Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 12611 → Rev 12612

/trunk/Scribus/translations/po/scribus.cs_CZ.ts
3,7 → 3,7
<context>
<name>@default</name>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
11,7 → 11,7
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
<translation type="unfinished">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
18,19 → 18,19
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
<translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list
 
Vrátí seznam se jmény všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
otevřen, vrátí seznam implicitních barev.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
37,7 → 37,7
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
<translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool
 
Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
44,19 → 44,19
pokud je dokument vytvořen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
<translation type="unfinished">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí jméno výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
64,7 → 64,7
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
<translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
72,7 → 72,7
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="22"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
79,7 → 79,7
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="obsolete">setRedraw(bool)
<translation type="unfinished">setRedraw(bool)
 
V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
86,7 → 86,7
úrovni skriptu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
97,7 → 97,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
<translation type="unfinished">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vrátí jeho jméno. X, Y, W a H koordináty
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT*).
107,7 → 107,7
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat jméno.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
114,7 → 114,7
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="obsolete">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
<translation type="unfinished">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz
121,19 → 121,19
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="obsolete">messagebarText(&quot;string&quot;)
<translation type="unfinished">messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
144,7 → 144,7
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
<translation type="unfinished">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
244,9 → 244,6
 
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>@default</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
<source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
317,7 → 314,7
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="110"/>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
329,7 → 326,7
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="120"/>
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
341,7 → 338,7
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="132"/>
<source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
356,7 → 353,7
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="159"/>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
374,7 → 371,7
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže písmo neexistuje.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="173"/>
<source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
394,7 → 391,7
Může vyvolat výjimlu ValueError, jestliže je velikost mimo interval.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="186"/>
<source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
412,7 → 409,7
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je velikost mimo rozsah.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="211"/>
<source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
428,7 → 425,7
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže není velikost kladná hodnota.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="223"/>
<source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
444,7 → 441,7
Může vyvolat výjimku ValueError, jetsliže je &quot;nr&quot; menší něž 1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="236"/>
<source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
461,7 → 458,7
Může vyvolat výjimku ValueError, jestliže je &quot;align&quot; nepodporované číslo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="250"/>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
480,7 → 477,7
Může vyvolat výjimku IndexError, jestliže je výběr mimo text rámce.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="261"/>
<source>deleteText([&quot;name&quot;])
 
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
493,7 → 490,7
pak je smazán pouze on. Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="272"/>
<source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
507,7 → 504,7
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="282"/>
<source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
519,7 → 516,7
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="295"/>
<source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
536,7 → 533,7
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="308"/>
<source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
553,7 → 550,7
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla řetězení.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="325"/>
<source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
570,7 → 567,7
Může vyvolat výjimku ScribusException, jestliže jsou porušena pravidla zřetězení.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="338"/>
<source>traceText([&quot;name&quot;])
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
2073,7 → 2070,7
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="382"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="406"/>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
2182,7 → 2179,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
<source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
 
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
2338,18 → 2335,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list
 
Vrátí seznam se jmény všech barev v dokumentu. Jestliže není žádný dokument
otevřen, vrátí seznam implicitních barev.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
2362,20 → 2347,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool
 
Zobrazí &quot;Nový dokument&quot; dialogové okno a vytvoří nový dokument poté, co
uživatel potvrdí nastavení. Nic nevytvoří, jestliže uživatel okno zruší. Vrátí true,
pokud je dokument vytvořen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
 
2453,18 → 2424,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vrátí jméno výplňové barvy objektu &quot;name&quot;.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
<source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
2514,22 → 2473,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Posune objekt &quot;name&quot; relativně o dx a dy vůči aktuální pozici. Vzdálenosti
jsou vyjádřeny v délkových jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT).
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt. Jestliže &quot;name&quot;
patří do nějaké skupiny, je posunuta celá skupina.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
<source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
 
2552,20 → 2495,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="unfinished">setRedraw(bool)
 
V případě false zruší překreslování stránek, jinak povolí. Tato změna přetrvá
i po ukončení skriptu, takže se ujistěte, že zavoláte setRedraw(true) v nejvyšší
úrovni skriptu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
2725,27 → 2654,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Vytvoří nový čtyřúhelník na aktuální stránce a vrátí jeho jméno. X, Y, W a H koordináty
jsou dány ve zvolených měrných jednotkách dokumentu (viz konstanty UNIT*).
&quot;name&quot; musí být unikátní řetězec, protože slouží jako identifikátor. Jestliže není
&quot;name&quot; zadáno, Scribus jméno vytvoří sám.
 
Může vyvolat výjimku NameExistsError, když se pokusíte zduplikovat jméno.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
<source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
 
2760,28 → 2668,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="unfinished">newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.
 
May raise IndexError if the page number is out of range</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
<source>getPageType() -&gt; integer
 
2815,20 → 2701,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="unfinished">setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Nastaví gradient výplně objektu &quot;name&quot; na specifikovaný typ. Specifikace barev
je stejná jako v setFillColor() a setFillShade(). Dostupné gradienty viz
konstanty FILL_&lt;typ&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
<source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
 
2955,21 → 2827,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Vráti velikost písma v bodech rámce &quot;name&quot;. Jestliže je
vybrán nějaký text, vrátí velikost prvního znaku výběru.
Jestliže není &quot;name&quot; uvedeno, použije vybraný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
<source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
2979,7 → 2836,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="146"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2992,7 → 2849,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="341"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="365"/>
<source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
3003,7 → 2860,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="355"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="379"/>
<source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
3014,7 → 2871,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="370"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="394"/>
<source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
3025,18 → 2882,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="unfinished">messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Zapíše řetězec &quot;string&quot; do stavového řádku Scribusu. Text musí být kódován
UTF8 nebo unicode (např. unicode(&quot;text&quot;, &quot;iso-8859-2&quot;)).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="106"/>
<source>scrollDocument(x,y)
 
3088,26 → 2933,48
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="100"/>
<source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
 
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
<source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
 
