Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 22470 → Rev 22471

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.gl.ts
4,22 → 4,22
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="386"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="388"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>A importar: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="389"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="391"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>A analizar o ficheiro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2376"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2343"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupo%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3488"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3455"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>A xerar elementos</translation>
</message>
234,7 → 234,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<source>Refactoring text layout code, the new boxes model &amp; CTL text layout, Oman House of Open Source Technology team:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Refactorización do código para o deseño do texto, o novo modelo de caixas e a disposición do texto CTL, Oman House do equipo Open Source Technology:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="438"/>
2768,63 → 2768,63
<context>
<name>BarcodeGenerator</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="391"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="393"/>
<source>Select Type</source>
<translation>Seleccionar un tipo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="372"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="192"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="374"/>
<source>Select a barcode format</source>
<translation>Seleccionar un formato de código de barras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="197"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="198"/>
<source>Point of Sale</source>
<translation>Punto de venda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="204"/>
<source>Supply Chain</source>
<translation>Cadea de subministración</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="210"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="212"/>
<source>Two-dimensional symbols</source>
<translation>Símbolos bidimensionais</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="219"/>
<source>One-dimensional symbols</source>
<translation>Símbolos unidimensionais</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="227"/>
<source>GS1 DataBar family</source>
<translation>Familia de barras de datos GS1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="233"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="235"/>
<source>Postal symbols</source>
<translation>Símbolos postais</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="241"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="243"/>
<source>Pharmaceutical symbols</source>
<translation>Símbolos farmacéuticos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="250"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="252"/>
<source>Less-used symbols</source>
<translation>Símbolos menos usados</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="262"/>
<source>GS1 Composite symbols</source>
<translation>Símbolos compostos GS1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="187"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="188"/>
<source>Select a barcode family</source>
<translation>Seleccionar unha familia de códigos de barras</translation>
</message>
3514,7 → 3514,7
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1118"/>
<source>Color Map</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mapa de cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="638"/>
3594,7 → 3594,7
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="829"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="830"/>
<source>If color management is enabled, an exclamation mark indicates that the color may be outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Se se activa a xestión de cores, un sigo de admiración indica que a cor pode estar fóra da gama de cores do perfil da impresora actual seleccionado. Isto significa que a cor pode non imprimirse exactamente tal e como se ve na pantalla. Atopará máis explicacións acerca de avisos sobre a gama na axuda en liña en Xestión da cor.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="1127"/>
4054,49 → 4054,49
<context>
<name>CanvasMode_Normal</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1795"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1793"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Todos os formatos admitidos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1823"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1821"/>
<source>Open</source>
<translation>Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="392"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="390"/>
<source>Go to Page %1</source>
<translation>Ir á páxina %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="394"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="392"/>
<source>Go to URL %1</source>
<translation>Ir ao URL %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="396"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="394"/>
<source>Go to Page %1 in File %2</source>
<translation>Ir á páxina %1 do ficheiro %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1515"/>
<source>Page %1 does not exist!</source>
<translation>A páxina %1 non existe!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1523"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1521"/>
<source>Link Target is Web URL.
URL: %1</source>
<translation>O destino da ligazón é un URL da web. URL: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1524"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1522"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1527"/>
<source>Information</source>
<translation>Información</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1526"/>
<source>Link Target is external File.
File: %1
Page: %2</source>
4103,7 → 4103,7
<translation>O destino da ligazón é un ficheiro externo. Ficheiro: %1 Páxina: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="437"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="435"/>
<source>Overflow Characters: %1 (%2 White Spaces)
Click to link to existing text frame or auto-create new linked text frame</source>
<translation>Carácteres que rebordan: %1 (%2 espazos en branco)
4171,7 → 4171,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="258"/>
<source>Open Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Abrir a paleta de caracteres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="292"/>
5022,7 → 5022,14
&lt;tr&gt;
&lt;td style=&quot;border: none;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;If color management is enabled, an exclamation mark indicates that the color may be outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; style=&quot;-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;&quot;&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style=&quot;border: none;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;e se activa a xestión de cores, un sigo de admiración indica que a cor pode estar fóra da gama de cores do perfil da impresora actual seleccionado. Isto significa que a cor pode non imprimirse exactamente tal e como se ve na pantalla. Atopará máis explicacións acerca de avisos sobre a gama na axuda en liña en Xestión da cor.&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/colorsandfillsbase.ui" line="55"/>
6572,6 → 6579,37
</message>
</context>
<context>
<name>CxfImportDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cxfimportdialog.cpp" line="32"/>
<source>Lab</source>
<translation type="unfinished">Lab</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cxfimportdialog.cpp" line="38"/>
<source>RGB</source>
<translation type="unfinished">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cxfimportdialog.cpp" line="44"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="unfinished">CMYK</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CxfImportDialogBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cxfimportdialogbase.ui" line="14"/>
<source>CxF Import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cxfimportdialogbase.ui" line="20"/>
<source>The file you are trying to import contains multiple definitions for colors. Please select how you would like colors to be imported by priority:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DashEditor</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="372"/>
6779,7 → 6817,7
<message>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="178"/>
<source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hyphen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>O idioma na que se escribiu o contido do documento, normalmente un código de idioma da ISO-639 cun sufixo opcional cun guión e un código de país da ISO-3166, como por exemplo en-GB, fr-CH ou gl-ES</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="179"/>
6842,12 → 6880,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/xyz_dw.ui" line="32"/>
<source>XYZ</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>XYZ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/xyz_dw.ui" line="68"/>
<source>Position [X,Y]:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Posición [X,Y]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/xyz_dw.ui" line="87"/>
6857,7 → 6895,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/xyz_dw.ui" line="168"/>
<source>Scale [X,Y]:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Escala [X,Y]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/xyz_dw.ui" line="251"/>
6867,12 → 6905,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/xyz_dw.ui" line="270"/>
<source>Autofit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Disposición automática</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/xyz_dw.ui" line="315"/>
<source>DPI [X,Y]:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PPP [X,Y]:</translation>
</message>
</context>
<context>
7910,22 → 7948,22
<context>
<name>FontComboH</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="152"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="156"/>
<source>Family:</source>
<translation>Familia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="153"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="157"/>
<source>Style:</source>
<translation>Estilo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="155"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="159"/>
<source>Font Family of Selected Text or Text Frame</source>
<translation>Familia do tipo de letra texto ou da moldura de texto escollidos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="156"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="160"/>
<source>Font Style of Selected Text or Text Frame</source>
<translation>Estilo do tipo de letra do texto ou da moldura de texto escollidos</translation>
</message>
8218,13 → 8256,13
<location filename="../../scribus/ui/xyz.ui" line="89"/>
<location filename="../../scribus/ui/xyz_vert.ui" line="89"/>
<source>X</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>X</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/xyz.ui" line="134"/>
<location filename="../../scribus/ui/xyz_vert.ui" line="134"/>
<source>Y</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Y</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/xyz.ui" line="169"/>
8236,7 → 8274,7
<location filename="../../scribus/ui/xyz.ui" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/xyz_vert.ui" line="231"/>
<source>Scale [X,Y]:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Escala [X,Y]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/xyz.ui" line="314"/>
8248,13 → 8286,13
<location filename="../../scribus/ui/xyz.ui" line="333"/>
<location filename="../../scribus/ui/xyz_vert.ui" line="333"/>
<source>Autofit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Disposición automática</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/xyz.ui" line="378"/>
<location filename="../../scribus/ui/xyz_vert.ui" line="378"/>
<source>DPI [X,Y]:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PPP [X,Y]:</translation>
</message>
</context>
<context>
9136,7 → 9174,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="81"/>
