Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 18405 → Rev 18406

<
/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.pl_PL.ts
0,0 → 1,57133
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="pl_PL">
<context>
<name></name>
<message>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
 
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
</message>
<message>
<source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple
 
Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.
 
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
</message>
<message>
<source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
 
Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.
 
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
</message>
<message>
<source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.
 
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
 
Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.
 
deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.
 
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
</message>
<message>
<source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
 
Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.
 
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
</message>
<message>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
 
Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
</message>
<message>
<source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
 
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
 
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.
 
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
BUTTONOPT_DEFAULT Pressing enter presses this button.
BUTTONOPT_ESCAPE Pressing escape presses this button.
 
Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
&apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
 
Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
<translation type="obsolete">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
 
Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
może zawierać proste formatowanie HTML.
 
Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków
zaczynają się od 1.
 
Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
BUTTONOPT_DEFAULT Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
BUTTONOPT_ESCAPE Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.
 
Przykłady użycia:
wynik = messageBox(&apos;Skrypt przerwał działanie&apos;,
&apos;Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.&apos;,
ICON_ERROR)
wynik = messageBox(&apos;Małpy!&apos;, &apos;Coś poszło nie tak! &lt;i&gt;Czy to była małpa?&lt;/i&gt;&apos;,
ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
 
Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</translation>
</message>
<message>
<source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
 
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
<translation type="obsolete">valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.
 
Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
</message>
<message>
<source>closeDoc()
 
Closes the current document without prompting to save.
 
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
<translation type="obsolete">closeDoc()
 
Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.
 
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
</message>
<message>
<source>haveDoc() -&gt; bool
 
Returns true if there is a document open.
</source>
<translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
 
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
</message>
<message>
<source>openDoc(&quot;name&quot;)
 
Opens the document &quot;name&quot;.
 
May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
<translation type="obsolete">openDoc(&quot;nazwa&quot;)
 
Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.
 
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<source>saveDoc()
 
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.
 
If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
<translation type="obsolete">saveDoc()
 
Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.
 
Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
</message>
<message>
<source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).
 
May raise ScribusError if the save fails.
</source>
<translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)
 
Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot;
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)
 
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
</message>
<message>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
<translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Ustawia marginesy dokumentu: Lewy(lr), Prawy(rr), Górny(tr) i Dolny(br),
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>setUnit(type)
 
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
 
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
<translation type="obsolete">setUnit(typ)
 
Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot;
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type&gt;.
 
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
</message>
<message>
<source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
 
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
<translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)
 
Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
ze stałych UNIT_* :
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
</message>
<message>
<source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
 
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
<translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)
 
Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
<translation type="obsolete">setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)
 
Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
aby pierwsza strona była po lewej stronie, jako drugi parametr podaj FIRSTPAGELEFT,
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
</message>
<message>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
 
Zwraca grubość linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
 
Zwraca wartość cieniowania koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
<translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
 
Zwraca styl zakończenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy zakończeń:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
</message>
<message>
<source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
<translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
 
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
</message>
<message>
<source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFillShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
 
Zwraca wartość cieniowania koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getImageScale([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Zwraca krotkę (x, y) zawierającą wartości skalowania ramki graficznej &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getImageName([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Zwraca nazwę pliku dla obrazka w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
<translation type="obsolete">getSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (szerokość,wysokość)
 
Zwraca krotkę (szerokość, wysokość) z rozmiarami obiektu &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony
obiekt. Rozmiar podany jest w aktualnych jednostkach miary dokumentu.
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
<translation type="obsolete">getRotation([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
 
Zwraca obrót obiektu &quot;nazwa&quot;. Wartość obrotu wyrażona jest w stopniach, obrót zgodny
z ruchem wskazówek zegara ma wartość dodatnią.Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getAllObjects() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
<translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list
 
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
</message>
<message>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])
 
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
</message>
<message>
<source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; na nową pozycję. Współrzędne pozycji wyrażone są
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Jeśli obiekt
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
</message>
<message>
<source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
 
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">sizeObject(szerokość, wysokość [, &quot;nazwa&quot;])
 
Zmienia rozmiar obiektu &quot;nazwa&quot; na podaną szerokość i wysokość.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
<translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Zwraca nazwę zaznaczonego obiektu. Jeśli podany zostanie &quot;nr&quot;, oznacza on numer
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
</message>
<message>
<source>selectionCount() -&gt; integer
 
Returns the number of selected objects.
</source>
<translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; integer
 
Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
</message>
<message>
<source>selectObject(&quot;name&quot;)
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
<translation type="obsolete">selectObject(&quot;nazwa&quot;)
 
Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
</message>
<message>
<source>deselectAll()
 
Deselects all objects in the whole document.
</source>
<translation type="obsolete">deselectAll()
 
Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
</message>
<message>
<source>groupObjects(list)
 
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
<translation type="obsolete">groupObjects(list)
 
Grupuje obiekty podane w liście &quot;list&quot;. Parametr &quot;list&quot; musi zawierać nazwy
obiektów, które mają być zgrupowane. Jeśli lista nie zostanie podana, zostaną
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
</message>
<message>
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
<translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;nazwa&quot;)
 
Znosi grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
 
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
<translation type="obsolete">scaleGroup(wsp [,&quot;nazwa&quot;])
 
Skaluje grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Wartości większe niż 1 powiększają grupę,
wartości mniejsze niż 1 zmniejszają ją, np. wartość 0,5 skaluje grupę do 50% jej oryginalnego
rozmiaru, wartość 1,5 skaluje grupę do 150% oryginalnego rozmiaru. Wartość współczynnika
&quot;wsp&quot; musi być większa niż 0. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
zaznaczony obiekt.
 
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
</message>
<message>
<source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="obsolete">loadImage(&quot;nazwa_pliku&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
 
Wczytuje obrazek &quot;nazwa_pliku&quot; do ramki graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
 
Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
</message>
<message>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje współczynniki skalowania obrazkowi w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Liczba 1 oznacza 100%.
 
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
</message>
<message>
<source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
<translation type="obsolete">lockObject([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
 
Zabezpiecza obiekt &quot;nazwa&quot;, jeśli nie jest zabezpieczony bądź odbezpiecza go,
jeśli jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
</message>
<message>
<source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">isLocked([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
 
Zwraca true, jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
 
May raise WrongFrameTypeError.
</source>
<translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;zaznaczenie&gt;
 
Przypisuje opcji skalowania do rozmiaru zaznaczonej lub podanej ramki graficznej wartość `scaletoframe&apos;.
Jeśli podany zostanie parametr `proportional&apos;, opcji zachowywania tej samej skali w poziomie i w pionie
przypisana zostanie wartość &apos;proportional&apos;.
Oba parametry `scaletoframe&apos; i `proportional&apos; zawierają wartości logiczne.
 
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError.</translation>
</message>
<message>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="obsolete">setRedraw(bool)
 
Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
</message>
<message>
<source>getFontNames() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
<translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list
 
Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych fontów.</translation>
</message>
<message>
<source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
<translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Zwraca obszerną informację o fontach. Jest to lista krotek zawierająca:
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), osadź w PS (1|0), plik fontu), (...), ... ]</translation>
</message>
<message>
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
 
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
<translation type="obsolete">renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Tworzy obrazek z podglądem fontu &quot;name&quot; z podanym wzorem &quot;sample&quot; tekstu
i w podanym rozmiarze &quot;size&quot;. Jeśli &quot;filename&quot; nie wynosi &quot;&quot;, obrazek zapisywany jest w pliku &quot;filename&quot;.
W innym przypadku dane obrazka zwracane są jako ciąg znaków. Opcjonalny argument &quot;format&quot;
definiuje format obrazka, dozwolony przez QPixmap.save(). Najczęsciej używane formaty
to PPM, JPEG, PNG i XPM.
 
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniony font nie zostanie znaleziony.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
</message>
<message>
<source>getLayers() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
<translation type="obsolete">getLayers() -&gt; list
 
Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
</message>
<message>
<source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;nazwa&quot;)
 
Ustawia warstę &quot;nazwa&quot; jako aktywną wartstwę.
 
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
</message>
<message>
<source>getActiveLayer() -&gt; string
 
Returns the name of the current active layer.
</source>
<translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string
 
Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
</message>
<message>
<source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;warstwa&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
 
Przenosi obiekt &quot;nazwa&quot; do warstwy &quot;warstwa&quot;. Warstwa ta musi istnieć.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
 
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warsta nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
</message>
<message>
<source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;warstwa&quot;, widoczna)
 
Zmienia widoczność warstwy &quot;warstwa&quot; na widoczną lub nie.
Jeśli widoczność ma wartość false, warstwa będzie niewidoczna.
 
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
</message>
<message>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
 
Zwraca informację, czy warstwa jest drukowalna. Wartość True oznacza, że warstwa
może być drukowana, wartość False oznacza, że drukowanie warstwy jest wyłączone.
 
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
</message>
<message>
<source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;warstwa&quot;)
 
Usuwa warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;. Nie usuwa nic, jeśli taka warstwa
nie istnieje albo jeśli warstwa ta jest jedyną warstwą dokumentu.
 
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
</message>
<message>
<source>createLayer(layer)
 
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
 
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">createLayer(warstwa)
 
Tworzy nową warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;.
 
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
</message>
<message>
<source>getGuiLanguage() -&gt; string
 
Returns a string with the -lang value.
</source>
<translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; string
 
Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
</message>
<message>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę.
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu,
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.
 
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createEllipse(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Tworzy nową elipsę na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne podaje się
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna
być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna przy
późniejszym odnoszeniu się do obiektu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, Scribus
sam utworzy taką nazwę.
 
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createImage(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Tworzy nową ramkę graficzną na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
podaje się w aktualnych jednostkach miary dokumentu. &quot;nazwa&quot; powinna być
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna aby
odnosić się do tego obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus utworzy
ją automatycznie.
 
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createText(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Tworzy nową ramkę tekstową na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot;
powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
utworzy ją automatycznie.
 
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Tworzy nową linię od punktu(x1, y1) do punktu(x2, y2) i zwraca jej nazwę.
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
utworzy ją automatycznie.
 
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createPolyLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Tworzy nową linię łamaną i zwraca jej nazwę. Punkty linii łamanej zapisane
są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
utworzy ją automatycznie.
 
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
</message>
<message>
<source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createPolygon(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Tworzy nowy wielokąt i zwraca jego nazwę. Creates a new polygon and returns its name.
Punkty wielokąta zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
Wymagane są co najmniej 3 punkty. Nie trzeba powtarzać punktu początkowego., aby zamknąć
wielokąt. Wielokąt jest zamykany automatycznie przez połączenie pierwszego i ostatniego punktu.
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
utworzy ją automatycznie.
 
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
</message>
<message>
<source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createBezierLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Tworzy nową krzywą Beziera i zwraca jej nazwę. Punkty krzywej Beziera
zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
W liście punktów x i y oznaczają współrzędne x i y punktu, a kx i ky
oznaczają punkt kontrolny krzywej. Współrzędne podawane są w aktualnej
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
Scribus utworzy ją automatycznie.
 
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
</message>
<message>
<source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
<translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Tworzy nową krzywą pathText przez połączenie ze sobą obiektu &quot;textbox&quot; i &quot;beziercurve&quot;
i zwraca jej nazwę. and returns its name. Współrzędne podawane są w aktualnej
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
Scribus utworzy ją automatycznie.
 
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
</message>
<message>
<source>deleteObject([&quot;name&quot;])
 
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
<translation type="obsolete">deleteObject([&quot;nazwa&quot;])
 
Usuwa obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
<translation type="obsolete">objectExists([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
 
Sprawdza, czy obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot; istnieje w dokumencie. Parametr &quot;nazwa&quot;
jest opcjonalny, jeśli nie zostanie podany, funkcja zwraca True, jeśli znajdzie jakiś
zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
<translation type="obsolete">setStyle(&quot;styl&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje &quot;styl&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
</message>
<message>
<source>getAllStyles() -&gt; list
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
<translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; list
 
Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
</message>
<message>
<source>currentPage() -&gt; integer
 
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
<translation type="obsolete">currentPage() -&gt; integer
 
Zwraca numer aktualnej strony. Numer stron liczone są od 1 w górę,
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
</message>
<message>
<source>redrawAll()
 
Redraws all pages.
</source>
<translation type="obsolete">redrawAll()
 
Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
</message>
<message>
<source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
 
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
 
May raise ScribusError if the save failed.
</source>
<translation type="obsolete">savePageAsEPS(&quot;nazwa&quot;)
 
Zapisuje aktualną stronę jako EPS w pliku &quot;nazwa&quot;.
 
Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
</message>
<message>
<source>deletePage(nr)
 
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="obsolete">deletePage(nr)
 
Usuwa podaną stronę. Nie robi nic, jeśli dokument zawiera tylko jedną stronę.
Numery stron zaczynają się od 1 niezależnie od tego, jaki pierszy numer jest
wyświetlany w dokumencie.
 
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
</message>
<message>
<source>pageCount() -&gt; integer
 
Returns the number of pages in the document.
</source>
<translation type="obsolete">pageCount() -&gt; integer
 
Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
</message>
<message>
<source>getHGuides() -&gt; list
 
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
<translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; list
 
Zwraca listę zawierającą pozycje poziomych linii pomocniczych. Wartości
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>setHGuides(list)
 
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
 
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
<translation type="obsolete">setHGuides(list)
 
Ustawia poziome linie pomocnicze. Podane parametry muszą być listą pozycji linii
pomocniczych w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.
 
Przykład: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # dodaje nowe linie nie usuwając istniejących
setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
</message>
<message>
<source>getVGuides()
 
See getHGuides.
</source>
<translation type="obsolete">getVGuides()
 
Zobacz getHGuides.</translation>
</message>
<message>
<source>setVGuides()
 
See setHGuides.
</source>
<translation type="obsolete">setVGuides()
 
Zobacz setHGuides.</translation>
</message>
<message>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
<translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; tuple
 
Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
</message>
<message>
<source>getPageItems() -&gt; list
 
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
<translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; list
 
Zwraca listę krotek z obiektami na aktualnej stronie. Składowe krotki to:
(nazwa, typ_obiektu, kolejność). Np. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Obrazek1&apos;, 2, 1)]
oznacza, że obiekt o nazwie &apos;Tekst1&apos; jest ramką tekstową (typ 4) i jest
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="obsolete">getPageMargins()
 
Zwraca marginesy strony jako krotkę (górny, lewy, prawy, dolny) w aktualnych
jednostkach. Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
</message>
<message>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="obsolete">setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
</message>
<message>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setFillColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje kolorowi wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;. &quot;kolor&quot; jest
nazwą jednego ze zdefiniowanych kolorów. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setLineColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje kolorowi obrysu obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
</message>
<message>
<source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineWidth(grubuść, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje grubość linii obiektowi &quot;nazwa&quot;. &quot;grubość&quot; musi mieścić się
w zakresie od 0.0 do 12.0 włącznie i podawana jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
 
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
 
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje cieniowaniu koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze)
do 100(pełna intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
 
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLineJoin(połączenie, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje połączeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;połączenie&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLineEnd(koniec, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje zakończeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;koniec&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLineStyle(styl, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.
 
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setFillShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje cieniowaniu koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresie od 0(najjaśniejsze) do 10(pełna
intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
zaznaczony obiekt.
 
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
 
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
<translation type="obsolete">setCornerRadius(promień, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje promieniowi zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;promień&quot;.
Promień podawany jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
 
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
</message>
<message>
<source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
<translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;styl&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
 
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
</message>
<message>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
 
Zwraca stopień pisma w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Zwraca nazwę fontu dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
 
Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa&apos; nie zostanie podana,
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek,
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
 
Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
 
Zwraca odstęp pomiędzy łamami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
 
Zwraca ilość łamów ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;).
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
 
May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
<translation type="obsolete">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; font &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
 
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie fontu.</translation>
</message>
<message>
<source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
 
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje nowy rozmiar fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
 
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru fontu poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.
 
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
 
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
<translation type="obsolete">setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje odstępowi między łamami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
 
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
<translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
 
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
</message>
<message>
<source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
 
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
<translation type="obsolete">setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych
w tym module - zobacz dir(scribus).
 
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
</message>
<message>
<source>deleteText([&quot;name&quot;])
 
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">deleteText([&quot;nazwa&quot;])
 
Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)
 
Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może
być połączona z żadną inną ramką tekstową.
 
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
</message>
<message>
<source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)
 
Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną
ze zobą połączone. tzn. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; zmieni się w &apos;a-&gt;c&apos;, jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)&apos;
 
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
</message>
<message>
<source>traceText([&quot;name&quot;])
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
<translation type="obsolete">traceText([&quot;nazwa&quot;])
 
Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="obsolete">isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Zwraca true jeśli ramka tekstowa &quot;name&quot; jest zakładką PDF.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
 
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
</message>
<message>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
</message>
<message>
<source>progressReset()
 
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
<translation type="obsolete">progressReset()
 
Wyzerowuje ustawienia linijki postępu Scribusa. Wywoływany przed użyciem
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
</message>
<message>
<source>progressTotal(max)
 
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
<translation type="obsolete">progressTotal(max)
 
Przypisuje maksymalnej ilości kroków linijki postępu wartość &quot;max&quot;.
Zobacz progressSet.</translation>
</message>
<message>
<source>progressSet(nr)
 
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
<translation type="obsolete">progressSet(nr)
 
Przypisuje pozycji linijki postępu wartość &quot;nr&quot;, będącą wartością względna odnoszącą się
do poprzednio przypisanej wartości progressTotal. Linijka postępu robi użytek z koncepcji
kroków: podaje się jej całkowitą liczbę kroków i liczbę kroków zakończonych do tego momentu,
a linijka postępu wyświetli procent zakończonych kroków. Można podać całkowitą liczbę kroków
używając progressTotal(). Aktualna ilość kroków przypisywana jest za pomocą progressSet().
Linijka postępu może być przewinięta do początku za pomocą progressReset().
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
</message>
<message>
<source>setCursor()
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
<translation type="obsolete">setCursor()
 
[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
</message>
<message>
<source>docChanged(bool)
 
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
<translation type="obsolete">docChanged(bool)
 
Włącza/wyłącza ikonę zapisu na pasku ikon Scribusa i punkt menu &quot;Zapisz&quot;. Warto włączyć
tę procedurę przy zmianie dokumentu, ponieważ Scribus nie zauważy automatycznie, kiedy
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>@default</name>
<message>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFontSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
 
Zwraca stopień pisma w punktach dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka
tekstowa zawiera jakiś zaznaczony tekst, zwracana jest wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego tekstu.
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
 
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich zdefiniowanych kolorów w danym dokumencie.
Jeśli nie jest aktualnie otwarty żaden dokument, zwrócona zostanie lista wszystkich domyślnych kolorów.</translation>
</message>
<message>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
 
Wyświetla okno dialogowe &quot;Nowy dokument&quot;. Tworzy nowy dokument, jeśli użytkownik zaakceptuje ustawienia. Nie tworzy dokumentu, jeśli użytkownik naciśnie na przycisk
&quot;Anuluj&quot;. Zwraca true, jeśli dokument zostanie utworzony.</translation>
</message>
<message>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFillColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Zwraca nazwę koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
Jeśli nie zostanie podana &quot;nazwa&quot;, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;nazwa&quot;])
 
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; o dx i dy w stosunku do aktualnej pozycji.
Odległości podawane są w aktualnych jednostkach miary dla danego dokumentu (zobacz
stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie wybrany obiekt.
Jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
</message>
<message>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="obsolete">setRedraw(bool)
 
Blokuje aktualizację widoku strony, kiedy bool = False, w innym przypadku aktualizowanie jest włączone.
Ta zmiana zachowa ważność po zakończeniu pracy skryptu, pamiętaj więc, aby wykonać
setRedraw(True) w finally: na samym dole skryptu.</translation>
</message>
<message>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Tworzy nowy prostokąt na aktualnej stronie i zwraca jego nazwę.
Współrzędne podaje się w aktualnych jednostkach miar dla danego dokumentu.
(zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu,
ponieważ będziesz potrzebował jej, aby przywoływać ten obiekt w przyszłości.
Jeśli nie zostanie podana, Scribus utworzy ją za ciebie.
 