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="125"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="128"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="289"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2249"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2251"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">Vytvářím objekty</translation>
</message>
3115,107 → 2982,107
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="163"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="304"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Příspěvky od:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="187"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>O &amp;Scribusu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="200"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>&amp;Autoři</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="400"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="214"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Překlady</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="423"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="225"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;Online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="462"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="264"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="149"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="296"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Vývojový tým:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="306"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Oficiální dokumentace:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="310"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Ostatní dokumentace:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="406"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="340"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Webová stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="408"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="342"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Online odkazy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="412"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="346"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Chyby a požadavky na změnu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="416"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="350"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Mailová skupina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="326"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Oficiální překlady a překladatelé:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="328"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Předchozí přispěvatelé:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="53"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="97"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation>O Scribusu %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="410"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="344"/>
<source>Wiki</source>
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="124"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation>%1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="88"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="132"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation>%3-%2-%1 %4 %5</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="182"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation>Ghostscript verze %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="184"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation>Ghostscript není dostupný</translation>
</message>
3225,7 → 3092,7
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Scribus verze %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
<source>Build ID:</source>
<translation>Build ID:</translation>
</message>
3235,95 → 3102,110
<translation type="obsolete">Panel zobrazuje verzi programu, datum vytvoření a použité knihovny. Symboly C-C-T-F znamenají podporu C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. Poslední písmeno uvádí způsob vykreslení C=Cairo nebo A=Libart. Chybějící knihovny jsou zobrazeny jako *. Také je zde uvedena verze Ghostscriptu, kterou Scribus našel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="183"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="298"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="302"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="316"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation>Ikony projektu Tango:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="187"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="300"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation type="unfinished">Verze Scribusu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="314"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="414"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="348"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="426"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="228"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="506"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="643"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="437"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="239"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="248"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="471"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="272"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="472"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="273"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="473"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="274"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="474"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="275"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="276"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="504"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="641"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="308"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="312"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="619"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AboutPlugins</name>
3404,57 → 3286,57
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1233"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1242"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Nový</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1234"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1243"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Otevřít...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1235"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1244"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1236"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1245"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Uložit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1237"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1246"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Uložit j&amp;ako...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1238"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1247"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>Návrat k u&amp;loženému</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1239"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1248"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation>Ad&amp;resář pro výstup...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1240"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1249"/>
<source>Get Text...</source>
<translation>Vložit text...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1241"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1250"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation>&amp;Připojit text...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1242"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1251"/>
<source>Get Image...</source>
<translation>Vložit obrázek...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1245"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1254"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation>Uložit &amp;text...</translation>
</message>
3464,77 → 3346,77
<translation type="obsolete">Uložit stránku jako &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1247"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1256"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation>Uložit jako P&amp;DF...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1248"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1257"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>Na&amp;stavení dokumentu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1250"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1259"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>&amp;Tisk...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1252"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1261"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>&amp;Konec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1254"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1263"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Zpět</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1255"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1264"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Vpřed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1256"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1265"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation>Reži&amp;m hromadných akcí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1257"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1266"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Vyjmou&amp;t</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1260"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1269"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Kopírovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1261"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1270"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Vložit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1264"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1273"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>Vybr&amp;at vše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1266"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1275"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation>&amp;Zrušit výběr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1267"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1276"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation>&amp;Hledat/Nahradit...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1268"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1277"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation>Upravit obrázek...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1270"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation>&amp;Barvy...</translation>
</message>
3549,47 → 3431,47
<translation type="obsolete">Styly l&amp;inek...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1274"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation>&amp;Vzorové stránky...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1249"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1258"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation>N&amp;astavení...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
<source>%1 pt</source>
<translation>%1 pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation>&amp;Jiný...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation>V&amp;levo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation>Na &amp;střed</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation>V&amp;pravo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation>Do &amp;bloku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation>&amp;Vynucené</translation>
</message>
3596,275 → 3478,275
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
<source>&amp;%1 %</source>
<translation>&amp;%1 %</translation>
<translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation>&amp;Normální</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>Po&amp;dtržení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>Podtrhnout &amp;slova</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1301"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>Př&amp;eškrtnuté</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation>&amp;Verzálky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation>&amp;Kapitálky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation>&amp;Horní index</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1305"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation>&amp;Dolní index</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation>&amp;Stín</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation>&amp;Efekty obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation>&amp;Tabelátory...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>&amp;Duplikovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1325"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation>&amp;Vícenásobné duplikování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Smazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>&amp;Seskupit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1328"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation>&amp;Zrušit seskupení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1329"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>Je &amp;zamčeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1330"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>&amp;Velikost je zamčena</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>Přesunout do nej&amp;nižší vrstvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Přesunout do nej&amp;vyšší vrstvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>Přesunout o &amp;vrstvu níž</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>Přesunout o v&amp;rstvu výš</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation>&amp;Poslat do zápisníku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1329"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>Vl&amp;astnosti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>Obrázek je vi&amp;ditelný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1332"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation>&amp;Aktualizovat obrázek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation>Přizpůsobit rámec obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Rozšířené vlastnosti obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation>&amp;Nízké rozlišení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation>N&amp;ormální rozlišení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation>&amp;Plné rozlišení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>Je PDF &amp;záložkou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>Je PDF &amp;anotací</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>Vlast&amp;nosti anotace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>Vlastnosti &amp;pole</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>Upravit &amp;tvar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation>Připojit &amp;text ke křivce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation>&amp;Odpojit text od křivky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation>&amp;Kombinovat mnohoúhelníky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>&amp;Rozdělit mnohoúhelníky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>&amp;Beziérova křivka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>&amp;Obrázkový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation>&amp;Mnohoúhelník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>&amp;Textový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation>&amp;Znak...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<source>Sample Text</source>
<translation>Výplňový text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation>&amp;Vložit...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>&amp;Import...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation>&amp;Smazat...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation>&amp;Kopírovat...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation>&amp;Přesunout...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation>&amp;Použít vzorovou stránku...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation>O&amp;vládání vodítek...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation>Vlastnosti stránky...</translation>
</message>
3874,22 → 3756,22
<translation type="obsolete">&amp;Přizpůsobit oknu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation>&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation>&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation>&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
3899,42 → 3781,42
<translation type="obsolete">M&amp;iniatury</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>Zobrazit o&amp;kraje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>Zobrazit &amp;rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>Zobrazit &amp;obrázky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>Zobrazit &amp;mřížku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>Zobrazit &amp;vodítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>&amp;Zobrazit pomocnou mřížku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation>Zob&amp;razit řetězení textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation>Zobrazit řídicí znaky</translation>
</message>
3944,72 → 3826,72
<translation type="obsolete">Pravítka relativně ke stránce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>M&amp;agnetická mřížka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>&amp;Magnetická vodítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation>&amp;Vlastnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation>&amp;Zápisník</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation>V&amp;rstvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation>&amp;Uspořádat stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Záložky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Vzdálenosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation>&amp;Historie akcí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation>&amp;Předtisková kontrola</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation>&amp;Zarovnat a rozmístit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>&amp;Nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>P&amp;DF nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<source>Select Item</source>
<translation>Vybrat objekt</translation>
</message>
4034,52 → 3916,52
<translation type="obsolete">Linka r&amp;ukou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Otočit prvek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Zvětšit nebo zmenšit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Zvětšit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Zmenšit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation>Upravit obsah rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Upravit text...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation>Propojit textové rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Zrušit propojení textových rámců</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation>&amp;Barevná pipeta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation>Kopírovat vlastnosti objektu</translation>
</message>
4134,112 → 4016,112
<translation type="obsolete">Správa &amp;obrázků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation>&amp;Dělení slov v textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation>Zrušit dělení slov textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>&amp;Generovat obsah</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>&amp;O Scribusu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>O &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>&amp;Tipy pro nástroje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation>Scribus &amp;manuál...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>Smart &amp;Hyphen</source>
<translation>&amp;Chytré dělení textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation>Nedělitelná pomlčka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation>Nedělitelná &amp;mezera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation>Číslo &amp;stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<source>New Line</source>
<translation>Nová linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<source>Frame Break</source>
<translation>Zalomení rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<source>Column Break</source>
<translation>Zalomení sloupce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Copyright</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation>Registrovaná obchodní známka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<source>Trademark</source>
<translation>Obchodní známka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<source>Bullet</source>
<translation>Odrážka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>En dash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>En Dash</source>
<translation>En dash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation>Figure dash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Uvozovky</translation>
</message>
4334,37 → 4216,37
<translation type="obsolete">Asijské pravé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation>Přepnout palety</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation>Přepnout vodítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1251"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1260"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>Náhled pře&amp;d tiskem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1275"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation>&amp;Javaskripty...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation>Převést na vzorovou stránku...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation>&amp;Kaskáda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation>&amp;Dlaždice</translation>
</message>
4374,73 → 4256,73
<translation type="obsolete">O &amp;modulech</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1330"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<source>More Info...</source>
<translation>Více informací...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation>&amp;Tisk povolen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1332"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation>Překlopit &amp;vodorovně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation>Překlopit &amp;svisle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation>Zobrazit pravítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation>&amp;Obrys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<source>Solidus</source>
<translation>Lomítko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Middle Dot</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<source>En Space</source>
<translation>En mezera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<source>Em Space</source>
<translation>Em mezera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<source>Thin Space</source>
<translation>Úzká mezera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<source>Thick Space</source>
<translation>Široká mezera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>Mid Space</source>
<translation>Střední mezera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<source>Hair Space</source>
<translation>Vlasová mezera</translation>
</message>
4465,402 → 4347,415
<translation type="obsolete">Vložit číslo stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<source>ff</source>
<translation>ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<source>fi</source>
<translation>fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<source>fl</source>
<translation>fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<source>ffi</source>
<translation>ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<source>ffl</source>
<translation>ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>ft</source>
<translation>ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<source>st</source>
<translation>st</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1273"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation>S&amp;tyly...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation>&amp;Obrys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation>O&amp;brysy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1262"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1271"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Vložit (&amp;Absolutně)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1263"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1272"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Vymazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation>Zobrazit sloupce textového rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation>&amp;400%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation>&amp;Správa obrázků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1243"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1252"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1246"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1255"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1265"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1274"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1269"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1278"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1271"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1272"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
<source>Patterns...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1328"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
<source>Send to Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<source>&amp;Frame...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation type="unfinished">Apostrof</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation type="unfinished">Přímé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation type="unfinished">Levé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation type="unfinished">Pravé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation type="unfinished">Levé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation type="unfinished">Pravé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation type="unfinished">Jednoduché obrácené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation type="unfinished">Dvojité obrácené</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation type="unfinished">Jednoduché levé Guillemet (francouzské)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation type="unfinished">Jednoduché pravé Guillemet (francouzské)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation type="unfinished">Dvojité levé Guillemet (francouzské)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation type="unfinished">Dvojité pravé Guillemet (framcouzské)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation type="unfinished">Dolní jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation type="unfinished">Dolní dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation type="unfinished">Asijské levé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation type="unfinished">Asijské pravé jednoduché</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation type="unfinished">Asijské levé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation type="unfinished">Asijské pravé dvojité</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AdjustCmsDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>CMS Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AlignDistribute</name>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="35"/>
5076,12 → 4971,12
<translation type="obsolete">&amp;Odemknout vše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="442"/>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="443"/>
<source>Y: %1%2</source>
<translation>Y: %1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="450"/>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="451"/>
<source>X: %1%2</source>
<translation>X: %1%2</translation>
</message>
6109,56 → 6004,95
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="49"/>
<source>Mis-spelling:</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="118"/>
<source>Replacement:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="99"/>
<source>Replacement:</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="278"/>
<source>&amp;Add Word</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="140"/>
<source>Active dictionary: </source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="306"/>
<source>&amp;Change</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="183"/>
<source>Personal
Dictionary</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="351"/>
<source>&amp;Exit</source>
<translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="45"/>
<source>Not in Dictionary:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="212"/>
<source>&amp;Add Word</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="70"/>
<source>Word that was not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="241"/>
<source>&amp;Change</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="125"/>
<source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="266"/>
<source>C&amp;hange All</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="181"/>
<source>Active Dictionary: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="291"/>
<source>&amp;Skip</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="194"/>
<source>The currently active dictionary. Scribus uses aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="310"/>
<source>S&amp;kip All</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="225"/>
<source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="351"/>
<source>&amp;Exit</source>
<translation type="unfinished">&amp;Zavřít</translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="228"/>
<source>&amp;Ignore</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ignorovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="247"/>
<source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="250"/>
<source>I&amp;gnore All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="275"/>
<source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="303"/>
<source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="331"/>
<source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="334"/>
<source>Change A&amp;ll</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="372"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Zavřít</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AspellPluginImpl</name>
6188,35 → 6122,30
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="217"/>
<source>Spell-Checker</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="316"/>
<source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="217"/>
<source>Spell-checking completed.</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="317"/>
<source> by adding it to the session list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="228"/>
<source>Spell-checking done.</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="339"/>
<source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="335"/>
<source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="197"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="336"/>
<source> by adding it to the session list.</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="198"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="358"/>
<source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AutoformButtonGroup</name>
6254,12 → 6183,12
<translation type="obsolete">Čá&amp;rové kódy...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="40"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
<translation>Rozhraní &quot;Pure Postscript Barcode Writer&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="23"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<source>&amp;Barcode...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
6844,30 → 6773,30
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="34"/>
<source>System Profiles</source>
<translation>Systémové profily</translation>
<translation type="obsolete">Systémové profily</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="89"/>
<source>Rendering Intents</source>
<translation>Účel reprodukce (rendering)</translation>
<translation type="obsolete">Účel reprodukce (rendering)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="69"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Perceptuální (fotografická) transformace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="69"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Relativní kolorimetrická transformace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Sytost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Absolutní kolorimetrická transformace</translation>
</message>
6880,7 → 6809,7
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="143"/>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation>Barevný profil, který máte vygenerován nebo dodán od výrobce zařízení.
<translation type="obsolete">Barevný profil, který máte vygenerován nebo dodán od výrobce zařízení.
Tento profil by měl být nastavený na váše prostředí - ne obecný (např. sRGB).</translation>
</message>
<message>
6887,7 → 6816,7
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="144"/>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation>Barevný profil vaší tiskárny, který máte od výrobce.
<translation type="obsolete">Barevný profil vaší tiskárny, který máte od výrobce.
Tento profil by měl být nastavený na váše prostředí - ne obecný (např. sRGB).</translation>
</message>
<message>
6908,13 → 6837,13
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="147"/>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation>Povolit &quot;soft proofing&quot; (nátisk) založený na vybraném profilu tiskárny.</translation>
<translation type="obsolete">Povolit &quot;soft proofing&quot; (nátisk) založený na vybraném profilu tiskárny.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="149"/>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation>Metoda zobrazení těch barev na obrazovce, které mohou být nesprávně vytištěny.
<translation type="obsolete">Metoda zobrazení těch barev na obrazovce, které mohou být nesprávně vytištěny.
Vyžaduje to přesné profily a slouží to pouze jako varování.</translation>
</message>
<message>
6921,13 → 6850,13
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="150"/>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation>Mapování černé barvy ze dvou profilů (blackpoint compensation) je způsob,
<translation type="obsolete">Mapování černé barvy ze dvou profilů (blackpoint compensation) je způsob,
