Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 18405 → Rev 18406

/trunk/Scribus/resources/translations/scribus.uk.ts
0,0 → 1,51345
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0">
<context>
<name></name>
<message>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
 
Повертає список імен всіх кольорів визначених в документі.
Якщо відкритий документ відсутній, повертає список основних
кольорів.</translation>
</message>
<message>
<source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Повертає тупль (C, M, Y, K), який містить чотири складових
кольору &quot;name&quot; з активного документа. Якщо не відкрито
жодного документа, повертає значення для названого
кольору з палітри стандартних кольорів.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
</translation>
</message>
<message>
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; тупль
 
Повертає тупль (R,G,B), який містить три компоненти кольору &quot;name&quot; з активного документа, конвертовані в кольоровий простір RGB. При відсутності активного документа повертає значення названого кольору з основної палітри кольорів.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не було знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо ім&apos;я кольору вказано неправильно.
</translation>
</message>
<message>
<source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Змінює колір &quot;name&quot; до вказаних значень CMYK. Значення кольору
визначається його чотирма компонентами c = Cyan (салатовий),
m = Magenta (малиновий), y = Yellow (жовтий) та k = Black (чорний).
Значення складових кольору повинні знаходитися в діапазоні від
0 до 255.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.
 
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Видаляє колір &quot;name&quot;. Кожний приклад цього кольору заміняється на колір
&quot;replace&quot;. Якщо &quot;replace&quot; не вказано, то використовується колір &quot;None&quot; - прозорість.
 
deleteColor змінює стандартні кольори при відсутності відчинених документів. В
цьому випадку &quot;replace&quot;, якщо вказаний, ефекту не має.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
</message>
<message>
<source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Кожний приклад кольору &quot;name&quot; заміняється на колір &quot;replace&quot;.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
</message>
<message>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
 
Показує діалогове вікно &quot;Новий Документ&quot;. Створює новий документ, якщо
користувач підтвердить установки. Не створює документ, якщо користувач
вибирає кнопку &quot;Вихід&quot;. Повернене значення дорівнює булевому &quot;так&quot;, якщо
документ було створено.</translation>
</message>
<message>
<source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
 
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
 
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.
 
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
BUTTONOPT_DEFAULT Pressing enter presses this button.
BUTTONOPT_ESCAPE Pressing escape presses this button.
 
Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
&apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
 
Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
<translation type="obsolete">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; ціле число
 
Показує діалогове вікно з заголовком &quot;caption&quot;, повідомленням &quot;message&quot;,
та іконкою &quot;icon&quot; та до 3-х кнопок. По умовчанню іконка не використовується,
присутня лише проста кнопка &quot;Гаразд&quot;. Обов&apos;язковими являються лише
аргументи &quot;caption&quot; та &quot;message&quot;, хоча установка іконки та відповідних
кнопок настійливо рекомендується. Текст повідомлення може містити
просту розмітку по типу HTML.
 
Повертає номер кнопки, натиснутої користувачем. Номера кнопок
починаються з 1.
 
Для іконок та кнопок існують наперед визначені константи з іменами
описаними в документації по Qt. Вони включають BUTTON_* та
ICON_* константи, визначені в модулі. Додатково є ще дві константи,
для яких може бути виконана бінарна логічна операція OR з константами
кнопок
BUTTONOPT_DEFAULT Натискування клавіші &quot;Ввід&quot; (Enter) натискує цю кнопку.
BUTTONOPT_ESCAPE Натискування клавіші &quot;Відміна&quot; (Escape) натискує цю кнопку.
 
Приклади використання:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
&apos;Цей скрипт працює лише при наявності вибраної текстової рамки.&apos;,
ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Мавпи!&apos;, &apos;Сталося щось негарне! &lt;i&gt;Це була мавпа?&lt;/i&gt;&apos;,
ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
 
Визначені константи кнопок та іконок:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
</message>
<message>
<source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
 
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
<translation type="obsolete">valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; строкова величина
 
Показує стандартний &apos;Введіть строкову величину&apos; діалог та повертає
отримане значення, як строкову величину
Параметри: заголовок вікна, текст у вікні та необов&apos;язкове &apos;значення
по умовчанню&apos; (default).
 
Приклад: valueDialog(&apos;заголовок&apos;, &apos;текст у вікні&apos;, &apos;необов&quot;язкове значення&apos;)
</translation>
</message>
<message>
<source>newStyleDialog() -&gt; string
 
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
<translation type="obsolete">newStyleDialog() -&gt; string
 
Показує діалогове вікно &quot;новий стиль абзацу&quot;. Функція повертає справжнє
ім&apos;я стилю або None, якщо користувач відмінить діалог.
</translation>
</message>
<message>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:
 
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
 
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins
 
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
 
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
 
firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
 
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.
 
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
<translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Застаріла процедура! Використовуйте newDocument навтомість.
 
Створює новий документ та повертає true після успішного завершення.
Розшифрування параметрів:
 
size (розмір) = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви
використовувати попередньо визначені константи PAPER_&lt;paper_type&gt;,
наприклад PAPER_A4 і т.п.
 
margins (поля) = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля
документа
 
orientation (орієнтація) = Орієнтація - константи PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumer (номер першої сторінки) = Номер першої пронумерованої
сторінки в документі. Звичайно починається з 1, але можливе й використання
і більших чисел, наприклад при створенні документа з кількох частин.
 
unit (одиниця) = Це значення установлює одиниці виміру документа. Використовуйте
одну з попередньо визначених констант: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
facingPages (зеркально відображені сторінки) = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
 
firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
 
Значення ширини, висоти, та полів виражаються в одиницях виміру документа. Константи
PAPER_* виражаються в точках. Майте це на увазі, якщо Ваш документ використовує
інші одиниці виміру.
 
Приклад: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</translation>
</message>
<message>
<source>closeDoc()
 
Closes the current document without prompting to save.
 
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
<translation type="obsolete">closeDoc()
 
Зачиняє активний документ без запиту про запис.
 
Може повернути помилку NoDocOpenError при відсутності
документа для зачиняння
</translation>
</message>
<message>
<source>haveDoc() -&gt; bool
 
Returns true if there is a document open.
</source>
<translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; булеве значення
 
Повертає правдиве булеве значення при
наявності відчиненого документа.</translation>
</message>
<message>
<source>openDoc(&quot;name&quot;)
 
Opens the document &quot;name&quot;.
 
May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
<translation type="obsolete">openDoc(&quot;name&quot;)
 
Відчиняє документ &quot;name&quot;.
 
Може повернути помилку ScribusError, якщо документ не можна
було відчинити.
</translation>
</message>
<message>
<source>saveDoc()
 
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.
 
If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
<translation type="obsolete">saveDoc()
 
Записує активний документ під його теперішнім іменем, повертає
правдиве булеве значення при успішному завершенні операції.
Якщо документ ще не був записаний, може викликати інтерактивний
діалог збереження файла.
 
В даний час неможливо визначити чи запис був успішним.
</translation>
</message>
<message>
<source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).
 
May raise ScribusError if the save fails.
</source>
<translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Записує активний документ під новим ім&apos;ям &quot;name&quot;, яке може бути
повним або відносним шляхом.
 
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не буде успішним.
</translation>
</message>
<message>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
<translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Установлює поля документа, Ліве (lr), Праве (rr), Верхнє (tr) та Нижнє (br)
поля задаються в одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
константи.
</translation>
</message>
<message>
<source>setUnit(type)
 
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
 
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
<translation type="obsolete">setUnit(type)
 
Установлює одиницю виміру документа. Можливі значення для &quot;unit&quot;
визначаються як константи UNIT_&lt;type&gt;.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо було задано невірну одиницю
виміру.
</translation>
</message>
<message>
<source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
 
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
<translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
 
Повертає одиниці виміру документа. Повернене значення буде однією з
констант UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</translation>
</message>
<message>
<source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
 
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
<translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
 
Завантажує стилі абзаців з документу Scribus &quot;filename&quot; в активний документ.
</translation>
</message>
<message>
<source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
<translation type="obsolete">setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Установлює тип документа. Для задання книжкового розташування сторінок
установіть перший параметр до FACINGPAGES, а для відміни замість facingPages
використайте NOFACINGPAGES. Щоб перша сторінка була зліва установіть
другий параметр до FIRSTPAGELEFT, а справа - FIRSTPAGERIGHT.
</translation>
</message>
<message>
<source>closeMasterPage()
 
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
<translation type="obsolete">closeMasterPage()
 
Зачиняє активну майстер сторінку, при наявності такої, та вмикає нормальний
режим редагування. Почніть редагування з editMasterPage().
</translation>
</message>
<message>
<source>masterPageNames()
 
Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
<translation type="obsolete">masterPageNames()
 
Повертає список імен всіх майстер сторінок документа.
</translation>
</message>
<message>
<source>editMasterPage(pageName)
 
Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
<translation type="obsolete">editMasterPage(pageName)
 
Дозволяє редагування майстер сторінки та відчиняє її для редагування.
Закінчуйте редагування з closeMasterPage().
</translation>
</message>
<message>
<source>createMasterPage(pageName)
 
Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
<translation type="obsolete">createMasterPage(pageName)
 
Створює нову майстер сторінку з назвою pageName та відчиняє її
для редагування.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteMasterPage(pageName)
 
Delete the named master page.
</source>
<translation type="obsolete">deleteMasterPage(pageName)
 
Видаляє названу (pageName) майстер сторінку.
</translation>
</message>
<message>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Повертає ім&apos;я кольору заповнення об&apos;єкту під назвою &apos;name&apos;.
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
 
Повертає назву кольорі ліній об&apos;єкту &quot;name&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
 
Повертає товщину лінії об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
 
Повертає значення затінення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
<translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
 
Повертає стиль кінців ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи кінців:
CAP_FLAT (плаский), CAP_ROUND (заокруглений), CAP_SQUARE (квадратний)
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
<translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. обмеження)
 
Повертає стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
використано активний об&apos;єкт. Обмеження типів ліній:
LINE_DASH (пунктирна), LINE_DASHDOT (пунктир-крапка),
LINE_DASHDOTDOT (пунктир-крапка-крапка), LINE_DOT (крапка),
LINE_SOLID (суцільна)
</translation>
</message>
<message>
<source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Повертає значення затінення кольору заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Повертає тупль (x, y), який містить значення масштабу рамки для зображень
&quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
 
Повертає ім&apos;я файла для зображення в рамці для зображень. Якщо &quot;name&quot;
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
<translation type="obsolete">getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (ширина,висота)
 
Повертає тупль (ширина,висота) з розміром об&apos;єкта &quot;name&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Розмір
виражається в активних одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
для подальшої інформації.
</translation>
</message>
<message>
<source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
<translation type="obsolete">getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
 
Повертає кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot;. Значення виражається в градусах
і поворот по часовії стрілці є позитивним. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getAllObjects() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
<translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; список
 
Повертає список, що містить імена всіх об&apos;єктів на активній сторінці.
</translation>
</message>
<message>
<source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
 
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.
 
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
<translation type="obsolete">getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
 
Повертає назву типу С для атрибута `property&apos; об&apos;єкта `object&apos;. Див. getProperty()
для додаткової інформації про атрибути.
 
Якщо `includesuper&apos; дорівнює true - також шукати наслідкові атрибути.
</translation>
</message>
<message>
<source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
 
Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
<translation type="obsolete">getPropertyNames(object, includesuper=True)
 
Повертає лист назв атрибутів, які підтримує об&apos;єкт `object&apos;.
Якщо `includesuper&apos; дорівнює true, також повернути атрибути, які підтримуються батьківськими класами.
</translation>
</message>
<message>
<source>getProperty(object, property)
 
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
 
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.
 
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.
 
The return value varies depending on the type of the property.
</source>
<translation type="obsolete">getProperty(object, property)
 
Повертає значення атрибута `property&apos; переданого об&apos;єкта `object&apos;.
 
Аргумент `object&apos; може бути строковою величиною. В цьому випадку буде шукатися названий об&apos;єкт PageItem. Він також може бути об&apos;єктом PyCObject, який може вказувати на любий екземпляр C++ QObject.
 
Аргумент `property&apos; повинен бути строковою величиною і являється назвою атрибута об&apos;єкта `object&apos;.
 
Повернене значення залежить від типу атрибута.
</translation>
</message>
<message>
<source>setProperty(object, property, value)
 
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.
 
See getProperty() for more information.
</source>
<translation type="obsolete">setProperty(object, property, value)
 
Установити `property&apos; об&apos;єкта `object&apos; до значення `value&apos;. Якщо `value&apos; не може бути конвертоване в тип сумісний з типом `property&apos; - буде повернена помилка. Помилка може бути також повернена, якщо послідуюча установлююча функція не буде успішно виконана.
 
Дивіться getProperty() для додаткової інформації.
</translation>
</message>
<message>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Зсовує об&apos;єкт &quot;name&quot; на dx і dy відносно до його теперішньої позиції. Відстані
визначаються активними одиницями виміру документа (див. константи Юнікс).
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт &quot;name&quot;
належить до групи, то рухається вся група.
</translation>
</message>
<message>
<source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; в нове місце. Координати виражаються в
активних одиницях виміру документа (див. константи UNIT). Якщо
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт
&quot;name&quot; є частиною групи, переміщається вся група.
</translation>
</message>
<message>
<source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
 
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">sizeObject(ширина, висота [, &quot;name&quot;])
 
Змінює розмір об&apos;єкта &quot;name&quot; до вказаної висоти та ширини. Якщо
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
<translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; строкова величина
 
Повертає ім&apos;я вибраного об&apos;єкта. &quot;nr&quot;, якщо задано, вказує на індекс
вибраного об&apos;єкта, напр. 0 означає перший вибраний об&apos;єкт, 1 означає
другий вибраний об&apos;єкт і так далі.
</translation>
</message>
<message>
<source>selectionCount() -&gt; integer
 
Returns the number of selected objects.
</source>
<translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; ціле число
 
Повертає число вибраних об&apos;єктів.
</translation>
</message>
<message>
<source>selectObject(&quot;name&quot;)
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
<translation type="obsolete">selectObject(&quot;name&quot;)
 
Повертає об&apos;єкт з даним іменем &quot;name&quot;.
</translation>
</message>
<message>
<source>deselectAll()
 
Deselects all objects in the whole document.
</source>
<translation type="obsolete">deselectAll()
 
Відмінює вибір всіх об&apos;єктів у всьому документі.
</translation>
</message>
<message>
<source>groupObjects(list)
 
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
<translation type="obsolete">groupObjects(list)
 
Згруповує об&apos;єкти названі в списку &quot;list&quot;. &quot;list&quot; повинен містити імена
об&apos;єктів, які будуть згруповані. Якщо &quot;list&quot; не задано, буде
використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
<translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Видаляє групу, яка містить об&apos;єкт з іменем &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
 
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
<translation type="obsolete">scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
 
Змінює розмір групи, яка містить об&apos;єкт &quot;name&quot;. Значення понад 1 збільшують
розмір, а значення менші за 1 його зменшують, напр. значення 0.5 змінює
розмір групи до 50 % початкового, а значення 1.5 змінює розмір до 150 %
початкового. Значення &quot;factor&quot; повинне бути більшим за 0. Якщо &quot;name&quot; не
задано, буде використано активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо задано недійсний фактор масштабу.
</translation>
</message>
<message>
<source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="obsolete">loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Завантажує зображення &quot;picture&quot; в рамку для зображень &quot;name&quot;. Якщо
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є рамкою
для зображень
</translation>
</message>
<message>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Установлює масштаб зображення в рамці для зображень &quot;name&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Число 1
дорівнює 100 %.
 
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є
рамкою для зображень
</translation>
</message>
<message>
<source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
<translation type="obsolete">lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Замикає об&apos;єкт &quot;name&quot;, якщо він незамкнений, і навпаки. Якщо
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Повертає
булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений.
</translation>
</message>
<message>
<source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Повертає булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений. Якщо
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
 
May raise WrongFrameTypeError.
</source>
<translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Установлює масштабування зображення до розмірів рамки для вибраної
або вказаної рамки для зображень до `scaletoframe&apos;. Вибір
`proportional&apos; (пропорційне) значення встановлює фіксоване відношення
сторін зображення при масштабуванні. І `scaletoframe&apos; і `proportional&apos; являються
булевими змінними.
 
Може повернути помилку WrongFrameTypeError.
</translation>
</message>
<message>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="obsolete">setRedraw(bool)
 
Відключає обновлення сторінки, якщо bool = False, в протилежному
випадку обновлення ввімкнене. Ця установка залишається в силі
навіть після закінчення роботи сценарія. Тому в кінці сценарія
необхідно помістити виклик setRedraw(True) в умові finally: в верхньому
рівні сценарія.</translation>
</message>
<message>
<source>getFontNames() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
<translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list
 
Повертає список з назвами доступних шрифтів.
</translation>
</message>
<message>
<source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
<translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; список туплів
 
Повертає додаткову інформацію про шрифти у вигляді списка туплів:
[ (Назва шрифта в Scribus, гарнітура, справжня назва, вибірка (1|0),
вбудований PS (1|0), файл з шрифтом), (...), ... ]
</translation>
</message>
<message>
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
 
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
<translation type="obsolete">renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Створює растрове зображення шрифта з іменем &quot;name&quot; з заданим
текстом &quot;sample&quot; та розміром &quot;size&quot;. Якщо &quot;filename&quot; не дорівнює &quot;&quot;,
зображення буде записане в файл з назвою &quot;filename&quot;. В протилежному
випадку зображення буде повернене, як строкова величина.
Необов&apos;язковий аргумент &quot;format&quot; вказує на те, який формат зображення
генерувати і підтримує всі формати дозволені QPixmap.save(). Часто
вживані формати включають PPM, JPEG, PNG та XPM.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не
було знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо функції був переданий пустий
зразковий текст або ім&apos;я файла.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLayers() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
<translation type="obsolete">getLayers() -&gt; list
 
Повертає список з назвами всіх визначених планів.
</translation>
</message>
<message>
<source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Установлює &quot;name&quot;, як активний план.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
</translation>
</message>
<message>
<source>getActiveLayer() -&gt; string
 
Returns the name of the current active layer.
</source>
<translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string
 
Повертає назву активного плану.
</translation>
</message>
<message>
<source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; на план &quot;layer&quot;. План повинен існувати.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Змінює видимість плану &quot;layer&quot;. Якщо &quot;visible&quot; дорівнює булевому
значенню &quot;false&quot; - план невидимий.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
</translation>
</message>
<message>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Повертає булеве значення, яке вказує на те чи можна друкувати план &quot;layer&quot;.
True означає, що &quot;layer&quot; можна друкувати, False означає, що друк плана
&quot;layer&quot; не дозволено.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
May raise ValueError при використанні недопустимої назви плана.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Видаляє план з назвою &quot;layer&quot;. При відсутності плану або якщо це
останній план документа нічого не відбувається.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
</translation>
</message>
<message>
<source>createLayer(layer)
 
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
 
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">createLayer(layer)
 
Створює новий план з назвою &quot;name&quot;.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
</translation>
</message>
<message>
<source>getGuiLanguage() -&gt; string
 
Returns a string with the -lang value.
</source>
<translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; строкова величина
 
Повертає строкову величину, яка містить значення -lang.
</translation>
</message>
<message>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Створює новий прямокутник на активній сторінці і повертаю його ім&apos;я. Координати
задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи Юнікс). &quot;name&quot;
має унікально ідентифікувати об&apos;єкт, тому що воно буде необхідним для звернення
до цього об&apos;єкта в майбутньому. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то Scribus вибере його
сам.
 
