Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 18552 → Rev 18553

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.sk_SK.ts
11,22 → 11,22
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="342"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="342"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Importovanie: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="345"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>Analýza súboru:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2348"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2340"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Skupina%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3448"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3438"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Generovanie položiek</translation>
</message>
34,7 → 34,7
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="95"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation>O Scribuse %1</translation>
</message>
61,17 → 61,17
<translation type="obsolete">Build-ID:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="182"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="175"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>&amp;O programe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="292"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="285"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Vývojársky tím:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="295"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Príspevky od:</translation>
</message>
84,67 → 84,72
<translation type="obsolete">Windows verzia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="297"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Oficiálna dokumentácia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="301"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Ďalšia dokumentácia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="188"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>A&amp;utori</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="324"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="319"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Oficiálne preklady a prekladatelia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="326"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="321"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Predchádzajúci prispievatelia prekladov:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="209"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="202"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>Pre&amp;klady</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="340"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="293"/>
<source>Haiku Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="335"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Domovská stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="342"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="337"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Online referencie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="344"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="339"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="346"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="341"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Chyby a požiadavky na vlastnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="345"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>E-mailová konferencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="220"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="213"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;On-line</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="259"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="252"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zavrieť</translation>
</message>
154,22 → 159,22
C-C-T-F vyjadruje podporu C=littlecms C=CUPS T=TIFF a F=Fontconfig. Posledné písmeno predstavuje renderer C=cairo alebo A=libart. Chýbajúca podpora knižnice je indikovaná znakom *. To tiež indikuje verziu Ghostscriptu, ktorú našiel Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="123"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="131"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="170"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Používam Ghostscript verziu %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="179"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="172"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Ghostscript nie je dostupný</translation>
</message>
178,7 → 183,7
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus verzia %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="173"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>ID zostavenia:</translation>
</message>
187,22 → 192,22
<translation type="obsolete">Tento panel zobrazuje verziu, dátum kompilácie a podporu knižníc v Scribuse. C-C-T-F vyjadruje podporu C=littlecms C=CUPS T=TIFF a F=Fontconfig podporu. Posledné písmeno je generátor C=cairo alebo A=libart. Chýbajúca podpora knižnice je indikovaná znakom *. Tiež je tu uvedené, akú verziu Ghostscript-u Scribus našiel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="294"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="287"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="291"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="307"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Ikony projektu Tango:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="223"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="216"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation>Akt&amp;ualizácie</translation>
</message>
216,90 → 221,88
C-C-T-F vyjadruje podporu C=littlecms C=CUPS T=TIFF a F=Fontconfig. Posledné písmeno predstavuje renderer C=cairo alebo A=libart. Chýbajúca podpora knižnice je indikovaná znakom *. To tiež indikuje verziu Ghostscriptu, ktorú našiel Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="271"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="264"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation>Skontrolovať aktualizácie Scribusu. Žiadne dáta z Vášho počítača nebudú prenesené.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="296"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="289"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="305"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation>Úvodný obrázok:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="260"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation>Tento panel zobrazuje verziu, dátum vytvorenia a kompiláciu a podporu knižníc v Scribuse.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="268"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="261"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation>C-C-T-F zodpovedá pre C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig podporu. Posledné písmeno zodpovedá generátoru C=cairo alebo Q=Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="262"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation>Chýbajúca knižnica je indikovaná cez *. Toto tiež indikuje verziu Ghostscriptu, ktorý našiel Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="263"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation>Windows verzia nepoužíva fontconfig alebo CUPS knižnice.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="173"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="173"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation>Scribus verzia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="227"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="649"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="220"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Vyhľadať aktualizácie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="647"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation>O kontrole aktualizácií</translation>
<translation type="obsolete">O kontrole aktualizácií</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="343"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation>Vývojársky blog</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="234"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="227"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation>&amp;Licencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="236"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation>Nie je možné otvoriť súbor s licenciou. Prosím skontrolujte svoj inštalačný priečinok alebo web stránku Scribusu, kde sú uvedené licenčné informácie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="299"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation>Preklad dokumentov:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="303"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation>Správca webu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="443"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="557"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="624"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="438"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="552"/>
<location filename="../../scribus/ui/about.cpp" line="619"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation>Nie je možné otvoriť súbor %1. Skontrolujte svoju inštalačný priečinok alebo Scribus web stránku ohľadom informácie o %1.</translation>
</message>
315,47 → 318,47
<translation type="obsolete">Nie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
<source>Filename:</source>
<translation>Názov súboru:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
<source>Version:</source>
<translation>Verzia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
<source>Enabled:</source>
<translation>Povolené:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
<source>Release Date:</source>
<translation>Dátum vydania:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
<source>Description:</source>
<translation>Popis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
<source>Author(s):</source>
<translation>Autor(i):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
<source>Copyright:</source>
<translation>Autorské práva:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
<source>License:</source>
<translation>Licencia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation>Scribus: O moduloch</translation>
</message>
410,57 → 413,57
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nový</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Otvoriť...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zavrieť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Uložiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Uložiť &amp;ako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>&amp;Vrátiť sa k uloženému</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation>Adresár pre výst&amp;upy...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>Get Text...</source>
<translation>Získať text...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation>Pripojiť &amp;text...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<source>Get Image...</source>
<translation>Získať obrázok...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation>Uložiť &amp;text...</translation>
</message>
469,59 → 472,59
<translation type="obsolete">Uložiť stranu ako &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation>Uložiť ako P&amp;DF...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>Na&amp;stavenie dokumentu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>&amp;Tlačiť...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>&amp;Ukážka pred tlačou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>&amp;Koniec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>S&amp;päť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Opakovať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation>Reži&amp;m akcií položky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Vys&amp;trihnúť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopírovať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>V&amp;ložiť</translation>
</message>
530,22 → 533,22
<translation type="obsolete">V&amp;ymazať obsah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>Vybrať &amp;všetko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation>O&amp;dstrániť všetko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation>&amp;Hľadať/Nahradiť...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation>Upraviť obrázok...</translation>
</message>
562,52 → 565,52
<translation type="obsolete">Štý&amp;ly čiar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation>Ša&amp;blóny...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation>&amp;JavaSkripty...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation>Nas&amp;tavenia...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<source>%1 pt</source>
<translation>%1 pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation>&amp;Iné...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation>&amp;Vľavo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation>Do &amp;stredu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation>V&amp;pravo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation>Do &amp;bloku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation>&amp;Vynútené</translation>
</message>
616,42 → 619,42
<translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation>&amp;Normálne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>&amp;Podčiarknuť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>Podčiarknuť s&amp;lová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>Pre&amp;čiarknuť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation>Všetko k&amp;apitálkami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation>&amp;Kapitálky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation>Ho&amp;rný index</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation>&amp;Dolný index</translation>
</message>
660,77 → 663,77
<translation type="obsolete">&amp;Obrys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation>&amp;Tieň</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation>Obrázkové &amp;efekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation>&amp;Tabulátory...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>D&amp;uplikovať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation>&amp;Viacnásobné duplikovanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<source>&amp;Transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Odstrániť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>Zos&amp;kupiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation>Z&amp;rušiť zoskupenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>Je &amp;zamknutá</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>Veľkosť je &amp;zamknutá</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>Premiestniť na &amp;spodok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Pre&amp;miestniť na vrch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>Z&amp;nížiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>Z&amp;výšiť</translation>
</message>
739,102 → 742,102
<translation type="obsolete">Poslať do z&amp;ápisníka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>&amp;Atribúty...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>&amp;Viditeľný obrázok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation>Ak&amp;tualizovať obrázok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation>Prispôsobiť rámec obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>Embed Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Rozšírené vlastnosti obrázka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation>&amp;Nízke rozlíšenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation>N&amp;ormálne rozlíšenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation>&amp;Vysoké rozlíšenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>Je PDF &amp;záložkou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>Je PDF a&amp;notáciou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>V&amp;lastnosti anotácie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>Vlas&amp;tnosti pola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>&amp;Upraviť tvar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation>&amp;Pripojiť text k ceste</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation>O&amp;dpojiť text z cesty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation>&amp;Kombinovať mnohouholníky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>Ro&amp;zdeliť mnohouholníky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>&amp;Bézierová krivka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>R&amp;ámec obrázka</translation>
</message>
843,67 → 846,67
<translation type="obsolete">&amp;Obrysy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation>&amp;Mnohouholník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>&amp;Textový rám</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation>&amp;Glyf...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<source>Sample Text</source>
<translation>Ukážkový text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation>&amp;Vložiť...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>&amp;Import...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation>&amp;Odstrániť...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation>&amp;Kopírovať...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation>&amp;Presunúť...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation>Použiť š&amp;ablónu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation>Konvertovať na šablónu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1582"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation>Správa vo&amp;dítok...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1583"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation>Správa vlastností strany...</translation>
</message>
912,22 → 915,22
<translation type="obsolete">Pr&amp;ispôsobiť oknu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation>&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation>&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation>&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
936,42 → 939,42
<translation type="obsolete">Minia&amp;túry</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>Zobraziť o&amp;kraje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>Zobraziť &amp;rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>Zobraziť &amp;obrázky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>Zobraziť m&amp;riežku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>Zobraziť &amp;vodítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>Zo&amp;braziť pomocnú mriežku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation>Zobraziť &amp;textové reťazce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation>Zobraziť riadiace znaky</translation>
</message>
980,72 → 983,72
<translation type="obsolete">Pravítka relatívne k strane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>Priti&amp;ahnuť k mriežke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>&amp;Pritiahnuť k vodítkam</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1612"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation>&amp;Vlastnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation>&amp;Zápisník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation>V&amp;rstvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation>Uspori&amp;adať strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>Zá&amp;ložky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Meranie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation>&amp;História akcií</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation>&amp;Predtlačová kontrola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation>Z&amp;arovnať a umiestniť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1626"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>&amp;Nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1627"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>P&amp;DF nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1628"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
<source>Select Item</source>
<translation>Vybrať položku</translation>
</message>
1066,52 → 1069,53
<translation type="obsolete">Čiara kreslená vo&amp;ľnou rukou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1629"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Otočiť objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1742"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Zväčšiť alebo zmenšiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Zväčšiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Zmenšiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation>Upraviť obsah rámca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Upraviť text...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation>Prepojiť textové rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Zrušiť prepojenie textových rámcov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1641"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation>Pip&amp;eta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation>Kopírovať vlastnosti položky</translation>
</message>
1156,32 → 1160,32
<translation type="obsolete">&amp;Správa obrázkov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1670"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation>&amp;Deliť slová v texte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation>Zrušiť delenie slov v texte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1674"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>&amp;Vytvoriť Obsah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1678"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation>&amp;Kaskáda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1677"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1679"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation>&amp;Dláždenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1680"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>&amp;O Scribuse</translation>
</message>
1190,17 → 1194,17
<translation type="obsolete">&amp;O moduloch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>Informácie o &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>Ti&amp;py pre nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation>Scribus &amp;manuál...</translation>
</message>
1209,72 → 1213,72
<translation type="obsolete">&amp;Inteligentný spojovník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1756"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation>Nedeliteľný spojovník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1757"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation>Nedeliteľná &amp;medzera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1758"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation>Číslo stra&amp;ny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1760"/>
<source>New Line</source>
<translation>Nový riadok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1761"/>
<source>Frame Break</source>
<translation>Zalomenie rámca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1762"/>
<source>Column Break</source>
<translation>Zalomenie stĺpca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1765"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Copyright</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1766"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation>Registrované</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1767"/>
<source>Trademark</source>
<translation>Obchodná značka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1769"/>
<source>Bullet</source>
<translation>Zarážka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1771"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>Dlhá (Em) pomlčka </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1772"/>
<source>En Dash</source>
<translation>Pomlčka (En)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1773"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation>Mínus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1774"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Horizontálna čiara</translation>
</message>
1283,17 → 1287,17
<translation type="obsolete">Apostrof</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation>Prepnúť palety</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1696"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation>Prepnúť vodítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>More Info...</source>
<translation>Viac informácií...</translation>
</message>
1306,68 → 1310,68
<translation type="obsolete">Vložiť obsah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation>&amp;Povoliť tlač</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation>Preklopiť &amp;horizontálne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation>Preklopiť &amp;vertikálne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation>Zobraziť pravítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1613"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation>&amp;Osnova</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1768"/>
<source>Solidus</source>
<translation>Zlomkové lomítko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1770"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Stredná bodka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1743"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1795"/>
<source>En Space</source>
<translation>En medzera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1796"/>
<source>Em Space</source>
<translation>Em medzera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1745"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1797"/>
<source>Thin Space</source>
<translation>Úzka medzera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1746"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1798"/>
<source>Thick Space</source>
<translation>Široká medzera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1747"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1799"/>
<source>Mid Space</source>
<translation>Stredná medzera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1748"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1800"/>
<source>Hair Space</source>
<translation>Vlasová medzera</translation>
</message>
1388,109 → 1392,109
<translation type="obsolete">Vložiť číslo strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1750"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1802"/>
<source>ff</source>
<translation>ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1751"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1803"/>
<source>fi</source>
<translation>fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1752"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1804"/>
<source>fl</source>
<translation>fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1753"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1805"/>
<source>ffi</source>
<translation>ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1754"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1806"/>
<source>ffl</source>
<translation>ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1755"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1807"/>
<source>ft</source>
<translation>ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1756"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1808"/>
<source>st</source>
<translation>st</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation>Š&amp;týly...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation>&amp;Osnova</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation>&amp;Obrysy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Vložiť (&amp;Absolútne)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Zmazať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation>Vložiť PDF tlačidlo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation>Vložiť PDF textové pole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1660"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation>Vložiť PDF zaškrtávacie políčko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation>Vložiť PDF výber zo zoznamu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1660"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation>Vložiť PDF zoznam</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1663"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation>Vložiť textovú anotáciu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation>Vložiť anotáciou odkazom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation>Uložiť ako &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation>Zobraziť rámce textových stĺpcov</translation>
</message>
1499,12 → 1503,12
<translation type="obsolete">&amp;Rámec...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation>Režim prezerania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation>Zobraziť indikáciu vrstvy</translation>
</message>
1513,27 → 1517,27
<translation type="obsolete">Vzorky...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation>Nový p&amp;odľa šablóny...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>Paste Image from Clipboard</source>
<translation type="unfinished">Vložiť obrázok zo schránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<source>Marks...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>Notes Styles...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>Adjust Group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
1542,600 → 1546,815
<translation type="obsolete">Poslať do vzoriek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<source>Insert Rows...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>Insert Columns...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>Delete Rows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Delete Columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<source>Merge Cells</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<source>Split Cells...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<source>Set Row Heights...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<source>Set Column Widths...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<source>Distribute Rows Evenly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<source>Distribute Columns Evenly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<source>Adjust Frame to Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>Adjust Table to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<source>Adjust Frame Height to Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<source>&amp;Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>Unweld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<source>Weld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1558"/>
<source>Edit weld item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<source>&amp;Frames...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation>Lepiace nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<source>Anchor Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<source>Variable Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<source>Reference to Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1568"/>
<source>Reference to Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<source>Foot/Endnote</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1571"/>
<source>Edit Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1572"/>
<source>Update Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation>Prispôsobiť &amp;výške</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation>Prispôsobiť šírke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation>Zobraziť orezania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1609"/>