<source>Imports most Illustrator files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros do Illustrator no documento actual, convertendo os seus datos vectoriais en obxectos do Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importaiplugin.cpp" line="168"/>
9185,7 → 9223,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="77"/>
<source>Imports most Corel Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros do Corel Draw no documento actual, convertendo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cdr/importcdrplugin.cpp" line="126"/>
9254,7 → 9292,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgmplugin.cpp" line="82"/>
<source>Imports most binary CGM files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros binarios de CGM ao documento actual, convertendo eses datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
</context>
<context>
9277,7 → 9315,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvgplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most Calamus Vector Graphics files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros de Calamus Vector Gráficos no documento actual, convertendo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
</context>
<context>
9320,7 → 9358,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrwplugin.cpp" line="83"/>
<source>Imports most DRW files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros DRW no documento actual, convertendo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
</context>
<context>
9363,7 → 9401,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/emf/importemfplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports most EMF files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros EMF para o documento actual, convertendo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
</context>
<context>
9393,7 → 9431,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most Freehand files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros do Freehand ao documento actual, convertendo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/fh/importfhplugin.cpp" line="124"/>
9476,7 → 9514,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="84"/>
<source>Imports most IDML files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros do IDML no documento actual, convertendo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml/importidmlplugin.cpp" line="147"/>
9525,7 → 9563,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="84"/>
<source>Imports most ODF Drawing files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros de debuxo en ODF no documento actual, convertendo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/odg/importodgplugin.cpp" line="146"/>
9579,7 → 9617,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="81"/>
<source>Imports most iWorks Pages files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros do Pages do iWorks no documento actual, convertendo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pages/importpagesplugin.cpp" line="130"/>
9607,7 → 9645,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pct/importpctplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most Macintosh Pict files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros Pict de Macintosh no documento actual, convertendo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
</context>
<context>
9625,7 → 9663,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="90"/>
<source>Imports most PDF files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros en PDF para o documento actual, convertendo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pdf/importpdfplugin.cpp" line="162"/>
9665,7 → 9703,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpmplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most Pagemaker files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros do Pagemaker para o documento actual, convertendo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pm/importpmplugin.cpp" line="123"/>
9700,7 → 9738,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most MS Publisher files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros do MS Publisher no documento actual, convertendo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/pub/importpubplugin.cpp" line="124"/>
9713,29 → 9751,29
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxpplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import QuarkXPress...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importar QuarkXPress...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxpplugin.cpp" line="55"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxpplugin.cpp" line="90"/>
<source>QuarkXPress</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>QuarkXPress</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxpplugin.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxpplugin.cpp" line="91"/>
<source>QuarkXPress (*.qxd *.QXD *.qxt *.QXT)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>QuarkXPress (*.qxd *.QXD *.qxt *.QXT)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxpplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports QuarkXPress Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa ficheiros do QuarkXPress</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxpplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports QuarkXPress 3.1-4.1 files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros do QuarkXPress 3.1-4.1 no documento actual, convertendo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxpplugin.cpp" line="123"/>
9774,7 → 9812,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most Dia shapes into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría das formas do Dia no documento actual, convertendo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/shape/importshapeplugin.cpp" line="92"/>
9792,7 → 9830,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most Kivio stencils into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros de Kivio stencils no documento actual, convertendo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/sml/importsmlplugin.cpp" line="90"/>
9852,7 → 9890,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvmplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports most SVM files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros SVM no documento actual, convertendo os seus datos vectoriais en obxectos do Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/svm/importsvmplugin.cpp" line="127"/>
9887,7 → 9925,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="81"/>
<source>Imports most Viva files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros do Viva no documento actual, convertendo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/viva/importvivaplugin.cpp" line="130"/>
9922,7 → 9960,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most MS Visio files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros do MS Visio no documento actual, convertendo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/vsd/importvsdplugin.cpp" line="124"/>
9950,7 → 9988,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/wpg/importwpgplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most WordPerfect Graphics files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros WordPerfect Graphics no documento actual, convertendo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
</context>
<context>
9963,7 → 10001,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most Xara files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros do Xara no documento actual, convertendo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xar/importxarplugin.cpp" line="90"/>
10011,7 → 10049,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports most Xfig files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros do Xfig no documento actual, convertendo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xfig/importxfigplugin.cpp" line="122"/>
10058,7 → 10096,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="84"/>
<source>Imports most XPS and Open XML Paper files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros en XPS e Open XML Paper no documento actual, convertendo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/xps/importxpsplugin.cpp" line="146"/>
10071,29 → 10109,29
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/zmf/importzmfplugin.cpp" line="53"/>
<source>Import Zoner Draw...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importar Zoner Draw...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/zmf/importzmfplugin.cpp" line="55"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/zmf/importzmfplugin.cpp" line="90"/>
<source>Zoner Draw</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zoner Draw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/zmf/importzmfplugin.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/zmf/importzmfplugin.cpp" line="91"/>
<source>Zoner Draw (*.zmf *.ZMF)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zoner Draw (*.zmf *.ZMF)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/zmf/importzmfplugin.cpp" line="74"/>
<source>Imports Zoner Draw Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa ficheiros do Zoner Draw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/zmf/importzmfplugin.cpp" line="75"/>
<source>Imports Zoner Draw 4-5 files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa ficheiros do Zoner Draw 4-5 no documento actual, convertendo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/zmf/importzmfplugin.cpp" line="123"/>
13550,7 → 13588,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/styleselect.cpp" line="97"/>
<source>Linewidth:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Largura de liña:</translation>
</message>
</context>
<context>
13682,37 → 13720,37
<context>
<name>PDFLibCore</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="557"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="555"/>
<source>Saving PDF</source>
<translation>A gardar PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="561"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="559"/>
<source>Exporting Master Page:</source>
<translation>A exportar a páxina mestra:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="561"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="559"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation>A exportar a páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="561"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="559"/>
<source>Exporting Items on Current Page:</source>
<translation>A exportar os elementos da páxina actual:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="614"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="612"/>
<source>Qt build miss both &quot;UTF-16&quot; and &quot;ISO-10646-UCS-2&quot; text codecs, pdf export is not possible</source>
<translation>Faltan os códecs de texto «UTF-16» e «ISO-10646-UCS-2» desta construción de Qt; non é posíbel exportar a pdf</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3562"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3539"/>
<source>Page:</source>
<translation>Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3572"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3549"/>
<source>Date:</source>
<translation>Data:</translation>
</message>
13724,27 → 13762,27
Desactive a incorporación de PDF e PS experimental e ténteo de novo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11494"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11499"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Non foi posíbel cargar unha imaxe: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11499"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11504"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation>Non foi posíbel escribir unha imaxe: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11504"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11509"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Non foi posíbel cargar unha máscara de imaxe: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11509"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11514"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Non hai memoria dabondo para procesar unha imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11489"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11494"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation>Produciuse un erro de escrita; comprobe o espazo de que dispón o disco</translation>
