin ezartzen du. Koloreen
azalpenak setFillColor() eta setFillShade() funtzioetakoak bezalakoak dira. Ikusi mota erabilgarrien konstanteak (FILL_&lt;mota&gt;).</translation>
</message>
<message>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setFillColor(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektuaren kolore betegarria &quot;kolorea&quot;rekin ezartzen du.
&quot;kolorea&quot; aurrez definitutako kolore bat da.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setLineColor(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektuaren marraren kolorea \&quot;kolorea\&quot;rekin ezartzen du.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineWidth(zabalera, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektuaren marraren zabalera ezartzen du &quot;zabalera&quot; balioarekin.
&quot;zabalera&quot; balioa 0.0 eta 12.0 artekoa izan behar du, eta puntuetan neurtuta
dago.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
 
ValueError abiaraziko da marraren zabalera mugetatik at irtetzen bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
 
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineShade(itzaldura, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektuaren marraren itzaldura ezartzen du &quot;itzaldura&quot; balioarekin.
&quot;itzaldura&quot; balioa 0 (argiena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea)
artekoa osokoa izan behar du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean
hautatutako elementua erabiliko da.
 
ValueError abiaraziko da marraren itzaldura mugetatik at irtetzen bada.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLineJoin(elkartu, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektuaren marra elkartzeko estiloa &quot;elkartu&quot;rekin ezatzen du.
Aurrez definituta daude elkartzeko konstanteak: JOIN_&lt;mota&gt;.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLineEnd(amaiMota, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektuaren marraren txanoaren estiloa ezartzen du &quot;amaiMota&quot;rekin.
Aurrez definituta daude txanoen konstanteak: CAP_&lt;mota&gt;.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLineStyle(estiloa, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektuaren marraren estiloa ezartzen du &quot;estiloa&quot;rekin.
Aurrez definituta daude estiloen konstanteak: LINE_&lt;estiloa&gt;.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.
 
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setFillShade(itzaldura, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektuaren kolore-betegarriaren itzaldura ezartzen du &quot;itzaldura&quot;rekin.
&quot;itzaldura&quot; balioa 0 (argitsuena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea) artean egon behar du.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
 
ValueError abiaraziko da itzalduraren betegarria mugetatik kanpo egonez gero.
</translation>
</message>
<message>
<source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
 
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
<translation type="obsolete">setCornerRadius(erradioa, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektuaren izkineko erradioa ezartzen du. Erradioa
puntutan adierazten da. Ez bada &quot;izena&quot; ematen
unean hautatutako elementua erabiliko da.
 
ValueError abiaraziko da izkineko erradioa negatiboa bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
<translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;estiloIzena&quot;, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektuaren marraren estiloa ezartzen du &quot;estiloIzena&quot;rekin.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
 
NotFoundError abiaraziko da marra-estiloa ez bada existitzen.
</translation>
</message>
<message>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFontSize([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra
 
&quot;izena&quot; testu-markoaren letra-tamaina itzultzen du puntuetan. Testu-markoak testu zati bat hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa itzuliko du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
</message>
<message>
<source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFont([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
Testu-markoaren letra-tipoaren izena itzultzen du. Testu-markoak testu zati bat
hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa
itzuliko da. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getTextLength([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
 
&quot;izena&quot; testu-markoan dagoen testuaren luzera itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getText([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
&quot;izena&quot; testu-markoan dagoen testua itzultzen du. Testu-markoan testu zati bat
hautatuta egonez gero, hautatutako testua itzuliko du. Markoan dagoen testu
guztia itzultzen du, ez ikusgai dagoen testua bakarrik. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean
hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">getAllText([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
&quot;izena&quot; testu-markoan dagoen eta marko honi estekatuta dauden beste
testu-marko guztien testua itzultzen du. Testu-markoan testu zati bat hautatuta
egonez gero, hautatutako testua itzuliko du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
 
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra
 
&quot;izena&quot; testu-markoaren lerrotartea (&quot;aurreko tartea&quot;) itzultzen du puntuetan adieraziz.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
</message>
<message>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra
 
&quot;izena&quot; testu-markoaren zutabe-tartearen tamaina itzultzen du puntuetan adieraziz.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getColumns([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
 
&quot;izena&quot; testu-markoko zutabeen kopurua lortzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">setText(&quot;esaldia&quot;, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; testu-markoko testua &quot;esaldia&quot; testuarekin ezartzen du.
Testua (edo esaldia) UTF8 kodeketan egon behar du - erabili adibidez
unicode (testua, &apos;iso-8859-2&apos;). Ikus MEG xehetasun gehiagorako.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
 
May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
<translation type="obsolete">setFont(&quot;letraTipoa&quot;, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; testu-markoko letra-tipoa &quot;letraTipoa&quot;rekin ezartzen du.
Testu zati bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua
soilik aldatuko da. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako
elementua erabiliko da.
 
ValueError abiaraziko da letra-tipoa ez bada aurkitzen.
</translation>
</message>
<message>
<source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
 
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setFontSize(tamaina, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; testu-markoaren letra-tamaina &quot;tamaina&quot;rekin ezarritzen du.
&quot;tamaina&quot; eremuko balioa puntuetan adierazita balego gisa erabiliko da.
Testu zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua bakarrik
aldatuko da. &quot;tamaina&quot;ren barrutia 1 eta 512 arteko da. &quot;izena&quot; ez
bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
 
ValueError abiaraziko da letra-tamaina mugetatik kanpo izanez gero.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.
 
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineSpacing(tamaina, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; testu-markoaren lerroartea (&quot;aurreko tartea&quot;) &quot;tamainarekin&quot;
ezartzen du. &quot;tamaina&quot; puntuetan adierazitako balioa da. &quot;izena&quot; ez
bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
 
ValueError abiaraziko da lerroartea mugetatik kanpo izanez gero.
</translation>
</message>
<message>
<source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
<translation type="obsolete">setColumnGap(tamaina, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; testu-markoaren zutabe-tartearen &quot;tamaina&quot; balioarekin ezartzen
du. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
 
ValueError abiaraziko da zutabe-tartea mugetatik kanpo izanez
gero (positiboa izan behar du).
</translation>
</message>
<message>
<source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
<translation type="obsolete">setColumns(zutKop, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; testu-markoan egongo diren zutabe-kopurua &quot;zutKop&quot; osokoarekin ezatzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
 
ValueError abiaraziko da zutabe-kopurua gutxienez bat ez bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
 
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
<translation type="obsolete">setTextAlignment(lerrokatu, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; testu-markoko testua lerrokatzen du zehaztutako &quot;lerrokatu&quot; eremuarekin.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. &quot;lerrokatu&quot;
eremuan modulo honetan zehaztutako ALIGN_* konstanteetariko bat erabili
behar da: ikus dir(scribus).
 
ValueError abiaraziko da baliogabeko konstantea erabiltzen bada lerrokatzeko.</translation>
</message>
<message>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
 
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
<translation type="obsolete">selectText(hasiera, kopurua, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;kopurua&quot; karaktere hautatzen ditu &quot;izena&quot; izeneko testu-markotik, &quot;hasiera&quot;
karakteretik hasita. Karaktereak 0tik hasten dira zenbatzen. &quot;kopurua&quot; 0 bada,
edozein testu-hautapen garbitu egingo da. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean
hautatutako elementua erabiliko da.
 
IndexError abiaraziko da hautapena testuaren mugetatik kanpo balego.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteText([&quot;name&quot;])
 
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">deleteText([&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; testu-markoko testua ezabatzen du. Testu zatiren bat hautatuta egonez,
gero hautatutako testua ezabatuko du. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean
hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextColor(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; testu-markoko testuaren kolorea &quot;kolorea&quot;rekin ezartzen du. Testu
zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua aldatuko du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
 
Testuaren trazuaren &quot;kolorea&quot; ezartzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextShade(itzaldura, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektuaren testu-kolorearen itzaldura ezartzen du &quot;itzaldura&quot;rekin.
Testu zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua aldatuko du.
&quot;itzaldura&quot; eremuak 0 (argiena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea) arteko balioa
izan behar du. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;izenetik&quot;, &quot;izenera&quot;)
 
Bi testu-marko estekatzen ditu. &quot;izenetik&quot; markoa estekatuko du
&quot;izenera&quot; markora. Helburuko markoa testu-marko hutsa izan behar du
eta ezin du beste marko batekin edo batetik estekatuta egon.
 
ScribusException abiaraziko da estekatzeko arauak bortxatuz gero.
</translation>
</message>
<message>
<source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;izena&quot;)
 
Izendatutako objektua kentzen du testu-marko mugikorretik/esteketatik.
Markoa kate baten erdian balego aurreko eta hurrengo markoak elkarrekin
konektatu egingo lirateke: adbi. unlinkTextFrames(&quot;b&quot;) exekutatzen bada,
&apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; honakoa izango da: &apos;a-&gt;c&apos;.
 
ScribusException abiaraziko da estekatzeko arauak bortxatuz gero.</translation>
</message>
<message>
<source>traceText([&quot;name&quot;])
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
<translation type="obsolete">traceText([&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; testu-markoa eskemara bihurtzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
</message>
<message>
<source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
 
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
<translation type="obsolete">textOverflows([&quot;izena&quot;, estekaGabe]) -&gt; osokoa
 
&quot;izena&quot; testu-markoan unean gainezka dauden karaktere-kopurua itzultzen du.
estekaGabe zero ez den beste balio bat badu, marko bakarra hartuko du, ez
du testu-markoaren estekatzea erabiliko. Parametro hau gabe estekatutako
guztietan burutuko du bilaketa.
 
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada testu-marko motakoa.
</translation>
</message>
<message>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="obsolete">isPDFBookmark([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra
 
 
&quot;izena&quot; izeneko testu-markoa PDFko laster-marka bada TRUE itzuliko du.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
 
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada testu-marko motakoa.</translation>
</message>
<message>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="obsolete">messagebarText(&quot;katea&quot;)
 
&quot;katea&quot; Scribus aplikazioko mezu-barran (egoera-barran) idazten du.
Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua).</translation>
</message>
<message>
<source>progressReset()
 
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
<translation type="obsolete">progressReset()
 
Scribus aplikazioko progresio-barrako aurreko ezarpenak gabritzen ditu.
Progresio-barra berria erabili aurretik deitu ohi da. Ikus progressSet.
</translation>
</message>
<message>
<source>progressTotal(max)
 
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
<translation type="obsolete">progressTotal(max)
 
Progresio-barraren urrats kopuru maximoaren balioa ezartzen du
emandako balioarekin. Ikus progressSet.
</translation>
</message>
<message>
<source>progressSet(nr)
 
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
<translation type="obsolete">progressSet(zbkia)
 
Progresio-barraren posizioa &quot;zbkia&quot; baliora ezartzen du, aurrez ezarritako
progressTotal-arekiko balio erlatiboa. Progresio-barrak urratsen kontzeptua
erabiltzen du, urratsen kopuru osoa eta landutako urratsen kopurua eman
eta berak burututako urratsen ehunekoa bistaratzen du. progressTotal() funtzioarekin
urratsen kopuru osoa ezar dezakezu. Uneko urratsen kopurua
progressSet() funtzioarekin ezarrita dago. Progresio-barra berrasiera daiteke
progressReset() funtzioa erabiliz. [Trolltech-eko Qt dokumentazioan
oinarritutako datuak]
</translation>
</message>
<message>
<source>setCursor()
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
<translation type="obsolete">setCursor()
 
[EZ DAGO ONARTUTA!] Gauza batzuk honda ditzakeenez, oraingoz ez erabili.
</translation>
</message>
<message>
<source>docChanged(bool)
 
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
<translation type="obsolete">docChanged(boolearra)
 
Scribus-eko ikono-barran eta Gorde menu-elementuan ikonoa gordetzea
gaitu/desgaitu egiten du. Funtzio hau erabilgarria da dokumentuz aldatzean,
Scribus aplikazioak ez baitu automatikoki jakinarazten script bat erabiltzean
dokumentuz aldatu denik.
</translation>
</message>
<message>
<source>zoomDocument(double)
 
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
<translation type="obsolete">zoomDocument(bikoitza)
 
Dokumentuaren zooma lantzen du interfazeko leiho nagusian. Ekintzek
20.0, 100.0, e.a. bezalako zenbaki osoa dute. Zooma finkatzeko
-100 erabiltzen da markatzaile gisa.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>#</name>
<message>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFontSize([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra
 
&quot;izena&quot; testu-markoaren letra-tamaina itzultzen du puntuetan. Testu-markoak testu zati bat hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa itzuliko du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
</message>
<message>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; zerrenda
 
Dokumentuan definitutako kolore guztien izenen zerrenda itzultzen du.
Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren koloreen zerrenda
itzuliko luke.</translation>
</message>
<message>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; boolearra
 
&quot;Dokumentu berria&quot; elkarrizketa-koadroa bistaratzen du. Dokumentu berria sortuko du erabiltzaileak ezarpenak onartuz gero. Ez du dokumenturik sortuko
erabiltzaileak bertan behera uzteko botoia sakatzen badu. EGIA itzultzen du
dokumentu bat sortzean.</translation>
</message>
<message>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFillColor([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
&quot;izena&quot; objektuaren kolore-betegarriaren izena itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
</message>
<message>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="obsolete">setRedraw(boolearra)
 
Boolearraren balioa FALSE (FALTSUA) denean orria birmarraztea desgaitzen du, bestela
(EGIA bada) berriro marraztea gaitzen du. Aldaketa hau mantendu egingo da nahiz
eta script-ak irten egin, beraz ziurtatu amaitzean setRedraw(TRUE) funtzioari deitzeaz: jarri zure script-aren maila gorenean.</translation>
</message>
<message>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createRect(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
Laukizuzen berria sortzen du uneko orrian eta bere izena itzultzen du. Koordenatuak uneko dokumentua neurtzeko unitateetan ematen dira (ikus UNIT konstanteak). &quot;Izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan daiteke, etorkizunean objektu honi erreferentzia egiteko erabiliko baita. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emago dio zure ordez.
 
NameExistsError abiaraziko da esplizitoki emandako izena lehendik ere
egonez gero.</translation>
</message>
<message>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="obsolete">setGradientFill(mota, &quot;kolorea1&quot;, itzaldura1, &quot;kolorea2&quot;, itzaldura2, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektuaren gradiente betegarria motarekin ezartzen du. Koloreen
azalpenak setFillColor() eta setFillShade() funtzioetakoak bezalakoak dira. Ikusi mota erabilgarrien konstanteak (FILL_&lt;mota&gt;).</translation>
</message>
<message>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="obsolete">messagebarText(&quot;katea&quot;)
 
&quot;katea&quot; Scribus aplikazioko mezu-barran (egoera-barran) idazten du.
Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua).</translation>
</message>
<message>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="obsolete">newPage(non [,&quot;orriMaisua&quot;])
 
Orrialde berria sortzen du. &quot;non&quot; -1 balioa izanez gero, orrialde berria erantsiko zaio
dokumentuari, bestela orri berria &quot;non&quot; aurretik txertatuko da. Orrialdeen zenbakiak
1etik gorantz zenbatzen dira, berdin dio dokumentuko aurreneko orrialdearen
zenbakia zein den. Aukerazko &quot;orrimaisua&quot; parametroak orri maisuaren izena zehazten du orrialde berriarentzako.
 
Orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero IndexError abiaraziko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>importSVG(&quot;string&quot;)
 
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="obsolete">importSVG(&quot;katea&quot;)
 
SVG irudiaren baliozko fitxategi-izena eduki behar du &quot;katea&quot; parametroak.
Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua).</translation>
</message>
<message>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:
 
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
 
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins
 
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
 
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.
 
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).
 
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.
 
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3)
 
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
<translation type="obsolete">newDocument(tamaina, marjinak, orientazioa, lehenOrriZenbakia,
unitatea, orriMotak, lehenOrriOrdena) -&gt; boolearra
 
Dokumentu berria sortzen du, eta TRUE (EGIA) itzultzen du ongi sortzen badu. Parametroek honako esanahia dute:
 
tamaina = dokumentuaren tamaina azaltzen duen tupla (zabalera, altuera).
Aurredefinitutako PAPER_&lt;paper_mota&gt; konstanteak erabil ditzakezu, adib.
PAPER_A4, e.a.
 
marjinak = dokumentuaren marjinak zehatzen duen tupla (ezkerra, eskuina, ,goia, behea).
 
orientazioa = orriaren orientazioa - konstanteak: PORTRAIT (bertikala),
LANDSCAPE (horizontala)
 
lehenOrriZenbakia = dokumentuko aurreneko orriaren zenbakia da, orriak
zenbatzeko erabiliko dena. Gehienetan 1 balioa erabiltzea nahiko duzun arren,
zenbaki altuagoak erabil ditzakezu hainbat zatiko dokumentua sortzean.
 
unitatea = dokumentua neurtzeko erabilitzen den unitatea ezartzen du.
Aurrez definitutako konstanteak erabil ditzakezu: UNIT_INCHES (atzak),
UNIT_MILLIMETERS (milimetroak), UNIT_PICAS (pikak) , UNIT_POINTS (puntuak).
 
orriMotak = aurrez definitutako PAGE_n konstanteetariko bat.
Page_1 orri bakuna da, PAGE_2 bi aldetako dokumentuak dira, PAGE_3 3 orriko eta PAGE_4 4 orriko tolesturak dira.
 
lehenOrriOrdena = dokumentuko aurreneko orriaren posizioa.
0tik indexatua (0 = lehena).
 
