Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 11937 → Rev 11938

/trunk/Scribus/scribus/po/scribus.cs_CZ.ts
1,5 → 1,6
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="cs_CZ">
<defaultcodec></defaultcodec>
<context>
<name></name>
<message>
67,12 → 68,12
<translation>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT).
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="22"/>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
99,8 → 100,8
</source>
<translation>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vráti jeho jméno. X, Y, W a H koordináty
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT*).
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vrátí jeho jméno. X, Y, W a H koordináty
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT*).
&quot;name&quot; musí být unikátní řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
&quot;name&quot; zadáno, Scribus jméno vytvoří sám.
 
117,7 → 118,7
<translation>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz.
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
</message>
<message>
161,7 → 162,7
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="obsolete">importSVG(&quot;string&quot;)
<translation>importSVG(&quot;string&quot;)
 
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).</translation>
208,7 → 209,7
 
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
<translation type="obsolete">newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
<translation>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber, unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the following meaning:
 
244,108 → 245,6
 
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:
 
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
 
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins
 
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
 
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.
 
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).
 
numPage = Number of pages to be created.
 
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.
 
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)
 
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
<source>createParagraphStyle(...)
 
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
 
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
 
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
 
fixed linespacing: 0
 
automatic linespacing: 1
 
baseline grid linespacing: 2
 
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
 
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
 
-&gt; left: 0
 
-&gt; center: 1
 
-&gt; right: 2
 
-&gt; justify: 3
 
-&gt; extend: 4
 
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
 
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
 
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
 
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
 
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
 
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
 
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
 
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
<source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>@default</name>
360,7 → 259,7
</source>
<translation>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí jméno písma texttového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
Vrátí jméno písma textového rámce &quot;name&quot;. Jestliže je v rámu vybraný
nějaký text, pak vrátí písmo prvního znaku výběru.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
377,7 → 276,7
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="57"/>
<source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
392,7 → 291,7
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="69"/>
<source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
407,7 → 306,7
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
<source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
419,7 → 318,7
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
431,7 → 330,7
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
443,7 → 342,7
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="111"/>
<source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
454,11 → 353,11
<translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Vyplní obsah textového rámce &quot;name&quot; textem &quot;text&quot;. Text musí být v UTF8
kódování - použijte např. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Viz. FAQ.
kódování - použijte např. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). Viz FAQ.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="138"/>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
476,7 → 375,7
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže písmo neexistuje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="152"/>
<source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
496,7 → 395,7
Může vyvolat výjimlu ValueError, jestliže je velikost mimo interval.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="165"/>
<source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
514,7 → 413,7
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je velikost mimo rozsah.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="177"/>
<source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
530,7 → 429,7
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže není velikost kladná hodnota.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="189"/>
<source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
546,7 → 445,7
Může vyvolat výjimku ValueError, jetsliže je &quot;nr&quot; menší něž 1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="202"/>
<source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
563,7 → 462,7
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je &quot;align&quot; nepodporované číslo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="216"/>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
582,7 → 481,7
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je výběr mimo text rámce.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="227"/>
<source>deleteText([&quot;name&quot;])
 
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
595,7 → 494,7
pak je smazán pouze on. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="238"/>
<source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
609,7 → 508,7
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
<source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
617,11 → 516,11
</source>
<translation>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví obrys textu na barvu &quot;color&quot; v textovém rámci &quot;name&quot;.
Nastaví barvu &quot;color&quot; tahu textu v textovém rámci &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="261"/>
<source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
638,7 → 537,7
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="274"/>
<source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
655,7 → 554,7
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla řetězení.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="291"/>
<source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
672,7 → 571,7
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla zřetězení.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="304"/>
<source>traceText([&quot;name&quot;])
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
679,7 → 578,7
currently selected item is used.</source>
<translation>traceText([&quot;name&quot;])
 
Převede textový rámec &quot;name&quot; na křivky.
Převede textový rámec &quot;name&quot; na obrys.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
915,10 → 814,10
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
<translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)
<translation>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Nastaví okraje dokumentu - levý, pravý, horní a spodní okraj je zadáván
v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz. konstanty UNIT_typ.</translation>
v aktuálních měrných jednotkách dokumentu. Viz konstanty UNIT_typ.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
985,7 → 884,7
</source>
<translation>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí jméno barvy čar objektu &quot;name&quot;.
Vrátí jméno barvy linek objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
997,11 → 896,11
</source>
<translation>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Vrátí tloušťku čáry objektu &quot;name&quot;.
Vrátí tloušťku linky objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
<source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
1013,7 → 912,7
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="62"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="92"/>
<source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
 
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
1020,14 → 919,14
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
<translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
<translation>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see contants)
 
Vrátí typ spojení čar objektu &quot;name&quot;.
Vrátí typ spojení linek objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Typy spojení: JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="103"/>
<source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1036,12 → 935,12
</source>
<translation>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Vrátí typ ukončení čáry objektu &quot;name&quot;.
Vrátí typ ukončení linky objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Typy jsou: CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="114"/>
<source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
1050,12 → 949,12
</source>
<translation>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Vrátí styl čáry objektu &quot;name&quot;.
Vrátí styl linky objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Styly jsou: LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
<source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
1067,7 → 966,7
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="135"/>
<source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
1079,7 → 978,7
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
<source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
1091,7 → 990,7
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="169"/>
<source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
1103,10 → 1002,10
 
Vrátí velikost (tuple) s velikostí rámce &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Velikost je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách (viz. UNIT_typ).</translation>
Velikost je vyjádřena v aktuálních měrných jednotkách (viz UNIT_typ).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="180"/>
<source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
1120,7 → 1019,7
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
<source>getAllObjects() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
1141,7 → 1040,7
<translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Přesune objekt &quot;name&quot; na nové místo. Paramety x a y jsou vyjádřeny v aktuálních
měrných jednotkách dokumentu (viz. konstanty UNIT).
měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Jestliže onjekt &quot;name&quot; patří do skupiny onjektů, je posunuta celá skupina.</translation>
</message>
1155,7 → 1054,7
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
<translation>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
 
Otočí relativně objekt &quot;name&quot; o &quot;rot&quot; stupňů. Střed otáčení je aktuální bod otáčení,
implicitně horní levý bod. Kladné hodnoty otáčí po směru hodinových ručiček.
1321,7 → 1220,7
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="31"/>
<source>getFontNames() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all available fonts.
1331,7 → 1230,7
Vrátí seznam se jmény dostupných písem.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="41"/>
<source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
1343,7 → 1242,7
[(Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="69"/>
<source>getLayers() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all defined layers.
1353,7 → 1252,7
Vrátí seznam se jmény všech vrstev.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="81"/>
<source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
1369,7 → 1268,7
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="90"/>
<source>getActiveLayer() -&gt; string
 
Returns the name of the current active layer.
1379,7 → 1278,7
Vrátí jméno aktuální vrstvy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="103"/>
<source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
1397,7 → 1296,7
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="116"/>
<source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
1424,7 → 1323,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
<translation>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Nastaví jestli má být vrstva &quot;layer&quot; tisknutelná nebo nemá. Je-li &quot;printable&quot;
false, nebude vrstva tisknuta.
1433,7 → 1332,7
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
<source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
1451,7 → 1350,7
ValueError (nelze přepnout vrstvu).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="181"/>
<source>createLayer(layer)
 
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
1465,7 → 1364,7
Může vyvolat výjimku ValueError v případě chyby.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="190"/>
<source>getGuiLanguage() -&gt; string
 
Returns a string with the -lang value.
1472,7 → 1371,7
</source>
<translation>getGuiLanguage() -&gt; string
 
Vrátí řetězec s kódem jazyka, ve kterém Scribus běží (viz. přepínač --lang xx).</translation>
Vrátí řetězec s kódem jazyka, ve kterém Scribus běží (viz přepínač --lang xx).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
1489,7 → 1388,7
<translation>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novou elipsu na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
 
1510,7 → 1409,7
<translation>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novoý obrázkový rám na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
 
1531,7 → 1430,7
<translation>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový textový rámec na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
 
1551,8 → 1450,8
</source>
<translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
Vytvoří novou linku na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
 
1575,8 → 1474,8
</source>
<translation>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novou lomenou čáru na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
Vytvoří novou lomenou linku na aktuální stránce dokumentu a vrátí její jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Seznam bodů má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn].
1604,7 → 1503,7
<translation>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový mnohoúhelník na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, x2, y2, ..., xn, yn] a jsou nutné alespoň
1635,7 → 1534,7
<translation>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří novou Bezierovou křivku na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Seznam bodů objeku má tvar: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2, ..., xn, yn, kxn, kyn].
1660,7 → 1559,7
<translation>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový text na křivce na aktuální stránce dokumentu a vrátí jeho jméno.
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
Koordináty jsou zadávány v současných měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Jméno &quot;name&quot; musí být unikátní řetězec.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, Scribus jméno vytvoří sám.
Text na křivce vyznikne ze dvou objektů - textového rámce &quot;textbox&quot; a Bezierovské
1688,7 → 1587,7
Called with parameters string name and optional boolean &quot;state&quot;. If &quot;state&quot;
is not passed, text flow is toggled.
</source>
<translation type="obsolete">textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
<translation>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
 
Povolí/zakáže vlastnost &quot;Text obtéká okolo rámu&quot; objektu &quot;name&quot;.
Jestliže je &quot;state&quot; true, vlastnost povolí a naopak. V případě, že &quot;state&quot; není
1695,7 → 1594,7
zadáno, stav se obrátí.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="206"/>
<source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Test if an object with specified name really exists in the document.
1708,7 → 1607,7
zadáno, vrátí true, jestliže je nějaký objekt vybrán.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="222"/>
<source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
1720,7 → 1619,7
použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="235"/>
<source>getAllStyles() -&gt; list
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
1750,7 → 1649,7
<translation>Překreslí/obnoví všechny stránky.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="56"/>
<source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
 
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
1762,7 → 1661,7
Může vyvolat výjimu ScribusErro, dojde-li k chybě.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="69"/>
<source>deletePage(nr)
 
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
1788,7 → 1687,7
 
May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
<translation type="obsolete">gotoPage(nr)
<translation>gotoPage(nr)
 
Nastaví stránku &quot;nr&quot; jako aktuální. Pozor - procedura neposune zobrazení stránky
uživateli, pouze přepne kontext Scripteru (t.j. na jaké stránce budou vykonávány
1797,7 → 1696,7
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže není &quot;nr&quot; číslo existující stránky.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
<source>pageCount() -&gt; integer
 
Returns the number of pages in the document.
1805,7 → 1704,7
<translation>Vrátí počet stránek dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="101"/>
<source>getHGuides() -&gt; list
 
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
1814,10 → 1713,10
<translation>getHGuides() -&gt; list
 
Vrátí seznam s pozicemi horizontálních vodítek. Hodnoty jsou v aktuálních
měrných jednotkách. Viz. konstanty UNIT.</translation>
měrných jednotkách. Viz konstanty UNIT.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="114"/>
<source>setHGuides(list)
 
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
1829,29 → 1728,29
<translation>setHGuides(list)
 
Nastaví horizontální vodítka. Vstupní parametr je seznam jejich pozicí
v aktuálních měrných jednotkách (viz. konstanty UNIT).
v aktuálních měrných jednotkách (viz konstanty UNIT).
Např.:
setHGuides(getHGuides()) + [200.0, 210.0] # prida voditka
setHGuides([90, 250]) # smaze stara a nastavi nova voditka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
<source>getVGuides()
 
See getHGuides.
</source>
<translation>Viz. getHGuides().</translation>
<translation>Viz getHGuides().</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
<source>setVGuides()
 
See setHGuides.
</source>
<translation>Viz. setHGuides().</translation>
<translation>Viz setHGuides().</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="142"/>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
1859,11 → 1758,11
</source>
<translation>getPageSize() -&gt; tuple
 
Vrátí tuple s rozměry stránky v aktuálních měrných jednotkách. Viz. konstanty UNIT
Vrátí tuple s rozměry stránky v aktuálních měrných jednotkách. Viz konstanty UNIT
a getPageMargins()</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="158"/>
<source>getPageItems() -&gt; list
 
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
1892,7 → 1791,7
vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="67"/>
<source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
1900,11 → 1799,11
</source>
<translation>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví barvu &quot;color&quot; čar objetu &quot;name&quot;.
Nastaví barvu &quot;color&quot; linek objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="104"/>
<source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
1915,7 → 1814,7
</source>
<translation>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví šířku čáry objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
Nastaví šířku linky objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;width&quot;. &quot;width&quot; musí
být v intervalu &lt;0.0; 12.0&gt; a je v bodech.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
1922,7 → 1821,7
Může vyvolatvýjimku ValueError, když není hodnota v intervalu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="81"/>
<source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
1934,7 → 1833,7
</source>
<translation>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví stín čar objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
Nastaví stín linek objektu &quot;name&quot; na hodnotu &quot;shade&quot;. &quot;shade&quot; musí
být celé číslo z intervalu &lt;0; 100&gt;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
1941,7 → 1840,7
Může vyvolat výjimku ValueError, když je hodnota mimo interval.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="115"/>
<source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
1950,12 → 1849,12
</source>
<translation>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví typ spojení čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
Nastaví typ spojení linek objektu &quot;name&quot; na styl &quot;join&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz. předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
Viz předdefinované konstanty JOIN_*.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="126"/>
<source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
1964,12 → 1863,12
</source>
<translation>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví styl konce čar objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
Nastaví styl konce linek objektu &quot;name&quot; na styl &quot;cap&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz. předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
Viz předdefinované konstanty CAP_*.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="137"/>
<source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
1978,12 → 1877,12
</source>
<translation>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví styl čáry objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
Nastaví styl linky objektu &quot;name&quot; na styl &quot;style&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
Viz. předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
Viz předdefinované konstanty LINE_*.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="47"/>
<source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
2002,7 → 1901,7
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je hodnota mimo interval.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="149"/>
<source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
 
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
2018,7 → 1917,7
Může vyvolat výjimku ValueError, když je poloměr negativní.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="161"/>
<source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
2028,7 → 1927,7
</source>
<translation>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví styl čar objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
Nastaví styl linek objektu &quot;name&quot; na definovaný styl &quot;namedStyle&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.
 
Může vyvolat výjimku NotFoundError, jestliže styl neexistuje.</translation>
2071,7 → 1970,7
 
Nastaví pozici progress baru na &quot;nr&quot;. Progress bar využívá koncept &quot;kroků&quot;.
Musíte zadat maximální počet kroků (progressTotal()) a nastavovat je (progressSet()).
Po použití P.B. je vhodné jej vynulovat, t.j. použít progressReset(). Viz. dokumentace
Po použití P.B. je vhodné jej vynulovat, t.j. použít progressReset(). Viz dokumentace
Qt</translation>
</message>
<message>
2115,7 → 2014,7
May raise WrongFrameTypeError.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
2135,7 → 2034,7
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="60"/>
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
2167,7 → 2066,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
<translation>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets wether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
2175,7 → 2074,7
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="382"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="344"/>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2191,7 → 2090,7
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="172"/>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
2225,6 → 2124,41
May raise ValueError if an invalid color name is specified.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yello and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
 
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
opional parameters is False.
 
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
 
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
 
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
<translation></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
<source>newStyleDialog() -&gt; string
 
2234,7 → 2168,25
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="125"/>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="157"/>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="82"/>
<source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
 
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
2245,7 → 2197,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="100"/>
<source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
 
Return a list of property names supported by `object&apos;.
2255,7 → 2207,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="134"/>
<source>getProperty(object, property)
 
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
2272,7 → 2224,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="164"/>
<source>setProperty(object, property, value)
 
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
2284,7 → 2236,65
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="183"/>
<source>getChildren(object, ofclass=None, ofname=None, regexpmatch=False, recursive=True)
 
Return a list of children of `object&apos;, possibly restricted to children
of class named `ofclass&apos; or children named `ofname&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.
 
See QObject::children() in the Qt docs for more information.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="200"/>
<source>getChild(object, childname, ofclass=None, recursive=True)
 
Return the first child of `object&apos; named `childname&apos;, possibly restricting
the search to children of type name `ofclass&apos;. If `recursive&apos; is true,
search recursively through children, grandchildren, etc.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="143"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="125"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting at position -1 appends text to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="318"/>
<source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
 
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2396,7 → 2406,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="247"/>
<source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
2404,52 → 2414,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
 
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
optional parameters is False.
 
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
 
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
 
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
<source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2458,16 → 2423,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
<source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
<source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
2476,275 → 2432,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
<source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
<source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
<source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
 
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
<source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
true the layer will be locked.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
<source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
true the layer will be displayed outlined.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
<source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
<source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
<source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
<source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
<source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is locked.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
<source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is normal.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
<source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
<source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
 
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
<source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
 
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
<source>moveSelectionToFront()
 
Moves current selection to front.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
<source>moveSelectionToFront()
 
Moves current selection to back.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
<source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
 
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
<source>getPageType() -&gt; integer
 
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
<source>gotoPage(nr)
 
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.
 
May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
<source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
 
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
pageList: tuple with page numbers of pages to import
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="57"/>
<source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2753,16 → 2441,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
<source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="91"/>
<source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
2770,197 → 2449,8
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
<source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
<source>createCharStyle(...)
 
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
 
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
 
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
 
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
 
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
 
-&gt; inherit
 
-&gt; bold
 
-&gt; italic
 
-&gt; underline
 
-&gt; underlinewords
 
-&gt; strike
 
-&gt; superscript
 
-&gt; subscript
 
-&gt; outline
 
-&gt; shadowed
 
-&gt; allcaps
 
-&gt; smallcaps
 
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
 
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
 
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
 
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
 
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
 
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
 
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
 
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
 
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
 
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
 
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
<source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="341"/>
<source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="355"/>
<source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="370"/>
<source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="106"/>
<source>scrollDocument(x,y)
 
