Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 22951 → Rev 22952

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.gl.ts
14415,21 → 14415,21
<context>
<name>PageItem_NoteFrame</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="23"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="24"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="79"/>
<source>Endnote frame </source>
<translation>Moldura de nota final </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="23"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="24"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="79"/>
<source>Footnote frame </source>
<translation>Moldura de nota a rodapé </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="29"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="30"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="85"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_noteframe.cpp" line="148"/>
<source>No Style</source>
<translation>Sen estilo</translation>
</message>
16117,6 → 16117,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="523"/>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1896"/>
<source>More</source>
<translation>Máis</translation>
</message>
16580,6 → 16581,11
<translation>Non se introduciu ningunha etiqueta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1577"/>
<source>%1 image(s) displayed, %2 image(s) filtered</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1758"/>
<source>Image still loading</source>
<translation>A imaxe aínda se está a cargar</translation>
16630,6 → 16636,11
<translation>Non se escolleu ningunha imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.cpp" line="1888"/>
<source>Hide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/picbrowser/picturebrowser.ui" line="482"/>
<source>Go to Page</source>
<translation>Ir á páxina</translation>
29662,7 → 29673,7
<translation>A buscar tipos de letra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4164"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4163"/>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation>Non se gardaron as mudanzas realizadas no documento e pediu volver atrás. Desexa continuar?</translation>
</message>
30256,31 → 30267,31
<translation>hasdropcap ha de ser 0 ou 1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="139"/>
<source>Cannot have an empty char style name.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Un nome de estilo de carácter non pode estar baleiro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="148"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="149"/>
<source>Specified font is not available.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="157"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="158"/>
<source>Specified fill color is not available in document.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="162"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="163"/>
<source>Specified stroke color is not available in document.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="274"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.cpp" line="279"/>
<source>Specified color is not available in document.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
31004,12 → 31015,12
<translation>Importador de PUB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3337"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3336"/>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Está tentando importar máis páxinas das que hai dispoñíbeis no documento actual contando a partir da páxina activa.&lt;/p&gt;Escolla unha destas opcións:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Crear&lt;/b&gt; as páxinas que falten&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Importar&lt;/b&gt; páxinas até a derradeira&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancelar&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18078"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18076"/>
<source>Unacceptable settings for note style</source>
<translation>Opcións inaceptábeis para o estilo de notas</translation>
</message>
34870,64 → 34881,64
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="298"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16429"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16427"/>
<source>Document</source>
<translation>Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="555"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="553"/>
<source>Background</source>
<translation>Fondo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11369"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11367"/>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation>Non posíbel eliminar o elemento en uso</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11369"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11367"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation>O elemento %1 está a ser modificado no Editor de artigos. Cancelarase a operación de eliminación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11972"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11970"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Algúns obxectos están bloqueados.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11968"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11966"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Desbloquear todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11969"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11967"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation>&amp;Saltar os obxectos bloqueados</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1054"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1052"/>
<source>An error occurred while opening ICC profiles, color management is not enabled.</source>
<translation>Produciuse un erro ao abrir os perfís ICC; non se activa a xestión das cores.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1063"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16018"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1061"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16016"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>A axustar as cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9027"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9025"/>
<source>remove direct paragraph formatting</source>
<translation>eliminar o formato directo do parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9496"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9494"/>
<source>remove direct char formatting</source>
<translation>eliminar o formato directo de carácter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13572"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13570"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
34938,7 → 34949,7
Rotación: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13607"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13605"/>
<source>Number of rows: %1
Number of columns: %2
Horizontal gap: %3
34946,36 → 34957,36
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14812"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14867"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15000"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14810"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14865"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14998"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupo%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1639"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1637"/>
<source>Imported </source>
<comment>Prefix of imported default style</comment>
<translation>Importado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16445"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16443"/>
<source>File %1 autosaved</source>
<translation>O ficheiro %1 foi gardado automaticamente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17703"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17741"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17701"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17739"/>
<source>No Style</source>
<translation>Sen estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18072"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="18070"/>
<source>%1 note style has document as range and provide same numbering style as set %2</source>