Zabalera, altuera eta marjinen balioak dokumentuko unitateetan ematen dira.
PAPER_* konstanteak puntuetan adierazita daude. Dokumentua ez badago
puntuetan neurtuta, ziurtatu hau kontutan duzula.
 
adibidea: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3)
 
ScribusError abiaraziko du lehenOrriOrdena eremuko balioa orriMotak baimendutakoa baino
handiagoa bada.
</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>@default</name>
<message>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektua desplazatzen du dx eta dy balioekin uneko posiziotik. Dokumentuan
uneko neurtzeko unitateetan adierazten dira distantziak (ikus UNIT konstanteak).
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
&quot;izena&quot; objektua talde batekoa bada, talde osoa desplazatuko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; zerrenda
 
Dokumentuan definitutako kolore guztien izenen zerrenda itzultzen du.
Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren koloreen zerrenda
itzuliko luke.</translation>
</message>
<message>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; boolearra
 
&quot;Dokumentu berria&quot; elkarrizketa-koadroa bistaratzen du. Dokumentu berria sortuko du erabiltzaileak ezarpenak onartuz gero. Ez du dokumenturik sortuko
erabiltzaileak bertan behera uzteko botoia sakatzen badu. EGIA itzultzen du
dokumentu bat sortzean.</translation>
</message>
<message>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFillColor([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
&quot;izena&quot; objektuaren kolore-betegarriaren izena itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
</message>
<message>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="obsolete">setRedraw(boolearra)
 
Boolearraren balioa FALSE (FALTSUA) denean orria birmarraztea desgaitzen du, bestela
(EGIA bada) berriro marraztea gaitzen du. Aldaketa hau mantendu egingo da nahiz
eta script-ak irten egin, beraz ziurtatu amaitzean setRedraw(TRUE) funtzioari deitzeaz: jarri zure script-aren maila gorenean.</translation>
</message>
<message>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createRect(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
Laukizuzen berria sortzen du uneko orrian eta bere izena itzultzen du. Koordenatuak uneko dokumentua neurtzeko unitateetan ematen dira (ikus UNIT konstanteak). &quot;Izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan daiteke, etorkizunean objektu honi erreferentzia egiteko erabiliko baita. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emago dio zure ordez.
 
NameExistsError abiaraziko da esplizitoki emandako izena lehendik ere
egonez gero.</translation>
</message>
<message>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="obsolete">newPage(non [,&quot;orriMaisua&quot;])
 
Orrialde berria sortzen du. &quot;non&quot; -1 balioa izanez gero, orrialde berria erantsiko zaio
dokumentuari, bestela orri berria &quot;non&quot; aurretik txertatuko da. Orrialdeen zenbakiak
1etik gorantz zenbatzen dira, berdin dio dokumentuko aurreneko orrialdearen
zenbakia zein den. Aukerazko &quot;orrimaisua&quot; parametroak orri maisuaren izena zehazten du orrialde berriarentzako.
 
Orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero IndexError abiaraziko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="obsolete">setGradientFill(mota, &quot;kolorea1&quot;, itzaldura1, &quot;kolorea2&quot;, itzaldura2, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektuaren gradiente betegarria motarekin ezartzen du. Koloreen
azalpenak setFillColor() eta setFillShade() funtzioetakoak bezalakoak dira. Ikusi mota erabilgarrien konstanteak (FILL_&lt;mota&gt;).</translation>
</message>
<message>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFontSize([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra
 
&quot;izena&quot; testu-markoaren letra-tamaina itzultzen du puntuetan. Testu-markoak testu zati bat hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa itzuliko du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
</message>
<message>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="obsolete">messagebarText(&quot;katea&quot;)
 
&quot;katea&quot; Scribus aplikazioko mezu-barran (egoera-barran) idazten du.
Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua).</translation>
</message>
<message>
<source>importSVG(&quot;string&quot;)
 
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="obsolete">importSVG(&quot;katea&quot;)
 
SVG irudiaren baliozko fitxategi-izena eduki behar du &quot;katea&quot; parametroak.
Testua UTF8 kodeketako edo Unicode motako katea izan behar du (gomendatua).</translation>
</message>
<message>
<source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFont([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
Testu-markoaren letra-tipoaren izena itzultzen du. Testu-markoak testu zati bat
hautatuta edukiz gero, hautapeneko aurreneko karaktereari esleitutako balioa
itzuliko da. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getTextLength([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
 
&quot;izena&quot; testu-markoan dagoen testuaren luzera itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getText([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
&quot;izena&quot; testu-markoan dagoen testua itzultzen du. Testu-markoan testu zati bat
hautatuta egonez gero, hautatutako testua itzuliko du. Markoan dagoen testu
guztia itzultzen du, ez ikusgai dagoen testua bakarrik. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean
hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">getAllText([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
&quot;izena&quot; testu-markoan dagoen eta marko honi estekatuta dauden beste
testu-marko guztien testua itzultzen du. Testu-markoan testu zati bat hautatuta
egonez gero, hautatutako testua itzuliko du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
 
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra
 
&quot;izena&quot; testu-markoaren lerrotartea (&quot;aurreko tartea&quot;) itzultzen du puntuetan adieraziz.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
</message>
<message>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;izena&quot;]) -&gt; mugikorra
 
&quot;izena&quot; testu-markoaren zutabe-tartearen tamaina itzultzen du puntuetan adieraziz.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getColumns([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
 
&quot;izena&quot; testu-markoko zutabeen kopurua lortzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">setText(&quot;esaldia&quot;, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; testu-markoko testua &quot;esaldia&quot; testuarekin ezartzen du.
Testua (edo esaldia) UTF8 kodeketan egon behar du - erabili adibidez
unicode (testua, &apos;iso-8859-2&apos;). Ikus MEG xehetasun gehiagorako.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
 
May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
<translation type="obsolete">setFont(&quot;letraTipoa&quot;, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; testu-markoko letra-tipoa &quot;letraTipoa&quot;rekin ezartzen du.
Testu zati bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua
soilik aldatuko da. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako
elementua erabiliko da.
 
ValueError abiaraziko da letra-tipoa ez bada aurkitzen.
</translation>
</message>
<message>
<source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
 
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setFontSize(tamaina, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; testu-markoaren letra-tamaina &quot;tamaina&quot;rekin ezarritzen du.
&quot;tamaina&quot; eremuko balioa puntuetan adierazita balego gisa erabiliko da.
Testu zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua bakarrik
aldatuko da. &quot;tamaina&quot;ren barrutia 1 eta 512 arteko da. &quot;izena&quot; ez
bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
 
ValueError abiaraziko da letra-tamaina mugetatik kanpo izanez gero.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.
 
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineSpacing(tamaina, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; testu-markoaren lerroartea (&quot;aurreko tartea&quot;) &quot;tamainarekin&quot;
ezartzen du. &quot;tamaina&quot; puntuetan adierazitako balioa da. &quot;izena&quot; ez
bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
 
ValueError abiaraziko da lerroartea mugetatik kanpo izanez gero.
</translation>
</message>
<message>
<source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
<translation type="obsolete">setColumnGap(tamaina, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; testu-markoaren zutabe-tartearen &quot;tamaina&quot; balioarekin ezartzen
du. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
 
ValueError abiaraziko da zutabe-tartea mugetatik kanpo izanez
gero (positiboa izan behar du).
</translation>
</message>
<message>
<source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
<translation type="obsolete">setColumns(zutKop, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; testu-markoan egongo diren zutabe-kopurua &quot;zutKop&quot; osokoarekin ezatzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
 
ValueError abiaraziko da zutabe-kopurua gutxienez bat ez bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
 
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
<translation type="obsolete">setTextAlignment(lerrokatu, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; testu-markoko testua lerrokatzen du zehaztutako &quot;lerrokatu&quot; eremuarekin.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. &quot;lerrokatu&quot;
eremuan modulo honetan zehaztutako ALIGN_* konstanteetariko bat erabili
behar da: ikus dir(scribus).
 
ValueError abiaraziko da baliogabeko konstantea erabiltzen bada lerrokatzeko.</translation>
</message>
<message>
<source>deleteText([&quot;name&quot;])
 
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">deleteText([&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; testu-markoko testua ezabatzen du. Testu zatiren bat hautatuta egonez,
gero hautatutako testua ezabatuko du. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean
hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextColor(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; testu-markoko testuaren kolorea &quot;kolorea&quot;rekin ezartzen du. Testu
zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua aldatuko du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
 
Testuaren trazuaren &quot;kolorea&quot; ezartzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextShade(itzaldura, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektuaren testu-kolorearen itzaldura ezartzen du &quot;itzaldura&quot;rekin.
Testu zatiren bat hautatuta egonez gero, hautatutako testua aldatuko du.
&quot;itzaldura&quot; eremuak 0 (argiena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea) arteko balioa
izan behar du. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;izenetik&quot;, &quot;izenera&quot;)
 
Bi testu-marko estekatzen ditu. &quot;izenetik&quot; markoa estekatuko du
&quot;izenera&quot; markora. Helburuko markoa testu-marko hutsa izan behar du
eta ezin du beste marko batekin edo batetik estekatuta egon.
 
ScribusException abiaraziko da estekatzeko arauak bortxatuz gero.
</translation>
</message>
<message>
<source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;izena&quot;)
 
Izendatutako objektua kentzen du testu-marko mugikorretik/esteketatik.
Markoa kate baten erdian balego aurreko eta hurrengo markoak elkarrekin
konektatu egingo lirateke: adbi. unlinkTextFrames(&quot;b&quot;) exekutatzen bada,
&apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; honakoa izango da: &apos;a-&gt;c&apos;.
 
ScribusException abiaraziko da estekatzeko arauak bortxatuz gero.</translation>
</message>
<message>
<source>traceText([&quot;name&quot;])
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
<translation type="obsolete">traceText([&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; testu-markoa eskemara bihurtzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
</message>
<message>
<source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">getColor(&quot;izena&quot;) -&gt; tupla
 
Uneko dokumentuko &quot;izena&quot; kolorearen lau kolore-osagaien (C, M, H, B) tupla
itzultzen du. Dokumenturik ez balego irekita, dokumentu lehenetsiaren
koloreetatik izendatutako kolorearen balioa itzultzen du.
 
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">changeColor(&quot;izena&quot;, c, m, h, b)
 
&quot;izena&quot; kolorea CMHB balioarekin aldatzen du. Kolorearen balioa lau osagaien
bidez zehazten da (c=cyana, m=magenta, h=horia, b=beltza). Kolorearen
osagaiek 0 eta 255 arteko balio izan dezakete.
 
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.
 
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">deleteColor(&quot;izena&quot;, &quot;ordezkoa&quot;)
 
&quot;izena&quot; kolorea ezabatzen du. Izendatutako kolorearen agerpen bakoitza
&quot;ordezkoa&quot;rekin ordeztuko da. Ez bada zehazten, &quot;ordezkoa&quot; lehenetsi egingo da
&quot;Bat ere ez&quot; kolorearekin (gardena).
 
Dokumenturik ez balego irekita deleteColor dokumentu lehenetsiko koloreetan
funtzionatuko luke. Kasu horretan, &quot;ordezkoa&quot; zehaztuko balitz, ez luke eraginik
izango.
 
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.</translation>
</message>
<message>
<source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">replaceColor(&quot;izena&quot;, &quot;ordezkoa&quot;)
 
&quot;izena&quot; kolorearen agerpen bakoitza &quot;ordezkoa&quot; kolorearekin ordetuko da.
 
NotFoundError abiaraziko da izendatutako kolorerik ez bada aurkitzen.
ValueError abiaraziko da baliogabeko kolore-izena zehazten bada.
 
</translation>
</message>
<message>
<source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
 
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
 
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.
 
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
BUTTONOPT_DEFAULT Pressing enter presses this button.
BUTTONOPT_ESCAPE Pressing escape presses this button.
 
Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
&apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
 
Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
<translation type="obsolete">messageBox(&quot;epigrafea&quot;, &quot;mezua&quot;,
ikonoa=ICON_NONE, botoi1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
botoi2=BUTTON_NONE, botoi3=BUTTON_NONE) -&gt; osokoa
 
&quot;epigrafea&quot; titulua duen elkarrizketa-koadroa bistaratzen du, &quot;mezua&quot;
mezuarekin eta &quot;ikonoa&quot; ikonoarekin, eta gehienez 3 botoirekin. Lehenetsi gisa
ez da ikonorik erabiltzen eta botoi bakarrak, ADOS, bistaratzen da. Epigrafea eta
mezua soilik dira beharrezkoak, nahiz eta dagokion ikonoa eta botoia(k)
ezartzea gomendatzen den. Mezuaren testuak HTML motako etiketa
sinpleak eduki ditzake.
 
Erabiltzaileak sakatutako botoiaren zenbakia itzultzen du. Botoien zenbakiak
1 balioarekin hasten dira.
 
Ikonoaren eta botoien parametroak aurrez definitutako konstante erabilgarriak
dira, Qt dokumentazioan agertzen diren izenekin. Hauek BUTTON_* eta ICON_*
konstanteak dira, moduloan definitutakoak. Beste bi konstante gehigarri daude
bit mailan OR (EDO) eragiketa egin dezaketena:
 
BUTTONOPT_DEFAULT Sartu tekla sakatuz botoi hau sakatzen da.
BUTTONOPT_ESCAPE Ihes tekla sakatuz botoi hau sakatzen da.
 
Adibideak:
emaitza = messageBox(&apos;Script-ak huts egin du&apos;,
&apos;Script honek testu-markoa hautatuta duzunean soilik funtzionatzen du.&apos;,
ICON_ERROR)
emaitza = messageBox(&apos;Zoratu gara!&apos;, &apos;Zerbait oker dabil! &lt;i&gt;Mozkorren bat agian?&lt;/i&gt;&apos;,
ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
 
Definitutako botoien eta ikonoen konstanteak:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</translation>
</message>
<message>
<source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
 
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
<translation type="obsolete">valueDialog(epigrafea, mezua [,balioLehenetsia]) -&gt; katea
 
&apos;Eskatu esaldia&apos; motako elkarrizketa-koadroa bistaratzen du, eta
bere balioa itzultzen du kate gisa.
Parametroak: leihoaren titulua, leihoko testua eta aukerazko &apos;lehenetsia&apos;
balioa.
 
Adibidea: valueDialog(&apos;titulua&apos;, &apos;leihoko testua&apos;, &apos;aukerazkoa&apos;)
</translation>
</message>
<message>
<source>closeDoc()
 
Closes the current document without prompting to save.
 
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
<translation type="obsolete">closeDoc()
 
Uneko dokumentua itxi egiten du, gordetzeari buruz inolako galderarik egin gabe.
 
NoDocOpenError abiaraziko da dokumenturik irekita ez egonez gero.
</translation>
</message>
<message>
<source>haveDoc() -&gt; bool
 
Returns true if there is a document open.
</source>
<translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; boolearra
 
TRUE (EGIA) itzultzen du dokumenturen bat irekita egonez gero.
</translation>
</message>
<message>
<source>openDoc(&quot;name&quot;)
 
Opens the document &quot;name&quot;.
 
May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
<translation type="obsolete">openDoc(&quot;izena&quot;)
 
&quot;izena&quot; dokumentua irekitzen du.
 
ScribusError abiaraziko da dokumentua ezin izan badu ireki.
</translation>
</message>
<message>
<source>saveDoc()
 
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.
 
If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
<translation type="obsolete">saveDoc()
 
Uneko dokumentua (bere uneko izenarekin) gordetzen du, eta TRUE (EGIA) itzultzen
du ongi burutu bada. Dokumentua oraindik ez bada gorde, elkarrizketa-koadroa
bistaratuko du fitxategia gordetzeko.
 
Huts egiten badu gordetzean, une honetan ez dago biderik hau jakinarazteko.
</translation>
</message>
<message>
<source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).
 
May raise ScribusError if the save fails.
</source>
<translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;izena&quot;)
 
Uneko dokumentua &quot;izena&quot; izen berriarekin gordetzen du (bide-izen osoa edo
erlatiboa izan daiteke).
 
ScribusError abiaraziko da huts egiten badu gordetzean.
</translation>
</message>
<message>
<source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
 
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
<translation type="obsolete">setInfo(&quot;egilea&quot;, &quot;info&quot;, &quot;azalpena&quot;) -&gt; boolearra
 
Dokumentuaren informazioa ezartzen du. &quot;egilea&quot;, &quot;info&quot; eta &quot;azalpena&quot; kateak
dira.
</translation>
</message>
<message>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
<translation type="obsolete">setMargins(ez, es, go, be)
 
Dokumentuaren marjinak ezartzen ditu. Ezkerreko (ez), eskuineko (es), goiko (go) eta
beheko (be) marjinak ematen dira dokumentua neurtzeko unitateetan
(ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak).</translation>
</message>
<message>
<source>setUnit(type)
 
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
 
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
<translation type="obsolete">setUnit(mota)
 
Dokumentua neurtzeko unitatea aldatzen du. Unitate motaren balio erabilgarriak
UNIT_&lt;mota&gt; konstante gisa definituta daude.
 