<source>Snap to Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
<source>Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Copy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Cut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
<source>Insert Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
<source>Insert Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
<source>Insert Calligraphic Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1656"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
<source>Insert PDF Radio Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1666"/>
<source>Insert 3D Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1675"/>
<source>&amp;Update Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
<source>Test Qt Quick</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
<source>Copy</source>
<translation type="unfinished">Kopírovať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1702"/>
<source>Cut</source>
<translation type="unfinished">Vystrihnúť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<source>Paste</source>
<translation type="unfinished">Vložiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<source>Redo</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<source>Undo</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<source>Close the current document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<source>Export the document to PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<source>Create a new document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<source>Open an existing document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<source>Print the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<source>Save the current document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<source>Copy item properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<source>Edit contents of a frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<source>Edit text in the Story Editor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<source>Eye Dropper</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<source>Insert an arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<source>Insert a bezier curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<source>Insert a calligraphic line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<source>Insert a freehand line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<source>Insert an image frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<source>Insert a line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
<source>Insert a polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1723"/>
<source>Insert a render frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
<source>Insert a shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<source>Insert a spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
<source>Insert a table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<source>Insert a text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
<source>Link text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
<source>Measurements</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
<source>Insert link annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
<source>Insert text annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
<source>Insert PDF check box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
<source>Insert PDF combo box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
<source>Insert PDF list box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
<source>Insert PDF push button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
<source>Insert PDF radio button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
<source>Insert PDF text field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1738"/>
<source>Analyse the document for issues prior to exporting to PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
<source>Rotate an item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
<source>Select an item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
<source>Unlink text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
<source>Insert 3D annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1755"/>
<source>Soft &amp;Hyphen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1763"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation>&amp;Nulová šírka medzery</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1764"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation>Nulová nedeliteľná medzera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1776"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation>Apostrof (&apos;)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1777"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation>Priame dvojité (&quot;)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1778"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation>Ľavé jednoduché (‘)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1779"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation>Pravé jednoduché (’)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1780"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation>Ľavé dvojité (“)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1781"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation>Pravé dvojité (”)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1782"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation>Jednoduché obrátené (‛)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1783"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation>Dvojité obrátené (‟)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1784"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation>Jednoduché ľavé Guillemet (‹)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1785"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation>Jednoduché pravé Guillemet (›)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1786"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation>Dvojité ľavé Guillemet («)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1787"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation>Dvojité pravé Guillemet (»)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1788"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation>Dolná jednoduchá (‚)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1789"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation>Dolné dvojité („)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1738"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1790"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation>Ázijské jednoduché ľavé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1791"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation>Ázijské jednoduché pravé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1792"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation>Ázijské dvojité ľavé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1793"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation>Ázijské dvojité pravé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation>&amp;400%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation>Vložiť &amp;Textový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1643"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation>Vložiť &amp;obrázkový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation>Vložiť t&amp;abuľku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation>Vložiť &amp;tvar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation>Vložiť &amp;mnohouholník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation>Vložiť &amp;čiaru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1654"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation>Vložiť &amp;bézierovú krivku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation>Vložiť čiaru &amp;kreslenú rukou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1688"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation>Domovská stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation>Online Scribus dokumentácia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1688"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation>Scribus Wiki stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation>Začíname so Scribusom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1610"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation>Zobraziť kontextovú ponuku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1669"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation>&amp;Správa obrázkov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1681"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation>&amp;O moduloch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1697"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation>Vložiť začiatočnú sekvenciu pre unicode znak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation>Získať vektorový súbor...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation>Pokročilý výber všetkého... </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation>Upraviť zdroj...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation>Nahradiť farby...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation>Pravítka relatívne k strane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation>Vložiť ge&amp;nerovaný rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1692"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Vyhľadať aktualizácie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1759"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation>Počet strán</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation>Prispôsobiť obrázok rámcu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>Colors and Fills...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<source>Patterns</source>
<translation type="unfinished">Vzorky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>Inline Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
<source>Inline Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1934"/>
<source>File</source>
<translation>Súbor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1934"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Súbor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1936"/>
<source>Edit</source>
<translation>Upraviť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1936"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Upraviť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1938"/>
<source>Style</source>
<translation>Štýl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1938"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation>&amp;Štýl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1888"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1940"/>
<source>Item</source>
<translation>Položky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1888"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1940"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation>Po&amp;ložka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1942"/>
<source>Insert</source>
<translation>Vložiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1942"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation>&amp;Vložiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1944"/>
<source>Page</source>
<translation>Strana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1944"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation>&amp;Strana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1946"/>
<source>View</source>
<translation>Zobraziť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1946"/>
<source>&amp;View</source>
<translation>&amp;Zobraziť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1948"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1948"/>
<source>&amp;Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1950"/>
<source>Extras</source>
<translation>Extra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1950"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation>E&amp;xtra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1952"/>
<source>Windows</source>
<translation>Okná</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1952"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation>&amp;Okná</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1954"/>
<source>Help</source>
<translation>Pomocník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1954"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>&amp;Pomocník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2255"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2307"/>
<source>Plugin Menu Items</source>
<translation>Položky ponuky modulu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2257"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2309"/>
<source>Others</source>
<translation>Iné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2259"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="2311"/>
<source>Unicode Characters</source>
<translation>Unicode znak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
<source>Move/Resize Value Indicator</source>
<translation>Posunúť/Zmeniť hodnotu indikátora</translation>
</message>
2143,7 → 2362,7
<context>
<name>AdjustCmsDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<location filename="../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>CMS Settings</source>
<translation>CMS nastavenia</translation>
</message>
2151,79 → 2370,79
<context>
<name>AlignDistribute</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="14"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="14"/>
<source>DockWidget</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="25"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="25"/>
<source>Align</source>
<translation>Zarovnať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="54"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation>&amp;Zvolené vodítko:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="67"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="67"/>
<source>&amp;Relative To:</source>
<translation>&amp;Relatívne k:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="86"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="86"/>
<source>&amp;Align Sides By:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="142"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="184"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="205"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="282"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="289"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="303"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="313"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="320"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="330"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="337"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="354"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="371"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="378"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="385"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="392"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="566"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="573"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="142"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="149"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="156"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="163"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="170"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="177"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="184"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="191"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="198"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="205"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="275"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="282"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="289"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="296"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="303"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="313"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="320"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="330"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="337"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="347"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="354"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="361"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="371"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="378"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="385"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="392"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="566"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="573"/>
<source>...</source>
<translation>...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="249"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="249"/>
<source>Distribute</source>
<translation>Rozmiestniť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="439"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="439"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation>Vz&amp;dialenosť:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="503"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="503"/>
<source>Reverse Distribution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="545"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="545"/>
<source>Swap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
2262,47 → 2481,47
<context>
<name>AlignDistributePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
<source>Align and Distribute</source>
<translation>Zarovnať a umiestniť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="94"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="94"/>
<source>Align</source>
<translation>Zarovnať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
<source>&amp;Relative to:</source>
<translation>&amp;Relatívne k:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
<source>First Selected</source>
<translation>Prvý výber</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
<source>Last Selected</source>
<translation>Posledný výber</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
<source>Page</source>
<translation>Strana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="102"/>
<source>Margins</source>
<translation>Okraje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<source>Guide</source>
<translation>Vodítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="104"/>
<source>Selection</source>
<translation>Výber</translation>
</message>
2315,12 → 2534,12
<translation type="obsolete">Zarovnať ľavé strany k pravej strane ukotvenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
<source>Align bottoms</source>
<translation>Zarovnať dolné okraje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
<source>Align right sides</source>
<translation>Zarovnať pravé strany</translation>
</message>
2329,17 → 2548,17
<translation type="obsolete">Zarovnať horné okraje objektov k dolnému okraju ukotvenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
<source>Center on vertical axis</source>
<translation>Centrovať na vertikálnej osi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="129"/>
<source>Align left sides</source>
<translation>Zarovnať ľavé strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="131"/>
<source>Center on horizontal axis</source>
<translation>Centrovať na horizontálnej osi</translation>
</message>
2348,17 → 2567,17
<translation type="obsolete">Zarovnať dolné okraje objektov k hornému okraju ukotvenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
<source>Align tops</source>
<translation>Zarovnať horné okraje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation>&amp;Zvolené vodítka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="95"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="95"/>
<source>Distribute</source>
<translation>Umiestniť</translation>
</message>
2371,17 → 2590,17
<translation type="obsolete">Vytvoriť vodorovné medzery medzi objektami v určenej veľkosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="145"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="145"/>
<source>Distribute right sides equidistantly</source>
<translation>Umiestniť pravé strany v rovnakej vzdialenosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="147"/>
<source>Distribute bottoms equidistantly</source>
<translation>Umiestniť dolné strany v rovnakej vzdialenosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="149"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="149"/>
<source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
<translation>Umiestniť stredy v rovnakej vzdialenosti vodorovne</translation>
</message>
2394,32 → 2613,32
<translation type="obsolete">Vytvoriť zvislé medzery medzi objektami v určenej veľkosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="155"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="155"/>
<source>Distribute left sides equidistantly</source>
<translation>Umiestniť ľavé strany v rovnakej vzdialenosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="157"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="157"/>
<source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
<translation>Umiestniť stredy v rovnakej vzdialenosti zvislo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="159"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="159"/>
<source>Distribute tops equidistantly</source>
<translation>Umiestniť horné strany v rovnakej vzdialenosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation>Vz&amp;dialenosť:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="170"/>
<source>Distribute the items with the distance specified</source>
<translation>Umiestniť položky v určenej vzdialenosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
<source>None Selected</source>
<translation>Nie je nič zvolené</translation>
</message>
2436,117 → 2655,117
<translation type="obsolete">Odom&amp;knúť všetko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="477"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="477"/>
<source>Y: %1%2</source>
<translation>Y: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="485"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="485"/>
<source>X: %1%2</source>
<translation>X: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
<source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
<translation>Zarovnať pravé strany položiek k ľavej strane ukotvenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
<source>&amp;Align Sides By:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="119"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="119"/>
<source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
<translation>Zarovnať ľavé strany položky k pravej strane ukotvenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
<source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
<translation>Zarovnať horný okraj položiek k dolnému okraju ukotvenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="133"/>
<source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
<translation>Zarovnať dolný okraj položiek k hornému okraju ukotvenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="140"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal</source>
<translation>Vytvoriť rovnaké horizontálne medzery medzi položkami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
<translation>Vytvoriť rovnaké horizontálne medzery medzi položkami podľa zadanej hodnoty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="151"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="151"/>
<source>Make vertical gaps between items equal</source>
<translation>Vytvoriť rovnaké vertikálne medzery medzi položkami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="153"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="153"/>
<source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
<translation>Vytvoriť rovnaké vertikálne medzery medzi položkami podľa zadanej hodnoty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="161"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="161"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
<translation>Vytvoriť rovnaké horizontálne medzery medzi položkami a stranami stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
<translation>Vytvoriť rovnaké vertikálne medzery medzi položkami a okrajmi stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="172"/>
<source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="176"/>
<source>Swap items to the left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="177"/>
<source>Swap items to the right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="165"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="165"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
<translation>Vytvoriť rovnaké horizontálne medzery medzi položkami a okrajmi stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="111"/>
<source>Move</source>
<translation type="unfinished">Presunúť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
<source>Resize</source>
<translation type="unfinished">Zmena veľkosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
<source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item do one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="163"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="163"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
<translation>Vytvoriť rovnaké vertikálne medzery medzi položkami a horným a dolným okrajom stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="106"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="106"/>
<source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation>&lt;qt&gt;Zarovnať relatívne:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prvá zvolená ponuka&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Druhá zvolená ponuka&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aktuálna strana&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Okraje aktuálnej strany&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Vodítka&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Výber&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="115"/>
<source>The location of the selected guide to align to</source>
<translation>Umiestnenie zvoleného vodítka na zarovnanie k</translation>
</message>
2554,27 → 2773,27
<context>
<name>AlignSelect</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="110"/>
<source>Align Text Left</source>
<translation>Zarovnať text doľava</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="111"/>
<source>Align Text Right</source>
<translation>Zarovnať text doprava</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="112"/>
<source>Align Text Center</source>
<translation>Zarovnať text na stred</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="113"/>
<source>Align Text Justified</source>
<translation>Zarovnať text do bloku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="114"/>
<source>Align Text Forced Justified</source>
<translation>Zarovnať podľa okrajov</translation>
</message>
3167,128 → 3386,128
<context>
<name>Annota</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="47"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="47"/>
<source>Annotation Properties</source>
<translation>Vlastnosti anotácie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="77"/>
<source>Text</source>
<translation>Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="78"/>
<source>Link</source>
<translation>Odkaz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="79"/>
<source>External Link</source>
<translation>Externý odkaz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="80"/>
<source>External Web-Link</source>
<translation>Externý odkaz na web</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="82"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Typ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="117"/>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Možnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="122"/>
<source>Icon:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="124"/>
<source>Note</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="125"/>
<source>Comment</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="126"/>
<source>Key</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="127"/>
<source>Help</source>
<translation type="unfinished">Pomocník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="128"/>
<source>NewParagraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="129"/>
<source>Paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="130"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="130"/>
<source>Insert</source>
<translation type="unfinished">Vložiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
<source>Cross</source>
<translation type="unfinished">Kríž</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="132"/>
<source>Circle</source>
<translation type="unfinished">Kruh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="137"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="137"/>
<source>Annotation is Open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="143"/>
<source>Destination</source>
<translation>Cieľ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="154"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="154"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>&amp;Zmeniť...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="174"/>
<source>&amp;Page:</source>
<translation>&amp;Strana:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="196"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="196"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="206"/>
<source> pt</source>
<translation> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="199"/>
<source>&amp;X-Pos</source>
<translation>&amp;X-Pos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="208"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
<source>Open</source>
<translation>Otvoriť</translation>
</message>
3297,12 → 3516,12
<translation type="obsolete">PDF-Dokumenty (*.pdf);; Všetky súbory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation>%1;;Všetky súbory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="156"/>
<location filename="../../scribus/ui/annota.cpp" line="156"/>
<source>Export absolute Filename</source>
<translation>Exportovať absolútny názov súboru</translation>
</message>
3314,12 → 3533,12
<translation type="obsolete">Normálna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
<source>Apply Master Page</source>
<translation>Použiť šablónu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
<source>&amp;Master Page:</source>
<translation>&amp;Hlavná strana:</translation>
</message>
3332,7 → 3551,7
<translation type="obsolete">Aktuálnu s&amp;tranu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
3341,7 → 3560,7
<translation type="obsolete">Pá&amp;rne strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
<source>Alt+E</source>
<translation>Alt+R</translation>
</message>
3350,7 → 3569,7
<translation type="obsolete">N&amp;epárne strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+E</translation>
</message>
3359,7 → 3578,7
<translation type="obsolete">Všetky str&amp;any</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
3368,7 → 3587,7
<translation type="obsolete">&amp;V rozsahu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
<source>Alt+W</source>
<translation>Alt+V</translation>