Scroll the document in main GUI window by x and y.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
<source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
<source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
<source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="120"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="123"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="278"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2210"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Vytvářím objekty</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="159"/>
2968,102 → 2458,102
<translation>Příspěvky od:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="139"/>
<location filename="../about.cpp" line="138"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>O &amp;Scribusu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="213"/>
<location filename="../about.cpp" line="208"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>&amp;Autoři</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="394"/>
<location filename="../about.cpp" line="380"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Překlady</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="415"/>
<location filename="../about.cpp" line="401"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;Online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="434"/>
<location filename="../about.cpp" line="423"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="145"/>
<location filename="../about.cpp" line="144"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Vývojový tým:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="191"/>
<location filename="../about.cpp" line="189"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Oficiální dokumentace:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="199"/>
<location filename="../about.cpp" line="198"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Ostatní dokumentace:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="400"/>
<location filename="../about.cpp" line="386"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Webová stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="402"/>
<location filename="../about.cpp" line="388"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Online odkazy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="406"/>
<location filename="../about.cpp" line="392"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Chyby a požadavky na změnu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="408"/>
<location filename="../about.cpp" line="394"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Mailová skupina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="221"/>
<location filename="../about.cpp" line="216"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Oficiální překlady a překladatelé:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="353"/>
<location filename="../about.cpp" line="339"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Předchozí přispěvatelé:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="49"/>
<location filename="../about.cpp" line="40"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation>O Scribusu %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="404"/>
<location filename="../about.cpp" line="390"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="76"/>
<location filename="../about.cpp" line="65"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="84"/>
<location filename="../about.cpp" line="73"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="134"/>
<location filename="../about.cpp" line="133"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Ghostscript verze %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="136"/>
<location filename="../about.cpp" line="135"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Ghostscript není dostupný</translation>
</message>
3070,93 → 2560,38
<message>
<location filename="../about.cpp" line="136"/>
<source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus verze %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
<translation>&lt;b&gt;Scribus verze %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="137"/>
<location filename="../about.cpp" line="136"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>Build ID:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="426"/>
<location filename="../about.cpp" line="432"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="obsolete">Okno ukazuje verzi programu, datum kompilace a knihovny v něm použité. Symboly C-C-T-F znamenají C-littlecms C-CUPS T-TIFF F-Fontconfig podporu. Poslední písmeno uvádí způsob vykreslení C - Cairo A - Libart. Chybějící knihovny jsou zobrazeny jako *. Také je zde uvedena verze Ghostscriptu, kterou Scribus našel.</translation>
<translation>Panel zobrazuje verzi programu, datum vytvoření a použité knihovny. Symboly C-C-T-F znamenají podporu C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. Poslední písmeno uvádí způsob vykreslení C=Cairo nebo A=Libart. Chybějící knihovny jsou zobrazeny jako *. Také je zde uvedena verze Ghostscriptu, kterou Scribus našel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="179"/>
<location filename="../about.cpp" line="177"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="187"/>
<location filename="../about.cpp" line="185"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="207"/>
<location filename="../about.cpp" line="203"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Ikony projektu Tango:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="183"/>
<location filename="../about.cpp" line="181"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="137"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="137"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation type="unfinished">Verze Scribusu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="204"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="418"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="478"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="443"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="444"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="445"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="446"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="447"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../about.cpp" line="476"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AboutPlugins</name>
3163,58 → 2598,53
<message>
<location filename="../aboutplugins.cpp" line="67"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Ano</translation>
<translation>Ano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aboutplugins.cpp" line="67"/>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Ne</translation>
<translation>Ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aboutplugins.cpp" line="68"/>
<location filename="../aboutplugins.cpp" line="64"/>
<source>Filename:</source>
<translation>Soubor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aboutplugins.cpp" line="69"/>
<location filename="../aboutplugins.cpp" line="65"/>
<source>Version:</source>
<translation>Verze:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aboutplugins.cpp" line="72"/>
<location filename="../aboutplugins.cpp" line="68"/>
<source>Enabled:</source>
<translation>Povoleno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aboutplugins.cpp" line="73"/>
<location filename="../aboutplugins.cpp" line="69"/>
<source>Release Date:</source>
<translation>Datum vydání:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aboutplugins.cpp" line="80"/>
<location filename="../aboutplugins.cpp" line="76"/>
<source>Description:</source>
<translation>Popis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aboutplugins.cpp" line="81"/>
<location filename="../aboutplugins.cpp" line="77"/>
<source>Author(s):</source>
<translation>Autor/Autoři:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aboutplugins.cpp" line="82"/>
<location filename="../aboutplugins.cpp" line="78"/>
<source>Copyright:</source>
<translation>Copyright:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aboutplugins.cpp" line="83"/>
<location filename="../aboutplugins.cpp" line="79"/>
<source>License:</source>
<translation>Licence:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aboutplugins.ui" line="13"/>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation type="unfinished">Scribus: O modulech</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AboutPluginsBase</name>
3221,73 → 2651,73
<message>
<location filename="../aboutpluginsbase.ui" line="16"/>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation type="obsolete">Scribus: O modulech</translation>
<translation>Scribus: O modulech</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aboutpluginsbase.ui" line="110"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
<translation>&amp;Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aboutpluginsbase.ui" line="113"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+Z</translation>
<translation>Alt+Z</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1245"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="870"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nový</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1246"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="871"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Otevřít...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1247"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="872"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1248"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="873"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Uložit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1249"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="874"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1250"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="875"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>Návrat k u&amp;loženému</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1251"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="876"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation>Ad&amp;resář pro výstup...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1252"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="877"/>
<source>Get Text...</source>
<translation>Vložit text...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1253"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="878"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation>&amp;Připojit text...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1254"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="879"/>
<source>Get Image...</source>
<translation>Vložit obrázek...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1255"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="880"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation>Uložit &amp;text...</translation>
</message>
3294,80 → 2724,80
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="881"/>
<source>Save Page as &amp;EPS...</source>
<translation type="obsolete">Uložit stranu jako &amp;EPS...</translation>
<translation>Uložit stránku jako &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1257"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="882"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation>Uložit jako P&amp;DF...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1258"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="883"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>Na&amp;stavení dokumentu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1260"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="884"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>&amp;Tisk...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1262"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="886"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>&amp;Konec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1264"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="888"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Zpět</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1265"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="889"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Vpřed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1266"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="890"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation>Reži&amp;m hromadných akcí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1267"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="891"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Vyjmou&amp;t</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1270"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="894"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopírovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1271"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="895"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Vložit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1274"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="898"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>Vybr&amp;at vše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1275"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="899"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation>&amp;Zrušit výběr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1276"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="900"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation>&amp;Hledat/Nahradit...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1277"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="901"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation>Upravit obrázek...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1279"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="902"/>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation>&amp;Barvy...</translation>
</message>
3374,355 → 2804,355
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="904"/>
<source>&amp;Paragraph Styles...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Styly odstavce...</translation>
<translation>&amp;Styly odstavce...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="905"/>
<source>&amp;Line Styles...</source>
<translation type="obsolete">Styly ča&amp;r...</translation>
<translation>Styly l&amp;inek...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1282"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="906"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation>&amp;Vzorové strany...</translation>
<translation>&amp;Vzorové stránky...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1259"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="908"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation>N&amp;astavení...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1290"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="915"/>
<source>%1 pt</source>
<translation>%1 pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1305"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="930"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation>&amp;Jiný...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1293"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="918"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation>V&amp;levo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1294"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="919"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation>Na &amp;střed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1295"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="920"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation>V&amp;pravo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1296"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="921"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation>Do &amp;bloku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1297"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="922"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation>&amp;Vynucené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1302"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="927"/>
<source>&amp;%1 %</source>
<translation>&amp;%1 %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1306"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="931"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation>&amp;Normální</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1307"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="932"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>Po&amp;dtržení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1308"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="933"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>Podtržená &amp;slova</translation>
<translation>Podtrhnout &amp;slova</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1309"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="934"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>Př&amp;eškrtnuté</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1310"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="935"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation>&amp;Verzálky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1311"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="936"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation>&amp;Kapitálky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1312"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="937"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation>&amp;Horní index</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1313"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="938"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation>&amp;Dolní index</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1315"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="940"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation>&amp;Stín</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1317"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="942"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation>&amp;Efekty obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1318"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="943"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation>&amp;Tabelátory...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1321"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="946"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>&amp;Duplikovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1322"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="947"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation>&amp;Vícenásobné duplikování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1323"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="948"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Smazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1324"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="949"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>&amp;Seskupit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1325"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="950"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation>&amp;Zrušit seskupení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1326"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="951"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>Je &amp;zamčeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1327"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="952"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>&amp;Velikost je zamčena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1331"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="956"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>Přesunout do nej&amp;nižší vrstvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1332"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="957"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Přesunout do nej&amp;vyšší vrstvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1333"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="958"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>Přesunout o &amp;vrstvu níž</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1334"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="959"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>Přesunout o v&amp;rstvu výš</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1335"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="960"/>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation>&amp;Poslat do zápisníku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1337"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="961"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>&amp;Atributy...</translation>
<translation>Vl&amp;astnosti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1339"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="963"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>Obrázek je vi&amp;ditelný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1340"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="964"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation>&amp;Aktualizovat obrázek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1341"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="965"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation>Přizpůsobit rám obrázku</translation>
<translation>Přizpůsobit rámec obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1342"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="966"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Rozšířené vlastnosti obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1343"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="967"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation>&amp;Nízké rozlišení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1344"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="968"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation>N&amp;ormální rozlišení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1345"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="969"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation>&amp;Plné rozlišení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1346"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="970"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>Je PDF &amp;záložkou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1347"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="971"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>Je PDF &amp;anotací</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1348"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="972"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>Vlast&amp;nosti anotace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1349"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="973"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>Vlastnosti &amp;pole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1350"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="974"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>Upravit &amp;obrys...</translation>
<translation>Upravit &amp;tvar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1351"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="975"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation>Připojit &amp;text ke křivce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1352"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="976"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation>&amp;Odpojit text od křivky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1353"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="977"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation>&amp;Kombinovat mnohoúhelníky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1354"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="978"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>&amp;Rozdělit mnohoúhelníky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1355"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1045"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>&amp;Beziérova křivka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1356"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1040"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>&amp;Obrázkový rám</translation>
<translation>&amp;Obrázkový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1358"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1043"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation>&amp;Mnohoúhelník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1359"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1039"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>&amp;Textový rám</translation>
<translation>&amp;Textový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1363"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="986"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation>&amp;Znak...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1364"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="987"/>
<source>Sample Text</source>
<translation>Výplňový text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1368"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="990"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation>&amp;Vložit...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1369"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="991"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>&amp;Import...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1370"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="992"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation>&amp;Smazat...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1371"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="993"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation>&amp;Kopírovat...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1372"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="994"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation>&amp;Přesunout...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1373"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="995"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation>&amp;Použít vzorovou stranu...</translation>
<translation>&amp;Použít vzorovou stránku...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1375"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="997"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation>O&amp;vládání vodítek...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1376"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="998"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation>Vlastnosti strany...</translation>
<translation>Vlastnosti stránky...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1001"/>
<source>&amp;Fit in window</source>
<translation type="obsolete">&amp;Přizpůsobit oknu</translation>
<translation>&amp;Přizpůsobit oknu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1381"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1002"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation>&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1382"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1003"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation>&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1383"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1004"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation>&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1384"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1005"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
3729,120 → 3159,120
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1007"/>
<source>&amp;Thumbnails</source>
<translation type="obsolete">M&amp;iniatury</translation>
<translation>M&amp;iniatury</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1387"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1008"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>Zobrazit o&amp;kraje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1389"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1009"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>Zobrazit &amp;rámy</translation>
<translation>Zobrazit &amp;rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1391"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1010"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>Zobrazit &amp;obrázky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1392"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1011"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>Zobrazit &amp;mřížku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1393"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1012"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>Zobrazit &amp;vodítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1395"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1014"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>&amp;Zobrazit pomocnou mřížku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1396"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1015"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation>Zob&amp;razit řetězení textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1397"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1016"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation>Zobrazit řídicí znaky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1399"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1018"/>
<source>Rulers relative to Page</source>
<translation>Pravítka relativně ke straně</translation>
<translation>Pravítka relativně ke stránce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1400"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1019"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>M&amp;agnetická mřížka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1401"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1020"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>&amp;Magnetická vodítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1406"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1024"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation>&amp;Vlastnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1408"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1026"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation>&amp;Zápisník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1409"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1027"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation>V&amp;rstvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1410"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1028"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation>&amp;Uspořádat strany</translation>
<translation>&amp;Uspořádat stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1411"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1029"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Záložky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1412"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1030"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Vzdálenosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1413"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1031"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation>&amp;Historie akcí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1414"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1032"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation>&amp;Předtisková kontrola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1415"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1033"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation>&amp;Zarovnat a rozmístit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1416"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1034"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>&amp;Nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1417"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1035"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>P&amp;DF nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1420"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1038"/>
<source>Select Item</source>
<translation>Vybrat objekt</translation>
</message>
3849,70 → 3279,70
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1041"/>
<source>T&amp;able</source>
<translation type="obsolete">&amp;Tabulka</translation>
<translation>&amp;Tabulka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1042"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation type="obsolete">&amp;Tvar</translation>
<translation>&amp;Tvar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1044"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation type="obsolete">Čá&amp;ra</translation>
<translation>&amp;Linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1046"/>
<source>&amp;Freehand Line</source>
<translation type="obsolete">&amp;Kresba od ruky</translation>
<translation>Linka r&amp;ukou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1047"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Otočit prvek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1422"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1048"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Zvětšit nebo zmenšit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1423"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1049"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Zvětšit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1424"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1050"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Zmenšit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1425"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1051"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation>Upravit obsah rámu</translation>
<translation>Upravit obsah rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1052"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Upravit text...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1427"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1053"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation>Vytvořit řetězení textu</translation>
<translation>Propojit textové rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1428"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1054"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Přerušit řetězení textu</translation>
<translation>Zrušit propojení textových rámců</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1055"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation>&amp;Barevná pipeta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1056"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation>Kopírovat vlastnosti objektu</translation>
</message>
3919,160 → 3349,160
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1058"/>
<source>Edit the text with the Story Editor</source>
<translation type="obsolete">Upravit text v zápisníku</translation>
<translation>Upravit text v zápisníku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1060"/>
<source>Insert Text Frame</source>
<translation type="obsolete">Vložit textový rámec</translation>
<translation>Vložit textový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1061"/>
<source>Insert Image Frame</source>
<translation type="obsolete">Vložit obrázjový rámec</translation>
<translation>Vložit obrázkový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1062"/>
<source>Insert Table</source>
<translation type="obsolete">Vložit tabulku</translation>
<translation>Vložit tabulku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1063"/>
<source>Insert Shape</source>
<translation type="obsolete">Vložit tvar</translation>
<translation>Vložit tvar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1064"/>
<source>Insert Polygon</source>
<translation type="obsolete">Vložit mnohoúhelník</translation>
<translation>Vložit mnohoúhelník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1065"/>
<source>Insert Line</source>
<translation type="obsolete">Vložit čáru</translation>
<translation>Vložit linku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1066"/>
<source>Insert Bezier Curve</source>
<translation type="obsolete">Vložit Beziérovu křivku</translation>
<translation>Vložit Beziérovu křivku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1067"/>
<source>Insert Freehand Line</source>
<translation type="obsolete">Vložit čáru kreslenou volnou rukou</translation>
<translation>Vložit linku kreslenou od ruky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1070"/>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Manage Pictures</source>