ValueError abiaraziko da baliogabeko unitatea ematen bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
 
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
<translation type="obsolete">getUnit() -&gt; osokoa (Scribus-eko unitate konstantea)
 
Dokumentua neurtzeko ezarritako unitatea itzultzen du. Itzulitako balioa
UNIT_* konstanteetariko bat izan daiteke:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</translation>
</message>
<message>
<source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
 
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
<translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;fitxategi-izena&quot;)
 
Paragrafo-estiloak kargatzen ditu uneko dokumentuan
Scribus dokumentik (&quot;fitxategi-izena&quot;) .
</translation>
</message>
<message>
<source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
<translation type="obsolete">setDocType(aurrezAurreOrri, lehenOrriaEzker)
 
Dokumentu-mota ezartzen du. Ezarri lehenbiziko parametroa
FACINGPAGES konstantearekin orrialdeak aurrez aurre jartzeko,
bestela, orrialdeak aurrez aurre ez egoteko erabili NOFACINGPAGES.
Aurreneko orrialdea ezkerraldean egoteko ezarri bigarren paraemetroa
FIRSTPAGELEFT balioarekin, bestela erabili FIRSTPAGERIGHT aurrenekoa
orrialdea eskuinean egoteko.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineColor([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
&quot;izena&quot; objektuaren marraren kolorearen izena itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
 
&quot;izena&quot; objektuaren marraren zabalera itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineShade([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
 
&quot;izena&quot; objektuaren marraren kolorearen itzalduraren balioa itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
 
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
<translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa (ikus konstanteak)
 
&quot;izena&quot; objektuaren marrak elkartzeko estiloa itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
Elkartzeko motak honakoak dira:
JOIN_BEVEL (alaka), JOIN_MITTER, JOIN_ROUND (biribila)
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
<translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa (ikus konstanteak)
 
&quot;izena&quot; objektuaren marraren txano-estiloa itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
Txanoen motak honakoak dira:
CAP_FLAT (laua), CAP_ROUND (biribila), CAP_SQUARE (karratua)
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
<translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa (ikus konstanteak)
 
&quot;izena&quot; objektuaren marraren estiloa itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
Marra-estiloen konstanteak honakoak dira:
LINE_DASH (marra), LINE_DASHDOT (marra puntu),
LINE_DASHDOTDOT (marra puntu puntu), LINE_DOT (puntu), LINE_SOLID (betea)
</translation>
</message>
<message>
<source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFillShade([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
 
&quot;izena&quot; objektuaren kolore betegarriaren itzalduraren balioa itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getImageScale([&quot;izena&quot;]) -&gt; (x,y)
 
&quot;izena&quot; irudi-markoaren eskalatze-balioen tupla (x,y) itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getImageName([&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
&quot;izena&quot; irudi-markoaren irudiari dagokion fitxategi-izena itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
<translation type="obsolete">getSize([&quot;izena&quot;]) -&gt; (zabalera,altuera)
 
&quot;izena&quot; objektuaren tamainaren tupla (zabalera, altuera) itzultzen du.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
Dokumentua neurtzeko uneko unitatea erabiltzen du tamainak
(ikus UNIT_&lt;mota&gt; xehetasunerako).
</translation>
</message>
<message>
<source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
<translation type="obsolete">getRotation([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
 
&quot;izena&quot; objektuaren biraketa itzultzen du. Balioa gradutan adierazten da,
eta erlojuaren norantza positiboa da. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean
hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>getAllObjects() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
<translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; zerrenda
 
Zerrenda itzultzen du, uneko orrialdeko objektu guztien izenen edukiarekin.
</translation>
</message>
<message>
<source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektua lekuz aldatzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitatea erabiltzen
du koordenatuak (ikus UNIT konstanteak).
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
&quot;izena&quot; objektua talde bateko kidea bada, talde osoa aldatuko da lekuz.
</translation>
</message>
<message>
<source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
 
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">rotateObject(bira [, &quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektua &quot;bira&quot; gradu biratzen du erlatiboki.
Objektua biratzeko puntu gisa hautatutako erpinarekiko biratuko da, lehenespenez
biraketarik eduki gabeko objektuan goiko ezkerreko erpina izan ohi da.
Balio positiboek erlojuaren aurkako norantza adierazten dute, biratzeko puntu
lehenetsia erabiltzen denean. &quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako
elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
 
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">sizeObject(zabalera, altuera [, &quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektua tamainaz aldatzen du emandako zabalera eta altuerarekin.
&quot;izena&quot; ez bada ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
<translation type="obsolete">getSelectedObject([kop]) -&gt; katea
 
Hautatutako objektuaren izena itzultzen du. &quot;kop&quot; balioa ematen bada,
hautatutako objektu-kopurua adierazten du. 0 balioak hautatutako aurreneko
objektua adierazten du, 1 balioak hautatutako bigarren objektua, e.a.
</translation>
</message>
<message>
<source>selectionCount() -&gt; integer
 
Returns the number of selected objects.
</source>
<translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; osokoa
 
Hautatutako objektu-kopurua itzultzen du.
</translation>
</message>
<message>
<source>selectObject(&quot;name&quot;)
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
<translation type="obsolete">selectObject(&quot;izena&quot;)
 
Emandako &quot;izena&quot; objektua hautatzen du.
</translation>
</message>
<message>
<source>deselectAll()
 
Deselects all objects in the whole document.
</source>
<translation type="obsolete">deselectAll()
 
Dokumentu osoko objektu guztiak desautatzen ditu.
</translation>
</message>
<message>
<source>groupObjects(list)
 
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
<translation type="obsolete">groupObjects(zerrenda)
 
&quot;zerrenda&quot;n agertzen diren objektu guztiak elkartzen ditu. Taldean elkartzea
nahi diren objektuen izenak eduki behar ditu &quot;zerrenda&quot;k. Zerrendarik ez bada
ematen, unean hautatutako elementuak erabiliko dira.
</translation>
</message>
<message>
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
<translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;izena&quot;)
 
&quot;izena&quot; objektua kide den taldea apurtzen du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen,
unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
</message>
<message>
<source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
 
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
<translation type="obsolete">scaleGroup(faktorea [,&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektuaren taldea eskalatzen du. 1 baino handiagoak diren
faktoreek taldea handitzen dute, txikiagoak direnek taldea txikiagotzen
dute. Adib: 0.5 balioko faktore batek jatorrizko tamainaren %50era eskalatzen
du taldea; 1.5 balioak berriz taldea %150 handiagotzen du. &quot;faktorea&quot; eremuko
balioa 0 baino handiagoa izan behar du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen
unean hautatutako elementua erabiliko da.
 
ValueError abiaraziko da faktore baliogabea ematen bada eskalatzeko.
</translation>
</message>
<message>
<source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="obsolete">loadImage(&quot;fitxategi-izena&quot; [, &quot;izena&quot;])
 
&quot;fitxategi-izena&quot; irudia kargatzen du &quot;izena&quot; irudi-markoan.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
 
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada irudi-marko bat.
</translation>
</message>
<message>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; irudi-markoko irudia eskalatzeko faktorea ezartzen du.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da. 1 zenbakiak
%100 adierazten du.
 
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada irudi-marko bat.
</translation>
</message>
<message>
<source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
<translation type="obsolete">lockObject([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra
 
&quot;izena&quot; objektua blokeatzen du desblokeatuta egonez gero, edo
desblokeatu egiten du blokeatuta egonez gero. Ez bada &quot;izena&quot; emanten,
unean hautatutako elementua erabiliko da. TRUE (EGIA) itzultzen du
blokeatzen badu.
</translation>
</message>
<message>
<source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">isLocked([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra
 
TRUE (EGIA) itzultzen du &quot;izena&quot; objektua blokeatuta egonez gero.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>getFontNames() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
<translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; zerrenda
 
Letra-tipo erabilgarri guztien izena duen zerrenda itzultzen du.
</translation>
</message>
<message>
<source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
<translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; tuplen zerrenda
 
Letra-tipo handien datuak itzultzen ditu. Tuplen zerrenda da:
[ (Scribus izena, familia, benetako izena, azpimultzoa (1|0),
kapsulatutako PS (1|0), letra-fitxategia), (...), ... ]
</translation>
</message>
<message>
<source>getLayers() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
<translation type="obsolete">getLayers() -&gt; zerrenda
 
Definitutako geruza guztien izena duen zerrenda itzultzen du.
</translation>
</message>
<message>
<source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;izena&quot;)
 
&quot;izena&quot; geruza ezartzen du geruza aktibo gisa.
 
NotFoundError abiaraziko da geruza ez bada aurkitzen.
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>getActiveLayer() -&gt; string
 
Returns the name of the current active layer.
</source>
<translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; katea
 
Uneko geruza aktiboaren izena itzultzen du.</translation>
</message>
<message>
<source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;geruza&quot; [, &quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektua &quot;geruza&quot; geruzara eramango du. Geruzak existitu egin behar du.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
 
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;geruza&quot;, ikusgai)
 
&quot;geruza&quot; izeneko geruza ikusgai den, edo ez, ezartzen du. &apos;ikusgai&apos; eremuan
FALSE (FALTSUA) balioa jartzen bada, geruza ikuskaitza izango da.
 
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
false the layer won&apos;t be printed.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;geruza&quot;, inprimagarria)
 
&quot;geruza&quot; izeneko geruza inprimagarria den, edo ez, ezartzen du.
Inprimagarria eremuan FALSE (FALTSUA) ezartzen bada, ezin izango da geruza inprimatu.
 
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;geruza&quot;)
 
&quot;geruza&quot; izeneko geruza ezabatzen du.
Ez da ezer gertatzen geruza ez bada existitzen, edo dokumentuko
geruza bakarra izanez gero.
 
NotFoundError abiaraziko da geruza ezin bada aurkitu.
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.</translation>
</message>
<message>
<source>createLayer(layer)
 
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
 
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">createLayer(izena)
 
&quot;izena&quot; izeneko geruza berria sortzen du.
 
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>getGuiLanguage() -&gt; string
 
Returns a string with the -lang value.
</source>
<translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; katea
 
Kate bat itzultzen du -lang (hizkuntza) balioarekin.
</translation>
</message>
<message>
<source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createEllipse(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
Elipse berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
dio.
 
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createImage(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
Irudi-marko berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
dio.
 
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createText(x, y, zabalera, altuera, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
Testu-marko berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
dio.
 
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
Marra berria sortzen du 1 puntutik (x1,y1) 2. puntura (x2, y2), eta
bere izena itzultzen du.
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
dio.
 
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createPolyLine(zerrenda, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
Koska-marra berria sortzen du uneko orrialdean, eta bere izena itzultzen du.
Koska-marraren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean:
[x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
dio.
 
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako
balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen.
</translation>
</message>
<message>
<source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createPolygon(zerrenda, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
Poligono berria sortu eta bere izena itzultzen du.
Poligonoaren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean:
[x1, y1, x2, y2...xn. yn]. Gutxienez hiru puntu behar dira,
eta aurreneko puntua ez dago errepikatu beharrik poligonoa ixteko (osatzeko).
Poligonoa automatikoki ixten da aurreneko eta azken puntuak konektatuz.
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
dio.
 
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako
balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen.
</translation>
</message>
<message>
<source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createBezierLine(zerrenda, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
Bezier kurba berria sortzen du, eta bere izena itzultzen du.
Bezier kurbaren puntuak zerrenda batean datozte, honako ordenean:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
Zerrendako puntuetan x eta y balioek puntuaren x eta y koordenatuak
adierazten dute, eta kx eta ky balioek berriz kurbaren kontrol-puntuak.
Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
dio.
 
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
ValueError abiaraziko da behar diren puntu-kopurua ez bada ematen, edo emandako
balioen kopurua ez bada hondarrik gabeko puntuekin elkartzen.</translation>
</message>
<message>
<source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
<translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;testu-kutxa&quot;, &quot;bezierkurba&quot;, [&quot;izena&quot;]) -&gt; katea
 
Testu-bide berria sortzen du &apos;testu-kutxa&apos; eta &apos;bezierkurba&apos; batuz, eta bere izena
itzultzen du. Dokumentua neurtzeko uneko unitateetan ematen dira koordenatuak
(ikus UNIT konstanteak). &quot;izena&quot; objektuaren identifikatzaile bakarra izan
behar du, etorkizunean bere izena erabili beharko baituzu objektu honi
erreferentzi egiteko. &quot;izena&quot; ez bada ematen, Scribus aplikazioak emango
dio.
 
NameExistsError abiaraziko da jadanik erabilita dagoen izena esplizitoki ematen bada.
NotFoundError abiaraziko da emandako oinarrizko objektuen izen bat edo biak ez badira existitzen.</translation>
</message>
<message>
<source>deleteObject([&quot;name&quot;])
 
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
<translation type="obsolete">deleteObject([&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; izeneko objektua ezabatzen du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako
elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
 
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
is not passed, text flow is toggled.
</source>
<translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;izena&quot; [, egoera])
 
&quot;izena&quot; objektuaren &quot;Testua markoaren inguruan&quot; funtzioa gaitu/desgaitu egiten du
Erabiltzen diren parametroak izena katea eta aukerako &apos;egoera&apos; boolearra dira.
Ez bada &apos;egoera&apos; ematen, testuaren jarioa txandakatu egiten da.
</translation>
</message>
<message>
<source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
<translation type="obsolete">objectExists([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra
 
Izendatutako objektua dokumentuan existitzen den begiratzen du.
Aukerako parametroa objektuaren izenda da. Izenik ez denean ematen TRUE
(EGIA) itzultzen du zerbait hautatuta egonez gero.
</translation>
</message>
<message>
<source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
<translation type="obsolete">setStyle(&quot;estiloa&quot; [, &quot;izena&quot;])
 
&quot;estiloa&quot; izenekoa aplikatzen dio &quot;izena&quot; objektuari. Ez bada objektuaren
izenik ematen, hautatutako objektuari aplikatuko zaio.
</translation>
</message>
<message>
<source>getAllStyles() -&gt; list
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
<translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; zerrenda
 
Zerrenda itzultzen du, uneko dokumentuan dauden paragrafo-estilo guztien izenekin.
</translation>
</message>
<message>
<source>currentPage() -&gt; integer
 
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
<translation type="obsolete">currentPage() -&gt; osokoa
 
Unean lantzen ari den orrialdearen zenbakia itzultzen du.
Orrialdeen zenbakiak 1etik gorantz zenbatzen dira, berdin dio dokumentuko
aurreneko orrialdearen bistaratutako zenbakia zein den.
</translation>
</message>
<message>
<source>redrawAll()
 
Redraws all pages.
</source>
<translation type="obsolete">redrawAll()
 
Orrialde guztiak berriro marrazten ditu.
</translation>
</message>
<message>
<source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
 
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
 
May raise ScribusError if the save failed.
</source>
<translation type="obsolete">savePageAsEPS(&quot;izena&quot;)
 
Uneko orrialdea EPS gisa gordetzen du &quot;izena&quot; fitxategian.
 
ScribusError abiaraziko da huts egiten badu gordetzean.
</translation>
</message>
<message>
<source>deletePage(nr)
 
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="obsolete">deletePage(zbkia)
 
Emandako orrialdea ezabatzen du. Ez du ezer egiten dokumentuak
orrialde bakarra badu. Orrialdeen zenbakiak 1etik hasten dira zenbatzen,
eta berdin dio aurrenekoak zein zenbaki bistaratzen duen.
 
IndexError abiaraziko da orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero.
</translation>
</message>
<message>
<source>gotoPage(nr)
 
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.
 
May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
<translation type="obsolete">gotoPage(zbkia)
 
&quot;zbkia&quot; orrialdera joaten da (hots, uneko orrialdea &quot;zbkia&quot; egiten du). Jakin
ezazu gotoPage funtzioak ez duela (oraindik behintzat) erabiltzailearen ikuspegian
bistaratzen den orrialdea aldatzen, scripteko komandoek lana egiteko orrialdea
ezartzen du soilik.
 
IndexError abiaraziko da orrialdearen zenbakia barrutitik kanpo egonez gero.
</translation>
</message>
<message>
<source>pageCount() -&gt; integer
 
Returns the number of pages in the document.
</source>
<translation type="obsolete">pageCount() -&gt; osokoa
 
Dokumentuko orrialde-kopurua itzultzen du.
</translation>
</message>
<message>
<source>getHGuides() -&gt; list
 
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
<translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; zerrenda
 
Gida horizontalen posizioak dituen zerrenda itzultzen du.
Balioak uneko dokumentuaren unitateetan daude (ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak).
</translation>
</message>
<message>
<source>setHGuides(list)
 
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
 
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
<translation type="obsolete">setHGuides(zerrenda)
 
Gida horizontalak ezartzen ditu. Sarrerako parametroak giden posizioen
zerrenda izan behar du, dokumentua neurtzeko unitateetan (ikus
UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak).
 
Adibidea:
setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # gida berriak
# ezartzen ditu galerarik gabe
setHGuides([90,250]) # uneko gidak osotasunean ordezten ditu
</translation>
</message>
<message>
<source>getVGuides()
 
See getHGuides.
</source>
<translation type="obsolete">getVGuides()
 
Ikus getHGuides.
</translation>
</message>
<message>
<source>setVGuides()
 
See setHGuides.
</source>
<translation type="obsolete">setVGuides()
 
Ikus setHGuides.
</translation>
</message>
<message>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
<translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; tupla
 
Orrialdearen dimensioen tupla itzultzen du, dokumentuaren uneko
unitateetan neurtuz. Ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak eta getPageMargins()
</translation>
</message>
<message>
<source>getPageItems() -&gt; list
 
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
<translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; zerrenda
 
Uneko orrialdean dauden elementuen tuplen zerrenda itzultzen du.
Tupla honakoa da:
(izena, objektuMota, ordena) Adib.: [(&apos;Testua1&apos;, 4, 0), (&apos;Irudia1&apos;, 2, 1)]
&apos;Testua1&apos; izeneko objektua testu-markoa da (4 motakoa)
eta orrialdeko aurrenekoa dela adierazten du...
</translation>
</message>
<message>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setFillColor(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektuaren kolore betegarria &quot;kolorea&quot;rekin ezartzen du.
&quot;kolorea&quot; aurrez definitutako kolore bat da.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setLineColor(&quot;kolorea&quot;, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektuaren marraren kolorea \&quot;kolorea\&quot;rekin ezartzen du.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineWidth(zabalera, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektuaren marraren zabalera ezartzen du &quot;zabalera&quot; balioarekin.
&quot;zabalera&quot; balioa 0.0 eta 12.0 artekoa izan behar du, eta puntuetan neurtuta
dago.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
 
ValueError abiaraziko da marraren zabalera mugetatik at irtetzen bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
 
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineShade(itzaldura, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektuaren marraren itzaldura ezartzen du &quot;itzaldura&quot; balioarekin.
&quot;itzaldura&quot; balioa 0 (argiena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea)
artekoa osokoa izan behar du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean
hautatutako elementua erabiliko da.
 
ValueError abiaraziko da marraren itzaldura mugetatik at irtetzen bada.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLineJoin(elkartu, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektuaren marra elkartzeko estiloa &quot;elkartu&quot;rekin ezatzen du.
Aurrez definituta daude elkartzeko konstanteak: JOIN_&lt;mota&gt;.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLineEnd(amaiMota, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektuaren marraren txanoaren estiloa ezartzen du &quot;amaiMota&quot;rekin.
Aurrez definituta daude txanoen konstanteak: CAP_&lt;mota&gt;.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLineStyle(estiloa, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektuaren marraren estiloa ezartzen du &quot;estiloa&quot;rekin.
Aurrez definituta daude estiloen konstanteak: LINE_&lt;estiloa&gt;.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.
 
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setFillShade(itzaldura, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektuaren kolore-betegarriaren itzaldura ezartzen du &quot;itzaldura&quot;rekin.
&quot;itzaldura&quot; balioa 0 (argitsuena) eta 100 (intentsitate osoko kolorea) artean egon behar du.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
 
ValueError abiaraziko da itzalduraren betegarria mugetatik kanpo egonez gero.
</translation>
</message>
<message>
<source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
 
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
<translation type="obsolete">setCornerRadius(erradioa, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektuaren izkineko erradioa ezartzen du. Erradioa
puntutan adierazten da. Ez bada &quot;izena&quot; ematen
unean hautatutako elementua erabiliko da.
 
