Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 24120 → Rev 24121

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.gl.ts
14187,8 → 14187,8
<translation>Símbolo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7415"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7416"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7411"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="7412"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Copiar de</translation>
</message>
31264,7 → 31264,7
<translation>&lt;p&gt;Está tentando importar máis páxinas das que hai dispoñíbeis no documento actual contando a partir da páxina activa.&lt;/p&gt;Escolla unha destas opcións:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Crear&lt;/b&gt; as páxinas que falten&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Importar&lt;/b&gt; páxinas até a derradeira&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancelar&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17859"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17881"/>
<source>Unacceptable settings for note style</source>
<translation>Opcións inaceptábeis para o estilo de notas</translation>
</message>
31780,7 → 31780,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="53"/>
<source>Autosaved files are automatically saved versions of a document that was opened in a previous Scribus session.</source>
<translation>Os ficheiros gardados automaticamente son versións gardadas automaticamente dun documento que foi aberto nunha sesión de Scribus anterior.</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/recoverdialog.cpp" line="99"/>
35069,7 → 35069,7
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="242"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16321"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16343"/>
<source>Document</source>
<translation>Documento</translation>
</message>
35110,7 → 35110,7
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="948"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16002"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16024"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>A axustar as cores</translation>
</message>
35151,7 → 35151,7
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14718"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14773"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14927"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="14932"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupo%1</translation>
</message>
35162,18 → 35162,18
<translation>Importado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16337"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="16359"/>
<source>File %1 autosaved</source>
<translation>O ficheiro %1 foi gardado automaticamente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17486"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17525"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17508"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17547"/>
<source>No Style</source>
<translation>Sen estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17853"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="17875"/>
<source>%1 note style has document as range and provide same numbering style as set %2</source>
<translation>O estilo de notas %1 ten documento como intervalo e fornece o mesmo estilo de numeración que o conxunto %2</translation>
</message>
36000,27 → 36000,27
<translation>Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10367"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10363"/>
<source>Print: </source>
<translation>Imprimir: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10369"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10365"/>
<source>Enabled</source>
<translation>Activado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10371"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="10367"/>
<source>Disabled</source>
<translation>Desactivado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3151"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3169"/>
<source>Cannot Convert In-Use Item</source>
<translation>Non é posíbel converter o elemento en uso</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3151"/>
<location filename="../../scribus/scribusview.cpp" line="3169"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The convert to outlines operation for this item will be skipped</source>
<translation>O elemento %1 está a ser modificado no Editor de Artigos. Saltarase a operación de conversión deste elemento a siluetas</translation>
</message>