jakým lze zlepšit kontrast fotografií. Doporučeno, jestliže je máte v dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="31"/>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation>&amp;Aktivovat správu barev</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Aktivovat správu barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="73"/>
6937,12 → 6866,12
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="75"/>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation>&amp;Monitor:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Monitor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="83"/>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation>&amp;Tiskárna:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Tiskárna:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../cmsprefs.cpp" line="125"/>
6957,17 → 6886,17
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="113"/>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation>Sim&amp;ulace tisku na obrazovce</translation>
<translation type="obsolete">Sim&amp;ulace tisku na obrazovce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="130"/>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation>Označ netisknutelné barvy (&amp;gamut)</translation>
<translation type="obsolete">Označ netisknutelné barvy (&amp;gamut)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="134"/>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation>Použí&amp;t mapování černé ze dvou profilů</translation>
<translation type="obsolete">Použí&amp;t mapování černé ze dvou profilů</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
6982,156 → 6911,263
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="139"/>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation>Implicitní barevný profil importovaných CMYK onrázků</translation>
<translation type="obsolete">Implicitní barevný profil importovaných CMYK onrázků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="140"/>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation>Implicitní barevný profil importovaných RGB onrázků</translation>
<translation type="obsolete">Implicitní barevný profil importovaných RGB onrázků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="43"/>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<translation>&amp;RGB obrázky:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;RGB obrázky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="51"/>
<source>&amp;CMYK Images:</source>
<translation>&amp;CMYK obrázky:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;CMYK obrázky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="59"/>
<source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="98"/>
<source>Images:</source>
<translation type="obsolete">Obrázky:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CMSPrefsBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="67"/>
<source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="19"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="98"/>
<source>Images:</source>
<translation type="unfinished">Obrázky:</translation>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="40"/>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation type="unfinished">&amp;Aktivovat správu barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="106"/>
<source>Sol&amp;id Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="50"/>
<source>System Profiles</source>
<translation type="unfinished">Systémové profily</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="121"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="74"/>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<translation type="unfinished">&amp;RGB obrázky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="90"/>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation type="unfinished">Implicitní barevný profil importovaných RGB onrázků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="97"/>
<source>&amp;CMYK Images:</source>
<translation type="unfinished">&amp;CMYK obrázky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="113"/>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation type="unfinished">Implicitní barevný profil importovaných CMYK onrázků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="120"/>
<source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="136"/>
<source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="143"/>
<source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="159"/>
<source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="145"/>
<source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="166"/>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Monitor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="182"/>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="unfinished">Barevný profil, který máte vygenerován nebo dodán od výrobce zařízení.
Tento profil by měl být nastavený na váše prostředí - ne obecný (např. sRGB).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="190"/>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Tiskárna:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="206"/>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="unfinished">Barevný profil vaší tiskárny, který máte od výrobce.
Tento profil by měl být nastavený na váše prostředí - ne obecný (např. sRGB).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="220"/>
<source>Rendering Intents</source>
<translation type="unfinished">Účel reprodukce (rendering)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="244"/>
<source>Images:</source>
<translation type="unfinished">Obrázky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="260"/>
<source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="146"/>
<source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="268"/>
<source>Sol&amp;id Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="284"/>
<source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="148"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="298"/>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation type="unfinished">Povolit &quot;soft proofing&quot; (nátisk) založený na vybraném profilu tiskárny.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="302"/>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation type="unfinished">Sim&amp;ulace tisku na obrazovce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="329"/>
<source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="333"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="340"/>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation type="unfinished">Metoda zobrazení těch barev na obrazovce, které mohou být nesprávně vytištěny.
Vyžaduje to přesné profily a slouží to pouze jako varování.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="344"/>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation type="unfinished">Označ netisknutelné barvy (&amp;gamut)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="357"/>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation type="unfinished">Mapování černé barvy ze dvou profilů (blackpoint compensation) je způsob,
jakým lze zlepšit kontrast fotografií. Doporučeno, jestliže je máte v dokumentu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="361"/>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation type="unfinished">Použí&amp;t mapování černé ze dvou profilů</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CMYKChoose</name>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="92"/>
<source>Edit Color</source>
<translation>Upravit barvu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="909"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="910"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="914"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="915"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="767"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="768"/>
<source>Web Safe RGB</source>
<translation>RGB pro web</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="141"/>
<source>New</source>
<translation>Nový</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="157"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="158"/>
<source>Old</source>
<translation>Starý</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="708"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="709"/>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="709"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="710"/>
<source>M:</source>
<translation>M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="710"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="711"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="344"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="345"/>
<source>K:</source>
<translation>K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="441"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="442"/>
<source>Dynamic Color Bars</source>
<translation>Mřížky s dynamickými barvami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="439"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="440"/>
<source>Static Color Bars</source>
<translation>Mřížky se statickými barvami</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="752"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="753"/>
<source>R:</source>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="753"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="754"/>
<source>G:</source>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="754"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="755"/>
<source>B:</source>
<translation>B:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="707"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="708"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
7138,20 → 7174,20
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="195"/>
<source>HSV-Colormap</source>
<translation>HSV-barevná mapa</translation>
<translation type="obsolete">HSV-barevná mapa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="101"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Jméno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="111"/>
<source>Color &amp;Model</source>
<translation>&amp;Barevný model</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="125"/>
<source>Is Spot Color</source>
<translation>Je přímou barvou</translation>
</message>
7161,7 → 7197,7
<translation type="obsolete">Je &quot;registration color&quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="989"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="1006"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation>Nelze vytvořit barvu jménem &quot;%1&quot;.
7178,12 → 7214,12
<translation type="obsolete">Výběrem této volby povolíte tisk na všech arších. Registrační barvy jsou použity pro tiskové značky, ořezové značky a registrační značky. Ty ovšem nebývají použity v samotné kompozici.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="387"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="388"/>
<source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
<translation>Výběrem této volby nastavíte tuto barvu jako přímou barvu, tedy vytvoříte další přímou barvu pro archy nebo separace. Používá se to, když např. logo nebo jiné barvy potřebují přesnou reprezentaci nebo nemohou být replikovány pomocí CMYK inkoustů. Metalické nebo fluorescentní inkousty jsou dobrým příkladem nemožnosti replikace pomocí CMYK inkoustů.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="982"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="999"/>
<source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
<translation>Nelze vytvořit barvu bez názvu
7190,16 → 7226,21
Zadejte prosím název</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="788"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="789"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="998"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="1015"/>
<source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>HSV Color Map</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CWDialog</name>
7450,22 → 7491,22
<translation type="obsolete">Vybrat znak:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="112"/>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="100"/>
<source>Font:</source>
<translation>Písmo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="135"/>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="123"/>
<source>Character Class:</source>
<translation>Třída znaků:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="214"/>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="203"/>
<source>&amp;Insert</source>
<translation>&amp;Vložit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="224"/>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="213"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>Vy&amp;mazat</translation>
</message>
7475,12 → 7516,12
<translation type="obsolete">&amp;Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="211"/>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="200"/>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation>Vložit znak na pozici kurzoru v textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="221"/>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="210"/>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation>Smazat aktuální výběr(y).</translation>
</message>
7650,7 → 7691,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="644"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="648"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Chyba</translation>
</message>
7660,22 → 7701,17
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="625"/>
<source>Choose a filename to save under</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="645"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="649"/>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="653"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="657"/>
<source>Empty the Palette?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="654"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="658"/>
<source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
7702,8 → 7738,19
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="164"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="unfinished">Náhled uvidíte, pokud stisknete a uvolníte pravé tlačítko myši. Klávesa Insert vloží do výběru znak a Delete smaže naposledy vložený</translation>
<translation type="obsolete">Náhled uvidíte, pokud stisknete a uvolníte pravé tlačítko myši. Klávesa Insert vloží do výběru znak a Delete smaže naposledy vložený</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="625"/>
<source>Save Quick Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="152"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharStyleComboBox</name>
8072,11 → 8119,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="321"/>
<source>Import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="330"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Informace</translation>
8090,6 → 8132,11
See the Edit Colors section of the documentation for more details.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="321"/>
<source>Import Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ColorWheel</name>
8965,17 → 9012,17
<context>
<name>ContextMenu</name>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="198"/>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="202"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation type="unfinished">Nastavení náhledu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="408"/>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="413"/>
<source>Paste File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="441"/>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="446"/>
<source>Delete Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
9009,82 → 9056,82
<context>
<name>Cpalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1016"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1018"/>
<source>Normal</source>
<translation>Normální</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1004"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1006"/>
<source>Horizontal Gradient</source>
<translation>Vodorovný přechod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1005"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1007"/>
<source>Vertical Gradient</source>
<translation>Svislý přechod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1008"/>
<source>Diagonal Gradient</source>
<translation>Úhlopříčný přechod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1007"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1009"/>
<source>Cross Diagonal Gradient</source>
<translation>Obrácený úhlopříčný přechod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1008"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1010"/>
<source>Radial Gradient</source>
<translation>Kruhový přechod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="998"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1000"/>
<source>Opacity:</source>
<translation>Neprůsvitnost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="981"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="983"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="997"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="999"/>
<source>Shade:</source>
<translation>Odstín:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1034"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1036"/>
<source>Edit Line Color Properties</source>
<translation>Upravit vlastnosti barvy linek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1035"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1037"/>
<source>Edit Fill Color Properties</source>
<translation>Barva výplně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1036"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1038"/>
<source>Saturation of color</source>
<translation>Sytost barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1037"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1039"/>
<source>Normal or gradient fill method</source>
<translation>Normální výplň nebo přechody</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1038"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1040"/>
<source>Set the transparency for the color selected</source>
<translation>Nastavení průhlednosti vybrané barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1009"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1011"/>
<source>Free linear Gradient</source>
<translation>Volný lineární přechod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1010"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1012"/>
<source>Free radial Gradient</source>
<translation>Volný kruhový gradient</translation>
</message>
9099,7 → 9146,7
<translation type="obsolete">Y1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="980"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="982"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
</message>
9114,152 → 9161,152
<translation type="obsolete">Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="999"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1001"/>
<source>Move Vector</source>
<translation>Přesunout vektor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1039"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1041"/>
<source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
<translation>Začátek přechodového vektoru přesuňte pomocí stisknutého levého tlačítka myši, konec vektoru pomocí pravého stisknutého tlačítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1032"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1034"/>
<source>Display only used Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1013"/>
<source>Pattern</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="984"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="986"/>
<source>Offsets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="985"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="987"/>
<source>X:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="987"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="989"/>
<source>Y:</source>
<translation type="unfinished">Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="989"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="991"/>
<source>Scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="990"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="992"/>
<source>X-Scale:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="992"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="994"/>
<source>Y-Scale:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="994"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="996"/>
<source>Rotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="995"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="997"/>
<source>Angle</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1013"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1015"/>
<source>Transparency Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1014"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1016"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation type="unfinished">Režim směšování:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1017"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1019"/>
<source>Darken</source>
<translation type="unfinished">Ztmavit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1018"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1020"/>
<source>Lighten</source>
<translation type="unfinished">Zesvětlit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1019"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1021"/>
<source>Multiply</source>
<translation type="unfinished">Násobit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1020"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1022"/>
<source>Screen</source>
<translation type="unfinished">Obrazovka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1023"/>
<source>Overlay</source>
<translation type="unfinished">Overlay</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1022"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1024"/>
<source>Hard Light</source>
<translation type="unfinished">Studené světlo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1023"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1025"/>
<source>Soft Light</source>
<translation type="unfinished">Teplé světlo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1024"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1026"/>
<source>Difference</source>
<translation type="unfinished">Rozdíl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1025"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1027"/>
<source>Exclusion</source>
<translation type="unfinished">Exkluze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1026"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1028"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation type="unfinished">Barevný fígl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1027"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1029"/>
<source>Color Burn</source>
<translation type="unfinished">Vypálení barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1028"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1030"/>
<source>Hue</source>
<translation type="unfinished">Odstín</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1029"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1031"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished">Sytost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1030"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1032"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1031"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1033"/>
<source>Luminosity</source>
<translation type="unfinished">Světlost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1040"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1042"/>
<source>Display all colors from the document color list, or only the already used colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11169,12 → 11216,12
<translation>&amp;Všechny stánky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
<source>Change the output directory</source>
<translation>Změnit výstupní adresář</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
<source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
<translation>Výstupní adresář - místo, kde budou uloženy vaše obrázky.
11181,17 → 11228,17
Jména exportovaných souborů budou ve tvaru &apos;jmenodokumentu-cislostranky.typ&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="113"/>
<source>Export only the current page</source>
<translation>Exportovat pouze aktuální stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
<source>Available export formats</source>
<translation>Dostupné exportní formáty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="71"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="73"/>
<source>Choose a Export Directory</source>
<translation>Vyberte adresář</translation>
</message>
11261,12 → 11308,12
<translation type="obsolete">C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="110"/>
<source>Export a range of pages</source>
<translation>Exportovat rozsah stránek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="111"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
11275,12 → 11322,12
t.j. interval, nebo jediné číslo stránky.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="112"/>
<source>Export all pages</source>
<translation>Uložit všechny stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="114"/>
<source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
<translation>Rozlišení obrázků
11289,7 → 11336,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="114"/>
<source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
<translation>Kvalita obrázků - 100% je nejvyšší, 1% nejnižší</translation>
<translation type="obsolete">Kvalita obrázků - 100% je nejvyšší, 1% nejnižší</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="84"/>
11297,7 → 11344,7
<translation>&amp;Velikost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="115"/>
<source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
<translation>Velikost obrázků. 100% beze změny, 200% dvakrát větší atd.</translation>
</message>
11311,6 → 11358,16
<source>Image size in Pixels</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="116"/>
<source>The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
<source>Automatic</source>
<translation type="unfinished">Automaticky</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ExtImageProps</name>
11771,7 → 11828,7
<translation type="obsolete">Přidat zvolené písmo do Styl, Písmo menu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
<source>Leave preview</source>
<comment>font preview</comment>
<translation>Zavřít náhled písem</translation>
11779,10 → 11836,10
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="114"/>
<source>Start searching</source>
<translation>Spustit hledání</translation>
<translation type="obsolete">Spustit hledání</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="113"/>
<source>Size of the selected font</source>
<translation>Velikost zvoleného písma</translation>
</message>
11815,7 → 11872,7
<translation type="obsolete">Zadejte sem text pro rychlé vyhledávání v názvech písem. Hledání ignoruje velikost znaků. Můžete použít běžné divoké masky (*, ?, [...]). Příklady: t* vypíše seznam písem začínajících na t nebo T. *bold* vypíše seznam písem obsahujících v názvu slovo bold, bolder atd.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
<source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11832,63 → 11889,68
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="unfinished">&amp;Hledat</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Hledat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="38"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="unfinished">Alt+H</translation>
<translation type="obsolete">Alt+H</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="45"/>
<source>Show Extended Font Informations</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="90"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="80"/>
<source>&amp;Font Size:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Velikost písma:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="113"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="103"/>
<source>Text</source>
<translation type="unfinished">Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="113"/>
<source>Sample text to display</source>
<translation type="unfinished">Text, který se zobrazí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="130"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="123"/>
<source>Se&amp;t</source>
<translation type="unfinished">Na&amp;stavit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="126"/>
<source>Alt+T</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="140"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
<source>Reset the text</source>
<translation type="unfinished">Obnovit text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="143"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="136"/>
<source>&amp;Default</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="183"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="167"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="unfinished">&amp;Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="186"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="170"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished">Alt+Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
<source>Show Extended Font Information</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="120"/>
<source>Set the preview text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FontPreviewBase</name>
13221,17 → 13283,7
<context>
<name>InsertAFrame</name>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="115"/>
<source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable format from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the simple Story Editor.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="119"/>
<source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="237"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Otevřít</translation>
</message>
13241,160 → 13293,315
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="29"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="37"/>
<source>T&amp;ype</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="61"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="75"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished">&amp;Textový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="68"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="85"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished">&amp;Obrázkový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="97"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="122"/>
<source>&amp;Location</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="109"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="137"/>
<source>Page Placement</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="121"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="152"/>
<source>Current Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="128"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="162"/>
<source>All Pages</source>
<translation type="unfinished">Všechny stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="135"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="172"/>
<source>Range of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="606"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="773"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="178"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="225"/>
<source>Position of Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="190"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="240"/>
<source>Top Left of Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="197"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="250"/>
<source>Top Left of Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="204"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="260"/>
<source>Top Left of Bleed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="211"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="270"/>
<source>Custom Position</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="250"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="309"/>
<source>Y:</source>
<translation type="unfinished">Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="257"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="316"/>
<source>X:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="304"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="379"/>
<source>&amp;Size</source>
<translation type="unfinished">&amp;Velikost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="328"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="409"/>
<source>Same as the Page Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="335"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="419"/>
<source>Same as the Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="342"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="429"/>
<source>Same as the Bleed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="349"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="439"/>
<source>Same as the Imported Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="356"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="449"/>
<source>Custom Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="395"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="488"/>
<source>Height:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="402"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="495"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Šířka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="449"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="558"/>
<source>&amp;Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="497"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="611"/>
<source>Gap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="507"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="625"/>
<source>Columns:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="531"/>
<source>Link Created Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="546"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="697"/>
<source>Source Document:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="596"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="759"/>
<source>Source Image:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="638"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="813"/>
<source>There are no options for this type of frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="133"/>
<source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="137"/>
<source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="72"/>
<source>Insert one or more text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="82"/>
<source>Insert one or more image frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="134"/>
<source>Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="149"/>
