Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 12917 → Rev 12918

/trunk/Scribus/translations/po/scribus.gl.ts
1,7 → 1,3301
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="gl_ES">
<defaultcodec></defaultcodec>
<context>
<name></name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; lista
 
Devolve unha lista que contén os nomes de todas as cores definidas no documento.
Se non hai nengún documento aberto, devolve unha lista das cores do documento padrón.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="35"/>
<source>getColor(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (C, M, Y, K) containing the four color components of the
color &quot;name&quot; from the current document. If no document is open, returns
the value of the named color from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">getColor(&quot;nome&quot;) -&gt; valores
 
Devolve catro valores (C, M, Y, K) que conteñen os catro componentes de cor
da cor &quot;nome&quot; do documento actual. Se non hai nengún documento aberto,
devolve o valor da cor nomeada das cores do documento padrón.
 
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
color &quot;name&quot; from the current document, converted to the RGB color
space. If no document is open, returns the value of the named color
from the default document colors.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; tres valores
 
Devolve tres valores (R,G,B) que conteñen as tres componentes de cor da
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidas no espazo de cores RGB.
Se non hai un documento aberto, devolve o valor da cor dese nome
das cores do documento por omisión.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
<source>changeColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Changes the color &quot;name&quot; to the specified CMYK value. The color value is
defined via four components c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black.
Color components should be in the range from 0 to 255.
 
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">changeColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
 
Muda a cor &quot;nome&quot; ao valor CMYK especificado. O valor da cor defínese mediante
catro componentes c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
As componentes das cores deberían estar no intervalo entre 0 e 255.
 
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
c = Cyan, m = Magenta, y = Yellow and k = Black. Color components should be in
the range from 0 to 255.
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
 
Define un novo &quot;nome&quot; de cor. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
As componentes das cores deberían estar no intervalo entre 0 e 255.
 
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
<source>deleteColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Deletes the color &quot;name&quot;. Every occurence of that color is replaced by the
color &quot;replace&quot;. If not specified, &quot;replace&quot; defaults to the color
&quot;None&quot; - transparent.
 
deleteColor works on the default document colors if there is no document open.
In that case, &quot;replace&quot;, if specified, has no effect.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">deleteColor(&quot;nome&quot;,&quot;substituta&quot;)
 
Limpa o &quot;nome&quot; da cor. Toda aparición da cor substituése pola &quot;substituta&quot;.
Se non se especifica, &quot;substituta&quot; pasa a ser a cor &quot;Nengunha&quot; - transparente.
 
deleteColor funciona sobre as cores por omisión do documento se non hai
nengún documento aberto. Nese caso, se se especifica &quot;substituta&quot;, esta non ten efecto.
 
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
<source>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;replace&quot;)
 
Every occurence of the color &quot;name&quot; is replaced by the color &quot;replace&quot;.
 
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;substituta&quot;)
 
Toda aparición da cor &quot;nome&quot; substitúese pola cor &quot;substituta&quot;.
 
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; lóxica
 
Mostra o diálogo &quot;Documento Novo&quot;. Crea un documento novo se o usuario
acepta a configuración. Non crea un documento se o usuario preme sobre Cancelar.
Devolve verdadeiro se se creou un documento novo.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="46"/>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot;, haspreview, issave, isdir]) -&gt; string with filename
 
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
with the filter string &quot;filter&quot;. A default filename or file path can also
supplied, leave this string empty when you don&apos;t want to use it. A value of
True for haspreview enables a small preview widget in the FileSelect box. When
the issave parameter is set to True the dialog acts like a &quot;Save As&quot; dialog
otherwise it acts like a &quot;File Open Dialog&quot;. When the isdir parameter is True
the dialog shows and returns only directories. The default for all of the
optional parameters is False.
 
The filter, if specified, takes the form &apos;comment (*.type *.type2 ...)&apos;.
For example &apos;Images (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
 
Refer to the Qt-Documentation for QFileDialog for details on filters.
 
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
<translation type="unfinished">fileDialog(&quot;rótulo&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomeporomisión&quot;, tenvistaprevia, égardar, édirectorio]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
 
Mostra unha caixa de diálogo Abrir Ficheiro co rótulo &quot;rótulo&quot;. Os fichiros fíltranse
coa cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Tamén se pode fornecer un nome de ficheiro ou camiño ao
ficheiro; déixese esta cadea baleira cando non se queira usar. O valor True para
tenvistaprevai activa unha pequena antevisión na caixa FileSelect. Cando
o parámetro égardar é True, o diálogo funciona como un diálogo &quot;Gardar Como&quot;;
se non, funciona como &quot;Diálogo Abrir Directorio&quot;. Cando o parámetro édirectorio é True,
o diálogo mostra e devolve só directorios. Por omisión, todos os parámetros opcionais
son False.
 
O filtro, de se especificar, ten a forma &quot;comentario (*.tipo *.tipo2...)&quot;.
Por exemplo &quot;Imaxes (*.png *.xpm *.jpg)&apos;.
 
Consulte a Documentación de Qt para máis detalles sobre filtros e QFileDialog.
 
Exemplo: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)Exemplo: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="88"/>
<source>messageBox(&quot;caption&quot;, &quot;message&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; integer
 
Displays a message box with the title &quot;caption&quot;, the message &quot;message&quot;, and
an icon &quot;icon&quot; and up to 3 buttons. By default no icon is used and a single
button, OK, is displayed. Only the caption and message arguments are required,
though setting an icon and appropriate button(s) is strongly
recommended. The message text may contain simple HTML-like markup.
 
Returns the number of the button the user pressed. Button numbers start
at 1.
 
For the icon and the button parameters there are predefined constants available
with the same names as in the Qt Documentation. These are the BUTTON_* and
ICON_* constants defined in the module. There are also two extra constants that
can be binary-ORed with button constants:
BUTTONOPT_DEFAULT Pressing enter presses this button.
BUTTONOPT_ESCAPE Pressing escape presses this button.
 
Usage examples:
result = messageBox(&apos;Script failed&apos;,
&apos;This script only works when you have a text frame selected.&apos;,
ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monkeys!&apos;, &apos;Something went ook! &lt;i&gt;Was it a monkey?&lt;/i&gt;&apos;,
ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT,
BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
 
Defined button and icon constants:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
<translation type="unfinished">messageBox(&quot;lexenda&quot;, &quot;mensaxe&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; inteiro
 
Mostra unha caixa de mensaxe co título &quot;lexenda&quot;, a mensaxe &quot;mensaxe&quot; e un icone, &quot;icon&quot;
e até 3 botóns. Por omisión non se usa nengún icone e só se mostra un botón, Aceptar.
Só son precisos os argumentos da lexenda e da mensaxe, ainda que se recomenda moito
indicar un icone e un(s) botón(s) apropiados. O texto da mensaxe pode conter linguaxe de etiquetado
tipo HTML.
 
Devolve o número do botón que o usuario premeu. Os números dos botóns comezan polo 1.
 
Para os parámetros do icone e do botón existen constantes pré-definidas cos mesmos nomes que
na Documentación do QT. Son as constantes BUTTON_* e ICON* definidas no módulo. Hai tamén dúas
constantes extra que poden ser binary-ORed con contantes de botón:
BUTTONOPT_DEFAULT Ao premer enter prémese este botón.
BUTTONOPT_ESCAPE Ao premer escape prémese este botón.
 
Exemplos de uso:
result = messageBox(&apos;Fallou o guión&apos;,
&apos;Este guión só funciona se ten unha moldura de texto seleccionada&apos;,
ICON_ERROR)
result = messageBox(&apos;Monos!&apos;, &apos;Algo se foi ao carallo!&apos; &lt;i&gt;Era un mono?&lt;/i&gt;&apos;,
ICON_WARNING, BUTTON_YES|BUTTONOPT_DEFAULT
BUTTON_NO, BUTTON_IGNORE|BUTTONOPT_ESCAPE)
 
Constantes de botón e icone definidas:
BUTTON_NONE, BUTTON_ABORT, BUTTON_CANCEL, BUTTON_IGNORE, BUTTON_NO,
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="101"/>
<source>valueDialog(caption, message [,defaultvalue]) -&gt; string
 
Shows the common &apos;Ask for string&apos; dialog and returns its value as a string
Parameters: window title, text in the window and optional &apos;default&apos; value.
 
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
<translation type="unfinished">valueDialog(lexenda, mensaxe [,valorporomisión]) -&gt; cadea
 
Mostra o diálogo común &apos;Pedir unha cadea&apos; e devolve o seu valor como cadea.
Parámetros: título da xanela, texto na xanela e valor &apos;por omisión&apos; opcional.
 
Exemplo: valueDialog(&apos;título&apos;, &apos;texto na xanela&apos;, &apos;opcional&apos;)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
<source>newStyleDialog() -&gt; string
 
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
<translation type="unfinished">newStyleDialog() -&gt; string
 
Mostra o diálogo &quot;Crear novo estilo de parágrafo&quot;. A función devolve un
nome de estilo real ou Nengún cando o utilizador cancela o diálogo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:
 
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
 
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins
 
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
 
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
pagesType = One of the predefined constants PAGE_n. PAGE_1 is single page,
PAGE_2 is for double sided documents, PAGE_3 is for 3 pages fold and
PAGE_4 is 4-fold.
 
firstPageOrder = What is position of first page in the document.
Indexed from 0 (0 = first).
 
numPage = Number of pages to be created.
 
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.
 
example: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)
 
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
<translation type="unfinished">newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
unidade, tipoPáxinas, ordePrimeiraPáxina, númeroPáxinas) -&gt; lóxica
 
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen
o seguinte significado:
 
tamaño = Un par de valores (largura, altura) qeu describe o tamaño do documento. Pode
empregar constantes predefinidas chamadas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
 
marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as marxes do documento.
 
orientación = a orientación da páxina - constantes PORTRAIT, LANDSCAPE
 
númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento que se emprega para
numeración de páxinas. Ainda que normalmente será 1, resulta útil dispor de números
máis altos se vai crear un documento en varias partes.
 
unidade: este valor configura as unidades de medida empregadas no documento.
Empregue unha das constantes predefinidas para isto de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
tipoPáxinas = Unha das constantes predefinidas PAGE_n. PAGE_1 é unha única páxina,
PAGE_2 é para documentos a dúas caras, PAGE_3 é para un tríptico e
PAGE_4 é para catro páxinas.
 
ordePrimeiraPáxina = Cal é a posición da primeira páxina no documento.
Está indexada desde 0 (0 = primeira).
 
númeroPáxina = Número de páxinas a crear.
 
Os valores da largura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos,
asegúrese de telo en conta.
 
exemplo: newDocument(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 7, UNIT_POINTS,
PAGE_4, 3, 1)
 
Pode provocar un ScribusError se ordePrimeiraPáxina é maior do que o número permitido por tipoPáxinas.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="96"/>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
WARNING: Obsolete procedure! Use newDocument instead.
 
Creates a new document and returns true if successful. The parameters have the
following meaning:
 
size = A tuple (width, height) describing the size of the document. You can
use predefined constants named PAPER_&lt;paper_type&gt; e.g. PAPER_A4 etc.
 
margins = A tuple (left, right, top, bottom) describing the document
margins
 
orientation = the page orientation - constants PORTRAIT, LANDSCAPE
 
firstPageNumer = is the number of the first page in the document used for
pagenumbering. While you&apos;ll usually want 1, it&apos;s useful to have higher
numbers if you&apos;re creating a document in several parts.
 
unit: this value sets the measurement units used by the document. Use a
predefined constant for this, one of: UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
facingPages = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
 
firstSideLeft = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
 
The values for width, height and the margins are expressed in the given unit
for the document. PAPER_* constants are expressed in points. If your document
is not in points, make sure to account for this.
 
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
<translation type="unfinished">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano
 
ADVERTENCIA: Procedemento obsoleto! Utilice newDocument no seu lugar.
 
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen o
significado seguinte:
 
tamaño = Un par (largura, altura) que describe o tamaño do documento. Pode utilizar
as constantes predefinidas PAPER_&lt;tipo_de_papel&gt;, p.ex. PAPER_A4, etc.
 
marxes = Catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior) que describen as
marxes do documento
 
orientación = a orientación da páxina - constantes RETRATO, LANDSCAPE
 
númeroPrimeiraPáxina = é o número da primeira páxina do documento utilizado para
a numeración das páxinas. Ainda que normalmente quererá que sexa 1, resulta útil dispor
de números máis altos se está a crear un documento en varias partes.
 
unidade: este valor indica as unidades de medida utilizadas polo documento.
Utilice para isto unha constante predefinida de entre UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS,
UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
 
páxinasEnfrontadas = FACINGPAGES, NOFACINGPAGES
 
primeiraPáxinaEsquerda = FIRSTPAGELEFT, FIRSTPAGERIGHT
 
Os valores da largura, altura e as marxes exprésanse na unidade dada para o documento.
As constantes PAPER_* exprésanse en puntos. Se o seu documento non está en puntos,
asegúrese de telo en conta.
 
examplo: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="108"/>
<source>closeDoc()
 
Closes the current document without prompting to save.
 
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
<translation type="unfinished">closeDoc()
 
Fecha o documento actual sen pedir se se ha de gardar.
 
Pode mandar un NoDocOpenError se non hai un documento que fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
<source>haveDoc() -&gt; bool
 
Returns true if there is a document open.
</source>
<translation type="unfinished">haveDoc() -&gt; bool
 
Devolve verdadeiro se hai un documento aberto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
<source>openDoc(&quot;name&quot;)
 
Opens the document &quot;name&quot;.
 
May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
<translation type="unfinished">openDoc(&quot;nome)
 
Abre o documento &quot;nome&quot;.
 
Pode provocar un ScribusError se non se puido abrir o documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
<source>saveDoc()
 
Saves the current document with its current name, returns true if successful.
If the document has not already been saved, this may bring up an interactive
save file dialog.
 
If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
<translation type="unfinished">saveDoc()
 
Salva o documento actual co seu nome actual; devolve verdadeiro se se logrou.
Se o documento ainda non se salvou, pode activar un diálogo interactivo
para gardalo.
 
Se falla o gardado non hai maneira de sabelo de momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
<source>saveDocAs(&quot;name&quot;)
 
Saves the current document under the new name &quot;name&quot; (which may be a full or
relative path).
 
May raise ScribusError if the save fails.
</source>
<translation type="unfinished">saveDocAs(&quot;nome&quot;)
 
Salva o documento actual co novo nome &quot;nome&quot; (que pode ser un
camiño completo ou relativo).
 
Pode provocar un ScribusError se non se puido gardar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
<source>setInfo(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
 
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
<translation type="unfinished">setInfo(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; booleano
 
Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Descrición&quot; son
cadeas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) and Qt::DockBottom(br)
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
<translation type="unfinished">setMargins(lr, rr, tr, br)(new line)(new line)
Configura as marxesdo documento, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) e Qt::DockBottom(br)(new line)
as marxes danse nas unidades de medida do documento - consulte as constantes UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
<source>setUnit(type)
 
Changes the measurement unit of the document. Possible values for &quot;unit&quot; are
defined as constants UNIT_&lt;type&gt;.
 
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
<translation type="unfinished">setUnit(tipo)
 
Muda as unidades de medida do documento. Os valores posíbeis para &quot;unidade&quot;
son definidas como constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
<source>getUnit() -&gt; integer (Scribus unit constant)
 
Returns the measurement units of the document. The returned value will be one
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
<translation type="unfinished">getUnit() -&gt; inteiro (Constante da unidade de Scribus)
 
Devolve as unidades de medida do documento. O valor de retorno será unha
das constantes UNIT_*:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
<source>loadStylesFromFile(&quot;filename&quot;)
 
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
<translation type="unfinished">loadStylesFromFile(&quot;nomedeficheiro&quot;)
 
Carrega estilos de parágrafo desde o documento de Scribus en &quot;nomedodocumento&quot;
no documento actual.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
<source>setDocType(facingPages, firstPageLeft)
 
Sets the document type. To get facing pages set the first parameter to
FACINGPAGES, to switch facingPages off use NOFACINGPAGES instead. If you want
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
<translation type="unfinished">setDocType(páxinasEnfrentadas, primeiraPáxinaEsquerda)
 
Indica o tipo de documento. Para obter páxinas enfrendas, fixe o primeiro parámetro en
FACINGPAGES; para non as ter use NOFACINGPAGES. Se quer ter a primeira páxina
á esquerda, fixe o segundo parámetro en FIRSTPAGELEFT; para que sexa a esquerda
use FIRSTPAGERIGHT.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
<source>closeMasterPage()
 
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
<translation type="unfinished">closeMasterPage()
 
Fecha a páxina mestra activa, de habela, e volve á edición normal.
Comece a editar con editMasterPage().</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
<source>masterPageNames()
 
Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
<translation type="unfinished">masterPageNames()
 
Devolve unha lista cos nomes de todas as páxinas mestras do documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
<source>editMasterPage(pageName)
 
Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
<translation type="unfinished">editMasterPage(pageName)
 
Permite a edición da páxina mestra e abre para edición a páxina mestra
dese nome. Remate a edición con closeMasterPage().</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
<source>createMasterPage(pageName)
 
Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
<translation type="unfinished">createMasterPage(nomePáxina)
 
Crea unha páxina mestra nova chamada nomePáxina e ábrea para editar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
<source>deleteMasterPage(pageName)
 
Delete the named master page.
</source>
<translation type="unfinished">deleteMasterPage(nomePáxina)
 
Elimina a páxina mestra con ese nome.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Devolve o nome da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="31"/>
<source>getFillTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFillTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
 
Devolve a transparencia de recheo do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
<source>getFillBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFillBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
 
devolve o modo de fusión de recheo do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
<source>getLineColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Devolve o nome da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
<source>getLineTransparency([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
 
Devolve a transparencia da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
<source>getLineBlendmode([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
 
Devolve o modo de fusión da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="81"/>
<source>getLineWidth([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineWidth([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
 
Devolve a largura da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="91"/>
<source>getLineShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
 
Devolve o valor de saturación da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
<source>getLineJoin([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line join style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
<translation type="unfinished">getLineJoin([&quot;nome&quot;]) -&gt; enteiro (ver constantes)
 
Devolve o estilo de xunta do obxecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
emprégase o elemento seleccionado nese momento. Os tipos de xunta son:
JOIN_BEVEL (biselado), JOIN_MITTER (en inglete), JOIN_ROUND (arredondada)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
<source>getLineEnd([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line cap style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
<translation type="unfinished">getLineEnd([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
 
Devolve o estilo de terminación do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Os estilos de terminación son:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
<source>getLineStyle([&quot;name&quot;]) -&gt; integer (see constants)
 
Returns the line style of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
<translation type="unfinished">getLineStyle([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
 
Devolve o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
As constantes de estilo de liña son:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
<source>getFillShade([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFillShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
 
Devolve o valor de saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getCornerRadius([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
 
Devolve o radio dos vértices do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
<source>getImageScale([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;(x,y)
 
Devolve un par (x, y) que contén os valores de ampliación da moldura de imaxe
&quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
<source>getImageName([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getImageName([&quot;nome&quot;]) -&gt;cadea
 
Devolve o nome do ficheiro da imaxe que está na moldura de imaxe.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation type="unfinished">getPosition([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
 
Devolve un par (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
A posición exprésase na unidade de medida real do documento
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
<source>getSize([&quot;name&quot;]) -&gt; (width,height)
 
Returns a (width, height) tuple with the size of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. The size is
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
<translation type="unfinished">getSize([&quot;nome&quot;[) -&gt;(largura,altura)
 
Devolve un par (largura, altura) co tamaño do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
O tamaño exprésase na unidade de medida real do documento
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="200"/>
<source>getRotation([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the rotation of the object &quot;name&quot;. The value is expressed in degrees,
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
<translation type="unfinished">getRotation([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
 
Devolve o valor da rotación do obxecto &quot;nome&quot;. O valor exprésase en graus,
e o sentido das agulLas do reloxio é positivo.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
<source>getAllObjects() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
<translation type="unfinished">getAllObjects() -&gt; lista
 
Devolve unha lista que contén os nomes de todos os obxectos da páxina actual.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
<source>getPropertyCType(object, property, includesuper=True)
 
Returns the name of the C type of `property&apos; of `object&apos;. See getProperty()
for details of arguments.
 
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
<translation type="unfinished">getPropertyCType(obxecto, propiedade, includesuper=True)
 
Devolve o nome do tipo C da &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot;. Vexa getProperty()
para detalles sobre os argumentos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
<source>getPropertyNames(object, includesuper=True)
 
Return a list of property names supported by `object&apos;.
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
<translation type="unfinished">getPropertyNames(obxecto, includesuper=True)
 
Devolve unha lista de nomes de propiedades utilizábeis por &quot;obxecto&quot;.
Se &quot;includesuper&quot; é verdadeiro, devolve tamén as propiedades
utilizábeis polas clases pai.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
<source>getProperty(object, property)
 
Return the value of the property `property&apos; of the passed `object&apos;.
 
The `object&apos; argument may be a string, in which case the named PageItem
is searched for. It may also be a PyCObject, which may point to any
C++ QObject instance.
 
The `property&apos; argument must be a string, and is the name of the property
to look up on `object&apos;.
 
The return value varies depending on the type of the property.
</source>
<translation type="unfinished">getProperty(obxecto, propiedade)
 
Devolver o valor da propiedade &quot;propiedade&quot; do &quot;obxecto&quot; pasado.
 
O argumento &quot;obxecto&quot; pode ser unha cadea, en cuxo caso procúrase o
ElementoDePáxina que se indica. Pode ser tamén un PyCObject, que pode apuntar
a calquer instancia C++ QObject.
 
O argumento &quot;propiedade&quot; debe ser unha cadea e é o nome da propiedade que
se ha de consultar sobre &quot;obxecto&quot;.
 
O valor de retorno varía dependendo no tipo de propiedade.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
<source>setProperty(object, property, value)
 
Set `property&apos; of `object&apos; to `value&apos;. If `value&apos; cannot be converted to a type
compatible with the type of `property&apos;, an exception is raised. An exception may
also be raised if the underlying setter fails.
 
See getProperty() for more information.
</source>
<translation type="unfinished">setProperty(obxecto, propiedade, valor)
 
Asigne &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot; a &quot;valor&quot;. Se &quot;valor&quot; non se pode converter nun tipo
compatíbel co tipo de &quot;propiedade&quot; provócase unha excepción. Tamén se pode provocar
unha excepción se falla un designador subxacente.
 
