Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 12379 → Rev 12380

/trunk/Scribus/translations/po/scribus.gl.ts
1,20 → 1,23
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="gl_ES">
<defaultcodec></defaultcodec>
<context>
<name>@default</name>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; lista(new line)
<translation>getColorNames() -&gt; lista
 
Devolve unha lista que contén os nomes de todas as cores definidas no documento.
Se non hai nengún documento aberto, devolve unha lista das cores do documento padrón.</translation>
Se non hai nengún documento aberto, devolve unha lista das cores do documento padrón.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
21,14 → 24,14
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
<translation>newDocDialog() -&gt; lóxica
 
Mostra o diálogo &quot;Documento Novo&quot;. Crea un documento novo se o usuario
acepta a configuración. Non crea un documento se o usuario preme sobre Cancelar.
Devolve verdadeiro se se creou un documento novo.</translation>
Devolve verdadeiro se se creou un documento novo.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
96,19 → 99,20
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation>getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Devolve o nome da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
116,15 → 120,16
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])
<translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])
 
Move o obxecto &quot;nome&quot; en dx e dy relativos á súa posición actual.
As distancias expesanse na unidade de medida actual do documento
(ver constantes UNIT). Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado
nese momento. Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese todo o grupo.</translation>
nese momento. Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese todo o grupo.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
131,14 → 136,15
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="obsolete">setRedraw(bool)
<translation>setRedraw(bool)
 
Desactiva o redeseñado da páxina se bool = False e, se non, permite o redeseñado.
Esta modificación persistirá mesmo logo de sair o guión, de maneira que deberá
asegurarse de chamar setRedraw(True) nunha cláusula finally: no nível superior do guión.</translation>
Esta modificación persistirá mesmo despois de sair o guión, de maneira que deberá
asegurarse de chamar setRedraw(True) nunha cláusula finally: no nível superior do guión.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
149,7 → 155,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createRect(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation>createRect(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea un rectángulo novo na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas danse nas unidades de medida actuais do documento
157,10 → 163,10
obxecto porque precisará deste nome para facer referencia a ese obxecto
no futuro. Se non se fornece un &quot;nome&quot;, Scribus creará un por vostede.
 
Pode provocar un NameExistsError se pasar explicitamente un nome que xa exista.</translation>
Pode provocar un NameExistsError se pasar explicitamente un nome que xa exista.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
182,7 → 188,7
Pode causar un IndexError se o número de páxina estiver fora de rango</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
189,14 → 195,15
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="obsolete">setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])
<translation>setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o gradiente de enchido do obxecto &quot;nome&quot; nese tipo. As descricións
de cores son as mesmas que para setFillColor() and setFillShade().
Vexa as constantes para os tipos disponíbeis (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
Vexa as constantes para os tipos disponíbeis (FILL_&lt;type&gt;).
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
204,27 → 211,28
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
<translation>getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
 
Devolve o tamaño da fonte en puntos para a moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se esta moldura de texto tiver texto seleccionado, devólvese o valor asignado
ao primeiro carácter da seleccion.
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="obsolete">messagebarText(&quot;cadea&quot;)
<translation>messagebarText(&quot;cadea&quot;)
 
Escrebe a &quot;cadea&quot; na barra de mensaxes de Scribus (liña de estado).
O texto debe estar codificado en UTF8 ou ser unha cadea &apos;unicode&apos; (recomendado).</translation>
O texto debe estar codificado en UTF8 ou ser unha cadea &apos;unicode&apos; (recomendado).
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
 
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
266,7 → 274,6
documentación de cada función.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
333,7 → 340,7
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
344,7 → 351,7
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="obsolete">newPage(where[.&quot;páxinamaestra&quot;])
<translation>newPage(where[.&quot;páxinamestra&quot;])
 
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1 a Páxina nova adiciónase ao documento.
Se non, a páxina nova insírese antes de &quot;where&quot;. Os números de páxina
352,10 → 359,10
documento que se mostra. O parámetro opcional &quot;páxinamaestra&quot; indica o nome
da páxina maestra para a nova páxina.
 
Pode provocar un IndexError se o número da páxina está fora de rango</translation>
Pode provocar un IndexError se o número da páxina está fora de rango
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>importSVG(&quot;string&quot;)
 
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
367,7 → 374,6
O texto debe ir codificado en UTF8 ou ser unha cadea &quot;unicode&quot; (o que se recomenda).</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
 
445,7 → 451,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
 
486,13 → 492,13
 
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
<translation type="obsolete">newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
unidade, tipoPáxinas, ordePrimeiraPáxina, númeroPáxinas) -&gt; booleano
<translation>newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
unidade, tipoPáxinas, ordePrimeiraPáxina, númeroPáxinas) -&gt; lóxica
 
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen
o seguinte significado:
 
tamaño = Un par de valores (anchura, altura) qeu describe o tamaño do documento. Pode
tamaño = Un par de valores (largura, altura) qeu describe o tamaño do documento. Pode
empregar constantes predefinidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
 
marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as marxes do documento.
516,7 → 522,7
 
númeroPáxina = Número de páxinas a crear.
 
Os valores da anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
Os valores da largura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos,
asegúrese de telo en conta.
 
523,10 → 529,11
exemplo: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)
 
Pode provocar un ScribusError se ordePrimeiraPáxina é maior do que o número permitido por tipoPáxinas.</translation>
Pode provocar un ScribusError se ordePrimeiraPáxina é maior do que o número permitido por tipoPáxinas.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
<source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
534,16 → 541,14
 
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
<translation type="obsolete">placeSVG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
<translation>placeSVG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
 
Coloca o &quot;nome_de_ficheiro&quot; SVG na páxina actual;
x e y especifican a coordenada da esquina superior esquerda do SVG colocado na páxina.
 
Se se logra cargar, a selección contén o SVG importado</translation>
Se se logra cargar, a selección contén o SVG importado
</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>@default</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
<source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
644,7 → 649,6
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
 
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
721,7 → 725,7
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; inteiro
 
Mostra unha caixa de mensaxe co título &quot;lexenda&quot;, a mensaxe &quot;mensaxe&quot; e un icone, &quot;icon&quot;
e até 3 botóns. Por omisión non se usa nengún icone e só se mostra un botón, OK.
e até 3 botóns. Por omisión non se usa nengún icone e só se mostra un botón, Aceptar.
Só son precisos os argumentos da lexenda e da mensaxe, ainda que se recomenda moito
indicar un icone e un(s) botón(s) apropiados. O texto da mensaxe pode conter linguaxe de etiquetado
tipo HTML.
745,7 → 749,8
Constantes de botón e icone definidas:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.</translation>
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
836,7 → 841,6
Pode provocar un ScribusError se non se puido gardar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
 
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
848,7 → 852,6
son cadeas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
938,8 → 941,9
</source>
<translation>getLineWidth([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
 
Devolve a anchura da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
Devolve a largura da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
1071,12 → 1075,13
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
<translation>getSize([&quot;nome&quot;[) -&gt;(anchura,altura)
<translation>getSize([&quot;nome&quot;[) -&gt;(largura,altura)
 
Devolve un par (anchura, altura) co tamaño do obxecto &quot;nome&quot;.
Devolve un par (largura, altura) co tamaño do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
O tamaño exprésase na unidade de medida real do documento
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
1157,10 → 1162,11
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>sizeObject(anchura, altura[, &quot;nome&quot;])
<translation>sizeObject(Largura, altura[, &quot;nome&quot;])
 
Modifica o tamaño do obxecto &quot;nome&quot; para a anchura e altura dadas.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
Modifica o tamaño do obxecto &quot;nome&quot; para a largura e altura dadas.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
1335,7 → 1341,6
[ (Nome Scribus, Familia, Nome real, subgrupo (1|0), embed PS (1|0), ficheiro da fonte), (...), ...]</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1425,7 → 1430,6
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1443,7 → 1447,6
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1463,7 → 1466,6
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1534,7 → 1536,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation>createEllipse(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation>createEllipse(x, y,largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea unha elipse nova na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1542,7 → 1544,8
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
 
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
1556,7 → 1559,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation>createImage(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation>createImage(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea unha molura de imaxe nova na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1564,7 → 1567,8
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
 
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
1578,7 → 1582,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation>createText(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation>createText(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea unha moldura de texto nova na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1586,7 → 1590,8
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
 
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
1746,7 → 1751,6
Pode causar un IndexError se o número de páxina está fora de rango.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
 
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1954,7 → 1958,6
é o primeiro na páxina...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
2001,13 → 2004,14
 
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
<translation>setLineWidth(anchura, [&quot;nome&quot;])
<translation>setLineWidth(largura, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a anchura da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;anchura&quot;.
&quot;anchura&quot; debe estar no rango entre 0.0 e 12.0 incluídos e mídese en puntos.
Fixa a largura da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;largura&quot;.
&quot;largura&quot; debe estar no rango entre 0.0 e 12.0 incluídos e mídese en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un ValueError se a anchura da liña está fora dos limites.</translation>
Pode provocar un ValueError se a largura da liña está fóra dos limites.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
2236,7 → 2240,6
seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
2574,7 → 2577,6
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2595,7 → 2597,6
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
 
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2635,7 → 2636,6
Pode provocar un ValueError se se lle pasar un exemplo ou nome de ficheiro vacíos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2675,7 → 2675,6
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2762,7 → 2761,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2802,7 → 2800,6
das cores do documento por omisión.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2869,7 → 2866,6
nome de estilo real ou Nengún cando o utilizador cancela o diálogo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2879,7 → 2875,6
Devolve o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos. Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2999,7 → 2994,6
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
3013,7 → 3007,6
utilízase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
3095,7 → 3088,7
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen o
significado seguinte:
 
tamaño = Un par (anchura, altura) que describe o tamaño do documento. Pode utilizar
tamaño = Un par (largura, altura) que describe o tamaño do documento. Pode utilizar
as constantes predefinidas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
 
marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as
3115,7 → 3108,7
 
primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
 
Os valores da anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
Os valores da largura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos,
asegúrese de telo en conta.
 
3622,7 → 3615,6
Se se logra cargar, a selección contén o ODG importado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="obsolete">Copia nº%1 de </translation>
</message>
3659,7 → 3651,24
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>fileDialog(&quot;rótulo&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomeporomisión&quot;, tenvistaprevia, égardar, édirectorio]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
 
Mostra unha caixa de diálogo Abrir Ficheiro co rótulo &quot;rótulo&quot;. Os fichiros fíltranse
coa cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Tamén se pode fornecer un nome de ficheiro ou camiño ao
ficheiro; déixese esta cadea baleira cando non se queira usar. O valor True para
tenvistaprevai activa unha pequena antevisión na caixa FileSelect. Cando
o parámetro égardar é True, o diálogo funciona como un diálogo &quot;Gardar Como&quot;;
se non, funciona como &quot;Diálogo Abrir Directorio&quot;. Cando o parámetro édirectorio é True,
o diálogo mostra e devolve só directorios. Por omisión, todos os parámetros opcionais
son False.
 
O filtro, de se especificar, ten a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2...)&quot;.
Por exemplo &quot;Imaxes (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
 
Consulte a Documentación de Qt para máis detalles sobre filtros e QFileDialog.
 
Exemplo: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)Exemplo: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
3669,7 → 3678,11
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>getLineJoin([&quot;nome&quot;]) -&gt; enteiro (ver constantes)
 
Devolve o estilo de xunta do obxecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
emprégase o elemento seleccionado nese momento. Os tipos de xunta son:
JOIN_BEVEL (biselado), JOIN_MITTER (en inglete), JOIN_ROUND (arredondada)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
3681,7 → 3694,14
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>rotateObject(rot [, &quot;nome&quot;])
 
Xira o obxecto &quot;nome&quot; &quot;rot&quot; graos relativos. O obxecto xira
polo vértice que está seleccionado nese momento como punto de rotación -
por omisión o vértice superior esquerdo con rotación cero. Os valores positivos
significan xiro anti-reloxio cando se emprega o punto de rotación por omisión.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
3693,7 → 3713,14
 
May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>gotoPage(nr)
 
Móvese á páxina &quot;nr&quot; (isto é, fai que &quot;nr&quot; sexa a páxina actual). Téñase en conta
que gotoPaxe non muda (na actualidade) a páxina que mostra a vista do usuario,
simplemente asigna a páxina sobre a que operarán os comandos do guión.
 
Pode provocar un erro IndexErro se o número de páxina está fora do rango.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="370"/>
3704,7 → 3731,13
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setPDFBookmark(&quot;alternar&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Configura se (alternar=1) a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador ou non.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elelemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
3712,7 → 3745,10
 
Moves current selection to front.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>moveSelectionToFront()
 
Move a selección actual cara a frente.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
3720,7 → 3756,10
 
Moves current selection to back.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>moveSelectionToFront()
 
Move a selección actual cara tras.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
3733,7 → 3772,14
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>importPage(&quot;desdeDoc&quot;, (listaPáxinas), [crear, importaronde, importarOndePáxina])
 
Importa un conxunto de páxinas (dadas como par de valores) desde un documento existente (hai que dar o nome do ficheiro). Esta función mapea a función do menú despregábel &quot;Páxina-&gt;Importar&quot;.
desdeDoc: cadea; o nome do ficheiro co documento desde o que se han de importar as páxinas
listaPáxinas: par de valores cos números de páxina das páxinas que hai que importar
crear: número; o número de páxina (do documento actual) onde importar as páxinas
importarOndePáxina: número; úsase se crear==1; 0 para crear páxinas antes da páxina seleccionada; 1 para creasr páxinas após a páxina seleccionada; 2 (por omisión) para crear páxinas no final do documento
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
3794,245 → 3840,104
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
 
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="341"/>
<source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
<translation>createCharStyle(...)
 
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
Crea un estilo de carácter. Esta función toma os seguintes parámetros chave:
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="355"/>
<source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
&quot;nome&quot; [requirido] -&gt; nome do estilo de carácter a crear
 
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
&quot;fonte&quot; [opcional] -&gt; nome da fonte a usar
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="106"/>
<source>scrollDocument(x,y)
fontsize [opcional] -&gt; tamaño da fonte (duplo)
 
Scroll the document in main GUI window by x and y.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
<source>getColorNames() -&gt; list
&quot;features&quot; [opcional] -&gt; pódense definir detalles tipográficos máis próximos cunha cadea que pod conter as frases seguintes separadas por vírgulas (sen espazos!):
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; lista(new line)
Devolve unha lista que contén os nomes de todas as cores definidas no documento.
Se non hai nengún documento aberto, devolve unha lista das cores do documento padrón.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
-&gt; inherit (herdar)
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool
-&gt; bold (negra)
-&gt; italic (cursiva)
-&gt; underline (subliñado)
-&gt; underlinewords (subliñar palabras)
-&gt; strike (riscar)
-&gt; superscript (superíndice)
-&gt; subscript (subíndice)
-&gt; outline (contorno)
-&gt; shadowed (sombra)
-&gt; allcaps (maiúsculas todo)
 
Mostra o diálogo &quot;Documento Novo&quot;. Crea un documento novo se o usuario
acepta a configuración. Non crea un documento se o usuario preme sobre Cancelar.
Devolve verdadeiro se se creou un documento novo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
-&gt; smallcaps (minúsculas todo)&quot;fillcolor&quot; [opcional], &quot;fillshade&quot; [opcional] -&gt; especificar opcións de enchido
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:
&quot;strokecolor&quot; [opcional], &quot;strokeshade&quot; [optconal] -&gt; especificar opcións de trazo
 
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
baselineoffset [opcional] -&gt; separación da liña base
shadowxoffset [opcional], shadowyoffset [opcional] -&gt; separación da sombra, se se usa
outlinewidth [opcional] -&gt; anchura do contorno, se se usa
underlineoffset [opcional], underlinewidth [opcional] -&gt; opcións de subliñado, se se usa
 
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins
strikethruoffset [opcional], strikethruwidth [opcional] -&gt; opcións de riscado, se se usa
scaleh [opcional], scalev [opcional] -&gt; escala dos caracteres
 
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
 
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.
 
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).
 
numPage = Number of pages to be created.
 
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.
 
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)
 
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
<translation type="unfinished">newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
unidade, tipoPáxinas, ordePrimeiraPáxina, númeroPáxinas) -&gt; booleano
 
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen
o seguinte significado:
 
tamaño = Un par de valores (anchura, altura) qeu describe o tamaño do documento. Pode
empregar constantes predefinidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
 
marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as marxes do documento.
 
orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIT, LANDSCAPE
 
númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento que se emprega para
numeración de páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil dispor de números
máis altos se vai crear un documento en varias partes.
 
unidade: este valor configura as unidades de medida empregadas no documento.
Empregue unha das constantes predefinidas para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
tipoPáxinas = Unha das constantes predefinidas PAGE_n. PAGE_1 é unha única páxina,
PAGE_2 é para documentos a dúas caras, PAGE_3 é para un tríptico e
PAGE_4 é para catro páxinas.
 
ordePrimeiraPáxina = Cal é a posición da primeira páxina no documento.
Está indexada desde 0 (0 = primeira).
 
númeroPáxina = Número de páxinas a crear.
 
Os valores da anchura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos,
asegúrese de telo en conta.
 
exemplo: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)
 
Pode provocar un ScribusError se ordePrimeiraPáxina é maior do que o número permitido por tipoPáxinas.</translation>
tracking [opcional] -&gt; tracking do texto
&quot;language&quot; [opcional] -&gt; código da lingua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="341"/>
<source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Devolve o nome da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])
<translation>hyphenateText([&quot;nome&quot;]) -&gt; lóxica
 
Move o obxecto &quot;nome&quot; en dx e dy relativos á súa posición actual.
As distancias expesanse na unidade de medida actual do documento
(ver constantes UNIT). Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado
nese momento. Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese todo o grupo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
<source>setRedraw(bool)
Separa con guións na moldura chamada &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado nese momento.
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="unfinished">setRedraw(bool)
 
Desactiva o redeseñado da páxina se bool = False e, se non, permite o redeseñado.
Esta modificación persistirá mesmo logo de sair o guión, de maneira que deberá
asegurarse de chamar setRedraw(True) nunha cláusula finally: no nível superior do guión.</translation>
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="355"/>
<source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished">createRect(x, y, anchura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; lóxica
 
Crea un rectángulo novo na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas danse nas unidades de medida actuais do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o
obxecto porque precisará deste nome para facer referencia a ese obxecto
no futuro. Se non se fornece un &quot;nome&quot;, Scribus creará un por vostede.
Retira os guións da moldura de texto chamada &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un NameExistsError se pasar explicitamente un nome que xa exista.</translation>
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="106"/>
<source>scrollDocument(x,y)
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
Scroll the document in main GUI window by x and y.
</source>
<translation type="unfinished">newPage(where[.&quot;páxinamaestra&quot;])
<translation>scrollDocument(x,y)
 
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1 a Páxina nova adiciónase ao documento.
Se non, a páxina nova insírese antes de &quot;where&quot;. Os números de páxina
cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina do
documento que se mostra. O parámetro opcional &quot;páxinamaestra&quot; indica o nome
da páxina maestra para a nova páxina.
 
Pode provocar un IndexError se o número da páxina está fora de rango</translation>
Desprazar o documento a xanela principal unha distancia x e b.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="unfinished">setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o gradiente de enchido do obxecto &quot;nome&quot; nese tipo. As descricións
de cores son as mesmas que para setFillColor() and setFillShade().
Vexa as constantes para os tipos disponíbeis (FILL_&lt;type&gt;).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
<source>createParagraphStyle(...)
 
