Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 24193 → Rev 24194

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.gl.ts
7495,30 → 7495,30
<context>
<name>ExportBitmap</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="212"/>
<source>File exists. Overwrite?</source>
<translation>Xa existe un ficheiro con ese nome. Substitúese?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="212"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="213"/>
<source>exists already. Overwrite?</source>
<translation>xa existe. Substitúese?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="198"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="227"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="228"/>
<source>Save as Image</source>
<translation>Gardar como imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="198"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="200"/>
<source>Insufficient memory for this image size.</source>
<translation>Non hai memoria dabondo para este tamaño de imaxe.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="227"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="228"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="229"/>
<source>Error writing the output file(s).</source>
<translation>Houbo un erro ao escribir o(s) ficheiro(s) de saída.</translation>
</message>
7531,12 → 7531,12
<translation>Tod&amp;as as páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="129"/>
<source>Change the output directory</source>
<translation>Mudar o directorio de saída</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="128"/>
<source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
<translation>Directorio de saída - o lugar no que almacenar as imaxes.
7543,17 → 7543,17
O nome do ficheiro de exportación será «nomedodocumento-númerodepáxina.tipodeficheiro»</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="81"/>
<source>Choose an Export Directory</source>
<translation>Escolle un directorio para exportar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
<source>Export only the current page</source>
<translation>Exportar só a páxina actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
<source>Available export formats</source>
<translation>Formatos de exportación dispoñíbeis</translation>
</message>
7619,17 → 7619,17
<translation>Inte&amp;rvalo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
<source>Export a range of pages</source>
<translation>Exportar un intervalo de páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
<source>Export all pages</source>
<translation>Exportar todas as páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
<source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
<translation>Resolución das imaxes
7641,7 → 7641,7
<translation>&amp;Tamaño:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
<source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
<translation>Tamaño das Imaxes. 100% sen cambios, 200% para dúas veces maior, etc.</translation>
</message>
7651,12 → 7651,12
<translation>Tamaño da imaxe en píxeles</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
<source>The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
<translation>Relación de compresión das imaxes - 100% é nada de compresión, 0% é a máis alta. En caso de dúbida, empregue «Automática»</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
<source>Automatic</source>
<translation>Automática</translation>
</message>
7676,17 → 7676,17
<translation>Sen fondo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="130"/>
<source>Don&apos;t export Page Background</source>
<translation>Non exportar o fondo da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
<source>Create a range of pages</source>
<translation>Crear un intervalo de páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number</source>
16955,23 → 16955,23
<translation>Exporta as páxinas seleccionadas como imaxes de mapa de bits.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="131"/>
<source>Save as Image</source>
<translation>Gardar como imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="152"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="153"/>
<source>Export successful</source>
<translation>Exportación correcta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="126"/>
<source>The target location %1 must be an existing directory</source>
<translation>O lugar de destino %1 ha de ser un directorio existente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/plugins/export/pixmapexport/export.cpp" line="132"/>
<source>The target location %1 must be writable</source>
<translation>O lugar de destino %1 hase de poder escribir</translation>
</message>