Vexa getProperty() para máis información.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])
 
Move o obxecto &quot;nome&quot; en dx e dy relativos á súa posición actual.
As distancias expesanse na unidade de medida actual do documento
(ver constantes UNIT). Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado
nese momento. Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese todo o grupo.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="35"/>
<source>moveObjectAbs(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; to a new location. The coordinates are expressed in
the current measurement unit of the document (see UNIT constants). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="unfinished">moveObjectAbs(x, y [, &quot;nome&quot;])
 
Move o obxecto &quot;nome&quot; a unha localización nova. As coordenadas exprésanse na
unidade de medida actual do documento (ver as constantes UNIT).
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese o grupo inteiro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
<source>rotateObject(rot [, &quot;name&quot;])
 
Rotates the object &quot;name&quot; by &quot;rot&quot; degrees relatively. The object is
rotated by the vertex that is currently selected as the rotation point - by
default, the top left vertex at zero rotation. Positive values mean counter
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">rotateObject(rot [, &quot;nome&quot;])
 
Xira o obxecto &quot;nome&quot; &quot;rot&quot; graos relativos. O obxecto xira
polo vértice que está seleccionado nese momento como punto de rotación -
por omisión o vértice superior esquerdo con rotación cero. Os valores positivos
significan xiro anti-reloxio cando se emprega o punto de rotación por omisión.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="59"/>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positive values
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">rotateObjectAbs(rot [, &quot;nome&quot;])
 
Fixa a rotación do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot;. Os valores positivos
significan rotación anti-reloxio.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
<source>sizeObject(width, height [, &quot;name&quot;])
 
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">sizeObject(Largura, altura[, &quot;nome&quot;])
 
Modifica o tamaño do obxecto &quot;nome&quot; para a largura e altura dadas.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="80"/>
<source>getSelectedObject([nr]) -&gt; string
 
Returns the name of the selected object. &quot;nr&quot; if given indicates the number
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
<translation type="unfinished">getSelectedObject([nr]) -&gt; cadea
 
Devolve o nome do obxecto seleccionado. &quot;nr&quot;, de se fornecer, indica o número
de obxectos seleccionados; p.ex. 0 significa o primeiro obxecto seleccionado,
1 significa o segundo Obxecto seleccionado, e así.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
<source>selectionCount() -&gt; integer
 
Returns the number of selected objects.
</source>
<translation type="unfinished">selectionCount() -&gt; inteiro
 
Devolve o número de obxectos seleccionados.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
<source>selectObject(&quot;name&quot;)
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
<translation type="unfinished">selectObject(&quot;nome&quot;)
 
Selecciona o obxecto co &quot;nome&quot; dado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
<source>deselectAll()
 
Deselects all objects in the whole document.
</source>
<translation type="unfinished">deselectAll()
 
De-selecciona todos os obxectos do documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
<source>groupObjects(list)
 
Groups the objects named in &quot;list&quot; together. &quot;list&quot; must contain the names
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
<translation type="unfinished">groupObjects(lista)
 
Agrupa xuntas os obxectos enunciados na &quot;lista&quot;. &quot;lista&quot; debe conter os nomes
dos obxectos que se han de agrupar.
Se non se fornece unha &quot;lista&quot; úsanse os elementos seleccionados nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
<translation type="unfinished">unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destrúe o grupo ao que pertence o obecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
<source>scaleGroup(factor [,&quot;name&quot;])
 
Scales the group the object &quot;name&quot; belongs to. Values greater than 1 enlarge
the group, values smaller than 1 make the group smaller e.g a value of 0.5
scales the group to 50 % of its original size, a value of 1.5 scales the group
to 150 % of its original size. The value for &quot;factor&quot; must be greater than
0. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
<translation type="unfinished">scaleGroup(factor [, &quot;nome&quot;})
 
Escala o grupo ao que pertence o obxecto &quot;nome&quot;. Os valores maiores de 1 aumentan
o grupo; os valores menores de 1 reducen o tamaño do grupo. Por exemplo, un valor
de 0.5 reduce o grupo ao 50% do seu tamaño orixinal, un valor de 1.5 aumenta o tamaño
do grupo a un 150% do seu tamaño orixinal. O valor de &quot;factor&quot; debe ser maior de 0.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un factor de escala non válido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
<source>loadImage(&quot;filename&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Loads the picture &quot;picture&quot; into the image frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="unfinished">loadImage(&quot;nomedeficheiro&quot; [, &quot;nome&quot;])
 
Carrega a imaxe &quot;imaxe&quot; na moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
<source>scaleImage(x, y [, &quot;name&quot;])
 
Sets the scaling factors of the picture in the image frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. A number of 1
means 100 %.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="unfinished">scaleImaxe(x, y [, &quot;nome&quot;])
 
Fixa os factores de escala para a imaxe da moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
O número 1 indica 100%.
 
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
<source>lockObject([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Locks the object &quot;name&quot; if it&apos;s unlocked or unlock it if it&apos;s locked.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
<translation type="unfinished">lockObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
 
Bloquea o obxecto &quot;nome&quot; se está desbloqueado ou desbloquéao se está bloqueado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Devolve verdadeiro se está bloqueado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
<source>isLocked([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">isLocked([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
 
Devolve verdadeiro se o obxecto &quot;nome&quot; está bloqueado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
<source>setScaleImageToFrame(scaletoframe, proportional=None, name=&lt;selection&gt;)
 
Sets the scale to frame on the selected or specified image frame to `scaletoframe&apos;.
If `proportional&apos; is specified, set fixed aspect ratio scaling to `proportional&apos;.
Both `scaletoframe&apos; and `proportional&apos; are boolean.
 
May raise WrongFrameTypeError.
</source>
<translation type="unfinished">setScaleImageToFrame(escalaamoldura, proporcional=None, nome=&lt;selección&gt;)
 
Indica que a escala á moldura na imaxe seleccionada ou especificada será &quot;escalaamoldura&quot;.
De especificarse &quot;proporcional&quot;, a ampliación de aspecto fixo será &quot;proporcional&quot;.
Tanto &quot;escalaamoldura&quot; como &quot;proporcional&quot; son booleanas.
 
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="unfinished">setRedraw(bool)
 
Desactiva o redeseñado da páxina se bool = False e, se non, permite o redeseñado.
Esta modificación persistirá mesmo despois de sair o guión, de maneira que deberá
asegurarse de chamar setRedraw(True) nunha cláusula finally: no nível superior do guión.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="33"/>
<source>getFontNames() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
<translation type="unfinished">getFontNames() -&gt; list
 
Devolve unha lista cos nomes das fontes disponíbeis.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
<source>getXFontNames() -&gt; list of tuples
 
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
<translation type="unfinished">getXFontNames() -&gt; lista de valores
 
Devolve información ampliada sobre a fonte. É unha lista de valores con:
[ (Nome Scribus, Familia, Nome real, subgrupo (1|0), embed PS (1|0), ficheiro da fonte), (...), ...]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
<source>renderFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size, format=&quot;PPM&quot;) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
If &quot;filename&quot; is not &quot;&quot;, image is saved into &quot;filename&quot;. Otherwise
image data is returned as a string. The optional &quot;format&quot; argument
specifies the image format to generate, and supports any format allowed
by QPixmap.save(). Common formats are PPM, JPEG, PNG and XPM.
 
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
<translation type="unfinished">renderFont(&quot;nome&quot;, &quot;nomedeficheiro&quot;, &quot;exemplo&quot;, tamaño, formato=&quot;PPM&quot;) -&gt; booleano
 
Crea unha vista previa gráfica da fonte &quot;nome&quot; co texto &quot;exemplo&quot; e o tamaño.
Se o &quot;nomedeficheiro&quot; non é &quot;&quot;, a imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Do contrario,
os datos de imaxe devólvense como unha cadea. O argumento opcional
&quot;formato&quot; especifica o formato de imaxe que se ha de xerar e permite calquer formato
permitido por QPixmap.save(). Formatos habituais son PPM, JPEG, PNG e XPM.
 
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
Pode provocar un ValueError se se lle pasar un exemplo ou nome de ficheiro vacíos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
<source>getLayers() -&gt; list
 
Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
<translation type="unfinished">getLayers() -&gt; lista
 
Devolve unha lista cos nomes das capas definidas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
<source>setActiveLayer(&quot;name&quot;)
 
Sets the active layer to the layer named &quot;name&quot;.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">secActiveLayer(&quot;nome&quot;)
 
Fixa a capa activa na capa de nome &quot;nome&quot;.
 
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
<source>getActiveLayer() -&gt; string
 
Returns the name of the current active layer.
</source>
<translation type="unfinished">getActiveLayer() -&gt; string
 
Devolve o nome da capa activa actual.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
<source>sentToLayer(&quot;layer&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Sends the object &quot;name&quot; to the layer &quot;layer&quot;. The layer must exist.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">sentToLayer(&quot;capa&quot;[ &quot;nome&quot;])
 
Envía o obxecto &quot;nome&quot; para a capa &quot;capa&quot;. A capa debe existir.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
<source>setLayerVisible(&quot;layer&quot;, visible)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be visible or not. If is the visible set to false
the layer is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
 
Fixa a capa &quot;capa&quot; como visíbel ou non. Se visíbel está fixado como false
a capa é invisíbel.
 
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the
printable set to false the layer won&apos;t be printed.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
 
Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se printable
é falso non se imprimirá a capa.
 
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="144"/>
<source>setLayerLocked(&quot;layer&quot;, locked)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If locked is set to
true the layer will be locked.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">setLayerLocked(&quot;capa&quot;, bloqueado)
 
Fixa a capa &quot;capa&quot; como bloqueada ou non. Se bloqueado é
verdadeiro, a capa estará bloqueada.
 
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
<source>setLayerOutlined(&quot;layer&quot;, outline)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be locked or not. If outline is set to
true the layer will be displayed outlined.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">setLayerOutlined(&quot;capa&quot;, outline)
 
Fixa a capa &quot;capa&quot; como bloqueada ou non. Se o esquema se fixa
como verdadeiro, a capa mostrarase esquematizada.
 
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
<source>setLayerFlow(&quot;layer&quot;, flow)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; flowcontrol to flow. If flow is set to
true text in layers above this one will flow around objects on this layer.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">setLayerFlow(&quot;capa&quot;, flow)
 
Fixa o control de fluxo da &quot;capa&quot; a fluxo. Se o fluxo é verdadeiro, o texto das
capas por riba desta fluirá arredor dos obxectos desta capa.
 
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
<source>setLayerBlendmode(&quot;layer&quot;, blend)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; blendmode to blend.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">setLayerblendmode(&quot;capa&quot;, blend)
 
Fixa o modo de fusión das capas &quot;capa&quot; como fusionado.
 
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
<source>setLayerTransparency(&quot;layer&quot;, trans)
 
Sets the layers &quot;layer&quot; transparency to trans.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">setLayerTransparenci(&quot;capa&quot;, trans)
 
Fixa a transparencia das capas &quot;capa&quot; como trans.
 
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
<source>isLayerVisible(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is visible, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is invisible.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
 
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor de Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel; un valor de Falso significa que a capa
&quot;capa&quot; é invisíbel.
 
Pode provocar un NotFoundError se non se dá atopada a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; can be printed, a value of False means that printing
the layer &quot;layer&quot; is disabled.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
 
devolve se a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; pódese imprimir, o valor Falso significa que foi deshabilitada
a impresión da capa &quot;capa&quot;.
 
Pode provocar un NotfoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
<source>isLayerLocked(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is locked or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is editable, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is locked.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">isLayerLocked(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
 
Devolve se a capa &quot;capa&quot; está bloqueada ou non. O Valor Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; é editábel, o valor Falso significa que a capa
&quot;capa&quot; está bloqueada.
 
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
<source>isLayerOutlined(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is outlined or not, a value of True means
that the layer &quot;layer&quot; is outlined, a value of False means that the layer
&quot;layer&quot; is normal.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">isLayerOutlined(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
 
Devolve se a capa &quot;capa&quot; está esquematizada ou non. O valor Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; está esquematizada, o valor Falso significa que a capa
&quot;capa&quot; é normal.
 
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
<source>isLayerFlow(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether text flows around objects on layer &quot;layer&quot;, a value of True means
that text flows around, a value of False means that the text does not flow around.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">isLayerFlow(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
 
Devolve se o texto flúe arredor dos obxectos da capa &quot;capa&quot;. O valor Verdadeiro significa
que o texto flúe arredor, o valor Falso significa que o texto non flúe arredor.
 
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
<source>getLayerBlendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; int
 
Returns the &quot;layer&quot; layer blendmode,
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">getLayerblendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; inteiro
 
Devolve o modo de fusión da capa &quot;capa&quot;.
 
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
<source>getLayerTransparency(&quot;layer&quot;) -&gt; float
 
Returns the &quot;layer&quot; layer transparency,
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">getLayerTransparency(&quot;capa&quot;) -&gt; float
 
Devolve a transparencia da capa &quot;capa&quot;,
 
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
<source>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Deletes the layer with the name &quot;layer&quot;. Nothing happens if the layer doesn&apos;t
exists or if it&apos;s the only layer in the document.
 
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Eliminar a capa de nome &quot;capa&quot;. Non acontece nada se a capa non existe
ou se é a única capa do documento.
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
<source>createLayer(layer)
 
Creates a new layer with the name &quot;name&quot;.
 
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">createLayer(capa)
 
Crea unha capa nova co nome &quot;nome&quot;.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
<source>getGuiLanguage() -&gt; string
 
Returns a string with the -lang value.
</source>
<translation type="unfinished">getGuiLanguage() -&gt; string
 
Devolve unha cadea co valor -lang.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
<source>moveSelectionToFront()
 
Moves current selection to front.
</source>
<translation type="unfinished">moveSelectionToFront()
 
Move a selección actual cara a frente.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="338"/>
<source>moveSelectionToFront()
 
Moves current selection to back.
</source>
<translation type="unfinished">moveSelectionToFront()
 
Move a selección actual cara tras.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createRect(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea un rectángulo novo na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas danse nas unidades de medida actuais do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o
obxecto porque precisará deste nome para facer referencia a ese obxecto
no futuro. Se non se fornece un &quot;nome&quot;, Scribus creará un por vostede.
 
Pode provocar un NameExistsError se pasar explicitamente un nome que xa exista.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="43"/>
<source>createEllipse(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new ellipse on the current page and returns its name.
The coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createEllipse(x, y,largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea unha elipse nova na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
 
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="60"/>
<source>createImage(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new picture frame on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document.
&quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because you need this
name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will
create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createImage(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea unha molura de imaxe nova na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
 
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="75"/>
<source>createText(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new text frame on the actual page and returns its name.
The coordinates are given in the actual measurement unit of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further referencing of that object. If &quot;name&quot; is not
given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createText(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea unha moldura de texto nova na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
 
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="90"/>
<source>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new line from the point(x1, y1) to the point(x2, y2) and returns
its name. The coordinates are given in the current measurement unit of the
document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the
object because you need this name for further access to that object. If
&quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea unha liña nova desde o punto(x1, y1) ao punto(x2, y2) e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
 
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
<source>createPolyLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polyline and returns its name. The points for the polyline are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
The coordinates are given in the current measurement units of the document (see
UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object because
you need this name for further access to that object. If &quot;name&quot; is not given
Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="unfinished">createPolyLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea unha poli-liña nova e devolve o seu nome. Os puntos da poli-liña
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
 
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
<source>createPolygon(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new polygon and returns its name. The points for the polygon are
stored in the list &quot;list&quot; in the following order: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
At least three points are required. There is no need to repeat the first point
to close the polygon. The polygon is automatically closed by connecting the
first and the last point. The coordinates are given in the current measurement
units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique
identifier for the object because you need this name for further access to that
object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="unfinished">createPolyLigon(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea un polígono novo e devolve o seu nome. Os puntos do polígono
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
Requírense polo menos tres puntos. Non hai necesidade de repetir o
primeiro para fechar o polígono. O polígono féchase automaticamente
conectando o primeiro e derradeiro puntos.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
 
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
<source>createBezierLine(list, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new bezier curve and returns its name. The points for the bezier
curve are stored in the list &quot;list&quot; in the following order:
[x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn]
In the points list, x and y mean the x and y coordinates of the point and kx
and ky meaning the control point for the curve. The coordinates are given in
the current measurement units of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot;
should be a unique identifier for the object because you need this name for
further access to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one
for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="unfinished">createBezierLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea unha curva de Bézier nova e devolve o seu nome. Os puntos da curva de Bézier
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn].
Na lista de puntos, x e y significan as coordenadas x e y do punto e kx e ky significan
o punto de control da curva. As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
 
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
<source>createPathText(x, y, &quot;textbox&quot;, &quot;beziercurve&quot;, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new pathText by merging the two objects &quot;textbox&quot; and
&quot;beziercurve&quot; and returns its name. The coordinates are given in the current
measurement unit of the document (see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a
unique identifier for the object because you need this name for further access
to that object. If &quot;name&quot; is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
<translation type="unfinished">createTrazoDeTexto(x, y, &quot;caixadetexto&quot;, &quot;curvadeBézier&quot;, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea un TrazoDeTexto novo unindo os dous obxectos &quot;caixadetexto&quot; e
&quot;curvadeBézier&quot; e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
(ver constantes UNIT). &quot;nome&quot; debería ser un identificador único para o obxecto
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
 
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
Pode provocar un NotFoundError se un ou os dous obxectos de base nomeados non existe.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
<source>deleteObject([&quot;name&quot;])
 
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
<translation type="unfinished">newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
 
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeir páxina
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
modelo de páxina para a páxina nova.
 
Pode causar un IndexError se o número de páxina está fora do intervalo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
<source>textFlowMode(&quot;name&quot; [, state])
 
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
Called with parameters string name and optional int &quot;state&quot; (0 &lt;= state &lt;= 3).
Setting &quot;state&quot; to 0 will disable text flow.
Setting &quot;state&quot; to 1 will make text flow around object frame.
Setting &quot;state&quot; to 2 will make text flow around bounding box.
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
</source>
<translation type="unfinished">textFlowMode(&quot;nome&quot; [, estado])
 
Activa/Desactiva a opción &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
Chámase con nome de cadea de parámetros e o &quot;estado&quot; opcional enteiro (0 &lt;= estado &lt;=3).
Se se configura &quot;estado&quot; como 0 desactívase o fluxo do texto.
Se se configura &quot;estado&quot; como 1 fará que o texto flúa arredor da moldura obxecto.
Se se configura &quot;estado&quot; como 2 fará que o texto flúa arredor da caixa delimitadora.
Se se configura &quot;estado&quot; como 3 fará que o texto flúa arredor da liña de contorno.
Se non se pasa &quot;estado&quot;, altérnase o fluxo do texto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
<source>objectExists([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Test if an object with specified name really exists in the document.
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
<translation type="unfinished">objectExists([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
 
Comproba se existe un obxecto co nome especificado no documento.
O parámetro opcional é o nome do obxecto. Se non se lle fornece o nome dun
obxecto devolve Verdadeiro se hai algo seleccionado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
<source>setStyle(&quot;style&quot; [, &quot;name&quot;])
 
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
<translation type="unfinished">setStyle(&quot;estilo&quot; [, &quot;nome&quot;])
 
Aplica o &quot;estilo&quot; nomeado ao obxecto chamado &quot;nome&quot;. Se non se lle fornece
un nome de obxecto aplícase ao obxecto seleccionado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
<source>getAllStyles() -&gt; list
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
<translation type="unfinished">getAllStyles() -&gt; lista
 
Devolve unha lista dos nomes de todos os estilos de parágrafo do documento actual.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
<source>duplicateObject([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
<translation type="unfinished">duplicateObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
crea un Duplicado do Obxecto seleccionado (ou Grupo de Selección).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
document, otherwise the new page is inserted before &quot;where&quot;. Page numbers are
counted from 1 upwards, no matter what the displayed first page number of your
document is. The optional parameter &quot;masterpage&quot; specifies the name of the
master page for the new page.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="unfinished">newPage(where[.&quot;páxinamestra&quot;])
 
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1 a Páxina nova adiciónase ao documento.
Se non, a páxina nova insírese antes de &quot;where&quot;. Os números de páxina
cóntanse a partir do 1, sen importar cal sexa o número da primeira páxina do
documento que se mostra. O parámetro opcional &quot;páxinamaestra&quot; indica o nome
da páxina maestra para a nova páxina.
 
Pode provocar un IndexError se o número da páxina está fora do intervalo
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="36"/>
<source>currentPage() -&gt; integer
 
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
<translation type="unfinished">currentPage() -&gt; inteiro
 
Devolve o núemro da páxina de traballo actual. Os números de páxina cóntanse desde o 1,
sen importar cal sexa o número que se mostra na primeira páxina do seu documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
<source>redrawAll()
 
Redraws all pages.
</source>
<translation type="unfinished">redrawAll()
 
Redeseña todas as páxinas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
<source>getPageType() -&gt; integer
 
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
</source>
<translation type="unfinished">getPageType() -&gt; inteiro
 
Devolve o tipo de Páxina; 0 significa Páxina esquerda, 1 é unha Páxina central e 2 é unha Páxina dereita
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="65"/>
<source>savePageAsEPS(&quot;name&quot;)
 
Saves the current page as an EPS to the file &quot;name&quot;.
 
May raise ScribusError if the save failed.
</source>
<translation type="unfinished">savePageAsEPS(&quot;nome&quot;)
 
Salva a páxina actual como un EPS no ficheiro &quot;nome&quot;.
 
Pode provocar un ScribusError se non se pode gravar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
<source>deletePage(nr)
 
Deletes the given page. Does nothing if the document contains only one page.
Page numbers are counted from 1 upwards, no matter what the displayed first
page number is.
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="unfinished">deletePage(nr)
 
Elimina a páxina dada. Non fai nada se o documento só contén unha páxina.
Os números de páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal é o número
que se mostra na primeira páxina.
 
Pode provocar un IndexError se o número de páxina está fora do intervalo
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="91"/>
<source>gotoPage(nr)
 
Moves to the page &quot;nr&quot; (that is, makes the current page &quot;nr&quot;). Note that
gotoPage doesn&apos;t (currently) change the page the user&apos;s view is displaying, it
just sets the page that script commands will operates on.
 
May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
<translation type="unfinished">gotoPage(nr)
 
Móvese á páxina &quot;nr&quot; (isto é, fai que &quot;nr&quot; sexa a páxina actual). Téñase en conta
que gotoPaxe non muda (na actualidade) a páxina que mostra a vista do usuario,
simplemente asigna a páxina sobre a que operarán os comandos do guión.
 