Може повернути помилку NameExistsError якщо ви вкажете ім&apos;я, яке вже було використане.
</translation>
</message>
<message>
<source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
 
Створює новий еліпс на активній сторінці та повертає його назву.
Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див.
константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього.
Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
 
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
</translation>
</message>
<message>
<source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
 
Створює нову рамку для зображень на активній сторінці та повертає
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа.
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно
служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано,
Scribus створить його сам.
 
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
</translation>
</message>
<message>
<source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
 
Створює нову текстову рамку на активній сторінці та повертає
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
 
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
 
</translation>
</message>
<message>
<source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
 
Створює нову лінію від точки (x1, y1) до точки (x2, y2) та повертає
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
 
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
</translation>
</message>
<message>
<source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
 
Створює багатосегментну лінію та повертає її назву. Точки лінії
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Координати задаються в активних одиницях виміру документа
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
 
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
або число заданих координат не відповідає числу точок.
</translation>
</message>
<message>
<source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
 
Створює полігон та повертає його назву. Точки кутів полігона
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Як мінімум мають бути задані три точки. Необхідності в повторенні першої
точки для замикання полігона не існує. Полігон автоматично замикається
з&apos;єднанням першої та останньої заданих точок. Координати задаються в
активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне
бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших
звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
 
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
або число заданих координат не відповідає числу точок.
</translation>
</message>
<message>
<source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
 
Створює нову криву Безьє та повертає її назву. Точки кривої
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
В списку точок x та y відповідають координатам точки, а kx та ky
відповідають контрольним точкам кривої. Координати задаються
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT).
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що
воно служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не
задано, Scribus створить його сам.
 
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
або число заданих координат не відповідає числу точок.
</translation>
</message>
<message>
<source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
<translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
 
Створює новий текстовий шлях (pathText) через з&apos;єднання двох об&apos;єктів
&quot;textbox&quot; та &quot;beziercurve&quot; та повертає його назву. Координати задаються
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot;
повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить
для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить
його сам.
 
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
Може повернути помилку NotFoundError, якщо один чи обидва названих
базових об&apos;єкти не існують.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteObject([&quot;name&quot;])
 
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
<translation type="obsolete">deleteObject([&quot;name&quot;])
 
Видаляє об&apos;єкт &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано, буде видалено вибраний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
<translation type="obsolete">objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; булеве значення
 
Перевіряє чи вказаний об&apos;єкт вже існує в документі. Назва об&apos;єкта є
необов&apos;язковим параметром. Якщо назва не задана, повертає булеве
значення &quot;True&quot;, при наявності вибраного об&apos;єкта.
</translation>
</message>
<message>
<source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
<translation type="obsolete">setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Застосовує стиль &quot;style&quot; для об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано,
буде використано вибраний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getAllStyles() -&gt; list
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
<translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; список
 
Повертає список всіх стилів абзаців в активному документі.
</translation>
</message>
<message>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Створює нову сторінку. Якщо &quot;where&quot; дорівнює -1 то нова сторінка добавляється в кінець документа. В іншому випадку вона вставляється в документ перед &quot;where&quot;. Номери сторінок внутрішньо рахуються з 1 вверх незважаючи на показаний номер документа. Необов&apos;язковий параметр &quot;masterpage&quot; вказує на ім&apos;я головної сторінки.
 
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за можливий діапазон
</translation>
</message>
<message>
<source>currentPage() -&gt; integer
 
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
<translation type="obsolete">currentPage() -&gt; ціле число
 
Повертає номер активної сторінки. Номери сторінок рахуються вгору від 1,
незалежно від того, який номер показаний на першій сторінці документа.
</translation>
</message>
<message>
<source>redrawAll()
 
Redraws all pages.
</source>
<translation type="obsolete">redrawAll()
 
Перерисовує всі сторінки.
</translation>
</message>
<message>
<source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
 
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
 
May raise ScribusError if the save failed.
</source>
<translation type="obsolete">savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
 
Зберігає активну сторінку, як файл EPS з назвою &quot;name&quot;.
 
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не був успішним.
</translation>
</message>
<message>
<source>deletePage(nr)
 
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="obsolete">deletePage(nr)
 
Видалає дану сторінку. Якщо в документі є лише одна сторінка - нічого
не відбудеться. Номери сторінок рахуються вгору від 1, незалежно від
того, який номер показаний на першій сторінці документа.
 
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за
межі доступного діапазону
</translation>
</message>
<message>
<source>pageCount() -&gt; integer
 
Returns the number of pages in the document.
</source>
<translation type="obsolete">pageCount() -&gt; ціле число
 
Повертає число сторінок в документі.
</translation>
</message>
<message>
<source>getHGuides() -&gt; list
 
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
<translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; список
 
Повертає список розміщення горизонтальних направляючих. Значення
виражаються в активних одиницях виміру документа - див. константи
UNIT_&lt;type&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<source>setHGuides(list)
 
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
 
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
<translation type="obsolete">setHGuides(list)
 
Установлює горизонтальні направляючі. Вхідний параметр має бути заданий
як список позицій направляючих, виражених в активних одиницях виміру
документа - див. константи UNIT_&lt;type&gt;.
 
Приклад: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # додати нові направляючі без
заміщення існуючих
setHGuides([90,250]) # повністю замінити існуючі направляючі
</translation>
</message>
<message>
<source>getVGuides()
 
See getHGuides.
</source>
<translation type="obsolete">getVGuides()
 
Див. getHGuides.
</translation>
</message>
<message>
<source>setVGuides()
 
See setHGuides.
</source>
<translation type="obsolete">setVGuides()
 
Див. setHGuides.
</translation>
</message>
<message>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
<translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; тупль
 
Повертає тупль з розміром сторінки, вираженим в активних одиницях виміру
документа. Див. константи UNIT_&lt;type&gt; та функцію getPageMargins()
</translation>
</message>
<message>
<source>getPageItems() -&gt; list
 
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
<translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; список
 
Повертає список туплів з об&apos;єктами, розташованими на активній сторінці.
Тупль має вигляд (name, objectType, order). Наприклад &apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
означає, що об&apos;єкт &apos;Text1&apos; є текстовою рамкою (тип 4) і є першим об&apos;єктом сторінки...
</translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="obsolete">getPageMargins()
 
Повертає поля сторінки як тупль (верхнє, ліве, праве, нижнє) в активних одиницях. Дивіться UNIT_&lt;type&gt; константи та getPageSize().
</translation>
</message>
<message>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Установлює заповнення градієнтом об&apos;єкта &quot;name&quot; типом type. Описання
кольорів застосовуються так же як і в setFillColor() та setFillShade(). Дивіться
константи для доступних типів (FILL_&lt;type&gt;).
</translation>
</message>
<message>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Установлює колір заповнення &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. &quot;color&quot;
повинен бути попередньо визначеним. Якщо &quot;name&quot; не задано,
буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Установлює колір &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Установлює товщину об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;width&quot;. &quot;width&quot; повинна бути в
діапазоні від 0.0 до 12.0 включно і вимірюється в точках. Якщо &quot;name&quot;
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо товщина лінії виходить за
доступний діапазон.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
 
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Установлює тінь ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; повинна бути
в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
доступний діапазон.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Установлює тип з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;join&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
Існують попередньо визначені константи для &quot;join&quot; - JOIN_&lt;type&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Установлює тип кінцівок ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;cap&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
Існують попередньо визначені константи для &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;style&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
Існують попередньо визначені константи для &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.
 
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Установлює тінь заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot;
повинна бути в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна
насиченість кольору). Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
доступний діапазон.
</translation>
</message>
<message>
<source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
 
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
<translation type="obsolete">setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
 
Установлює радіус кутів об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо радіус негативний.
</translation>
</message>
<message>
<source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
<translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;namedStyle&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо цей стиль ліній не існує.
</translation>
</message>
<message>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Повертає розмір шрифта в тчк для текстової рамки з назвою &quot;name&quot;. Якщо в цій
текстовій рамці вибрано частину тексту, то функція повертає значення для
першого знака вибірки. Якщо &quot;name&quot; не вказане, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Повертає ім&apos;я шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина текста
в цій рамці виділена, то повертає значення для першого знака вибірки.
Якщо &quot;name&quot; не вказане - повертає значення для активного об&apos;єкту.</translation>
</message>
<message>
<source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Повертає довжину тексту в текстовій рамці з ім&apos;ям &quot;name&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується активний
об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Повертає текст з текстової рамки &quot;name&quot;. Якщо в цій рамці частина тексту
виділена, то повертає виділений текст. Повертає весь текст в рамці, а не
тільки видиму частину. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується
активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Повертає текст із текстової рамки &quot;name&quot; і всіх текстових рамок зв&apos;язаних з нею.
Якщо в цій рамці частина тексту виділена, то повертає виділений текст. Якщо
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Повертає міжрядковий інтервал (&quot;leading&quot;) текстової рамки з ім&apos;ям &quot;name&quot;,
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Повертає розмір інтервалу між колонками тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;,
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний
об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Повертає число колонок тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Змінює текст в текстовій рамці &quot;name&quot; на зміст текстової змінної &quot;text&quot;.
Текст має бути в кодуванні UTF8 - використовуйте, наприклад,
unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Додаткова інформація по цьому приводу
розміщена в часто задаваних питаннях. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то
використовується активний об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
 
May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
<translation type="obsolete">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Установлює шрифт текстової рамки &quot;name&quot; до &quot;font&quot;. Якщо вибрана лише
частина тексту в рамці то зміна шрифта відноситься лише до неї. Якщо
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
 
Може повернути ValueError, якщо шрифт не може бути знайдено.
</translation>
</message>
<message>
<source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
 
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Установлює розмір шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot; до розміру &quot;size&quot;.
Значення &quot;size&quot; визначається в точках. Якщо в рамці вибрана частина
тексту, то зміна розміру шрифта відноситься лише до неї. Діапазон &quot;size&quot;
від 1 до 512. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо розмір шрифта виходить за
дозволений діапазон.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.
 
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Установлює міжрядковий інтервал (початковий) в текстовій рамці &quot;name&quot;
до розміру &quot;size&quot;. Значення &quot;size&quot; виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не
вказано, використовується активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо значення інтервалу виходить
за доступний діапазон.
</translation>
</message>
<message>
<source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
<translation type="obsolete">setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Установлює проміжок між колонками в текстовій рамці &quot;name&quot; до значення
&quot;size&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо проміжок між колонками виходить
за доступний діапазон (повинен бути позитивним).
</translation>
</message>
<message>
<source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
<translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Установлює число колонок в текстовій рамці &quot;name&quot; до цілого числа &quot;nr&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо не вказана хоч одна колонка.
</translation>
</message>
<message>
<source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
 
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
<translation type="obsolete">setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Установлює вирівнювання тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до вказаного.
Якщо &quot;name&quot; не вказано, використовується активний об&apos;єкт. &quot;align&quot; повинне
дорівнювати одній з констант ALIGN_ constants визначених в цьому модулі -
дивіться в dir(scribus).
 
Може повернути помилку ValueError, якщо константа вирівнювання задана
невірно.
</translation>
</message>
<message>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
 
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
<translation type="obsolete">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Вибирає &quot;count&quot; число знаків тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;, починаючи з
знака &quot;start&quot;. Рахунок знаків починається з 0. Якщо &quot;count&quot; дорівнює нулю,
текстова вибірка буде знята. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за межі
тексту.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteText([&quot;name&quot;])
 
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">deleteText([&quot;name&quot;])
 
Видаляє весь текст в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина тексту вибрана
то видаляється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується
активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Установлює колір тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до кольору &quot;color&quot;. Якщо
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано,
використовується активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Установлює колір &quot;color&quot; текстового контура. Якщо &quot;name&quot; не задано,
використовується активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Установлює тінь кольору тексту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. Якщо
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. &quot;shade&quot; має бути
цілим числом від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
Зв&apos;язує дві текстові рамки. Рамка з ім&apos;ям &quot;fromname&quot; приєднується до
рамки з ім&apos;ям &quot;toname&quot;. Кінцева рамка має бути пустою текстовою
рамкою і не повинна бути з&apos;єднана ні з якою іншою рамкою.
 
Може повернути помилку ScribusException, якщо відбувається порушення
правил зв&apos;язування рамок.
</translation>
</message>
<message>
<source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Видаляє вказаний (названий) об&apos;єкт з ланцюжка зв&apos;язаних текстових
рамок. Якщо рамка знаходиться всередині ланцюжка, то рамки, які
знаходилися перед і після неї будуть з&apos;єднані, наприклад &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos;
зміниться на &apos;a-&gt;c&apos;, при виконанні unlinkTextFrames(b)&apos;
 
Може повернути помилку ScribusException при порушенні правил
з&apos;єднання рамок.
</translation>
</message>
<message>
<source>traceText([&quot;name&quot;])
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
<translation type="obsolete">traceText([&quot;name&quot;])
 
Конвертує текстову рамку &quot;name&quot; в контурний текст. Якщо &quot;name&quot;
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
 
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
<translation type="obsolete">textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; ціле число
 
Повертає дійсне число знаків, які виходять за межі текстової рамки &quot;name&quot;.
Якщо nolinks не дорівнює нулю, опрацьовується лише одна рамка. Зв&apos;язування рамок не грає ролі. При відсутності цього параметра пошук проводиться по всіх зв&apos;язаних рамках.
 
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо цільова рамка не являється текстовою</translation>
</message>
<message>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="obsolete">isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Повертає булеве значення true, якщо текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою PDF.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не
являється текстовою
</translation>
</message>
<message>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Поміщає строкову величину &quot;string&quot; в панель повідомлень Scribus (полоса статусу).
Текст має бути в UTF8 кодуванні або строковою величиною &apos;unicode&apos; (рекомендовано).
</translation>
</message>
<message>
<source>progressReset()
 
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
<translation type="obsolete">progressReset()
 
Видалає попередні установки панелі прогресу. Викликається до нового
використання панелі. Див. progressSet.
</translation>
</message>
<message>
<source>progressTotal(max)
 
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
<translation type="obsolete">progressTotal(max)
 
Установлює максимальне значення для панелі прогресу до заданого
число. Див. progressSet.
</translation>
</message>
<message>
<source>progressSet(nr)
 
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
<translation type="obsolete">progressSet(nr)
 
Установлює позицію панелі прогресу до значення &quot;nr&quot; відносно
попередньо вираженого значення progressTotal. Панель прогресу
виражає концепцію сходинок - задається загальне число сходинок
та число пройдених сходинок і панель буде показувати прогрес
проходження сходинок у відсотках від завершення. Сумма сходинок
задається значенням progressTotal(). Активне число сходинок
установлюється за допомогою progressSet(). Панель прогресу може
бути повернена на початок за допомогою progressReset(). [основано
на документації фірми Trolltech&apos;s по Qt]
</translation>
</message>
<message>
<source>setCursor()
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
<translation type="obsolete">setCursor()
 
[НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ!] Може призвести до помилок в роботі програми.
Поки що не використовуйте.
</translation>
</message>
<message>
<source>docChanged(bool)
 
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
<translation type="obsolete">docChanged(булеве значення)
 
Ввімкнути/вимкнути іконку запису на панелі іконокScribus та в меню &quot;Записати&quot;.
Використовуйте цю функцію при зміні документа, тому що Scribus не реєструє
змін автоматично при роботі сценарія.
</translation>
</message>
<message>
<source>zoomDocument(double)
 
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
<translation type="obsolete">zoomDocument(double)
 
Збільшує масштаб документа в головному вікні. Значення збільшення
встановлюється в числах типу 20.0, 100.0, і т.д. Збільшити до розміру вікна
використовує -100 як позначку.
</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>@default</name>
<message>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Повертає розмір шрифта в тчк для текстової рамки з назвою &quot;name&quot;. Якщо в цій
текстовій рамці вибрано частину тексту, то функція повертає значення для
першого знака вибірки. Якщо &quot;name&quot; не вказане, буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
 
Повертає список імен всіх кольорів визначених в документі.
Якщо відкритий документ відсутній, повертає список основних
кольорів.</translation>
</message>
<message>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
 
Показує діалогове вікно &quot;Новий Документ&quot;. Створює новий документ, якщо
користувач підтвердить установки. Не створює документ, якщо користувач
вибирає кнопку &quot;Вихід&quot;. Повернене значення дорівнює булевому &quot;так&quot;, якщо
документ було створено.</translation>
</message>
<message>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Повертає ім&apos;я кольору заповнення об&apos;єкту під назвою &apos;name&apos;.
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Зсовує об&apos;єкт &quot;name&quot; на dx і dy відносно до його теперішньої позиції. Відстані
визначаються активними одиницями виміру документа (див. константи Юнікс).
Якщо &quot;name&quot; не дано, то використовується активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт &quot;name&quot;
належить до групи, то рухається вся група.
</translation>
</message>
<message>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="obsolete">setRedraw(bool)
 
Відключає обновлення сторінки, якщо bool = False, в протилежному
випадку обновлення ввімкнене. Ця установка залишається в силі
навіть після закінчення роботи сценарія. Тому в кінці сценарія
необхідно помістити виклик setRedraw(True) в умові finally: в верхньому
рівні сценарія.</translation>
</message>
<message>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Створює новий прямокутник на активній сторінці і повертаю його ім&apos;я. Координати
задаються в активних одиницях виміру документа (див. константи Юнікс). &quot;name&quot;
має унікально ідентифікувати об&apos;єкт, тому що воно буде необхідним для звернення
до цього об&apos;єкта в майбутньому. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то Scribus вибере його
сам.
 
Може повернути помилку NameExistsError якщо ви вкажете ім&apos;я, яке вже було використане.
</translation>
</message>
<message>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Установлює заповнення градієнтом об&apos;єкта &quot;name&quot; типом type. Описання
кольорів застосовуються так же як і в setFillColor() та setFillShade(). Дивіться
константи для доступних типів (FILL_&lt;type&gt;).
</translation>
</message>
<message>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Поміщає строкову величину &quot;string&quot; в панель повідомлень Scribus (полоса статусу).
Текст має бути в UTF8 кодуванні або строковою величиною &apos;unicode&apos; (рекомендовано).
</translation>
</message>
<message>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Створює нову сторінку. Якщо &quot;where&quot; дорівнює -1 то нова сторінка добавляється в кінець документа. В іншому випадку вона вставляється в документ перед &quot;where&quot;. Номери сторінок внутрішньо рахуються з 1 вверх незважаючи на показаний номер документа. Необов&apos;язковий параметр &quot;masterpage&quot; вказує на ім&apos;я головної сторінки.
 