</message>
3377,57 → 3596,57
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Použiť zvolenú šablónu na párne, nepárne alebo všetky strany v nasledujúcom rozsahu&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
<source>Apply to</source>
<translation>Použiť na</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
<source>Current &amp;Page</source>
<translation>Aktuálnu s&amp;tranu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
<source>&amp;Even Pages</source>
<translation>Pá&amp;rne strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>O&amp;dd Pages</source>
<translation>N&amp;epárne strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
<source>&amp;All Pages</source>
<translation>Všetky str&amp;any</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="282"/>
<source>&amp;Within Range</source>
<translation>&amp;V rozsahu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
<source>to</source>
<translation>na</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="287"/>
<source>Alt+O</source>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="289"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="282"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="284"/>
<source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
<translation>Použiť zvolenú šablónu na párne, nepárne alebo všetky strany v nasledujúcom rozsahu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
<location filename="../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
<source>Possible Hyphenation</source>
<translation>Možné delenie slov</translation>
</message>
3435,32 → 3654,32
<context>
<name>ArcVectorBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="23"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="23"/>
<source>Edit Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="31"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="31"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="51"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="51"/>
<source>End Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="71"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="71"/>
<source>Height:</source>
<translation type="unfinished">Výška:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="88"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="88"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Šírka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="122"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="122"/>
<source>End Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
3468,22 → 3687,22
<context>
<name>ArcWidgetBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="26"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="26"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished">Formulár</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="36"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="36"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="56"/>
<source>End Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="117"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation type="unfinished">Ukážka mnohouholníka</translation>
</message>
3498,7 → 3717,7
<context>
<name>AspellPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
<source>Spell-checking support</source>
<translation>Podpora pre kontrolu preklepov</translation>
</message>
3507,22 → 3726,22
<translation type="obsolete">Pridá podporu pre kontrolu preklepov pomocou programu aspell. Jazyk je možné si zvoliť podľa nainštalovaných aspell slovníkov, kontrola môže prebiehať za behu, alebo na zvolenom texte.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="80"/>
<source>0.1</source>
<translation>0.1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="38"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="38"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation>Kontrola preklepov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="76"/>
<source>Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="104"/>
<source>Aspell Plugin Error</source>
<translation>Chyba modulu Aspell</translation>
</message>
3530,7 → 3749,7
<context>
<name>AspellPluginBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="14"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="14"/>
<source>Spell Check</source>
<translation>Kontrola preklepov</translation>
</message>
3539,7 → 3758,7
<translation type="obsolete">Chyba:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="119"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="119"/>
<source>Replacement:</source>
<translation>Nahradenie:</translation>
</message>
3554,12 → 3773,12
slovník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="279"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="279"/>
<source>&amp;Add Word</source>
<translation>&amp;Pridať sovo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="307"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="307"/>
<source>&amp;Change</source>
<translation>&amp;Zameniť</translation>
</message>
3580,22 → 3799,22
<translation type="obsolete">&amp;Koniec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="46"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="46"/>
<source>Not in Dictionary:</source>
<translation>Nie je v slovníku:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="71"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="71"/>
<source>Word that was not found in the active dictionary</source>
<translation>Slovo nebolo nájdené v aktívnom slovníku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="126"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="126"/>
<source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
<translation>Náhrada za aktuálne slovo nebola nájdená v slovníku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="182"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="182"/>
<source>Active Dictionary: </source>
<translation>Aktívny slovník: </translation>
</message>
3604,52 → 3823,52
<translation type="obsolete">Aktuálne aktívny slovník. Scribus používa podporu aspell slovníkov&lt;br /&gt;Ak potrebujete aktualizáciu alebo viac slovníkov, musíte si ich nainštalovať pomocou systémovej inštalácie alebo správcu balíkov.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="195"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="195"/>
<source>The currently active dictionary. Scribus uses Aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="226"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="226"/>
<source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
<translation>Ignorovať aktuálny text, ktorá nebol nájdený v aktívnom slovníku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="229"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="229"/>
<source>&amp;Ignore</source>
<translation>&amp;Ignorovať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="248"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="248"/>
<source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
<translation>Ignorovať všetky výskyty aktuálneho textu nenájdené v aktívnom slovníku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="251"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="251"/>
<source>I&amp;gnore All</source>
<translation>I&amp;gnorovať všetko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="276"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="276"/>
<source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
<translation>Pridať aktuálne slovo do osobného slovníka pre použitie v budúcnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="304"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="304"/>
<source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation>Zmeniť aktuálne slovo, ktoré nebolo nájdené za slovo zobrazené v políčku náhrad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="332"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="332"/>
<source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation>Zameniť všetky výskyty aktuálneho slova, ktoré nebolo nájdené za slovo zobrazené v políčku náhrad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="335"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="335"/>
<source>Change A&amp;ll</source>
<translation>Za&amp;meniť všetko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="373"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="373"/>
<source>Close</source>
<translation>Zavrieť</translation>
</message>
3657,12 → 3876,12
<context>
<name>AspellPluginImpl</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<source>Loaded </source>
<translation>Načítané</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<source>default </source>
<translation>štandardné</translation>
</message>
3691,59 → 3910,59
<translation type="obsolete">Kontrola preklepov dokončená.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="391"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="391"/>
<source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
<translation>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Nie je možné preskočiť všetky inštancie &quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="393"/>
<source> by adding it to the session list.</source>
<translation> pridaním do zoznamu sedení.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="414"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="414"/>
<source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
<translation>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Nie je možné pridať slovo do osobného zoznamu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="267"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation>Kontrola preklepov bola ukončená</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<source> Aspell dictionary.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="268"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="460"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="268"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="460"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation>Kontrola preklepov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="81"/>
<source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
<translation>Neboli nájdené Aspell slovníky. Nainštalujte si prosím nejaký.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="106"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="106"/>
<source>Spell Checker Plugin Failed to Initialise.
Configuration invalid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="113"/>
<source>Spell Checker Plugin Failed to Initialise.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="115"/>
<source>No Aspell dictionaries could be found.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="461"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="461"/>
<source>Do you want start from the beginning of the selection with new language selected?</source>
<translation>Chcete začať od začiatku výberu s vybraným jazykom?</translation>
</message>
3751,32 → 3970,32
<context>
<name>AutoformButtonGroup</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
<source>Arrows</source>
<translation>Šípky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
<source>Flow Chart</source>
<translation>Postupový diagram</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
<source>Jigsaw</source>
<translation>Skladačka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1284"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1284"/>
<source>Specials</source>
<translation>Špeciálne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
<location filename="../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
<source>Default Shapes</source>
<translation>Štandardné tvary</translation>
</message>
3792,12 → 4011,12
<translation type="obsolete">Scribus aplikácia pre Pure Postscript Barcode Writer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<source>&amp;Barcode...</source>
<translation>Čiarový &amp;kód...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
<translation>Scribus frontend pre Pure PostScript Barcode</translation>
</message>
3805,101 → 4024,101
<context>
<name>BarcodeGenerator</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="343"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="343"/>
<source>Error opening file: %1</source>
<translation>Chyba pri otváraní súboru %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
<source>12 or 13 digits</source>
<translation>12 alebo 13 číslic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
<source>8 digits</source>
<translation>8 číslic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
<source>11 or 12 digits</source>
<translation>11 alebo 12 číslic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
<source>7 or 8 digits</source>
<translation>7 alebo 8 číslic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
<source>5 digits</source>
<translation>5 číslic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
<source>2 digits</source>
<translation>2 číslice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
<source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
<source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
<source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
<source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="85"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
<source>Variable number of digits</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
<source>Variable number of digits and capital letters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
<source>Variable number of hexadecimal characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="102"/>
<source>Variable number of characters, digits and any symbols.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="109"/>
<source>Barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="377"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="377"/>
<source>Barcode incomplete</source>
<translation>Čiarový kód je nekompletný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
<source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="167"/>
<source>Select Type</source>
<translation>Vyberte typ</translation>
</message>
3911,152 → 4130,152
<context>
<name>BarcodeGeneratorBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="135"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="135"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Typ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
<source>Select one of the available barcode type here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="108"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="108"/>
<source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="98"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="98"/>
<source>Reset the barcode samples</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="76"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="76"/>
<source>Alt+I</source>
<translation>Alt+V</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="70"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="70"/>
<source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="63"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="63"/>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="57"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="57"/>
<source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="34"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="34"/>
<source>Incl&amp;ude Checksum Digit</source>
<translation>V&amp;rátane kontrolnej číslice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="47"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="47"/>
<source>I&amp;nclude Checksum</source>
<translation>Vráta&amp;ne kontrolného súčtu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="60"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="60"/>
<source>&amp;Guard Whitespace</source>
<translation>S&amp;trážiť medzery</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="73"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="73"/>
<source>&amp;Include Text in Barcode</source>
<translation>&amp;Vrátane textu v kóde</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="151"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="151"/>
<source>Colors</source>
<translation>Farby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="173"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="173"/>
<source>&amp;Background</source>
<translation>&amp;Pozadie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="176"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="176"/>
<source>Alt+B</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="170"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="170"/>
<source>Background color - under the code lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
<source>&amp;Lines</source>
<translation>Č&amp;iary</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="208"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="208"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+I</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="202"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="202"/>
<source>Color of the lines in barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>&amp;Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="240"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="240"/>
<source>Alt+T</source>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
<source>Color of the text and numbers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="269"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="269"/>
<source>Hints and help is shown here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="115"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="115"/>
<source>Co&amp;de:</source>
<translation>Kó&amp;d:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="50"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="50"/>
<source>Alt+N</source>
<translation>Alt+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="44"/>
<source>Generate and include a checksum in barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="37"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="37"/>
<source>Alt+U</source>
<translation>Alt+R</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="31"/>
<source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="16"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="16"/>
<source>Insert Barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="25"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="25"/>
<source>Format</source>
<translation>Formát</translation>
</message>
4068,17 → 4287,17
<translation type="obsolete">Zápisník (*.scs);;Všetky súbory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="998"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1153"/>
<source>Rename</source>
<translation>Premenovať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1155"/>
<source>Delete</source>
<translation>Odstrániť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1750"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1967"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Zápisník</translation>
</message>
4093,27 → 4312,27
Vyberte si, prosím, iný.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1592"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1671"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1716"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1724"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1809"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1888"/>
<source>Object</source>
<translation>Objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1065"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1254"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1674"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1220"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1409"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1600"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1728"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1891"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Názov:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1065"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1674"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1220"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1600"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1728"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1891"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Nová položka</translation>
</message>
4164,7 → 4383,7
Vyberte si prosím iný.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="761"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="916"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation>Vyberte priečinok zápisníka</translation>
</message>
4177,12 → 4396,12
<translation type="obsolete">Zápisník (*.scs)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="806"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="961"/>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation>Vyberte súbor zápisníka na importovanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1751"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1968"/>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation>Vytvoriť novú stranu zápisníka</translation>
</message>
4199,68 → 4418,68
<translation type="obsolete">Importovať súbor zápisníka zo Scribus &lt;=1.3.2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1754"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1971"/>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation>Zatvoriť zvolený zápisník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1005"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1160"/>
<source>Copy To:</source>
<translation>Skopírovať do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1161"/>
<source>Move To:</source>
<translation>Presunúť do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="606"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="760"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="761"/>
<source>Main</source>
<translation>Hlavný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1756"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="734"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1973"/>
<source>Hide Directories</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="589"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1759"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="744"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1976"/>
<source>Open Directories in a new tab</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="608"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="609"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="763"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="764"/>
<source>Copied Items</source>
<translation>Kopírované položky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1254"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1409"/>
<source>New Name</source>
<translation>Nový názov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="808"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="963"/>
<source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
<translation>Zápisník (*.scs *.SCS)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1757"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="737"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1974"/>
<source>Hide Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1758"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="740"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1975"/>
<source>Hide Vector files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="994"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1149"/>
<source>Paste to Page</source>
<translation>Vložiť do strany</translation>
</message>
4269,32 → 4488,32
<translation type="obsolete">Uložiť ako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1044"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1199"/>
<source>Close</source>
<translation>Zavrieť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1047"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1202"/>
<source>Delete Contents</source>
<translation>Vymazať obsah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1209"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1364"/>
<source>Do you really want to delete all entries?</source>
<translation>Skutočne chcete zmazať všetky položky?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1752"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1969"/>
<source>Go up one Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1753"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1970"/>
<source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1755"/>
<location filename="../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1972"/>
<source>Configure the scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
4321,7 → 4540,7
<context>
<name>BookPalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/bookmarkpalette.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/ui/bookmarkpalette.cpp" line="48"/>
<source>Bookmarks</source>
<translation>Záložky</translation>
</message>
4329,107 → 4548,107
<context>
<name>ButtonIcon</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="29"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="29"/>
<source>Icon Placement</source>
<translation>Umiestnenie ikony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="38"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="38"/>
<source>Layout:</source>
<translation>Rozloženie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption only</source>
<translation>Iba popisky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Icon only</source>
<translation>Iba ikony </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption below Icon</source>
<translation>Popisky pod ikonami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption above Icon</source>
<translation>Popisky nad ikonami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption right to Icon</source>
<translation>Popisky vpravo od ikon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption left to Icon</source>
<translation>Popisky vľavo od ikon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption overlays Icon</source>
<translation>Popisky prekrývajú ikony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="50"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="50"/>
<source>Scale:</source>
<translation>Mierka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
<source>Always</source>
<translation>Vždy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
<source>When Icon is too small</source>
<translation>Keď ikony sú príliš malé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
<source>When Icon is too big</source>
<translation>Keď ikony sú príliš veľké</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
<source>Never</source>
<translation>Nikdy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="63"/>
<source>Scale How:</source>
<translation>Ako zmeniť:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="66"/>
<source>Proportional</source>
<translation>Proporcionálne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="67"/>
<source>Non Proportional</source>
<translation>Neproporcionálne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="90"/>
<source>Icon</source>
<translation>Ikona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="117"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="121"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Zrušiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="124"/>
<source>Reset</source>
<translation>Vynulovať</translation>
</message>
4469,27 → 4688,27
<translation type="obsolete">Účel generovania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="26"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="26"/>
<source>Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Vnímateľné (Perceptual)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Relatívna kolorimetria</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Sýtosť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Absolútna kolorimetria</translation>
</message>
4595,12 → 4814,12
<context>
<name>CMSPrefsBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="20"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="20"/>
<source>Form</source>
<translation>Formulár</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="32"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="32"/>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation>&amp;Aktivovať manažment farieb</translation>
</message>
4609,72 → 4828,72
<translation type="obsolete">Systémové profily</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="54"/>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<translation>&amp;RGB obrázky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="70"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="70"/>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation>Štandardný farebný profil pre importované RGB obrázky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="77"/>
<source>&amp;CMYK Images:</source>
<translation>&amp;CMYK obrázky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="93"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="93"/>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation>Štandardný farebný profil pre importované CMYK obrázky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="100"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="100"/>
<source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
<translation>&amp;RGB plné (solid) farby:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="116"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="116"/>
<source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="123"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="123"/>
<source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
<translation>&amp;CMYK plné (solid) farby:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="139"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="139"/>
<source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="176"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="176"/>
<source>Document Rendering Intents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="245"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="245"/>
<source>Document Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="278"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="278"/>
<source>Simulate printer on Screen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="313"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="313"/>
<source>Monitor Profile</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="325"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="325"/>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation>&amp;Monitor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="341"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="341"/>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation>Farebný profil, ktorý máte vygenerovaný alebo dodaný od výrobcu zariadenia.
4681,17 → 4900,17
Tento profil by mal byť nastavený na váš monitor a nie všeobecný profil (napr. s RGB).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="146"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="146"/>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation>&amp;Tlačiareň:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="42"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="42"/>
<source>Document Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="162"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="162"/>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation>Farebný profil pre váš model tlačiarne od výrobcu.