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podasz nazwę, która już jest w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="obsolete">setGradientFill(typ, &quot;kolor1&quot;, cieniowanie1, &quot;kolor2&quot;, cieniowanie2, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje wypełnienie gradientem &quot;typ&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Opisy kolorów są
takie same jak dla setFillColor() i setFillShade(). Zobacz stałe dla
istniejących typów (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
</message>
<message>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Pisze &quot;string&quot; w linijce statusu Scribusa. Tekst ten
musi być łańcuchem znaków w kowoaniu UTF8 lub &apos;unicode&apos; (zalecane).</translation>
</message>
<message>
<source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFont([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Zwraca nazwę fontu dla ramki tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ta ramka tekstowa zawiera
zaznaczony tekst, zwrócona zostanie wartość przypisana do pierwszej litery zaznaczonego
tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty zaznaczony aktualnie obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getTextLength([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
 
Zwraca długość tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
Jeśli nazwa nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Zwraca tekst zawarty w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka ta zawiera
zaznaczony tekst, zostanie zwrócony tylko ten tekst. Zwracany jest cały tekst ramki,
a nie tylko jego widoczna część. Jeśli &quot;nazwa&apos; nie zostanie podana,
zostanie użyty zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">getAllText([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Zwraca tekst zawarty w ramce &quot;nazwa&quot; i wszystkie teksty z ramek,
które są połączone z tą ramką. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
zwrócony zostanie ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
 
Zwraca interlinię (&quot;leading&quot;) z ramki tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażoną w punktach.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; float
 
Zwraca odstęp pomiędzy łamami w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wyrażony w punktach.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getColumns([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
 
Zwraca ilość łamów ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">setText(&quot;teks&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Przypisuje ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; tekst łańcucha &quot;tekst&quot;.
Tekst musi być kodowany w UTF8, użyj np. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;).
Zobacz FAQ, aby poznać dalsze szczegóły. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
użyty zostanie aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
 
May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
<translation type="obsolete">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; font &quot;font&quot;. Jeśli ramka zawiera
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
 
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nie znajdzie fontu.</translation>
</message>
<message>
<source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
 
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setFontSize(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje nowy rozmiar fontowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. &quot;rozmiar&quot; traktowany jest
jako wartość w punktach. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko
ten tekst. &quot;rozmiar&quot; musi zawierać się w zakresie od 1 do 512. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
podana, zostanie użyty aktualnie wybrany obiekt.
 
Może zwrócić błąd ValueError dla rozmiaru fontu poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.
 
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineSpacing(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje interlinię (&quot;leading&quot;) wielkości &quot;rozmiar&quot; ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
&quot;rozmiar&quot; jest wartością w punktach. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
 
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli interlinia jest poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
<translation type="obsolete">setColumnGap(rozmiar, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje odstępowi między łamami w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;rozmiar&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
 
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli odstęp między szpaltami będzie poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
<translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje ilość kolumn w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; wartości liczby całkowitej &quot;nr&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
 
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli ilość kolumn nie wynosi przynajmniej 1.</translation>
</message>
<message>
<source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
 
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
<translation type="obsolete">setTextAlignment(wyrównanie, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje wyrównanie tekstu w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
&quot;wyrównanie&quot; powinno być jedną ze stałych ALIGN_ zdefiniowanych
w tym module - zobacz dir(scribus).
 
Może zwrócić błąd ValueError w przypadku podania błędnego wyrównania.</translation>
</message>
<message>
<source>deleteText([&quot;name&quot;])
 
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">deleteText([&quot;nazwa&quot;])
 
Usuwa cały tekst w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot;. Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst,
zostanie usunięty tylko zaznaczony tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje tekstowi w ramce tekstowej &quot;nazwa&quot; kolor &quot;kolor&quot;. Jeśli ramka zawiera
zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje &quot;kolor&quot; obrysu tekstu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie
podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje cieniowanie koloru tekstu w ramce &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
Jeśli ramka zawiera zaznaczony tekst, zostanie zmieniony tylko ten tekst.
&quot;cieniowaie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze) od 100
(pełna intensywność koloru). Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;nazwa_od&quot;, &quot;nazwa_do&quot;)
 
Łączy dwie ramki tekstowe. Ramka &quot;nazwa_od&quot; połączona zostanie z ramką
&quot;nazwa_do&quot;. Ramka docelowa musi być pustą ramką tekstową i nie może
być połączona z żadną inną ramką tekstową.
 
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
</message>
<message>
<source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;nazwa&quot;)
 
Usuń obiekt &quot;nazwa&quot; z połączonych ramek tekstowych. Jeśli ramka
znajduje się w środku łańcucha połączonych ramek, poprzednia i następna ramka zostaną
ze zobą połączone. tzn. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; zmieni się w &apos;a-&gt;c&apos;, jeśli wykonasz unlinkTextFrames(b)&apos;
 
Może zwrócić błąd ScribusException, jeśli ograniczenia dotyczące łączenia ramek nie zostaną dotrzymane.</translation>
</message>
<message>
<source>traceText([&quot;name&quot;])
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
<translation type="obsolete">traceText([&quot;nazwa&quot;])
 
Zamienia ramkę tekstową &quot;nazwa&quot; na krzywe. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">getColor(&quot;nazwa&quot;) -&gt; tuple
 
Zwraca krotkę (C, M, Y, K) zawierającą cztery składowe koloru &quot;nazwa&quot; w aktualnym dokumencie.
Jeśli nie jest otwarty żaden dokument, zwraca wartość koloru o tej nazwie z domyślnych kolorów.
 
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
</message>
<message>
<source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">changeColor(&quot;nazwa&quot;, c, m, y, k)
 
Zmienia kolor &quot;nazwa&quot; na podaną wartość CMYK. Wartość koloru definiuje się
za pomocą czterech komponentów c = Cyjan, m = Madżenta, y = Żółty i k = Czarny.
Komponetu koloru powinny mieścić się w zakresie od 0 do 255.
 
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
</message>
<message>
<source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.
 
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">deleteColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
 
Usuwa kolor &quot;nazwa&quot;. Każde wystąpienie tego koloru zastąpione zostanie
kolorem &quot;nowy&quot;. Jeśli kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie podany, użyty zostanie
kolor &quot;None&quot; czyli przezroczystość.
 
deleteColor zastępuje domyślne kolory, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
W takim przypadku, kolor &quot;nowy&quot; nie zostanie uwzględniony.
 
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
</message>
<message>
<source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">replaceColor(&quot;nazwa&quot;, &quot;nowy&quot;)
 
Każde wystąpienie koloru &quot;nazwa&quot; zastąpione zostanie kolorem &quot;nowy&quot;.
 
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli nazwa koloru nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podana błędna nazwa koloru.</translation>
</message>
<message>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
 
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. The default for both of the
opional parameters is False.
 
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
 
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
 
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
<translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; łańcuch z nazwą pliku
 
Wyświetla okienko dialogowe &quot;Otwórz plik&quot; z nagłówkiem &quot;caption&quot;. Pliki filtrowane są
według łańcucha &quot;filter&quot;. Można również podać domyślną nazwę pliku lub ścieżkę - jeśli nie chcesz
używać tego parametru, pozostaw pusty łancuch. Wartość &quot;haspreview&quot; równa True włącza mały
okienko podglądu wewnątrz okienka Wybierz Plik. Jeśli parametr &quot;issave&quot; równa się True, dialog
będzie się zachowywał jak dialog &quot;Zapisz jako&quot;, w innym przypadku zachowa się jak dialog &quot;Otwórz plik&quot;.
Domyślne ustawienie dla obu opcjonalnych parametrów to False.
 
Filtr &quot;filter&quot;, jeśli zostanie podany, przybiera formę &apos;komentarz (*.typ *.typ2 ...)&apos;,
przykładowo &apos;Obrazki (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
 
Zobacz opis dialogu QFileDialog w dokumentacji QT, aby poznać dalsze szczegóły na temat filtrów.
 
Przykład: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Przykład: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)</translation>
</message>
<message>
<source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
 
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
 
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.
 
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
BUTTONOPT_DEFAULT Pressing enter presses this button.
BUTTONOPT_ESCAPE Pressing escape presses this button.
 
Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
&apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
 
Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
<translation type="obsolete">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
 
Wyświetla okienko z tytułem &quot;caption&quot;, z informacją &quot;message&quot;, ikoną &quot;icon&quot;
oraz maksymalnie 3 przyciskami. Domyślnie okienko wyświetla się bez ikony i jednym
przyciskiem OK. Wymagane są jedynie argumenty &quot;caption&quot; i &quot;message&quot;, chociaż
podanie ikony i odpowiedniego przycisku jest bardzo zalecane. Argument &quot;message&quot;
może zawierać proste formatowanie HTML.
 
Zwraca numer przycisku naciśniętego przez użytkownika. Numery przycisków
zaczynają się od 1.
 
Parametry ikony i przycisku są predefiniowanymi stałymi opisanymi pod tymi samymi
nazwami w dokumentacji QT. Są to stałe BUTTON_* i ICON_* zdefiniowane w tym module.
Są również dwie specjalne stałe które mogą być binary-ORed ze stałymi przycisków:
BUTTONOPT_DEFAULT Wciśnięcie enter wciska ten przycisk.
BUTTONOPT_ESCAPE Wciśnięcie escape wciska ten przycisk.
 
Przykłady użycia:
wynik = messageBox(&apos;Skrypt przerwał działanie&apos;,
&apos;Ten skrypt działa tylko wtedy, kiedy zostanie zaznaczona ramka tekstowa.&apos;,
ICON_ERROR)
wynik = messageBox(&apos;Małpy!&apos;, &apos;Coś poszło nie tak! &lt;i&gt;Czy to była małpa?&lt;/i&gt;&apos;,
ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
 
Zdefiniowane stałe przycisków i ikon:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</translation>
</message>
<message>
<source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
 
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
<translation type="obsolete">valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Wyświetla zwykły dialog zapytania o łańcuch znaków i zwraca jego wartość jako łańcuch.
Parametry: tytuł okna, tekst w oknie i &apos;opcjonalna&apos; domyślna wartość.
 
Przykład: valueDialog(&apos;tytuł&apos;, &apos;tekst w oknie&apos;, &apos;opcjonalna&apos;)</translation>
</message>
<message>
<source>closeDoc()
 
Closes the current document without prompting to save.
 
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
<translation type="obsolete">closeDoc()
 
Zamyka aktualny dokument bez zapytania o potwierdzenie.
 
Może zwrócić błąd NoDocOpenError, jeśli żaden dokument nie będzie otwarty</translation>
</message>
<message>
<source>haveDoc() -&gt; bool
 
Returns true if there is a document open.
</source>
<translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
 
Zwraca true, jeśli znajdzie otwarty dokument.</translation>
</message>
<message>
<source>openDoc(&quot;name&quot;)
 
Opens the document &quot;name&quot;.
 
May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
<translation type="obsolete">openDoc(&quot;nazwa&quot;)
 
Otwiera dokument &quot;nazwa&quot;.
 
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli nie będzie mógł otworzyć dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<source>saveDoc()
 
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.
 
If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
<translation type="obsolete">saveDoc()
 
Zapisuje aktualny dokument pod jego aktualną nazwą, zwraca true jeśli zapis się powiedzie.
Jeśli dokument jeszcze nie został zapisany, może wyświetlić dialog zapisywania pliku.
 
Aktualnie nie ma możliwości pokazania, czy zapis się powiódł.</translation>
</message>
<message>
<source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).
 
May raise ScribusError if the save fails.
</source>
<translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;nazwa&quot;)
 
Zapisuje aktualny dokument pod nową nazwą &quot;nazwa&quot;
(która może być bezwględną lub względną ścieżką)
 
Może zwrócić błąd ScribusError, jeśli zapis się nie powiedzie.</translation>
</message>
<message>
<source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
 
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
<translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;opis&quot;) -&gt; bool
 
Przypisuje informacje o dokumencie. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Opis&quot;
to łańcuchy znaków.</translation>
</message>
<message>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
<translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Ustawia marginesy dokumentu: Lewy(lr), Prawy(rr), Górny(tr) i Dolny(br),
które podane są w jednostkach miar dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>setUnit(type)
 
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
 
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
<translation type="obsolete">setUnit(typ)
 
Zmienia jednostkę miary dokumentu. Możliwe wartości &quot;typu&quot;
są zdefiniowane jako stałe UNIT_&lt;type&gt;.
 
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie błędna jednostka.</translation>
</message>
<message>
<source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
 
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
<translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (stała jednostki Scribusa)
 
Zwraca jednostki miar dokumentu. Zwrócona wartość będzie jedną
ze stałych UNIT_* :
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
</message>
<message>
<source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
 
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
<translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;nazwa_pliku&quot;)
 
Wczytuje style akapitów z dokumentu Scribusa &quot;nazwa_pliku&quot; do aktualnego dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
<translation type="obsolete">setDocType(strony_widzące_się, pierwsza_strona_po_lewej)
 
Ustawia typ dokumentu. Aby uzyskać strony widzące się, podaj jako pierwszy parametr
FACINGPAGES, aby wyłączyć strony widzące się podaj NOFACINGPAGES. Jeśli chcesz,
aby pierwsza strona była po lewej stronie, jako drugi parametr podaj FIRSTPAGELEFT,
w innym przypadku podaj FIRSTPAGERIGHT.</translation>
</message>
<message>
<source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineColor([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Zwraca nazwę koloru linii objektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
 
Zwraca grubość linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
 
Zwraca wartość cieniowania koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
 
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
<translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
 
Zwraca styl połączenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy połączeń linii:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
</message>
<message>
<source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
<translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
 
Zwraca styl zakończenia linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Są następujące typy zakończeń:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
</message>
<message>
<source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
<translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (zobacz stałe)
 
Zwraca styl linii obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Stałe stylu linii to:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
</message>
<message>
<source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFillShade([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
 
Zwraca wartość cieniowania koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getImageScale([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Zwraca krotkę (x, y) zawierającą wartości skalowania ramki graficznej &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getImageName([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Zwraca nazwę pliku dla obrazka w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
<translation type="obsolete">getSize([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; (szerokość,wysokość)
 
Zwraca krotkę (szerokość, wysokość) z rozmiarami obiektu &quot;nazwa&quot;.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony
obiekt. Rozmiar podany jest w aktualnych jednostkach miary dokumentu.
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
<translation type="obsolete">getRotation([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; integer
 
Zwraca obrót obiektu &quot;nazwa&quot;. Wartość obrotu wyrażona jest w stopniach, obrót zgodny
z ruchem wskazówek zegara ma wartość dodatnią.Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getAllObjects() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
<translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; list
 
Zwraca listę zawierającą nazwy wszystkich obiektów na aktualnej stronie.</translation>
</message>
<message>
<source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Przesuwa obiekt &quot;nazwa&quot; na nową pozycję. Współrzędne pozycji wyrażone są
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). Jeśli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Jeśli obiekt
&quot;nazwa&quot; należy do grupy, zostanie przesunięta cała grupa.</translation>
</message>
<message>
<source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
 
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">rotateObject(obrót [, &quot;nazwa&quot;])
 
Obraca obiekt &quot;nazwa&quot; względnie o &quot;obrót&quot; stopni. Obiekt obracany jest wokół
punktu, który jest aktualnie wybrany jako środek obrotu - domyślnie środkiem
jest górny lewy róg przy zerowym obrocie. Wartości dodatnie oznaczają ruch
przeciwny do ruchu wskazówek zegara, jeśli używany jest domyśny środek obrotu.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
 
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">sizeObject(szerokość, wysokość [, &quot;nazwa&quot;])
 
Zmienia rozmiar obiektu &quot;nazwa&quot; na podaną szerokość i wysokość.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
<translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Zwraca nazwę zaznaczonego obiektu. Jeśli podany zostanie &quot;nr&quot;, oznacza on numer
zaznaczonego obiektu, tzn. 0 oznacza pierwszy wybrany obiekt, 1 drugi obiekt itd.</translation>
</message>
<message>
<source>selectionCount() -&gt; integer
 
Returns the number of selected objects.
</source>
<translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; integer
 
Zwraca ilość zaznaczonych obiektów.</translation>
</message>
<message>
<source>selectObject(&quot;name&quot;)
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
<translation type="obsolete">selectObject(&quot;nazwa&quot;)
 
Zaznacza obiekt &quot;nazwa&quot;.</translation>
</message>
<message>
<source>deselectAll()
 
Deselects all objects in the whole document.
</source>
<translation type="obsolete">deselectAll()
 
Usuwa zaznaczenie obiektu nazwa.</translation>
</message>
<message>
<source>groupObjects(list)
 
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
<translation type="obsolete">groupObjects(list)
 
Grupuje obiekty podane w liście &quot;list&quot;. Parametr &quot;list&quot; musi zawierać nazwy
obiektów, które mają być zgrupowane. Jeśli lista nie zostanie podana, zostaną
użyte aktualnie zaznaczone obiekty.</translation>
</message>
<message>
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
<translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;nazwa&quot;)
 
Znosi grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
 
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
<translation type="obsolete">scaleGroup(wsp [,&quot;nazwa&quot;])
 
Skaluje grupę, do której należy obiekt &quot;nazwa&quot;. Wartości większe niż 1 powiększają grupę,
wartości mniejsze niż 1 zmniejszają ją, np. wartość 0,5 skaluje grupę do 50% jej oryginalnego
rozmiaru, wartość 1,5 skaluje grupę do 150% oryginalnego rozmiaru. Wartość współczynnika
&quot;wsp&quot; musi być większa niż 0. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
zaznaczony obiekt.
 
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie podany błędny współczynnik.</translation>
</message>
<message>
<source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="obsolete">loadImage(&quot;nazwa_pliku&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
 
Wczytuje obrazek &quot;nazwa_pliku&quot; do ramki graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie
zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
 
Może zwrócić błąd May raise WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
</message>
<message>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje współczynniki skalowania obrazkowi w ramce graficznej &quot;nazwa&quot;. Jeśli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Liczba 1 oznacza 100%.
 
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką graficzną</translation>
</message>
<message>
<source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
<translation type="obsolete">lockObject([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
 
Zabezpiecza obiekt &quot;nazwa&quot;, jeśli nie jest zabezpieczony bądź odbezpiecza go,
jeśli jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Zwraca true, jeśli obiekt jest zabezpieczony. </translation>
</message>
<message>
<source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">isLocked([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
 
Zwraca true, jeśli obiekt &quot;nazwa&quot; jest zabezpieczony. Jeśli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>getFontNames() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
<translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list
 
Zwraca listę z nazwami wszystkich dostępnych fontów.</translation>
</message>
<message>
<source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
<translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Zwraca obszerną informację o fontach. Jest to lista krotek zawierająca:
[ (nazwę w Scribusie, rodzinę, prawdziwą nazwę, podzbiór (1|0), osadź w PS (1|0), plik fontu), (...), ... ]</translation>
</message>
<message>
<source>getLayers() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
<translation type="obsolete">getLayers() -&gt; list
 
Zwraca listę nazw wszystkich zdefiniowanych warstw.</translation>
</message>
<message>
<source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;nazwa&quot;)
 
Ustawia warstę &quot;nazwa&quot; jako aktywną wartstwę.
 
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa wartwy jest niedopuszczalna.</translation>
</message>
<message>
<source>getActiveLayer() -&gt; string
 
Returns the name of the current active layer.
</source>
<translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string
 
Zwraca nazwę aktualnej warstwy.</translation>
</message>
<message>
<source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;warstwa&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
 
Przenosi obiekt &quot;nazwa&quot; do warstwy &quot;warstwa&quot;. Warstwa ta musi istnieć.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
 
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warsta nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa jest niedopuszczalna.</translation>
</message>
<message>
<source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;warstwa&quot;, widoczna)
 
Zmienia widoczność warstwy &quot;warstwa&quot; na widoczną lub nie.
Jeśli widoczność ma wartość false, warstwa będzie niewidoczna.
 
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
</message>
<message>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
false the layer won&apos;t be printed.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;, drukowalna)
 
Przypisuje warstwie &quot;warstwa&quot; parametr &quot;drukowalna&quot;. Jeśli &quot;drukowalna&quot;
ma wartość false, wastwa nie będzie drukowana.
 