<translation>O estilo de notas %1 ten documento como intervalo e fornece o mesmo estilo de numeración que o conxunto %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11276"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11274"/>
<source>Do you really want to clear the content of all selected frames?</source>
<translation>Desexa realmente limpar o contido de todas as molduras seleccionadas?</translation>
</message>
34993,7 → 35004,7
<translation>A ler o portarretallos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3506"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3505"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Erro fatal</translation>
</message>
35004,7 → 35015,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="808"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3342"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3341"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Importar</translation>
</message>
35036,43 → 35047,43
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2185"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2225"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3819"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4268"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4343"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4500"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8690"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3818"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4267"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4342"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4499"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8689"/>
<source>Ready</source>
<translation>Preparado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3165"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3283"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3915"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3164"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3282"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3914"/>
<source>Open</source>
<translation>Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3304"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3303"/>
<source>Importing Pages...</source>
<translation>A importar páxina(s)...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3335"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3334"/>
<source>Import Page(s)</source>
<translation>Importar páxina(s)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3381"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3380"/>
<source>Import done</source>
<translation>Importado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3385"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3384"/>
<source>Found nothing to import</source>
<translation>Non se atopou nada que importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3459"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3458"/>
<source>File does not exist on the specified path :
%1</source>
<translation>Non existe o ficheiro na ruta especificada:
35079,41 → 35090,41
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3507"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3506"/>
<source>File %1 is not in an acceptable format</source>
<translation>O ficheiro %1 non está nun formato aceptábel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3551"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3550"/>
<source>Loading...</source>
<translation>A cargar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3717"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3716"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> substituíuse por: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3747"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3746"/>
<source>(converted)</source>
<translation>(convertido)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4106"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4105"/>
<source>Filename and Path for Image</source>
<translation>Nome de ficheiro e ruta da imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4106"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4105"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation>Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4198"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4263"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7126"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7288"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7302"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4197"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4262"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7125"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7287"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7301"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>Non é posíbel escribir o ficheiro:
35120,25 → 35131,25
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4248"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5293"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7117"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4247"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5292"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7116"/>
<source>Save As</source>
<translation>Gardar como</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4277"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4276"/>
<source>Saving...</source>
<translation>A gardar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4406"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6978"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4405"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6977"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>O Scribus detectou algúns erros. Considere utilizar o Comprobador pré-voo para corrixilos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4441"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4440"/>
<source>Printing...</source>
<translation>A imprimir...</translation>
</message>
35145,50 → 35156,50
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1102"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2254"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4445"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7094"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8454"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4444"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7093"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8453"/>
<source>Document</source>
<translation>Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4488"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4487"/>
<source>Printing failed!</source>
<translation>Non foi posíbel imprimir!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4579"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4578"/>
<source>Cannot Cut In-Use Item</source>
<translation>Non é posíbel recortar un elemento en uso</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4579"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4578"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled</source>
<translation>O elemento %1 está a ser modificado no Editor de Artigos. Cancelarase a operación de recortar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5225"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5224"/>
<source>About Qt</source>
<translation>Sobre Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5238"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5237"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation>Manual do Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6329"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6328"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Tamaño:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6329"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6328"/>
<source>Size</source>
<translation>Tamaño</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6724"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6723"/>
<source>An error occurred while opening monitor profile.
Former monitor profile will be used.</source>
<translation>Houbo un erro ao abrir o perfil do monitor.
35195,7 → 35206,7
Empregarase o perfil do monitor anterior.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7061"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7060"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation>O Scribus detectou algúns erros.