Pode provocar un erro IndexErro se o número de páxina está fora do intervalo.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="100"/>
<source>pageCount() -&gt; integer
 
Returns the number of pages in the document.
</source>
<translation type="unfinished">pageCount() -&gt; inteiro
 
Devolve o número de páxinas do documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
<source>getHGuides() -&gt; list
 
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
<translation type="unfinished">getHGuides() -&gt; lista
 
Devolve unha lista coas posicións das guías horizontais. Os valores están
nas unidades actuais do documento - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
<source>setHGuides(list)
 
Sets horizontal guides. Input parameter must be a list of guide positions
measured in the current document units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
 
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
<translation type="unfinished">setHGuides() -&gt; lista
 
Fixa as guías horizontais. O parámetro de entrada debe ser unha lista de posicións de guías
medidas nas nidades do documento actual - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;
 
Exemplo: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # adicionar guías novas sen perder nengunha
setHGuides([90,250]) # substituir completamente as guías actuais</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
<source>getVGuides()
 
See getHGuides.
</source>
<translation type="unfinished">getVGuides() -&gt; lista
 
ver getHGuides.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
<source>setVGuides()
 
See setHGuides.
</source>
<translation type="unfinished">Ver setHGuides.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
<source>getPageSize() -&gt; tuple
 
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
<translation type="unfinished">getPageSize() -&gt; valores
 
Devolve uns valores coas dimensións da páxina medidas nas unidades actuais do documento.
Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageMargins()</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
<source>getPageItems() -&gt; list
 
Returns a list of tuples with items on the current page. The tuple is:
(name, objectType, order) E.g. [(&apos;Text1&apos;, 4, 0), (&apos;Image1&apos;, 2, 1)]
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
<translation type="unfinished">getPageItems() -&gt; lista
 
Devolve unha lista de valores con elementos da páxina actual. Os valores son:
(nome, tipoDeObxecto, orde). Por exemplo [(&apos;Texto1&apos;, 4, 0), (&apos;Imaxe1&apos;, 2, 1)]
significa que o obxecto chamado &apos;Texto1&apos; é unha moldura de texto (tipo 4) e que
é o primeiro na páxina...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished">getPageMargins()
 
Devolve as marxes da páxina como un conxunto de catro valores (arriba, esquerda, dereita, abaixo)
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="198"/>
<source>importPage(&quot;fromDoc&quot;, (pageList), [create, imortwhere, importwherePage])
 
Imports a set of pages (given as a tuple) from an existing document (the file name must be given). This functions maps the &quot;Page-&gt;Import&quot; dropdown menu function.
fromDoc: string; the filename of the document to import pages from
pageList: tuple with page numbers of pages to import
create: number; 0 to replace existing pages, 1 (default) to insert new pages
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
</source>
<translation type="unfinished">importPage(&quot;desdeDoc&quot;, (listaPáxinas), [crear, importaronde, importarOndePáxina])
 
Importa un conxunto de páxinas (dadas como par de valores) desde un documento existente (hai que dar o nome do ficheiro). Esta función mapea a función do menú despregábel &quot;Páxina-&gt;Importar&quot;.
desdeDoc: cadea; o nome do ficheiro co documento desde o que se han de importar as páxinas
listaPáxinas: par de valores cos números de páxina das páxinas que hai que importar
crear: número; o número de páxina (do documento actual) onde importar as páxinas
importarOndePáxina: número; úsase se crear==1; 0 para crear páxinas antes da páxina seleccionada; 1 para creasr páxinas após a páxina seleccionada; 2 (por omisión) para crear páxinas no final do documento
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="unfinished">setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o gradiente de enchido do obxecto &quot;nome&quot; nese tipo. As descricións
de cores son as mesmas que para setFillColor() and setFillShade().
Vexa as constantes para os tipos disponíbeis (FILL_&lt;type&gt;).
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
<source>setFillColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. &quot;color&quot;
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
&quot;cor&quot; é o nome dunha das cores definidas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
<source>setFillTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setFillTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a transparencia de recheo do obxecto &quot;nome&quot; como transparencia.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
<source>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
 
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setFillBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o modo de fusión do recheo do obxecto &quot;nome&quot; como blendmode.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
<source>setLineColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
<source>setLineTransparency(transparency, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setLineTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a transparencia de liña do obxecto &quot;nome&quot; como transparencia
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="83"/>
<source>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setLineBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o modo de fusión da liña do obxecto &quot;nome&quot; como modo de fusión
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="96"/>
<source>setLineWidth(width, [&quot;name&quot;])
 
Sets line width of the object &quot;name&quot; to &quot;width&quot;. &quot;width&quot; must be in the
range from 0.0 to 12.0 inclusive, and is measured in points. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">setLineWidth(largura, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a largura da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;largura&quot;.
&quot;largura&quot; debe estar no intervalo entre 0,0 e 12,0 incluídos e mídese en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un ValueError se a largura da liña está fóra dos limites.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="110"/>
<source>setLineShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the line color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
 
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">setLineShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a saturación da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no intervalo de 0 (menor) a 100
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
<source>setLineJoin(join, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line join style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;join&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="unfinished">setLineJoin(borde, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o estilo do borde da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;borde&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Existen unhas constantes pré-definidas para o borde - JOIN_&lt;tipo&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
<source>setLineEnd(endtype, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line cap style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;cap&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="unfinished">setLineExtremo(extremo, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o estilo do extremo da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;extremo&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Existen unhas constantes pré-definidas para extremo - CAP_&lt;tipo&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
<source>setLineStyle(style, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the style &quot;style&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
<translation type="unfinished">setLineStyle(estilo, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o estilo da liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo &quot;estilo&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Existen constantes pré-definidas para o &quot;estilo&quot; - LINE_&lt;estilo&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
<source>setFillShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the fill color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;.
&quot;shade&quot; must be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100
(full Color intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected
Item is used.
 
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">setFillShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no intervalo de 0 (menor) a 100
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
<source>setCornerRadius(radius, [&quot;name&quot;])
 
Sets the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius is expressed
in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
<translation type="unfinished">setCornerRadius(radio, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
<source>setMultiLine(&quot;namedStyle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line style of the object &quot;name&quot; to the named style &quot;namedStyle&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
<translation type="unfinished">setMultiLine(&quot;nomeDeEstilo&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo de nome &quot;nomeDeEstilo&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
<source>createParagraphStyle(...)
 
Creates a paragraph style. This function takes the following keyword parameters:
 
&quot;name&quot; [required] -&gt; specifies the name of the paragraphstyle to create
 
linespacingmode [optional] -&gt; specifies the linespacing mode; possible modes are:
 
fixed linespacing: 0
 
automatic linespacing: 1
 
baseline grid linespacing: 2
 
linespacing [optional] -&gt; specifies the linespacing if using fixed linespacing
 
alignment [optional] -&gt; specifies the alignment of the paragraph
 
-&gt; left: 0
 
-&gt; center: 1
 
-&gt; right: 2
 
-&gt; justify: 3
 
-&gt; extend: 4
 
leftmargin [optional], rightmargin [optional] -&gt; specify the margin
 
gapbefore [optional], gapafter [optional] -&gt; specify the gaps to the heading and following paragraphs
 
firstindent [optional] -&gt; the indent of the first line
 
hasdropcap [optional] -&gt; specifies if there are caps (1 = yes, 0 = no)
 
dropcaplines [optional] -&gt; height (in lines) of the caps if used
 
dropcapoffset [optional] -&gt; offset of the caps if used
 
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
 
</source>
<translation type="unfinished">createParagraphStyle(...)
 
Crea un parágrafo de estilo. Esta función toma os seguintes parámetros chave:
 
&quot;nome&quot; [requirido] -&gt; especifica o nome do estilo de parágrafo a crear
 
linespacingmode [opcional] -&gt; especifica o modo de interliñado; os modos posíbeis son:
 
interliñado fixo: 0
 
interliñado automático: 1
 
espaciamento á grella da liña de base: 2
 
linespacing [opcional] -&gt; especifica o interliñado se se emprega o interliñado fixo
 
aliñamento [opcional] -&gt; especifica o aliñamento do parágrafo
 
-&gt; esquerda: 0
 
-&gt; centrado: 1
 
-&gt; dereita: 2
 
-&gt; xustificado: 3
 
-&gt; extendido: 4
 
leftmargin [opcional], rightmargin [optional] -&gt; especificar a marxe
 
gapbefore [opcional], gapafter [optional] -&gt; especificar as separacións dos parágrafos anterior e posterior
 
firstindent [opcional] -&gt; a indentación da primeira liña
 
hasdropcap [opcional] -&gt; especifica se hai maiúsculas capitulares (1 = si, 0 = non)
 
dropcaplines [opcional] -&gt; altura (en liñas) das maiúsculas capitulares, se se usan
 
dropcapoffset [opcional] -&gt; distancia das maiúsculas capitulares, se se usan&quot;charstyle&quot; [opcional] -&gt; estilo de caracteres a empregar
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="80"/>
<source>createCharStyle(...)
 
Creates a character style. This function takes the following keyword parameters:
 
&quot;name&quot; [required] -&gt; name of the char style to create
 
&quot;font&quot; [optional] -&gt; name of the font to use
 
fontsize [optional] -&gt; font size to set (double)
 
&quot;features&quot; [optional] -&gt; nearer typographic details can be defined by a string that might contain the following phrases comma-seperated (without spaces!):
 
-&gt; inherit
 
-&gt; bold
 
-&gt; italic
 
-&gt; underline
 
-&gt; underlinewords
 
-&gt; strike
 
-&gt; superscript
 
-&gt; subscript
 
-&gt; outline
 
-&gt; shadowed
 
-&gt; allcaps
 
-&gt; smallcaps
 
&quot;fillcolor&quot; [optional], &quot;fillshade&quot; [optional] -&gt; specify fill options
 
&quot;strokecolor&quot; [optional], &quot;strokeshade&quot; [optional] -&gt; specify stroke options
 
baselineoffset [optional] -&gt; offset of the baseline
 
shadowxoffset [optional], shadowyoffset [optional] -&gt; offset of the shadow if used
 
outlinewidth [optional] -&gt; width of the outline if used
 
underlineoffset [optional], underlinewidth [optional] -&gt; underline options if used
 
strikethruoffset [optional], strikethruwidth [optional] -&gt; strikethru options if used
 
scaleh [optional], scalev [optional] -&gt; scale of the chars
 
tracking [optional] -&gt; tracking of the text
 
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
 
</source>
<translation type="unfinished">createCharStyle(...)
 
Crea un estilo de carácter. Esta función toma os seguintes parámetros chave:
 
&quot;nome&quot; [requirido] -&gt; nome do estilo de carácter a crear
 
&quot;fonte&quot; [opcional] -&gt; nome da fonte a usar
 
fontsize [opcional] -&gt; tamaño da fonte (duplo)
 
&quot;features&quot; [opcional] -&gt; pódense definir detalles tipográficos máis próximos cunha cadea que pod conter as frases seguintes separadas por vírgulas (sen espazos!):
 
-&gt; inherit (herdar)
 
-&gt; bold (negra)
-&gt; italic (cursiva)
-&gt; underline (subliñado)
-&gt; underlinewords (subliñar palabras)
-&gt; strike (riscar)
-&gt; superscript (superíndice)
-&gt; subscript (subíndice)
-&gt; outline (contorno)
-&gt; shadowed (sombra)
-&gt; allcaps (maiúsculas todo)
 
-&gt; smallcaps (minúsculas todo)&quot;fillcolor&quot; [opcional], &quot;fillshade&quot; [opcional] -&gt; especificar opcións de enchido
 
&quot;strokecolor&quot; [opcional], &quot;strokeshade&quot; [optconal] -&gt; especificar opcións de trazo
 
baselineoffset [opcional] -&gt; separación da liña base
shadowxoffset [opcional], shadowyoffset [opcional] -&gt; separación da sombra, se se usa
outlinewidth [opcional] -&gt; anchura do contorno, se se usa
underlineoffset [opcional], underlinewidth [opcional] -&gt; opcións de subliñado, se se usa
 
strikethruoffset [opcional], strikethruwidth [opcional] -&gt; opcións de riscado, se se usa
scaleh [opcional], scalev [opcional] -&gt; escala dos caracteres
 
tracking [opcional] -&gt; tracking do texto
&quot;language&quot; [opcional] -&gt; código da lingua</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
 
Devolve o tamaño da fonte en puntos para a moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se esta moldura de texto tiver texto seleccionado, devólvese o valor asignado
ao primeiro carácter da seleccion.
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="35"/>
<source>getFont([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the font name for the text frame &quot;name&quot;. If this text frame
has some text selected the value assigned to the first character
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFont([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Devolve o nome da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se esta
moldura de texto ten algún texto seleccionado, devólvese o valor
asignado ao primeiro carácter da selección.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
<source>getTextLength([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getTextLength([&quot;nome&quot;])
 
Devolve a lonxitude do texto da moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
<source>getTextLines([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getTextLines([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
 
Devolve o número de liñas de texto na moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="67"/>
<source>getText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot;. If this text frame has some text
selected, the selected text is returned. All text in the frame, not just
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se a moldura de texto ten algún
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado. Devólvese todo todo o texto
da moldura, non só o texto que se pode ver actualmente.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
<source>getAllText([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the text of the text frame &quot;name&quot; and of all text frames which are
linked with this frame. If this textframe has some text selected, the selected
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="unfinished">getAllText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; e de todas as molduras que están
vinculadas con esta moldura. Se a moldura de texto ten algún
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
<source>getLineSpacing([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineSpacing([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
 
Devolve o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="100"/>
<source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
 
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getTextDistances([&quot;nome&quot;]) -&gt; catro valores
 
Devolve as distancias do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; expresadas en puntos. As
distancias devólvense como catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior). Se non
se fornece un nome emprégase o elemento seleccionado.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="110"/>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getColumnGap([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
 
Devolve o tamaño da distancia entre as columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="120"/>
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getColumns([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
 
Devolve o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="132"/>
<source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
Text must be UTF8 encoded - use e.g. unicode(text, &apos;iso-8859-2&apos;). See the FAQ
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="unfinished">setText(&quot;text&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; para o texto da cadea &quot;texto&quot;.
O texto debe estar codificado en UTF8 - usar, p.ex. unicode(text, &apos;iso-8850-2&apos;).
Ver as FAQ para máis detalles. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento
seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="146"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
Text must be UTF encoded (see setText() as reference) The first character has an
index of 0. Inserting text at position -1 appends it to the frame. If &quot;name&quot; is
not given the currently selected Item is used.
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">insertText(&quot;texto&quot;, posición, [&quot;nome&quot;])
 
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;posición&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
O texto ha de estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter
ten un índice de 0. Se se insire texto na posición -1, o texto engádese á moldura.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un erro IndexError se se fai unha inserción fora de limites.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="159"/>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
 
May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
<translation type="unfinished">setFont(&quot;fonte&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;fonte&quot;. Se hai texto
seleccionado só se modifica o texto seleccionado. Se non se fornece
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode devolver un ValueError se non se atopa a fonte.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="173"/>
<source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
as a value in points. If there is some text selected only the selected text is
changed. &quot;size&quot; must be in the range 1 to 512. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
 
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">setFontSize(tamaño, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o tamaño da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
&quot;tamaño&quot; trátase como un valor en puntos. Se hai texto seleccionado só se
modifica o texto seleccionado. &quot;tamaño&quot; debe estar no intervalo entre 1 e 512.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un ValueError por un tamaño de fonte que está fora dos limites.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="186"/>
<source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
&quot;size&quot; is a value in points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected
item is used.
 
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">setLineSpacing(tamaño, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
&quot;tamaño&quot; é un valor en puntos. Se non se fornece
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un ValueError se o espaciamento de liña está fora de limites.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
<source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
 
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
</source>
<translation type="unfinished">setTextDistances(esquerda, dereita, superior, inferior, [&quot;nome&quot;])
 
Asigna as distancias ao texto da moldura de texto &quot;nome&quot; aos valores &quot;esquerda&quot;
&quot;dereita&quot;, &quot;superior&quot; e &quot;inferior&quot;. Se non se fornece un nome emprégase
o elemento seleccionado.
 
Pode devolver un erro ValueErro se algunha das distancias está fora de límites (han de ser positivas).
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="211"/>
<source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
<translation type="unfinished">setColumnGap(tamaño, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a distancia entre columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un ValueError se a distancia entre columnas está fora de limites.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="223"/>
<source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
<translation type="unfinished">setColumn(nr, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot; no inteiro &quot;nr&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="236"/>
<source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. &quot;align&quot; should
be one of the ALIGN_ constants defined in this module - see dir(scribus).
 
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
<translation type="unfinished">setTextAlignment(aliñamento, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o aliñamento da moldura de texto &quot;nome&quot; no aliñamento especificado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
&quot;aliñamento&quot; debería ser unha das constantes ALIGN_constantes definidas
neste módulo - ver dir(Scribus).
 
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="250"/>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
character &quot;start&quot;. Character counting starts at 0. If &quot;count&quot; is zero, any
text selection will be cleared. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
 
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
<translation type="unfinished">selectText(inicio,conta, [&quot;nome&quot;])
 
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza no 0. Se &quot;conta&quot; é cero,
elimínase calquer selección de texto. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="261"/>
<source>deleteText([&quot;name&quot;])
 
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">deleteText([&quot;nome&quot;])
 
Limpa todo o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se hai texto seleccionado
só se limpará o texto seleccionado. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="272"/>
<source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setTextColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a cor do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; na cor &quot;cor&quot;.
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="282"/>
<source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setTextStroke(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a cor do trazo do texto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="295"/>
<source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
there is some text selected only the selected text is changed. &quot;shade&quot; must
be an integer value in the range from 0 (lightest) to 100 (full color
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="unfinished">setTextShade(&quot;saturación&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a saturación da cor do texto do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no intervalo de 0 (menor) a 100 (intensidade
total da cor). Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="308"/>
<source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
frame named &quot;toname&quot;. The target frame must be an empty text frame
and must not link to or be linked from any other frames already.
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="unfinished">linkTextFrames(&quot;denome&quot;, &quot;anome&quot;)
 
Vincula dúas molduras de texto. A moldura de nome &quot;denome&quot; vincúlase á
moldura chamada &quot;anome&quot;. A moldura de destino debe ser unha moldura
de texto baleira e non debe vincularse ou estar vinculada xa a outras molduras.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="325"/>
<source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
frame was in the middle of a chain, the previous and next frames will be
connected, eg &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; becomes &apos;a-&gt;c&apos; when you unlinkTextFrames(b)&apos;
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="unfinished">unlinkTextFrames(&quot;nome&quot;)
 
Eliminar o obxecto (con nome) especificado do fluxo/vinculación de moldura
de texto. Se a moldura estaba no medio dunha cadea, conectaranse as molduras
anterior e seguinte, p.ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; convírtese en &apos;a-&gt;c&apos; cando se fai
unlinkTextFrames(b)
 
Pode provocar unha ScribusException se se violan as regras de vinculación.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="338"/>
<source>traceText([&quot;name&quot;])
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
<translation type="unfinished">traceText([&quot;nome&quot;])
 
Convirte a moldura de texto &quot;nome&quot; en siluetas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
<source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
 
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
If is nolinks set to non zero value it takes only one frame - it doesn&apos;t
use text frame linking. Without this parameter it search all linking chain.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
<translation type="unfinished">textOverflows([&quot;nome&quot;, nolinks]) -&gt; inteiro
 
Devolve o número real de caracteres de desborde na moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se nolinks ten un valor distinto de cero entón só colle unha moldura - non
utiliza vinculación entre molduras. Sen este parámetro procura todas as cadeas de vínculos.
 
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="365"/>
<source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished">hyphenateText([&quot;nome&quot;]) -&gt; lóxica
 
Separa con guións na moldura chamada &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="379"/>
<source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished">dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; lóxica
 
Retira os guións da moldura de texto chamada &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="394"/>
<source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished">setPDFBookmark(&quot;alternar&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Configura se (alternar=1) a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador ou non.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elelemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de texto
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="406"/>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished">isPDFBookmark([&quot;nome&quot;]) -&gt; booleano
 
Devolve verdadeiro se a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador de PDF.
Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un WrongFrameTypeErro se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="unfinished">messagebarText(&quot;cadea&quot;)
 
Escrebe a &quot;cadea&quot; na barra de mensaxes de Scribus (liña de estado).
O texto debe estar codificado en UTF8 ou ser unha cadea &apos;unicode&apos; (recomendado).
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="34"/>
<source>progressReset()
 
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
<translation type="unfinished">progressReset()
 
Limpa a configuración anterior da barra de progreso de Scribus. Chámase antes de
usasr a nova barra de progreso. Ver progressSet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
<source>progressTotal(max)
 
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
<translation type="unfinished">progressTotal(max)
 
Fixa o valor de paso máximo da barra de paso no número especificado.
Ver progressSet.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
<source>progressSet(nr)
 
Set the progress bar position to &quot;nr&quot;, a value relative to the previously set
progressTotal. The progress bar uses the concept of steps; you give it the
total number of steps and the number of steps completed so far and it will
display the percentage of steps that have been completed. You can specify the
total number of steps with progressTotal(). The current number of steps is set
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
<translation type="unfinished">progressSet(nr)
 
Fixa a posición da barra de progreso en &quot;nr&quot;, un valor relativo ao progressTotal
fixado anteriormente. A barra de progreso usa o concepto de pasos; dáselle o
número total de pasos e o número de pasos xa completado e mostra a percentaxe
de pasos xa completados. Pódese especcificar o número total de pasos con
progressTotal(). O número actual de pasos fíxase con progressSet(). Pódese facer
retornar a barra de progreso ao principio con progressReset(). [basado en información
obtida dos documentos do Qt da Trolltech]</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
<source>setCursor()
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
<translation type="unfinished">setCursor()
 
[NON ACEPTADO!] Isto podería foder as cousas, así que non o toques de momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
<source>docChanged(bool)
 
Enable/disable save icon in the Scribus icon bar and the Save menu item. It&apos;s
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
<translation type="unfinished">docChanged(bool)
 
Des/Habilita o icone de gardar na barra de icones de Scribus e o elemento do
menú Gardar. É útil chamar por este procedimento cando está a modificar o documento
porque Scribus non perceberá automaticamente cando se modifica o documento
por medio dun guión.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
<source>zoomDocument(double)
 
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
<translation type="unfinished">zoomDocument(dobre)
 
Amplía o documento na xanela principal. As accións teñen valores redondos
como 20.0, 100.0, etc. Ampliar até Axustar utiliza -100 como marcador.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="106"/>
<source>scrollDocument(x,y)
 
Scroll the document in main GUI window by x and y.
</source>
<translation type="unfinished">scrollDocument(x,y)
 
Desprazar o documento a xanela principal unha distancia x e b.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
<source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
<translation type="unfinished">placeSVG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
 
Coloca o &quot;nome_de_ficheiro&quot; SVG na páxina actual;
x e y especifican a coordenada da esquina superior esquerda do SVG colocado na páxina.
 