</message>
14218,94 → 14256,94
<context>
<name>PageItem_ImageFrame</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="370"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="476"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="380"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="486"/>
<source>Image</source>
<translation>Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="386"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="482"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="396"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="492"/>
<source>Embedded Image</source>
<translation>Imaxe incorporada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="383"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="417"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="484"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="510"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="512"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="427"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="494"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="520"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="522"/>
<source>File:</source>
<translation>Ficheiro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="391"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="485"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="401"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="495"/>
<source>Original PPI:</source>
<translation>PPP orixinais:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="396"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="486"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="406"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="496"/>
<source>Actual PPI:</source>
<translation>PPP Reais:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="115"/>
<source>Size:</source>
<translation>Tamaño:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="401"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="487"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="411"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="497"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation>Espazo de cores:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="406"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="490"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="119"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="416"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="500"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Descoñecido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="497"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="507"/>
<source>Page:</source>
<translation>Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="499"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="509"/>
<source>Pages:</source>
<translation>Páxinas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="421"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="508"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="431"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="518"/>
<source>Embedded Image missing</source>
<translation>Falta unha imaxe incorporada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="425"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="512"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="435"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="522"/>
<source>missing</source>
<translation>falta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="430"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="515"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="440"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="525"/>
<source>No Image Loaded</source>
<translation>Non se cargou ningunha imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="423"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="510"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="433"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="520"/>
<source>missing or corrupt</source>
<translation>falta ou está danada</translation>
</message>
15506,6 → 15544,39
</message>
</context>
<context>
<name>PdfVersionModel</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pdfversionmodel.cpp" line="43"/>
<source>PDF 1.3 (Acrobat 4)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pdfversionmodel.cpp" line="45"/>
<source>PDF 1.4 (Acrobat 5)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pdfversionmodel.cpp" line="47"/>
<source>PDF 1.5 (Acrobat 6)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pdfversionmodel.cpp" line="49"/>
<source>PDF/X-1a</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pdfversionmodel.cpp" line="51"/>
<source>PDF/X-3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/pdfversionmodel.cpp" line="53"/>
<source>PDF/X-4</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PermitDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/permitdlg.ui" line="13"/>
20330,160 → 20401,160
<translation>Colorimétrico absoluto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="402"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1342"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1350"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1308"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1316"/>
<source>Page</source>
<translation>Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="421"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="407"/>
<source>No Script</source>
<translation>Sen script</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="564"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="550"/>
<source>InfoString</source>
<translation>Cadea de información</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="596"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1028"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="582"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1003"/>
<source>No Effect</source>
<translation>Sen efectos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="597"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1029"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="583"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1004"/>
<source>Blinds</source>
<translation>Persianas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="598"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1030"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="584"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1005"/>
<source>Box</source>
<translation>Caixa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="599"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1031"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="585"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1006"/>
<source>Dissolve</source>
<translation>Disolución</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="600"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1032"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="586"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1007"/>
<source>Glitter</source>
<translation>Brillos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="601"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1033"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="587"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1008"/>
<source>Split</source>
<translation>Partir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="602"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1034"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="588"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1009"/>
<source>Wipe</source>
<translation>Limpar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="605"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1037"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="591"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1012"/>
<source>Push</source>
<translation>Premer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="606"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1038"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="592"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1013"/>
<source>Cover</source>
<translation>Tapar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="607"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1039"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="593"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1014"/>
<source>Uncover</source>
<translation>Descubrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="608"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1040"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="594"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="1015"/>
<source>Fade</source>
<translation>Esvaecer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="652"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="638"/>
<source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document.</source>
<translation>Incorporar as fontes no PDF. Incorporar as fontes mantén a disposición e a aparencia do documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="653"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="639"/>
<source>Enables presentation effects when using Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode.</source>
<translation>Activa os efectos de presentación ao utilizar o Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; e outros lectores de PDF que permitan isto en modo a pantalla completa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="654"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="640"/>
<source>Show page previews of each page listed above.</source>
<translation>Mostrar a visión previa da páxina para cada páxina das que se listan en cima.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="655"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="641"/>
<source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition.</source>
<translation>Tempo durante o que se mostra a páxina antes de que se inicie a presentación nunha páxina seleccionada. Se se fixa en 0 desactívase a transición automática de páxinas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="656"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="642"/>
<source>Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
<translation>Duración de tempo durante o que se executa o efecto. Un tempo menor acelerará o efecto, un maior faino máis amodo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="663"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="649"/>
<source>Show the document in single page mode</source>
<translation>Mostrar o documento en modo de páxina única</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="664"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="650"/>
<source>Show the document in single page mode with the pages displayed continuously end to end like a scroll</source>
<translation>Mostrar o documento nunha páxina única coas páxinas seguidas, pegadas como se for papel continuo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="665"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="651"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the left</source>
<translation>Mostrar o documento con páxinas enfrontadas, comezando coa primeira páxina á esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="666"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="652"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the right</source>
<translation>Mostrar o documento con páxinas enfrontadas, comezando coa primeira páxina á dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="667"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="653"/>
<source>Use the viewer&apos;s defaults or the user&apos;s preferences if set differently from the viewer defaults</source>
<translation>Empregar as predefinicións do usuario ou as súas preferencias se son diferentes das predefinicións do visor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="668"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="654"/>
<source>Enables viewing the document in full screen</source>
<translation>Activa a vista previa do documento a pantalla completa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="669"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="655"/>
<source>Display the bookmarks upon opening</source>
