Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 13035 → Rev 13036

/trunk/Scribus/translations/po/scribus.gl.ts
1,5 → 1,6
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="gl_ES">
<defaultcodec></defaultcodec>
<context>
<name></name>
<message>
9,7 → 10,7
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; lista
<translation>getColorNames() -&gt; lista
 
Devolve unha lista que contén os nomes de todas as cores definidas no documento.
Se non hai nengún documento aberto, devolve unha lista das cores do documento padrón.
26,7 → 27,7
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">getColor(&quot;nome&quot;) -&gt; valores
<translation>getColor(&quot;nome&quot;) -&gt; valores
 
Devolve catro valores (C, M, Y, K) que conteñen os catro componentes de cor
da cor &quot;nome&quot; do documento actual. Se non hai nengún documento aberto,
33,7 → 34,8
devolve o valor da cor nomeada das cores do documento padrón.
 
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="50"/>
47,12 → 49,13
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; tres valores
<translation>getColorAsRGB(&quot;nome&quot;) -&gt; tres valores
 
Devolve tres valores (R,G,B) que conteñen as tres componentes de cor da
cor &quot;nome&quot; do documento actual, convertidas no espazo de cores RGB.
Se non hai un documento aberto, devolve o valor da cor dese nome
das cores do documento por omisión.</translation>
das cores do documento por omisión.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="64"/>
65,7 → 68,7
May raise NotFoundError if the named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">changeColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
<translation>changeColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
 
Muda a cor &quot;nome&quot; ao valor CMYK especificado. O valor da cor defínese mediante
catro componentes c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
72,7 → 75,8
As componentes das cores deberían estar no intervalo entre 0 e 255.
 
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="77"/>
84,13 → 88,14
 
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
<translation>defineColor(&quot;nome&quot;, c, m, y, k)
 
Define un novo &quot;nome&quot; de cor. O Valor da cor defínese mediante catro componentes:
c = Cián, m = Maxenta, y = Amarelo e k = Negro.
As componentes das cores deberían estar no intervalo entre 0 e 255.
 
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="94"/>
106,7 → 111,7
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">deleteColor(&quot;nome&quot;,&quot;substituta&quot;)
<translation>deleteColor(&quot;nome&quot;,&quot;substituta&quot;)
 
Limpa o &quot;nome&quot; da cor. Toda aparición da cor substituése pola &quot;substituta&quot;.
Se non se especifica, &quot;substituta&quot; pasa a ser a cor &quot;Nengunha&quot; - transparente.
115,7 → 120,8
nengún documento aberto. Nese caso, se se especifica &quot;substituta&quot;, esta non ten efecto.
 
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="106"/>
126,12 → 132,13
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished">replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;substituta&quot;)
<translation>replaceColor(&quot;name&quot;, &quot;substituta&quot;)
 
Toda aparición da cor &quot;nome&quot; substitúese pola cor &quot;substituta&quot;.
 
Pode provocar un NotFoundError se non se atopou a cor nomeada.
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
141,7 → 148,7
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; lóxica
<translation>newDocDialog() -&gt; lóxica
 
Mostra o diálogo &quot;Documento Novo&quot;. Crea un documento novo se o usuario
acepta a configuración. Non crea un documento se o usuario preme sobre Cancelar.
169,7 → 176,7
Example: fileDialog(&apos;Open input&apos;, &apos;CSV files (*.csv)&apos;)
Example: fileDialog(&apos;Save report&apos;, defaultname=&apos;report.txt&apos;, issave=True)
</source>
<translation type="unfinished">fileDialog(&quot;rótulo&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomeporomisión&quot;, tenvistaprevia, égardar, édirectorio]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
<translation>fileDialog(&quot;rótulo&quot;, [&quot;filtro&quot;, &quot;nomeporomisión&quot;, tenvistaprevia, égardar, édirectorio]) -&gt; cadea con nome de ficheiro
 
Mostra unha caixa de diálogo Abrir Ficheiro co rótulo &quot;rótulo&quot;. Os fichiros fíltranse
coa cadea de filtro &quot;filtro&quot;. Tamén se pode fornecer un nome de ficheiro ou camiño ao
223,7 → 230,7
BUTTON_NOALL, BUTTON_OK, BUTTON_RETRY, BUTTON_YES, BUTTON_YESALL,
ICON_NONE, ICON_INFORMATION, ICON_WARNING, ICON_CRITICAL.
</source>
<translation type="unfinished">messageBox(&quot;lexenda&quot;, &quot;mensaxe&quot;,
<translation>messageBox(&quot;lexenda&quot;, &quot;mensaxe&quot;,
icon=ICON_NONE, button1=BUTTON_OK|BUTTONOPT_DEFAULT,
button2=BUTTON_NONE, button3=BUTTON_NONE) -&gt; inteiro
 
264,12 → 271,13
 
Example: valueDialog(&apos;title&apos;, &apos;text in the window&apos;, &apos;optional&apos;)
</source>
<translation type="unfinished">valueDialog(lexenda, mensaxe [,valorporomisión]) -&gt; cadea
<translation>valueDialog(lexenda, mensaxe [,valorporomisión]) -&gt; cadea
 
Mostra o diálogo común &apos;Pedir unha cadea&apos; e devolve o seu valor como cadea.
Parámetros: título da xanela, texto na xanela e valor &apos;por omisión&apos; opcional.
 
Exemplo: valueDialog(&apos;título&apos;, &apos;texto na xanela&apos;, &apos;opcional&apos;)</translation>
Exemplo: valueDialog(&apos;título&apos;, &apos;texto na xanela&apos;, &apos;opcional&apos;)
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="111"/>
278,10 → 286,11
Shows &apos;Create new paragraph style&apos; dialog. Function returns real
style name or None when user cancels the dialog.
</source>
<translation type="unfinished">newStyleDialog() -&gt; string
<translation>newStyleDialog() -&gt; string
 
Mostra o diálogo &quot;Crear novo estilo de parágrafo&quot;. A función devolve un
nome de estilo real ou Nengún cando o utilizador cancela o diálogo.</translation>
nome de estilo real ou Nengún cando o utilizador cancela o diálogo.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
325,7 → 334,7
 
May raise ScribusError if is firstPageOrder bigger than allowed by pagesType.
</source>
<translation type="unfinished">newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
<translation>newDocument(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
unidade, tipoPáxinas, ordePrimeiraPáxina, númeroPáxinas) -&gt; lóxica
 
Crea un documento novo e devolve verdadeiro se o logra. Os parámetros teñen
402,7 → 411,7
example: newDoc(PAPER_A4, (10, 10, 20, 20), LANDSCAPE, 1, UNIT_POINTS,
FACINGPAGES, FIRSTPAGERIGHT)
</source>
<translation type="unfinished">newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
<translation>newDoc(tamaño, marxes, orientación, númeroPrimeiraPáxina,
unidade, páxinasEnfrontadas, primeiraPáxinaEsquerda) -&gt; booleano
 
ADVERTENCIA: Procedemento obsoleto! Utilice newDocument no seu lugar.
446,11 → 455,12
 
May throw NoDocOpenError if there is no document to close
</source>
<translation type="unfinished">closeDoc()
<translation>closeDoc()
 
Fecha o documento actual sen pedir se se ha de gardar.
 
Pode mandar un NoDocOpenError se non hai un documento que fechar</translation>
Pode mandar un NoDocOpenError se non hai un documento que fechar
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="117"/>
458,9 → 468,10
 
Returns true if there is a document open.
</source>
<translation type="unfinished">haveDoc() -&gt; bool
<translation>haveDoc() -&gt; bool
 
Devolve verdadeiro se hai un documento aberto.</translation>
Devolve verdadeiro se hai un documento aberto.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="128"/>
470,11 → 481,12
 
May raise ScribusError if the document could not be opened.
</source>
<translation type="unfinished">openDoc(&quot;nome)
<translation>openDoc(&quot;nome)
 
Abre o documento &quot;nome&quot;.
 
Pode provocar un ScribusError se non se puido abrir o documento.</translation>
Pode provocar un ScribusError se non se puido abrir o documento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="141"/>
486,13 → 498,14
 
If the save fails, there is currently no way to tell.
</source>
<translation type="unfinished">saveDoc()
<translation>saveDoc()
 
Salva o documento actual co seu nome actual; devolve verdadeiro se se logrou.
Se o documento ainda non se salvou, pode activar un diálogo interactivo
para gardalo.
 
Se falla o gardado non hai maneira de sabelo de momento.</translation>
Se falla o gardado non hai maneira de sabelo de momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="152"/>
503,12 → 516,13
 
May raise ScribusError if the save fails.
</source>
<translation type="unfinished">saveDocAs(&quot;nome&quot;)
<translation>saveDocAs(&quot;nome&quot;)
 
Salva o documento actual co novo nome &quot;nome&quot; (que pode ser un
camiño completo ou relativo).
 
Pode provocar un ScribusError se non se puido gardar.</translation>
Pode provocar un ScribusError se non se puido gardar.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="162"/>
517,10 → 531,11
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
strings.
</source>
<translation type="unfinished">setInfo(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; booleano
<translation>setInfo(&quot;autor&quot;, &quot;info&quot;, &quot;descrición&quot;) -&gt; booleano
 
Consigna a información do documento. &quot;Autor&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Descrición&quot; son
cadeas.</translation>
cadeas.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="173"/>
530,9 → 545,10
margins are given in the measurement units of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
constants.
</source>
<translation type="unfinished">setMargins(lr, rr, tr, br)(new line)(new line)
<translation>setMargins(lr, rr, tr, br)(new line)(new line)
Configura as marxesdo documento, Qt::DockLeft(lr), Qt::DockRight(rr), Qt::DockTop(tr) e Qt::DockBottom(br)(new line)
as marxes danse nas unidades de medida do documento - consulte as constantes UNIT_&lt;type&gt;.</translation>
as marxes danse nas unidades de medida do documento - consulte as constantes UNIT_&lt;type&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="185"/>
543,10 → 559,11
 
May raise ValueError if an invalid unit is passed.
</source>
<translation type="unfinished">setUnit(tipo)
<translation>setUnit(tipo)
 
Muda as unidades de medida do documento. Os valores posíbeis para &quot;unidade&quot;
son definidas como constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
son definidas como constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="196"/>
556,11 → 573,12
of the UNIT_* constants:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</source>
<translation type="unfinished">getUnit() -&gt; inteiro (Constante da unidade de Scribus)
<translation>getUnit() -&gt; inteiro (Constante da unidade de Scribus)
 
Devolve as unidades de medida do documento. O valor de retorno será unha
das constantes UNIT_*:
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.</translation>
UNIT_INCHES, UNIT_MILLIMETERS, UNIT_PICAS, UNIT_POINTS.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="206"/>
569,10 → 587,11
Loads paragraph styles from the Scribus document at &quot;filename&quot; into the
current document.
</source>
<translation type="unfinished">loadStylesFromFile(&quot;nomedeficheiro&quot;)
<translation>loadStylesFromFile(&quot;nomedeficheiro&quot;)
 