ValueError abiaraziko da izkineko erradioa negatiboa bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
<translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;estiloIzena&quot;, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; objektuaren marraren estiloa ezartzen du &quot;estiloIzena&quot;rekin.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen unean hautatutako elementua erabiliko da.
 
NotFoundError abiaraziko da marra-estiloa ez bada existitzen.
</translation>
</message>
<message>
<source>progressReset()
 
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
<translation type="obsolete">progressReset()
 
Scribus aplikazioko progresio-barrako aurreko ezarpenak gabritzen ditu.
Progresio-barra berria erabili aurretik deitu ohi da. Ikus progressSet.
</translation>
</message>
<message>
<source>progressTotal(max)
 
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
<translation type="obsolete">progressTotal(max)
 
Progresio-barraren urrats kopuru maximoaren balioa ezartzen du
emandako balioarekin. Ikus progressSet.
</translation>
</message>
<message>
<source>progressSet(nr)
 
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
<translation type="obsolete">progressSet(zbkia)
 
Progresio-barraren posizioa &quot;zbkia&quot; baliora ezartzen du, aurrez ezarritako
progressTotal-arekiko balio erlatiboa. Progresio-barrak urratsen kontzeptua
erabiltzen du, urratsen kopuru osoa eta landutako urratsen kopurua eman
eta berak burututako urratsen ehunekoa bistaratzen du. progressTotal() funtzioarekin
urratsen kopuru osoa ezar dezakezu. Uneko urratsen kopurua
progressSet() funtzioarekin ezarrita dago. Progresio-barra berrasiera daiteke
progressReset() funtzioa erabiliz. [Trolltech-eko Qt dokumentazioan
oinarritutako datuak]
</translation>
</message>
<message>
<source>setCursor()
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
<translation type="obsolete">setCursor()
 
[EZ DAGO ONARTUTA!] Gauza batzuk honda ditzakeenez, oraingoz ez erabili.
</translation>
</message>
<message>
<source>docChanged(bool)
 
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
<translation type="obsolete">docChanged(boolearra)
 
Scribus-eko ikono-barran eta Gorde menu-elementuan ikonoa gordetzea
gaitu/desgaitu egiten du. Funtzio hau erabilgarria da dokumentuz aldatzean,
Scribus aplikazioak ez baitu automatikoki jakinarazten script bat erabiltzean
dokumentuz aldatu denik.
</translation>
</message>
<message>
<source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
 
May raise WrongFrameTypeError.
</source>
<translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(eskalatuMarkora, proportzionala=None, izena=&lt;hautapena&gt;)
 
Hautapeneko edo zehaztutako irudi-markoan markoaren eskala ezartzen du
&apos;eskalatuMarkora&apos; balioarekin. &apos;proportzionala&apos; zehazten bada, itxura eskalatzeko
erlazioa finkatu egingo da. &apos;eskalatuMarkora&apos; eta &apos;proportzionala&apos; parametroak
boolearrak dira.
 
WrongFrameTypeError abiaraziko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;geruza&quot;) -&gt; boolearra
 
&quot;geruza&quot; izeneko geruza ikusgai dagoen edo ez itzultzen du. TRUE (EGIA)
balioak ikusgai dagoela adierazten du, eta era berean FALSE (FALTSUA) balioak
ez dagoela ikusgai.
 
NotFoundError abiaraziko da ezin bada geruza aurkitu.
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;geruza&quot;) -&gt; boolearra
 
&quot;geruza&quot; izeneko geruza inprima daitekeen edo ez itzultzen du. TRUE (EGIA)
balioak inprima daitekeela adierazten du, eta era berean FALSE (FALTSUA) balioak
inprimatzea desgaituta dagoela.
 
NotFoundError abiaraziko da ezin bada geruza aurkitu.
ValueError abiaraziko da geruzaren izena onarkaitza bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;izena&quot;) -&gt; tupla
 
Uneko dokumentuko &quot;izena&quot; kolorearen (GBU kolore-gunera bihurtuta) hiru kolore
osagaien tupla (G, B, U) itzultzen du. Ez badago dokumenturik irekita,
dokumentu lehenetsiko &quot;izena&quot; kolorearen balioa itzuliko du.
 
NotFoundError abiaraziko da ezin bada kolorearen izena aurkitu.
ValueError abiaraziko da kolorearen izena baliogabea bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">defineColor(&quot;izena&quot;, c, m, h, b)
 
&quot;izena&quot; kolorea definitzen du. Kolorearen balioa lau osagaien bidez zehazten da:
c = ciana, m = magenta, h = horia, b = beltza. Kolorearen
osagaiak 0tik 255ra artean egon behar dute.
 
ValueError abiaraziko da kolorearen izena baliogabea bada.
 
</translation>
</message>
<message>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;izena&quot;]) -&gt; osokoa
 
 
&quot;izena&quot; objektuaren izkineko erradioa itzultzen du. Erradioa puntutan adierazten da.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation type="obsolete">getPosition([&quot;izena&quot;]) -&gt; (x,y)
 
&quot;izena&quot; objektuaren posizioaren tupla (x, y) itzultzen du.
Posizioa dokumentua neurtzeko unitateetan ematen da (ikus UNIT_&lt;mota&gt;).
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.</translation>
</message>
<message>
<source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
 
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.
 
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
<translation type="obsolete">getPropertyCType(objektua, propietatea, txertatuSuper=TRUE)
 
&apos;objektua&apos;ren &apos;propietatearen&apos; C motako izena itzultzen du.
Ikus getProperty() parametroen xehetasunerako.
 
&apos;txertatuSuper&apos; TRUE (EGIA) bada, heredatutako propietateetan ere bilatzen du.
</translation>
</message>
<message>
<source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
 
Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
<translation type="obsolete">getPropertyNames(objektua, txertatuSuper=TRUE)
 
&apos;objektua&apos;k onartutako propietateen izenen zerrenda itzultzen du.
&apos;txertatuSuper&apos; TRUE (EGIA) bada, klasearen gurasoek onartutako
propietateak ere itzultzen ditu.
</translation>
</message>
<message>
<source>getProperty(object, property)
 
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
 
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.
 
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.
 
The return value varies depending on the type of the property.
</source>
<translation type="obsolete">getProperty(objektua, propietatea)
 
&apos;objektua&apos;ren &apos;propietatea&apos;ren balioa itzultzen du.
 
&apos;objektua&apos; parametroa katea izan daiteke, egoera horretan PageItem
izenekoaren bilaketa egiten da. PyCObject ere izan daiteke,
C++ QObject-eko intantzia batera zuzendu dezake.
 
&apos;propietatea&apos; parametroa kate bat izan behar du, eta &apos;objektua&apos;n bilatuko den
propietatearen izen da.
 
Itzultzen den balioa propietate-motaren arabera dago.
</translation>
</message>
<message>
<source>setProperty(object, property, value)
 
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.
 
See getProperty() for more information.
</source>
<translation type="obsolete">setProperty(objektua, propietatea, balioa)
 
&apos;objektua&apos;ren &apos;propietatea&apos; ezartzen du &apos;balioa&apos;rekin. Balioa ezin bada
&apos;propietatea&apos;k darabilen motaren bateragarri batera bihurtu, salbuespena
abiaraziko da. Salbuespena ere abiaraziko da azpimarratzeko ezarpenak
huts egiten badu.
 
Ikus getProperty() xehetasun gehiagorako.
</translation>
</message>
<message>
<source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
 
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.
 
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
</source>
<translation type="obsolete">getChildren(objektua, klasearena=None, izenekoa=None, regexpmatch=False, errekurtsiboa=True)
 
&apos;objektua&apos;ren umeen zerrenda itzultzen du, litekeena &apos;klasearen&apos;a
umeetara edo &apos;izenekoa&apos; umera murriztea. &apos;errekurtsiboa&apos; TRUE (EGIA) bada,
umeen, hiloben, e.a. zehar egingo du bilaketa errekurtsiboki.
 
Ikus QObject::children() funtzioa informazio gehiagorako Qt dokumentazioan.
</translation>
</message>
<message>
<source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
 
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.
</source>
<translation type="obsolete">getChild(objektua, ume-izena, klasearena=None, errekurtsiboa=True)
 
&apos;objektua&apos;ren aurreneko &apos;ume-izena&apos; itzultzen du, litekeena &apos;klasearen&apos;a
umeetara murriztea. &apos;errekurtsiboa&apos; TRUE (EGIA) bada,
umeen, hiloben, e.a. zehar egingo du bilaketa errekurtsiboki.
 
</translation>
</message>
<message>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">rotateObjectAbs(bira [, &quot;izena&quot;])
 
&apos;izena&apos; objektuaren biraketa ezartzen du &apos;bira&apos;rekin.
Balio positiboek erlojuaren aurkako norantza adierazten dute.
Ez bada &apos;izena&apos; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
</translation>
</message>
<message>
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
 
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
<translation type="obsolete">renderFont(&quot;izena&quot;, &quot;fitxategi-izena&quot;, &quot;lagina&quot;, tamaina, formatua=&quot;PPM&quot;) -&gt; boolearra
 
&quot;izena&quot; letra-tipoaren aurrebistako irudia sortzen du emandako &quot;lagina&quot;
testuarekin eta tamainarekin. &quot;fitxategi-izena&quot; ematen bada (ez badago hutsik)
irudia fitxategi-izenean gordeko da. Bestela irudiaren datua kate gisa
itzuliko da. Aukerako &quot;formatua&quot; parametroak sortuko den irudiaren
formatua zehazten du, eta QPixmap.save() funtzioak onartutako
edozein formatu izan daiteke. Formatu arruntenak PPM,
JPEG, PNG eta XPM dira.
 
NotFoundError abiaraziko da emandako letra-tipoa ez bada aurkitzen.
ValueError abiaraziko da lagin edo fitxategi-izen hutsa ematen bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
 
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
<translation type="obsolete">selectText(hasiera, kopurua, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;kopurua&quot; karaktere hautatzen ditu &quot;izena&quot; izeneko testu-markotik, &quot;hasiera&quot;
karakteretik hasita. Karaktereak 0tik hasten dira zenbatzen. &quot;kopurua&quot; 0 bada,
edozein testu-hautapen garbitu egingo da. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean
hautatutako elementua erabiliko da.
 
IndexError abiaraziko da hautapena testuaren mugetatik kanpo balego.
</translation>
</message>
<message>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
 
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
opional parameters is False.
 
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
 
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
 
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
<translation type="obsolete">fileDialog(&quot;epigrafea&quot;, [&quot;iragazkia&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; katea fitxategi-izenarekin
 
Fitxategia irekitzeko elkarrizketa-koadroa erakusten du &quot;epigrafea&quot;
epigrafearekin. &quot;iragazkia&quot; katea fitxategiak iragazteko erabiltzen da.
Fitxategi-izen edo bide-izen lehenetsia ere eman daiteke, utzi &quot;defaultname&quot;
katea hutsik erabiltzea nahi ez duzunean. &apos;haspreview&apos; parametroan TRUE (egia)
balioa jartzen bada fitxategia hautatzeko kutxan aurrebista txikia agertzea
gaitzen da. &apos;issave&apos; parametroan TRUE (egia) balioa emanez, elkarrizketa-koadroak
&quot;Gorde honela&quot; leiho baten bezala funtzionatuko du, bestela &quot;Fitxategia irekitzeko
elkarrizketa-koadroa&quot; bezala. &apos;isdir&apos; parametroan TRUE (egia) ematen denean
elkarrizketa-koadroak direktorioak soilik bistaratzen eta itzultzen ditu. Aukerako
parametro hauen balio lehenetsia FALSE (faltsua) izan oih da.
 
Iragazkia, zehazten bada, &apos;iruzkina (*.mota *.mota2 ...)&apos; erakoa izaten da. Adibidez,
&apos;Irudiak (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
 
Begiratu Qt liburutegien dokumentazioko QFileDialog funtzioa iragazkiei buruzko
xehetasun gehiagorako.
 
Adibidea: fileDialog(&apos;Ireki sarrera&apos;, &apos;CSV fitxategiak)
Adibidea: fileDialog(&apos;Gorde txostena&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</translation>
</message>
<message>
<source>newStyleDialog() -&gt; string
 
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
<translation type="obsolete">newStyleDialog() -&gt; katea
 
&apos;Sortu paragrafo-estilo berria&apos; motako elkarrizketa-koadroa erakusten du.
Funztioak estiloaren benetako izena itzultzen du, edo None (bat ere ez) erabiltzaileak
elkarrizketa-koadroa bertan behera uzten duenean.
</translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="obsolete">getPageMargins()
 
Orrialdearen marjinak itzultzen ditu (goia, ezkerra, eskuina, behea) tupla gisa
uneko unitateetan. Ikus UNIT_&lt;mota&gt; konstanteak eta getPageSize().
</translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">insertText(&quot;testua&quot;, pos, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;testua&quot; testua txertatzen du &quot;izena&quot; testu-markoko &apos;pos&apos; posizioan.
Testuak UTF kodeketa eduki behar du (ikus setText() erreferentzia gisa).
Aurreneko karaktereak 0 indizea du. -1 posizioan txertatzean markoari testua
eransten dio. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
 
IndexError abiaraziko da mugetatik kanpo txertatzen bada.
</translation>
</message>
<message>
<source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
 
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
<translation type="obsolete">textOverflows([&quot;izena&quot;, estekaGabe]) -&gt; osokoa
 
&quot;izena&quot; testu-markoan unean gainezka dauden karaktere-kopurua itzultzen du.
estekaGabe zero ez den beste balio bat badu, marko bakarra hartuko du, ez
du testu-markoaren estekatzea erabiliko. Parametro hau gabe estekatutako
guztietan burutuko du bilaketa.
 
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada testu-marko motakoa.
</translation>
</message>
<message>
<source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;aldatu&quot;, [&quot;izena&quot;])
 
&quot;izena&quot; izeneko testu-markoa laster-marka den (aldatu = 1)
edo ez ezartzen du. Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua
erabiliko da.
 
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada testu-marko motakoa.
</translation>
</message>
<message>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="obsolete">isPDFBookmark([&quot;izena&quot;]) -&gt; boolearra
 
 
&quot;izena&quot; izeneko testu-markoa PDFko laster-marka bada TRUE itzuliko du.
Ez bada &quot;izena&quot; ematen, unean hautatutako elementua erabiliko da.
 
WrongFrameTypeError abiaraziko da helburuko markoa ez bada testu-marko motakoa.</translation>
</message>
<message>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:
 
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
 
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins
 
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
 
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
 
firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
 
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.
 
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
<translation type="obsolete">newDoc(tamaina, marjinak, orientazioa, lehenOrriZbkia,
unitatea, aurrezAurre, lehenaEzkerAldean) -&gt; boolearra
 
ABISUA: funtzio zaharkitua! Erabili newDocument honen ordez.
 
Dokumentu berria sortzen du eta ongi burutzen bada TRUE (egia)
itzultzen du. Parametroak honako esanahia dute:
 
tamaina = tupla bat (zabalera, altuera) dokumentuaren tamaina adierazteko.
PAPER_&lt;mota&gt; izeneko konstanteak erabil ditzakezu, adib. PAPER_A3.
 
marjinak = tupla bat (ezkerra, eskuina, goia, behea) dokumentuaren marjinak
adierazteko.
 
orientazioa = orriaren orientazioa. Konstante erabilgarriak: PORTRAIT (bertikala),
LANDSCAPE (horizontala).
 
lehenOrriZbkia = dokumentuko aurreneko orrialdearen zenbakia ezartzen du,
orrialdeak zenbatzeko erabiltzen da. Arruntena 1 zenbakia erabiltzea
izaten den arren, hainbat zatitako dokumentua sortzean zenbaki altuagoak
erabiltzen dira.
 
unitatea = balio honek dokumentua neurtzeko erabiliko den unitatea ezartzen du.
Erabili aurrez definitutako konstanteak: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
aurrezAurre = erabili honako konstanteak orrialdeak aurrez aurre jartzeko edo ez:
FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
 
lehenaEzkerAldean = dokumentuko aurreneko orrialdea ezkerrean kokatuko den
edo ez: FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
 
Zabalera, altuera eta marjinen balioak dokumentuari ematen zaion unitateetan
adierazten dira. PAPER_* konstanteak puntuetan adierazten dira. Zure dokumentua
ez badago puntuetan neurtuta, hau kontutan eduki beharko duzu.
 