<translation type="obsolete">Správa &amp;obrázků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1453"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1071"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation>&amp;Dělení slov v textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1454"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1072"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation>Zrušit dělení slov textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1455"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1073"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>&amp;Generovat obsah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1080"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>&amp;O Scribusu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1464"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1082"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>O &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1465"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1083"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>&amp;Tipy pro nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1466"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1084"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation>Scribus &amp;manuál...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1484"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1096"/>
<source>Smart &amp;Hyphen</source>
<translation>&amp;Chytré dělení textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1485"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1097"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation>Nedělitelná pomlčka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1486"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1098"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation>Nedělitelná &amp;mezera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1487"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1099"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation>Číslo &amp;strany</translation>
<translation>Číslo &amp;stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1488"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1148"/>
<source>New Line</source>
<translation>Nový řádek</translation>
<translation>Nová linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1489"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1149"/>
<source>Frame Break</source>
<translation>Zalomení rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1490"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1150"/>
<source>Column Break</source>
<translation>Zalomení sloupce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1493"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1103"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Copyright</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1494"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1104"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation>Registrovaná obchodní známka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1495"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1105"/>
<source>Trademark</source>
<translation>Obchodní známka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1497"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1107"/>
<source>Bullet</source>
<translation>Odrážka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1499"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1109"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>En dash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1500"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1110"/>
<source>En Dash</source>
<translation>En dash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1501"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1111"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation>Figure dash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1502"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1112"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Uvozovky</translation>
</message>
4079,125 → 3509,125
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1118"/>
<source>Apostrophe</source>
<translation type="obsolete">Apostrof</translation>
<translation>Apostrof</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1119"/>
<source>Straight Double</source>
<translation type="obsolete">Přímé dvojité</translation>
<translation>Přímé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1120"/>
<source>Single Left</source>
<translation type="obsolete">Levé jednoduché</translation>
<translation>Levé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1121"/>
<source>Single Right</source>
<translation type="obsolete">Pravé jednoduché</translation>
<translation>Pravé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1122"/>
<source>Double Left</source>
<translation type="obsolete">Levé dvojité</translation>
<translation>Levé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1123"/>
<source>Double Right</source>
<translation type="obsolete">Pravé dvojité</translation>
<translation>Pravé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1124"/>
<source>Single Reversed</source>
<translation type="obsolete">Jednoduché obrácené</translation>
<translation>Jednoduché obrácené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1125"/>
<source>Double Reversed</source>
<translation type="obsolete">Dvojité obrácené</translation>
<translation>Dvojité obrácené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1126"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Jednoduché levé Guillemet (francouzské)</translation>
<translation>Jednoduché levé Guillemet (francouzské)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1127"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Jednoduché pravé Guillemet (francouzské)</translation>
<translation>Jednoduché pravé Guillemet (francouzské)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1128"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Dvojité levé Guillemet (francouzské)</translation>
<translation>Dvojité levé Guillemet (francouzské)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1129"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Dvojité pravé Guillemet (framcouzské)</translation>
<translation>Dvojité pravé Guillemet (framcouzské)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1130"/>
<source>Low Single Comma</source>
<translation type="obsolete">Dolní jednoduché</translation>
<translation>Dolní jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1131"/>
<source>Low Double Comma</source>
<translation type="obsolete">Dolní dvojité</translation>
<translation>Dolní dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1132"/>
<source>CJK Single Left</source>
<translation type="obsolete">Asijské levé jednoduché</translation>
<translation>Asijské levé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1133"/>
<source>CJK Single Right</source>
<translation type="obsolete">Asijské pravé jednoduché</translation>
<translation>Asijské pravé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1134"/>
<source>CJK Double Left</source>
<translation type="obsolete">Asijské levé dvojité</translation>
<translation>Asijské levé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1135"/>
<source>CJK Double Right</source>
<translation type="obsolete">Asijské pravé dvojité</translation>
<translation>Asijské pravé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1474"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1087"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation>Přepnout palety</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1475"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1088"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation>Přepnout vodítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1261"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="885"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>Ukázka pře&amp;d tiskem</translation>
<translation>Náhled pře&amp;d tiskem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1283"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="907"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation>&amp;Javaskripty...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1374"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="996"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation>Převést na vzorovou stranu...</translation>
<translation>Převést na vzorovou stránku...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1076"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation>&amp;Kaskáda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1459"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1077"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation>&amp;Dlaždice</translation>
</message>
4204,76 → 3634,76
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1081"/>
<source>&amp;About Plug-ins</source>
<translation type="obsolete">O &amp;Modulech</translation>
<translation>O &amp;modulech</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1338"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="962"/>
<source>More Info...</source>
<translation>Více informací...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1328"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="953"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation>&amp;Tisk povolen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1329"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="954"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation>Překlopit &amp;vodorovně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1330"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="955"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation>Překlopit &amp;svisle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1398"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1017"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation>Zobrazit pravítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1407"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1025"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation>&amp;Objekty</translation>
<translation>&amp;Obrys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1496"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1106"/>
<source>Solidus</source>
<translation>Lomítko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1498"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1108"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Middle Dot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1523"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1137"/>
<source>En Space</source>
<translation>En mezera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1524"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1138"/>
<source>Em Space</source>
<translation>Em mezera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1525"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1139"/>
<source>Thin Space</source>
<translation>Úzká mezera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1526"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1140"/>
<source>Thick Space</source>
<translation>Široká mezera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1527"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1141"/>
<source>Mid Space</source>
<translation>Střední mezera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1528"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1142"/>
<source>Hair Space</source>
<translation>Vlasová mezera</translation>
</message>
4280,491 → 3710,165
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1144"/>
<source>Insert Smart Hyphen</source>
<translation type="obsolete">Vložit chytré dělení textu</translation>
<translation>Vložit chytré dělení textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1145"/>
<source>Insert Non Breaking Dash</source>
<translation type="obsolete">Vložit nedělitelnou pomlčku</translation>
<translation>Vložit nedělitelnou pomlčku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1146"/>
<source>Insert Non Breaking Space</source>
<translation type="obsolete">Vložit nedělitelnou mezeru</translation>
<translation>Vložit nedělitelnou mezeru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1147"/>
<source>Insert Page Number</source>
<translation type="obsolete">Vložit číslo strany</translation>
<translation>Vložit číslo stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1540"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1152"/>
<source>ff</source>
<translation>ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1541"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1153"/>
<source>fi</source>
<translation>fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1542"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1154"/>
<source>fl</source>
<translation>fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1543"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1155"/>
<source>ffi</source>
<translation>ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1544"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1156"/>
<source>ffl</source>
<translation>ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1545"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1157"/>
<source>ft</source>
<translation>ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1546"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1158"/>
<source>st</source>
<translation>st</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1281"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="903"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation>S&amp;tyly...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1314"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="939"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation>&amp;Obrys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1357"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="981"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation>O&amp;brysy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1272"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="896"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Vložit (&amp;Absolutně)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1273"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="897"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Vymazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1394"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1013"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation>Ukázat sloupce textového rámu</translation>
<translation>Zobrazit sloupce textového rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1385"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1006"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation>&amp;400%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1256"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1278"/>
<source>Edit Latex Source...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1280"/>
<source>Patterns...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1336"/>
<source>Send to Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1362"/>
<source>&amp;Frame...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1365"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1379"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1380"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1386"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1388"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1390"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1402"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1433"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>Insert &amp;Latex Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1435"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1437"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1438"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1439"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1442"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1443"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1444"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1445"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1447"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1448"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1452"/>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1070"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Správa obrázků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1467"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1468"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1469"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1470"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1471"/>
<source>Check updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1476"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1491"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1492"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1504"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation type="unfinished">Apostrof</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation type="unfinished">Přímé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation type="unfinished">Levé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1507"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation type="unfinished">Pravé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1508"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation type="unfinished">Levé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation type="unfinished">Pravé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation type="unfinished">Jednoduché obrácené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation type="unfinished">Dvojité obrácené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation type="unfinished">Jednoduché levé Guillemet (francouzské)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation type="unfinished">Jednoduché pravé Guillemet (francouzské)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1514"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation type="unfinished">Dvojité levé Guillemet (francouzské)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1515"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation type="unfinished">Dvojité pravé Guillemet (framcouzské)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation type="unfinished">Dolní jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1517"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation type="unfinished">Dolní dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation type="unfinished">Asijské levé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1519"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation type="unfinished">Asijské pravé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1520"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation type="unfinished">Asijské levé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../actionmanager.cpp" line="1521"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation type="unfinished">Asijské pravé dvojité</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignDistribute</name>
<message>
<location filename="../aligndistribute.ui" line="35"/>
<source>Align</source>
<translation type="unfinished">Zarovnat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.ui" line="79"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Vybrané vodítko:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.ui" line="92"/>
<source>&amp;Relative To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.ui" line="431"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.ui" line="270"/>
<source>Distribute</source>
<translation type="unfinished">Rozmístit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.ui" line="490"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Vzdálenost:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignDistributePalette</name>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="90"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="230"/>
<source>Align and Distribute</source>
<translation>Zarovnat a rozmístit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="91"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="231"/>
<source>Align</source>
<translation>Zarovnat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="93"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="232"/>
<source>&amp;Relative to:</source>
<translation>&amp;Relativně k:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="96"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="235"/>
<source>First Selected</source>
<translation>Prvně vybranému</translation>
<translation>prvně vybranému</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="97"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="236"/>
<source>Last Selected</source>
<translation>Posledně vybranému</translation>
<translation>naposledy vybranému</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="98"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="237"/>
<source>Page</source>
<translation>Straně</translation>
<translation>stránce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="99"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="238"/>
<source>Margins</source>
<translation>Okrajům</translation>
<translation>okrajům</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="100"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="239"/>
<source>Guide</source>
<translation>Vodítkům</translation>
<translation>vodítkům</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="101"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="240"/>
<source>Selection</source>
<translation>Výběrům</translation>
<translation>výběrům</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="244"/>
<source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
<translation type="obsolete">Zarovnat pravé strany objektů na levou stranu kotvy</translation>
<translation>Zarovnat pravé strany objektů na levou stranu kotvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="246"/>
<source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
<translation type="obsolete">Zarovnat levé strany na pravou stranu kotvy</translation>
<translation>Zarovnat levé strany na pravou stranu kotvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="109"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="248"/>
<source>Align bottoms</source>
<translation>Zarovnat dole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="111"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="250"/>
<source>Align right sides</source>
<translation>Zarovnat pravé strany</translation>
</message>
4771,20 → 3875,20
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="252"/>
<source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
<translation type="obsolete">Zarovnat horní části objektů na spodní část ukotvení</translation>
<translation>Zarovnat horní části objektů na spodní část kotvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="115"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="254"/>
<source>Center on vertical axis</source>
<translation>Vystředit na svislé osy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="117"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="256"/>
<source>Align left sides</source>
<translation>Zarovnat levé strany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="119"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="258"/>
<source>Center on horizontal axis</source>
<translation>Vystředit na vodorovné osy</translation>
</message>
4791,20 → 3895,20
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="260"/>
<source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
<translation type="obsolete">Zarovnat spodní části objektů na horní část ukotvení</translation>
<translation>Zarovnat spodní části objektů na horní část kotvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="123"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="262"/>
<source>Align tops</source>
<translation>Zarovnat nahoře</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="125"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="264"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation>&amp;Vybrané vodítko:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="92"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="266"/>
<source>Distribute</source>
<translation>Rozmístit</translation>
</message>
4811,25 → 3915,25
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="268"/>
<source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
<translation type="obsolete">Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty</translation>
<translation>Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="270"/>
<source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="obsolete">Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty na zadanou hodnotu</translation>
<translation>Sjednotit vodorovné mezery mezi objekty na zadanou hodnotu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="133"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="272"/>
<source>Distribute right sides equidistantly</source>
<translation>Rozmístit pravé strany ve stejné vzdálenosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="135"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="274"/>
<source>Distribute bottoms equidistantly</source>
<translation>Rozmístit spodní části ve stejné vzdálenosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="137"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="276"/>
<source>Distribute centers equidistantly horizontally</source>
<translation>Rozmístit středy ve stejné vzdálenosti vodorovně</translation>
</message>
4836,40 → 3940,40
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="278"/>
<source>Make vertical gaps between objects equal</source>
<translation type="obsolete">Sjednotit svislé odsazení mezi objekty</translation>
<translation>Sjednotit svislé odsazení mezi objekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="280"/>
<source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="obsolete">Sjednotit svislé mezery mezi objekty na zadanou hodnotu</translation>
<translation>Sjednotit svislé mezery mezi objekty na zadanou hodnotu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="143"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="282"/>
<source>Distribute left sides equidistantly</source>
<translation>Rozmístit levé strany ve stejné vzdálenosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="145"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="284"/>
<source>Distribute centers equidistantly vertically</source>
<translation>Rozmístit středy ve stejné vzdálenosti svisle</translation>
<translation>Rozmístit středy svisle ve stejné vzdálenosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="147"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="286"/>
<source>Distribute tops equidistantly</source>
<translation>Rozmístit horní části ve stejné vzdálenosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="157"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="288"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation>&amp;Vzdálenost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="158"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="289"/>
<source>Distribute the items with the distance specified</source>
<translation>Rozmístit objekty na určenou vzdálenost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="160"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="291"/>
<source>None Selected</source>
<translation>Nic nevybráno</translation>
</message>
4876,108 → 3980,48
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="399"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation type="obsolete">Některé objekty jsou uzamčeny.</translation>
<translation>Některé objekty jsou uzamčeny.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="400"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation type="obsolete">&amp;Odemknout vše</translation>
<translation>&amp;Odemknout vše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="440"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="1276"/>
<source>Y: %1%2</source>
<translation>Y: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="448"/>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="1284"/>
<source>X: %1%2</source>
<translation>X: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="105"/>
<source>Align right sides of items to left side of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="107"/>
<source>Align left sides of items to right side of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="113"/>
<source>Align tops of items to bottom of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="121"/>
<source>Align bottoms of items to top of anchor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="128"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="130"/>
<source>Make horizontal gaps between items equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="139"/>
<source>Make vertical gaps between items equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="141"/>
<source>Make vertical gaps between items equal to the value specified</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="149"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="151"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="153"/>
<source>Make horizontal gaps between items and sides of page margins equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../aligndistribute.cpp" line="155"/>
<source>Make vertical gaps between items and the top and bottom of page margins equal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignSelect</name>
<message>
<location filename="../alignselect.cpp" line="110"/>
<location filename="../alignselect.cpp" line="91"/>
<source>Align Text Left</source>
<translation>Zarovnat text doleva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../alignselect.cpp" line="111"/>
<location filename="../alignselect.cpp" line="92"/>
<source>Align Text Right</source>
<translation>Zarovnat text doprava</translation>
</message>
<message>
<location filename="../alignselect.cpp" line="112"/>
<location filename="../alignselect.cpp" line="93"/>
<source>Align Text Center</source>
<translation>Zarovnat text na střed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../alignselect.cpp" line="113"/>
<location filename="../alignselect.cpp" line="94"/>
<source>Align Text Justified</source>
<translation>Zarovnat text vyrovnaně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../alignselect.cpp" line="114"/>
<location filename="../alignselect.cpp" line="95"/>
<source>Align Text Forced Justified</source>
<translation>Zarovnat text vynuceně vyrovnaně</translation>
</message>
4985,47 → 4029,47
<context>
<name>Annot</name>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="61"/>
<location filename="../annot.cpp" line="38"/>
<source>Field Properties</source>
<translation>Vlastnosti pole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="534"/>
<location filename="../annot.cpp" line="496"/>
<source>Type:</source>
<translation>Typ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="96"/>
<location filename="../annot.cpp" line="73"/>
<source>Button</source>
<translation>Tlačítko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="96"/>
<location filename="../annot.cpp" line="73"/>
<source>Text Field</source>
<translation>Textové pole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="96"/>
<location filename="../annot.cpp" line="73"/>
<source>Check Box</source>
<translation>Políčko k zaškrtnuti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="96"/>
<location filename="../annot.cpp" line="73"/>
<source>Combo Box</source>
<translation>Výběr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="96"/>
<location filename="../annot.cpp" line="73"/>
<source>List Box</source>
<translation>Seznam</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="111"/>
<location filename="../annot.cpp" line="87"/>
<source>Properties</source>
<translation>Vlastnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="121"/>
<location filename="../annot.cpp" line="96"/>
<source>Name:</source>
<translation>Název:</translation>
</message>
5032,90 → 4076,90
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="109"/>
<source>Tool-Tip:</source>
<translation type="obsolete">Tipy pro nástroje:</translation>
<translation>Nástrojový tip:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="275"/>
<location filename="../annot.cpp" line="250"/>
<source>Text</source>
<translation>Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="176"/>
<location filename="../annot.cpp" line="148"/>
<source>Border</source>
<translation>Ohraničení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="182"/>
<location filename="../annot.cpp" line="155"/>
<source>Color:</source>
<translation>Barva:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="2079"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1992"/>
<source>None</source>
<translation>Žádné</translation>
<translation>Žádná</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="198"/>
<location filename="../annot.cpp" line="171"/>
<source>Width:</source>
<translation>Šířka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="202"/>
<location filename="../annot.cpp" line="175"/>
<source>Thin</source>
<translation>Tenký</translation>
<translation>tenká</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="312"/>
<location filename="../annot.cpp" line="285"/>
<source>Normal</source>
<translation>Normální</translation>
<translation>normální</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="202"/>
<location filename="../annot.cpp" line="175"/>
<source>Wide</source>
<translation>Široké</translation>
<translation>široká</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="210"/>
<location filename="../annot.cpp" line="183"/>
<source>Style:</source>
<translation>Styl:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="214"/>
<location filename="../annot.cpp" line="187"/>
<source>Solid</source>
<translation>Bez přerušení</translation>
<translation>plný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="214"/>
<location filename="../annot.cpp" line="187"/>
<source>Dashed</source>
<translation>Přerušovaný</translation>
<translation>přerušovaný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="214"/>
<location filename="../annot.cpp" line="187"/>
<source>Underline</source>
<translation>Podtržené</translation>
<translation>podtržený</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="215"/>
<location filename="../annot.cpp" line="188"/>
<source>Beveled</source>
<translation>Zkosený</translation>
<translation>zkosený</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="215"/>
<location filename="../annot.cpp" line="188"/>
<source>Inset</source>
<translation>Příloha</translation>
<translation>vtlačený</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="225"/>
<location filename="../annot.cpp" line="198"/>
<source>Other</source>
<translation>Jiné</translation>
<translation>jiný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="231"/>
<location filename="../annot.cpp" line="205"/>
<source>Read Only</source>
<translation>Jen ke čtení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="237"/>
<location filename="../annot.cpp" line="211"/>
<source>Required</source>
<translation>Požadované</translation>
</message>
5122,525 → 4166,525
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="217"/>
<source>Don&apos;t Export Value</source>
<translation type="obsolete">Neexportovat hodnotu</translation>
<translation>Neexportovat hodnotu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="249"/>
<location filename="../annot.cpp" line="223"/>
<source>Visibility:</source>
<translation>Viditelnost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="253"/>
<location filename="../annot.cpp" line="227"/>
<source>Visible</source>
<translation>Viditelné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="253"/>
<location filename="../annot.cpp" line="227"/>
<source>Hidden</source>
<translation>Skryté</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="253"/>
<location filename="../annot.cpp" line="227"/>
<source>No Print</source>
<translation>Bez tisku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="254"/>
<location filename="../annot.cpp" line="228"/>
<source>No View</source>
<translation>Bez náhledu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="263"/>
<location filename="../annot.cpp" line="237"/>
<source>Appearance</source>
<translation>Vzhled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="281"/>
<location filename="../annot.cpp" line="257"/>
<source>Text for Button Down</source>
<translation>Text pro tlačítko Dolů</translation>
<translation>Text pro stisknuté tlačítko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="284"/>