<translation>Mostrar os marcadores ao abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="670"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="656"/>
<source>Display the page thumbnails upon opening</source>
<translation>Mostrar as miniaturas das páxinas ao abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="671"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="657"/>
<source>Forces the displaying of layers. Useful only for PDF 1.5+.</source>
<translation>Forza que se mostren as capas. Só resulta útil para PDF 1.5+.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="672"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="658"/>
<source>Hides the Tool Bar which has selection and other editing capabilities</source>
<translation>Agocha a barra de ferramentas, que ten selección e outras opcións de edición</translation>
</message>
20570,42 → 20641,42
<translation>Modelo de cores para a saída para o seu PDF. Escolla Pantalla/Web para PDFs que se vaian utilizar para mostrar en pantalla e para imprimir nas impresoras de chorro de tinta normais. Escolla Impresora para imprimir en impresoras de catro cores CMYK verdadeiras. Escolla a escala de grises se o que quer é un PDF en escala de grises.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="657"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="643"/>
<source>Type of the display effect</source>
<translation>Tipo de efecto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="658"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="644"/>
<source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects</source>
<translation>Dirección do efecto de liñas en movemento para os efectos partir e persianas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="659"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="645"/>
<source>Starting position for the box and split effects</source>
<translation>Posición inicial para os efectos de caixa e partir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="660"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="646"/>
<source>Direction of the glitter or wipe effects</source>
<translation>Dirección dos efectos de brillos e limpado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="661"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="647"/>
<source>Apply the selected effect to all pages</source>
<translation>Aplicar o efecto escollido a todas as páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="673"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="659"/>
<source>Hides the Menu Bar for the viewer, the PDF will display in a plain window</source>
<translation>Agocha a barra do menú do visor; o PDF exhíbese nunha xanela normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="674"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="660"/>
<source>Fit the document page or pages to the available space in the viewer window</source>
<translation>Axustar a páxina ou páxinas do documento ao espazo dispoñíbel na xanela do visor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="662"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_pdfexport.cpp" line="648"/>
<source>Embed only subset fonts with glyphs used in the document into the PDF</source>
<translation>Incorporar ao PDF só os subconxuntos dos tipos de letras con glifos empregados no documento</translation>
</message>
24835,7 → 24906,9
<source>This is a standard Python console with some
known limitations. Please consult the Scribus
Scripter documentation for further information. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Esta é una consola de Python estándar con algunhas
limitacións coñecidas. Consulte a documentación
do Scripter de Scribus para máis información.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/pconsole.cpp" line="195"/>
25532,10 → 25605,10
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1270"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="591"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="594"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1081"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1197"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1805"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1199"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="1808"/>
<source>Background</source>
<translation>Fondo</translation>
</message>
25580,7 → 25653,7
<translation>Gardar como</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/gtgettext.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/gtgettext.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/scgtplugin.cpp" line="87"/>
<location filename="../../scribus/util_formats.cpp" line="326"/>
<source>All Files (*)</source>
25748,7 → 25821,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="83"/>
<location filename="../../scribus/gtgettext.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/gtgettext.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/scgtplugin.cpp" line="68"/>
<location filename="../../scribus/util_formats.cpp" line="279"/>
<source>All Supported Formats</source>
25912,7 → 25985,7
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="272"/>
<source>Gondi Southern</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gondi do Sul</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="279"/>
27057,7 → 27130,7
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="639"/>
<source>Written Oirat (Todo)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Oirat escrito (Todo)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/langmgr.cpp" line="196"/>
28505,7 → 28578,7
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.cpp" line="307"/>
<source>page number is invalid.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>o número de páxina é incorrecto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/short-words/configuration.cpp" line="140"/>
29169,13 → 29242,13
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="685"/>
<source>Cannot set character style on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Non é posíbel asignar un estilo de caracteres nunha moldura que non sexa de texto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="710"/>
<source>Character style not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Non se atopou o estilo de carácter.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.cpp" line="601"/>
29235,7 → 29308,7
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.cpp" line="195"/>
<source>Line Style not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Non se atopou o estilo de liña.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.cpp" line="268"/>
29315,7 → 29388,7
<translation>Sobre o script</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="847"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="868"/>
<source>Scribus Python interface module
 
This module is the Python interface for Scribus. It provides functions
29439,8 → 29512,8
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/main_nix.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/main_win32.cpp" line="294"/>
<location filename="../../scribus/main_win32.cpp" line="339"/>
<location filename="../../scribus/main_win32.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/main_win32.cpp" line="340"/>
<source>Scribus Crash</source>
<translation>Fallo xeral do Scribus</translation>
</message>
29484,9 → 29557,9
<translation>páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3258"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3261"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2173"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="6106"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="6109"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Copia nº %1 de </translation>
</message>
29538,12 → 29611,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="131"/>
<source>No User Template Location Defined</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Non se indicou ningún lugar para colocar os modelos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/saveastemplateplugin/satemplate.cpp" line="132"/>
<source>You have not configured where to save document templates.&lt;br&gt;Please go to the Paths section in the Scribus application Preferences to set a location.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Non se configurou en que sitio gardar os modelos de documento.&lt;br&gt;Vaia á sección Rutas das preferencias do aplicativo Scribus para indicar un lugar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="137"/>
29571,7 → 29644,7
<translation>Importador do Draw do OpenOffice.org</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/main_win32.cpp" line="296"/>
<location filename="../../scribus/main_win32.cpp" line="297"/>
<source>Scribus crashes due to the following exception : %1</source>
<translation>Scribus quebrouse debido á seguinte excepción: %1</translation>
</message>
29588,7 → 29661,7
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="683"/>
<source>Failed to load font %1 - font is not scalable</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Non foi posíbel cargar o tipo de letra %1 - a letra non é escalábel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scfonts.cpp" line="693"/>
30319,7 → 30392,7
<translation>Sánscrito</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="75"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="77"/>
<source>Scribus 1.3.4+ Support</source>
<translation>Axuda do Scribus 1.3.4+</translation>
</message>
30482,7 → 30555,7
<translation>BMP</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="83"/>
<source>Scribus 1.5.0+ Support</source>
<translation>Axuda do Scribus 1.5.0</translation>
</message>
30945,7 → 31018,7
<translation>&lt;p&gt;Está tentando importar máis páxinas das que hai dispoñíbeis no documento actual contando a partir da páxina activa.&lt;/p&gt;Escolla unha destas opcións:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Crear&lt;/b&gt; as páxinas que falten&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Importar&lt;/b&gt; páxinas até a derradeira&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancelar&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18242"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18226"/>
<source>Unacceptable settings for note style</source>
<translation>Opcións inaceptábeis para o estilo de notas</translation>
</message>
31227,25 → 31300,25
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdannotations.cpp" line="192"/>
<source>which must be 1 to </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>que debe ser 1 a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdannotations.cpp" line="296"/>
<source>Icon must be 0 to 8</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>A icona debe ser 0 a 8</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdannotations.cpp" line="335"/>
<source>which must be 0 to 8</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>que debe ser 0 a 8</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdannotations.cpp" line="374"/>
<source>Doesn&apos;t have OSG can&apos;t create 3DAnnotation</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Non ten OSC, non é posíbel crear 3DAnnotation</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdannotations.cpp" line="402"/>
31256,17 → 31329,17
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdannotations.cpp" line="512"/>
<source>Can&apos;t set annotation on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Non é posíbel colocar unha anotación nunha moldura que non sexa de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/qxp/importqxpplugin.cpp" line="66"/>
<source>QuarkXPress Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importador do QuarkXPress</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/zmf/importzmfplugin.cpp" line="66"/>
<source>Zoner Draw Importer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importador do Zoner Draw</translation>
</message>
</context>
<context>
33159,7 → 33232,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="115"/>
<source>Imports most SVG files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros SVG no documento actual, convertendo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/svg/svgplugin.cpp" line="198"/>
34724,23 → 34797,23
<context>
<name>Scribus134Format</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3666"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3669"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Copia nº %1 de </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="85"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="87"/>
