Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 23792 → Rev 23793

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.gl.ts
237,9 → 237,9
<translation>Refactorización do código para o deseño do texto, o novo modelo de caixas e a disposición do texto CTL, Oman House do equipo Open Source Technology:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="438"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="594"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="661"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="437"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="593"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="660"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation>Non foi posíbel abrir o ficheiro %1. Comprobe o directorio de instalación ou o sitio web do Scribus para información sobre %1.</translation>
</message>
2452,138 → 2452,138
<context>
<name>Annota</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="46"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="53"/>
<source>Annotation Properties</source>
<translation>Propiedades da anotación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="83"/>
<source>Text</source>
<translation>Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="84"/>
<source>Link</source>
<translation>Ligazón</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="85"/>
<source>External Link</source>
<translation>Ligazón externa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="86"/>
<source>External Web-Link</source>
<translation>Ligazón-web externa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="149"/>
<source>Destination</source>
<translation>Destino</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="196"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="213"/>
<source> pt</source>
<translation> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="206"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>Pos-&amp;X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="445"/>
<source>Open</source>
<translation>Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="88"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Tipo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="153"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="160"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>Cam&amp;biar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="180"/>
<source>&amp;Page:</source>
<translation>&amp;Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="215"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>Pos-&amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="445"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="155"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="162"/>
<source>Export absolute Filename</source>
<translation>Exportar o nome absoluto do ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="123"/>
<source>Options</source>
<translation>Opcións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="128"/>
<source>Icon:</source>
<translation>Icona:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="130"/>
<source>Note</source>
<translation>Nota</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
<source>Comment</source>
<translation>Comentario</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="132"/>
<source>Key</source>
<translation>Clave</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="133"/>
<source>Help</source>
<translation>Axuda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="134"/>
<source>NewParagraph</source>
<translation>Novo parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="135"/>
<source>Paragraph</source>
<translation>Parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="136"/>
<source>Insert</source>
<translation>Inserir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="137"/>
<source>Cross</source>
<translation>Cruz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="138"/>
<source>Circle</source>
<translation>Círculo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="136"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="143"/>
<source>Annotation is Open</source>
<translation>A anotación está aberta</translation>
</message>
13469,7 → 13469,7
<name>OutlinePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="465"/>
<location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1493"/>
<source>Element</source>
<translation>Elemento</translation>
</message>
13479,23 → 13479,23
<translation>O nome «%1» non é único.&lt;br/&gt;Escolla outro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1289"/>
<location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1279"/>
<source>Page </source>
<translation>Páxina </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1373"/>
<source>Free Objects</source>
<translation>Obxectos libres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1502"/>
<location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1492"/>
<source>Outline</source>
<translation>Esquema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="456"/>
<location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1494"/>
<source>Filter:</source>
<translation>Filtro:</translation>
</message>
13520,13 → 13520,13
<translation>Bloqueado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1222"/>
<location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1212"/>
<location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1308"/>
<source>Layer: &quot;</source>
<translation>Capa: &quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1148"/>
<location filename="../../scribus/ui/outlinepalette.cpp" line="1138"/>
<source>Inline Frame</source>
<translation>Moldura na liña</translation>
</message>
13703,17 → 13703,17
<translation>Faltan os códecs de texto «UTF-16» e «ISO-10646-UCS-2» desta construción de Qt; non é posíbel exportar a pdf</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3535"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3536"/>
<source>Page:</source>
<translation>Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3545"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="3546"/>
<source>Date:</source>
<translation>Data:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10339"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="10341"/>
<source>Failed to embed the PDF file : %1.
Please disable experimental PDF and PS embedding and try again.</source>
<translation>Non foi posíbel incorporar o ficheiro PDF: %1.