4077,51 → 3982,46
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
 
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
<translation>createParagraphStyle(...)
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
Crea un parágrafo de estilo. Esta función toma os seguintes parámetros chave:
 
Devolve o tamaño da fonte en puntos para a moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se esta moldura de texto tiver texto seleccionado, devólvese o valor asignado
ao primeiro carácter da seleccion.
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
&quot;nome&quot; [requirido] -&gt; especifica o nome do estilo de parágrafo a crear
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="unfinished">messagebarText(&quot;cadea&quot;)
linespacingmode [opcional] -&gt; especifica o modo de interliñado; os modos posíbeis son:
 
Escrebe a &quot;cadea&quot; na barra de mensaxes de Scribus (liña de estado).
O texto debe estar codificado en UTF8 ou ser unha cadea &apos;unicode&apos; (recomendado).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
<source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
interliñado fixo: 0
 
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
interliñado automático: 1
 
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
<translation type="unfinished">placeSVG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
espaciamento á grella da liña de base: 2
 
Coloca o &quot;nome_de_ficheiro&quot; SVG na páxina actual;
x e y especifican a coordenada da esquina superior esquerda do SVG colocado na páxina.
linespacing [opcional] -&gt; especifica o interliñado se se emprega o interliñado fixo
 
Se se logra cargar, a selección contén o SVG importado</translation>
aliñamento [opcional] -&gt; especifica o aliñamento do parágrafo
 
-&gt; esquerda: 0
 
-&gt; centrado: 1
 
-&gt; dereita: 2
 
-&gt; xustificado: 3
 
-&gt; extendido: 4
 
leftmargin [opcional], rightmargin [optional] -&gt; especificar a marxe
 
gapbefore [opcional], gapafter [optional] -&gt; especificar as separacións dos parágrafos anterior e posterior
 
firstindent [opcional] -&gt; a indentación da primeira liña
 
hasdropcap [opcional] -&gt; especifica se hai maiúsculas capitulares (1 = si, 0 = non)
 
dropcaplines [opcional] -&gt; altura (en liñas) das maiúsculas capitulares, se se usan
 
dropcapoffset [opcional] -&gt; distancia das maiúsculas capitulares, se se usan&quot;charstyle&quot; [opcional] -&gt; estilo de caracteres a empregar
</translation>
</message>
</context>
<context>
4129,38 → 4029,35
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="123"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished">A importar: %1</translation>
<translation>A importar: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="126"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>A Analizar Ficheiro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="287"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished">Grupo%1</translation>
<translation>Grupo%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2249"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished">A xerar Elementos</translation>
<translation>A Xerar Elementos</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>About Scribus%1%2</source>
<translation type="obsolete">Acerca de Scribus%1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>%1. %2 %3 </source>
<translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
<translation type="obsolete">Scribus, Versión %1
4167,12 → 4064,10
%2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Build-ID:</source>
<translation type="obsolete">ID da compilación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Programming:</source>
<translation type="obsolete">Programación:</translation>
</message>
4182,142 → 4077,114
<translation>Contribucións de:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Windows port:</source>
<translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Documentation:</source>
<translation type="obsolete">Documentación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>German:</source>
<translation type="obsolete">Alemán:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>French:</source>
<translation type="obsolete">Francés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Spanish and Catalan:</source>
<translation type="obsolete">Español e Catalán:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Italian:</source>
<translation type="obsolete">Italiano:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Hungarian:</source>
<translation type="obsolete">Húngaro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Ukrainian:</source>
<translation type="obsolete">Ucraniano:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Bulgarian:</source>
<translation type="obsolete">Búlgaro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Galician:</source>
<translation type="obsolete">Galego:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Turkish:</source>
<translation type="obsolete">Turco:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Lithuanian:</source>
<translation type="obsolete">Lituano:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Polish:</source>
<translation type="obsolete">Polonés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Czech:</source>
<translation type="obsolete">Checo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Slovak:</source>
<translation type="obsolete">Eslovaco:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Danish:</source>
<translation type="obsolete">Dinamarqués:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Norwegian:</source>
<translation type="obsolete">Noruegués:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>English:</source>
<translation type="obsolete">Inglés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Welsh:</source>
<translation type="obsolete">Galés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Russian:</source>
<translation type="obsolete">Ruso:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Brazilian:</source>
<translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Finnish:</source>
<translation type="obsolete">Finlandés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Homepage and online reference</source>
<translation type="obsolete">Sitio web e referencia en liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Mailing list</source>
<translation type="obsolete">Lista de corrreo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Bugs and feature requests</source>
<translation type="obsolete">Erros e propostas de funcionalidades</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Basque:</source>
<translation type="obsolete">Basco:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Slovenian:</source>
<translation type="obsolete">Esloveno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>This panel shows the version, build date and
compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
4378,37 → 4245,30
<translation>Traducións e Tradutores Oficiais:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Catalan:</source>
<translation type="obsolete">Catalán:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>English (British):</source>
<translation type="obsolete">Inglés (británico):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Esperanto:</source>
<translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Korean:</source>
<translation type="obsolete">Coreano:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Serbian:</source>
<translation type="obsolete">Serbio:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Spanish:</source>
<translation type="obsolete">Español:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Swedish:</source>
<translation type="obsolete">Sueco:</translation>
</message>
4438,7 → 4298,6
<translation>Lista de Correo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>This panel shows the version, build date and
compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
4449,37 → 4308,30
A ausencia de apoio a librarías indícase cun *</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Portugese (Brazilian):</source>
<translation type="obsolete">Portugués (Brasileiro):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>%1 %2 %3 </source>
<translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Afrikaans:</source>
<translation type="obsolete">Africaner:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Portuguese (Brazilian):</source>
<translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Using GhostScript version %1</source>
<translation type="obsolete">Utilizando a versión %1 de GhostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>No GS version available</source>
<translation type="obsolete">Non hai unha versión de GS disponíbel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Scribus Version %1
%2 %3 (%4)</source>
<translation type="obsolete">Scribus Versión %1
4486,12 → 4338,10
%2 %3 (%4)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Mac OSX Aqua Port:</source>
<translation type="obsolete">Portaxe ao Aqua de Mac OSX:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Windows Port:</source>
<translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
</message>
4501,7 → 4351,6
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de compilación e suporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F significa que se acepta C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. A última letra é o motor C=cairo ou A=libart. Se se aceptan librarías ausentes indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
</message>
4526,7 → 4375,6
<translation>Non se dispón dunha versión do Ghostscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Versión %1 de Scribus&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
4536,7 → 4384,6
<translation>ID da Compilación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data da compilación e soporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F equivale a C=littlecms C=CUPS T=soporta TIFF F=soporta Fontconfig. A derradeira letra é o visualizador C=cairo ou A=libart. Se falla o soporte de librarías indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
</message>
4551,7 → 4398,6
<translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>March</source>
<translation type="obsolete">Marzo</translation>
</message>
4571,7 → 4417,6
<translation type="obsolete">Comprobar se hai Act&amp;ualizacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de compilación e soporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F significa C=littlecms, C=CUPS, T=soporte TIFF, F soporte Fontconfig. A última letra é o renderizador C=cairo ou A=libart. Se falta soporte dalgunha libraría indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectado por Scribus. A versión para Windows non emprega librarías fontconfig ou CUPS.</translation>
</message>
4623,38 → 4468,36
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="506"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Comprobar se Hai Actualizacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="504"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Cancelar a Comprobación de Actualizacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="414"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Blogue dos Desenvolvedores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="437"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Licenza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="446"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Foi imposíbel abrir o ficheiro coa licenza. Comprobe o directorio de instalación ou o sitio web de Scribus para información sobre a licenza.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AboutPlugins</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Non</translation>
</message>
4707,57 → 4550,46
<context>
<name>AboutPluginsBase</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation type="obsolete">Scribus: Acerca das Extensións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>File Name:</source>
<translation type="obsolete">Nome do Ficheiro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Version:</source>
<translation type="obsolete">Versión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Enabled:</source>
<translation type="obsolete">Habilitado:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Release Date:</source>
<translation type="obsolete">Data de Publicación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Copyright:</source>
<translation type="obsolete">Copyright:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Author(s):</source>
<translation type="obsolete">Autor/es:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Description:</source>
<translation type="obsolete">Descrición:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>License:</source>
<translation type="obsolete">Licenza:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
4820,7 → 4652,6
<translation>Salvar &amp;Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Save Page as &amp;EPS...</source>
<translation type="obsolete">Salvar Páxina como &amp;EPS...</translation>
</message>
4880,7 → 4711,6
<translation>&amp;Pegar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>C&amp;lear Contents</source>
<translation type="obsolete">&amp;Limpar o Contido</translation>
</message>
4910,12 → 4740,10
<translation>C&amp;ores...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Paragraph Styles...</source>
<translation type="obsolete">Estilos de &amp;Parágrafo...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Line Styles...</source>
<translation type="obsolete">Estilos de &amp;Liña...</translation>
</message>
5015,7 → 4843,6
<translation>Su&amp;bíndice</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Outline</source>
<translation type="obsolete">&amp;Esquema</translation>
</message>
5190,7 → 5017,6
<translation>Moldura de &amp;Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<translation type="obsolete">C&amp;ontornos</translation>
</message>
5260,7 → 5086,6
<translation>Xerir as Propiedades da Páxina...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Fit in window</source>
<translation type="obsolete">A&amp;xustar á xanela</translation>
</message>
5285,7 → 5110,6
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Thumbnails</source>
<translation type="obsolete">&amp;Miniaturas</translation>
</message>
5650,97 → 5474,78
<translation>Guión para diálogos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Apostrophe</source>
<translation type="obsolete">Apóstrofe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Straight Double</source>
<translation type="obsolete">Rectas Dobres</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Single Left</source>
<translation type="obsolete">Simple Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Single Right</source>
<translation type="obsolete">Simple Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Double Left</source>
<translation type="obsolete">Dobre Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Double Right</source>
<translation type="obsolete">Dobre Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Single Reversed</source>
<translation type="obsolete">Simple Invertida</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Double Reversed</source>
<translation type="obsolete">Dobre Invertida</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Latina Simple Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Latina Simple Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Latina Dobre Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Latina Dobre Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Low Single Comma</source>
<translation type="obsolete">Vírgula Baixa Simple</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Low Double Comma</source>
<translation type="obsolete">Vírgula Baixa Dobre</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Double Turned Comma</source>
<translation type="obsolete">Aspas dobres</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>CJK Single Left</source>
<translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Esquerdas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>CJK Single Right</source>
<translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Dereitas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>CJK Double Left</source>
<translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Dobres Esquerdas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>CJK Double Right</source>
<translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Dobres Dereitas</translation>
</message>
5760,12 → 5565,10
<translation>Máis información...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Copy Contents</source>
<translation type="obsolete">Copiar o Contido</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Paste Contents</source>
<translation type="obsolete">Pegar o Contido</translation>
</message>
5891,7 → 5694,6
<translation>st</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Paste Contents (Absolute)</source>
<translation type="obsolete">Pegar o Contido (Absoluto)</translation>
</message>
5942,7 → 5744,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation>Inserir Caixa de Selección de PDF</translation>
<translation>Inserir Menú Despregábel de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
6007,7 → 5809,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation>Axustar á Anchura</translation>
<translation>Axustar á Largura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
6017,12 → 5819,12
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation>Espazo de Anchura &amp;Cero</translation>
<translation>Espazo de Largura &amp;Cero</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation>Espazo que non quebra de Anchura Cero</translation>
<translation>Espazo que non quebra de Largura Cero</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
6140,138 → 5942,135
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inserir Moldura de &amp;Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inserir Moldura de &amp;Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inserir T&amp;áboa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>In&amp;serir Forma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inserir &amp;Polígono</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inserir &amp;Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inserir Curva de &amp;Bézier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inserir Liña a &amp;Man Alzada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sitio Web de Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Documentación de Scribus En Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Wiki de Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Iniciación a Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mostrar Menú de Contexto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Xestionar I&amp;maxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Acerca das Extensións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inserir Secuencia Unicode de Inicio de Carácter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1243"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Obter Ficheiro Vectorial...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1265"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Seleccionar Todo Avanzado...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1269"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Editar Fonte...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1271"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Substituir Cores...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation type="unfinished">Regras Relativas á Páxina</translation>
<translation>Regras Relativas á Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inserir Moldura &amp;Renderizada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Comprobai se Hai Actualizacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Número de Páxinas</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AdvOptions</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Advanced Options</source>
<translation type="obsolete">Opcións avanzadas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Creates PostScript Level 3</source>
<translation type="obsolete">Crea PostScript Nível 3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
<translation type="obsolete">Crea só PostScript Nível 2. Atención:
6278,7 → 6077,6
pódense crear ficheiros enormes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
<translation type="obsolete">Crea só PostScript Nível 1. Atención:
6285,52 → 6083,42
pódense crear ficheiros enormes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) na &amp;Horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
<translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) na &amp;Vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
<translation type="obsolete">Aplicar os Perfís &amp;ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>PostScript Level &amp;1</source>
<translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>PostScript Level &amp;2</source>
<translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;2</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>PostScript Level &amp;3</source>
<translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
<translation type="obsolete">Aplicar UC&amp;R</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
6345,12 → 6133,10
O UCR reduce a posibilidade dun exceso de saturación coas tintas CMY.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="obsolete">Indicar o Tamaño do Medio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>This enables you to explicitely set,
the media size of the postscript file.
Not recommended unless
6364,132 → 6150,106
<context>
<name>Align</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Distribute/Align</source>
<translation type="obsolete">Distribuir/Aliñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Align</source>
<translation type="obsolete">Aliñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Left Sides</source>
<translation type="obsolete">Lados Esquerdos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Middles</source>
<translation type="obsolete">Medios</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Right Sides</source>
<translation type="obsolete">Lados Direitos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Vertical</source>
<translation type="obsolete">Vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Top Sides</source>
<translation type="obsolete">Lados Superiores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Bottom Sides</source>
<translation type="obsolete">Lados Inferiores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete">mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete">in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete">p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aplicar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Between:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Entre:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>A&amp;lign</source>
<translation type="obsolete">A&amp;liñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Di&amp;splacement</source>
<translation type="obsolete">De&amp;sprazamento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Distribute &amp;Evenly</source>
<translation type="obsolete">Distribuir &amp;Uniformemente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Bet&amp;ween:</source>
<translation type="obsolete">Ent&amp;re:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Do &amp;Not Change</source>
<translation type="obsolete">&amp;Non Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Al&amp;ign</source>
<translation type="obsolete">Al&amp;iñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Dis&amp;placement</source>
<translation type="obsolete">Des&amp;prazamento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Distribute E&amp;venly</source>
<translation type="obsolete">Distribuir U&amp;niformemente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Do Not Change</source>
<translation type="obsolete">N&amp;on Modificar</translation>
</message>
6530,37 → 6290,30
<context>
<name>AlignDistributeBase</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Align and Distribute</source>
<translation type="obsolete">Aliñar e Distribuir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Align</source>
<translation type="obsolete">Aliñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation type="obsolete">Guía &amp;Seleccionada:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Relative To:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Relativa A:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>...</source>
<translation type="obsolete">...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Distribute</source>
<translation type="obsolete">Distribuir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Distancia:</translation>
</message>
6613,12 → 6366,10
<translation>Selección</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
<translation type="obsolete">Aliñar os lados direitos dos obxectso ao lado esquerdo da áncora</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
<translation type="obsolete">Aliñar os lados esquerdos dos obxectos ao lado direito da áncora</translation>
</message>
6633,7 → 6384,6
<translation>Aliñar os lados direitos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
<translation type="obsolete">Aliñar as partes superiores dos obxectos á parte inferior da áncora</translation>
</message>
6653,7 → 6403,6
<translation>centrar no eixo horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
<translation type="obsolete">Aliñar as partes inferiores dos obxectos á parte superior da áncora</translation>
</message>
6673,12 → 6422,10
<translation>Distribuir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
<translation type="obsolete">Facer que as distancias horizontais entre os obxectos sexa iguais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="obsolete">Facer que as distancias horizontais entre os obxectos sexa iguais ao valor indicado</translation>
</message>
6698,12 → 6445,10
<translation>Distribuir os centros equidistantes na horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Make vertical gaps between objects equal</source>
<translation type="obsolete">Facer que as distancias verticais entre os obxectos sexan iguais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="obsolete">Facer que as distancias verticais entre os obxectos sexan iguais ao valor indicado</translation>
</message>
6738,17 → 6483,14
<translation>Nengunha Seleccionada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation type="obsolete">Algúns obxectos están bloqueadas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation type="obsolete">&amp;Desbloquealo Todo</translation>
</message>
6825,12 → 6567,12
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="103"/>
<source>&lt;qt&gt;Align relative to the:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;First selected item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Second Selected Item&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The margins of the current page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A Guide&lt;/li&gt;&lt;li&gt;The selection&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;qt&gt;Aliñar en relación a:&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Primeiro elemento seleccionado&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Segundo Elemento Seleccionado&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A páxina actual&lt;/li&gt;&lt;li&gt;As marxes da páxina actual&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Unha Guía&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A selección&lt;/ul&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="105"/>
<source>The location of the selected guide to align to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>A situación da guía seleccionada coa que hai que aliñar</translation>
</message>
</context>
<context>
6891,7 → 6633,7
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
<source>Combo Box</source>
<translation>Caixa de Lista despregábel</translation>
<translation>Menú Despregábel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="96"/>
6909,7 → 6651,6
<translation>Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Tool-Tip:</source>
<translation type="obsolete">Suxestión:</translation>
</message>
6936,7 → 6677,7
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="197"/>
<source>Width:</source>
<translation>Anchura:</translation>
<translation>Largura:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="201"/>
6999,7 → 6740,6
<translation>Necesario</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Don&apos;t Export Value</source>
<translation type="obsolete">Non Exportar o Valor</translation>
</message>
7174,7 → 6914,6
<translation>Opcións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Java Script</source>
<translation type="obsolete">Java Script</translation>
</message>
7476,7 → 7215,7
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1118"/>
<source>OK</source>
<translation>De acordo</translation>
<translation>Aceptar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1122"/>
7499,7 → 7238,6
<translation>Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Todos (*)</translation>
</message>
7534,7 → 7272,6
<translation>JavaScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
7570,12 → 7307,12
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1287"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="625"/>
<source>Export absolute Filename</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Exportar Nome de Ficheiro Absoluto</translation>
</message>
</context>
<context>
7586,7 → 7323,6
<translation>Propiedades das Anotacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Type:</source>
<translation type="obsolete">Tipo:</translation>
</message>
7616,17 → 7352,14
<translation>Destino</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Change...</source>
<translation type="obsolete">Modificar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Page:</source>
<translation type="obsolete">Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Posición X:</translation>
</message>
7636,17 → 7369,14
<translation> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Posición Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">Dacordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
7686,12 → 7416,10
<translation>Pos-&amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
7698,18 → 7426,17
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="409"/>
<source>%1;;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>%1;;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="131"/>
<source>Export absolute Filename</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Exportar o Nome de Ficheiro Absoluto</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ApplyMasterPageDialog</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
7779,7 → 7506,6
<translation>Alt+W</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;qt&gt;Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Aplicar o modelo seleccionado ás páxinas pares, impares ou a todas dentro do rango seguinte&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
7812,52 → 7538,42
<context>
<name>ApplyT</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Apply Template</source>
<translation type="obsolete">Aplicar un Modelo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Template:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modelo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Apply to &amp;Current Page</source>
<translation type="obsolete">Aplicar á Páxina &amp;Actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Apply from &amp;Page:</source>
<translation type="obsolete">Aplicar desde a &amp;Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>To:</source>
<translation type="obsolete">Á:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Apply to all &amp;even Pages</source>
<translation type="obsolete">Aplicar a todas as Páxinas p&amp;ares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
<translation type="obsolete">Aplicar a todas as Páxinas &amp;impares</translation>
</message>
7865,7 → 7581,6
<context>
<name>ArrowChooser</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
7875,22 → 7590,22
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="63"/>
<source>Spell-checking support</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Posibilidades de corrección ortográfica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="68"/>
<source>Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Engade a posibilidade de correxir a ortografía mediante aspell. Pódense escoller as linguas dos dicionarios de aspell instalados e pódese corrixir a ortografía segundo se escribe ou dun texto seleccionado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="69"/>
<source>0.1</source>
<translation type="unfinished">0.1</translation>
<translation>0.1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="31"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Corrector Ortográfico</translation>
</message>
</context>
<context>
7898,58 → 7613,59
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="13"/>
<source>Spell Check</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Corrección Ortográfica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="49"/>
<source>Mis-spelling:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Gralla ortográfica:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="99"/>
<source>Replacement:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Substituto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="140"/>
<source>Active dictionary: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dicionario activo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="183"/>
<source>Personal
Dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dicionario
Persoal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="212"/>
<source>&amp;Add Word</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eng&amp;adir Palabra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="241"/>
<source>&amp;Change</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Mudar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="266"/>
<source>C&amp;hange All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Mudar Sempre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="291"/>
<source>&amp;Skip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Saltar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="310"/>
<source>S&amp;kip All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Sal&amp;tar Sempre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="351"/>
<source>&amp;Exit</source>
<translation type="unfinished">&amp;Sair</translation>
<translation>Sai&amp;r</translation>
</message>
</context>
<context>
7957,57 → 7673,57
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="31"/>
<source>Loaded </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Cargado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="31"/>
<source>default </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>por omisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="31"/>
<source> aspell dictionary.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>dicionario aspell.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="58"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>extensión aspell (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Erro na configuración de corrección de aspell.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="65"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating aspell speller.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>extensión aspell (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Erro ao crear o corrector aspell.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="217"/>
<source>Spell-Checker</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Corrector Ortográfico</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="217"/>
<source>Spell-checking completed.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rematou a corrección ortográfica.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="228"/>
<source>Spell-checking done.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Correxiuse a ortografía.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="335"/>
<source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Imposíbel saltar todas as veces que aparece &quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="336"/>
<source> by adding it to the session list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>engadíndoa á listaxe da sesión.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="358"/>
<source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Foi imposíbel engadir a palabra á listaxe persoal.</translation>
</message>
</context>
<context>
8015,27 → 7731,27
<message>
<location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1280"/>
<source>Arrows</source>
<translation type="unfinished">Flechas</translation>
<translation>Flechas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1281"/>
<source>Flow Chart</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Diagrama de Fluxo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1282"/>
<source>Jigsaw</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Puzzle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1283"/>
<source>Specials</source>
<translation type="unfinished">Especiais</translation>
<translation>Especiais</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/autoformbuttongroup.cpp" line="1279"/>
<source>Default Shapes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Formas Predefinidas</translation>
</message>
</context>
<context>
8053,7 → 7769,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="23"/>
<source>&amp;Barcode...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Código de &amp;barras...</translation>
</message>
</context>
<context>
8094,7 → 7810,6
<translation>2 díxitos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>9 or 10 digits separated appropriately with dashes</source>
<translation type="obsolete">9 ou 10 díxitos separados adecuadamente por guións</translation>
</message>
8146,12 → 7861,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="105"/>
<source>Select Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Seleccionar Tipo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="145"/>
<source>Select Barcode Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Seleccionar Tipo de Código de Barras</translation>
</message>
</context>
<context>
8277,7 → 7992,6
<translation>Antevisión do resultado. Mostra a 72dpi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Make check digit visible in text</source>
<translation type="obsolete">Facer que o código de control se vexa no texto</translation>
</message>
8319,12 → 8033,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="15"/>
<source>Insert Barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inserir Código de Barras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="24"/>
<source>Format</source>
<translation type="unfinished">Formato</translation>
<translation>Formato</translation>
</message>
</context>
<context>
8335,7 → 8049,6
<translation>Porta-retallos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Porta-retallos (*.scs);;Todos (*)</translation>
</message>
8360,12 → 8073,10
<translation>Mudar o Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">O nome &quot;%1&quot; non é único.
8372,57 → 8083,46
Escolla outro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Load...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Carregar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gardar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation type="obsolete">Gardar &amp;Como...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Small</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pequena</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Medium</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mediana</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Large</source>
<translation type="obsolete">&amp;Grande</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;File</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Preview</source>
<translation type="obsolete">&amp;Vista Previa</translation>
</message>
8511,32 → 8211,32
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="739"/>
<source>Scrapbook (*.scs *.SCS)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Porta-retallos (*.scs *.SCS)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="833"/>
<source>Paste to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Apegar na Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="889"/>
<source>Save as...</source>
<translation type="unfinished">Gardar Como...</translation>
<translation>Gardar como...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="892"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Fechar</translation>
<translation>Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="895"/>
<source>Delete Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eliminar o Contido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="1068"/>
<source>Do you really want to delete all entries?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ten certeza de querer eliminar todas as entradas?</translation>
</message>
</context>
<context>
8660,7 → 8360,7
<message>
<location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="117"/>
<source>OK</source>
<translation>De acordo</translation>
<translation>Aceptar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="121"/>
8681,7 → 8381,6
<context>
<name>CMSPrefs</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Color Management Settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración da Xestión das Cores</translation>
</message>
8716,12 → 8415,10
<translation>Colorimétrico absoluto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Default color profile for imported images</source>
<translation type="obsolete">Perfil de cores por omisión para as imaxes importadas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Default color profile for solid colors on the page</source>
<translation type="obsolete">Perfil de cores por omisión para as cores sólidas na páxina</translation>
</message>
8747,7 → 8444,6
Recoméndase que a permita se ten fotos no seu documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Exhibición por omisión para o seu monitor. De non ter unha boa razón para mudala,
8754,7 → 8450,6
limítese a escoller Colorimétrica Relativa ou Perceptual.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Exhibición por omisión para a súa impresora. De non ter unha boa razón para mudala,
8780,12 → 8475,10
<translation>&amp;Activar a Xestión das Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Pictures:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Imaxes:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Solid Colors:</source>
<translation type="obsolete">Cores &amp;Sólidas:</translation>
</message>
8800,12 → 8493,10
<translation>Im&amp;resora:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>M&amp;onitor:</source>
<translation type="obsolete">M&amp;onitor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Pr&amp;inter:</source>
<translation type="obsolete">Impres&amp;ora:</translation>
</message>
8825,12 → 8516,10
<translation>Usar a Compensación de Punto &amp;Negro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
8913,17 → 8602,17
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="43"/>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Imaxes &amp;RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="51"/>
<source>&amp;CMYK Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Imaxes &amp;CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="98"/>
<source>Images:</source>
<translation type="unfinished">Imaxes:</translation>
<translation>Imaxes:</translation>
</message>
</context>
<context>
8959,7 → 8648,6
<translation>Vella</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
9014,12 → 8702,10
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Name of the Color is not unique</source>
<translation type="obsolete">O nome da Cor non é único</translation>
</message>
9039,22 → 8725,18
<translation>&amp;Modelo de Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
<translation type="obsolete">Non pode crear unha cor chamada &quot;%1&quot;.
9078,7 → 8760,6
É un nome reservado para a cor transparente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Name of the color is not unique</source>
<translation type="obsolete">O nome da cor non é único</translation>
</message>
9088,7 → 8769,6
<translation type="obsolete">Se escolle isto poderá imprimir isto en todos os tinteiros. As cores do rexistro empréganse para marcas de impresión como marcas de recorte, marcas de rexistro, etc. Nada disto se emprega normalmente no deseño mesmo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation type="obsolete">Se se activa a xestión de cores, aparecerá un triángulo indicador de aviso de que a cor pode estar fora da gama de cores do perfil da impresiora actual seleccionado. Isto significa que a cor pode non imprimirse exactamente tal e como se ve na pantalla. Atopará máis explicacións acerca de avisos sobre a gama na axuda en liña en Xestión da Cor.</translation>
</message>
9107,13 → 8787,14
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="788"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation>Se se activa a xestión de cores, aparecerá un triángulo indicador de aviso de que a cor pode estar fora da gama de cores do perfil da impresora actual seleccionado. Isto significa que a cor pode non imprimirse exactamente tal e como se ve na pantalla. Atopará máis explicacións acerca de avisos sobre a gama na axuda en liña en Xestión da Cor.</translation>
<translation>Se se activa a xestión de cores, aparecerá un triángulo indicador de aviso de que a cor pode estar fóra da gama de cores do perfil da impresora actual seleccionado. Isto significa que a cor pode non imprimirse exactamente tal e como se ve na pantalla. Atopará máis explicacións acerca de avisos sobre a gama na axuda en liña en Xestión da Cor.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="982"/>
<source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Non pode crear unha cor sen nome
Delle un nome</translation>
</message>
</context>
<context>
9147,27 → 8828,22
<context>
<name>CStylePBase</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Form1</source>
<translation type="obsolete">Formulario1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Based On:</source>
<translation type="obsolete">Baseado En:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Basic Formatting</source>
<translation type="obsolete">Formato Básico</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Advanced Formatting</source>
<translation type="obsolete">Formato Avanzado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Colors</source>
<translation type="obsolete">Cores</translation>
</message>
9175,27 → 8851,22
<context>
<name>CWDialog</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Normal Vision</source>
<translation type="obsolete">Visión Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Protanopia (Red)</source>
<translation type="obsolete">Protanopia (Vermello)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<translation type="obsolete">Deuteranopia (Verde)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<translation type="obsolete">Tritanopia (Azul)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation type="obsolete">Cegueira Total para a Cor</translation>
</message>
9433,197 → 9104,158
<context>
<name>CWDialogBase</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation type="obsolete">Roda de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
<translation type="obsolete">Clique na roda para obte a cor básica. Este modelo de cor depende da pestana escollida.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>C:</source>
<translation type="obsolete">Cián[C]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>M:</source>
<translation type="obsolete">Max.[M]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Y:</source>
<translation type="obsolete">Ama.[Y]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>K:</source>
<translation type="obsolete">Neg.[K]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>RGB:</source>
<translation type="obsolete">RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>RGB</source>
<translation type="obsolete">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>R:</source>
<translation type="obsolete">Vm:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>G:</source>
<translation type="obsolete">Vd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>B:</source>
<translation type="obsolete">Az:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>CMYK:</source>
<translation type="obsolete">CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Document</source>
<translation type="obsolete">Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Escolla un dos métodos para crear un esquema de cores. Consulte a documentación para máis información.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="obsolete">Ángulo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Diferenza entre o valor seleccionado e os contados. Consulte a documentación para máis información.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Preview:</source>
<translation type="obsolete">Antevisión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Vision Defect Type:</source>
<translation type="obsolete">Tipo de Defecto da Visión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Sample color scheme.</source>
<translation type="obsolete">Esquema de cores de mostra.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Colors of your chosen color scheme.</source>
<translation type="obsolete">Cores do esquema de cores escollido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Merge</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mesclar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+M</source>
<translation type="obsolete">Alt+M</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation type="obsolete">Xuntar as cores creadas coas cores do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Replace</source>
<translation type="obsolete">&amp;Substituir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+R</source>
<translation type="obsolete">Alt+R</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="obsolete">Substituir as cores creadas nas cores do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="obsolete">Deixar sen tocar as cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="obsolete">Simular aquí deficiencias de visión frecuentes. Escolla o tipo de deficiencia.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Color Scheme Method</source>
<translation type="obsolete">Método de Esquema de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> %</source>
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>HSV:</source>
<translation type="obsolete">HSV:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>HSV</source>
<translation type="obsolete">HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>H:</source>
<translation type="obsolete">H:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>S:</source>
<translation type="obsolete">S:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>V:</source>
<translation type="obsolete">V:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Result Colors</source>
<translation type="obsolete">Cores Resultantes</translation>
</message>
9631,7 → 9263,6
<context>
<name>ChTable</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>You can see a thumbnail if you press
and hold down the right mouse button
 