<source>Scribus 1.3.4+ File Format Support</source>
<translation>Axuda para o formato de ficheiro do Scribus 1.3.4+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="86"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="88"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.3.4 and higher formatted files.</source>
<translation>Permite que o Scribus lea ficheiros formatados para Scribus 1.3.4 e posteriores.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="103"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="71"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="105"/>
<source>Scribus 1.3.4+ Document</source>
<translation>Documento do Scribus 1.3.4+</translation>
</message>
34779,23 → 34852,23
<context>
<name>Scribus150Format</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="75"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="111"/>
<source>Scribus 1.5.0+ Document</source>
<translation>Documento do Scribus 1.5.0+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="6732"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="6735"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Copia nº%1 de </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="93"/>
<source>Scribus 1.5.0+ File Format Support</source>
<translation>Axuda para o formato de ficheiro do Scribus 1.5.0+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="92"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus150format/scribus150format.cpp" line="94"/>
<source>Allows Scribus to read Scribus 1.5.0 and higher formatted files.</source>
<translation>Permite que o Scribus lea ficheiros formatados para Scribus 1.5.0 e posteriores.</translation>
</message>
34859,7 → 34932,7
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="244"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="320"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16593"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16577"/>
<source>Document</source>
<translation>Documento</translation>
</message>
34869,27 → 34942,27
<translation>Fondo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11549"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11556"/>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation>Non posíbel eliminar o elemento en uso</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11549"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11556"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation>O elemento %1 está a ser modificado no Editor de artigos. Cancelarase a operación de eliminación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12152"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12159"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Algúns obxectos están bloqueados.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12148"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12155"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Desbloquear todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12149"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="12156"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation>&amp;Saltar os obxectos bloqueados</translation>
</message>
34899,7 → 34972,7
<translation>Produciuse un erro ao abrir os perfís ICC; non se activa a xestión das cores.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13798"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13782"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal gap: %2
Vertical gap: %3</source>
34909,7 → 34982,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1113"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16187"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16171"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>A axustar as cores</translation>
</message>
34919,12 → 34992,12
<translation>eliminar o formato directo do parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9668"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9675"/>
<source>remove direct char formatting</source>
<translation>eliminar o formato directo de carácter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13762"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13746"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
34935,9 → 35008,9
Rotación: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14981"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15036"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15169"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14965"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15020"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15153"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupo%1</translation>
</message>
34948,23 → 35021,23
<translation>Importado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16609"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16593"/>
<source>File %1 autosaved</source>
<translation>O ficheiro %1 foi gardado automaticamente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17867"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17905"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17851"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17889"/>
<source>No Style</source>
<translation>Sen estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18236"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18220"/>
<source>%1 note style has document as range and provide same numbering style as set %2</source>
<translation>O estilo de notas %1 ten documento como intervalo e fornece o mesmo estilo de numeración que o conxunto %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11452"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11459"/>
<source>Do you really want to clear the content of all selected frames?</source>
<translation>Desexa realmente limpar o contido de todas as molduras seleccionadas?</translation>
</message>
35100,9 → 35173,9
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4190"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4255"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7127"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7289"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7303"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7128"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7290"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7304"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>Non é posíbel escribir o ficheiro:
35111,7 → 35184,7
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4240"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5280"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7118"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7119"/>
<source>Save As</source>
<translation>Gardar como</translation>
</message>
35122,7 → 35195,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4398"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6979"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6980"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>O Scribus detectou algúns erros. Considere utilizar o Comprobador pré-voo para corrixilos</translation>
</message>
35135,7 → 35208,7
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1107"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2255"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4437"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7095"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7096"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8460"/>
<source>Document</source>
<translation>Documento</translation>
35166,18 → 35239,18
<translation>Manual do Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6319"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6320"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Tamaño:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1435"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6319"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6320"/>
<source>Size</source>
<translation>Tamaño</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6718"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6719"/>
<source>An error occurred while opening monitor profile.
Former monitor profile will be used.</source>
<translation>Houbo un erro ao abrir o perfil do monitor.
35184,12 → 35257,12
Empregarase o perfil do monitor anterior.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7016"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7017"/>
<source>All</source>
<translation>Todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7062"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7063"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation>O Scribus detectou algúns erros.
35196,7 → 35269,7
Considere utilizar o Comprobador pré-voo para corrixilos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7160"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7161"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Detectáronse algúns erros
35203,27 → 35276,27
Considere utilizar o Comprobador pré-voo para corrixilos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7285"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7286"/>
<source>-Page%1</source>
<translation>-Páxina%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7865"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7866"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Algúns obxectos están bloqueados.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7861"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7862"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation>B&amp;loquear todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7317"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7318"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<translation>Localice o seu visor de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7862"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7863"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Desbloquear todo</translation>
</message>
35274,7 → 35347,7
<translation>Non están instalados algúns dos perfís de cores empregados por este documento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7118"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7119"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
35284,7 → 35357,7
<translation>A aplicar os atallos do usuario</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6754"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6755"/>
<source>Updating Images</source>
<translation>A actualizar as imaxes</translation>
</message>
35319,7 → 35392,7
<translation>Entrada nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6929"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6930"/>
<source>Ghostscript is missing : PostScript Print Preview is not available</source>
<translation>Falta o Ghostscript: Non se dispón da previsualización do Postscript</translation>
</message>
35339,7 → 35412,7
<translation>O ficheiro pode estar estragado ou pode ser que fose producido por unha versión posterior do Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7588"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7589"/>
<source>Editing Symbol: %1</source>
<translation>A editar símbolo: %1</translation>
</message>
35505,17 → 35578,17
<translation>Ficheiros de texto (*.txt);;Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6332"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6333"/>
<source>&amp;Language:</source>
<translation>&amp;Lingua:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6332"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6333"/>
<source>Language</source>
<translation>Idioma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7655"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7656"/>
<source>Editing Inline Item</source>
<translation>Edición de elemento na liña</translation>
</message>
35759,22 → 35832,22
<context>
<name>ScribusView</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1049"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1048"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Realmente pretende eliminar todo o texto?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1188"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1187"/>
<source>Copy Here</source>
<translation>Copiar aquí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1189"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1188"/>
<source>Move Here</source>