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за можливий діапазон
</translation>
</message>
<message>
<source>importSVG(&quot;string&quot;)
 
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="obsolete">importSVG(&quot;string&quot;)
 
Строкова величина &quot;string&quot; повинна містити ім&quot;я файла з зображенням у форматі SVG. Текст повинет бути у кодуванні UTF8 або в строковій величині &apos;unicode&apos; str (рекоменд.).
</translation>
</message>
<message>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:
 
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
 
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins
 
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
 
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.
 
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).
 
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.
 
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3)
 
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
<translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
 
Створює новий документ та повертає true після успішного завершення.
Параметри мають такі значення:
 
size (розмір) = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви
можете використовувати визначені константи типу PAPER_&lt;paper_type&gt;,
наприклад PAPER_A4 і т.п.
 
margins (поля) = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля
документа.
 
orientation (орієнтація) = Орієнтація сторінки - константи PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumer (номер першої сторінки) = Номер першої пронумерованої сторінки
документа. В більшості випадків рахунок починається з 1, але може бути корисним
і використання більших чисел при створенні документа з кількох частин.
 
unit (одиниця) = Це значення установлює одиниці виміру, які використувуються
в документі. Використовуйте попередньо визначені константи типу UNIT_INCHES,
UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
pagesType (тип сторінок) = Одна з попередньо визначених констант PAGE_n.
PAGE_1 - одинарна сторінка,
PAGE_2 - для двохсторонніх документів,
PAGE_3 - для 3-х сторінкових складок та
PAGE_4 - для 4-х сторінкових складок.
 
firstPageOrder (порядок першої сторінки) = В якій позиції знаходиться перша
пронумерована сторінка в документі. Індекс починається з 0.
 
Значення ширини, висоти та поля виражаються в одиницях виміру документа.
Константи PAPER_* виражаються в точках. Якщо Ваш документ не вимірюється
в точках, Ви маєте прийняти це до уваги.
 
Приклад: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3)
 
Може повернути помилку ScribusError, якщо значення firstPageOrder виходить за
дозволений для pagesType діапазон.
</translation>
</message>
<message>
<source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Повертає ім&apos;я шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина текста
в цій рамці виділена, то повертає значення для першого знака вибірки.
Якщо &quot;name&quot; не вказане - повертає значення для активного об&apos;єкту.</translation>
</message>
<message>
<source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Повертає довжину тексту в текстовій рамці з ім&apos;ям &quot;name&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується активний
об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Повертає текст з текстової рамки &quot;name&quot;. Якщо в цій рамці частина тексту
виділена, то повертає виділений текст. Повертає весь текст в рамці, а не
тільки видиму частину. Якщо &quot;name&quot; не вказане, то використовується
активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Повертає текст із текстової рамки &quot;name&quot; і всіх текстових рамок зв&apos;язаних з нею.
Якщо в цій рамці частина тексту виділена, то повертає виділений текст. Якщо
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Повертає міжрядковий інтервал (&quot;leading&quot;) текстової рамки з ім&apos;ям &quot;name&quot;,
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Повертає розмір інтервалу між колонками тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;,
виражений в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний
об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Повертає число колонок тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Змінює текст в текстовій рамці &quot;name&quot; на зміст текстової змінної &quot;text&quot;.
Текст має бути в кодуванні UTF8 - використовуйте, наприклад,
unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Додаткова інформація по цьому приводу
розміщена в часто задаваних питаннях. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то
використовується активний об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
 
May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
<translation type="obsolete">setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Установлює шрифт текстової рамки &quot;name&quot; до &quot;font&quot;. Якщо вибрана лише
частина тексту в рамці то зміна шрифта відноситься лише до неї. Якщо
&quot;name&quot; не вказано, то використовується активний об&apos;єкт.
 
Може повернути ValueError, якщо шрифт не може бути знайдено.
</translation>
</message>
<message>
<source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
 
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Установлює розмір шрифта в текстовій рамці &quot;name&quot; до розміру &quot;size&quot;.
Значення &quot;size&quot; визначається в точках. Якщо в рамці вибрана частина
тексту, то зміна розміру шрифта відноситься лише до неї. Діапазон &quot;size&quot;
від 1 до 512. Якщо &quot;name&quot; не вказано, то використовується активний
об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо розмір шрифта виходить за
дозволений діапазон.</translation>
</message>
<message>
<source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.
 
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Установлює міжрядковий інтервал (початковий) в текстовій рамці &quot;name&quot;
до розміру &quot;size&quot;. Значення &quot;size&quot; виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не
вказано, використовується активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо значення інтервалу виходить
за доступний діапазон.
</translation>
</message>
<message>
<source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
<translation type="obsolete">setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Установлює проміжок між колонками в текстовій рамці &quot;name&quot; до значення
&quot;size&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо проміжок між колонками виходить
за доступний діапазон (повинен бути позитивним).
</translation>
</message>
<message>
<source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
<translation type="obsolete">setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Установлює число колонок в текстовій рамці &quot;name&quot; до цілого числа &quot;nr&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо не вказана хоч одна колонка.
</translation>
</message>
<message>
<source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
 
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
<translation type="obsolete">setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Установлює вирівнювання тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до вказаного.
Якщо &quot;name&quot; не вказано, використовується активний об&apos;єкт. &quot;align&quot; повинне
дорівнювати одній з констант ALIGN_ constants визначених в цьому модулі -
дивіться в dir(scribus).
 
Може повернути помилку ValueError, якщо константа вирівнювання задана
невірно.
</translation>
</message>
<message>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
 
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
<translation type="obsolete">selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Вибирає &quot;count&quot; число знаків тексту в текстовій рамці &quot;name&quot;, починаючи з
знака &quot;start&quot;. Рахунок знаків починається з 0. Якщо &quot;count&quot; дорівнює нулю,
текстова вибірка буде знята. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку IndexError, якщо вибірка виходить за межі
тексту.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteText([&quot;name&quot;])
 
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">deleteText([&quot;name&quot;])
 
Видаляє весь текст в текстовій рамці &quot;name&quot;. Якщо частина тексту вибрана
то видаляється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується
активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Установлює колір тексту в текстовій рамці &quot;name&quot; до кольору &quot;color&quot;. Якщо
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. Якщо &quot;name&quot; не задано,
використовується активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Установлює колір &quot;color&quot; текстового контура. Якщо &quot;name&quot; не задано,
використовується активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="obsolete">setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Установлює тінь кольору тексту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. Якщо
частина тексту вибрана - змінюється лише вона. &quot;shade&quot; має бути
цілим числом від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
Якщо &quot;name&quot; не задано, використовується активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
Зв&apos;язує дві текстові рамки. Рамка з ім&apos;ям &quot;fromname&quot; приєднується до
рамки з ім&apos;ям &quot;toname&quot;. Кінцева рамка має бути пустою текстовою
рамкою і не повинна бути з&apos;єднана ні з якою іншою рамкою.
 
Може повернути помилку ScribusException, якщо відбувається порушення
правил зв&apos;язування рамок.
</translation>
</message>
<message>
<source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Видаляє вказаний (названий) об&apos;єкт з ланцюжка зв&apos;язаних текстових
рамок. Якщо рамка знаходиться всередині ланцюжка, то рамки, які
знаходилися перед і після неї будуть з&apos;єднані, наприклад &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos;
зміниться на &apos;a-&gt;c&apos;, при виконанні unlinkTextFrames(b)&apos;
 
Може повернути помилку ScribusException при порушенні правил
з&apos;єднання рамок.
</translation>
</message>
<message>
<source>traceText([&quot;name&quot;])
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
<translation type="obsolete">traceText([&quot;name&quot;])
 
Конвертує текстову рамку &quot;name&quot; в контурний текст. Якщо &quot;name&quot;
не вказано, використовується активний об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Повертає тупль (C, M, Y, K), який містить чотири складових
кольору &quot;name&quot; з активного документа. Якщо не відкрито
жодного документа, повертає значення для названого
кольору з палітри стандартних кольорів.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
</translation>
</message>
<message>
<source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Змінює колір &quot;name&quot; до вказаних значень CMYK. Значення кольору
визначається його чотирма компонентами c = Cyan (салатовий),
m = Magenta (малиновий), y = Yellow (жовтий) та k = Black (чорний).
Значення складових кольору повинні знаходитися в діапазоні від
0 до 255.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.
 
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Видаляє колір &quot;name&quot;. Кожний приклад цього кольору заміняється на колір
&quot;replace&quot;. Якщо &quot;replace&quot; не вказано, то використовується колір &quot;None&quot; - прозорість.
 
deleteColor змінює стандартні кольори при відсутності відчинених документів. В
цьому випадку &quot;replace&quot;, якщо вказаний, ефекту не має.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
</message>
<message>
<source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Кожний приклад кольору &quot;name&quot; заміняється на колір &quot;replace&quot;.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо було вказано недійсне ім&apos;я кольору.</translation>
</message>
<message>
<source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
 
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
 
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.
 
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
BUTTONOPT_DEFAULT Pressing enter presses this button.
BUTTONOPT_ESCAPE Pressing escape presses this button.
 
Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
&apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
 
Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
<translation type="obsolete">messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; ціле число
 
Показує діалогове вікно з заголовком &quot;caption&quot;, повідомленням &quot;message&quot;,
та іконкою &quot;icon&quot; та до 3-х кнопок. По умовчанню іконка не використовується,
присутня лише проста кнопка &quot;Гаразд&quot;. Обов&apos;язковими являються лише
аргументи &quot;caption&quot; та &quot;message&quot;, хоча установка іконки та відповідних
кнопок настійливо рекомендується. Текст повідомлення може містити
просту розмітку по типу HTML.
 
Повертає номер кнопки, натиснутої користувачем. Номера кнопок
починаються з 1.
 
Для іконок та кнопок існують наперед визначені константи з іменами
описаними в документації по Qt. Вони включають BUTTON_* та
ICON_* константи, визначені в модулі. Додатково є ще дві константи,
для яких може бути виконана бінарна логічна операція OR з константами
кнопок
BUTTONOPT_DEFAULT Натискування клавіші &quot;Ввід&quot; (Enter) натискує цю кнопку.
BUTTONOPT_ESCAPE Натискування клавіші &quot;Відміна&quot; (Escape) натискує цю кнопку.
 
Приклади використання:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
&apos;Цей скрипт працює лише при наявності вибраної текстової рамки.&apos;,
ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Мавпи!&apos;, &apos;Сталося щось негарне! &lt;i&gt;Це була мавпа?&lt;/i&gt;&apos;,
ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
 
Визначені константи кнопок та іконок:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
</message>
<message>
<source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
 
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
<translation type="obsolete">valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; строкова величина
 
Показує стандартний &apos;Введіть строкову величину&apos; діалог та повертає
отримане значення, як строкову величину
Параметри: заголовок вікна, текст у вікні та необов&apos;язкове &apos;значення
по умовчанню&apos; (default).
 
Приклад: valueDialog(&apos;заголовок&apos;, &apos;текст у вікні&apos;, &apos;необов&quot;язкове значення&apos;)
</translation>
</message>
<message>
<source>closeDoc()
 
Closes the current document without prompting to save.
 
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
<translation type="obsolete">closeDoc()
 
Зачиняє активний документ без запиту про запис.
 
Може повернути помилку NoDocOpenError при відсутності
документа для зачиняння
</translation>
</message>
<message>
<source>haveDoc() -&gt; bool
 
Returns true if there is a document open.
</source>
<translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; булеве значення
 
Повертає правдиве булеве значення при
наявності відчиненого документа.</translation>
</message>
<message>
<source>openDoc(&quot;name&quot;)
 
Opens the document &quot;name&quot;.
 
May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
<translation type="obsolete">openDoc(&quot;name&quot;)
 
Відчиняє документ &quot;name&quot;.
 
Може повернути помилку ScribusError, якщо документ не можна
було відчинити.
</translation>
</message>
<message>
<source>saveDoc()
 
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.
 
If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
<translation type="obsolete">saveDoc()
 
Записує активний документ під його теперішнім іменем, повертає
правдиве булеве значення при успішному завершенні операції.
Якщо документ ще не був записаний, може викликати інтерактивний
діалог збереження файла.
 
В даний час неможливо визначити чи запис був успішним.
</translation>
</message>
<message>
<source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).
 
May raise ScribusError if the save fails.
</source>
<translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Записує активний документ під новим ім&apos;ям &quot;name&quot;, яке може бути
повним або відносним шляхом.
 
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не буде успішним.
</translation>
</message>
<message>
<source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
 
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
<translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; булеве значення
 
Установлює опис документа. &quot;Author (&quot;Автор&quot;), &quot;Info&quot; (&quot;Інформація&quot;),
&quot;Description&quot; (&quot;Опис&quot;) є строковими величинами.
</translation>
</message>
<message>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
<translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Установлює поля документа, Ліве (lr), Праве (rr), Верхнє (tr) та Нижнє (br)
поля задаються в одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
константи.
</translation>
</message>
<message>
<source>setUnit(type)
 
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
 
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
<translation type="obsolete">setUnit(type)
 
Установлює одиницю виміру документа. Можливі значення для &quot;unit&quot;
визначаються як константи UNIT_&lt;type&gt;.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо було задано невірну одиницю
виміру.
</translation>
</message>
<message>
<source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
 
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
<translation type="obsolete">getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
 
Повертає одиниці виміру документа. Повернене значення буде однією з
констант UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</translation>
</message>
<message>
<source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
 
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
<translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
 
Завантажує стилі абзаців з документу Scribus &quot;filename&quot; в активний документ.
</translation>
</message>
<message>
<source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
<translation type="obsolete">setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Установлює тип документа. Для задання книжкового розташування сторінок
установіть перший параметр до FACINGPAGES, а для відміни замість facingPages
використайте NOFACINGPAGES. Щоб перша сторінка була зліва установіть
другий параметр до FIRSTPAGELEFT, а справа - FIRSTPAGERIGHT.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
 
Повертає назву кольорі ліній об&apos;єкту &quot;name&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
 
Повертає товщину лінії об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot;
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
 
Повертає значення затінення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
 
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
<translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
 
Повертає стиль з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи з&apos;єднать:
JOIN_BEVEL (фасочне), JOIN_MITTER (фацеточне), JOIN_ROUND (закруглене)
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
<translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. умови)
 
Повертає стиль кінців ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не
задано, буде використано активний об&apos;єкт. Типи кінців:
CAP_FLAT (плаский), CAP_ROUND (заокруглений), CAP_SQUARE (квадратний)
</translation>
</message>
<message>
<source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
<translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число (див. обмеження)
 
Повертає стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
використано активний об&apos;єкт. Обмеження типів ліній:
LINE_DASH (пунктирна), LINE_DASHDOT (пунктир-крапка),
LINE_DASHDOTDOT (пунктир-крапка-крапка), LINE_DOT (крапка),
LINE_SOLID (суцільна)
</translation>
</message>
<message>
<source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Повертає значення затінення кольору заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Повертає тупль (x, y), який містить значення масштабу рамки для зображень
&quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; строкове значення
 
Повертає ім&apos;я файла для зображення в рамці для зображень. Якщо &quot;name&quot;
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
<translation type="obsolete">getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (ширина,висота)
 
Повертає тупль (ширина,висота) з розміром об&apos;єкта &quot;name&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Розмір
виражається в активних одиницях виміру документа - див. UNIT_&lt;type&gt;
для подальшої інформації.
</translation>
</message>
<message>
<source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
<translation type="obsolete">getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
 
Повертає кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot;. Значення виражається в градусах
і поворот по часовії стрілці є позитивним. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде
використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getAllObjects() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
<translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; список
 
Повертає список, що містить імена всіх об&apos;єктів на активній сторінці.
</translation>
</message>
<message>
<source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; в нове місце. Координати виражаються в
активних одиницях виміру документа (див. константи UNIT). Якщо
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Якщо об&apos;єкт
&quot;name&quot; є частиною групи, переміщається вся група.
</translation>
</message>
<message>
<source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
 
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertext at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
 
Відносно повертає об&apos;єкт &quot;name&quot; на &quot;rot&quot; градусів. Об&apos;єкт повертається
навколо вортекса, який є активно вибраною точкою обертання. По
умовчанню верхній лівий вортекс при нульовому куті повороту.
Позитивні значення означають поворот проти часової стрілки при
використанні точки обертання по умовчанню. Якщо &quot;name&quot; не задано,
буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
 
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">sizeObject(ширина, висота [, &quot;name&quot;])
 
Змінює розмір об&apos;єкта &quot;name&quot; до вказаної висоти та ширини. Якщо
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
<translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; строкова величина
 
Повертає ім&apos;я вибраного об&apos;єкта. &quot;nr&quot;, якщо задано, вказує на індекс
вибраного об&apos;єкта, напр. 0 означає перший вибраний об&apos;єкт, 1 означає
другий вибраний об&apos;єкт і так далі.
</translation>
</message>
<message>
<source>selectionCount() -&gt; integer
 
Returns the number of selected objects.
</source>
<translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; ціле число
 
Повертає число вибраних об&apos;єктів.
</translation>
</message>
<message>
<source>selectObject(&quot;name&quot;)
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
<translation type="obsolete">selectObject(&quot;name&quot;)
 
Повертає об&apos;єкт з даним іменем &quot;name&quot;.
</translation>
</message>
<message>
<source>deselectAll()
 
Deselects all objects in the whole document.
</source>
<translation type="obsolete">deselectAll()
 
Відмінює вибір всіх об&apos;єктів у всьому документі.
</translation>
</message>
<message>
<source>groupObjects(list)
 
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
<translation type="obsolete">groupObjects(list)
 
Згруповує об&apos;єкти названі в списку &quot;list&quot;. &quot;list&quot; повинен містити імена
об&apos;єктів, які будуть згруповані. Якщо &quot;list&quot; не задано, буде
використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
<translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Видаляє групу, яка містить об&apos;єкт з іменем &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
буде використано активний об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
 
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
<translation type="obsolete">scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
 
Змінює розмір групи, яка містить об&apos;єкт &quot;name&quot;. Значення понад 1 збільшують
розмір, а значення менші за 1 його зменшують, напр. значення 0.5 змінює
розмір групи до 50 % початкового, а значення 1.5 змінює розмір до 150 %
початкового. Значення &quot;factor&quot; повинне бути більшим за 0. Якщо &quot;name&quot; не
задано, буде використано активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо задано недійсний фактор масштабу.
</translation>
</message>
<message>
<source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="obsolete">loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Завантажує зображення &quot;picture&quot; в рамку для зображень &quot;name&quot;. Якщо
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є рамкою
для зображень
</translation>
</message>
<message>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="obsolete">scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Установлює масштаб зображення в рамці для зображень &quot;name&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Число 1
дорівнює 100 %.
 