Carrega estilos de parágrafo desde o documento de Scribus en &quot;nomedodocumento&quot;
no documento actual.</translation>
no documento actual.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="218"/>
583,12 → 602,13
to be the first page a left side set the second parameter to FIRSTPAGELEFT, for
a right page use FIRSTPAGERIGHT.
</source>
<translation type="unfinished">setDocType(páxinasEnfrentadas, primeiraPáxinaEsquerda)
<translation>setDocType(páxinasEnfrentadas, primeiraPáxinaEsquerda)
 
Indica o tipo de documento. Para obter páxinas enfrendas, fixe o primeiro parámetro en
FACINGPAGES; para non as ter use NOFACINGPAGES. Se quer ter a primeira páxina
á esquerda, fixe o segundo parámetro en FIRSTPAGELEFT; para que sexa a esquerda
use FIRSTPAGERIGHT.</translation>
use FIRSTPAGERIGHT.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="226"/>
597,10 → 617,11
Closes the currently active master page, if any, and returns editing
to normal. Begin editing with editMasterPage().
</source>
<translation type="unfinished">closeMasterPage()
<translation>closeMasterPage()
 
Fecha a páxina mestra activa, de habela, e volve á edición normal.
Comece a editar con editMasterPage().</translation>
Comece a editar con editMasterPage().
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="233"/>
608,9 → 629,10
 
Returns a list of the names of all master pages in the document.
</source>
<translation type="unfinished">masterPageNames()
<translation>masterPageNames()
 
Devolve unha lista cos nomes de todas as páxinas mestras do documento.</translation>
Devolve unha lista cos nomes de todas as páxinas mestras do documento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="241"/>
619,10 → 641,11
Enables master page editing and opens the named master page
for editing. Finish editing with closeMasterPage().
</source>
<translation type="unfinished">editMasterPage(pageName)
<translation>editMasterPage(pageName)
 
Permite a edición da páxina mestra e abre para edición a páxina mestra
dese nome. Remate a edición con closeMasterPage().</translation>
dese nome. Remate a edición con closeMasterPage().
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="249"/>
631,9 → 654,10
Creates a new master page named pageName and opens it for
editing.
</source>
<translation type="unfinished">createMasterPage(nomePáxina)
<translation>createMasterPage(nomePáxina)
 
Crea unha páxina mestra nova chamada nomePáxina e ábrea para editar.</translation>
Crea unha páxina mestra nova chamada nomePáxina e ábrea para editar.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="256"/>
641,9 → 665,10
 
Delete the named master page.
</source>
<translation type="unfinished">deleteMasterPage(nomePáxina)
<translation>deleteMasterPage(nomePáxina)
 
Elimina a páxina mestra con ese nome.</translation>
Elimina a páxina mestra con ese nome.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
652,7 → 677,7
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation>getFillColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Devolve o nome da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.
665,10 → 690,11
Returns the fill transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFillTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
<translation>getFillTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
 
Devolve a transparencia de recheo do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="41"/>
677,10 → 703,11
Returns the fill blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFillBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
<translation>getFillBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
 
devolve o modo de fusión de recheo do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="51"/>
689,10 → 716,11
Returns the name of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation>getLineColor([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Devolve o nome da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
Se non se fornece un &quot;nome&quot;, úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="61"/>
701,10 → 729,11
Returns the line transparency of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
<translation>getLineTransparency([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
 
Devolve a transparencia da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="71"/>
713,7 → 742,7
Returns the line blendmode of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
<translation>getLineBlendmode([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
 
Devolve o modo de fusión da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
725,7 → 754,7
Returns the line width of the object &quot;name&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected Item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineWidth([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
<translation>getLineWidth([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
 
Devolve a largura da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
738,10 → 767,11
Returns the shading value of the line color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
<translation>getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
 
Devolve o valor de saturación da liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="102"/>
751,11 → 781,12
the currently selected item is used. The join types are:
JOIN_BEVEL, JOIN_MITTER, JOIN_ROUND
</source>
<translation type="unfinished">getLineJoin([&quot;nome&quot;]) -&gt; enteiro (ver constantes)
<translation>getLineJoin([&quot;nome&quot;]) -&gt; enteiro (ver constantes)
 
Devolve o estilo de xunta do obxecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
emprégase o elemento seleccionado nese momento. Os tipos de xunta son:
JOIN_BEVEL (biselado), JOIN_MITTER (en inglete), JOIN_ROUND (arredondada)</translation>
JOIN_BEVEL (biselado), JOIN_MITTER (en inglete), JOIN_ROUND (arredondada)
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="113"/>
765,12 → 796,13
currently selected item is used. The cap types are:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</source>
<translation type="unfinished">getLineEnd([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
<translation>getLineEnd([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
 
Devolve o estilo de terminación do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Os estilos de terminación son:
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE</translation>
CAP_FLAT, CAP_ROUND, CAP_SQUARE
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="124"/>
780,12 → 812,13
currently selected item is used. Line style constants are:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</source>
<translation type="unfinished">getLineStyle([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
<translation>getLineStyle([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro (ver as constantes)
 
Devolve o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
As constantes de estilo de liña son:
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID</translation>
LINE_DASH, LINE_DASHDOT, LINE_DASHDOTDOT, LINE_DOT, LINE_SOLID
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="134"/>
794,10 → 827,11
Returns the shading value of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFillShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
<translation>getFillShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
 
Devolve o valor de saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="145"/>
807,10 → 841,11
expressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getCornerRadius([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
<translation>getCornerRadius([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
 
Devolve o radio dos vértices do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="155"/>
819,10 → 854,11
Returns a (x, y) tuple containing the scaling values of the image frame
&quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;(x,y)
<translation>getLineShade([&quot;nome&quot;]) -&gt;(x,y)
 
Devolve un par (x, y) que contén os valores de ampliación da moldura de imaxe
&quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
&quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="165"/>
831,10 → 867,11
Returns the filename for the image in the image frame. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getImageName([&quot;nome&quot;]) -&gt;cadea
<translation>getImageName([&quot;nome&quot;]) -&gt;cadea
 
Devolve o nome do ficheiro da imaxe que está na moldura de imaxe.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="177"/>
845,12 → 882,13
The position is expressed in the actual measurement unit of the document
- see UNIT_&lt;type&gt; for reference.
</source>
<translation type="unfinished">getPosition([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
<translation>getPosition([&quot;nome&quot;]) -&gt;inteiro
 
Devolve un par (x, y) coa posición do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
A posición exprésase na unidade de medida real do documento
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.</translation>
- ver UNIT_&lt;tipo&gt; para máis referencias.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="189"/>
861,7 → 899,7
expressed in the current measurement unit of the document - see UNIT_&lt;type&gt;
for reference.
</source>
<translation type="unfinished">getSize([&quot;nome&quot;[) -&gt;(largura,altura)
<translation>getSize([&quot;nome&quot;[) -&gt;(largura,altura)
 
Devolve un par (largura, altura) co tamaño do obxecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
877,11 → 915,12
and clockwise is positive. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item
is used.
</source>
<translation type="unfinished">getRotation([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
<translation>getRotation([&quot;nome&quot;[) -&gt;inteiro
 
Devolve o valor da rotación do obxecto &quot;nome&quot;. O valor exprésase en graus,
e o sentido das agulLas do reloxio é positivo.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="209"/>
889,9 → 928,10
 
Returns a list containing the names of all objects on the current page.
</source>
<translation type="unfinished">getAllObjects() -&gt; lista
<translation>getAllObjects() -&gt; lista
 
Devolve unha lista que contén os nomes de todos os obxectos da páxina actual.</translation>
Devolve unha lista que contén os nomes de todos os obxectos da páxina actual.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="83"/>
902,10 → 942,11
 
If `includesuper&apos; is true, search inherited properties too.
</source>
<translation type="unfinished">getPropertyCType(obxecto, propiedade, includesuper=True)
<translation>getPropertyCType(obxecto, propiedade, includesuper=True)
 
Devolve o nome do tipo C da &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot;. Vexa getProperty()
para detalles sobre os argumentos.</translation>
para detalles sobre os argumentos.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="101"/>
915,11 → 956,12
If `includesuper&apos; is true, return properties supported
by parent classes as well.
</source>
<translation type="unfinished">getPropertyNames(obxecto, includesuper=True)
<translation>getPropertyNames(obxecto, includesuper=True)
 
Devolve unha lista de nomes de propiedades utilizábeis por &quot;obxecto&quot;.
Se &quot;includesuper&quot; é verdadeiro, devolve tamén as propiedades
utilizábeis polas clases pai.</translation>
utilizábeis polas clases pai.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="135"/>
936,7 → 978,7
 
The return value varies depending on the type of the property.
</source>
<translation type="unfinished">getProperty(obxecto, propiedade)
<translation>getProperty(obxecto, propiedade)
 
Devolver o valor da propiedade &quot;propiedade&quot; do &quot;obxecto&quot; pasado.
 
947,7 → 989,8
O argumento &quot;propiedade&quot; debe ser unha cadea e é o nome da propiedade que
se ha de consultar sobre &quot;obxecto&quot;.
 
O valor de retorno varía dependendo no tipo de propiedade.</translation>
O valor de retorno varía dependendo no tipo de propiedade.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="165"/>
959,13 → 1002,14
 
See getProperty() for more information.
</source>
<translation type="unfinished">setProperty(obxecto, propiedade, valor)
<translation>setProperty(obxecto, propiedade, valor)
 
Asigne &quot;propiedade&quot; de &quot;obxecto&quot; a &quot;valor&quot;. Se &quot;valor&quot; non se pode converter nun tipo
compatíbel co tipo de &quot;propiedade&quot; provócase unha excepción. Tamén se pode provocar
unha excepción se falla un designador subxacente.
 