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna.</translation>
</message>
<message>
<source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;warstwa&quot;)
 
Usuwa warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;. Nie usuwa nic, jeśli taka warstwa
nie istnieje albo jeśli warstwa ta jest jedyną warstwą dokumentu.
 
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
</message>
<message>
<source>createLayer(layer)
 
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
 
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">createLayer(warstwa)
 
Tworzy nową warstwę o nazwie &quot;warstwa&quot;.
 
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
</message>
<message>
<source>getGuiLanguage() -&gt; string
 
Returns a string with the -lang value.
</source>
<translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; string
 
Zwraca łańcuch z wartością języka interfejsu -lang.</translation>
</message>
<message>
<source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createEllipse(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Tworzy nową elipsę na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne podaje się
w aktualnych jednostkach miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna
być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna przy
późniejszym odnoszeniu się do obiektu. Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, Scribus
sam utworzy taką nazwę.
 
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createImage(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Tworzy nową ramkę graficzną na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
podaje się w aktualnych jednostkach miary dokumentu. &quot;nazwa&quot; powinna być
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie ona potrzebna aby
odnosić się do tego obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus utworzy
ją automatycznie.
 
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createText(x, y, szerokość, wysokość, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Tworzy nową ramkę tekstową na aktualnej stronie i zwraca jej nazwę. Współrzędne
podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot;
powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
utworzy ją automatycznie.
 
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Tworzy nową linię od punktu(x1, y1) do punktu(x2, y2) i zwraca jej nazwę.
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
utworzy ją automatycznie.
 
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.</translation>
</message>
<message>
<source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createPolyLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Tworzy nową linię łamaną i zwraca jej nazwę. Punkty linii łamanej zapisane
są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
utworzy ją automatycznie.
 
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
</message>
<message>
<source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createPolygon(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Tworzy nowy wielokąt i zwraca jego nazwę. Creates a new polygon and returns its name.
Punkty wielokąta zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
Wymagane są co najmniej 3 punkty. Nie trzeba powtarzać punktu początkowego., aby zamknąć
wielokąt. Wielokąt jest zamykany automatycznie przez połączenie pierwszego i ostatniego punktu.
Współrzędne podawane są w aktualnej jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT).
&quot;nazwa&quot; powinna być jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna
w przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana, Scribus
utworzy ją automatycznie.
 
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
</message>
<message>
<source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createBezierLine(lista, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Tworzy nową krzywą Beziera i zwraca jej nazwę. Punkty krzywej Beziera
zapisane są w liście &quot;lista&quot; w następującej kolejności:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
W liście punktów x i y oznaczają współrzędne x i y punktu, a kx i ky
oznaczają punkt kontrolny krzywej. Współrzędne podawane są w aktualnej
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
Scribus utworzy ją automatycznie.
 
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
</message>
<message>
<source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
<translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;nazwa&quot;]) -&gt; string
 
Tworzy nową krzywą pathText przez połączenie ze sobą obiektu &quot;textbox&quot; i &quot;beziercurve&quot;
i zwraca jej nazwę. and returns its name. Współrzędne podawane są w aktualnej
jednostce miary dokumentu (zobacz stałe UNIT). &quot;nazwa&quot; powinna być
jednoznacznym identyfikatorem obiektu, ponieważ będzie potrzebna w
przyszłości, aby odnosić się do obiektu. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
Scribus utworzy ją automatycznie.
 
Może zwrócić błąd NameExistsError, jeśli podana nazwa jest już w użyciu.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli podana zostanie niewystarczająca ilość
punktów lub ilość wartości nie da się zgrupować w punkty bez pozostawiania reszty.</translation>
</message>
<message>
<source>deleteObject([&quot;name&quot;])
 
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
<translation type="obsolete">deleteObject([&quot;nazwa&quot;])
 
Usuwa obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
 
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
is not passed, text flow is toggled.
</source>
<translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;nazwa&quot; [, status])
 
Włącza/wyłącza właściowość &quot;Tekst opływa ramkę&quot; dla obiektu &quot;nazwa&quot;.
Wywołanie z użyciem parametrów &quot;nazwa&quot; (łańcuch) i opcjonalnego parametru
&quot;status&quot; (bool). Jeśli &quot;status&quot; nie zostanie podany, opływanie tekstu zostanie
przełączone.</translation>
</message>
<message>
<source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
<translation type="obsolete">objectExists([&quot;nazwa&quot;]) -&gt; bool
 
Sprawdza, czy obiekt o nazwie &quot;nazwa&quot; istnieje w dokumencie. Parametr &quot;nazwa&quot;
jest opcjonalny, jeśli nie zostanie podany, funkcja zwraca True, jeśli znajdzie jakiś
zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
<translation type="obsolete">setStyle(&quot;styl&quot; [, &quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje &quot;styl&quot; do obiektu &quot;nazwa&quot;. Jeśli nazwa nie zostanie podana,
styl zostanie przypisany do zaznaczonego obiektu.</translation>
</message>
<message>
<source>getAllStyles() -&gt; list
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
<translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; list
 
Zwraca listę nazw wszystkich stylów akapitu w aktualnym dokumencie.</translation>
</message>
<message>
<source>currentPage() -&gt; integer
 
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
<translation type="obsolete">currentPage() -&gt; integer
 
Zwraca numer aktualnej strony. Numer stron liczone są od 1 w górę,
niezależnie od tego, jaki pierwszy numer wyświetlany jest w dokumencie.</translation>
</message>
<message>
<source>redrawAll()
 
Redraws all pages.
</source>
<translation type="obsolete">redrawAll()
 
Aktualizuje wszystkie strony.</translation>
</message>
<message>
<source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
 
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
 
May raise ScribusError if the save failed.
</source>
<translation type="obsolete">savePageAsEPS(&quot;nazwa&quot;)
 
Zapisuje aktualną stronę jako EPS w pliku &quot;nazwa&quot;.
 
Może zwrócić błąd ScribusError, jest zapis się nie powiedzie.</translation>
</message>
<message>
<source>deletePage(nr)
 
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="obsolete">deletePage(nr)
 
Usuwa podaną stronę. Nie robi nic, jeśli dokument zawiera tylko jedną stronę.
Numery stron zaczynają się od 1 niezależnie od tego, jaki pierszy numer jest
wyświetlany w dokumencie.
 
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem</translation>
</message>
<message>
<source>gotoPage(nr)
 
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.
 
May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
<translation type="obsolete">gotoPage(nr)
 
Przesuwa stronę do numeru &quot;nr&quot; (tzn. przypisuje aktualnej stronie nr &quot;nr&quot;).
Zauważ, że gotoPage nie zmienia (aktualnie) strony, która wyświetlana jest
użytkownikowi, tylko ustala stronę, na której będzie operował skrypt.
 
Może zwrócić błąd IndexError, jeśli numer strony jest poza dopuszczalnym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<source>pageCount() -&gt; integer
 
Returns the number of pages in the document.
</source>
<translation type="obsolete">pageCount() -&gt; integer
 
Zwraca ilość stron w dokumencie.</translation>
</message>
<message>
<source>getHGuides() -&gt; list
 
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
<translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; list
 
Zwraca listę zawierającą pozycje poziomych linii pomocniczych. Wartości
podane są w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>setHGuides(list)
 
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
 
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
<translation type="obsolete">setHGuides(list)
 
Ustawia poziome linie pomocnicze. Podane parametry muszą być listą pozycji linii
pomocniczych w aktualnych jednostkach dokumentu - zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt;.
 
Przykład: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # dodaje nowe linie nie usuwając istniejących
setHGuides([90,250]) # całkowicie zastępuje istniejące linie</translation>
</message>
<message>
<source>getVGuides()
 
See getHGuides.
</source>
<translation type="obsolete">getVGuides()
 
Zobacz getHGuides.</translation>
</message>
<message>
<source>setVGuides()
 
See setHGuides.
</source>
<translation type="obsolete">setVGuides()
 
Zobacz setHGuides.</translation>
</message>
<message>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
<translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; tuple
 
Zwraca krotkę z wymiarami strony w aktualnych jednostkach dokumentu.
Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageMargins()</translation>
</message>
<message>
<source>getPageItems() -&gt; list
 
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
<translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; list
 
Zwraca listę krotek z obiektami na aktualnej stronie. Składowe krotki to:
(nazwa, typ_obiektu, kolejność). Np. [(&apos;Tekst1&apos;, 4, 0), (&apos;Obrazek1&apos;, 2, 1)]
oznacza, że obiekt o nazwie &apos;Tekst1&apos; jest ramką tekstową (typ 4) i jest
pierwszy w kolejności na stronie...</translation>
</message>
<message>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setFillColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje kolorowi wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;. &quot;kolor&quot; jest
nazwą jednego ze zdefiniowanych kolorów. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setLineColor(&quot;kolor&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje kolorowi obrysu obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;kolor&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. </translation>
</message>
<message>
<source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineWidth(grubuść, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje grubość linii obiektowi &quot;nazwa&quot;. &quot;grubość&quot; musi mieścić się
w zakresie od 0.0 do 12.0 włącznie i podawana jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
 
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli grubość linii będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
 
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje cieniowaniu koloru linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresio od 0 (najjaśniejsze)
do 100(pełna intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana,
zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
 
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLineJoin(połączenie, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje połączeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;połączenie&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
predefiniowane stałe dla połączeń linii - zobacz stałe JOIN_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLineEnd(koniec, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje zakończeniu linii obiektu &quot;nazwa&quot; styl &quot;koniec&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
predefiniowane stałe dla zakończeń linii - zobacz stałe CAP_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLineStyle(styl, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;.Jesli &quot;nazwa&quot;
nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt. Istnieją
predefiniowane stałe dla stylu linii - zobacz stałe LINE_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.
 
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setFillShade(cieniowanie, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje cieniowaniu koloru wypełnienia obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;cieniowanie&quot;.
&quot;cieniowanie&quot; musi być liczbą całkowitą w zakresie od 0(najjaśniejsze) do 10(pełna
intensywność koloru). Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie
zaznaczony obiekt.
 
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli cieniowanie będzie poza dozwolonym zakresem.</translation>
</message>
<message>
<source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
 
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
<translation type="obsolete">setCornerRadius(promień, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje promieniowi zaokrąglenia rogów obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;promień&quot;.
Promień podawany jest w punktach. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
 
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli promień będzie ujemny.</translation>
</message>
<message>
<source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
<translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;styl&quot;, [&quot;nazwa&quot;])
 
Przypisuje stylowi linii obiektu &quot;nazwa&quot; wartość &quot;styl&quot;. Jesli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie
użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
 
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli styl linii nie istnieje.</translation>
</message>
<message>
<source>progressReset()
 
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
<translation type="obsolete">progressReset()
 
Wyzerowuje ustawienia linijki postępu Scribusa. Wywoływany przed użyciem
nowej linijki postępu. Zobacz progressSet.</translation>
</message>
<message>
<source>progressTotal(max)
 
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
<translation type="obsolete">progressTotal(max)
 
Przypisuje maksymalnej ilości kroków linijki postępu wartość &quot;max&quot;.
Zobacz progressSet.</translation>
</message>
<message>
<source>progressSet(nr)
 
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
<translation type="obsolete">progressSet(nr)
 
Przypisuje pozycji linijki postępu wartość &quot;nr&quot;, będącą wartością względna odnoszącą się
do poprzednio przypisanej wartości progressTotal. Linijka postępu robi użytek z koncepcji
kroków: podaje się jej całkowitą liczbę kroków i liczbę kroków zakończonych do tego momentu,
a linijka postępu wyświetli procent zakończonych kroków. Można podać całkowitą liczbę kroków
używając progressTotal(). Aktualna ilość kroków przypisywana jest za pomocą progressSet().
Linijka postępu może być przewinięta do początku za pomocą progressReset().
[w oparciu o dokumentację QT firmy Trolltech]</translation>
</message>
<message>
<source>setCursor()
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
<translation type="obsolete">setCursor()
 
[BRAK WSPARCIA!] Ta funkcja może doprowadzić do niestabilności, na razie nie używaj jej.</translation>
</message>
<message>
<source>docChanged(bool)
 
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
<translation type="obsolete">docChanged(bool)
 
Włącza/wyłącza ikonę zapisu na pasku ikon Scribusa i punkt menu &quot;Zapisz&quot;. Warto włączyć
tę procedurę przy zmianie dokumentu, ponieważ Scribus nie zauważy automatycznie, kiedy
dokument zostanie zmieniony za pomocą skryptu.</translation>
</message>
<message>
<source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
 
May raise WrongFrameTypeError.
</source>
<translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;zaznaczenie&gt;
 
Przypisuje opcji skalowania do rozmiaru zaznaczonej lub podanej ramki graficznej wartość `scaletoframe&apos;.
Jeśli podany zostanie parametr `proportional&apos;, opcji zachowywania tej samej skali w poziomie i w pionie
przypisana zostanie wartość &apos;proportional&apos;.
Oba parametry `scaletoframe&apos; i `proportional&apos; zawierają wartości logiczne.
 
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError.</translation>
</message>
<message>
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
 
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
<translation type="obsolete">renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Tworzy obrazek z podglądem fontu &quot;name&quot; z podanym wzorem &quot;sample&quot; tekstu
i w podanym rozmiarze &quot;size&quot;. Jeśli &quot;filename&quot; nie wynosi &quot;&quot;, obrazek zapisywany jest w pliku &quot;filename&quot;.
W innym przypadku dane obrazka zwracane są jako ciąg znaków. Opcjonalny argument &quot;format&quot;
definiuje format obrazka, dozwolony przez QPixmap.save(). Najczęsciej używane formaty
to PPM, JPEG, PNG i XPM.
 
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli wymieniony font nie zostanie znaleziony.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli zostanie przekazany pusty parametr &quot;sample&quot; lub &quot;filename&quot;.</translation>
</message>
<message>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;warstwa&quot;) -&gt; bool
 
Zwraca informację, czy warstwa jest drukowalna. Wartość True oznacza, że warstwa
może być drukowana, wartość False oznacza, że drukowanie warstwy jest wyłączone.
 
Może zwrócić błąd NotFoundError, jeśli warstwa nie zostanie znaleziona.
Może zwrócić błąd ValueError, jeśli nazwa warstwy jest niedopuszczalna. </translation>
</message>
<message>
<source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Definiuje (toggle = 1) ramkę tekstową &quot;name&quot; jako zakładkę.
Jeśli nazwa &quot;name&quot; nie jest podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
 
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
</message>
<message>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="obsolete">isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Zwraca true jeśli ramka tekstowa &quot;name&quot; jest zakładką PDF.
Jeśli &quot;nazwa&quot; nie zostanie podana, zostanie użyty aktualnie zaznaczony obiekt.
 
Może zwrócić błąd WrongFrameTypeError, jeśli ramka docelowa nie jest ramką tekstową</translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="obsolete">getPageMargins()
 