Adibidea: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</translation>
</message>
<message>
<source>closeMasterPage()
 
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
<translation type="obsolete">closeMasterPage()
 
Unean aktibo dagoen orri maisua ixten du, eta edizioa bere egoera
normalera itzultzen du. Hasi editatzen editMasterPage() funtzioarekin.
</translation>
</message>
<message>
<source>masterPageNames()
 
Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
<translation type="obsolete">masterPageNames()
 
Dokumentuko orri maisu guztien izenen zerrenda itzultzen du.
</translation>
</message>
<message>
<source>editMasterPage(pageName)
 
Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
<translation type="obsolete">editMasterPage(orriIzena)
 
Orri maisua editatzea gaitzen du, eta izendatutako orri maisua
irekitzen du editatzeko. Amaitu editatzea closeMasterPage() funtzioarekin.
</translation>
</message>
<message>
<source>createMasterPage(pageName)
 
Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
<translation type="obsolete">createMasterPage(orriIzena)
 
Orri maisua berria sortzen, &apos;orriIzen&apos; izenekoa, eta ireki egiten du
editatzeko.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteMasterPage(pageName)
 
Delete the named master page.
</source>
<translation type="obsolete">deleteMasterPage(orriIzena)
 
Izendatutako orri maisua ezabatzen du.
</translation>
</message>
<message>
<source>zoomDocument(double)
 
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
<translation type="obsolete">zoomDocument(bikoitza)
 