<source>Insert the frame on the current page only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="159"/>
<source>Insert one frame for each existing page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="169"/>
<source>Insert frames on a range of pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="187"/>
<source>Range of pages to insert frames on</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="222"/>
<source>Position the new frame in relation to the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="237"/>
<source>Insert the frame at the top left of the page margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="247"/>
<source>Insert the frame at the top left of the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="257"/>
<source>Insert the frame at the top left of the page bleed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="267"/>
<source>Insert the frame at a custom position on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="323"/>
<source>Top position of the inserted frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="330"/>
<source>Left position of the inserted frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="406"/>
<source>Insert the new frame with the same dimensions as the page margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="416"/>
<source>Insert the new frame with the same dimensions as the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="426"/>
<source>Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="436"/>
<source>Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="446"/>
<source>Insert the new frame with a custom size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="502"/>
<source>Width of the inserted frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="509"/>
<source>Height of the inserted frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="601"/>
<source>Number of columns for the inserted text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="618"/>
<source>Distance between the columns in the text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="649"/>
<source>Link the inserted text frames together to form a chain of frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="652"/>
<source>Link Inserted Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="661"/>
<source>Link the first inserted frame to a preexisting text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="664"/>
<source>Link to Existing Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="680"/>
<source>Name of existing text frame to link to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="704"/>
<source>Source document to load into the text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="766"/>
<source>Source image to load into the inserted image frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>InsertTable</name>
13613,32 → 13820,32
<context>
<name>LatexEditor</name>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="318"/>
<source>Status: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="183"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="322"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="185"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="324"/>
<source>Finished</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="327"/>
<source>Running</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="368"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="505"/>
<source>No item selected!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="370"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="507"/>
<source>Insert symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13663,225 → 13870,270
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="65"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="73"/>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Volby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="73"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="81"/>
<source>Resolution:</source>
<translation type="unfinished">Rozlišení:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="80"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="88"/>
<source>Automatic</source>
<translation type="unfinished">Automaticky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="83"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="91"/>
<source> DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="96"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="104"/>
<source>Program:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="108"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="116"/>
<source>Use Preamble</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="122"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="130"/>
<source>Program Messages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="148"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="165"/>
<source>Kill Program</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="162"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="181"/>
<source>Status: Unknown</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="133"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Informace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="125"/>
<source>An editor for this frame is already running!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="129"/>
<source>Editor running!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="135"/>
<source>Please specify an editor in the preferences!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="166"/>
<source>Could not create a temporary file to run the external editor!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="221"/>
<source>Run External Editor...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="206"/>
<source>Running the editor failed with exitcode %d!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="224"/>
<source>Running the editor &quot;%1&quot; failed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="155"/>
<source>Run external editor...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LayerPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="552"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="560"/>
<source>Layers</source>
<translation>Vrstvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="282"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="290"/>
<source>Delete Layer</source>
<translation>Smazat vrstvu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="283"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="291"/>
<source>Do you want to delete all objects on this layer too?</source>
<translation>Opravdu chcete smazat také všechny objekty v této vrstvě?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="573"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="581"/>
<source>Name</source>
<translation>Jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="579"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="587"/>
<source>Add a new layer</source>
<translation>Přidat vrstvu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="581"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="589"/>
<source>Delete layer</source>
<translation>Smazat vrstvu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="582"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="590"/>
<source>Raise layer</source>
<translation>Vrstvu dopředu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="583"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="591"/>
<source>Lower layer</source>
<translation>Vrstvu dozadu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="571"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="579"/>
<source>Opacity:</source>
<translation type="unfinished">Neprůsvitnost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="572"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="580"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="553"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="561"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation type="unfinished">Režim směšování:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="555"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="563"/>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="556"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="564"/>
<source>Darken</source>
<translation type="unfinished">Ztmavit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="557"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="565"/>
<source>Lighten</source>
<translation type="unfinished">Zesvětlit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="558"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="566"/>
<source>Multiply</source>
<translation type="unfinished">Násobit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="559"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="567"/>
<source>Screen</source>
<translation type="unfinished">Obrazovka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="560"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="568"/>
<source>Overlay</source>
<translation type="unfinished">Overlay</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="561"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="569"/>
<source>Hard Light</source>
<translation type="unfinished">Studené světlo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="562"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="570"/>
<source>Soft Light</source>
<translation type="unfinished">Teplé světlo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="563"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="571"/>
<source>Difference</source>
<translation type="unfinished">Rozdíl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="564"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="572"/>
<source>Exclusion</source>
<translation type="unfinished">Exkluze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="565"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="573"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation type="unfinished">Barevný fígl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="566"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="574"/>
<source>Color Burn</source>
<translation type="unfinished">Vypálení barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="567"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="575"/>
<source>Hue</source>
<translation type="unfinished">Odstín</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="568"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="576"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished">Sytost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="569"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="577"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="570"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="578"/>
<source>Luminosity</source>
<translation type="unfinished">Světlost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="580"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="588"/>
<source>Duplicates the current layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="584"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="592"/>
<source>Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="585"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="593"/>
<source>Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="586"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="594"/>
<source>Print Layer - Uncheck to disable printing. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="587"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="595"/>
<source>Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="588"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="596"/>
<source>Text flows around objects in lower Layers - Enabling this forces text frames to flow around other objects, even in layers below</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="589"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="597"/>
<source>Outline Mode - Toggles the &apos;wireframe&apos; display of objects to speed the display of very complex objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="590"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="598"/>
<source>Name of the Layer - Double clicking on the name of a layer enabled editing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13889,12 → 14141,12
<context>
<name>LegacyMode</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="4978"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="4994"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Všechny podporované formáty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="5008"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="5024"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Otevřít</translation>
</message>
13907,60 → 14159,115
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="64"/>
<source>Add Lens</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="98"/>
<source>+</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="71"/>
<source>Remove Lens</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="108"/>
<source>-</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="98"/>
<source>+</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="126"/>
<source>Lens Parameters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="198"/>
<source>Radius:</source>
<translation type="obsolete">Poloměr:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="55"/>
<source>Add a new lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="58"/>
<source>&amp;Add Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="65"/>
<source>Remove selected lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="68"/>
<source>&amp;Remove Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="95"/>
<source>Zoom In</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="105"/>
<source>-</source>
<source>Zoom Out</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="123"/>
<source>Lens Parameters</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="138"/>
<source>&amp;X Pos:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="147"/>
<source>X Pos:</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="148"/>
<source>Horizontal position of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="164"/>
<source>Y Pos:</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="161"/>
<source>&amp;Y Pos:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="181"/>
<source>Magnification Lens</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="171"/>
<source>Vertical position of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="191"/>
<source>Fish Eye Lens</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="184"/>
<source>The selected lens acts like a magnification lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="198"/>
<source>Radius:</source>
<translation type="unfinished">Poloměr:</translation>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="187"/>
<source>&amp;Magnification Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="215"/>
<source>Strength:</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="197"/>
<source>The selected lens acts like a fish eye lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="200"/>
<source>&amp;Fish Eye Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="207"/>
<source>Ra&amp;dius:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="217"/>
<source>Radius of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="230"/>
<source>&amp;Strength:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="240"/>
<source>Strength of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LensEffectsPlugin</name>
14278,37 → 14585,37
<translation>Okrajová vodítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="116"/>
<source>Other Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="121"/>
<source>Master Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="175"/>
<source>Size of the inserted pages, either a standard or custom size.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="176"/>
<source>Orientation of the page(s) to be inserted</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="177"/>
<source>Width of the page(s) to be inserted</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="178"/>
<source>Height of the page(s) to be inserted</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="178"/>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="179"/>
<source>When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
14316,47 → 14623,47
<context>
<name>MarginWidget</name>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="43"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation>&amp;Dolní:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="51"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="45"/>
<source>&amp;Top:</source>
<translation>&amp;Horní:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="212"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation>&amp;Pravý:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="211"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation>&amp;Levý:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="153"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="156"/>
<source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
<translation>Vzdálenost mezi vodítkem horního okraje a okrajem stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="154"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="157"/>
<source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
<translation>Vzdálenost mezi vodítkem dolního okraje a okrajem stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="211"/>
<source>&amp;Inside:</source>
<translation>&amp;Uvnitř:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="212"/>
<source>O&amp;utside:</source>
<translation>&amp;Vnější:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="36"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="33"/>
<source>Preset Layouts:</source>
<translation>Předdefinované vzhledy:</translation>
</message>
14366,7 → 14673,7
<translation type="obsolete">Použít nastavení okrajů na všechny stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="88"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="90"/>
<source>Apply the margin changes to all existing pages in the document</source>
<translation>Použít změny okrajů na všechny existující stránky v dokumentu</translation>
</message>
14381,102 → 14688,102
<translation type="obsolete">Vzdálenost mezi vodítkem pravého okraje a rohem stránky. Pokud je zvoleno Přilehlé strany, tento prostor může být využit pro vytvoření odpovídajících okrajů pro vazbu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="102"/>
<source>Printer Margins...</source>
<translation>Okraje tiskárny...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="104"/>
<source>Import the margins for the selected page size from the available printers.</source>
<translation>Importovat okraje pro vybranou velikost stránky z dostupných tiskáren.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="79"/>
<source>Apply settings to:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="82"/>
<source>All Document Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="86"/>
<source>All Master Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="89"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="91"/>
<source>Apply the margin changes to all existing master pages in the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="106"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="108"/>
<source>Margin Guides</source>
<translation type="unfinished">Okrajová vodítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="126"/>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="131"/>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="143"/>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Vzdálenost ořezu od horního okraje fyzické stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="144"/>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Vzdálenost ořezu od dolního okraje fyzické stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="145"/>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Vzdálenost ořezu od levého okraje fyzické stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="146"/>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Vzdálenost ořezu od pravého okraje fyzické stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="149"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="152"/>
<source>Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="155"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="158"/>
<source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="156"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="159"/>
<source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="217"/>
<source>Inside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="218"/>
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="218"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="222"/>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="219"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="223"/>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished">Pravý:</translation>
</message>
14617,47 → 14924,47
<message>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="127"/>
<source>Distances</source>
<translation>Vzdálenosti</translation>
<translation type="obsolete">Vzdálenosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="129"/>
<source>X1:</source>
<translation>X1:</translation>
<translation type="obsolete">X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="130"/>
<source>Y1:</source>
<translation>Y1:</translation>
<translation type="obsolete">Y1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="131"/>
<source>X2:</source>
<translation>X2:</translation>
<translation type="obsolete">X2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="132"/>
<source>Y2:</source>
<translation>Y2:</translation>
<translation type="obsolete">Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="133"/>
<source>DX:</source>
<translation>DX:</translation>
<translation type="obsolete">DX:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="134"/>
<source>DY:</source>
<translation>DY:</translation>
<translation type="obsolete">DY:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="135"/>
<source>Angle:</source>
<translation>Úhel:</translation>
<translation type="obsolete">Úhel:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="136"/>
<source>Length:</source>
<translation>Délka:</translation>
<translation type="obsolete">Délka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../measurements.cpp" line="54"/>
14665,12 → 14972,65
<translation type="obsolete">pt</translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="69"/>
<source> °</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MeasurementsBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="13"/>
<source>Distances</source>
<translation type="unfinished">Vzdálenosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="19"/>
<source>X1:</source>
<translation type="unfinished">X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="239"/>
<source>10000.0000</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="52"/>
<source>Y1:</source>
<translation type="unfinished">Y1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="82"/>
<source>X2:</source>
<translation type="unfinished">X2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="112"/>
<source>Y2:</source>
<translation type="unfinished">Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="142"/>
<source>Length:</source>
<translation type="unfinished">Délka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="172"/>
<source>DX:</source>
<translation type="unfinished">DX:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="202"/>
<source>DY:</source>
<translation type="unfinished">DY:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="232"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="unfinished">Úhel:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MergeDoc</name>
<message>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="135"/>
14761,20 → 15121,46
<context>
<name>MeshDistortionDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="44"/>
<source>+</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="54"/>
<source>-</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="13"/>
<source>Dialog</source>
<source>Mesh Distortion</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="36"/>
<source>+</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="27"/>
<source>Drag the red handles with the mouse to distort the mesh</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="43"/>
<source>-</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="41"/>
<source>Zoom In</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="51"/>
<source>Zoom Out</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="82"/>
<source>Resets the selected handles to their initial position.
If no handle is selected all handles will be reset.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="86"/>
<source>&amp;Reset</source>
<translation type="unfinished">&amp;Obnovit</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MeshDistortionPlugin</name>
15910,7 → 16296,7
<context>
<name>NewDoc</name>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="100"/>
<source>New Document</source>
<translation>Nový dokument</translation>
</message>
15925,87 → 16311,87
<translation type="obsolete">Vlastní</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="229"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="230"/>
<source>Portrait</source>
<translation>Na výšku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="230"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="231"/>
<source>Landscape</source>
<translation>Na šířku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="258"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="259"/>
<source>Margin Guides</source>
<translation>Okrajová vodítka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="276"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="278"/>
<source>Options</source>
<translation>Volby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="140"/>
<source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
<translation>Velikost stránky dokumentu - buď standardní, nebo volitelný rozměr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="141"/>
<source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
<translation>Orientace stránek dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="142"/>
<source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Šířka stránek dokumentu - upravitelná, je-li vybrán volitelný rozměr stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="143"/>
<source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Výška stránek dokumentu - upravitelná, je-li vybrán volitelný rozměr stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="145"/>
<source>Default unit of measurement for document editing</source>
<translation>Implicitní měrná jednotka dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="145"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="146"/>
<source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
<translation>Vytvářet automaticky textové rámce, jsou-li přidány nové stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="146"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="147"/>
<source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
<translation>Počet sloupců v automaticky vytvořených textových rámcích</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="148"/>
<source>Distance between automatically created columns</source>
<translation>Vzdálenost mezi automaticky vytvořenými sloupci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="218"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Velikost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="226"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="227"/>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation>&amp;Orientace:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="236"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="237"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>Šíř&amp;ka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="242"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="243"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Výška:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="289"/>
<source>&amp;Default Unit:</source>
<translation>&amp;Implicitní jednotka:</translation>
</message>
16015,7 → 16401,7
<translation>&amp;Automatické textové rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="310"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="309"/>
<source>&amp;Gap:</source>
<translation>&amp;Mezera:</translation>
</message>
16025,52 → 16411,52
<translation>S&amp;loupce:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="126"/>
<source>Do not show this dialog again</source>
<translation>Tento dialog znovu nezobrazovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="144"/>
<source>Initial number of pages of the document</source>
<translation>Počáteční počet stránek dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="281"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="283"/>
<source>N&amp;umber of Pages:</source>
<translation>&amp;Počet stránek:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="354"/>
<source>Open</source>
<translation>Otevřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="110"/>
<source>&amp;New Document</source>
<translation>&amp;Nový dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="112"/>
<source>Open &amp;Existing Document</source>
<translation>Otevřít &amp;existující dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="115"/>
<source>Open Recent &amp;Document</source>
<translation>Otevřít ne&amp;dávný dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="175"/>
<source>Document Layout</source>
<translation type="unfinished">Vzhled dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="249"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="250"/>
<source>First Page is:</source>
<translation type="unfinished">První stránka je:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="323"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="321"/>
<source>Show Document Settings After Creation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16096,202 → 16482,202
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="882"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="890"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Uzly</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="894"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="902"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Přesunout uzly</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="895"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="903"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Přesunout řídicí body</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="896"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="904"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Přidat uzly</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="897"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="905"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Smazat uzly</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="900"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="908"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Vynulovat řídicí body</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="901"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="909"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Vynulovat tento řídicí bod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="885"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="893"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>&amp;Absolutní souřadnice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="888"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="896"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="889"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="897"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="890"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="898"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>Upravit &amp;obrysovou linku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="891"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="899"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>Zr&amp;ušit obrysovou linku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="893"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="901"/>
<source>&amp;End Editing</source>
<translation>&amp;Konec úprav</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="898"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="906"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Nezávisle přesouvat řídicí body</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="899"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="907"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Symetricky přesouvat řídicí body</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="902"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="910"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Otevře polygon nebo ořeže Bézierovou křivku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="903"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="911"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Zavřít tuto Beziérovu křivku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="904"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="912"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Zrcadlit vodorovně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="905"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="913"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Zrcadlit svisle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="907"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="915"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Uvolnit horizontálu doleva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="908"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="916"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Uvolnit vertikálu nahoru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="909"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="917"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Uvolnit vertikálu dolů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="910"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="918"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Rotace proti směru hodinových ručiček</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="911"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="919"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Rotace po směru hodinových ručiček</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="913"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="921"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Zvětšit o uvedené %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="916"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="924"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Úhel rotace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="919"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="927"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Aktivovat režim pro úpravy obrysové linky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="920"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="928"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Nastavit obrysovou linku na původní tvar rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="906"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="914"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Uvolnit horizontálu doprava</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="883"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="891"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="922"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="930"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