Zwraca marginesy strony jako krotkę (górny, lewy, prawy, dolny) w aktualnych
jednostkach. Zobacz stałe UNIT_&lt;type&gt; i getPageSize().</translation>
</message>
<message>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="obsolete">Kopia %1 </translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="342"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Importowanie: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="345"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Analiza pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2348"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupa%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3448"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Generewanie obiektów</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>About</name>
<message>
<source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
<translation type="obsolete">Scribus - wersja %1
%2 %3</translation>
</message>
<message>
<source>Build-ID:</source>
<translation type="obsolete">Identyfikator kompilacji:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Wkład w rozwój programu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="182"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>&amp;O programie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="195"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>&amp;Autorzy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="209"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Tłumaczenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="220"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;Online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="259"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="292"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Zespół tworzący program:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Oficjalna dokumentacja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Inna dokumentacja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="340"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Strona domowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="342"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Dokumentacja online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="346"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Błędy i propozycje zmian</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Lista dyskusyjna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="324"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Oficjalne tłumaczenia i tłumacze:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="326"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Poprzedni tłumacze:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation>O Scribusie %1</translation>
</message>
<message>
<source>%1 %2 %3 </source>
<translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
</message>
<message>
<source>Windows Port:</source>
<translation type="obsolete">Wersja dla Windows:</translation>
</message>
<message>
<source>This panel shows the version, build date and
compiled in library support in Scribus
The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.
Missing library support is indicated by a *</source>
<translation type="obsolete">Ten panel zawiera wersję, datę kompilacji
oraz informację o wkompilowanej obsłudze bibliotek.
Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie dla C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig.
Brak wsparcia oznaczony jest symbolem *</translation>
</message>
<message>
<source>Using GhostScript version %1</source>
<translation type="obsolete">GhostScript: wersja %1</translation>
</message>
<message>
<source>No GS version available</source>
<translation type="obsolete">Brak wersji Ghostscriptu</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus Version %1
%2 %3 (%4)</source>
<translation type="obsolete">Wersja Scribusa %1
%2 %3 (%4)</translation>
</message>
<message>
<source>Mac OSX Aqua Port:</source>
<translation type="obsolete">Wersja dla systemu Mac OSX Aqua:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="344"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="177"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Używa Ghostscriptu w wersji %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="179"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Brak Ghostscriptu</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus wersja %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>Identyfikator kompilacji:</translation>
</message>
<message>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript.</translation>
</message>
<message>
<source>December</source>
<translation type="obsolete">Grudzień</translation>
</message>
<message>
<source>January</source>
<translation type="obsolete">Styczeń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="294"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Wersja dla Mac OS&amp;#174; X Aqua:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Wersja dla Windows&amp;#174;:</translation>
</message>
<message>
<source>March</source>
<translation type="obsolete">Marzec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Ikony z projektu Tango:</translation>
</message>
<message>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation type="obsolete">Panel ten zawiera wersję, datę kompilacji i wsparcie dla bibliotek wkompilowanych w Scribusie. Symbole C-C-T-F oznaczają wsparcie C=littlecms, C=CUPS, T=TIFF i F=Fontconfig. Ostatnia litera oznacza albo bibliotekę C=cairo, albo A=libart. Brak wsparcia dla danej biblioteki oznaczony jest symbolem * . W panelu wyświetla się również wykrytą wersję biblioteki Ghostscript. Wersja Scribusa dla Windows nie korzysta z bibliotek fontconfig i CUPS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="223"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation>A&amp;ktualizacje</translation>
</message>
<message>
<source>Check for &amp;Updates</source>
<translation type="obsolete">&amp;Sprawdź aktualizacje </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="271"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation>Sprawdź, czy istnieją nowsze wersje Scribusa. Z twojego komputera nie zostaną wysłane żadne dane.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="296"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation>Wersja dla OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482;:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation>Ekran startowy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="267"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation>Ten panel wyświetla wersję, datę zbudowania i wkompilowane w Scribusa biblioteki.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="268"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation>C-C-T-F jest równoważne z: C=LittleCMS C=CUPS T=TIFF (wparcie) F=Fontconfig (wsparcie). Ostatnia litera oznacza mechanizm renderowania C=Cairo lub Q=Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="269"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation>Brak bibliotek jest sygnalizowany przez *. Jednocześnie wskazuje to na wersję Ghostscripta wykrytą przez Scribusa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="270"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation>Wersia dla Windows nie korzysta z bibliotek fontconfig i CUPS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>Scribus wersja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="227"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="649"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Sprawdź aktualizacje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="647"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation>Anuluj sprawdzenie aktualizacji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation>Blog deweloperów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="234"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation>&amp;Licencja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="243"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation>Nie znaleziono pliku licencji. Proszę poszukać informacji nt. licencji w katalogu instalacyjnym lub na stronie internetowej Scribusa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation>Dokumentacja dla tłumaczy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation>Webmasterzy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="443"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="557"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="624"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation>Nie znaleziono pliku %1. Proszę poszukać informacji nt. %1 w katalogu instalacyjnym lub na stronie internetowej Scribusa.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AboutPlugins</name>
<message>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Tak</translation>
</message>
<message>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Nie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
<source>Filename:</source>
<translation>Nazwa pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
<source>Version:</source>
<translation>Wersja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
<source>Enabled:</source>
<translation>Włączona:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
<source>Release Date:</source>
<translation>Data wydania:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
<source>Description:</source>
<translation>Opis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
<source>Author(s):</source>
<translation>Autorzy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
<source>Copyright:</source>
<translation>Copyright:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
<source>License:</source>
<translation>Licencja:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation>Scribus: O wtyczkach</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AboutPluginsBase</name>
<message>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation type="obsolete">Scribus: O wtyczkach</translation>
</message>
<message>
<source>File Name:</source>
<translation type="obsolete">Nazwa pliku:</translation>
</message>
<message>
<source>Version:</source>
<translation type="obsolete">Wersja:</translation>
</message>
<message>
<source>Enabled:</source>
<translation type="obsolete">Włączona:</translation>
</message>
<message>
<source>Release Date:</source>
<translation type="obsolete">Data wydania:</translation>
</message>
<message>
<source>Copyright:</source>
<translation type="obsolete">Copyright:</translation>
</message>
<message>
<source>Author(s):</source>
<translation type="obsolete">Autorzy:</translation>
</message>
<message>
<source>Description:</source>
<translation type="obsolete">Opis:</translation>
</message>
<message>
<source>License:</source>
<translation type="obsolete">Licencja:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zamknij</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation>&amp;Filtry obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation>&amp;Tabulatory...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Otwórz...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>Z&amp;apisz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Zapisz &amp;jako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>Pop&amp;rzednia wersja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation>Zbierz &amp;wszystko dla pliku wyjściowego...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<source>Get Text...</source>
<translation>Pobierz tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation>&amp;Dołącz tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>Get Image...</source>
<translation>Pobierz obrazek...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation>Zapisz &amp;tekst...</translation>
</message>
<message>
<source>Save Page as &amp;EPS...</source>
<translation type="obsolete">Zapisz stronę jako &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation>Zapisz jako &amp;PDF...</translation>
</message>
<message>
<source>Document &amp;Information...</source>
<translation type="obsolete">Informacje o doku&amp;mencie...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>&amp;Ustawienia dokumentu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>&amp;Drukuj...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>Za&amp;kończ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Cofnij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Przywróć</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation>T&amp;ryb operacji na obiektach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Wy&amp;tnij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopiuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Wklej</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;lear Contents</source>
<translation type="obsolete">W&amp;yczyść zawartość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>&amp;Zaznacz wszystko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation>&amp;Usuń zaznaczenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation>Z&amp;najdź/Zastąp...</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation type="obsolete">K&amp;olory...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Paragraph Styles...</source>
<translation type="obsolete">Style &amp;akapitów...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Line Styles...</source>
<translation type="obsolete">Style &amp;linii...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation>&amp;Strony wzorcowe...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Javascripts...</source>
<translation type="obsolete">Skrypty w &amp;Javascript...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation>Kon&amp;figuracja...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<source>%1 pt</source>
<translation>%1 pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation>&amp;Inne...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation>Do &amp;lewej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation>&amp;Wyśrodkowane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation>Do &amp;prawej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation>&amp;Justowany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation>J&amp;ustowany (z ostatnią linią)</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;%1 %</source>
<translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation>&amp;Normalny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>&amp;Podkreślenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>P&amp;rzekreślenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation>&amp;Wersaliki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation>&amp;Kapitaliki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation>&amp;Indeks górny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation>Indeks &amp;dolny</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Outline</source>
<translation type="obsolete">&amp;Struktura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>&amp;Klonuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation>&amp;Wielokrotne klonowanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Usuń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>&amp;Grupuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation>&amp;Rozgrupuj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>&amp;Jest zabezpieczony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>Rozmiar jest &amp;zabezpieczony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>Przesuń na &amp;dół</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Przesuń na &amp;górę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>O poziom &amp;niżej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>O poziom w&amp;yżej</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute/&amp;Align...</source>
<translation type="obsolete">Odstęp/Wyrów&amp;nanie...</translation>
</message>
<message>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation type="obsolete">Dodaj do &amp;biblioteki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>Atr&amp;ybuty...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>&amp;Obrazek widoczny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>Jest &amp;zakładką PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>Jest adnotac&amp;ją PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>Właściwości &amp;adnotacji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>Właściwości &amp;pola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>Ed&amp;ycja ramki...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation>&amp;Dołącz tekst do ścieżki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation>Odłą&amp;cz tekst od ścieżki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation>&amp;Połącz wielokąty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>Podzie&amp;l wielokąty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>Krzywa &amp;Beziera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>&amp;Ramka graficzna</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Outlines</source>
<translation type="obsolete">&amp;Krzywe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation>&amp;Wielokąt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>Ramka &amp;tekstowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation>&amp;Glif...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<source>Sample Text</source>
<translation>Przykładowy tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation>&amp;Wstaw...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>&amp;Importuj...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation>&amp;Usuń...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation>&amp;Kopiuj...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation>&amp;Przesuń...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation>&amp;Zastosuj stronę wzorcową...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation>Zarządzaj &amp;liniami pomocniczymi...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fit in window</source>
<translation type="obsolete">&amp;Dopasuj do wymiarów okna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation>&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation>&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation>&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Thumbnails</source>
<translation type="obsolete">&amp;Miniatury</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>&amp;Wyświetlaj marginesy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>Wyświetlaj &amp;ramki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>Wyświetlaj &amp;obrazki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>Wyświetlaj &amp;siatkę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>Wyświetlaj &amp;linie pomocnicze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>W&amp;yświetlaj linie pisma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation>Wyświetlaj &amp;połączenia ramek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>Wyrów&amp;naj do siatki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>Wyrówna&amp;j do linii pomocniczych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1612"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation>&amp;Właściwości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation>&amp;Biblioteka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation>W&amp;arstwy</translation>
</message>
<message>
<source>P&amp;age Palette</source>
<translation type="obsolete">S&amp;trony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Zakładki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Odstępy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation>&amp;Historia operacji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation>Weryfikator &amp;materiału wejściowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>&amp;Narzędzia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>Narzędzia &amp;PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1628"/>
<source>Select Item</source>
<translation>Wybierz obiekt</translation>
</message>
<message>
<source>T&amp;able</source>
<translation type="obsolete">T&amp;abela</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Shape</source>
<translation type="obsolete">&amp;Figura</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Line</source>
<translation type="obsolete">&amp;Linia</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Freehand Line</source>
<translation type="obsolete">&amp;Odręczna linia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1629"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Obróć element</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Powiększ/pomniejsz widok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Powiększ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Pomniejsz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation>Edytuj zawartość ramki</translation>
</message>
<message>
<source>Text...</source>
<translation type="obsolete">Tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation>Połącz ramki tekstowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Rozłącz ramki tekstowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation>&amp;Zakraplacz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation>Kopiuj właściwości obiektu</translation>
</message>
<message>
<source>Edit the text with the Story Editor</source>
<translation type="obsolete">Edytuj tekst w edytorze artykułów</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Text Frame</source>
<translation type="obsolete">Utwórz ramkę tekstową</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Image Frame</source>
<translation type="obsolete">Wstaw ramkę graficzną</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Table</source>
<translation type="obsolete">Wstaw tabelę</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Shape</source>
<translation type="obsolete">Wstaw figurę geometryczną</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Polygon</source>
<translation type="obsolete">Wstaw wielokąt</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Line</source>
<translation type="obsolete">Wstaw linię</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Bezier Curve</source>
<translation type="obsolete">Wstaw krzywą Beziera</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Freehand Line</source>
<translation type="obsolete">Utwórz odręczną linię</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Manage Pictures</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zarządzanie obrazkami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1670"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation>&amp;Dziel wyrazy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>&amp;Utwórz spis treści</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1680"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>&amp;O Scribusie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>O &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>&amp;Podpowiedzi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation>Podręcznik &amp;Scribusa...</translation>
</message>
<message>
<source>Smart &amp;Hyphen</source>
<translation type="obsolete">Łącznik &amp;opcjonalny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation>&amp;Twarda spacja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation>&amp;Numer strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Prawa autorskie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation>Zarejestrowany znak towarowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<source>Trademark</source>
<translation>Znak towarowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<source>Bullet</source>
<translation>Punktor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>Pauza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<source>En Dash</source>
<translation>Półpauza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation>Kreska liczbowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Kreska dialogowa</translation>
</message>
<message>
<source>Apostrophe</source>
<translation type="obsolete">Apostrof</translation>
</message>
<message>
<source>Straight Double</source>
<translation type="obsolete">Prosty podwójny</translation>
</message>
<message>
<source>Single Left</source>
<translation type="obsolete">Pojedyńczy angielski lewy</translation>
</message>
<message>
<source>Single Right</source>
<translation type="obsolete">Pojedyńczy angielski prawy</translation>
</message>
<message>
<source>Double Left</source>
<translation type="obsolete">Podwójny angielski lewy</translation>
</message>
<message>
<source>Double Right</source>
<translation type="obsolete">Prawy</translation>
</message>
<message>
<source>Single Reversed</source>
<translation type="obsolete">Pojedyńczy odwrócony</translation>
</message>
<message>
<source>Double Reversed</source>
<translation type="obsolete">Podwójny odwrócony</translation>
</message>
<message>
<source>Single Left Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Pojedyńczy francuski lewy</translation>
</message>
<message>
<source>Single Right Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Pojedyńczy francuski prawy</translation>
</message>
<message>
<source>Double Left Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Podwójny francuski lewy</translation>
</message>
<message>
<source>Double Right Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Podwójny francuski prawy</translation>
</message>
<message>
<source>Low Single Comma</source>
<translation type="obsolete">Przecinkowy frakcja dolna</translation>
</message>
<message>
<source>Low Double Comma</source>
<translation type="obsolete">Lewy polski</translation>
</message>
<message>
<source>Double Turned Comma</source>
<translation type="obsolete">Podwójny definicyjny lewy</translation>
</message>
<message>
<source>CJK Single Left</source>
<translation type="obsolete">CJK pojedyńczy lewy</translation>
</message>
<message>
<source>CJK Single Right</source>
<translation type="obsolete">CJK pojedyńczy prawy</translation>
</message>
<message>
<source>CJK Double Left</source>
<translation type="obsolete">CJK podwójny lewy</translation>
</message>
<message>
<source>CJK Double Right</source>
<translation type="obsolete">CJK podwójny prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation>Włącz/wyłącz palety</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation>Włącz/wyłącz linie pomocnicze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>Podkreśl &amp;słowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation>C&amp;ień</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation>Edytuj obrazek...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation>&amp;Aktualizuj obrazek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation>Dopasuj ramkę do obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Rozszerzone właściwości obrazka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation>&amp;Niska rozdzielczość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation>&amp;Normalna rozdzielczość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation>&amp;Pełna rozdzielczość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Edytuj tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation>Wyświetlaj znaki kontrolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation>W&amp;yrównanie i odstęp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<source>New Line</source>
<translation>Zmiana wiersza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<source>Frame Break</source>
<translation>Przejście do nowej ramki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<source>Column Break</source>
<translation>Zmiana łamu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation>Nierozdzielny łącznik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation>&amp;Rozmieść strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation>Właściwości strony...</translation>
</message>
<message>
<source>Rulers relative to Page</source>
<translation type="obsolete">Linijki związane ze stroną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation>Usuń podział na sylaby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>Pod&amp;gląd wydruku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation>Skrypty w &amp;Javascript...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation>Zamień na stronę wzorcową...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation>&amp;Kaskada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1677"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation>Sąs&amp;iadujące</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;About Plug-ins</source>
<translation type="obsolete">O &amp;wtyczkach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>More Info...</source>
<translation>Więcej informacji...</translation>
</message>
<message>
<source>Copy Contents</source>
<translation type="obsolete">Skopiuj zawartość</translation>
</message>
<message>
<source>Paste Contents</source>
<translation type="obsolete">Wklej zawartość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation>&amp;Drukowanie włączone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation>&amp;Odbicie lustrzane w poziomie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation>O&amp;dbicie lustrzane w pionie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation>Wyświetlaj linijki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1613"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation>&amp;Struktura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
<source>Inline Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<source>Solidus</source>
<translation>Ukośnik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Punkt środkowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1743"/>
<source>En Space</source>
<translation>Spacja półfiretowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
<source>Em Space</source>
<translation>Spacja firetowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1745"/>
<source>Thin Space</source>
<translation>Spacja chuda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1746"/>
<source>Thick Space</source>
<translation>Trzeciak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1747"/>
<source>Mid Space</source>
<translation>Ćwiertak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1748"/>
<source>Hair Space</source>
<translation>Spacja włosowa</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Smart Hyphen</source>
<translation type="obsolete">Wstaw opcjonalny łącznik</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Non Breaking Dash</source>
<translation type="obsolete">Wstaw nierozdzielny łącznik</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Non Breaking Space</source>
<translation type="obsolete">Wstaw niełamliwą spację</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Page Number</source>
<translation type="obsolete">Wstaw numer strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1750"/>
<source>ff</source>
<translation>ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1751"/>
<source>fi</source>
<translation>fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1752"/>
<source>fl</source>
<translation>fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1753"/>
<source>ffi</source>
<translation>ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1754"/>
<source>ffl</source>
<translation>ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1755"/>
<source>ft</source>
<translation>ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1756"/>
<source>st</source>
<translation>st</translation>
</message>
<message>
<source>Paste Contents (Absolute)</source>
<translation type="obsolete">Wklej zawartość (bezwzględna)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation>S&amp;tyle...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation>&amp;Struktura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation>&amp;Krzywe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Wklej (&amp;bezwzględnie)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>W&amp;yczyść</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation>Wstaw przycisk PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation>Wstaw pole tekstowe PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation>Wstaw pole wyboru PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation>Wstaw listę rozwijaną PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1660"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation>Wstaw listę PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation>Wstaw adnotację tekstową</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation>Wstaw adnotację jako dowiązanie </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation>Zapisz jako &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation>Wyświetlaj łamy ramki tekstowej</translation>
</message>
<message>
<source>Get Text 2...</source>
<translation type="obsolete">Pobierz tekst 2...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation>Tryb podglądu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation>Wyświetlaj znaczniki warstw</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Frame...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ramka...</translation>