Dokumentuaren zooma lantzen du interfazeko leiho nagusian. Ekintzek
20.0, 100.0, e.a. bezalako zenbaki osoa dute. Zooma finkatzeko
-100 erabiltzen da markatzaile gisa.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="342"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="345"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2348"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3448"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Elementuak sortzen</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="182"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>&amp;Honi buruz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Laguntzaileak:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="195"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>&amp;Egileak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="209"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Itzultzaileak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="220"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;Linean</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="259"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Itxi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="292"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Garatzaileak:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Dokumentazio ofiziala:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Bestelako dokumentazioa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="340"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Gune nagusia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="342"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Lineako erreferentzia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="346"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Errore-zuzenketa eta funtzionalitate eskerak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Posta-zerrenda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="324"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Itzulpen ofizialak eta itzultzaileak:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="326"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Aurreko itzultzaileak:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation>Scribus %1 buruz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="344"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="177"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Ghostscript %1 bertsioa erabiltzen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="179"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Ez dago Ghostscript bertsiorik erabilgarri</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus %1 bertsioa&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>Eraikitze-IDa:</translation>
</message>
<message>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="obsolete">Panel honek bertsioa, eraikitze data eta Scribus konpilatu den liburutegi
euskarriak erakusten ditu. C-C-T-F honakoa adierazi nahi du: C=littlecms,
C=CUPS, T=TIFF eta F=Fontconfig euskarria. Azken hizkia C=cairo edo A=libart
da. Falta diren liburutegiak * batekin adierazten dira. Scribus-ek detektatu duen
Ghostscript-en bertsioa ere adierazten du.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="294"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua moldaera:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Windows&amp;#174; moldaera:</translation>
</message>
<message>
<source>May</source>
<translation type="obsolete">Izan daiteke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="223"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="271"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="296"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="267"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="268"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="269"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="270"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation type="unfinished">Scribus bertsioa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="227"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="649"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="647"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="234"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="243"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="443"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="557"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="624"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AboutPlugins</name>
<message>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Bai</translation>
</message>
<message>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Ez</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
<source>Filename:</source>
<translation>Fitxategi-izena:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
<source>Version:</source>
<translation>Bertsioa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
<source>Enabled:</source>
<translation>Gaituta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
<source>Release Date:</source>
<translation>Argitatze-data:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
<source>Description:</source>
<translation>Azalpena:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
<source>Author(s):</source>
<translation>Egilea(k):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
<source>Copyright:</source>
<translation>Copyright-a:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
<source>License:</source>
<translation>Lizentzia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation type="unfinished">Scribus: plugin-ei buruz</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AboutPluginsBase</name>
<message>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation type="obsolete">Scribus: plugin-ei buruz</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Itxi</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+I</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Berria</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Ireki...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Itxi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Gorde</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Gorde &amp;honela...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>&amp;Leheneratu gordetakora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation>Bildu &amp;irteerarako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<source>Get Text...</source>
<translation>Eskuratu testua...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation>Erantsi &amp;testua...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>Get Image...</source>
<translation>Lortu irudia...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation>Gorde &amp;testua...</translation>
</message>
<message>
<source>Save Page as &amp;EPS...</source>
<translation type="obsolete">Gorde orria &amp;EPS gisa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation>Gorde P&amp;DF gisa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>Dokumentuaren &amp;konfigurazioa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>I&amp;nprimatu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>&amp;Irten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Desegin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Berregin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation>&amp;Elementuaren ekintza modua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>&amp;Ebaki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopiatu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Itsatsi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>Hautatu &amp;denak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation>&amp;Desautatu denak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation>&amp;Bilatu/Ordeztu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation>Editatu irudia...</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Koloreak...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Paragraph Styles...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Paragrafo-estiloak...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Line Styles...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Marra-estiloa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation>Orri &amp;maisuak...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation>&amp;Hobespenak...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<source>%1 pt</source>
<translation>%1 pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation>&amp;Bestelakoa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation>E&amp;zkerrean</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation>E&amp;rdian</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation>E&amp;skuinean</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation>&amp;Blokeatu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation>Behar&amp;tuta</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;%1 %</source>
<translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation>&amp;Normala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>&amp;Azpimarra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>Azpimarratu &amp;hitzak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>&amp;Marratua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation>M&amp;aiuskulak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation>Maiuskula-&amp;txikiak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation>G&amp;oi-indizea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation>A&amp;zpi-indizea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation>&amp;Itzala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation>&amp;Irudi-efektuak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation>&amp;Tabulatzaileak...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>Bi&amp;koiztu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation>Bikoizte &amp;anitza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<source>&amp;Transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Ezabatu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>E&amp;lkartu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation>&amp;Banandu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>B&amp;lokeatuta dago</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>Ta&amp;maina blokeatuta dago</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>Eraman &amp;beheraino</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Eraman &amp;goraino</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>&amp;Beheratu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>&amp;Goratu</translation>
</message>
<message>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation type="obsolete">Bidali berri &amp;laburren albumera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>&amp;Atributuak...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>I&amp;rudia ikusgai</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation>&amp;Eguneratu irudia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<source>Insert Rows...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<source>Insert Columns...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<source>Delete Rows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>Delete Columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>Merge Cells</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Split Cells...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<source>Set Row Heights...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<source>Set Column Widths...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<source>Distribute Rows Evenly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<source>Distribute Columns Evenly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<source>Adjust Frame to Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<source>Adjust Table to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<source>Adjust Frame Height to Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation>Doitu markoa irudira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>Embed Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Irudiaren propietate hedatuak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation>Bereizmen &amp;baxua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation>Bereizmen &amp;normala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation>Bereizmen &amp;osoa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>PDFko &amp;laster-marka da</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>PDF &amp;oharpena da</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>Oharpenaren p&amp;ropietateak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>Eremu-&amp;propietateak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>&amp;Editatu forma...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation>E&amp;rantsi testua bideari</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation>&amp;Desuztartu testua bidetik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation>&amp;Konbinatu poligonoak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>&amp;Zatitu poligonoak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>&amp;Bezier kurba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>&amp;Irudi-markoa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation>&amp;Poligonoa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>&amp;Testu-markoa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<source>&amp;Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<source>Unweld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<source>Weld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>Edit weld item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<source>&amp;Frames...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation>&amp;Glifoa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<source>Sample Text</source>
<translation>Testu-lagina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<source>Anchor Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<source>Variable Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<source>Reference to Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<source>Reference to Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<source>Foot/Endnote</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<source>Edit Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<source>Update Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation>&amp;Txertatu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>I&amp;nportatu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation>&amp;Ezabatu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation>&amp;Kopiatu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation>&amp;Aldatu lekuz...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation>A&amp;plikatu orri maisua...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation>Kudeatu &amp;gidak...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation>Kudeatu orriaren propietateak...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fit in window</source>
<translation type="obsolete">&amp;Doitu leihora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation>%&amp;50</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation>%&amp;75</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation>%&amp;100</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation>%&amp;200</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Thumbnails</source>
<translation type="obsolete">&amp;Koadro txikiak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>Erakutsi &amp;marjinak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>Erakutsi &amp;markoak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>Erakutsi &amp;irudiak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>Erakutsi &amp;sareta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>Erakutsi &amp;gidak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>Erakutsi &amp;lerromarrak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation>Erakutsi &amp;markoen arteko esteka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation>Erakutsi karaktere-kontrola</translation>
</message>
<message>
<source>Rulers relative to Page</source>
<translation type="obsolete">Erregelak erlatiboak orriarekiko
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>Atxikitu &amp;saretara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>Atxikitu gi&amp;detara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1612"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation>&amp;Propietateak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation>&amp;Berri laburren albuma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation>&amp;Geruzak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation>&amp;Antolatu orrialdeak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Laster-markak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Neurketak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation>Ekintzen &amp;historia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation>&amp;Egiaztatzailea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation>&amp;Lerrokatu eta banatu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>T&amp;resnak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>P&amp;DF tresnak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1628"/>
<source>Select Item</source>
<translation>Hautatu elementua</translation>
</message>
<message>
<source>T&amp;able</source>
<translation type="obsolete">T&amp;aula</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Shape</source>
<translation type="obsolete">&amp;Forma</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Line</source>
<translation type="obsolete">&amp;Marra</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Freehand Line</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pultsuko marra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1629"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Biratu elementua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Handiagotu edo txikiagotu zooma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Zooma handiagotu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Zooma txikiagotu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation>Editatu markoaren edukia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Editatu testua...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation>Estekatu testu-markoak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Desestekatu testu-markoak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation>&amp;Tanta-kontagailua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation>Kopiatu elementu-propietateak</translation>
</message>
<message>
<source>Edit the text with the Story Editor</source>
<translation type="obsolete">Editatu testua artikulu-editorearekin</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Text Frame</source>
<translation type="obsolete">Txertatu testu-markoa</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Image Frame</source>
<translation type="obsolete">Txertatu irudi-markoa</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Table</source>
<translation type="obsolete">Txertatu taula</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Shape</source>
<translation type="obsolete">Txertatu forma</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Polygon</source>
<translation type="obsolete">Txertatu poligonoa</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Line</source>
<translation type="obsolete">Txertatu marra</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Bezier Curve</source>
<translation type="obsolete">Txertatu Bezier kurba</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Freehand Line</source>
<translation type="obsolete">Txertatu pultsuko marra</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Manage Pictures</source>
<translation type="obsolete">&amp;Kudeatu irudiak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1670"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation>&amp;Zatitu testua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation>Batu testua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>&amp;Sortu gaien aurkibidea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1680"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>Scribus-i &amp;buruz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>&amp;Qt-ri buruz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>&amp;Argibidea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation>Scribus-en &amp;eskuliburua...</translation>
</message>
<message>
<source>Smart &amp;Hyphen</source>
<translation type="obsolete">&amp;Hitz-zatiketa azkarra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation>Marratxo zati ezina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation>&amp;Zuriune zati ezina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation>Orrialde-&amp;zenbakia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<source>New Line</source>
<translation>Lerro berria</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<source>Frame Break</source>
<translation>Markoa haustea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<source>Column Break</source>
<translation>Zutabe-jauzia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Copyright-a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation>Erregistratutako marka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<source>Trademark</source>
<translation>Marka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<source>Bullet</source>
<translation>Buleta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>Em marra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<source>En Dash</source>
<translation>En marra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation>Irudi-marra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Kuotazio-marra</translation>
</message>
<message>
<source>Apostrophe</source>
<translation type="obsolete">Apostrofea</translation>
</message>
<message>
<source>Straight Double</source>
<translation type="obsolete">Komatxo bikoitza</translation>
</message>
<message>
<source>Single Left</source>
<translation type="obsolete">Bakuna ezkerrean</translation>
</message>
<message>
<source>Single Right</source>
<translation type="obsolete">Bakuna eskuinean</translation>
</message>
<message>
<source>Double Left</source>
<translation type="obsolete">Bikoitza ezkerrean</translation>
</message>
<message>
<source>Double Right</source>
<translation type="obsolete">Bikoitza eskuinean</translation>
</message>
<message>
<source>Single Reversed</source>
<translation type="obsolete">Bakuna alderantziz</translation>
</message>
<message>
<source>Double Reversed</source>
<translation type="obsolete">Bikoitza alderantziz</translation>
</message>
<message>
<source>Single Left Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Ezkerreko komatxoa bakarra</translation>
</message>
<message>
<source>Single Right Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Eskuineko komatxoa bakarra</translation>
</message>
<message>
<source>Double Left Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Ezkerreko komatxoa bikoitza</translation>
</message>
<message>
<source>Double Right Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Eskuineko komatxoa bikoitza</translation>
</message>
<message>
<source>Low Single Comma</source>
<translation type="obsolete">Koma bakun baxua</translation>
</message>
<message>
<source>Low Double Comma</source>
<translation type="obsolete">Koma bikoitz baxua</translation>
</message>
<message>
<source>CJK Single Left</source>
<translation type="obsolete">CJK ezkerrekoa bakarra</translation>
</message>
<message>
<source>CJK Single Right</source>
<translation type="obsolete">CJK eskuinekoa bakarra</translation>
</message>
<message>
<source>CJK Double Left</source>
<translation type="obsolete">CJK ezkerrekoa bikoitza</translation>
</message>
<message>
<source>CJK Double Right</source>
<translation type="obsolete">CJK eskuinekoa bikoitza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation>Txandakatu paletak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation>Txandakatu gidak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>Inprimatzeko &amp;aurrebista</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation>&amp;JavaScript-ak...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation>Bihurtu orri maisuan...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation>&amp;Teilakatua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1677"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation>&amp;Lauza moduan</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;About Plug-ins</source>
<translation type="obsolete">Plugin-ei &amp;buruz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>More Info...</source>
<translation>Informaziko gehiago...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation>&amp;Inprimatzea aktibatuta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation>Irauli &amp;horizontalki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation>Irauli &amp;bertikalki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation>Erakutsi erregelak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1613"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation>&amp;Eskema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<source>Solidus</source>
<translation>Solidoa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Puntu erdia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1743"/>
<source>En Space</source>
<translation>En zuriunea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
<source>Em Space</source>
<translation>Em zuriunea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1745"/>
<source>Thin Space</source>
<translation>Zuriune txikia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1746"/>
<source>Thick Space</source>
<translation>Zuriune handia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1747"/>
<source>Mid Space</source>
<translation>Erdiko zuriunea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1748"/>
<source>Hair Space</source>
<translation>Zuriune txikitxoa</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Smart Hyphen</source>
<translation type="obsolete">Txertatu hitz-zatitzaile azkarra</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Non Breaking Dash</source>
<translation type="obsolete">Txertatu marratxo zati ezina</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Non Breaking Space</source>
<translation type="obsolete">Txertatu zuriune zati ezina</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Page Number</source>
<translation type="obsolete">Txertatu orrialde-zenbakia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1750"/>
<source>ff</source>
<translation>ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1751"/>
<source>fi</source>
<translation>fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1752"/>
<source>fl</source>
<translation>fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1753"/>
<source>ffi</source>
<translation>ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1754"/>
<source>ffl</source>
<translation>ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1755"/>
<source>ft</source>
<translation>ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1756"/>
<source>st</source>
<translation>st</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation>E&amp;stiloak...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation>&amp;Eskema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation>&amp;Eskemak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Itsatsi (&amp;absolutua)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Garbitu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1660"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>Paste Image from Clipboard</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<source>Colors and Fills...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Marks...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>Notes Styles...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<source>Adjust Group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<source>Inline Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
<source>Snap to Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
<source>Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Copy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Cut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
<source>Insert Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
<source>Insert Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
<source>Insert Calligraphic Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1656"/>
<source>Insert PDF Radio Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
<source>Insert 3D Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
<source>&amp;Update Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<source>Soft &amp;Hyphen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation type="unfinished">Apostrofea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation type="unfinished">Komatxo bikoitza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation type="unfinished">Bakuna ezkerrean</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation type="unfinished">Bakuna eskuinean</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation type="unfinished">Bikoitza ezkerrean</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation type="unfinished">Bikoitza eskuinean</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation type="unfinished">Bakuna alderantziz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation type="unfinished">Bikoitza alderantziz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation type="unfinished">Ezkerreko komatxoa bakarra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation type="unfinished">Eskuineko komatxoa bakarra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation type="unfinished">Ezkerreko komatxoa bikoitza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation type="unfinished">Eskuineko komatxoa bikoitza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation type="unfinished">Koma bakun baxua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation type="unfinished">Koma bikoitz baxua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1738"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation type="unfinished">CJK ezkerrekoa bakarra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation type="unfinished">CJK eskuinekoa bakarra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation type="unfinished">CJK ezkerrekoa bikoitza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation type="unfinished">CJK eskuinekoa bikoitza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation type="unfinished">%&amp;200 {400%?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1643"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1688"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1669"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1681"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
<source>Inline Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Fitxategia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
<source>&amp;File</source>
<translation type="unfinished">&amp;Fitxategia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
<source>Edit</source>
<translation type="unfinished">Editatu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished">&amp;Editatu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
<source>Style</source>
<translation type="unfinished">Estiloa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1888"/>
<source>Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1888"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation type="unfinished">&amp;Elementua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
<source>Insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation type="unfinished">&amp;Txertatu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Orrialdea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
<source>View</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
<source>&amp;View</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ikusi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
<source>&amp;Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
<source>Extras</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation type="unfinished">&amp;Hainbat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
<source>Windows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation type="unfinished">Lei&amp;hoak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
<source>Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation type="unfinished">&amp;Laguntza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2255"/>
<source>Plugin Menu Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2257"/>
<source>Others</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2259"/>
<source>Unicode Characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
<source>Move/Resize Value Indicator</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation type="unfinished">Berria &amp;txantiloitik...</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AdjustCmsDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>CMS Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignDistribute</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="14"/>
<source>DockWidget</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="25"/>
<source>Align</source>
<translation type="unfinished">Lerrokatu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="54"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Hautatutako gida:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="67"/>
<source>&amp;Relative To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="86"/>
<source>&amp;Align Sides By:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="142"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="184"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="205"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="282"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="289"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="303"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="313"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="320"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="330"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="337"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="354"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="371"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="378"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="385"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="392"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="566"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="573"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="249"/>
<source>Distribute</source>
<translation type="unfinished">Banatu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="439"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Distantzia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="503"/>
<source>Reverse Distribution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="545"/>
<source>Swap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignDistributeBase</name>
<message>
<source>Align and Distribute</source>
<translation type="obsolete">Lerrokatu eta banatu</translation>
</message>
<message>
<source>Align</source>
<translation type="obsolete">Lerrokatu</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Hautatutako gida:</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute</source>
<translation type="obsolete">Banatu</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Distantzia:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignDistributePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
<source>Align and Distribute</source>
<translation>Lerrokatu eta banatu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="94"/>
<source>Align</source>
<translation type="unfinished">Lerrokatu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
<source>&amp;Relative to:</source>
<translation>&amp;Erlatiboa honi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
<source>First Selected</source>
<translation>Lehena hautatua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
<source>Last Selected</source>
<translation>Azkena hautatua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
<source>Page</source>
<translation>Orrialdea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="102"/>
<source>Margins</source>
<translation>Marjinak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<source>Guide</source>
<translation>Gida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="104"/>
<source>Selection</source>
<translation>Hautapena</translation>
</message>
<message>
<source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
<translation type="obsolete">Lerrokatutako objektuen eskuineko aldea ainguraren ezkerreko aldearekin</translation>
</message>
<message>
<source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
<translation type="obsolete">Lerrokatutako objektuen ezkerreko aldea ainguraren eskuineko aldearekin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
<source>Align bottoms</source>
<translation>Lerrokatu behealdeak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
<source>Align right sides</source>
<translation>Lerrokatu eskuinaldeak</translation>
</message>
<message>
<source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
<translation type="obsolete">Lerrokatutako objektuen goiko aldea ainguraren beheko aldearekin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
<source>Center on vertical axis</source>
<translation>Zentratu bertikalki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="129"/>
<source>Align left sides</source>
<translation>Lerrokatu ezkerraldeak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="131"/>
<source>Center on horizontal axis</source>
<translation>Zentratu horizontalki</translation>
</message>
<message>
<source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
<translation type="obsolete">Lerrokatutako objektuen beheko aldea ainguraren goiko aldearekin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
<source>Align tops</source>
<translation>Lerrokatu goialdeak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation>&amp;Hautatutako gida:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="95"/>
<source>Distribute</source>
<translation type="unfinished">Banatu</translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
<translation type="obsolete">Berdindu objektuen arteko tarte horizontalak</translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="obsolete">Berdindu objektuen arteko tarte horizontalak zehaztutako balioarekin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="145"/>
<source>Distribute right sides equidistantly</source>
<translation>Banatu eskuineko aldeak distantzia berdinetan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="147"/>
<source>Distribute bottoms equidistantly</source>
<translation>Banatu beheko aldeak distantzia berdinetan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="149"/>
<source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
<translation>Banatu erdialdeak horizontalki distantzia berdinetan</translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects equal</source>
<translation type="obsolete">Berdindu objektuen arteko tarte bertikalak</translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="obsolete">Berdindu objektuen arteko tarte bertikalak zehaztutako balioarekin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="155"/>
<source>Distribute left sides equidistantly</source>
<translation>Banatu ezkerreko aldeak distantzia berdinetan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="157"/>
<source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
<translation>Banatu erdialdeak bertikalki distantzia berdinetan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="159"/>
<source>Distribute tops equidistantly</source>
<translation>Banatu goiko aldeak distantzia berdinetan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation>&amp;Distantzia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="170"/>
<source>Distribute the items with the distance specified</source>
<translation>Banatu elementuak zehaztutako distantziarekin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
<source>None Selected</source>
<translation>Ez da bat ere hautatu</translation>
</message>
<message>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation type="obsolete">Objektu batzuk blokeatuta daude.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation type="obsolete">&amp;Desblokeatu denak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="477"/>
<source>Y: %1%2</source>
<translation>Y: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="485"/>