<translation>Je-li zatrženo, používají se souřadnice relativní ke stránce, jinak jsou relativní k objektu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="912"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="920"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Zmenšit o uvedené %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="914"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="922"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Zmenšit o zobrazenou hodnotu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="915"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="923"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation>Zvětšit o zobrazenou hodnotu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="917"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="925"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>% zvětšení či zmenšení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="918"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="926"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation>Hodnota zvětšení či zmenšení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="886"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="894"/>
<source>to Canvas</source>
<translation>na plochu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="887"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="895"/>
<source>to Page</source>
<translation>na stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="892"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="900"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="921"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="929"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16461,35 → 16847,51
<context>
<name>OutlinePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="860"/>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="908"/>
<source>Element</source>
<translation type="unfinished">Prvek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="287"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="828"/>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="876"/>
<source>Group </source>
<translation type="unfinished">Seskupit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="733"/>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="751"/>
<source>Page </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="788"/>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="806"/>
<source>Free Objects</source>
<translation type="unfinished">Volné objekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="859"/>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="907"/>
<source>Outline</source>
<translation type="unfinished">Obrys</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="140"/>
<source>Enter a keyword or regular expression to filter the outline.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="141"/>
<source>Ctrl+f</source>
<comment>Filter the Outline using a keyword</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="909"/>
<source>Filter:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OutlineValues</name>
16507,7 → 16909,7
<context>
<name>PDFExportDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="151"/>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="152"/>
<source>Save as PDF</source>
<translation>Uložit jako PDF</translation>
</message>
16532,12 → 16934,12
<translation>&amp;Uložit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="210"/>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="204"/>
<source>Save as</source>
<translation>Uložit jako</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="210"/>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="204"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation>PDF soubory (*.pdf);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
16552,12 → 16954,12
<translation>Tlačítko pro uložení bude zakázané, pokud se pokusíte exportovat PDF/X-3 a bude chybět informační řetězec z karty PDF/X-3.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="152"/>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="153"/>
<source>%1 does not exists and will be created, continue?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="170"/>
<source>Cannot create directory:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
16566,55 → 16968,60
<context>
<name>PDFLibCore</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="135"/>
<source>Saving PDF</source>
<translation type="unfinished">Ukládám PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="139"/>
<source>Exporting Master Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="139"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="139"/>
<source>Exporting Items on Current Page:</source>
<translation type="unfinished">Export objektů aktuální stránky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2485"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2516"/>
<source>Page:</source>
<translation type="unfinished">Stránka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2498"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2529"/>
<source>Date:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7281"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7530"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7286"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7535"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7291"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7540"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7296"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7545"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7525"/>
<source>A write error occured, please check available disk space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PDFToolBar</name>
16655,132 → 17062,132
<translation>Náhled před tiskem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="631"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="619"/>
<source>All</source>
<translation>Všechny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="330"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="326"/>
<source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
<translation>Zobrazí průhlednost a průhledné objekty v dokumentu. Vyžaduje Ghostscript 7.07 nebo novější</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="331"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="327"/>
<source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
<translation>Vytvoří náhled tisku simulací CMYK inkoustů místo RGB barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="356"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="350"/>
<source>Enable/disable the C (Cyan) ink plate</source>
<translation>Povolí/zakáže C (Cyan) složku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="351"/>
<source>Enable/disable the M (Magenta) ink plate</source>
<translation>Povolí/zakáže M (Magenta) složku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="358"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="352"/>
<source>Enable/disable the Y (Yellow) ink plate</source>
<translation>Povolí/zakáže Y (Yellow) složku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="359"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="353"/>
<source>Enable/disable the K (Black) ink plate</source>
<translation>Povolí/zakáže B (Black) složku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="133"/>
<source>Display Trans&amp;parency</source>
<translation>Zobrait &amp;průhlednost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="138"/>
<source>&amp;Display CMYK</source>
<translation>&amp;Zobrazit CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="206"/>
<source>&amp;C</source>
<translation>&amp;C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="212"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="211"/>
<source>&amp;M</source>
<translation>&amp;M</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="216"/>
<source>&amp;Y</source>
<translation>&amp;Y</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="222"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="221"/>
<source>&amp;K</source>
<translation>&amp;K</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="249"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="248"/>
<source>&amp;Under Color Removal</source>
<translation>&amp;Under Color Removal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="151"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="150"/>
<source>Separation Name</source>
<translation>Jméno separace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="163"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="162"/>
<source>Cyan</source>
<translation>Tyrkysová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="169"/>
<source>Magenta</source>
<translation>Purpurová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="176"/>
<source>Yellow</source>
<translation>Žlutá (Yellow)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="184"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="183"/>
<source>Black</source>
<translation>Černá (Black)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="273"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="269"/>
<source>Scaling:</source>
<translation>Zvětšení:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="301"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="297"/>
<source>Print...</source>
<translation>Tisk...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="332"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="328"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation>Způsob, jak odstranit některé odstíny šedé, které jsou tvořeny tyrkysovou, žlutou a purpurovou, a použít místo nich černou. UCR ovlivní části obrázku, které jsou neutrální a/nebo obsahují tmavé tóny blízké šedé. Můžete tak vylepšit tisk některých obrázků, je ale nutné to vyzkoušet v praxi a trochu experimentovat. UCR snižuje riziko přesycení v případě CMY inkoustů.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="333"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="329"/>
<source>Resize the scale of the page.</source>
<translation>Změnit měřítko stránky.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="298"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="294"/>
<source>Close</source>
<translation>Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="1119"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="1106"/>
<source>File</source>
<translation>Soubor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="128"/>
<source>Enable &amp;Antialiasing</source>
<translation>Povolit &amp;vyhlazování</translation>
</message>
16790,82 → 17197,72
<translation type="obsolete">Umožňuje hezčí náhled fontů Type 1, TrueType, OpenType, EPS, PDF a vektorové grafiky, ovšem za cenu zpomalení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="122"/>
<source>Display Settings</source>
<translation type="unfinished">Nastavení displeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="230"/>
<source>Print Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="237"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="236"/>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation type="unfinished">Zrcadlit stránky vodorovně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="240"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="239"/>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation type="unfinished">Zrcadlit stránky svisle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="242"/>
<source>Clip to Page Margins</source>
<translation type="unfinished">Zmenšit na okraje stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="245"/>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation type="unfinished">Tisknout v odstínech šedé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="252"/>
<source>Force Overprint Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="255"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="251"/>
<source>Convert Spot Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="258"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="254"/>
<source>Apply Color Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="281"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="286"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="282"/>
<source>Fit to Height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="283"/>
<source>Fit to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="329"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="325"/>
<source>Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="334"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="330"/>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="335"/>
<source>Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="336"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="331"/>
<source>Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16883,32 → 17280,32
<translation type="obsolete">Export stránek:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1635"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1721"/>
<source>Failed to write data for an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1640"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1726"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1645"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1731"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1650"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1736"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1788"/>
<source>Processing Master Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1788"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16946,7 → 17343,7
<translation>Text na křivky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="3528"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="3563"/>
<source>Copy of</source>
<translation>Kopie</translation>
</message>
17151,12 → 17548,12
<context>
<name>PageItem_ImageFrame</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="402"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="404"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished">Obrázek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="334"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="335"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation type="unfinished">Nastavení náhledu</translation>
</message>
17164,102 → 17561,77
<context>
<name>PageItem_LatexFrame</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="50"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="48"/>
<source>Render</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="670"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="531"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="192"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="160"/>
<source>Running the external application failed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="258"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="226"/>
<source>Could not create a temporary file to run the application!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="328"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="241"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Informace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="278"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="246"/>
<source>The config file didn&apos;t specify a executable path!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="322"/>
<source>An editor for this frame is already running!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="330"/>
<source>Please specify an editor in the preferences!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="424"/>
<source>Could not create a temporary file to run the external editor!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="487"/>
<source>Running the editor failed with exitcode %d!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="503"/>
<source>Running the editor &quot;%1&quot; failed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="521"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="384"/>
<source>The application &quot;%1&quot; failed to start!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="525"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="388"/>
<source>The application &quot;%1&quot; crashed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="531"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="394"/>
<source>Running the application &quot;%1&quot; failed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="663"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="524"/>
<source>Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="664"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="525"/>
<source>Application</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="665"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="526"/>
<source>DPI</source>
<translation type="unfinished">DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="667"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="528"/>
<source>State</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="672"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="533"/>
<source>Finished</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="675"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="536"/>
<source>Running</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
17290,32 → 17662,32
<context>
<name>PageItem_TextFrame</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3371"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3399"/>
<source>Linked Text</source>
<translation type="unfinished">Řeťezený text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3373"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3401"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Textový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3377"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3405"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3385"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3413"/>
<source>Lines: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3391"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3419"/>
<source>Words: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3399"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3427"/>
<source>Chars: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
17332,6 → 17704,17
<source>Document Layout</source>
<translation>Vzhled dokumentu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagelayout.cpp" line="268"/>
<source>Number of pages to show side-by-side on the canvas
Often used for allowing items to be placed across page spreads</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagelayout.cpp" line="273"/>
<source>Location on the canvas where the first page of the document is placed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PagePalette</name>
17361,33 → 17744,33
<translation type="obsolete">Normální</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="879"/>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="914"/>
<source>Arrange Pages</source>
<translation>Uspořádat stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="880"/>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="915"/>
<source>Available Master Pages:</source>
<translation>Dostupné vzorové stránky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="881"/>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="916"/>
<source>Document Pages:</source>
<translation>Stránky dokumentu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="883"/>
<source>List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or ont empty space to create new pages.</source>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="919"/>
<source>List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="884"/>
<source>List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.</source>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="920"/>
<source>Drag pages or master pages onto the trash to delete them</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="885"/>
<source>Drag pages or master pages onto the trash to delete them</source>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="918"/>
<source>List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
17587,7 → 17970,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<context encoding="UTF-8">
<name>PathDialogBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="13"/>
17629,21 → 18012,41
<source>Vertical Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="72"/>
<source>Rotate Object by 90°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="79"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="103"/>
<source>Gap between Objects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="89"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="113"/>
<source>Preview on Canvas</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="72"/>
<source>Rotate Objects by:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="80"/>
<source>0°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="85"/>
<source>90°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="90"/>
<source>180°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="95"/>
<source>270°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PathFinderBase</name>
18145,130 → 18548,230
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="81"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="83"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Informace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="159"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="155"/>
<source>Path:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="169"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="198"/>
<source>Search...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="219"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="105"/>
<source>Name:</source>
<translation type="unfinished">Název:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="248"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="215"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished">Obrázek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="320"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="256"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation type="unfinished">Barevný prostor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="333"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="221"/>
<source>Format:</source>
<translation type="unfinished">Formát:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="346"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="288"/>
<source>DPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="362"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="323"/>
<source>Size</source>
<translation type="unfinished">Velikost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="418"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="387"/>
<source>Printed:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="444"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="358"/>
<source>Scale:</source>
<translation type="unfinished">Měřítko:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="454"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="329"/>
<source>Pixels:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="467"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="425"/>
<source>Layout</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="539"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="546"/>
<source>Select</source>
<translation type="unfinished">Výběr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="552"/>
<source>Object:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="562"/>
<source>Eff. DPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="575"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="530"/>
<source>Go to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="588"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="433"/>
<source>On Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="604"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="575"/>
<source>Image Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="628"/>
<source>Print Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="635"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="600"/>
<source>Extended Image Properties...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="645"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="613"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation type="unfinished">Upravit obrázek...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="652"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="623"/>
<source>Image Visible</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="659"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="633"/>
<source>Image Effects...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="719"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="684"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Zavřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="127"/>
<source>Name of the image file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="177"/>
<source>Location where the image file is stored</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="195"/>
<source>Search for a missing image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="240"/>
<source>Type of the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="253"/>
<source>The colorspace of the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="275"/>
<source>Colorspace used within the image, eg RGB or CMYK</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="307"/>
<source>Native resolution of the image, in dots per inch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="345"/>
<source>Height and width of the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="374"/>
<source>Horizontal and vertical scaling applied to the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="409"/>
<source>Size of the image when printed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="449"/>
<source>Page that the image is displayed on</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="462"/>
<source>Page Item:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="478"/>
<source>Name of the page item that contains the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="491"/>
<source>Effective DPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="510"/>
<source>Effective resolution of the image after scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="527"/>
<source>Move to the page that the image is on</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="543"/>
<source>Move to the page that the item is on and select it</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="587"/>
<source>Enable or disable exporting of the item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="590"/>
<source>Export/Print Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="597"/>
<source>Set format specfic properties of certain image types, like clipping paths</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="610"/>
<source>Edit the image in the default editor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="620"/>
<source>Make the image visible or invisible</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="630"/>
<source>Apply non destructive effects to the image in its frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PixmapExportPlugin</name>
18296,66 → 18799,66
<context>
<name>PluginManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="71"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="72"/>
<source>Cannot find plugin</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Nelze najít modul</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="60"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="61"/>
<source>unknown error</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>neznámá chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="96"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="97"/>
<source>Cannot find symbol (%1)</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Nelze najít symbol (%1)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="156"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="157"/>
<source>Plugin: loading %1</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Modul: nahrávám %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="261"/>
<source>init failed</source>
<comment>plugin load error</comment>
<translation>chyba inicializace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="266"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="267"/>
<source>unknown plugin type</source>
<comment>plugin load error</comment>
<translation>neznámý typ modulu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="271"/>
<source>Plugin: %1 loaded</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Modul: %1 načten</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="274"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="275"/>
<source>Plugin: %1 failed to load: %2</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation>Modul: %1 chyba nahrávání: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="227"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="228"/>
<source>There is a problem loading %1 of %2 plugins. %3 This is probably caused by some kind of dependency issue or old plugins existing in your install directory. If you clean out your install directory and reinstall and this still occurs, please report it on bugs.scribus.net.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="340"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="341"/>
<source>Plugin: %1 initialized ok </source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="342"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="343"/>
<source>Plugin: %1 failed post initialization</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
19106,7 → 19609,7
<context>
<name>PrefsDialogBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="192"/>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="191"/>
<source>&amp;Defaults</source>
<translation>&amp;Výchozí</translation>
</message>
19116,32 → 19619,32
<translation type="obsolete">Uložit...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="201"/>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="200"/>
<source>Save Preferences</source>
<translation>Uložit nastavení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="190"/>
<source>Export...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="193"/>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="192"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation type="unfinished">&amp;Aplikovat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="193"/>
<source>All preferences can be reset here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="194"/>
<source>Apply all changes without closing the dialog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="196"/>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="195"/>
<source>Export current preferences into file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
19149,17 → 19652,17
<context>
<name>PrefsManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2027"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2046"/>
<source>Postscript</source>
<translation>Postsript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="793"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="806"/>
<source>Migrate Old Scribus Settings?</source>
<translation>Převést stará nastavení Scribusu?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="795"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="808"/>
<source>Scribus has detected existing Scribus 1.2 preferences files.
Do you want to migrate them to the new Scribus version?</source>
<translation>Scribus nalezl soubory s nastavením pro Scribus 1.2.
19166,27 → 19669,27
Chcete je převést na novou verzi Scribusu?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2027"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2046"/>
<source>PostScript</source>
<translation>PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1661"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1678"/>
<source>Could not open preferences file &quot;%1&quot; for writing: %2</source>
<translation>Nelze otevřít soubor s nastavením &quot;%1&quot; pro zápis: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1673"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1690"/>
<source>Writing to preferences file &quot;%1&quot; failed: QIODevice status code %2</source>
<translation>Zápis do souboru s nastavením &quot;%1&quot; selhal: chybový kód QIODevice %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1687"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1704"/>
<source>Failed to open prefs file &quot;%1&quot;: %2</source>
<translation>Nelze otevřít soubor s nastavením &quot;%1&quot;: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1697"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1714"/>
<source>Failed to read prefs XML from &quot;%1&quot;: %2 at line %3, col %4</source>
<translation>Nelze číst XML nastavení z &quot;%1&quot;: %2, řádek %3, sloupec %4</translation>
</message>
19206,23 → 19709,23
<translation type="obsolete">PDF/X-3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2359"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2380"/>
<source>Error Writing Preferences</source>
<translation>Chyba zápisu nastavení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2365"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2386"/>
<source>Scribus was not able to save its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Please check file and directory permissions and available disk space.</source>
<comment>scribus app error</comment>
<translation>Nelze uložit nastavení: &lt;br&gt;%1&lt;br&gt; Zkontrolujte prosím oprávnění k souboru a adresáři a také volné místo dostupné na disku.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2378"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2399"/>
<source>Error Loading Preferences</source>
<translation>Chyba při načítání nastavení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2383"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2404"/>