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо рамка не є
рамкою для зображень
</translation>
</message>
<message>
<source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
<translation type="obsolete">lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Замикає об&apos;єкт &quot;name&quot;, якщо він незамкнений, і навпаки. Якщо
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт. Повертає
булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений.
</translation>
</message>
<message>
<source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Повертає булеве значення &quot;true&quot;, якщо об&apos;єкт замкнений. Якщо
&quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getFontNames() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
<translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list
 
Повертає список з назвами доступних шрифтів.
</translation>
</message>
<message>
<source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
<translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; список туплів
 
Повертає додаткову інформацію про шрифти у вигляді списка туплів:
[ (Назва шрифта в Scribus, гарнітура, справжня назва, вибірка (1|0),
вбудований PS (1|0), файл з шрифтом), (...), ... ]
</translation>
</message>
<message>
<source>getLayers() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
<translation type="obsolete">getLayers() -&gt; list
 
Повертає список з назвами всіх визначених планів.
</translation>
</message>
<message>
<source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Установлює &quot;name&quot;, як активний план.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
</translation>
</message>
<message>
<source>getActiveLayer() -&gt; string
 
Returns the name of the current active layer.
</source>
<translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string
 
Повертає назву активного плану.
</translation>
</message>
<message>
<source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Переміщує об&apos;єкт &quot;name&quot; на план &quot;layer&quot;. План повинен існувати.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Змінює видимість плану &quot;layer&quot;. Якщо &quot;visible&quot; дорівнює булевому
значенню &quot;false&quot; - план невидимий.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
false the layer won&apos;t be printed.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Змінює доступність плану &quot;layer&quot; для друку. Якщо &quot;printable&quot;
дорівнює булевому значенню &quot;false&quot;, план не буде надруковано.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Видаляє план з назвою &quot;layer&quot;. При відсутності плану або якщо це
останній план документа нічого не відбувається.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
</translation>
</message>
<message>
<source>createLayer(layer)
 
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
 
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">createLayer(layer)
 
Створює новий план з назвою &quot;name&quot;.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плану недопустима.
</translation>
</message>
<message>
<source>getGuiLanguage() -&gt; string
 
Returns a string with the -lang value.
</source>
<translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; строкова величина
 
Повертає строкову величину, яка містить значення -lang.
</translation>
</message>
<message>
<source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
 
Створює новий еліпс на активній сторінці та повертає його назву.
Координати задаються в активних одиницях виміру документа (див.
константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього.
Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
 
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
</translation>
</message>
<message>
<source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
 
Створює нову рамку для зображень на активній сторінці та повертає
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа.
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно
служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано,
Scribus створить його сам.
 
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
</translation>
</message>
<message>
<source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
 
Створює нову текстову рамку на активній сторінці та повертає
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
 
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
 
</translation>
</message>
<message>
<source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
 
Створює нову лінію від точки (x1, y1) до точки (x2, y2) та повертає
її назву. Координати задаються в активних одиницях виміру документа
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
 
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
</translation>
</message>
<message>
<source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
 
Створює багатосегментну лінію та повертає її назву. Точки лінії
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Координати задаються в активних одиницях виміру документа
(див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником
об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших звернень до нього. Якщо
&quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
 
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
або число заданих координат не відповідає числу точок.
</translation>
</message>
<message>
<source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
 
Створює полігон та повертає його назву. Точки кутів полігона
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Як мінімум мають бути задані три точки. Необхідності в повторенні першої
точки для замикання полігона не існує. Полігон автоматично замикається
з&apos;єднанням першої та останньої заданих точок. Координати задаються в
активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot; повинне
бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить для подальших
звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить його сам.
 
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
або число заданих координат не відповідає числу точок.
</translation>
</message>
<message>
<source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="obsolete">createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
 
Створює нову криву Безьє та повертає її назву. Точки кривої
зберігаються в списку &quot;list&quot; у визначеному порядку
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
В списку точок x та y відповідають координатам точки, а kx та ky
відповідають контрольним точкам кривої. Координати задаються
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT).
&quot;name&quot; повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що
воно служить для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не
задано, Scribus створить його сам.
 
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
Може повернути помилку ValueError, якщо задане недостатнє число точок
або число заданих координат не відповідає числу точок.
</translation>
</message>
<message>
<source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
<translation type="obsolete">createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; строкова величина
 
Створює новий текстовий шлях (pathText) через з&apos;єднання двох об&apos;єктів
&quot;textbox&quot; та &quot;beziercurve&quot; та повертає його назву. Координати задаються
в активних одиницях виміру документа (див константи UNIT). &quot;name&quot;
повинне бути неповторним визначником об&apos;єкта, тому що воно служить
для подальших звернень до нього. Якщо &quot;name&quot; не задано, Scribus створить
його сам.
 
Може повернути помилку NameExistsError при спробі задання вже
використаної назви.
Може повернути помилку NotFoundError, якщо один чи обидва названих
базових об&apos;єкти не існують.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteObject([&quot;name&quot;])
 
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
<translation type="obsolete">deleteObject([&quot;name&quot;])
 
Видаляє об&apos;єкт &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано, буде видалено вибраний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
 
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
is not passed, text flow is toggled.
</source>
<translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
 
Вмикає/вимикає параметр &quot;Текст обтікає рамку&quot; об&apos;єкта &quot;name&quot;.
При виклиці задається строковий параметр &quot;name&quot; та необов&apos;язковий
булевий параметр &quot;state&quot;. Якщо &quot;state&quot; не задано, відбувається зміна
стану параметра на протилежний.
</translation>
</message>
<message>
<source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
<translation type="obsolete">objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; булеве значення
 
Перевіряє чи вказаний об&apos;єкт вже існує в документі. Назва об&apos;єкта є
необов&apos;язковим параметром. Якщо назва не задана, повертає булеве
значення &quot;True&quot;, при наявності вибраного об&apos;єкта.
</translation>
</message>
<message>
<source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
<translation type="obsolete">setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Застосовує стиль &quot;style&quot; для об&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не вказано,
буде використано вибраний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>getAllStyles() -&gt; list
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
<translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; список
 
Повертає список всіх стилів абзаців в активному документі.
</translation>
</message>
<message>
<source>currentPage() -&gt; integer
 
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
<translation type="obsolete">currentPage() -&gt; ціле число
 
Повертає номер активної сторінки. Номери сторінок рахуються вгору від 1,
незалежно від того, який номер показаний на першій сторінці документа.
</translation>
</message>
<message>
<source>redrawAll()
 
Redraws all pages.
</source>
<translation type="obsolete">redrawAll()
 
Перерисовує всі сторінки.
</translation>
</message>
<message>
<source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
 
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
 
May raise ScribusError if the save failed.
</source>
<translation type="obsolete">savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
 
Зберігає активну сторінку, як файл EPS з назвою &quot;name&quot;.
 
Може повернути помилку ScribusError, якщо запис не був успішним.
</translation>
</message>
<message>
<source>deletePage(nr)
 
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="obsolete">deletePage(nr)
 
Видалає дану сторінку. Якщо в документі є лише одна сторінка - нічого
не відбудеться. Номери сторінок рахуються вгору від 1, незалежно від
того, який номер показаний на першій сторінці документа.
 
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за
межі доступного діапазону
</translation>
</message>
<message>
<source>gotoPage(nr)
 
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (curently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.
 
May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
<translation type="obsolete">gotoPage(nr)
 
Переходить до сторінки номер &quot;nr&quot; (тобто робить сторінку номер &quot;nr&quot; активною).
Майте на увазі, що gotoPage лише установлює сторінку на якій буде оперувати
сценарій і не змінює того, яка сторінка видима користувачу.
 
Може повернути помилку IndexError, якщо номер сторінки виходить за межі
доступного діапазону.
</translation>
</message>
<message>
<source>pageCount() -&gt; integer
 
Returns the number of pages in the document.
</source>
<translation type="obsolete">pageCount() -&gt; ціле число
 
Повертає число сторінок в документі.
</translation>
</message>
<message>
<source>getHGuides() -&gt; list
 
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
<translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; список
 
Повертає список розміщення горизонтальних направляючих. Значення
виражаються в активних одиницях виміру документа - див. константи
UNIT_&lt;type&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<source>setHGuides(list)
 
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
 
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
<translation type="obsolete">setHGuides(list)
 
Установлює горизонтальні направляючі. Вхідний параметр має бути заданий
як список позицій направляючих, виражених в активних одиницях виміру
документа - див. константи UNIT_&lt;type&gt;.
 
Приклад: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # додати нові направляючі без
заміщення існуючих
setHGuides([90,250]) # повністю замінити існуючі направляючі
</translation>
</message>
<message>
<source>getVGuides()
 
See getHGuides.
</source>
<translation type="obsolete">getVGuides()
 
Див. getHGuides.
</translation>
</message>
<message>
<source>setVGuides()
 
See setHGuides.
</source>
<translation type="obsolete">setVGuides()
 
Див. setHGuides.
</translation>
</message>
<message>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
<translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; тупль
 
Повертає тупль з розміром сторінки, вираженим в активних одиницях виміру
документа. Див. константи UNIT_&lt;type&gt; та функцію getPageMargins()
</translation>
</message>
<message>
<source>getPageItems() -&gt; list
 
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
<translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; список
 
Повертає список туплів з об&apos;єктами, розташованими на активній сторінці.
Тупль має вигляд (name, objectType, order). Наприклад &apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
означає, що об&apos;єкт &apos;Text1&apos; є текстовою рамкою (тип 4) і є першим об&apos;єктом сторінки...
</translation>
</message>
<message>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Установлює колір заповнення &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. &quot;color&quot;
повинен бути попередньо визначеним. Якщо &quot;name&quot; не задано,
буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Установлює колір &quot;color&quot; для об&apos;&apos;єкта &quot;name&quot;. Якщо &quot;name&quot; не задано,
буде використано активний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Установлює товщину об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;width&quot;. &quot;width&quot; повинна бути в
діапазоні від 0.0 до 12.0 включно і вимірюється в точках. Якщо &quot;name&quot;
не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо товщина лінії виходить за
доступний діапазон.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
 
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Установлює тінь ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; повинна бути
в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна насиченість кольору).
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
доступний діапазон.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Установлює тип з&apos;єднань ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;join&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
Існують попередньо визначені константи для &quot;join&quot; - JOIN_&lt;type&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Установлює тип кінцівок ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;cap&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
Існують попередньо визначені константи для &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
<translation type="obsolete">setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;style&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
Існують попередньо визначені константи для &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.
 
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Установлює тінь заповнення об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot;
повинна бути в діапазоні від 0 (найсвітліша) до 100 (повна
насиченість кольору). Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано
активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо тінь виходить за
доступний діапазон.
</translation>
</message>
<message>
<source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
 
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
<translation type="obsolete">setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
 
Установлює радіус кутів об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо радіус негативний.
</translation>
</message>
<message>
<source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
<translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Установлює стиль ліній об&apos;єкта &quot;name&quot; до стиля &quot;namedStyle&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо цей стиль ліній не існує.
</translation>
</message>
<message>
<source>progressReset()
 
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
<translation type="obsolete">progressReset()
 
Видалає попередні установки панелі прогресу. Викликається до нового
використання панелі. Див. progressSet.
</translation>
</message>
<message>
<source>progressTotal(max)
 
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
<translation type="obsolete">progressTotal(max)
 
Установлює максимальне значення для панелі прогресу до заданого
число. Див. progressSet.
</translation>
</message>
<message>
<source>progressSet(nr)
 
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
<translation type="obsolete">progressSet(nr)
 
Установлює позицію панелі прогресу до значення &quot;nr&quot; відносно
попередньо вираженого значення progressTotal. Панель прогресу
виражає концепцію сходинок - задається загальне число сходинок
та число пройдених сходинок і панель буде показувати прогрес
проходження сходинок у відсотках від завершення. Сумма сходинок
задається значенням progressTotal(). Активне число сходинок
установлюється за допомогою progressSet(). Панель прогресу може
бути повернена на початок за допомогою progressReset(). [основано
на документації фірми Trolltech&apos;s по Qt]
</translation>
</message>
<message>
<source>setCursor()
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
<translation type="obsolete">setCursor()
 
[НЕ ПІДТРИМУЄТЬСЯ!] Може призвести до помилок в роботі програми.
Поки що не використовуйте.
</translation>
</message>
<message>
<source>docChanged(bool)
 
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
<translation type="obsolete">docChanged(булеве значення)
 
Ввімкнути/вимкнути іконку запису на панелі іконокScribus та в меню &quot;Записати&quot;.
Використовуйте цю функцію при зміні документа, тому що Scribus не реєструє
змін автоматично при роботі сценарія.
</translation>
</message>
<message>
<source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
 
May raise WrongFrameTypeError.
</source>
<translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Установлює масштабування зображення до розмірів рамки для вибраної
або вказаної рамки для зображень до `scaletoframe&apos;. Вибір
`proportional&apos; (пропорційне) значення встановлює фіксоване відношення
сторін зображення при масштабуванні. І `scaletoframe&apos; і `proportional&apos; являються
булевими змінними.
 
Може повернути помилку WrongFrameTypeError.
</translation>
</message>
<message>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Повертає булеве значення, яке вказує на те чи можна друкувати план &quot;layer&quot;.
True означає, що &quot;layer&quot; можна друкувати, False означає, що друк плана
&quot;layer&quot; не дозволено.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не знайдено.
May raise ValueError при використанні недопустимої назви плана.
</translation>
</message>
<message>
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
 
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
<translation type="obsolete">renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Створює растрове зображення шрифта з іменем &quot;name&quot; з заданим
текстом &quot;sample&quot; та розміром &quot;size&quot;. Якщо &quot;filename&quot; не дорівнює &quot;&quot;,
зображення буде записане в файл з назвою &quot;filename&quot;. В протилежному
випадку зображення буде повернене, як строкова величина.
Необов&apos;язковий аргумент &quot;format&quot; вказує на те, який формат зображення
генерувати і підтримує всі формати дозволені QPixmap.save(). Часто
вживані формати включають PPM, JPEG, PNG та XPM.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо вказаний шрифт не
було знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо функції був переданий пустий
зразковий текст або ім&apos;я файла.
</translation>
</message>
<message>
<source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Установлює те чи (&quot;toggle&quot; = 1) текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою.
Якщо ім&apos;я &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не є
текстовою рамкою
</translation>
</message>
<message>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="obsolete">isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Повертає булеве значення true, якщо текстова рамка &quot;name&quot; є закладкою PDF.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано активний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо задана рамка не
являється текстовою
</translation>
</message>
<message>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="obsolete">getPageMargins()
 
Повертає поля сторінки як тупль (верхнє, ліве, праве, нижнє) в активних одиницях. Дивіться UNIT_&lt;type&gt; константи та getPageSize().
</translation>
</message>
<message>
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; тупль
 
Повертає тупль (R,G,B), який містить три компоненти кольору &quot;name&quot; з активного документа, конвертовані в кольоровий простір RGB. При відсутності активного документа повертає значення названого кольору з основної палітри кольорів.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо названий колір не було знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо ім&apos;я кольору вказано неправильно.
</translation>
</message>
<message>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="obsolete">defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Визначає новий колір &quot;name&quot;. Значення кольору визначається через чотири компоненти:
c = Cyan (Салатовий), m = Magenta (Рожевий), y = Yello (Жовтий) and k = Black (Чорний). Компоненти кольору повинні бути в діапазоні від 0 до 255.
 
Може повернути помилку ValueError, якщо ім&apos;я кольору було вказано невірно.
</translation>
</message>
<message>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
 
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
opional parameters is False.
 
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
 
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
 
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
<translation type="obsolete">fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; строкова величина з назвою файла
 
Показує діалог відкриття файла з підписом &quot;caption&quot;. Назви файлів фільтруються за допомогою текстової величини &quot;filter&quot;. Назва або шлях до файла по умовчанню також можуть бути вказані. Залиште цю строкову величину пустою, якщо Ви не збираєтеся її використовувати. Булеве значення True для haspreview вмикає невелике поля для попереднього перегляду в діалоговому вікні FileSelect. Якщо параметр issave дорівнює True то діалог перетворюється в &quot;Записати як&quot;. В протилежному випадку він діє як &quot;Відчинити файл&quot; діалог. Якщо параметр isdir дорівнює True то діалог показує і повертає лише директорії. Значення всіх необов&apos;язкових параметрів по умовчанню дорівнює False.
 
Якщо вкзано фільтр він повинен прийняти форму &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
Наприклад &apos;Зображення (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
 
Зверніться до документації Qt по QFileDialog за детальним описом фільтрів.
 
Приклад: fileDialog(&apos;Відкрити дані&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Приклад: fileDialog(&apos;Записати звіт&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</translation>
</message>
<message>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; ціле число
 
Повертає радіус кута об&apos;єкта &quot;name&quot;. Радіус виражається в точках. Якщо &quot;name&quot; не задано - буде використано вибраний об&apos;єкт.</translation>
</message>
<message>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation type="obsolete">getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Повертає тупль (x, y) з координатами об&apos;єкта &quot;name&quot;.
Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано вибраний об&apos;єкт. Координати виражаються в одиницях виміру прийнятих для документа. Дивіться UNIT_&lt;type&gt; для додаткової інформації.
</translation>
</message>
<message>
<source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
 
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.
 
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
<translation type="obsolete">getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
 
Повертає назву типу С для атрибута `property&apos; об&apos;єкта `object&apos;. Див. getProperty()
для додаткової інформації про атрибути.
 
Якщо `includesuper&apos; дорівнює true - також шукати наслідкові атрибути.
</translation>
</message>
<message>
<source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
 
Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
<translation type="obsolete">getPropertyNames(object, includesuper=True)
 
Повертає лист назв атрибутів, які підтримує об&apos;єкт `object&apos;.
Якщо `includesuper&apos; дорівнює true, також повернути атрибути, які підтримуються батьківськими класами.
</translation>
</message>
<message>
<source>getProperty(object, property)
 
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
 
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.
 
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.
 
The return value varies depending on the type of the property.
</source>
<translation type="obsolete">getProperty(object, property)
 
Повертає значення атрибута `property&apos; переданого об&apos;єкта `object&apos;.
 
Аргумент `object&apos; може бути строковою величиною. В цьому випадку буде шукатися названий об&apos;єкт PageItem. Він також може бути об&apos;єктом PyCObject, який може вказувати на любий екземпляр C++ QObject.
 
Аргумент `property&apos; повинен бути строковою величиною і являється назвою атрибута об&apos;єкта `object&apos;.
 
Повернене значення залежить від типу атрибута.
</translation>
</message>
<message>
<source>setProperty(object, property, value)
 
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.
 