<source>X: %1%2</source>
<translation>X: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
<source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
<source>&amp;Align Sides By:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="119"/>
<source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
<source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="133"/>
<source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="140"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="151"/>
<source>Make vertical gaps between items equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="153"/>
<source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="161"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="172"/>
<source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="176"/>
<source>Swap items to the left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="177"/>
<source>Swap items to the right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="165"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="111"/>
<source>Move</source>
<translation type="unfinished">Lekuz aldatu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
<source>Resize</source>
<translation type="unfinished">Aldatu tamaina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
<source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item do one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="163"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="106"/>
<source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="115"/>
<source>The location of the selected guide to align to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignSelect</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="110"/>
<source>Align Text Left</source>
<translation>Lerrokatu testua ezkerrean</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="111"/>
<source>Align Text Right</source>
<translation>Lerrokatu testua eskuinean</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="112"/>
<source>Align Text Center</source>
<translation>Lerrokatu testua erdian</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="113"/>
<source>Align Text Justified</source>
<translation>Lerrokatu testua justifikatuta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="114"/>
<source>Align Text Forced Justified</source>
<translation>Lerrokatu testua derrigorrez justifikatuta</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Annot</name>
<message>
<source>Field Properties</source>
<translation type="obsolete">Eremu-propietateak</translation>
</message>
<message>
<source>Type:</source>
<translation type="obsolete">Mota:</translation>
</message>
<message>
<source>Button</source>
<translation type="obsolete">Botoia</translation>
</message>
<message>
<source>Text Field</source>
<translation type="obsolete">Testu-eremua</translation>
</message>
<message>
<source>Check Box</source>
<translation type="obsolete">Kontrol-laukia</translation>
</message>
<message>
<source>Combo Box</source>
<translation type="obsolete">Konbinazio-koadroa</translation>
</message>
<message>
<source>List Box</source>
<translation type="obsolete">Zerrenda-koadroa</translation>
</message>
<message>
<source>Properties</source>
<translation type="obsolete">Propietateak</translation>
</message>
<message>
<source>Name:</source>
<translation type="obsolete">Izena:</translation>
</message>
<message>
<source>Tool-Tip:</source>
<translation type="obsolete">Argibidea:</translation>
</message>
<message>
<source>Text</source>
<translation type="obsolete">Testua</translation>
</message>
<message>
<source>Font for use with PDF 1.3:</source>
<translation type="obsolete">Letra-tipoa PDF 1.3rekin erabiltzeko:</translation>
</message>
<message>
<source>Border</source>
<translation type="obsolete">Ertza</translation>
</message>
<message>
<source>Color:</source>
<translation type="obsolete">Kolorea:</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Bat ere ez</translation>
</message>
<message>
<source>Width:</source>
<translation type="obsolete">Zabalera:</translation>
</message>
<message>
<source>Thin</source>
<translation type="obsolete">Mehea</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normala</translation>
</message>
<message>
<source>Wide</source>
<translation type="obsolete">Zabala</translation>
</message>
<message>
<source>Style:</source>
<translation type="obsolete">Estiloa:</translation>
</message>
<message>
<source>Solid</source>
<translation type="obsolete">Lisoa</translation>
</message>
<message>
<source>Dashed</source>
<translation type="obsolete">Marratxoduna</translation>
</message>
<message>
<source>Underline</source>
<translation type="obsolete">Azpimarra</translation>
</message>
<message>
<source>Beveled</source>
<translation type="obsolete">Alakatua</translation>
</message>
<message>
<source>Inset</source>
<translation type="obsolete">Barnekoa</translation>
</message>
<message>
<source>Other</source>
<translation type="obsolete">Bestelakoak</translation>
</message>
<message>
<source>Read Only</source>
<translation type="obsolete">Irakurtzeko soilik</translation>
</message>
<message>
<source>Required</source>
<translation type="obsolete">Beharrezkoa</translation>
</message>
<message>
<source>Don&apos;t Export Value</source>
<translation type="obsolete">Ez esportatu balioa</translation>
</message>
<message>
<source>Visibility:</source>
<translation type="obsolete">Ikusgaitasuna:</translation>
</message>
<message>
<source>Visible</source>
<translation type="obsolete">Ikusgai</translation>
</message>
<message>
<source>Hidden</source>
<translation type="obsolete">Ezkutatuta</translation>
</message>
<message>
<source>No Print</source>
<translation type="obsolete">Inprimatzerik ez</translation>
</message>
<message>
<source>No View</source>
<translation type="obsolete">Ikuspegirik ez</translation>
</message>
<message>
<source>Appearance</source>
<translation type="obsolete">Itxura</translation>
</message>
<message>
<source>Text for Button Down</source>
<translation type="obsolete">Behera joateko botoiaren testua</translation>
</message>
<message>
<source>Text for Roll Over</source>
<translation type="obsolete">Buelta emateko testua</translation>
</message>
<message>
<source>Icons</source>
<translation type="obsolete">Ikonoak</translation>
</message>
<message>
<source>Use Icons</source>
<translation type="obsolete">Erabili ikonoak</translation>
</message>
<message>
<source>Remove</source>
<translation type="obsolete">Kendu</translation>
</message>
<message>
<source>Pressed</source>
<translation type="obsolete">Sakatuta</translation>
</message>
<message>
<source>Roll Over</source>
<translation type="obsolete">Eman buelta</translation>
</message>
<message>
<source>Icon Placement...</source>
<translation type="obsolete">Ikonoaren kokalekua...</translation>
</message>
<message>
<source>Highlight</source>
<translation type="obsolete">Nabarmendu</translation>
</message>
<message>
<source>Invert</source>
<translation type="obsolete">Alderantzikatu</translation>
</message>
<message>
<source>Outlined</source>
<translation type="obsolete">Kanpoko ertza</translation>
</message>
<message>
<source>Push</source>
<translation type="obsolete">Bultza</translation>
</message>
<message>
<source>Multi-Line</source>
<translation type="obsolete">Marra anizkoitza</translation>
</message>
<message>
<source>Password</source>
<translation type="obsolete">Pasahitza</translation>
</message>
<message>
<source>Limit of</source>
<translation type="obsolete">Muga:</translation>
</message>
<message>
<source>Characters</source>
<translation type="obsolete">Karaktere</translation>
</message>
<message>
<source>Do Not Scroll</source>
<translation type="obsolete">Ez korritu</translation>
</message>
<message>
<source>Do Not Spell Check</source>
<translation type="obsolete">Ez egiaztatu ortografia</translation>
</message>
<message>
<source>Check Style:</source>
<translation type="obsolete">Egiaztatu estiloa:</translation>
</message>
<message>
<source>Check</source>
<translation type="obsolete">Egiaztatu</translation>
</message>
<message>
<source>Cross</source>
<translation type="obsolete">Gurutzea</translation>
</message>
<message>
<source>Diamond</source>
<translation type="obsolete">Diamantea</translation>
</message>
<message>
<source>Circle</source>
<translation type="obsolete">Zirkulua</translation>
</message>
<message>
<source>Star</source>
<translation type="obsolete">Izarra</translation>
</message>
<message>
<source>Square</source>
<translation type="obsolete">Karratua</translation>
</message>
<message>
<source>Default is Checked</source>
<translation type="obsolete">Lehenetsia egiaztatuta dago</translation>
</message>
<message>
<source>Editable</source>
<translation type="obsolete">Editagarria</translation>
</message>
<message>
<source>Options</source>
<translation type="obsolete">Aukerak</translation>
</message>
<message>
<source>Go To</source>
<translation type="obsolete">Joan</translation>
</message>
<message>
<source>Submit Form</source>
<translation type="obsolete">Bidali inprimakia</translation>
</message>
<message>
<source>Reset Form</source>
<translation type="obsolete">Berrezarri inprimakia</translation>
</message>
<message>
<source>Import Data</source>
<translation type="obsolete">Inportatu datuak</translation>
</message>
<message>
<source>Event:</source>
<translation type="obsolete">Gertaera:</translation>
</message>
<message>
<source>Mouse Up</source>
<translation type="obsolete">Sagua gora</translation>
</message>
<message>
<source>Mouse Down</source>
<translation type="obsolete">Sagua behera</translation>
</message>
<message>
<source>Mouse Enter</source>
<translation type="obsolete">Sagua sartu</translation>
</message>
<message>
<source>Mouse Exit</source>
<translation type="obsolete">Sagua irten</translation>
</message>
<message>
<source>On Focus</source>
<translation type="obsolete">Enfokatuta:</translation>
</message>
<message>
<source>On Blur</source>
<translation type="obsolete">Lausotuta</translation>
</message>
<message>
<source>Script:</source>
<translation type="obsolete">Script-a:</translation>
</message>
<message>
<source>Edit...</source>
<translation type="obsolete">Editatu...</translation>
</message>
<message>
<source>Submit to URL:</source>
<translation type="obsolete">Bidali URLra:</translation>
</message>
<message>
<source>Submit Data as HTML</source>
<translation type="obsolete">Bidali datuak HTML gisa</translation>
</message>
<message>
<source>Import Data from:</source>
<translation type="obsolete">Inportatu datuak hemendik:</translation>
</message>
<message>
<source>Destination</source>
<translation type="obsolete">Helburua</translation>
</message>
<message>
<source>To File:</source>
<translation type="obsolete">Fitxategira:</translation>
</message>
<message>
<source>Change...</source>
<translation type="obsolete">Aldatu...</translation>
</message>
<message>
<source>Page:</source>
<translation type="obsolete">Orrialdea:</translation>
</message>
<message>
<source>X-Pos:</source>
<translation type="obsolete">X posizioa:</translation>
</message>
<message>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<source>Y-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Y posizioa:</translation>
</message>
<message>
<source>Action</source>
<translation type="obsolete">Ekintza</translation>
</message>
<message>
<source>Field is formatted as:</source>
<translation type="obsolete">Eremuak formatu hau du:</translation>
</message>
<message>
<source>Plain</source>
<translation type="obsolete">Soila</translation>
</message>
<message>
<source>Number</source>
<translation type="obsolete">Zenbakia</translation>
</message>
<message>
<source>Percentage</source>
<translation type="obsolete">Ehunekoa</translation>
</message>
<message>
<source>Date</source>
<translation type="obsolete">Data</translation>
</message>
<message>
<source>Time</source>
<translation type="obsolete">Ordua</translation>
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation type="obsolete">Pertsonalizatua</translation>
</message>
<message>
<source>Number Format</source>
<translation type="obsolete">Zenbaki-formatua</translation>
</message>
<message>
<source>Decimals:</source>
<translation type="obsolete">Hamartarrak:</translation>
</message>
<message>
<source>Use Currency Symbol</source>
<translation type="obsolete">Erabili moneta-ikurra</translation>
</message>
<message>
<source>Prepend Currency Symbol</source>
<translation type="obsolete">Erantsi moneta-ikurra</translation>
</message>
<message>
<source>Formatting</source>
<translation type="obsolete">Formatua</translation>
</message>
<message>
<source>Percent Format</source>
<translation type="obsolete">Ehuneko-formatua</translation>
</message>
<message>
<source>Date Format</source>
<translation type="obsolete">Data-formatua</translation>
</message>
<message>
<source>Time Format</source>
<translation type="obsolete">Ordu-formatua</translation>
</message>
<message>
<source>Custom Scripts</source>
<translation type="obsolete">Pertsonalizatuak</translation>
</message>
<message>
<source>Format:</source>
<translation type="obsolete">Formatua:</translation>
</message>
<message>
<source>Keystroke:</source>
<translation type="obsolete">Tekla-sakatzea:</translation>
</message>
<message>
<source>Format</source>
<translation type="obsolete">Formatua</translation>
</message>
<message>
<source>Value is not validated</source>
<translation type="obsolete">Balioa balidatu gabe dago</translation>
</message>
<message>
<source>Value must be greater than or equal to:</source>
<translation type="obsolete">Balioak honen berdina edo handiagoa izan behar du:</translation>
</message>
<message>
<source>and less or equal to:</source>
<translation type="obsolete">edo honen berdina edo txikiagoa:</translation>
</message>
<message>
<source>Custom validate script:</source>
<translation type="obsolete">Script-aren balidazio pertsonalizatua:</translation>
</message>
<message>
<source>Validate</source>
<translation type="obsolete">Balidatu</translation>
</message>
<message>
<source>Value is not calculated</source>
<translation type="obsolete">Balioa kalkulatu gabe dago</translation>
</message>
<message>
<source>Value is the</source>
<translation type="obsolete">Balioa hau da:</translation>
</message>
<message>
<source>sum</source>
<translation type="obsolete">batuketa</translation>
</message>
<message>
<source>product</source>
<translation type="obsolete">biderketa</translation>
</message>
<message>
<source>average</source>
<translation type="obsolete">batez bestekoa</translation>
</message>
<message>
<source>minimum</source>
<translation type="obsolete">gutxienekoa</translation>
</message>
<message>
<source>maximum</source>
<translation type="obsolete">gehienezkoa</translation>
</message>
<message>
<source>of the following fields:</source>
<translation type="obsolete">eremu hauena:</translation>
</message>
<message>
<source>Pick...</source>
<translation type="obsolete">Aukeratu...</translation>
</message>
<message>
<source>Custom calculation script:</source>
<translation type="obsolete">Script-aren kalkulu pertsonalizatua:</translation>
</message>
<message>
<source>Calculate</source>
<translation type="obsolete">Kalkulatu</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">Ados</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Utzi</translation>
</message>
<message>
<source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
<translation type="obsolete">Banderari ez ikusi egin zaio PDF 1.3erako</translation>
</message>
<message>
<source>Enter a comma separated list of fields here</source>
<translation type="obsolete">Sartu komaz bereiztutako eremuen zerrenda hemen</translation>
</message>
<message>
<source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
<translation type="obsolete">Gutxienez &apos;Normala&apos;ren ikonoa behar duzu botoien ikonoak erabiltzeko</translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation type="obsolete">Ireki</translation>
</message>
<message>
<source>Example:</source>
<translation type="obsolete">Adibidea:</translation>
</message>
<message>
<source>Selection Change</source>
<translation type="obsolete">Hautapen-aldaketa</translation>
</message>
<message>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">PDF fitxategiak (*.pdf);;Fitxategi guztiak (*)</translation>
</message>
<message>
<source>JavaScript</source>
<translation type="obsolete">JavaScript</translation>
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Irudiak (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Fitxategi guztiak (*)</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<comment>highlight</comment>
<translation type="obsolete">Bat ere ez</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<comment>action</comment>
<translation type="obsolete">Bat ere ez</translation>
</message>
<message>
<source>PDF</source>
<translation type="obsolete">PDF</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Annota</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="47"/>
<source>Annotation Properties</source>
<translation>Oharpen-propietateak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="77"/>
<source>Text</source>
<translation>Testua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="78"/>
<source>Link</source>
<translation>Esteka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="79"/>
<source>External Link</source>
<translation>Kanpoko esteka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="80"/>
<source>External Web-Link</source>
<translation>Kanpoko web esteka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="117"/>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Aukerak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="122"/>
<source>Icon:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="124"/>
<source>Note</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="125"/>
<source>Comment</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="126"/>
<source>Key</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="127"/>
<source>Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="128"/>
<source>NewParagraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="129"/>
<source>Paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="130"/>
<source>Insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
<source>Cross</source>
<translation type="unfinished">Gurutzea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="132"/>
<source>Circle</source>
<translation type="unfinished">Zirkulua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="137"/>
<source>Annotation is Open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="143"/>
<source>Destination</source>
<translation>Helburua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="196"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="206"/>
<source> pt</source>
<translation> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
<source>Open</source>
<translation>Ireki</translation>
</message>
<message>
<source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">PDF dokumentuak (*.pdf);;Fitxategi guztiak (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="82"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Mota:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="154"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>&amp;Aldatu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="174"/>
<source>&amp;Page:</source>
<translation>&amp;Orrialdea:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="199"/>
<source>&amp;X-Pos</source>
<translation>&amp;X posizioa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="208"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y posizioa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="156"/>
<source>Export absolute Filename</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ApplyMasterPageDialog</name>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
<source>Apply Master Page</source>
<translation>Aplikatu orri maisua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
<source>&amp;Master Page:</source>
<translation>Orri &amp;maisua:</translation>
</message>
<message>
<source>Apply To</source>
<translation type="obsolete">Aplikatu honi</translation>
</message>
<message>
<source>Current &amp;page</source>
<translation type="obsolete">Uneko &amp;orrialdea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Even pages</source>
<translation type="obsolete">Orri b&amp;ikoitiak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
<source>Alt+E</source>
<translation>Alt+I</translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;dd pages</source>
<translation type="obsolete">Orri b&amp;akoitiak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;All pages</source>
<translation type="obsolete">Orrialde &amp;guztiak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Within range</source>
<translation type="obsolete">Barrutiaren &amp;barruan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
<source>Alt+W</source>
<translation>Alt+B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
<source>to</source>
<translation>nora:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
<source>Alt+O</source>
<translation>Alt+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="287"/>
<source>Alt+C</source>
<translation> Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="282"/>
<source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
<translation>Aplikatu hautatutako orri maisua honako barrutiko orrialde bakoiti, bikoiti edo guztiei</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
<source>Possible Hyphenation</source>
<translation type="unfinished">Hitz-zatiketa egin daiteke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
<source>Apply to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
<source>Current &amp;Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
<source>&amp;Even Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
<source>O&amp;dd Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>&amp;All Pages</source>
<translation type="unfinished">Orrialde &amp;guztiak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
<source>&amp;Within Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ArcVectorBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="23"/>
<source>Edit Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="31"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="51"/>
<source>End Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="71"/>
<source>Height:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="88"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Zabalera:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="122"/>
<source>End Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ArcWidgetBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="26"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="36"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="56"/>
<source>End Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="117"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation type="unfinished">Poligono-lagina</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ArrowChooser</name>
<message>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Bat ere ez</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AspellPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
<source>Spell-checking support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="80"/>
<source>0.1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="38"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="76"/>
<source>Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="104"/>
<source>Aspell Plugin Error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AspellPluginBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="14"/>
<source>Spell Check</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="119"/>
<source>Replacement:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="195"/>
<source>The currently active dictionary. Scribus uses Aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="279"/>
<source>&amp;Add Word</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="307"/>
<source>&amp;Change</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Exit</source>
<translation type="obsolete">I&amp;rten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="46"/>
<source>Not in Dictionary:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="71"/>
<source>Word that was not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="126"/>
<source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="182"/>
<source>Active Dictionary: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="226"/>
<source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="229"/>
<source>&amp;Ignore</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ez ikusi egin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="248"/>
<source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="251"/>
<source>I&amp;gnore All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="276"/>
<source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="304"/>
<source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="332"/>
<source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="335"/>
<source>Change A&amp;ll</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="373"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Itxi</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AspellPluginImpl</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<source>Loaded </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<source>default </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="106"/>
<source>Spell Checker Plugin Failed to Initialise.
Configuration invalid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="113"/>
<source>Spell Checker Plugin Failed to Initialise.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="115"/>
<source>No Aspell dictionaries could be found.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="391"/>
<source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="393"/>
<source> by adding it to the session list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="414"/>
<source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="267"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<source> Aspell dictionary.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="268"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="460"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="81"/>
<source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="461"/>
<source>Do you want start from the beginning of the selection with new language selected?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AutoformButtonGroup</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
<source>Arrows</source>
<translation type="unfinished">Geziak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
<source>Flow Chart</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
<source>Jigsaw</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1284"/>
<source>Specials</source>
<translation type="unfinished">Bereziak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
<source>Default Shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Barcode</name>
<message>
<source>&amp;Barcode Generator...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Barra-kode sortzailea...</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
<translation type="obsolete">Postscript Osoko Barra-kode Idazlearen Scribus-eko interfazea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<source>&amp;Barcode...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BarcodeGenerator</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="343"/>
<source>Error opening file: %1</source>
<translation>Errorea fitxategia irekitzean: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
<source>12 or 13 digits</source>
<translation>12 edo 13 digitu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
<source>8 digits</source>
<translation>8 digitu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
<source>11 or 12 digits</source>
<translation>11 edo 12 digitu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
<source>7 or 8 digits</source>
<translation>7 edo 8 digitu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
<source>5 digits</source>
<translation>5 digitu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
<source>2 digits</source>
<translation>2 digitu</translation>
</message>
<message>
<source>9 or 10 digits separated appropriately with dashes</source>
<translation type="obsolete">9 edo 10 digitu marrekin bereiztuta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
<source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
<translation>Karaktere, digitu eta -. *$/+% ikurren kopuru aldagarria</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
<source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
<translation>ASCII karaktere- eta funtzio berezien ikur-kopuru aldagarria,
hasierako karaktere egokiarekin hasiz, hasierako karakterea
ezartzeko. UCC/EAN-128 kodeak derrigorrez FNC 1 ikurra eduki
behar du hasierako karaktereari berehala jarraituz.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
<source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
<translation>Digitu eta -$:/.+ABCD ikurretarikoen kopuru aldagarria.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
<source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
<translation>Digitu-kopuru aldagarria. ITF-14 14 karakteretakoa da eta ez du digituen kontrol-baturarik.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
<source>Variable number of digits</source>
<translation>Digitu-kopuru aldakorra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
<source>Variable number of digits and capital letters</source>
<translation>Digitu eta letra maiuskulen kopuru aldakorra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
<source>Variable number of hexadecimal characters</source>
<translation>Karaktere hamaseitarren kopuru aldakorra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="102"/>
<source>Variable number of characters, digits and any symbols.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="109"/>
<source>Barcode</source>
<translation type="unfinished">Barra-kodea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="377"/>
<source>Barcode incomplete</source>
<translation>Barra-kode osatugabea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
<source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="167"/>
<source>Select Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BarcodeGeneratorBase</name>
<message>
<source>Barcode Creator</source>
<translation type="obsolete">Barra-kode sortzailea</translation>
</message>
<message>
<source>Barcode</source>
<translation type="obsolete">Barra-kodea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="135"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Mota:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
<source>Select one of the available barcode type here</source>
<translation>Hautatu barra-kode mota erabilgarria</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="108"/>
<source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
<translation>Kodearen adierazpen numerikoa. Ikus azpiko laguntzako mezua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="98"/>
<source>Reset the barcode samples</source>
<translation>Berrezarri barra-kodearen laginak</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Include text in barcode</source>
<translation type="obsolete">&amp;Txertatu testua barra-kodean</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="76"/>
<source>Alt+I</source>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="70"/>
<source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
<translation>Aktibatzen bada, zenbakiak egon daitezke barra-kodean</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Guard whitespace</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gorde zuriuneak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="63"/>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="57"/>
<source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
<translation>Marraztu geziak kodetik gertu lekua egoteko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="151"/>
<source>Colors</source>
<translation>Koloreak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="173"/>
<source>&amp;Background</source>
<translation>A&amp;tzeko planoa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="176"/>
<source>Alt+B</source>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="170"/>
<source>Background color - under the code lines</source>
<translation>Atzeko planoko kolorea - kode-marren azpian</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
<source>&amp;Lines</source>
<translation>&amp;Marrak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="208"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+M</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="202"/>
<source>Color of the lines in barcode</source>
<translation>Barra-kodeko marren kolorea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>&amp;Testua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="240"/>
<source>Alt+T</source>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
<source>Color of the text and numbers</source>
<translation>Testuaren eta zenbakien kolorea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="269"/>
<source>Hints and help is shown here</source>
<translation>Argibideak eta laguntze erakusten dira</translation>
</message>
<message>
<source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
<translation type="obsolete">Emaitzaren aurrebista. 72 dpi lagina.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="115"/>
<source>Co&amp;de:</source>
<translation>Ko&amp;dea:</translation>
</message>
<message>
<source>I&amp;nclude checksum</source>
<translation type="obsolete">Txe&amp;rtatu kontrol-batura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="50"/>
<source>Alt+N</source>
<translation>Alt+R</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="44"/>
<source>Generate and include a checksum in barcode</source>
<translation>Sortu eta txertatu kontrol-batura barra-kodean</translation>
</message>
<message>
<source>Incl&amp;ude checksum digit</source>
<translation type="obsolete">Txertat&amp;u kontrol-baturaren digitoa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="37"/>
<source>Alt+U</source>
<translation>Alt+U</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="31"/>
<source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
<translation>Txertatu kontrol-baturako digitoa barra-kodeko testuan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="16"/>
<source>Insert Barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="25"/>
<source>Format</source>
<translation type="unfinished">Formatua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="34"/>
<source>Incl&amp;ude Checksum Digit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="47"/>
<source>I&amp;nclude Checksum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="60"/>
<source>&amp;Guard Whitespace</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="73"/>
<source>&amp;Include Text in Barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Biblio</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1750"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Berri laburren albuma</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Berria</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Load...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Kargatu...</translation>
</message>
<message>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation type="obsolete">Gorde &amp;honela...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">It&amp;xi</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;File</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fitxategia</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Preview</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aurrebista</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="998"/>
<source>Rename</source>
<translation>Izena aldatu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1000"/>
<source>Delete</source>
<translation>Ezabatu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1592"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1671"/>
<source>Object</source>
<translation>Objektua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1065"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1254"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1674"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Izena:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1756"/>
<source>Hide Directories</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="589"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1759"/>
<source>Open Directories in a new tab</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1065"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1674"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Sarrera berria</translation>
</message>
<message>
<source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">&quot;%1&quot; izena ez da bakarra.
Aukeratu beste bat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="761"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation>Aukeratu berri laburren albumaren direktorioa</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="obsolete">Aukeratu direktorioa</translation>
</message>
<message>
<source>Scrapbook (*.scs)</source>
<translation type="obsolete">berri laburren albuma (*.scs)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="806"/>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation>Aukeratu berri laburren albumaren fitxategia inportatzeko</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Import Scrapbook File...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Inportatu berri laburren albumaren fitxategia...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="606"/>
<source>Main</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="608"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="609"/>
<source>Copied Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1005"/>
<source>Copy To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1006"/>
<source>Move To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1751"/>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1753"/>
<source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1754"/>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1254"/>
<source>New Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1757"/>
<source>Hide Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1758"/>
<source>Hide Vector files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="808"/>
<source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="994"/>
<source>Paste to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1044"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Itxi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1047"/>
<source>Delete Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1209"/>
<source>Do you really want to delete all entries?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1752"/>
<source>Go up one Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1755"/>
<source>Configure the scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BookMView</name>
<message>
<source>Bookmarks</source>
<translation type="obsolete">Laster-markak</translation>
</message>
<message>
<source>Move Bookmark</source>
<translation type="obsolete">Lekuz aldatu laster-marka</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Bookmark</source>
<translation type="obsolete">Txertatu laster-marka</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Utzi</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BookPalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/bookmarkpalette.cpp" line="48"/>
<source>Bookmarks</source>
<translation>Laster-markak</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ButtonIcon</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="29"/>
<source>Icon Placement</source>
<translation>Ikonoaren kokalekua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="38"/>
<source>Layout:</source>
<translation>Diseinua:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption only</source>
<translation>Epigrafea bakarrik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Icon only</source>
<translation>Ikonoa bakarrik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption below Icon</source>
<translation>Ikonoaren azpiko epigrafea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption above Icon</source>
<translation>Ikonoaren gaineko epigrafea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption right to Icon</source>
<translation>Ikonoaren eskuineko epigrafea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption left to Icon</source>
<translation>Ikonoaren ezkerreko epigrafea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption overlays Icon</source>
<translation>Epigrafeak ikonoa gainjartzen du</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="50"/>
<source>Scale:</source>
<translation>Eskalatu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