13720,27 → 13720,27
Desactive a incorporación de PDF e PS experimental e ténteo de novo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11517"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11519"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation>Non foi posíbel cargar unha imaxe: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11522"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11524"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation>Non foi posíbel escribir unha imaxe: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11527"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11529"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation>Non foi posíbel cargar unha máscara de imaxe: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11532"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11534"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation>Non hai memoria dabondo para procesar unha imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11512"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="11514"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation>Produciuse un erro de escrita; comprobe o espazo de que dispón o disco</translation>
</message>
13754,179 → 13754,6
</message>
</context>
<context>
<name>PrintPreview</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="84"/>
<source>Print Preview</source>
<translation>Previsualización da impresión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="311"/>
<source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
<translation>Fornece unha previsualización da impresión usando simulacións de tintas xenéricas CMYK no canto de cores RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="123"/>
<source>Display Trans&amp;parency</source>
<translation>Mostrar a trans&amp;parencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="128"/>
<source>&amp;Display CMYK</source>
<translation>&amp;Mostrar CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="244"/>
<source>&amp;Under Color Removal</source>
<translation>Eliminación da cor &amp;inferior (UCR)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="141"/>
<source>Separation Name</source>
<translation>Nome da separación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="152"/>
<source>Cyan</source>
<translation>Cián</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="159"/>
<source>Magenta</source>
<translation>Maxenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="166"/>
<source>Yellow</source>
<translation>Amarelo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="173"/>
<source>Black</source>
<translation>Preto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="226"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Configuración da previsualización</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="260"/>
<source>Scaling:</source>
<translation>Escala:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="288"/>
<source>Print...</source>
<translation>Imprimir...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="312"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation>Un xeito de apagar algunhas das sombras en gris compostas de ciano, amarelo e maxenta e usar negro no seu lugar. A UCR afecta fundamentalmente ás partes das imaxes que teñen tons neutros e/ou escuros preto do gris. Cando se usa pode mellorar a impresión dalgunhas imaxes, aínda que é preciso experimentar segundo cada caso. A UCR reduce a posibilidade dun exceso de saturación coas tintas CMY.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="285"/>
<source>Close</source>
<translation>Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="1144"/>
<source>File</source>
<translation>Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="118"/>
<source>Enable &amp;Antialiasing</source>
<translation>Activar &amp;antialias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="272"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation>Axustar á largura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="273"/>
<source>Fit to Height</source>
<translation>Axustar á altura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="274"/>
<source>Fit to Page</source>
<translation>Axustar á páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="309"/>
<source>Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation>Fornece unha visualización máis agradábel das fontes Type 1, TrueType, OpenType, EPS, PDF e gráficos vectoriais na previsualización, a costa dunha lixeira demora na presentación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="112"/>
<source>Display Settings</source>
<translation>Configuración da exhibición</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="232"/>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation>Reflectir a(s) páxina(s) horizontalmente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="235"/>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation>Reflectir a(s) páxina(s) verticalmente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="241"/>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation>Imprimir en escala de grises</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="247"/>
<source>Convert Spot Colors</source>
<translation>Converter en manchas de cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="314"/>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation>Permite que as manchas de cor se convertan en cores compostas. A non ser que pretenda imprimir manchas de cor nunha imprenta comercial será preferíbel que deixe isto seleccionado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="238"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation>Arrimar ás marxes da impresora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="194"/>
<source>Display Ink Coverage</source>
<translation>Mostrar a extensión da tinta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="202"/>
<source>Threshold:</source>
<translation>Limiar:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="205"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="210"/>
<source>None</source>
<translation>Ningún</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="310"/>
<source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later.</source>
<translation>Mostra a transparencia e os elementos transparentes do documento. Require Ghostscript 7.07 ou posterior.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="313"/>
<source>Resize the scale of the page</source>
<translation>Recalcular a escala da páxina</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PSLib</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1632"/>
13945,7 → 13772,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="520"/>
<source>Failed to openfile for writing : %1</source>
<source>Failed to open file for writing : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
20978,7 → 20805,7
<translation>Permite que as manchas de cor se convertan en cores compostas. A non ser que pretenda imprimir manchas de cor nunha imprenta comercial, será preferíbel que deixe isto seleccionado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_printer.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/prefs_printer.cpp" line="62"/>
<source>File</source>
<translation>Ficheiro</translation>
</message>
21728,85 → 21555,85
<context>
<name>PrintDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="316"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="504"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="583"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="85"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="320"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="508"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="587"/>
<source>File</source>
<translation>Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="95"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="366"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="471"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="530"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="370"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="534"/>
<source>All</source>
<translation>Todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="95"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="471"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="529"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="533"/>
<source>Cyan</source>
<translation>Cián</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="95"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="471"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="528"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="532"/>
<source>Magenta</source>
<translation>Maxenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="95"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="471"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="527"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="531"/>