Se se logra cargar, a selección contén o SVG importado
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="33"/>
<source>placeEPS(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the EPS &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the EPS placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
</source>
<translation type="unfinished">placeEPS(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
 
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; EPS na páxina actual,
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do EPS colocado na páxina
 
Se se logra cargar, a selección contén o EPS importado
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="45"/>
<source>placeSXD(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the SXD &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SXD placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
</source>
<translation type="unfinished">placeSXD(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
 
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; SXD na páxina actual,
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do SXD colocado na páxina
 
Se se logra cargar, a selección contén o SXD importado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
<source>placeODG(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Places the ODG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the ODG placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
</source>
<translation type="unfinished">placeODG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
 
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; ODG na páxina actual,
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do ODG colocado na páxina
 
Se se logra cargar, a selección contén o ODG importado</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>@default</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
10,7 → 3304,7
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation>getColorNames() -&gt; lista
<translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; lista
 
Devolve unha lista que contén os nomes de todas as cores definidas no documento.
Se non hai nengún documento aberto, devolve unha lista das cores do documento padrón.
24,7 → 3318,7
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation>newDocDialog() -&gt; lóxica
<translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; lóxica
 
Mostra o diálogo &quot;Documento Novo&quot;. Crea un documento novo se o usuario
acepta a configuración. Non crea un documento se o usuario preme sobre Cancelar.
32,6 → 3326,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
105,7 → 3400,7
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="obsolete">getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Devolve o nome da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.
120,7 → 3415,7
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])
 
Move o obxecto &quot;nome&quot; en dx e dy relativos á súa posición actual.
As distancias expesanse na unidade de medida actual do documento
136,7 → 3431,7
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation>setRedraw(bool)
<translation type="obsolete">setRedraw(bool)
 
Desactiva o redeseñado da páxina se bool = False e, se non, permite o redeseñado.
Esta modificación persistirá mesmo despois de sair o guión, de maneira que deberá
155,7 → 3450,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation>createRect(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="obsolete">createRect(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea un rectángulo novo na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas danse nas unidades de medida actuais do documento
167,6 → 3462,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
195,7 → 3491,7
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation>setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o gradiente de enchido do obxecto &quot;nome&quot; nese tipo. As descricións
de cores son as mesmas que para setFillColor() and setFillShade().
211,7 → 3507,7
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
<translation type="obsolete">getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
 
Devolve o tamaño da fonte en puntos para a moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se esta moldura de texto tiver texto seleccionado, devólvese o valor asignado
226,7 → 3522,7
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation>messagebarText(&quot;cadea&quot;)
<translation type="obsolete">messagebarText(&quot;cadea&quot;)
 
Escrebe a &quot;cadea&quot; na barra de mensaxes de Scribus (liña de estado).
O texto debe estar codificado en UTF8 ou ser unha cadea &apos;unicode&apos; (recomendado).
233,6 → 3529,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
 
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
274,6 → 3571,7
documentación de cada función.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
351,7 → 3649,7
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation>newPage(where[.&quot;páxinamestra&quot;])
<translation type="obsolete">newPage(where[.&quot;páxinamestra&quot;])
 
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1 a Páxina nova adiciónase ao documento.
Se non, a páxina nova insírese antes de &quot;where&quot;. Os números de páxina
363,6 → 3661,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>importSVG(&quot;string&quot;)
 
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
374,6 → 3673,7
O texto debe ir codificado en UTF8 ou ser unha cadea &quot;unicode&quot; (o que se recomenda).</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
 
492,7 → 3792,7
 
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
<translation>newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
<translation type="obsolete">newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
unidade, tipoPáxinas, ordePrimeiraPáxina, númeroPáxinas) -&gt; lóxica
 
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen
541,7 → 3841,7
 
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
<translation>placeSVG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
<translation type="obsolete">placeSVG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
 
Coloca o &quot;nome_de_ficheiro&quot; SVG na páxina actual;
x e y especifican a coordenada da esquina superior esquerda do SVG colocado na páxina.
560,7 → 3860,7
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>getColor(&quot;nome&quot;) -&gt; valores
<translation type="obsolete">getColor(&quot;nome&quot;) -&gt; valores
 
Devolve catro valores (C, M, Y, K) que conteñen os catro componentes de cor
da cor &quot;nome&quot; do documento actual. Se non hai nengún documento aberto,
580,7 → 3880,7
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>changeColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
<translation type="obsolete">changeColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
 
Muda a cor &quot;nome&quot; ao valor CMYK especificado. O valor da cor defínese mediante
catro componentes c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
599,7 → 3899,7
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
<translation type="obsolete">defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
 
Define un novo &quot;nome&quot; de cor. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
621,7 → 3921,7
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>deleteColor(&quot;nome&quot;,&quot;substituta&quot;)
<translation type="obsolete">deleteColor(&quot;nome&quot;,&quot;substituta&quot;)
 
Limpa o &quot;nome&quot; da cor. Toda aparición da cor substituése pola &quot;substituta&quot;.
Se non se especifica, &quot;substituta&quot; pasa a ser a cor &quot;Nengunha&quot; - transparente.
641,7 → 3941,7
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;substituta&quot;)
<translation type="obsolete">replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;substituta&quot;)
 
Toda aparición da cor &quot;nome&quot; substitúese pola cor &quot;substituta&quot;.
 
649,6 → 3949,7
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
 
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
720,7 → 4021,7
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
<translation>messageBox(&quot;lexenda&quot;, &quot;mensaxe&quot;,
<translation type="obsolete">messageBox(&quot;lexenda&quot;, &quot;mensaxe&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; inteiro
 
761,7 → 4062,7
 
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
<translation>valueDialog(lexenda, mensaxe [,valorporomisión]) -&gt; cadea
<translation type="obsolete">valueDialog(lexenda, mensaxe [,valorporomisión]) -&gt; cadea
 
Mostra o diálogo común &apos;Pedir unha cadea&apos; e devolve o seu valor como cadea.
Parámetros: título da xanela, texto na xanela e valor &apos;por omisión&apos; opcional.
776,7 → 4077,7
 
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
<translation>closeDoc()
<translation type="obsolete">closeDoc()
 
Fecha o documento actual sen pedir se se ha de gardar.
 
788,7 → 4089,7
 
Returns true if there is a document open.
</source>
<translation>haveDoc() -&gt; bool
<translation type="obsolete">haveDoc() -&gt; bool
 
Devolve verdadeiro se hai un documento aberto.</translation>
</message>
800,7 → 4101,7
 
May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
<translation>openDoc(&quot;nome)
<translation type="obsolete">openDoc(&quot;nome)
 
Abre o documento &quot;nome&quot;.
 
816,7 → 4117,7
 
If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
<translation>saveDoc()
<translation type="obsolete">saveDoc()
 
Salva o documento actual co seu nome actual; devolve verdadeiro se se logrou.
Se o documento ainda non se salvou, pode activar un diálogo interactivo
833,7 → 4134,7
 
May raise ScribusError if the save fails.
</source>
<translation>saveDocAs(&quot;nome&quot;)
<translation type="obsolete">saveDocAs(&quot;nome&quot;)
 
Salva o documento actual co novo nome &quot;nome&quot; (que pode ser un
camiño completo ou relativo).
841,6 → 4142,7
Pode provocar un ScribusError se non se puido gardar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
 
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
852,6 → 4154,7
son cadeas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
873,7 → 4176,7
 
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
<translation>setUnit(tipo)
<translation type="obsolete">setUnit(tipo)
 
Muda as unidades de medida do documento. Os valores posíbeis para &quot;unidade&quot;
son definidas como constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
886,7 → 4189,7
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
<translation>getUnit() -&gt; inteiro (Constante da unidade de Scribus)
<translation type="obsolete">getUnit() -&gt; inteiro (Constante da unidade de Scribus)
 
Devolve as unidades de medida do documento. O valor de retorno será unha
das constantes UNIT_*:
899,7 → 4202,7
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
<translation>loadStylesFromFile(&quot;nomedeficheiro&quot;)
<translation type="obsolete">loadStylesFromFile(&quot;nomedeficheiro&quot;)
 
Carrega estilos de parágrafo desde o documento de Scribus en &quot;nomedodocumento&quot;
no documento actual.</translation>
913,7 → 4216,7
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
<translation>setDocType(páxinasEnfrentadas, primeiraPáxinaEsquerda)
<translation type="obsolete">setDocType(páxinasEnfrentadas, primeiraPáxinaEsquerda)
 
Indica o tipo de documento. Para obter páxinas enfrendas, fixe o primeiro parámetro en
FACINGPAGES; para non as ter use NOFACINGPAGES. Se quer ter a primeira páxina
927,7 → 4230,7
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getLineColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="obsolete">getLineColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Devolve o nome da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
939,7 → 4242,7
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation>getLineWidth([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
<translation type="obsolete">getLineWidth([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
 
Devolve a largura da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
952,7 → 4255,7
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
<translation type="obsolete">getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
 
Devolve o valor de saturación da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
979,7 → 4282,7
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
<translation>getLineEnd([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
<translation type="obsolete">getLineEnd([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
 
Devolve o estilo de terminación do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
994,7 → 4297,7
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
<translation>getLineStyle([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
<translation type="obsolete">getLineStyle([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
 
Devolve o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1008,7 → 4311,7
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getFillShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
<translation type="obsolete">getFillShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
 
Devolve o valor de saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1021,7 → 4324,7
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation>getCornerRadius([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
<translation type="obsolete">getCornerRadius([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
 
Devolve o radio dos vértices do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1033,7 → 4336,7
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;(x,y)
<translation type="obsolete">getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;(x,y)
 
Devolve un par (x, y) que contén os valores de ampliación da moldura de imaxe
&quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1045,7 → 4348,7
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getImageName([&quot;nome&quot;]) -&gt;cadea
<translation type="obsolete">getImageName([&quot;nome&quot;]) -&gt;cadea
 
Devolve o nome do ficheiro da imaxe que está na moldura de imaxe.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1059,7 → 4362,7
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation>getPosition([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
<translation type="obsolete">getPosition([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
 
Devolve un par (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1075,7 → 4378,7
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
<translation>getSize([&quot;nome&quot;[) -&gt;(largura,altura)
<translation type="obsolete">getSize([&quot;nome&quot;[) -&gt;(largura,altura)
 
Devolve un par (largura, altura) co tamaño do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1091,7 → 4394,7
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
<translation>getRotation([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
<translation type="obsolete">getRotation([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
 
Devolve o valor da rotación do obxecto &quot;nome&quot;. O valor exprésase en graus,
e o sentido das agulLas do reloxio é positivo.
1103,7 → 4406,7
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
<translation>getAllObjects() -&gt; lista
<translation type="obsolete">getAllObjects() -&gt; lista
 
Devolve unha lista que contén os nomes de todos os obxectos da páxina actual.</translation>
</message>
1116,7 → 4419,7
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">moveObjectAbs(x, y [, &quot;nome&quot;])
 
Move o obxecto &quot;nome&quot; a unha localización nova. As coordenadas exprésanse na
unidade de medida actual do documento (ver as constantes UNIT).
1149,7 → 4452,7
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation>rotateObjectAbs(rot [, &quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">rotateObjectAbs(rot [, &quot;nome&quot;])
 
Fixa a rotación do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot;. Os valores positivos
significan rotación anti-reloxio.
1162,7 → 4465,7
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>sizeObject(Largura, altura[, &quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">sizeObject(Largura, altura[, &quot;nome&quot;])
 
Modifica o tamaño do obxecto &quot;nome&quot; para a largura e altura dadas.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1176,7 → 4479,7
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
<translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; cadea
<translation type="obsolete">getSelectedObject([nr]) -&gt; cadea
 
Devolve o nome do obxecto seleccionado. &quot;nr&quot;, de se fornecer, indica o número
de obxectos seleccionados; p.ex. 0 significa o primeiro obxecto seleccionado,
1188,7 → 4491,7
 
Returns the number of selected objects.
</source>
<translation>selectionCount() -&gt; inteiro
<translation type="obsolete">selectionCount() -&gt; inteiro
 
Devolve o número de obxectos seleccionados.</translation>
</message>
1198,7 → 4501,7
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
<translation>selectObject(&quot;nome&quot;)
<translation type="obsolete">selectObject(&quot;nome&quot;)
 
Selecciona o obxecto co &quot;nome&quot; dado.</translation>
</message>
1208,7 → 4511,7
 
Deselects all objects in the whole document.
</source>
<translation>deselectAll()
<translation type="obsolete">deselectAll()
 
De-selecciona todos os obxectos do documento.</translation>
</message>
1220,7 → 4523,7
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
<translation>groupObjects(lista)
<translation type="obsolete">groupObjects(lista)
 
Agrupa xuntas os obxectos enunciados na &quot;lista&quot;. &quot;lista&quot; debe conter os nomes
dos obxectos que se han de agrupar.
1231,7 → 4534,7
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
<translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
<translation type="obsolete">unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destrúe o grupo ao que pertence o obecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1248,7 → 4551,7
 
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
<translation>scaleGroup(factor [, &quot;nome&quot;})
<translation type="obsolete">scaleGroup(factor [, &quot;nome&quot;})
 
Escala o grupo ao que pertence o obxecto &quot;nome&quot;. Os valores maiores de 1 aumentan
o grupo; os valores menores de 1 reducen o tamaño do grupo. Por exemplo, un valor
1267,7 → 4570,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation>loadImage(&quot;nomedeficheiro&quot; [, &quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">loadImage(&quot;nomedeficheiro&quot; [, &quot;nome&quot;])
 
Carrega a imaxe &quot;imaxe&quot; na moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1284,7 → 4587,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation>scaleImaxe(x, y [, &quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">scaleImaxe(x, y [, &quot;nome&quot;])
 
Fixa os factores de escala para a imaxe da moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1300,7 → 4603,7
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
<translation>lockObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
<translation type="obsolete">lockObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
 
Bloquea o obxecto &quot;nome&quot; se está desbloqueado ou desbloquéao se está bloqueado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1313,7 → 4616,7
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation>isLocked([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
<translation type="obsolete">isLocked([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
 
Devolve verdadeiro se o obxecto &quot;nome&quot; está bloqueado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
1324,7 → 4627,7
 
Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
<translation>getFontNames() -&gt; list
<translation type="obsolete">getFontNames() -&gt; list
 
Devolve unha lista cos nomes das fontes disponíbeis.</translation>
</message>
1335,12 → 4638,13
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
<translation>getXFontNames() -&gt; lista de valores
<translation type="obsolete">getXFontNames() -&gt; lista de valores
 
Devolve información ampliada sobre a fonte. É unha lista de valores con:
[ (Nome Scribus, Familia, Nome real, subgrupo (1|0), embed PS (1|0), ficheiro da fonte), (...), ...]</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
1363,7 → 4667,7
 
Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
<translation>getLayers() -&gt; lista
<translation type="obsolete">getLayers() -&gt; lista
 
Devolve unha lista cos nomes das capas definidas.</translation>
</message>
1376,7 → 4680,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>secActiveLayer(&quot;nome&quot;)
<translation type="obsolete">secActiveLayer(&quot;nome&quot;)
 
Fixa a capa activa na capa de nome &quot;nome&quot;.
 
1389,7 → 4693,7
 
Returns the name of the current active layer.
</source>
<translation>getActiveLayer() -&gt; string
<translation type="obsolete">getActiveLayer() -&gt; string
 
Devolve o nome da capa activa actual.</translation>
</message>
1403,7 → 4707,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>sentToLayer(&quot;capa&quot;[ &quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">sentToLayer(&quot;capa&quot;[ &quot;nome&quot;])
 
Envía o obxecto &quot;nome&quot; para a capa &quot;capa&quot;. A capa debe existir.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1421,7 → 4725,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
<translation type="obsolete">setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
 
Fixa a capa &quot;capa&quot; como visíbel ou non. Se visíbel está fixado como false
a capa é invisíbel.
1430,6 → 4734,7
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
1447,6 → 4752,7
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
1466,6 → 4772,7
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
1494,7 → 4801,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
<translation type="obsolete">deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Eliminar a capa de nome &quot;capa&quot;. Non acontece nada se a capa non existe
ou se é a única capa do documento.
1509,7 → 4816,7
 
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>createLayer(capa)
<translation type="obsolete">createLayer(capa)
 
Crea unha capa nova co nome &quot;nome&quot;.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
1520,7 → 4827,7
 
Returns a string with the -lang value.
</source>
<translation>getGuiLanguage() -&gt; string
<translation type="obsolete">getGuiLanguage() -&gt; string
 
Devolve unha cadea co valor -lang.</translation>
</message>
1536,7 → 4843,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation>createEllipse(x, y,largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="obsolete">createEllipse(x, y,largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea unha elipse nova na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1559,7 → 4866,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation>createImage(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="obsolete">createImage(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea unha molura de imaxe nova na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1582,7 → 4889,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation>createText(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="obsolete">createText(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea unha moldura de texto nova na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1605,7 → 4912,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="obsolete">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea unha liña nova desde o punto(x1, y1) ao punto(x2, y2) e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1630,7 → 4937,7
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation>createPolyLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="obsolete">createPolyLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea unha poli-liña nova e devolve o seu nome. Os puntos da poli-liña
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
1660,7 → 4967,7
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation>createPolyLigon(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="obsolete">createPolyLigon(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea un polígono novo e devolve o seu nome. Os puntos do polígono
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1694,7 → 5001,7
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation>createBezierLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="obsolete">createBezierLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea unha curva de Bézier nova e devolve o seu nome. Os puntos da curva de Bézier
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn].
1721,7 → 5028,7
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
<translation>createTrazoDeTexto(x, y, &quot;caixadetexto&quot;, &quot;curvadeBézier&quot;, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="obsolete">createTrazoDeTexto(x, y, &quot;caixadetexto&quot;, &quot;curvadeBézier&quot;, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea un TrazoDeTexto novo unindo os dous obxectos &quot;caixadetexto&quot; e
&quot;curvadeBézier&quot; e devolve o seu nome.
1740,7 → 5047,7
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
<translation>newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
<translation type="obsolete">newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
 
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
1751,6 → 5058,7
Pode causar un IndexError se o número de páxina está fora do intervalo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
 
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
1771,7 → 5079,7
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
<translation>objectExists([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
<translation type="obsolete">objectExists([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
 
Comproba se existe un obxecto co nome especificado no documento.
O parámetro opcional é o nome do obxecto. Se non se lle fornece o nome dun
1784,7 → 5092,7
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
<translation>setStyle(&quot;estilo&quot; [, &quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setStyle(&quot;estilo&quot; [, &quot;nome&quot;])
 
Aplica o &quot;estilo&quot; nomeado ao obxecto chamado &quot;nome&quot;. Se non se lle fornece
un nome de obxecto aplícase ao obxecto seleccionado.</translation>
1795,7 → 5103,7
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
<translation>getAllStyles() -&gt; lista
<translation type="obsolete">getAllStyles() -&gt; lista
 
Devolve unha lista dos nomes de todos os estilos de parágrafo do documento actual.</translation>
</message>
1806,7 → 5114,7
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
<translation>currentPage() -&gt; inteiro
<translation type="obsolete">currentPage() -&gt; inteiro
 
Devolve o núemro da páxina de traballo actual. Os números de páxina cóntanse desde o 1,
sen importar cal sexa o número que se mostra na primeira páxina do seu documento.</translation>
1817,7 → 5125,7
 
Redraws all pages.
</source>
<translation>redrawAll()
<translation type="obsolete">redrawAll()
 
Redeseña todas as páxinas.</translation>
</message>
1829,7 → 5137,7
 
May raise ScribusError if the save failed.
</source>
<translation>savePageAsEPS(&quot;nome&quot;)
<translation type="obsolete">savePageAsEPS(&quot;nome&quot;)
 
Salva a páxina actual como un EPS no ficheiro &quot;nome&quot;.
 
1845,7 → 5153,7
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation>deletePage(nr)
<translation type="obsolete">deletePage(nr)
 
Elimina a páxina dada. Non fai nada se o documento só contén unha páxina.
Os números de páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal é o número
1878,7 → 5186,7
 
Returns the number of pages in the document.
</source>
<translation>pageCount() -&gt; inteiro
<translation type="obsolete">pageCount() -&gt; inteiro
 
Devolve o número de páxinas do documento.</translation>
</message>
1889,7 → 5197,7
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
<translation>getHGuides() -&gt; lista
<translation type="obsolete">getHGuides() -&gt; lista
 
Devolve unha lista coas posicións das guías horizontais. Os valores están
nas unidades actuais do documento - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
1904,7 → 5212,7
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
<translation>setHGuides() -&gt; lista
<translation type="obsolete">setHGuides() -&gt; lista
 
Fixa as guías horizontais. O parámetro de entrada debe ser unha lista de posicións de guías
medidas nas nidades do documento actual - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;
1918,7 → 5226,7
 
See getHGuides.
</source>
<translation>getVGuides() -&gt; lista
<translation type="obsolete">getVGuides() -&gt; lista
 
ver getHGuides.</translation>
</message>
1928,7 → 5236,7
 
See setHGuides.
</source>
<translation>Ver setHGuides.</translation>
<translation type="obsolete">Ver setHGuides.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
1937,7 → 5245,7
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
<translation>getPageSize() -&gt; valores
<translation type="obsolete">getPageSize() -&gt; valores
 
Devolve uns valores coas dimensións da páxina medidas nas unidades actuais do documento.
Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageMargins()</translation>
1951,7 → 5259,7
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
<translation>getPageItems() -&gt; lista
<translation type="obsolete">getPageItems() -&gt; lista
 
Devolve unha lista de valores con elementos da páxina actual. Os valores son:
(nome, tipoDeObxecto, orde). Por exemplo [(&apos;Texto1&apos;, 4, 0), (&apos;Imaxe1&apos;, 2, 1)]
1959,6 → 5267,7
é o primeiro na páxina...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
1977,7 → 5286,7
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
&quot;cor&quot; é o nome dunha das cores definidas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
1990,7 → 5299,7
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2005,7 → 5314,7
 
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
<translation>setLineWidth(largura, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setLineWidth(largura, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a largura da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;largura&quot;.
&quot;largura&quot; debe estar no intervalo entre 0,0 e 12,0 incluídos e mídese en puntos.
2025,7 → 5334,7
 
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
<translation>setLineShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setLineShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a saturación da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no intervalo de 0 (menor) a 100
2042,7 → 5351,7
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
<translation>setLineJoin(borde, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setLineJoin(borde, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o estilo do borde da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;borde&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2056,7 → 5365,7
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
<translation>setLineExtremo(extremo, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setLineExtremo(extremo, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o estilo do extremo da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;extremo&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2070,7 → 5379,7
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
<translation>setLineStyle(estilo, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setLineStyle(estilo, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o estilo da liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo &quot;estilo&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2087,7 → 5396,7
 
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
<translation>setFillShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setFillShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no intervalo de 0 (menor) a 100
2105,7 → 5414,7
 
May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
<translation>setCornerRadius(radio, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setCornerRadius(radio, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2121,7 → 5430,7
 
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
<translation>setMultiLine(&quot;nomeDeEstilo&quot;, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setMultiLine(&quot;nomeDeEstilo&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo de nome &quot;nomeDeEstilo&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2137,7 → 5446,7
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation>getFont([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="obsolete">getFont([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Devolve o nome da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se esta
moldura de texto ten algún texto seleccionado, devólvese o valor
2151,7 → 5460,7
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getTextLength([&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">getTextLength([&quot;nome&quot;])
 
Devolve a lonxitude do texto da moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2165,7 → 5474,7
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation>getText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="obsolete">getText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se a moldura de texto ten algún
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado. Devólvese todo todo o texto
2181,7 → 5490,7
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation>getAllText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="obsolete">getAllText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; e de todas as molduras que están
vinculadas con esta moldura. Se a moldura de texto ten algún
2195,7 → 5504,7
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getLineSpacing([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
<translation type="obsolete">getLineSpacing([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
 
Devolve o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2207,7 → 5516,7
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getColumnGap([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
<translation type="obsolete">getColumnGap([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
 
Devolve o tamaño da distancia entre as columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2219,7 → 5528,7
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getColumns([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
<translation type="obsolete">getColumns([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
 
Devolve o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2233,7 → 5542,7
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setText(&quot;text&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; para o texto da cadea &quot;texto&quot;.
O texto debe estar codificado en UTF8 - usar, p.ex. unicode(text, &apos;iso-8850-2&apos;).
2241,6 → 5550,7
seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
2268,7 → 5578,7
 
May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
<translation>setFont(&quot;fonte&quot;, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setFont(&quot;fonte&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;fonte&quot;. Se hai texto
seleccionado só se modifica o texto seleccionado. Se non se fornece
2287,7 → 5597,7
 