See getProperty() for more information.
</source>
<translation type="obsolete">setProperty(object, property, value)
 
Установити `property&apos; об&apos;єкта `object&apos; до значення `value&apos;. Якщо `value&apos; не може бути конвертоване в тип сумісний з типом `property&apos; - буде повернена помилка. Помилка може бути також повернена, якщо послідуюча установлююча функція не буде успішно виконана.
 
Дивіться getProperty() для додаткової інформації.
</translation>
</message>
<message>
<source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
 
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.
 
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
</source>
<translation type="obsolete">getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
 
Повертає список дітей об&apos;єкта `object&apos;. Можливо дозволити лише повернення дітей класу з назвою `ofclass&apos; або лише дітей з назвами`ofname&apos;. Якщо `recursive&apos; дорівнює true,
пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д.
 
Дивіться QObject::children() в документації Qt для подальшої інформації.
</translation>
</message>
<message>
<source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
 
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.
</source>
<translation type="obsolete">getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
 
Повертає першу дитину об&apos;єкта `object&apos; названу `childname&apos; з можливим обмеженням дітьми класу з назвою `ofclass&apos;. Якщо `recursive&apos; дорівнює true, пошук буде проводитися рекурсивно між дітей, внуків і т.д.
</translation>
</message>
<message>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Установлює кут повороту об&apos;єкта &quot;name&quot; до &quot;rot&quot;. Позитивні значення приводять до повороту проти часової стрілки. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використано вибраний об&apos;єкт.
</translation>
</message>
<message>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Повертає результат того чи видимий план &quot;layer&quot;. Значення True означає, що план
&quot;layer&quot; видимий, а значення False означає, що план невидимий.
 
Може повернути помилку NotFoundError, якщо план не може бути знайдено.
Може повернути помилку ValueError, якщо назва плана не допустима.
</translation>
</message>
<message>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="obsolete">insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Вставляє текст &quot;text&quot; в позицію &quot;pos&quot; в текстову рамку &quot;name&quot;.
Текст повинен бути в кодуванні UTF (див. setText() для довідки). Перший знак має значення індекса 0. Вставка в позиції -1 добавляє текст до рамки. Якщо &quot;name&quot; не задано, буде використаний вибраний об&apos;єкт.
 
Може повернути помилку IndexError при спробі вставки за доступними межами.
</translation>
</message>
<message>
<source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
 
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
<translation type="obsolete">textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; ціле число
 
Повертає дійсне число знаків, які виходять за межі текстової рамки &quot;name&quot;.
Якщо nolinks не дорівнює нулю, опрацьовується лише одна рамка. Зв&apos;язування рамок не грає ролі. При відсутності цього параметра пошук проводиться по всіх зв&apos;язаних рамках.
 
Може повернути помилку WrongFrameTypeError, якщо цільова рамка не являється текстовою</translation>
</message>
<message>
<source>newStyleDialog() -&gt; string
 
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
<translation type="obsolete">newStyleDialog() -&gt; string
 
Показує діалогове вікно &quot;новий стиль абзацу&quot;. Функція повертає справжнє
ім&apos;я стилю або None, якщо користувач відмінить діалог.
</translation>
</message>
<message>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:
 
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
 
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins
 
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
 
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
 
firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
 
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.
 
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
<translation type="obsolete">newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Застаріла процедура! Використовуйте newDocument навтомість.
 
Створює новий документ та повертає true після успішного завершення.
Розшифрування параметрів:
 
size (розмір) = Тупль (ширина, висота), який описує розмір документа. Ви
використовувати попередньо визначені константи PAPER_&lt;paper_type&gt;,
наприклад PAPER_A4 і т.п.
 
margins (поля) = Тупль (ліве, праве, верхнє, нижнє), який описує поля
документа
 
orientation (орієнтація) = Орієнтація - константи PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumer (номер першої сторінки) = Номер першої пронумерованої
сторінки в документі. Звичайно починається з 1, але можливе й використання
і більших чисел, наприклад при створенні документа з кількох частин.
 
unit (одиниця) = Це значення установлює одиниці виміру документа. Використовуйте
одну з попередньо визначених констант: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
facingPages (зеркально відображені сторінки) = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
 
firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
 
Значення ширини, висоти, та полів виражаються в одиницях виміру документа. Константи
PAPER_* виражаються в точках. Майте це на увазі, якщо Ваш документ використовує
інші одиниці виміру.
 
Приклад: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</translation>
</message>
<message>
<source>closeMasterPage()
 
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
<translation type="obsolete">closeMasterPage()
 
Зачиняє активну майстер сторінку, при наявності такої, та вмикає нормальний
режим редагування. Почніть редагування з editMasterPage().
</translation>
</message>
<message>
<source>masterPageNames()
 
Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
<translation type="obsolete">masterPageNames()
 
Повертає список імен всіх майстер сторінок документа.
</translation>
</message>
<message>
<source>editMasterPage(pageName)
 
Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
<translation type="obsolete">editMasterPage(pageName)
 
Дозволяє редагування майстер сторінки та відчиняє її для редагування.
Закінчуйте редагування з closeMasterPage().
</translation>
</message>
<message>
<source>createMasterPage(pageName)
 
Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
<translation type="obsolete">createMasterPage(pageName)
 
Створює нову майстер сторінку з назвою pageName та відчиняє її
для редагування.
</translation>
</message>
<message>
<source>deleteMasterPage(pageName)
 
Delete the named master page.
</source>
<translation type="obsolete">deleteMasterPage(pageName)
 
Видаляє названу (pageName) майстер сторінку.
</translation>
</message>
<message>
<source>zoomDocument(double)
 
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
<translation type="obsolete">zoomDocument(double)
 