Vexa getProperty() para máis información.</translation>
Vexa getProperty() para máis información.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
976,7 → 1020,7
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])
<translation>moveObject(dx, dy [, &quot;nome&quot;])
 
Move o obxecto &quot;nome&quot; en dx e dy relativos á súa posición actual.
As distancias expesanse na unidade de medida actual do documento
993,12 → 1037,13
is not given the currently selected item is used. If the object &quot;name&quot;
belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="unfinished">moveObjectAbs(x, y [, &quot;nome&quot;])
<translation>moveObjectAbs(x, y [, &quot;nome&quot;])
 
Move o obxecto &quot;nome&quot; a unha localización nova. As coordenadas exprésanse na
unidade de medida actual do documento (ver as constantes UNIT).
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese o grupo inteiro.</translation>
Se o obxecto &quot;nome&quot; pertence a un grupo, móvese o grupo inteiro.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="48"/>
1010,7 → 1055,7
clockwise rotation when the default rotation point is used. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">rotateObject(rot [, &quot;nome&quot;])
<translation>rotateObject(rot [, &quot;nome&quot;])
 
Xira o obxecto &quot;nome&quot; &quot;rot&quot; graos relativos. O obxecto xira
polo vértice que está seleccionado nese momento como punto de rotación -
1027,11 → 1072,12
mean counter clockwise rotation. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">rotateObjectAbs(rot [, &quot;nome&quot;])
<translation>rotateObjectAbs(rot [, &quot;nome&quot;])
 
Fixa a rotación do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;rot&quot;. Os valores positivos
significan rotación anti-reloxio.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="69"/>
1040,7 → 1086,7
Resizes the object &quot;name&quot; to the given width and height. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">sizeObject(Largura, altura[, &quot;nome&quot;])
<translation>sizeObject(Largura, altura[, &quot;nome&quot;])
 
Modifica o tamaño do obxecto &quot;nome&quot; para a largura e altura dadas.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
1054,11 → 1100,12
of the selected object, e.g. 0 means the first selected object, 1 means the
second selected Object and so on.
</source>
<translation type="unfinished">getSelectedObject([nr]) -&gt; cadea
<translation>getSelectedObject([nr]) -&gt; cadea
 
Devolve o nome do obxecto seleccionado. &quot;nr&quot;, de se fornecer, indica o número
de obxectos seleccionados; p.ex. 0 significa o primeiro obxecto seleccionado,
1 significa o segundo Obxecto seleccionado, e así.</translation>
1 significa o segundo Obxecto seleccionado, e así.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="89"/>
1066,9 → 1113,10
 
Returns the number of selected objects.
</source>
<translation type="unfinished">selectionCount() -&gt; inteiro
<translation>selectionCount() -&gt; inteiro
 
Devolve o número de obxectos seleccionados.</translation>
Devolve o número de obxectos seleccionados.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="98"/>
1076,9 → 1124,10
 
Selects the object with the given &quot;name&quot;.
</source>
<translation type="unfinished">selectObject(&quot;nome&quot;)
<translation>selectObject(&quot;nome&quot;)
 
Selecciona o obxecto co &quot;nome&quot; dado.</translation>
Selecciona o obxecto co &quot;nome&quot; dado.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="107"/>
1086,9 → 1135,10
 
Deselects all objects in the whole document.
</source>
<translation type="unfinished">deselectAll()
<translation>deselectAll()
 
De-selecciona todos os obxectos do documento.</translation>
De-selecciona todos os obxectos do documento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="118"/>
1098,11 → 1148,12
of the objects to be grouped. If &quot;list&quot; is not given the currently selected
items are used.
</source>
<translation type="unfinished">groupObjects(lista)
<translation>groupObjects(lista)
 
Agrupa xuntas os obxectos enunciados na &quot;lista&quot;. &quot;lista&quot; debe conter os nomes
dos obxectos que se han de agrupar.
Se non se fornece unha &quot;lista&quot; úsanse os elementos seleccionados nese momento.</translation>
Se non se fornece unha &quot;lista&quot; úsanse os elementos seleccionados nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="126"/>
1109,10 → 1160,9
<source>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destructs the group the object &quot;name&quot; belongs to.If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.</source>
<translation type="unfinished">unGroupObjects(&quot;name&quot;)
<translation>unGroupObjects(&quot;name&quot;)
 
Destrúe o grupo ao que pertence o obecto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
Destrúe o grupo ao que pertence o obecto &quot;nome&quot;. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="141"/>
1126,7 → 1176,7
 
May raise ValueError if an invalid scale factor is passed.
</source>
<translation type="unfinished">scaleGroup(factor [, &quot;nome&quot;})
<translation>scaleGroup(factor [, &quot;nome&quot;})
 
Escala o grupo ao que pertence o obxecto &quot;nome&quot;. Os valores maiores de 1 aumentan
o grupo; os valores menores de 1 reducen o tamaño do grupo. Por exemplo, un valor
1134,7 → 1184,8
do grupo a un 150% do seu tamaño orixinal. O valor de &quot;factor&quot; debe ser maior de 0.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un factor de escala non válido.</translation>
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un factor de escala non válido.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="153"/>
1145,12 → 1196,13
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="unfinished">loadImage(&quot;nomedeficheiro&quot; [, &quot;nome&quot;])
<translation>loadImage(&quot;nomedeficheiro&quot; [, &quot;nome&quot;])
 
Carrega a imaxe &quot;imaxe&quot; na moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="166"/>
1162,13 → 1214,14
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="unfinished">scaleImaxe(x, y [, &quot;nome&quot;])
<translation>scaleImaxe(x, y [, &quot;nome&quot;])
 
Fixa os factores de escala para a imaxe da moldura de imaxe &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
O número 1 indica 100%.
 
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe</translation>
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="177"/>
1178,11 → 1231,12
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. Returns true
if locked.
</source>
<translation type="unfinished">lockObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
<translation>lockObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
 
Bloquea o obxecto &quot;nome&quot; se está desbloqueado ou desbloquéao se está bloqueado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Devolve verdadeiro se está bloqueado.</translation>
Devolve verdadeiro se está bloqueado.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="187"/>
1191,10 → 1245,11
Returns true if is the object &quot;name&quot; locked. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">isLocked([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
<translation>isLocked([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
 
Devolve verdadeiro se o obxecto &quot;nome&quot; está bloqueado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="199"/>
1206,13 → 1261,14
 
May raise WrongFrameTypeError.
</source>
<translation type="unfinished">setScaleImageToFrame(escalaamoldura, proporcional=None, nome=&lt;selección&gt;)
<translation>setScaleImageToFrame(escalaamoldura, proporcional=None, nome=&lt;selección&gt;)
 
Indica que a escala á moldura na imaxe seleccionada ou especificada será &quot;escalaamoldura&quot;.
De especificarse &quot;proporcional&quot;, a ampliación de aspecto fixo será &quot;proporcional&quot;.
Tanto &quot;escalaamoldura&quot; como &quot;proporcional&quot; son booleanas.
 
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError.</translation>
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
1222,7 → 1278,7
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="unfinished">setRedraw(bool)
<translation>setRedraw(bool)
 
Desactiva o redeseñado da páxina se bool = False e, se non, permite o redeseñado.
Esta modificación persistirá mesmo despois de sair o guión, de maneira que deberá
1235,9 → 1291,10
 
Returns a list with the names of all available fonts.
</source>
<translation type="unfinished">getFontNames() -&gt; list
<translation>getFontNames() -&gt; list
 
Devolve unha lista cos nomes das fontes disponíbeis.</translation>
Devolve unha lista cos nomes das fontes disponíbeis.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="43"/>
1246,10 → 1303,11
Returns a larger font info. It&apos;s a list of the tuples with:
[ (Scribus name, Family, Real name, subset (1|0), embed PS (1|0), font file), (...), ... ]
</source>
<translation type="unfinished">getXFontNames() -&gt; lista de valores
<translation>getXFontNames() -&gt; lista de valores
 
Devolve información ampliada sobre a fonte. É unha lista de valores con:
[ (Nome Scribus, Familia, Nome real, subgrupo (1|0), embed PS (1|0), ficheiro da fonte), (...), ...]</translation>
[ (Nome Scribus, Familia, Nome real, subgrupo (1|0), embed PS (1|0), ficheiro da fonte), (...), ...]
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="62"/>
1264,7 → 1322,7
May raise NotFoundError if the specified font can&apos;t be found.
May raise ValueError if an empty sample or filename is passed.
</source>
<translation type="unfinished">renderFont(&quot;nome&quot;, &quot;nomedeficheiro&quot;, &quot;exemplo&quot;, tamaño, formato=&quot;PPM&quot;) -&gt; booleano
<translation>renderFont(&quot;nome&quot;, &quot;nomedeficheiro&quot;, &quot;exemplo&quot;, tamaño, formato=&quot;PPM&quot;) -&gt; booleano
 
Crea unha vista previa gráfica da fonte &quot;nome&quot; co texto &quot;exemplo&quot; e o tamaño.
Se o &quot;nomedeficheiro&quot; non é &quot;&quot;, a imaxe sálvase en &quot;nomedeficheiro&quot;. Do contrario,
1273,7 → 1331,8
permitido por QPixmap.save(). Formatos habituais son PPM, JPEG, PNG e XPM.
 
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a fonte especificada.
Pode provocar un ValueError se se lle pasar un exemplo ou nome de ficheiro vacíos.</translation>
Pode provocar un ValueError se se lle pasar un exemplo ou nome de ficheiro vacíos.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="71"/>
1281,9 → 1340,10
 
Returns a list with the names of all defined layers.
</source>
<translation type="unfinished">getLayers() -&gt; lista
<translation>getLayers() -&gt; lista
 
Devolve unha lista cos nomes das capas definidas.</translation>
Devolve unha lista cos nomes das capas definidas.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="83"/>
1294,12 → 1354,13
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">secActiveLayer(&quot;nome&quot;)
<translation>secActiveLayer(&quot;nome&quot;)
 
Fixa a capa activa na capa de nome &quot;nome&quot;.
 
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="92"/>
1307,9 → 1368,10
 
Returns the name of the current active layer.
</source>
<translation type="unfinished">getActiveLayer() -&gt; string
<translation>getActiveLayer() -&gt; string
 
Devolve o nome da capa activa actual.</translation>
Devolve o nome da capa activa actual.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="105"/>
1321,13 → 1383,14
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">sentToLayer(&quot;capa&quot;[ &quot;nome&quot;])
<translation>sentToLayer(&quot;capa&quot;[ &quot;nome&quot;])
 
Envía o obxecto &quot;nome&quot; para a capa &quot;capa&quot;. A capa debe existir.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="118"/>
1339,13 → 1402,14
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
<translation>setLayerVisible(&quot;capa&quot;, visible)
 
Fixa a capa &quot;capa&quot; como visíbel ou non. Se visíbel está fixado como false
a capa é invisíbel.
 
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="131"/>
1357,7 → 1421,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
<translation>setLayerPrintable(&quot;capa&quot;, printable)
 
Fixa a capa &quot;capa&quot; como imprimíbel ou non. Se printable
é falso non se imprimirá a capa.
1376,13 → 1440,14
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">setLayerLocked(&quot;capa&quot;, bloqueado)
<translation>setLayerLocked(&quot;capa&quot;, bloqueado)
 
Fixa a capa &quot;capa&quot; como bloqueada ou non. Se bloqueado é
verdadeiro, a capa estará bloqueada.
 
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="157"/>
1394,13 → 1459,14
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">setLayerOutlined(&quot;capa&quot;, outline)
<translation>setLayerOutlined(&quot;capa&quot;, outline)
 
Fixa a capa &quot;capa&quot; como bloqueada ou non. Se o esquema se fixa
como verdadeiro, a capa mostrarase esquematizada.
 
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="170"/>
1412,13 → 1478,14
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">setLayerFlow(&quot;capa&quot;, flow)
<translation>setLayerFlow(&quot;capa&quot;, flow)
 
Fixa o control de fluxo da &quot;capa&quot; a fluxo. Se o fluxo é verdadeiro, o texto das
capas por riba desta fluirá arredor dos obxectos desta capa.
 
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="182"/>
1429,12 → 1496,13
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">setLayerblendmode(&quot;capa&quot;, blend)
<translation>setLayerblendmode(&quot;capa&quot;, blend)
 
Fixa o modo de fusión das capas &quot;capa&quot; como fusionado.
 
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="194"/>
1445,12 → 1513,13
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">setLayerTransparenci(&quot;capa&quot;, trans)
<translation>setLayerTransparenci(&quot;capa&quot;, trans)
 
Fixa a transparencia das capas &quot;capa&quot; como trans.
 