<location filename="../annot.cpp" line="260"/>
<source>Text for Roll Over</source>
<translation>Text pro přetočení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="295"/>
<location filename="../annot.cpp" line="271"/>
<source>Icons</source>
<translation>Ikony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="301"/>
<location filename="../annot.cpp" line="278"/>
<source>Use Icons</source>
<translation>Použít ikony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="358"/>
<location filename="../annot.cpp" line="327"/>
<source>Remove</source>
<translation>Odstranit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="330"/>
<location filename="../annot.cpp" line="301"/>
<source>Pressed</source>
<translation>Stlačené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="348"/>
<location filename="../annot.cpp" line="317"/>
<source>Roll Over</source>
<translation>Přetočit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="367"/>
<location filename="../annot.cpp" line="334"/>
<source>Icon Placement...</source>
<translation>Umístění ikon...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="415"/>
<location filename="../annot.cpp" line="381"/>
<source>Highlight</source>
<translation>Zvýraznění</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="422"/>
<location filename="../annot.cpp" line="389"/>
<source>Invert</source>
<translation>Invertovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="422"/>
<location filename="../annot.cpp" line="389"/>
<source>Outlined</source>
<translation>Obkreslené</translation>
<translation>Obrysové</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="422"/>
<location filename="../annot.cpp" line="389"/>
<source>Push</source>
<translation>Stisknout</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="439"/>
<location filename="../annot.cpp" line="407"/>
<source>Multi-Line</source>
<translation>Víceřádkový</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="443"/>
<location filename="../annot.cpp" line="411"/>
<source>Password</source>
<translation>Heslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="450"/>
<location filename="../annot.cpp" line="416"/>
<source>Limit of</source>
<translation>Omezení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="461"/>
<location filename="../annot.cpp" line="427"/>
<source>Characters</source>
<translation>Znaky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="467"/>
<location filename="../annot.cpp" line="433"/>
<source>Do Not Scroll</source>
<translation>Neposouvat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="471"/>
<location filename="../annot.cpp" line="437"/>
<source>Do Not Spell Check</source>
<translation>Nekontrolovat pravopis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="486"/>
<location filename="../annot.cpp" line="451"/>
<source>Check Style:</source>
<translation>Ověřit styl:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="489"/>
<location filename="../annot.cpp" line="454"/>
<source>Check</source>
<translation>Kontrolovat</translation>
<translation>Ověřit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="489"/>
<location filename="../annot.cpp" line="454"/>
<source>Cross</source>
<translation>Kříž</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="489"/>
<location filename="../annot.cpp" line="454"/>
<source>Diamond</source>
<translation>Diamant</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="489"/>
<location filename="../annot.cpp" line="454"/>
<source>Circle</source>
<translation>Kruh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="489"/>
<location filename="../annot.cpp" line="454"/>
<source>Star</source>
<translation>Hvězda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="489"/>
<location filename="../annot.cpp" line="454"/>
<source>Square</source>
<translation>Čtverec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="503"/>
<location filename="../annot.cpp" line="468"/>
<source>Default is Checked</source>
<translation>Standardně je označené</translation>
<translation>Standardně je zatrženo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="515"/>
<location filename="../annot.cpp" line="481"/>
<source>Editable</source>
<translation>Upravitelné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="522"/>
<location filename="../annot.cpp" line="488"/>
<source>Options</source>
<translation>Možnosti</translation>
<translation>Volby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="2042"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1955"/>
<source>Go To</source>
<translation>Jít na</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="2043"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1956"/>
<source>Submit Form</source>
<translation>Potvrdit formulář</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="2043"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1956"/>
<source>Reset Form</source>
<translation>Vynulovat formulář</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="2043"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1956"/>
<source>Import Data</source>
<translation>Importovat data</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="571"/>
<location filename="../annot.cpp" line="529"/>
<source>Event:</source>
<translation>Událost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="2022"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1935"/>
<source>Mouse Up</source>
<translation>Uvolnění myši</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="2022"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1935"/>
<source>Mouse Down</source>
<translation>Stisk tlačítka myši</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="2022"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1935"/>
<source>Mouse Enter</source>
<translation>Najetí myši</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="2023"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1936"/>
<source>Mouse Exit</source>
<translation>Opuštění myší</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="2023"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1936"/>
<source>On Focus</source>
<translation>Po přepnutí na</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="2023"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1936"/>
<source>On Blur</source>
<translation>Při rozmazání</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="586"/>
<location filename="../annot.cpp" line="544"/>
<source>Script:</source>
<translation>Skript:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1090"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1007"/>
<source>Edit...</source>
<translation>Upravit...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="665"/>
<location filename="../annot.cpp" line="567"/>
<source>Submit to URL:</source>
<translation>Odeslat na URL:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="673"/>
<location filename="../annot.cpp" line="575"/>
<source>Submit Data as HTML</source>
<translation>Odeslat údaje jako HTML</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="686"/>
<location filename="../annot.cpp" line="586"/>
<source>Import Data from:</source>
<translation>Importovat data z:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="611"/>
<location filename="../annot.cpp" line="597"/>
<source>Destination</source>
<translation>Cíl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="617"/>
<location filename="../annot.cpp" line="606"/>
<source>To File:</source>
<translation>Do souboru:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="624"/>
<location filename="../annot.cpp" line="613"/>
<source>Change...</source>
<translation>Změnit...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="627"/>
<location filename="../annot.cpp" line="616"/>
<source>Page:</source>
<translation>Strana:</translation>
<translation>Stránka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="641"/>
<location filename="../annot.cpp" line="630"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation>X-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="653"/>
<location filename="../annot.cpp" line="642"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="649"/>
<location filename="../annot.cpp" line="638"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation>Y-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="695"/>
<location filename="../annot.cpp" line="646"/>
<source>Action</source>
<translation>Akce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="726"/>
<location filename="../annot.cpp" line="667"/>
<source>Field is formatted as:</source>
<translation>Pole je naformátované jako:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="729"/>
<location filename="../annot.cpp" line="670"/>
<source>Plain</source>
<translation>Obyčejný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="729"/>
<location filename="../annot.cpp" line="670"/>
<source>Number</source>
<translation>Číslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="729"/>
<location filename="../annot.cpp" line="670"/>
<source>Percentage</source>
<translation>Procento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="729"/>
<location filename="../annot.cpp" line="670"/>
<source>Date</source>
<translation>Datum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="729"/>
<location filename="../annot.cpp" line="670"/>
<source>Time</source>
<translation>Čas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="729"/>
<location filename="../annot.cpp" line="670"/>
<source>Custom</source>
<translation>Vlastní</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="747"/>
<location filename="../annot.cpp" line="688"/>
<source>Number Format</source>
<translation>Formát čísla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="815"/>
<location filename="../annot.cpp" line="753"/>
<source>Decimals:</source>
<translation>Desetinné:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="770"/>
<location filename="../annot.cpp" line="708"/>
<source>Use Currency Symbol</source>
<translation>Použít symbol měny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="779"/>
<location filename="../annot.cpp" line="717"/>
<source>Prepend Currency Symbol</source>
<translation>Symbol měny vpředu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="826"/>
<location filename="../annot.cpp" line="764"/>
<source>Formatting</source>
<translation>Formátování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="806"/>
<location filename="../annot.cpp" line="745"/>
<source>Percent Format</source>
<translation>Formát procent</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="849"/>
<location filename="../annot.cpp" line="788"/>
<source>Date Format</source>
<translation>Formát data</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="875"/>
<location filename="../annot.cpp" line="813"/>
<source>Time Format</source>
<translation>Formát času</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="897"/>
<location filename="../annot.cpp" line="836"/>
<source>Custom Scripts</source>
<translation>Vlastní skripty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="909"/>
<location filename="../annot.cpp" line="845"/>
<source>Format:</source>
<translation>Formát:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="935"/>
<location filename="../annot.cpp" line="866"/>
<source>Keystroke:</source>
<translation>Stlačení klávesy:</translation>
<translation>Stisk klávesy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="959"/>
<location filename="../annot.cpp" line="889"/>
<source>Format</source>
<translation>Formát</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="975"/>
<location filename="../annot.cpp" line="904"/>
<source>Value is not validated</source>
<translation>Hodnota není potvrzena</translation>
<translation>Hodnota není vyhodnocena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="984"/>
<location filename="../annot.cpp" line="911"/>
<source>Value must be greater than or equal to:</source>
<translation>Hodnota musí být větší nebo rovná:</translation>
<translation>Hodnota musí být větší nebo rovna:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="988"/>
<location filename="../annot.cpp" line="915"/>
<source>and less or equal to:</source>
<translation>a menší nebo rovná:</translation>
<translation>a menší nebo rovna:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="999"/>
<location filename="../annot.cpp" line="928"/>
<source>Custom validate script:</source>
<translation>Vlastní ověření skriptu:</translation>
<translation>Ověření vlastním skriptem:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1020"/>
<location filename="../annot.cpp" line="946"/>
<source>Validate</source>
<translation>Vyhodnotit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1037"/>
<location filename="../annot.cpp" line="961"/>
<source>Value is not calculated</source>
<translation>Hodnota není vypočítaná</translation>
<translation>Hodnota není vypočítána</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1046"/>
<location filename="../annot.cpp" line="968"/>
<source>Value is the</source>
<translation>Hodnota je</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1051"/>
<location filename="../annot.cpp" line="973"/>
<source>sum</source>
<translation>součet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1051"/>
<location filename="../annot.cpp" line="973"/>
<source>product</source>
<translation>součin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1051"/>
<location filename="../annot.cpp" line="973"/>
<source>average</source>
<translation>průměr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1051"/>
<location filename="../annot.cpp" line="973"/>
<source>minimum</source>
<translation>minimum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1052"/>
<location filename="../annot.cpp" line="974"/>
<source>maximum</source>
<translation>maximum</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1059"/>
<location filename="../annot.cpp" line="981"/>
<source>of the following fields:</source>
<translation>následujících polí:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1069"/>
<location filename="../annot.cpp" line="989"/>
<source>Pick...</source>
<translation>Vybrat...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1074"/>
<location filename="../annot.cpp" line="994"/>
<source>Custom calculation script:</source>
<translation>Vlastní počítací skript:</translation>
<translation>Vlastní výpočtový skript:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1094"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1011"/>
<source>Calculate</source>
<translation>Vypočítat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1113"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1030"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1117"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1034"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Zrušit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1170"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1087"/>
<source>Enter a comma separated list of fields here</source>
<translation>Vložte sem čárkami oddělený seznam polí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1171"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1088"/>
<source>You need at least the Icon for Normal to use Icons for Buttons</source>
<translation>Potřebujete minimálně ikonu pro Normal, abyste mohl(a) použít ikony pro tlačítka</translation>
<translation>Potřebujete minimálně ikonu pro Normal, abyste mohli použít ikony pro tlačítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="2233"/>
<location filename="../annot.cpp" line="2146"/>
<source>Open</source>
<translation>Otevřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1448"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1363"/>
<source>Example:</source>
<translation>Příklad:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="2071"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1984"/>
<source>Selection Change</source>
<translation>Změna výběru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="152"/>
<location filename="../annot.cpp" line="126"/>
<source>Font for use with PDF 1.3:</source>
<translation>Písmo užité v PDF 1.3:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1169"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1086"/>
<source>Flag is ignored for PDF 1.3</source>
<translation>Indikátor je v PDF 1.3 ignorován</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="2233"/>
<location filename="../annot.cpp" line="2146"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>PDF soubory (*.pdf);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="2080"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1993"/>
<source>JavaScript</source>
<translation>JavaScript</translation>
</message>
5647,80 → 4691,60
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1253"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Všechny soubory (*)</translation>
<translation>Obrázky (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="422"/>
<location filename="../annot.cpp" line="389"/>
<source>None</source>
<comment>highlight</comment>
<translation>Žádná</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="2042"/>
<location filename="../annot.cpp" line="1955"/>
<source>None</source>
<comment>action</comment>
<translation>Žádná</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="134"/>
<source>Tooltip:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="243"/>
<source>Do Not Export Value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1282"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../annot.cpp" line="1337"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps *.epsi);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Annota</name>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="46"/>
<location filename="../annota.cpp" line="34"/>
<source>Annotation Properties</source>
<translation>Vlastnosti anotace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="76"/>
<location filename="../annota.cpp" line="65"/>
<source>Text</source>
<translation>Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="76"/>
<location filename="../annota.cpp" line="65"/>
<source>Link</source>
<translation>Odkaz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="76"/>
<location filename="../annota.cpp" line="65"/>
<source>External Link</source>
<translation>Odkaz ven</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="77"/>
<location filename="../annota.cpp" line="66"/>
<source>External Web-Link</source>
<translation>Odkaz ven na web</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="100"/>
<location filename="../annota.cpp" line="83"/>
<source>Destination</source>
<translation>Cíl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="152"/>
<location filename="../annota.cpp" line="136"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="355"/>
<location filename="../annota.cpp" line="343"/>
<source>Open</source>
<translation>Otevřít</translation>
</message>
5727,38 → 4751,33
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="343"/>
<source>PDF-Documents (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">PDF dokumenty (*.pdf);;Všechny soubory (*)</translation>
<translation>PDF dokumenty (*.pdf);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="82"/>
<location filename="../annota.cpp" line="71"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Typ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="111"/>
<location filename="../annota.cpp" line="97"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation>Z&amp;měnit...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="122"/>
<location filename="../annota.cpp" line="109"/>
<source>&amp;Page:</source>
<translation>Str&amp;ana:</translation>
<translation>Stránk&amp;a:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="146"/>
<location filename="../annota.cpp" line="131"/>
<source>&amp;X-Pos</source>
<translation>&amp;X-Poz</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="154"/>
<location filename="../annota.cpp" line="138"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../annota.cpp" line="355"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ApplyMasterPageDialog</name>
5765,98 → 4784,93
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="154"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normální</translation>
<translation>Normální</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="255"/>
<source>Apply Master Page</source>
<translation>Použít vzorovou stranu</translation>
<translation>Použít vzorovou stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="256"/>
<source>&amp;Master Page:</source>
<translation>&amp;Vzorová strana:</translation>
<translation>&amp;Vzorová stránka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="257"/>
<source>Apply To</source>
<translation>Použít na</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="258"/>
<source>Current &amp;page</source>
<translation>&amp;Aktuální strana</translation>
<translation>&amp;Aktuální stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="259"/>
<source>Alt+P</source>
<translation>Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="260"/>
<source>&amp;Even pages</source>
<translation>&amp;Sudé strany</translation>
<translation>&amp;Sudé stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="261"/>
<source>Alt+E</source>
<translation>Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="262"/>
<source>O&amp;dd pages</source>
<translation>&amp;Liché strany</translation>
<translation>&amp;Liché stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="275"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="263"/>
<source>Alt+D</source>
<translation>Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="264"/>
<source>&amp;All pages</source>
<translation>Všechny str&amp;any</translation>
<translation>Všechny &amp;stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="277"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="265"/>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+V</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="266"/>
<source>&amp;Within range</source>
<translation>&amp;Interval stran</translation>
<translation>&amp;Interval stránek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="279"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
<source>Alt+W</source>
<translation>Alt+I</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="281"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
<source>to</source>
<translation>po</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="283"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="271"/>
<source>Alt+O</source>
<translation>Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="285"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="273"/>
<source>Alt+C</source>
<translation>Alt+Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="280"/>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
<source>Apply the selected master page to even, odd or all pages within the following range</source>
<translation>Použít vybranou vzorovou stranu na sudé, liché, nebo všechny stránky z tohoto rozmezí</translation>
<translation>Použít vybranou vzorovou stránku na sudé, liché, nebo všechny stránky z tohoto rozmezí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../applytemplatedialog.cpp" line="52"/>
<source>Possible Hyphenation</source>
<translation type="unfinished">Přijatelné dělení slov</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ArrowChooser</name>
5863,282 → 4877,104
<message>
<location filename="../arrowchooser.cpp" line="30"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Žádná</translation>
<translation>Žádná</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AspellPlugin</name>
<message>
<location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="31"/>
<source>Spell-Checker</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="63"/>
<source>Spell-checking support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="68"/>
<source>Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="69"/>
<source>0.1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AspellPluginBase</name>
<message>
<location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="13"/>
<source>Spell Check</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="49"/>
<source>Mis-spelling:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="99"/>
<source>Replacement:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="140"/>
<source>Active dictionary: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="183"/>
<source>Personal
Dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="212"/>
<source>&amp;Add Word</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="241"/>
<source>&amp;Change</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="266"/>
<source>C&amp;hange All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="291"/>
<source>&amp;Skip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="310"/>
<source>S&amp;kip All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="351"/>
<source>&amp;Exit</source>
<translation type="unfinished">&amp;Zavřít</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AspellPluginImpl</name>
<message>
<location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="30"/>
<source>Loaded </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="30"/>
<source>default </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="30"/>
<source> aspell dictionary.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="57"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="64"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating aspell speller.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="211"/>
<source>Spell-Checker</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="211"/>
<source>Spell-checking completed.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="222"/>
<source>Spell-checking done.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="329"/>
<source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="330"/>
<source> by adding it to the session list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="352"/>
<source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AutoformButtonGroup</name>
<message>
<location filename="../autoformbuttongroup.cpp" line="1212"/>
<source>Arrows</source>
<translation type="unfinished">Šipky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../autoformbuttongroup.cpp" line="1213"/>
<source>Flow Chart</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../autoformbuttongroup.cpp" line="1214"/>
<source>Jigsaw</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../autoformbuttongroup.cpp" line="1215"/>
<source>Specials</source>
<translation type="unfinished">Speciální znaky</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Barcode</name>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<source>&amp;Barcode Generator...</source>
<translation type="obsolete">Čá&amp;rové kódy...</translation>
<translation>Čá&amp;rové kódy...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="40"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="37"/>
<source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
<translation>Rozhraní &quot;Pure Postscript Barcode Writer&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="23"/>
<source>&amp;Barcode...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BarcodeGenerator</name>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="296"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="291"/>
<source>Error opening file: %1</source>
<translation>Chyba při otevírání souboru: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="40"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="46"/>
<source>12 or 13 digits</source>
<translation>12 nebo 13 číslic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="42"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="48"/>
<source>8 digits</source>
<translation>8 číslic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="44"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="50"/>
<source>11 or 12 digits</source>
<translation>11 nebo 12 číslic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="46"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="52"/>
<source>7 or 8 digits</source>
<translation>7 nebo 8 číslic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="48"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="54"/>
<source>5 digits</source>
<translation>5 číslic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="50"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="56"/>
<source>2 digits</source>
<translation>2 číslice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="57"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="63"/>
<source>Variable number of characters, digits and any of the symbols -. *$/+%.</source>
<translation>Volitelný počet znaků, číslic a symbolů: -. *$/+%.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="66"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="72"/>
<source>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</source>
<translation>Variable number of ASCII characters and special function symbols, starting with the appropriate start character for the initial character set. UCC/EAN-128s must have a mandatory FNC 1 symbol immediately following the start character.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="69"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="75"/>
<source>Variable number of digits and any of the symbols -$:/.+ABCD.</source>
<translation>Volitelný počet číslic a symbolů: -$:/.+ABCD.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="77"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="83"/>
<source>Variable number of digits. An ITF-14 is 14 characters and does not have a check digit</source>
<translation>Volitelný počet číslic. ITF-14 obsahuje 14 číslic a nemá číslici kontrolní</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="92"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="98"/>
<source>Variable number of digits</source>
<translation>Volitelný počet číslic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="88"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="94"/>
<source>Variable number of digits and capital letters</source>
<translation>Volitelný počet číslic a velkých písmen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="97"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="103"/>
<source>Variable number of hexadecimal characters</source>
<translation>Volitelný počet hexadecimálních číslic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="330"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="322"/>
<source>Barcode incomplete</source>
<translation>Čárový kód není kompletní</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="53"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="59"/>
<source>12 or 13 digits with dashes. The legacy ISBN-10 format accepts 9 or 10 digits with dashes, but this standard was depreciated for public use after 1st January 2007. (Note: To convert an old ISBN-10 to a new ISBN-13, prefix 978- to the first 9 digits, e.g. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. The final check-digit will be calculated automatically.)</source>
<translation>12 nebo 13 číslic s mezerami. Formát ISBN-10 vyžaduje 9 nebo 10 číslic s mezerami, ale tento standard se nedoporučuje používat po 1. lednu 2007. (Poznámka: K převodu starého ISBN-10 na nový ISBN-13 stačí uvést před prvními devíti číslicemi předponu 978-, např. 1-56592-479-7 -&gt; 978-1-56592-479. Konečné číslo se spočítá automaticky.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="104"/>
<source>Select Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="144"/>
<source>Select Barcode Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BarcodeGeneratorBase</name>
6145,193 → 4981,183
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="18"/>
<source>Barcode Creator</source>
<translation type="obsolete">Generátor čárových kódů</translation>
<translation>Generátor čárových kódů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="48"/>
<source>Barcode</source>
<translation type="obsolete">Čárový kód</translation>
<translation>Čárový kód</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="152"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="83"/>
<source>&amp;Type:</source>
<translation>&amp;Typ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="145"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="115"/>
<source>Select one of the available barcode type here</source>
<translation>Vyberte jeden z dostupných typů čárových kódů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="125"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="137"/>
<source>The numeric representation of the code itself. See the help message below</source>
<translation>Číselná reprezentace vlastního kódu. Přečtěte si níže uvedenou nápovědu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="115"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="162"/>
<source>Reset the barcode samples</source>
<translation>Znovu nastavit ukázkovou hodnotu</translation>
<translation>Znovu nastavit ukázku čárového kódu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="90"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="176"/>
<source>&amp;Include text in barcode</source>
<translation>Vložit &amp;text do výsledného kódu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="93"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="179"/>
<source>Alt+I</source>
<translation>Alt+TAlt+I</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="87"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="185"/>
<source>If checked, there will be numbers in the barcode too</source>
<translation>Jestliže je zaškrtnuto, bude ve výsledném kódu také jeho textová reprezentace</translation>
<translation>Jestliže je zatrženo, bude ve výsledném kódu také jeho textová reprezentace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="77"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="193"/>
<source>&amp;Guard whitespace</source>
<translation>&amp;Hlídat okolní místo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="80"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="196"/>
<source>Alt+G</source>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="74"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="199"/>
<source>Draw arrows to be sure of space next the code</source>
<translation>Kreslit pomocné šipky, aby bylo kolem kódu dostatek místa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="168"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="239"/>
<source>Colors</source>
<translation>Barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="208"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="266"/>
<source>&amp;Background</source>
<translation>&amp;Pozadí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="211"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="269"/>
<source>Alt+B</source>
<translation>Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="205"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="272"/>
<source>Background color - under the code lines</source>
<translation>Barva pozadí - pod čárami kódu</translation>
<translation>Barva pozadí - pod řádky kódu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="240"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="280"/>
<source>&amp;Lines</source>
<translation>Čá&amp;ry</translation>
<translation>&amp;Linky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="243"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="283"/>
<source>Alt+L</source>
<translation>Alt+R</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="237"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="286"/>
<source>Color of the lines in barcode</source>
<translation>Barva čar kódu</translation>
<translation>Barva linek v čárovém kódu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="272"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="294"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>&amp;Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="275"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="297"/>
<source>Alt+T</source>
<translation>Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="269"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="300"/>
<source>Color of the text and numbers</source>
<translation>Barva textu a čísel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="304"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="388"/>
<source>Hints and help is shown here</source>
<translation>Tipy a nápověda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="314"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="402"/>
<source>Preview of the result. 72dpi sample.</source>
<translation>Náhled výsledného kódu. 72dpi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="132"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="94"/>
<source>Co&amp;de:</source>
<translation>&amp;Kód:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="64"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="207"/>