<source>Yellow</source>
<translation>Amarelo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="96"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="471"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="526"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="530"/>
<source>Black</source>
<translation>Negro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="401"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="405"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation>Imprimir a pá&amp;xina actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="306"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="364"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="310"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="368"/>
<source>Print Normal</source>
<translation>Imprimir normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="387"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="391"/>
<source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation>Ficheiros PostScript (*.ps);;Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="325"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="329"/>
<source>Failed to retrieve printer settings</source>
<translation>Non foi posíbel averiguar a configuración da impresora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="105"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="109"/>
<source>Inside:</source>
<translation>Interior:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="106"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="110"/>
<source>Outside:</source>
<translation>Exterior:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="387"/>
<location filename="../../scribus/ui/printdialog.cpp" line="391"/>
<source>Save As</source>
<translation>Gardar como</translation>
</message>
22129,6 → 21956,179
</message>
</context>
<context>
<name>PrintPreview</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="84"/>
<source>Print Preview</source>
<translation type="unfinished">Previsualización da impresión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="112"/>
<source>Display Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="118"/>
<source>Enable &amp;Antialiasing</source>
<translation type="unfinished">Activar &amp;antialias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="123"/>
<source>Display Trans&amp;parency</source>
<translation type="unfinished">Mostrar a trans&amp;parencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="128"/>
<source>&amp;Display CMYK</source>
<translation type="unfinished">&amp;Mostrar CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="141"/>
<source>Separation Name</source>
<translation type="unfinished">Nome da separación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="152"/>
<source>Cyan</source>
<translation type="unfinished">Cián</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="159"/>
<source>Magenta</source>
<translation type="unfinished">Maxenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="166"/>
<source>Yellow</source>
<translation type="unfinished">Amarelo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="173"/>
<source>Black</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="194"/>
<source>Display Ink Coverage</source>
<translation type="unfinished">Mostrar a extensión da tinta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="202"/>
<source>Threshold:</source>
<translation type="unfinished">Limiar:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="205"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="210"/>
<source>None</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="226"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation type="unfinished">Configuración da previsualización</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="232"/>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation type="unfinished">Reflectir a(s) páxina(s) horizontalmente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="235"/>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation type="unfinished">Reflectir a(s) páxina(s) verticalmente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="238"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation type="unfinished">Arrimar ás marxes da impresora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="241"/>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation type="unfinished">Imprimir en escala de grises</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="244"/>
<source>&amp;Under Color Removal</source>
<translation type="unfinished">Eliminación da cor &amp;inferior (UCR)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="247"/>
<source>Convert Spot Colors</source>
<translation type="unfinished">Converter en manchas de cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="260"/>
<source>Scaling:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="272"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished">Axustar á largura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="273"/>
<source>Fit to Height</source>
<translation type="unfinished">Axustar á altura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="274"/>
<source>Fit to Page</source>
<translation type="unfinished">Axustar á páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="285"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="288"/>
<source>Print...</source>
<translation type="unfinished">Imprimir...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="309"/>
<source>Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation type="unfinished">Fornece unha visualización máis agradábel das fontes Type 1, TrueType, OpenType, EPS, PDF e gráficos vectoriais na previsualización, a costa dunha lixeira demora na presentación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="310"/>
<source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later.</source>
<translation type="unfinished">Mostra a transparencia e os elementos transparentes do documento. Require Ghostscript 7.07 ou posterior.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="311"/>
<source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
<translation type="unfinished">Fornece unha previsualización da impresión usando simulacións de tintas xenéricas CMYK no canto de cores RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="312"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="unfinished">Un xeito de apagar algunhas das sombras en gris compostas de ciano, amarelo e maxenta e usar negro no seu lugar. A UCR afecta fundamentalmente ás partes das imaxes que teñen tons neutros e/ou escuros preto do gris. Cando se usa pode mellorar a impresión dalgunhas imaxes, aínda que é preciso experimentar segundo cada caso. A UCR reduce a posibilidade dun exceso de saturación coas tintas CMY.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="313"/>
<source>Resize the scale of the page</source>
<translation type="unfinished">Recalcular a escala da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="314"/>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/printpreview.cpp" line="1158"/>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Ficheiro</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette.cpp" line="752"/>
33151,7 → 33151,7
<name>ScAnnot</name>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="14"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="66"/>
<source>Field Properties</source>
<translation>Propiedades do campo</translation>
</message>
33229,7 → 33229,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="234"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="112"/>
<source>Thin</source>
<translation>Delgado</translation>
</message>
33236,13 → 33236,13
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="239"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="470"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="112"/>
<source>Normal</source>
<translation>Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="244"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="112"/>
<source>Wide</source>
<translation>Largo</translation>
</message>
33471,7 → 33471,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="903"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1387"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1385"/>
<source>None</source>
<comment>action</comment>
<translation>Ningunha</translation>
33478,32 → 33478,32
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="908"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1387"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1434"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1385"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1432"/>
<source>JavaScript</source>