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
<translation>setFontSize(tamaño, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setFontSize(tamaño, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o tamaño da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
&quot;tamaño&quot; trátase como un valor en puntos. Se hai texto seleccionado só se
2306,7 → 5616,7
 
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
<translation>setLineSpacing(tamaño, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setLineSpacing(tamaño, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
&quot;tamaño&quot; é un valor en puntos. Se non se fornece
2323,7 → 5633,7
 
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
<translation>setColumnGap(tamaño, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setColumnGap(tamaño, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a distancia entre columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2339,7 → 5649,7
 
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
<translation>setColumn(nr, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setColumn(nr, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot; no inteiro &quot;nr&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2356,7 → 5666,7
 
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
<translation>setTextAlignment(aliñamento, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setTextAlignment(aliñamento, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o aliñamento da moldura de texto &quot;nome&quot; no aliñamento especificado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2376,7 → 5686,7
 
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
<translation>selectText(inicio,conta, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">selectText(inicio,conta, [&quot;nome&quot;])
 
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza no 0. Se &quot;conta&quot; é cero,
2393,7 → 5703,7
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation>deleteText([&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">deleteText([&quot;nome&quot;])
 
Limpa todo o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se hai texto seleccionado
só se limpará o texto seleccionado. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
2407,7 → 5717,7
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation>setTextColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setTextColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a cor do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; na cor &quot;cor&quot;.
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
2420,7 → 5730,7
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation>setTextStroke(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setTextStroke(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a cor do trazo do texto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2435,7 → 5745,7
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation>setTextShade(&quot;saturación&quot;, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setTextShade(&quot;saturación&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a saturación da cor do texto do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
2452,7 → 5762,7
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation>linkTextFrames(&quot;denome&quot;, &quot;anome&quot;)
<translation type="obsolete">linkTextFrames(&quot;denome&quot;, &quot;anome&quot;)
 
Vincula dúas molduras de texto. A moldura de nome &quot;denome&quot; vincúlase á
moldura chamada &quot;anome&quot;. A moldura de destino debe ser unha moldura
2468,7 → 5778,7
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation>unlinkTextFrames(&quot;nome&quot;)
<translation type="obsolete">unlinkTextFrames(&quot;nome&quot;)
 
Eliminar o obxecto (con nome) especificado do fluxo/vinculación de moldura
de texto. Se a moldura estaba no medio dunha cadea, conectaranse as molduras
2483,7 → 5793,7
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
<translation>traceText([&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">traceText([&quot;nome&quot;])
 
Convirte a moldura de texto &quot;nome&quot; en siluetas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
2495,7 → 5805,7
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
<translation>progressReset()
<translation type="obsolete">progressReset()
 
Limpa a configuración anterior da barra de progreso de Scribus. Chámase antes de
usasr a nova barra de progreso. Ver progressSet.</translation>
2507,7 → 5817,7
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
<translation>progressTotal(max)
<translation type="obsolete">progressTotal(max)
 
Fixa o valor de paso máximo da barra de paso no número especificado.
Ver progressSet.</translation>
2524,7 → 5834,7
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
<translation>progressSet(nr)
<translation type="obsolete">progressSet(nr)
 
Fixa a posición da barra de progreso en &quot;nr&quot;, un valor relativo ao progressTotal
fixado anteriormente. A barra de progreso usa o concepto de pasos; dáselle o
2540,7 → 5850,7
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
<translation>setCursor()
<translation type="obsolete">setCursor()
 
[NON ACEPTADO!] Isto podería foder as cousas, así que non o toques de momento.</translation>
</message>
2552,7 → 5862,7
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
<translation>docChanged(bool)
<translation type="obsolete">docChanged(bool)
 
Des/Habilita o icone de gardar na barra de icones de Scribus e o elemento do
menú Gardar. É útil chamar por este procedimento cando está a modificar o documento
2569,7 → 5879,7
 
May raise WrongFrameTypeError.
</source>
<translation>setScaleImageToFrame(escalaamoldura, proporcional=None, nome=&lt;selección&gt;)
<translation type="obsolete">setScaleImageToFrame(escalaamoldura, proporcional=None, nome=&lt;selección&gt;)
 
Indica que a escala á moldura na imaxe seleccionada ou especificada será &quot;escalaamoldura&quot;.
De especificarse &quot;proporcional&quot;, a ampliación de aspecto fixo será &quot;proporcional&quot;.
2578,6 → 5888,7
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
2598,6 → 5909,7
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
 
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
2625,7 → 5937,7
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
<translation>renderFont(&quot;nome&quot;, &quot;nomedeficheiro&quot;, &quot;exemplo&quot;, tamaño, formato=&quot;PPM&quot;) -&gt; booleano
<translation type="obsolete">renderFont(&quot;nome&quot;, &quot;nomedeficheiro&quot;, &quot;exemplo&quot;, tamaño, formato=&quot;PPM&quot;) -&gt; booleano
 
Crea unha vista previa gráfica da fonte &quot;nome&quot; co texto &quot;exemplo&quot; e o tamaño.
Se o &quot;nomedeficheiro&quot; non é &quot;&quot;, a imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Do contrario,
2637,6 → 5949,7
Pode provocar un ValueError se se lle pasar un exemplo ou nome de ficheiro vacíos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
2666,7 → 5979,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
<translation type="obsolete">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
 
devolve se a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; pódese imprimir, o valor Falso significa que foi deshabilitada
2676,6 → 5989,7
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
2721,7 → 6035,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation>isPDFBookmark([&quot;nome&quot;]) -&gt; booleano
<translation type="obsolete">isPDFBookmark([&quot;nome&quot;]) -&gt; booleano
 
Devolve verdadeiro se a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador de PDF.
Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.
2739,7 → 6053,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
<translation type="obsolete">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
 
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor de Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel; un valor de Falso significa que a capa
2755,7 → 6069,7
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation>getPageMargins()
<translation type="obsolete">getPageMargins()
 
Devolve as marxes da páxina como un conxunto de catro valores (arriba, esquerda, dereita, abaixo)
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().
2762,6 → 6076,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
2793,7 → 6108,7
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation>getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; tres valores
<translation type="obsolete">getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; tres valores
 
Devolve tres valores (R,G,B) que conteñen as tres componentes de cor da
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidas no espazo de cores RGB.
2801,6 → 6116,7
das cores do documento por omisión.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
2861,12 → 6177,13
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
<translation>newStyleDialog() -&gt; string
<translation type="obsolete">newStyleDialog() -&gt; string
 
Mostra o diálogo &quot;Crear novo estilo de parágrafo&quot;. A función devolve un
nome de estilo real ou Nengún cando o utilizador cancela o diálogo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
2876,6 → 6193,7
Devolve o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos. Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
2897,7 → 6215,7
 
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
<translation>getPropertyCType(obxecto, propiedade, includesuper=True)
<translation type="obsolete">getPropertyCType(obxecto, propiedade, includesuper=True)
 
Devolve o nome do tipo C da &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot;. Vexa getProperty()
para detalles sobre os argumentos.</translation>
2910,7 → 6228,7
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
<translation>getPropertyNames(obxecto, includesuper=True)
<translation type="obsolete">getPropertyNames(obxecto, includesuper=True)
 
Devolve unha lista de nomes de propiedades utilizábeis por &quot;obxecto&quot;.
Se &quot;includesuper&quot; é verdadeiro, devolve tamén as propiedades
2931,7 → 6249,7
 
The return value varies depending on the type of the property.
</source>
<translation>getProperty(obxecto, propiedade)
<translation type="obsolete">getProperty(obxecto, propiedade)
 
Devolver o valor da propiedade &quot;propiedade&quot; do &quot;obxecto&quot; pasado.
 
2954,7 → 6272,7
 
See getProperty() for more information.
</source>
<translation>setProperty(obxecto, propiedade, valor)
<translation type="obsolete">setProperty(obxecto, propiedade, valor)
 
Asigne &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot; a &quot;valor&quot;. Se &quot;valor&quot; non se pode converter nun tipo
compatíbel co tipo de &quot;propiedade&quot; provócase unha excepción. Tamén se pode provocar
2995,6 → 6313,7
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
3008,6 → 6327,7
utilízase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
3036,7 → 6356,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
<translation>textOverflows([&quot;nome&quot;, nolinks]) -&gt; inteiro
<translation type="obsolete">textOverflows([&quot;nome&quot;, nolinks]) -&gt; inteiro
 
Devolve o número real de caracteres de desborde na moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se nolinks ten un valor distinto de cero entón só colle unha moldura - non
3081,7 → 6401,7
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
<translation>newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
<translation type="obsolete">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano
 
ADVERTENCIA: Procedemento obsoleto! Utilice newDocument no seu lugar.
3124,7 → 6444,7
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
<translation>closeMasterPage()
<translation type="obsolete">closeMasterPage()
 
Fecha a páxina mestra activa, de habela, e volve á edición normal.
Comece a editar con editMasterPage().</translation>
3135,7 → 6455,7
 
Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
<translation>masterPageNames()
<translation type="obsolete">masterPageNames()
 
Devolve unha lista cos nomes de todas as páxinas mestras do documento.</translation>
</message>
3146,7 → 6466,7
Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
<translation>editMasterPage(pageName)
<translation type="obsolete">editMasterPage(pageName)
 
Permite a edición da páxina mestra e abre para edición a páxina mestra
dese nome. Remate a edición con closeMasterPage().</translation>
3158,7 → 6478,7
Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
<translation>createMasterPage(nomePáxina)
<translation type="obsolete">createMasterPage(nomePáxina)
 
Crea unha páxina mestra nova chamada nomePáxina e ábrea para editar.</translation>
</message>
3168,7 → 6488,7
 
Delete the named master page.
</source>
<translation>deleteMasterPage(nomePáxina)
<translation type="obsolete">deleteMasterPage(nomePáxina)
 
Elimina a páxina mestra con ese nome.</translation>
</message>
3179,7 → 6499,7
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
<translation>zoomDocument(dobre)
<translation type="obsolete">zoomDocument(dobre)
 
Amplía o documento na xanela principal. As accións teñen valores redondos
como 20.0, 100.0, etc. Ampliar até Axustar utiliza -100 como marcador.</translation>
3191,7 → 6511,7
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation>getFillTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
<translation type="obsolete">getFillTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
 
Devolve a transparencia de recheo do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
3203,7 → 6523,7
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation>getFillBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
<translation type="obsolete">getFillBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
 
devolve o modo de fusión de recheo do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
3215,7 → 6535,7
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation>getLineTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
<translation type="obsolete">getLineTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
 
Devolve a transparencia da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
3227,7 → 6547,7
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation>getLineBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
<translation type="obsolete">getLineBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
 
Devolve o modo de fusión da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
3242,7 → 6562,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>setLayerLocked(&quot;capa&quot;, bloqueado)
<translation type="obsolete">setLayerLocked(&quot;capa&quot;, bloqueado)
 
Fixa a capa &quot;capa&quot; como bloqueada ou non. Se bloqueado é
verdadeiro, a capa estará bloqueada.
3261,7 → 6581,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>isLayerLocked(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
<translation type="obsolete">isLayerLocked(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
 
Devolve se a capa &quot;capa&quot; está bloqueada ou non. O Valor Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; é editábel, o valor Falso significa que a capa
3281,7 → 6601,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>isLayerOutlined(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
<translation type="obsolete">isLayerOutlined(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
 
Devolve se a capa &quot;capa&quot; está esquematizada ou non. O valor Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; está esquematizada, o valor Falso significa que a capa
3300,7 → 6620,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>isLayerFlow(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
<translation type="obsolete">isLayerFlow(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
 
Devolve se o texto flúe arredor dos obxectos da capa &quot;capa&quot;. O valor Verdadeiro significa
que o texto flúe arredor, o valor Falso significa que o texto non flúe arredor.
3317,7 → 6637,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>getLayerblendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; inteiro
<translation type="obsolete">getLayerblendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; inteiro
 
Devolve o modo de fusión da capa &quot;capa&quot;.
 
3333,7 → 6653,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>getLayerTransparency(&quot;capa&quot;) -&gt; float
<translation type="obsolete">getLayerTransparency(&quot;capa&quot;) -&gt; float
 
Devolve a transparencia da capa &quot;capa&quot;,
 
3352,7 → 6672,7
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
</source>
<translation>textFlowMode(&quot;nome&quot; [, estado])
<translation type="obsolete">textFlowMode(&quot;nome&quot; [, estado])
 
Activa/Desactiva a opción &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
Chámase con nome de cadea de parámetros e o &quot;estado&quot; opcional enteiro (0 &lt;= estado &lt;=3).
3368,7 → 6688,7
 
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
<translation>duplicateObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation type="obsolete">duplicateObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
crea un Duplicado do Obxecto seleccionado (ou Grupo de Selección).</translation>
</message>
3379,7 → 6699,7
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
<translation>setInfo(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; booleano
<translation type="obsolete">setInfo(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; booleano
 
Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Descrición&quot; son
cadeas.</translation>
3390,7 → 6710,7
 
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
</source>
<translation>getPageType() -&gt; inteiro
<translation type="obsolete">getPageType() -&gt; inteiro
 
Devolve o tipo de Páxina; 0 significa Páxina esquerda, 1 é unha Páxina central e 2 é unha Páxina dereita
</translation>
3402,7 → 6722,7
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getTextLines([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
<translation type="obsolete">getTextLines([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
 
Devolve o número de liñas de texto na moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
3418,7 → 6738,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
<translation type="obsolete">setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
 
Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se printable
é falso non se imprimirá a capa.
3438,7 → 6758,7
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation>insertText(&quot;texto&quot;, posición, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">insertText(&quot;texto&quot;, posición, [&quot;nome&quot;])
 
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;posición&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
O texto ha de estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter
3458,7 → 6778,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>setLayerOutlined(&quot;capa&quot;, outline)
<translation type="obsolete">setLayerOutlined(&quot;capa&quot;, outline)
 
Fixa a capa &quot;capa&quot; como bloqueada ou non. Se o esquema se fixa
como verdadeiro, a capa mostrarase esquematizada.
3476,7 → 6796,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>setLayerFlow(&quot;capa&quot;, flow)
<translation type="obsolete">setLayerFlow(&quot;capa&quot;, flow)
 
Fixa o control de fluxo da &quot;capa&quot; a fluxo. Se o fluxo é verdadeiro, o texto das
capas por riba desta fluirá arredor dos obxectos desta capa.
3493,7 → 6813,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>setLayerblendmode(&quot;capa&quot;, blend)
<translation type="obsolete">setLayerblendmode(&quot;capa&quot;, blend)
 
Fixa o modo de fusión das capas &quot;capa&quot; como fusionado.
 
3509,7 → 6829,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation>setLayerTransparenci(&quot;capa&quot;, trans)
<translation type="obsolete">setLayerTransparenci(&quot;capa&quot;, trans)
 
Fixa a transparencia das capas &quot;capa&quot; como trans.
 
3523,7 → 6843,7
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>setFillTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setFillTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a transparencia de recheo do obxecto &quot;nome&quot; como transparencia.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
3535,7 → 6855,7
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setFillBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o modo de fusión do recheo do obxecto &quot;nome&quot; como blendmode.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
3547,7 → 6867,7
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>setLineTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setLineTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a transparencia de liña do obxecto &quot;nome&quot; como transparencia
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
3560,7 → 6880,7
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setLineBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o modo de fusión da liña do obxecto &quot;nome&quot; como modo de fusión
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
3575,7 → 6895,7
 
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
</source>
<translation>placeEPS(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
<translation type="obsolete">placeEPS(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
 
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; EPS na páxina actual,
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do EPS colocado na páxina
3592,7 → 6912,7
 
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
</source>
<translation>placeSXD(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
<translation type="obsolete">placeSXD(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
 
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; SXD na páxina actual,
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do SXD colocado na páxina
3608,7 → 6928,7
 
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
</source>
<translation>placeODG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
<translation type="obsolete">placeODG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
 
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; ODG na páxina actual,
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do ODG colocado na páxina
3616,6 → 6936,7
Se se logra cargar, a selección contén o ODG importado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="obsolete">Copia nº%1 de </translation>
</message>
3627,7 → 6948,7
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
<translation>setMargins(lr, rr, tr, br)(new line)(new line)
<translation type="obsolete">setMargins(lr, rr, tr, br)(new line)(new line)
Configura as marxesdo documento, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) e Qt::DockBottom(br)(new line)
as marxes danse nas unidades de medida do documento - consulte as constantes UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
</message>
3652,7 → 6973,7
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
<translation>fileDialog(&quot;rótulo&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomeporomisión&quot;, tenvistaprevia, égardar, édirectorio]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
<translation type="obsolete">fileDialog(&quot;rótulo&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomeporomisión&quot;, tenvistaprevia, égardar, édirectorio]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
 
Mostra unha caixa de diálogo Abrir Ficheiro co rótulo &quot;rótulo&quot;. Os fichiros fíltranse
coa cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Tamén se pode fornecer un nome de ficheiro ou camiño ao
3679,7 → 7000,7
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
<translation>getLineJoin([&quot;nome&quot;]) -&gt; enteiro (ver constantes)
<translation type="obsolete">getLineJoin([&quot;nome&quot;]) -&gt; enteiro (ver constantes)
 
Devolve o estilo de xunta do obxecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
emprégase o elemento seleccionado nese momento. Os tipos de xunta son:
3695,7 → 7016,7
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation>rotateObject(rot [, &quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">rotateObject(rot [, &quot;nome&quot;])
 
Xira o obxecto &quot;nome&quot; &quot;rot&quot; graos relativos. O obxecto xira
polo vértice que está seleccionado nese momento como punto de rotación -
3714,7 → 7035,7
 
May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
<translation>gotoPage(nr)
<translation type="obsolete">gotoPage(nr)
 
Móvese á páxina &quot;nr&quot; (isto é, fai que &quot;nr&quot; sexa a páxina actual). Téñase en conta
que gotoPaxe non muda (na actualidade) a páxina que mostra a vista do usuario,
3732,7 → 7053,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation>setPDFBookmark(&quot;alternar&quot;, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setPDFBookmark(&quot;alternar&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Configura se (alternar=1) a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador ou non.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elelemento seleccionado nese momento.
3746,7 → 7067,7
 
Moves current selection to front.
</source>
<translation>moveSelectionToFront()
<translation type="obsolete">moveSelectionToFront()
 
Move a selección actual cara a frente.
</translation>
3757,7 → 7078,7
 
Moves current selection to back.
</source>
<translation>moveSelectionToFront()
<translation type="obsolete">moveSelectionToFront()
 
Move a selección actual cara tras.
</translation>
3773,7 → 7094,7
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
</source>
<translation>importPage(&quot;desdeDoc&quot;, (listaPáxinas), [crear, importaronde, importarOndePáxina])
<translation type="obsolete">importPage(&quot;desdeDoc&quot;, (listaPáxinas), [crear, importaronde, importarOndePáxina])
 
Importa un conxunto de páxinas (dadas como par de valores) desde un documento existente (hai que dar o nome do ficheiro). Esta función mapea a función do menú despregábel &quot;Páxina-&gt;Importar&quot;.
desdeDoc: cadea; o nome do ficheiro co documento desde o que se han de importar as páxinas
3841,7 → 7162,7
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
 
</source>
<translation>createCharStyle(...)
<translation type="obsolete">createCharStyle(...)
 
Crea un estilo de carácter. Esta función toma os seguintes parámetros chave:
 
3902,7 → 7223,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation>hyphenateText([&quot;nome&quot;]) -&gt; lóxica
<translation type="obsolete">hyphenateText([&quot;nome&quot;]) -&gt; lóxica
 
Separa con guións na moldura chamada &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado nese momento.
3919,7 → 7240,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; lóxica
<translation type="obsolete">dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; lóxica
 
Retira os guións da moldura de texto chamada &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado nese momento.
3933,7 → 7254,7
 
Scroll the document in main GUI window by x and y.
</source>
<translation>scrollDocument(x,y)
<translation type="obsolete">scrollDocument(x,y)
 
Desprazar o documento a xanela principal unha distancia x e b.
</translation>
3983,7 → 7304,7
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
 
</source>
<translation>createParagraphStyle(...)
<translation type="obsolete">createParagraphStyle(...)
 