<source>I&amp;nclude checksum</source>
<translation>&amp;Vložit kontrolní součet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="67"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="210"/>
<source>Alt+N</source>
<translation>Alt+V</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="61"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="213"/>
<source>Generate and include a checksum in barcode</source>
<translation>Vytvořit a vložit kontrolní součet do kódu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="51"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="221"/>
<source>Incl&amp;ude checksum digit</source>
<translation>Vložit &amp;kontrolní číslici</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="54"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="224"/>
<source>Alt+U</source>
<translation>Alt+K</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="48"/>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegeneratorbase.ui" line="227"/>
<source>Include the checksum digit in the barcode text</source>
<translation>Vložit kontrolní číslici do textu kódu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="15"/>
<source>Insert Barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="24"/>
<source>Format</source>
<translation type="unfinished">Formát</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Biblio</name>
<message>
<location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="1444"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="680"/>
<source>Scrapbook</source>
<translation>Zápisník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="839"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="532"/>
<source>Delete</source>
<translation>Smazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="1344"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="638"/>
<source>Object</source>
<translation>Objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="1257"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="639"/>
<source>New Entry</source>
<translation>Nová položka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="837"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="531"/>
<source>Rename</source>
<translation>Přejmenovat</translation>
</message>
6338,40 → 5164,40
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="684"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nový</translation>
<translation>&amp;Nový</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="685"/>
<source>&amp;Load...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Načíst...</translation>
<translation>&amp;Načíst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="686"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation type="obsolete">Uložit j&amp;ako...</translation>
<translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="687"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
<translation>&amp;Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="681"/>
<source>&amp;File</source>
<translation type="obsolete">&amp;Soubor</translation>
<translation>&amp;Soubor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="682"/>
<source>&amp;Preview</source>
<translation type="obsolete">&amp;Náhled</translation>
<translation>&amp;Náhled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="1257"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="639"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Jméno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="1120"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="578"/>
<source>Name &quot;%1&quot; is not unique.
Please choose another.</source>
<translation>Jméno %1 není unikátní.
6378,12 → 5204,12
Prosím, zvolte jiné.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="698"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="419"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation>Zvolte adresář zápisníku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="759"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="475"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Vybrat adresář</translation>
</message>
6390,10 → 5216,10
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="453"/>
<source>Scrapbook (*.scs)</source>
<translation type="obsolete">Zápisník (*.scs)</translation>
<translation>Zápisník (*.scs)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="737"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="456"/>
<source>Choose a scrapbook file to import</source>
<translation>Vyberte zápisník, který importuji</translation>
</message>
6400,88 → 5226,13
<message>
<location filename="../scrap.cpp" line="688"/>
<source>&amp;Import Scrapbook File...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Import souborů zápisníku...</translation>
<translation>&amp;Import souborů zápisníku...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="560"/>
<location filename="../scrap.cpp" line="305"/>
<source>Main</source>
<translation>Hlavní</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="562"/>
<source>Copied Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="739"/>
<source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="833"/>
<source>Paste to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="844"/>
<source>Copy To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="845"/>
<source>Move To:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="889"/>
<source>Save as...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="892"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="895"/>
<source>Delete Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="1068"/>
<source>Do you really want to delete all entries?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="1113"/>
<source>New Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="1445"/>
<source>Create a new scrapbook page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="1446"/>
<source>Load an existing scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="1447"/>
<source>Save the selected scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="1448"/>
<source>Import an scrapbook file from Scribus &lt;=1.3.2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../scrapbookpalette.cpp" line="1449"/>
<source>Close the selected scrapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BookMView</name>
6488,28 → 5239,28
<message>
<location filename="../bookmwin.cpp" line="550"/>
<source>Bookmarks</source>
<translation type="obsolete">Záložky</translation>
<translation>Záložky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bookmwin.cpp" line="215"/>
<source>Move Bookmark</source>
<translation type="obsolete">Přesunout záložku</translation>
<translation>Přesunout záložku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bookmwin.cpp" line="216"/>
<source>Insert Bookmark</source>
<translation type="obsolete">Vložit záložku</translation>
<translation>Vložit záložku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../bookmwin.cpp" line="217"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Zrušit</translation>
<translation>Zrušit</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BookPalette</name>
<message>
<location filename="../bookmarkpalette.cpp" line="51"/>
<location filename="../bookpalette.cpp" line="67"/>
<source>Bookmarks</source>
<translation>Záložky</translation>
</message>
6517,107 → 5268,107
<context>
<name>ButtonIcon</name>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="29"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="20"/>
<source>Icon Placement</source>
<translation>Umístění ikon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="38"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="25"/>
<source>Layout:</source>
<translation>Návrh úpravy sazby:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="28"/>
<source>Caption only</source>
<translation>Jen popisky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="28"/>
<source>Icon only</source>
<translation>Jen ikony </translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="28"/>
<source>Caption below Icon</source>
<translation>Popisky pod ikonami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="41"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="28"/>
<source>Caption above Icon</source>
<translation>Popisky nad ikonami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="42"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="29"/>
<source>Caption right to Icon</source>
<translation>Popisky vpravo od ikon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="42"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="29"/>
<source>Caption left to Icon</source>
<translation>Popisky vlevo od ikon</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="42"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="29"/>
<source>Caption overlays Icon</source>
<translation>Popisky překrývají ikony</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="50"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="37"/>
<source>Scale:</source>
<translation>Měřítko:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="55"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>Always</source>
<translation>Vždy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="55"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="42"/>
<source>When Icon is too small</source>
<translation>Když jsou ikony příliš malé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="56"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="43"/>
<source>When Icon is too big</source>
<translation>Když jsou ikony příliš velké</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="56"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="43"/>
<source>Never</source>
<translation>Nikdy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="63"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="50"/>
<source>Scale How:</source>
<translation>Jak změnit:</translation>
<translation>Jak škálovat:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="66"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="53"/>
<source>Proportional</source>
<translation>Proporcionálně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="67"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="54"/>
<source>Non Proportional</source>
<translation>Neproporcionálně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="90"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="73"/>
<source>Icon</source>
<translation>Ikona</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="117"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="97"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="121"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="101"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Zrušit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="124"/>
<location filename="../buttonicon.cpp" line="104"/>
<source>Reset</source>
<translation>Vynulovat</translation>
</message>
6625,32 → 5376,32
<context>
<name>CMSPrefs</name>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="34"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="25"/>
<source>System Profiles</source>
<translation>Systémové profily</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="89"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="104"/>
<source>Rendering Intents</source>
<translation>Účel reprodukce (rendering)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="205"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="116"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Perceptuální (fotografická) transformace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="205"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="116"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Relativní kolorimetrická transformace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="206"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="117"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Sytost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="206"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="117"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Absolutní kolorimetrická transformace</translation>
</message>
6657,10 → 5408,10
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="164"/>
<source>Default color profile for solid colors on the page</source>
<translation type="obsolete">Implicitní barevný profil pro plné barvy na straně</translation>
<translation>Implicitní barevný profil pro plné barvy na stránce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="143"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="165"/>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation>Barevný profil, který máte vygenerován nebo dodán od výrobce zařízení.
6667,7 → 5418,7
Tento profil by měl být nastavený na váše prostředí - ne obecný (např. sRGB).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="144"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="166"/>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation>Barevný profil vaší tiskárny, který máte od výrobce.
6677,7 → 5428,7
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="167"/>
<source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Implicitní účel reprodukce monitoru. Jestliže víte, proč jej změnit, zvolte
<translation>Implicitní účel reprodukce monitoru. Jestliže víte, proč jej změnit, zvolte
relativní kolorimetrickou transformaci nebo perceptuální (fotografickou) transformaci.</translation>
</message>
<message>
6684,24 → 5435,24
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="168"/>
<source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Implicitní účel reprodukce tiskárny. Jestliže víte, proč jej změnit, zvolte
<translation>Implicitní vykreslování pro tiskárnu. Jestliže víte, proč jej změnit, zvolte
relativní kolorimetrickou transformaci nebo perceptuální (fotografickou) transformaci.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="147"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="169"/>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation>Povolit &quot;soft proofing&quot; (nátisk) založený na vybraném profilu tiskárny.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="149"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="170"/>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation>Výsledek tisku barev bývá rozdílný od toho, jak jsou zobrazeny barvy na monitoru.
Proto jsou důležité kvalitní profily.</translation>
<translation>Metoda zobrazení těch barev na obrazovce, které mohou být nesprávně vytištěny.
Vyžaduje to přesné profily a slouží to pouze jako varování.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="150"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="171"/>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation>Mapování černé barvy ze dvou profilů (blackpoint compensation) je způsob,
6708,7 → 5459,7
jakým lze zlepšit kontrast fotografií. Doporučeno, jestliže je máte v dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="31"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="21"/>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation>&amp;Aktivovat správu barev</translation>
</message>
6715,15 → 5466,15
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="73"/>
<source>&amp;Solid Colors:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Plné barvy (Solid colors):</translation>
<translation>&amp;Plné barvy (Solid colors):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="75"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="86"/>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation>&amp;Monitor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="83"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="99"/>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation>&amp;Tiskárna:</translation>
</message>
6730,221 → 5481,168
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="125"/>
<source>M&amp;onitor:</source>
<translation type="obsolete">Mo&amp;nitor:</translation>
<translation>Mo&amp;nitor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="135"/>
<source>Pr&amp;inter:</source>
<translation type="obsolete">Tis&amp;kárna:</translation>
<translation>Tis&amp;kárna:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="113"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="141"/>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation>Sim&amp;ulace tisku na obrazovce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="130"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="145"/>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation>Označ netisknutelné barvy (&amp;gamut)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="134"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="149"/>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation>Použí&amp;t mapování černé ze dvou profilů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="47"/>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;RGB Pictures:</source>
<translation type="obsolete">&amp;RGB obrázky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="60"/>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;CMYK Pictures:</source>
<translation type="obsolete">&amp;CMYK obrázky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="139"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="162"/>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation>Implicitní barevný profil importovaných CMYK onrázků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="140"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="163"/>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation>Implicitní barevný profil importovaných RGB onrázků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="43"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="47"/>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;RGB obrázky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="51"/>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="60"/>
<source>&amp;CMYK Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;CMYK obrázky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="59"/>
<source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="67"/>
<source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="98"/>
<source>Images:</source>
<translation type="unfinished">Obrázky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="106"/>
<source>Sol&amp;id Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="121"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="141"/>
<source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="142"/>
<source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="145"/>
<source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="146"/>
<source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="148"/>
<source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CMYKChoose</name>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="90"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="68"/>
<source>Edit Color</source>
<translation>Upravit barvu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="987"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="715"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="992"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="398"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="845"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="799"/>
<source>Web Safe RGB</source>
<translation>RGB pro web</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="139"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="117"/>
<source>New</source>
<translation>Nový</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="156"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="134"/>
<source>Old</source>
<translation>Starý</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="786"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="740"/>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="787"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="741"/>
<source>M:</source>
<translation>M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="788"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="742"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="343"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="330"/>
<source>K:</source>
<translation>K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="440"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="407"/>
<source>Dynamic Color Bars</source>
<translation>Mřížky s dynamickými barvami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="438"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="408"/>
<source>Static Color Bars</source>
<translation>Mřížky se statickými barvami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="830"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="784"/>
<source>R:</source>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="831"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="785"/>
<source>G:</source>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="832"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="786"/>
<source>B:</source>
<translation>B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="785"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="739"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="194"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="172"/>
<source>HSV-Colormap</source>
<translation>HSV-barevná mapa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="99"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="77"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Jméno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="109"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="87"/>
<source>Color &amp;Model</source>
<translation>&amp;Barevný model</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="123"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="101"/>
<source>Is Spot Color</source>
<translation type="unfinished">Je &quot;spot color&quot;</translation>
<translation>Je přímou barvou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="106"/>
<source>Is Registration Color</source>
<translation type="obsolete">Je &quot;registration color&quot;</translation>
<translation>Je &quot;registration color&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="1065"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="998"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation>Nelze vytvořit barvu jménem &quot;%1&quot;.
6951,272 → 5649,34
Je rezervováno pro průhlednou barvu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="1000"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="1007"/>
<source>Name of the color is not unique</source>
<translation type="obsolete">Jméno barvy není jedinečné</translation>
<translation>Jméno barvy není jedinečné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="386"/>
<source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="374"/>
<source>Choosing this will enable printing this on all plates. Registration colors are used for printer marks such as crop marks, registration marks and the like. These are not typically used in the layout itself.</source>
<translation>Výběrem této volby povolíte tisk na všech arších. Registrační barvy jsou použity pro tiskové značky, ořezové značky a registrační značky. Ty ovšem nebývají použity v samotné kompozici.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="866"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="375"/>
<source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
<translation>Výběrem této volby nastavíte tuto barvu jako přímou barvu, tedy vytvoříte další přímou barvu pro archy nebo separace. Používá se to, když např. logo nebo jiné barvy potřebují přesnou reprezentaci nebo nemohou být replikovány pomocí CMYK inkoustů. Metalické nebo fluorescentní inkousty jsou dobrým příkladem nemožnosti replikace pomocí CMYK inkoustů.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="1058"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="991"/>
<source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nelze vytvořit barvu bez názvu
Zadejte prosím název</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="1074"/>
<source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CWDialog</name>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="319"/>
<source>Merging colors</source>
<translation type="unfinished">Slučování barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
<source>Error: </source>
<translation type="unfinished">Chyba:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="325"/>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation type="unfinished">Barva %1 už existuje!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="330"/>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation type="unfinished">Barva %1 přidána.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="334"/>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation type="unfinished">Spouštění správce barev.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="337"/>
<source>Color Merging</source>
<translation type="unfinished">Slučování barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="488"/>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation type="unfinished">Není možné nalézt požadovanou barvu. Pravděpodobně jste vybrali černou, šedou nebo bílou. Tuto barvu není možné zpracovat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="15"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation type="unfinished">Kruhový výběr barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="47"/>
<source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="54"/>
<source>Result Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="311"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="unfinished">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="532"/>
<source>RGB</source>
<translation type="unfinished">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="718"/>
<source>HSV</source>
<translation type="unfinished">HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="108"/>
<source>Colors of your chosen color scheme.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="118"/>
<source>Color Scheme Method</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="144"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="unfinished">Úhel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="154"/>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="unfinished">Rozdíl mezi vybranou a počítanou hodnotou. Více informací naleznete v dokumentaci.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="169"/>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="unfinished">Vyberte jednu z metod pro vytvoření barevného schématu. Více informací naleznete v dokumentaci.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="203"/>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation type="unfinished">Sloučit vytvořené barvy s barvami dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="206"/>
<source>&amp;Merge</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="209"/>
<source>Alt+M</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="216"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="unfinished">Zaměnit vytvořené barvy v barvách dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="219"/>
<source>&amp;Replace</source>
<translation type="unfinished">&amp;Nahradit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="222"/>
<source>Alt+R</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="229"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="unfinished">Ponechat barvy nedotknuté</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="232"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">&amp;Zrušit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="235"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished">Alt+Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="244"/>
<source>Preview:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="268"/>
<source>Sample color scheme.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="287"/>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="unfinished">Simulace běžných zrakových vad. Vyberte typ vady.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="294"/>
<source>Vision Defect Type:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="331"/>
<source>C:</source>
<translation type="unfinished">C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="431"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="361"/>
<source>M:</source>
<translation type="unfinished">M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="391"/>
<source>Y:</source>
<translation type="unfinished">Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="421"/>
<source>K:</source>
<translation type="unfinished">K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="827"/>
<source>RGB:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="674"/>
<source>HSV:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="560"/>
<source>R:</source>
<translation type="unfinished">R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="587"/>
<source>G:</source>
<translation type="unfinished">G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="614"/>
<source>B:</source>
<translation type="unfinished">B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="863"/>
<source>CMYK:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="746"/>
<source>H:</source>
<translation type="unfinished">H:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="773"/>
<source>S:</source>
<translation type="unfinished">S:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="800"/>
<source>V:</source>
<translation type="unfinished">V:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="907"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">Dokument</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ChTable</name>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="80"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="obsolete">Náhled uvidíte, pokud stisknete a uvolníte pravé tlačítko myši. Klávesa Insert vloží do výběru znak a Delete smaže naposledy vložený</translation>
<translation>Náhled uvidíte, pokud stisknete a uvolníte pravé tlačítko myši. Klávesa Insert vloží do výběru znak a Delete smaže naposledy vložený</translation>
</message>
</context>
<context>
7224,25 → 5684,25
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="719"/>
<source>Select Character:</source>
<translation type="obsolete">Vybrat znak:</translation>
<translation>Vybrat znak:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.ui" line="112"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="282"/>
<source>Font:</source>
<translation>Písmo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.ui" line="135"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="291"/>
<source>Character Class:</source>
<translation>Třída znaků:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.ui" line="214"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="346"/>
<source>&amp;Insert</source>
<translation>&amp;Vložit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.ui" line="224"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="348"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>Vy&amp;mazat</translation>
</message>
7249,155 → 5709,155
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="350"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
<translation>&amp;Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.ui" line="211"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="355"/>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation>Vložit znak na pozici kurzoru v textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.ui" line="221"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="356"/>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation>Smazat aktuální výběr(y).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="250"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="508"/>
<source>Full Character Set</source>
<translation>Plná znaková sada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="255"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="513"/>
<source>Basic Latin</source>
<translation>Základní latinka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="261"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="519"/>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation>Latin-1 doplňky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="267"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="525"/>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation>Rozšířená latinka A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="273"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="531"/>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation>Rozšířená latinka B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="279"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="537"/>
<source>General Punctuation</source>
<translation>Obecná interpunkce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="285"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="543"/>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation>Horní a dolní indexy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="291"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="549"/>
<source>Currency Symbols</source>
<translation>Měny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="297"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="555"/>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation>Symboly dopisu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="303"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="561"/>
<source>Number Forms</source>
<translation>Číselné formy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="309"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="567"/>
<source>Arrows</source>
<translation>Šipky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="315"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="573"/>
<source>Mathematical Operators</source>
<translation>Matematické operátory</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="321"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="579"/>
<source>Box Drawing</source>
<translation>Kreslení boxů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="327"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="585"/>
<source>Block Elements</source>
<translation>Blokové elementy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="333"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="591"/>
<source>Geometric Shapes</source>
<translation>Geometrické útvary</translation>
<translation>Geometrické tvary</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="339"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="597"/>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation>Různé symboly</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="345"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="603"/>
<source>Dingbats</source>
<translation>Blbinky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="351"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="609"/>
<source>Small Form Variants</source>
<translation>Varianty minuskulí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="357"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="615"/>
<source>Ligatures</source>
<translation>Ligatury</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="363"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="621"/>
<source>Specials</source>
<translation>Speciální znaky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="369"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="627"/>
<source>Greek</source>
<translation>Řečtina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="375"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="633"/>
<source>Greek Extended</source>
<translation>Rozšířená řečtina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="381"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="639"/>
<source>Cyrillic</source>
<translation>Azbuka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="387"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="645"/>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation>Azbuka - doplňky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="393"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="651"/>
<source>Arabic</source>
<translation>Arabské</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="399"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="657"/>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation>Arabské rozšířené A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="405"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="663"/>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation>Arabské rozšířené B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="411"/>
<location filename="../charselect.cpp" line="669"/>
<source>Hebrew</source>
<translation>Hebrejské</translation>
</message>