<source>Always</source>
<translation>Beti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
<source>When Icon is too small</source>
<translation>Ikonoa txikiegia denean</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
<source>When Icon is too big</source>
<translation>Ikonoa handiegia denean</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
<source>Never</source>
<translation>Inoiz ez</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="63"/>
<source>Scale How:</source>
<translation>Eskalatu horrela:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="66"/>
<source>Proportional</source>
<translation>proportzionalki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="67"/>
<source>Non Proportional</source>
<translation>ez-proportzionalki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="90"/>
<source>Icon</source>
<translation>Ikonoa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="117"/>
<source>OK</source>
<translation>Ados</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="121"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Utzi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="124"/>
<source>Reset</source>
<translation>Berrezarri</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CMSPrefs</name>
<message>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aktibatu kolore-kudeaketa</translation>
</message>
<message>
<source>System Profiles</source>
<translation type="obsolete">Sistemaren profilak</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Solid Colors:</source>
<translation type="obsolete">Kolore &amp;lisoak:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Monitorea:</translation>
</message>
<message>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation type="obsolete">I&amp;nprimagailua:</translation>
</message>
<message>
<source>Rendering Intents</source>
<translation type="obsolete">Errendatze-modua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="26"/>
<source>Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Pertzepziokoa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Koloremetria erlatiboa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Saturazioa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Koloremetria absolutua</translation>
</message>
<message>
<source>M&amp;onitor:</source>
<translation type="obsolete">M&amp;onitorea:</translation>
</message>
<message>
<source>Pr&amp;inter:</source>
<translation type="obsolete">In&amp;primagailua:</translation>
</message>
<message>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation type="obsolete">&amp;Simulatu inprimagailua pantailan</translation>
</message>
<message>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation type="obsolete">Nabarmendu &amp;gamatik kanpo dauden koloreak</translation>
</message>
<message>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation type="obsolete">Erabili &amp;puntubeltza konpentsazioa</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for solid colors on the page</source>
<translation type="obsolete">Kolore lehenetsiaren profila orriaren kolore lisoentzako</translation>
</message>
<message>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="obsolete">Hornitzailetik jasotako, edo zuk sortutako, kolore-profila.
Profila hau zure monitorearentzako zehaztu beharko litzateke,
eta ez profila orokorra (adib. sGBU).</translation>
</message>
<message>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="obsolete">Hornitzaileak emandako inprimagilu modeloaren kolore-profila.
Profila hau zure inprimagailuarentzako zehaztu beharko litzateke,
eta ez profila orokorra (adib. sGBU).</translation>
</message>
<message>
<source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Errendatze lehenetsia, zure monitoreak erabiltzeko.
Ez badakizu zergaitik aldatu behar den, Koloremetria erlatiboa edo Pertzepziokoa aukeratu beharko litzateke.</translation>
</message>
<message>
<source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Errendatze lehenetsia, zure inprimagailuak erabiltzeko.
Ez badakizu zergaitik aldatu behar den, Koloremetria erlatiboa edo Pertzepziokoa aukeratu beharko litzateke.</translation>
</message>
<message>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation type="obsolete">Gaitu &apos;softare probatzea&apos; koloretako dokumentuak nola inprimatuko
lizaketeen ikusteko, aukeratutako inprimagailuaren profilaren arabera.</translation>
</message>
<message>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation type="obsolete">Ongi inprimatuko ez diren koloreak pantailan erakusteko metodoa.
Honek profila oso zehatzak eskatzen ditu eta abisu gisa erabiltzeko da soilik.</translation>
</message>
<message>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation type="obsolete">Puntubeltza konpentsazioa argazkietako kontrastea hobetzeko
metodoa da. Gomendagarria da hau gaitzea dokumentuan
argazkirik egonez gero.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;RGB Pictures:</source>
<translation type="obsolete">&amp;GBU irudiak:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;CMYK Pictures:</source>
<translation type="obsolete">&amp;CMHB irudiak:</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation type="obsolete">Kolore-profil lehenetsia CMHB irudiak inportatzeko</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation type="obsolete">Kolore-profil lehenetsia GBU irudiak inportatzeko</translation>
</message>
<message>
<source>Images:</source>
<translation type="obsolete">Irudiak:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CMSPrefsBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="20"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="32"/>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation type="unfinished">&amp;Aktibatu kolore-kudeaketa</translation>
</message>
<message>
<source>System Profiles</source>
<translation type="obsolete">Sistemaren profilak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="54"/>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="70"/>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation type="unfinished">Kolore-profil lehenetsia GBU irudiak inportatzeko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="77"/>
<source>&amp;CMYK Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="93"/>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation type="unfinished">Kolore-profil lehenetsia CMHB irudiak inportatzeko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="100"/>
<source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="116"/>
<source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="123"/>
<source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="139"/>
<source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="245"/>
<source>Document Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="278"/>
<source>Simulate printer on Screen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="313"/>
<source>Monitor Profile</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="325"/>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Monitorea:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="341"/>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="unfinished">Hornitzailetik jasotako, edo zuk sortutako, kolore-profila.
Profila hau zure monitorearentzako zehaztu beharko litzateke,
eta ez profila orokorra (adib. sGBU).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="146"/>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation type="unfinished">I&amp;nprimagailua:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="42"/>
<source>Document Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="162"/>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="unfinished">Hornitzaileak emandako inprimagilu modeloaren kolore-profila.
Profila hau zure inprimagailuarentzako zehaztu beharko litzateke,
eta ez profila orokorra (adib. sGBU).</translation>
</message>
<message>
<source>Rendering Intents</source>
<translation type="obsolete">Errendatze-modua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="188"/>
<source>Images:</source>
<translation type="unfinished">Irudiak:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="204"/>
<source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="212"/>
<source>Sol&amp;id Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="228"/>
<source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="274"/>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation type="unfinished">Gaitu &apos;softare probatzea&apos; koloretako dokumentuak nola inprimatuko
lizaketeen ikusteko, aukeratutako inprimagailuaren profilaren arabera.</translation>
</message>
<message>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation type="obsolete">&amp;Simulatu inprimagailua pantailan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="285"/>
<source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="289"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="296"/>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation type="unfinished">Ongi inprimatuko ez diren koloreak pantailan erakusteko metodoa.
Honek profila oso zehatzak eskatzen ditu eta abisu gisa erabiltzeko da soilik.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="300"/>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation type="unfinished">Nabarmendu &amp;gamatik kanpo dauden koloreak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="263"/>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation type="unfinished">Puntubeltza konpentsazioa argazkietako kontrastea hobetzeko
metodoa da. Gomendagarria da hau gaitzea dokumentuan
argazkirik egonez gero.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="176"/>
<source>Document Rendering Intents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="267"/>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation type="unfinished">Erabili &amp;puntubeltza konpentsazioa</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CMYKChoose</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="90"/>
<source>Edit Color</source>
<translation>Editatu kolorea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="99"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Izena:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="109"/>
<source>Color &amp;Model</source>
<translation>Kolore-&amp;modeloa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="842"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="849"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMHB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="115"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="384"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="854"/>
<source>RGB</source>
<translation>GBU</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="707"/>
<source>Web Safe RGB</source>
<translation>HTML notazioa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="133"/>
<source>New</source>
<translation>Berria</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="150"/>
<source>Old</source>
<translation>Zaharra</translation>
</message>
<message>
<source>HSV-Colormap</source>
<translation type="obsolete">ÑSB kolore-mapa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="657"/>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="257"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="338"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="655"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="656"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="262"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="658"/>
<source>M:</source>
<translation>M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="289"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="659"/>
<source>Y:</source>
<translation>H:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="316"/>
<source>K:</source>
<translation>B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="413"/>
<source>Dynamic Color Bars</source>
<translation>Kolore-barra dinamikoak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="411"/>
<source>Static Color Bars</source>
<translation>Kolore-barra estatikoak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="191"/>
<source>Scribus Swatches</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="195"/>
<source>User Swatches</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="696"/>
<source>R:</source>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="697"/>
<source>G:</source>
<translation>B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="698"/>
<source>B:</source>
<translation>U:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="123"/>
<source>Is Spot Color</source>
<translation>Laguntzako kolorea</translation>
</message>
<message>
<source>Is Registration Color</source>
<translation type="obsolete">Kolorea kuatrikomian</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="945"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation>Ezin duzu &apos;%1&apos; izeneko kolorea sortu.
Izena kolore gardenarentzat gordeta dago</translation>
</message>
<message>
<source>Name of the color is not unique</source>
<translation type="obsolete">Kolorearen izena ez da bakarra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="359"/>
<source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="954"/>
<source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="727"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="728"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="938"/>
<source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="199"/>
<source>HSV Color Map</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CStyleP</name>
<message>
<source>Colors</source>
<translation type="obsolete">Koloreak</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CWDialog</name>
<message>
<source>Normal Vision</source>
<translation type="obsolete">Ikusmen normala</translation>
</message>
<message>
<source>Protanopia (Red)</source>
<translation type="obsolete">Gorriaren itsutasuna</translation>
</message>
<message>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<translation type="obsolete">Berdearen itsutasuna</translation>
</message>
<message>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<translation type="obsolete">Urdinaren itsutasuna</translation>
</message>
<message>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation type="obsolete">Kolore osoen itxutasuna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="320"/>
<source>Merging colors</source>
<translation type="unfinished">Koloreak batzen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
<source>Error: </source>
<translation type="unfinished">Errorea: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation type="unfinished">%1 kolorea badago lehendik ere.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="331"/>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation type="unfinished">%1 kolorea erantsita.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="335"/>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation type="unfinished">Kolore-kudeatzailea irekitzen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="338"/>
<source>Color Merging</source>
<translation type="unfinished">Koloreak batzea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="487"/>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation type="unfinished">Ezin izan da eskatutako kolorea aurkitu. Baliteke beltza, grisa edo
zuria hautatzea. Ezin da kolore hau prozesatu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation type="unfinished">Kolore-gurpila</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="45"/>
<source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
<source>Result Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="322"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="unfinished">CMHB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="543"/>
<source>RGB</source>
<translation type="unfinished">GBU</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="729"/>
<source>HSV</source>
<translation type="unfinished">ÑSB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="106"/>
<source>Colors of your chosen color scheme.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="116"/>
<source>Color Scheme Method</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="142"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="unfinished">Angelua:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="152"/>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="unfinished">Hautatutako balioaren eta zenbatutakoaren arteko desberdintasuna.
Ikus dokumentazioa xehetasun gehiagorako.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="167"/>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="unfinished">Hautatu metodo bat kolore-eskema sortzeko. Ikus
dokumentazioa informazio gehiagorako.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation type="unfinished">Batu dokumentuko koloreetan sortutako koloreak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="204"/>
<source>&amp;Merge</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="207"/>
<source>Alt+M</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="214"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="unfinished">Ordeztu dokumentuko koloreetan sortutako koloreak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="217"/>
<source>&amp;Replace</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="220"/>
<source>Alt+R</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="unfinished">Utzi koloreak ikutu gabe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="230"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">&amp;Utzi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="233"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="242"/>
<source>Preview:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="266"/>
<source>Sample color scheme.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="285"/>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="unfinished">Simulatu ikusmen-akats arruntenak. Hautatu akats mota.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="292"/>
<source>Vision Defect Type:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="342"/>
<source>C:</source>
<translation type="unfinished">C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="412"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="442"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="372"/>
<source>M:</source>
<translation type="unfinished">M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="402"/>
<source>Y:</source>
<translation type="unfinished">H:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="432"/>
<source>K:</source>
<translation type="unfinished">B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="462"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="838"/>
<source>RGB:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="498"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="685"/>
<source>HSV:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="571"/>
<source>R:</source>
<translation type="unfinished">G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="598"/>
<source>G:</source>
<translation type="unfinished">B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="625"/>
<source>B:</source>
<translation type="unfinished">U:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="874"/>
<source>CMYK:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="757"/>
<source>H:</source>
<translation type="unfinished">Ñ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="784"/>
<source>S:</source>
<translation type="unfinished">S:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="811"/>
<source>V:</source>
<translation type="unfinished">B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">Dokumentua</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CWDialogBase</name>
<message>
<source>Color Wheel</source>
<translation type="obsolete">Kolore-gurpila</translation>
</message>
<message>
<source>CMYK</source>
<translation type="obsolete">CMHB</translation>
</message>
<message>
<source>C:</source>
<translation type="obsolete">C:</translation>
</message>
<message>
<source>M:</source>
<translation type="obsolete">M:</translation>
</message>
<message>
<source>Y:</source>
<translation type="obsolete">H:</translation>
</message>
<message>
<source>K:</source>
<translation type="obsolete">B:</translation>
</message>
<message>
<source>RGB</source>
<translation type="obsolete">GBU</translation>
</message>
<message>
<source>R:</source>
<translation type="obsolete">G:</translation>
</message>
<message>
<source>G:</source>
<translation type="obsolete">B:</translation>
</message>
<message>
<source>B:</source>
<translation type="obsolete">U:</translation>
</message>
<message>
<source>Document</source>
<translation type="obsolete">Dokumentua</translation>
</message>
<message>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Hautatu metodo bat kolore-eskema sortzeko. Ikus
dokumentazioa informazio gehiagorako.</translation>
</message>
<message>
<source>Angle:</source>
<translation type="obsolete">Angelua:</translation>
</message>
<message>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Hautatutako balioaren eta zenbatutakoaren arteko desberdintasuna.
Ikus dokumentazioa xehetasun gehiagorako.</translation>
</message>
<message>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation type="obsolete">Batu dokumentuko koloreetan sortutako koloreak</translation>
</message>
<message>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="obsolete">Ordeztu dokumentuko koloreetan sortutako koloreak</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Utzi</translation>
</message>
<message>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="obsolete">Utzi koloreak ikutu gabe</translation>
</message>
<message>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="obsolete">Simulatu ikusmen-akats arruntenak. Hautatu akats mota.</translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
<message>
<source>HSV</source>
<translation type="obsolete">ÑSB</translation>
</message>
<message>
<source>H:</source>
<translation type="obsolete">Ñ:</translation>
</message>
<message>
<source>S:</source>
<translation type="obsolete">S:</translation>
</message>
<message>
<source>V:</source>
<translation type="obsolete">B:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2435"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2463"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2448"/>
<source>X: %1</source>
<translation type="unfinished">X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2455"/>
<source>Y: %1</source>
<translation type="unfinished">Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2471"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2473"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2485"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2492"/>
<source>Angle: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CanvasMode_EyeDropper</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="174"/>
<source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
<translation type="unfinished">Hautatutako kolorea ez dago dokumentuaren kolore-multzoan. Sartu kolore berri honen
izena.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="177"/>
<source>Color Not Found</source>
<translation type="unfinished">Kolorea ez da aurkitu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="181"/>
<source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
<translation type="unfinished">Emandako izena badago lehendik ere. Sartu beste izena kolore berri honentzako.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CanvasMode_FrameLinks</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="194"/>
<source>Linking Text Frames</source>
<translation type="unfinished">Estekatu testu-markoak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="198"/>
<source>Before</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="199"/>
<source>After</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CanvasMode_Normal</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="389"/>
<source>Go to Page %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="391"/>
<source>Go to URL %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="393"/>
<source>Go to Page %1 in File %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="434"/>
<source>Overflow Characters: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1536"/>
<source>Page %1 does not exist!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1542"/>
<source>Link Target is Web URL.
URL: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1548"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Informazioa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1547"/>
<source>Link Target is external File.
File: %1
Page: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1814"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Onartutako formatu guztiak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1842"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Ireki</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CellStyleComboBox</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="145"/>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="169"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Estilorik ez</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CgmPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="191"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="194"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="441"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Elementuak sortzen</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ChTable</name>
<message>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="obsolete">Koadro txikia ikus daiteke saguaren eskuineko botoia sakatuta mantantzen bada. &apos;Txertatu&apos; teklak glifo bat txertatzen du azpiko
hautapenean, eta &apos;Ezabatu&apos; teklak sartutako azkena ezabatzen du.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharSelect</name>
<message>
<source>Select Character:</source>
<translation type="obsolete">Hautatu karakterea:</translation>
</message>
<message>
<source>Font:</source>
<translation type="obsolete">Letra-tipoa:</translation>
</message>
<message>
<source>Character Class:</source>
<translation type="obsolete">Karaktere-klasea:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Insert</source>
<translation type="obsolete">&amp;Txertatu</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="obsolete">&amp;Garbitu</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">It&amp;xi</translation>
</message>
<message>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation type="obsolete">Txertatu karaktereak testuko kurtsorean</translation>
</message>
<message>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation type="obsolete">Ezabatu uneko hautapena(k).</translation>
</message>
<message>
<source>Full Character Set</source>
<translation type="obsolete">Karaktere-multzo osoa</translation>
</message>
<message>
<source>Basic Latin</source>
<translation type="obsolete">Oinarrizko latina</translation>
</message>
<message>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation type="obsolete">Latina-1 osagarria</translation>
</message>
<message>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation type="obsolete">Latin hedatua-A</translation>
</message>
<message>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation type="obsolete">Latin hedatua-B</translation>
</message>
<message>
<source>General Punctuation</source>
<translation type="obsolete">Puntuazio orokorra</translation>
</message>
<message>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation type="obsolete">Goi- eta azpi-indizeak</translation>
</message>
<message>
<source>Currency Symbols</source>
<translation type="obsolete">Moneta-ikurrak</translation>
</message>
<message>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation type="obsolete">Letra-tankerako ikurrak</translation>
</message>
<message>
<source>Number Forms</source>
<translation type="obsolete">Zenbaki-formatuak</translation>
</message>
<message>
<source>Arrows</source>
<translation type="obsolete">Geziak</translation>
</message>
<message>
<source>Mathematical Operators</source>
<translation type="obsolete">Eragile matematikoak</translation>
</message>
<message>
<source>Box Drawing</source>
<translation type="obsolete">Koadro-ertzak</translation>
</message>
<message>
<source>Block Elements</source>
<translation type="obsolete">Blokeko elementuak</translation>
</message>
<message>
<source>Geometric Shapes</source>
<translation type="obsolete">Irudi geometrikoak</translation>
</message>
<message>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation type="obsolete">Hainbat ikur</translation>
</message>
<message>
<source>Dingbats</source>
<translation type="obsolete">Dingbatak</translation>
</message>
<message>
<source>Small Form Variants</source>
<translation type="obsolete">Formatu txikiko aldaerak</translation>
</message>
<message>
<source>Ligatures</source>
<translation type="obsolete">Hizki-loturak</translation>
</message>
<message>
<source>Specials</source>
<translation type="obsolete">Bereziak</translation>
</message>
<message>
<source>Greek</source>
<translation type="obsolete">Greziera</translation>
</message>
<message>
<source>Greek Extended</source>
<translation type="obsolete">Greziera hedatua</translation>
</message>
<message>
<source>Cyrillic</source>
<translation type="obsolete">Zirilikoa</translation>
</message>
<message>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation type="obsolete">Ziriliko gehigarria</translation>
</message>
<message>
<source>Arabic</source>
<translation type="obsolete">Arabiera</translation>
</message>
<message>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation type="obsolete">Arabiera hedatua A</translation>
</message>
<message>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation type="obsolete">Arabiera hedatua B</translation>
</message>
<message>
<source>Hebrew</source>
<translation type="obsolete">Hebreera</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Insert Code:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Txertatu kodea:</translation>
</message>
<message>
<source>Close this dialog and return to text editing</source>
<translation type="obsolete">Itxi leiho hau eta itzuli testuaren ediziora</translation>
</message>
<message>
<source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
<translation type="obsolete">Idatzi lau unicode digito balio zuzenean hemen</translation>
</message>
<message>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="obsolete">Koadro txikia ikus daiteke saguaren eskuineko botoia sakatuta mantantzen bada. &apos;Txertatu&apos; teklak glifo bat txertatzen du azpiko
hautapenean, eta &apos;Ezabatu&apos; teklak sartutako azkena ezabatzen du.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="28"/>
<source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="226"/>
<source>Choose a filename to open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="260"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="302"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Errorea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="261"/>
<source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="303"/>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation type="unfinished">Ezin da %1 fitxategia idatzi. {1?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.ui" line="13"/>
<source>Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="obsolete">&amp;Bilatu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="311"/>
<source>Empty the Palette?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="312"/>
<source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.ui" line="24"/>
<source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="275"/>
<source>Save Quick Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharSelectEnhanced</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="208"/>
<source>Full Character Set</source>
<translation type="unfinished">Karaktere-multzo osoa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="213"/>
<source>Basic Latin</source>
<translation type="unfinished">Oinarrizko latina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="219"/>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation type="unfinished">Latina-1 osagarria</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="225"/>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation type="unfinished">Latin hedatua-A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="231"/>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation type="unfinished">Latin hedatua-B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="237"/>
<source>General Punctuation</source>
<translation type="unfinished">Puntuazio orokorra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="243"/>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation type="unfinished">Goi- eta azpi-indizeak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="249"/>
<source>Currency Symbols</source>
<translation type="unfinished">Moneta-ikurrak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="255"/>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation type="unfinished">Letra-tankerako ikurrak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="261"/>
<source>Number Forms</source>
<translation type="unfinished">Zenbaki-formatuak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="267"/>
<source>Arrows</source>
<translation type="unfinished">Geziak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="273"/>
<source>Mathematical Operators</source>
<translation type="unfinished">Eragile matematikoak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="279"/>
<source>Box Drawing</source>
<translation type="unfinished">Koadro-ertzak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="285"/>
<source>Block Elements</source>
<translation type="unfinished">Blokeko elementuak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="291"/>
<source>Geometric Shapes</source>
<translation type="unfinished">Irudi geometrikoak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="297"/>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation type="unfinished">Hainbat ikur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="303"/>
<source>Dingbats</source>
<translation type="unfinished">Dingbatak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="309"/>
<source>Small Form Variants</source>
<translation type="unfinished">Formatu txikiko aldaerak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="315"/>
<source>Ligatures</source>
<translation type="unfinished">Hizki-loturak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="321"/>
<source>Specials</source>
<translation type="unfinished">Bereziak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="327"/>
<source>Greek</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="333"/>
<source>Greek Extended</source>
<translation type="unfinished">Greziera hedatua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="339"/>
<source>Cyrillic</source>
<translation type="unfinished">Zirilikoa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="345"/>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation type="unfinished">Ziriliko gehigarria</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="351"/>
<source>Arabic</source>
<translation type="unfinished">Arabiera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="357"/>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation type="unfinished">Arabiera hedatua A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="363"/>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation type="unfinished">Arabiera hedatua B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="369"/>
<source>Hebrew</source>
<translation type="unfinished">Hebreera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="13"/>
<source>Enhanced Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="19"/>
<source>&amp;Font:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="45"/>
<source>C&amp;haracter Class:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="77"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="96"/>
<source>Insert &amp;Code:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
<translation type="obsolete">Idatzi lau unicode digito balio zuzenean hemen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="131"/>
<source>Glyphs to Insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="171"/>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation type="unfinished">Txertatu karaktereak testuko kurtsorean</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="174"/>
<source>&amp;Insert</source>
<translation type="unfinished">&amp;Txertatu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="184"/>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation type="unfinished">Ezabatu uneko hautapena(k).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="187"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="106"/>
<source>Type in a four digit Unicode value directly here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharStyleComboBox</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="114"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Estilorik ez</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharTable</name>
<message>
<source>Delete</source>
<translation type="obsolete">Ezabatu</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharTableView</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/chartableview.cpp" line="22"/>
<source>Delete</source>
<translation type="unfinished">Ezabatu</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="662"/>
<source>Current Profile:</source>
<translation>Uneko profila:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="657"/>
<source>Items</source>
<translation>Elementuak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="657"/>
<source>Problems</source>
<translation>Arazoak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<source>Glyphs missing</source>
<translation>Glifoak falta dira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
<source>Text overflow</source>
<translation>Testua gainezka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="672"/>
<source>Object is not on a Page</source>
<translation>Objektua ez da orria</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<source>Missing Image</source>
<translation>Irudia falta da</translation>
</message>
<message>
<source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
<translation type="obsolete">Irudiaren DPI balioa %1 dpi baino txikiagoa da</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="677"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation>Objektua gardentasuna du</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation>Objektua kokatutako PDFa da</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="330"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokumentua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="332"/>
<source>No Problems found</source>
<translation>Ez da arazorik aurkitu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="558"/>
<source>Page </source>
<translation>Orrialdea </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="622"/>
<source>Free Objects</source>
<translation>Objektu libreak</translation>
</message>
<message>
<source>Problems found</source>
<translation type="obsolete">Arazoak aurkitu dira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="655"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Egiaztatzailea</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="678"/>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation>Objektua PDF oharpena edo eremua da</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation>&amp;Ez ikusi egin erroreei</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="333"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">Ados</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="348"/>
<source>After Marks update document was changed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="374"/>
<source>Transparency used</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="379"/>
<source>Blendmode used</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="384"/>
<source>Print/Visible Mismatch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="392"/>
<source>Layer &quot;%1&quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<source>Check again</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="680"/>
<source>Image is GIF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="681"/>
<source>Annotation uses a non TrueType font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="682"/>
<source>Image dimension is smaller than its frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="666"/>
<source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="667"/>
<source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="668"/>
<source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="674"/>
<source>Empty Image Frame</source>
<tran