<source>Scribus was not able to load its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Default settings will be loaded.</source>
<translation>Nelze načíst nastavení:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Použije se implicitní nastavení.</translation>
</message>
19230,27 → 19733,27
<context>
<name>PresetLayout</name>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="484"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="555"/>
<source>Magazine</source>
<translation>Časopis</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="485"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="556"/>
<source>Fibonacci</source>
<translation>Fibonacci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="486"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="557"/>
<source>Golden Mean</source>
<translation>Zlatý řez</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="487"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="558"/>
<source>Nine Parts</source>
<translation>Nine Parts</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="483"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="554"/>
<source>Gutenberg</source>
<translation>Gutenberg</translation>
</message>
19260,14 → 19763,14
<translation type="obsolete">Můžete si vybrat předdefinovaný vzhled stránky. &apos;Žádný&apos; ponechá okraje, jak jsou, &apos;Gutenberg&apos; nastaví okraje klasicky, &apos;časopis&apos; nastaví okraje na stejnou hodnotu. Nejdůležitější je hodnota vlevo/uvnitř.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="482"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="553"/>
<source>None</source>
<comment>layout type</comment>
<translation>Žádný</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="490"/>
<source>You can select a predefined page layout here. &apos;None&apos; leave margins as is, Gutenberg sets margins classically. &apos;Magazine&apos; sets all margins for same value. Leading is Left/Inside value.</source>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="561"/>
<source>When you have selected a Document Layout other than Single Page, you can select a predefined page layout here. &apos;None&apos; leaves margins as is, Gutenberg sets margins classically. &apos;Magazine&apos; sets all margins to the same value. Leading is Left/Inside value.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
19274,32 → 19777,32
<context>
<name>PrintDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="559"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="563"/>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Soubor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="503"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="507"/>
<source>All</source>
<translation type="unfinished">Všechny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="502"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="506"/>
<source>Cyan</source>
<translation type="unfinished">Tyrkysová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="501"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="505"/>
<source>Magenta</source>
<translation type="unfinished">Purpurová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="500"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="504"/>
<source>Yellow</source>
<translation type="unfinished">Žlutá (Yellow)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="499"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="503"/>
<source>Black</source>
<translation type="unfinished">Černá (Black)</translation>
</message>
19314,27 → 19817,27
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="331"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="334"/>
<source>Print Normal</source>
<translation type="unfinished">Tisknout normálně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="307"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="309"/>
<source>Failed to retrieve printer settings</source>
<translation type="unfinished">Není možné získat nastavení tiskárny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="355"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="359"/>
<source>Save as</source>
<translation type="unfinished">Uložit jako</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="355"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="359"/>
<source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Soubory PostScriptu (*.ps);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="369"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="373"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation type="unfinished">Ti&amp;sknout aktuální stránku</translation>
</message>
19352,62 → 19855,62
<translation type="unfinished">Tisk do</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="58"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="49"/>
<source>&amp;Options...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Volby...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="94"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="85"/>
<source>&amp;File:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Soubor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="110"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="101"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="125"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="116"/>
<source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options</source>
<translation type="unfinished">Použít alternativní tiskový program, např. kprinter nebo gtklp, který nabízí další možnosti při tisku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="128"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="119"/>
<source>A&amp;lternative Printer Command</source>
<translation type="unfinished">A&amp;lternativní příkaz tisku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="146"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="137"/>
<source>Co&amp;mmand:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Příkaz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="168"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="159"/>
<source>Range</source>
<translation type="unfinished">Interval</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="192"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="171"/>
<source>Print &amp;All</source>
<translation type="unfinished">Tisknout &amp;vše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="212"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="191"/>
<source>N&amp;umber of Copies:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Počet kopií:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="232"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="211"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation type="unfinished">Ti&amp;sknout aktuální stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="239"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="218"/>
<source>Print &amp;Range</source>
<translation type="unfinished">T&amp;isknout interval</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="249"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="228"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
19416,32 → 19919,32
t.j. interval, nebo jediné číslo stránky.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="294"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="273"/>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Volby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="301"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="280"/>
<source>Print Normal</source>
<translation type="unfinished">Tisknout normálně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="306"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="285"/>
<source>Print Separations</source>
<translation type="unfinished">Tisknout separace
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="315"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="294"/>
<source>Print in Color if Available</source>
<translation type="unfinished">Tisknout barevně, pokud lze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="320"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="299"/>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation type="unfinished">Tisknout v odstínech šedé</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="335"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="314"/>
<source>Sets the PostScript Level.
Setting to Level 1 or 2 can create huge files</source>
<translation type="unfinished">Nastaví úroveň PostScriptu.
19448,485 → 19951,486
Nastavení na Level 1 nebo 2 způsobí vytváření velkých souborů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="344"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="334"/>
<source>Advanced Options</source>
<translation type="unfinished">Pokročilé volby</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="350"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="340"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="356"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="346"/>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation type="unfinished">Zrcadlit stránky vodorovně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="363"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="353"/>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation type="unfinished">Zrcadlit stránky svisle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="370"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="360"/>
<source>This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</source>
<translation type="unfinished">Povolí výluční nastavení velikosti média v PostScriptu. Nedoporučuje se, pokud to nevyžaduje vaše tiskárna.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="373"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="363"/>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="unfinished">Nastavit velikost média</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="380"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="370"/>
<source>Clip to Page Margins</source>
<translation type="unfinished">Zmenšit na okraje stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="390"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="380"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="396"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="386"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis.UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="unfinished">Způsob, jak odstranit některé odstíny šedé, které jsou tvořeny tyrkysovou, žlutou a purpurovou, a použít místo nich černou. UCR nejvíce ovlivní části obrázků, které jsou neutrální, a/nebo tmavé tóny, které se blíží šedé. Použitím lze vylepšit tisk některých obrázků, ovšem je třeba vše vyzkoušet a otestovat v konkrétních případech. UCR snižuje riziko přesycení v případě CMY inkoustů.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="399"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="389"/>
<source>Apply Under Color Removal</source>
<translation type="unfinished">Použít během odstranění barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="406"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="396"/>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="409"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="399"/>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="416"/>
<source>Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="419"/>
<source>Force Overprint Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="426"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="406"/>
<source>Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="429"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="409"/>
<source>Apply Color Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="440"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="436"/>
<source>Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="446"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="442"/>
<source>This creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="449"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="445"/>
<source>Crop Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="456"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="452"/>
<source>Add registration marks which are added to each separation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="459"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="455"/>
<source>Registration Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="466"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="462"/>
<source>This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="469"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="465"/>
<source>Bleed Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="476"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="472"/>
<source>Add color calibration bars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="479"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="475"/>
<source>Color Bars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="488"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="484"/>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="495"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="491"/>
<source>Indicate the distance offset for the registration marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="518"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="514"/>
<source>Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="524"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="520"/>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="531"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="527"/>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Vzdálenost ořezu od horního okraje fyzické stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="538"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="534"/>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="545"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="541"/>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Vzdálenost ořezu od pravého okraje fyzické stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="552"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="548"/>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="559"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="555"/>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Vzdálenost ořezu od dolního okraje fyzické stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="566"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="562"/>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished">Pravý:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="573"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="569"/>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation type="unfinished">Vzdálenost ořezu od levého okraje fyzické stránky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="580"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="576"/>
<source>Use the existing bleed settings from the document preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="583"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="579"/>
<source>Use Document Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="609"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="605"/>
<source>Preview...</source>
<translation type="unfinished">Náhled...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="619"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="615"/>
<source>&amp;Print</source>
<translation type="unfinished">&amp;Tisk</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="629"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="625"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Zrušit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="322"/>
<source>Include PDF Annotations and Links into the output.
Note: PDF Forms will not be exported.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="326"/>
<source>Include PDF Annotations and Links</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="519"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4920"/>
<source>First Line Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="522"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="901"/>
<source>Maximum Ascent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="523"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="902"/>
<source>Font Ascent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4773"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5182"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation type="unfinished">Řádkování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4440"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4840"/>
<source>Transparency Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4531"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4940"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation type="unfinished">Pevné řádkování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4532"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4941"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation type="unfinished">Automatické řádkování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4533"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4942"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished">Zarovnat k pomocné mřížce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="2556"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="2942"/>
<source>Auto</source>
<translation type="unfinished">Auto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4544"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4953"/>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished">Vlastní</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4520"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4926"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation type="unfinished">&amp;X-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4429"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4829"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation type="unfinished">Šíř&amp;ka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4521"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4927"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Y-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4430"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4830"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Výška:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3394"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3794"/>
<source>&amp;X1:</source>
<translation type="unfinished">&amp;X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3395"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3795"/>
<source>X&amp;2:</source>
<translation type="unfinished">X&amp;2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3396"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3796"/>
<source>Y&amp;1:</source>
<translation type="unfinished">Y&amp;1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3397"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3797"/>
<source>&amp;Y2:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4799"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5213"/>
<source>Distance between columns</source>
<translation type="unfinished">Vzdálenost mezi sloupci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3158"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3558"/>
<source>Column width</source>
<translation type="unfinished">Šířka sloupce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4631"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5040"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Bez stylu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4291"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4691"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4415"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4815"/>
<source>Properties</source>
<translation type="unfinished">Vlastnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4417"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4817"/>
<source>X, Y, &amp;Z</source>
<translation type="unfinished">X, Y, &amp;Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4418"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4818"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation type="unfinished">&amp;Text</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4419"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4819"/>
<source>&amp;Image</source>
<translation type="unfinished">&amp;Obrázek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4420"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4820"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation type="unfinished">&amp;Tvar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4421"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4821"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation type="unfinished">&amp;Linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4422"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4822"/>
<source>&amp;Colors</source>
<translation type="unfinished">&amp;Barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4423"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4823"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation type="unfinished">&amp;Seskupit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4425"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4825"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Jméno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4426"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4826"/>
<source>Geometry</source>
<translation type="unfinished">Geometrie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4431"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4831"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Rotace:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4432"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4832"/>
<source>Basepoint:</source>
<translation type="unfinished">Střed otáčení:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4433"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4833"/>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">Hladina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4439"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4839"/>
<source>Shape:</source>
<translation type="unfinished">Tvar:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4438"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4838"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Upravit...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4441"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4841"/>
<source>Opacity:</source>
<translation type="unfinished">Neprůsvitnost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4442"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4842"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation type="unfinished">Režim směšování:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4444"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4844"/>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4445"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4845"/>
<source>Darken</source>
<translation type="unfinished">Ztmavit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4446"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4846"/>
<source>Lighten</source>
<translation type="unfinished">Zesvětlit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4447"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4847"/>
<source>Multiply</source>
<translation type="unfinished">Násobit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4448"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4848"/>
<source>Screen</source>
<translation type="unfinished">Obrazovka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4449"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4849"/>
<source>Overlay</source>
<translation type="unfinished">Overlay</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4450"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4850"/>
<source>Hard Light</source>
<translation type="unfinished">Studené světlo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4451"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4851"/>
<source>Soft Light</source>
<translation type="unfinished">Teplé světlo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4452"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4852"/>
<source>Difference</source>
<translation type="unfinished">Rozdíl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4453"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4853"/>
<source>Exclusion</source>
<translation type="unfinished">Exkluze</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4454"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4854"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation type="unfinished">Barevný fígl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4455"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4855"/>
<source>Color Burn</source>
<translation type="unfinished">Vypálení barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4456"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4856"/>
<source>Hue</source>
<translation type="unfinished">Odstín</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4538"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4947"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished">Sytost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4458"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4858"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Barva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4459"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4859"/>
<source>R&amp;ound
Corners:</source>
<translation type="unfinished">Zakulatit
19933,548 → 20437,543
&amp;rohy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4460"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4921"/>
<source>Distance of Text</source>
<translation type="unfinished">Vzdálenost textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4461"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4861"/>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation type="unfinished">S&amp;loupce:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4464"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4864"/>
<source>Gap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4465"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4865"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Šířka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4468"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4868"/>
<source>To&amp;p:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Horní:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4469"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4869"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Dolní:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4470"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4870"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Levý:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4471"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4871"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Pravý:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4472"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4872"/>
<source>T&amp;abulators...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Tabelátory...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4473"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4922"/>
<source>Path Text Properties</source>
<translation type="unfinished">Vlastnosti textu na křivky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4475"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4875"/>
<source>Default</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4476"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4876"/>
<source>Stair Step</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4477"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4877"/>
<source>Skew</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4478"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4878"/>
<source>Flip Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4479"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4879"/>
<source>Show Curve</source>
<translation type="unfinished">Zobrazit křivku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4480"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4880"/>
<source>Type:</source>
<translation type="unfinished">Typ:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4481"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4881"/>
<source>Start Offset:</source>
<translation type="unfinished">Počáteční posun:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4482"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4882"/>
<source>Distance from Curve:</source>
<translation type="unfinished">Vzdálenost od křivky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4483"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4883"/>
<source>Fill Rule</source>
<translation type="unfinished">Pravidla pro vyplňování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4484"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4884"/>
<source>Even-Odd</source>
<translation type="unfinished">Lichý-sudý</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4485"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4885"/>
<source>Non Zero</source>
<translation type="unfinished">Nenulový</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4492"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4892"/>
<source>Text &amp;Flow Around Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4493"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4893"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished">Zakázáno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4494"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4894"/>
<source>Use Frame &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4495"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4895"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation type="unfinished">Použít &amp;celostránkový rámec</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4496"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4896"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation type="unfinished">Použít &amp;obrysovou linku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4497"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4897"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4498"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4898"/>
<source>Paragraph St&amp;yle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4499"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4899"/>
<source>Character St&amp;yle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4500"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4900"/>
<source>Optical Margins:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4511"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4911"/>
<source>Word Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4515"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4915"/>
<source>Min:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4513"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4913"/>
<source>Norm:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4514"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4914"/>
<source>Glyph Extension</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4516"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4916"/>
<source>Max:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4517"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4923"/>
<source>&amp;Free Scaling</source>
<translation type="unfinished">Vo&amp;lná změna velikosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4518"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4924"/>
<source>Actual X-DPI:</source>
<translation type="unfinished">Aktuální X-DPI:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4519"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4925"/>
<source>Actual Y-DPI:</source>
<translation type="unfinished">Aktuální Y-DPI:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4522"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4928"/>
<source>X-Sc&amp;ale:</source>
<translation type="unfinished">X-Měří&amp;tko:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4523"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4929"/>
<source>Y-Scal&amp;e:</source>
<translation type="unfinished">Y-Měřít&amp;ko:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4524"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4930"/>
<source>Scale &amp;To Frame Size</source>
<translation type="unfinished">Změni&amp;t velikost na rozměr rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4525"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4931"/>
<source>P&amp;roportional</source>
<translation type="unfinished">&amp;Proporcionálně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4526"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4932"/>
<source>Image Effects</source>
<translation type="unfinished">Efekty obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4527"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4933"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation type="unfinished">Rozšířené vlastnosti obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4528"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4934"/>
<source>Input Profile:</source>
<translation type="unfinished">Vložit profil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4529"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4935"/>
<source>Rendering Intent:</source>
<translation type="unfinished">Účel reprodukce:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4536"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4945"/>
<source>Perceptual</source>
<translation type="unfinished">Perceptuální (fotografická) transformace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4537"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4946"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation type="unfinished">Relativní kolorimetrická transformace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4539"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4948"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation type="unfinished">Absolutní kolorimetrická transformace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4548"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4957"/>
<source>Left Point</source>
<translation type="unfinished">Levý bod</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4549"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4958"/>
<source>End Points</source>
<translation type="unfinished">Koncové body</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4551"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4960"/>
<source>&amp;Basepoint:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Střed otáčení:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4552"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4961"/>