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="208"/>
1463,7 → 1532,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
<translation>isLayerVisible(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
 
Devolve se a capa &quot;capa&quot; é visíbel ou non; un valor de Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; é visíbel; un valor de Falso significa que a capa
1470,7 → 1539,8
&quot;capa&quot; é invisíbel.
 
Pode provocar un NotFoundError se non se dá atopada a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="222"/>
1483,7 → 1553,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
<translation>isLayerPrintable(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
 
devolve se a capa &quot;capa&quot; é imprimíbel ou non; o valor Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; pódese imprimir, o valor Falso significa que foi deshabilitada
1490,7 → 1560,8
a impresión da capa &quot;capa&quot;.
 
Pode provocar un NotfoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="236"/>
1503,7 → 1574,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">isLayerLocked(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
<translation>isLayerLocked(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
 
Devolve se a capa &quot;capa&quot; está bloqueada ou non. O Valor Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; é editábel, o valor Falso significa que a capa
1510,7 → 1581,8
&quot;capa&quot; está bloqueada.
 
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="250"/>
1523,7 → 1595,7
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">isLayerOutlined(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
<translation>isLayerOutlined(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
 
Devolve se a capa &quot;capa&quot; está esquematizada ou non. O valor Verdadeiro significa
que a capa &quot;capa&quot; está esquematizada, o valor Falso significa que a capa
1530,7 → 1602,8
&quot;capa&quot; é normal.
 
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="263"/>
1542,13 → 1615,14
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">isLayerFlow(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
<translation>isLayerFlow(&quot;capa&quot;) -&gt; booleano
 
Devolve se o texto flúe arredor dos obxectos da capa &quot;capa&quot;. O valor Verdadeiro significa
que o texto flúe arredor, o valor Falso significa que o texto non flúe arredor.
 
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="275"/>
1559,12 → 1633,13
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">getLayerblendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; inteiro
<translation>getLayerblendmode(&quot;layer&quot;) -&gt; inteiro
 
Devolve o modo de fusión da capa &quot;capa&quot;.
 
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="287"/>
1575,12 → 1650,13
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">getLayerTransparency(&quot;capa&quot;) -&gt; float
<translation>getLayerTransparency(&quot;capa&quot;) -&gt; float
 
Devolve a transparencia da capa &quot;capa&quot;,
 
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
Pode provocar un erro ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="300"/>
1592,12 → 1668,13
May raise NotFoundError if the layer can&apos;t be found.
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">deleteLayer(&quot;layer&quot;)
<translation>deleteLayer(&quot;layer&quot;)
 
Eliminar a capa de nome &quot;capa&quot;. Non acontece nada se a capa non existe
ou se é a única capa do documento.
Pode provocar un NotFoundError se non se atopa a capa.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="311"/>
1607,10 → 1684,11
 
May raise ValueError if the layer name isn&apos;t acceptable.
</source>
<translation type="unfinished">createLayer(capa)
<translation>createLayer(capa)
 
Crea unha capa nova co nome &quot;nome&quot;.
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="320"/>
1618,9 → 1696,10
 
Returns a string with the -lang value.
</source>
<translation type="unfinished">getGuiLanguage() -&gt; string
<translation>getGuiLanguage() -&gt; string
 
Devolve unha cadea co valor -lang.</translation>
Devolve unha cadea co valor -lang.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="329"/>
1628,7 → 1707,7
 
Moves current selection to front.
</source>
<translation type="unfinished">moveSelectionToFront()
<translation>moveSelectionToFront()
 
Move a selección actual cara a frente.
</translation>
1639,7 → 1718,7
 
Moves current selection to back.
</source>
<translation type="unfinished">moveSelectionToFront()
<translation>moveSelectionToFront()
 
Move a selección actual cara tras.
</translation>
1656,7 → 1735,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createRect(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation>createRect(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea un rectángulo novo na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas danse nas unidades de medida actuais do documento
1679,7 → 1758,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createEllipse(x, y,largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation>createEllipse(x, y,largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea unha elipse nova na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1702,7 → 1781,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createImage(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation>createImage(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea unha molura de imaxe nova na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1725,7 → 1804,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createText(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation>createText(x, y, largura, altura, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea unha moldura de texto nova na páxina actual e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1748,7 → 1827,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation>createLine(x1, y1, x2, y2, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea unha liña nova desde o punto(x1, y1) ao punto(x2, y2) e devolve o seu nome.
As coordenadas fornécense nas unidades de medida do documento
1756,7 → 1835,8
porque precisará deste nome para posteriores referencias a ese obxecto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
 
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.</translation>
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="108"/>
1773,7 → 1853,7
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="unfinished">createPolyLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation>createPolyLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea unha poli-liña nova e devolve o seu nome. Os puntos da poli-liña
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn, yn].
1784,7 → 1864,8
 
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="128"/>
1803,7 → 1884,7
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="unfinished">createPolyLigon(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation>createPolyLigon(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea un polígono novo e devolve o seu nome. Os puntos do polígono
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, x2, y2...xn. yn].
1817,7 → 1898,8
 
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="149"/>
1837,7 → 1919,7
May raise ValueError if an insufficient number of points is passed or if
the number of values passed don&apos;t group into points without leftovers.
</source>
<translation type="unfinished">createBezierLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation>createBezierLine(lista, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea unha curva de Bézier nova e devolve o seu nome. Os puntos da curva de Bézier
armacénanse na lista &quot;lista&quot; na orde seguinte: [x1, y1, kx1, ky1, x2, y2, kx2, ky2...xn. yn, kxn. kyn].
1849,7 → 1931,8
 
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
Pode provocar un ValueError se se lle pasa un número insuficiente de puntos ou se
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.</translation>
o número de valores que se lle pasan non se agrupan en puntos sen sobrantes.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="165"/>
1864,7 → 1947,7
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
May raise NotFoundError if one or both of the named base object don&apos;t exist.
</source>
<translation type="unfinished">createTrazoDeTexto(x, y, &quot;caixadetexto&quot;, &quot;curvadeBézier&quot;, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation>createTrazoDeTexto(x, y, &quot;caixadetexto&quot;, &quot;curvadeBézier&quot;, [&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Crea un TrazoDeTexto novo unindo os dous obxectos &quot;caixadetexto&quot; e
&quot;curvadeBézier&quot; e devolve o seu nome.
1874,7 → 1957,8
Se non se fornece un &quot;nome&quot; Scribus creará un por vostede.
 
Pode provocar un NameExistsError se pasa explicitamente un nome que xa se está a usar.
Pode provocar un NotFoundError se un ou os dous obxectos de base nomeados non existe.</translation>
Pode provocar un NotFoundError se un ou os dous obxectos de base nomeados non existe.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="177"/>
1883,7 → 1967,7
Deletes the item with the name &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is deleted.
</source>
<translation type="unfinished">newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
<translation>newPage(where [,&quot;modelo&quot;])
 
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1, a Páxina nova adiciónaselle ao
documento; se non, a páxina nova insírese antes do &quot;where&quot;. Os números de
1891,7 → 1975,8
do seu documento. O parámetro opcional &quot;modelo&quot; especifica o nome do
modelo de páxina para a páxina nova.
 
Pode causar un IndexError se o número de páxina está fora do intervalo.</translation>
Pode causar un IndexError se o número de páxina está fora do intervalo.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="193"/>
1905,7 → 1990,7
Setting &quot;state&quot; to 3 will make text flow around contour line.
If &quot;state&quot; is not passed, text flow is toggled.
</source>
<translation type="unfinished">textFlowMode(&quot;nome&quot; [, estado])
<translation>textFlowMode(&quot;nome&quot; [, estado])
 
Activa/Desactiva a opción &quot;O Texto Flúe Arredor da Moldura&quot; para o obxecto &quot;nome.
Chámase con nome de cadea de parámetros e o &quot;estado&quot; opcional enteiro (0 &lt;= estado &lt;=3).
1913,7 → 1998,8
Se se configura &quot;estado&quot; como 1 fará que o texto flúa arredor da moldura obxecto.
Se se configura &quot;estado&quot; como 2 fará que o texto flúa arredor da caixa delimitadora.
Se se configura &quot;estado&quot; como 3 fará que o texto flúa arredor da liña de contorno.
Se non se pasa &quot;estado&quot;, altérnase o fluxo do texto.</translation>
Se non se pasa &quot;estado&quot;, altérnase o fluxo do texto.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="211"/>
1923,11 → 2009,12
The optional parameter is the object name. When no object name is given,
returns True if there is something selected.
</source>
<translation type="unfinished">objectExists([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
<translation>objectExists([&quot;nome&quot;]) -&gt; bool
 
Comproba se existe un obxecto co nome especificado no documento.
O parámetro opcional é o nome do obxecto. Se non se lle fornece o nome dun
obxecto devolve Verdadeiro se hai algo seleccionado.</translation>
obxecto devolve Verdadeiro se hai algo seleccionado.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="227"/>
1936,10 → 2023,11
Apply the named &quot;style&quot; to the object named &quot;name&quot;. If is no object name
given, it&apos;s applied on the selected object.
</source>
<translation type="unfinished">setStyle(&quot;estilo&quot; [, &quot;nome&quot;])
<translation>setStyle(&quot;estilo&quot; [, &quot;nome&quot;])
 
Aplica o &quot;estilo&quot; nomeado ao obxecto chamado &quot;nome&quot;. Se non se lle fornece
un nome de obxecto aplícase ao obxecto seleccionado.</translation>
un nome de obxecto aplícase ao obxecto seleccionado.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="240"/>
1947,9 → 2035,10
 
Return a list of the names of all paragraph styles in the current document.
</source>
<translation type="unfinished">getAllStyles() -&gt; lista
<translation>getAllStyles() -&gt; lista
 
Devolve unha lista dos nomes de todos os estilos de parágrafo do documento actual.</translation>
Devolve unha lista dos nomes de todos os estilos de parágrafo do documento actual.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="252"/>
1957,9 → 2046,10
 
creates a Duplicate of the selected Object (or Selection Group).
</source>
<translation type="unfinished">duplicateObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation>duplicateObject([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
crea un Duplicado do Obxecto seleccionado (ou Grupo de Selección).</translation>
crea un Duplicado do Obxecto seleccionado (ou Grupo de Selección).
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
1973,7 → 2063,7
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="unfinished">newPage(where[.&quot;páxinamestra&quot;])
<translation>newPage(where[.&quot;páxinamestra&quot;])
 
Crea unha páxina nova. Se &quot;where&quot; é -1 a Páxina nova adiciónase ao documento.
Se non, a páxina nova insírese antes de &quot;where&quot;. Os números de páxina
1991,10 → 2081,11
Returns the number of the current working page. Page numbers are counted from 1
upwards, no matter what the displayed first page number of your document is.
</source>
<translation type="unfinished">currentPage() -&gt; inteiro
<translation>currentPage() -&gt; inteiro
 
Devolve o núemro da páxina de traballo actual. Os números de páxina cóntanse desde o 1,
sen importar cal sexa o número que se mostra na primeira páxina do seu documento.</translation>
sen importar cal sexa o número que se mostra na primeira páxina do seu documento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="45"/>
2002,9 → 2093,10
 
Redraws all pages.
</source>
<translation type="unfinished">redrawAll()
<translation>redrawAll()
 
Redeseña todas as páxinas.</translation>
Redeseña todas as páxinas.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="54"/>
2012,7 → 2104,7
 
Returns the type of the Page, 0 means left Page, 1 is a middle Page and 2 is a right Page
</source>
<translation type="unfinished">getPageType() -&gt; inteiro
<translation>getPageType() -&gt; inteiro
 
Devolve o tipo de Páxina; 0 significa Páxina esquerda, 1 é unha Páxina central e 2 é unha Páxina dereita
</translation>
2025,11 → 2117,12
 
May raise ScribusError if the save failed.
</source>
<translation type="unfinished">savePageAsEPS(&quot;nome&quot;)
<translation>savePageAsEPS(&quot;nome&quot;)
 
Salva a páxina actual como un EPS no ficheiro &quot;nome&quot;.
 