4702,29 → 4921,29
<translation type="obsolete">Účel generovania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="188"/>
<source>Images:</source>
<translation>Obrázky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="204"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="204"/>
<source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="212"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="212"/>
<source>Sol&amp;id Colors:</source>
<translation>&amp;Plné (Solid) farby:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="228"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="228"/>
<source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="274"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="274"/>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation>Povoliť &apos;soft proofing&apos; pre tlač farieb vášho dokumentu,
4735,18 → 4954,18
<translation type="obsolete">Sim&amp;ulácia tlačiarne na obrazovke</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="285"/>
<source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="289"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="289"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation>Konvertovať všetky farby do farieb tlačiarne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="296"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="296"/>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation>Metóda zobrazovania farieb na obrazovke, ktoré nemusia byť správne vytlačené.
4753,12 → 4972,12
Toto vyžaduje veľmi presné profily a slúži iba ako varovanie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="300"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="300"/>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation>Označ netlačiteľné farby (&amp;gamut)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="263"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="263"/>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation>Kompenzácia čierneho bodu je metóda zlepšovania kontrastu fotiek.
4765,7 → 4984,7
Odporúča sa, aby ste povolili túto možnosť, pokiaľ váš dokument obsahuje fotografie.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="267"/>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation>Použiť kompenzáciu čierneho &amp;bodu</translation>
</message>
4773,57 → 4992,69
<context>
<name>CMYKChoose</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="90"/>
<source>Edit Color</source>
<translation>Upraviť farby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="99"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Názov:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="109"/>
<source>Color &amp;Model</source>
<translation>Farebný &amp;model</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="842"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="849"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="632"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="842"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="849"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="115"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="384"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="854"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="384"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="854"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="707"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="707"/>
<source>Web Safe RGB</source>
<translation>Bezpečné RGB farby pre web</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="123"/>
<source>Is Spot Color</source>
<translation>Je priama farba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="938"/>
<source>You cannot create a color without a name.
Please give it a name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="954"/>
<source>The name of the color already exists.
Please choose another one.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Is Registration Color</source>
<translation type="obsolete">Je registračná farba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="133"/>
<source>New</source>
<translation>Nový</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="150"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="150"/>
<source>Old</source>
<translation>Starý</translation>
</message>
4832,71 → 5063,71
<translation type="obsolete">HSV- farebná mapa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="657"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="235"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="657"/>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="257"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="338"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="655"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="656"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="257"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="284"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="338"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="654"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="655"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="656"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="262"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="658"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="262"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="658"/>
<source>M:</source>
<translation>M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="289"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="659"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="289"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="659"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="316"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="316"/>
<source>K:</source>
<translation>K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="413"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="413"/>
<source>Dynamic Color Bars</source>
<translation>Plochy s dynamickými farbami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="411"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="411"/>
<source>Static Color Bars</source>
<translation>Plochy so statickými farbami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="191"/>
<source>Scribus Swatches</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="195"/>
<source>User Swatches</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="696"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="696"/>
<source>R:</source>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="697"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="697"/>
<source>G:</source>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="698"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="698"/>
<source>B:</source>
<translation>B:</translation>
</message>
4919,7 → 5150,7
<translation type="obsolete">Názov farby nie je jedinečný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="945"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="945"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation>Nemôžete vytvoriť farbu s názov &quot;%1&quot;.
4930,31 → 5161,19
<translation type="obsolete">Názov farby nie je jedinečný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="954"/>
<source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="359"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="359"/>
<source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="727"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="728"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="727"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="728"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="938"/>
<source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="199"/>
<source>HSV Color Map</source>
<translation>HSV farebná mapa</translation>
</message>
5004,241 → 5223,241
<translation type="obsolete">Celofarebná slepota</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="320"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="320"/>
<source>Merging colors</source>
<translation>Zlúčenie farieb</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
<source>Error: </source>
<translation>Chyba: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation>Farba %1 už existuje!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="331"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="331"/>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation>Farba %1 pridaná.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="335"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="335"/>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation>Otváram správcu farieb.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="338"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="338"/>
<source>Color Merging</source>
<translation>Zlúčenie farieb</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="487"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="487"/>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation>Nie je možné nájsť požadovanú farbu. Pravdepodobne ste vybrali čiernu, šedú alebo bielu. Takúto farbu nie je možné spracovať.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation>Farebný kruh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="45"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="45"/>
<source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
<translation>Kliknutím kolečka dostanete základnú farbu. Jej farba závisí od zvolenej karty.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
<source>Result Colors</source>
<translation>Výsledné farby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="322"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="77"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="322"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="543"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="82"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="543"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="729"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="87"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="729"/>
<source>HSV</source>
<translation>HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="106"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="106"/>
<source>Colors of your chosen color scheme.</source>
<translation>Farby vami zvolenej farebnej schémy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="116"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="116"/>
<source>Color Scheme Method</source>
<translation>Metóda farebnej schémy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="142"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="142"/>
<source>Angle:</source>
<translation>Uhol:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="152"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="152"/>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation>Rozdiel medzi zvolenou hodnotou a vypočítanou. V dokumentácií je viac informácií.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="167"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="167"/>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation>Vyberte jednu z metód pre vytvorenie farebnej schémy. V dokumentácií je viac informácií.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation>Zlúčiť vytvorené farby do farieb dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="204"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="204"/>
<source>&amp;Merge</source>
<translation>&amp;Spojiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="207"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="207"/>
<source>Alt+M</source>
<translation>Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="214"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="214"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation>Nahradiť vytvorené farby farbami dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="217"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="217"/>
<source>&amp;Replace</source>
<translation>&amp;Nahradiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="220"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="220"/>
<source>Alt+R</source>
<translation>Alt+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation>Nechať farby nedotknutými</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="230"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="230"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Zrušiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="233"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="233"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="242"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="242"/>
<source>Preview:</source>
<translation>Náhľad:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="266"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="266"/>
<source>Sample color scheme.</source>
<translation>Ukážková farebná schéma.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="285"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="285"/>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation>Tu sa simulujú bežné zrakové chyby. Vyberte si typ chyby.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="292"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="292"/>
<source>Vision Defect Type:</source>
<translation>Typ zrakovej chyby:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="342"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="342"/>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="412"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="442"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="352"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="382"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="412"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="442"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="372"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="372"/>
<source>M:</source>
<translation>M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="402"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="402"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="432"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="432"/>
<source>K:</source>
<translation>K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="462"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="838"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="462"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="838"/>
<source>RGB:</source>
<translation>RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="498"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="685"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="498"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="685"/>
<source>HSV:</source>
<translation>HSV:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="571"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="571"/>
<source>R:</source>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="598"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="598"/>
<source>G:</source>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="625"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="625"/>
<source>B:</source>
<translation>B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="874"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="652"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="874"/>
<source>CMYK:</source>
<translation>CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="757"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="757"/>
<source>H:</source>
<translation>H:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="784"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="784"/>
<source>S:</source>
<translation>S:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="811"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="811"/>
<source>V:</source>
<translation>V:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
5349,8 → 5568,8
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2435"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2463"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2435"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2463"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation>X: %1
5357,17 → 5576,17
Y: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2448"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2448"/>
<source>X: %1</source>
<translation>X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2455"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2455"/>
<source>Y: %1</source>
<translation>Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2471"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2471"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation>Dĺžka: %1
5374,7 → 5593,7
Uhol: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2473"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2473"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation>Šírka: %1
5381,8 → 5600,8
Výška: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2485"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2492"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2485"/>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2492"/>
<source>Angle: %1</source>
<translation>Uhol: %1</translation>
</message>
5390,17 → 5609,17
<context>
<name>CanvasMode_EyeDropper</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="168"/>
<source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
<translation>Označené farby neexistujú v súbore farieb dokumentu. Vložte prosím názov pre novú farbu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="171"/>
<source>Color Not Found</source>
<translation>Farba nebola nájdená</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="181"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="175"/>
<source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
<translation>Názov, ktorý ste si zvolili už existuje. Vložte prosím iný názov pre túto novú farbu.</translation>
</message>
5408,17 → 5627,17
<context>
<name>CanvasMode_FrameLinks</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="188"/>
<source>Linking Text Frames</source>
<translation type="unfinished">Prepojiť textové rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="198"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="192"/>
<source>Before</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="199"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="193"/>
<source>After</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
5426,44 → 5645,44
<context>
<name>CanvasMode_Normal</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="389"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="389"/>
<source>Go to Page %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="391"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="391"/>
<source>Go to URL %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="393"/>
<source>Go to Page %1 in File %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="434"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="434"/>
<source>Overflow Characters: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1535"/>
<source>Page %1 does not exist!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1541"/>
<source>Link Target is Web URL.
URL: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1542"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1547"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Informácie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1546"/>
<source>Link Target is external File.
File: %1
Page: %2</source>
5470,12 → 5689,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1814"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1813"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Všetky podporované formáty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1842"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1841"/>
<source>Open</source>
<translation>Otvoriť</translation>
</message>
5483,9 → 5702,9
<context>
<name>CellStyleComboBox</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="145"/>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="145"/>
<location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="158"/>
<location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="169"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Bez štýlu</translation>
</message>
5497,17 → 5716,17
<translation type="obsolete">Skupina%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="191"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importovanie: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="194"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Analýza súboru:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="441"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="441"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Generovanie položiek</translation>
</message>
5690,33 → 5909,33
<translation type="obsolete">Sem priamo napíšte štvormiestnu unicode hodnotu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="28"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="28"/>
<source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
<translation>Paleta znakov Scribus (*.ucp);;Všetky súbory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="226"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="226"/>
<source>Choose a filename to open</source>
<translation>Vyberte súbor pre otvorenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="260"/>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="302"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="302"/>
<source>Error</source>
<translation>Chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="261"/>
<source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
<translation>Chyba pri čítaní súboru %1 - súbor je pravdepodobne poškodený.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="303"/>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation>Nie je možné zapísať súbor %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="13"/>
<source>Character Palette</source>
<translation>Paleta znakov</translation>
</message>
5725,22 → 5944,22
<translation type="obsolete">&amp;Hľadať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="311"/>
<source>Empty the Palette?</source>
<translation>Prázdna paleta?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="312"/>
<source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation>Odstránite všetky znaky z palety. Ste si istý?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.ui" line="24"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.ui" line="24"/>
<source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
<translation>Zobraziť/Skryť rozšírenú paletu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselect.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselect.cpp" line="275"/>
<source>Save Quick Character Palette</source>
<translation>Uložiť rýchlu paletu znakov</translation>
</message>
5748,162 → 5967,162
<context>
<name>CharSelectEnhanced</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="208"/>
<source>Full Character Set</source>
<translation>Úplný súbor znakov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="213"/>
<source>Basic Latin</source>
<translation>Základná latinka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="219"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="219"/>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation>Latin-1 doplnky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="225"/>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation>Rozšírenia-A pre latinku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="231"/>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation>Rozšírenia-B pre latinku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="237"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="237"/>
<source>General Punctuation</source>
<translation>Všeobecná interpunkcia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="243"/>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation>Horný a dolný index</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="249"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="249"/>
<source>Currency Symbols</source>
<translation>Symboly mien</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="255"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="255"/>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation>Písmenové symboly</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="261"/>
<source>Number Forms</source>
<translation>Formáty čísel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="267"/>
<source>Arrows</source>
<translation>Šípky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="273"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="273"/>
<source>Mathematical Operators</source>
<translation>Matematické operátory</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="279"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="279"/>
<source>Box Drawing</source>
<translation>Kreslenie obdĺžnikov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="285"/>
<source>Block Elements</source>
<translation>Blokové prvky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="291"/>
<source>Geometric Shapes</source>
<translation>Geometrické tvary</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="297"/>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation>Rôzne symboly</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="303"/>
<source>Dingbats</source>
<translation>Dingbats</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="309"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="309"/>
<source>Small Form Variants</source>
<translation>Varianty malých foriem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="315"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="315"/>
<source>Ligatures</source>
<translation>Ligatúry</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="321"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="321"/>
<source>Specials</source>
<translation>Špeciálne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="327"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="327"/>
<source>Greek</source>
<translation>Gréčtina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="333"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="333"/>
<source>Greek Extended</source>
<translation>Rozšírená gréčtina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="339"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="339"/>
<source>Cyrillic</source>
<translation>Cyrilika</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="345"/>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation>Doplnky k cyrilike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="351"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="351"/>
<source>Arabic</source>
<translation>Arabčina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="357"/>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation>Rozšírenie A pre arabčinu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="363"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="363"/>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation>Rozšírenie B pre arabčinu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="369"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.cpp" line="369"/>
<source>Hebrew</source>
<translation>Hebrejčina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="13"/>
<source>Enhanced Character Palette</source>
<translation>Rozšírená znaková paleta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="19"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="19"/>
<source>&amp;Font:</source>
<translation>&amp;Písmo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="45"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="45"/>
<source>C&amp;haracter Class:</source>
<translation>&amp;Znaková trieda:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="77"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation>Môžete vidieť náhľady ak stlačíte a podržíte pravé tlačidlo na myši.