</message>
<message>
<source>Patterns...</source>
<translation type="obsolete">Desenie...</translation>
</message>
<message>
<source>Send to Patterns</source>
<translation type="obsolete">Dodaj do deseni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation>Wyświetlaj spady</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation>&amp;Zero ze spacją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation>Zero z twardą spacją</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation>Dopasuj do w&amp;ysokości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation>Dopasuj do szerokości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation>Zachowaj wybór narzędzia </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>Paste Image from Clipboard</source>
<translation type="unfinished">Wstaw obrazek ze schowka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<source>Colors and Fills...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Marks...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>Notes Styles...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<source>&amp;Transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<source>Adjust Group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>Patterns</source>
<translation type="unfinished">Desenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<source>Inline Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<source>Insert Rows...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<source>Insert Columns...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<source>Delete Rows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>Delete Columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>Merge Cells</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Split Cells...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<source>Set Row Heights...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<source>Set Column Widths...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<source>Distribute Rows Evenly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<source>Distribute Columns Evenly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<source>Adjust Frame to Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<source>Adjust Table to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<source>Adjust Frame Height to Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>Embed Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<source>&amp;Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<source>Unweld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<source>Weld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>Edit weld item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<source>&amp;Frames...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<source>Anchor Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<source>Variable Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<source>Reference to Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<source>Reference to Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<source>Foot/Endnote</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<source>Edit Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<source>Update Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
<source>Snap to Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
<source>Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Copy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Cut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
<source>Insert Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
<source>Insert Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
<source>Insert Calligraphic Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1656"/>
<source>Insert PDF Radio Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
<source>Insert 3D Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
<source>&amp;Update Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<source>Soft &amp;Hyphen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation>Apostrof</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation>Prosty podwójny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation>Pojedyńczy angielski lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation>Pojedyńczy angielski prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation>Podwójny angielski lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation>Prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation>Pojedyńczy odwrócony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation>Podwójny odwrócony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation>Pojedyńczy francuski lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation>Pojedyńczy francuski prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation>Podwójny francuski lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation>Podwójny francuski prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation>Przecinkowy frakcja dolna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation>Lewy polski</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1738"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation>CJK pojedyńczy lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation>CJK pojedyńczy prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation>CJK podwójny lewy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation>CJK podwójny prawy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation>&amp;400%</translation>
</message>
<message>
<source>Edit Latex Source...</source>
<translation type="obsolete">Edytuj źródło LaTeXa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation>Utwórz ramkę &amp;tekstową</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1643"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation>Wstaw ramkę &amp;graficzną</translation>
</message>
<message>
<source>Insert &amp;Latex Frame</source>
<translation type="obsolete">Wstaw ramkę &amp;LaTeX</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation>Wstaw ta&amp;belę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation>Wstaw &amp;figurę geometryczną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation>Wstaw &amp;wielokąt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation>Wstaw &amp;linię</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation>Wstaw krzywą &amp;Beziera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation>Wstaw &amp;odręczną linię</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation>Strona domowa Scribusa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation>Dokumentacja online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1688"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation>Scribus Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation>Pierwsze kroki ze Scribusem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation>Pokaż menu kontekstowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1669"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation>&amp;Zarządzaj obrazkami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1681"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation>O &amp;wtyczkach</translation>
</message>
<message>
<source>Check updates</source>
<translation type="obsolete">Sprawdź aktualizacje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation>Wstaw sekwencję początkową znaku w Unikodzie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation>Pobierz plik wektorowy...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation>Zaawansowane zaznaczenie wszystkiego...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation>Edycja pliku źródłowego...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation>Zastąp kolory...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation>Linijki związane ze stroną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation>Wstaw ramkę &amp;renderowaną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Sprawdź aktualizacje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation>Ilość stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation>Dopasuj obrazek do ramki</translation>
</message>
<message>
<source>Move/Resize value indicator</source>
<translation type="obsolete">Wskażnik przemieszczania/zmiany rozmiaru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
<source>File</source>
<translation>Plik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Plik</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
<source>Edit</source>
<translation>Edycja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Edycja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
<source>Style</source>
<translation>Styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation>&amp;Styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1888"/>
<source>Item</source>
<translation>Obiekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1888"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation>&amp;Obiekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
<source>Insert</source>
<translation>Wstaw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation>&amp;Wstaw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
<source>Page</source>
<translation>Strona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation>S&amp;trona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
<source>View</source>
<translation>Widok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
<source>&amp;View</source>
<translation>W&amp;idok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
<source>&amp;Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
<source>Extras</source>
<translation>Dodatki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation>&amp;Dodatki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
<source>Windows</source>
<translation>Okna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation>Okn&amp;a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
<source>Help</source>
<translation>Pomoc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>Po&amp;moc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2255"/>
<source>Plugin Menu Items</source>
<translation>Elementy menu wtyczek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2257"/>
<source>Others</source>
<translation>Inne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2259"/>
<source>Unicode Characters</source>
<translation>Znaki Unicode</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
<source>Move/Resize Value Indicator</source>
<translation>Wskażnik przemieszczania/zmiany rozmiaru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation>Nowy z &amp;szablonu...</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AdjustCmsDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>CMS Settings</source>
<translation>Ustawienia zarządzania kolorami</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AdvOptions</name>
<message>
<source>Advanced Options</source>
<translation type="obsolete">Zaawansowane opcje</translation>
</message>
<message>
<source>Creates PostScript Level 3</source>
<translation type="obsolete">Tworzy PostScript Level 3</translation>
</message>
<message>
<source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
<translation type="obsolete">Tworzy tylko PostScript Level 2.
Uwaga: pliki mogą być bardzo duże</translation>
</message>
<message>
<source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
<translation type="obsolete">Tworzy tylko PostScript Level 2.
Uwaga: pliki mogą być bardzo duże</translation>
</message>
<message>
<source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
<translation type="obsolete">O&amp;dwróć strony w poziomie</translation>
</message>
<message>
<source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
<translation type="obsolete">Odwróć strony w &amp;pionie</translation>
</message>
<message>
<source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj profile &amp;ICC</translation>
</message>
<message>
<source>PostScript Level &amp;1</source>
<translation type="obsolete">PostScript Level &amp;1</translation>
</message>
<message>
<source>PostScript Level &amp;2</source>
<translation type="obsolete">PostScript Level &amp;2</translation>
</message>
<message>
<source>PostScript Level &amp;3</source>
<translation type="obsolete">PostScript Level &amp;3</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj &amp;UCR (usuwanie koloru neutralnego)</translation>
</message>
<message>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
which are close to the gray. Use of this may improve printing some images
and some experimentation and testing is need on a case by case basis.
UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="obsolete">UCR jest to sposób wykluczenia niektórych odcieni szarości, które
składają się z cyjanu (C), żółci (Y) i madżenty (M) używając zamiast nich czerni.
UCR najbardziej ma wpływ na obszary obrazków, które mają neutralne
lub ciemne odcienie bliskie szarości. Użycie go może poprawić wydruk niektórych
obrazków, jednakże wymaga wykonania wcześniej kilku prób i testów dla każdego
przypadku.
UCR zmniejsza możliwość wystąpienia przesycenia z tuszami CMY.</translation>
</message>
<message>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="obsolete">Pozwala na podanie rozmiaru nośnika dla pliku postscriptowego. Nie zaleca się używania, chyba że poprosi o to drukarnia</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Align</name>
<message>
<source>Distribute/Align</source>
<translation type="obsolete">Odstęp/Wyrównanie</translation>
</message>
<message>
<source>Align</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj</translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Poziomo</translation>
</message>
<message>
<source>Left Sides</source>
<translation type="obsolete">Lewe brzegi</translation>
</message>
<message>
<source>Middles</source>
<translation type="obsolete">Środki</translation>
</message>
<message>
<source>Right Sides</source>
<translation type="obsolete">Prawe brzegi</translation>
</message>
<message>
<source>Vertical</source>
<translation type="obsolete">Pionowo</translation>
</message>
<message>
<source>Top Sides</source>
<translation type="obsolete">Górne brzegi</translation>
</message>
<message>
<source>Bottom Sides</source>
<translation type="obsolete">Dolne brzegi</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Apply</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zastosuj</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Between:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pomiędzy:</translation>
</message>
<message>
<source>A&amp;lign</source>
<translation type="obsolete">&amp;Wyrównaj</translation>
</message>
<message>
<source>Di&amp;splacement</source>
<translation type="obsolete">P&amp;rzesunięcie</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute &amp;Evenly</source>
<translation type="obsolete">Roz&amp;mieść równomiernie</translation>
</message>
<message>
<source>Bet&amp;ween:</source>
<translation type="obsolete">m&amp;iędzy:</translation>
</message>
<message>
<source>Do &amp;Not Change</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nie zmieniaj</translation>
</message>
<message>
<source>Al&amp;ign</source>
<translation type="obsolete">W&amp;yrównaj</translation>
</message>
<message>
<source>Dis&amp;placement</source>
<translation type="obsolete">Prze&amp;sunięcie</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute E&amp;venly</source>
<translation type="obsolete">Rozmi&amp;eść równomiernie</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Do Not Change</source>
<translation type="obsolete">Nie zmienia&amp;j</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignDistribute</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="14"/>
<source>DockWidget</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="25"/>
<source>Align</source>
<translation>Wyrównaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="54"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation>&amp;Wybrana linia pomocnicza:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="67"/>
<source>&amp;Relative To:</source>
<translation>&amp;Względnie Do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="86"/>
<source>&amp;Align Sides By:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="142"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="184"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="205"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="282"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="289"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="303"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="313"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="320"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="330"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="337"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="354"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="371"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="378"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="385"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="392"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="566"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="573"/>
<source>...</source>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="249"/>
<source>Distribute</source>
<translation>Rozmieść</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="439"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation>&amp;Odstęp:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="503"/>
<source>Reverse Distribution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="545"/>
<source>Swap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignDistributeBase</name>
<message>
<source>Align and Distribute</source>
<translation type="obsolete">Wyrównanie i odstęp</translation>
</message>
<message>
<source>Align</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Wybrana linia pomocnicza:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Relative To:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Do:</translation>
</message>
<message>
<source>...</source>
<translation type="obsolete">...</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute</source>
<translation type="obsolete">Rozmieść</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Odstęp:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignDistributePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
<source>Align and Distribute</source>
<translation>Wyrównanie i odstęp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="94"/>
<source>Align</source>
<translation>Wyrównaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
<source>&amp;Relative to:</source>
<translation>&amp;Do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
<source>First Selected</source>
<translation>Pierwszego zaznaczonego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
<source>Last Selected</source>
<translation>Ostatniego zaznaczonego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
<source>Page</source>
<translation>Strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="102"/>
<source>Margins</source>
<translation>Marginesów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="104"/>
<source>Selection</source>
<translation>Zaznaczenia</translation>
</message>
<message>
<source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj prawe krawędzie obiektów do lewej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj lewe krawędzie obiektów do prawej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
<source>Align bottoms</source>
<translation>Wyrównaj dolne krawędzie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
<source>Align right sides</source>
<translation>Wyrównaj prawe strony</translation>
</message>
<message>
<source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj górne krawędzie obiektów do dolnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
<source>Center on vertical axis</source>
<translation>Wyśrodkuj do pionowej osi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="129"/>
<source>Align left sides</source>
<translation>Wyrównaj lewe strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="131"/>
<source>Center on horizontal axis</source>
<translation>Wyśrodkuj na poziomej osi</translation>
</message>
<message>
<source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj dolne krawędzie obiektów do górnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
<source>Align tops</source>
<translation>Wyrównaj górne krawędzie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="95"/>
<source>Distribute</source>
<translation>Rozmieść</translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
<translation type="obsolete">Zrównaj ze sobą poziome odstępy między obiektami</translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="obsolete">Zrównaj poziome odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="145"/>
<source>Distribute right sides equidistantly</source>
<translation>Rozmieść prawe krawędzie w równych odstępach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="147"/>
<source>Distribute bottoms equidistantly</source>
<translation>Rozmieść dolne krawędzie w równych odstępach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="149"/>
<source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
<translation>Rozmieść punkty środkowe w równych odstępach w poziomie</translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects equal</source>
<translation type="obsolete">Zrównaj ze sobą pionowe odstępy między obiektami</translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="obsolete">Zrównaj pionowe odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="155"/>
<source>Distribute left sides equidistantly</source>
<translation>Rozmieść lewe krawędzie w równych odstępach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="157"/>
<source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
<translation>Rozmieść punkty środkowe w równych odstępach w pionie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="159"/>
<source>Distribute tops equidistantly</source>
<translation>Rozmieść górne krawędzie w równych odstępach</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation>&amp;Odstęp:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="170"/>
<source>Distribute the items with the distance specified</source>
<translation>Rozmieść wszystkie obiekty zgodnie z podanym odstępem</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
</message>
<message>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation type="obsolete">Niektóre obiekty są zabezpieczone.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation type="obsolete">&amp;Odbezpiecz wszystko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<source>Guide</source>
<translation>Linii pomocniczej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
<source>&amp;Align Sides By:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation>&amp;Wybrana linia pomocnicza:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="172"/>
<source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
<source>None Selected</source>
<translation>Brak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="176"/>
<source>Swap items to the left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="177"/>
<source>Swap items to the right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="477"/>
<source>Y: %1%2</source>
<translation>Y: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="485"/>
<source>X: %1%2</source>
<translation>X: %1%2</translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects and sides of page equal</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj poziome odstępy między obiektami a brzegami strony</translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects and the top and bottom of page margins equal</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj pionowe odstępy między obiektami a górnym i dolnym marginesem strony</translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects and sides of page margins equal</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj poziome odstępy między obiektami a marginesami strony</translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects and the top and bottom of page equal</source>
<translation type="obsolete">Wyrównaj pionowe odstępy między obiektami a górą i dołem strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
<source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
<translation>Wyrównaj prawe krawędzie obiektów do lewej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="119"/>
<source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
<translation>Wyrównaj lewe krawędzie obiektów do prawej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
<source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
<translation>Wyrównaj górne krawędzie obiektów do dolnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="133"/>
<source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
<translation>Wyrównaj dolne krawędzie obiektów do górnej krawędzi obiektu odniesienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="140"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal</source>
<translation>Zrównaj ze sobą poziome odstępy między obiektami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
<translation>Zrównaj poziome odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="151"/>
<source>Make vertical gaps between items equal</source>
<translation>Zrównaj ze sobą pionowe odstępy między obiektami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="153"/>
<source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
<translation>Zrównaj pionowe odstępy między obiektami z podaną wartością</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="161"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
<translation>Wyrównaj poziome odstępy między obiektami a brzegami strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
<translation>Wyrównaj pionowe odstępy między obiektami a górnym i dolnym marginesem strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="165"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
<translation>Wyrównaj poziome odstępy między obiektami a marginesami strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="111"/>
<source>Move</source>
<translation type="unfinished">Przesuń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
<source>Resize</source>
<translation type="unfinished">Zmień rozmiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
<source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item do one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="163"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
<translation>Wyrównaj pionowe odstępy między obiektami a górą i dołem strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="106"/>
<source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation>&lt;qt&gt;Wyrównaj do:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pierwszego zaznaczonego obiektu&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Drugiego zaznaczonego obiektu&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aktualnej strony&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Marginesów aktualnej strony&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Linii pomocniczej&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Zaznaczenia&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="115"/>
<source>The location of the selected guide to align to</source>
<translation>Położenie linii pomocniczej, do której należy wyrównanie</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignSelect</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="110"/>
<source>Align Text Left</source>
<translation>Wyrównaj tekst do lewej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="111"/>
<source>Align Text Right</source>
<translation>Wyrównaj tekst do prawej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="112"/>
<source>Align Text Center</source>
<translation>Wyśrodkuj tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="113"/>
<source>Align Text Justified</source>
<translation>Justuj tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="114"/>
<source>Align Text Forced Justified</source>
<translation>Justuj tekst z ostatnią linią</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Annot</name>
<message>
<source>Field Properties</source>
<translation type="obsolete">Właściwości pola</translation>
</message>
<message>
<source>Type:</source>
<translation type="obsolete">Typ:</translation>
</message>
<message>
<source>Button</source>
<translation type="obsolete">Przycisk</translation>
</message>
<message>
<source>Text Field</source>
<translation type="obsolete">Pole tekstowe</translation>
</message>
<message>
<source>Check Box</source>
<translation type="obsolete">Pole wyboru</translation>
</message>
<message>
<source>Combo Box</source>
<translation type="obsolete">Lista rozwijana</translation>
</message>
<message>
<source>List Box</source>
<translation type="obsolete">Lista</translation>
</message>
<message>
<source>Properties</source>
<translation type="obsolete">Właściwości</translation>
</message>
<message>
<source>Name:</source>
<translation type="obsolete">Nazwa:</translation>
</message>
<message>
<source>Tool-Tip:</source>
<translation type="obsolete">Podpowiedź:</translation>
</message>
<message>
<source>Text</source>
<translation type="obsolete">Tekst</translation>
</message>
<message>
<source>Border</source>
<translation type="obsolete">Brzeg</translation>
</message>
<message>
<source>Color:</source>
<translation type="obsolete">Kolor:</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Brak</translation>
</message>
<message>
<source>Width:</source>
<translation type="obsolete">Szerokość:</translation>
</message>
<message>
<source>Thin</source>
<translation type="obsolete">Cienki</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normalny</translation>
</message>
<message>
<source>Wide</source>
<translation type="obsolete">Szeroki</translation>
</message>
<message>
<source>Style:</source>
<translation type="obsolete">Styl:</translation>
</message>
<message>
<source>Solid</source>
<translation type="obsolete">Pełny</translation>
</message>
<message>
<source>Dashed</source>
<translation type="obsolete">Kreskowany</translation>
</message>
<message>
<source>Underline</source>
<translation type="obsolete">Podkreślenie</translation>
</message>
<message>
<source>Beveled</source>
<translation type="obsolete">Wytłoczony</translation>
</message>
<message>
<source>Inset</source>
<translation type="obsolete">Wstawka</translation>
</message>
<message>
<source>Other</source>
<translation type="obsolete">Inne</translation>
</message>
<message>
<source>Read Only</source>
<translation type="obsolete">Tylko do odczytu</translation>
</message>
<message>
<source>Required</source>
<translation type="obsolete">Wymagane</translation>
</message>
<message>
<source>Don&apos;t Export Value</source>
<translation type="obsolete">Nie wysyłaj wartości</translation>
</message>
<message>
<source>Visibility:</source>
<translation type="obsolete">Widoczność:</translation>
</message>
<message>
<source>Visible</source>
<translation type="obsolete">Widoczny</translation>
</message>
<message>
<source>Hidden</source>
<translation type="obsolete">Ukryty</translation>
</message>
<message>
<source>No Print</source>
<translation type="obsolete">Nie drukuj</translation>
</message>
<message>
<source>No View</source>
<translation type="obsolete">Nie wyświetlaj</translation>
</message>
<message>
<source>Appearance</source>
<translation type="obsolete">Wygląd</translation>
</message>
<message>
<source>Text for Button Down</source>
<translation type="obsolete">Tekst dla Button Down</translation>
</message>
<message>
<source>Text for Roll Over</source>
<translation type="obsolete">Tekst dla Roll Over</translation>
</message>
<message>
<source>Icons</source>
<translation type="obsolete">Ikony</translation>
</message>
<message>
<source>Use Icons</source>
<translation type="obsolete">Użyj ikon</translation>
</message>
<message>
<source>Remove</source>
<translation type="obsolete">Usuń</translation>
</message>
<message>
<source>Pressed</source>
<translation type="obsolete">Wciśnięty</translation>
</message>
<message>
<source>Roll Over</source>
<translation type="obsolete">Roll Over</translation>
</message>
<message>
<source>Icon Placement...</source>
<translation type="obsolete">Rozmieszczenie ikon...</translation>
</message>
<message>
<source>Highlight</source>
<translation type="obsolete">Wyróżnienie</translation>
</message>
<message>
<source>Invert</source>
<translation type="obsolete">Negatyw</translation>
</message>
<message>
<source>Outlined</source>
<translation type="obsolete">Obramowanie</translation>
</message>
<message>
<source>Push</source>
<translation type="obsolete">Wciśnięty</translation>
</message>
<message>
<source>Multi-Line</source>
<translation type="obsolete">Wielowierszowe</translation>
</message>
<message>
<source>Password</source>
<translation type="obsolete">Hasło</translation>
</message>
<message>
<source>Limit of</source>
<translation type="obsolete">Maksymalnie</translation>
</message>
<message>
<source>Characters</source>
<translation type="obsolete">znaków</translation>