Pode provocar un ScribusError se non se pode gravar.</translation>
Pode provocar un ScribusError se non se pode gravar.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="78"/>
2041,7 → 2134,7
 
May raise IndexError if the page number is out of range
</source>
<translation type="unfinished">deletePage(nr)
<translation>deletePage(nr)
 
Elimina a páxina dada. Non fai nada se o documento só contén unha páxina.
Os números de páxina cóntanse a partir do 1, sen importar cal é o número
2060,7 → 2153,7
 
May raise IndexError if the page number is out of range.
</source>
<translation type="unfinished">gotoPage(nr)
<translation>gotoPage(nr)
 
Móvese á páxina &quot;nr&quot; (isto é, fai que &quot;nr&quot; sexa a páxina actual). Téñase en conta
que gotoPaxe non muda (na actualidade) a páxina que mostra a vista do usuario,
2075,9 → 2168,10
 
Returns the number of pages in the document.
</source>
<translation type="unfinished">pageCount() -&gt; inteiro
<translation>pageCount() -&gt; inteiro
 
Devolve o número de páxinas do documento.</translation>
Devolve o número de páxinas do documento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="110"/>
2086,10 → 2180,11
Returns a list containing positions of the horizontal guides. Values are in the
document&apos;s current units - see UNIT_&lt;type&gt; constants.
</source>
<translation type="unfinished">getHGuides() -&gt; lista
<translation>getHGuides() -&gt; lista
 
Devolve unha lista coas posicións das guías horizontais. Os valores están
nas unidades actuais do documento - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.</translation>
nas unidades actuais do documento - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="123"/>
2101,13 → 2196,14
Example: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # add new guides without any lost
setHGuides([90,250]) # replace current guides entirely
</source>
<translation type="unfinished">setHGuides() -&gt; lista
<translation>setHGuides() -&gt; lista
 
Fixa as guías horizontais. O parámetro de entrada debe ser unha lista de posicións de guías
medidas nas nidades do documento actual - ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt;
 
Exemplo: setHGuides(getHGuides() + [200.0, 210.0] # adicionar guías novas sen perder nengunha
setHGuides([90,250]) # substituir completamente as guías actuais</translation>
setHGuides([90,250]) # substituir completamente as guías actuais
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="132"/>
2115,9 → 2211,10
 
See getHGuides.
</source>
<translation type="unfinished">getVGuides() -&gt; lista
<translation>getVGuides() -&gt; lista
 
ver getHGuides.</translation>
ver getHGuides.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="141"/>
2125,7 → 2222,8
 
See setHGuides.
</source>
<translation type="unfinished">Ver setHGuides.</translation>
<translation>Ver setHGuides.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="151"/>
2134,10 → 2232,11
Returns a tuple with page dimensions measured in the document&apos;s current units.
See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageMargins()
</source>
<translation type="unfinished">getPageSize() -&gt; valores
<translation>getPageSize() -&gt; valores
 
Devolve uns valores coas dimensións da páxina medidas nas unidades actuais do documento.
Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageMargins()</translation>
Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageMargins()
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="167"/>
2148,12 → 2247,13
means that object named &apos;Text1&apos; is a text frame (type 4) and is the first at
the page...
</source>
<translation type="unfinished">getPageItems() -&gt; lista
<translation>getPageItems() -&gt; lista
 
Devolve unha lista de valores con elementos da páxina actual. Os valores son:
(nome, tipoDeObxecto, orde). Por exemplo [(&apos;Texto1&apos;, 4, 0), (&apos;Imaxe1&apos;, 2, 1)]
significa que o obxecto chamado &apos;Texto1&apos; é unha moldura de texto (tipo 4) e que
é o primeiro na páxina...</translation>
é o primeiro na páxina...
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="181"/>
2162,7 → 2262,7
Returns the page margins as a (top, left, right, bottom) tuple in the current
units. See UNIT_&lt;type&gt; constants and getPageSize().
</source>
<translation type="unfinished">getPageMargins()
<translation>getPageMargins()
 
Devolve as marxes da páxina como un conxunto de catro valores (arriba, esquerda, dereita, abaixo)
nas unidades actuais. Ver as constantes UNIT_&lt;tipo&gt; e getPageSize().
2179,7 → 2279,7
importWhere: number; the page number (of the current document) at which import the pages
importWherePage: number; used if create==1; 0 to create pages before selected page; 1 to create pages after selected page; 2 (default) to create pages at the end of the document
</source>
<translation type="unfinished">importPage(&quot;desdeDoc&quot;, (listaPáxinas), [crear, importaronde, importarOndePáxina])
<translation>importPage(&quot;desdeDoc&quot;, (listaPáxinas), [crear, importaronde, importarOndePáxina])
 
Importa un conxunto de páxinas (dadas como par de valores) desde un documento existente (hai que dar o nome do ficheiro). Esta función mapea a función do menú despregábel &quot;Páxina-&gt;Importar&quot;.
desdeDoc: cadea; o nome do ficheiro co documento desde o que se han de importar as páxinas
2196,7 → 2296,7
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="unfinished">setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])
<translation>setGradientFill(tipo, &quot;cor1&quot;, saturación1, &quot;co2&quot;, saturación2, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o gradiente de enchido do obxecto &quot;nome&quot; nese tipo. As descricións
de cores son as mesmas que para setFillColor() and setFillShade().
2211,11 → 2311,12
is the name of one of the defined colors. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
<translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
&quot;cor&quot; é o nome dunha das cores definidas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="43"/>
2224,10 → 2325,11
Sets the fill transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setFillTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])
<translation>setFillTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a transparencia de recheo do obxecto &quot;nome&quot; como transparencia.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="53"/>
2236,10 → 2338,11
Sets the fill blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setFillBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])
<translation>setFillBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o modo de fusión do recheo do obxecto &quot;nome&quot; como blendmode.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="63"/>
2248,10 → 2351,11
Sets the line color of the object &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
<translation>setFillColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; para a cor &quot;cor&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="73"/>
2260,7 → 2364,7
Sets the line transparency of the object &quot;name&quot; to transparency
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setLineTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])
<translation>setLineTransparency(transparency, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a transparencia de liña do obxecto &quot;nome&quot; como transparencia
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2273,7 → 2377,7
Sets the line blendmode of the object &quot;name&quot; to blendmode
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setLineBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])
<translation>setLineBlendmode(blendmode, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o modo de fusión da liña do obxecto &quot;nome&quot; como modo de fusión
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2289,7 → 2393,7
 
May raise ValueError if the line width is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">setLineWidth(largura, [&quot;nome&quot;])
<translation>setLineWidth(largura, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a largura da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;largura&quot;.
&quot;largura&quot; debe estar no intervalo entre 0,0 e 12,0 incluídos e mídese en puntos.
2309,7 → 2413,7
 
May raise ValueError if the line shade is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">setLineShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
<translation>setLineShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a saturación da cor da liña do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no intervalo de 0 (menor) a 100
2316,7 → 2420,8
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="121"/>
2326,11 → 2431,12
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for join - JOIN_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="unfinished">setLineJoin(borde, [&quot;nome&quot;])
<translation>setLineJoin(borde, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o estilo do borde da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;borde&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Existen unhas constantes pré-definidas para o borde - JOIN_&lt;tipo&gt;.</translation>
Existen unhas constantes pré-definidas para o borde - JOIN_&lt;tipo&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="132"/>
2340,11 → 2446,12
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used. There are
predefined constants for &quot;cap&quot; - CAP_&lt;type&gt;.
</source>
<translation type="unfinished">setLineExtremo(extremo, [&quot;nome&quot;])
<translation>setLineExtremo(extremo, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o estilo do extremo da liña do obxecto &quot;nome&quot; no estilo &quot;extremo&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Existen unhas constantes pré-definidas para extremo - CAP_&lt;tipo&gt;.</translation>
Existen unhas constantes pré-definidas para extremo - CAP_&lt;tipo&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="143"/>
2354,11 → 2461,12
is not given the currently selected item is used. There are predefined
constants for &quot;style&quot; - LINE_&lt;style&gt;.
</source>
<translation type="unfinished">setLineStyle(estilo, [&quot;nome&quot;])
<translation>setLineStyle(estilo, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o estilo da liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo &quot;estilo&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
Existen constantes pré-definidas para o &quot;estilo&quot; - LINE_&lt;estilo&gt;.</translation>
Existen constantes pré-definidas para o &quot;estilo&quot; - LINE_&lt;estilo&gt;.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="157"/>
2371,7 → 2479,7
 
May raise ValueError if the fill shade is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">setFillShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
<translation>setFillShade(saturación, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a saturación da cor de enchido do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no intervalo de 0 (menor) a 100
2378,7 → 2486,8
(intensidade de cor total). Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="169"/>
2389,12 → 2498,13
 
May raise ValueError if the corner radius is negative.
</source>
<translation type="unfinished">setCornerRadius(radio, [&quot;nome&quot;])
<translation>setCornerRadius(radio, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="181"/>
2405,12 → 2515,13
 
May raise NotFoundError if the line style doesn&apos;t exist.
</source>
<translation type="unfinished">setMultiLine(&quot;nomeDeEstilo&quot;, [&quot;nome&quot;])
<translation>setMultiLine(&quot;nomeDeEstilo&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o estilo de liña do obxecto &quot;nome&quot; para o estilo de nome &quot;nomeDeEstilo&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.</translation>
Pode provocar un ValueError se a saturación da liña está fora de limites.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
2457,7 → 2568,7
&quot;charstyle&quot; [optional] -&gt; char style to use
 
</source>
<translation type="unfinished">createParagraphStyle(...)
<translation>createParagraphStyle(...)
 
Crea un parágrafo de estilo. Esta función toma os seguintes parámetros chave:
 
2557,7 → 2668,7
&quot;language&quot; [optional] -&gt; language code
 
</source>
<translation type="unfinished">createCharStyle(...)
<translation>createCharStyle(...)
 