5910,7 → 6129,7
Kláves Insert vloží glyf do výberu a kláves Delete odstráni naposledy vložený glyf</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="96"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="96"/>
<source>Insert &amp;Code:</source>
<translation>&amp;Vložiť kód:</translation>
</message>
5919,32 → 6138,32
<translation type="obsolete">Sem priamo napíšte štvormiestnu unicode hodnotu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="131"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="131"/>
<source>Glyphs to Insert</source>
<translation>Glyf na vloženie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="171"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="171"/>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation>Vložiť znak na pozíciu kurzora</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="174"/>
<source>&amp;Insert</source>
<translation>&amp;Vložiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="184"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="184"/>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation>Odstrániť označené.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="187"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="187"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Zmazať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="106"/>
<location filename="../../scribus/ui/charselectenhanced.ui" line="106"/>
<source>Type in a four digit Unicode value directly here</source>
<translation>Sem vložte štvormiestnu unicode hodnotu</translation>
</message>
5952,9 → 6171,9
<context>
<name>CharStyleComboBox</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="103"/>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="103"/>
<location filename="../../scribus/ui/spalette.cpp" line="114"/>
<source>No Style</source>
<translation>Bez štýlu</translation>
</message>
5969,7 → 6188,7
<context>
<name>CharTableView</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/chartableview.cpp" line="22"/>
<location filename="../../scribus/chartableview.cpp" line="22"/>
<source>Delete</source>
<translation>Odstrániť</translation>
</message>
5977,22 → 6196,22
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="677"/>
<source>Glyphs missing</source>
<translation>Chýba glyf</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="678"/>
<source>Text overflow</source>
<translation>Pretečenie textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="672"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
<source>Object is not on a Page</source>
<translation>Objekt nie je na strane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="680"/>
<source>Missing Image</source>
<translation>Chýbajúci obrázok</translation>
</message>
6001,37 → 6220,44
<translation type="obsolete">Obrázok ma DPI-hodnotu nižšiu než %1 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="677"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="684"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation>Objekt je priesvitný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="678"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="685"/>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation>Objekt je PDF anotácia alebo pole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="679"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="686"/>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation>Objekt je umiestnené PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="330"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="324"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="332"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="326"/>
<source>No Problems found</source>
<translation>Neboli nájdené žiadne problémy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="558"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="566"/>
<source>Issues: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="574"/>
<source>Page </source>
<translation>Strana </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="622"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="636"/>
<source>Free Objects</source>
<translation>Voľné objekty</translation>
</message>
6040,33 → 6266,33
<translation type="obsolete">Nájdené problémy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="655"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="662"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Predtlačová kontrola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="657"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<source>Items</source>
<translation>Položky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="657"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<source>Problems</source>
<translation>Problémy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="662"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="669"/>
<source>Current Profile:</source>
<translation>Aktuálny profil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="663"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="640"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="670"/>
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation>&amp;Ignorovať chyby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="664"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="671"/>
<source>Check again</source>
<translation>Znovu</translation>
</message>
6079,63 → 6305,76
<translation type="obsolete">Rozlíšenie obrázku je nad %1 DPI, aktuálne %2 x %3 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="680"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="687"/>
<source>Image is GIF</source>
<translation>Obrázok je GIF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="333"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="327"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="348"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="340"/>
<source>After Marks update document was changed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="355"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="347"/>
<source>Layers</source>
<translation>Vrstvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="374"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="366"/>
<source>Transparency used</source>
<translation>Je použitá priesvitnosť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="379"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="371"/>
<source>Blendmode used</source>
<translation>Použitý režim miešania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="384"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="376"/>
<source>Print/Visible Mismatch</source>
<translation>Tlačiteľné/Viditeľné problémy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="392"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="383"/>
<source>Layer &quot;%1&quot;</source>
<translation>Vrstva &quot;%1&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="397"/>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="485"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="690"/>
<source>Object colorspace is not CMYK or spot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="691"/>
<source>Imported document contains non embedded fonts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="693"/>
<source>Applied master page has different page destination (left, middle, right side)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Issue(s): %1</source>
<translation>Problém(y): %1</translation>
<translation type="obsolete">Problém(y): %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="408"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="397"/>
<source>Master Pages</source>
<translation>Šablóny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="658"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="665"/>
<source>Layer</source>
<translation>Vrstva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="675"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="682"/>
<source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation>Rozlíšenie obrázku je pod %1 DPI,
6142,7 → 6381,7
aktuálne %2 x %3 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="676"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="683"/>
<source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation>Rozlíšenie obrázku nad %1 DPI,
6149,32 → 6388,33
aktuálne %2 x %3 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="681"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="688"/>
<source>Annotation uses a non TrueType font</source>
<translation>Anotácia nepoužíva TrueType písmo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="682"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="689"/>
<source>Image dimension is smaller than its frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="666"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="673"/>
<source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
<translation>Predtlačový profil je základom pre vytvorenie reportu. Možnosti je možné nastaviť v &quot;Nastaveniach Dokumentu&quot; alebo v &quot;Nastaveniach&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="667"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="674"/>
<source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
<translation>Ignorovať nájdené chyba a pokračovať exportom alebo tlačou. Uistite sa, že rozumiete chybám, ktoré ignorujete, skôr ako budete pokračovať.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="668"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="675"/>
<source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
<translation>Znova spustiť skenovanie dokumentu na kontrolu vykonaných opráv</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="674"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="681"/>
<location filename="../../scribus/ui/checkDocument.cpp" line="694"/>
<source>Empty Image Frame</source>
<translation>Prázdny obrázkový rámec</translation>
</message>
6193,7 → 6433,7
<context>
<name>ClockWidget</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/clockwidget.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/clockwidget.cpp" line="77"/>
<source>A</source>
<translation type="unfinished">A</translation>
</message>
6201,12 → 6441,12
<context>
<name>CollectForOutput</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="71"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="72"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Vybrať priečinok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="95"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="102"/>
<source>Cannot create directory:
%1</source>
<translation>Nie je možné vytvoriť priečinok:
6213,7 → 6453,7
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="117"/>
<source>Collecting...</source>
<translation>Zbieram...</translation>
</message>
6222,7 → 6462,7
<translation type="obsolete">Varovanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="121"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
<translation>Nie je možné pozbierať všetky súbory pre výstup pre súbor:
6229,7 → 6469,7
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/collect4output.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="136"/>
<source>Cannot collect the file:
%1</source>
<translation>Nie je možné exportovať súbor:
6239,32 → 6479,32
<context>
<name>CollectForOutput_UI</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="39"/>
<source>Collecting Items:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="42"/>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="42"/>
<source>Collecting Patterns:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="48"/>
<source>Collecting Fonts:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="54"/>
<source>Collecting Profiles:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="87"/>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="87"/>
<source>Collecting...</source>
<translation type="unfinished">Zbieram...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="91"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
<translation type="unfinished">Nie je možné pozbierať všetky súbory pre výstup pre súbor:
6271,7 → 6511,7
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/collectforoutput_ui.cpp" line="114"/>
<source>Cannot collect the file:
%1</source>
<translation type="unfinished">Nie je možné exportovať súbor:
6281,17 → 6521,17
<context>
<name>ColorListBox</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="250"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="250"/>
<source>Sort by Name</source>
<translation type="unfinished">Triediť podľa mena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="251"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="251"/>
<source>Sort by Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="252"/>
<location filename="../../scribus/ui/colorlistbox.cpp" line="252"/>
<source>Sort by Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
6438,37 → 6678,37
<context>
<name>ColorWheel</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
<source>Monochromatic</source>
<translation>Monochromatický</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="140"/>
<source>Analogous</source>
<translation>Analogický</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="141"/>
<source>Complementary</source>
<translation>Komplementárny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="142"/>
<source>Split Complementary</source>
<translation>Delený komplementárny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="143"/>
<source>Triadic</source>
<translation>Triadický</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="144"/>
<source>Tetradic (Double Complementary)</source>
<translation>Tetradický (Dvojkomplementárny)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="44"/>
<source>Base Color</source>
<translation>Základná farba</translation>
</message>
6723,17 → 6963,17
<context>
<name>ColorWheelPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="48"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="48"/>
<source>&amp;Color Wheel...</source>
<translation>&amp;Farebný kruh...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="65"/>
<source>Color setting helper</source>
<translation>Pomocník s nastavením farieb</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
<source>Color selector with color theory included.</source>
<translation>Výber farieb spolu s teóriou farieb.</translation>
</message>
6741,7 → 6981,7
<context>
<name>ColumnResize</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasgesture_columnresize.cpp" line="92"/>
<location filename="../../scribus/canvasgesture_columnresize.cpp" line="92"/>
<source>Width</source>
<translation type="unfinished">Šírka</translation>
</message>
6749,64 → 6989,64
<context>
<name>CommonStrings</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="272"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="272"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation>&amp;Použiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="275"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Zrušiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="278"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="278"/>
<source>None</source>
<translation>Žiadne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="282"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="282"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="285"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Uložiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="288"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="288"/>
<source>Warning</source>
<translation>Varovanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="279"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="279"/>
<source>None</source>
<comment>color name</comment>
<translation>Žiadny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="329"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="329"/>
<source>Custom</source>
<comment>CommonStrings, custom page size</comment>
<translation>Vlastné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="335"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="335"/>
<source>Single Page</source>
<translation>Jednoduchá strana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="336"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="336"/>
<source>Double Sided</source>
<translation>Dvojstranové</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="337"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="337"/>
<source>3-Fold</source>
<translation>3 prehyby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="338"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="338"/>
<source>4-Fold</source>
<translation>4 prehyby</translation>
</message>
6831,562 → 7071,562
<translation type="obsolete">Pravá strana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="378"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="378"/>
<source>Monday</source>
<translation>Pondelok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="379"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="379"/>
<source>Tuesday</source>
<translation>Utorok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="380"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="380"/>
<source>Wednesday</source>
<translation>Streda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="381"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="381"/>
<source>Thursday</source>
<translation>Štvrtok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="382"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="382"/>
<source>Friday</source>
<translation>Piatok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="383"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="383"/>
<source>Saturday</source>
<translation>Sobota</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="384"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="384"/>
<source>Sunday</source>
<translation>Nedeľa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="385"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="385"/>
<source>January</source>
<translation>Január</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="386"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="386"/>
<source>February</source>
<translation>Február</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="387"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="387"/>
<source>March</source>
<translation>Marec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="388"/>
<source>April</source>
<translation>Apríl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="389"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="389"/>
<source>May</source>
<translation>Máj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="390"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="390"/>
<source>June</source>
<translation>Jún</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="391"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="391"/>
<source>July</source>
<translation>Júl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="392"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="392"/>
<source>August</source>
<translation>August</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="393"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="393"/>
<source>September</source>
<translation>September</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="394"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="394"/>
<source>October</source>
<translation>Október</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="395"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="395"/>
<source>November</source>
<translation>November</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="396"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="396"/>
<source>December</source>
<translation>December</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="290"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="290"/>
<source>Yes</source>
<translation>Áno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="291"/>
<source>No</source>
<translation>Nie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="292"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="292"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation>&amp;Áno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="293"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="293"/>
<source>&amp;No</source>
<translation>&amp;Nie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="302"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="302"/>
<source>PDF 3D Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="303"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="303"/>
<source>Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="304"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="304"/>
<source>Group</source>
<translation type="unfinished">Skupina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="305"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="305"/>
<source>Regular Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="306"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="306"/>
<source>Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="307"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="307"/>
<source>Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="308"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="311"/>
<source>PDF Radio Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="318"/>
<source>Button</source>
<translation type="unfinished">Tlačítko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="319"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="319"/>
<source>RadioButton</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="320"/>
<source>Textfield</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="321"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="321"/>
<source>Checkbox</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="322"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="322"/>
<source>Combobox</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="323"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="323"/>
<source>Listbox</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="324"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="324"/>
<source>TextAnnot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
<source>Link</source>
<translation type="unfinished">Odkaz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="345"/>
<source>Left Page</source>
<comment>Left page location</comment>
<translation>Ľavá strana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="346"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="346"/>
<source>Middle</source>
<comment>Middle page location</comment>
<translation>V strede</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="347"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="347"/>
<source>Middle Left</source>
<comment>Middle Left page location</comment>
<translation>V strede vľavo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="348"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="348"/>
<source>Middle Right</source>
<comment>Middle Right page location</comment>
<translation>V strede vpravo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="349"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="349"/>
<source>Right Page</source>
<comment>Right page location</comment>
<translation>Pravá strana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="352"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="352"/>
<source>Normal</source>
<comment>Default single master page</comment>
<translation>Normálne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="354"/>
<source>Normal Left</source>
<comment>Default left master page</comment>
<translation>Obyčajne vľavo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="356"/>
<source>Normal Middle</source>
<comment>Default middle master page</comment>
<translation>Obyčajne v strede</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="358"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="358"/>
<source>Normal Right</source>
<comment>Default right master page</comment>
<translation>Obyčajne vpravo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="374"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="374"/>
<source>Default Table Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="375"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="375"/>
<source>Default Cell Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="402"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="402"/>
<source>Monochrome</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="405"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="405"/>
<source>Normal Vision</source>
<comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
<translation>Normálny zrak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="406"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="406"/>
<source>Protanopia (Red)</source>
<comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
<translation>Protanopia (necitlivosť na červenú)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="407"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="407"/>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
<translation>Deuteranopia (necitlivosť na zelenú)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="408"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="408"/>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
<translation>Tritanopia (necitlivosť na modrú)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="409"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="409"/>
<source>Full Color Blindness</source>
<comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
<translation>Celofarebná slepota</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="411"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="411"/>
<source>Custom: </source>
<comment>Custom Tab Fill Option</comment>
<translation> Vlastné:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="462"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="462"/>
<source>Alt</source>
<translation type="unfinished">Alt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="463"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="463"/>
<source>Shift</source>
<translation type="unfinished">Shift</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="466"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="466"/>
<source>Cmd</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="467"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="470"/>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="474"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="467"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="470"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="474"/>
<source>Ctrl</source>
<translation type="unfinished">Ctrl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="471"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="471"/>
<source>Windows</source>
<translation type="unfinished">Okná</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="475"/>
<source>Meta</source>
<translation type="unfinished">Meta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="360"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="360"/>
<source>Solid Line</source>
<translation>Plná čiara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="361"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="361"/>
<source>Dashed Line</source>
<translation>Čiarkovaná čiara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="362"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="362"/>
<source>Dotted Line</source>
<translation>Bodkovaná čiara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="363"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="363"/>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation>Čiara čiarka-bodka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="364"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="364"/>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation>Čiara bodka-bodka-čiarka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="413"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="413"/>
<source>None</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Žiadna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="414"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="414"/>
<source>Left Protruding</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Vyčnievajúci vľavo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="415"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="415"/>
<source>Right Protruding</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Vyčnievajúci vpravo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="416"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="416"/>
<source>Left Hanging Punctuation</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Vľavo zavesená interpunkcia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="417"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="417"/>
<source>Right Hanging Punctuation</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Vpravo zavesená interpunkcia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="421"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="421"/>
<source>Min. Word Tracking</source>
<translation>Min. odstup slov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="425"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="425"/>
<source>Min. Glyph Extension</source>
<translation>Min. rozšírenie glyfu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="426"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="426"/>
<source>Max. Glyph Extension</source>
<translation>Max. rozšírenie glyfu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="418"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="418"/>
<source>Default</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation>Štandard</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="422"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="422"/>
<source>Max. Word Tracking</source>
<translation>Max. odstup slov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="398"/>
<source>RGB</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="399"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="399"/>
<source>CMYK</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="400"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="400"/>
<source>Grayscale</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation>Odtiene šedej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="401"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="401"/>
<source>Duotone</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation>Dvojtónová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="403"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="403"/>
<source>Unknown</source>
<comment>Colorspace (Unknown)</comment>
<translation>Neznámy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="430"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="430"/>
<source>PostScript</source>
<translation>Postscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="295"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="295"/>
<source>Text Frame</source>
<translation>Textový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="296"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="296"/>
<source>Image Frame</source>
<translation>Obrázkový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="297"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="297"/>
<source>Line</source>
<translation>Čiara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="298"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="298"/>
<source>Polygon</source>
<translation>Mnohouholník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="299"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="299"/>
<source>Polyline</source>
<translation>Lomená čiara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="300"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="300"/>
<source>Text on a Path</source>
<translation>Text na cestu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="309"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="309"/>
<source>Multiple</source>
<comment>Multiple frame types</comment>
<translation>Viacnásobný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="310"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="310"/>
<source>PDF Push Button</source>
<translation>PDF tlačidlo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="312"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="312"/>
<source>PDF Text Field</source>
<translation>PDF textové pole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="313"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="313"/>