<translation>JavaScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="913"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1387"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1385"/>
<source>Go To</source>
<translation>Ir a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="918"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1388"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1386"/>
<source>Submit Form</source>
<translation>Enviar o formulario</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="923"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1388"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1386"/>
<source>Reset Form</source>
<translation>Limpar o formulario</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="928"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1388"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1386"/>
<source>Import Data</source>
<translation>Importar datos</translation>
</message>
33514,37 → 33514,37
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="1007"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1367"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1365"/>
<source>Mouse Up</source>
<translation>Rato soltado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="1012"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1367"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1365"/>
<source>Mouse Down</source>
<translation>Rato premido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="1017"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1367"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1365"/>
<source>Mouse Enter</source>
<translation>Entrar co rato</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="1022"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1368"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1366"/>
<source>Mouse Exit</source>
<translation>Saír co rato</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="1027"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1368"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1366"/>
<source>On Focus</source>
<translation>Co foco</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="1032"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1368"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1366"/>
<source>On Blur</source>
<translation>On Blur</translation>
</message>
33595,8 → 33595,8
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="1101"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="1108"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="236"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="240"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="237"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="241"/>
<source> pt</source>
<translation> pt</translation>
</message>
33828,47 → 33828,47
<translation>Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="449"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="450"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="451"/>
<source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
<translation>Ignórase a bandeira para PDF 1.3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="451"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="452"/>
<source>Enter a comma separated list of fields here</source>
<translation>Introducir aquí unha lista de campos separados por vírgulas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="452"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="453"/>
<source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
<translation>É preciso, como mínimo, a icona de normal para usar iconas en botóns</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="574"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="606"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="631"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1599"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="572"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="604"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="629"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1596"/>
<source>Open</source>
<translation>Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="575"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="573"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
<translation>Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="607"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="632"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="605"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="630"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
<translation>Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="752"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="750"/>
<source>Example:</source>
<translation>Exemplo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1416"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1414"/>
<source>Selection Change</source>
<translation>Modificación da selección</translation>
</message>
33875,12 → 33875,12
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="229"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="594"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1433"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1431"/>
<source>None</source>
<translation>Ningunha</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1599"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1596"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>Ficheiros en PDF (*.pdf);;Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
33891,7 → 33891,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.ui" line="933"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1388"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="1386"/>
<source>Named</source>
<translation>Chamado</translation>
</message>
33901,262 → 33901,262
<translation>Nome de acción</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="250"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="251"/>
<source>First Page</source>
<translation>Primeira páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="251"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
<source>Previous Page</source>
<translation>Páxina anterior</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="252"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="253"/>
<source>Next Page</source>
<translation>Páxina seguinte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="253"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="254"/>
<source>Last Page</source>
<translation>Última páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="255"/>
<source>Go Back</source>
<translation>Recuar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="255"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="256"/>
<source>Go Forward</source>
<translation>Avanzar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="256"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="257"/>
<source>Go Back Doc</source>
<translation>Recuar no documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="257"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="258"/>
<source>Go Forward Doc</source>
<translation>Avanzar no documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="258"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="259"/>
<source>Go To Page</source>
<translation>Ir á páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="259"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="260"/>
<source>Actual Size</source>
<translation>Tamaño real</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="261"/>
<source>Fit Page</source>
<translation>Axustar á páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="262"/>
<source>Fit Width</source>
<translation>Axustar á largura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="262"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="263"/>
<source>Fit Height</source>
<translation>Axustar á altura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="263"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="264"/>
<source>Fit Visible</source>
<translation>Axustar ao visíbel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="264"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="265"/>
<source>Single Page</source>
<translation>Páxina única</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="265"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="266"/>
<source>Two Pages</source>
<translation>Dúas páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="266"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="267"/>
<source>One Column</source>
<translation>Unha columna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="268"/>
<source>Two Columns</source>
<translation>Dúas columnas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="268"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="269"/>
<source>Zoom View In</source>