Crea un estilo de carácter. Esta función toma os seguintes parámetros chave:
 
2607,7 → 2718,9
 
tracking [opcional] -&gt; tracking do texto
&quot;language&quot; [opcional] -&gt; código da lingua</translation>
&quot;language&quot; [opcional] -&gt; código da lingua
 
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
2618,7 → 2731,7
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
<translation>getFontSize([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
 
Devolve o tamaño da fonte en puntos para a moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se esta moldura de texto tiver texto seleccionado, devólvese o valor asignado
2635,12 → 2748,13
of the selection is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFont([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation>getFont([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Devolve o nome da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se esta
moldura de texto ten algún texto seleccionado, devólvese o valor
asignado ao primeiro carácter da selección.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="45"/>
2649,10 → 2763,11
Returns the length of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getTextLength([&quot;nome&quot;])
<translation>getTextLength([&quot;nome&quot;])
 
Devolve a lonxitude do texto da moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="55"/>
2661,7 → 2776,7
Returns the number of lines of the text in the text frame &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getTextLines([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
<translation>getTextLines([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
 
Devolve o número de liñas de texto na moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2676,12 → 2791,13
currently visible text, is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation>getText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se a moldura de texto ten algún
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado. Devólvese todo todo o texto
da moldura, non só o texto que se pode ver actualmente.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="79"/>
2692,12 → 2808,13
text is returned. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="unfinished">getAllText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
<translation>getAllText([&quot;nome&quot;]) -&gt; cadea
 
Devolve o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; e de todas as molduras que están
vinculadas con esta moldura. Se a moldura de texto ten algún
texto selecconado, devólvese o texto seleccionado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="89"/>
2706,10 → 2823,11
Returns the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; expressed in
points. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getLineSpacing([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
<translation>getLineSpacing([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
 
Devolve o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="100"/>
2719,7 → 2837,7
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getTextDistances([&quot;nome&quot;]) -&gt; catro valores
<translation>getTextDistances([&quot;nome&quot;]) -&gt; catro valores
 
Devolve as distancias do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; expresadas en puntos. As
distancias devólvense como catro valores (esquerda, dereita, superior, inferior). Se non
2733,10 → 2851,11
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
&quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getColumnGap([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
<translation>getColumnGap([&quot;nome&quot;]) -&gt; float
 
Devolve o tamaño da distancia entre as columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; expresado en puntos.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="120"/>
2745,10 → 2864,11
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getColumns([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
<translation>getColumns([&quot;nome&quot;]) -&gt; inteiro
 
Devolve o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="132"/>
2759,12 → 2879,13
for more details. If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="unfinished">setText(&quot;text&quot;, [&quot;nome&quot;])
<translation>setText(&quot;text&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o texto da moldura de texto &quot;nome&quot; para o texto da cadea &quot;texto&quot;.
O texto debe estar codificado en UTF8 - usar, p.ex. unicode(text, &apos;iso-8850-2&apos;).
Ver as FAQ para máis detalles. Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento
seleccionado nese momento.</translation>
seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="146"/>
2777,7 → 2898,7
 
May throw IndexError for an insertion out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">insertText(&quot;texto&quot;, posición, [&quot;nome&quot;])
<translation>insertText(&quot;texto&quot;, posición, [&quot;nome&quot;])
 
Insire o texto &quot;texto&quot; na posición &quot;posición&quot; na moldura de texto &quot;nome&quot;.
O texto ha de estar codificado en UTF (ver setText() como referencia). O primeiro carácter
2797,13 → 2918,14
 
May throw ValueError if the font cannot be found.
</source>
<translation type="unfinished">setFont(&quot;fonte&quot;, [&quot;nome&quot;])
<translation>setFont(&quot;fonte&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;fonte&quot;. Se hai texto
seleccionado só se modifica o texto seleccionado. Se non se fornece
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode devolver un ValueError se non se atopa a fonte.</translation>
Pode devolver un ValueError se non se atopa a fonte.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="173"/>
2816,7 → 2938,7
 
May throw ValueError for a font size that&apos;s out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">setFontSize(tamaño, [&quot;nome&quot;])
<translation>setFontSize(tamaño, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o tamaño da fonte da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
&quot;tamaño&quot; trátase como un valor en puntos. Se hai texto seleccionado só se
2823,7 → 2945,8
modifica o texto seleccionado. &quot;tamaño&quot; debe estar no intervalo entre 1 e 512.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un ValueError por un tamaño de fonte que está fora dos limites.</translation>
Pode provocar un ValueError por un tamaño de fonte que está fora dos limites.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="186"/>
2835,13 → 2958,14
 
May throw ValueError if the line spacing is out of bounds.
</source>
<translation type="unfinished">setLineSpacing(tamaño, [&quot;nome&quot;])
<translation>setLineSpacing(tamaño, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o interliñado da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
&quot;tamaño&quot; é un valor en puntos. Se non se fornece
un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un ValueError se o espaciamento de liña está fora de limites.</translation>
Pode provocar un ValueError se o espaciamento de liña está fora de limites.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
2853,7 → 2977,7
 
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
</source>
<translation type="unfinished">setTextDistances(esquerda, dereita, superior, inferior, [&quot;nome&quot;])
<translation>setTextDistances(esquerda, dereita, superior, inferior, [&quot;nome&quot;])
 
Asigna as distancias ao texto da moldura de texto &quot;nome&quot; aos valores &quot;esquerda&quot;
&quot;dereita&quot;, &quot;superior&quot; e &quot;inferior&quot;. Se non se fornece un nome emprégase
2871,12 → 2995,13
 
May throw ValueError if the column gap is out of bounds (must be positive).
</source>
<translation type="unfinished">setColumnGap(tamaño, [&quot;nome&quot;])
<translation>setColumnGap(tamaño, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a distancia entre columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un ValueError se a distancia entre columnas está fora de limites.</translation>
Pode provocar un ValueError se a distancia entre columnas está fora de limites.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="223"/>
2887,12 → 3012,13
 
May throw ValueError if number of columns is not at least one.
</source>
<translation type="unfinished">setColumn(nr, [&quot;nome&quot;])
<translation>setColumn(nr, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o número de columnas da moldura de texto &quot;nome&quot; en &quot;tamaño&quot; no inteiro &quot;nr&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="236"/>
2904,7 → 3030,7
 
May throw ValueError for an invalid alignment constant.
</source>
<translation type="unfinished">setTextAlignment(aliñamento, [&quot;nome&quot;])
<translation>setTextAlignment(aliñamento, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa o aliñamento da moldura de texto &quot;nome&quot; no aliñamento especificado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
2911,7 → 3037,8
&quot;aliñamento&quot; debería ser unha das constantes ALIGN_constantes definidas
neste módulo - ver dir(Scribus).
 
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.</translation>
Pode provocar un ValueError se o número de columnas está fora de limites.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="250"/>
2924,7 → 3051,7
 
May throw IndexError if the selection is outside the bounds of the text.
</source>
<translation type="unfinished">selectText(inicio,conta, [&quot;nome&quot;])
<translation>selectText(inicio,conta, [&quot;nome&quot;])
 
Selecciona &quot;conta&quot; caracteres de texto na moldura de texto &quot;nome&quot; a partir
do carácter &quot;inicio&quot;. A conta de caracteres comeza no 0. Se &quot;conta&quot; é cero,
2931,7 → 3058,8
elimínase calquer selección de texto. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="261"/>
2941,11 → 3069,12
only the selected text will be deleted. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">deleteText([&quot;nome&quot;])
<translation>deleteText([&quot;nome&quot;])
 
Limpa todo o texto da moldura de texto &quot;nome&quot;. Se hai texto seleccionado
só se limpará o texto seleccionado. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="272"/>
2955,11 → 3084,12
is some text selected only the selected text is changed. If &quot;name&quot; is not
given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setTextColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
<translation>setTextColor(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a cor do texto da moldura de texto &quot;nome&quot; na cor &quot;cor&quot;.
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="282"/>
2968,10 → 3098,11
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">setTextStroke(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
<translation>setTextStroke(&quot;cor&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a cor do trazo do texto.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="295"/>
2983,12 → 3114,13
intensity). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is
used.
</source>
<translation type="unfinished">setTextShade(&quot;saturación&quot;, [&quot;nome&quot;])
<translation>setTextShade(&quot;saturación&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Fixa a saturación da cor do texto do obxecto &quot;nome&quot; en &quot;saturación&quot;.
Se hai texto seleccionado só se modificará o texto seleccionado.
&quot;saturación&quot; debe ser un valor inteiro no intervalo de 0 (menor) a 100 (intensidade
total da cor). Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
total da cor). Se non se fornece un &quot;nome&quot; úsase o elemento seleccionado nese momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="308"/>
3000,11 → 3132,12
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="unfinished">linkTextFrames(&quot;denome&quot;, &quot;anome&quot;)
<translation>linkTextFrames(&quot;denome&quot;, &quot;anome&quot;)
 
Vincula dúas molduras de texto. A moldura de nome &quot;denome&quot; vincúlase á
moldura chamada &quot;anome&quot;. A moldura de destino debe ser unha moldura
de texto baleira e non debe vincularse ou estar vinculada xa a outras molduras.</translation>
de texto baleira e non debe vincularse ou estar vinculada xa a outras molduras.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="325"/>
3016,7 → 3149,7
 
May throw ScribusException if linking rules are violated.
</source>
<translation type="unfinished">unlinkTextFrames(&quot;nome&quot;)
<translation>unlinkTextFrames(&quot;nome&quot;)
 
Eliminar o obxecto (con nome) especificado do fluxo/vinculación de moldura
de texto. Se a moldura estaba no medio dunha cadea, conectaranse as molduras
3023,7 → 3156,8
anterior e seguinte, p.ex. &apos;a-&gt;b-&gt;c&apos; convírtese en &apos;a-&gt;c&apos; cando se fai
unlinkTextFrames(b)
 
Pode provocar unha ScribusException se se violan as regras de vinculación.</translation>
Pode provocar unha ScribusException se se violan as regras de vinculación.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="338"/>
3031,7 → 3165,7
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
currently selected item is used.</source>
<translation type="unfinished">traceText([&quot;nome&quot;])
<translation>traceText([&quot;nome&quot;])
 
Convirte a moldura de texto &quot;nome&quot; en siluetas. Se non se fornece un &quot;nome&quot;
úsase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
3046,13 → 3180,14
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an text frame
</source>
<translation type="unfinished">textOverflows([&quot;nome&quot;, nolinks]) -&gt; inteiro
<translation>textOverflows([&quot;nome&quot;, nolinks]) -&gt; inteiro
 
Devolve o número real de caracteres de desborde na moldura de texto &quot;nome&quot;.
Se nolinks ten un valor distinto de cero entón só colle unha moldura - non
utiliza vinculación entre molduras. Sen este parámetro procura todas as cadeas de vínculos.
 
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é de texto</translation>
Pode provocar un WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é de texto
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="365"/>
3063,7 → 3198,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished">hyphenateText([&quot;nome&quot;]) -&gt; lóxica
<translation>hyphenateText([&quot;nome&quot;]) -&gt; lóxica
 
Separa con guións na moldura chamada &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado nese momento.
3080,7 → 3215,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished">dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; lóxica
<translation>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; lóxica
 
Retira os guións da moldura de texto chamada &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado nese momento.
3097,7 → 3232,7
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished">setPDFBookmark(&quot;alternar&quot;, [&quot;nome&quot;])
<translation>setPDFBookmark(&quot;alternar&quot;, [&quot;nome&quot;])
 
Configura se (alternar=1) a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador ou non.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elelemento seleccionado nese momento.
3114,12 → 3249,13
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not a text frame
</source>
<translation type="unfinished">isPDFBookmark([&quot;nome&quot;]) -&gt; booleano
<translation>isPDFBookmark([&quot;nome&quot;]) -&gt; booleano
 
Devolve verdadeiro se a moldura de texto &quot;nome&quot; é un marcador de PDF.
Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado nese momento.
 