Crea un parágrafo de estilo. Esta función toma os seguintes parámetros chave:
 
4032,7 → 7353,7
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation>getTextDistances([&quot;nome&quot;]) -&gt; catro valores
<translation type="obsolete">getTextDistances([&quot;nome&quot;]) -&gt; catro valores
 
Devolve as distancias do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; expresadas en puntos. As
distancias devólvense como catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior). Se non
4049,7 → 7370,7
 
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
</source>
<translation>setTextDistances(esquerda, dereita, superior, inferior, [&quot;nome&quot;])
<translation type="obsolete">setTextDistances(esquerda, dereita, superior, inferior, [&quot;nome&quot;])
 
Asigna as distancias ao texto da moldura de texto &quot;nome&quot; aos valores &quot;esquerda&quot;
&quot;dereita&quot;, &quot;superior&quot; e &quot;inferior&quot;. Se non se fornece un nome emprégase
4062,22 → 7383,22
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="124"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>A importar: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="128"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="127"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>A Analizar Ficheiro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="289"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="264"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupo%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2251"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2228"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>A Xerar Elementos</translation>
</message>
4085,14 → 7406,17
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>About Scribus%1%2</source>
<translation type="obsolete">Acerca de Scribus%1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>%1. %2 %3 </source>
<translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
<translation type="obsolete">Scribus, Versión %1
4099,10 → 7423,12
%2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Build-ID:</source>
<translation type="obsolete">ID da compilación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Programming:</source>
<translation type="obsolete">Programación:</translation>
</message>
4112,114 → 7438,142
<translation>Aportacións de:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Windows port:</source>
<translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Documentation:</source>
<translation type="obsolete">Documentación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>German:</source>
<translation type="obsolete">Alemán:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>French:</source>
<translation type="obsolete">Francés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Spanish and Catalan:</source>
<translation type="obsolete">Español e Catalán:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Italian:</source>
<translation type="obsolete">Italiano:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Hungarian:</source>
<translation type="obsolete">Húngaro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Ukrainian:</source>
<translation type="obsolete">Ucraniano:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Bulgarian:</source>
<translation type="obsolete">Búlgaro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Galician:</source>
<translation type="obsolete">Galego:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Turkish:</source>
<translation type="obsolete">Turco:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Lithuanian:</source>
<translation type="obsolete">Lituano:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Polish:</source>
<translation type="obsolete">Polonés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Czech:</source>
<translation type="obsolete">Checo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Slovak:</source>
<translation type="obsolete">Eslovaco:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Danish:</source>
<translation type="obsolete">Dinamarqués:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Norwegian:</source>
<translation type="obsolete">Noruegués:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>English:</source>
<translation type="obsolete">Inglés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Welsh:</source>
<translation type="obsolete">Galés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Russian:</source>
<translation type="obsolete">Ruso:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Brazilian:</source>
<translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Finnish:</source>
<translation type="obsolete">Finlandés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Homepage and online reference</source>
<translation type="obsolete">Sitio web e referencia en liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Mailing list</source>
<translation type="obsolete">Lista de corrreo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Bugs and feature requests</source>
<translation type="obsolete">Erros e propostas de funcionalidades</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Basque:</source>
<translation type="obsolete">Basco:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Slovenian:</source>
<translation type="obsolete">Esloveno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This panel shows the version, build date and
compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
4280,30 → 7634,37
<translation>Traducións e Tradutores Oficiais:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Catalan:</source>
<translation type="obsolete">Catalán:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>English (British):</source>
<translation type="obsolete">Inglés (británico):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Esperanto:</source>
<translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Korean:</source>
<translation type="obsolete">Coreano:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Serbian:</source>
<translation type="obsolete">Serbio:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Spanish:</source>
<translation type="obsolete">Español:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Swedish:</source>
<translation type="obsolete">Sueco:</translation>
</message>
4333,6 → 7694,7
<translation>Lista de Correo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This panel shows the version, build date and
compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
4343,30 → 7705,37
A ausencia de apoio a librarías indícase cun *</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Portugese (Brazilian):</source>
<translation type="obsolete">Portugués (Brasileiro):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>%1 %2 %3 </source>
<translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Afrikaans:</source>
<translation type="obsolete">Africaner:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Portuguese (Brazilian):</source>
<translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Using GhostScript version %1</source>
<translation type="obsolete">Utilizando a versión %1 de GhostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>No GS version available</source>
<translation type="obsolete">Non hai unha versión de GS disponíbel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus Version %1
%2 %3 (%4)</source>
<translation type="obsolete">Scribus Versión %1
4373,10 → 7742,12
%2 %3 (%4)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Mac OSX Aqua Port:</source>
<translation type="obsolete">Portaxe ao Aqua de Mac OSX:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Windows Port:</source>
<translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
</message>
4386,6 → 7757,7
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de compilación e suporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F significa que se acepta C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. A última letra é o motor C=cairo ou A=libart. Se se aceptan librarías ausentes indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
</message>
4410,6 → 7782,7
<translation>Non se dispón dunha versión do Ghostscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Versión %1 de Scribus&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
4419,6 → 7792,7
<translation>ID da Compilación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data da compilación e soporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F equivale a C=littlecms C=CUPS T=soporta TIFF F=soporta Fontconfig. A derradeira letra é o visualizador C=cairo ou A=libart. Se falla o soporte de librarías indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
</message>
4433,6 → 7807,7
<translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>March</source>
<translation type="obsolete">Marzo</translation>
</message>
4452,6 → 7827,7
<translation type="obsolete">Comprobar se hai Act&amp;ualizacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de compilación e soporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F significa C=littlecms, C=CUPS, T=soporte TIFF, F soporte Fontconfig. A última letra é o renderizador C=cairo ou A=libart. Se falta soporte dalgunha libraría indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectado por Scribus. A versión para Windows non emprega librarías fontconfig ou CUPS.</translation>
</message>
4544,10 → 7920,12
<context>
<name>AboutPlugins</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Non</translation>
</message>
4600,46 → 7978,57
<context>
<name>AboutPluginsBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation type="obsolete">Scribus: Acerca das Extensións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>File Name:</source>
<translation type="obsolete">Nome do Ficheiro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Version:</source>
<translation type="obsolete">Versión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Enabled:</source>
<translation type="obsolete">Habilitado:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Release Date:</source>
<translation type="obsolete">Data de Publicación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Copyright:</source>
<translation type="obsolete">Copyright:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Author(s):</source>
<translation type="obsolete">Autor/es:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Description:</source>
<translation type="obsolete">Descrición:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>License:</source>
<translation type="obsolete">Licenza:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
4647,203 → 8036,207
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1242"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1247"/>
<source>&amp;New</source>
<translation>&amp;Novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1243"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1248"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation>&amp;Abrir...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1244"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1249"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1245"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1250"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation>&amp;Gardar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1246"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1251"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Gardar &amp;Como...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1247"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1252"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation>&amp;Volver ao Gardado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1248"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1253"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation>Recoller para S&amp;aída...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1249"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1254"/>
<source>Get Text...</source>
<translation>Obter Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1250"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1255"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation>Adicionar &amp;Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1251"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1256"/>
<source>Get Image...</source>
<translation>Obter Imaxe...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1254"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1259"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation>Salvar &amp;Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save Page as &amp;EPS...</source>
<translation type="obsolete">Salvar Páxina como &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1256"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1261"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation>Salvar como P&amp;DF...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1257"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1262"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>&amp;Configuración do Documento...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1259"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1264"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation>Im&amp;primir...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1260"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1265"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation>Ante&amp;visión da Impresión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1261"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1266"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation>&amp;Sair</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1263"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1268"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation>&amp;Desfacer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1264"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1269"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation>&amp;Refacer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1265"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1270"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation>Modo de Acción do &amp;Elemento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1266"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1271"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Recor&amp;tar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1269"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1274"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation>&amp;Copiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1270"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1275"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation>&amp;Pegar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C&amp;lear Contents</source>
<translation type="obsolete">&amp;Limpar o Contido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1273"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1278"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>Seleccion&amp;alo Todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1275"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation>Non se&amp;leccionar nada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1276"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation>Pr&amp;ocurar/Substituir...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1277"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation>Modificar a Imaxe...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation>C&amp;ores...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Paragraph Styles...</source>
<translation type="obsolete">Estilos de &amp;Parágrafo...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Line Styles...</source>
<translation type="obsolete">Estilos de &amp;Liña...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation>Páxinas &amp;Mestras...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation>&amp;JavaScripts...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1258"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1263"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation>P&amp;referencias...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
<source>%1 pt</source>
<translation>%1 pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation>&amp;Outra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation>&amp;Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation>&amp;Centro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1301"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation>Di&amp;reita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation>B&amp;loquear</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation>&amp;Forzado</translation>
</message>
4853,353 → 8246,357
<translation type="obsolete">&amp;%1 %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation>&amp;Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation>&amp;Subliñado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation>Subliñar as &amp;Palabras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation>Ri&amp;scar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation>Todo en &amp;Maiúsculas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation>Ver&amp;salitas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation>Su&amp;períndice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation>Su&amp;bíndice</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Outline</source>
<translation type="obsolete">&amp;Esquema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation>S&amp;ombra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1325"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation>Efectos de &amp;Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation>T&amp;abuladores...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1329"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation>D&amp;uplicar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1330"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation>Duplicados &amp;Múltiples</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation>&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1332"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation>A&amp;grupar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1328"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation>Desa&amp;grupar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1329"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>Está B&amp;loqueado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1330"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>Tama&amp;ño Bloqueado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation>Baixar para o &amp;Fondo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation>Traer para &amp;Diante</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation>&amp;Baixar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation>Subi&amp;r</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation>Enviar para o Po&amp;rta-retallos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation>&amp;Atributos...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation>I&amp;maxe Visíbel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation>Act&amp;ualizar a Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation>Axustar a Moldura á Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation>Propiedades extendidas da Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation>Reso&amp;lución Baixa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation>Resolución &amp;Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation>Resolución &amp;Completa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation>É &amp;Marcador PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation>É A&amp;notación PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation>P&amp;ropriedades da Anotación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation>P&amp;ropriedades do Campo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation>&amp;Modificar a Forma...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation>&amp;Ligar o Texto ao Trazo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation>&amp;Desligar o Texto do Trazo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation>&amp;Combinar Polígonos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation>Partir &amp;Polígonos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation>Curva de &amp;Bézier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation>Moldura de &amp;Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<translation type="obsolete">C&amp;ontornos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation>&amp;Polígono</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation>Moldura de &amp;Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation>&amp;Glifo...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<source>Sample Text</source>
<translation>Texto de Mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation>&amp;Inserir...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation>Im&amp;portar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation>&amp;Eliminar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation>&amp;Copiar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation>&amp;Mover...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation>&amp;Aplicar Páxina Mestra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation>Converter a Páxina Mestra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation>Xerir as &amp;Guías...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation>Xerir as Propiedades da Páxina...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Fit in window</source>
<translation type="obsolete">A&amp;xustar á xanela</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation>&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation>&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation>&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Thumbnails</source>
<translation type="obsolete">&amp;Miniaturas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation>Mostrar as &amp;Marxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation>Mostrar as &amp;Molduras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation>Mostrar as &amp;Imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation>Mostrar a &amp;Grella</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation>Mostrar as G&amp;uías</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation>Mostrar a Grella &amp;Base</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation>Mostrar a Cadea de &amp;Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation>Mostrar os Caracteres de Control</translation>
</message>
5209,72 → 8606,72
<translation type="obsolete">Regras relativas á Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation>Aga&amp;rrarse á Grella</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation>A&amp;garrarse ás Guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation>&amp;Propiedades</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation>&amp;Porta-retallos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation>&amp;Capas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation>&amp;Xerir as Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation>&amp;Marcadores</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation>&amp;Medidas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation>&amp;Historial das Accións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1423"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation>Comprobador Pré-&amp;voo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation>&amp;Aliñar e Distribuir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation>&amp;Ferramentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation>Ferramentas P&amp;DF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>Select Item</source>
<translation>Escoller Elemento</translation>
</message>
5299,52 → 8696,52
<translation type="obsolete">Liña a &amp;Man alzada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation>Xirar Elemento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation>Achegarse ou Alonxarse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>Zoom in</source>
<translation>Achegarse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<source>Zoom out</source>
<translation>Alonxarse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation>Modificar o Contido da Moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation>Modificar Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation>Vincular as Molduras de Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation>Desvincular as Molduras de Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation>Conta&amp;gotas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation>Copiar as Propiedades do Elemento</translation>
</message>
5399,32 → 8796,32
<translation type="obsolete">&amp;Xerir as Imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation>&amp;Cortar as palabras con guións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation>Retirar os guións do final das liñas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1464"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation>&amp;Xerar un Índice</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation>&amp;Cascada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation>&amp;Mosaico</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation>&amp;Acerca do Scribus</translation>
</message>
5434,257 → 8831,278
<translation type="obsolete">&amp;Sobre as Extensións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation>Acerca do &amp;Qt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation>Su&amp;xestións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation>&amp;Manual do Scribus...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<source>Smart &amp;Hyphen</source>
<translation>&amp;Guións Finais de Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation>Guión que non quebra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation>&amp;Espazo que non quebra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation>&amp;Número de Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<source>New Line</source>
<translation>Nova Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<source>Frame Break</source>
<translation>Salto de Moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<source>Column Break</source>
<translation>Salto de Columna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<source>Copyright</source>
<translation>Copyright</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation>Marca rexistrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>Trademark</source>
<translation>Marca rexistrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<source>Bullet</source>
<translation>Imaxe para listas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>Em Dash</source>
<translation>Guión tamaño -m-</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>En Dash</source>
<translation>Guión tamaño -n-</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation>Guión Números</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation>Guión para diálogos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apostrophe</source>
<translation type="obsolete">Apóstrofe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Straight Double</source>
<translation type="obsolete">Rectas Dobres</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Single Left</source>
<translation type="obsolete">Simple Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Single Right</source>
<translation type="obsolete">Simple Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Double Left</source>
<translation type="obsolete">Dobre Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Double Right</source>
<translation type="obsolete">Dobre Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Single Reversed</source>
<translation type="obsolete">Simple Invertida</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Double Reversed</source>
<translation type="obsolete">Dobre Invertida</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Latina Simple Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Latina Simple Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Latina Dobre Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Latina Dobre Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Low Single Comma</source>
<translation type="obsolete">Vírgula Baixa Simple</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Low Double Comma</source>
<translation type="obsolete">Vírgula Baixa Dobre</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Double Turned Comma</source>
<translation type="obsolete">Aspas dobres</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>CJK Single Left</source>
<translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Esquerdas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>CJK Single Right</source>
<translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Dereitas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>CJK Double Left</source>
<translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Dobres Esquerdas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>CJK Double Right</source>
<translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Dobres Dereitas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation>Des/Activar Paletas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation>Des/Activar Guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<source>More Info...</source>
<translation>Máis información...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Copy Contents</source>
<translation type="obsolete">Copiar o Contido</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Paste Contents</source>
<translation type="obsolete">Pegar o Contido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation>Im&amp;presión Permitida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1332"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation>&amp;Voltear Horizontalmente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation>&amp;Voltear Verticalmente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation>Mostrar as Regras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation>&amp;Esquema</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<source>Solidus</source>
<translation>Sólido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation>Punto medio</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<source>En Space</source>
<translation>Espazo de tamaño n</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<source>Em Space</source>
<translation>Espazo de tamaño m</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<source>Thin Space</source>
<translation>Espazo pequeno</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<source>Thick Space</source>
<translation>Espazo ancho</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<source>Mid Space</source>
<translation>Espazo mediano</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<source>Hair Space</source>
<translation>Espazo finísimo</translation>
</message>
5709,51 → 9127,52
<translation type="obsolete">Inserir o Número da Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<source>ff</source>
<translation>ff</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1552"/>
<source>fi</source>
<translation>fi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1553"/>
<source>fl</source>
<translation>fl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1554"/>
<source>ffi</source>
<translation>ffi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1555"/>
<source>ffl</source>
<translation>ffl</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1556"/>
<source>ft</source>
<translation>ft</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1557"/>
<source>st</source>
<translation>st</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Paste Contents (Absolute)</source>
<translation type="obsolete">Pegar o Contido (Absoluto)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation>Es&amp;tilos...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation>C&amp;ontorno
5761,359 → 9180,364
efecto de tipo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation>C&amp;ontornos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1271"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1276"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation>Pegar (&amp;Absoluto)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1272"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1277"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Limpar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation>Inserir Botón Premer de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation>Inserir Campo de Texto PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1453"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation>Inserir Caixa de Verificación de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation>Inserir Menú Despregábel de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation>Inserir Caixa de Lista de PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation>Inserir Anotación de Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation>Inserir Anotación de Ligazón</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1255"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1260"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation>Salvar como &amp;EPS...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation>Mostrar Columnas da Moldura de Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
<source>&amp;Frame...</source>
<translation>&amp;Moldura...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation>Modo de Antevisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation>Mostrar Indicadores de Capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
<source>Patterns...</source>
<translation>Deseños...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<source>Send to Patterns</source>
<translation>Enviar a Deseños</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation>Ferramentas Pegañentas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation>A&amp;xustar á Altura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation>Axustar á Largura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation>Mostrar Sangrados</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation>Espazo de Largura &amp;Cero</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation>Espazo que non quebra de Largura Cero</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation>Apóstrofe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation>Rectas Dobres</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation>Simple Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation>Simple Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation>Dobre Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation>Dobre Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation>Simple Invertida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation>Dobre Invertida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation>Latina Simple Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation>Latina Simple Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation>Latina Dobre Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation>Latina Dobre Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1527"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation>Vírgula Baixa Simple</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation>Vírgula Baixa Dobre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation>Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Esquerdas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation>Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Dereitas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation>Aspas chinesas (CJK) Dobres Esquerdas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation>Aspas chinesas (CJK) Dobres Dereitas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation>&amp;400%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation>Inserir Moldura de &amp;Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation>Inserir Moldura de &amp;Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation>Inserir T&amp;áboa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation>In&amp;serir Forma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation>Inserir &amp;Polígono</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation>Inserir &amp;Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation>Inserir Curva de &amp;Bézier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation>Inserir Liña a &amp;Man Alzada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation>Sitio Web de Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation>Documentación de Scribus En Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation>Wiki de Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation>Iniciación a Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation>Mostrar Menú de Contexto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation>Xestionar I&amp;maxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation>&amp;Acerca das Extensións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation>Inserir Secuencia Unicode de Inicio de Carácter</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1252"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1257"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation>Obter Ficheiro Vectorial...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1274"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation>Seleccionar Todo Avanzado...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1278"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation>Editar Fonte...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation>Substituir Cores...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation>Regras Relativas á Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation>Inserir Moldura &amp;Renderizada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation>Comprobai se Hai Actualizacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation>Número de Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation>Axustar a imaxe á moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<source>Move/Resize value indicator</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AdjustCmsDialog</name>
6126,14 → 9550,17
<context>
<name>AdvOptions</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Advanced Options</source>
<translation type="obsolete">Opcións avanzadas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Creates PostScript Level 3</source>
<translation type="obsolete">Crea PostScript Nível 3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
<translation type="obsolete">Crea só PostScript Nível 2. Atención:
6140,6 → 9567,7
pódense crear ficheiros enormes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
<translation type="obsolete">Crea só PostScript Nível 1. Atención:
6146,42 → 9574,52
pódense crear ficheiros enormes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) na &amp;Horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
<translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) na &amp;Vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
<translation type="obsolete">Aplicar os Perfís &amp;ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>PostScript Level &amp;1</source>
<translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>PostScript Level &amp;2</source>
<translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;2</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>PostScript Level &amp;3</source>
<translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
<translation type="obsolete">Aplicar UC&amp;R</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
6196,10 → 9634,12
O UCR reduce a posibilidade dun exceso de saturación coas tintas CMY.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="obsolete">Indicar o Tamaño do Medio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This enables you to explicitely set,
the media size of the postscript file.
Not recommended unless
6213,106 → 9653,132
<context>
<name>Align</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distribute/Align</source>
<translation type="obsolete">Distribuir/Aliñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Align</source>
<translation type="obsolete">Aliñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Left Sides</source>
<translation type="obsolete">Lados Esquerdos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Middles</source>
<translation type="obsolete">Medios</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Right Sides</source>
<translation type="obsolete">Lados Direitos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Vertical</source>
<translation type="obsolete">Vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Top Sides</source>
<translation type="obsolete">Lados Superiores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Bottom Sides</source>
<translation type="obsolete">Lados Inferiores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete">mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete">in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete">p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aplicar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Between:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Entre:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>A&amp;lign</source>
<translation type="obsolete">A&amp;liñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Di&amp;splacement</source>
<translation type="obsolete">De&amp;sprazamento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distribute &amp;Evenly</source>
<translation type="obsolete">Distribuir &amp;Uniformemente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Bet&amp;ween:</source>
<translation type="obsolete">Ent&amp;re:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Do &amp;Not Change</source>
<translation type="obsolete">&amp;Non Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Al&amp;ign</source>
<translation type="obsolete">Al&amp;iñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Dis&amp;placement</source>
<translation type="obsolete">Des&amp;prazamento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distribute E&amp;venly</source>
<translation type="obsolete">Distribuir U&amp;niformemente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Do Not Change</source>
<translation type="obsolete">N&amp;on Modificar</translation>
</message>
6353,30 → 9819,37
<context>
<name>AlignDistributeBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Align and Distribute</source>
<translation type="obsolete">Aliñar e Distribuir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Align</source>
<translation type="obsolete">Aliñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation type="obsolete">Guía &amp;Seleccionada:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Relative To:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Relativa A:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>...</source>
<translation type="obsolete">...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distribute</source>
<translation type="obsolete">Distribuir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Distancia:</translation>
</message>
6429,10 → 9902,12
<translation>Selección</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
<translation type="obsolete">Aliñar os lados direitos dos obxectso ao lado esquerdo da áncora</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
<translation type="obsolete">Aliñar os lados esquerdos dos obxectos ao lado direito da áncora</translation>
</message>
6447,6 → 9922,7
<translation>Aliñar os lados direitos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
<translation type="obsolete">Aliñar as partes superiores dos obxectos á parte inferior da áncora</translation>
</message>
6466,6 → 9942,7
<translation>centrar no eixo horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
<translation type="obsolete">Aliñar as partes inferiores dos obxectos á parte superior da áncora</translation>
</message>
6485,10 → 9962,12
<translation>Distribuir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
<translation type="obsolete">Facer que as distancias horizontais entre os obxectos sexa iguais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="obsolete">Facer que as distancias horizontais entre os obxectos sexa iguais ao valor indicado</translation>
</message>
6508,10 → 9987,12
<translation>Distribuir os centros equidistantes na horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Make vertical gaps between objects equal</source>
<translation type="obsolete">Facer que as distancias verticais entre os obxectos sexan iguais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="obsolete">Facer que as distancias verticais entre os obxectos sexan iguais ao valor indicado</translation>
</message>
6546,14 → 10027,17
<translation>Nengunha Seleccionada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation type="obsolete">Algúns obxectos están bloqueadas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation type="obsolete">&amp;Desbloquealo Todo</translation>
</message>
6714,6 → 10198,7
<translation>Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Tool-Tip:</source>
<translation type="obsolete">Suxestión:</translation>
</message>
6803,6 → 10288,7
<translation>Necesario</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Don&apos;t Export Value</source>
<translation type="obsolete">Non Exportar o Valor</translation>
</message>
6977,6 → 10463,7
<translation>Opcións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Java Script</source>
<translation type="obsolete">Java Script</translation>
</message>
7301,6 → 10788,7
<translation>Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Todos (*)</translation>
</message>
7335,6 → 10823,7
<translation>JavaScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
7386,6 → 10875,7
<translation>Propiedades das Anotacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Type:</source>
<translation type="obsolete">Tipo:</translation>
</message>
7415,14 → 10905,17
<translation>Destino</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Change...</source>
<translation type="obsolete">Modificar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page:</source>
<translation type="obsolete">Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Posición X:</translation>
</message>
7432,14 → 10925,17
<translation> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Posición Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">Dacordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
7479,10 → 10975,12
<translation>Pos-&amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
7500,6 → 10998,7
<context>
<name>ApplyMasterPageDialog</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
7569,6 → 11068,7
<translation>Alt+W</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Aplicar o modelo seleccionado ás páxinas pares, impares ou a todas dentro do rango seguinte&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
7601,42 → 11101,52
<context>
<name>ApplyT</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply Template</source>
<translation type="obsolete">Aplicar un Modelo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Template:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modelo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply to &amp;Current Page</source>
<translation type="obsolete">Aplicar á Páxina &amp;Actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply from &amp;Page:</source>
<translation type="obsolete">Aplicar desde a &amp;Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>To:</source>
<translation type="obsolete">Á:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply to all &amp;even Pages</source>
<translation type="obsolete">Aplicar a todas as Páxinas p&amp;ares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
<translation type="obsolete">Aplicar a todas as Páxinas &amp;impares</translation>
</message>
7644,6 → 11154,7
<context>
<name>ArrowChooser</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
7651,25 → 11162,30
<context>
<name>AspellPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="63"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="64"/>
<source>Spell-checking support</source>
<translation>Posibilidades de corrección ortográfica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="68"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="69"/>
<source>Adds support for spell-checking via aspell. Languages can be chosen from among the installed aspell dictionaries, and spell-checking can be done on the fly, or on selected text.</source>
<translation>Engade a posibilidade de correxir a ortografía mediante aspell. Pódense escoller as linguas dos dicionarios de aspell instalados e pódese corrixir a ortografía segundo se escribe ou dun texto seleccionado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="69"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="70"/>
<source>0.1</source>
<translation>0.1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="32"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation>Corrector Ortográfico</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="95"/>
<source>Aspell Plugin Error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AspellPluginBase</name>
7804,27 → 11320,27
<context>
<name>AspellPluginImpl</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="32"/>
<source>Loaded </source>
<translation>Cargado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="32"/>
<source>default </source>
<translation>por omisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="31"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="32"/>
<source> aspell dictionary.</source>
<translation>dicionario aspell.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="58"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="79"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration.</source>
<translation>extensión aspell (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Erro na configuración de corrección de aspell.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="65"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="86"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating aspell speller.</source>
<translation>extensión aspell (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Erro ao crear o corrector aspell.</translation>
</message>
7844,30 → 11360,40
<translation type="obsolete">Correxiuse a ortografía.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="316"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="337"/>
<source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
<translation>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Imposíbel saltar todas as veces que aparece &quot;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="317"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="338"/>
<source> by adding it to the session list.</source>
<translation>engadíndoa á listaxe da sesión.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="339"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="360"/>
<source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
<translation>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Foi imposíbel engadir a palabra á listaxe persoal.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="197"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="218"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation>Rematou a corrección ortográfica</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="198"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="405"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation>Corrector Ortográfico</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="57"/>
<source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="407"/>
<source>Do you want start from the beginning of the selection with new language selected?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AutoformButtonGroup</name>
7907,7 → 11433,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
<translation>Interface de Scribus para o Escritor de Códigos de Barras Postscript Puro</translation>
<translation type="obsolete">Interface de Scribus para o Escritor de Códigos de Barras Postscript Puro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
7914,6 → 11440,11
<source>&amp;Barcode...</source>
<translation>Código de &amp;barras...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>BarcodeGenerator</name>
7953,6 → 11484,7
<translation>2 díxitos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>9 or 10 digits separated appropriately with dashes</source>
<translation type="obsolete">9 ou 10 díxitos separados adecuadamente por guións</translation>
</message>
8135,6 → 11667,7
<translation>Antevisión do resultado. Mostra a 72dpi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Make check digit visible in text</source>
<translation type="obsolete">Facer que o código de control se vexa no texto</translation>
</message>
8192,6 → 11725,7
<translation>Porta-retallos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Porta-retallos (*.scs);;Todos (*)</translation>
</message>
8216,10 → 11750,12
<translation>Mudar o Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">O nome &quot;%1&quot; non é único.
8226,46 → 11762,57
Escolla outro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Load...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Carregar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gardar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation type="obsolete">Gardar &amp;Como...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Small</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pequena</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Medium</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mediana</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Large</source>
<translation type="obsolete">&amp;Grande</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;File</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Preview</source>
<translation type="obsolete">&amp;Vista Previa</translation>
</message>
8524,6 → 12071,7
<context>
<name>CMSPrefs</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color Management Settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración da Xestión das Cores</translation>
</message>
8558,10 → 12106,12
<translation>Colorimétrico absoluto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Default color profile for imported images</source>
<translation type="obsolete">Perfil de cores por omisión para as imaxes importadas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Default color profile for solid colors on the page</source>
<translation type="obsolete">Perfil de cores por omisión para as cores sólidas na páxina</translation>
</message>
8587,6 → 12137,7
Recoméndase que a permita se ten fotos no seu documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Exhibición por omisión para o seu monitor. De non ter unha boa razón para mudala,
8593,6 → 12144,7
limítese a escoller Colorimétrica Relativa ou Perceptual.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Exhibición por omisión para a súa impresora. De non ter unha boa razón para mudala,
8618,10 → 12170,12
<translation type="obsolete">&amp;Activar a Xestión das Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Pictures:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Imaxes:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Solid Colors:</source>
<translation type="obsolete">Cores &amp;Sólidas:</translation>
</message>
8636,10 → 12190,12
<translation type="obsolete">Im&amp;resora:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>M&amp;onitor:</source>
<translation type="obsolete">M&amp;onitor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Pr&amp;inter:</source>
<translation type="obsolete">Impres&amp;ora:</translation>
</message>
8659,10 → 12215,12
<translation type="obsolete">Usar a Compensación de Punto &amp;Negro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
8925,17 → 12483,17
<translation>Mudar a Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="910"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="906"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="915"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="911"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="768"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="764"/>
<source>Web Safe RGB</source>
<translation>RGB preparada para a Web</translation>
</message>
8950,64 → 12508,67
<translation>Vella</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="709"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="705"/>
<source>C:</source>
<translation>Cián[C]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="710"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="706"/>
<source>M:</source>
<translation>Max.[M]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="711"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="707"/>
<source>Y:</source>
<translation>Ama.[Y]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="345"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="347"/>
<source>K:</source>
<translation>Neg.[K]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="442"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="444"/>
<source>Dynamic Color Bars</source>
<translation>Barras de Cores Dinámicas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="440"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="442"/>
<source>Static Color Bars</source>
<translation>Barras de Cores Estáticas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="753"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="749"/>
<source>R:</source>
<translation>Vm:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="754"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="750"/>
<source>G:</source>
<translation>Vd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="755"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="751"/>
<source>B:</source>
<translation>Az:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="708"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="704"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name of the Color is not unique</source>
<translation type="obsolete">O nome da Cor non é único</translation>
</message>
9027,18 → 12588,22
<translation>&amp;Modelo de Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
<translation type="obsolete">Non pode crear unha cor chamada &quot;%1&quot;.
9055,7 → 12620,7
<translation type="obsolete">É Cor do Rexistro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="1002"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation>Non pode crear unha cor que se chame &quot;%1&quot;.
9062,6 → 12627,7
É un nome reservado para a cor transparente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name of the color is not unique</source>
<translation type="obsolete">O nome da cor non é único</translation>
</message>
9071,11 → 12637,12
<translation type="obsolete">Se escolle isto poderá imprimir isto en todos os tinteiros. As cores do rexistro empréganse para marcas de impresión como marcas de recorte, marcas de rexistro, etc. Nada disto se emprega normalmente no deseño mesmo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation type="obsolete">Se se activa a xestión de cores, aparecerá un triángulo indicador de aviso de que a cor pode estar fora da gama de cores do perfil da impresiora actual seleccionado. Isto significa que a cor pode non imprimirse exactamente tal e como se ve na pantalla. Atopará máis explicacións acerca de avisos sobre a gama na axuda en liña en Xestión da Cor.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="1015"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="1011"/>
<source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
<translation>Xa existe este nome de cor,
9082,17 → 12649,17
escolla outro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="388"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="390"/>
<source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
<translation>Se escolle isto fará que esta cor sexa unha mancha de cor, creando así outra mancha ao crear tinteiros ou separacións. Isto emprégase sobre todo cando é preciso que un logo ou outra cor sexa unha representación exacta ou cando non se pode reproducir con cores CMYK. As tintas metálicas e fluorescentes on bos exemplos do que non se pode replicar doadamente con tintas CMYK.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="789"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="785"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation>Se se activa a xestión de cores, aparecerá un triángulo indicador de aviso de que a cor pode estar fóra da gama de cores do perfil da impresora actual seleccionado. Isto significa que a cor pode non imprimirse exactamente tal e como se ve na pantalla. Atopará máis explicacións acerca de avisos sobre a gama na axuda en liña en Xestión da Cor.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="999"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="995"/>
<source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
<translation>Non pode crear unha cor sen nome
9135,22 → 12702,27
<context>
<name>CStylePBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Form1</source>
<translation type="obsolete">Formulario1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Based On:</source>
<translation type="obsolete">Baseado En:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Basic Formatting</source>
<translation type="obsolete">Formato Básico</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Advanced Formatting</source>
<translation type="obsolete">Formato Avanzado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Colors</source>
<translation type="obsolete">Cores</translation>
</message>
9158,22 → 12730,27
<context>
<name>CWDialog</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Normal Vision</source>
<translation type="obsolete">Visión Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Protanopia (Red)</source>
<translation type="obsolete">Protanopia (Vermello)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<translation type="obsolete">Deuteranopia (Verde)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<translation type="obsolete">Tritanopia (Azul)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation type="obsolete">Cegueira Total para a Cor</translation>
</message>
9411,165 → 12988,249
<context>
<name>CWDialogBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation type="obsolete">Roda de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
<translation type="obsolete">Clique na roda para obte a cor básica. Este modelo de cor depende da pestana escollida.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C:</source>
<translation type="obsolete">Cián[C]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>M:</source>
<translation type="obsolete">Max.[M]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Y:</source>
<translation type="obsolete">Ama.[Y]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>K:</source>
<translation type="obsolete">Neg.[K]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>RGB:</source>
<translation type="obsolete">RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>RGB</source>
<translation type="obsolete">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>R:</source>
<translation type="obsolete">Vm:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>G:</source>
<translation type="obsolete">Vd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>B:</source>
<translation type="obsolete">Az:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>CMYK:</source>
<translation type="obsolete">CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Document</source>
<translation type="obsolete">Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Escolla un dos métodos para crear un esquema de cores. Consulte a documentación para máis información.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="obsolete">Ángulo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Diferenza entre o valor seleccionado e os contados. Consulte a documentación para máis información.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Preview:</source>
<translation type="obsolete">Antevisión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Vision Defect Type:</source>
<translation type="obsolete">Tipo de Defecto da Visión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Sample color scheme.</source>
<translation type="obsolete">Esquema de cores de mostra.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Colors of your chosen color scheme.</source>
<translation type="obsolete">Cores do esquema de cores escollido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Merge</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mesclar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+M</source>
<translation type="obsolete">Alt+M</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation type="obsolete">Xuntar as cores creadas coas cores do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Replace</source>
<translation type="obsolete">&amp;Substituir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+R</source>
<translation type="obsolete">Alt+R</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="obsolete">Substituir as cores creadas nas cores do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="obsolete">Deixar sen tocar as cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="obsolete">Simular aquí deficiencias de visión frecuentes. Escolla o tipo de deficiencia.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color Scheme Method</source>
<translation type="obsolete">Método de Esquema de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> %</source>
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>HSV:</source>
<translation type="obsolete">HSV:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>HSV</source>
<translation type="obsolete">HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>H:</source>
<translation type="obsolete">H:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>S:</source>
<translation type="obsolete">S:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>V:</source>
<translation type="obsolete">V:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Result Colors</source>
<translation type="obsolete">Cores Resultantes</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Canvas</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2251"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2242"/>
<source>X: %1</source>
<translation type="unfinished">X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2244"/>
<source>Y: %1</source>
<translation type="unfinished">Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2259"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2261"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CanvasMode_Normal</name>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1822"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Todos os Formatos Coñecidos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1852"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ChTable</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>You can see a thumbnail if you press
and hold down the right mouse button
 