<translation>Mover aquí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1190"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="1189"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Cancelar</translation>
</message>
35794,27 → 35867,27
<translation>Desactivado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3264"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3265"/>
<source>Cannot Convert In-Use Item</source>
<translation>Non é posíbel converter o elemento en uso</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3264"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3265"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The convert to outlines operation for this item will be skipped</source>
<translation>O elemento %1 está a ser modificado no Editor de Artigos. Saltarase a operación de conversión deste elemento a siluetas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="2170"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="2169"/>
<source>Page %1 to %2</source>
<translation>Póxina %1 a %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="313"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="312"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation>Modo de previsualización</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="313"/>
<source>CMS is active. Therefore the color display may not match the perception by visually impaired</source>
<translation>CMS está activo. En consecuencia, pode que a exhibición da cor non coincida coa percepción por parte de quen teña problemas visuais</translation>
</message>
35824,7 → 35897,7
<translation>Rematar a edición</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="258"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="257"/>
<source>Click here to leave this special edit mode</source>
<translation>Prema aquí para saír deste modo de edición especial</translation>
</message>
36267,7 → 36340,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/search.cpp" line="264"/>
<source>&amp;Ignore Case, Diacritics and Kashida</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Ignorar a diferenza entre maiúsculas e minúsculas, os diacríticos e a kashida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/search.cpp" line="542"/>
36947,7 → 37020,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/styleselect.cpp" line="42"/>
<source>Linewidth:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Largura de liña:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/styleselect.cpp" line="37"/>
37426,8 → 37499,8
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="427"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="86"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="92"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="85"/>
<source> dpi</source>
<translation> ppp</translation>
</message>
37507,14 → 37580,14
<translation>Intención de saída PDF/X</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="293"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="286"/>
<source>Mandatory string for PDF/X or the PDF will fail PDF/X conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
<translation>Cadea obrigatoria para PDF/X-3 ou o PDF non será conforme con PDF/X-3. Recomendamos que utilice o título do documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="524"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="1298"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="1306"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="503"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="1251"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="1259"/>
<source>Page</source>
<translation>Páxina</translation>
</message>
37561,57 → 37634,57
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="841"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="854"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="107"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="103"/>
<source> sec</source>
<translation> seg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="746"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="692"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="909"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="671"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="867"/>
<source>No Effect</source>
<translation>Sen efectos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="751"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="693"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="910"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="672"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="868"/>
<source>Blinds</source>
<translation>Persianas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="756"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="694"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="911"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="673"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="869"/>
<source>Box</source>
<translation>Caixa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="761"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="695"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="912"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="674"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="870"/>
<source>Dissolve</source>
<translation>Disolución</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="766"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="696"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="913"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="675"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="871"/>
<source>Glitter</source>
<translation>Brillos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="771"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="697"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="914"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="676"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="872"/>
<source>Split</source>
<translation>Partir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="776"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="698"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="915"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="677"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="873"/>
<source>Wipe</source>
<translation>Limpar</translation>
</message>
37851,117 → 37924,117
<translation>&amp;Perfil de saída:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="235"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="228"/>
<source>Show page previews of each page listed above.</source>
<translation>Mostrar a previsualización de páxina de cada páxina das que se listan en cima.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="238"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="231"/>
<source>Type of the display effect.</source>
<translation>Tipo de efecto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="239"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="232"/>
<source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
<translation>Dirección do efecto de liñas en movemento para os efectos partir e persianas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="240"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="233"/>
<source>Starting position for the box and split effects.</source>
<translation>Posición inicial para os efectos de caixa e partir.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="241"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="234"/>
<source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
<translation>Dirección dos efectos de brillos e borrado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="242"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="235"/>
<source>Apply the selected effect to all pages.</source>
<translation>Aplicar os efectos seleccionados a todas as páxinas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="199"/>
<source>Export all pages to PDF</source>
<translation>Exportar todas as páxinas a PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="200"/>
<source>Export a range of pages to PDF</source>
<translation>Exportar un intervalo de páxinas a PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="268"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="261"/>
<source>Color model for the output of your PDF. Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets. Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer. Choose Grayscale when you want a grey scale PDF.</source>
<translation>Modelo de cores para a saída para o seu PDF. Escolla Pantalla/Web para PDFs que se vaian utilizar para mostrar en pantalla e para imprimir nas impresoras de chorro de tinta normais. Escolla Impresora para imprimir en impresoras de catro cores CMYK verdadeiras. Escolla a escala de grises se o que quer é un PDF en escala de grises.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="263"/>
<source>Embed a color profile for solid colors</source>
<translation>Incorporar un perfil de cores para as cores sólidas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="271"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="264"/>
<source>Color profile for solid colors</source>
<translation>Perfil de cores para as cores sólidas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="272"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="265"/>
<source>Rendering intent for solid colors</source>
<translation>Propósito da exhibición para cores sólidas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="273"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="266"/>
<source>Embed a color profile for images</source>
<translation>Incorporar un perfil de cores para as imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="274"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="267"/>
<source>Do not use color profiles that are embedded in source images</source>
<translation>Non empregar perfís de cor incorporados en imaxes fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="268"/>
<source>Color profile for images</source>
<translation>Perfil de cores para as imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="276"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="269"/>
<source>Rendering intent for images</source>
<translation>Propósito da exhibición para imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="292"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="285"/>
<source>Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection.</source>
<translation>Perfil de saída para a impresión. De ser posíbel, solicite orientación na imprenta sobre a selección de perfís.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="280"/>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation>Distancia de sangrado desde a parte superior da páxina física</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="281"/>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation>Distancia de sangrado desde a parte inferior da páxina física</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="289"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="282"/>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation>Distancia de sangrado desde a esquerda da páxina física</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="290"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="283"/>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation>Distancia de sangrado desde a dereita da páxina física</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="206"/>
<source>Mirror Page(s) horizontally</source>
<translation>Reflectir a(s) páxina(s) horizontalmente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="207"/>
<source>Mirror Page(s) vertically</source>
<translation>Reflectir a(s) páxina(s) verticalmente</translation>
</message>
37976,17 → 38049,17
<translation>&amp;Calidade da compresión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="264"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="257"/>
<source>Allow copying of text or graphics from the PDF. If unchecked, text and graphics cannot be copied.</source>
<translation>Permitir a copia de texto ou gráficos do PDF. Se non se selecciona non se poden copiar nin texto nin gráficos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="265"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="258"/>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF. If unchecked, editing annotations and fields is prevented.</source>