</message>
<message>
<source>Do Not Scroll</source>
<translation type="obsolete">Nie przewijaj</translation>
</message>
<message>
<source>Do Not Spell Check</source>
<translation type="obsolete">Nie sprawdzaj pisowni</translation>
</message>
<message>
<source>Check Style:</source>
<translation type="obsolete">Sposób zaznaczenia:</translation>
</message>
<message>
<source>Check</source>
<translation type="obsolete">Haczyk</translation>
</message>
<message>
<source>Cross</source>
<translation type="obsolete">Krzyżyk</translation>
</message>
<message>
<source>Diamond</source>
<translation type="obsolete">Romb</translation>
</message>
<message>
<source>Circle</source>
<translation type="obsolete">Kółko</translation>
</message>
<message>
<source>Star</source>
<translation type="obsolete">Gwiazdka</translation>
</message>
<message>
<source>Square</source>
<translation type="obsolete">Kwadrat</translation>
</message>
<message>
<source>Default is Checked</source>
<translation type="obsolete">Domyślnie zaznaczone</translation>
</message>
<message>
<source>Editable</source>
<translation type="obsolete">Edycja dozwolona</translation>
</message>
<message>
<source>Options</source>
<translation type="obsolete">Opcje</translation>
</message>
<message>
<source>Java Script</source>
<translation type="obsolete">Java Script</translation>
</message>
<message>
<source>Go To</source>
<translation type="obsolete">Idź do</translation>
</message>
<message>
<source>Submit Form</source>
<translation type="obsolete">Wyślij formularz</translation>
</message>
<message>
<source>Reset Form</source>
<translation type="obsolete">Wyzeruj formularz</translation>
</message>
<message>
<source>Import Data</source>
<translation type="obsolete">Importuj dane</translation>
</message>
<message>
<source>Event:</source>
<translation type="obsolete">Zdarzenie:</translation>
</message>
<message>
<source>Mouse Up</source>
<translation type="obsolete">Klawisz myszy puszczony</translation>
</message>
<message>
<source>Mouse Down</source>
<translation type="obsolete">Klawisz myszy przyciśnięty</translation>
</message>
<message>
<source>Mouse Enter</source>
<translation type="obsolete">Kursor myszy wchodzi w pole</translation>
</message>
<message>
<source>Mouse Exit</source>
<translation type="obsolete">Kursor myszy opuszcza pole</translation>
</message>
<message>
<source>On Focus</source>
<translation type="obsolete">Wejście w pole</translation>
</message>
<message>
<source>On Blur</source>
<translation type="obsolete">Opuszczenie pola</translation>
</message>
<message>
<source>Script:</source>
<translation type="obsolete">Skrypt:</translation>
</message>
<message>
<source>Edit...</source>
<translation type="obsolete">Edytuj...</translation>
</message>
<message>
<source>Submit to URL:</source>
<translation type="obsolete">Wyślij do URL:</translation>
</message>
<message>
<source>Submit Data as HTML</source>
<translation type="obsolete">Wyślij dane jako HTML</translation>
</message>
<message>
<source>Import Data from:</source>
<translation type="obsolete">Importuj dane z:</translation>
</message>
<message>
<source>Destination</source>
<translation type="obsolete">Cel</translation>
</message>
<message>
<source>To File:</source>
<translation type="obsolete">Do pliku:</translation>
</message>
<message>
<source>Change...</source>
<translation type="obsolete">Zmień...</translation>
</message>
<message>
<source>Page:</source>
<translation type="obsolete">Strona:</translation>
</message>
<message>
<source>X-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Wsp. X:</translation>
</message>
<message>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete">pt</translation>
</message>
<message>
<source>Y-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Wsp. Y:</translation>
</message>
<message>
<source>Action</source>
<translation type="obsolete">Akcja</translation>
</message>
<message>
<source>Field is formatted as:</source>
<translation type="obsolete">Pole jest sformatowane jako:</translation>
</message>
<message>
<source>Plain</source>
<translation type="obsolete">Bez formatowania</translation>
</message>
<message>
<source>Number</source>
<translation type="obsolete">Liczba</translation>
</message>
<message>
<source>Percentage</source>
<translation type="obsolete">Procent</translation>
</message>
<message>
<source>Date</source>
<translation type="obsolete">Data</translation>
</message>
<message>
<source>Time</source>
<translation type="obsolete">Czas</translation>
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation type="obsolete">Definicja użytkownika</translation>
</message>
<message>
<source>Number Format</source>
<translation type="obsolete">Format liczby</translation>
</message>
<message>
<source>Decimals:</source>
<translation type="obsolete">Miejsca po przecinku:</translation>
</message>
<message>
<source>Use Currency Symbol</source>
<translation type="obsolete">Użyj symbolu waluty</translation>
</message>
<message>
<source>Prepend Currency Symbol</source>
<translation type="obsolete">Poprzedź symbolem waluty</translation>
</message>
<message>
<source>Formatting</source>
<translation type="obsolete">Format</translation>
</message>
<message>
<source>Percent Format</source>
<translation type="obsolete">Format procentu</translation>
</message>
<message>
<source>Date Format</source>
<translation type="obsolete">Format daty</translation>
</message>
<message>
<source>Time Format</source>
<translation type="obsolete">Format czasu</translation>
</message>
<message>
<source>Custom Scripts</source>
<translation type="obsolete">Skrypty użytkownika</translation>
</message>
<message>
<source>Format:</source>
<translation type="obsolete">Format:</translation>
</message>
<message>
<source>Keystroke:</source>
<translation type="obsolete">Wciśnięty klawisz:</translation>
</message>
<message>
<source>Format</source>
<translation type="obsolete">Format</translation>
</message>
<message>
<source>Value is not validated</source>
<translation type="obsolete">Nie sprawdzaj wartości</translation>
</message>
<message>
<source>Value must be greater than or equal to:</source>
<translation type="obsolete">Wartość musi być równa lub większa:</translation>
</message>
<message>
<source>and less or equal to:</source>
<translation type="obsolete">i równa lub mniejsza:</translation>
</message>
<message>
<source>Custom validate script:</source>
<translation type="obsolete">Własny skrypt sprawdzający wartość:</translation>
</message>
<message>
<source>Validate</source>
<translation type="obsolete">Sprawdź</translation>
</message>
<message>
<source>Value is not calculated</source>
<translation type="obsolete">Wartość nie jest obliczana</translation>
</message>
<message>
<source>Value is the</source>
<translation type="obsolete">Wartość jest</translation>
</message>
<message>
<source>sum</source>
<translation type="obsolete">sumą</translation>
</message>
<message>
<source>product</source>
<translation type="obsolete">iloczynem</translation>
</message>
<message>
<source>average</source>
<translation type="obsolete">średnią</translation>
</message>
<message>
<source>minimum</source>
<translation type="obsolete">minimum</translation>
</message>
<message>
<source>maximum</source>
<translation type="obsolete">maksimum</translation>
</message>
<message>
<source>of the following fields:</source>
<translation type="obsolete">następujących pól:</translation>
</message>
<message>
<source>Pick...</source>
<translation type="obsolete">Wybierz...</translation>
</message>
<message>
<source>Custom calculation script:</source>
<translation type="obsolete">Własny skrypt obliczeniowy:</translation>
</message>
<message>
<source>Calculate</source>
<translation type="obsolete">Oblicz</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">OK</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Anuluj</translation>
</message>
<message>
<source>Enter a comma separated list of fields here</source>
<translation type="obsolete">Tutaj podaj listę pól rozdzielonych przecinkami</translation>
</message>
<message>
<source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
<translation type="obsolete">Aby używać ikon, konieczna jest przynajmniej ikona dla pozycji normalnej</translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation type="obsolete">Otwórz</translation>
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Example:</source>
<translation type="obsolete">Przykład:</translation>
</message>
<message>
<source>Selection Change</source>
<translation type="obsolete">Zmiana wyboru</translation>
</message>
<message>
<source>Font for use with PDF 1.3:</source>
<translation type="obsolete">Font dla PDF 1.3:</translation>
</message>
<message>
<source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
<translation type="obsolete">W PDF-1.3 ignorowane</translation>
</message>
<message>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Pliki PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<source>JavaScript</source>
<translation type="obsolete">JavaScript</translation>
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<comment>highlight</comment>
<translation type="obsolete">Brak</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<comment>action</comment>
<translation type="obsolete">Brak</translation>
</message>
<message>
<source>Tooltip:</source>
<translation type="obsolete">Podpowiedź:</translation>
</message>
<message>
<source>Do Not Export Value</source>
<translation type="obsolete">Nie eksportuj wartości</translation>
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *epsi);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps *.epsi);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps, *.epsi);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Obrazki (*.tif *.png *.jpg *.xpm;;%1;;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Export absolute Filename</source>
<translation type="obsolete">Eksportuj absolutną nazwę pliku</translation>
</message>
<message>
<source>Submit format:</source>
<translation type="obsolete">Format do wysłania:</translation>
</message>
<message>
<source>FDF</source>
<translation type="obsolete">FDF</translation>
</message>
<message>
<source>HTML</source>
<translation type="obsolete">HTML</translation>
</message>
<message>
<source>XFDF</source>
<translation type="obsolete">XFDF</translation>
</message>
<message>
<source>PDF</source>
<translation type="obsolete">PDF</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Annota</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="47"/>
<source>Annotation Properties</source>
<translation>Właściwości adnotacji</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="77"/>
<source>Text</source>
<translation>Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="78"/>
<source>Link</source>
<translation>Dowiązanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="79"/>
<source>External Link</source>
<translation>Zewnętrzne dowiązanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="80"/>
<source>External Web-Link</source>
<translation>Zewnętrzny web link</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="117"/>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Opcje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="122"/>
<source>Icon:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="124"/>
<source>Note</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="125"/>
<source>Comment</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="126"/>
<source>Key</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="127"/>
<source>Help</source>
<translation type="unfinished">Pomoc</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="128"/>
<source>NewParagraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="129"/>
<source>Paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="130"/>
<source>Insert</source>
<translation type="unfinished">Wstaw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
<source>Cross</source>
<translation type="unfinished">Krzyżyk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="132"/>
<source>Circle</source>
<translation type="unfinished">Kółko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="137"/>
<source>Annotation is Open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="143"/>
<source>Destination</source>
<translation>Cel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="196"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="206"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
<source>Open</source>
<translation>Otwórz</translation>
</message>
<message>
<source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Dokumenty PDF (*.pdf);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="82"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Typ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="154"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>&amp;Zmień...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="174"/>
<source>&amp;Page:</source>
<translation>&amp;Strona:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="199"/>
<source>&amp;X-Pos</source>
<translation>Wsp. &amp;X</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="208"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>Wsp. &amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="156"/>
<source>Export absolute Filename</source>
<translation>Eksportuj absolutną nazwę pliku</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ApplyMasterPageDialog</name>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normalny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
<source>Apply Master Page</source>
<translation>Zastosuj stronę wzorcową</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
<source>&amp;Master Page:</source>
<translation>&amp;Strona wzorcowa:</translation>
</message>
<message>
<source>Apply To</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj do</translation>
</message>
<message>
<source>Current &amp;page</source>
<translation type="obsolete">Aktualnej &amp;strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Even pages</source>
<translation type="obsolete">&amp;Parzystych stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
<source>Alt+E</source>
<translation>Alt+E</translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;dd pages</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nieparzystych stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;All pages</source>
<translation type="obsolete">&amp;Wszystkich stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Within range</source>
<translation type="obsolete">&amp;W zakresie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
<source>Alt+W</source>
<translation>Alt+W</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;qt&gt;Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Zastosuj wybrany szablon do parzystych, nieparzystych lub wszystkich stron zawartych w następującym zakresie&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
<source>to</source>
<translation>do</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
<source>Alt+O</source>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="287"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<source>Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj wybrany szablon do parzystych, nieparzystych lub wszystkich stron zawartych w następującym zakresie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="282"/>
<source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
<translation>Zastosuj wybraną stronę wzorcową do parzystych, nieparzystych lub wszystkich stron w następującym zakresie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
<source>Possible Hyphenation</source>
<translation>Propozycja podziału</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
<source>Apply to</source>
<translation>Zastosuj do</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
<source>Current &amp;Page</source>
<translation>Aktualnej &amp;strony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
<source>&amp;Even Pages</source>
<translation>&amp;Parzystych stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
<source>O&amp;dd Pages</source>
<translation>&amp;Nieparzystych stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>&amp;All Pages</source>
<translation>&amp;Wszystkich stron</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
<source>&amp;Within Range</source>
<translation>&amp;W zakresie</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ApplyT</name>
<message>
<source>Apply Template</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj szablon</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normalny</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Template:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Szablon:</translation>
</message>
<message>
<source>To:</source>
<translation type="obsolete">do:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<source>Apply to &amp;current page</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj do &amp;aktualnej strony</translation>
</message>
<message>
<source>Apply to all &amp;even pages</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj do &amp;parzystych stron</translation>
</message>
<message>
<source>Apply to all &amp;odd pages</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj do &amp;nieparzystych stron</translation>
</message>
<message>
<source>Apply to &amp;all pages:</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj do &amp;wszystkich stron:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ArcVectorBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="23"/>
<source>Edit Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="31"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="51"/>
<source>End Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="71"/>
<source>Height:</source>
<translation type="unfinished">Wysokość:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="88"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Szerokość:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="122"/>
<source>End Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ArcWidgetBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="26"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="36"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="56"/>
<source>End Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="117"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation type="unfinished">Przykładowy wielokąt</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ArrowChooser</name>
<message>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Brak</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AspellPlugin</name>
<message>
<source>Spell-Checker</source>
<translation type="obsolete">Sprawdzanie pisowni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
<source>Spell-checking support</source>
<translation>Wsparcie sprawdzania pisowni</translation>
</message>
<message>
<source>Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation type="obsolete">Dodaje wsparcie dla sprawdzania pisowni poprzez aspell. Język można wybrać spośród zainstalowanych słowników aspella, a sprawdzenie pisowni może odbywać się w trakcie pisania lub na wybranym fragmencie tekstu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="80"/>
<source>0.1</source>
<translation>0.1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="38"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation>Sprawdzanie pisowni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="76"/>
<source>Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="104"/>
<source>Aspell Plugin Error</source>
<translation>Błąd wtyczki Aspell</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AspellPluginBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="14"/>
<source>Spell Check</source>
<translation>Sprawdzanie Pisowni</translation>
</message>
<message>
<source>Mis-spelling:</source>
<translation type="obsolete">Błędna pisownia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="119"/>
<source>Replacement:</source>
<translation>Zastąp przez:</translation>
</message>
<message>
<source>Active dictionary: </source>
<translation type="obsolete">Aktywny słownik: </translation>
</message>
<message>
<source>Personal
Dictionary</source>
<translation type="obsolete">Słownik
osobisty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="279"/>
<source>&amp;Add Word</source>
<translation>&amp;Dodaj słowo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="307"/>
<source>&amp;Change</source>
<translation>&amp;Zastąp</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;hange All</source>
<translation type="obsolete">Z&amp;mień wszystko</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Skip</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pomiń</translation>
</message>
<message>
<source>S&amp;kip All</source>
<translation type="obsolete">P&amp;omiń wszystko</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Exit</source>
<translation type="obsolete">Za&amp;kończ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="46"/>
<source>Not in Dictionary:</source>
<translation>Brak w słowniku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="71"/>
<source>Word that was not found in the active dictionary</source>
<translation>Nie znaleziono tego słowa w aktualnym słowniku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="126"/>
<source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
<translation>Nie znaleziono zamiennika dla aktualnego słowa w słowniku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="182"/>
<source>Active Dictionary: </source>
<translation>Aktualny słownik:</translation>
</message>
<message>
<source>The currently active dictionary. Scribus uses aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
<translation type="obsolete">Aktualnie włączony słownik. Scribus używa słownika aspell do sprawdzania pisowni.&lt;br /&gt;Jeśli potrzebujesz nowszych lub innych wersji słowników, powinieneś zainstalować je z pomoca narzędzi instalacyjnych lub menedżera pakietów dostępnych w twoim systemie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="195"/>
<source>The currently active dictionary. Scribus uses Aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="226"/>
<source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
<translation>Ignoruj aktualny tekst, którego nie znaleziono w aktualnym słowniku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="229"/>
<source>&amp;Ignore</source>
<translation>&amp;Ignoruj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="248"/>
<source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
<translation>Ignoruj wszystkie wystąpienia aktualnego tekstu, którego nie znaleziono w aktualnym słowniku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="251"/>
<source>I&amp;gnore All</source>
<translation>I&amp;gnoruj wszystkie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="276"/>
<source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
<translation>Dodaj aktualne słowo do swojego osobistego słownika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="304"/>
<source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation>Zastąp aktualne słowo, którego nie znaleziono w słowniku, słowem znajdującym się w polu propozycji zamiennika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="332"/>
<source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation>Zamień wszystkie wystąpienia aktualnego słowa w tekście, które nie zostało znalezione, na słowo zawarte w polu &quot;Zastąp przez:&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="335"/>
<source>Change A&amp;ll</source>
<translation>Zastąp &amp;wszystkie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="373"/>
<source>Close</source>
<translation>Zamknij</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AspellPluginImpl</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<source>Loaded </source>
<translation>Załadowany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<source>default </source>
<translation>domyślny</translation>
</message>
<message>
<source> aspell dictionary.</source>
<translation type="obsolete"> słownik aspell.</translation>
</message>
<message>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration.</source>
<translation type="obsolete">Wtyczka aspell (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Błąd konfiguracji aspella.</translation>
</message>
<message>
<source>Spell-Checker</source>
<translation type="obsolete">Sprawdzanie pisowni</translation>
</message>
<message>
<source>Spell-checking completed.</source>
<translation type="obsolete">Zakończono sprawdzanie pisowni.</translation>
</message>
<message>
<source>Spell-checking done.</source>
<translation type="obsolete">Zakończono sprawdzanie pisowni.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="106"/>
<source>Spell Checker Plugin Failed to Initialise.
Configuration invalid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="113"/>
<source>Spell Checker Plugin Failed to Initialise.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="115"/>
<source>No Aspell dictionaries could be found.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="391"/>
<source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="393"/>
<source> by adding it to the session list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="414"/>
<source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="267"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation>Sprawdzanie pisowni zakończone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<source> Aspell dictionary.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="268"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="460"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation>Sprawdzanie pisowni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="461"/>
<source>Do you want start from the beginning of the selection with new language selected?</source>
<translation>Czy chcesz zacząć sprawdzanie od początku zaznaczenia z użyciem wybranego języka?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="81"/>
<source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
<translation>Nie znaleziono słowników Aspell, proszę najpierw zainstalować słowniki.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AutoformButtonGroup</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
<source>Arrows</source>
<translation>Strzałki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
<source>Flow Chart</source>
<translation>Diagram przepływu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
<source>Jigsaw</source>
<translation>Puzzle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1284"/>
<source>Specials</source>
<translation>Znaki specjalne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
<source>Default Shapes</source>
<translation>Domyślne figury</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Barcode</name>
<message>
<source>&amp;Barcode Generator...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Generator kodu kreskowego...</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
<translation type="obsolete">Scribusowy frontend do programu Pure Postscript Barcode Writer </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<source>&amp;Barcode...</source>
<translation>&amp;Kod kreskowy...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
<translation>Scribusowy frontend do programu Pure Postscript Barcode Writer </translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BarcodeGenerator</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="343"/>
<source>Error opening file: %1</source>
<translation>Błąd podczas otwierania pliku: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
<source>12 or 13 digits</source>
<translation>12 lub 13 cyfr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
<source>8 digits</source>
<translation>8 cyfr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
<source>11 or 12 digits</source>
<translation>11 lub 12 cyfr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
<source>7 or 8 digits</source>
<translation>7 lub 8 cyfr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
<source>5 digits</source>
<translation>5 cyfr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
<source>2 digits</source>
<translation>2 cyfry</translation>
</message>
<message>
<source>9 or 10 digits separated appropriately with dashes</source>
<translation type="obsolete">9 lub 10 cyfr rozdzielonych łącznikami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
<source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
<translation>Zmienna ilość liter, cyfr lub dowolnego z symboli -. *$/+%.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
<source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
<translation>Zmienna ilość znaków ASCII i symboli o specjalnego przeznaczenia, zaczynająca się od odpowiedniego znaku początkowego dla początkowego zestawu znaków. UCC/EAN-128s musi koniecznie zawierać symbol FNC 1 po znaku początkowym.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
<source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
<translation>Zmienna ilość cyfr lub dowolnego z symboli -$:/.+ABCD.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
<source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
<translation>Zmienna ilość cyfr. ITF-14 składa się z 14 znaków i nie zawiera cyfry kontrolnej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
<source>Variable number of digits</source>
<translation>Zmienna ilość cyfr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
<source>Variable number of digits and capital letters</source>
<translation>Zmienna ilość cyfr i dużych liter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
<source>Variable number of hexadecimal characters</source>
<translation>Zmienna ilość znaków w systemie szesnastkowym</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="102"/>
<source>Variable number of characters, digits and any symbols.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="109"/>
<source>Barcode</source>
<translation type="unfinished">Kod kreskowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="377"/>
<source>Barcode incomplete</source>
<translation>Kod kreskowy niekompletny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
<source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
<translation>12 lub 13 cyfr rozdzielonych łącznikami. Starszy format ISBN-10 dopuszcza 9 lub 10 cyfr rozdzielonych łącznikami, ale po 1 stycznia 2007 nie zaleca się jego używania (Uwaga: aby zamienić stary format ISBN-10 na nowy format ISBN-13, należy dodać z przodu 978-, np. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. Ostateczna liczba kontrolna zostanie obliczona automatycznie)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="167"/>
<source>Select Type</source>
<translation>Wybierz typ</translation>
</message>
<message>
<source>Select Barcode Type</source>
<translation type="obsolete">Wybierz typ kodu kreskowego</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BarcodeGeneratorBase</name>
<message>
<source>Barcode Creator</source>
<translation type="obsolete">Generator kodu kreskowego</translation>
</message>
<message>
<source>Barcode</source>
<translation type="obsolete">Kod kreskowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="135"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Typ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
<source>Select one of the available barcode type here</source>
<translation>Wybierz jeden z typów kodu kreskowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="108"/>
<source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
<translation>Numeryczna reprezentacja samego kodu. Zobacz tekst pomocy poniżej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="98"/>
<source>Reset the barcode samples</source>
<translation>Wyzeruj przykłady kodów kreskowych</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Include text in barcode</source>
<translation type="obsolete">&amp;Dołącz tekst do kodu kreskowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="76"/>
<source>Alt+I</source>
<translation>Alt+I</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="70"/>
<source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
<translation>Jeśli opcja zostanie zakreślona, kod kreskowy będzie zawierać również numery</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Guard whitespace</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pilnuj pustego miejsca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="63"/>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="57"/>
<source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
<translation>Narysuj strzałki, aby upewnić się co do pustego miejsca obok kodu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="151"/>
<source>Colors</source>
<translation>Kolory</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="173"/>
<source>&amp;Background</source>
<translation>Tł&amp;o</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="176"/>
<source>Alt+B</source>
<translation>Alt+B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="170"/>
<source>Background color - under the code lines</source>
<translation>Kolor tła - pod kreskami kodu kreskowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
<source>&amp;Lines</source>