<source>PDF Check Box</source>
<translation>PDF zaškrtávacie políčko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="314"/>
<source>PDF Combo Box</source>
<translation>PDF výber zo zoznamu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="315"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="315"/>
<source>PDF List Box</source>
<translation>PDF výber zo zoznamu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="316"/>
<source>PDF Text Annotation</source>
<translation>PDF textová anotácia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="317"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="317"/>
<source>PDF Link Annotation</source>
<translation>PDF anotácia odkazom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="439"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="439"/>
<source>PostScript Level 1</source>
<translation>PostScript Level 1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="441"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="441"/>
<source>PostScript Level 2</source>
<translation>PostScript Level 2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="443"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="443"/>
<source>PostScript Level 3</source>
<translation>PostScript Level 3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="445"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="445"/>
<source>Windows GDI</source>
<translation>Windows GDI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="301"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="301"/>
<source>Render Frame</source>
<translation>Vykresliť rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="371"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="371"/>
<source>Default Paragraph Style</source>
<translation>Štandardný štýl odseku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="372"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="372"/>
<source>Default Character Style</source>
<translation>Štandardný štýl znakov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/commonstrings.cpp" line="373"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="373"/>
<source>Default Line Style</source>
<translation>Štandardný štýl čiary</translation>
</message>
7394,17 → 7634,17
<context>
<name>ContextMenu</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="277"/>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="279"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Nastavenie náhľadu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="515"/>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="535"/>
<source>Paste File...</source>
<translation>Vložiť súbor...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="549"/>
<location filename="../../scribus/ui/contextmenu.cpp" line="569"/>
<source>Delete Page</source>
<translation>Odstrániť stranu</translation>
</message>
7416,17 → 7656,17
<context>
<name>CopyPageToMasterPageBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
<source>Convert Page to Master Page</source>
<translation>Konvertovať stranu na šablónu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
<source>Name:</source>
<translation>Názov:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
<source>Copy Applied Master Page Items</source>
<translation>Kopírovať použité položky šablóny</translation>
</message>
7434,7 → 7674,7
<context>
<name>CopyPageToMasterPageDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="29"/>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="29"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation>Nová šablóna %1</translation>
</message>
7626,8 → 7866,8
<translation type="obsolete">Uhol</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="396"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="398"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="396"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="398"/>
<source>Pattern</source>
<translation type="unfinished">Vzorka</translation>
</message>
7652,25 → 7892,25
<translation type="obsolete">Zobraziť všetky farby zo zoznamu farieb dokumentu, alebo len použité farby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="92"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="92"/>
<source>Solid</source>
<translation type="unfinished">Bez prerušenia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="93"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="93"/>
<source>Gradient</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="636"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="639"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="636"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="639"/>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Vlastné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1225"/>
<location filename="../../scribus/ui/cpalette.cpp" line="1225"/>
<source>Create Mesh</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7678,7 → 7918,7
<context>
<name>CreateMode</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="839"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_create.cpp" line="839"/>
<source>3DAnnot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7686,142 → 7926,142
<context>
<name>CreateRange</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="14"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="14"/>
<source>Create Range</source>
<translation>Vytvoriť rozsah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="34"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="34"/>
<source>Number of Pages in Document:</source>
<translation>Počet strán dokumentu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="44"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="44"/>
<source>Doc Page Range</source>
<translation>Rozsah strán dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="92"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="92"/>
<source>Basic Range Selection</source>
<translation>Základný výber rozsahu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="104"/>
<source>Range of Pages</source>
<translation>Rozsah strán</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="116"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="116"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation>&amp;Odstrániť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="119"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="119"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="142"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="142"/>
<source>Move &amp;Down</source>
<translation>&amp;Dole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="145"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="145"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="152"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="152"/>
<source>Move &amp;Up</source>
<translation>&amp;Hore</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="155"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="155"/>
<source>Alt+U</source>
<translation>Alt+H</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="174"/>
<source>Add a Range of Pages</source>
<translation>Pridať rozsah strán</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="186"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="186"/>
<source>Consecutive Pages</source>
<translation>Súvislé strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="196"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="196"/>
<source>Even Pages</source>
<translation>Párne strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="203"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="203"/>
<source>From:</source>
<translation>Od:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="235"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="235"/>
<source>To:</source>
<translation>Do:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="269"/>
<source>&amp;Add To Range</source>
<translation>Prid&amp;ať rozsah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="272"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="272"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="297"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="297"/>
<source>Odd Pages</source>
<translation>Nepárne strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="307"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="307"/>
<source>Comma Separated List</source>
<translation>Čiarkou oddelený zoznam</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="318"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="318"/>
<source>Advanced Reordering</source>
<translation>Pokročilé zoradenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="362"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="362"/>
<source>Page Order</source>
<translation>Zoradenie strán</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="372"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="372"/>
<source>Sample Page Order:</source>
<translation>Ukážka zoradenia strán:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="401"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="401"/>
<source>Page Group Size:</source>
<translation>Veľkosť skupiny stánok:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="439"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="439"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="442"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="442"/>
<source>Alt+O</source>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="449"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="449"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Zrušiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/createrange.ui" line="452"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="452"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+Z</translation>
</message>
7876,23 → 8116,23
<context>
<name>CsvDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
<source>CSV Importer Options</source>
<translation>Nastavenia CSV importu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="37"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="37"/>
<source>Field delimiter:</source>
<translation>Oddeľovač polí:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="89"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="89"/>
<source>(TAB)</source>
<translation>(TAB)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
<source>Value delimiter:</source>
<translation>Oddeľovač hodnôt:</translation>
</message>
7901,22 → 8141,22
<translation type="obsolete">Žiadny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="68"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="68"/>
<source>First row is a header</source>
<translation>Prvý riadok je hlavička</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Zrušiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="59"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="59"/>
<source>None</source>
<comment>delimiter</comment>
<translation>Žiadny</translation>
7925,35 → 8165,35
<context>
<name>CupsOptions</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="53"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="53"/>
<source>Printer Options</source>
<translation>Možnosti tlačiarne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="140"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="150"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="144"/>
<source>Page Set</source>
<translation>Nastavenie strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="154"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="148"/>
<source>All Pages</source>
<translation>Všetky strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="148"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="142"/>
<source>Even Pages only</source>
<translation>Iba párne strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="149"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="143"/>
<source>Odd Pages only</source>
<translation>Iba nepárne strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="157"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="151"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="161"/>
<source>Mirror</source>
<translation>Zrkadliť</translation>
</message>
7966,50 → 8206,50
<translation type="obsolete">Áno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="174"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="184"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="178"/>
<source>Orientation</source>
<translation>Orientácia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="181"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="182"/>
<source>Portrait</source>
<translation>Na výšku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="182"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="176"/>
<source>Landscape</source>
<translation>Na šírku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="185"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="198"/>
<source>N-Up Printing</source>
<translation>N-Up tlač</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="192"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="202"/>
<source>Page per Sheet</source>
<translation>Strana na list</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="199"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="200"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="202"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="193"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="196"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="197"/>
<source>Pages per Sheet</source>
<translation>Strany na list</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="64"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="64"/>
<source>Option</source>
<translation>Voľba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="65"/>
<source>Value</source>
<translation>Hodnota</translation>
</message>
8026,7 → 8266,7
Chýbajúce knižnice sú zobrazené ako *</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/cupsoptions.cpp" line="225"/>
<source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
<translation>Tento panel zobrazuje rôzne CUPS nastavená počas tlače. Dostupnosť jednotlivých parametrov závisí na ovládači vašej tlačiarne. Podpory CUPS zistíte v ponuke Pomocník &gt; O Scribuse. Text: C-C-T znamená podporu C-CUPS, C-littlecms a T-Tiff. Chýbajúce knižnice sú zobrazené ako *</translation>
</message>
8034,7 → 8274,7
<context>
<name>CurveWidget</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
<source>Open</source>
<translation>Otvoriť</translation>
</message>
8047,7 → 8287,7
<translation type="obsolete">Súbory kriviek (*.scu *.SCU);;Všetky súbory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
<source>Save as</source>
<translation>Uložiť ako</translation>
</message>
8056,13 → 8296,13
<translation type="obsolete">Súbory kriviek (*.scu *.scu);;Všetky súbory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="406"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="444"/>
<source>Curve Files &quot;*.scu&quot; (*.scu *.SCU);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="478"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="478"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation> Nie je možné zapísať súbor:
8069,27 → 8309,27
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="504"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="504"/>
<source>Inverts the curve</source>
<translation>Invertovať krivku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="505"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="505"/>
<source>Resets the curve</source>
<translation>Vynulovať krivku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="506"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="506"/>
<source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
<translation>Prepnutie medzi lineárnou a kubickou interpoláciou krivky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="507"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="507"/>
<source>Loads a curve</source>
<translation>Načítať krivku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="508"/>
<location filename="../../scribus/ui/curvewidget.cpp" line="508"/>
<source>Saves this curve</source>
<translation>Uloží túto krivku</translation>
</message>
8097,18 → 8337,18
<context>
<name>CustomFDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="348"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="378"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="348"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="378"/>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation>&amp;Komprimovať súbor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="357"/>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation>&amp;Vrátane písem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="408"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="408"/>
<source>Encoding:</source>
<translation>Kódovanie:</translation>
</message>
8123,32 → 8363,32
<translation type="obsolete">&amp;Vložiť ICC profily</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="325"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="325"/>
<source>Show Preview</source>
<translation>Zobraziť náhľad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="359"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="359"/>
<source>&amp;Include Color Profiles</source>
<translation>&amp;Vrátate farebných profilov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="326"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="326"/>
<source>Show a preview and information for the selected file</source>
<translation>Zobraziť náhľad a informácie pre označený súbor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="395"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="395"/>
<source>Compress the Scribus document on save</source>
<translation>Skomprimovať a uložiť Scribus súbor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="397"/>
<source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
<translation>Vložiť písma pri zlučovaní súborov pre dokument. Uistite sa, že chápete licenčné podmienky pre ktorékoľvek písmo, ktoré priložíte do dokumentu alebo budete redistribuovať.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="399"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="399"/>
<source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
<translation>Vložiť farebné profily pri zlučovaní súborov pre dokument</translation>
</message>
8160,17 → 8400,17
<translation type="obsolete">Skupina%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="144"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importovanie: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="147"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Analýza súboru:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/cvg/importcvg.cpp" line="345"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Generovanie položiek</translation>
</message>
8217,12 → 8457,12
<context>
<name>DashEditor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="372"/>
<location filename="../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="372"/>
<source>Value:</source>
<translation>Hodnota:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="373"/>
<location filename="../../scribus/ui/dasheditor.cpp" line="373"/>
<source>Offset:</source>
<translation>Posun:</translation>
</message>
8230,7 → 8470,7
<context>
<name>DeferredTask</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/deferredtask.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/deferredtask.cpp" line="82"/>
<source>Cancelled by user</source>
<translation>Prerušené používateľom</translation>
</message>
8238,17 → 8478,17
<context>
<name>DelColor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="28"/>
<location filename="../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="28"/>
<source>Delete Color</source>
<translation>Odstrániť farbu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="36"/>
<location filename="../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="36"/>
<source>Delete Color:</source>
<translation>Odstrániť farbu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="45"/>
<location filename="../../scribus/ui/dcolor.cpp" line="45"/>
<source>Replace With:</source>
<translation>Nahradiť s:</translation>
</message>
8260,17 → 8500,17
<context>
<name>DelPages</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/delpages.cpp" line="17"/>
<location filename="../../scribus/ui/delpages.cpp" line="17"/>
<source>Delete Pages</source>
<translation>Odstrániť strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/delpages.cpp" line="26"/>
<location filename="../../scribus/ui/delpages.cpp" line="26"/>
<source>Delete From:</source>
<translation>Odstrániť od:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/delpages.cpp" line="37"/>
<location filename="../../scribus/ui/delpages.cpp" line="37"/>
<source>to:</source>
<translation>po:</translation>
</message>
8297,7 → 8537,7
<context>
<name>DialogsAPI</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scripter/api_dialogs.cpp" line="33"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/api_dialogs.cpp" line="33"/>
<source>Alert - Scribus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
8305,12 → 8545,12
<context>
<name>DocIm</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="180"/>
<source>Importing failed</source>
<translation>Import sa nepodaril</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="181"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="181"/>
<source>Importing Word document failed
%1</source>
<translation>Importovanie Word dokumentu bolo neúspešné
8320,172 → 8560,172
<context>
<name>DocInfos</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="30"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="30"/>
<source>Document Information</source>
<translation>Informácie o dokumente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="39"/>
<source>&amp;Title:</source>
<translation>&amp;Názov:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="46"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="46"/>
<source>&amp;Author:</source>
<translation>&amp;Autor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="53"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="53"/>
<source>&amp;Subject:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="61"/>
<source>&amp;Keywords:</source>
<translation>&amp;Kľúčové slová:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="69"/>
<source>Descri&amp;ption:</source>
<translation>&amp;Popis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="82"/>
<source>P&amp;ublisher:</source>
<translation>&amp;Vydavateľ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="89"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="89"/>
<source>&amp;Contributors:</source>
<translation>Prispieva&amp;telia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="97"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="97"/>
<source>Dat&amp;e:</source>
<translation>&amp;Dátum:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="104"/>
<source>T&amp;ype:</source>
<translation>T&amp;yp:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="111"/>
<source>F&amp;ormat:</source>
<translation>F&amp;ormát:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="118"/>
<source>Identi&amp;fier:</source>
<translation>Identi&amp;fikátor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="125"/>
<source>&amp;Source:</source>
<translation>&amp;Zdroj:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="132"/>
<source>&amp;Language:</source>
<translation>&amp;Jazyk:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="139"/>
<source>&amp;Relation:</source>
<translation>V&amp;zťah:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="146"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="146"/>
<source>Co&amp;verage:</source>
<translation>&amp;Pokrytie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="153"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="153"/>
<source>Ri&amp;ghts:</source>
<translation>P&amp;ráva:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="160"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="160"/>
<source>Documen&amp;t</source>
<translation>Dokumen&amp;t</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="161"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="161"/>
<source>Further &amp;Information</source>
<translation>Ďalšie &amp;informácie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="167"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="167"/>
<source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation>Osoba alebo organizácia primárne zodpovedná za vytvorenie obsahu dokumentu. Toto pole môže byť zabudované do Scribus dokumentu ako referencia, ako aj v metadátach PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="168"/>
<source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation>Názov daný dokumentu. Toto pole môže byť zabudované do Scribus dokumentu ako referencia, ako aj v metadátach PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="169"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="169"/>
<source>An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
<translation>Správa o obsahu dokumentu. Toto pole obsahuje krátky popis alebo obsah dokumentu. Pri exporte je zabudované do PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="170"/>
<source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
<translation>Téma dokumentu. Účelom tohoto pola je poskytnúť priestor pre kľúčové slová zabudované do PDF, ktoré asistujú pri vyhľadávaní a indexácií PDF súborov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="171"/>
<source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
<translation>Osoba alebo organizácia zodpovedná za sprístupnenie dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="172"/>
<source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
<translation>Osoba alebo organizácia zodpovedná za tvorbu príspevkov pre obsah dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="173"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="173"/>
<source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
<translation>Dátum súvisiaci s udalosťou životného cyklu dokumentu vo formáte RRRR-MM-DD ako aj ISO 8601</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="174"/>
<source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
<translation>Charakter alebo žáner obsahu dokumentu, napr. kategórie, funkcie, žánre atď</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="175"/>
<source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
<translation>Fyzický alebo digitálny prejav dokumentu. Typ média a rozmery sú vhodné zaznamenania. RFC2045,RFC2046 pre MIME typy je tiež vhodné tu uviesť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="176"/>
<source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
<translation>Jednoznačný odkaz na dokument v danom kontexte ako je ISBN alebo URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="177"/>
<source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
<translation>Odkaz na dokument, z ktorého je aktuálny dokument odvodený, napr. ISBN alebo URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="178"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="178"/>
<source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
<translation>Jazyk, v ktorom je dokument napísaný - zvyčajne je to ISO-639 kód jazyka prípadne je doplnený spojovníkom a ISO-3166 kódom krajiny napr. en-GB, fr-CH</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="179"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="179"/>
<source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
<translation>Odkaz na príbuzný dokument, s použitím formálnej identifikácie ako je ISBN alebo URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="180"/>
<source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
<translation>Rozsah dokumentu, eventuálne vrátane umiestnenia, času a jurisdikcie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/docinfo.cpp" line="181"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="181"/>
<source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
<translation>Informácie o právach držby dokumentu, napr. copyright, patent alebo obchodná značka</translation>
</message>
8816,22 → 9056,22
<context>
<name>DrwPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1230"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="1230"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">Skupina%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="160"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="160"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">Importovanie: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="163"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="163"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished">Analýza súboru:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="372"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/drw/importdrw.cpp" line="372"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Generovanie položiek</translation>
</message>
8839,7 → 9079,7
<context>
<name>EPSPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="423"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="423"/>
<source>Importing File:
%1
failed!</source>
8848,7 → 9088,7
zlyhalo!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="424"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="424"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Kritická chyba</translation>
</message>
8861,32 → 9101,32
sa nepodarila!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="763"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="763"/>
<source>Error</source>
<translation>Chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="82"/>
<source>Analyzing PostScript:</source>
<translation>Analyzovanie PostScriptu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="429"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="429"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Generovanie položiek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="762"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="762"/>
<source>Converting of %1 images failed!</source>
<translation>Konverzia obrázkov %1 zlyhala!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="636"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="636"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Skupina%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/plugins/import/ps/importps.cpp" line="79"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>Importovanie: %1</translation>
</message>
9013,7 → 9253,7
<context>
<name>EditToolBar</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/edittoolbar.cpp" line="29"/>
<location filename="../../scribus/ui/edittoolbar.cpp" line="29"/>
<source>Edit</source>
<translation>Upraviť</translation>
</message>
9021,118 → 9261,118
<context>
<name>Editor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="34"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="34"/>
<source>Editor</source>
<translation>Editor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="40"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="40"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nový</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="43"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="43"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Otvoriť...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="45"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="45"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Uložiť &amp;ako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="47"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="47"/>
<source>&amp;Save and Exit</source>
<translation>&amp;Uložiť a ukončiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="49"/>
<source>&amp;Exit without Saving</source>
<translation>U&amp;končiť bez uloženia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="51"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="51"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>V&amp;rátiť späť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="54"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Opakovať vrátené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="56"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Vys&amp;trihnúť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="59"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="59"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopírovať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="62"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>V&amp;ložiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="65"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Zmazať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="67"/>