<translation>Permitir engadir anotacións e campos no PDF. Se non se selecciona impídese modificar as anotacións e os campos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="277"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="270"/>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation>Permite que as manchas de cor se convertan en cores compostas. A non ser que pretenda imprimir manchas de cor nunha imprenta comercial, será preferíbel que deixe isto seleccionado.</translation>
</message>
38001,42 → 38074,42
<translation>Méto&amp;do de compresión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="230"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="223"/>
<source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts will preserve the layout and appearance of your document.</source>
<translation>Incorporar os tipos de letra ao PDF. Incorporar os tipos de letra mantén a disposición e a aparencia do documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="237"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="230"/>
<source>Length of time the effect runs. A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
<translation>Duración de tempo durante o que se executa o efecto. Un tempo menor acelera o efecto, un maior enlentéceo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="216"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="209"/>
<source>Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know you need to change it leave the default choice - Left.</source>
<translation>Determina o encadernado de páxinas no PDF. A non ser que saiba que o vai precisar deixe a escolla por omisión - Esquerda.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="210"/>
<source>Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation.</source>
<translation>Xera miniaturas para cada páxina do PDF. Algúns lectores poden utilizar as miniaturas para navegar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="220"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="213"/>
<source>Embed the bookmarks you created in your document. These are useful for navigating long PDF documents.</source>
<translation>Incorporar os marcadores creados no documento. Resultan útiles para navegar por documentos PDF longos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="221"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="214"/>
<source>Export resolution of text and vector graphics. This does not affect the resolution of bitmap images like photos.</source>
<translation>Exportar a resolución do texto e os gráficos vectoriais. Isto non afecta a resolución das imaxes de mapas de bits como as fotos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="223"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="216"/>
<source>Enables lossless compression of text and graphics. Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF file size.</source>
<translation>Permite a compresión sen perdas de texto e gráficos. A non ser que teña un motivo, non o escolla. Isto reduce o tamaño do ficheiro PDF.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="259"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="252"/>
<source>Enable the security features in your exported PDF. If you selected PDF 1.3, the PDF will be protected by 40 bit encryption. If you selected PDF 1.4, the PDF will be protected by 128 bit encryption. Disclaimer: PDF encryption is not as reliable as GPG or PGP encryption and does have some limitations.</source>
<translation>Permitir as características de seguranza no PDF exportado. Se escolle PDF 1.3, o PDF protexerase cun cifrado de 40 bits. Se escolle PDF 1.4 o PDF protexerase cun cifrado de 128 bits. Advertencia: o cifrado do PDF non é de tanta confianza como o cifrado GPG ou PGP e ten as súas limitacións.</translation>
</message>
38107,7 → 38180,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.ui" line="1104"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="543"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="522"/>
<source>No Script</source>
<translation>Sen script</translation>
</message>
38134,17 → 38207,17
ao abrir o documento PDF:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="224"/>
<source>Enables presentation effects when using Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; and other PDF viewers which support this in full screen mode.</source>
<translation>Permite os efectos de presentación ao utilizar o Adobe&amp;#174; Reader&amp;#174; e outros lectores de PDF que permitan isto en modo a pantalla completa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="212"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="205"/>
<source>Do not show objects outside the margins in the exported file</source>
<translation>Non mostrar os obxectos que fiquen por fóra das marxes no ficheiro exportado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="236"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="229"/>
<source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page. Setting 0 will disable automatic page transition.</source>
<translation>Tempo durante o que se mostra a páxina antes de que se inicie a presentación nunha páxina seleccionada. Se se fixa en 0 desactívase a transición automática de páxinas.</translation>
</message>
38219,22 → 38292,22
<translation>Pré-impresión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="224"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="217"/>
<source>Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic unless you have a need for special compression options.</source>
<translation>Método de compresión a usar coas imaxes. Automático permite que Scribus escolla o mellor método. ZIP non ten perdas e é bon para imaxes con cores sólidas. JPEG é mellor para crear ficheiros PDF máis pequenos con moitas fotos (cunha posíbel perda de calidade de imaxe). Déixeo en automática a non ser que precise de opcións de compresión especiais.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="218"/>
<source>Compression quality levels for lossy compression methods: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%). Note that a quality level does not directly determine the size of the resulting image - both size and quality loss vary from image to image at any given quality level. Even with Maximum selected, there is always some quality loss with jpeg.</source>
<translation>Niveis de calidade da compresión para métodos de compresión con perda: Mínima (25%), Media (75%), Alta (85%), Máxima (95%). Teña en conta que un nivel de calidade non determina directamente o tamaño da imaxe resultante - tanto o tamaño como a perda de calidade varían de imaxe a imaxe en calquera nivel de calidade. Mesmo cando se selecciona Máxima, haberá sempre certa perda de calidade con jpeg.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="724"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="703"/>
<source>Inside:</source>
<translation>Dentro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="725"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="704"/>
<source>Outside:</source>
<translation>Fóra:</translation>
</message>
38254,92 → 38327,92
<translation>Resolución máxima da imaxe:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="245"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="238"/>
<source>Show the document in single page mode</source>
<translation>Mostrar o documento en modo de páxina única</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="239"/>
<source>Show the document in single page mode with the pages displayed continuously end to end like a scroll</source>
<translation>Mostrar o documento nunha páxina única coas páxinas seguidas, pegadas como se for papel continuo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="247"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="240"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the left</source>
<translation>Mostrar o documento con páxinas enfrontadas, comezando coa primeira páxina á esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="241"/>
<source>Show the document with facing pages, starting with the first page displayed on the right</source>
<translation>Mostrar o documento con páxinas enfrontadas, comezando coa primeira páxina á dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="249"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="242"/>
<source>Use the viewer&apos;s defaults or the user&apos;s preferences if set differently from the viewer defaults</source>
<translation>Empregar as predefinicións do usuario ou as súas preferencias de seren diferentes das predefinicións do visor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="250"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="243"/>
<source>Enables viewing the document in full screen</source>
<translation>Activa a previsualización do documento a pantalla completa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="251"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="244"/>
<source>Display the bookmarks upon opening</source>
<translation>Mostrar os marcadores ao abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="252"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="245"/>
<source>Display the page thumbnails upon opening</source>
<translation>Mostrar as miniaturas das páxinas ao abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="253"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="246"/>
<source>Forces the displaying of layers. Useful only for PDF 1.5+.</source>
<translation>Obriga a que se mostren as capas. Só resulta útil para PDF 1.5+.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="247"/>
<source>Hides the Tool Bar which has selection and other editing capabilities</source>
<translation>Agocha a barra de ferramentas, que ten selección e outras opcións de edición</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="226"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="219"/>
<source>Limits the resolution of your bitmap images to the selected DPI. Images with a lower resolution will be left untouched. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. Enabling this will increase memory usage and slow down export.</source>
<translation>Limita a resolución das imaxes de mapas de bits aos PPP escollidos. As imaxes de menor resolución non se tocarán. Se non se selecciona isto, mostraranse na súa resolución orixinal. Se se activa aumentará o uso de memoria e enlentecerá a exportación.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="280"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="273"/>
<source>Creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing</source>
<translation>Crea marcas de recorte no PDF que indican por onde hai que cortar o papel unha vez impreso</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="281"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="274"/>
<source>This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit</source>
<translation>Isto crea marcas de sangrado que se indican mediante _._ e mostran os limites de sangrado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="282"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="275"/>
<source>Add registration marks to each separation</source>
<translation>Engadir marcas de rexistro a cada separación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="283"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="276"/>
<source>Add color calibration bars</source>
<translation>Engadir barras de calibración da cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="284"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="277"/>
<source>Add document information which includes the document title and page numbers</source>
<translation>Engadir información do documento que inclúe o título do documento e os números de páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="286"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="279"/>
<source>Indicate the distance offset for the registration marks</source>
<translation>Indicar a distancia das marcas de rexistro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="284"/>
<source>Use the existing bleed settings from the document preferences</source>
<translation>Empregar a configuración de sangrado existente para as preferencias do documento</translation>
</message>
38360,41 → 38433,41
<translation>&amp;Aplicar o efecto a todas as páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="198"/>
<source>Automatically rotate the exported pages</source>