<source>T&amp;ype of Line:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Typ linky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4553"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4962"/>
<source>Start Arrow:</source>
<translation type="unfinished">Počáteční šipka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4554"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4963"/>
<source>End Arrow:</source>
<translation type="unfinished">Koncová šipka:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4564"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4973"/>
<source>Line &amp;Width:</source>
<translation type="unfinished">Šíř&amp;ka linky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4565"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4974"/>
<source>Ed&amp;ges:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Hrany:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4568"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4977"/>
<source>Miter Join</source>
<translation type="unfinished">Kolmý spoj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4569"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4978"/>
<source>Bevel Join</source>
<translation type="unfinished">Zkosený spoj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4570"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4979"/>
<source>Round Join</source>
<translation type="unfinished">Oblý spoj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4575"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4984"/>
<source>Flat Cap</source>
<translation type="unfinished">Ostrá hlavička</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4576"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4985"/>
<source>Square Cap</source>
<translation type="unfinished">Čtvercová hlavička</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4577"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4986"/>
<source>Round Cap</source>
<translation type="unfinished">Oblá hlavička</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4579"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4988"/>
<source>&amp;Endings:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ukončení:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4581"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4990"/>
<source>Cell Lines</source>
<translation type="unfinished">Linky buňky v tabulce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4582"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4991"/>
<source>Line at Top</source>
<translation type="unfinished">Horní linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4583"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4992"/>
<source>Line at the Left</source>
<translation type="unfinished">Levá linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4584"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4993"/>
<source>Line at the Right </source>
<translation type="unfinished">Pravá linka </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4585"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4994"/>
<source>Line at Bottom</source>
<translation type="unfinished">Dolní linka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4587"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4996"/>
<source>Overprinting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4588"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4997"/>
<source>Knockout</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4589"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4998"/>
<source>Overprint</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4591"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5000"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4605"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5014"/>
<source> pt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4726"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5135"/>
<source>Name of selected object</source>
<translation type="unfinished">Jméno vybraného objektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4727"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5136"/>
<source>Horizontal position of current basepoint</source>
<translation type="unfinished">Vodorovné umístění středu otáčení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4728"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5137"/>
<source>Vertical position of current basepoint</source>
<translation type="unfinished">Svislé umístění středu otáčení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4729"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5138"/>
<source>Width</source>
<translation type="unfinished">Šířka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4730"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5139"/>
<source>Height</source>
<translation type="unfinished">Výška</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4731"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5140"/>
<source>Rotation of object at current basepoint</source>
<translation type="unfinished">Rotace objektu podle aktuálního středu otáčení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4732"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5141"/>
<source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
<translation type="unfinished">Bod (počátek souřadnic), od kterého jsou
odvozeny vzdálenosti nebo úhly rotace</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4738"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5147"/>
<source>Group the selected objects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4739"/>
<source>Destroys the selected group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4740"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5149"/>
<source>Flip Horizontal</source>
<translation type="unfinished">Překlopit vodorovně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4741"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5150"/>
<source>Flip Vertical</source>
<translation type="unfinished">Překlopit svisle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4742"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5151"/>
<source>Move one level up</source>
<translation type="unfinished">O hladinu výš</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4743"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5152"/>
<source>Move one level down</source>
<translation type="unfinished">O hladinu níž</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4744"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5153"/>
<source>Move to front</source>
<translation type="unfinished">Přesunout navrch</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4745"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5154"/>
<source>Move to back</source>
<translation type="unfinished">Přesunout dospodu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4746"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5155"/>
<source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
<translation type="unfinished">Ukazuje hladinu zvoleného objektu. 0 znamená, že je objekt nejníž</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4747"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5156"/>
<source>Lock or unlock the object</source>
<translation type="unfinished">Zamknout nebo odemknout objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4748"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5157"/>
<source>Lock or unlock the size of the object</source>
<translation type="unfinished">Zamknout nebo odemknout rozměry objektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4749"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5158"/>
<source>Enable or disable exporting of the object</source>
<translation type="unfinished">Povolit nebo zakázat exportování objektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4756"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5165"/>
<source>Disable text flow from lower frames around object</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4757"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5166"/>
<source>Use the frame shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4758"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5167"/>
<source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation type="unfinished">Pro obtékání textových rámců pod objektem použijte místo tvaru rámce raději bounding box, který je vždy pravoúhlý. </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4759"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5168"/>
<source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. T</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4760"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5169"/>
<source>Use the clipping path of the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4762"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5171"/>
<source>Font of selected text or object</source>
<translation type="unfinished">Písmo vybraného textu nebo objektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4763"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5172"/>
<source>Font Size</source>
<translation type="unfinished">Velikost písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4764"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5173"/>
<source>Offset to baseline of characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4765"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5174"/>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4766"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5175"/>
<source>Scaling height of characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4767"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5176"/>
<source>Color of text stroke and/or drop shadow, depending which is chosen.If both are chosen, then they share the same color.</source>
<translation type="unfinished">Barva tahu textu nebo stínu, podle výběru. Pokud jsou vybrána obě formátování, potom jsou stejnou barvou.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4768"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5177"/>
<source>Color of selected text. If Outline text decoration is enabled, this color will be the fill color. If Drop Shadow Text is enabled, then this will be the top most color.</source>
<translation type="unfinished">Barva vybraného textu. Pokud je povolen obrys textu, tato barva bude výplňová. Pokud je povoleno stínování textu, tato barva bude nejvýše.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4769"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5178"/>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation type="unfinished">Barevná sytost tahu textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4770"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5179"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation type="unfinished">Sytost barvy výplně písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4771"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5180"/>
<source>Right to Left Writing</source>
<translation type="unfinished">Psaní zprava doleva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4772"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5181"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation type="unfinished">Manuální nastavení prokládání textu</translation>
</message>
20481,188 → 20980,233
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4774"/>
<source>Click and hold down to select the line spacing mode.</source>
<translation type="unfinished">Stiskněte a držte tlačítko pro výběr řádkování.</translation>
<translation type="obsolete">Stiskněte a držte tlačítko pro výběr řádkování.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4775"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5185"/>
<source>Paragraph style of currently selected text or paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4776"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5186"/>
<source>Character style of currently selected text or paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4777"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5187"/>
<source>Remove Direct Paragraph Formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4778"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5188"/>
<source>Remove Direct Character Formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4781"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5195"/>
<source>Minimal width of spaces between words</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4782"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5196"/>
<source>Normal width of spaces between words</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4783"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5197"/>
<source>Minimal shrinkage of glyphs for justification</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4784"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5198"/>
<source>Maximal extension of glyphs for justification</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4785"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5199"/>
<source>Uses hanging punctuation and margin kerning to achieve nicer looking columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4787"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5201"/>
<source>Change settings for left or end points</source>
<translation type="unfinished">Změnit nastavení pro levé nebo koncové body</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4788"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5202"/>
<source>Pattern of line</source>
<translation type="unfinished">Styl linky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4789"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5203"/>
<source>Thickness of line</source>
<translation type="unfinished">Tloušťka linky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4790"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5204"/>
<source>Type of line joins</source>
<translation type="unfinished">Typy spojení linek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4791"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5205"/>
<source>Type of line end</source>
<translation type="unfinished">Typy ukončení linek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4792"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5206"/>
<source>Line style of current object</source>
<translation type="unfinished">Styl linky aktuálního objektu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4794"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5208"/>
<source>Choose the shape of frame...</source>
<translation type="unfinished">Vyberte tvar rámce...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4795"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5209"/>
<source>Edit shape of the frame...</source>
<translation type="unfinished">Upravit tvar rámce...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4796"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5210"/>
<source>Set radius of corner rounding</source>
<translation type="unfinished">Nastavní poloměru zakulacení rohů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4797"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5211"/>
<source>Number of columns in text frame</source>
<translation type="unfinished">Počet sloupců v textovém rámci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4798"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5212"/>
<source>Switches between Gap or Column width</source>
<translation type="unfinished">Přepíná mezi mezisloupcovou mezerou a šířkou sloupce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4800"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5214"/>
<source>Distance of text from top of frame</source>
<translation type="unfinished">Vzdálenost textu od horní části rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4801"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5215"/>
<source>Distance of text from bottom of frame</source>
<translation type="unfinished">Vzdálenost textu od spodní části rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4802"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5216"/>
<source>Distance of text from left of frame</source>
<translation type="unfinished">Vzdálenost textu od levé části rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4803"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5217"/>
<source>Distance of text from right of frame</source>
<translation type="unfinished">Vzdálenost textu od pravé části rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4804"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5218"/>
<source>Edit tab settings of text frame...</source>
<translation type="unfinished">Nastavit tabelátory v textového rámci...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4806"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5220"/>
<source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
<translation type="unfinished">Umožní nastavit jiné rozměry obrázku než rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4807"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5221"/>
<source>Horizontal offset of image within frame</source>
<translation type="unfinished">Vodorovné posunutí obrázku uvnitř rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4808"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5222"/>
<source>Vertical offset of image within frame</source>
<translation type="unfinished">Svislé posunutí obrázku uvnitř rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4809"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5223"/>
<source>Resize the image horizontally</source>
<translation type="unfinished">Změnit šířku obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4810"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5224"/>
<source>Resize the image vertically</source>
<translation type="unfinished">Změnit výšku obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4811"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5225"/>
<source>Keep the X and Y scaling the same</source>
<translation type="unfinished">Použít stejnou změnu velikosti pro oba rozměry (X a Y)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4812"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5226"/>
<source>Keep the aspect ratio</source>
<translation type="unfinished">Dodržet poměr</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4813"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5227"/>
<source>Make the image fit within the size of the frame</source>
<translation type="unfinished">Obrázek změní velikost podle rozměru rámce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4814"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5228"/>
<source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
<translation type="unfinished">Obrázek si zachová své proporce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4815"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5229"/>
<source>Source profile of the image</source>
<translation type="unfinished">Zdrojový profil obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4816"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5230"/>
<source>Rendering intent for the image</source>
<translation type="unfinished">Účel reprodukce obrázku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4917"/>
<source>Color &amp; Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4918"/>
<source>Advanced Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4919"/>
<source>Style Settings</source>
<translation type="unfinished">Nastavení stylu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="2944"/>
<source>Baseline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5148"/>
<source>Ungroup the selected group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5184"/>
<source>Select the line spacing mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5191"/>
<source>Set the height of the first line of the text frame to use the tallest height of the included characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5192"/>
<source>Set the height of the first line of text frame to use the full ascent of the font(s) in use</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5193"/>
<source>Set the height of the first line of the text frame to the specified line height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PythonConsole</name>
21341,7 → 21885,7
<translation>Inicializace...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1089"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1090"/>
<source>Background</source>
<translation>Pozadí</translation>
</message>
21810,43 → 22354,43
<translation>Nelze získat řádkování z netextového rámce.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="152"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="174"/>
<source>Cannot get column gap of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nelze získat mezisloupcovou mezeru z netextového rámce.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="202"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="224"/>
<source>Cannot get text of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nelze získat text z netextového rámce.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="235"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="257"/>
<source>Cannot set text of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nelze vložit text do netextového rámce.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="269"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="291"/>
<source>Cannot insert text into non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nelze vložit text do netextového rámce.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="307"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="329"/>
<source>Alignment out of range. Use one of the scribus.ALIGN* constants.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Hodnota zarovnání je mimo povolený rozsah. Použijte jednu z předdefinovaných konstant scribus.ALIGN*.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="506"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="554"/>
<source>Selection index out of bounds</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Pozice výběru mimo povolené hranice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="749"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="797"/>
<source>Object is not a linked text frame, can&apos;t unlink.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Objekt není propojený textový rámec, proto nelze propojení zrušit.</translation>
21858,7 → 22402,7
<translation type="obsolete">Objektu na posledním místě nelze zrušit propojení. Použijte místo něj předchozí rámec.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="219"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="216"/>
<source>Unit out of range. Use one of the scribus.UNIT_* constants.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Jednotka mimo povolený rozsah. Použijte jednu z předdefinovanýcj konstant scribus.UNIT*.</translation>
22021,7 → 22565,7
<translation>Specifikovaný objekt není obrázkový rámec.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="395"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="417"/>
<source>Font not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Písmo nenalezeno.</translation>
22057,103 → 22601,103
<translation>Nelze vytvořit vrstvu beze jména.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="278"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="300"/>
<source>Insert index out of bounds.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Index mimo povolené hranice.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="315"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="337"/>
<source>Cannot set text alignment on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nelze nastavit zarovnání textu netextovému rámci.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="341"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="363"/>
<source>Font size out of bounds - must be 1 &lt;= size &lt;= 512.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Velikost písma je mimo povolený interval - &lt;1, 512&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="350"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="372"/>
<source>Cannot set font size on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nelze nastavit velikost písma netextového rámce.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="379"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="401"/>
<source>Cannot set font on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nelze nastavit písmo netextového rámce.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="413"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="435"/>
<source>Line space out of bounds, must be &gt;= 0.1.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Velikost řádkování mimo hranice, musí být větší než 0.1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="421"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="443"/>
<source>Cannot set line spacing on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nelze nastavit hodnotu řádkování netextovému rámci.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="440"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="488"/>
<source>Column gap out of bounds, must be positive.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Velikost mezisloupcové mezery mimo povolený rozsah. Musí být kladné číslo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="448"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="496"/>
<source>Cannot set column gap on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nelze nastavit mezisloupcovou mezeru netextovému rámci.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="467"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="515"/>
<source>Column count out of bounds, must be &gt; 1.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Počet sloupců mimo povolený rozsah. Musí být &gt; 1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="523"/>
<source>Cannot set number of columns on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nelze nastavit počet sloupců netextovému rámci.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="511"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="559"/>
<source>Cannot select text in a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nelze vybrat text v netextovém rámci</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="548"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="596"/>
<source>Cannot delete text from a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nelze smazat text z netextového rámce.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="580"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="628"/>
<source>Cannot set text fill on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nelze nastavit výplň textu netextového rámce.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="616"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="664"/>
<source>Cannot set text stroke on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nelze nastavit tah textu u netextového rámce.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="658"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="706"/>
<source>Cannot set text shade on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nelze nastavit odstín písma netextového rámce.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="698"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="746"/>
<source>Can only link text frames.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Propojit lze pouze textové rámce.</translation>
22165,43 → 22709,43
<translation type="obsolete">Cílový rámec musí být prázdný.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="708"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="756"/>
<source>Target frame links to another frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Cílový rámec už je propojený.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="713"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="761"/>
<source>Target frame is linked to by another frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Cílový rámec už je propojený.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="718"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="766"/>
<source>Source and target are the same object.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Zdroj a cíl jsou stejný objekt.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="743"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="791"/>
<source>Cannot unlink a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Nelze zrušit propojení netextového rámce.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="798"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="846"/>
<source>Cannot convert a non-text frame to outlines.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Netextový rámec nelze převést na obrysy.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="915"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="963"/>
<source>Can&apos;t set bookmark on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Netextový rámec nemůže být poznámkou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="949"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="997"/>
<source>Can&apos;t get info from a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Netextový rámec neobsahuje požadované informace</translation>
22232,7 → 22776,7
<translation>Zhroucení Scribusu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/main_nix.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/main_nix.cpp" line="128"/>
<source>Scribus crashes due to Signal #%1</source>
<translation>Scribus spadl díky signálu č. %1</translation>
</message>
22247,12 → 22791,12
<translation type="obsolete">Vlastní</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/page.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/page.cpp" line="82"/>
<source>Page</source>
<translation>Stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/page.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/page.cpp" line="91"/>
<source>Master Page </source>
<translation>Vzorová stránka </translation>
</message>
22292,28 → 22836,28
<translation>Selhala kontrola nastavení: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="282"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="281"/>
<source>Could not open input file %1</source>
<translation>Nelze otevřít vstupní soubor %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="666"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="663"/>
<source>Unable to read settings XML:</source>
<translation>Nelze načíst nastavení XML:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="298"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="297"/>
<source>%1 (line %2 col %3)</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>%1 (řádek %2, sloupec %3)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="317"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="316"/>
<source>Unable to read settings XML: %1</source>
<translation>Nelze načíst nastavení XML:. %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="317"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="316"/>
<source>null root node</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>nulový kořenový uzel
22321,7 → 22865,7
Načíst nastavení PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="444"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="441"/>
<source>&lt;pdfVersion&gt; invalid</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>&lt;pdfVersion&gt; neplatné
22329,37 → 22873,37
Načíst nastavení PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="457"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="454"/>
<source>found %1 &lt;%2&gt; nodes, need 1.</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>nalezeno %1 &lt;%2&gt; uzlů, potřeba 1.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="472"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="469"/>
<source>unexpected null &lt;%2&gt; node</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>neočekávaný nulový &lt;%2&gt; uzel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="480"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="477"/>
<source>node &lt;%1&gt; not an element</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>uzel &lt;%1&gt; není element</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="500"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="497"/>
<source>element &lt;%1&gt; lacks `value&apos; attribute</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>element &lt;%1&gt; neobsahuje vlastnost `value&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="529"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="526"/>
<source>element &lt;%1&gt; value must be `true&apos; or `false&apos;</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>hodnota elementu &lt;%1&gt; musí být `true&apos; nebo `false&apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="667"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="664"/>
<source>element &lt;lpiSettingsEntry&gt; lacks `name&apos; attribute</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation>element &lt;lpiSettingsEntry&gt; neobsahuje vlastnost `name&apos;</translation>
22465,7 → 23009,7
<translation>memcpy offset: %1 %2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="581"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="580"/>
<source>Scribus Development Version</source>
<translation>Vývojová verze Scribus</translation>
</message>
22560,7 → 23104,7
<translation>Cicero (c)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/util.cpp" line="406"/>
<location filename="../../scribus/util.cpp" line="355"/>
<source>File exists</source>
<translation>Soubor existuje</translation>
</message>
22570,7 → 23114,7
<translation type="obsolete">&amp;Nahradit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/util.cpp" line="569"/>
<location filename="../../scribus/util.cpp" line="518"/>
<source>page</source>
<comment>page export</comment>
<translation>stránka</translation>
22586,13 → 23130,13
<translation>Šablona dokumentu: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="152"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="149"/>
<source>Failed to open document.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Dokument nelze otevřít.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="181"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="178"/>
<source>Failed to save document.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Dokument nelze uložit.</translation>
22765,7 → 23309,7
<translation>Styl linky nenalezen.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="823"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="871"/>
<source>Only text frames can be checked for overflowing</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Jen textové rámce mohou být testovány na přetečení</translation>
22782,7 → 23326,7
<translation>&amp;Skript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="757"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="759"/>
<source>Scribus Python interface module
 