9644,7 → 9275,6
e a tecla Eliminar elimina o último que se inseriu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="obsolete">Pode ver unha miniatura se preme e mantén o botón dereito do rato. A tecla Inserir insire un Glifo na Selección de embaixo e a tecla Eliminar elimina o último que se inseriu</translation>
</message>
9652,7 → 9282,6
<context>
<name>CharSelect</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Select Character:</source>
<translation type="obsolete">Escoller Carácter:</translation>
</message>
9677,7 → 9306,6
<translation>&amp;Limpar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
9692,7 → 9320,6
<translation>Eliminar a(s) selección(s) actual/is.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Close this dialog and return to text editing.</source>
<translation type="obsolete">Fechar este diálogo e voltar á edición de texto.</translation>
</message>
9837,17 → 9464,14
<translation>Hebreu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Insert Code:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Inserir Código:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Close this dialog and return to text editing</source>
<translation type="obsolete">Fechar este diálogo e voltar á edición de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
<translation type="obsolete">Introduza un valor unicode de catro díxitos aquí directamente</translation>
</message>
9924,17 → 9548,17
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="653"/>
<source>Empty the Palette?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Baleirar a Paleta?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="654"/>
<source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eliminará todos os caracteres desta paleta. Seguro?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="30"/>
<source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Agochar/Mostrar a Paleta Mellorada</translation>
</message>
</context>
<context>
9948,7 → 9572,6
<context>
<name>CharTable</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Delete</source>
<translation type="obsolete">Eliminar</translation>
</message>
9984,7 → 9607,6
<translation>Falta a Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
<translation type="obsolete">A imaxe ten un Valor de DPI menor de %1 DPI</translation>
</message>
10076,7 → 9698,7
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="255"/>
<source>OK</source>
<translation>De acordo</translation>
<translation>Aceptar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="276"/>
10101,43 → 9723,39
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="873"/>
<source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Perfil pré-voo no que se baseará a xeración do informe. Pódense configurar as opcións en Configuración do Documento ou en Preferencias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="874"/>
<source>Ignore found errors and continue to export or print. Be sure to understand the errors you are ignoring before continuing.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ignorar os erros atopados e continuar a exportar ou imprimir. Asegúrese de que entende os erros que está a ignorar antes de continuar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="875"/>
<source>Rerun the document scan to check corrections you may have made</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Volver a examinar o documento para verificar as correccións que fixo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="881"/>
<source>Empty Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Moldura de Imaxe Baleira</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ChooseStyles</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Choose Styles</source>
<translation type="obsolete">Escolla Estilos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Available Styles</source>
<translation type="obsolete">Estilos Disponíbeis</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
10155,7 → 9773,6
<translation>Recollendo...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
10282,17 → 9899,14
<translation>Escolla un Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Open</source>
<translation type="obsolete">Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.scd);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
10342,12 → 9956,12
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="173"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. Spot colors are indicated by a red circle. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management. Registration colors will have a registration mark next to the color. Use Registration only for printers marks and crop marks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Se se activa a xestión da cor, aparecerá un triángulo indicador de aviso de que a cor pode estar fóra da gama de cores do perfil da impresora actual seleccionado. Isto significa que a cor pode non imprimirse exactamente tal e como se ve na pantalla. As manchas de cor indícanse cun círculo vermello. Atopará máis explicacións acerca de avisos sobre a gama na axuda en liña en Xestión da Cor. As cores de rexistro terán unha marca de rexistro acarón da cor. Use Rexistro só para marcas de impresión e marcas de corte.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="320"/>
<source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Todos os Formatos Coñecidos (%1);;Documentos (%2);;Outros Ficheiros (%3);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
</context>
<context>
10456,242 → 10070,194
<context>
<name>ColorWheelDialog</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Normal Vision</source>
<translation type="obsolete">Visión Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Protanopia (red)</source>
<translation type="obsolete">Protanopia (vermello)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Deuteranopia (green)</source>
<translation type="obsolete">Deuteranopia (verde)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Tritanopia (blue)</source>
<translation type="obsolete">Tritanopia (azul)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation type="obsolete">Cegueira Total para a Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Vision Defect:</source>
<translation type="obsolete">Defecto de Visión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation type="obsolete">Roda de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Color</source>
<translation type="obsolete">Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>C</source>
<translation type="obsolete">C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>M</source>
<translation type="obsolete">M</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Y</source>
<translation type="obsolete">Y</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>K</source>
<translation type="obsolete">K</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Select Method:</source>
<translation type="obsolete">Método de Selección:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Angle (0 - 90 degrees):</source>
<translation type="obsolete">Ángulo (0 - 90 graos):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Merge Colors</source>
<translation type="obsolete">&amp;Xuntar Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Replace Colors</source>
<translation type="obsolete">Substitui&amp;r Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation type="obsolete">xuntar as cores creadas nas cores do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="obsolete">Substituir as cores creadas nas cores do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="obsolete">Deixar sen tocar as cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Merging colors</source>
<translation type="obsolete">A mesclar as cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Error: </source>
<translation type="obsolete">Erro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation type="obsolete">Estáse a abrir o xestor de cores.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Color Merging</source>
<translation type="obsolete">Mescla de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Cr&amp;eate color...</source>
<translation type="obsolete">Cr&amp;ear cor...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Import existing color...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importar cor existente...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Merge colors</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mesclar cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Replace colors</source>
<translation type="obsolete">Substitui&amp;r cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>E&amp;xit</source>
<translation type="obsolete">Sa&amp;ir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>C&amp;olor</source>
<translation type="obsolete">C&amp;or</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Saturation:</source>
<translation type="obsolete">Saturación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Value:</source>
<translation type="obsolete">Valor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Diferenza entre o valor seleccionado e o contados. Consulte a documentación para máis información.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Saturation component in HSV mode</source>
<translation type="obsolete">Comonente de saturación en modo HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Value component in HSV mode</source>
<translation type="obsolete">Componente de valor en modo HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode.</source>
<translation type="obsolete">Faga clic na roda para obter a cor base. É ton no modo HSV.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Sample color scheme</source>
<translation type="obsolete">Esquema de cor de mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Escolla un dos métodos para crear un esquema de cores. Consulte a documentación para máis información.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Colors of your chosen color scheme</source>
<translation type="obsolete">Cores do esquema de cores escollido</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="obsolete">Simular aquí deficiencias de visión frecuentes. Escolla o tipo de deficiencia.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>New Color</source>
<translation type="obsolete">Cor Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation type="obsolete">Foi imposíbel atopar a cor solicitada. Posibelmente escolleu negro, gris ou branco. Non hai maneira de procesar esta cor.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>C&amp;olor Components...</source>
<translation type="obsolete">Componentes da C&amp;or...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Protanopia (Red)</source>
<translation type="obsolete">Protanopia (Vermello)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<translation type="obsolete">Deuteranopia (Verde)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<translation type="obsolete">Tritanopia (Azul)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation type="obsolete">Xa existe a cor %1!</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation type="obsolete">Adicionouse a cor %1.</translation>
</message>
10734,7 → 10300,7
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="254"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;De acordo</translation>
<translation>Ace&amp;ptar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="257"/>
10781,27 → 10347,22
<translation>Catro caras</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Left Page</source>
<translation type="obsolete">Páxina Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Middle</source>
<translation type="obsolete">Medio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Middle Left</source>
<translation type="obsolete">Medio Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Middle Right</source>
<translation type="obsolete">Medio Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Right Page</source>
<translation type="obsolete">Páxina Dereita</translation>
</message>
10921,7 → 10482,6
<translation>&amp;Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
11071,7 → 10631,6
<translation>Puntuación Colgante á Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Both sides</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="obsolete">Ambos os dous lados</translation>
11082,7 → 10641,6
<translation>Palabra Mínima para Tracking</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Norm. Word Tracking</source>
<translation type="obsolete">Palabra Normal para Tracking</translation>
</message>
11145,113 → 10703,113
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="267"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Moldura de Texto</translation>
<translation>Moldura de Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="268"/>
<source>Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Moldura de Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="269"/>
<source>Line</source>
<translation type="unfinished">Liña</translation>
<translation>Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="270"/>
<source>Polygon</source>
<translation type="unfinished">Polígono</translation>
<translation>Polígono</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="271"/>
<source>Polyline</source>
<translation type="unfinished">Poli-liña</translation>
<translation>Poli-liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="272"/>
<source>Text on a Path</source>
<translation type="unfinished">Texto nun Trazo</translation>
<translation>Texto nun Trazo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="274"/>
<source>Multiple</source>
<comment>Multiple frame types</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Múltiple</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="275"/>
<source>PDF Push Button</source>
<translation type="unfinished">Botón de PDF</translation>
<translation>Botón de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="276"/>
<source>PDF Text Field</source>
<translation type="unfinished">Campo de Texto de PDF</translation>
<translation>Campo de Texto de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="277"/>
<source>PDF Check Box</source>
<translation type="unfinished">Caixa de Selección de PDF</translation>
<translation>Caixa de Selección de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="278"/>
<source>PDF Combo Box</source>
<translation type="unfinished">Caixa de Selección de PDF</translation>
<translation>Menú Despregábel de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="279"/>
<source>PDF List Box</source>
<translation type="unfinished">Caixa de Lista de PDF</translation>
<translation>Caixa de Lista de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="280"/>
<source>PDF Text Annotation</source>
<translation type="unfinished">Anotación de Texto PDF</translation>
<translation>Anotación de Texto PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="281"/>
<source>PDF Link Annotation</source>
<translation type="unfinished">Anotación de Ligazón de PDF</translation>
<translation>Anotación de Ligazón de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="388"/>
<source>PostScript Level 1</source>
<translation type="unfinished">PostScript Level 1</translation>
<translation>PostScript Nivel 1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="390"/>
<source>PostScript Level 2</source>
<translation type="unfinished">PostScript Level 2</translation>
<translation>PostScript Nivel 2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="392"/>
<source>PostScript Level 3</source>
<translation type="unfinished">PostScript Level 3</translation>
<translation>PostScript Nivel 3</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="394"/>
<source>Windows GDI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>GDI de Windows</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="273"/>
<source>Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Moldura Renderizada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="325"/>
<source>Default Paragraph Style</source>
<translation type="unfinished">Estilo de Parágrafo Predefinido</translation>
<translation>Estilo de Parágrafo Predefinido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="326"/>
<source>Default Character Style</source>
<translation type="unfinished">Estilo de Carácter Predefinido</translation>
<translation>Estilo de Carácter Predefinido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="327"/>
<source>Default Line Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Estilo de Liña Predefinido</translation>
</message>
</context>
<context>
11259,17 → 10817,17
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="198"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation type="unfinished">Configuración da Antevisión</translation>
<translation>Configuración da Antevisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="408"/>
<source>Paste File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Apegar Ficheiro...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="441"/>
<source>Delete Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eliminar Páxina</translation>
</message>
</context>
<context>
11277,17 → 10835,17
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
<source>Convert Page to Master Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Converter a Páxina en Páxina Mestra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
<source>Name:</source>
<translation type="unfinished">Nome:</translation>
<translation>Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
<source>Copy Applied Master Page Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Copiar os Elementos Aplicados da Páxina Mestra</translation>
</message>
</context>
<context>
11295,7 → 10853,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="18"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nova Páxina Mestra %1</translation>
</message>
</context>
<context>
11341,7 → 10899,6
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
11376,7 → 10933,6
<translation>Indicar a transparencia da cor seleccionada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Color of selected object</source>
<translation type="obsolete">Cor do obxecto seleccionado</translation>
</message>
11416,17 → 10972,14
<translation type="obsolete">Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete">pl</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
11491,7 → 11044,6
<translation>Diferenza</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Exlusion</source>
<translation type="obsolete">Exlusión</translation>
</message>
11578,12 → 11130,12
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1032"/>
<source>Display only used Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mostrar só as Cores usadas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1040"/>
<source>Display all colors from the document color list, or only the already used colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mostrar todas as cores da listaxe de cores do documento ou só as cores xa utilizadas</translation>
</message>
</context>
<context>
11711,7 → 11263,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="525"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>&amp;De acordo</translation>
<translation>Ace&amp;ptar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="528"/>
11732,142 → 11284,114
<context>
<name>CreateRangeBase</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Create Range</source>
<translation type="obsolete">Crear Rango</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Number of Pages in Document:</source>
<translation type="obsolete">Número de Páxinas do Documento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Doc Page Range</source>
<translation type="obsolete">Rango de Páxinas do Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Basic Range Selection</source>
<translation type="obsolete">Selección Básica de Rango</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Add a Range of Pages</source>
<translation type="obsolete">Engadir un Rango de Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Consecutive Pages</source>
<translation type="obsolete">Páxinas Consecutivas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>From:</source>
<translation type="obsolete">Desde:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>To:</source>
<translation type="obsolete">Até:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Comma Separated List</source>
<translation type="obsolete">Lista Separada por Vírgulas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Even Pages</source>
<translation type="obsolete">Páxinas Pares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Odd Pages</source>
<translation type="obsolete">Páxinas Impares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Add To Range</source>
<translation type="obsolete">Eng&amp;adir ao Rango</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Range of Pages</source>
<translation type="obsolete">Rango de Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Move &amp;Up</source>
<translation type="obsolete">S&amp;ubir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+U</source>
<translation type="obsolete">Alt+U</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Move &amp;Down</source>
<translation type="obsolete">Bai&amp;xar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation type="obsolete">El&amp;iminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Advanced Reordering</source>
<translation type="obsolete">Reordenación Avanzada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Page Group Size:</source>
<translation type="obsolete">Tamaño do Grupo de Páxinas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Sample Page Order:</source>
<translation type="obsolete">Orde de Páxina de Exemplo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Page Order</source>
<translation type="obsolete">Orde das Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="obsolete">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
11902,7 → 11426,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="76"/>
<source>OK</source>
<translation>De acordo</translation>
<translation>Aceptar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="79"/>
11910,7 → 11434,6
<translation>Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengún</translation>
</message>
11966,12 → 11489,10
<translation>Reflectir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Si</translation>
</message>
12006,7 → 11527,6
<translation>Páxinas por Folla</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>This panel displays various CUPS options when printing.
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
12019,12 → 11539,10
A ausencia de soporte para unha libraría indícase cun *</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
12092,7 → 11610,6
<translation>Codificación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
<translation type="obsolete">Móvese para o seu Directorio de Documentos.
12121,113 → 11638,96
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="308"/>
<source>&amp;Include Color Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Incluír Perfís de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="275"/>
<source>Show a preview and information for the selected file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mostrar unha antevisión e información do ficheiro seleccionado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="342"/>
<source>Compress the Scribus document on save</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Comprimir o documento de Scribus ao gardalo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="344"/>
<source>Include fonts when collecting files for the document. Be sure to know and understand licensing information for any fonts you collect and possibly redistribute.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Incluír as fontes tipográficas cando se recollan os ficheiros para o documento. Asegúrese de que coñece e comprende a información sobre a licenza de todas as fontes que recolla e posibelmente redistribúa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="346"/>
<source>Include color profiles when collecting files for the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Incluír os perfís de cores ao recoller ficheiros para o documento</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CwSetColor</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Set Color Components</source>
<translation type="obsolete">Indicar os Componentes da Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>RGB</source>
<translation type="obsolete">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>HSV</source>
<translation type="obsolete">HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>H:</source>
<translation type="obsolete">H:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>S:</source>
<translation type="obsolete">S:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>V:</source>
<translation type="obsolete">V:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>R:</source>
<translation type="obsolete">Vm:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>G:</source>
<translation type="obsolete">Vd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>B:</source>
<translation type="obsolete">Az:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>C:</source>
<translation type="obsolete">Cián[C]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>M:</source>
<translation type="obsolete">Max.[M]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Y:</source>
<translation type="obsolete">Amar.[Y]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>K:</source>
<translation type="obsolete">Neg.[K]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Set &amp;RGB</source>
<translation type="obsolete">Seleccionar &amp;RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Set C&amp;MYK</source>
<translation type="obsolete">Seleccionar C&amp;MYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Set &amp;HSV</source>
<translation type="obsolete">Seleccionar &amp;HSV</translation>
</message>
12237,12 → 11737,12
<message>
<location filename="../../scribus/dasheditor.cpp" line="363"/>
<source>Value:</source>
<translation type="unfinished">Valor:</translation>
<translation>Valor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/dasheditor.cpp" line="364"/>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished">Distancia:</translation>
<translation>Distancia:</translation>
</message>
</context>
<context>
12261,42 → 11761,34
<translation>Eliminar esta Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>?</source>
<translation type="obsolete">?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Replace it with:</source>
<translation type="obsolete">Substituir por:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">Dacordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Delete color:</source>
<translation type="obsolete">Eliminar a Cor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
12319,7 → 11811,6
<translation>Eliminar Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Delete from:</source>
<translation type="obsolete">Eliminar desde:</translation>
</message>
12329,12 → 11820,10
<translation>até:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
12347,22 → 11836,18
<context>
<name>DelStyle</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Delete Style</source>
<translation type="obsolete">Eliminar o Estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Delete Style:</source>
<translation type="obsolete">Eliminar o Estilo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Replace With:</source>
<translation type="obsolete">Substituir Por:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>No Style</source>
<translation type="obsolete">Sen Estilo</translation>
</message>
12370,27 → 11855,22
<context>
<name>DmF</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Missing Font</source>
<translation type="obsolete">Falta esta Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>The Font %1 is not installed.</source>
<translation type="obsolete">A Fonte %1 non está instalada.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Use</source>
<translation type="obsolete">Usar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>instead</source>
<translation type="obsolete">no seu lugar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
12493,7 → 11973,6
<translation>Direito&amp;s:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Document</source>
<translation type="obsolete">Docu&amp;mento</translation>
</message>
12503,7 → 11982,6
<translation>Máis &amp;Información</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation type="obsolete">A persoa ou organización responsábel en primeira instáncia de crear o contido do documento.
12510,7 → 11988,6
Este campo pódese incorporar ao documento de Scribus como referencia, así como nos meta-datos dun PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>A name given to the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation type="obsolete">Nome que se lle dá ao documento.
12517,7 → 11994,6
Este campo pódese incorporar ao documento de Scribus como referencia, así como nos meta-datos dun PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>An account of the content of the document.
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
<translation type="obsolete">Relación do contido do documento.
12524,7 → 12000,6
Este campo prevese para unha descrición ou resumo breves do documento. Incorpórase ao PDF á hora de exportalo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>The topic of the content of the document.
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
<translation type="obsolete">O tema do contido do documento
12551,7 → 12026,6
<translation>A natureza ou xénero do contido do documento, como por exemplo categorías, funcións, xéneros, etc</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
<translation type="obsolete">A manifestación física ou dixital do documento. Paga a pena anotar o tipo e dimensións.
12568,7 → 12042,6
<translation>Unha referencia a un documento do que deriva o documento acutal, como por exemplo o ISBN ou o URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
<translation type="obsolete">O idioma no que está escrito o documento, normalmente un código de idioma ISO-639,
12590,12 → 12063,10
<translation>Información sobre os direitos que se posúen sobre o documento, como o copyright, patente ou marca rexistrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
12746,57 → 12217,46
<context>
<name>DocSectionsBase</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Document Sections</source>
<translation type="obsolete">Seccións do Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>From</source>
<translation type="obsolete">Deste</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>To</source>
<translation type="obsolete">Até</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Style</source>
<translation type="obsolete">Estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Start</source>
<translation type="obsolete">Inicio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Shown</source>
<translation type="obsolete">Mostrados</translation>
</message>
12804,7 → 12264,6
<context>
<name>DocumentItemAttributes</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengún</translation>
</message>
12957,82 → 12416,66
<context>
<name>DocumentItemAttributesBase</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation type="obsolete">Atributos do Elemento do Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Type</source>
<translation type="obsolete">Tipo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Value</source>
<translation type="obsolete">Valor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Parameter</source>
<translation type="obsolete">Parámetro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Relationship</source>
<translation type="obsolete">Relación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Relationship To</source>
<translation type="obsolete">Relación Con</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Auto Add To</source>
<translation type="obsolete">Adicionar Automaticamente A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="obsolete">&amp;Copiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="obsolete">&amp;Limpar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+L</translation>
</message>
13054,7 → 12497,6
<translation>Erro Fatal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Converting Image:
%1
failed!</source>
13096,17 → 12538,14
<context>
<name>EditMacroDialog</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Editing Macro: &lt;b&gt;</source>
<translation type="obsolete">A editar a Macro: &lt;b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Scribus - Macro Manager</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Xestor de Macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>The file &apos;%1&apos; already exists.
Are you sure you want to overwrite it?
</source>
13114,7 → 12553,6
Ten a certeza de querer escreber por riba?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>You have already edited this macro.
Are you sure you want to discard all your changes?
</source>
13122,7 → 12560,6
Ten a certeza de querer prescindir das modificacións?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>A full traceback follows:
 