Збільшує масштаб документа в головному вікні. Значення збільшення
встановлюється в числах типу 20.0, 100.0, і т.д. Збільшити до розміру вікна
використовує -100 як позначку.
</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="342"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="345"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="2348"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/ai/importai.cpp" line="3448"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Генерація об&apos;єктів</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="300"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>У співпраці з:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="182"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>&amp;Про</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="195"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>&amp;Автори</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="209"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Перекладачі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="220"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;Веб ресурси</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="259"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Зачинити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="292"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Команда розробників:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="302"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Офіційна документація:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="306"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Інша документація:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="340"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Домашня сторінка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="342"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Документація на Інтернеті</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="346"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Звітування про помилки в програмі та заявки на нові можливості</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="350"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Список розсилки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="324"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Офіційні переклади та перекладачі:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="326"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Попередні учасники перекладання:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="97"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation>Про Scribus %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="344"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Вікі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="125"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="133"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="177"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Використовує Ghostscript версії %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="179"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Не знайдено жодної версії Ghostscript</translation>
</message>
<message>
<source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus версії %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>Збірка:</translation>
</message>
<message>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="obsolete">Ця панель показує версію, дату збірки та вбудовану підтримку бібліотек в Scribus. C-C-T-F означає слідуюче: C=littlecms (кольорові профілі) C=CUPS (система друку) T=TIFF (підтримка растрового формту тіфф) F=Fontconfig (система конфігурування шрифтів). Остання літера
визначає систему рендеринку - C=cairo (Кайро) або A=libart (лібарт). Відсутність підтримки
певної бібліотеки позначається зірочкою (*). На цій панелі також показано версію Ghostscript знайдену Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="294"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Мак ОС&amp;#174; Х Аква Порт:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="298"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Віндоус&amp;#174; Порт:</translation>
</message>
<message>
<source>March</source>
<translation type="obsolete">Березень</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="312"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="223"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="271"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="296"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="310"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="267"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="268"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="269"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="270"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="180"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation type="unfinished">Версія Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="227"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="649"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="647"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="348"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="234"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="243"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="304"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="308"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="443"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="557"/>
<location filename="../../../scribus/ui/about.cpp" line="624"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AboutPlugins</name>
<message>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Так</translation>
</message>
<message>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Ні</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="68"/>
<source>Filename:</source>
<translation>Назва файла:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="69"/>
<source>Version:</source>
<translation>Версія:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="72"/>
<source>Enabled:</source>
<translation>Ввімкнено:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="73"/>
<source>Release Date:</source>
<translation>Дата випуску:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="80"/>
<source>Description:</source>
<translation>Опис:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="81"/>
<source>Author(s):</source>
<translation>Автор(и):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="82"/>
<source>Copyright:</source>
<translation>Авторські права:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.cpp" line="83"/>
<source>License:</source>
<translation>Ліцензія:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation type="unfinished">Scribus: Про модулі</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AboutPluginsBase</name>
<message>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation type="obsolete">Scribus: Про модулі</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Зачинити</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Новий</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Відчинити...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Зачинити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Записати</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Записати &amp;як...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>Повернутися до за&amp;писаного</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation>Зібрати для в&amp;иводу...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<source>Get Text...</source>
<translation>Вставити текст...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation>Додати &amp;текст...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>Get Image...</source>
<translation>Вставити зображення...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation>Записати &amp;текст...</translation>
</message>
<message>
<source>Save Page as &amp;EPS...</source>
<translation type="obsolete">Записати сторінку як &amp;ЕPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation>Записати як &amp;РDF...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>Установки &amp;Документа...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>&amp;Друк...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>&amp;Вихід</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Відміна</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Повтор</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation>&amp;Режим дії Об&apos;єкта</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Ви&amp;різати</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Скопіювати</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Вклеїти</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>Виді&amp;лити все</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation>&amp;Убрати всі виділення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation>&amp;Пошук/Заміна...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation>Редагувати зображення...</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Кольори...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Paragraph Styles...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Стилі абзаців...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Line Styles...</source>
<translation type="obsolete">Стилі &amp;ліній...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1465"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation>&amp;Головні сторінки...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation>&amp;Установки...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<source>%1 pt</source>
<translation>%1 тчк</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation>&amp;Інше...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation>&amp;Ліве</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation>По &amp;центру</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation>&amp;Праве</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation>&amp;Блок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation>&amp;Вимушене</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;%1 %</source>
<translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation>&amp;Звичайне</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>&amp;Підкреслення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>Підкреслення &amp;Слів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>&amp;Перекреслення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation>Всі ве&amp;ликі літери</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation>Ка&amp;пітель</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation>В&amp;ерхній індекс</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation>Ни&amp;жній індекс</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation>Т&amp;інь</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation>Ефекти зо&amp;браження</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation>&amp;Табулятори...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>&amp;Дублювати</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation>&amp;Багаторазове дублювання</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<source>&amp;Transform</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Видалити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>З&amp;групувати</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation>&amp;Розгрупувати</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>&amp;Замкнуті</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>&amp;Розмір замкнутий</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>Опустити на &amp;дно</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Підняти на&amp;гору</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>&amp;Опустити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>&amp;Підняти</translation>
</message>
<message>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation type="obsolete">Послат в &amp;чорновик</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>&amp;Атрибути...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>&amp;Зображення видиме</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation>По&amp;новити зображення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation>Установити розмір рамки по розміру зображення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>Embed Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Додаткові властивості зображення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation>&amp;Низьке розрішення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation>&amp;Звичайне розрішення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation>&amp;Повне розрішення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>&amp;Закладка PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1540"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>&amp;Аннотація PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1541"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>В&amp;ластивості аннотації</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1542"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>Властивості &amp;поля</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1543"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>&amp;Редагувати форму...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1544"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation>При&amp;єднати текст до шляху</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation>В&amp;ідєднати текст від шляху</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation>Скомбінув&amp;ати полігони</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>Розділ&amp;ити полігони</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>Крива &amp;Безьє</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>Рамка &amp;зображення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation>Полі&amp;гон</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>&amp;Текстова рамка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1560"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation>&amp;Символ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1561"/>
<source>Sample Text</source>
<translation>Зразковий текст</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1573"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation>&amp;Вставити...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1574"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>&amp;Імпортувати...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1575"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation>&amp;Видалити...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1576"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation>&amp;Скопіювати...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1577"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation>&amp;Перемістити...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1578"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation>&amp;Застосувати головну сторінку...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1580"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation>Установка роз&amp;мітки...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Fit in window</source>
<translation type="obsolete">&amp;Змінити до розміру вікна</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1586"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation>&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1587"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation>&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1588"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation>&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1589"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Thumbnails</source>
<translation type="obsolete">&amp;Мініатюрні зображення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1592"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>Показати &amp;розмітку полів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1594"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>Показати ра&amp;мки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1596"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>&amp;Показати зображення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1597"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>Показати &amp;сітку</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1598"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>Показати розм&amp;ітку</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1600"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>Показати &amp;базову сітку</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1601"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation>Показати лан&amp;цюг тексту</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1602"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation>Показати контрольні знаки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1605"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>П&amp;ритягування до сітки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1606"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>Притягування до розмітк&amp;и</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1612"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation>&amp;Властивості</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1614"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation>&amp;Чорновик</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1615"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation>П&amp;лани</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1617"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Закладки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1618"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Виміри</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1619"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation>Покрокова &amp;історія</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1620"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation>&amp;Попередня перевірка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1621"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation>&amp;Розташувати/Вирівняти</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1624"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>&amp;Інструменти</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1625"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>PDF &amp;Інструменти</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1628"/>
<source>Select Item</source>
<translation>Вибрати об&apos;єкт</translation>
</message>
<message>
<source>T&amp;able</source>
<translation type="obsolete">&amp;Таблиця</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Shape</source>
<translation type="obsolete">&amp;Фігура</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Line</source>
<translation type="obsolete">&amp;Лінія</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Freehand Line</source>
<translation type="obsolete">&amp;Вільна лінія</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1629"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Повернути об&apos;єкт</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1630"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Змінити масштаб зображення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1631"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Збільшити масштаб зображення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1632"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Зменшити масштаб зображення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1633"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation>Редагувати зміст рамки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1634"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Редагувати текст...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1635"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation>Установити зв&apos;язок між текстовими рамками</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1636"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Розірвати зв&apos;язок між текстовими рамками</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1639"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation>&amp;Селектор кольору</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1640"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation>Копіювати властивості об&apos;єкта</translation>
</message>
<message>
<source>Edit the text with the Story Editor</source>
<translation type="obsolete">Редагувати текст вбудованим редактором</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Text Frame</source>
<translation type="obsolete">Вставити текстову рамку</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Image Frame</source>
<translation type="obsolete">Вставити рамку для зображення</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Table</source>
<translation type="obsolete">Вставити таблицю</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Shape</source>
<translation type="obsolete">Вставити геометричну форму</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Polygon</source>
<translation type="obsolete">Вставити полігон</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Line</source>
<translation type="obsolete">Вставити лінію</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Bezier Curve</source>
<translation type="obsolete">Вставити криву Безье</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Freehand Line</source>
<translation type="obsolete">Вставити вільно рисовану лінію</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Manage Pictures</source>
<translation type="obsolete">Керування &amp;зображеннями</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1670"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation>Пе&amp;ренос тексту</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1672"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>&amp;Генерувати зміст</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1680"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>&amp;Про програму Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1682"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>Про &amp;систему Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1683"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>Пі&amp;дказки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation>&amp;Довідка по Scribus...</translation>
</message>
<message>
<source>Smart &amp;Hyphen</source>
<translation type="obsolete">Розумний знак &amp;переносу</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1704"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation>Непереносне тире</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1705"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation>Непереносний промі&amp;жок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1706"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation>Номер &amp;сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1708"/>
<source>New Line</source>
<translation>Нова лінія</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1709"/>
<source>Frame Break</source>
<translation>Розрив рамки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1710"/>
<source>Column Break</source>
<translation>Розрив колонки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1713"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Копірайт</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1714"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation>Зареєстрована торгова марка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1715"/>
<source>Trademark</source>
<translation>Торгова марка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1717"/>
<source>Bullet</source>
<translation>Куля</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1719"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>Ем риска</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1720"/>
<source>En Dash</source>
<translation>Ен риска</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1721"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation>Фігурна риска</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1722"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Цитатна риска</translation>
</message>
<message>
<source>Apostrophe</source>
<translation type="obsolete">Апостроф</translation>
</message>
<message>
<source>Straight Double</source>
<translation type="obsolete">Пряма подвійна</translation>
</message>
<message>
<source>Single Left</source>
<translation type="obsolete">Пряма ліва</translation>
</message>
<message>
<source>Single Right</source>
<translation type="obsolete">Пряма права</translation>
</message>
<message>
<source>Double Left</source>
<translation type="obsolete">Подвійна ліва</translation>
</message>
<message>
<source>Double Right</source>
<translation type="obsolete">Подвійна права</translation>
</message>
<message>
<source>Single Reversed</source>
<translation type="obsolete">Одинарна зворотня</translation>
</message>
<message>
<source>Double Reversed</source>
<translation type="obsolete">Подвійна зворотня</translation>
</message>
<message>
<source>Single Left Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Одинарний лівий Гуілемет</translation>
</message>
<message>
<source>Single Right Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Одинарний правий Гуілемет</translation>
</message>
<message>
<source>Double Left Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Подвійний лівий Гуілемет</translation>
</message>
<message>
<source>Double Right Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Подвійний правий Гуілемет</translation>
</message>
<message>
<source>Low Single Comma</source>
<translation type="obsolete">Низька одинарна кома</translation>
</message>
<message>
<source>Low Double Comma</source>
<translation type="obsolete">Низька подвійна кома</translation>
</message>
<message>
<source>CJK Single Left</source>
<translation type="obsolete">CJK одинарний лівий</translation>
</message>
<message>
<source>CJK Single Right</source>
<translation type="obsolete">CJK одинарний правий</translation>
</message>
<message>
<source>CJK Double Left</source>
<translation type="obsolete">CJK подвійний лівий</translation>
</message>
<message>
<source>CJK Double Right</source>
<translation type="obsolete">CJK подвійний правий</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation>Переключити палітри</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1694"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation>Переключити направляючі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1581"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation>Керування установками сторінки...</translation>
</message>
<message>
<source>Rulers relative to Page</source>
<translation type="obsolete">Лінійки відносні до сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1616"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation>&amp;Розмістити сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1671"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation>Видалити переноси тексту</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>Перегляд перед д&amp;руком</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation>&amp;JavaScript сценарії...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1579"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation>Конвертувати в головну сторінку...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1676"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation>&amp;Каскадне розміщення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1677"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation>&amp;Мозаїчне розміщення</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;About Plug-ins</source>
<translation type="obsolete">&amp;Про модулі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>More Info...</source>
<translation>Додаткова інформація...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation>&amp;Друк ввімкнено</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation>&amp;Перевернути по горизонталі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation>&amp;Перевернути по вертикалі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1603"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation>Показати лінійки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1613"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation>С&amp;хема</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1716"/>
<source>Solidus</source>
<translation>Солідус</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1718"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Середня точка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1743"/>
<source>En Space</source>
<translation>Ен проміжок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1744"/>
<source>Em Space</source>
<translation>Ем проміжок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1745"/>
<source>Thin Space</source>
<translation>Вузький проміжок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1746"/>
<source>Thick Space</source>
<translation>Широкий проміжок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1747"/>
<source>Mid Space</source>
<translation>Середній проміжок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1748"/>
<source>Hair Space</source>
<translation>Волосинний проміжок</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Smart Hyphen</source>
<translation type="obsolete">Вставити розумний знак переносу</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Non Breaking Dash</source>
<translation type="obsolete">Вставити непереносне тире</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Non Breaking Space</source>
<translation type="obsolete">Вставити непереносний проміжок</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Page Number</source>
<translation type="obsolete">Вставити номер сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1750"/>
<source>ff</source>
<translation>Лігатура ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1751"/>
<source>fi</source>
<translation>Лігатура fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1752"/>
<source>fl</source>
<translation>Лігатура fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1753"/>
<source>ffi</source>
<translation>Лігатура ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1754"/>
<source>ffl</source>
<translation>Лігатура ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1755"/>
<source>ft</source>
<translation>Лігатура ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1756"/>
<source>st</source>
<translation>Лігатура st</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation>С&amp;тилі...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation>С&amp;хема документу</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation>&amp;Контури</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Вставка (&amp;Абсолютна)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>О&amp;чистити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1655"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1657"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1658"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1659"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1660"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1661"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1662"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1599"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1591"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1595"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>Paste Image from Clipboard</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<source>Colors and Fills...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Marks...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>Notes Styles...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<source>Adjust Group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<source>Inline Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<source>Insert Rows...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<source>Insert Columns...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<source>Delete Rows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>Delete Columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>Merge Cells</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Split Cells...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<source>Set Row Heights...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<source>Set Column Widths...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<source>Distribute Rows Evenly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<source>Distribute Columns Evenly</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<source>Adjust Frame to Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<source>Adjust Table to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<source>Adjust Frame Height to Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<source>&amp;Symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<source>Unweld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<source>Weld items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>Edit weld item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1559"/>
<source>&amp;Frames...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1562"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1563"/>
<source>Anchor Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1564"/>
<source>Variable Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1565"/>
<source>Reference to Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1566"/>
<source>Reference to Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1567"/>
<source>Foot/Endnote</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1569"/>
<source>Edit Mark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1570"/>
<source>Update Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1584"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1585"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1593"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1607"/>
<source>Snap to Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1622"/>
<source>Symbols</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1637"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Copy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1638"/>
<source>Unlink Text Frame with Text Cut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1648"/>
<source>Insert Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1649"/>
<source>Insert Spiral</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1651"/>
<source>Insert Calligraphic Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1656"/>
<source>Insert PDF Radio Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1664"/>
<source>Insert 3D Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1673"/>
<source>&amp;Update Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<source>Soft &amp;Hyphen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1711"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1712"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1724"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation type="unfinished">Апостроф</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1725"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation type="unfinished">Пряма подвійна</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1726"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation type="unfinished">Пряма ліва</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1727"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation type="unfinished">Пряма права</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1728"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation type="unfinished">Подвійна ліва</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1729"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation type="unfinished">Подвійна права</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1730"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation type="unfinished">Одинарна зворотня</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1731"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation type="unfinished">Подвійна зворотня</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1732"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation type="unfinished">Одинарний лівий Гуілемет</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1733"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation type="unfinished">Одинарний правий Гуілемет</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1734"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation type="unfinished">Подвійний лівий Гуілемет</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1735"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation type="unfinished">Подвійний правий Гуілемет</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1736"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation type="unfinished">Низька одинарна кома</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1737"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation type="unfinished">Низька подвійна кома</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1738"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation type="unfinished">CJK одинарний лівий</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1739"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation type="unfinished">CJK одинарний правий</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1740"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation type="unfinished">CJK подвійний лівий</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1741"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation type="unfinished">CJK подвійний правий</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1590"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation type="unfinished">&amp;200% {400%?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1642"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1643"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1645"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1646"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1647"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1650"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1652"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1653"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1686"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1688"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1608"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1669"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1681"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1604"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1644"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1690"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1707"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1623"/>
<source>Inline Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Файл</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1882"/>
<source>&amp;File</source>
<translation type="unfinished">&amp;Файл</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
<source>Edit</source>
<translation type="unfinished">Редагувати</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1884"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
<source>Style</source>
<translation type="unfinished">Стиль</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1886"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1888"/>
<source>Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1888"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation type="unfinished">&amp;Об&apos;єкт</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
<source>Insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1890"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation type="unfinished">&amp;Вставити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Сторінка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1892"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation type="unfinished">С&amp;торінка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
<source>View</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1894"/>
<source>&amp;View</source>
<translation type="unfinished">&amp;Вид</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
<source>Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1896"/>
<source>&amp;Table</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
<source>Extras</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1898"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation type="unfinished">&amp;Додатки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
<source>Windows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1900"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation type="unfinished">Ві&amp;кна</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
<source>Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1902"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation type="unfinished">До&amp;помога</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2255"/>
<source>Plugin Menu Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2257"/>
<source>Others</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="2259"/>
<source>Unicode Characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1684"/>