7404,119 → 5864,38
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="325"/>
<source>&amp;Insert Code:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Vložit kód:</translation>
<translation>&amp;Vložit kód:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="357"/>
<source>Close this dialog and return to text editing</source>
<translation type="obsolete">Zavřít tento dialog a vrátit se k úpravě textu</translation>
<translation>Zavřít tento dialog a vrátit se k úpravě textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="358"/>
<source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
<translation type="obsolete">Zadejte přímo čtyřčíselnou hodnotu Unicode</translation>
<translation>Zadejte přímo čtyřčíselnou hodnotu Unicode</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="38"/>
<source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="584"/>
<source>Choose a filename to open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="644"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="611"/>
<source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="625"/>
<source>Choose a filename to save under</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="645"/>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="653"/>
<source>Empty the Palette?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.cpp" line="654"/>
<source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.ui" line="13"/>
<source>Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.ui" line="19"/>
<source>Quick Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.ui" line="30"/>
<source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.ui" line="88"/>
<source>Enhanced Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.ui" line="164"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="unfinished">Náhled uvidíte, pokud stisknete a uvolníte pravé tlačítko myši. Klávesa Insert vloží do výběru znak a Delete smaže naposledy vložený</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharStyleComboBox</name>
<message>
<location filename="../spalette.cpp" line="118"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Bez stylu</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharTableView</name>
<message>
<location filename="../chartableview.cpp" line="22"/>
<source>Delete</source>
<translation type="unfinished">Smazat</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CheckDocument</name>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="834"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="242"/>
<source>Glyphs missing</source>
<translation>Chybí znak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="835"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="243"/>
<source>Text overflow</source>
<translation>Text přetéká</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="836"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="244"/>
<source>Object is not on a Page</source>
<translation>Objekt není na straně</translation>
<translation>Objekt není na stránce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="837"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="245"/>
<source>Missing Image</source>
<translation>Chybí obrázek</translation>
</message>
7523,118 → 5902,78
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="246"/>
<source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
<translation type="obsolete">Obrázek má nižší DPI než %1 DPI</translation>
<translation>Obrázek má nižší DPI než %1 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="840"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="247"/>
<source>Object has transparency</source>
<translation>Objek onsahuje průhlednost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="841"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="248"/>
<source>Object is a PDF Annotation or Field</source>
<translation>Objekt je PDF anotace nebo formulář</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="842"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="249"/>
<source>Object is a placed PDF</source>
<translation>Objekt je umístěné PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="250"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="253"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="254"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="257"/>
<source>No Problems found</source>
<translation>Nenalezeny žádné problémy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="630"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="547"/>
<source>Page </source>
<translation>Strana</translation>
<translation>Stránka </translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="798"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="687"/>
<source>Free Objects</source>
<translation>Volné objekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="804"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="693"/>
<source>Problems found</source>
<translation>Nalezeny problémy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="824"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="706"/>
<source>Preflight Verifier</source>
<translation>Předtisková kontrola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="826"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="707"/>
<source>Items</source>
<translation>Onjekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="827"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="708"/>
<source>Problems</source>
<translation>Problémy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="830"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="710"/>
<source>Current Profile:</source>
<translation>Aktuální profil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="831"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="711"/>
<source>&amp;Ignore Errors</source>
<translation>&amp;Ignorovat chyby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="844"/>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="250"/>
<source>Annotation uses a non TrueType font</source>
<translation>Anotace používá ne-TrueType písmo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="255"/>
<source>OK</source>
<translation type="unfinished">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="276"/>
<source>Transparency used</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="279"/>
<source>Blendmode used</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="286"/>
<source>Layer &quot;%1&quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="832"/>
<source>Check again</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="838"/>
<source>Image resolution below %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="839"/>
<source>Image resolution above %1 DPI, currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../checkDocument.cpp" line="843"/>
<source>Image is GIF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ChooseStyles</name>
7641,23 → 5980,23
<message>
<location filename="../editformats.cpp" line="89"/>
<source>Choose Styles</source>
<translation type="obsolete">Vybrat styly</translation>
<translation>Vybrat styly</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editformats.cpp" line="94"/>
<source>Available Styles</source>
<translation type="obsolete">Dostupné styly</translation>
<translation>Dostupné styly</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CollectForOutput</name>
<message>
<location filename="../collect4output.cpp" line="53"/>
<location filename="../collect4output.cpp" line="52"/>
<source>Choose a Directory</source>
<translation>Vybrat adresář</translation>
</message>
<message>
<location filename="../collect4output.cpp" line="69"/>
<location filename="../collect4output.cpp" line="68"/>
<source>Collecting...</source>
<translation>Provádím export...</translation>
</message>
7664,10 → 6003,10
<message>
<location filename="../collect4output.cpp" line="72"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Varování</translation>
<translation>Varování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../collect4output.cpp" line="74"/>
<location filename="../collect4output.cpp" line="72"/>
<source>Cannot collect all files for output for file:
%1</source>
<translation>Nelze exportovat všechny soubory:
7674,7 → 6013,7
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../collect4output.cpp" line="88"/>
<location filename="../collect4output.cpp" line="80"/>
<source>Cannot collect the file:
%1</source>
<translation> Nelze exportovat soubor:
7684,107 → 6023,107
<context>
<name>ColorManager</name>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="53"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="246"/>
<source>Colors</source>
<translation>Barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="79"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="266"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="81"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="268"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="83"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="270"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>Ú&amp;pravy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="87"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="274"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>&amp;Duplikovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="90"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="277"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Smazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="95"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="282"/>
<source>&amp;Remove Unused</source>
<translation>&amp;Odstranit nepoužité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="102"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="289"/>
<source>Color Sets</source>
<translation>Množiny barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="108"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="296"/>
<source>Current Color Set:</source>
<translation>Aktuálí množina barev:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="139"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="336"/>
<source>&amp;Save Color Set</source>
<translation>&amp;Uložit množinu barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="158"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="356"/>
<source>Choose a color set to load</source>
<translation>Nahrát množinu barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="159"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="357"/>
<source>Save the current color set</source>
<translation>Uložit aktuální množinu barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="164"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="362"/>
<source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
<translation>Odstranit nepoužité barvy z aktuální množiny barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="166"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="364"/>
<source>Import colors to the current set from an existing document</source>
<translation>Importovat do současné množiny barvy z jiného dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="167"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="365"/>
<source>Create a new color within the current set</source>
<translation>Vytvořit novou barvu v aktuální množině</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="168"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="366"/>
<source>Edit the currently selected color</source>
<translation>Upravit zvolenou barvu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="169"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="367"/>
<source>Make a copy of the currently selected color</source>
<translation>Vytvořit kopii vybrané barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="170"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="368"/>
<source>Delete the currently selected color</source>
<translation>Smazat vybranou barvu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="171"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="369"/>
<source>Make the current colorset the default color set</source>
<translation>Nastavit aktuální množinu barev jako implicitní</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="189"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="386"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Jméno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="189"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="386"/>
<source>Choose a Name</source>
<translation>Vybrat jméno</translation>
</message>
7791,157 → 6130,133
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="564"/>
<source>Open</source>
<translation type="obsolete">Otevřít</translation>
<translation>Otevřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="562"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Všechny soubory (*)</translation>
<translation>Dokumenty (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="564"/>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.scd);;Všechny soubory (*)</translation>
<translation>Dokumenty (*.sla *.scd);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="584"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="599"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation>Kopie %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="595"/>
<location filename="../colorm.cpp" line="609"/>
<source>New Color</source>
<translation>Nová barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="172"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected.What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. Registration colors will have a registration mark next to the color. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../colorm.cpp" line="370"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color many not be able to be printed exactly as displayed on screen. Spot colors are indicated by a red circle. Registration colors will have a registration mark next to the color. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation>Pokud je správa barev povolená, varovný trojúhelník upozorňuje, že je barva zřejmě mimo barevný rozsah vybraného barevného profilu současné tiskárny. To znamená, že barva pravděpodobně nebude vytištěna tak, jak je zobrazena na obrazovce. Přímé barvy jsou označeny červeným kolečkem. Registrační barvy jsou označeny značkou. Další tipy ohledně varování v souvislosti s barevným rozsahem naleznete v online nápovědě v sekci Správa barev.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="435"/>
<source>Import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="435"/>
<source>Documents (%1);;Other Files (%2);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="552"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Informace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../colorm.cpp" line="552"/>
<source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import.
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
This prevents importing colors from some files.
See the Edit Colors section of the documentation for more details.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ColorWheel</name>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="139"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="116"/>
<source>Monochromatic</source>
<translation>Monochromatické</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="140"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="117"/>
<source>Analogous</source>
<translation>Analogické</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="224"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="183"/>
<source>Complementary</source>
<translation>Komplementární</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="142"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="119"/>
<source>Split Complementary</source>
<translation>Dělené komplementární</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="143"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="120"/>
<source>Triadic</source>
<translation>Triadické</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="144"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="121"/>
<source>Tetradic (Double Complementary)</source>
<translation>Tetradické (zdvojené komplementární)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="44"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="157"/>
<source>Base Color</source>
<translation>Základní barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="206"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="167"/>
<source>Monochromatic Light</source>
<translation>Monochromatické světlé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="209"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="168"/>
<source>Monochromatic Dark</source>
<translation>Monochromatické tmavé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="216"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="175"/>
<source>1st. Analogous</source>
<translation>První analogická</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="217"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="176"/>
<source>2nd. Analogous</source>
<translation>Druhá analogická</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="231"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="190"/>
<source>1st. Split</source>
<translation>První dělená</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="232"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="191"/>
<source>2nd. Split</source>
<translation>Druhá dělená</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="233"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="192"/>
<source>3rd. Split</source>
<translation>Třetí dělená</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="234"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="193"/>
<source>4th. Split</source>
<translation>Čtvrtá dělená</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="241"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="200"/>
<source>1st. Triadic</source>
<translation>První triadická</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="242"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="201"/>
<source>2nd. Triadic</source>
<translation>Druhá triadická</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="249"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="208"/>
<source>1st. Tetradic (base opposite)</source>
<translation>První tetradická (opak základní)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="250"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="209"/>
<source>2nd. Tetradic (angle)</source>
<translation>Druhá tetradická (úhel)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="251"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="210"/>
<source>3rd. Tetradic (angle opposite)</source>
<translation>Třetí tetradická (opačný úhel)</translation>
</message>
7951,223 → 6266,223
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="179"/>
<source>Normal Vision</source>
<translation type="obsolete">Normální vidění</translation>
<translation>Normální vidění</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="183"/>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation type="obsolete">Barvoslepost</translation>
<translation>Barvoslepost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="228"/>
<source>Vision Defect:</source>
<translation type="obsolete">Porucha vidění:</translation>
<translation>Porucha vidění:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="229"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation type="obsolete">Kruhový výběr barev</translation>
<translation>Kruhová paleta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="230"/>
<source>Color</source>
<translation type="obsolete">Barva</translation>
<translation>Barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="231"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Jméno</translation>
<translation>Jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="232"/>
<source>C</source>
<translation type="obsolete">C</translation>
<translation>C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="233"/>
<source>M</source>
<translation type="obsolete">M</translation>
<translation>M</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="234"/>
<source>Y</source>
<translation type="obsolete">Y</translation>
<translation>Y</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="235"/>
<source>K</source>
<translation type="obsolete">K</translation>
<translation>K</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="237"/>
<source>Select Method:</source>
<translation type="obsolete">Vyberte metodu:</translation>
<translation>Vyberte metodu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="238"/>
<source>Angle (0 - 90 degrees):</source>
<translation type="obsolete">Úhel (0-90 stupňů):</translation>
<translation>Úhel (0-90 stupňů):</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="239"/>
<source>&amp;Merge Colors</source>
<translation type="obsolete">&amp;Sloučit barvy</translation>
<translation>&amp;Sloučit barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="240"/>
<source>&amp;Replace Colors</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zaměnit barvy</translation>
<translation>&amp;Zaměnit barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="243"/>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation type="obsolete">Sloučit vytvořené barvy s barvami dokumentu</translation>
<translation>Sloučit vytvořené barvy s barvami dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="244"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="obsolete">Zaměnit vytvořené barvy v barvách dokumentu</translation>
<translation>Zaměnit vytvořené barvy v barvách dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="245"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="obsolete">Ponechat barvy nedotknuté</translation>
<translation>Ponechat barvy nedotknuté</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="328"/>
<source>Merging colors</source>
<translation type="obsolete">Slučování barev</translation>
<translation>Slučování barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="334"/>
<source>Error: </source>
<translation type="obsolete">Chyba:</translation>
<translation>Chyba:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="343"/>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation type="obsolete">Spouštění správce barev.</translation>
<translation>Spouštění správce barev.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="346"/>
<source>Color Merging</source>
<translation type="obsolete">Slučování barev</translation>
<translation>Slučování barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="96"/>
<source>Cr&amp;eate color...</source>
<translation type="obsolete">Vy&amp;tvořit barvu...</translation>
<translation>Vy&amp;tvořit barvu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="98"/>
<source>&amp;Import existing color...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importovat existující barvu...</translation>
<translation>&amp;Importovat existující barvu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="100"/>
<source>&amp;Merge colors</source>
<translation type="obsolete">&amp;Sloučit barvy</translation>
<translation>&amp;Sloučit barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="101"/>
<source>&amp;Replace colors</source>
<translation type="obsolete">Z&amp;aměnit barvy</translation>
<translation>Z&amp;aměnit barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="102"/>
<source>E&amp;xit</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
<translation>&amp;Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="103"/>
<source>C&amp;olor</source>
<translation type="obsolete">&amp;Barva</translation>
<translation>&amp;Barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="246"/>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Rozdíl mezi vybranou a počítanou hodnotou. Více informací naleznete v dokumentaci.</translation>
<translation>Rozdíl mezi vybranou a počítanou hodnotou. Více informací naleznete v dokumentaci.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="247"/>
<source>Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode.</source>
<translation type="obsolete">Klikněte kolečkem pro získání základní barvy. Jedná se o odstín v režimu HSV.</translation>
<translation>Klikněte kolečkem pro získání základní barvy. Jedná se o odstín v režimu HSV.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="248"/>
<source>Sample color scheme</source>
<translation type="obsolete">Ukázkové barevné schéma</translation>
<translation>Ukázkové barevné schéma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="249"/>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Vyberte jednu z metod pro vytvoření barevného schématu. Více informací naleznete v dokumentaci.</translation>
<translation>Vyberte jednu z metod pro vytvoření barevného schématu. Více informací naleznete v dokumentaci.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="250"/>
<source>Colors of your chosen color scheme</source>
<translation type="obsolete">Barvy vybraného barevného schématu</translation>
<translation>Barvy vybraného barevného schématu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="251"/>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="obsolete">Simulace běžných zrakových vad. Vyberte typ vady.</translation>
<translation>Simulace běžných zrakových vad. Vyberte typ vady.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="429"/>
<source>New Color</source>
<translation type="obsolete">Nová barva</translation>
<translation>Nová barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="459"/>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation type="obsolete">Není možné nalézt požadovanou barvu. Pravděpodobně jste vybrali černou, šedou nebo bílou. Tuto barvu není možné zpracovat.</translation>
<translation>Není možné nalézt požadovanou barvu. Pravděpodobně jste vybrali černou, šedou nebo bílou. Tuto barvu není možné zpracovat.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="97"/>
<source>C&amp;olor Components...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Barevné komponenty...</translation>
<translation>&amp;Barevné komponenty...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="180"/>
<source>Protanopia (Red)</source>
<translation type="obsolete">Barvoslepost (červená)</translation>
<translation>Barvoslepost (červená)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="181"/>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<translation type="obsolete">Barvoslepost (zelená)</translation>
<translation>Barvoslepost (zelená)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="182"/>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<translation type="obsolete">Barvoslepost (modrá)</translation>
<translation>Barvoslepost (modrá)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="334"/>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation type="obsolete">Barva %1 už existuje!</translation>
<translation>Barva %1 už existuje!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwdialog.cpp" line="339"/>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation type="obsolete">Barva %1 přidána.</translation>
<translation>Barva %1 přidána.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ColorWheelPlugin</name>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="47"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="50"/>
<source>&amp;Color Wheel...</source>
<translation>&amp;Barevný kruh...</translation>
<translation>&amp;Kruhová paleta...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="64"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="66"/>
<source>Color setting helper</source>
<translation>Pomocník pro nastavení barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="65"/>
<location filename="../plugins/colorwheel/colorwheel.cpp" line="67"/>
<source>Color selector with color theory included.</source>
<translation>Výběr barev s naukou o barvách.</translation>
</message>
8175,59 → 6490,59
<context>
<name>CommonStrings</name>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="222"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="154"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation>&amp;Aplikovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="225"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="157"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation>&amp;Zrušit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="232"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="163"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="235"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="166"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Uložit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="238"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="169"/>
<source>Warning</source>
<translation>Varování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="229"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="160"/>
<source>None</source>
<comment>color name</comment>
<translation>Žádný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="263"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="172"/>
<source>Custom</source>
<comment>CommonStrings, custom page size</comment>
<translation>Vlastní</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="269"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="178"/>
<source>Single Page</source>
<translation>Jedna strana</translation>
<translation>Jedna stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="270"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="179"/>
<source>Double Sided</source>
<translation>Dvojstrany</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="271"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="180"/>
<source>3-Fold</source>
<translation>3 složení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="272"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="181"/>
<source>4-Fold</source>
<translation>4 složení</translation>
</message>
8234,945 → 6549,306
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="188"/>
<source>Left Page</source>
<translation type="obsolete">Levá strana</translation>
<translation>Levá stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="189"/>
<source>Middle</source>
<translation type="obsolete">Střední</translation>
<translation>Střední</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="190"/>
<source>Middle Left</source>
<translation type="obsolete">Střední levá</translation>
<translation>Střední levá</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="191"/>
<source>Middle Right</source>
<translation type="obsolete">Střední pravá</translation>
<translation>Střední pravá</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="192"/>
<source>Right Page</source>
<translation type="obsolete">Pravá strana</translation>
<translation>Pravá stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="195"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normální</translation>
<translation>Normální</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="197"/>
<source>Normal Left</source>
<translation type="obsolete">Normální vlevo</translation>
<translation>Normální vlevo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="199"/>
<source>Normal Middle</source>
<translation type="obsolete">Normální na střed</translation>
<translation>Normální na střed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="201"/>
<source>Normal Right</source>
<translation type="obsolete">Normální vpravo</translation>
<translation>Normální vpravo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="300"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="209"/>
<source>Monday</source>
<translation>Pondělí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="301"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="210"/>
<source>Tuesday</source>
<translation>Úterý</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="302"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="211"/>
<source>Wednesday</source>
<translation>Středa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="303"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="212"/>
<source>Thursday</source>
<translation>Čtvrtek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="304"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="213"/>
<source>Friday</source>
<translation>Pátek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="305"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="214"/>
<source>Saturday</source>
<translation>Sobota</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="306"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="215"/>
<source>Sunday</source>
<translation>Neděle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="307"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="216"/>
<source>January</source>
<translation>Leden</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="308"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="217"/>
<source>February</source>
<translation>Únor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="309"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="218"/>
<source>March</source>
<translation>Březen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="310"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="219"/>
<source>April</source>
<translation>Duben</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="311"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="220"/>
<source>May</source>
<translation>Květen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="312"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="221"/>
<source>June</source>
<translation>Červen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="313"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="222"/>
<source>July</source>
<translation>Červenec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="314"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="223"/>
<source>August</source>
<translation>Srpen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="315"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="224"/>
<source>September</source>
<translation>Září</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="316"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="225"/>
<source>October</source>
<translation>Říjen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="317"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="226"/>
<source>November</source>
<translation>Listopad</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="318"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="227"/>
<source>December</source>
<translation>Prosinec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="350"/>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="230"/>
<source>PostScript</source>
<translation>PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="228"/>
<source>None</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="240"/>
<source>Yes</source>
<translation type="unfinished">Ano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="241"/>
<source>No</source>
<translation type="unfinished">Ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="242"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="243"/>
<source>&amp;No</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="245"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Textový rám</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="246"/>
<source>Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="247"/>
<source>Line</source>
<translation type="unfinished">Čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="248"/>
<source>Polygon</source>
<translation type="unfinished">Mnohoúhelník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="249"/>
<source>Polyline</source>
<translation type="unfinished">Lomená čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="250"/>
<source>Text on a Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="251"/>
<source>LaTeX Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="252"/>
<source>Multiple</source>
<comment>Multiple frame types</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="253"/>
<source>PDF Push Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="254"/>
<source>PDF Text Field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="255"/>
<source>PDF Check Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="256"/>
<source>PDF Combo Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="257"/>
<source>PDF List Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="258"/>
<source>PDF Text Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="259"/>
<source>PDF Link Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="279"/>
<source>Left Page</source>
<comment>Left page location</comment>
<translation type="unfinished">Levá strana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="280"/>
<source>Middle</source>
<comment>Middle page location</comment>