%1
13132,7 → 12569,6
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Compilation of the macro failed, so it can not
be saved in its current form. The error was:
%1
13143,142 → 12579,114
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Scribus - New Macro</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Macro Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;qt&gt;This is the Edit Macro / New Macro dialog box. Here you can change the source code to macros. Edit the source code to the macro in the text editing area below the &quot;Source Code&quot; label and click OK to save your changes to the macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Este é o diálogo de Modificación de Macro / Macro Nova. Aqui pode modificar o código fonte das macros. Modifíqueo na área de edición de texto baixo a equiqueta &quot;Código Fonte&quot; e prema sobre Aceptar as modificacións para gardar as mudanzas feitas na macro.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Source Code:</source>
<translation type="obsolete">Código Fonte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Editing Macro:</source>
<translation type="obsolete">Modificación da Macro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>The name of the macro being edited.</source>
<translation type="obsolete">Nome da macro que se está a modificar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;/qt&gt;This item displays the name of the macro you are currently editing.&lt;qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;/qt&gt;Este elemento mostra o nome da macro que se está a editar neste momento.&lt;qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;qt&gt;Discard all changes and exit.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Rexeitar as mudanzas feitas e sair.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;qt&gt;Exit the editing dialog, discarding all changes you have made. If you want to exit without saving the macro but don&apos;t want to lose your changes, save your changes with &quot;Save Source As...&quot;.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Sair do diálogo de modificación, rexeitando todas as modificacións feitas. Se quer sair sen salvar a macro mais non quer perder as mudanzas, garde as modificacións con &quot;Salvar a Fonte Como...&quot;.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Ok</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aceptar as modificacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;qt&gt;Save changes and exit.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Salvar as modificacións e sair.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;qt&gt;Save changes to the macro and exit. If there is a problem with the macro, a message will be displayed and the editing dialog will not close.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Salvar as mudanzas feitas na macro e sair. De haber algún problema coa macro, mostrarase unha mensaxe e o diálogo de modificación non se fechará.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;qt&gt;This text area contains the source code of the macro. If you&apos;re creating a new macro there won&apos;t be anything in it, and if you&apos;re editing an existing macro the source code the macro was defined with will be shown here.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Esta área de texto contén o código fonte da macro. Se está a crear unha macro nova non haberá nada nel, mais se está a modificar unha macro xa existente, o código fonte co que se definiu a macro aparecerá aquí.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Load Source ...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Carregar a Fonte...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;qt&gt;Replace the current source code with code from a file.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Substituir o código fonte actual con código dun ficheiro.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;qt&gt;Load new source code into the editing area from &quot;file&quot;. Any source code in the editing area is replaced. The loaded source must be a Scribus macro function. If you load any other script, you&apos;ll need to edit it so that it&apos;ll work as a scripter macro before saving it.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Carregar código fonte novo na área de edición desde o &quot;ficheiro&quot;. Calquer código fonte existente na área de modificación será substituído. A fonte carregada debe ser unha función de macro de Scribus. Se carrega calquer outro tipo de guión precisará modificalo para que funcione como unha macro de guión antes de salvalo.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Save Source As...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Salvar a Fonte Como...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;qt&gt;Save the source code being edited to a file.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Salvar nun ficheiro o código fonte que se está a modificar.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Save the source code - the text - of the macro to a file. You can edit the saved source and load it again with &quot;Load Source...&quot;.</source>
<translation type="obsolete">Modificar o código fonte - o texto - da macro nun ficheiro. Pode modificar a fonte gardada e carregala de novo mediante &quot;Carregar Fonte...&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Python source files (*.py)</source>
<translation type="obsolete">Ficheiros fonte de Python (*.py)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Save File Dialog</source>
<translation type="obsolete">Diálogo de Gardar Ficheiros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Save macro source</source>
<translation type="obsolete">Gardar a fonte da macro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Open File Dialog</source>
<translation type="obsolete">Diálogo de Abrir Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Select the source file to load</source>
<translation type="obsolete">Escoller o ficheiro fonte a carregar</translation>
</message>
13286,282 → 12694,226
<context>
<name>EditStyle</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Edit Style</source>
<translation type="obsolete">Estilo de Edición</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Character</source>
<translation type="obsolete">Carácter</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Font:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fonte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Si&amp;ze:</source>
<translation type="obsolete">Tama&amp;ño:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Effect:</source>
<translation type="obsolete">Efecto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Alignment:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aliñamento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Drop Caps</source>
<translation type="obsolete">&amp;Maiúsculas Capitulares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Lines:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Liñas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>F&amp;ill Color:</source>
<translation type="obsolete">C&amp;or de Enchido:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>St&amp;roke Color:</source>
<translation type="obsolete">Cor do T&amp;razo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Vertical Spaces</source>
<translation type="obsolete">Espazos verticais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
<translation type="obsolete">Axustar á Liña Base e á &amp;Grella</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Line &amp;Spacing:</source>
<translation type="obsolete">E&amp;spaciamento da Liña:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Abo&amp;ve:</source>
<translation type="obsolete">Por &amp;encima:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Below:</source>
<translation type="obsolete">Por &amp;abaixo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Tabulators and Indentation</source>
<translation type="obsolete">Tabuladores e Indentación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Name of your paragraph style</source>
<translation type="obsolete">Nome do seu estilo de parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Font of selected text or object</source>
<translation type="obsolete">Fonte do texto ou obxecto seleccionados</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Font Size</source>
<translation type="obsolete">Tamaño da Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Color of text fill</source>
<translation type="obsolete">Cor do recheo do texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Color of text stroke</source>
<translation type="obsolete">Cor do trazo do texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
<translation type="obsolete">Fornece unha primeira letra de parágrafo de tamaño máis grande. Úsase como efecto estilístico</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
<translation type="obsolete">Determina a altura total, en número de liñas, das Maiúsculas Capitulares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Align text to baseline grid</source>
<translation type="obsolete">Aliñar o texto coa grella de base</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Spacing above the paragraph</source>
<translation type="obsolete">Espaciamento por en cima do parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Spacing below the paragraph</source>
<translation type="obsolete">Espaciamento por debaixo do parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation type="obsolete">Interliñado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete">pl</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Name of the Style is not unique</source>
<translation type="obsolete">O nome do Estilo non é único</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> %</source>
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Distances</source>
<translation type="obsolete">Distancias</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation type="obsolete">Espaciado de liña fixo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation type="obsolete">Espaciado de liña automático</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation type="obsolete">Aliñar á Grella Base</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation type="obsolete">Maiúsculas Capitulares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Distance from Text:</source>
<translation type="obsolete">Distancia ao Texto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Preview of the Paragraph Style</source>
<translation type="obsolete">Antevisión do Estilo de Parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Determines the gap between the DropCaps and the Text</source>
<translation type="obsolete">Determina a distancia entre as Maiúsculas Capitulares e o Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Toggles sample text of this paragraph style</source>
<translation type="obsolete">Activa o texto de mostra deste estilo de parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Name of the style is not unique</source>
<translation type="obsolete">O nome do estilo non é único</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Background</source>
<translation type="obsolete">Fondo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Select for easier reading of light coloured text styles</source>
<translation type="obsolete">Escolla para unha lectura máis doada dos estilos de textos con pouca cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation type="obsolete">Tracking Manual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Offset to baseline of characters</source>
<translation type="obsolete">Separación dos caracteres da liña base</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Click to select the line spacing mode</source>
<translation type="obsolete">Clique para escoller o modo de espaciamento de liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Select for easier reading of light colored text styles</source>
<translation type="obsolete">Seleccione para unha lectura máis doada dos estilos de texto con cores claras</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Auto</source>
<translation type="obsolete">Auto</translation>
</message>
13571,7 → 12923,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/edittoolbar.cpp" line="29"/>
<source>Edit</source>
<translation type="unfinished">Modificar</translation>
<translation>Modificar</translation>
</message>
</context>
<context>
13652,7 → 13004,6
<translation>&amp;Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Javascripts (*.js);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
13797,7 → 13148,7
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="611"/>
<source>OK</source>
<translation>De acordo</translation>
<translation>Aceptar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/effectsdialog.cpp" line="615"/>
13858,7 → 13209,6
<translation>xa existe. Sobreescribimos?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>All</source>
<translation type="obsolete">Todo</translation>
</message>
13865,17 → 13215,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="203"/>
<source>Save as Image</source>
<translation type="unfinished">Gardar como Imaxe</translation>
<translation>Gardar como Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="177"/>
<source>Insufficient memory for this image size.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Non hai memoria dabondo para este tamaño de imaxe.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="204"/>
<source>Error writing the output file(s).</source>
<translation type="unfinished">Erro ao escribir o(s) ficheiro(s) de saída.</translation>
<translation>Erro ao escribir o(s) ficheiro(s) de saída.</translation>
</message>
</context>
<context>
13956,17 → 13306,14
<translation>&amp;Rango</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>C</source>
<translation type="obsolete">C</translation>
</message>
14132,7 → 13479,6
<translation>Quimar a cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Exlusion</source>
<translation type="obsolete">Exlusión</translation>
</message>
14157,7 → 13503,6
<translation>Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Background</source>
<translation type="obsolete">Fondo</translation>
</message>
14179,7 → 13524,7
<message>
<location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="276"/>
<source>Live Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Antevisión Directa</translation>
</message>
</context>
<context>
14225,17 → 13570,14
<translation>DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>RGB</source>
<translation type="obsolete">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Grayscale</source>
<translation type="obsolete">Escala de grises</translation>
</message>
14245,7 → 13587,6
<translation>Espazo de cores:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Duotone</source>
<translation type="obsolete">Duotono</translation>
</message>
14252,163 → 13593,132
<message>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="226"/>
<source>File Format:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Formato de Ficheiro:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Farbmanager</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Colors</source>
<translation type="obsolete">Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Append</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation type="obsolete">D&amp;uplicar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Remove Unused</source>
<translation type="obsolete">Elimina&amp;r as que Non se usen</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Color Sets</source>
<translation type="obsolete">Paletas de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Current Color Set:</source>
<translation type="obsolete">Paleta de Cores Actual:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Save Color Set</source>
<translation type="obsolete">&amp;Salvar a Paleta de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Choose a color set to load</source>
<translation type="obsolete">Escolla a paleta de cores a carregar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Save the current color set</source>
<translation type="obsolete">Salvar a paleta de cores actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
<translation type="obsolete">Eliminar as cores que non se usen da paleta de cores do documento actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Append colors to the current set from an existing document</source>
<translation type="obsolete">Adicionar as cores á paleta actual desde un documento xa existente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Create a new color within the current set</source>
<translation type="obsolete">Crear unha cor nova dentro da paleta actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Edit the currently selected color</source>
<translation type="obsolete">Modificar a cor seleccionada agora</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Make a copy of the currently selected color</source>
<translation type="obsolete">Facer unha copia da cor seleccionada agora</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Delete the currently selected color</source>
<translation type="obsolete">Eliminar a cor seleccionada agora</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Make the current colorset the default color set</source>
<translation type="obsolete">Facer que a paleta de cores actual sexa a predeterminada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Choose a Name</source>
<translation type="obsolete">Escolla un Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Open</source>
<translation type="obsolete">Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.scd);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="obsolete">Copiar de %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>New Color</source>
<translation type="obsolete">Cor Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Import colors to the current set from an existing document</source>
<translation type="obsolete">Importar cores ao conxunto actual desde un documento existente</translation>
</message>
14431,7 → 13741,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/filetoolbar.cpp" line="31"/>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Ficheiro</translation>
<translation>Ficheiro</translation>
</message>
</context>
<context>
14452,101 → 13762,96
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="63"/>
<source>Font Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nome da Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="65"/>
<source>Use Font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Empregar Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="67"/>
<source>Family</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Familia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="69"/>
<source>Style</source>
<translation type="unfinished">Estilo</translation>
<translation>Estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="71"/>
<source>Variant</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Variante</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="73"/>
<source>Type</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tipo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="75"/>
<source>Format</source>
<translation type="unfinished">Formato</translation>
<translation>Formato</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="77"/>
<source>Embed in PostScript</source>
<translation type="unfinished">Embeber en PostScript</translation>
<translation>Embeber en PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="79"/>
<source>Subset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Subconxunto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="81"/>
<source>Access</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Acceso</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="83"/>
<source>Used in Doc</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Empregada en Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="85"/>
<source>Path to Font File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Camiño ao Ficheiro da Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="144"/>
<source>Unknown</source>
<comment>font type</comment>
<translation type="unfinished">Descoñecido</translation>
<translation>Descoñecido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="157"/>
<source>Unknown</source>
<comment>font format</comment>
<translation type="unfinished">Descoñecido</translation>
<translation>Descoñecido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="164"/>
<source>User</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="unfinished">Utilizador
 
