Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 23307 → Rev 23308

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.gl.ts
3449,7 → 3449,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="274"/>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
<source>Enable 'soft proofing' of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation>Activar «probas virtuais» de como se imprimirán as cores do seu documento,
baseadas no perfil de impresora escollido.</translation>
4019,17 → 4019,22
<context>
<name>CanvasMode_EyeDropper</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="169"/>
<source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
<translation>A cor seleccionada non existe no conxunto de cores do documento. Escriba un nome para esta cor nova.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="172"/>
<source>Color Not Found</source>
<translation>Non se atopou a cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="172"/>
<source>RGB %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="176"/>
<source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
<translation>O nome escollido xa existe. Escriba un nome diferente para esta cor nova.</translation>
</message>
5057,7 → 5062,7
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'Sans Serif'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;table border=&quot;0&quot; style=&quot;-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;&quot;&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td style=&quot;border: none;&quot;&gt;
9351,7 → 9356,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/import/idml_old/importidml.cpp" line="66"/>
<source>Imports Adobe Indesign&apos;s idml packages into Scribus
<source>Imports Adobe Indesign's idml packages into Scribus
converting Indesign objects into scribus pageitems; not all are supported in Scribus, but all those supported are being imported here</source>
<translation>Importa os paquetes de idml do Indesign da Adobe no Scribus
convertendo os obxectos de Indesign en elementos de páxina de scribus; non todos son recoñecidos polo Scribus, mais todos os recoñecidos impórtanse aquí</translation>
10126,7 → 10131,7
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="325"/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p, li { white-space: pre-wrap; }&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Separe as páxinas cunha vírgula, os intervalos cun guión, p.ex. 1,4,9-11 para obter as páxinas 1,4,9,10,11.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
15465,7 → 15470,7
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'Sans Serif'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-weight:600;&quot;&gt;Attention:&lt;/span&gt; This script file contains code which &lt;span style=&quot; font-style:italic;&quot;&gt;might harm &lt;/span&gt;your system.&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;You should only permit execution of this script if you are sure that it comes from a trustworthy source. &lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
15487,7 → 15492,7
<source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;DejaVu Sans&apos;; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:'DejaVu Sans'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Sans Serif&apos;;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
21597,8 → 21602,8
<translation>O tempo antes do comezo do redimensionamento ou do movemento permite que haxa un pequeno retardo entre o teu click e a realización da operación, para así evitar movementos involuntarios. Isto pode ser útil en relación coas opcións de sensibilidade do rato, ou temas de accesibilidade relacionados cos ratos ergonómicos, o tablero táctil ou co movemento de bonecas e mans.</translation>
</message>
<message>
<source></source>
<translation></translation>
<source/>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_userinterfacebase.ui" line="254"/>
22081,47 → 22086,47
<context>
<name>PropertiesPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="813"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="809"/>
<source>Properties</source>
<translation>Propiedades</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="815"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="811"/>
<source>X, Y, &amp;Z</source>
<translation>X, Y, &amp;Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="817"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="813"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation>&amp;Forma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="818"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="814"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation>&amp;Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="819"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="815"/>
<source>&amp;Colors</source>
<translation>&amp;Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="820"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="816"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>A&amp;grupar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="821"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="817"/>
<source>&amp;Transparency</source>
<translation>&amp;Transparencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="822"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="818"/>
<source>T&amp;able</source>
<translation>T&amp;áboa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="816"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="812"/>
<source>Drop Shadow</source>
<translation>Sombra</translation>
</message>
23024,17 → 23029,17
<translation>Forma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="74"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="61"/>
<source>Choose the shape of frame...</source>
<translation>Escoller a forma da moldura...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="64"/>
<source>...</source>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="84"/>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="71"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation>&amp;Editar...</translation>
</message>
25447,7 → 25452,7
<translation>Gardar como</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/gtgettext.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/gtgettext.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/scgtplugin.cpp" line="85"/>
<location filename="../../scribus/util_formats.cpp" line="329"/>
<source>All Files (*)</source>
25615,7 → 25620,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="83"/>
<location filename="../../scribus/gtgettext.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/gtgettext.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/scgtplugin.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/util_formats.cpp" line="282"/>
<source>All Supported Formats</source>
29229,11 → 29234,11
without a document to operate on.
- If you do not pass a frame name to a function that requires one,
the function will use the currently selected frame, if any, or
raise a NoValidObjectError if it can&apos;t find anything to operate
raise a NoValidObjectError if it can't find anything to operate
on.
- Many functions will raise WrongFrameTypeError if you try to use them
on a frame type that they do not make sense with. For example, setting
the text color on a graphics frame doesn&apos;t make sense, and will result
the text color on a graphics frame doesn't make sense, and will result
in this exception being raised.
- Errors resulting from calls to the underlying Python API will be
passed through unaltered. As such, the list of exceptions thrown by
29240,7 → 29245,7
any function as provided here and in its docstring is incomplete.
 
Details of what exceptions each function may throw are provided on the
function&apos;s documentation, though as with most Python code this list
function's documentation, though as with most Python code this list
is not exhaustive due to exceptions from called functions.
</source>
<translation>Módulo da interface de Python para Scribus