Pode provocar un WrongFrameTypeErro se a moldura de destino non é unha moldura de texto</translation>
Pode provocar un WrongFrameTypeErro se a moldura de destino non é unha moldura de texto
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
3128,7 → 3264,7
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="unfinished">messagebarText(&quot;cadea&quot;)
<translation>messagebarText(&quot;cadea&quot;)
 
Escrebe a &quot;cadea&quot; na barra de mensaxes de Scribus (liña de estado).
O texto debe estar codificado en UTF8 ou ser unha cadea &apos;unicode&apos; (recomendado).
3141,10 → 3277,11
Cleans up the Scribus progress bar previous settings. It is called before the
new progress bar use. See progressSet.
</source>
<translation type="unfinished">progressReset()
<translation>progressReset()
 
Limpa a configuración anterior da barra de progreso de Scribus. Chámase antes de
usasr a nova barra de progreso. Ver progressSet.</translation>
usasr a nova barra de progreso. Ver progressSet.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="47"/>
3153,10 → 3290,11
Sets the progress bar&apos;s maximum steps value to the specified number.
See progressSet.
</source>
<translation type="unfinished">progressTotal(max)
<translation>progressTotal(max)
 
Fixa o valor de paso máximo da barra de paso no número especificado.
Ver progressSet.</translation>
Ver progressSet.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="61"/>
3170,7 → 3308,7
with progressSet(). The progress bar can be rewound to the beginning with
progressReset(). [based on info taken from Trolltech&apos;s Qt docs]
</source>
<translation type="unfinished">progressSet(nr)
<translation>progressSet(nr)
 
Fixa a posición da barra de progreso en &quot;nr&quot;, un valor relativo ao progressTotal
fixado anteriormente. A barra de progreso usa o concepto de pasos; dáselle o
3178,7 → 3316,8
de pasos xa completados. Pódese especcificar o número total de pasos con
progressTotal(). O número actual de pasos fíxase con progressSet(). Pódese facer
retornar a barra de progreso ao principio con progressReset(). [basado en información
obtida dos documentos do Qt da Trolltech]</translation>
obtida dos documentos do Qt da Trolltech]
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="69"/>
3186,9 → 3325,10
 
[UNSUPPORTED!] This might break things, so steer clear for now.
</source>
<translation type="unfinished">setCursor()
<translation>setCursor()
 
[NON ACEPTADO!] Isto podería foder as cousas, así que non o toques de momento.</translation>
[NON ACEPTADO!] Isto podería foder as cousas, así que non o toques de momento.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="83"/>
3198,12 → 3338,13
useful to call this procedure when you&apos;re changing the document, because Scribus
won&apos;t automatically notice when you change the document using a script.
</source>
<translation type="unfinished">docChanged(bool)
<translation>docChanged(bool)
 
Des/Habilita o icone de gardar na barra de icones de Scribus e o elemento do
menú Gardar. É útil chamar por este procedimento cando está a modificar o documento
porque Scribus non perceberá automaticamente cando se modifica o documento
por medio dun guión.</translation>
por medio dun guión.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="95"/>
3212,10 → 3353,11
Zoom the document in main GUI window. Actions have whole number
values like 20.0, 100.0, etc. Zoom to Fit uses -100 as a marker.
</source>
<translation type="unfinished">zoomDocument(dobre)
<translation>zoomDocument(dobre)
 
Amplía o documento na xanela principal. As accións teñen valores redondos
como 20.0, 100.0, etc. Ampliar até Axustar utiliza -100 como marcador.</translation>
como 20.0, 100.0, etc. Ampliar até Axustar utiliza -100 como marcador.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="106"/>
3223,7 → 3365,7
 
Scroll the document in main GUI window by x and y.
</source>
<translation type="unfinished">scrollDocument(x,y)
<translation>scrollDocument(x,y)
 
Desprazar o documento a xanela principal unha distancia x e b.
</translation>
3237,7 → 3379,7
 
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
<translation type="unfinished">placeSVG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
<translation>placeSVG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
 
Coloca o &quot;nome_de_ficheiro&quot; SVG na páxina actual;
x e y especifican a coordenada da esquina superior esquerda do SVG colocado na páxina.
3254,7 → 3396,7
 
If loading was successful, the selection contains the imported EPS
</source>
<translation type="unfinished">placeEPS(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
<translation>placeEPS(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
 
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; EPS na páxina actual,
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do EPS colocado na páxina
3271,12 → 3413,13
 
If loading was successful, the selection contains the imported SXD
</source>
<translation type="unfinished">placeSXD(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
<translation>placeSXD(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
 
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; SXD na páxina actual,
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do SXD colocado na páxina
 
Se se logra cargar, a selección contén o SXD importado</translation>
Se se logra cargar, a selección contén o SXD importado
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="57"/>
3287,12 → 3430,13
 
If loading was successful, the selection contains the imported ODG
</source>
<translation type="unfinished">placeODG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
<translation>placeODG(&quot;nome_de_ficheiro&quot;, x, y)
 
Coloca o &quot;nome de ficheiro&quot; ODG na páxina actual,
x e y indican a coordenada da esquina superior esqeurda do ODG colocado na páxina
 
Se se logra cargar, a selección contén o ODG importado</translation>
Se se logra cargar, a selección contén o ODG importado
</translation>
</message>
</context>
<context>
3326,7 → 3470,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
3462,7 → 3605,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
3529,7 → 3671,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
 
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
3571,7 → 3712,6
documentación de cada función.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
3661,7 → 3801,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>importSVG(&quot;string&quot;)
 
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
3673,7 → 3812,6
O texto debe ir codificado en UTF8 ou ser unha cadea &quot;unicode&quot; (o que se recomenda).</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
 
3949,7 → 4087,6
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
 
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
4142,7 → 4279,6
Pode provocar un ScribusError se non se puido gardar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
 
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
4154,7 → 4290,6
son cadeas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
4644,7 → 4779,6
[ (Nome Scribus, Familia, Nome real, subgrupo (1|0), embed PS (1|0), ficheiro da fonte), (...), ...]</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
4734,7 → 4868,6
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
4752,7 → 4885,6
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
4772,7 → 4904,6
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
5058,7 → 5189,6
Pode causar un IndexError se o número de páxina está fora do intervalo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
 
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
5267,7 → 5397,6
é o primeiro na páxina...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
5550,7 → 5679,6
seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
5888,7 → 6016,6
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
5909,7 → 6036,6
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
 