<translation>Xirar automaticamente as páxinas exportadas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="215"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="208"/>
<source>Determines the PDF compatibility.&lt;br/&gt;The default is &lt;b&gt;PDF 1.3&lt;/b&gt; which gives the widest compatibility.&lt;br/&gt;Choose &lt;b&gt;PDF 1.4&lt;/b&gt; if your file uses features such as transparency or you require 128 bit encryption.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF 1.5&lt;/b&gt; is necessary when you wish to preserve objects in separate layers within the PDF.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF/X-1a&lt;/b&gt; is for blind exchange with colors strictly specified in CMYK or spot colors.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF/X-3&lt;/b&gt; is for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF/X-4&lt;/b&gt; is an extension of PDF/X-3 to support transparency and layering.</source>
<translation>Determina a compatibilidade PDF.&lt;br/&gt;Por omisión é &lt;b&gt;PDF 1.3&lt;/b&gt;, que permite a maior compatibilidade.&lt;br/&gt;Escolla &lt;b&gt;PDF 1.4&lt;/b&gt; se o ficheiro emprega funcións como a transparencia ou se precisa de cifrado de 128 bits.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF 1.5&lt;/b&gt; é necesario se pretende manter os obxectos en capas separadas dentro do PDF.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF/X-1a&lt;/b&gt; é para o intercambio cego con cores estritamente indicadas en CMYK ou manchas de cor.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF/X-3&lt;/b&gt; é para exportar o PDF cando fai falta a xestión de cor RGB para a impresión comercial e pódese seleccionar cando se activa a xestión da cor. Emprégueo só cando llo indique a imprenta ou nalgúns casos ao imprimir nunha impresora laser de catro cores.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PDF/X-4&lt;/b&gt; é unha extensión de PDF/X-3 para permitir transparencia e capas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="222"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="215"/>
<source>Export PDFs in image frames as embedded PDFs. This does *not* yet take care of colorspaces, so you should know what you are doing before setting this to &apos;true&apos;.</source>
<translation>Exportar PDF en molduras de imaxe como PDF incorporados. Isto aínda *non* ten en conta os espazos de cores, de xeito que hai que saber o que se está a facer antes de dicir que «si».</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="701"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="918"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="680"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="876"/>
<source>Push</source>
<translation>Premer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="702"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="919"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="681"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="877"/>
<source>Cover</source>
<translation>Tapar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="703"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="920"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="682"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="878"/>
<source>Uncover</source>
<translation>Descubrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="704"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="921"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="683"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="879"/>
<source>Fade</source>
<translation>Esvaecer</translation>
</message>
38420,7 → 38493,7
<translation>Lonxitude:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="278"/>
<source>Indicate the size of crops&apos;marks</source>
<translation>Indicar o tamaño das marcas de recorte</translation>
</message>
38430,12 → 38503,12
<translation>Configuración da calidade das imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="253"/>
<source>Choose an owner password which enables or disables all the security features in your exported PDF</source>
<translation>Escolla un contrasinal de propietario que active ou desactive todas as funcionalidades de seguranza do PDF que vai exportar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="204"/>
<source>Create a range of pages</source>
<translation>Crear un intervalo de páxinas</translation>
</message>
38480,17 → 38553,17
<translation>Todo o &amp;subconxunto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="232"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="225"/>
<source>Embed only subset fonts with glyphs used in the document into the PDF.</source>
<translation>Incorporar ao PDF só os subconxuntos de tipos de letras con glifos empregados no documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="262"/>
<source>This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed. Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems.</source>
<translation>Esta é unha configuración avanzada que non se activa por omisión. Só se debería permitir se o require explicitamente a imprenta e lle forneceron os detalles precisos. De non ser así, o PDF exportado pode non imprimirse adecuadamente e con certeza non se poderá portar entre sistemas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="201"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number</source>
<translation>Insira aquí unha listaxe separada por vírgulas de elementos, na que
un elemento pode ser * para todas as páxinas, 1-5 para
38497,42 → 38570,42
un intervalo de páxinas ou un único número de páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="218"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="211"/>
<source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF</source>
<translation>Xerar artigos de PDF, que é útil para navegar entre artigos ligados nun PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="219"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="212"/>
<source>Layers in your document are exported to the PDF. Only available if PDF 1.5 is chosen.</source>
<translation>As capas do documento expórtanse ao PDF. Só é posíbel se se escolle PDF 1.5.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="227"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="220"/>
<source>DPI (Dots Per Inch) for image export</source>
<translation>PPP (puntos por polgada) para a exportación das imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="254"/>
<source>Choose a password for users to be able to read your PDF</source>
<translation>Escoller un contrasinal para que os usuarios poidan ler este PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="263"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="256"/>
<source>Allow modifying of the PDF. If unchecked, modifying the PDF is prevented.</source>
<translation>Permitir modificar o PDF. Se non se escolle impídese a modificación do PDF.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="255"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="248"/>
<source>Hides the Menu Bar for the viewer, the PDF will display in a plain window</source>
<translation>Agocha a barra do menú do visor; o PDF exhíbese nunha xanela normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="256"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="249"/>
<source>Fit the document page or pages to the available space in the viewer window</source>
<translation>Axustar a páxina ou páxinas do documento ao espazo dispoñíbel na xanela do visor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="262"/>
<location filename="../../scribus/ui/tabpdfoptions.cpp" line="255"/>
<source>Allow printing of the PDF. If unchecked, printing is prevented.</source>
<translation>Permitir que se imprima o PDF. Se non se selecciona impídese que se imprima.</translation>
</message>
38715,7 → 38788,7
<location filename="../../scribus/ui/test_xyz.ui" line="20"/>
<location filename="../../scribus/ui/test_xyzbase.ui" line="20"/>
<source>X, Y, Z</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>X, Y, Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/test_xyz.ui" line="53"/>
38733,7 → 38806,7
<location filename="../../scribus/ui/test_xyz.ui" line="129"/>
<location filename="../../scribus/ui/test_xyzbase.ui" line="139"/>
<source>W:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>An:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/test_xyz.ui" line="152"/>
38763,7 → 38836,7
<location filename="../../scribus/ui/test_xyz.ui" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/test_xyzbase.ui" line="277"/>
<source>Lock:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bloqueo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/test_xyz.ui" line="335"/>
39049,7 → 39122,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/styleselect.cpp" line="75"/>
<source>Linewidth:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Largura de liña:</translation>
</message>
</context>
<context>
40569,7 → 40642,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="93"/>
<source>Imports most WMF files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros WMF para o documento actual, convertendo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/wmf/wmfimportplugin.cpp" line="176"/>
40621,7 → 40694,7
<location filename="../../scribus/ui/xyz4.ui" line="20"/>
<location filename="../../scribus/ui/xyz5.ui" line="20"/>
<source>X, Y, Z</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>X, Y, Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/xyz2.ui" line="41"/>
40636,7 → 40709,7
<location filename="../../scribus/ui/xyz3.ui" line="365"/>
<location filename="../../scribus/ui/xyz4.ui" line="103"/>
<source>Position [X,Y]:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Posición [X,Y]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/xyz2.ui" line="173"/>
40643,7 → 40716,7
<location filename="../../scribus/ui/xyz3.ui" line="310"/>
<location filename="../../scribus/ui/xyz4.ui" line="156"/>
<source>Size [W,H]:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tamaño [An,Al]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/xyz2.ui" line="241"/>
40664,7 → 40737,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/xyz2.ui" line="386"/>
<source>99</source>
<translation type="unfinished">99</translation>
<translation>99</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/xyz3.ui" line="145"/>
40678,7 → 40751,7
<location filename="../../scribus/ui/xyz4.ui" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/xyz5.ui" line="267"/>
<source>Lock:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bloqueo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/xyz5.ui" line="106"/>
40688,7 → 40761,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/xyz5.ui" line="129"/>
<source>W:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>An:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/xyz5.ui" line="152"/>
41205,19 → 41278,28
<context>
<name>gtImporterDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/gtdialogs.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/ui/gtdialogs.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/gtdialogs.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/ui/gtdialogs.cpp" line="55"/>
<location filename="../../scribus/ui/gtdialogs.cpp" line="78"/>
<source>Choose the importer to use</source>
<translation>Escoller o importador</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/gtdialogs.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/gtdialogs.cpp" line="66"/>
<source>Choose the importer to use for %1 file:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/gtdialogs.cpp" line="68"/>
<source>Choose the importer to use:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/gtdialogs.cpp" line="90"/>
<source>Remember association</source>
<translation>Lembrar a asociación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/gtdialogs.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/gtdialogs.cpp" line="92"/>
<source>Remember the file extension - importer association and do not ask again to select an importer for files of this type.</source>
<translation>Lembrar a asociación extensión de ficheiro - importador e non preguntar máis para escoller un importador para ficheiros deste tipo.</translation>
</message>
41864,7 → 41946,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smfontfeaturesbase.ui" line="70"/>
<source>Discretionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Discrecional</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/smfontfeaturesbase.ui" line="89"/>