<source>Move/Resize Value Indicator</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation type="unfinished">Новий з &amp;шаблона...</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AdjustCmsDialog</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>CMS Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignDistribute</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="14"/>
<source>DockWidget</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="25"/>
<source>Align</source>
<translation type="unfinished">Вирівняти</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="54"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Вибрана направляюча:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="67"/>
<source>&amp;Relative To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="86"/>
<source>&amp;Align Sides By:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="142"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="149"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="156"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="163"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="170"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="177"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="184"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="191"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="198"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="205"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="275"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="282"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="289"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="296"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="303"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="313"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="320"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="330"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="337"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="347"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="354"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="361"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="371"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="378"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="385"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="392"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="566"/>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="573"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="249"/>
<source>Distribute</source>
<translation type="unfinished">Розсередити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="439"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Відстань:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="503"/>
<source>Reverse Distribution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.ui" line="545"/>
<source>Swap</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignDistributeBase</name>
<message>
<source>Align and Distribute</source>
<translation type="obsolete">Розташувати/Вирівняти</translation>
</message>
<message>
<source>Align</source>
<translation type="obsolete">Вирівняти</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Вибрана направляюча:</translation>
</message>
<message>
<source>Distribute</source>
<translation type="obsolete">Розсередити</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Відстань:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignDistributePalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="93"/>
<source>Align and Distribute</source>
<translation>Розташувати/Вирівняти</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="94"/>
<source>Align</source>
<translation type="unfinished">Вирівняти</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="96"/>
<source>&amp;Relative to:</source>
<translation>В&amp;ідносно до:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="99"/>
<source>First Selected</source>
<translation>Перший вибраний</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="100"/>
<source>Last Selected</source>
<translation>Останній вибраний</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="101"/>
<source>Page</source>
<translation>Сторінка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="102"/>
<source>Margins</source>
<translation>Поля</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="104"/>
<source>Selection</source>
<translation>Вибірка</translation>
</message>
<message>
<source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
<translation type="obsolete">Вирівняти праві краї об&quot;єктів по лівій стороні якоря</translation>
</message>
<message>
<source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
<translation type="obsolete">Вирівняти ліві краї об&quot;єктів по правій стороні якоря</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="121"/>
<source>Align bottoms</source>
<translation>Вирівняти нижні сторони</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="123"/>
<source>Align right sides</source>
<translation>Вирівняти по правому краю</translation>
</message>
<message>
<source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
<translation type="obsolete">Вирівняти об&quot;єкти по низу якоря</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="127"/>
<source>Center on vertical axis</source>
<translation>Центрувати по вертикальній вісі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="129"/>
<source>Align left sides</source>
<translation>Вирівняти по лівому краю</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="131"/>
<source>Center on horizontal axis</source>
<translation>Центрувати по горизонтальній вісі</translation>
</message>
<message>
<source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
<translation type="obsolete">Вирівняти низи об&quot;єктів по верху якоря</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="135"/>
<source>Align tops</source>
<translation>Вирівняти верхи</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="95"/>
<source>Distribute</source>
<translation type="unfinished">Розсередити</translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
<translation type="obsolete">Зробити одинаковими горизонтальні проміжки між об&quot;єктами</translation>
</message>
<message>
<source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="obsolete">Установити задані горизонтальні проміжки між об&quot;єктами</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="145"/>
<source>Distribute right sides equidistantly</source>
<translation>Рівномірно розподілити об&quot;єкти по правому краю</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="147"/>
<source>Distribute bottoms equidistantly</source>
<translation>Рівномірно розподілити об&quot;єкти по нижньому краю</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="149"/>
<source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
<translation> Рівномірно розподілити об&quot;єкти по центрах</translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects equal</source>
<translation type="obsolete">Зробити одинаковими вертикальні проміжки між об&quot;єктами</translation>
</message>
<message>
<source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="obsolete">Установити задані вертикальні проміжки між об&quot;єктами</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="155"/>
<source>Distribute left sides equidistantly</source>
<translation>Рівномірно розподілити об&quot;єкти по лівому краю</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="157"/>
<source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
<translation> Рівномірно розподілити об&quot;єкти по центрах по вертикалі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="159"/>
<source>Distribute tops equidistantly</source>
<translation>Рівномірно розподілити об&quot;єкти по верхньому краю</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="169"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation>&amp;Відстань:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="170"/>
<source>Distribute the items with the distance specified</source>
<translation>Розподілити об&quot;єкти на вказану відстань</translation>
</message>
<message>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation type="obsolete">Деякі об&quot;єкти - замкнені.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation type="obsolete">&amp;Розімкнути всі об&quot;єкти</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<source>Guide</source>
<translation>Направляюча</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="111"/>
<source>Move</source>
<translation type="unfinished">Перемістити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="112"/>
<source>Resize</source>
<translation type="unfinished">Змінити розмір</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="113"/>
<source>&lt;qt&gt;When aligning one side of an item do one of the following:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Always move the other side too (preserve existing width and height)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keep the other side fixed (resize the item instead of moving it) whenever possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="137"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation>&amp;Вибрана направляюча:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="172"/>
<source>When distributing by a set distance, reverse the direction of the distribution of items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="174"/>
<source>None Selected</source>
<translation>Нічого не було вибрано</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="176"/>
<source>Swap items to the left</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="177"/>
<source>Swap items to the right</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="477"/>
<source>Y: %1%2</source>
<translation>Y: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="485"/>
<source>X: %1%2</source>
<translation>X: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="117"/>
<source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="108"/>
<source>&amp;Align Sides By:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="119"/>
<source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="125"/>
<source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="133"/>
<source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="140"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="142"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="151"/>
<source>Make vertical gaps between items equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="153"/>
<source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="161"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="167"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="165"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="163"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="106"/>
<source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/aligndistribute.cpp" line="115"/>
<source>The location of the selected guide to align to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignSelect</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="110"/>
<source>Align Text Left</source>
<translation>Вирівняти текст по лівому краю</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="111"/>
<source>Align Text Right</source>
<translation>Вирівняти текст по правому краю</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="112"/>
<source>Align Text Center</source>
<translation>Вирівняти текст по центру</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="113"/>
<source>Align Text Justified</source>
<translation>Вирівняти текст з обох сторін</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/alignselect.cpp" line="114"/>
<source>Align Text Forced Justified</source>
<translation>Змусити вирівняти текст з обох сторін</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Annot</name>
<message>
<source>Field Properties</source>
<translation type="obsolete">Властивості поля</translation>
</message>
<message>
<source>Type:</source>
<translation type="obsolete">Тип:</translation>
</message>
<message>
<source>Properties</source>
<translation type="obsolete">Властивості</translation>
</message>
<message>
<source>Name:</source>
<translation type="obsolete">Ім&apos;я:</translation>
</message>
<message>
<source>Tool-Tip:</source>
<translation type="obsolete">Підказка по інструменту:</translation>
</message>
<message>
<source>Text</source>
<translation type="obsolete">Текст</translation>
</message>
<message>
<source>Border</source>
<translation type="obsolete">Рамка</translation>
</message>
<message>
<source>Color:</source>
<translation type="obsolete">Колір:</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Нічого немає</translation>
</message>
<message>
<source>Width:</source>
<translation type="obsolete">Товщина:</translation>
</message>
<message>
<source>Thin</source>
<translation type="obsolete">Тонка</translation>
</message>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Звичайна</translation>
</message>
<message>
<source>Wide</source>
<translation type="obsolete">Широка</translation>
</message>
<message>
<source>Style:</source>
<translation type="obsolete">Стиль:</translation>
</message>
<message>
<source>Solid</source>
<translation type="obsolete">Суцільна</translation>
</message>
<message>
<source>Dashed</source>
<translation type="obsolete">Переривчаста</translation>
</message>
<message>
<source>Underline</source>
<translation type="obsolete">Підкреслена</translation>
</message>
<message>
<source>Beveled</source>
<translation type="obsolete">Фасочна</translation>
</message>
<message>
<source>Inset</source>
<translation type="obsolete">Вкладка</translation>
</message>
<message>
<source>Other</source>
<translation type="obsolete">Інша</translation>
</message>
<message>
<source>Read Only</source>
<translation type="obsolete">Лише для читання</translation>
</message>
<message>
<source>Required</source>
<translation type="obsolete">Необхідне</translation>
</message>
<message>
<source>Don&apos;t Export Value</source>
<translation type="obsolete">Не експортувати значення</translation>
</message>
<message>
<source>Visibility:</source>
<translation type="obsolete">Видимість:</translation>
</message>
<message>
<source>Visible</source>
<translation type="obsolete">Видима</translation>
</message>
<message>
<source>Hidden</source>
<translation type="obsolete">Схована</translation>
</message>
<message>
<source>No Print</source>
<translation type="obsolete">Не друкувати</translation>
</message>
<message>
<source>No View</source>
<translation type="obsolete">Не показувати</translation>
</message>
<message>
<source>Appearance</source>
<translation type="obsolete">Зовнішній вигляд</translation>
</message>
<message>
<source>Text for Button Down</source>
<translation type="obsolete">Текста для натиснутої кнопки</translation>
</message>
<message>
<source>Text for Roll Over</source>
<translation type="obsolete">Текст для зображення, розміщеного поверх</translation>
</message>
<message>
<source>Icons</source>
<translation type="obsolete">Іконки</translation>
</message>
<message>
<source>Use Icons</source>
<translation type="obsolete">Використовувати іконки</translation>
</message>
<message>
<source>Remove</source>
<translation type="obsolete">Видалити</translation>
</message>
<message>
<source>Pressed</source>
<translation type="obsolete">Натиснута</translation>
</message>
<message>
<source>Roll Over</source>
<translation type="obsolete">Розміщення поверх</translation>
</message>
<message>
<source>Icon Placement...</source>
<translation type="obsolete">Розміщення іконок...</translation>
</message>
<message>
<source>Highlight</source>
<translation type="obsolete">Виділення</translation>
</message>
<message>
<source>Invert</source>
<translation type="obsolete">Негатив</translation>
</message>
<message>
<source>Outlined</source>
<translation type="obsolete">Обведена</translation>
</message>
<message>
<source>Push</source>
<translation type="obsolete">Натиснути</translation>
</message>
<message>
<source>Multi-Line</source>
<translation type="obsolete">Багаторядкова</translation>
</message>
<message>
<source>Password</source>
<translation type="obsolete">Пароль</translation>
</message>
<message>
<source>Limit of</source>
<translation type="obsolete">Обмеження на</translation>
</message>
<message>
<source>Characters</source>
<translation type="obsolete">Знаки</translation>
</message>
<message>
<source>Do Not Scroll</source>
<translation type="obsolete">Не прокручувати</translation>
</message>
<message>
<source>Do Not Spell Check</source>
<translation type="obsolete">Не перевіряти написання</translation>
</message>
<message>
<source>Check Style:</source>
<translation type="obsolete">Перевірити Стиль:</translation>
</message>
<message>
<source>Default is Checked</source>
<translation type="obsolete">Вибране значення по умовчанню</translation>
</message>
<message>
<source>Editable</source>
<translation type="obsolete">Можна редагувати</translation>
</message>
<message>
<source>Options</source>
<translation type="obsolete">Установки</translation>
</message>
<message>
<source>Event:</source>
<translation type="obsolete">Подія:</translation>
</message>
<message>
<source>Script:</source>
<translation type="obsolete">Сценарій:</translation>
</message>
<message>
<source>Edit...</source>
<translation type="obsolete">Редагування...</translation>
</message>
<message>
<source>Submit to URL:</source>
<translation type="obsolete">Відправити на URL:</translation>
</message>
<message>
<source>Submit Data as HTML</source>
<translation type="obsolete">Послати дані як HTML</translation>
</message>
<message>
<source>Import Data from:</source>
<translation type="obsolete">Імпортувати дані з:</translation>
</message>
<message>
<source>Destination</source>
<translation type="obsolete">Призначення</translation>
</message>
<message>
<source>To File:</source>
<translation type="obsolete">Зберегти:</translation>
</message>
<message>
<source>Change...</source>
<translation type="obsolete">Змінити...</translation>
</message>
<message>
<source>Page:</source>
<translation type="obsolete">Сторінка:</translation>
</message>
<message>
<source>X-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Поз. Х:</translation>
</message>
<message>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> тчк</translation>
</message>
<message>
<source>Y-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Поз. У:</translation>
</message>
<message>
<source>Action</source>
<translation type="obsolete">Дія</translation>
</message>
<message>
<source>Field is formatted as:</source>
<translation type="obsolete">Поле відформатоване як:</translation>
</message>
<message>
<source>Number Format</source>
<translation type="obsolete">Формат числа</translation>
</message>
<message>
<source>Decimals:</source>
<translation type="obsolete">Десяткові:</translation>
</message>
<message>
<source>Use Currency Symbol</source>
<translation type="obsolete">Використовувати знак валюти</translation>
</message>
<message>
<source>Prepend Currency Symbol</source>
<translation type="obsolete">Розмістити спереду символ валюти</translation>
</message>
<message>
<source>Formatting</source>
<translation type="obsolete">Формати</translation>
</message>
<message>
<source>Percent Format</source>
<translation type="obsolete">Формат процентів</translation>
</message>
<message>
<source>Date Format</source>
<translation type="obsolete">Формат дати</translation>
</message>
<message>
<source>Time Format</source>
<translation type="obsolete">Формат часу</translation>
</message>
<message>
<source>Custom Scripts</source>
<translation type="obsolete">Зовнішні сценарії</translation>
</message>
<message>
<source>Format:</source>
<translation type="obsolete">Формат:</translation>
</message>
<message>
<source>Keystroke:</source>
<translation type="obsolete">Клавіша:</translation>
</message>
<message>
<source>Format</source>
<translation type="obsolete">Формат</translation>
</message>
<message>
<source>Value is not validated</source>
<translation type="obsolete">Значення не перевірене</translation>
</message>
<message>
<source>Value must be greater than or equal to:</source>
<translation type="obsolete">Значення має бути білье або рівне:</translation>
</message>
<message>
<source>and less or equal to:</source>
<translation type="obsolete">і менше або рівне:</translation>
</message>
<message>
<source>Custom validate script:</source>
<translation type="obsolete">Зовнішній сценарій перевірки:</translation>
</message>
<message>
<source>Validate</source>
<translation type="obsolete">Перевірити</translation>
</message>
<message>
<source>Value is not calculated</source>
<translation type="obsolete">Значення не вирахуване</translation>
</message>
<message>
<source>Value is the</source>
<translation type="obsolete">Значення дорівнює</translation>
</message>
<message>
<source>sum</source>
<translation type="obsolete">Сумма</translation>
</message>
<message>
<source>product</source>
<translation type="obsolete">помножене</translation>
</message>
<message>
<source>average</source>
<translation type="obsolete">середнє арифметичне</translation>
</message>
<message>
<source>minimum</source>
<translation type="obsolete">мінімум</translation>
</message>
<message>
<source>maximum</source>
<translation type="obsolete">максимум</translation>
</message>
<message>
<source>of the following fields:</source>
<translation type="obsolete">з наступих полів:</translation>
</message>
<message>
<source>Pick...</source>
<translation type="obsolete">Вибрати...</translation>
</message>
<message>
<source>Custom calculation script:</source>
<translation type="obsolete">Зовнішній сценарій обчислення:</translation>
</message>
<message>
<source>Calculate</source>
<translation type="obsolete">Обчислити</translation>
</message>
<message>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">Гаразд</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Вихід</translation>
</message>
<message>
<source>Enter a comma separated list of fields here</source>
<translation type="obsolete">Введіть список полів, розділений комами</translation>
</message>
<message>
<source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
<translation type="obsolete">Вам потрібна, як мінімум, іконка для Нормального, щоб використовувати іконки для кнопок</translation>
</message>
<message>
<source>Open</source>
<translation type="obsolete">Відчинити</translation>
</message>
<message>
<source>Example:</source>
<translation type="obsolete">Приклад:</translation>
</message>
<message>
<source>Selection Change</source>
<translation type="obsolete">Зміни вибірки</translation>
</message>
<message>
<source>Button</source>
<translation type="obsolete">Кнопка</translation>
</message>
<message>
<source>Text Field</source>
<translation type="obsolete">Текстове поле</translation>
</message>
<message>
<source>Check Box</source>
<translation type="obsolete">Вибіркове поле</translation>
</message>
<message>
<source>Combo Box</source>
<translation type="obsolete">Комбінований випадаючий список</translation>
</message>
<message>
<source>List Box</source>
<translation type="obsolete">Випадаючий список</translation>
</message>
<message>
<source>Check</source>
<translation type="obsolete">Галочка</translation>
</message>
<message>
<source>Cross</source>
<translation type="obsolete">Хрест</translation>
</message>
<message>
<source>Diamond</source>
<translation type="obsolete">Ромб</translation>
</message>
<message>
<source>Circle</source>
<translation type="obsolete">Коло</translation>
</message>
<message>
<source>Star</source>
<translation type="obsolete">Зірка</translation>
</message>
<message>
<source>Square</source>
<translation type="obsolete">Квадрат</translation>
</message>
<message>
<source>Go To</source>
<translation type="obsolete">Перейти до</translation>
</message>
<message>
<source>Submit Form</source>
<translation type="obsolete">Відправити форму</translation>
</message>
<message>
<source>Reset Form</source>
<translation type="obsolete">Очистити форму</translation>
</message>
<message>
<source>Import Data</source>
<translation type="obsolete">Імпортувати дані</translation>
</message>
<message>
<source>Mouse Up</source>
<translation type="obsolete">Миша вгору</translation>
</message>
<message>
<source>Mouse Down</source>
<translation type="obsolete">Миша вниз</translation>
</message>
<message>
<source>Mouse Enter</source>
<translation type="obsolete">Миша вхід</translation>
</message>
<message>
<source>Mouse Exit</source>
<translation type="obsolete">Миша вихід</translation>
</message>
<message>
<source>On Focus</source>
<translation type="obsolete">На фокусування</translation>
</message>
<message>
<source>On Blur</source>
<translation type="obsolete">На розмивання</translation>
</message>
<message>
<source>Plain</source>
<translation type="obsolete">Звичайний</translation>
</message>
<message>
<source>Number</source>
<translation type="obsolete">Номер</translation>
</message>
<message>
<source>Percentage</source>
<translation type="obsolete">Частка</translation>
</message>
<message>
<source>Date</source>
<translation type="obsolete">Дата</translation>
</message>
<message>
<source>Time</source>
<translation type="obsolete">Час</translation>
</message>
<message>
<source>Custom</source>
<translation type="obsolete">Нестандартний</translation>
</message>
<message>
<source>Font for use with PDF 1.3:</source>
<translation type="obsolete">Шрифт для використання в PDF 1.3:</translation>
</message>
<message>
<source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
<translation type="obsolete">Установка ігнорується в PDF 1.3</translation>
</message>
<message>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">PDF файли (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
</message>
<message>
<source>JavaScript</source>
<translation type="obsolete">JavaScript</translation>
</message>
<message>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Зображення (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Всі файли (*)</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<comment>highlight</comment>
<translation type="obsolete">Нічого</translation>
</message>
<message>
<source>None</source>
<comment>action</comment>
<translation type="obsolete">Нічого</translation>
</message>
<message>
<source>PDF</source>
<translation type="obsolete">PDF</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Annota</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="47"/>
<source>Annotation Properties</source>
<translation>Властивості аннотації</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="77"/>
<source>Text</source>
<translation>Текст</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="78"/>
<source>Link</source>
<translation>Ссилка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="79"/>
<source>External Link</source>
<translation>Зовнішня ссилка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="80"/>
<source>External Web-Link</source>
<translation>Зовнішня ссилка на світову мережу</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="117"/>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Установки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="122"/>
<source>Icon:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="124"/>
<source>Note</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="125"/>
<source>Comment</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="126"/>
<source>Key</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="127"/>
<source>Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="128"/>
<source>NewParagraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="129"/>
<source>Paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="130"/>
<source>Insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="131"/>
<source>Cross</source>
<translation type="unfinished">Хрест</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="132"/>
<source>Circle</source>
<translation type="unfinished">Коло</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="137"/>
<source>Annotation is Open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="143"/>
<source>Destination</source>
<translation>Призначення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="196"/>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="206"/>
<source> pt</source>
<translation> точок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
<source>Open</source>
<translation>Відчинити</translation>
</message>
<message>
<source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Документи PDF (*.pdf);;Всі файли (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="82"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Тип:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="154"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>З&amp;мінити...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="174"/>
<source>&amp;Page:</source>
<translation>&amp;Сторінка:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="199"/>
<source>&amp;X-Pos</source>
<translation>Поз. &amp;Х</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="208"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>Поз. &amp;У:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="440"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/annota.cpp" line="156"/>
<source>Export absolute Filename</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ApplyMasterPageDialog</name>
<message>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Звичайна</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
<source>Apply Master Page</source>
<translation>Застосувати головну сторінку</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
<source>&amp;Master Page:</source>
<translation>&amp;Головна сторінка:</translation>
</message>
<message>
<source>Apply To</source>
<translation type="obsolete">Застосувати до</translation>
</message>
<message>
<source>Current &amp;page</source>
<translation type="obsolete">Активна &amp;сторінка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Even pages</source>
<translation type="obsolete">&amp;Парні сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
<source>Alt+E</source>
<translation>Alt+E</translation>
</message>
<message>
<source>O&amp;dd pages</source>
<translation type="obsolete">&amp;Непарні сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+D</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;All pages</source>
<translation type="obsolete">&amp;Всі сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Within range</source>
<translation type="obsolete">В д&amp;іапазоні</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
<source>Alt+W</source>
<translation>Alt+W</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
<source>to</source>
<translation>до</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
<source>Alt+O</source>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="287"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="282"/>
<source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
<translation>Застосувати вибрану головну сторінку до непарних, парних, чи всіх сторінок в цьому діапазоні</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
<source>Possible Hyphenation</source>
<translation type="unfinished">Можливий перенос</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
<source>Apply to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
<source>Current &amp;Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
<source>&amp;Even Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
<source>O&amp;dd Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>&amp;All Pages</source>
<translation type="unfinished">&amp;Всі сторінки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
<source>&amp;Within Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ArcVectorBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="23"/>
<source>Edit Arc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="31"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="51"/>
<source>End Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="71"/>
<source>Height:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="88"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Товщина:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcvectorbase.ui" line="122"/>
<source>End Edit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ArcWidgetBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="26"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="36"/>
<source>Start Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="56"/>
<source>End Angle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/arcwidgetbase.ui" line="117"/>
<source>Sample Polygon</source>
<translation type="unfinished">Зразковий полігон</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ArrowChooser</name>
<message>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Нічого</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AspellPlugin</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="74"/>
<source>Spell-checking support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="80"/>
<source>0.1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="38"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="76"/>
<source>Adds support for spell-checking via Aspell. Languages can be chosen from among the installed Aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="104"/>
<source>Aspell Plugin Error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AspellPluginBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="14"/>
<source>Spell Check</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="119"/>
<source>Replacement:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="195"/>
<source>The currently active dictionary. Scribus uses Aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="279"/>
<source>&amp;Add Word</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="307"/>
<source>&amp;Change</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Exit</source>
<translation type="obsolete">В&amp;ийти</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="46"/>
<source>Not in Dictionary:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="71"/>
<source>Word that was not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="126"/>
<source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="182"/>
<source>Active Dictionary: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="226"/>
<source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="229"/>
<source>&amp;Ignore</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ігнорувати</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="248"/>
<source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="251"/>
<source>I&amp;gnore All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="276"/>
<source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="304"/>
<source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="332"/>
<source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="335"/>
<source>Change A&amp;ll</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="373"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Зачинити</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AspellPluginImpl</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<source>Loaded </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<source>default </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="106"/>
<source>Spell Checker Plugin Failed to Initialise.
Configuration invalid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="113"/>
<source>Spell Checker Plugin Failed to Initialise.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="115"/>
<source>No Aspell dictionaries could be found.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="391"/>
<source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="393"/>
<source> by adding it to the session list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="414"/>
<source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="267"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="48"/>
<source> Aspell dictionary.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="268"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="460"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="81"/>
<source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="461"/>
<source>Do you want start from the beginning of the selection with new language selected?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AutoformButtonGroup</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="36"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
<source>Arrows</source>
<translation type="unfinished">Стрілки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="44"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
<source>Flow Chart</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="53"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
<source>Jigsaw</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="66"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1284"/>
<source>Specials</source>
<translation type="unfinished">Особливі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="21"/>
<location filename="../../../scribus/ui/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
<source>Default Shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Barcode</name>
<message>
<source>&amp;Barcode Generator...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Генератор штрих-кодів...</translation>
</message>
<message>
<source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
<translation type="obsolete">Інтерфейс Scribus для самостійного генератора Postscript штрих-кодів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<source>&amp;Barcode...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BarcodeGenerator</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="343"/>
<source>Error opening file: %1</source>
<translation>Відчинити файл: %1 не вдалося</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="41"/>
<source>12 or 13 digits</source>
<translation>12 чи 13 цифр</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="43"/>
<source>8 digits</source>
<translation>8 цифр</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="45"/>
<source>11 or 12 digits</source>
<translation>11 чи 12 цифр</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="47"/>
<source>7 or 8 digits</source>
<translation>7 чи 8 цифр</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="49"/>
<source>5 digits</source>
<translation>5 цифр</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="51"/>
<source>2 digits</source>
<translation>2 цифри</translation>
</message>
<message>
<source>9 or 10 digits separated appropriately with dashes</source>
<translation type="obsolete">9 чи 10 цифр відповідно розділених тире</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="58"/>
<source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
<translation>Змінне число знаків, цифр чи символів -. *$/+%.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="63"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="67"/>
<source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
<translation>Змінне число ASCII знаків та особливих символів функцій починаючи з відповідного початкового знаку для початкового набору знаків. UCC/EAN-128s повинен містити обов&apos;язковий символ FNC 1 відразу після початкового знаку.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="70"/>
<source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
<translation>Змінне число знаків, цифр чи символів -$:/.+ABCD.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="78"/>
<source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
<translation>Змінне число цифр. ITF-14 включає 14 знаків і не містить перевірочної цифри</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="74"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="85"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="93"/>
<source>Variable number of digits</source>
<translation>Змінне число цифр</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="89"/>
<source>Variable number of digits and capital letters</source>
<translation>Змінне число цифр та заголовних знаків</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
<source>Variable number of hexadecimal characters</source>
<translation>Змінне число шістнадцятеричних знаків</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="102"/>
<source>Variable number of characters, digits and any symbols.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="109"/>
<source>Barcode</source>
<translation type="unfinished">Штрих-код</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="377"/>
<source>Barcode incomplete</source>
<translation>Штрих-код неповний</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
<source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="167"/>
<source>Select Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BarcodeGeneratorBase</name>
<message>
<source>Barcode Creator</source>
<translation type="obsolete">Редактор штрих-кодів</translation>
</message>
<message>
<source>Barcode</source>
<translation type="obsolete">Штрих-код</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="135"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Тип:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="128"/>
<source>Select one of the available barcode type here</source>
<translation>Виберіть один з усталених типів штрих-кодів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="108"/>
<source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
<translation>Чисельне представлення штрих-коду. Дивіться інформаційне повідомлення внизу</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="98"/>
<source>Reset the barcode samples</source>
<translation>Перезавантажити зразки штрих-кодів</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Include text in barcode</source>
<translation type="obsolete">&amp;Включити текст в штрих-код</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="76"/>