<translation>Achegarse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="270"/>
<source>Zoom View Out</source>
<translation>Alonxarse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="271"/>
<source>Zoom To</source>
<translation>Ampliación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="271"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="272"/>
<source>Print</source>
<translation>Imprimir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="272"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="273"/>
<source>Close</source>
<translation>Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="273"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="274"/>
<source>Quit</source>
<translation>Saír</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="274"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="275"/>
<source>General Prefs</source>
<translation>Preferencias xerais</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="276"/>
<source>General Info</source>
<translation>Información Xeral</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="276"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="277"/>
<source>Page Setup</source>
<translation>Configuración da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="277"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="278"/>
<source>Full Screen</source>
<translation>Páxina completa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="278"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="279"/>
<source>Show/Hide Bookmarks</source>
<translation>Mostrar/Agochar os marcadores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="279"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="280"/>
<source>Show/Hide Thumbnails</source>
<translation>Mostrar/Agochar as miniaturas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="280"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="281"/>
<source>Show/Hide Toolbar Editing</source>
<translation>Mostrar/Agochar a barra de ferramentas Editar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="281"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="282"/>
<source>Show/Hide Toolbar Commenting</source>
<translation>Mostrar/Agochar a barra de ferramentas Comentarios</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="282"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="283"/>
<source>Show/Hide Toolbar Edit</source>
<translation>Mostrar/Agochar a barra de ferramentas Editar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="283"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="284"/>
<source>Show/Hide Toolbar File</source>
<translation>Mostrar/Agochar a barra de ferramentas Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="284"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="285"/>
<source>Show/Hide Toolbar Find</source>
<translation>Mostrar/Agochar a barra de ferramentas Atopar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="286"/>
<source>Show/Hide Toolbar Forms</source>
<translation>Mostrar/Agochar a barra de ferramentas Formularios</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="286"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="287"/>
<source>Show/Hide Toolbar Measuring</source>
<translation>Mostrar/Agochar a barra de ferramentas Medidas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="288"/>
<source>Show/Hide Toolbar Data</source>
<translation>Mostrar/Agochar a barra de ferramentas Datos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="289"/>
<source>Show/Hide Toolbar Page Display</source>
<translation>Mostrar/Agochar a barra de ferramentas Mostrar Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="289"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="290"/>
<source>Show/Hide Toolbar Navigation</source>
<translation>Mostrar/Agochar a barra de ferramentas Navegación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="290"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="291"/>
<source>Show/Hide Toolbar Print Production</source>
<translation>Mostrar/Agochar a barra de ferramentas Produción de Impresión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="292"/>
<source>Show/Hide Toolbar Redaction</source>
<translation>Mostrar/Agochar a barra de ferramentas Redacción</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="292"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="293"/>
<source>Show/Hide Toolbar Basic Tools</source>
<translation>Mostrar/Agochar a barra de ferramentas Ferramentas Básicas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="293"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="294"/>
<source>Show/Hide Toolbar Tasks</source>
<translation>Mostrar/Agochar a barra de ferramentas Tarefas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="294"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="295"/>
<source>Show/Hide Toolbar Typewriter</source>
<translation>Mostrar/Agochar a barra de ferramentas Máquina de Escribir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="296"/>
<source>Show/Hide Articles</source>
<translation>Mostrar/Agochar os artigos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="296"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="297"/>
<source>Show/Hide File Attachment</source>
<translation>Mostrar/Agochar anexo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="298"/>
<source>Show/Hide Annot Manager</source>
<translation>Mostrar/Agochar o xestor de anotacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="298"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="299"/>
<source>Show/Hide Fields</source>
<translation>Mostrar/Agochar os campos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="299"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="300"/>
<source>Show/Hide Optional Content</source>
<translation>Mostrar/Agochar o contido opcional</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="300"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="301"/>
<source>Show/Hide Model Tree</source>
<translation>Mostrar/Agochar a árbore de modelos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="301"/>
<location filename="../../scribus/ui/annot.cpp" line="302"/>
<source>Show/Hide Signatures</source>
<translation>Mostrar/Agochar as sinaturas</translation>
</message>
34541,7 → 34541,7
<context>
<name>Scribus13Format</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2676"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2647"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Copia nº %1 de </translation>
</message>
34822,7 → 34822,7
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4401"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4558"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6826"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8753"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8745"/>
<source>Ready</source>
<translation>Preparado</translation>
</message>
34893,9 → 34893,9
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4257"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4322"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7158"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7320"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7334"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7150"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7312"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7326"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>Non é posíbel escribir o ficheiro:
34904,7 → 34904,7
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4307"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5361"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7149"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7141"/>
<source>Save As</source>
<translation>Gardar como</translation>
</message>
34915,7 → 34915,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4464"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7018"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7010"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>O Scribus detectou algúns erros. Considere utilizar o Comprobador pré-voo para corrixilos</translation>
</message>
34928,8 → 34928,8
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1183"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="2335"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4503"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7126"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8486"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7118"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8478"/>
<source>Document</source>
<translation>Documento</translation>
</message>
34977,7 → 34977,7
Empregarase o perfil do monitor anterior.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7093"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7085"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation>O Scribus detectou algúns erros.