<translation type="unfinished">Střední</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="281"/>
<source>Middle Left</source>
<comment>Middle Left page location</comment>
<translation type="unfinished">Střední levá</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="282"/>
<source>Middle Right</source>
<comment>Middle Right page location</comment>
<translation type="unfinished">Střední pravá</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="283"/>
<source>Right Page</source>
<comment>Right page location</comment>
<translation type="unfinished">Pravá strana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="286"/>
<source>Normal</source>
<comment>Default single master page</comment>
<translation type="unfinished">Normální</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="288"/>
<source>Normal Left</source>
<comment>Default left master page</comment>
<translation type="unfinished">Normální vlevo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="290"/>
<source>Normal Middle</source>
<comment>Default middle master page</comment>
<translation type="unfinished">Normální na střed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="292"/>
<source>Normal Right</source>
<comment>Default right master page</comment>
<translation type="unfinished">Normální vpravo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="294"/>
<source>Solid Line</source>
<translation type="unfinished">Plná čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="295"/>
<source>Dashed Line</source>
<translation type="unfinished">Čárkovaná čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="296"/>
<source>Dotted Line</source>
<translation type="unfinished">Tečkovaná čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="297"/>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation type="unfinished">Čerchovaná čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="298"/>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation type="unfinished">Dvojitě čerchovaná čára</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="320"/>
<source>RGB</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="321"/>
<source>CMYK</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="322"/>
<source>Grayscale</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished">Odstíny šedé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="323"/>
<source>Duotone</source>
<comment>Colorspace</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="324"/>
<source>Unknown</source>
<comment>Colorspace (Unknown)</comment>
<translation type="unfinished">Neznámý</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="326"/>
<source>Normal Vision</source>
<comment>Color Blindness - Normal Vision</comment>
<translation type="unfinished">Normální vidění</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="327"/>
<source>Protanopia (Red)</source>
<comment>Color Blindness - Red Color Blind</comment>
<translation type="unfinished">Barvoslepost (červená)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="328"/>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<comment>Color Blindness - Greed Color Blind</comment>
<translation type="unfinished">Barvoslepost (zelená)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="329"/>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<comment>Color Blindness - Blue Color Blind</comment>
<translation type="unfinished">Barvoslepost (modrá)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="330"/>
<source>Full Color Blindness</source>
<comment>Color Blindness - Full Color Blindness</comment>
<translation type="unfinished">Barvoslepost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="332"/>
<source>Custom: </source>
<comment>Custom Tab Fill Option</comment>
<translation type="unfinished">Vlastní: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="334"/>
<source>None</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="335"/>
<source>Left Protruding</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="336"/>
<source>Right Protruding</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="337"/>
<source>Left Hanging Punctuation</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="338"/>
<source>Right Hanging Punctuation</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="339"/>
<source>Default</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="342"/>
<source>Min. Word Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="343"/>
<source>Max. Word Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="346"/>
<source>Min. Glyph Extension</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="347"/>
<source>Max. Glyph Extension</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="357"/>
<source>PostScript Level 1</source>
<translation type="unfinished">PostScript Level 1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="359"/>
<source>PostScript Level 2</source>
<translation type="unfinished">PostScript Level 2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="361"/>
<source>PostScript Level 3</source>
<translation type="unfinished">PostScript Level 3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../commonstrings.cpp" line="363"/>
<source>Windows GDI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ContextMenu</name>
<message>
<location filename="../contextmenu.cpp" line="191"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../contextmenu.cpp" line="379"/>
<source>Paste File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CopyPageToMasterPageBase</name>
<message>
<location filename="../ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
<source>Convert Page to Master Page</source>
<translation type="unfinished">Převést stranu na vzorovou stranu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
<source>Name:</source>
<translation type="unfinished">Název:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
<source>Copy Applied Master Page Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CopyPageToMasterPageDialog</name>
<message>
<location filename="../ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="18"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation type="unfinished">Nová vzorová strana %1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Cpalette</name>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="943"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="568"/>
<source>Normal</source>
<translation>Normální</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="931"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="569"/>
<source>Horizontal Gradient</source>
<translation>Vodorovný přechod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="932"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="570"/>
<source>Vertical Gradient</source>
<translation>Svislý přechod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="933"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="571"/>
<source>Diagonal Gradient</source>
<translation>Úhlopříčný přechod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="934"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="572"/>
<source>Cross Diagonal Gradient</source>
<translation>Obrácený úhlopříčný přechod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="935"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="573"/>
<source>Radial Gradient</source>
<translation>Kruhový přechod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="921"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="559"/>
<source>Opacity:</source>
<translation>Neprůsvitnost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="904"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="554"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="920"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="558"/>
<source>Shade:</source>
<translation>Stín:</translation>
<translation>Odstín:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="961"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="578"/>
<source>Edit Line Color Properties</source>
<translation>Upravit barvu čáry</translation>
<translation>Upravit vlastnosti barvy linek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="962"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="579"/>
<source>Edit Fill Color Properties</source>
<translation>Barva výplně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="963"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="580"/>
<source>Saturation of color</source>
<translation>Sytost barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="964"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="581"/>
<source>Normal or gradient fill method</source>
<translation>Normální výplň nebo přechody</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="965"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="582"/>
<source>Set the transparency for the color selected</source>
<translation>Nastavení průhlednosti vybrané barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="936"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="574"/>
<source>Free linear Gradient</source>
<translation>Volný lineární gradient</translation>
<translation>Volný lineární přechod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="937"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="575"/>
<source>Free radial Gradient</source>
<translation>Volný radiální gradient</translation>
<translation>Volný kruhový gradient</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="922"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="560"/>
<source>X1:</source>
<translation>X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="923"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="561"/>
<source>Y1:</source>
<translation>Y1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="899"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="549"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="924"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="562"/>
<source>X2:</source>
<translation>X2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="925"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="563"/>
<source>Y2:</source>
<translation>Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="926"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="564"/>
<source>Move Vector</source>
<translation>Přesunout vektor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="966"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="583"/>
<source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
<translation>Začátek vektoru přesuňte pomocí stisknutého levého tlačítka myši, konec vektoru pomocí pravého stisknutého tlačítka</translation>
<translation>Začátek přechodového vektoru přesuňte pomocí stisknutého levého tlačítka myši, konec vektoru pomocí pravého stisknutého tlačítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="959"/>
<source>Display only used Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="938"/>
<source>Pattern</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="907"/>
<source>Offsets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="908"/>
<source>X:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="910"/>
<source>Y:</source>
<translation type="unfinished">Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="912"/>
<source>Scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="913"/>
<source>X-Scale:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="915"/>
<source>Y-Scale:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="917"/>
<source>Rotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="918"/>
<source>Angle</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="940"/>
<source>Transparency Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="941"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation type="unfinished">Režim směšování:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="944"/>
<source>Darken</source>
<translation type="unfinished">Ztmavit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="945"/>
<source>Lighten</source>
<translation type="unfinished">Zesvětlit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="946"/>
<source>Multiply</source>
<translation type="unfinished">Násobit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="947"/>
<source>Screen</source>
<translation type="unfinished">Obrazovka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="948"/>
<source>Overlay</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="949"/>
<source>Hard Light</source>
<translation type="unfinished">Studené světlo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="950"/>
<source>Soft Light</source>
<translation type="unfinished">Teplé světlo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="951"/>
<source>Difference</source>
<translation type="unfinished">Rozdíl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="952"/>
<source>Exclusion</source>
<translation type="unfinished">Exkluze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="953"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="954"/>
<source>Color Burn</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="955"/>
<source>Hue</source>
<translation type="unfinished">Odstín</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="956"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished">Sytost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="957"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cpalette.cpp" line="958"/>
<source>Luminosity</source>
<translation type="unfinished">Světlost</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CreateRange</name>
<message>
<location filename="../ui/createrange.ui" line="13"/>
<source>Create Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/createrange.ui" line="54"/>
<source>Number of Pages in Document:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/createrange.ui" line="64"/>
<source>Doc Page Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/createrange.ui" line="112"/>
<source>Basic Range Selection</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/createrange.ui" line="136"/>
<source>Range of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/createrange.ui" line="160"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation type="unfinished">&amp;Smazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/createrange.ui" line="163"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/createrange.ui" line="186"/>
<source>Move &amp;Down</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/createrange.ui" line="189"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/createrange.ui" line="196"/>
<source>Move &amp;Up</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/createrange.ui" line="199"/>
<source>Alt+U</source>
<translation type="unfinished">Alt+K</translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/createrange.ui" line="218"/>
<source>Add a Range of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/createrange.ui" line="242"/>
<source>Consecutive Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/createrange.ui" line="252"/>
<source>Even Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/createrange.ui" line="259"/>
<source>From:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/createrange.ui" line="291"/>
<source>To:</source>
<translation type="unfinished">po:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/createrange.ui" line="334"/>
<source>&amp;Add To Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/createrange.ui" line="337"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/createrange.ui" line="362"/>
<source>Odd Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/createrange.ui" line="372"/>
<source>Comma Separated List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/createrange.ui" line="383"/>
<source>Advanced Reordering</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/createrange.ui" line="439"/>
<source>Page Order</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/createrange.ui" line="449"/>
<source>Sample Page Order:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/createrange.ui" line="478"/>
<source>Page Group Size:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/createrange.ui" line="525"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/createrange.ui" line="528"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="unfinished">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/createrange.ui" line="535"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished">&amp;Zrušit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../ui/createrange.ui" line="538"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished">Alt+Z</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CsvDialog</name>
<message>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="27"/>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="16"/>
<source>CSV Importer Options</source>
<translation>Nastavení importu CSV</translation>
<translation>Volby CSV importu </translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="37"/>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="22"/>
<source>Field delimiter:</source>
<translation>Oddělovač položek:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="89"/>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="66"/>
<source>(TAB)</source>
<translation>(TAB)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="35"/>
<source>Value delimiter:</source>
<translation>Oddělovač hodnot:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="68"/>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="47"/>
<source>First row is a header</source>
<translation>První řádek je hlavička</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="53"/>
<source>OK</source>
<translation>OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="56"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Zrušit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="59"/>
<location filename="../plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="40"/>
<source>None</source>
<comment>delimiter</comment>
<translation>Žádný</translation>
9181,42 → 6857,42
<context>
<name>CupsOptions</name>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="52"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="43"/>
<source>Printer Options</source>
<translation>Možnosti tiskárny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="63"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="194"/>
<source>Option</source>
<translation>Volba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="64"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="195"/>
<source>Value</source>
<translation>Hodnota</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="143"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="129"/>
<source>Page Set</source>
<translation>Nastavení strany</translation>
<translation>Nastavení stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="147"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="133"/>
<source>All Pages</source>
<translation>Všechny strany</translation>
<translation>Všechny stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="141"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="127"/>
<source>Even Pages only</source>
<translation>Pouze sudé strany</translation>
<translation>Pouze sudé stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="142"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="128"/>
<source>Odd Pages only</source>
<translation>Pouze liché strany</translation>
<translation>Pouze liché stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="160"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="146"/>
<source>Mirror</source>
<translation>Zrcadlo</translation>
</message>
9223,103 → 6899,53
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="150"/>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Ne</translation>
<translation>Ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="144"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Ano</translation>
<translation>Ano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="177"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="163"/>
<source>Orientation</source>
<translation>Orientace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="181"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="167"/>
<source>Portrait</source>
<translation>Na výšku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="175"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="161"/>
<source>Landscape</source>
<translation>Na šířku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="197"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="183"/>
<source>N-Up Printing</source>
<translation>N-Up tisk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="201"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="187"/>
<source>Page per Sheet</source>
<translation>Strana na arch</translation>
<translation>Stránka na list</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="196"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="182"/>
<source>Pages per Sheet</source>
<translation>Stran na arch</translation>
<translation>Stránky na list</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="224"/>
<location filename="../cupsoptions.cpp" line="215"/>
<source>This panel displays various CUPS options when printing. The exact parameters available will depend on your printer driver. You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About. Look for the listings: C-C-T These equate to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support. Missing library support is indicated by a *</source>
<translation>Tento panel zobrazuje volby CUPS při tisku. Přesné dostupné parametry zavisí na ovladači vaší tiskárny. Podporu pro CUPS si můžete ověřit v nabídce Nápověda &gt; O Scribusu. Hledejte výpis C-C-T, což znamená C=CUPS, C=littlecms a T=TIFF. Chybějící knihovna je označena hvězdičkou *</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CurveWidget</name>
<message>
<location filename="../curvewidget.cpp" line="414"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Otevřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../curvewidget.cpp" line="449"/>
<source>Curve Files (*.scu);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../curvewidget.cpp" line="449"/>
<source>Save as</source>
<translation type="unfinished">Uložit jako</translation>
</message>
<message>
<location filename="../curvewidget.cpp" line="483"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation type="unfinished">Nelze uložit soubor:
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../curvewidget.cpp" line="509"/>
<source>Inverts the curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../curvewidget.cpp" line="510"/>
<source>Resets the curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../curvewidget.cpp" line="511"/>
<source>Switches between linear and cubic interpolation of the curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../curvewidget.cpp" line="512"/>
<source>Loads a curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../curvewidget.cpp" line="513"/>
<source>Saves this curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CustomFDialog</name>
<message>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="343"/>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="301"/>
<source>Encoding:</source>
<translation>Kódování:</translation>
</message>
9327,29 → 6953,19
<location filename="../customfdialog.cpp" line="347"/>
<source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
<translation type="obsolete">Přesunutí do adresáře dokumentů.
<translation>Přesunutí do adresáře dokumentů.
Lze uvést v Nastavení.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="323"/>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="281"/>
<source>&amp;Compress File</source>
<translation>&amp;Komprimovaný soubor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="302"/>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="263"/>
<source>&amp;Include Fonts</source>
<translation>Včetně &amp;písem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="274"/>
<source>Show Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../customfdialog.cpp" line="304"/>
<source>&amp;Include Color Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CwSetColor</name>
9356,106 → 6972,93
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="185"/>
<source>Set Color Components</source>
<translation type="obsolete">Nastavit barevné složky</translation>
<translation>Nastavit barevné složky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="186"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="187"/>
<source>RGB</source>
<translation type="obsolete">RGB</translation>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="188"/>
<source>HSV</source>
<translation type="obsolete">HSV</translation>
<translation>HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="189"/>
<source>H:</source>
<translation type="obsolete">H:</translation>
<translation>H:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="190"/>
<source>S:</source>
<translation type="obsolete">S:</translation>
<translation>S:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="191"/>
<source>V:</source>
<translation type="obsolete">V:</translation>
<translation>V:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="192"/>
<source>R:</source>
<translation type="obsolete">R:</translation>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="193"/>
<source>G:</source>
<translation type="obsolete">G:</translation>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="194"/>
<source>B:</source>
<translation type="obsolete">B:</translation>
<translation>B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="195"/>
<source>C:</source>
<translation type="obsolete">C:</translation>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="196"/>
<source>M:</source>
<translation type="obsolete">M:</translation>
<translation>M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="197"/>
<source>Y:</source>
<translation type="obsolete">Y:</translation>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="198"/>
<source>K:</source>
<translation type="obsolete">K:</translation>
<translation>K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="199"/>
<source>Set &amp;RGB</source>
<translation type="obsolete">Nastavit &amp;RGB</translation>
<translation>Nastavit &amp;RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="200"/>
<source>Set C&amp;MYK</source>
<translation type="obsolete">Nastavit &amp;CMYK</translation>
<translation>Nastavit &amp;CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/colorwheel/cwsetcolor.cpp" line="201"/>
<source>Set &amp;HSV</source>
<translation type="obsolete">Nastavit &amp;HSV</translation>
<translation>Nastavit &amp;HSV</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DashEditor</name>
<message>
<location filename="../dasheditor.cpp" line="363"/>
<source>Value:</source>
<translation type="unfinished">Hodnota:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../dasheditor.cpp" line="364"/>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DeferredTask</name>
<message>
<location filename="../deferredtask.cpp" line="83"/>
<location filename="../deferredtask.cpp" line="82"/>
<source>Cancelled by user</source>
<translation>Zrušeno uživatelem</translation>
</message>
9463,17 → 7066,17
<context>
<name>DelColor</name>
<message>
<location filename="../dcolor.cpp" line="28"/>
<location filename="../dcolor.cpp" line="31"/>
<source>Delete Color</source>
<translation>Smazat barvu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../dcolor.cpp" line="36"/>
<location filename="../dcolor.cpp" line="37"/>
<source>Delete Color:</source>
<translation>Smazat barvu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../dcolor.cpp" line="45"/>
<location filename="../dcolor.cpp" line="46"/>
<source>Replace With:</source>
<translation>Nehradit čím:</translation>
</message>
9481,17 → 7084,17
<context>
<name>DelPages</name>
<message>
<location filename="../delpages.cpp" line="17"/>
<location filename="../delpages.cpp" line="30"/>
<source>Delete Pages</source>
<translation>Smazat strany</translation>
<translation>Smazat stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../delpages.cpp" line="34"/>
<location filename="../delpages.cpp" line="42"/>
<source>to:</source>
<translation>po:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../delpages.cpp" line="26"/>
<location filename="../delpages.cpp" line="36"/>
<source>Delete From:</source>
<translation>Smazat od:</translation>
</message>
9501,33 → 7104,33
<message>
<location filename="../editformats.cpp" line="30"/>
<source>Delete Style</source>
<translation type="obsolete">Smazat styl</translation>
<translation>Smazat styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editformats.cpp" line="36"/>
<source>Delete Style:</source>
<translation type="obsolete">Smazat styl:</translation>
<translation>Smazat styl:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editformats.cpp" line="40"/>
<source>Replace With:</source>
<translation type="obsolete">Nehradit čím:</translation>
<translation>Nehradit čím:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editformats.cpp" line="43"/>
<source>No Style</source>
<translation type="obsolete">Bez stylu</translation>
<translation>Bez stylu</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DocIm</name>
<message>
<location filename="../plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="171"/>
<location filename="../plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="173"/>
<source>Importing failed</source>
<translation>Chyba importu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="172"/>
<location filename="../plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="174"/>
<source>Importing Word document failed
%1</source>
<translation>Chyba importu Word souboru
9537,167 → 7140,167
<context>
<name>DocInfos</name>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="30"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="26"/>
<source>Document Information</source>
<translation>Informace o dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="39"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="35"/>
<source>&amp;Title:</source>
<translation>&amp;Název:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="46"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="41"/>
<source>&amp;Author:</source>
<translation>&amp;Autor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="53"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="47"/>
<source>&amp;Keywords:</source>
<translation>&amp;Klíčová slova:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="61"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="54"/>
<source>Descri&amp;ption:</source>
<translation>&amp;Popis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="74"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="66"/>
<source>P&amp;ublisher:</source>
<translation>&amp;Vydavatel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="81"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="72"/>
<source>&amp;Contributors:</source>
<translation>Př&amp;ispěvatelé:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="89"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="79"/>
<source>Dat&amp;e:</source>
<translation>&amp;Datum:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="96"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="85"/>
<source>T&amp;ype:</source>
<translation>&amp;Typ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="103"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="91"/>
<source>F&amp;ormat:</source>
<translation>&amp;Formát:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="110"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="97"/>
<source>Identi&amp;fier:</source>
<translation>Identi&amp;fikátor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="117"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="103"/>
<source>&amp;Source:</source>
<translation>&amp;Zdroj:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="124"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="109"/>
<source>&amp;Language:</source>
<translation>&amp;Jazyk:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="131"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="115"/>
<source>&amp;Relation:</source>
<translation>&amp;Odkaz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="138"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="121"/>
<source>Co&amp;verage:</source>
<translation>O&amp;blast:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="145"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="127"/>
<source>Ri&amp;ghts:</source>
<translation>P&amp;ráva:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="153"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="134"/>
<source>Further &amp;Information</source>
<translation>Da&amp;lší informace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="163"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="143"/>
<source>A person or organisation responsible for making the document available</source>
<translation>Osoba nebo organizace, která dokument zveřejňuje, publikuje nebo vydává</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="164"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="144"/>
<source>A person or organisation responsible for making contributions to the content of the document</source>
<translation>Osoby nebo organizace, které přispěly k obsahu dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="165"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="145"/>
<source>A date associated with an event in the life cycle of the document, in YYYY-MM-DD format, as per ISO 8601</source>
<translation>Datum přiřazené k události v životním cyklu dokumentu. Použijte RRRR-MM-DD formát podle ISO 8601</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="166"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="146"/>
<source>The nature or genre of the content of the document, eg. categories, functions, genres, etc</source>
<translation>Povaha dokumentu. Např. kategorie, finkce atd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="168"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="148"/>
<source>An unambiguous reference to the document within a given context such as ISBN or URI</source>
<translation>Jednoznačný odkaz na dokument. Např. ISBN nebo URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="169"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="149"/>
<source>A reference to a document from which the present document is derived, eg. ISBN or URI</source>
<translation>Odkaz na dokument, ze kterého tento vychází. Např. ISBN nebo URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="171"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="151"/>
<source>A reference to a related document, possibly using a formal identifier such as a ISBN or URI</source>
<translation>Odkaz na související dokument např. ISBN nebo URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="172"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="152"/>
<source>The extent or scope of the content of the document, possibly including location, time and jurisdiction ranges</source>
<translation>Rozšířený rámec obsahu dokumentu - oblast působnosti, datum anebo soudní pravomoc atd</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="173"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="153"/>
<source>Information about rights held in and over the document, eg. copyright, patent or trademark</source>
<translation>Informace o autorských právech, licencích apod. Např. copyright, patenty nebo obchodní značka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="152"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="133"/>
<source>Documen&amp;t</source>
<translation>Dokumen&amp;t</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="159"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="139"/>
<source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation>Osoba nebo organizace primárně odpovědná za obsah dokumentu. Toto pole může být vloženo do dokumentu Scribus jako odkaz, stejně tak do PDF jako metadata</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="160"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="140"/>
<source>A name given to the document. This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation>Název dokumentu. Toto pole může být vloženo do dokumentu Scribus jako odkaz, stejně tak do PDF jako metadata</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="161"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="141"/>
<source>An account of the content of the document. This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
<translation>Popis obsahu dokumentu. Jedná se stručné shrnutí nebo abstrakt dokumentu. Je vloženo do PDF při exportu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="162"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="142"/>
<source>The topic of the content of the document. This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