<source>Alt+I</source>
<translation>Alt+I</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="70"/>
<source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
<translation>Якщо вибрано, в штрих-коді будуть присутні цифри</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Guard whitespace</source>
<translation type="obsolete">&amp;Оберігати проміжки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="63"/>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="57"/>
<source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
<translation>Рисувати стрілки для явного представлення простору біля коду</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="151"/>
<source>Colors</source>
<translation>Кольори</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="173"/>
<source>&amp;Background</source>
<translation>&amp;Фон</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="176"/>
<source>Alt+B</source>
<translation>Alt+B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="170"/>
<source>Background color - under the code lines</source>
<translation>Фоновий колір - під штрихами коду</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
<source>&amp;Lines</source>
<translation>&amp;Штрихи</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="208"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="202"/>
<source>Color of the lines in barcode</source>
<translation>Колір штрихів штрих-коду</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>&amp;Текст</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="240"/>
<source>Alt+T</source>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="234"/>
<source>Color of the text and numbers</source>
<translation>Колір тексту на цифр</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="269"/>
<source>Hints and help is shown here</source>
<translation>Тут показуються підказки та допомога</translation>
</message>
<message>
<source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
<translation type="obsolete">Попередній перегляд результатів. 72тнд зразок.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="115"/>
<source>Co&amp;de:</source>
<translation>Ко&amp;д:</translation>
</message>
<message>
<source>I&amp;nclude checksum</source>
<translation type="obsolete">В&amp;ключити контрольну суму</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="50"/>
<source>Alt+N</source>
<translation>Alt+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="44"/>
<source>Generate and include a checksum in barcode</source>
<translation>Згенерувати та включити в штрих-код контрольну суму</translation>
</message>
<message>
<source>Incl&amp;ude checksum digit</source>
<translation type="obsolete">Вк&amp;лючити контрольну цифру</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="37"/>
<source>Alt+U</source>
<translation>Alt+U</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="31"/>
<source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
<translation>Включити в текст штрих-коду контрольну цифру</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="16"/>
<source>Insert Barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="25"/>
<source>Format</source>
<translation type="unfinished">Формат</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="34"/>
<source>Incl&amp;ude Checksum Digit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="47"/>
<source>I&amp;nclude Checksum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="60"/>
<source>&amp;Guard Whitespace</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="73"/>
<source>&amp;Include Text in Barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Biblio</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1750"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Чорновик</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1000"/>
<source>Delete</source>
<translation>Видалити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1592"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1671"/>
<source>Object</source>
<translation>Об&apos;єкт</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1065"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1674"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Новий екземпляр</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="998"/>
<source>Rename</source>
<translation>Перейменувати</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Новий</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Load...</source>
<translation type="obsolete">За&amp;вантажити...</translation>
</message>
<message>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation type="obsolete">Записати &amp;як...</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Зачинити</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;File</source>
<translation type="obsolete">&amp;Файл</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Preview</source>
<translation type="obsolete">&amp;Попередній перегляд</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1065"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1254"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1674"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Ім&apos;я:</translation>
</message>
<message>
<source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">Ім&apos;я &quot;%1&quot; вже використане.
Будь-ласка виберіть інше.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="761"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation>Виберіть директорію для чорновика</translation>
</message>
<message>
<source>Choose a Directory</source>
<translation type="obsolete">Виберіть директорію</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="806"/>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1751"/>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1754"/>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1005"/>
<source>Copy To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1006"/>
<source>Move To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="605"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="606"/>
<source>Main</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="579"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1756"/>
<source>Hide Directories</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="589"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1759"/>
<source>Open Directories in a new tab</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="608"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="609"/>
<source>Copied Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1254"/>
<source>New Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="808"/>
<source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="582"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1757"/>
<source>Hide Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="585"/>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1758"/>
<source>Hide Vector files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="994"/>
<source>Paste to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1044"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Зачинити</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1047"/>
<source>Delete Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1209"/>
<source>Do you really want to delete all entries?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1752"/>
<source>Go up one Directory</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1753"/>
<source>Import a scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/scrapbookpalette.cpp" line="1755"/>
<source>Configure the scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BookMView</name>
<message>
<source>Bookmarks</source>
<translation type="obsolete">Закладки</translation>
</message>
<message>
<source>Move Bookmark</source>
<translation type="obsolete">Перемістити закладку</translation>
</message>
<message>
<source>Insert Bookmark</source>
<translation type="obsolete">Вставити закладку</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Вихід</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BookPalette</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/bookmarkpalette.cpp" line="48"/>
<source>Bookmarks</source>
<translation>Закладки</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ButtonIcon</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="29"/>
<source>Icon Placement</source>
<translation>Розміщення іконок</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="38"/>
<source>Layout:</source>
<translation>Схема:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="50"/>
<source>Scale:</source>
<translation>Масштаб:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
<source>Always</source>
<translation>Завжди</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="55"/>
<source>When Icon is too small</source>
<translation>Коли іконка занадто мала</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
<source>When Icon is too big</source>
<translation>Коли іконка занадто велика</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="56"/>
<source>Never</source>
<translation>Ніколи</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="63"/>
<source>Scale How:</source>
<translation>Змінити масштаб на:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="66"/>
<source>Proportional</source>
<translation>Пропорційно</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="67"/>
<source>Non Proportional</source>
<translation>Непропорційно</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="90"/>
<source>Icon</source>
<translation>Іконка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="117"/>
<source>OK</source>
<translation>Гаразд</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="121"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Вихід</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="124"/>
<source>Reset</source>
<translation>Скинути значення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption only</source>
<translation>Лише описання</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Icon only</source>
<translation>Лише іконка</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption below Icon</source>
<translation>Описання під іконкою</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="41"/>
<source>Caption above Icon</source>
<translation>Описання над іконкою</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption right to Icon</source>
<translation>Описання справа від іконки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption left to Icon</source>
<translation>Описання зліва від іконки</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Caption overlays Icon</source>
<translation>Описання поверх іконки</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CMSPrefs</name>
<message>
<source>System Profiles</source>
<translation type="obsolete">Системні профілі</translation>
</message>
<message>
<source>Rendering Intents</source>
<translation type="obsolete">Схеми перерахунку кольорів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="26"/>
<source>Monitor profiles can only be changed when no documents are currently opened.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Уявний</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="78"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Відносна кольорометрія</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Насичення</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefs.cpp" line="79"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Абсолютна кольорометрія</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for solid colors on the page</source>
<translation type="obsolete">Стандартний кольоровий профіль для однотонних кольорів на сторінці</translation>
</message>
<message>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="obsolete">Кольоровий профіль побудований Вами або отриманий від виробника обладнання.
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
</message>
<message>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="obsolete">Кольоровий профіль для Вашої моделі прінтера отриманий від виробника обладнання.
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
</message>
<message>
<source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого монітора. Не змінюйте
її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну
або перцептивну схему.</translation>
</message>
<message>
<source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Стандартна схема перерахунку кольорів для Вашого прінтера. Не змінюйте
її без необхідності. У більшості випадків краще вибрати відносну колориметричну
або перцептивну схему.</translation>
</message>
<message>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation type="obsolete">Ввімкнути імітацію друкованих кольорів на моніторі (м&apos;яка перевірка),
в залежності від вибраного профілю прінтера.</translation>
</message>
<message>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation type="obsolete">Метод відображення на екрані тих кольорів, які не будуть правильно надруковані.
Вимагає наявності дуже точних кольорових профілів і служить лише як застереження.</translation>
</message>
<message>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation type="obsolete">Компенсація точки чорного - це метод покращення контрастності фотографічних зображень.
Її використаннярекомендується при наявності фотографічних зображень в документі.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation type="obsolete">Активувати &amp;керування палітрою кольорів</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Solid Colors:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Однотонні кольори:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Екран:</translation>
</message>
<message>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation type="obsolete">Прин&amp;тер:</translation>
</message>
<message>
<source>M&amp;onitor:</source>
<translation type="obsolete">Екр&amp;ан:</translation>
</message>
<message>
<source>Pr&amp;inter:</source>
<translation type="obsolete">Пр&amp;интер:</translation>
</message>
<message>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation type="obsolete">Сим&amp;улювати принтер на екрані</translation>
</message>
<message>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation type="obsolete">Позначити кольори, які знаходяться &amp;поза гамутом</translation>
</message>
<message>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation type="obsolete">Використовувати компенсаці&amp;ю точки чорного</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;RGB Pictures:</source>
<translation type="obsolete">&amp;RGB зображення:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;CMYK Pictures:</source>
<translation type="obsolete">&amp;CMYK зображення:</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation type="obsolete">Стандартний кольоровий профіль для імпортованих CMYK зображень</translation>
</message>
<message>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation type="obsolete">Стандартний кольоровий профіль для імпортованих RGB зображень</translation>
</message>
<message>
<source>Images:</source>
<translation type="obsolete">Зображення:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CMSPrefsBase</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="20"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="32"/>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation type="unfinished">Активувати &amp;керування палітрою кольорів</translation>
</message>
<message>
<source>System Profiles</source>
<translation type="obsolete">Системні профілі</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="54"/>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="70"/>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation type="unfinished">Стандартний кольоровий профіль для імпортованих RGB зображень</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="77"/>
<source>&amp;CMYK Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="93"/>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation type="unfinished">Стандартний кольоровий профіль для імпортованих CMYK зображень</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="100"/>
<source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="116"/>
<source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="123"/>
<source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="139"/>
<source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="245"/>
<source>Document Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="278"/>
<source>Simulate printer on Screen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="313"/>
<source>Monitor Profile</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="325"/>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Екран:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="341"/>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="unfinished">Кольоровий профіль побудований Вами або отриманий від виробника обладнання.
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="146"/>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation type="unfinished">Прин&amp;тер:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="42"/>
<source>Document Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="162"/>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="unfinished">Кольоровий профіль для Вашої моделі прінтера отриманий від виробника обладнання.
Цей профіль має точно відповідати Вашому монітору, а не бути загальним профілем (типу sRGB).</translation>
</message>
<message>
<source>Rendering Intents</source>
<translation type="obsolete">Схеми перерахунку кольорів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="188"/>
<source>Images:</source>
<translation type="unfinished">Зображення:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="204"/>
<source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="212"/>
<source>Sol&amp;id Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="228"/>
<source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="274"/>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation type="unfinished">Ввімкнути імітацію друкованих кольорів на моніторі (м&apos;яка перевірка),
в залежності від вибраного профілю прінтера.</translation>
</message>
<message>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation type="obsolete">Сим&amp;улювати принтер на екрані</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="285"/>
<source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="289"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="296"/>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation type="unfinished">Метод відображення на екрані тих кольорів, які не будуть правильно надруковані.
Вимагає наявності дуже точних кольорових профілів і служить лише як застереження.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="300"/>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation type="unfinished">Позначити кольори, які знаходяться &amp;поза гамутом</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="263"/>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation type="unfinished">Компенсація точки чорного - це метод покращення контрастності фотографічних зображень.
Її використаннярекомендується при наявності фотографічних зображень в документі.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="176"/>
<source>Document Rendering Intents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmsprefsbase.ui" line="267"/>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation type="unfinished">Використовувати компенсаці&amp;ю точки чорного</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CMYKChoose</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="90"/>
<source>Edit Color</source>
<translation>Редагування кольору</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="114"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="632"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="842"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="849"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="115"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="384"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="854"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="116"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="707"/>
<source>Web Safe RGB</source>
<translation>RGB для web</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="133"/>
<source>New</source>
<translation>Новий</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="150"/>
<source>Old</source>
<translation>Старий</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="191"/>
<source>Scribus Swatches</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="195"/>
<source>User Swatches</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="235"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="657"/>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="262"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="658"/>
<source>M:</source>
<translation>M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="289"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="659"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="316"/>
<source>K:</source>
<translation>K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="413"/>
<source>Dynamic Color Bars</source>
<translation>Динамічні кольорові полоси</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="411"/>
<source>Static Color Bars</source>
<translation>Статичні кольорові полоси</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="696"/>
<source>R:</source>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="697"/>
<source>G:</source>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="698"/>
<source>B:</source>
<translation>B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="257"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="284"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="311"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="338"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="654"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="655"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="656"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<source>HSV-Colormap</source>
<translation type="obsolete">HSV (ВНЗ) Палітра кольорів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="99"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Ім&apos;я:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="109"/>
<source>Color &amp;Model</source>
<translation>Кольорова &amp;модель</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="123"/>
<source>Is Spot Color</source>
<translation>Точковий колір</translation>
</message>
<message>
<source>Is Registration Color</source>
<translation type="obsolete">Реєстраційний колір</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="945"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation>Ви не можете створити колір з назвою &quot;%1&quot;.
Ця назва зарезервована для прозорого кольору</translation>
</message>
<message>
<source>Name of the color is not unique</source>
<translation type="obsolete">Назва кольору не являється неповторною</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="954"/>
<source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="359"/>
<source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="727"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="728"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="938"/>
<source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="188"/>
<location filename="../../../scribus/ui/cmykfw.cpp" line="199"/>
<source>HSV Color Map</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CStyleP</name>
<message>
<source>Colors</source>
<translation type="obsolete">Кольори</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CWDialog</name>
<message>
<source>Normal Vision</source>
<translation type="obsolete">Нормальний зір</translation>
</message>
<message>
<source>Protanopia (Red)</source>
<translation type="obsolete">Протанопія (Червоний)</translation>
</message>
<message>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<translation type="obsolete">Дейтеранопія (Зелений)</translation>
</message>
<message>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<translation type="obsolete">Тританопія (Синій)</translation>
</message>
<message>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation type="obsolete">Повний дальтонізм</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="320"/>
<source>Merging colors</source>
<translation type="unfinished">Поєднання кольорів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
<source>Error: </source>
<translation type="unfinished">Помилка:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="326"/>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation type="unfinished">Колір %1 вже існує!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="331"/>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation type="unfinished">Колір %1 додано.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="335"/>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation type="unfinished">Відкриття менеджера кольорів.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="338"/>
<source>Color Merging</source>
<translation type="unfinished">Об&quot;єднання кольорів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="487"/>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation type="unfinished">Неможливо знайти зазначений колір. Ви, можливо, вибрали чорний, сірий, чи білий. Цей колір не може бути опрацьовано.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation type="unfinished">Колесо кольорів</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="45"/>
<source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="52"/>
<source>Result Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="77"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="322"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="unfinished">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="82"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="543"/>
<source>RGB</source>
<translation type="unfinished">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="87"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="729"/>
<source>HSV</source>
<translation type="unfinished">HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="106"/>
<source>Colors of your chosen color scheme.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="116"/>
<source>Color Scheme Method</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="142"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="unfinished">Кут:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="152"/>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="unfinished">Різниця між вибраним значенням та вирахуваними. Зверніться до документації за додатковою інформацією.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="167"/>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="unfinished">Виберіть один з методів для створення кольорової схеми. Зверніться до документації за додатковою інформацією.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="201"/>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation type="unfinished">Ввести створені кольори в кольори документу</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="204"/>
<source>&amp;Merge</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="207"/>
<source>Alt+M</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="214"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="unfinished">Замінити кольори документу створеними кольорами</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="217"/>
<source>&amp;Replace</source>
<translation type="unfinished">&amp;Заміна</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="220"/>
<source>Alt+R</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="227"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="unfinished">Залишити кольори без змін</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="230"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">В&amp;ихід</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="233"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="242"/>
<source>Preview:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="266"/>
<source>Sample color scheme.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="285"/>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="unfinished">Симуляція найбіль поширених недоліків зору. Виберіть тип недоліку.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="292"/>
<source>Vision Defect Type:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="342"/>
<source>C:</source>
<translation type="unfinished">C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="352"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="382"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="412"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="442"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="372"/>
<source>M:</source>
<translation type="unfinished">M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="402"/>
<source>Y:</source>
<translation type="unfinished">Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="432"/>
<source>K:</source>
<translation type="unfinished">K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="462"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="838"/>
<source>RGB:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="498"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="685"/>
<source>HSV:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="571"/>
<source>R:</source>
<translation type="unfinished">R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="598"/>
<source>G:</source>
<translation type="unfinished">G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="625"/>
<source>B:</source>
<translation type="unfinished">B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="652"/>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="874"/>
<source>CMYK:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="757"/>
<source>H:</source>
<translation type="unfinished">H:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="784"/>
<source>S:</source>
<translation type="unfinished">S:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="811"/>
<source>V:</source>
<translation type="unfinished">V:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="918"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">Документ</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CWDialogBase</name>
<message>
<source>Color Wheel</source>
<translation type="obsolete">Колесо кольорів</translation>
</message>
<message>
<source>CMYK</source>
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
</message>
<message>
<source>C:</source>
<translation type="obsolete">C:</translation>
</message>
<message>
<source>M:</source>
<translation type="obsolete">M:</translation>
</message>
<message>
<source>Y:</source>
<translation type="obsolete">Y:</translation>
</message>
<message>
<source>K:</source>
<translation type="obsolete">K:</translation>
</message>
<message>
<source>RGB</source>
<translation type="obsolete">RGB</translation>
</message>
<message>
<source>R:</source>
<translation type="obsolete">R:</translation>
</message>
<message>
<source>G:</source>
<translation type="obsolete">G:</translation>
</message>
<message>
<source>B:</source>
<translation type="obsolete">B:</translation>
</message>
<message>
<source>Document</source>
<translation type="obsolete">Документ</translation>
</message>
<message>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Виберіть один з методів для створення кольорової схеми. Зверніться до документації за додатковою інформацією.</translation>
</message>
<message>
<source>Angle:</source>
<translation type="obsolete">Кут:</translation>
</message>
<message>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Різниця між вибраним значенням та вирахуваними. Зверніться до документації за додатковою інформацією.</translation>
</message>
<message>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation type="obsolete">Ввести створені кольори в кольори документу</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Replace</source>
<translation type="obsolete">&amp;Заміна</translation>
</message>
<message>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="obsolete">Замінити кольори документу створеними кольорами</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">В&amp;ихід</translation>
</message>
<message>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="obsolete">Залишити кольори без змін</translation>
</message>
<message>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="obsolete">Симуляція найбіль поширених недоліків зору. Виберіть тип недоліку.</translation>
</message>
<message>
<source>HSV</source>
<translation type="obsolete">HSV</translation>
</message>
<message>
<source>H:</source>
<translation type="obsolete">H:</translation>
</message>
<message>
<source>S:</source>
<translation type="obsolete">S:</translation>
</message>
<message>
<source>V:</source>
<translation type="obsolete">V:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2435"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2463"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2448"/>
<source>X: %1</source>
<translation type="unfinished">X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2455"/>
<source>Y: %1</source>
<translation type="unfinished">Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2471"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2473"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2485"/>
<location filename="../../../scribus/canvas.cpp" line="2492"/>
<source>Angle: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CanvasMode_EyeDropper</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="174"/>
<source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
<translation type="unfinished">Вибраний колір відсутній в наборі кольорів документу. Будь ласка введіть назву цього нового кольору.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="177"/>
<source>Color Not Found</source>
<translation type="unfinished">Колір не знайдено</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="181"/>
<source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
<translation type="unfinished">Вибране ім&apos;я вже існує. Будь-ласка введіть інше ім&apos;я для цього нового кольору.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CanvasMode_FrameLinks</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="194"/>
<source>Linking Text Frames</source>
<translation type="unfinished">Установка зв&apos;язку між текстовими рамками</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="198"/>
<source>Before</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_framelinks.cpp" line="199"/>
<source>After</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CanvasMode_Normal</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="389"/>
<source>Go to Page %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="391"/>
<source>Go to URL %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="393"/>
<source>Go to Page %1 in File %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="434"/>
<source>Overflow Characters: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1536"/>
<source>Page %1 does not exist!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1542"/>
<source>Link Target is Web URL.
URL: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1543"/>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1548"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Інформація</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1547"/>
<source>Link Target is external File.
File: %1
Page: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1814"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Всі формати, що підтримуються</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1842"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Відчинити</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CellStyleComboBox</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="145"/>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="158"/>
<location filename="../../../scribus/ui/spalette.cpp" line="169"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CgmPlug</name>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="191"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="194"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../../scribus/plugins/import/cgm/importcgm.cpp" line="441"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Генерація об&apos;єктів</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ChTable</name>
<message>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="obsolete">Ви можете побачити зменшене зображення, якщо Ви натиснете та будете тримати праву кнопку
миші. Клавіша &quot;Вставити&quot; вставляє знак у вибірку внизу а клавіша &quot;Видалити&quot; видаляє
останній вставлений знак</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharSelect</name>
<message>
<source>Select Character:</source>
<translation type="obsolete">Вибрати символ:</translation>
</message>
<message>
<source>Font:</source>
<translation type="obsolete">Шрифт:</translation>
</message>
<message>
<source>Character Class:</source>
<translation type="obsolete">Символьний клас:</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Insert</source>
<translation type="obsolete">&amp;Вставити</translation>
</message>
<message>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="obsolete">О&amp;чистити</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Зачинити</translation>
</message>
<message>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation type="obsolete">Вставити символи в текст в місці знаходження курсора</translation>
</message>
<message>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation type="obsolete">Видалити активну вибірку.</translation>
</message>
<message>
<source>Full Character Set</source>
<translation type="obsolete">Повний набір символів</translation>
</message>
<message>
<source>Basic Latin</source>
<translation type="obsolete">Елементарна Латиниця</translation>
</message>
<message>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation type="obsolete">Latin-1 додаток</translation>
</message>
<message>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation type="obsolete">Розширена латиниця-А</translation>
</message>
<message>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation type="obsolete">Розширена латиниця-B</translation>
</message>
<message>
<source>General Punctuation</source>
<translation type="obsolete">Основні знаки пунктуації</translation>
</message>
<message>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation type="obsolete">Верхній та нижній індекси</translation>
</message>
<message>
<source>Currency Symbols</source>
<translation type="obsolete">Знаки валют</translation>
</message>
<message>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation type="obsolete">Літерні символи</translation>
</message>
<message>
<source>Number Forms</source>
<translation type="obsolete">Числові форми</translation>
</message>
<message>
<source>Arrows</source>
<translation type="obsolete">Стрілки</translation>
</message>
<message>
<source>Mathematical Operators</source>
<translation type="obsolete">Математичні оператори</translation>
</message>
<message>
<source>Box Drawing</source>
<translation type="obsolete">Знаки рисування стінок</translation>
</message>
<message>
<source>Block Elements</source>
<translation type="obsolete">Блокові елементи</translation>
</message>
<message>
<source>Geometric Shapes</source>
<translation type="obsolete">Геометричні форми</translation>
</message>
<message>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation type="obsolete">Різні символи</translation>
</message>
<message>
<source>Dingbats</source>
<translation type="obsolete">Іконки</translation>
</message>
<message>
<source>Small Form Variants</source>
<translation type="obsolete">Зменшені варіанти</translation>
</message>
<message>
<source>Ligatures</source>
<translation type="obsolete">Лігатури</translation>
</message>
<message>
<source>Specials</source>
<translation type="obsolete">Особливі</translation>
</message>
<message>
<source>Greek</source>
<translation type="obsolete">Грецька</translation>
</message>
<message>
<source>Greek Extended</source>
<translation type="obsolete">Розширена грецька</translation>
</message>
<message>
<source>Cyrillic</source>
<translation type="obsolete">Кирилиця</translation>
</message>
<message>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation type="obsolete">Розширена кирилиця</translation>
</message>
<message>
<source>Arabic</source>
<translation type="obsolete">Арабська</translation>
</message>
<message>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation type="obsolete">Розширена арабська А</translation>
</message>
<message>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation type="obsolete">Розширена арабська B</translation>
</message>
<message>
<source>Hebrew</source>
<translation type="obsolete">Іврит</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Insert Code:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Вставити код:</translation>
</message>
<message>
<source>Close this dialog and return to text editing</source>
<translation type="obsolete">Зачинити діалогове вікно та повернутися до редагування тексту</translation>
</message>
<message>
<source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
<translation type="obsolete">Вставте чотиризначне значення Юнікоду прямо в цьому місці</translation>
</message>
<message>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="obsolete">Ви можете побачити зменшене зображення, якщо Ви натиснете та будете тримати праву кнопку
миші. Клавіша &quot;Вставити&quot; вставляє знак у вибірку вн