antevisión da fonte</translation>
<translation>Usuario</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="165"/>
<source>System</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="unfinished">Sistema
 
antevisión da fonte</translation>
<translation>Sistema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="190"/>
<source>Click to change the value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Prema para alterar o valor</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FontPrefs</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Global Font Settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración Global das Fontes</translation>
</message>
14566,12 → 13871,10
<translation>Rotas adicionais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Postscript</source>
<translation type="obsolete">Postscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Si</translation>
</message>
14586,7 → 13889,6
<translation type="obsolete">Usar esta Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Embed in:</source>
<translation type="obsolete">Embeber en:</translation>
</message>
14596,7 → 13898,6
<translation type="obsolete">Subconxunto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Type</source>
<translation type="obsolete">Tipo</translation>
</message>
14646,12 → 13947,10
<translation>Ro&amp;tas Adicionais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
14661,13 → 13960,11
<translation>Escolla un Directorio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Font Name</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Nome da Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Use Font</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Usar esta Fonte
14675,7 → 13972,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Embed in:</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Embeber en:
14683,7 → 13979,6
antevisión da fonte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Subset</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Subconxunto
14691,7 → 13986,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Path to Font File</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Rota ao Ficheiro da Fonte
14699,22 → 13993,18
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>PostScript</source>
<translation type="obsolete">PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;qt&gt;Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;As rotas de procura das fontes só se poden indicar nas Preferencias e só cando non hai nengún documento aberto. Feche todos os documentos abertos e vaia a Editar-&gt;Configuración para mudar a rota de procura de fontes.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.</source>
<translation type="obsolete">As rotas de procura de fontes só se poden indicar nas Preferencias, e só cando non hai nengún documento aberto. Feche todos os documentos e vaia entón a Modificar -&gt; Preferencias para mudar a rota de procura de fontes.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Embed in PostScript</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Embeber en PostScript</translation>
14738,17 → 14028,14
<translation>Antevisión das Fontes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="obsolete">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
14758,27 → 14045,22
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Append selected font into Style, Font menu</source>
<translation type="obsolete">Adicionar a fonte seleccionada ao menú Estilo, Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Leave preview</source>
<translation type="obsolete">Abandonar a vista previa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Size of the Font</source>
<translation type="obsolete">Tamaño da Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<translation type="obsolete">Se xa o túzaro dicía que mañá quérenllo pór</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Font Name</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Nome da Fonte
14786,7 → 14068,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Doc</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Doc
14794,7 → 14075,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Type</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Tipo
14802,7 → 14082,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Subset</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Subconxunto
14810,7 → 14089,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Access</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Acceso
14818,12 → 14096,10
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Font Size:</source>
<translation type="obsolete">Tamaño da Fonte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Fonts Preview</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Antevisión das Fontes
14836,7 → 14112,6
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+O</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Alt+O
14844,7 → 14119,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Quick Search: </source>
<translation type="obsolete">Procura Rápida: </translation>
</message>
14854,7 → 14128,6
<translation>&amp;Procurar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Close</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar
14862,7 → 14135,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+C</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Alt+C
14886,7 → 14158,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Typing the text here provides quick searching in the font names. E.g. &apos;bold&apos; shows all fonts with Bold in name. Searching is case insensitive.</source>
<translation type="obsolete">Se se escrebe o texto aquí pódese procurar rapidamente nos nomes das fontes. Por exemplo, &quot;negra&quot; mostra todas as fontes con Negra no nome. Para a pesquisa non importan as maiúsculas ou minúsculas.</translation>
</message>
14923,7 → 14194,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Sample will be shown after key release</source>
<translation type="obsolete">Mostrarase o exemplo cando solte a tecla</translation>
</message>
15010,113 → 14280,94
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="113"/>
<source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ao escribir aquí o texto pode procurar rapidamente nos nomes das fontes. A pesquisa distingue maiúsculas e minúsculas. O texto fornecido tómase como subcadea.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="45"/>
<source>Show Extended Font Informations</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mostrar Información Extendida da Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="143"/>
<source>&amp;Default</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pre&amp;definido</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FontPreviewBase</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Fonts Preview</source>
<translation type="obsolete">Antevisión das Fontes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Quick Search:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Procura Rápida:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="obsolete">&amp;Procurar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Font Name</source>
<translation type="obsolete">Nome da Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Doc</source>
<translation type="obsolete">Doc</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Type</source>
<translation type="obsolete">Tipo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Subset</source>
<translation type="obsolete">Subconxunto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Access</source>
<translation type="obsolete">Acceso</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Font Size:</source>
<translation type="obsolete">Tamaño da &amp;Fonte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Text</source>
<translation type="obsolete">Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Sample text to display</source>
<translation type="obsolete">Texto de exemplo para mostrar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Se&amp;t</source>
<translation type="obsolete">Conxun&amp;to</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+T</source>
<translation type="obsolete">Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Reset the text</source>
<translation type="obsolete">Limpar o texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Append</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
15181,7 → 14432,7
<message>
<location filename="../../scribus/fontreplacedialog.cpp" line="85"/>
<source>If you select OK, then save, these substitutions are made permanent in the document.</source>
<translation>Se preme en De Acordo e logo grava, estas substitucións converteranse en permanentes no documento.</translation>
<translation>Se preme en Aceptar e despois grava, estas substitucións converteranse en permanentes no documento.</translation>
</message>
</context>
<context>
15197,7 → 14448,6
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
<translation type="obsolete">Aquí pode adicionar, modificar ou eliminar Paradas de Cor.</translation>
</message>
15212,43 → 14462,36
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="100"/>
<source>Gradient Vector</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vector Gradiente</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GuideManager</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Manage Guides</source>
<translation type="obsolete">Xerir as Guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> pl</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Horizontal Guides</source>
<translation type="obsolete">Guías Horizontais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Pos-&amp;Y:</translation>
</message>
15263,12 → 14506,10
<translation>&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Vertical Guides</source>
<translation type="obsolete">Guías Verticais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Pos-&amp;X:</translation>
</message>
15288,42 → 14529,34
<translation>B&amp;loquear as Guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Rows and Columns - Automatic Guides</source>
<translation type="obsolete">Fileiras e Columnas - Guías Automáticas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Rows:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fileiras:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>C&amp;olumns:</source>
<translation type="obsolete">C&amp;olumnas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Row &amp;Gap</source>
<translation type="obsolete">&amp;Distancia entre Fileiras</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Colum&amp;n Gap</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre Colum&amp;nas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Refer to:</source>
<translation type="obsolete">Con referencia a:</translation>
</message>
15333,27 → 14566,22
<translation>&amp;Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Margins</source>
<translation type="obsolete">&amp;Marxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Selection</source>
<translation type="obsolete">&amp;Selección</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Update</source>
<translation type="obsolete">Act&amp;ualizar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Set the guides in document. Guide manager is still opened but the changes are persistant</source>
<comment>guide manager</comment>
<translation type="obsolete">Indicar as guías do documento. O xestor de guías ainda está aberto mais as modificación son persistentes
15361,7 → 14589,6
xestor de guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Apply to All Pages</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aplicar a Todas as Páxinas</translation>
</message>
15371,17 → 14598,14
<translation type="obsolete">Guía</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Unit</source>
<translation type="obsolete">Unidade</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Preview</source>
<translation type="obsolete">Antevisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>There is empty (0.0) guide already</source>
<translation type="obsolete">Xa existe unha guía baleira (0, 0)</translation>
</message>
15528,273 → 14752,239
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="15"/>
<source>Guide Manager</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Xestor das Guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="246"/>
<source>Add a new horizontal guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Engadir unha guía horizontal nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="247"/>
<source>Delete the selected horizontal guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eliminar a guía horizontal seleccionada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="248"/>
<source>Add a new vertical guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Engadir unha guía vertical nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="249"/>
<source>Delete the selected vertical guide</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eliminar a guía vertical seleccionada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="250"/>
<source>Lock the guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Bloquear as guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="251"/>
<source>Apply to all pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aplicar a todas as páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="252"/>
<source>Number of horizontal guides to create</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Número de guías horizontais a crear</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="253"/>
<source>Number of vertical guides to create</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Número de guías verticais a crear</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="254"/>
<source>Create rows with guides, with an additional gap between the rows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Crear fileiras con guías, cunha separación adicional entre as fileiras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="255"/>
<source>Create columns with guides, with an additional gap between the columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Crear columnas con guías, cunha separación adicional entre as columnas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="256"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Crear o número seleccionado de guías horizontais en relación á páxina actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="257"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current page&apos;s margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Crear o número seleccionado de guías horizontais en relación ás marxes da páxina actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="258"/>
<source>Create the selected number of horizontal guides relative to the current selection of items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Crear o número seleccionado de guías horizontais en relación á seleccion actual de elementos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="259"/>
<source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Crear o número seleccionado de guías verticais en relación á páxina actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="260"/>
<source>Create the selected number of vertical guides relative to the current page&apos;s margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Crear o número seleccionado de guías verticais en relación ás marxes da páxina actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="261"/>
<source>Create the selected number of vertical guides relative to the current selection of items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Crear o número seleccionado de guías verticais en relación á selección actual de elementos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="262"/>
<source>Apply the shown guides to all pages in the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aplicar as guías visíbeis a todas as páxinas do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="263"/>
<source>Delete all guides shown on the current page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eliminar todas as guías visíbeis na páxina actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.cpp" line="264"/>
<source>Delete all guides from all pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eliminar todas as guías de todas as páxinas</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GuideManagerBase</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Manage Guides</source>
<translation type="obsolete">Xerir as Guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Horizontals</source>
<translation type="obsolete">Horizontais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Guide</source>
<translation type="obsolete">Guía</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Unit</source>
<translation type="obsolete">Unidade</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>D&amp;elete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+E</source>
<translation type="obsolete">Alt+E</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Verticals</source>
<translation type="obsolete">Verticais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>A&amp;dd</source>
<translation type="obsolete">A&amp;dicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation type="obsolete">El&amp;iminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Lock Guides</source>
<translation type="obsolete">B&amp;loquear as Guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Appl&amp;y to All Pages</source>
<translation type="obsolete">Apl&amp;icar a Todas as Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+Y</source>
<translation type="obsolete">Alt+Y</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Number:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Número:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>U&amp;se Gap:</source>
<translation type="obsolete">U&amp;sar Espazo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Nu&amp;mber:</source>
<translation type="obsolete">Nú&amp;mero:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Use &amp;Gap:</source>
<translation type="obsolete">Usar &amp;Espazo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+G</source>
<translation type="obsolete">Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Refer To</source>
<translation type="obsolete">Referido A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation type="obsolete">&amp;Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+P</source>
<translation type="obsolete">Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>M&amp;argins</source>
<translation type="obsolete">M&amp;arxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>S&amp;election</source>
<translation type="obsolete">S&amp;elección</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Misc</source>
<translation type="obsolete">&amp;Diversos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Delete all guides from the current page</source>
<translation type="obsolete">Eliminar todas as guías da páxina actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Delete all guides from the current document</source>
<translation type="obsolete">Elimnar todas as guías do documento actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Single</source>
<translation type="obsolete">&amp;Simple</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Column/Row</source>
<translation type="obsolete">&amp;Columna/Fileira</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
<translation type="obsolete">Eliminar as Guías da &amp;Páxina Actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
<translation type="obsolete">Eliminar as Guías de Tod&amp;as as Páxinas</translation>
</message>
15802,12 → 14992,10
<context>
<name>HelpBrowser</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Contents</source>
<translation type="obsolete">Contido</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Link</source>
<translation type="obsolete">Ligazón</translation>
</message>
15822,17 → 15010,14
<translation>&amp;Procurar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>S&amp;earch</source>
<translation type="obsolete">P&amp;rocurar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Ctrl+F</source>
<translation type="obsolete">Ctrl+F</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>F3</source>
<translation type="obsolete">F3</translation>
</message>
15849,7 → 15034,6
se hai documentos novos e www.scribus.net para descargas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>unknown</source>
<translation type="obsolete">descoñecido</translation>
</message>
15879,7 → 15063,6
<translation>&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>De&amp;lete All</source>
<translation type="obsolete">Elimin&amp;alo Todo</translation>
</message>
15899,7 → 15082,6
<translation type="obsolete">Sa&amp;ir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Searching is case unsensitive</source>
<translation type="obsolete">Nas pesquisas non importan as maiúsculas e minúsculas</translation>
</message>
15954,7 → 15136,6
<translation>&amp;Marcadores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Relevance</source>
<translation type="obsolete">Relevancia</translation>
</message>
15996,13 → 15177,13
<message>
<location filename="../../scribus/helpbrowser.cpp" line="294"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation type="unfinished">&amp;Sair</translation>
<translation>&amp;Sair</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/helpbrowser.cpp" line="715"/>
<source>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Sorry, no manual is installed!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Please see:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net for updated documentation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;http://www.scribus.net for downloads&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</source>
<comment>HTML message for no documentation available to show</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;h2&gt;&lt;p&gt;Vaia, non hai ningún manual instalado!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Consulte &lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;http://docs.scribus.net para documentación actualizada&lt;li&gt;http://www.scribus.net para descargas&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/h2&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>
16069,19 → 15250,20
<location filename="../../scribus/hyask.cpp" line="77"/>
<source>Add to the
Exception List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Engadir á
Listaxe de Excepcións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/hyask.cpp" line="97"/>
<source>Add to the
Ignore List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Engadir á
Listaxe a Ignorar</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>HySettings</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Hyphenator Settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración do Hyphenator</translation>
</message>
16111,12 → 15293,10
<translation type="obsolete">Guións consecutivos &amp;Permitidos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
16145,22 → 15325,22
<message>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="84"/>
<source>Ignore List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Listaxe a Ignorar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="113"/>
<source>Add a new Entry</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Engadir unha Entrada nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="125"/>
<source>Edit Entry</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Modificar Entrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/hysettings.cpp" line="125"/>
<source>Exception List</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Listaxe de Excepcións</translation>
</message>
</context>
<context>
16186,12 → 15366,10
<translation>Ten o Perfil Embebido:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Non</translation>
</message>
16281,23 → 15459,24
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importaiplugin.cpp" line="58"/>
<source>Import AI...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importar AI...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importaiplugin.cpp" line="79"/>
<source>Imports Illustrator Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa Ficheiros do Illustrator</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importaiplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports most Illustrator files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros do Illustrator no documento actual,
convertendo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importaiplugin.cpp" line="162"/>
<source>The file could not be imported</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Non se puido importar o ficheiro</translation>
</message>
</context>
<context>
16363,7 → 15542,6
convertindo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>PostScript</source>
<translation type="obsolete">PostScript</translation>
</message>
16375,18 → 15553,18
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="57"/>
<source>Import PostScript...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importar PostScript...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="78"/>
<source>Imports PostScript Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa Ficheiros de PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="79"/>
<source>Imports most PostScript files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros PostScript no documento actual,convertendo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
</context>
<context>
16394,23 → 15572,24
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xfigimplugin/importxfigplugin.cpp" line="58"/>
<source>Import Xfig...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importar Xfig...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xfigimplugin/importxfigplugin.cpp" line="79"/>
<source>Imports Xfig Files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa Ficheiros do Xfig</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xfigimplugin/importxfigplugin.cpp" line="80"/>
<source>Imports most Xfig files into the current document,
converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Importa a maioría dos ficheiros do Xfig no documento actual,
convertendo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/xfigimplugin/importxfigplugin.cpp" line="128"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Todos os Formatos Coñecidos</translation>
<translation>Todos os Formatos Coñecidos</translation>
</message>
</context>
<context>
16418,12 → 15597,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="72"/>
<source>Portrait</source>
<translation type="unfinished">Retrato</translation>
<translation>Retrato</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/imposition.cpp" line="73"/>
<source>Landscape</source>
<translation type="unfinished">Apaisado</translation>
<translation>Apaisado</translation>
</message>
</context>
<context>
16431,67 → 15610,67
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="19"/>
<source>Imposition</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Imposición</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="44"/>
<source>Gri&amp;d</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Grella</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="102"/>
<source>Copies</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Copias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="157"/>
<source>Do&amp;uble sided</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Do&amp;bre cara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="160"/>
<source>Alt+U</source>
<translation type="unfinished">Alt+U</translation>
<translation>Alt+U</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="186"/>
<source>Front side</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Primeira páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="218"/>
<source>Back side</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Última páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="253"/>
<source>&amp;Booklet</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Folleto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="285"/>
<source>Pages per sheet</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Páxinas for Folla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="296"/>
<source>4</source>
<translation type="unfinished">4</translation>
<translation>4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="301"/>
<source>8</source>
<translation type="unfinished">8</translation>
<translation>8</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="306"/>
<source>16</source>
<translation type="unfinished">16</translation>
<translation>16</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="318"/>
<source>Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="325"/>
16499,82 → 15678,82
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Separate pages with a comma, ranges with a hyphen, e.g. 1,4,9-11 to get pages 1,4,9,10,11.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;p, li { white-space: pre-wrap; }&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Separe as páxinas cunha vírgula, os rangos cun guión, p.ex. 1,4,9-11 para obter as páxinas 1,4,9,10,11.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="339"/>
<source>Fold</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Díptico</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="349"/>
<source>Front page from</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Primeira páxina de</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="376"/>
<source>Double sided</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dobre cara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="387"/>
<source>Back page from</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Última páxina de</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="415"/>
<source>Destination page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Páxina de destino</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="455"/>
<source>Size</source>
<translation type="unfinished">Tamaño</translation>
<translation>Tamaño</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="487"/>
