Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 22391 → Rev 22392

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.gl.ts
6119,19 → 6119,19
<context>
<name>Cpalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="429"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="431"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="433"/>
<source>Pattern</source>
<translation>Deseño</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="711"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="714"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="713"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="716"/>
<source>Custom</source>
<translation>Personalizado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1338"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1342"/>
<source>Create Mesh</source>
<translation>Crear unha malla</translation>
</message>
6138,8 → 6138,8
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="94"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1924"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1929"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1932"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1937"/>
<source>Solid</source>
<translation>Sólido</translation>
</message>
6146,14 → 6146,14
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="95"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1925"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1930"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1933"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1938"/>
<source>Gradient</source>
<translation>Gradación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1926"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1934"/>
<source>Hatch</source>
<translation>Raiado</translation>
</message>
13707,17 → 13707,17
<translation>Faltan os códecs de texto «UTF-16» e «ISO-10646-UCS-2» desta construción de Qt; non é posíbel exportar a pdf</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3540"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3562"/>
<source>Page:</source>
<translation>Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3550"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3572"/>
<source>Date:</source>
<translation>Data:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10275"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10296"/>
<source>Failed to embed the PDF file : %1.
Please disable experimental PDF and PS embedding and try again.</source>
<translation>Non foi posíbel incorporar o ficheiro PDF: %1.
13724,27 → 13724,27
Desactive a incorporación de PDF e PS experimental e ténteo de novo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11455"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11494"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Non foi posíbel cargar unha imaxe: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11460"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11499"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation>Non foi posíbel escribir unha imaxe: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11465"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11504"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Non foi posíbel cargar unha máscara de imaxe: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11470"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11509"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Non hai memoria dabondo para procesar unha imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11450"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11489"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation>Produciuse un erro de escrita; comprobe o espazo de que dispón o disco</translation>
</message>
14012,68 → 14012,68
<context>
<name>PageItem</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="564"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="573"/>
<source>Image</source>
<translation>Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="568"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="577"/>
<source>Text</source>
<translation>Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="572"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="581"/>
<source>Line</source>
<translation>Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="576"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="585"/>
<source>Polygon</source>
<translation>Polígono</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="580"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="589"/>
<source>Polyline</source>
<translation>Poli-liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="584"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="593"/>
<source>PathText</source>
<translation>Texto en trazo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="588"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="597"/>
<source>Symbol</source>
<translation>Símbolo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7654"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7655"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7672"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7673"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Copiar de</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="592"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="601"/>
<source>Group</source>
<translation>Grupo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="596"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="605"/>
<source>RegularPolygon</source>
<translation>Polígono regular</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="600"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="609"/>
<source>Arc</source>
<translation>Arco</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="604"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="613"/>
<source>Spiral</source>
<translation>Espiral</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="608"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="617"/>
<source>Table</source>
<translation>Táboa</translation>
</message>
14494,32 → 14494,32
<context>
<name>PageItem_TextFrame</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5100"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5071"/>
<source>Linked Text</source>
<translation>Texto ligado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5102"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5073"/>
<source>Text Frame</source>
<translation>Moldura de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5106"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5077"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation>Parágrafos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5114"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5085"/>
<source>Lines: </source>
<translation>Liñas: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5120"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5091"/>
<source>Words: </source>
<translation>Palabras:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5128"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="5099"/>
<source>Chars: </source>
<translation>Caracteres:</translation>
</message>
30945,7 → 30945,7
<translation>&lt;p&gt;Está tentando importar máis páxinas das que hai dispoñíbeis no documento actual contando a partir da páxina activa.&lt;/p&gt;Escolla unha destas opcións:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Crear&lt;/b&gt; as páxinas que falten&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Importar&lt;/b&gt; páxinas até a derradeira&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancelar&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18117"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18242"/>
<source>Unacceptable settings for note style</source>
<translation>Opcións inaceptábeis para o estilo de notas</translation>
</message>
34859,7 → 34859,7
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="244"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="320"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16468"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16593"/>
<source>Document</source>
<translation>Documento</translation>
</message>
34869,27 → 34869,27
<translation>Fondo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11426"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11549"/>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation>Non posíbel eliminar o elemento en uso</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11426"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11549"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation>O elemento %1 está a ser modificado no Editor de artigos. Cancelarase a operación de eliminación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12027"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12152"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Algúns obxectos están bloqueados.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12023"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12148"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Desbloquear todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12024"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12149"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation>&amp;Saltar os obxectos bloqueados</translation>
</message>
34899,7 → 34899,7
<translation>Produciuse un erro ao abrir os perfís ICC; non se activa a xestión das cores.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13673"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13798"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal gap: %2
Vertical gap: %3</source>
34909,22 → 34909,22
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1113"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16062"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16187"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>A axustar as cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9083"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9206"/>
<source>remove direct paragraph formatting</source>
<translation>eliminar o formato directo do parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9545"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9668"/>
<source>remove direct char formatting</source>
<translation>eliminar o formato directo de carácter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13637"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13762"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
34935,9 → 34935,9
Rotación: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14856"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14911"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15044"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14981"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15036"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15169"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupo%1</translation>
</message>
34948,23 → 34948,23
<translation>Importado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16484"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16609"/>
<source>File %1 autosaved</source>
<translation>O ficheiro %1 foi gardado automaticamente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17742"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17780"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17867"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17905"/>
<source>No Style</source>
<translation>Sen estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18111"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18236"/>
<source>%1 note style has document as range and provide same numbering style as set %2</source>
<translation>O estilo de notas %1 ten documento como intervalo e fornece o mesmo estilo de numeración que o conxunto %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11329"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11452"/>
<source>Do you really want to clear the content of all selected frames?</source>
<translation>Desexa realmente limpar o contido de todas as molduras seleccionadas?</translation>
</message>
35779,17 → 35779,17
<translation>Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10448"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10466"/>
<source>Print: </source>
<translation>Imprimir: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10450"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10468"/>
<source>Enabled</source>
<translation>Activado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10452"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10470"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Desactivado</translation>
</message>