<translation>Námět obsahu dokumentu. Toto pole obsahuje klíčová slova, která si přejete vložit do PDF kvůli vyhledávání a indexování PDF souborů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="167"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="147"/>
<source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting. RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
<translation>Fyzická nebo digitální prezentace dokumentu. Neuškodí typ média nebo rozměry. Praktické jsou zde také RFC2045, RFC2046 jako MIME typy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docinfo.cpp" line="170"/>
<location filename="../docinfo.cpp" line="150"/>
<source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
<translation>Jazyk obsahu dokumentu, obvykle kód jazyka podle ISO-639 doplněný pomlčkou a kódem země podle ISO-3166, např. en-GB, fr-CH, cs-CZ</translation>
</message>
9705,110 → 7308,55
<context>
<name>DocSections</name>
<message>
<location filename="../docsections.cpp" line="72"/>
<location filename="../docsections.cpp" line="58"/>
<source>Add a page numbering section to the document. The new section will be added after the currently selected section.</source>
<translation>Přidat do dokumentu sekci s číslováním stran. Nová sekce bude přidána za aktuálně vybranou sekci.</translation>
<translation>Přidat do dokumentu sekci s číslováním stránek. Nová sekce bude přidána za aktuálně vybranou sekci.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.cpp" line="73"/>
<location filename="../docsections.cpp" line="59"/>
<source>Delete the currently selected section.</source>
<translation>Odstranit aktuálně vybranou sekci.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.cpp" line="87"/>
<location filename="../docsections.cpp" line="73"/>
<source>1, 2, 3, ...</source>
<translation>1, 2, 3, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.cpp" line="87"/>
<location filename="../docsections.cpp" line="73"/>
<source>i, ii, iii, ...</source>
<translation>i, ii, iii, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.cpp" line="87"/>
<location filename="../docsections.cpp" line="73"/>
<source>I, II, III, ...</source>
<translation>I, II, III, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.cpp" line="87"/>
<location filename="../docsections.cpp" line="73"/>
<source>a, b, c, ...</source>
<translation>a, b, c, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.cpp" line="87"/>
<location filename="../docsections.cpp" line="73"/>
<source>A, B, C, ...</source>
<translation>A, B, C, ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.cpp" line="79"/>
<location filename="../docsections.cpp" line="65"/>
<source>&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; Optional name for section eg. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Shown:&lt;/b&gt; Select to show the page numbers in this section if there is one or more text frames setup to do so.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;From:&lt;/b&gt; The page index for this section to start at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;To:&lt;/b&gt; The page index for this section to stop at.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Style:&lt;/b&gt; Select the page number style to be used.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; The index within the Style&apos;s range to star at. Eg. If Start=2 and Style=a,b,c, ..., the numbers will begin at b. For the first section in the document this replaces the older First Page Number in the new file window.</source>
<translation>&lt;b&gt;Název:&lt;/b&gt; Volitelný název pro sekci, např. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Zobrazeno:&lt;/b&gt;Vyberte, pokud chcete v této sekci zobrazit čísla stran a pokud je v sekci alespoň jeden textový rámec.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Od:&lt;/b&gt; Index strany, od které se má začít.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Do:&lt;/b&gt; Index strany, u které se má skončit.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Styl:&lt;/b&gt; Vyberte styl pro číslování stran.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; Index v rámci rozmezí stylu, kde se má začít, např. pokud je Start=2 a Style=a,b,c ...,potom budou čísla začínat u &quot;b&quot;. U první sekce v dokumentu to nahradí původní první číslo strany v novém okně souboru. (fixme).</translation>
<translation>&lt;b&gt;Název:&lt;/b&gt; Volitelný název pro sekci, např. Index&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Zobrazeno:&lt;/b&gt;Vyberte, pokud chcete v této sekci zobrazit čísla stránek a pokud je v sekci alespoň jeden textový rámec.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Od:&lt;/b&gt; Index stránky, od které se má začít.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Do:&lt;/b&gt; Index stránky, u které se má skončit.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Styl:&lt;/b&gt; Vyberte styl pro číslování stránek.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Start:&lt;/b&gt; Index v rámci rozmezí stylu, kde se má začít, např. pokud je Start=2 a Style=a,b,c ...,potom budou čísla začínat u &quot;b&quot;. U první sekce v dokumentu to nahradí původní první číslo strany v novém okně souboru. (fixme).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.cpp" line="201"/>
<location filename="../docsections.cpp" line="183"/>
<source>Page Number Out Of Bounds</source>
<translation>Číslo strany je mimo použitelnou oblast</translation>
<translation>Číslo stránky je mimo použitelnou oblast</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.cpp" line="201"/>
<location filename="../docsections.cpp" line="183"/>
<source>The value you have entered is outside the range of page numbers in the current document (%1-%2).</source>
<translation>Hodnota, kterou jste zadali, je mimo rozsah stran v současném dokumentu (%1-%2).</translation>
<translation>Hodnota, kterou jste zadali, je mimo rozsah stránek v současném dokumentu (%1-%2).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.ui" line="13"/>
<source>Document Sections</source>
<translation type="unfinished">Sekce dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.ui" line="32"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.ui" line="37"/>
<source>Shown</source>
<translation type="unfinished">Zobrazen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.ui" line="42"/>
<source>From</source>
<translation type="unfinished">Od</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.ui" line="47"/>
<source>To</source>
<translation type="unfinished">po</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.ui" line="52"/>
<source>Style</source>
<translation type="unfinished">Styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.ui" line="57"/>
<source>Start</source>
<translation type="unfinished">Start</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.ui" line="83"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="unfinished">&amp;Připojit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.ui" line="86"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.ui" line="93"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished">&amp;Smazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsections.ui" line="96"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DocSectionsBase</name>
9815,204 → 7363,124
<message>
<location filename="../docsectionsbase.ui" line="16"/>
<source>Document Sections</source>
<translation type="obsolete">Sekce dokumentu</translation>
<translation>Sekce dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsectionsbase.ui" line="39"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Jméno</translation>
<translation>Jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsectionsbase.ui" line="55"/>
<source>From</source>
<translation type="obsolete">Od</translation>
<translation>Od</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsectionsbase.ui" line="63"/>
<source>To</source>
<translation type="obsolete">po</translation>
<translation>po</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsectionsbase.ui" line="71"/>
<source>Style</source>
<translation type="obsolete">Styl</translation>
<translation>Styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsectionsbase.ui" line="79"/>
<source>Start</source>
<translation type="obsolete">Start</translation>
<translation>Start</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsectionsbase.ui" line="125"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Připojit</translation>
<translation>&amp;Připojit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsectionsbase.ui" line="128"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+V</translation>
<translation>Alt+V</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsectionsbase.ui" line="136"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Smazat</translation>
<translation>&amp;Smazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsectionsbase.ui" line="139"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
<translation>Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docsectionsbase.ui" line="47"/>
<source>Shown</source>
<translation type="obsolete">Zobrazen</translation>
<translation>Zobrazeno</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DocumentItemAttributes</name>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="16"/>
<source>Relates To</source>
<translation>Vztahuje se k</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="16"/>
<source>Is Parent Of</source>
<translation>Je rodičem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="16"/>
<source>Is Child Of</source>
<translation>Je potomkem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="18"/>
<source>Text Frames</source>
<translation>Textové rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="18"/>
<source>Image Frames</source>
<translation>Obrázkové rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="20"/>
<source>Boolean</source>
<translation>Ano-ne</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="20"/>
<source>Integer</source>
<translation>Číslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="20"/>
<source>String</source>
<translation>Řetězec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="17"/>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="16"/>
<source>None</source>
<comment>relationship</comment>
<translation>Žádný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="19"/>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="18"/>
<source>None</source>
<comment>auto add</comment>
<translation>Nic</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="20"/>
<source>None</source>
<comment>types</comment>
<translation>Žádné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="21"/>
<location filename="../docitemattrprefs.cpp" line="20"/>
<source>Real Number</source>
<translation>Reálné číslo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.ui" line="13"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.ui" line="26"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.ui" line="31"/>
<source>Type</source>
<translation type="unfinished">Typ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.ui" line="36"/>
<source>Value</source>
<translation type="unfinished">Hodnota</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.ui" line="41"/>
<source>Parameter</source>
<translation type="unfinished">Parametr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.ui" line="46"/>
<source>Relationship</source>
<translation type="unfinished">Vztah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.ui" line="51"/>
<source>Relationship To</source>
<translation type="unfinished">Vztah k</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.ui" line="56"/>
<source>Auto Add To</source>
<translation type="unfinished">Automaticky přidat k</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.ui" line="82"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="unfinished">&amp;Připojit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.ui" line="85"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.ui" line="92"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="unfinished">&amp;Kopírovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.ui" line="95"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished">Alt+Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.ui" line="102"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished">&amp;Smazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.ui" line="105"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.ui" line="112"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefs.ui" line="115"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>DocumentItemAttributesBase</name>
10019,82 → 7487,82
<message>
<location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="30"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation type="obsolete">Vlastnosti položek dokumentu</translation>
<translation>Vlastnosti položek dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="47"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Jméno</translation>
<translation>Jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="52"/>
<source>Type</source>
<translation type="obsolete">Typ</translation>
<translation>Typ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="57"/>
<source>Value</source>
<translation type="obsolete">Hodnota</translation>
<translation>Hodnota</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="62"/>
<source>Parameter</source>
<translation type="obsolete">Parametr</translation>
<translation>Parametr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="67"/>
<source>Relationship</source>
<translation type="obsolete">Vztah</translation>
<translation>Vztah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="72"/>
<source>Relationship To</source>
<translation type="obsolete">Vztah k</translation>
<translation>Vztah k</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="77"/>
<source>Auto Add To</source>
<translation type="obsolete">Automaticky přidat k</translation>
<translation>Automaticky přidat k</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="120"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Připojit</translation>
<translation>&amp;Připojit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="123"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+V</translation>
<translation>Alt+V</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="131"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="obsolete">&amp;Kopírovat</translation>
<translation>&amp;Kopírovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="134"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+Z</translation>
<translation>Alt+Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="142"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Smazat</translation>
<translation>&amp;Smazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="145"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
<translation>Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="153"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="obsolete">&amp;Vymazat</translation>
<translation>&amp;Vymazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../docitemattrprefsbase.ui" line="156"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+N</translation>
<translation>Alt+N</translation>
</message>
</context>
<context>
10102,47 → 7570,47
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="44"/>
<source>Setup Printer</source>
<translation type="obsolete">Nastavit tiskárnu</translation>
<translation>Nastavit tiskárnu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="556"/>
<source>File</source>
<translation type="obsolete">Soubor</translation>
<translation>Soubor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="194"/>
<source>Options</source>
<translation type="obsolete">Možnosti</translation>
<translation>Volby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="464"/>
<source>All</source>
<translation type="obsolete">Všechny</translation>
<translation>Všechny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="501"/>
<source>Save as</source>
<translation type="obsolete">Uložit jako</translation>
<translation>Uložit jako</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="178"/>
<source>Cyan</source>
<translation type="obsolete">Azurová (Cyan)</translation>
<translation>Tyrkysová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="178"/>
<source>Magenta</source>
<translation type="obsolete">Purpurová (Magenta)</translation>
<translation>Purpurová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="178"/>
<source>Yellow</source>
<translation type="obsolete">Žlutá (Yellow)</translation>
<translation>Žlutá (Yellow)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="180"/>
<source>Black</source>
<translation type="obsolete">Černá (Black)</translation>
<translation>Černá (Black)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="275"/>
10149,187 → 7617,212
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
<translation type="obsolete">Vložte čárkou oddělený seznam položek, kde
položka může být *, t.j. všechny strany, 1-5,
t.j. interval, nebo jediné číslo strany.</translation>
<translation>Vložte čárkou oddělený seznam položek, kde
položka může být *, t.j. všechny stránky, 1-5,
t.j. interval, nebo jediné číslo stránky.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="51"/>
<source>Print Destination</source>
<translation type="obsolete">Tisk do</translation>
<translation>Tisk do</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="95"/>
<source>&amp;Options...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Možnosti...</translation>
<translation>&amp;Volby...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="107"/>
<source>&amp;File:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Soubor:</translation>
<translation>&amp;Soubor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="112"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Změnit...</translation>
<translation>&amp;Změnit...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="119"/>
<source>A&amp;lternative Printer Command</source>
<translation type="obsolete">A&amp;lternativní příkaz tisku</translation>
<translation>A&amp;lternativní příkaz tisku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="128"/>
<source>Co&amp;mmand:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Příkaz:</translation>
<translation>&amp;Příkaz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="135"/>
<source>Range</source>
<translation type="obsolete">Interval</translation>
<translation>Interval</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="141"/>
<source>Print &amp;All</source>
<translation type="obsolete">Tisknout &amp;vše</translation>
<translation>Tisknout &amp;vše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="515"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation type="obsolete">Ti&amp;sknout aktuální stranu</translation>
<translation>Ti&amp;sknout aktuální stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="145"/>
<source>Print &amp;Range</source>
<translation type="obsolete">T&amp;isknout interval</translation>
<translation>T&amp;isknout interval</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="157"/>
<source>N&amp;umber of Copies:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Počet kopií:</translation>
<translation>&amp;Počet kopií:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="252"/>
<source>&amp;Print</source>
<translation type="obsolete">&amp;Tisk</translation>
<translation>&amp;Tisk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="462"/>
<source>Print Normal</source>
<translation type="obsolete">Tisknout normálně</translation>
<translation>Tisknout normálně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="167"/>
<source>Print Separations</source>
<translation type="obsolete">Tisknout separace
</translation>
<translation>Tisknout separace
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="171"/>
<source>Print in Color if Available</source>
<translation type="obsolete">Tisknout barevně, pokud lze</translation>
<translation>Tisknout barevně, pokud lze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="172"/>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation type="obsolete">Tisknout v odstínech šedé</translation>
<translation>Tisknout v odstínech šedé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="189"/>
<source>PostScript Level 1</source>
<translation type="obsolete">PostScript Level 1</translation>
<translation>PostScript Level 1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="190"/>
<source>PostScript Level 2</source>
<translation type="obsolete">PostScript Level 2</translation>
<translation>PostScript Level 2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="191"/>
<source>PostScript Level 3</source>
<translation type="obsolete">PostScript Level 3</translation>
<translation>PostScript Level 3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="198"/>
<source>Page</source>
<translation type="obsolete">Strana</translation>
<translation>Stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="205"/>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Zrcadlit stránku(y) vodorovně</translation>
<translation>Zrcadlit stránky vodorovně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="208"/>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation type="obsolete">Zrcadlit stránky svisle</translation>
<translation>Zrcadlit stránky svisle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="211"/>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="obsolete">Nastavit velikost média</translation>
<translation>Nastavit velikost média</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="217"/>
<source>Color</source>
<translation type="obsolete">Barva</translation>
<translation>Barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="224"/>
<source>Apply Under Color Removal</source>
<translation type="obsolete">Použít během odstranění barvy</translation>
<translation>Použít během odstranění barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="227"/>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation type="obsolete">Konvertovat spot barvy na process</translation>
<translation>Konvertovat spot barvy na process</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="233"/>
<source>Apply ICC Profiles</source>
<translation type="obsolete">Použít ICC profily</translation>
<translation>Použít ICC profily</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="238"/>
<source>Advanced Options</source>
<translation type="obsolete">Pokročilé možnosti</translation>
<translation>Pokročilé volby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="247"/>
<source>Preview...</source>
<translation type="obsolete">Náhled...</translation>
<translation>Náhled...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="277"/>
<source>Sets the PostScript Level.
Setting to Level 1 or 2 can create huge files</source>
<translation type="obsolete">Nastaví úroveň PostScriptu.
<translation>Nastaví úroveň PostScriptu.
Nastavení na Level 1 nebo 2 způsobí vytváření velkých souborů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="501"/>
<source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Soubory PostScriptu (*.ps);;Všechny soubory (*)</translation>
<translation>Soubory PostScriptu (*.ps);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="276"/>
<source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options</source>
<translation type="obsolete">Použít alternativní tiskový program, např. kprinter nebo gtklp, který nabízí další možnosti při tisku</translation>
<translation>Použít alternativní tiskový program, např. kprinter nebo gtklp, který nabízí další možnosti při tisku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="278"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis.UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation>Způsob, jak odstranit některé odstíny šedé, které jsou tvořeny tyrkysovou, žlutou a purpurovou, a použít místo nich černou. UCR nejvíce ovlivní části obrázků, které jsou neutrální, a/nebo tmavé tóny, které se blíží šedé. Použitím lze vylepšit tisk některých obrázků, ovšem je třeba vše vyzkoušet a otestovat v konkrétních případech. UCR snižuje riziko přesycení v případě CMY inkoustů.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="279"/>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation>Povolí převod přímých barev na kompozitní. Pokud neplánujete tisk přímých barev na komerční tiskárně, je zřejmě lepší nechat tuto volbu povolenou.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="282"/>
<source>Allows you to embed ICC profiles in the print stream when color management is enabled</source>
<translation>Umožní vložit do tiskového proudu ICC profily, pokud je povolena správa barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="284"/>
<source>This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</source>
<translation>Povolí výluční nastavení velikosti média v PostScriptu. Nedoporučuje se, pokud to nevyžaduje vaše tiskárna.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="213"/>
<source>Clip to Page Margins</source>
<translation>Zmenšit na okraje stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="448"/>
<source>Failed to retrieve printer settings</source>
<translation type="obsolete">Není možné získat nastavení tiskárny</translation>
<translation>Není možné získat nastavení tiskárny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../druck.cpp" line="272"/>
<source>Do not show objects outside the margins on the printed page</source>
<translation type="obsolete">Nezobrazovat na tištěné straně objekty přesahující okraje</translation>
<translation>Nezobrazovat na tištěné stránce objekty přesahující okraje</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EPSPlug</name>
<message>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="506"/>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="352"/>
<source>Importing File:
%1
failed!</source>
10338,12 → 7831,12
se nepodařil!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="507"/>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="353"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Kritická chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="862"/>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="606"/>
<source>Error</source>
<translation>Chyba</translation>
</message>
10350,33 → 7843,23
<message>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="54"/>
<source>Importing PostScript</source>
<translation type="obsolete">Importuji PostScript</translation>
<translation>Importuji PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="77"/>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="57"/>
<source>Analyzing PostScript:</source>
<translation>Analyzuji PostScript:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="512"/>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="358"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>Vytvářím objekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="861"/>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="605"/>
<source>Converting of %1 images failed!</source>
<translation>Konverze %1 obrázků selhala!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="74"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/psimport/importps.cpp" line="732"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EditStyle</name>
10383,557 → 7866,456
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="39"/>
<source>Edit Style</source>
<translation type="obsolete">Upravit styl</translation>
<translation>Upravit styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="72"/>
<source>Character</source>
<translation type="obsolete">Znak</translation>
<translation>Znak</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="264"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete">pt</translation>
<translation>pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="366"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation type="obsolete">Řádkování</translation>
<translation>Řádkování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="353"/>
<source>Name of your paragraph style</source>
<translation type="obsolete">Jméno stylu odstavce</translation>
<translation>Jméno stylu odstavce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="354"/>
<source>Font of selected text or object</source>
<translation type="obsolete">Písmo vybraného textu nebo objektu</translation>
<translation>Písmo vybraného textu nebo objektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="355"/>
<source>Font Size</source>
<translation type="obsolete">Velikost písma</translation>
<translation>Velikost písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="356"/>
<source>Color of text fill</source>
<translation type="obsolete">Barva výplně písma</translation>
<translation>Barva výplně písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="357"/>
<source>Color of text stroke</source>
<translation type="obsolete">Barva obrysu písma</translation>
<translation>Barva tahu textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="359"/>
<source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
<translation type="obsolete">Určuje celkovou výšku iniciál počtem řádků</translation>
<translation>Určuje celkovou výšku iniciál počtem řádků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="362"/>
<source>Spacing above the paragraph</source>
<translation type="obsolete">Horní odsazení odstavce</translation>
<translation>Horní odsazení odstavce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="363"/>
<source>Spacing below the paragraph</source>
<translation type="obsolete">Dolní odsazení odstavce</translation>
<translation>Dolní odsazení odstavce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="292"/>
<source>Tabulators and Indentation</source>
<translation type="obsolete">Tabelátory a odsazení</translation>
<translation>Tabelátory a odsazení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="59"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Jméno:</translation>
<translation>&amp;Jméno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="260"/>
<source>&amp;Lines:</source>
<translation type="obsolete">Čá&amp;ry:</translation>
<translation>&amp;Linky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="231"/>
<source> %</source>
<translation type="obsolete"> %</translation>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="192"/>
<source>Distances</source>
<translation type="obsolete">Vzdálenosti</translation>
<translation>Vzdálenosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="201"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation type="obsolete">Pevné řádkování</translation>
<translation>Pevné řádkování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="202"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation type="obsolete">Automatické řádkování</translation>
<translation>Automatické řádkování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="203"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation type="obsolete">Zarovnat k pomocné mřížce</translation>
<translation>Zarovnat k pomocné mřížce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="249"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation type="obsolete">Iniciály</translation>
<translation>Iniciály</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="266"/>
<source>Distance from Text:</source>
<translation type="obsolete">Vzdálenost od textu:</translation>
<translation>Vzdálenost od textu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="316"/>
<source>Preview of the Paragraph Style</source>
<translation type="obsolete">Náhled odstavcového stylu</translation>
<translation>Náhled odstavcového stylu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="360"/>
<source>Determines the gap between the DropCaps and the Text</source>
<translation type="obsolete">Určuje odstup mezi iniciálou a textem</translation>
<translation>Určuje mezeru mezi iniciálou a textem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="368"/>
<source>Toggles sample text of this paragraph style</source>
<translation type="obsolete">Přepíná ukázkový text tohoto odstavcového stylu</translation>
<translation>Přepíná ukázkový text tohoto odstavcového stylu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="501"/>
<source>Name of the style is not unique</source>
<translation type="obsolete">Jméno stylu není jedinečné</translation>
<translation>Jméno stylu není jedinečné</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="320"/>
<source>Background</source>
<translation type="obsolete">Pozadí</translation>
<translation>Pozadí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="352"/>
<source>Select for easier reading of light coloured text styles</source>
<translation type="obsolete">Vyberte pro snazší čtení lehce barevných textových stylů</translation>
<translation>Vyberte pro snazší čtení lehce barevných textových stylů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="364"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation type="obsolete">Manuální nastavení prokládání textu</translation>
<translation>Manuální nastavení prokládání textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="365"/>
<source>Offset to baseline of characters</source>
<translation type="obsolete">Vzdálenost k účaří znaků</translation>
<translation>Vzdálenost k účaří znaků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="367"/>
<source>Click and hold down to select the line spacing mode.</source>
<translation type="obsolete">Stiskněte a držte tlačítko pro výběr řádkování.</translation>
<translation>Stiskněte a držte tlačítko pro výběr řádkování.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../edit1format.cpp" line="441"/>
<source>Auto</source>
<translation type="obsolete">Auto</translation>
<translation>Auto</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>EditToolBar</name>
<message>
<location filename="../ui/edittoolbar.cpp" line="29"/>
<source>Edit</source>
<translation type="unfinished">Upravit</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Editor</name>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="30"/>
<location filename="../editor.cpp" line="23"/>
<source>Editor</source>
<translation>Editor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="36"/>
<location filename="../editor.cpp" line="31"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nový</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="39"/>
<location filename="../editor.cpp" line="32"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Otevřít...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="41"/>
<location filename="../editor.cpp" line="33"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="43"/>
<location filename="../editor.cpp" line="35"/>
<source>&amp;Save and Exit</source>
<translation>&amp;Uložit a skončit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="45"/>
<location filename="../editor.cpp" line="36"/>
<source>&amp;Exit without Saving</source>
<translation>S&amp;končit bez uložení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="47"/>
<location filename="../editor.cpp" line="38"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Zpět</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="50"/>
<location filename="../editor.cpp" line="39"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Vpřed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="52"/>
<location filename="../editor.cpp" line="41"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Vyjmou&amp;t</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="55"/>
<location filename="../editor.cpp" line="42"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopírovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="58"/>
<location filename="../editor.cpp" line="43"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Vložit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="61"/>
<location filename="../editor.cpp" line="44"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Vymazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="63"/>
<location filename="../editor.cpp" line="46"/>
<source>&amp;Get Field Names</source>
<translation>Získat &amp;jména polí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="65"/>
<location filename="../editor.cpp" line="48"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Soubor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="72"/>
<location filename="../editor.cpp" line="49"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>Ú&amp;pravy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="127"/>
<location filename="../editor.cpp" line="86"/>
<source>JavaScripts (*.js);;All Files (*)</source>
<translation>JavaScripty (*.js);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="37"/>
<source>Ctrl+N</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="48"/>
<source>Ctrl+Z</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../editor.cpp" line="53"/>
<source>Ctrl+X</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<l