35202,7 → 35213,7
Considere utilizar o Comprobador pré-voo para corrixilos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7159"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7158"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Detectáronse algúns erros
35209,33 → 35220,33
Considere utilizar o Comprobador pré-voo para corrixilos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7284"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7283"/>
<source>-Page%1</source>
<translation>-Páxina%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7858"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7857"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Algúns obxectos están bloqueados.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7854"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7853"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation>B&amp;loquear todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7316"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7315"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<translation>Localice o seu visor de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7855"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7854"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Desbloquear todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4025"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8889"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4024"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8888"/>
<source>Do you really want to replace your existing image?</source>
<translation>Pretende substituír a imaxe existente?</translation>
</message>
35265,22 → 35276,22
<translation>Pegar recente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4246"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4245"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz);;All Files (*)</source>
<translation>Documentos (*.sla *.sla.gz);;Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3937"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3936"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Realmente pretende eliminar todo o texto?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3714"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3713"/>
<source>Some color profiles used by this document are not installed:</source>
<translation>Non están instalados algúns dos perfís de cores empregados por este documento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7117"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7116"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
35290,13 → 35301,13
<translation>A aplicar os atallos do usuario</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6760"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6759"/>
<source>Updating Images</source>
<translation>A actualizar as imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4196"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4261"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4195"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4260"/>
<source>Your document was saved to a temporary file and could not be moved:
%1</source>
<translation>O documento gardouse nun ficheiro temporal e non foi posíbel movelo:
35303,49 → 35314,49
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4552"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4551"/>
<source>Print engine initialization failed</source>
<translation>Fallou a inicialización do motor de impresión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3139"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3138"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Todos os formatos coñecidos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9167"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9242"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9166"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9241"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9167"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9242"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9166"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9241"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Entrada nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6935"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6934"/>
<source>Ghostscript is missing : PostScript Print Preview is not available</source>
<translation>Falta o Ghostscript: Non se dispón da previsualización do Postscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3490"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3489"/>
<source>Document is already opened</source>
<translation>O documento xa está aberto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3491"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3490"/>
<source>This document is already in use.You&apos;ll be switched into its window now.</source>
<translation>Xa se está a utilizar este documento. Pasará a esta xanela agora.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3508"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3507"/>
<source>The file may be damaged or may have been produced in a later version of Scribus.</source>
<translation>O ficheiro pode estar estragado ou pode ser que fose producido por unha versión posterior do Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7587"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7586"/>
<source>Editing Symbol: %1</source>
<translation>A editar símbolo: %1</translation>
</message>
35375,31 → 35386,31
<translation>Marcas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9593"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9592"/>
<source>Insert new </source>
<translation>Inserir nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9610"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9844"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9609"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9843"/>
<source>Anchor mark</source>
<translation>Marca de áncora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9618"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9857"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9617"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9856"/>
<source>Mark with &lt;%1&gt; variable text</source>
<translation>Marca co texto variábel &lt;%1&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9626"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9895"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9625"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9894"/>
<source>Mark to %1 item</source>
<translation>Marca ao elemento %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9636"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9916"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9635"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9915"/>
<source>Mark to %1 mark</source>
<translation>Marca á marca %1</translation>
</message>
35495,73 → 35506,73
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1298"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8686"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8685"/>
<source>X:</source>
<translation>X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1300"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8687"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8686"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5293"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5292"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files (*)</source>
<translation>Ficheiros de texto (*.txt);;Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6342"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6341"/>
<source>&amp;Language:</source>
<translation>&amp;Lingua:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6342"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6341"/>
<source>Language</source>
<translation>Idioma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7650"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7649"/>
<source>Editing Inline Item</source>
<translation>Edición de elemento na liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8556"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8555"/>
<source>The program %1 is missing or failed to open</source>
<translation>Falta o programa %1 ou deu fallo ó abrilo!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8680"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8679"/>
<source>Current zoom level</source>
<translation>Nivel actual da ampliación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8681"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8680"/>
<source>Zoom to 100%</source>
<translation>Ampliar ao 100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8682"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8681"/>
<source>Zoom out by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation>Alonxarse polo valor dos pasos das preferencias das Ferramentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8683"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8682"/>
<source>Zoom in by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation>Achegarse polo valor dos pasos das preferencias das Ferramentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8684"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8683"/>
<source>Select the current layer</source>
<translation>Seleccionar a capa actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8685"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8684"/>
<source>Select the current unit</source>
<translation>Seleccionar a unidade actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9826"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9825"/>
<source>Edit %1</source>
<translation>Editar %1</translation>
</message>
35576,7 → 35587,7
<translation>%1 seleccionados</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3341"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3340"/>
<source>C&amp;reate</source>
<translation>C&amp;rear</translation>
</message>