34984,7 → 34984,7
Considere utilizar o Comprobador pré-voo para corrixilos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7191"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7183"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Detectáronse algúns erros
34991,33 → 34991,33
Considere utilizar o Comprobador pré-voo para corrixilos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7316"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7308"/>
<source>-Page%1</source>
<translation>-Páxina%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7890"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7882"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Algúns obxectos están bloqueados.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7886"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7878"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation>B&amp;loquear todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7348"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7340"/>
<source>Locate your PDF viewer</source>
<translation>Localice o seu visor de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7887"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7879"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Desbloquear todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4081"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8952"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8944"/>
<source>Do you really want to replace your existing image?</source>
<translation>Pretende substituír a imaxe existente?</translation>
</message>
35062,7 → 35062,7
<translation>Non están instalados algúns dos perfís de cores empregados por este documento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7149"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7141"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
35095,14 → 35095,14
<translation>Todos os formatos coñecidos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9231"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9309"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9223"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9301"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9231"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9309"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9223"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9301"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Entrada nova</translation>
</message>
35122,7 → 35122,7
<translation>O ficheiro pode estar estragado ou pode ser que fose producido por unha versión posterior do Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7619"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7611"/>
<source>Editing Symbol: %1</source>
<translation>A editar símbolo: %1</translation>
</message>
35152,31 → 35152,31
<translation>Marcas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9654"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9646"/>
<source>Insert new </source>
<translation>Inserir nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9671"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9899"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9663"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9891"/>
<source>Anchor mark</source>
<translation>Marca de áncora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9679"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9912"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9671"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9904"/>
<source>Mark with &lt;%1&gt; variable text</source>
<translation>Marca co texto variábel &lt;%1&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9687"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9950"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9679"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9942"/>
<source>Mark to %1 item</source>
<translation>Marca ao elemento %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9697"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9971"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9689"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9963"/>
<source>Mark to %1 mark</source>
<translation>Marca á marca %1</translation>
</message>
35277,13 → 35277,13
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1379"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8749"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8741"/>
<source>X:</source>
<translation>X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="1381"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8750"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8742"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
35308,47 → 35308,47
<translation>Idioma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7682"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7674"/>
<source>Editing Inline Item</source>
<translation>Edición de elemento na liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8600"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8592"/>
<source>The program %1 is missing or failed to open</source>
<translation>Falta o programa %1 ou deu fallo ó abrilo!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8743"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8735"/>
<source>Current zoom level</source>
<translation>Nivel actual da ampliación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8744"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8736"/>
<source>Zoom to 100%</source>
<translation>Ampliar ao 100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8745"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8737"/>
<source>Zoom out by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation>Alonxarse polo valor dos pasos das preferencias das Ferramentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8746"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8738"/>
<source>Zoom in by the stepping value in Tools preferences</source>
<translation>Achegarse polo valor dos pasos das preferencias das Ferramentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8747"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8739"/>
<source>Select the current layer</source>
<translation>Seleccionar a capa actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8748"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8740"/>
<source>Select the current unit</source>
<translation>Seleccionar a unidade actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9881"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9873"/>
<source>Edit %1</source>
<translation>Editar %1</translation>
</message>