9582,6 → 13243,7
e a tecla Eliminar elimina o último que se inseriu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="obsolete">Pode ver unha miniatura se preme e mantén o botón dereito do rato. A tecla Inserir insire un Glifo na Selección de embaixo e a tecla Eliminar elimina o último que se inseriu</translation>
</message>
9589,6 → 13251,7
<context>
<name>CharSelect</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Select Character:</source>
<translation type="obsolete">Escoller Carácter:</translation>
</message>
9595,24 → 13258,25
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="100"/>
<source>Font:</source>
<translation>Fonte:</translation>
<translation type="obsolete">Fonte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="123"/>
<source>Character Class:</source>
<translation>Clase de Carácter:</translation>
<translation type="obsolete">Clase de Carácter:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="203"/>
<source>&amp;Insert</source>
<translation>&amp;Inserir</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Inserir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="213"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation>&amp;Limpar</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Limpar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
9619,14 → 13283,15
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="200"/>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation>Inserir os caracteres no texto na posición do cursor</translation>
<translation type="obsolete">Inserir os caracteres no texto na posición do cursor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="210"/>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation>Eliminar a(s) selección(s) actual/is.</translation>
<translation type="obsolete">Eliminar a(s) selección(s) actual/is.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Close this dialog and return to text editing.</source>
<translation type="obsolete">Fechar este diálogo e voltar á edición de texto.</translation>
</message>
9633,152 → 13298,155
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="250"/>
<source>Full Character Set</source>
<translation>Conxunto de Caracteres Completo</translation>
<translation type="obsolete">Conxunto de Caracteres Completo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="255"/>
<source>Basic Latin</source>
<translation>Latín Básico</translation>
<translation type="obsolete">Latín Básico</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="261"/>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation>Latín-1 Suplementario</translation>
<translation type="obsolete">Latín-1 Suplementario</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="267"/>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation>Latín Extendido-A</translation>
<translation type="obsolete">Latín Extendido-A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="273"/>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation>Latín Extendido-B</translation>
<translation type="obsolete">Latín Extendido-B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="279"/>
<source>General Punctuation</source>
<translation>Puntuación Xeral</translation>
<translation type="obsolete">Puntuación Xeral</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="285"/>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation>Superíndices e Subíndices</translation>
<translation type="obsolete">Superíndices e Subíndices</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="291"/>
<source>Currency Symbols</source>
<translation>Símbolos de Moeda</translation>
<translation type="obsolete">Símbolos de Moeda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="297"/>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation>Símbolos parecidos a Letras</translation>
<translation type="obsolete">Símbolos parecidos a Letras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="303"/>
<source>Number Forms</source>
<translation>Formas de Números</translation>
<translation type="obsolete">Formas de Números</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="309"/>
<source>Arrows</source>
<translation>Frechas</translation>
<translation type="obsolete">Frechas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="315"/>
<source>Mathematical Operators</source>
<translation>Operadores matemáticos</translation>
<translation type="obsolete">Operadores matemáticos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="321"/>
<source>Box Drawing</source>
<translation>Deseño de Caixas</translation>
<translation type="obsolete">Deseño de Caixas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="327"/>
<source>Block Elements</source>
<translation>Elementos de Bloco</translation>
<translation type="obsolete">Elementos de Bloco</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="333"/>
<source>Geometric Shapes</source>
<translation>Formas Xeométricas</translation>
<translation type="obsolete">Formas Xeométricas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="339"/>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation>Símbolos Diversos</translation>
<translation type="obsolete">Símbolos Diversos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="345"/>
<source>Dingbats</source>
<translation>Debuxiños</translation>
<translation type="obsolete">Debuxiños</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="351"/>
<source>Small Form Variants</source>
<translation>Variantes Pequenas de Formas</translation>
<translation type="obsolete">Variantes Pequenas de Formas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="357"/>
<source>Ligatures</source>
<translation>Ligaturas</translation>
<translation type="obsolete">Ligaturas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="363"/>
<source>Specials</source>
<translation>Especiais</translation>
<translation type="obsolete">Especiais</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="369"/>
<source>Greek</source>
<translation>Grego</translation>
<translation type="obsolete">Grego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="375"/>
<source>Greek Extended</source>
<translation>Grego Extendido</translation>
<translation type="obsolete">Grego Extendido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="381"/>
<source>Cyrillic</source>
<translation>Cirílico</translation>
<translation type="obsolete">Cirílico</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="387"/>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation>Cirílico Suplementario</translation>
<translation type="obsolete">Cirílico Suplementario</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="393"/>
<source>Arabic</source>
<translation>Árabe</translation>
<translation type="obsolete">Árabe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="399"/>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation>Árabe Extendido A</translation>
<translation type="obsolete">Árabe Extendido A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="405"/>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation>Árabe Extendido B</translation>
<translation type="obsolete">Árabe Extendido B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="411"/>
<source>Hebrew</source>
<translation>Hebreu</translation>
<translation type="obsolete">Hebreu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Insert Code:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Inserir Código:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Close this dialog and return to text editing</source>
<translation type="obsolete">Fechar este diálogo e voltar á edición de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
<translation type="obsolete">Introduza un valor unicode de catro díxitos aquí directamente</translation>
</message>
9788,7 → 13456,7
<translation type="obsolete">Pode ver unha miniatura se preme e mantén o botón dereito do rato. A tecla Inserir insire un Glifo na Selección de embaixo e a tecla Eliminar elimina o último que se inseriu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="38"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="31"/>
<source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
<translation>Paleta de Caracteres de Scribus (*.ucp);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
9795,12 → 13463,12
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="88"/>
<source>Enhanced Palette</source>
<translation>Paleta Mellorada</translation>
<translation type="obsolete">Paleta Mellorada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="19"/>
<source>Quick Palette</source>
<translation>Paleta Rápida</translation>
<translation type="obsolete">Paleta Rápida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../charselect.ui" line="49"/>
9808,17 → 13476,17
<translation type="obsolete">Agochar Mellorada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="584"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="226"/>
<source>Choose a filename to open</source>
<translation>Escolla un nome de ficheiro para abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="648"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="297"/>
<source>Error</source>
<translation>Erro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="611"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="256"/>
<source>Error reading file %1 - file is corrupted propably.</source>
<translation>Erro ao ler o ficheiro %1 - probabelmente o ficheiro está corrompido.</translation>
</message>
9828,7 → 13496,7
<translation type="obsolete">Escolle un nome de ficheiro para gardar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="649"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="298"/>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation>Non se puido escribir o ficheiro %1</translation>
</message>
9853,22 → 13521,22
<translation type="obsolete">&amp;Procurar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="657"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="306"/>
<source>Empty the Palette?</source>
<translation>Baleirar a Paleta?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="658"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="307"/>
<source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation>Eliminará todos os caracteres desta paleta. Seguro?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="30"/>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="24"/>
<source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
<translation>Agochar/Mostrar a Paleta Mellorada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="625"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="272"/>
<source>Save Quick Character Palette</source>
<translation>Gardar a paleta rápida de caracteres</translation>
</message>
9876,11 → 13544,211
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="152"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation>Pódese ver unha miniatura premendo e mantendo premido o botón dereito do rato.
<translation type="obsolete">Pódese ver unha miniatura premendo e mantendo premido o botón dereito do rato.
A tecla Inserir coloca un glifo na Selección de embaixo e a tecla Suprimir elimina o último que se inseriu</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharSelectEnhanced</name>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="205"/>
<source>Full Character Set</source>
<translation type="unfinished">Conxunto de Caracteres Completo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="210"/>
<source>Basic Latin</source>
<translation type="unfinished">Latín Básico</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="216"/>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation type="unfinished">Latín-1 Suplementario</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="222"/>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation type="unfinished">Latín Extendido-A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="228"/>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation type="unfinished">Latín Extendido-B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="234"/>
<source>General Punctuation</source>
<translation type="unfinished">Puntuación Xeral</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="240"/>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation type="unfinished">Superíndices e Subíndices</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="246"/>
<source>Currency Symbols</source>
<translation type="unfinished">Símbolos de Moeda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="252"/>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation type="unfinished">Símbolos parecidos a Letras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="258"/>
<source>Number Forms</source>
<translation type="unfinished">Formas de Números</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="264"/>
<source>Arrows</source>
<translation type="unfinished">Frechas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="270"/>
<source>Mathematical Operators</source>
<translation type="unfinished">Operadores matemáticos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="276"/>
<source>Box Drawing</source>
<translation type="unfinished">Deseño de Caixas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="282"/>
<source>Block Elements</source>
<translation type="unfinished">Elementos de Bloco</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="288"/>
<source>Geometric Shapes</source>
<translation type="unfinished">Formas Xeométricas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="294"/>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation type="unfinished">Símbolos Diversos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="300"/>
<source>Dingbats</source>
<translation type="unfinished">Debuxiños</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="306"/>
<source>Small Form Variants</source>
<translation type="unfinished">Variantes Pequenas de Formas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="312"/>
<source>Ligatures</source>
<translation type="unfinished">Ligaturas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="318"/>
<source>Specials</source>
<translation type="unfinished">Especiais</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="324"/>
<source>Greek</source>
<translation type="unfinished">Grego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="330"/>
<source>Greek Extended</source>
<translation type="unfinished">Grego Extendido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="336"/>
<source>Cyrillic</source>
<translation type="unfinished">Cirílico</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="342"/>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation type="unfinished">Cirílico Suplementario</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="348"/>
<source>Arabic</source>
<translation type="unfinished">Árabe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="354"/>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation type="unfinished">Árabe Extendido A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="360"/>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation type="unfinished">Árabe Extendido B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="366"/>
<source>Hebrew</source>
<translation type="unfinished">Hebreu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="13"/>
<source>Enhanced Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="19"/>
<source>&amp;Font:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Fonte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="45"/>
<source>C&amp;haracter Class:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="77"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="unfinished">Pódese ver unha miniatura premendo e mantendo premido o botón dereito do rato.
A tecla Inserir coloca un glifo na Selección de embaixo e a tecla Suprimir elimina o último que se inseriu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="96"/>
<source>Insert &amp;Code:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="106"/>
<source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
<translation type="unfinished">Introduza un valor unicode de catro díxitos aquí directamente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="131"/>
<source>Glyphs to Insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="171"/>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation type="unfinished">Inserir os caracteres no texto na posición do cursor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="174"/>
<source>&amp;Insert</source>
<translation type="unfinished">&amp;Inserir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="181"/>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation type="unfinished">Eliminar a(s) selección(s) actual/is.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="184"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished">&amp;Limpar</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharStyleComboBox</name>
<message>
<location filename="../../scribus/spalette.cpp" line="118"/>
9891,6 → 13759,7
<context>
<name>CharTable</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete</source>
<translation type="obsolete">Eliminar</translation>
</message>
9926,6 → 13795,7
<translation>Falta a Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
<translation type="obsolete">A imaxe ten un Valor de DPI menor de %1 DPI</translation>
</message>
10063,18 → 13933,22
<context>
<name>ChooseStyles</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Choose Styles</source>
<translation type="obsolete">Escolla Estilos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Available Styles</source>
<translation type="obsolete">Estilos Disponíbeis</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
10092,6 → 13966,7
<translation>Recollendo...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
10218,24 → 14093,27
<translation>Escolla un Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Open</source>
<translation type="obsolete">Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.scd);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="362"/>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="353"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation>Copiar de %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="373"/>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="364"/>
<source>New Color</source>
<translation>Cor Nova</translation>
</message>
10250,7 → 14128,7
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Outros Ficheiros (*.eps *.epsi *.ps *.ai);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="330"/>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="321"/>
<source>Information</source>
<translation>Información</translation>
</message>
10260,7 → 14138,7
<translation type="obsolete">Importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="330"/>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="321"/>
<source>The file %1 does not contain colors which can be imported.
If the file was a PostScript-based, try to import it with File -&amp;gt; Import.
Not all files have DSC conformant comments where the color descriptions are located.
10278,12 → 14156,12
<translation>Se se activa a xestión da cor, aparecerá un triángulo indicador de aviso de que a cor pode estar fóra da gama de cores do perfil da impresora actual seleccionado. Isto significa que a cor pode non imprimirse exactamente tal e como se ve na pantalla. As manchas de cor indícanse cun círculo vermello. Atopará máis explicacións acerca de avisos sobre a gama na axuda en liña en Xestión da Cor. As cores de rexistro terán unha marca de rexistro acarón da cor. Use Rexistro só para marcas de impresión e marcas de corte.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="320"/>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="311"/>
<source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
<translation>Todos os Formatos Coñecidos (%1);;Documentos (%2);;Outros Ficheiros (%3);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="321"/>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="312"/>
<source>Import Colors</source>
<translation>Importar Cores</translation>
</message>
10394,194 → 14272,242
<context>
<name>ColorWheelDialog</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Normal Vision</source>
<translation type="obsolete">Visión Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Protanopia (red)</source>
<translation type="obsolete">Protanopia (vermello)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Deuteranopia (green)</source>
<translation type="obsolete">Deuteranopia (verde)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Tritanopia (blue)</source>
<translation type="obsolete">Tritanopia (azul)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation type="obsolete">Cegueira Total para a Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Vision Defect:</source>
<translation type="obsolete">Defecto de Visión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation type="obsolete">Roda de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color</source>
<translation type="obsolete">Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C</source>
<translation type="obsolete">C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>M</source>
<translation type="obsolete">M</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Y</source>
<translation type="obsolete">Y</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>K</source>
<translation type="obsolete">K</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Select Method:</source>
<translation type="obsolete">Método de Selección:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Angle (0 - 90 degrees):</source>
<translation type="obsolete">Ángulo (0 - 90 graos):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Merge Colors</source>
<translation type="obsolete">&amp;Xuntar Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Replace Colors</source>
<translation type="obsolete">Substitui&amp;r Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation type="obsolete">xuntar as cores creadas nas cores do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="obsolete">Substituir as cores creadas nas cores do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="obsolete">Deixar sen tocar as cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Merging colors</source>
<translation type="obsolete">A mesclar as cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Error: </source>
<translation type="obsolete">Erro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation type="obsolete">Estáse a abrir o xestor de cores.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color Merging</source>
<translation type="obsolete">Mescla de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Cr&amp;eate color...</source>
<translation type="obsolete">Cr&amp;ear cor...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Import existing color...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importar cor existente...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Merge colors</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mesclar cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Replace colors</source>
<translation type="obsolete">Substitui&amp;r cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>E&amp;xit</source>
<translation type="obsolete">Sa&amp;ir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C&amp;olor</source>
<translation type="obsolete">C&amp;or</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Saturation:</source>
<translation type="obsolete">Saturación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Value:</source>
<translation type="obsolete">Valor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Diferenza entre o valor seleccionado e o contados. Consulte a documentación para máis información.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Saturation component in HSV mode</source>
<translation type="obsolete">Comonente de saturación en modo HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Value component in HSV mode</source>
<translation type="obsolete">Componente de valor en modo HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode.</source>
<translation type="obsolete">Faga clic na roda para obter a cor base. É ton no modo HSV.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Sample color scheme</source>
<translation type="obsolete">Esquema de cor de mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Escolla un dos métodos para crear un esquema de cores. Consulte a documentación para máis información.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Colors of your chosen color scheme</source>
<translation type="obsolete">Cores do esquema de cores escollido</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="obsolete">Simular aquí deficiencias de visión frecuentes. Escolla o tipo de deficiencia.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>New Color</source>
<translation type="obsolete">Cor Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation type="obsolete">Foi imposíbel atopar a cor solicitada. Posibelmente escolleu negro, gris ou branco. Non hai maneira de procesar esta cor.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C&amp;olor Components...</source>
<translation type="obsolete">Componentes da C&amp;or...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Protanopia (Red)</source>
<translation type="obsolete">Protanopia (Vermello)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<translation type="obsolete">Deuteranopia (Verde)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<translation type="obsolete">Tritanopia (Azul)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation type="obsolete">Xa existe a cor %1!</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation type="obsolete">Adicionouse a cor %1.</translation>
</message>
10671,22 → 14597,27
<translation>Catro caras</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Left Page</source>
<translation type="obsolete">Páxina Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Middle</source>
<translation type="obsolete">Medio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Middle Left</source>
<translation type="obsolete">Medio Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Middle Right</source>
<translation type="obsolete">Medio Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Right Page</source>
<translation type="obsolete">Páxina Dereita</translation>
</message>
10806,6 → 14737,7
<translation>&amp;Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
10955,6 → 14887,7
<translation>Puntuación Colgante á Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Both sides</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="obsolete">Ambos os dous lados</translation>
10965,6 → 14898,7
<translation>Palabra Mínima para Tracking</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Norm. Word Tracking</source>
<translation type="obsolete">Palabra Normal para Tracking</translation>
</message>
11139,20 → 15073,25
<context>
<name>ContextMenu</name>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="202"/>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="210"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Configuración da Antevisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="413"/>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="421"/>
<source>Paste File...</source>
<translation>Apegar Ficheiro...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="454"/>
<source>Delete Page</source>
<translation>Eliminar Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="182"/>
<source>Paste Image from Clipboard</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CopyPageToMasterPageBase</name>
11183,90 → 15122,92
<context>
<name>Cpalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1018"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1020"/>
<source>Normal</source>
<translation>Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1008"/>
<source>Horizontal Gradient</source>
<translation>Gradiente Horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1007"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1009"/>
<source>Vertical Gradient</source>
<translation>Gradiente Vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1008"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1010"/>
<source>Diagonal Gradient</source>
<translation>Gradiente Diagonal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1009"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1011"/>
<source>Cross Diagonal Gradient</source>
<translation>Gradiente Diagonal inverso</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1010"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1012"/>
<source>Radial Gradient</source>
<translation>Gradiente Radial</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1000"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1002"/>
<source>Opacity:</source>
<translation>Opacidade:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="983"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="985"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="999"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1001"/>
<source>Shade:</source>
<translation>Saturación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1036"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1038"/>
<source>Edit Line Color Properties</source>
<translation>Mudar as Propridades de Cor da Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1037"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1039"/>
<source>Edit Fill Color Properties</source>
<translation>Mudar as Propiedades da Cor do Enchido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1038"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1040"/>
<source>Saturation of color</source>
<translation>Saturación da cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1039"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1041"/>
<source>Normal or gradient fill method</source>
<translation>Método de enchido normal ou gradiente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1040"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1042"/>
<source>Set the transparency for the color selected</source>
<translation>Indicar a transparencia da cor seleccionada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color of selected object</source>
<translation type="obsolete">Cor do obxecto seleccionado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1013"/>
<source>Free linear Gradient</source>
<translation>Gradiente lineal libre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1012"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1014"/>
<source>Free radial Gradient</source>
<translation>Gradiente radial libre</translation>
</message>
11281,7 → 15222,7
<translation type="obsolete">Y1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="982"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="984"/>
<source> pt</source>
<translation> pt</translation>
</message>
11296,168 → 15237,172
<translation type="obsolete">Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete">pl</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1001"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1003"/>
<source>Move Vector</source>
<translation>Mover Vector</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1041"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1043"/>
<source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
<translation>Mover o inicio do vector de gradiente calcando no botón esquerdo do rato e mover o final do vector de gradiante calcando no botón direito do rato</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1015"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1017"/>
<source>Transparency Settings</source>
<translation>Configuración da Transparencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1016"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1018"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation>Modo de Mescla:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1019"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1021"/>
<source>Darken</source>
<translation>Escurecer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1020"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1022"/>
<source>Lighten</source>
<translation>Aclarar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1023"/>
<source>Multiply</source>
<translation>Multiplicar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1022"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1024"/>
<source>Screen</source>
<translation>Pantalla</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1023"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1025"/>
<source>Overlay</source>
<translation>Transparencia superposta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1024"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1026"/>
<source>Hard Light</source>
<translation>Luz Dura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1025"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1027"/>
<source>Soft Light</source>
<translation>Luz Branda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1026"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1028"/>
<source>Difference</source>
<translation>Diferenza</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Exlusion</source>
<translation type="obsolete">Exlusión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1028"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1030"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation>Esborrar a Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1029"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1031"/>
<source>Color Burn</source>
<translation>Queimar a Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1030"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1032"/>
<source>Hue</source>
<translation>Ton</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1031"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1033"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Saturación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1032"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1034"/>
<source>Color</source>
<translation>Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1033"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1035"/>
<source>Luminosity</source>
<translation>Luminosidade</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="986"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="988"/>
<source>Offsets</source>
<translation>Separacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="987"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="989"/>
<source>X:</source>
<translation>X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="989"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="991"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="991"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="993"/>
<source>Scaling</source>
<translation>Escala</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="996"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="998"/>
<source>Rotation</source>
<translation>Rotación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="997"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="999"/>
<source>Angle</source>
<translation>Ángulo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1013"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1015"/>
<source>Pattern</source>
<translation>Deseño</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1027"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1029"/>
<source>Exclusion</source>
<translation>Exclusión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="992"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="994"/>
<source>X-Scale:</source>
<translation>Escala-X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="994"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="996"/>
<source>Y-Scale:</source>
<translation>Escala-Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1034"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1036"/>
<source>Display only used Colors</source>
<translation>Mostrar só as Cores usadas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1042"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1044"/>
<source>Display all colors from the document color list, or only the already used colors</source>
<translation>Mostrar todas as cores da listaxe de cores do documento ou só as cores xa utilizadas</translation>
</message>
11608,114 → 15553,142
<context>
<name>CreateRangeBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Create Range</source>
<translation type="obsolete">Crear Rango</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Number of Pages in Document:</source>
<translation type="obsolete">Número de Páxinas do Documento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Doc Page Range</source>
<translation type="obsolete">Rango de Páxinas do Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Basic Range Selection</source>
<translation type="obsolete">Selección Básica de Rango</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Add a Range of Pages</source>
<translation type="obsolete">Engadir un Rango de Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Consecutive Pages</source>
<translation type="obsolete">Páxinas Consecutivas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>From:</source>
<translation type="obsolete">Desde:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>To:</source>
<translation type="obsolete">Até:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Comma Separated List</source>
<translation type="obsolete">Lista Separada por Vírgulas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Even Pages</source>
<translation type="obsolete">Páxinas Pares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Odd Pages</source>
<translation type="obsolete">Páxinas Impares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Add To Range</source>
<translation type="obsolete">Eng&amp;adir ao Rango</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Range of Pages</source>
<translation type="obsolete">Rango de Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Move &amp;Up</source>
<translation type="obsolete">S&amp;ubir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+U</source>
<translation type="obsolete">Alt+U</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Move &amp;Down</source>
<translation type="obsolete">Bai&amp;xar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation type="obsolete">El&amp;iminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Advanced Reordering</source>
<translation type="obsolete">Reordenación Avanzada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page Group Size:</source>
<translation type="obsolete">Tamaño do Grupo de Páxinas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Sample Page Order:</source>
<translation type="obsolete">Orde de Páxina de Exemplo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page Order</source>
<translation type="obsolete">Orde das Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="obsolete">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
11758,6 → 15731,7
<translation>Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengún</translation>
</message>
11813,10 → 15787,12
<translation>Reflectir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Si</translation>
</message>
11851,6 → 15827,7
<translation>Páxinas por Folla</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This panel displays various CUPS options when printing.
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
11863,10 → 15840,12
A ausencia de soporte para unha libraría indícase cun *</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
11934,6 → 15913,7
<translation>Codificación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
<translation type="obsolete">Móvese para o seu Directorio de Documentos.
11988,70 → 15968,87
<context>
<name>CwSetColor</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Set Color Components</source>
<translation type="obsolete">Indicar os Componentes da Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>RGB</source>
<translation type="obsolete">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>HSV</source>
<translation type="obsolete">HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>H:</source>
<translation type="obsolete">H:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>S:</source>
<translation type="obsolete">S:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>V:</source>
<translation type="obsolete">V:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>R:</source>
<translation type="obsolete">Vm:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>G:</source>
<translation type="obsolete">Vd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>B:</source>
<translation type="obsolete">Az:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C:</source>
<translation type="obsolete">Cián[C]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>M:</source>
<translation type="obsolete">Max.[M]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Y:</source>
<translation type="obsolete">Amar.[Y]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>K:</source>
<translation type="obsolete">Neg.[K]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Set &amp;RGB</source>
<translation type="obsolete">Seleccionar &amp;RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Set C&amp;MYK</source>
<translation type="obsolete">Seleccionar C&amp;MYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Set &amp;HSV</source>
<translation type="obsolete">Seleccionar &amp;HSV</translation>
</message>
12085,34 → 16082,42
<translation>Eliminar esta Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>?</source>
<translation type="obsolete">?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Replace it with:</source>
<translation type="obsolete">Substituir por:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">Dacordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete color:</source>
<translation type="obsolete">Eliminar a Cor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
12135,6 → 16140,7
<translation>Eliminar Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete from:</source>
<translation type="obsolete">Eliminar desde:</translation>
</message>
12144,10 → 16150,12
<translation>até:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
12160,18 → 16168,22
<context>
<name>DelStyle</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete Style</source>
<translation type="obsolete">Eliminar o Estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete Style:</source>
<translation type="obsolete">Eliminar o Estilo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Replace With:</source>
<translation type="obsolete">Substituir Por:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>No Style</source>
<translation type="obsolete">Sen Estilo</translation>
</message>
12179,22 → 16191,27
<context>
<name>DmF</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Missing Font</source>
<translation type="obsolete">Falta esta Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The Font %1 is not installed.</source>
<translation type="obsolete">A Fonte %1 non está instalada.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Use</source>
<translation type="obsolete">Usar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>instead</source>
<translation type="obsolete">no seu lugar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
12202,12 → 16219,12
<context>
<name>DocIm</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="171"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="160"/>
<source>Importing failed</source>
<translation>Fallou a importación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/docim/docim.cpp" line="161"/>
<source>Importing Word document failed
%1</source>
<translation> Fallou a importación do documento de Word
12297,6 → 16314,7
<translation>Direito&amp;s:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Document</source>
<translation type="obsolete">Docu&amp;mento</translation>
</message>
12306,6 → 16324,7
<translation>Máis &amp;Información</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation type="obsolete">A persoa ou organización responsábel en primeira instáncia de crear o contido do documento.
12312,6 → 16331,7
Este campo pódese incorporar ao documento de Scribus como referencia, así como nos meta-datos dun PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>A name given to the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation type="obsolete">Nome que se lle dá ao documento.
12318,6 → 16338,7
Este campo pódese incorporar ao documento de Scribus como referencia, así como nos meta-datos dun PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>An account of the content of the document.
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
<translation type="obsolete">Relación do contido do documento.
12324,6 → 16345,7
Este campo prevese para unha descrición ou resumo breves do documento. Incorpórase ao PDF á hora de exportalo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The topic of the content of the document.
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
<translation type="obsolete">O tema do contido do documento
12350,6 → 16372,7
<translation>A natureza ou xénero do contido do documento, como por exemplo categorías, funcións, xéneros, etc</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
<translation type="obsolete">A manifestación física ou dixital do documento. Paga a pena anotar o tipo e dimensións.
12366,6 → 16389,7
<translation>Unha referencia a un documento do que deriva o documento acutal, como por exemplo o ISBN ou o URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
<translation type="obsolete">O idioma no que está escrito o documento, normalmente un código de idioma ISO-639,
12387,10 → 16411,12
<translation>Información sobre os direitos que se posúen sobre o documento, como o copyright, patente ou marca rexistrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
12541,46 → 16567,57
<context>
<name>DocSectionsBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Document Sections</source>
<translation type="obsolete">Seccións do Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>From</source>
<translation type="obsolete">Deste</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>To</source>
<translation type="obsolete">Até</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Style</source>
<translation type="obsolete">Estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Start</source>
<translation type="obsolete">Inicio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Shown</source>
<translation type="obsolete">Mostrados</translation>
</message>
12588,6 → 16625,7
<context>
<name>DocumentItemAttributes</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengún</translation>
</message>
12740,66 → 16778,82
<context>
<name>DocumentItemAttributesBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation type="obsolete">Atributos do Elemento do Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Type</source>
<translation type="obsolete">Tipo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Value</source>
<translation type="obsolete">Valor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Parameter</source>
<translation type="obsolete">Parámetro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Relationship</source>
<translation type="obsolete">Relación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Relationship To</source>
<translation type="obsolete">Relación Con</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Auto Add To</source>
<translation type="obsolete">Adicionar Automaticamente A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="obsolete">&amp;Copiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="obsolete">&amp;Limpar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+L</translation>
</message>
12807,7 → 16861,7
<context>
<name>EPSPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="474"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="467"/>
<source>Importing File:
%1
failed!</source>
12816,11 → 16870,12
fallou!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="468"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation>Erro Fatal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Converting Image:
%1
failed!</source>
12829,32 → 16884,32
fallou!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="872"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="865"/>
<source>Error</source>
<translation>Erro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="79"/>
<source>Analyzing PostScript:</source>
<translation>A analizar PostScript:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="480"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="473"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>A xerar Elementos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="871"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="864"/>
<source>Converting of %1 images failed!</source>
<translation>Fallou a conversión de %1 imaxes!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="738"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="731"/>
<source>Group%1</source>
<translation>Grupo%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="75"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="76"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation>A importar: %1</translation>
</message>
12862,14 → 16917,17
<context>
<name>EditMacroDialog</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Editing Macro: &lt;b&gt;</source>
<translation type="obsolete">A editar a Macro: &lt;b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus - Macro Manager</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Xestor de Macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The file &apos;%1&apos; already exists.
Are you sure you want to overwrite it?
</source>
12877,6 → 16935,7
Ten a certeza de querer escreber por riba?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>You have already edited this macro.
Are you sure you want to discard all your changes?
</source>
12884,6 → 16943,7
Ten a certeza de querer prescindir das modificacións?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>A full traceback follows:
 