This module is the Python interface for Scribus. It provides functions
22817,27 → 23361,27
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2609"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2610"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation>Kopie č. %1 z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1878"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1962"/>
<source>Black</source>
<translation>Černá (Black)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1880"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1964"/>
<source>Cyan</source>
<translation>Tyrkysová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1882"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1966"/>
<source>Magenta</source>
<translation>Purpurová</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1884"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1968"/>
<source>Yellow</source>
<translation>Žlutá (Yellow)</translation>
</message>
22942,12 → 23486,12
<translation type="obsolete">Používáte vývojovou verzi Scribusu 1.3.x. Dokument, se kterým pracujete, byl vytvořen ve Scribusu 1.2.3 nebo starším. Pokud jej teď uložíte, v těchto starších verzích jej nebude možné načíst, pokud ovšem nepoužijete Soubor-Uložit jako. Opravdu chcete pokračovat?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4294"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4210"/>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation>Změny ve vašem dokumentu nebyly uloženy, ovšem vy požadujete jejich vrácení. Opravdu chcete pokračovat?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/util.cpp" line="407"/>
<location filename="../../scribus/util.cpp" line="356"/>
<source>A file named &apos;%1&apos; already exists.&lt;br/&gt;Do you want to replace it with the file you are saving?</source>
<translation>Soubor jménem &apos;%1&apos; již existuje.&lt;br/&gt;Chcete jej nahradit souborem, který právě ukládáte?</translation>
</message>
22968,27 → 23512,27
<translation>Německy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1694"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1778"/>
<source>Exporting PostScript File</source>
<translation>Export PostScript souboru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1696"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1780"/>
<source>Printing File</source>
<translation>Tisk souboru</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3687"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3602"/>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Snažíte se importovat více stránek, než je počet stránek dostupných v aktuálním dokumentu, počítáno od aktivní stránky.&lt;/p&gt;Vyberte některou možnost:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Vytvořit&lt;/b&gt; chybějící stránky&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Importovat&lt;/b&gt; stránky do poslední stránky&lt;/li&gt;&lt;b&gt;Zrušit&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3688"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3603"/>
<source>C&amp;reate</source>
<translation>&amp;Vytvořit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3689"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3604"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Import</translation>
</message>
22998,7 → 23542,7
<translation>thajština</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="32"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="31"/>
<source>Barcode Generator</source>
<translation>Generátor čárových kódů</translation>
</message>
23191,17 → 23735,17
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexhelpers.cpp" line="433"/>
<location filename="../../scribus/latexhelpers.cpp" line="428"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Chyba</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="224"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="363"/>
<source>Configfile %1 not found or the file is not readable</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexhelpers.cpp" line="435"/>
<location filename="../../scribus/latexhelpers.cpp" line="430"/>
<source>Parsing the configfile %1 failed! Depending on the type of the error render frames might not work correctly!
%2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
23389,13 → 23933,13
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="872"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="920"/>
<source>Can only hyphenate text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="895"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="943"/>
<source>Can only dehyphenate text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
23490,97 → 24034,97
<translation type="unfinished">Nová vrstva</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="582"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="581"/>
<source>You are running a development version of Scribus 1.3.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.x. Saving the current file under 1.3.x renders it unable to be edited in Scribus 1.2.x versions. To preserve the ability to edit in 1.2.x, save this file under a different name and further edit the newly named file and the original will be untouched. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/serializer.cpp" line="349"/>
<location filename="../../scribus/serializer.cpp" line="360"/>
<source>Copy of %1 (%2)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="166"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="165"/>
<source>font %1 </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="167"/>
<source>size %1 </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="169"/>
<source>+style </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="171"/>
<source>+color </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="173"/>
<source>+underline </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="173"/>
<source>-underline </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="175"/>
<source>+strikeout </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="175"/>
<source>-strikeout </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="178"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="177"/>
<source>+shadow </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="178"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="177"/>
<source>-shadow </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="179"/>
<source>+outline </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="179"/>
<source>-outline </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="182"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="181"/>
<source>+tracking %1 </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="182"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="181"/>
<source>-tracking </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="184"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="183"/>
<source>+baseline %1 </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="186"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="185"/>
<source>+stretch </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="187"/>
<source>parent= %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
23665,6 → 24209,24
<source>Xfig File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="152"/>
<source>Cannot get text distances of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="462"/>
<source>Text distances out of bounds, must be positive.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="470"/>
<source>Cannot set text distances on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
24058,7 → 24620,7
<translation type="obsolete">Vyplnit plochu za hranicemi stránky barvou okrajů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/reformdoc.cpp" line="463"/>
<location filename="../../scribus/reformdoc.cpp" line="451"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation>Přizpůsobení barev</translation>
</message>
24217,135 → 24779,135
<context>
<name>SMCStyleWidget</name>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="81"/>
<source>Parent style</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="84"/>
<source>Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="82"/>
<source>Font face</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="88"/>
<source>Language</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="83"/>
<source>Font size</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="33"/>
<source>Based On:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="84"/>
<source>Tracking</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="301"/>
<source>Language:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="85"/>
<source>Baseline offset</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="457"/>
<source>Shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="86"/>
<source>Horizontal scaling</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="55"/>
<source>Basic Formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="87"/>
<source>Vertical scaling</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="271"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="88"/>
<source>Language</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="198"/>
<source>Advanced Formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="89"/>
<source>Fill color</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="428"/>
<source>TextLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="90"/>
<source>Fill shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="345"/>
<source>Colors</source>
<translation type="unfinished">Barvy</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="91"/>
<source>Stroke color</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="81"/>
<source>Parent Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="92"/>
<source>Stroke shade</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="82"/>
<source>Font Face</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="33"/>
<source>Based On:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="83"/>
<source>Font Size</source>
<translation type="unfinished">Velikost písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="301"/>
<source>Language:</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="85"/>
<source>Baseline Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="447"/>
<source>Shade</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="86"/>
<source>Horizontal Scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="55"/>
<source>Basic Formatting</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="87"/>
<source>Vertical Scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="271"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="89"/>
<source>Fill Color</source>
<translation type="unfinished">Barva výplně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="198"/>
<source>Advanced Formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="90"/>
<source>Fill Shade</source>
<translation type="unfinished">Odstín výplně</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="428"/>
<source>TextLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="91"/>
<source>Stroke Color</source>
<translation type="unfinished">Barva tahu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="345"/>
<source>Colors</source>
<translation type="unfinished">Barvy</translation>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="92"/>
<source>Stroke Shade</source>
<translation type="unfinished">Odstín tahu</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SMCharacterStyle</name>
<message>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1566"/>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1603"/>
<source>Properties</source>
<translation type="unfinished">Vlastnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1231"/>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1251"/>
<source>Character Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1236"/>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1256"/>
<source>Character Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1359"/>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1381"/>
<source>New Style</source>
<translation type="unfinished">Nový styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1373"/>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1401"/>
<source>Clone of %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1400"/>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1428"/>
<source>%1 (%2)</source>
<comment>This for unique name when creating a new character style. %1 will be the name of the style and %2 will be a number forming a style name like: New Style (2)</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
24532,17 → 25094,17
<context>
<name>SMPStyleWidget</name>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="250"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="253"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation type="unfinished">Pevné řádkování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="251"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="254"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation type="unfinished">Automatické řádkování</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="252"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="255"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished">Zarovnat k pomocné mřížce</translation>
</message>
24572,87 → 25134,87
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="77"/>
<source>Drop Cap Lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="75"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="78"/>
<source>Drop Cap Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="79"/>
<source>Alignment</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="80"/>
<source>First Line Indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="81"/>
<source>Left Indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="82"/>
<source>Right Indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="43"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="42"/>
<source>Based On:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="71"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="70"/>
<source>Distances and Alignment</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="255"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="254"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation type="unfinished">Iniciály</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="367"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="366"/>
<source>Tabulators and Indentation</source>
<translation type="unfinished">Tabelátory a odsazení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="20"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="28"/>
<source>Properties</source>
<translation type="unfinished">Vlastnosti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="102"/>
<source>Character Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="172"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="171"/>
<source>TextLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="273"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="272"/>
<source>&amp;Lines:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Linky:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="297"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="296"/>
<source>Distance from Text:</source>
<translation type="unfinished">Vzdálenost od textu:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="352"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="351"/>
<source>Parent&apos;s Drop Cap Status</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="420"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="427"/>
<source>Ch&amp;aracter Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24670,17 → 25232,17
<translation type="unfinished">Styl odstavce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="211"/>
<source>New Style</source>
<translation type="unfinished">Nový styl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="222"/>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="232"/>
<source>Clone of %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="250"/>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="260"/>
<source>%1 (%2)</source>
<comment>This for unique name when creating a new character style. %1 will be the name of the style and %2 will be a number forming a style name like: New Style (2)</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
24766,23 → 25328,28
<translation type="unfinished">Vybrat styly</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smstyleimport.ui" line="20"/>
<location filename="../../scribus/smstyleimport.ui" line="26"/>
<source>Available Styles</source>
<translation type="unfinished">Dostupné styly</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smstyleimport.ui" line="28"/>
<source>In case of the name clash</source>
<location filename="../../scribus/smstyleimport.ui" line="47"/>
<source>&amp;Rename Imported Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smstyleimport.ui" line="57"/>
<source>R&amp;eplace Existing Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smstyleimport.ui" line="34"/>
<source>&amp;Rename Imported Style</source>
<source>Select or Unselect All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smstyleimport.ui" line="44"/>
<source>R&amp;eplace Existing Style</source>
<location filename="../../scribus/smstyleimport.ui" line="41"/>
<source>In case of a name clash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
24811,12 → 25378,12
<context>
<name>SToolBAlign</name>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1289"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1290"/>
<source>Style of current paragraph</source>
<translation>Styl aktuálního odstavce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1262"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1263"/>
<source>Style Settings</source>
<translation>Nastavení stylu</translation>
</message>
24824,17 → 25391,17
<context>
<name>SToolBColorF</name>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1026"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1027"/>
<source>Color of text fill</source>
<translation>Barva výplně písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1027"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1028"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation>Sytost barvy výplně písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="989"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="990"/>
<source>Fill Color Settings</source>
<translation>Nastavení výplně</translation>
</message>
24842,17 → 25409,17
<context>
<name>SToolBColorS</name>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1099"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1100"/>
<source>Color of text stroke</source>
<translation>Barva tahu textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1100"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1101"/>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation>Barevná sytost tahu textu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1064"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1065"/>
<source>Stroke Color Settings</source>
<translation>Nastavení barvy tahu</translation>
</message>
24862,12 → 25429,12
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1318"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
<translation type="obsolete">pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1337"/>
<source> %</source>
<translation>%</translation>
<translation type="obsolete">%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1363"/>
24885,7 → 25452,7
<translation>Změna šířky znaků písma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1309"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1310"/>
<source>Font Settings</source>
<translation>Nastavení písma</translation>
</message>
24898,12 → 25465,12
<context>
<name>SToolBStyle</name>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1132"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1133"/>
<source>Character Settings</source>
<translation>Nastavení znaků</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1174"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1175"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation>Manuální nastavení prokládání textu</translation>
</message>
24910,7 → 25477,7
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1144"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
</context>
<context>
25165,24 → 25732,24
<context>
<name>ScPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scplugin.cpp" line="47"/>
<location filename="../../scribus/scplugin.cpp" line="48"/>
<source>Persistent</source>
<comment>plugin manager plugin type</comment>
<translation>Trvalý</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scplugin.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/scplugin.cpp" line="50"/>
<source>Action</source>
<comment>plugin manager plugin type</comment>
<translation>Akce</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scplugin.cpp" line="45"/>
<location filename="../../scribus/scplugin.cpp" line="46"/>
<source>Load/Save/Import/Export</source>
<translation>Načíst/Uložit/Import/Export</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scplugin.cpp" line="53"/>
<location filename="../../scribus/scplugin.cpp" line="54"/>
<source>Unknown</source>
<translation>Neznámý</translation>
</message>
25275,7 → 25842,7
<translation type="unfinished">Scribus 1.2.x dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1712"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1714"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished">Kopie č. %1 z</translation>
</message>
25288,7 → 25855,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3414"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3415"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished">Kopie č. %1 z</translation>
</message>
25301,7 → 25868,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="3054"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="3056"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished">Kopie č. %1 z</translation>
</message>
25375,72 → 25942,72
<translation type="obsolete">Normální</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="227"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="467"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="470"/>
<source>Background</source>
<translation>Pozadí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="6984"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="6938"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation>Opravdu chcete vyčistit celý text?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7028"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="6982"/>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation>Nelze smazat používaný objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7028"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="6982"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation>Objekt %1 je momentálně upravován v zápisníku, nelze tedy nic smazat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="719"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="722"/>
<source>An error occurred while opening ICC profiles, color management is not enabled.</source>
<translation>Při otevírání ICC profilů došlo k chybě, správa barev není aktivní.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="851"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="854"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation type="unfinished">Přizpůsobení barev</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="2596"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="2574"/>
<source>Copy_of_</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="5794"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="5738"/>
<source>remove direct paragraph formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="6040"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="5984"/>
<source>remove direct char formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7539"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7493"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation type="unfinished">&amp;Odemknout vše</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7540"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7494"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7543"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7497"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8648"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8602"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
25448,7 → 26015,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8674"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8631"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal gap: %2
Vertical gap: %3</source>
25455,20 → 26022,16
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9702"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9659"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="151"/>
<source>Default Character Style</source>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1203"/>
<source>Imported </source>
<comment>Prefix of imported default style</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/paragraphstyle.cpp" line="66"/>
<source>Default Paragraph Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusMainWindow</name>
25488,7 → 26051,7
<translation type="obsolete">Načítám nastavení</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="338"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="337"/>
<source>Initializing Story Editor</source>
<translation>Inicializace zápisníku</translation>
</message>
25498,12 → 26061,12
<translation type="obsolete">Inicializece ICC profilů</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="344"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="343"/>
<source>Initializing Hyphenator</source>
<translation>Inicializace dělení slov</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="350"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="349"/>
<source>Reading Scrapbook</source>
<translation>Načítám zápisník</translation>
</message>
25538,7 → 26101,7
<translation type="obsolete">Ukončuji.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3845"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3760"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Kritická chyba</translation>
</message>
25548,27 → 26111,27
<translation type="obsolete">Inicializován systém písem</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9476"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9313"/>
<source>&amp;File</source>
<translation>&amp;Soubor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9477"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9314"/>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation>Otevřít &amp;předchozí</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9479"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9316"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation>&amp;Import</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9480"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9317"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation>&amp;Export</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9481"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9318"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation>Ú&amp;pravy</translation>
</message>
25603,7 → 26166,7
<translation type="obsolete">&amp;Efekty</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9483"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9320"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation>O&amp;bjekt</translation>
</message>
25613,17 → 26176,17
<translation>Nastavení náhledu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="712"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="711"/>
<source>Level</source>
<translation>Hladina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="718"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="717"/>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation>Přesu&amp;nout do hladiny</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9487"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9324"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation>&amp;Volby PDF</translation>
</message>
25633,97 → 26196,97
<translation type="obsolete">&amp;Tvar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9489"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9326"/>
<source>C&amp;onvert To</source>
<translation>&amp;Převést na</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9491"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9328"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation>&amp;Vložit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9492"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9329"/>
<source>Character</source>
<translation>Znaky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9493"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9330"/>
<source>Quote</source>
<translation>Uvozovky</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9494"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9331"/>
<source>Space</source>
<translation>Mezery</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9496"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9333"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation>&amp;Stránka</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9497"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9334"/>
<source>&amp;View</source>
<translation>Ná&amp;hled</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9499"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9336"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation>E&amp;xtra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9500"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9337"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation>&amp;Okna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9501"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9338"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation>Nápo&amp;věda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9502"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9339"/>
<source>&amp;Alignment</source>
<translation>&amp;Zarovnání</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9512"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9349"/>
<source>Ready</source>
<translation>Připravený</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4196"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4111"/>
<source>Open</source>
<translation>Otevřít</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3654"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3569"/>
<source>Importing Pages...</source>
<translation>Importuji stránky...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3683"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3598"/>
<source>Import Page(s)</source>
<translation>Importovat stránku(y)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3725"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3640"/>
<source>Import done</source>
<translation>Import ukončen</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3729"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3644"/>
<source>Found nothing to import</source>
<translation>Nenalezeno nic k importu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3845"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3760"/>
<source>File %1 is not in an acceptable format</source>
<translation>Soubor %1 není v přijatelném formátu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3866"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3781"/>
<source>Loading...</source>
<translation>Načítám...</translation>
</message>
25738,17 → 26301,17
<translation type="obsolete">Některé ICC profily použité tímto dokumentem nejsou nainstalované:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4013"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3928"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation> zaměněn za: </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4045"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3960"/>
<source>(converted)</source>
<translation>(konvertováno)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3504"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3419"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation>Všechny podporované formáty</translation>
</message>
25758,7 → 26321,7
<translation type="obsolete">Včechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8187"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8024"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation>Nelze uložit soubor:
25775,17 → 26338,17
<translation type="obsolete">Dokumenty (*.sla *.scd);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4372"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4288"/>
<source>Save As</source>
<translation>Uložit jako</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4401"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4317"/>
<source>Saving...</source>
<translation>Ukládám...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7885"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7722"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation>Scribus detekoval nějaké chyby. Zvažte použití předtiskové kontroly pro jejich odstranění</translation>
</message>
25800,47 → 26363,47
<translation type="obsolete">&amp;Přerušit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4662"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4583"/>
<source>Printing...</source>
<translation>Tisknu...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8001"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7837"/>
<source>Document</source>
<translation>Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4703"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4624"/>
<source>Printing failed!</source>
<translation>Tisk se nepodařil!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4793"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4714"/>
<source>Cannot Cut In-Use Item</source>
<translation>Nelze odstranit používaný objekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4793"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4714"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled</source>
<translation>Objekt %1 je momentálně upravován v zápisníku. proto nelze nic vyříznout</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5538"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5451"/>
<source>About Qt</source>
<translation>O Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5550"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5462"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation>Scribus manuál</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8024"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7860"/>
<source>Save as</source>
<translation>Uložit jako</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5576"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5488"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
<translation>Textové soubory (*.txt);;Všechny soubory (*)</translation>
</message>
25860,47 → 26423,47
<translation type="obsolete">Převést stránku na vzorovou stránku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7042"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6874"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Velikost:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7042"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6874"/>
<source>Size</source>
<translation>Velikost</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7072"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6904"/>
<source>&amp;Shade:</source>
<translation>Od&amp;stín:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7072"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6904"/>
<source>Shade</source>
<translation>Odstín</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7174"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7008"/>
<source>No Style</source>
<translation&