<source>Orientation</source>
<translation type="unfinished">Orientación</translation>
<translation>Orientación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="519"/>
<source>Width</source>
<translation type="unfinished">Anchura</translation>
<translation>Largura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="564"/>
<source>Height</source>
<translation type="unfinished">Altura</translation>
<translation>Altura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="620"/>
<source>Preview</source>
<translation type="unfinished">Antevisión</translation>
<translation>Antevisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="627"/>
<source>Refresh preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Refrescar a antevisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="671"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ace&amp;ptar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="674"/>
<source>Alt+G</source>
<translation type="unfinished">Alt+G</translation>
<translation>Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="681"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionbase.ui" line="684"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Alt+C</translation>
</message>
</context>
<context>
16582,17 → 15761,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="37"/>
<source>&amp;Imposition...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Imposición...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="69"/>
<source>Imposition dialog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Diálogo de imposición</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/imposition/impositionplugin.cpp" line="70"/>
<source>Imposition on grids, booklets and folds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Imposición en grellas, folletos e dípticos</translation>
</message>
</context>
<context>
16603,7 → 15782,6
<translation>Inserir Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Inserting</source>
<translation type="obsolete">&amp;Inserindo</translation>
</message>
16628,37 → 15806,30
<translation>ao Final</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Inserting</source>
<translation type="obsolete">Inserindo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Template (Left Page):</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modelo (Páxina Esquerda):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Template:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modelo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Template (Right Page):</source>
<translation type="obsolete">Modelo (Páxina Dereita):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
16688,7 → 15859,6
<translation>&amp;Tamaño:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Custom</source>
<translation type="obsolete">Personalizado</translation>
</message>
16710,7 → 15880,7
<message>
<location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="233"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>&amp;Anchura:</translation>
<translation>La&amp;rgura:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="240"/>
16863,7 → 16033,7
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="402"/>
<source>Width:</source>
<translation>Anchura:</translation>
<translation>Largura:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="449"/>
16904,242 → 16074,194
<context>
<name>InsertAFrameBase</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Insert A Frame</source>
<translation type="obsolete">Inserir Unha Moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>T&amp;ype</source>
<translation type="obsolete">T&amp;ipo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation type="obsolete">Moldura de &amp;Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+T</source>
<translation type="obsolete">Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation type="obsolete">Moldura de &amp;Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+I</source>
<translation type="obsolete">Alt+I</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>T&amp;able</source>
<translation type="obsolete">T&amp;abela</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Shape</source>
<translation type="obsolete">Forma</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Polygon</source>
<translation type="obsolete">Polígono</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Location</source>
<translation type="obsolete">&amp;Localización</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Page Placement</source>
<translation type="obsolete">Colocación na Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Current Page</source>
<translation type="obsolete">Páxina Actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Selecting this will place the frame only on the current page.</source>
<translation type="obsolete">Se escolle isto, colocará a moldura só na páxina actual.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Range of Pages:</source>
<translation type="obsolete">Rango de Páxinas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Selecting this will place frame on the selected range. </source>
<translation type="obsolete">Se escolle isto, colocará a moldura no rango seleccionado. </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Position of Frame</source>
<translation type="obsolete">Posición da Moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Top Left of Page</source>
<translation type="obsolete">Superior Esquerda da Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Selecting this puts the frame on the top left with postion 0,0</source>
<translation type="obsolete">Se escolle isto, colocará a moldura na parte superior esquerda con posición 0,0</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Top Left of Margins</source>
<translation type="obsolete">Superior Esquerda das Marxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Selecting this places the frame in the upper left of the page margins defined in your doc setup.</source>
<translation type="obsolete">Se escolle isto, colocará a moldura na parte superior esquerda das marxes da páxina definidas na configuración do documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Custom Position:</source>
<translation type="obsolete">Posición Personalizada:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Set the dimensions wished below in the X: Y: dialog below.</source>
<translation type="obsolete">Indique as dimensións desexadas embaixo no diálogo X: Y:.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>X:</source>
<translation type="obsolete">X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Y:</source>
<translation type="obsolete">Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Size</source>
<translation type="obsolete">Tama&amp;ño</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Same as the Page</source>
<translation type="obsolete">O mesmo que a Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Same as the Page Margins</source>
<translation type="obsolete">O mesmo que as Marxes da Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Custom Size:</source>
<translation type="obsolete">Tamaño Personalizado:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Height:</source>
<translation type="obsolete">Altura:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Width:</source>
<translation type="obsolete">Anchura:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Options</source>
<translation type="obsolete">&amp;Opcións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Source Image:</source>
<translation type="obsolete">Imaxe Orixinal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Select File...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Escolla Ficheiro...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>There are no options for this type of frame</source>
<translation type="obsolete">Non hai opcións para este tipo de moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Source Document:</source>
<translation type="obsolete">Documento Orixinal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Columns:</source>
<translation type="obsolete">Columnas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Gap:</source>
<translation type="obsolete">Separación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Link Created Frames</source>
<translation type="obsolete">Ligar as Molduras Creadas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>All Pages</source>
<translation type="obsolete">Todas as Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>...</source>
<translation type="obsolete">...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Top Left of Bleed</source>
<translation type="obsolete">Superior Esquerda do Sangrado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Selecting this places the frame in the upper left of the page bleed defined in your doc setup.</source>
<translation type="obsolete">Se escolle isto, colocará a moldura na parte superior esquerda do sangrado definido na configuración do documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Same as the Bleed</source>
<translation type="obsolete">A mesma que o Sangrado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Same as the Imported Image</source>
<translation type="obsolete">A mesma que a Imaxe Importada</translation>
</message>
17152,22 → 16274,18
<translation>Inserir unha Táboa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Number of Rows:</source>
<translation type="obsolete">Número de Fileiras:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Number of Columns:</source>
<translation type="obsolete">Número de Columnas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
17220,22 → 16338,18
<translation>Novo Guión</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Do you really want to delete this Script?</source>
<translation type="obsolete">Realmente quer eliminar este Guión?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;No</source>
<translation type="obsolete">&amp;Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation type="obsolete">&amp;Si</translation>
</message>
17253,162 → 16367,130
<context>
<name>KeyManager</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
<translation type="obsolete">Xerir os Atallos do Teclado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Action</source>
<translation type="obsolete">Acción</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Current Key</source>
<translation type="obsolete">Tecla Actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Select a Key for this Action</source>
<translation type="obsolete">Escolla unha Tecla para esta Acción</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;No Key</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nengunha Tecla</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;User Defined Key</source>
<translation type="obsolete">Tecla Definida polo &amp;Usuario</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>ALT+SHIFT+T</source>
<translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Set &amp;Key</source>
<translation type="obsolete">Asignar &amp;Tecla</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt</source>
<translation type="obsolete">Alt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Ctrl</source>
<translation type="obsolete">Ctrl</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Shift</source>
<translation type="obsolete">Maiúsculas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Shift+</source>
<translation type="obsolete">Maiúsculas+</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+</source>
<translation type="obsolete">Alt+</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Ctrl+</source>
<translation type="obsolete">Ctrl+</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>This Key Sequence is already in use</source>
<translation type="obsolete">Esta Secuencia de Teclas xa está collida</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Loadable Shortcut Sets</source>
<translation type="obsolete">Conxuntos de Atallos Carregábeis</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Load</source>
<translation type="obsolete">&amp;Carregar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Import...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Export...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Exportar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Reset</source>
<translation type="obsolete">Desface&amp;r</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Keyboard shortcut sets available to load</source>
<translation type="obsolete">Conxuntos de atallos de teclado que se poden carregar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Load the selected shortcut set</source>
<translation type="obsolete">Carregar o conxunto de atallos seleccionado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Import a shortcut set into the current configuration</source>
<translation type="obsolete">Importar un conxunto de atallos na configuración actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Export the current shortcuts into an importable file</source>
<translation type="obsolete">Exportar os atallos actuais para un ficheiro importábel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Reload the default Scribus shortcuts</source>
<translation type="obsolete">Recarregar os atallos pré-definidos de Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Key Set XML Files (*.ksxml)</source>
<translation type="obsolete">Conxunto Key de Ficheiros XML (*.ksxml)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>This key sequence is already in use</source>
<translation type="obsolete">Esta secuencia de teclas xa se está a utilizar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Meta</source>
<translation type="obsolete">Meta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Meta+</source>
<translation type="obsolete">Meta+</translation>
</message>
17423,97 → 16505,97
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="32"/>
<source>Enter Code:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Introduza o Código</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="44"/>
<source>Update</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Actualizar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="51"/>
<source>Revert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Reverter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="122"/>
<source>Program Messages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mensaxes do Programa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="162"/>
<source>Status: Unknown</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Estado: Descoñecido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="148"/>
<source>Kill Program</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Matar o Programa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="65"/>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Opcións</translation>
<translation>Opcións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="73"/>
<source>Resolution:</source>
<translation type="unfinished">Resolución:</translation>
<translation>Resolución:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="80"/>
<source>Automatic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Automática</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="83"/>
<source> DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="96"/>
<source>Program:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Programa:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="108"/>
<source>Use Preamble</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Usar Preámbulo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="180"/>
<source>Status: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Estado:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="183"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Erro</translation>
<translation>Erro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="185"/>
<source>Finished</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Rematado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="188"/>
<source>Running</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>A executarse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="368"/>
<source>No item selected!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Non hai ningún elemento seleccionado!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="370"/>
<source>Insert symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inserir símbolo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="13"/>
<source>Editor</source>
<translation type="unfinished">Editor</translation>
<translation>Editor</translation>
</message>
</context>
<context>
17524,7 → 16606,6
<translation>Capas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Add a new Layer</source>
<translation type="obsolete">Adicionar unha Capa nova</translation>
</message>
17534,22 → 16615,18
<translation>Eliminar unha Capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Raise Layer</source>
<translation type="obsolete">Subir a Capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Lower Layer</source>
<translation type="obsolete">Eliminar a Capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>New Layer</source>
<translation type="obsolete">Capa Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
<translation type="obsolete">Quer eliminar tamén todos os Obxectos desta Capa?</translation>
</message>
17644,7 → 16721,6
<translation>Diferenza</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Exlusion</source>
<translation type="obsolete">Exlusión</translation>
</message>
17734,12 → 16810,12
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="5008"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="4978"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Todos os Formatos Coñecidos</translation>
<translation>Todos os Formatos Coñecidos</translation>
</message>
</context>
<context>
17747,62 → 16823,62
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="13"/>
<source>Optical Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lente Óptica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="64"/>
<source>Add Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Engadir Lente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="71"/>
<source>Remove Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Eliminar Lente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="98"/>
<source>+</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="105"/>
<source>-</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>-</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="123"/>
<source>Lens Parameters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Parámetros da Lente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="147"/>
<source>X Pos:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pos. X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="164"/>
<source>Y Pos:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pos. Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="198"/>
<source>Radius:</source>
<translation type="unfinished">Radio:</translation>
<translation>Radio:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="215"/>
<source>Strength:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Potencia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="181"/>
<source>Magnification Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lupa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="191"/>
<source>Fish Eye Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ollo de Peixe</translation>
</message>
</context>
<context>
17810,123 → 16886,103
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="66"/>
<source>Lens Effects...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Efectos da Lente...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="70"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ferramentas de Trazado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="90"/>
<source>Lens Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Efectos da Lente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="91"/>
<source>Apply fancy lens effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aplicar efectos de lente elaborados</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LineFormate</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Edit Line Styles</source>
<translation type="obsolete">Modificar os Estilos de Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Append</source>
<translation type="obsolete">&amp;Engadir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation type="obsolete">D&amp;uplicar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gardar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="obsolete">Copiar de %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>New Style</source>
<translation type="obsolete">Estilo Novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Do you really want to delete this Style?</source>
<translation type="obsolete">Realmente quer eliminar este Estilo?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;No</source>
<translation type="obsolete">&amp;Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation type="obsolete">&amp;Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Open</source>
<translation type="obsolete">Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.scd);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Do you really want to delete this style?</source>
<translation type="obsolete">Pretende realmente eliminar este estilo?</translation>
</message>
17947,17 → 17003,14
<context>
<name>LineStyleWBase</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>LineStyleWBase</source>
<translation type="obsolete">LineStyleWBase</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>%</source>
<translation type="obsolete">%</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Line Width:</source>
<translation type="obsolete">Anchura da Liña:</translation>
</message>
18000,27 → 17053,22
<translation type="obsolete">Xunta arredondada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Solid Line</source>
<translation type="obsolete">Liña continua</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Dashed Line</source>
<translation type="obsolete">Liña tracexada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Dotted Line</source>
<translation type="obsolete">Liña de puntos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation type="obsolete">Liña guión-punto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation type="obsolete">Liña guión-punto-punto</translation>
</message>
18128,58 → 17176,50
<message>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="266"/>
<source>Random Paragraphs</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Parágrafos Ao Chou</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="272"/>
<source>Number of paragraphs of selected sample text to insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Número de parágrafos do texto de exemplo seleccionado a inserir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="273"/>
<source>List of languages available to insert sample text in</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Listaxe de linguas disponíbeis nas que inserir texto de exemplo</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MSpinBox</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>pt</source>
<translation type="obsolete">pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>mm</source>
<translation type="obsolete">mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>in</source>
<translation type="obsolete">in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>p</source>
<translation type="obsolete">p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
18187,7 → 17227,6
<context>
<name>Macro</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Passed object is not callable</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="obsolete">Ao obxecto que se pasou non se lle pode chamar
18198,62 → 17237,50
<context>
<name>MacroManager</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Manage Macros</source>
<translation type="obsolete">Xerir as Macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Brings up a graphical window for creating, deleting, editing, saving and loading macros.</source>
<translation type="obsolete">Fai aparecer unha xanela gráfica para crear, eliminar, modificar, salvar e carregar macros.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Create, edit and delete macros</source>
<translation type="obsolete">Crear, modificar e eliminar macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Macro</source>
<translation type="obsolete">&amp;Macro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Scribus - Macro Manager</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Xestor de Macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Unable to open the requested file: %1</source>
<translation type="obsolete">Non se pode abrir o ficheiro pedido: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Scribus - Edit Macro</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Modificar Macro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Scribus - New Macro</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Macro Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Enter name for new macro: </source>
<translation type="obsolete">Introduza o nome para a nova macro: </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;qt&gt;The macro name you requested is already taken by another macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;O nome de macro que pide xa está collido por outra macro.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;qt&gt;Macro creation failed. The macro manager was unable to set up the macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Fallo ao crear a Macro. O xestor de macros non puido preparar a macro.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>The macro &apos;%1&apos; has reported a minor error.
The error is: %2
A full traceback follows:
18266,7 → 17293,6
%3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>The macro &apos;%1&apos; failed to execute correctly.
The error is: %2
A full traceback follows:
18283,77 → 17309,62
<context>
<name>ManageMacrosDialog</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Scribus Macro Files (*.pymacro)</source>
<translation type="obsolete">Ficheiros de Macros de Scribus (*.pymacro)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Open File Dialog</source>
<translation type="obsolete">Diálogo de Abrir Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Select the macro file to load.</source>
<translation type="obsolete">Escolla o ficheiro coa macro que quer carregar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Save File Dialog</source>
<translation type="obsolete">Diálogo de Salvar Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Save all macros</source>
<translation type="obsolete">Salvar todas as macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Scribus - Rename Macro</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Mudar o nome da Macro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Enter new name: </source>
<translation type="obsolete">Introduza o novo nome: </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Scribus - Set Macro Shortcut</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Designar un Atallo para a Macro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Enter new shortcut: </source>
<translation type="obsolete">Introduza o novo atallo: </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Scribus - Macro Manager</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Xestor de Macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Renaming the macro failed because the name is already in use.</source>
<translation type="obsolete">Non se puido modificar o nome da macro porque o nome xa está collido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Scribus - Manage Macros</source>
<translation type="obsolete">Scribu - Xestión de Macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;qt&gt;&lt;p&gt;This window is the Scribus Macro Manager. Here you can create macros, edit macros, etc. All changes are made using the buttons on the right hand side of the window.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;All changes made in this dialog take effect instantly - you cannot cancel the actions you make here.
The table in the center of the dialog lists what macros are currently loaded and some information about them. Use &quot;What&apos;s this&quot; on the table for more information.&lt;/p&gt;&lt;/qt&gt;</source>
18362,67 → 17373,54
A táboa do centro do diálogo lista as macros que están carregadas actualmente e algunha información sobre elas. Use &quot;Que é isto&quot; na táboa para máis información.&lt;/p&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+N</source>
<translation type="obsolete">Alt+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;qt&gt;Create a new macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Crear unha macro nova&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;qt&gt;Create a new macro by prompting for the macro name then bringing up the edit macro dialog box.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Crear unha macro nova pedindo o nome da macro e mostrando a continuación a caixa de diálogo de edición de macros.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Ok</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aceptar as modificacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="obsolete">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Close this dialog</source>
<translation type="obsolete">Fechar este diálogo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Return to Scribus</source>
<translation type="obsolete">Voltar a Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Macro</source>
<translation type="obsolete">Macro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Edit</source>
<translation type="obsolete">Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Accel</source>
<translation type="obsolete">Acelerador</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Description</source>
<translation type="obsolete">Descrición</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;p&gt;This table lists the macros that are currently defined.&lt;/p&gt;
 