<translation>&amp;Linie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="208"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="202"/>
<source>Color of the lines in barcode</source>
<translation>Kolor kresek kodu kreskowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>Tek&amp;st</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="240"/>
<source>Alt+T</source>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
<source>Color of the text and numbers</source>
<translation>Kolor tekstu i numerów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="269"/>
<source>Hints and help is shown here</source>
<translation>Tutaj wyświetlane są podpowiedzi i teksty pomocy</translation>
</message>
<message>
<source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
<translation type="obsolete">Podgląd wyniku. Probka o rozdzielczości 72 dpi.</translation>
</message>
<message>
<source>Make check digit visible in text</source>
<translation type="obsolete">Wyświetlaj w tekscie cyfrę kontrolną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="115"/>
<source>Co&amp;de:</source>
<translation>&amp;Kod:</translation>
</message>
<message>
<source>I&amp;nclude checksum</source>
<translation type="obsolete">Dołą&amp;cz sumę kontrolną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="50"/>
<source>Alt+N</source>
<translation>Alt+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="44"/>
<source>Generate and include a checksum in barcode</source>
<translation>Generuj i dołącz sumę kontrolną do kodu kreskowego</translation>
</message>
<message>
<source>Incl&amp;ude checksum digit</source>
<translation type="obsolete">Dołąc&amp;z cyfrę sumy kontrolnej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="37"/>
<source>Alt+U</source>
<translation>Alt+U</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="31"/>
<source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
<translation>Dołącz cyfrę sumy kontrolnej do tekstu kodu kreskowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="16"/>
<source>Insert Barcode</source>
<translation>Wprowadź kod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="25"/>
<source>Format</source>
<translation>Format</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="34"/>
<source>Incl&amp;ude Checksum Digit</source>
<translation>Dołąc&amp;z cyfrę sumy kontrolnej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="47"/>
<source>I&amp;nclude Checksum</source>
<translation>Dołą&amp;cz sumę kontrolną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="60"/>
<source>&amp;Guard Whitespace</source>
<translation>&amp;Pilnuj pustego miejsca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="73"/>
<source>&amp;Include Text in Barcode</source>
<translation>&amp;Dołącz tekst do kodu kreskowego</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Biblio</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1750"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Biblioteka</translation>
</message>
<message>
<source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Biblioteki (*.scs);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1000"/>
<source>Delete</source>
<translation>Usuń</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1592"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1671"/>
<source>Object</source>
<translation>Obiekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1065"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1674"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Nowy wpis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="998"/>
<source>Rename</source>
<translation>Zmień nazwę</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
</message>
<message>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">Nazwa &quot;%1&quot; już istnieje.
Proszę wybrać inną.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nowy</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Load...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pobierz...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zapisz</translation>
</message>
<message>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation type="obsolete">Zapisz &amp;jako...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">Z&amp;amknij</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Small</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mały</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Medium</source>
<translation type="obsolete">Ś&amp;redni</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Large</source>
<translation type="obsolete">&amp;Duży</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;File</source>
<translation type="obsolete">&amp;Plik</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Preview</source>
<translation type="obsolete">P&amp;odgląd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1065"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1254"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1674"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nazwa:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">Nazwa &quot;%1&quot; nie jest jednoznaczna.
Proszę wybrać inną.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="761"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation>Wybierz katalog dla biblioteki</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="obsolete">Wybierz katalog</translation>
</message>
<message>
<source>Scrapbook (*.scs)</source>
<translation type="obsolete">Biblioteka (*.scs)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="806"/>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation>Wybierz plik biblioteki do zaimportowania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1751"/>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation>Utwórz nową stronę biblioteki</translation>
</message>
<message>
<source>Load an existing scrapbook</source>
<translation type="obsolete">Wczytaj istniejącą bibliotekę</translation>
</message>
<message>
<source>Save the selected scrapbook</source>
<translation type="obsolete">Zapisz zaznaczoną bibliotekę</translation>
</message>
<message>
<source>Import an scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation type="obsolete">Importuj plik biblioteki dla wersji Scribusa &lt;=1.3.2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1754"/>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation>Zamknij zaznaczoną bibliotekę</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1005"/>
<source>Copy To:</source>
<translation>Kopiuj do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1006"/>
<source>Move To:</source>
<translation>Przenieś do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="606"/>
<source>Main</source>
<translation>Główna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1756"/>
<source>Hide Directories</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="589"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1759"/>
<source>Open Directories in a new tab</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="608"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="609"/>
<source>Copied Items</source>
<translation>Skopiowane obiekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1254"/>
<source>New Name</source>
<translation>Nowa nazwa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="808"/>
<source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
<translation>Biblioteka (*.scs *.SCS)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1757"/>
<source>Hide Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1758"/>
<source>Hide Vector files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="994"/>
<source>Paste to Page</source>
<translation>Wklej na Stronę</translation>
</message>
<message>
<source>Save as...</source>
<translation type="obsolete">Zapisz jako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1044"/>
<source>Close</source>
<translation>Zamknij</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1047"/>
<source>Delete Contents</source>
<translation>Usuń zawartość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1209"/>
<source>Do you really want to delete all entries?</source>
<translation>Czy na pewno usunąć wszystkie elementy?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1752"/>
<source>Go up one Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1753"/>
<source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1755"/>
<source>Configure the scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BookMView</name>
<message>
<source>Bookmarks</source>
<translation type="obsolete">Zakładki</translation>
</message>
<message>
<source>Move Bookmark</source>
<translation type="obsolete">Przesuń zakładkę</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Bookmark</source>
<translation type="obsolete">Wstaw zakładkę</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Anuluj</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BookPalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/bookmarkpalette.cpp" line="48"/>
<source>Bookmarks</source>
<translation>Zakładki</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ButtonIcon</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="29"/>
<source>Icon Placement</source>
<translation>Rozmieszczenie ikon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="38"/>
<source>Layout:</source>
<translation>Układ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption only</source>
<translation>Tylko tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Icon only</source>
<translation>Tylko ikona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption below Icon</source>
<translation>Tekst pod ikoną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption above Icon</source>
<translation>Tekst nad ikoną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption right to Icon</source>
<translation>Tekst na prawo od ikony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption left to Icon</source>
<translation>Tekst na lewo od ikony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption overlays Icon</source>
<translation>Tekst na ikonie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="50"/>
<source>Scale:</source>
<translation>Skaluj:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
<source>Always</source>
<translation>zawsze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
<source>When Icon is too small</source>
<translation>kiedy ikona jest za mała</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
<source>When Icon is too big</source>
<translation>kiedy ikona jest za duża</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
<source>Never</source>
<translation>nigdy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="63"/>
<source>Scale How:</source>
<translation>Jak skalować:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="66"/>
<source>Proportional</source>
<translation>proporcjonalnie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="67"/>
<source>Non Proportional</source>
<translation>nieproporcjonalnie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="90"/>
<source>Icon</source>
<translation>Ikona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="117"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="121"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="124"/>
<source>Reset</source>
<translation>Wyzeruj</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CMSPrefs</name>
<message>
<source>System Profiles</source>
<translation type="obsolete">Profile systemowe</translation>
</message>
<message>
<source>Rendering Intents</source>
<translation type="obsolete">Metody konwersji przestrzeni kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="26"/>
<source>Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Spostrzeżeniowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Względna kolorymetryczna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Nasyceniowa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Bezwzględna kolorymetryczna</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for imported images</source>
<translation type="obsolete">Domyślny profil barw dla importowanych obrazków</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for solid colors on the page</source>
<translation type="obsolete">Domyślny profil barw dla pełnych kolorów na stronie</translation>
</message>
<message>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="obsolete">Profil barw, który wygenerowałeś lub otrzymałeś od producenta.
Profil ten powinien być specyficzny dla twojego monitora, a nie generyczny (jak np. sRGB). </translation>
</message>
<message>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="obsolete">Profil barw twojej drukarki pochodzący od producenta.
Profil ten powinien być specyficzny dla twojej drukarki, a nie generyczny (jak np. sRGB). </translation>
</message>
<message>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation type="obsolete">Kompensacja poziomu czerni to metoda polepszania kontrastu zdjęć.
Jest ona zalecana, jeśli twój dokument zawiera zdjęcia.</translation>
</message>
<message>
<source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla twojego monitora. Wybierz metodę
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
</message>
<message>
<source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla twojej drukarki. Wybierz metodę
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
</message>
<message>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation type="obsolete">Włącz tzw. &quot;soft proofing&quot; pozwalający na sprawdzenie, jak zostaną
wydrukowane kolory twojego dokumentu w oparciu o wybrany profil drukarki.</translation>
</message>
<message>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation type="obsolete">Metoda pokazywania kolorów na ekranie, które mogą nie być poprawnie wydrukowane.
Wymaga ona bardzo dokładnie dopasowanych profili i służy jedynie jako ostrzeżenie.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation type="obsolete">&amp;Włącz zarządzanie kolorami</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Pictures:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Obrazki:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Solid Colors:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pełne kolory:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Monitor:</translation>
</message>
<message>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Drukarka:</translation>
</message>
<message>
<source>M&amp;onitor:</source>
<translation type="obsolete">Mo&amp;nitor:</translation>
</message>
<message>
<source>Pr&amp;inter:</source>
<translation type="obsolete">D&amp;rukarka:</translation>
</message>
<message>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation type="obsolete">&amp;Symuluj drukarkę na ekranie</translation>
</message>
<message>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zaznacz kolory spoza przestrzeni kolorów</translation>
</message>
<message>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation type="obsolete">Zastosuj &amp;kompensację poziomu czerni</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;RGB Pictures:</source>
<translation type="obsolete">Obrazki R&amp;GB:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;CMYK Pictures:</source>
<translation type="obsolete">Obrazki &amp;CMYK:</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation type="obsolete">Domyślny profil kolorów dla importowanych obrazków CMYK</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation type="obsolete">Domyślny profil kolorów dla importowanych obrazków RGB</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
<translation type="obsolete">Pełne kolory &amp;RGB:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
<translation type="obsolete">Pełne kolory &amp;CMYK:</translation>
</message>
<message>
<source>Pictures:</source>
<translation type="obsolete">Obrazki:</translation>
</message>
<message>
<source>Sol&amp;id Colors:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pełne kolory:</translation>
</message>
<message>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation type="obsolete">Zamień wszystkie kolory na przestrzeń kolorów drukarki</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
<translation type="obsolete">Domyślny profil kolorów dla pełnych kolorów RGB na stronie</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
<translation type="obsolete">Domyślny profil kolorów dla pełnych kolorów CMYK na stronie</translation>
</message>
<message>
<source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla pełnych kolorów. Wybierz metodę
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
</message>
<message>
<source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla obrazków. Wybierz metodę
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
</message>
<message>
<source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
<translation type="obsolete">Symuluje środowisko zarządzane kolorami:
wszystkie kolory, zarówno RGB jak i CMYK, zostaną zamienione na przestrzeń kolorów drukarki.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<translation type="obsolete">Obrazy &amp;RGB:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;CMYK Images:</source>
<translation type="obsolete">Obrazy &amp;CMYK:</translation>
</message>
<message>
<source>Images:</source>
<translation type="obsolete">Obrazy:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CMSPrefsBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="20"/>
<source>Form</source>
<translation>Formularz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="32"/>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation>&amp;Włącz zarządzanie kolorami</translation>
</message>
<message>
<source>System Profiles</source>
<translation type="obsolete">Profile systemowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="54"/>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<translation>Obrazy &amp;RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="70"/>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation>Domyślny profil kolorów dla importowanych obrazków RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="77"/>
<source>&amp;CMYK Images:</source>
<translation>Obrazy &amp;CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="93"/>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation>Domyślny profil kolorów dla importowanych obrazków CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="100"/>
<source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
<translation>Pełne kolory &amp;RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="116"/>
<source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
<translation>Domyślny profil kolorów dla pełnych kolorów RGB na stronie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="123"/>
<source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
<translation>Pełne kolory &amp;CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="139"/>
<source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
<translation>Domyślny profil kolorów dla pełnych kolorów CMYK na stronie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="176"/>
<source>Document Rendering Intents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="245"/>
<source>Document Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="278"/>
<source>Simulate printer on Screen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="313"/>
<source>Monitor Profile</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="325"/>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation>&amp;Monitor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="341"/>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation>Profil barw, który wygenerowałeś lub otrzymałeś od producenta.
Profil ten powinien być specyficzny dla twojego monitora, a nie generyczny (jak np. sRGB). </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="146"/>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation>&amp;Drukarka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="42"/>
<source>Document Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="162"/>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation>Profil barw twojej drukarki pochodzący od producenta.
Profil ten powinien być specyficzny dla twojej drukarki, a nie generyczny (jak np. sRGB). </translation>
</message>
<message>
<source>Rendering Intents</source>
<translation type="obsolete">Metody konwersji przestrzeni kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="188"/>
<source>Images:</source>
<translation>Obrazki:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="204"/>
<source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation>Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla obrazków. Wybierz metodę
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="212"/>
<source>Sol&amp;id Colors:</source>
<translation>&amp;Pełne kolory:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="228"/>
<source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation>Domyślna metoda konwersji przestrzeni kolorów dla pełnych kolorów. Wybierz metodę
względnie kolorymetryczną lub spostrzeżeniową, chyba że wiesz, dlaczego chcesz to zmienić.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="274"/>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation>Włącz tzw. &quot;soft proofing&quot; pozwalający na sprawdzenie, jak zostaną
wydrukowane kolory twojego dokumentu w oparciu o wybrany profil drukarki.</translation>
</message>
<message>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation type="obsolete">&amp;Symuluj drukarkę na ekranie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="285"/>
<source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
<translation>Symuluje środowisko zarządzane kolorami:
wszystkie kolory, zarówno RGB jak i CMYK, zostaną zamienione na przestrzeń kolorów drukarki.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="289"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation>Zamień wszystkie kolory na przestrzeń kolorów drukarki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="296"/>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation>Metoda pokazywania kolorów na ekranie, które mogą nie być poprawnie wydrukowane.
Wymaga ona bardzo dokładnie dopasowanych profili i służy jedynie jako ostrzeżenie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="300"/>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation>&amp;Zaznacz kolory spoza przestrzeni kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="263"/>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation>Kompensacja poziomu czerni to metoda polepszania kontrastu zdjęć.
Jest ona zalecana, jeśli twój dokument zawiera zdjęcia.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="267"/>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation>Zastosuj &amp;kompensację poziomu czerni</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CMYKChoose</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="90"/>
<source>Edit Color</source>
<translation>Edytuj kolor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="842"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="849"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="115"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="384"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="854"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="707"/>
<source>Web Safe RGB</source>
<translation>RGB dla internetu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="133"/>
<source>New</source>
<translation>Nowy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="150"/>
<source>Old</source>
<translation>Stary</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="191"/>
<source>Scribus Swatches</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="195"/>
<source>User Swatches</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="657"/>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="262"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="658"/>
<source>M:</source>
<translation>M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="289"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="659"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="316"/>
<source>K:</source>
<translation>K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="413"/>
<source>Dynamic Color Bars</source>
<translation>Dynamiczne paski kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="411"/>
<source>Static Color Bars</source>
<translation>Statyczne paski kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="696"/>
<source>R:</source>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="697"/>
<source>G:</source>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="698"/>
<source>B:</source>
<translation>B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="257"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="338"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="655"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="656"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
</message>
<message>
<source>Name of the Color is not unique</source>
<translation type="obsolete">Nazwa koloru nie jest jednoznaczna</translation>
</message>
<message>
<source>HSV-Colormap</source>
<translation type="obsolete">Mapa kolorów HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="99"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Nazwa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="109"/>
<source>Color &amp;Model</source>
<translation>&amp;Model kolorów</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Brak</translation>
</message>
<message>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
<translation type="obsolete">Nie można utworzyć koloru o nazwie &quot;%1&quot;.
Nazwa ta jest zarezerwowana dla przezroczystości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="123"/>
<source>Is Spot Color</source>
<translation>Jest kolorem dodatkowym</translation>
</message>
<message>
<source>Is Registration Color</source>
<translation type="obsolete">Jest kolorem znaczników</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="945"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation>Nie można utworzyć koloru o nazwie &quot;%1&quot;.
Nazwa ta jest zarezerwowana dla przezroczystości</translation>
</message>
<message>
<source>Name of the color is not unique</source>
<translation type="obsolete">Nazwa koloru nie jest jednoznaczna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="954"/>
<source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
<translation>Ta nazwa koloru już istnieje,
proszę wybrać inną nazwę.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="359"/>
<source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
<translation>Wybranie tej opcji spowoduje ustawienie koloru jako koloru &quot;spot&quot;, a co za tym idzie dodatkowej płyty podczas wykonywania rozbarwień lub naświetlania. Opcji tej używa się najczęściej w sytuacji gdy logo lub kolor wymaga dokładnej reprezentacji i nie może być odwzorowane za pomocą farb CMYK. Dobrym przykładem może być użycie farb metalicznych lub fluorescencyjnych, które nie dają się łatwo odwzorować w przestrzeni CMYK.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="727"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="728"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation>Jeśli włączone jest zarządzanie kolorem, trójkątny wskaźnik ostrzegawczy informuje, że wybrany kolor może znajdować się poza przestrzenią kolorów wybranego profilu drukarki. Oznacza to, że wybrany kolor może wyglądać na wydruki inaczej niż na ekranie. Więcej wskazówek odnośnie ostrzeżeń przestrzeni kolorów można znaleźć w pomocy on-line pod hasłem Zarządzanie kolorem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="938"/>
<source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
<translation>Nie można utworzyć koloru bez nazwy
Podaj nazwę koloru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="199"/>
<source>HSV Color Map</source>
<translation>Mapa kolorów HSV</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CStyleP</name>
<message>
<source>Based On:</source>
<translation type="obsolete">Bazuje na:</translation>
</message>
<message>
<source>Basic Formatting</source>
<translation type="obsolete">Formatowanie podstawowe</translation>
</message>
<message>
<source>Advanced Formatting</source>
<translation type="obsolete">Formatowanie zaawansowane</translation>
</message>
<message>
<source>Colors</source>
<translation type="obsolete">Kolory</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CStylePBase</name>
<message>
<source>Parent Style</source>
<translation type="obsolete">Styl nadrzędny</translation>
</message>
<message>
<source>Parent</source>
<translation type="obsolete">Styl nadrzędny</translation>
</message>
<message>
<source>Based On:</source>
<translation type="obsolete">Bazuje na:</translation>
</message>
<message>
<source>Basic Formatting</source>
<translation type="obsolete">Formatowanie podstawowe</translation>
</message>
<message>
<source>Advanced Formatting</source>
<translation type="obsolete">Formatowanie zaawansowane</translation>
</message>
<message>
<source>Colors</source>
<translation type="obsolete">Kolory</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CStyleWBase</name>
<message>
<source>Properties</source>
<translation type="obsolete">Właściwości</translation>
</message>
<message>
<source>Parent Style</source>
<translation type="obsolete">Styl nadrzędny</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CWDialog</name>
<message>
<source>Normal Vision</source>
<translation type="obsolete">Normalny wzrok</translation>
</message>
<message>
<source>Protanopia (Red)</source>
<translation type="obsolete">Protanopia (czerwony)</translation>
</message>
<message>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<translation type="obsolete">Deuteranopia (zielony)</translation>
</message>
<message>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<translation type="obsolete">Tritanopia (niebieski)</translation>
</message>
<message>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation type="obsolete">Całkowity daltonizm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="320"/>
<source>Merging colors</source>
<translation>Scalanie kolorów w toku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
<source>Error: </source>
<translation>Błąd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation>Kolor %1 już istnieje!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="331"/>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation>Kolor %1 został dołączony.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="335"/>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation>Otwieranie menedżera kolorów w toku.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="338"/>
<source>Color Merging</source>
<translation>Scalanie kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="487"/>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation>Nie można znaleźć wybranego koloru. Prawdopodobnie wybrałeś czarny, szary lub biały. Nie da się przetworzyć tego koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation>Koło barw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="45"/>
<source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
<translation>Kliknij na kole, aby uzyskać kolor podstawowy. Model kolorów zależy od tego, jak zakładka została wybrana po prawej stronie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
<source>Result Colors</source>
<translation>Kolory wynikowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="322"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="543"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="729"/>
<source>HSV</source>
<translation>HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="106"/>
<source>Colors of your chosen color scheme.</source>
<translation>Kolory wybranego schematu koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="116"/>
<source>Color Scheme Method</source>
<translation>Metoda przedstawiania kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="142"/>
<source>Angle:</source>
<translation>Kąt:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="152"/>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation>Różnica pomiędzy wybraną wartością a wartością obliczoną. Zajrzyj do dokumentacji, aby uzyskać więcej informacji.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="167"/>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation>Wybierz jedną z metod tworzenia schematu koloru. W dokumentacji programu znajdziesz więcej informacji.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation>Scal utworzone kolory w kolory dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="204"/>
<source>&amp;Merge</source>
<translation>&amp;Scal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="207"/>
<source>Alt+M</source>
<translation>Alt+M</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="214"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation>Zastąp utworzone kolory w kolorach dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="217"/>
<source>&amp;Replace</source>
<translation>Zas&amp;tąp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="220"/>
<source>Alt+R</source>
