Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 24085 → Rev 24086

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.gl.ts
23383,13 → 23383,13
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="92"/>
<source>Text flow around frame shape</source>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="58"/>
<source>Text flow around frame disabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="58"/>
<source>Text flow around frame disabled</source>
<location filename="../../scribus/ui/propertiespalette_shapebase.ui" line="92"/>
<source>Text flow around frame shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
31264,7 → 31264,7
<translation>&lt;p&gt;Está tentando importar máis páxinas das que hai dispoñíbeis no documento actual contando a partir da páxina activa.&lt;/p&gt;Escolla unha destas opcións:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Crear&lt;/b&gt; as páxinas que falten&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Importar&lt;/b&gt; páxinas até a derradeira&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancelar&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17850"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17859"/>
<source>Unacceptable settings for note style</source>
<translation>Opcións inaceptábeis para o estilo de notas</translation>
</message>
35069,7 → 35069,7
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="242"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16312"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16321"/>
<source>Document</source>
<translation>Documento</translation>
</message>
35079,27 → 35079,27
<translation>Fondo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11099"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11108"/>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation>Non posíbel eliminar o elemento en uso</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11099"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11108"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation>O elemento %1 está a ser modificado no Editor de artigos. Cancelarase a operación de eliminación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11704"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11713"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation>Algúns obxectos están bloqueados.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11700"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11709"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation>&amp;Desbloquear todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11701"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="11710"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation>&amp;Saltar os obxectos bloqueados</translation>
</message>
35110,7 → 35110,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="948"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="15993"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16002"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>A axustar as cores</translation>
</message>
35125,7 → 35125,7
<translation>eliminar o formato directo de carácter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13308"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13317"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
35136,7 → 35136,7
Rotación: %4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13343"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13352"/>
<source>Number of rows: %1
Number of columns: %2
Horizontal gap: %3
35144,14 → 35144,14
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13463"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="13472"/>
<source>Copied %1 items on %2 pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14709"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14764"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14918"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14718"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14773"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14927"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupo%1</translation>
</message>
35162,18 → 35162,18
<translation>Importado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16328"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16337"/>
<source>File %1 autosaved</source>
<translation>O ficheiro %1 foi gardado automaticamente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17477"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17516"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17486"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17525"/>
<source>No Style</source>
<translation>Sen estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17844"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17853"/>
<source>%1 note style has document as range and provide same numbering style as set %2</source>
<translation>O estilo de notas %1 ten documento como intervalo e fornece o mesmo estilo de numeración que o conxunto %2</translation>
</message>