<source>&amp;Get Field Names</source>
<translation>&amp;Získať názvy polí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="69"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Súbor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="76"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Upraviť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="100"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="104"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Zrušiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="132"/>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="148"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="132"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="148"/>
<source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
<translation>Java skripty (*.js);;Všetky súbory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="41"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="41"/>
<source>Ctrl+N</source>
<translation>Ctrl+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="52"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="52"/>
<source>Ctrl+Z</source>
<translation>Ctrl+Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="57"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="57"/>
<source>Ctrl+X</source>
<translation>Ctrl+X</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="60"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="60"/>
<source>Ctrl+C</source>
<translation>Ctrl+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/editor.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/editor.cpp" line="63"/>
<source>Ctrl-V</source>
<translation>Ctrl-V</translation>
</message>
9140,227 → 9380,227
<context>
<name>EffectsDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="45"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="45"/>
<source>Image Effects</source>
<translation>Obrázkové efekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="87"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="87"/>
<source>Options:</source>
<translation>Možnosti:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="104"/>
<source>Color:</source>
<translation>Farba:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="115"/>
<source>Shade:</source>
<translation>Tieň:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="131"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="131"/>
<source>Brightness:</source>
<translation>Jas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="153"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="153"/>
<source>Contrast:</source>
<translation>Kontrast:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="175"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="204"/>
<source>Radius:</source>
<translation>Polomer:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="186"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="186"/>
<source>Value:</source>
<translation>Hodnota:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="222"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="222"/>
<source>Posterize:</source>
<translation>Posterizovať:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="461"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="478"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="506"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="461"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="478"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="506"/>
<source>Available Effects</source>
<translation>Dostupné efekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="465"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="547"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="796"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="858"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1435"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="465"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="547"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="796"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="858"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1435"/>
<source>Blur</source>
<translation>Rozmazanie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="466"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="532"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="781"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="852"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1264"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1413"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="466"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="532"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="781"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="852"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1264"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1413"/>
<source>Brightness</source>
<translation>Jas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="467"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="523"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="776"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="862"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1004"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1404"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="467"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="523"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="776"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="862"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1004"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1404"/>
<source>Colorize</source>
<translation>Vyfarbiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="471"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="537"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="786"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="854"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="471"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="537"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="786"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="854"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1419"/>
<source>Contrast</source>
<translation>Kontrast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="472"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="518"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="771"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="850"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="472"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="518"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="771"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="850"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1000"/>
<source>Grayscale</source>
<translation>Odtiene šedej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="474"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="513"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="766"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="848"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1002"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="474"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="513"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="766"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="848"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1002"/>
<source>Invert</source>
<translation>Invertovať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="475"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="557"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="804"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="860"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="557"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="804"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="860"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1448"/>
<source>Posterize</source>
<translation>Posterizovať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="476"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="542"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="791"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="856"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1425"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="476"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="542"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="791"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="856"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1425"/>
<source>Sharpen</source>
<translation>Zaostriť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="488"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="488"/>
<source>&gt;&gt;</source>
<translation>&gt;&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="492"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="492"/>
<source>&lt;&lt;</source>
<translation>&lt;&lt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="503"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="503"/>
<source>Effects in use</source>
<translation>Používané efekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="622"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="622"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="626"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="626"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Zrušiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="241"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="291"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="241"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="357"/>
<source>Color 1:</source>
<translation>Farba 1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="262"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="377"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="262"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="377"/>
<source>Color 2:</source>
<translation>Farba 2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="331"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="397"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="331"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="397"/>
<source>Color 3:</source>
<translation>Farba 3:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="417"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="417"/>
<source>Color 4:</source>
<translation>Farba 4:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="468"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="562"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="809"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="873"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1454"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="468"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="562"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="809"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="873"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1454"/>
<source>Duotone</source>
<translation>Dvojtónová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="469"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="571"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="814"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="884"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1079"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1490"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="469"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="571"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="814"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="884"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1079"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1490"/>
<source>Tritone</source>
<translation>Trojtónová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="470"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="580"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="819"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="895"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1160"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1541"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="470"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="580"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="819"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="895"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="917"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1160"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1541"/>
<source>Quadtone</source>
<translation>Štvortónová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="473"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="589"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="824"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="906"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1341"/>
<location filename="../../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1607"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="473"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="589"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="824"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="906"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1341"/>
<location filename="../../scribus/ui/effectsdialog.cpp" line="1607"/>
<source>Curves</source>
<translation>Krivky</translation>
</message>
9368,27 → 9608,27
<context>
<name>ExceptHookDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="13"/>
<source>Script error</source>
<translation type="unfinished">Chyba skriptu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="24"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="24"/>
<source>An exception occured while running the script.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="31"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="44"/>
<source>Exception</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="51"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scripter/python/excepthook.ui" line="51"/>
<source>&amp;Details &gt;&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9396,12 → 9636,12
<context>
<name>ExportBitmap</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="203"/>
<source>File exists. Overwrite?</source>
<translation>Súbor existuje. Prepísať?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="204"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="204"/>
<source>exists already. Overwrite?</source>
<translation>už existuje. Prepísať?</translation>
</message>
9410,20 → 9650,20
<translation type="obsolete">Všetko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="190"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="190"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="217"/>
<source>Save as Image</source>
<translation>Uložiť ako obrázok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="190"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="190"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="191"/>
<source>Insufficient memory for this image size.</source>
<translation>Nedostatok pamäte pre takúto veľkosť obrázka.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="217"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="218"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="218"/>
<source>Error writing the output file(s).</source>
<translation>Chyba pri zapisovaní výstupného súboru.</translation>
</message>
9431,78 → 9671,78
<context>
<name>ExportForm</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="80"/>
<source>Choose a Export Directory</source>
<translation>Vybrať priečinok pre export</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="13"/>
<source>Export as Image(s)</source>
<translation>Exportovať ako obrázok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="153"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="153"/>
<source>&amp;Export to Directory:</source>
<translation>&amp;Exportovať do priečinka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="166"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="166"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>&amp;Zmeniť...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="25"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="25"/>
<source>Options</source>
<translation>Možnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="54"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="54"/>
<source>Image &amp;Type:</source>
<translation>&amp;Typ obrázka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="64"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="64"/>
<source>&amp;Quality:</source>
<translation>&amp;Kvalita:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="74"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="74"/>
<source>&amp;Resolution:</source>
<translation>&amp;Rozlíšenie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="84"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="84"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Veľkosť:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="94"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="126"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="94"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="126"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="110"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="110"/>
<source> dpi</source>
<translation> dpi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="175"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="175"/>
<source>Range</source>
<translation>Rozsah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="197"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="197"/>
<source>&amp;Current page</source>
<translation>A&amp;ktuálna strana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="224"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="224"/>
<source>&amp;All pages</source>
<translation>Všetky str&amp;any</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="217"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="217"/>
<source>&amp;Range</source>
<translation>&amp;Rozsah</translation>
</message>
9511,12 → 9751,12
<translation type="obsolete">C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
<source>Export a range of pages</source>
<translation>Exportovať rozsah strán</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
9525,17 → 9765,17
1-5 pre rozsah strán alebo jedno číslo strany.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
<source>Export all pages</source>
<translation>Exportovať všetky strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
<source>Export only the current page</source>
<translation>Exportovať iba aktuálnu stranu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="121"/>
<source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
<translation>Rozlíšenie obrázkov
9542,7 → 9782,7
Použite 72 dpi pre obrázky, ktoré chcete zobrazovať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="122"/>
<source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
<translation>Veľkosť obrázkov. 100% - bez zmien, 200% - pre dvojnásobnú veľkosť atď.</translation>
</message>
9551,12 → 9791,12
<translation type="obsolete">Kvalita vašich obrázkov - 100% je najlepšia, 1% najhoršia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="125"/>
<source>Available export formats</source>
<translation>Dostupné exportné formáty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="126"/>
<source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
<translation>Výstupný priečinok - miesto pre odkladanie vašich obrázkov.
9563,27 → 9803,27
Názov exportovaného súboru bude &apos;názovdokumentu-číslostrany.typsúboru&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="127"/>
<source>Change the output directory</source>
<translation>Zmeniť výstupný priečinok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="44"/>
<source>Image size in Pixels</source>
<translation>Veľkosť obrázku v bodoch (pixloch)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="37"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="37"/>
<source>TextLabel</source>
<translation>Textové označenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="123"/>
<source>The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
<translation>Kompresný pomer vašich obrázkov - 100% bez kompresie. 0% najvyššia kompresia. Ak si nieste istý použite &apos;Automaticky&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="124"/>
<source>Automatic</source>
<translation>Automaticky</translation>
</message>
9591,146 → 9831,146
<context>
<name>ExtImageProps</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="39"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="39"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Rozšírené vlastnosti obrázkov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="50"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="68"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="50"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="68"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="102"/>
<source>Normal</source>
<translation>Normálne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="51"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="103"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="51"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="103"/>
<source>Darken</source>
<translation>Stmavené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="52"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="104"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="52"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="70"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="104"/>
<source>Lighten</source>
<translation>Zosvetlené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="71"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="105"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="53"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="71"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="105"/>
<source>Hue</source>
<translation>Odtieň</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="54"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="72"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="106"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="54"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="72"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="106"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Sýtosť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="55"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="107"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="55"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="73"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="107"/>
<source>Color</source>
<translation>Farba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="108"/>
<source>Luminosity</source>
<translation>Svetlosť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="57"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="75"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="57"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="75"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="109"/>
<source>Multiply</source>
<translation>Násobiť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="58"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="76"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="58"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="110"/>
<source>Screen</source>
<translation>Obrazovka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="59"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="111"/>
<source>Dissolve</source>
<translation>Rozpustenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="60"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="78"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="60"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="112"/>
<source>Overlay</source>
<translation>Prekrytie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="61"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="61"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="113"/>
<source>Hard Light</source>
<translation>Tvrdé svetlo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="62"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="80"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="62"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="114"/>
<source>Soft Light</source>
<translation>Mäkké svetlo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="81"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="115"/>
<source>Difference</source>
<translation>Rozdiel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="64"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="64"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="116"/>
<source>Exclusion</source>
<translation>Vylúčenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="65"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="83"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="83"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="117"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation>Farebný úskok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="84"/>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="118"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="118"/>
<source>Color Burn</source>
<translation>Farba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="98"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="98"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation>Režim miešania:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="121"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="121"/>
<source>Opacity:</source>
<translation>Krytie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="128"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="134"/>
<source>Name</source>
<translation>Názov</translation>
</message>
9739,22 → 9979,22
<translation type="obsolete">Pozadie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="215"/>
<source>Layers</source>
<translation>Vrstvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="278"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="268"/>
<source>Don&apos;t use any Path</source>
<translation>Nepoužiť žiadnu cestu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="280"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="270"/>
<source>Paths</source>
<translation>Cesty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/ui/extimageprops.cpp" line="277"/>
<source>Live Preview</source>
<translation>Živý náhľad</translation>
</message>
9762,26 → 10002,26
<context>
<name>FDialogPreview</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="187"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="254"/>
<source>Size:</source>
<translation>Veľkosť:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<source>Resolution:</source>
<translation>Rozlíšenie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="189"/>
<source>DPI</source>
<translation>DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="280"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="192"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="280"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Neznámy</translation>
</message>
9798,27 → 10038,27
<translation type="obsolete">Odtiene šedej</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="195"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation>Farebný priestor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="267"/>
<source>Title:</source>
<translation>Titulok:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="270"/>
<source>No Title</source>
<translation>Bez titulku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="272"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="272"/>
<source>Author:</source>
<translation>Autor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="282"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="282"/>
<source>Scribus Document</source>
<translation>Scribus dokument</translation>
</message>
9827,7 → 10067,7
<translation type="obsolete">Dvojtónová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="277"/>
<location filename="../../scribus/ui/customfdialog.cpp" line="277"/>
<source>File Format:</source>
<translation>Formát súboru:</translation>
</message>
9946,12 → 10186,12
<context>
<name>FileLoader</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="441"/>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="448"/>
<source>Some fonts used by this document have been substituted:</source>
<translation>Niektoré písma použité v tomto dokumente boli nahradené:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fileloader.cpp" line="445"/>
<location filename="../../scribus/fileloader.cpp" line="452"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> bol nahradený s: </translation>
</message>
9959,7 → 10199,7
<context>
<name>FileToolBar</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/filetoolbar.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/ui/filetoolbar.cpp" line="32"/>
<source>File</source>
<translation>Súbor</translation>
</message>
9967,22 → 10207,22
<context>
<name>FlattenPathPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="76"/>
<source>Flatten Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="80"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished">Nástroj cesta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="101"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="101"/>
<source>Flattens a Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/flattenpath/flattenpath.cpp" line="102"/>
<source>Converts a Bezier Path to a Path made of line segments.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9994,22 → 10234,22
<translation type="obsolete">Typ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="147"/>
<source>Family:</source>
<translation>Rodina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="148"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="148"/>
<source>Style:</source>
<translation>Štýl:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="150"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="150"/>
<source>Font Family of Selected Text or Text Frame</source>
<translation>Rodina písma označeného textu alebo textového rámca</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="151"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontcombo.cpp" line="151"/>
<source>Font Style of Selected Text or Text Frame</source>
<translation>Štýl písma označeného textu alebo textového rámca</translation>
</message>
10017,91 → 10257,91
<context>
<name>FontListModel</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="70"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="64"/>
<source>Font Name</source>
<translation>Názov písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="72"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="66"/>
<source>Use Font</source>
<translation>Použiť písmo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="68"/>
<source>Family</source>
<translation>Rodina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="70"/>
<source>Style</source>
<translation>Štýl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="72"/>
<source>Variant</source>
<translation>Variant</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="74"/>
<source>Type</source>
<translation>Typ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="82"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="76"/>
<source>Format</source>
<translation>Formát</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="78"/>
<source>Embed in PostScript</source>
<translation>Zapustené do PostScriptu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="86"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="80"/>
<source>Subset</source>
<translation>Podmnožina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="88"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="82"/>
<source>Access</source>
<translation>Prístup</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="84"/>
<source>Used in Doc</source>
<translation>Použité v Dok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="92"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="86"/>
<source>Path to Font File</source>
<translation>Cesta k súborom písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="151"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="145"/>
<source>Unknown</source>
<comment>font type</comment>
<translation>Neznámy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="164"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="158"/>
<source>Unknown</source>
<comment>font format</comment>
<translation>Neznámy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="165"/>