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; The name of the macro, as shown in the menu bar and in other places around Scribus.&lt;/p&gt;
18437,42 → 17435,34
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Descrición:&lt;/b&gt; Se a macro contén un &quot;dosctring&quot;, unha cadea especial ao inicio da súa definición que a descrebe, mostrarase aquí. Se o dosctring é longo, só se mostrará o comezo - use &quot;Qué é Isto&quot; na entrada da macro no menú Macro para ver a descrición completa.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Rena&amp;me</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mudar o nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+M</source>
<translation type="obsolete">Alt+M</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Rename the selected macro.</source>
<translation type="obsolete">Mudarlle o nome á macro seleccionada.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;qt&gt;Rename the selected macro. You will be prompted for the new name.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Mudarlle o nome á macro seleccionada. Pediráselle que introduza o novo nome.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modificar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+E</source>
<translation type="obsolete">Alt+E</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;qt&gt;Edit the source of the selected macro, if the source is availible.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Modificar a fonte da macro seleccionada, se a fonte está disponíbel.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;p&gt;Edit the selected macro. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If this button is greyed out, either there is no selected macro or the macro manager does not have the source code for the macro you have selected (in which case &lt;tt&gt;No&lt;/tt&gt; will be shown in the &lt;tt&gt;Edit &lt;/tt&gt;column of the macro).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If Scribus doesn&apos;t have the source, the macro was probably created by a script.&lt;/p&gt;</source>
18481,62 → 17471,50
&lt;p&gt;Se Scribus non dispón da fonte, a macro foi probabelmente creada por medio dun guión.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;qt&gt;Delete the currently selected macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Eliminar a macro seleccionada neste momento.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;p&gt;Delete the selected macro. This is instant, and there is no way to recover the macro once deleted. If the macro is created by a start-up script, it will reappear next time you load Scribus.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Eliminar a macro seleccionada. Isto é inmediato e non hai maneira de recuperar a macro unha vez eliminado. Se a macro se creou por medio dun guión de inicio, reaparecerá a próxima vez que inicie Scribus.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Set Accel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Designar un Acelerador</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;qt&gt;Set the keyboard shortcut for the selected macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Designar o atallo de teclado para a macro seleccionada.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;p&gt;Set the keyboard shortcut (accelerator) key of the selected macro. You will be prompted for the new shortcut in a dialog box.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Designar a tecla de atallo de teclado (acelerador) para a macro seleccionada. Pediráselle o novo atallo nunha caixa de diálogo.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>E&amp;xport</source>
<translation type="obsolete">E&amp;xportar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+X</source>
<translation type="obsolete">Alt+X</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Export macros to a file.</source>
<translation type="obsolete">Exportar macros a un ficheiro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;p&gt;Export macros to an external file. The file will be a Python script containing the scripter commands to re-create the macros. It can be run using &lt;tt&gt;Load extension script&lt;/tt&gt; from the &lt;tt&gt;Script&lt;/tt&gt; menu, or the import button in the macro manager.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If you want a nice, human readable version of your macros, select the macro you want, press the &lt;tt&gt;Edit&lt;/tt&gt; button, and use the &lt;tt&gt;Save source&lt;/tt&gt; button in the &lt;tt&gt;Edit Macro&lt;/tt&gt; dialog. You won&apos;t be able to load that version with &lt;tt&gt;Load extension script&lt;/tt&gt; - instead, create a new macro with the&lt;tt&gt; New&lt;/tt&gt; button and use &lt;tt&gt;Load source&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Exportar macros para un ficheiro externo. O ficheiro consistirá nun guión en Python que conteña os comandos do scripter para recrear as macros. Pódese executar utilizando &lt;tt&gt;Carregar o guión de extensións&lt;/tt&gt; ou o botón Importar do xestor de macros.&lt;/p&gt;
18543,42 → 17521,34
&lt;p&gt;Se quer unha versión fácil de ler das súas macros, escolla a macro, calquer no botón &lt;tt&gt;Modificar&lt;/tt&gt; e utilice o botón &lt;tt&gt;Salvar a fonte&lt;/tt&gt; do diálogo &lt;tt&gt;Modificar Macro&lt;/tt&gt;. Non poderá carregar esa versión con &lt;tt&gt;Carregar o guión de extensións&lt;/tt&gt; - porén, cre unha nova macro co botón &lt;tt&gt;Novo&lt;/tt&gt; e utilice &lt;tt&gt;Carregar fonte&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Delete &amp;All</source>
<translation type="obsolete">Eliminalas &amp;Todas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Delete all macros.</source>
<translation type="obsolete">Eliminar todas as macros.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;p&gt;Delete all registered macros. This is instant, and there is no way to recover the deleted macros. Any macros created by your start-up script will reappear next time you load Scribus.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Eliminar todas as macros rexistradas. Isto é inmediato e non hai maneira de recuperar as macros eliminadas. As macros creadas co seu guión de inicio reaparecerán a próxima vez que lance o Scribus.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+I</source>
<translation type="obsolete">Alt+I</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Import macros from a file.</source>
<translation type="obsolete">Importar macros desde un ficheiro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;p&gt;Loads macros from an external file.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Carrega macros desde un ficheiro externo.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
18601,7 → 17571,6
<translation>&amp;Tamaño:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Custom</source>
<translation type="obsolete">Personalizado</translation>
</message>
18623,7 → 17592,7
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="71"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>&amp;Anchura:</translation>
<translation>La&amp;rgura:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="78"/>
18656,7 → 17625,6
<translation>Páxina Mestra:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
18663,27 → 17631,27
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="174"/>
<source>Size of the inserted pages, either a standard or custom size.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Tamaño das páxinas inseridas, tanto estándar como personalizadas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="175"/>
<source>Orientation of the page(s) to be inserted</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Orientación da(s) páxina(s) a inserir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="176"/>
<source>Width of the page(s) to be inserted</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Largura da(s) páxina(s) a inserir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="177"/>
<source>Height of the page(s) to be inserted</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Altura da(s) páxina(s) a inserir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="178"/>
<source>When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ao inserir unha páxina nova entre otras, mover os obxectos coas súas páxinas actuais. Esta é a acción por omisión.</translation>
</message>
</context>
<context>
18724,7 → 17692,6
<translation>Distancia entre a guía da marxe inferior e o bordo da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe esquerda e o bordo da páxina.
18731,7 → 17698,6
Se se escollen Páxinas Enfrentadas, este espazo de marxe pódese usar para obter as marxes adecuadas para a encuadernación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe direita e o bordo da páxina.
18748,7 → 17714,6
<translation>&amp;Fora:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Apply margin settings to all pages</source>
<translation type="obsolete">Aplicar a configuración de marxes a todas as páxinas</translation>
</message>
18758,12 → 17723,10
<translation>Aplicar as modificacións nas marxes a todas as páxinas existentes do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe esquerda e o bordo da páxina. Se se escolleron Páxinas Enfrontadas, este espazo de marxe pódese utilizar para obter as marxes adecuadas para encuadernar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe dereita e o bordo da páxina. Se se escolleron Páxinas Enfrontadas, este espazo de marxe pódese utlizar para lograr as marxes adecuadas para encuadernar</translation>
</message>
18876,27 → 17839,22
<translation>Modificar as Páxinas Mestras</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Duplicates the selected master page</source>
<translation type="obsolete">Duplica a páxina mestra seleccionada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Deletes the selected master page</source>
<translation type="obsolete">Elimina a páxina mestra seleccionada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Adds a new master page</source>
<translation type="obsolete">Adiciona unha nova páxina mestra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Imports master pages from another document</source>
<translation type="obsolete">Importa as páxinas mestras doutro documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
18906,12 → 17864,10
<translation>Quer realmente eliminar esta páxina mestra?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;No</source>
<translation type="obsolete">&amp;Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation type="obsolete">&amp;Si</translation>
</message>
18926,7 → 17882,6
<translation>Nova Páxina Mestra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="obsolete">Copiar de %1</translation>
</message>
18946,7 → 17901,6
<translation>Copiar nº %1 de </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
19004,52 → 17958,42
<context>
<name>Mdup</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Multiple Duplicate</source>
<translation type="obsolete">Duplicados Múltiples</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Number of Copies:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Número de Copias:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Horizontal Shift:</source>
<translation type="obsolete">Desprazamento &amp;Horizontal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Vertical Shift:</source>
<translation type="obsolete">Desprazamento &amp;Vertical:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
19102,22 → 18046,18
<translation>Lonxitude:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
19129,13 → 18069,12
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="111"/>
<source> °</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation> °</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MergeDoc</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Import Template</source>
<translation type="obsolete">Importar un Modelo</translation>
</message>
19145,22 → 18084,18
<translation>Importar Páxina(s)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>From Document:</source>
<translation type="obsolete">Desde o Documento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Change...</source>
<translation type="obsolete">Mudar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Import Page(s):</source>
<translation type="obsolete">Importar Páxina(s):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
19179,27 → 18114,22
<translation>Crear Páxina(s)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>before Page</source>
<translation type="obsolete">antes da Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>after Page</source>
<translation type="obsolete">após a Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>at End</source>
<translation type="obsolete">ao Final</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Import</source>
<translation type="obsolete">Importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
19214,7 → 18144,6
<translation>Documentos (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.scd);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
19279,17 → 18208,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="13"/>
<source>Dialog</source>
<translation type="unfinished">Diálogo</translation>
<translation>Diálogo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="36"/>
<source>+</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="43"/>
<source>-</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>-</translation>
</message>
</context>
<context>
19297,17 → 18226,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="69"/>
<source>Mesh Distortion...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Distorsión de Malla...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="73"/>
<source>Path Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ferramentas de Trazo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortion.cpp" line="95"/>
<source>Mesh Distortion of Polygons</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Distorsión de Malla de Polígonos</translation>
</message>
</context>
<context>
19364,32 → 18293,26
<translation>Mover Páxina(s):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>to:</source>
<translation type="obsolete">até:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>before Page</source>
<translation type="obsolete">antes da Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>after Page</source>
<translation type="obsolete">após a Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>at End</source>
<translation type="obsolete">ao Final</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
19427,102 → 18350,82
<context>
<name>MultiLine</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Edit Style</source>
<translation type="obsolete">Modificar o Estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Flat Cap</source>
<translation type="obsolete">Terminación Plana</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Square Cap</source>
<translation type="obsolete">Terminación cadrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Round Cap</source>
<translation type="obsolete">Terminación Arredondada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Miter Join</source>
<translation type="obsolete">Xunta en inglete</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Bevel Join</source>
<translation type="obsolete">Xunta biselada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Round Join</source>
<translation type="obsolete">Xunta arredondada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Line Width:</source>
<translation type="obsolete">Anchura da Liña:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> %</source>
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> pt </source>
<translation type="obsolete"> pt </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Solid Line</source>
<translation type="obsolete">Liña continua</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Dashed Line</source>
<translation type="obsolete">Liña tracexada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Dotted Line</source>
<translation type="obsolete">Liña de puntos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation type="obsolete">Liña guión-punto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation type="obsolete">Liña guión-punto-punto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">O nome &quot;%1&quot; non é único.
19529,17 → 18432,14
Escolla outro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">O nome &quot;%1&quot; non é único.&lt;br/&gt;Escolla outro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>pt</source>
<translation type="obsolete">pt</translation>
</message>
19570,17 → 18470,14
<context>
<name>MultiProgressDialogBase</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Progress</source>
<translation type="obsolete">Progreso</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Overall Progress:</source>
<translation type="obsolete">Progreso Total:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
19675,7 → 18572,7
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="383"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>De ac&amp;ordo</translation>
<translation>Ace&amp;ptar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="399"/>
19686,87 → 18583,70
<context>
<name>MultipleDuplicateBase</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Multiple Duplicate</source>
<translation type="obsolete">Duplicados Múltiples</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;By Number of Copies</source>
<translation type="obsolete">&amp;Por Número de Copias</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Number of Copies:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Número de Copias:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Create &amp;Gap Between Items Of</source>
<translation type="obsolete">Crear &amp;Separación Entre Elementos De</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+G</source>
<translation type="obsolete">Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Shift Created Items By</source>
<translation type="obsolete">De&amp;sprazar os Elementos Creados En</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Horizontal Shift:</source>
<translation type="obsolete">Desprazamento &amp;Horizontal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Vertical Shift:</source>
<translation type="obsolete">Desprazamento &amp;Vertical:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>By &amp;Rows &amp;&amp; Columns</source>
<translation type="obsolete">En &amp;Fileiras e Columnas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Vertical Gap:</source>
<translation type="obsolete">Separación Vertical:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Horizontal Gap:</source>
<translation type="obsolete">Separación Horizontal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Number of Rows:</source>
<translation type="obsolete">Número de Fileiras:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Number of Columns:</source>
<translation type="obsolete">Número de Columnas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Rotation:</source>
<translation type="obsolete">Rotación:</translation>
</message>
19774,82 → 18654,66
<context>
<name>MusterSeiten</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Edit Templates</source>
<translation type="obsolete">Modificar Modelos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Append</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation type="obsolete">D&amp;uplicar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Do you really want to delete this Template?</source>
<translation type="obsolete">Realmente quer eliminar este Modelo?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;No</source>
<translation type="obsolete">&amp;Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation type="obsolete">&amp;Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>New Template</source>
<translation type="obsolete">Modelo novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="obsolete">Copiar de %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Name:</source>
<translation type="obsolete">Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="obsolete">Copia nº %1 de</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
19878,22 → 18742,18
<context>
<name>NewDoc</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
19903,7 → 18763,6
<translation>Documento novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Page Size</source>
<translation type="obsolete">Tamaño da páxina</translation>
</message>
19913,37 → 18772,30
<translation>&amp;Tamaño:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Executive</source>
<translation type="obsolete">Executivo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Folio</source>
<translation type="obsolete">Folio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Ledger</source>
<translation type="obsolete">Libro contábel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Legal</source>
<translation type="obsolete">Legal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Letter</source>
<translation type="obsolete">Carta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Tabloid</source>
<translation type="obsolete">Tabloide</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Custom</source>
<translation type="obsolete">Personalizado</translation>
</message>
19965,7 → 18817,7
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="236"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>&amp;Anchura:</translation>
<translation>La&amp;rgura:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="242"/>
19973,12 → 18825,10
<translation>&amp;Altura:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Facing Pages</source>
<translation type="obsolete">Páxinas &amp;Enfrentadas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Left &amp;Page First</source>
<translation type="obsolete">A Páxina &amp;Esquerda Primeiro</translation>
</message>
19988,22 → 18838,18
<translation>Guías das Marxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Esquerda:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Direita:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Top:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Superior:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Inferior:</translation>
</message>
20013,7 → 18859,6
<translation>Opcións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>F&amp;irst Page Number:</source>
<translation type="obsolete">Pr&amp;imeiro Número de Páxina:</translation>
</message>
20023,22 → 18868,18
<translation>Unidade por &amp;Omisión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Points (pts)</source>
<translation type="obsolete">Puntos (pts)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Millimetres (mm)</source>
<translation type="obsolete">Milímetros (mm)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Inches (in)</source>
<translation type="obsolete">Polgadas (in)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Picas (p)</source>
<translation type="obsolete">Picas (p)</translation>
</message>
20048,7 → 18889,6
<translation>Molduras de Texto &amp;Automáticas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Column Guides</source>
<translation type="obsolete">Guías das Columnas</translation>
</message>
20063,12 → 18903,10
<translation>Colu&amp;mnas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
20085,35 → 18923,30
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="141"/>
<source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Anchura das páxinas do documento, modificábel se escolleu un tamaño de páxina personalizado</translation>
<translation>Largura das páxinas do documento, modificábel se escolleu un tamaño de páxina personalizado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="142"/>
<source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Anchura das páxinas do documentos, modificábel se escolleu un tamaño de páxina personalizado</translation>
<translation>Largura das páxinas do documentos, modificábel se escolleu un tamaño de páxina personalizado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Enable single or spread based layout</source>
<translation type="obsolete">Permitir a disposición sinxela ou de dobre páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Make the first page the left page of the document</source>
<translation type="obsolete">Facer que a primeira páxina sexa a páxina esquerda do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe superior e o bordo da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe inferior e o bordo da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe esquerda e o bordo da páxina.
20120,7 → 18953,6
Se se escollen Páxinas Enfrentadas, este espazo de marxe pódese ussar para obter as marxes adecuadas para a encuadernación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe direita e o bordo da páxina.
20127,7 → 18959,6
Se se escollen Páxinas Enfrentadas, este espazo de marxe pódese ussar para obter as marxes adecuadas para a encuadernación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>First page number of the document</source>
<translation type="obsolete">Primeiro número de páxina do documento</translation>
</message>
20152,22 → 18983,18
<translation>Distancia entre columnas creadas automaticamente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Inside:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Dentro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>O&amp;utside:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fora:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Open Document</source>
<translation type="obsolete">Abrir Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Recent Documents</source>
<translation type="obsolete">Documentos Recentes</translation>
</message>
20187,17 → 19014,14
<translation>N&amp;úmero de Páxinas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Documents (*.sla *.scd);;</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.scd);;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
20222,7 → 19046,6
<translation>Abrir un &amp;Documento Recente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Page Layout</source>
<translation type="obsolete">Disposición da Páxina</translation>
</message>
20263,22 → 19086,18
<context>
<name>NewTm</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Left Page</source>
<translation type="obsolete">Páxina Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Right Page</source>
<translation type="obsolete">Páxina Direita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
20411,7 → 19230,6
<translation>Rotar o Trazo no sentido do Reloxio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Reduce the Size of the Path by shown %</source>
<translation type="obsolete">Reducir o Tamaño do Trazo polo % mostrado</translation>
</message>
20426,7 → 19244,6
<translation>Ángulo de Rotación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>% to Enlarge or Reduce By</source>
<translation type="obsolete">% polo que Aumentar ou Reducir</translation>
</message>
20441,7 → 19258,6
<translation>Limpar a Liña de Contorno para a Forma Orixinal da Moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>When checked use Coordinates relative to the Page,
otherwise Coordinates are relative to the Object.</source>
<translation type="obsolete">Se está seleccionado, úsanse as Coordenadas relativas á Páxina; se non, as Coordenadas son relativas ao Obxecto.</translation>
20494,12 → 19310,12
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="886"/>
<source>to Canvas</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>á Mesa de Traballo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="887"/>
<source>to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>á Páxina</translation>
</message>
</context>
<context>
20523,12 → 19339,10
<translation>Importar do Draw de &amp;OpenOffice.org...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Imports OpenOffice Draw Files</source>
<translation type="obsolete">Importa Ficheiros do Draw de OpenOffice</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Imports most OpenOffice Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="obsolete">Importa a maioría dos ficheiros do Draw de OpenOffice no documento actual, convertendo os seus datos vectorais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
20577,7 → 19391,6
<translation>Opcións do Importador de OpenDocument</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Update paragraph Styles</source>
<translation type="obsolete">Actualizar os Estilos de parágrafo</translation>
</message>
20619,7 → 19432,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="90"/>
<source>OK</source>
<translation>De acordo</translation>
<translation>Aceptar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="52"/>
20660,7 → 19473,7
<message>
<location filename="../../scribus/oneclick.cpp" line="59"/>
<source>Width:</source>
<translation>Anchura:</translation>
<translation>Largura:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/oneclick.cpp" line="61"/>
20688,32 → 19501,32
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="860"/>
<source>Element</source>
<translation type="unfinished">Elemento</translation>
<translation>Elemento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="270"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="unfinished">O nome &quot;%1&quot; non é único.&lt;br/&gt;Escolla outro.</translation>
<translation>O nome &quot;%1&quot; non é único.&lt;br/&gt;Escolla outro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="828"/>
<source>Group </source>
<translation type="unfinished">Grupo </translation>
<translation>Grupo </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="733"/>
<source>Page </source>
<translation type="unfinished">Páxina </translation>
<translation>Páxina </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="788"/>
<source>Free Objects</source>
<translation type="unfinished">Obxectos Libres</translation>
<translation>Obxectos Libres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="859"/>
<source>Outline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Esquema</translation>
</message>
</context>
<context>
20726,13 → 19539,12
<message>
<location filename="../../scribus/styleselect.cpp" line="98"/>
<source>Linewidth</source>
<translation>AnchuraDaLiña</translation>
<translation>LarguraDaLiña</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PConsole</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Script Console</source>
<translation type="obsolete">Consola de guións</translation>
</message>
20765,7 → 19577,6
<translation>&amp;Gardar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commerical printing.</source>
<translation type="obsolete">Isto permite exportar un ficheiro PDF con nome individual para cada unha das páxinas do documento. Os números de páxina adiciónanse automaticamente. Isto resulta moi útil para impostar PDF para a impresión comercial.</translation>
</message>
20837,22 → 19648,22
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7281"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Non se puido cargar unha imaxe: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7286"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Non se puido escribir unha imaxe: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7291"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Non se puido cargar unha máscara de imaxe: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7296"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Non hai memoria dabondo para procesar unha imaxe</translation>
</message>
</context>
<context>
20866,602 → 19677,482
<context>
<name>PDF_Opts</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Save as PDF</source>
<translation type="obsolete">Salvar como PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>O&amp;utput to File:</source>
<translation type="obsolete">Saída para &amp;Ficheiro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Cha&amp;nge...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mudar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Export Range</source>
<translation type="obsolete">Rango de exportación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;All Pages</source>
<translation type="obsolete">Tod&amp;as as Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>C&amp;hoose Pages</source>
<translation type="obsolete">Esco&amp;ller as Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Rotación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>File Options</source>
<translation type="obsolete">Opcións do Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Compatibilit&amp;y:</source>
<translation type="obsolete">Compat&amp;ibilidade:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Binding:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Encadernación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Left Margin</source>
<translation type="obsolete">Marxe Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Right Margin</source>
<translation type="obsolete">Marxe Direita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Generate &amp;Thumbnails</source>
<translation type="obsolete">Xerar &amp;Miniaturas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Save &amp;Linked Text Frames as PDF Articles</source>
<translation type="obsolete">Salvar as Molduras de Texto Vin&amp;culadas como Artigos PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Include Bookmarks</source>
<translation type="obsolete">&amp;Incluir os Marcadores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> dpi</source>
<translation type="obsolete"> dpi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Resolution:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Resolución:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Compress Text and &amp;Vector Graphics</source>
<translation type="obsolete">Comprimir o Texto e os Gráficos &amp;Vectoriais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Image Settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración das Imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Automatic</source>
<translation type="obsolete">Automático</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>JPEG</source>
<translation type="obsolete">JPEG</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Zip</source>
<translation type="obsolete">Zip</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengún</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Method:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Método:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Quality:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Calidade:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Maximum</source>
<translation type="obsolete">Máxima</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>High</source>
<translation type="obsolete">Alta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Medium</source>
<translation type="obsolete">Media</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Low</source>
<translation type="obsolete">Baixa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Minimum</source>
<translation type="obsolete">Mínima</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Downsample Images to:</source>
<translation type="obsolete">Re&amp;ducir as Imaxes a:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;General</source>
<translation type="obsolete">&amp;Xeral</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Embed all Fonts</source>
<translation type="obsolete">&amp;Embeber todas as Fontes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Subset all Fonts</source>
<translation type="obsolete">&amp;Subconxunto de todas as Fontes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Embedding</source>
<translation type="obsolete">Embeber</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Available Fonts:</source>
<translation type="obsolete">Fontes Disponíbeis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;&gt;&gt;</source>
<translation type="obsolete">&amp;&gt;&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;&lt;&lt;</source>
<translation type="obsolete">&amp;&lt;&lt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Fonts to embed:</source>
<translation type="obsolete">Fontes a embeber:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Fonts to subset:</source>
<translation type="obsolete">Fontes en subconxunto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Fonts</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fontes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>En&amp;able Presentation Effects</source>
<translation type="obsolete">Permitir os &amp;Efectos de Presentación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Page</source>
<translation type="obsolete">Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Show Page Pre&amp;views</source>
<translation type="obsolete">Mostrar a Ante&amp;visión das Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Effects</source>
<translation type="obsolete">Efectos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Display Duration:</source>
<translation type="obsolete">Duración da E&amp;xhibición:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Effec&amp;t Duration:</source>
<translation type="obsolete">Duración do Efec&amp;to:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Effect T&amp;ype:</source>
<translation type="obsolete">T&amp;ipo de Efecto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Moving Lines:</source>
<translation type="obsolete">Liñas que se &amp;moven:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>F&amp;rom the:</source>
<translation type="obsolete">De&amp;sde a:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>D&amp;irection:</source>
<translation type="obsolete">D&amp;irección:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> sec</source>