%1
12893,6 → 16953,7
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Compilation of the macro failed, so it can not
be saved in its current form. The error was:
%1
12903,114 → 16964,142
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus - New Macro</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Macro Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;This is the Edit Macro / New Macro dialog box. Here you can change the source code to macros. Edit the source code to the macro in the text editing area below the &quot;Source Code&quot; label and click OK to save your changes to the macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Este é o diálogo de Modificación de Macro / Macro Nova. Aqui pode modificar o código fonte das macros. Modifíqueo na área de edición de texto baixo a equiqueta &quot;Código Fonte&quot; e prema sobre Aceptar as modificacións para gardar as mudanzas feitas na macro.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Source Code:</source>
<translation type="obsolete">Código Fonte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Editing Macro:</source>
<translation type="obsolete">Modificación da Macro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The name of the macro being edited.</source>
<translation type="obsolete">Nome da macro que se está a modificar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;/qt&gt;This item displays the name of the macro you are currently editing.&lt;qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;/qt&gt;Este elemento mostra o nome da macro que se está a editar neste momento.&lt;qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Discard all changes and exit.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Rexeitar as mudanzas feitas e sair.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Exit the editing dialog, discarding all changes you have made. If you want to exit without saving the macro but don&apos;t want to lose your changes, save your changes with &quot;Save Source As...&quot;.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Sair do diálogo de modificación, rexeitando todas as modificacións feitas. Se quer sair sen salvar a macro mais non quer perder as mudanzas, garde as modificacións con &quot;Salvar a Fonte Como...&quot;.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Ok</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aceptar as modificacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Save changes and exit.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Salvar as modificacións e sair.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Save changes to the macro and exit. If there is a problem with the macro, a message will be displayed and the editing dialog will not close.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Salvar as mudanzas feitas na macro e sair. De haber algún problema coa macro, mostrarase unha mensaxe e o diálogo de modificación non se fechará.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;This text area contains the source code of the macro. If you&apos;re creating a new macro there won&apos;t be anything in it, and if you&apos;re editing an existing macro the source code the macro was defined with will be shown here.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Esta área de texto contén o código fonte da macro. Se está a crear unha macro nova non haberá nada nel, mais se está a modificar unha macro xa existente, o código fonte co que se definiu a macro aparecerá aquí.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Load Source ...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Carregar a Fonte...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Replace the current source code with code from a file.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Substituir o código fonte actual con código dun ficheiro.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Load new source code into the editing area from &quot;file&quot;. Any source code in the editing area is replaced. The loaded source must be a Scribus macro function. If you load any other script, you&apos;ll need to edit it so that it&apos;ll work as a scripter macro before saving it.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Carregar código fonte novo na área de edición desde o &quot;ficheiro&quot;. Calquer código fonte existente na área de modificación será substituído. A fonte carregada debe ser unha función de macro de Scribus. Se carrega calquer outro tipo de guión precisará modificalo para que funcione como unha macro de guión antes de salvalo.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Save Source As...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Salvar a Fonte Como...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Save the source code being edited to a file.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Salvar nun ficheiro o código fonte que se está a modificar.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save the source code - the text - of the macro to a file. You can edit the saved source and load it again with &quot;Load Source...&quot;.</source>
<translation type="obsolete">Modificar o código fonte - o texto - da macro nun ficheiro. Pode modificar a fonte gardada e carregala de novo mediante &quot;Carregar Fonte...&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Python source files (*.py)</source>
<translation type="obsolete">Ficheiros fonte de Python (*.py)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save File Dialog</source>
<translation type="obsolete">Diálogo de Gardar Ficheiros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save macro source</source>
<translation type="obsolete">Gardar a fonte da macro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Open File Dialog</source>
<translation type="obsolete">Diálogo de Abrir Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Select the source file to load</source>
<translation type="obsolete">Escoller o ficheiro fonte a carregar</translation>
</message>
13018,226 → 17107,282
<context>
<name>EditStyle</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Edit Style</source>
<translation type="obsolete">Estilo de Edición</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Character</source>
<translation type="obsolete">Carácter</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Font:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fonte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Si&amp;ze:</source>
<translation type="obsolete">Tama&amp;ño:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Effect:</source>
<translation type="obsolete">Efecto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Alignment:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aliñamento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Drop Caps</source>
<translation type="obsolete">&amp;Maiúsculas Capitulares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Lines:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Liñas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>F&amp;ill Color:</source>
<translation type="obsolete">C&amp;or de Enchido:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>St&amp;roke Color:</source>
<translation type="obsolete">Cor do T&amp;razo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Vertical Spaces</source>
<translation type="obsolete">Espazos verticais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
<translation type="obsolete">Axustar á Liña Base e á &amp;Grella</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Line &amp;Spacing:</source>
<translation type="obsolete">E&amp;spaciamento da Liña:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Abo&amp;ve:</source>
<translation type="obsolete">Por &amp;encima:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Below:</source>
<translation type="obsolete">Por &amp;abaixo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Tabulators and Indentation</source>
<translation type="obsolete">Tabuladores e Indentación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name of your paragraph style</source>
<translation type="obsolete">Nome do seu estilo de parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Font of selected text or object</source>
<translation type="obsolete">Fonte do texto ou obxecto seleccionados</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Font Size</source>
<translation type="obsolete">Tamaño da Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color of text fill</source>
<translation type="obsolete">Cor do recheo do texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color of text stroke</source>
<translation type="obsolete">Cor do trazo do texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
<translation type="obsolete">Fornece unha primeira letra de parágrafo de tamaño máis grande. Úsase como efecto estilístico</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
<translation type="obsolete">Determina a altura total, en número de liñas, das Maiúsculas Capitulares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Align text to baseline grid</source>
<translation type="obsolete">Aliñar o texto coa grella de base</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Spacing above the paragraph</source>
<translation type="obsolete">Espaciamento por en cima do parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Spacing below the paragraph</source>
<translation type="obsolete">Espaciamento por debaixo do parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation type="obsolete">Interliñado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete">pl</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name of the Style is not unique</source>
<translation type="obsolete">O nome do Estilo non é único</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> %</source>
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distances</source>
<translation type="obsolete">Distancias</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation type="obsolete">Espaciado de liña fixo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation type="obsolete">Espaciado de liña automático</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation type="obsolete">Aliñar á Grella Base</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation type="obsolete">Maiúsculas Capitulares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance from Text:</source>
<translation type="obsolete">Distancia ao Texto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Preview of the Paragraph Style</source>