<source>User</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Používateľ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="166"/>
<source>System</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Systém</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="197"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="191"/>
<source>Click to change the value</source>
<translation>Kliknutím zmeníte hodnotu</translation>
</message>
10325,7 → 10565,7
<translation type="obsolete">Pridať zvolené písmo do štýlu, ponuky písmo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="110"/>
<source>Leave preview</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Zanechať náhľad</translation>
10339,12 → 10579,12
<translation type="obsolete">Spustenie hľadania</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
<source>Size of the selected font</source>
<translation>Veľkosť zvoleného písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="44"/>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Príliš žltučký kôň spieval diabolské ódy</translation>
10376,72 → 10616,72
<translation type="obsolete">Prístup</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="13"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="13"/>
<source>Fonts Preview</source>
<translation>Ukážka písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="19"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="19"/>
<source>&amp;Quick Search:</source>
<translation>&amp;Rýchle hľadanie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="80"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="80"/>
<source>&amp;Font Size:</source>
<translation>V&amp;eľkosť písma:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="103"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="103"/>
<source>Text</source>
<translation>Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="113"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="113"/>
<source>Sample text to display</source>
<translation>Ukážkový text pre zobrazenie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="123"/>
<source>Se&amp;t</source>
<translation>Nas&amp;taviť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="126"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="126"/>
<source>Alt+T</source>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
<source>Reset the text</source>
<translation>Nastaviť štandardný text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="167"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="167"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zavrieť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="170"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="170"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
<source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring.</source>
<translation>Písanie do toho poľa umožňuje rýchle vyhľadávanie v názve písma. Vyhľadávanie nerozlišuje veľkosť písmen. Zadaný text je braný ako podreťazec.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="136"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="136"/>
<source>&amp;Default</source>
<translation>Štan&amp;dard</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
<source>Show Extended Font Information</source>
<translation>Zobraziť rozšírené informácie o písme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="120"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="120"/>
<source>Set the preview text</source>
<translation>Nastaví text náhľadu</translation>
</message>
10508,17 → 10748,17
<context>
<name>FontPreviewPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="49"/>
<source>&amp;Font Preview...</source>
<translation>&amp;Náhľad na písmo...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="66"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="66"/>
<source>Font Preview dialog</source>
<translation>Dialóg náhľadu na písmo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreviewplugin.cpp" line="67"/>
<source>Sorting, searching and browsing available fonts.</source>
<translation>Triedenie, hľadanie a prezeranie dostupných písem.</translation>
</message>
10526,42 → 10766,46
<context>
<name>FontReplaceDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="30"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="30"/>
<source>Font Substitution</source>
<translation>Substitúcia písem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="40"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="40"/>
<source>This document contains some fonts that are not installed on your system, please choose a suitable replacement for them. Cancel will stop the document from loading.</source>
<translation>Tento dokument obsahuje niektoré písma, ktoré nie sú inštalované na vašom systéme, prosím vyberte si namiesto nich náhradu. Tlačítko Zrušiť zastaví načítavanie dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="45"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="45"/>
<source>Original Font</source>
<translation>Pôvodné písmo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="46"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="46"/>
<source>Substitution Font</source>
<translation>Substitučné písmo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="72"/>
<source>Make these substitutions permanent</source>
<translation>Urobiť substitúciu permanentnou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="89"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="83"/>
<source>Cancels these font substitutions and stops loading the document.</source>
<translation>Zrušiť túto substitúciu písem a zastaviť načítavanie dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="84"/>
<source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in File &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>Enabling this tells Scribus to use these replacements for missing fonts permanently in all future layouts. This can be reverted or changed in Edit &gt; Preferences &gt; Fonts.</source>
<translation>Povolením tohto umožníte Scribusu používať permanentne tieto náhrady vo všetkých budúcich dokumentoch. Toto môžete zmenené v Upraviť &gt; Nastavenia... &gt; Písma.</translation>
<translation type="obsolete">Povolením tohto umožníte Scribusu používať permanentne tieto náhrady vo všetkých budúcich dokumentoch. Toto môžete zmenené v Upraviť &gt; Nastavenia... &gt; Písma.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/ui/fontreplacedialog.cpp" line="85"/>
<source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
<translation>Ak si zvolíte OK a potom uložiť, tieto substitúcie budú permanentné v dokumente.</translation>
</message>
10569,12 → 10813,12
<context>
<name>FontSelect</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="35"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="35"/>
<source>Select Alternate Font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="44"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/xtgim/fontselectdialog.cpp" line="44"/>
<source>Font</source>
<translation type="unfinished">Písmo</translation>
</message>
10582,12 → 10826,12
<context>
<name>GradientEditor</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="174"/>
<source>Position:</source>
<translation>Pozícia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="175"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
10596,7 → 10840,7
<translation type="obsolete">Tu môžete pridať, zmeniť alebo odstrániť Požadované farby (Stop-colors).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="183"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.cpp" line="183"/>
<source>Add, change or remove color stops here</source>
<translation>Pridať, zmeniť alebo odstrániť zarážky farieb </translation>
</message>
10604,34 → 10848,34
<context>
<name>GradientEditorBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="14"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="14"/>
<source>Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="63"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="63"/>
<source>Position:</source>
<translation type="unfinished">Pozícia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="70"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="97"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="120"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="70"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="97"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="120"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="80"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="80"/>
<source>Color:</source>
<translation type="unfinished">Farba:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="90"/>
<source>Opacity:</source>
<translation type="unfinished">Krytie:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="113"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradienteditor.ui" line="113"/>
<source>Shade:</source>
<translation type="unfinished">Tieň:</translation>
</message>
10639,12 → 10883,12
<context>
<name>GradientPreview</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="224"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="224"/>
<source>Add Stop</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="226"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientpreview.cpp" line="226"/>
<source>Remove Stop</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
10652,136 → 10896,136
<context>
<name>GradientVectorBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="23"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="23"/>
<source>Gradient Vector</source>
<translation type="unfinished">Vektor prechodu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="39"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="131"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="39"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="131"/>
<source>Start:</source>
<translation type="unfinished">Začiatok:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="90"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="148"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="182"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="216"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="291"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="325"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="359"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="393"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="431"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="465"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="499"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="533"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="567"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="90"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="148"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="182"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="216"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="291"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="325"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="359"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="393"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="431"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="465"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="499"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="533"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="567"/>
<source>/</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="73"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="165"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="73"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="165"/>
<source>End:</source>
<translation type="unfinished">Koniec:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="107"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="233"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="107"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="233"/>
<source>Skew:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="199"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="199"/>
<source>Focal:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="250"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="250"/>
<source>Scale:</source>
<translation type="unfinished">Mierka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="274"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="414"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="274"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="414"/>
<source>1. Point:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="308"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="448"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="448"/>
<source>2. Point:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="342"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="482"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="342"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="482"/>
<source>3. Point:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="376"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="516"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="376"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="516"/>
<source>4. Point:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="550"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="550"/>
<source>5. Point:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="598"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="772"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="598"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="772"/>
<source>Edit Grid Points</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="620"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="794"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="620"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="794"/>
<source>Edit Control Points</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="645"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="819"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="645"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="819"/>
<source>Reset selected Control Point</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="670"/>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="844"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="670"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="844"/>
<source>Reset all Control Points</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="707"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="707"/>
<source>New Mesh...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="714"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="714"/>
<source>Reset Mesh</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="721"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="721"/>
<source>Mesh -&gt; Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="877"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="877"/>
<source>Snap to other Mesh Points</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="889"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="889"/>
<source>Add Patch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="902"/>
<location filename="../../scribus/ui/gradientvectorbase.ui" line="902"/>
<source>Remove Patch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
10808,14 → 11052,14
<translation type="obsolete">&amp;Y-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="234"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="234"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation>&amp;Pridať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="235"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="66"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="235"/>
<source>D&amp;elete</source>
<translation>O&amp;dstrániť</translation>
</message>
10828,14 → 11072,14
<translation type="obsolete">&amp;X-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="95"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="236"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="95"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="236"/>
<source>A&amp;dd</source>
<translation>&amp;Pridať</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="105"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="237"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="105"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="237"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation>&amp;Odstrániť</translation>
</message>
10864,10 → 11108,10
<translation type="obsolete">Odkazuje na:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="285"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="248"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="251"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="198"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="285"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="248"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="251"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation>&amp;Strane</translation>
</message>
10880,8 → 11124,8
<translation type="obsolete">&amp;Výber</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="120"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="238"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="120"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="238"/>
<source>&amp;Lock Guides</source>
<translation>&amp;Uzamknúť vodítka</translation>
</message>
10907,87 → 11151,87
<translation type="obsolete">Náhľad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="32"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="229"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="32"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="229"/>
<source>&amp;Single</source>
<translation>&amp;Jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="40"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="147"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="232"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="240"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="40"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="147"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="232"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="240"/>
<source>Horizontals</source>
<translation>Horizontály</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="59"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="214"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="301"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="360"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="59"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="214"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="301"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="360"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="69"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="224"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="311"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="69"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="224"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="311"/>
<source>Alt+E</source>
<translation>Alt+E</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="79"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="237"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="233"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="241"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="79"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="237"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="233"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="241"/>
<source>Verticals</source>
<translation>Vertikály</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="98"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="98"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="108"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="123"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="108"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="123"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+U</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="130"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="324"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="239"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="254"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="130"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="324"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="239"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="254"/>
<source>Appl&amp;y to All Pages</source>
<translation>Použiť na všetk&amp;y strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="133"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="327"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="133"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="327"/>
<source>Alt+Y</source>
<translation>Alt+Y</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="141"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="230"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="141"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="230"/>
<source>&amp;Column/Row</source>
<translation>Stĺpe&amp;c/Riadok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="153"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="242"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="153"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="242"/>
<source>&amp;Number:</source>
<translation>P&amp;očet: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="179"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="244"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="179"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="244"/>
<source>U&amp;se Gap:</source>
<translation>Po&amp;užiť medzeru:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="182"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="182"/>
<source>Alt+S</source>
<translation>Alt+U</translation>
</message>
10996,179 → 11240,179
<translation type="obsolete">Vzťahujúce sa k</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="201"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="288"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="347"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="201"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="288"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="347"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="211"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="298"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="249"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="252"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="211"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="298"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="249"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="252"/>
<source>M&amp;argins</source>
<translation>Okr&amp;ajom</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="221"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="308"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="250"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="253"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="221"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="308"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="250"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="253"/>
<source>S&amp;election</source>
<translation>Výb&amp;eru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="243"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="243"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="243"/>
<source>Nu&amp;mber:</source>
<translation>&amp;Počet: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="266"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="245"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="266"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="245"/>
<source>Use &amp;Gap:</source>
<translation>P&amp;oužiť medzeru:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="269"/>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="335"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="335"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="231"/>
<source>&amp;Misc</source>
<translation>&amp;Rôzne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="341"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="341"/>
<source>Delete all guides from the current page</source>
<translation>Odstráni všetky vodítka z aktuálnej strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="344"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="255"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="344"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="255"/>
<source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
<translation>Odstrániť vodítka z aktuálnej &amp;strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="354"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="354"/>
<source>Delete all guides from the current document</source>
<translation>Odstráni všetky vodítka z aktuálneho dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="357"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="256"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="357"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="256"/>
<source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
<translation>Odstrániť vodítka zo &amp;všetkých strán</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="16"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="228"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="16"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="228"/>
<source>Guide Manager</source>
<translation>Správca vodítok</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="192"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="279"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="246"/>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="247"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="192"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.ui" line="279"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="247"/>
<source>Refer to</source>
<translation>Vzťahuje sa na</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="258"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="258"/>
<source>Add a new horizontal guide</source>
<translation>Pridať vodorovné vodítko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="259"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="259"/>
<source>Delete the selected horizontal guide</source>
<translation>Odstrániť zvolenú označené vodorovné vodítko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="260"/>
<source>Add a new vertical guide</source>
<translation>Pridať zvislé vodítko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="261"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="261"/>
<source>Delete the selected vertical guide</source>
<translation>Odstrániť zvolenú označené zvislé vodítko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="262"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="262"/>
<source>Lock the guides</source>
<translation>Uzamknúť vodítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="263"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="263"/>
<source>Apply to all pages</source>
<translation>Použiť na všetky strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="264"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="264"/>
<source>Number of horizontal guides to create</source>
<translation>Počet vodorovných vodítok, ktoré sa majú vytvoriť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="265"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="265"/>
<source>Number of vertical guides to create</source>
<translation>Počet zvislých vodítok, ktoré sa majú vytvoriť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="266"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="266"/>
<source>Create rows with guides, with an additional gap between the rows</source>
<translation>Vytvoriť riadky s vodítkami, s dodatočnou medzerou medzi riadkami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="267"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="267"/>
<source>Create columns with guides, with an additional gap between the columns</source>
<translation>Vytvoriť stĺpce s vodítkami, s dodatočnou medzerou medzi stĺpcami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="268"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="268"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page</source>
<translation>Vytvoriť označený počet vodorovných vodítok relatívne k aktuálnej strane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="269"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="269"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page&apos;s margins</source>
<translation>Vytvoriť označený počet vodorovných vodítok relatívne k okrajom aktuálnej strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="270"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items</source>
<translation>Vytvoriť označený počet vodorovných vodítok relatívne k aktuálnemu výberu položiek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="271"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="271"/>
<source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page</source>
<translation>Vytvoriť označený počet zvislých vodítok relatívne k aktuálnej strane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="272"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="272"/>
<source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page&apos;s margins</source>
<translation>Vytvoriť označený počet zvislých vodítok relatívne k okrajom aktuálnej strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="273"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="273"/>
<source>Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items</source>
<translation>Vytvoriť označený počet zvislých vodítok relatívne k aktuálnemu výberu položiek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="274"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="274"/>
<source>Apply the shown guides to all pages in the document</source>
<translation>Použiť zobrazené vodítka na všetky strany dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="275"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="275"/>
<source>Delete all guides shown on the current page</source>
<translation>Odstrániť všetky vodítka na aktuálnej strane</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="276"/>
<location filename="../../scribus/ui/guidemanager.cpp" line="276"/>
<source>Delete all guides from all pages</source>
<translation>Odstrániť všetky vodítka zo všetkých strán</translation>
</message>
11267,8 → 11511,8
<translation type="obsolete">&amp;Nový</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="76"/>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="339"/>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="76"/>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="339"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Odstrániť</translation>
</message>
11281,8 → 11525,8
<translation type="obsolete">&amp;Záložky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="46"/>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="333"/>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="46"/>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="333"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>&amp;Tlačiť...</translation>
</message>
11291,59 → 11535,59
<translation type="obsolete">&amp;Koniec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="329"/>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="329"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Súbor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="56"/>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="335"/>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="56"/>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="335"/>
<source>&amp;Find...</source>
<translation>&amp;Hľadať...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="336"/>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="336"/>
<source>Find &amp;Next</source>
<translation>&amp;Nájsť ďalší</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="337"/>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="337"/>
<source>Find &amp;Previous</source>
<translation>Nájsť p&amp;redchádzajúci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="330"/>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="330"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>&amp;Upraviť</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="151"/>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.cpp" line="151"/>
<source>Navigation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</