<translation type="obsolete"> seg</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>No Effect</source>
<translation type="obsolete">Sen Efectos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Blinds</source>
<translation type="obsolete">Persianas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Box</source>
<translation type="obsolete">Caixa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Dissolve</source>
<translation type="obsolete">Disolución</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Glitter</source>
<translation type="obsolete">Brillos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Split</source>
<translation type="obsolete">Partir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Wipe</source>
<translation type="obsolete">Limpar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Vertical</source>
<translation type="obsolete">Vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Inside</source>
<translation type="obsolete">Dentro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Outside</source>
<translation type="obsolete">Fora</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Left to Right</source>
<translation type="obsolete">De Esquerda a Direita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Top to Bottom</source>
<translation type="obsolete">De Arriba a Baixo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Bottom to Top</source>
<translation type="obsolete">De Abaixo a Riba</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Right to Left</source>
<translation type="obsolete">De Direita a Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Top-left to Bottom-Right</source>
<translation type="obsolete">Superior Esquerda a Inferior Direita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Apply Effect on all Pages</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aplicar o Efecto a todas as áxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Presentation</source>
<translation type="obsolete">&amp;Presentación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Use Encryption</source>
<translation type="obsolete">&amp;Usar Encriptación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Passwords</source>
<translation type="obsolete">Contrasinais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;User:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Utilizador:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Owner:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Propietario:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Allow &amp;Printing the Document</source>
<translation type="obsolete">Permitir a Im&amp;presión do Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Allow &amp;Changing the Document</source>
<translation type="obsolete">Permitir a &amp;Modificación do Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Allow Cop&amp;ying Text and Graphics</source>
<translation type="obsolete">Permitir a Cop&amp;ia de Texto e Gráficos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Allow Adding &amp;Annotations and Fields</source>
<translation type="obsolete">Permitir Engadir &amp;Anotacións e Campos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>S&amp;ecurity</source>
<translation type="obsolete">S&amp;eguranza</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>General</source>
<translation type="obsolete">Xeral</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Output &amp;Intended For:</source>
<translation type="obsolete">Saída e &amp;Deseñado Para:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Screen / Web</source>
<translation type="obsolete">Pantalla / Web</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Printer</source>
<translation type="obsolete">Impresora</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Use Custom Rendering Settings</source>
<translation type="obsolete">&amp;Usar Configuración Personalizada da Produción</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Rendering Settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración da Produción</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Fre&amp;quency:</source>
<translation type="obsolete">Fre&amp;cuencia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Angle:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ángulo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>S&amp;pot Function:</source>
<translation type="obsolete">Función P&amp;unto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Simple Dot</source>
<translation type="obsolete">Punto simple</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Line</source>
<translation type="obsolete">Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Round</source>
<translation type="obsolete">Arredondado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Ellipse</source>
<translation type="obsolete">Elipse</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Solid Colors:</source>
<translation type="obsolete">Cores sólidas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Use ICC Profile</source>
<translation type="obsolete">Usar o Perfil ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Profile:</source>
<translation type="obsolete">Perfil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Rendering-Intent:</source>
<translation type="obsolete">Propósito da exhibicion:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Perceptual</source>
<translation type="obsolete">Perceptual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation type="obsolete">Colorimétrico relativo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="obsolete">Saturación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation type="obsolete">Colorimétrico absoluto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Images:</source>
<translation type="obsolete">Imaxes:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Don&apos;t use embedded ICC profiles</source>
<translation type="obsolete">Non usar os perfís ICC embebidos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>C&amp;olor</source>
<translation type="obsolete">C&amp;or</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Info String:</source>
<translation type="obsolete">Cadea &amp;Info:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Output &amp;Profile:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Perfil de Saída:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Trim Box</source>
<translation type="obsolete">Caixa de Recorte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>PDF/X-&amp;3</source>
<translation type="obsolete">PDF/X-&amp;3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;qt&gt;Color management must be enabled to use PDF/X-3. You can enable color management from the Settings menu.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Debe estar habilitada a xestión da cor para poder usar PDF/X-3. Pódea habilitar desde o menú de Configuración.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is supported and enabled, but can not be used for the selected PDF version. If you want to use PDF/X-3, you need to set PDF/X-3 as your PDF version (compatibility level).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Recoñécese PDF/X-3 e está habilitado, pero non se pode usar para a versión de PDF seleccionada. Se quer usar PDF/X-3 terá que designar PDF/X-3 como a versión de PDF (nível de compatibilidade).&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is not supported by this Scribus build (CMS support not present).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Non se recoñece PDF/X-3 nesta edición de Scribus (non está presente CMS).&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gardar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Export all pages to PDF</source>
<translation type="obsolete">Exportar todas as páxinas a PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Export a range of pages to PDF</source>
<translation type="obsolete">Exportar un rango de páxinas a PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
21470,12 → 20161,10
un rango de páxinas ou un único número de páxina.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the widest compatibility. Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or you require 128 bit encryption. PDF/X-3 is for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Note: PDF/X-3 will convert all CMYK images to ICC based RGB colors. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer.</source>
<translation type="obsolete">Determina a compatibilidade de PDF. Por omisión é Acrobat 4.0, que proporciona a maior compatibilidade. Escolla Acrobat 5.0 se o seu ficheiro ten funcionalidades de PDF 1.4 como a transparencia ou se require de encriptación de 128 bits. PDF/X-3 é para exportar o PDF cando quer cor RGB xestionada para a impresión comercial e selecciónase canto ten activada a xestión da cor. Nota: PDF/X-3 convertirá todas as imaxes CMYK a cores RGB baseadas en ICC. Úseo só cando llo recomenden na imprenta ou nalgúns casos en que teña que imprimir nunha impresora laser cor dixital.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know
you need to change it leave the default choice - Left.</source>
<translation type="obsolete">Determina a encadernación de páxinas no PDF. A non ser que o saiba
21482,7 → 20171,6
terá que deixar a escolla por omisión: Esquerda.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Generates thumbnails of each page in the PDF.
Some viewers can use the thumbnails for navigation.</source>
<translation type="obsolete">Xera miniaturas de cada páxina no PDF.
21489,12 → 20177,10
Algúns visualizadores poden usar as miniaturas para a navegación.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
<translation type="obsolete">Xerar Artigos PDF, que resultan útiles para navegar por artigos vinculados nun PDF.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Embed the bookmarks you created in your document.
These are useful for navigating long PDF documents.</source>
<translation type="obsolete">Embeber os marcadores que creou no seu documento.
21501,7 → 20187,6
Resultan útiles para navegar por documentos PDF longos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Export resolution of text and vector graphics.
This does not affect the resolution of bitmap images like photos.</source>
<translation type="obsolete">Exportar a resolución do texto e os gráficos vectoriais.
21508,7 → 20193,6
Isto non vai afectar a resolución das imaxes bitmap como as fotos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source> Lossless compression of text and graphics.
Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size.</source>
<translation type="obsolete"> Compresión sen perdas de texto e gráficos.
21515,17 → 20199,14
A non ser que teña unha razón, non o seleccione. Isto reduce o tamaño do PDF.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic, unless you have a need for special compression options.</source>
<translation type="obsolete">Método de compresión a usar polas imaxes. Automático permite que Scribus escolla o mellor método. ZIP non provoca perdas e é bon para imaxes con cores sólidas. JPEG é mellor en crear ficheiros PDF máis pequenos con moitas fotos (cunha posíbel lixeira perda de calidade). Déixeo en Automático, a non ser que teña unha razón para escoller unha compresión especial.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%)</source>
<translation type="obsolete">Níveis de compresión: Mínimo (25%), Baixo (50%), Medio (75%), Alto (85%), Máximo (95%)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Re-sample your bitmap images to the selected DPI.
Leaving this unchecked will render them at their native resolution.
This can increase memory usage and slow down export.</source>
21534,12 → 20215,10
Isto pode incrementar o uso da memoria e enlentecer a exportación.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>DPI (Dots Per Inch) for image export.</source>
<translation type="obsolete">PPP (Puntos Por Pulgada) para a exportación das imaxes.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts
will preserve the layout and appearance of your document.</source>
<translation type="obsolete">Embeber as fontes no PDF. Embeber as fontes
21546,53 → 20225,43
manterá a dispoción e aparencia do seu documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Enables presentation effects when using Acrobat Reader in full screen mode.</source>
<translation type="obsolete">Permite os efectos de presentación ao usar Acroba Reader en pantalla completa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Show page previews of each page listed above.</source>
<translation type="obsolete">Mostrar a antevisión de páxina para cada páxina das que se listan en cima.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page.</source>
<translation type="obsolete">Extensión de tempo durante a que se mostra a páxina antes de que a presentación comece na páxina seleccionada.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Length of time the effect runs.
A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
<translation type="obsolete">Extensión de tempo durante a que dura o efecto. Un tempo menor acelerará o efecto; un maior enlentecerao.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Type of the display effect.</source>
<translation type="obsolete">Tipo de efecto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
<translation type="obsolete">Dirección do efecto de liñas que se moven para os efectos partir e persianas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Starting position for the box and split effects.</source>
<translation type="obsolete">Posición inicial para os efectos de caixa e partir.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
<translation type="obsolete">Dirección dos efectos de brillos e borrado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Apply the selected effect to all pages.</source>
<translation type="obsolete">Aplicar os efectos seleccionados a todas as páxinas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Enable the security features in your exported PDF.
If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption.
If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption.
21603,7 → 20272,6
Advertencia: A encriptación dos PDF non é tan efectiva como a encriptación GPG ou PGP e ten certas limitacións.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Choose a master password which enables or disables all the
security features in your exported PDF</source>
<translation type="obsolete">Escolla un contrasinal mestre que permita ou deshabilite todas
21610,22 → 20278,18
as funcionalidades de seguranza do seu PDF exportado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Choose a password for users to be able to read your PDF.</source>
<translation type="obsolete">Escolla un contrasinal para que os usuarios poidan ler o seu PDF.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. </source>
<translation type="obsolete">Permite que se imprima o PDF. Se non se selecciona impídese que se imprima.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented.</source>
<translation type="obsolete">Permite modificar o PDF. Se non se escolle impídese a modificación do PDF.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Allow copying of text or graphics from the PDF.
If un-checked, text and graphics cannot be copied.</source>
<translation type="obsolete">Permite copiar o texto ou gráficos do PDF.
21632,7 → 20296,6
Se non se escolle, non se poderán copiar nen o texto nen os gráficos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fields is prevented.</source>
<translation type="obsolete">Permite engadir anotacións e campos no PDF.
21639,7 → 20302,6
Se non se selecciona, impídese modificar as anotacións e os campos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Color model for the output of your PDF.
Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets.
Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer.</source>
21648,7 → 20310,6
Escolla Impresora cando sexan para imprimir nunha impresora de 4 cores CMYK verdadeiros.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled
when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed.
Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems.</source>
21657,47 → 20318,38
Se non, o seu PDF exportado pode non imprimirse correctamente e con certeza non será portábel entre sistemas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Embed a color profile for solid colors</source>
<translation type="obsolete">Embeber un perfil de cor para cores sólidas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Color profile for solid colors</source>
<translation type="obsolete">Perfil de cor para cores sólidas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Rendering intent for solid colors</source>
<translation type="obsolete">Propósito da exhibición para cores sólidas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Embed a color profile for images</source>
<translation type="obsolete">Embeber un perfil de cor para imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Do not use color profiles that are embedded in source images</source>
<translation type="obsolete">Non usar perfís de cor embebidos en imaxes fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Color profile for images</source>
<translation type="obsolete">Perfil de cor para imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Rendering intent for images</source>
<translation type="obsolete">Propósito da exhibición para imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection.</source>
<translation type="obsolete">Perfil de saída para a impresión. De ser posíbel, solicite orientación na imprenta sobre a selección de perfís.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail
PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
<translation type="obsolete">Cadea obrigatoria para PDF/X-3 ou o PDF fallará
21704,67 → 20356,54
na conformidade con PDF/X-3. Recomendamos que use o título do documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation type="obsolete">Distancia de sangrado desde a parte superior da páxina física</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation type="obsolete">Distancia de sangrado desde a parte inferior da páxina física</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation type="obsolete">Distancia de sangrado desde a esquerda da páxina física</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation type="obsolete">Distancia de sangrado desde a direita da páxina física</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Mirror Page(s) horizontally</source>
<translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) horizontalmente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Mirror Page(s) vertically</source>
<translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) verticalmente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>PDF security settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración de seguranza do PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>PDF/X-3 settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración PDF/X-3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&lt;qt&gt;PDF security can not be used with PDF/X-3. If you want to turn on security, change your PDF version (compatibility level) to something other than PDF/X-3.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Non se pode usar seguranza PDF con PDF/X-3. Se quer activar a seguranza, mude de versión de PDF (nível de compatibilidade) para algo distinto de PDF/X-3.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Save as</source>
<translation type="obsolete">Gardar como</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Ficheiros PDF (*.pdf);;Todos (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Output one file for eac&amp;h page</source>
<translation type="obsolete">Producir un ficheiro por ca&amp;da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commerical printing.</source>
<translation type="obsolete">Isto permite exportar un ficheiro PDF con nome individual para cada unha das páxinas do documento. Os números de páxina adiciónanse automaticamente. Isto resulta moi útil para impostar PDF para a impresión comercial.</translation>
</message>
21772,42 → 20411,34
<context>
<name>PDFlib</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Saving PDF</source>
<translation type="obsolete">A salvar PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Exporting Master Pages:</source>
<translation type="obsolete">A exportar Páxinas Mestras:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Exporting Pages:</source>
<translation type="obsolete">A Exportar Páxinas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Exporting Items on Current Page:</source>
<translation type="obsolete">A exportar Elementos da Páxina Actual:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Exporting Master Page:</source>
<translation type="obsolete">A exportar Páxina Mestra:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation type="obsolete">A exportar Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Page:</source>
<translation type="obsolete">Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Date:</source>
<translation type="obsolete">Data:</translation>
</message>
21820,12 → 20451,10
<translation>Antevisión da Impresión</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Anti-alias &amp;Text</source>
<translation type="obsolete">&amp;Texto Anti-alias</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Anti-alias &amp;Graphics</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gráficos Anti-alias</translation>
</message>
21865,7 → 20494,6
<translation>&amp;K</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense
of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts</source>
<translation type="obsolete">Proporciona unha visión máis agradábel dos elementos de texto a expensas
21872,7 → 20500,6
dunha menor velocidade no procesamento. Isto só afecta ás fontes Tipo 1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and
vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation type="obsolete">Proporciona unha visión máis agradábel das Fontes Truetype, OpenType, EPS, PDF
21909,7 → 20536,6
<translation>Des/Activar o tinteiro K (Black-Negro)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
21964,12 → 20590,10
<translation>Imprimir...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts</source>
<translation type="obsolete">Permite unha vista máis cómoda dos elementos de texto no visor a costa dunha exhibición máis lenta. Isto só afecta ás fontes Type 1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation type="obsolete">Permite unha vista máis cómoda das Fontes Truetype, OpenType, EPS, PDF e gráficos vectoriais na antevisión a costa dunha exhibición máis lenta</translation>
</message>
22007,7 → 20631,7
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="285"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation>Axustar á Anchura</translation>
<translation>Axustar á Largura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="286"/>
22082,23 → 20706,21
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="258"/>
<source>Apply Color Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aplicar Perfís de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="336"/>
<source>Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Permítelle embeber perfís de cores no fluxo de impresión cando se activa a xestión da cor</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PSLib</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Processing Master Pages:</source>
<translation type="obsolete">A procesar Páxinas Mestras:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Exporting Pages:</source>
<translation type="obsolete">A exportar Páxinas:</translation>
</message>
22115,22 → 20737,22
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1635"/>
<source>Failed to write data for an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Non se puideron escribir os datos dunha imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1640"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Non se puido cargar unha imaxe: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1645"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Non se puido cargar unha máscara de imaxe: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1650"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Non hai memoria dabondo para procesar unha imaxe</translation>
</message>
</context>
<context>
22179,42 → 20801,34
<context>
<name>PStyleWBase</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Form1</source>
<translation type="obsolete">Formulario1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Properties</source>
<translation type="obsolete">Propiedades</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Distances and Alignment</source>
<translation type="obsolete">Distancias e Aliñamento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation type="obsolete">Maiúsculas Capitulares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Parent&apos;s Drop Cap Status</source>
<translation type="obsolete">Estado das Maiúsculas Capitulares Pai</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Tabulators and Indentation</source>
<translation type="obsolete">Tabuladores e Indentación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Ch&amp;aracter Style</source>
<translation type="obsolete">Estilo de C&amp;arácter</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Based On:</source>
<translation type="obsolete">Baseado En:</translation>
</message>
22222,357 → 20836,286
<context>
<name>Page</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Copy Here</source>
<translation type="obsolete">Copiar Aquí</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Move Here</source>
<translation type="obsolete">Mover Aquí</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pegar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation type="obsolete">Mostrar as &amp;Marxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation type="obsolete">Mostrar as &amp;Molduras</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation type="obsolete">Mostrar as &amp;Imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation type="obsolete">Mostrar a &amp;Grella</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation type="obsolete">Mostrar as G&amp;uías</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation type="obsolete">Mostrar a Grella &amp;Base</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation type="obsolete">&amp;Agarre</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation type="obsolete">A&amp;garrarse ás Guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Picture</source>
<translation type="obsolete">Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>File: </source>
<translation type="obsolete">Ficheiro: </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Original PPI: </source>
<translation type="obsolete">PPI Orixinal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Actual PPI: </source>
<translation type="obsolete">PPI Real:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Linked Text</source>
<translation type="obsolete">Texto Vinculado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="obsolete">Moldura de Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Text on a Path</source>
<translation type="obsolete">Texto nun Trazo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation type="obsolete">Parágrafos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Words: </source>
<translation type="obsolete">Palabras:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Chars: </source>
<translation type="obsolete">Caracteres.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Print: </source>
<translation type="obsolete">Imprimir:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Enabled</source>
<translation type="obsolete">Activado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="obsolete">Desactivado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>In&amp;fo</source>
<translation type="obsolete">In&amp;formación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Get Picture...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ir procurar Imaxe...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation type="obsolete">I&amp;maxe Visíbel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Update Picture</source>
<translation type="obsolete">Ac&amp;tualizar Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Edit Picture</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modificar Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Adjust Frame to Picture</source>
<translation type="obsolete">&amp;Axustar a Moldura á Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Get Text...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ir procurar Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Append Text...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Edit Text...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modificar Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation type="obsolete">É &amp;Marcador PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation type="obsolete">É A&amp;notación PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation type="obsolete">P&amp;ropriedades da Anotación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation type="obsolete">P&amp;ropriedades do Campo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation type="obsolete">Opcións do &amp;PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation type="obsolete">Modificar Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Lock</source>
<translation type="obsolete">B&amp;loquear</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Un&amp;lock</source>
<translation type="obsolete">Desb&amp;loquear</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Lock Object &amp;Size</source>
<translation type="obsolete">Bloquear o &amp;Tamaño do Obxecto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Unlock Object &amp;Size</source>
<translation type="obsolete">Desbloquear o &amp;Tamaño do Obxecto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation type="obsolete">Enviar para o Po&amp;rta-retallos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation type="obsolete">Enviar para &amp;Capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Insert Sample Text</source>
<translation type="obsolete">&amp;Inserir Texto de Mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation type="obsolete">A&amp;grupar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Un&amp;group</source>
<translation type="obsolete">Desa&amp;grupar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Le&amp;vel</source>
<translation type="obsolete">Ní&amp;vel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Send to &amp;Back</source>
<translation type="obsolete">Enviar para &amp;Tras</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Bring to &amp;Front</source>
<translation type="obsolete">Traer para &amp;Diante</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation type="obsolete">&amp;Baixar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation type="obsolete">Subi&amp;r</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Picture Frame</source>
<translation type="obsolete">Moldura de &amp;Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Pol&amp;ygon</source>
<translation type="obsolete">Pol&amp;ígono</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<translation type="obsolete">C&amp;ontornos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation type="obsolete">Moldura de &amp;Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation type="obsolete">Curva de &amp;Bézier</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Conve&amp;rt to</source>
<translation type="obsolete">Conve&amp;rtir en</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation type="obsolete">Recor&amp;tar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="obsolete">&amp;Copiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>C&amp;lear Contents</source>
<translation type="obsolete">&amp;Limpar o Contido</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Show P&amp;roperties...</source>
<translation type="obsolete">Mostrar P&amp;ropriedades...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Hide P&amp;roperties...</source>
<translation type="obsolete">Agochar as P&amp;ropriedades...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengún</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Do you really want to clear all your Text?</source>
<translation type="obsolete">Realmente quer eliminar todo o Texto?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>The Program</source>
<translation type="obsolete">O Programa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>is missing!</source>
<translation type="obsolete">falta!</translation>
</message>
22618,7 → 21161,6
<context>
<name>PageItemAttributes</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengún</translation>
</message>
22715,7 → 21257,7
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="114"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation>De ac&amp;ordo</translation>
<translation>Ace&amp;ptar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="130"/>
22733,93 → 21275,76
<message>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="13"/>
<source>Attributes</source>
<translation type="unfinished">Atributos</translation>
<translation>Atributos</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PageItemAttributesBase</name>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Page Item Attributes</source>
<translation type="obsolete">Atributos do Elemento da Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Type</source>
<translation type="obsolete">Tipo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Value</source>
<translation type="obsolete">Valor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Parameter</source>
<translation type="obsolete">Parámetro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Relationship</source>
<translation type="obsolete">Relación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Relationship To</source>
<translation type="obsolete">Relación Con</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="obsolete">&amp;Copiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="obsolete">&amp;Limpar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="7471221"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
22834,12 → 21359,12
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="334"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation type="unfinished">Configuración da Antevisión</translation>
<translation>Configuración da Antevisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="402"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished">Imaxe</translation>
<translation>Imaxe</translation>
</message>
</context>
<context>
22847,102 → 21372,102
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="670"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Erro</translation>
<translation>Erro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="192"/>
<source>Running the external application failed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fallou a execución da aplicación externa!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="258"/>
<source>Could not create a temporary file to run the application!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Non se puido crear un ficheiro temporal para executar a aplicación!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="328"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Información</translation>
<translation>Información</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="322"/>
<source>An editor for this frame is already running!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Xa se está a executar un editor para esta moldura!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="330"/>
<source>Please specify an editor in the preferences!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Especifique un editor nas preferencias!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="424"/>
<source>Could not create a temporary file to run the external editor!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Non se puido crear un ficheiro temporal para executar o editor externo!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="487"/>
<source>Running the editor failed with exitcode %d!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>A execución do editor fallou co código de saída %d!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="503"/>
<source>Running the editor &quot;%1&quot; failed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fallou a execución do editor &quot;%1&quot;!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="531"/>
<source>Running the application &quot;%1&quot; failed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fallou a execución da aplicación &quot;%1&quot;!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="675"/>
<source>Running</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>A executar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="521"/>
<source>The application &quot;%1&quot; failed to start!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>A aplicación &quot;%1&quot; non se deu inciado!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="525"/>
<source>The application &quot;%1&quot; crashed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>A aplicación &quot;%1&quot; fallou!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="664"/>
<source>Application</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aplicación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="665"/>
<source>DPI</source>
<translation type="unfinished">DPI</translation>
<translation>PPP</translation>
</message>
<message>
<location filename="..