<translation>Alt+R</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation>Nie zmieniaj kolorów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="230"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="233"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="242"/>
<source>Preview:</source>
<translation>Podgląd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="266"/>
<source>Sample color scheme.</source>
<translation>Przykładowy schemat koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="285"/>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation>Symulacja częstych wad wzroku. Wybierz typ wady wzroku.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="292"/>
<source>Vision Defect Type:</source>
<translation>Typ wady wzroku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="342"/>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="412"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="442"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="372"/>
<source>M:</source>
<translation>M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="402"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="432"/>
<source>K:</source>
<translation>K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="462"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="838"/>
<source>RGB:</source>
<translation>RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="498"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="685"/>
<source>HSV:</source>
<translation>HSV:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="571"/>
<source>R:</source>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="598"/>
<source>G:</source>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="625"/>
<source>B:</source>
<translation>B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="874"/>
<source>CMYK:</source>
<translation>CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="757"/>
<source>H:</source>
<translation>H:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="784"/>
<source>S:</source>
<translation>S:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="811"/>
<source>V:</source>
<translation>V:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CWDialogBase</name>
<message>
<source>Color Wheel</source>
<translation type="obsolete">Koło barw</translation>
</message>
<message>
<source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
<translation type="obsolete">Kliknij na kole, aby uzyskać kolor podstawowy. Model kolorów zależy od tego, jak zakładka została wybrana po prawej stronie.</translation>
</message>
<message>
<source>CMYK</source>
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
</message>
<message>
<source>C:</source>
<translation type="obsolete">C:</translation>
</message>
<message>
<source>M:</source>
<translation type="obsolete">M:</translation>
</message>
<message>
<source>Y:</source>
<translation type="obsolete">Y:</translation>
</message>
<message>
<source>K:</source>
<translation type="obsolete">K:</translation>
</message>
<message>
<source>RGB:</source>
<translation type="obsolete">RGB:</translation>
</message>
<message>
<source>RGB</source>
<translation type="obsolete">RGB</translation>
</message>
<message>
<source>R:</source>
<translation type="obsolete">R:</translation>
</message>
<message>
<source>G:</source>
<translation type="obsolete">G:</translation>
</message>
<message>
<source>B:</source>
<translation type="obsolete">B:</translation>
</message>
<message>
<source>CMYK:</source>
<translation type="obsolete">CMYK:</translation>
</message>
<message>
<source>Document</source>
<translation type="obsolete">Dokument</translation>
</message>
<message>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Wybierz jedną z metod tworzenia schematu koloru. W dokumentacji programu znajdziesz więcej informacji.</translation>
</message>
<message>
<source>Angle:</source>
<translation type="obsolete">Kąt:</translation>
</message>
<message>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Różnica pomiędzy wybraną wartością a wartością obliczoną. Zajrzyj do dokumentacji, aby uzyskać więcej informacji.</translation>
</message>
<message>
<source>Preview:</source>
<translation type="obsolete">Podgląd:</translation>
</message>
<message>
<source>Vision Defect Type:</source>
<translation type="obsolete">Typ wady wzroku:</translation>
</message>
<message>
<source>Sample color scheme.</source>
<translation type="obsolete">Przykładowy schemat koloru.</translation>
</message>
<message>
<source>Colors of your chosen color scheme.</source>
<translation type="obsolete">Kolory wybranego schematu koloru.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Merge</source>
<translation type="obsolete">&amp;Scal</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+M</source>
<translation type="obsolete">Alt+M</translation>
</message>
<message>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation type="obsolete">Scal utworzone kolory w kolory dokumentu</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Replace</source>
<translation type="obsolete">Zas&amp;tąp</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+R</source>
<translation type="obsolete">Alt+R</translation>
</message>
<message>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="obsolete">Zastąp utworzone kolory w kolorach dokumentu</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Anuluj</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="obsolete">Nie zmieniaj kolorów</translation>
</message>
<message>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="obsolete">Symulacja częstych wad wzroku. Wybierz typ wady wzroku.</translation>
</message>
<message>
<source>Color Scheme Method</source>
<translation type="obsolete">Metoda przedstawiania kolorów</translation>
</message>
<message>
<source>HSV:</source>
<translation type="obsolete">HSV:</translation>
</message>
<message>
<source>HSV</source>
<translation type="obsolete">HSV</translation>
</message>
<message>
<source>Result Colors</source>
<translation type="obsolete">Kolory wynikowe</translation>
</message>
<message>
<source>H:</source>
<translation type="obsolete">H:</translation>
</message>
<message>
<source>S:</source>
<translation type="obsolete">S:</translation>
</message>
<message>
<source>V:</source>
<translation type="obsolete">V:</translation>
</message>
<message>
<source> %</source>
<translation type="obsolete">%</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2435"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2463"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation>X: %1
Y: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2448"/>
<source>X: %1</source>
<translation>X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2455"/>
<source>Y: %1</source>
<translation>Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2471"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation>Długość: %1
Kąt: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2473"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation>Szerokość: %1
Wysokość: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2485"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2492"/>
<source>Angle: %1</source>
<translation>Kąt: %1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CanvasMode_EyeDropper</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="174"/>
<source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
<translation>Wybrany kolor nie jest zawarty w zestawie kolorów dokumentu. Proszę podać nazwę nowego koloru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="177"/>
<source>Color Not Found</source>
<translation>Nie znaleziono koloru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="181"/>
<source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
<translation>Wybrana nazwa już istnieje. Proszę wybrać inną nazwę dla nowego koloru.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CanvasMode_FrameLinks</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="194"/>
<source>Linking Text Frames</source>
<translation type="unfinished">Łączenie ramek tekstowych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="198"/>
<source>Before</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="199"/>
<source>After</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CanvasMode_Normal</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="389"/>
<source>Go to Page %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="391"/>
<source>Go to URL %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="393"/>
<source>Go to Page %1 in File %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="434"/>
<source>Overflow Characters: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1536"/>
<source>Page %1 does not exist!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1542"/>
<source>Link Target is Web URL.
URL: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1548"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Informacja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1547"/>
<source>Link Target is external File.
File: %1
Page: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1814"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Wszystkie obsługiwane formaty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1842"/>
<source>Open</source>
<translation>Otwórz</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CellStyleComboBox</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="145"/>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="169"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Bez stylu</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CgmPlug</name>
<message>
<source>Group%1</source>
<translation type="obsolete">Grupa%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="191"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importowanie: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="194"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Analiza pliku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="441"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ChTable</name>
<message>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="obsolete">Możesz wyświetlić miniaturę, jeśli wciśniesz prawy przycisk myszy. Klawisz Insert dołącza glif do listy wybranych znaków znajdujących się poniżej, klawisz Delete usuwa ostatni glif z listy</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharSelect</name>
<message>
<source>Select Character:</source>
<translation type="obsolete">Wybierz znak:</translation>
</message>
<message>
<source>Font:</source>
<translation type="obsolete">Font:</translation>
</message>
<message>
<source>Character Class:</source>
<translation type="obsolete">Klasa znaków:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Insert</source>
<translation type="obsolete">&amp;Wstaw</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="obsolete">W&amp;yczyść</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zamknij</translation>
</message>
<message>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation type="obsolete">Wstaw znak do tekstu obok kursora</translation>
</message>
<message>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation type="obsolete">Usuń aktualne zaznaczenie.</translation>
</message>
<message>
<source>Close this dialog and return to text editing.</source>
<translation type="obsolete">Zamknij to okienko dialogowe i powróć do edycji tekstu.</translation>
</message>
<message>
<source>Full Character Set</source>
<translation type="obsolete">Pełen zestaw znaków</translation>
</message>
<message>
<source>Basic Latin</source>
<translation type="obsolete">Podstawowy łaciński</translation>
</message>
<message>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation type="obsolete">Dodatek Latin-1</translation>
</message>
<message>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation type="obsolete">Rozszerzony łaciński A</translation>
</message>
<message>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation type="obsolete">Rozszerzony łaciński B</translation>
</message>
<message>
<source>General Punctuation</source>
<translation type="obsolete">Ogólna interpunkcja</translation>
</message>
<message>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation type="obsolete">Indeksy górne i dolne</translation>
</message>
<message>
<source>Currency Symbols</source>
<translation type="obsolete">Symbole walut</translation>
</message>
<message>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation type="obsolete">Znaki literopodobne</translation>
</message>
<message>
<source>Number Forms</source>
<translation type="obsolete">Formy liczbowe</translation>
</message>
<message>
<source>Arrows</source>
<translation type="obsolete">Strzałki</translation>
</message>
<message>
<source>Mathematical Operators</source>
<translation type="obsolete">Operatory matematyczne</translation>
</message>
<message>
<source>Box Drawing</source>
<translation type="obsolete">Rysowanie ramek</translation>
</message>
<message>
<source>Block Elements</source>
<translation type="obsolete">Elementy blokowe</translation>
</message>
<message>
<source>Geometric Shapes</source>
<translation type="obsolete">Figury geometryczne</translation>
</message>
<message>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation type="obsolete">Różne symbole</translation>
</message>
<message>
<source>Dingbats</source>
<translation type="obsolete">Dingbaty</translation>
</message>
<message>
<source>Small Form Variants</source>
<translation type="obsolete">Różne małe formy</translation>
</message>
<message>
<source>Ligatures</source>
<translation type="obsolete">Ligatury</translation>
</message>
<message>
<source>Specials</source>
<translation type="obsolete">Znaki specjalne</translation>
</message>
<message>
<source>Greek</source>
<translation type="obsolete">Grecki</translation>
</message>
<message>
<source>Greek Extended</source>
<translation type="obsolete">Greckie rozszerzone</translation>
</message>
<message>
<source>Cyrillic</source>
<translation type="obsolete">Cyrylica</translation>
</message>
<message>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation type="obsolete">Cyrylica suplement</translation>
</message>
<message>
<source>Arabic</source>
<translation type="obsolete">Arabskie</translation>
</message>
<message>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation type="obsolete">Arabskie rozszerzone A</translation>
</message>
<message>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation type="obsolete">Arabskie rozszerzone B</translation>
</message>
<message>
<source>Hebrew</source>
<translation type="obsolete">Hebrajskie</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Insert Code:</source>
<translation type="obsolete">Wst&amp;aw kod:</translation>
</message>
<message>
<source>Close this dialog and return to text editing</source>
<translation type="obsolete">Zamknij to okienko dialogowe i powróć do edycji tekstu</translation>
</message>
<message>
<source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
<translation type="obsolete">Wpisz tutaj czterocyfrowy kod w Unikodzie</translation>
</message>
<message>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="obsolete">Możesz wyświetlić miniaturę, jeśli wciśniesz prawy przycisk myszy. Klawisz Insert dołącza glif do listy wybranych znaków znajdujących się poniżej, klawisz Delete usuwa ostatni glif z listy</translation>
</message>
<message>
<source>Enhanced Palette</source>
<translation type="obsolete">Rozszerzona paleta</translation>
</message>
<message>
<source>Quick Palette</source>
<translation type="obsolete">Skrócona paleta</translation>
</message>
<message>
<source>Hide Enhanced</source>
<translation type="obsolete">Ukryj rozszerzoną </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="28"/>
<source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
<translation>Paleta znaków Scribusa (*.ucp);;Wszystkie pliki (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="226"/>
<source>Choose a filename to open</source>
<translation>Wybierz nazwę pliku do otworzenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="260"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="302"/>
<source>Error</source>
<translation>Błąd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="261"/>
<source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
<translation>Błąd w trakcie czytania pliku %1 - plik jest prawdopodobnie uszkodzony.</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a filename to save under</source>
<translation type="obsolete">Wybierz nazwę pliku do zapisania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="303"/>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation>Nie można zapisać pliku %1</translation>
</message>
<message>
<source>Clean the Palette?</source>
<translation type="obsolete">Wyczyścić paletę?</translation>
</message>
<message>
<source>You will clean all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation type="obsolete">Masz zamiar usunąć wszystkie znaki z tej palety. Czy jesteś pewien?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.ui" line="13"/>
<source>Character Palette</source>
<translation>Paleta znaków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="311"/>
<source>Empty the Palette?</source>
<translation>Opróżnić paletę?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="312"/>
<source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation>Usuwasz wszystkie znaki palety. Jesteś pewien?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.ui" line="24"/>
<source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
<translation>Ukryj/Pokaż paletę rozszerzoną</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="275"/>
<source>Save Quick Character Palette</source>
<translation>Zapisz skróconą paletę znaków</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharSelectEnhanced</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="208"/>
<source>Full Character Set</source>
<translation>Pełen zestaw znaków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="213"/>
<source>Basic Latin</source>
<translation>Podstawowy łaciński</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="219"/>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation>Dodatek Latin-1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="225"/>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation>Rozszerzony łaciński A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="231"/>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation>Rozszerzony łaciński B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="237"/>
<source>General Punctuation</source>
<translation>Ogólna interpunkcja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="243"/>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation>Indeksy górne i dolne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="249"/>
<source>Currency Symbols</source>
<translation>Symbole walut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="255"/>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation>Znaki literopodobne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="261"/>
<source>Number Forms</source>
<translation>Formy liczbowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="267"/>
<source>Arrows</source>
<translation>Strzałki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="273"/>
<source>Mathematical Operators</source>
<translation>Operatory matematyczne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="279"/>
<source>Box Drawing</source>
<translation>Rysowanie ramek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="285"/>
<source>Block Elements</source>
<translation>Elementy blokowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="291"/>
<source>Geometric Shapes</source>
<translation>Figury geometryczne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="297"/>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation>Różne symbole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="303"/>
<source>Dingbats</source>
<translation>Dingbaty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="309"/>
<source>Small Form Variants</source>
<translation>Różne małe formy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="315"/>
<source>Ligatures</source>
<translation>Ligatury</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="321"/>
<source>Specials</source>
<translation>Znaki specjalne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="327"/>
<source>Greek</source>
<translation>Grecki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="333"/>
<source>Greek Extended</source>
<translation>Greckie rozszerzone</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="339"/>
<source>Cyrillic</source>
<translation>Cyrylica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="345"/>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation>Cyrylica suplement</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="351"/>
<source>Arabic</source>
<translation>Arabskie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="357"/>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation>Arabskie rozszerzone A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="363"/>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation>Arabskie rozszerzone B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="369"/>
<source>Hebrew</source>
<translation>Hebrajskie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="13"/>
<source>Enhanced Character Palette</source>
<translation>Rozszerzona paleta znaków</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="19"/>
<source>&amp;Font:</source>
<translation>&amp;Font:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="45"/>
<source>C&amp;haracter Class:</source>
<translation>Klasa &amp;znaków:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="77"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation>Możesz wyświetlić miniaturę, jeśli wciśniesz prawy przycisk myszy. Klawisz Insert
dołącza glif do listy wybranych znaków znajdujących się poniżej, klawisz Delete usuwa ostatni glif z listy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="96"/>
<source>Insert &amp;Code:</source>
<translation>Wst&amp;aw kod:</translation>
</message>
<message>
<source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
<translation type="obsolete">Wpisz tutaj czterocyfrowy kod w Unikodzie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="131"/>
<source>Glyphs to Insert</source>
<translation>Glify do wstawienia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="171"/>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation>Wstaw znak do tekstu obok kursora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="174"/>
<source>&amp;Insert</source>
<translation>&amp;Wstaw</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="184"/>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation>Usuń aktualne zaznaczenie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="187"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>W&amp;yczyść</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="106"/>
<source>Type in a four digit Unicode value directly here</source>
<translation>Wpisz tutaj czterocyfrowy kod w Unikodzie</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharStyleComboBox</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="114"/>
<source>No Style</source>
<translation>Bez stylu</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharTable</name>
<message>
<source>Delete</source>
<translation type="obsolete">Usuń</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharTableView</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/chartableview.cpp" line="22"/>
<source>Delete</source>
<translation>Usuń</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="662"/>
<source>Current Profile:</source>
<translation>Aktualny profil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="657"/>
<source>Items</source>
<translation>Obiekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="657"/>
<source>Problems</source>
<translation>Problemy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation>&amp;Ignoruj błędy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<source>Glyphs missing</source>
<translation>Brakujące glify</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
<source>Text overflow</source>
<translation>Tekst nie mieści się w ramce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="672"/>
<source>Object is not on a Page</source>
<translation>Obiekt nie znajduje się na stronie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<source>Missing Image</source>
<translation>Brakujący obrazek</translation>
</message>
<message>
<source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
<translation type="obsolete">Obrazek ma wartość DPI mniejszą niż %1 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="677"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation>Obiekt zawiera przezroczystość</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="678"/>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation>Obiekt jest adnotacją PDF albo polem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation>Obiekt jest osadzonym PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="330"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="332"/>
<source>No Problems found</source>
<translation>Nie znaleziono problemów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="558"/>
<source>Page </source>
<translation>Strona </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="622"/>
<source>Free Objects</source>
<translation>Wolne obiekty</translation>
</message>
<message>
<source>Problems found</source>
<translation type="obsolete">Znaleziono problemy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="655"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Weryfikator materiału wejściowego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<source>Check again</source>
<translation>Sprawdź ponownie</translation>
</message>
<message>
<source>Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="obsolete">Rozdzielczość obrazka poniżej %1 DPI, aktualnie %2 x %3 DPI</translation>
</message>
<message>
<source>Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="obsolete">Rozdzielczość obrazka powyżej %1 DPI, aktualnie %2 x %3 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="680"/>
<source>Image is GIF</source>
<translation>Obrazek to plik GIF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="333"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="374"/>
<source>Transparency used</source>
<translation>Użyto przezroczystości</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="379"/>
<source>Blendmode used</source>
<translation>Zastosowano tryb mieszania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="392"/>
<source>Layer &quot;%1&quot;</source>
<translation>Warstwa &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="681"/>
<source>Annotation uses a non TrueType font</source>
<translation>Adnotacja używa fontu innego typu niż TTF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="666"/>
<source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="667"/>
<source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="668"/>
<source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="674"/>
<source>Empty Image Frame</source>
<translation>Pusta ramka graficzna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="355"/>
<source>Layers</source>
<translation>Warstwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="348"/>
<source>After Marks update document was changed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="384"/>
<source>Print/Visible Mismatch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="397"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="485"/>
<source>Issue(s): %1</source>
<translation>Błędy: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="408"/>
<source>Master Pages</source>
<translation>Strony wzorcowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="658"/>
<source>Layer</source>
<translation>Warstwa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="675"/>
<source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="676"/>
<source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="682"/>
<source>Image dimension is smaller than its frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CheckerPrefsList</name>
<message>
<source>Postscript</source>
<translation type="obsolete">Postscript</translation>
</message>
<message>
<source>PDF 1.3</source>
<translation type="obsolete">PDF 1.3</translation>
</message>
<message>
<source>PDF 1.4</source>
<translation type="obsolete">PDF 1.4</translation>
</message>
<message>
<source>PDF/X-3</source>
<translation type="obsolete">PDF/X-3</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ChooseStyles</name>
<message>
<source>Choose Styles</source>
<translation type="obsolete">Wybierz style</translation>
</message>
<message>
<source>Available Styles</source>
<translation type="obsolete">Dostępne style</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">OK</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Anuluj</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ClockWidget</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/clockwidget.cpp" line="77"/>
<source>A</source>
<translation type="unfinished">A</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CollectForOutput</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="71"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Wybierz katalog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="95"/>
<source>Cannot create directory:
%1</source>
<translation>Niemożliwe utworzenie katalogu:
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="110"/>
<source>Collecting...</source>
<translation>Zapisywanie w toku...</translation>
</message>
<message>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Ostrzeżenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="114"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
<translation>Niemożliwe zapisanie wszystkich plików dla pliku wyjściowego:
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="129"/>
<source>Cannot collect the file:
%1</source>
<translation>Nie można zapisać pliku %1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CollectForOutput_UI</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="39"/>
<source>Collecting Items:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="42"/>
<source>Collecting Patterns:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="48"/>
<source>Collecting Fonts:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="54"/>
<source>Collecting Profiles:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="87"/>
<source>Collecting...</source>
<translation type="unfinished">Zapisywanie w toku...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="91"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
<translation type="unfinished">Niemożliwe zapisanie wszystkich plików dla pliku wyjściowego:
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="114"/>
<source>Cannot collect the file:
%1</source>
<translation type="unfinished">Nie można zapisać pliku %1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ColorListBox</name>
<message>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Brak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="250"/>
<source>Sort by Name</source>
<translation type="unfinished">Sortuj według nazwy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="251"/>
<source>Sort by Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="252"/>
<source>Sort by Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ColorManager</name>
<message>
<source>Colors</source>
<translation type="obsolete">Kolory</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importuj</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nowy</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="obsolete">&amp;Edycja</translation>
</message>
<message>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation type="obsolete">&amp;Klonuj</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Usuń</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Remove Unused</source>
<translation type="obsolete">U&amp;suń nieużywane</translation>
</message>
<message>
<source>Color Sets</source>
<translation type="obsolete">Zestawy kolorów</translation>
</message>
<message>
<source>Current Color Set:</source>
<translation type="obsolete">Aktualny zestaw kolorów:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Save Color Set</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zapisz zestaw kolorów</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a color set to load</source>
<translation type="obsolete">Wybierz zestaw kolorów do otworzenia</translation>
</message>
<message>
<source>Save the current color set</source>
<translation type="obsolete">Zapisz aktualny zestaw kolorów</translation>
</message>
<message>
<source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
<translation type="obsolete">Usuń nieużywane kolory z zestawu kolorów aktualnego dokumentu</translation>
</message>
<message>
<source>Import colors to the current set from an existing document</source>
<translation type="obsolete">Importuj kolory do aktualnego zestawu z istniejącego dokumentu</translation>
</message>
<message>
<source>Create a new color within the current set</source>
<translation type="obsolete">Utwórz nowy kolor wewnątrz aktualnego zestawu</translation>
</message>
<message>