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
5949,7 → 6075,6
Pode provocar un ValueError se se lle pasar un exemplo ou nome de ficheiro vacíos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
5989,7 → 6114,6
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
6076,7 → 6200,6
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
6116,7 → 6239,6
das cores do documento por omisión.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
6183,7 → 6305,6
nome de estilo real ou Nengún cando o utilizador cancela o diálogo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
6193,7 → 6314,6
Devolve o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos. Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
6313,7 → 6433,6
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
6327,7 → 6446,6
utilízase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
6936,7 → 7054,6
Se se logra cargar, a selección contén o ODG importado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="obsolete">Copia nº%1 de </translation>
</message>
7390,7 → 7507,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="127"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation>A Analizar Ficheiro:</translation>
<translation>A analizar ficheiro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="264"/>
7400,23 → 7517,20
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2226"/>
<source>Generating Items</source>
<translation>A Xerar Elementos</translation>
<translation>A xerar elementos</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>About Scribus%1%2</source>
<translation type="obsolete">Acerca de Scribus%1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>%1. %2 %3 </source>
<translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
<translation type="obsolete">Scribus, Versión %1
7423,12 → 7537,10
%2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Build-ID:</source>
<translation type="obsolete">ID da compilación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Programming:</source>
<translation type="obsolete">Programación:</translation>
</message>
7438,142 → 7550,114
<translation>Aportacións de:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Windows port:</source>
<translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Documentation:</source>
<translation type="obsolete">Documentación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>German:</source>
<translation type="obsolete">Alemán:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>French:</source>
<translation type="obsolete">Francés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Spanish and Catalan:</source>
<translation type="obsolete">Español e Catalán:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Italian:</source>
<translation type="obsolete">Italiano:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Hungarian:</source>
<translation type="obsolete">Húngaro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Ukrainian:</source>
<translation type="obsolete">Ucraniano:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Bulgarian:</source>
<translation type="obsolete">Búlgaro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Galician:</source>
<translation type="obsolete">Galego:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Turkish:</source>
<translation type="obsolete">Turco:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Lithuanian:</source>
<translation type="obsolete">Lituano:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Polish:</source>
<translation type="obsolete">Polonés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Czech:</source>
<translation type="obsolete">Checo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Slovak:</source>
<translation type="obsolete">Eslovaco:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Danish:</source>
<translation type="obsolete">Dinamarqués:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Norwegian:</source>
<translation type="obsolete">Noruegués:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>English:</source>
<translation type="obsolete">Inglés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Welsh:</source>
<translation type="obsolete">Galés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Russian:</source>
<translation type="obsolete">Ruso:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Brazilian:</source>
<translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Finnish:</source>
<translation type="obsolete">Finlandés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Homepage and online reference</source>
<translation type="obsolete">Sitio web e referencia en liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Mailing list</source>
<translation type="obsolete">Lista de corrreo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Bugs and feature requests</source>
<translation type="obsolete">Erros e propostas de funcionalidades</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Basque:</source>
<translation type="obsolete">Basco:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Slovenian:</source>
<translation type="obsolete">Esloveno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This panel shows the version, build date and
compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
7634,37 → 7718,30
<translation>Traducións e Tradutores Oficiais:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Catalan:</source>
<translation type="obsolete">Catalán:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>English (British):</source>
<translation type="obsolete">Inglés (británico):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Esperanto:</source>
<translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Korean:</source>
<translation type="obsolete">Coreano:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Serbian:</source>
<translation type="obsolete">Serbio:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Spanish:</source>
<translation type="obsolete">Español:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Swedish:</source>
<translation type="obsolete">Sueco:</translation>
</message>
7694,7 → 7771,6
<translation>Lista de Correo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This panel shows the version, build date and
compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
7705,37 → 7781,30
A ausencia de apoio a librarías indícase cun *</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Portugese (Brazilian):</source>
<translation type="obsolete">Portugués (Brasileiro):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>%1 %2 %3 </source>
<translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Afrikaans:</source>
<translation type="obsolete">Africaner:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Portuguese (Brazilian):</source>
<translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Using GhostScript version %1</source>
<translation type="obsolete">Utilizando a versión %1 de GhostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>No GS version available</source>
<translation type="obsolete">Non hai unha versión de GS disponíbel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus Version %1
%2 %3 (%4)</source>
<translation type="obsolete">Scribus Versión %1
7742,12 → 7811,10
%2 %3 (%4)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Mac OSX Aqua Port:</source>
<translation type="obsolete">Portaxe ao Aqua de Mac OSX:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Windows Port:</source>
<translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
</message>
7757,7 → 7824,6
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de compilación e suporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F significa que se acepta C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. A última letra é o motor C=cairo ou A=libart. Se se aceptan librarías ausentes indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
</message>
7782,7 → 7848,6
<translation>Non se dispón dunha versión do Ghostscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Versión %1 de Scribus&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
7792,7 → 7857,6
<translation>ID da Compilación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data da compilación e soporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F equivale a C=littlecms C=CUPS T=soporta TIFF F=soporta Fontconfig. A derradeira letra é o visualizador C=cairo ou A=libart. Se falla o soporte de librarías indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
</message>
7807,7 → 7871,6
<translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>March</source>
<translation type="obsolete">Marzo</translation>
</message>
7827,7 → 7890,6
<translation type="obsolete">Comprobar se hai Act&amp;ualizacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de compilación e soporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F significa C=littlecms, C=CUPS, T=soporte TIFF, F soporte Fontconfig. A última letra é o renderizador C=cairo ou A=libart. Se falta soporte dalgunha libraría indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectado por Scribus. A versión para Windows non emprega librarías fontconfig ou CUPS.</translation>
</message>
7920,12 → 7982,10
<context>
<name>AboutPlugins</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Non</translation>
</message>
7978,57 → 8038,46
<context>
<name>AboutPluginsBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation type="obsolete">Scribus: Acerca das Extensións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>File Name:</source>
<translation type="obsolete">Nome do Ficheiro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Version:</source>
<translation type="obsolete">Versión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Enabled:</source>
<translation type="obsolete">Habilitado:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Release Date:</source>
<translation type="obsolete">Data de Publicación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Copyright:</source>
<translation type="obsolete">Copyright:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Author(s):</source>
<translation type="obsolete">Autor/es:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Description:</source>
<translation type="obsolete">Descrición:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>License:</source>
<translation type="obsolete">Licenza:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
8091,7 → 8140,6
<translation>Salvar &amp;Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save Page as &amp;EPS...</source>
<translation type="obsolete">Salvar Páxina como &amp;EPS...</translation>
</message>
8151,7 → 8199,6
<translation>&amp;Pegar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C&amp;lear Contents</source>
<translation type="obsolete">&amp;Limpar o Contido</translation>
</message>
8181,12 → 8228,10
<translation>C&amp;ores...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Paragraph Styles...</source>
<translation type="obsolete">Estilos de &amp;Parágrafo...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Line Styles...</source>
<translation type="obsolete">Estilos de &amp;Liña...</translation>
</message>
8286,7 → 8331,6
<translation>Su&amp;bíndice</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Outline</source>
<translation type="obsolete">&amp;Esquema</translation>
</message>
8461,7 → 8505,6
<translation>Moldura de &amp;Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<translation type="obsolete">C&amp;ontornos</translation>
</message>
8531,7 → 8574,6
<translation>Xerir as Propiedades da Páxina...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Fit in window</source>
<translation type="obsolete">A&amp;xustar á xanela</translation>
</message>
8556,7 → 8598,6
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Thumbnails</source>
<translation type="obsolete">&amp;Miniaturas</translation>
</message>
8921,97 → 8962,78
<translation>Guión para diálogos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apostrophe</source>
<translation type="obsolete">Apóstrofe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Straight Double</source>
<translation type="obsolete">Rectas Dobres</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Single Left</source>
<translation type="obsolete">Simple Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Single Right</source>
<translation type="obsolete">Simple Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Double Left</source>
<translation type="obsolete">Dobre Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Double Right</source>
<translation type="obsolete">Dobre Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Single Reversed</source>
<translation type="obsolete">Simple Invertida</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Double Reversed</source>
<translation type="obsolete">Dobre Invertida</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Latina Simple Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Latina Simple Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Latina Dobre Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Latina Dobre Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Low Single Comma</source>
<translation type="obsolete">Vírgula Baixa Simple</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Low Double Comma</source>
<translation type="obsolete">Vírgula Baixa Dobre</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Double Turned Comma</source>
<translation type="obsolete">Aspas dobres</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>CJK Single Left</source>
<translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Esquerdas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>CJK Single Right</source>
<translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Dereitas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>CJK Double Left</source>
<translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Dobres Esquerdas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>CJK Double Right</source>
<translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Dobres Dereitas</translation>
</message>
9031,12 → 9053,10
<translation>Máis información...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Copy Contents</source>
<translation type="obsolete">Copiar o Contido</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Paste Contents</source>
<translation type="obsolete">Pegar o Contido</translation>
</message>
9162,7 → 9182,6
<translation>st</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Paste Contents (Absolute)</source>
<translation type="obsolete">Pegar o Contido (Absoluto)</translation>
</message>
9481,7 → 9500,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation>&amp;Acerca das Extensións</translation>
<translation>&amp;Acerca dos engadidos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
9536,122 → 9555,122
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Ficheiro</translation>
<translation>Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1685"/>
<source>&amp;File</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ficheiro</translation>
<translation>&amp;Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
<source>Edit</source>
<translation type="unfinished">Modificar</translation>
<translation>Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1687"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished">&amp;Modificar</translation>
<translation>&amp;Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
<source>Style</source>
<translation type="unfinished">Estilo</translation>
<translation>Estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1689"/>
<source>&amp;Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>E&amp;stilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
<source>Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Elemento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1691"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation type="unfinished">&amp;Elemento</translation>
<translation>&amp;Elemento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
<source>Insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inserir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1693"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation type="unfinished">I&amp;nserir</translation>
<translation>I&amp;nserir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Páxina</translation>
<translation>Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1695"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation type="unfinished">&amp;Páxina</translation>
<translation>&amp;Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1697"/>
<source>View</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Vista</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1697"/>
<source>&amp;View</source>
<translation type="unfinished">&amp;Vista</translation>
<translation>&amp;Vista</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1699"/>
<source>Extras</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Extras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1699"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation type="unfinished">E&amp;xtras</translation>
<translation>E&amp;xtras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
<source>Windows</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Xanelas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1701"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation type="unfinished">&amp;Xanelas</translation>
<translation>&amp;Xanelas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<source>Help</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Axuda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1703"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation type="unfinished">&amp;Axuda</translation>
<translation>&amp;Axuda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1871"/>
<source>Plugin Menu Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Elementos do menú do engadido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1873"/>
<source>Others</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Outro</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1875"/>
<source>Unicode Characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Caracteres Unicode</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<source>Move/Resize Value Indicator</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mover/Modificar o tamaño do indicador do valor</translation>
</message>
</context>
<context>
9665,17 → 9684,14
<context>
<name>AdvOptions</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Advanced Options</source>
<translation type="obsolete">Opcións avanzadas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Creates PostScript Level 3</source>
<translation type="obsolete">Crea PostScript Nível 3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
<translation type="obsolete">Crea só PostScript Nível 2. Atención:
9682,7 → 9698,6
pódense crear ficheiros enormes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
<translation type="obsolete">Crea só PostScript Nível 1. Atención:
9689,52 → 9704,42
pódense crear ficheiros enormes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) na &amp;Horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
<translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) na &amp;Vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
<translation type="obsolete">Aplicar os Perfís &amp;ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>PostScript Level &amp;1</source>
<translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>PostScript Level &amp;2</source>
<translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;2</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>PostScript Level &amp;3</source>
<translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
<translation type="obsolete">Aplicar UC&amp;R</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
9749,12 → 9754,10
O UCR reduce a posibilidade dun exceso de saturación coas tintas CMY.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="obsolete">Indicar o Tamaño do Medio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This enables you to explicitely set,
the media size of the postscript file.
Not recommended unless
9768,132 → 9771,106
<context>
<name>Align</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distribute/Align</source>
<translation type="obsolete">Distribuir/Aliñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Align</source>
<translation type="obsolete">Aliñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Left Sides</source>
<translation type="obsolete">Lados Esquerdos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Middles</source>
<translation type="obsolete">Medios</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Right Sides</source>
<translation type="obsolete">Lados Direitos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Vertical</source>
<translation type="obsolete">Vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Top Sides</source>
<translation type="obsolete">Lados Superiores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Bottom Sides</source>
<translation type="obsolete">Lados Inferiores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete">mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete">in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete">p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aplicar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Between:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Entre:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>A&amp;lign</source>
<translation type="obsolete">A&amp;liñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Di&amp;splacement</source>
<translation type="obsolete">De&amp;sprazamento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distribute &amp;Evenly</source>
<translation type="obsolete">Distribuir &amp;Uniformemente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Bet&amp;ween:</source>
<translation type="obsolete">Ent&amp;re:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Do &amp;Not Change</source>
<translation type="obsolete">&amp;Non Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Al&amp;ign</source>
<translation type="obsolete">Al&amp;iñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Dis&amp;placement</source>
<translation type="obsolete">Des&amp;prazamento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distribute E&amp;venly</source>
<translation type="obsolete">Distribuir U&amp;niformemente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Do Not Change</source>
<translation type="obsolete">N&amp;on Modificar</translation>
</message>
9934,37 → 9911,30
<context>
<name>AlignDistributeBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Align and Distribute</source>
<translation type="obsolete">Aliñar e Distribuir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Align</source>
<translation type="obsolete">Aliñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation type="obsolete">Guía &amp;Seleccionada:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Relative To:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Relativa A:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>...</source>
<translation type="obsolete">...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distribute</source>
<translation type="obsolete">Distribuir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Distancia:</translation>
</message>
10017,12 → 9987,10
<translation>Selección</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
<translation type="obsolete">Aliñar os lados direitos dos obxectso ao lado esquerdo da áncora</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
<translation type="obsolete">Aliñar os lados esquerdos dos obxectos ao lado direito da áncora</translation>
</message>
10037,7 → 10005,6
<translation>Aliñar os lados direitos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
<translation type="obsolete">Aliñar as partes superiores dos obxectos á parte inferior da áncora</translation>
</message>
10057,7 → 10024,6
<translation>centrar no eixo horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
<translation type="obsolete">Aliñar as partes inferiores dos obxectos á parte superior da áncora</translation>
</message>
10077,12 → 10043,10
<translation>Distribuir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
<translation type="obsolete">Facer que as distancias horizontais entre os obxectos sexa iguais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="obsolete">Facer que as distancias horizontais entre os obxectos sexa iguais ao valor indicado</translation>
</message>
10102,12 → 10066,10
<translation>Distribuir os centros equidistantes na horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Make vertical gaps between objects equal</source>
<translation type="obsolete">Facer que as distancias verticais entre os obxectos sexan iguais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="obsolete">Facer que as distancias verticais entre os obxectos sexan iguais ao valor indicado</translation>
</message>
10142,17 → 10104,14
<translation>Nengunha Seleccionada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation type="obsolete">Algúns obxectos están bloqueadas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation type="obsolete">&amp;Desbloquealo Todo</translation>
</message>
10313,7 → 10272,6
<translation>Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Tool-Tip:</source>
<translation type="obsolete">Suxestión:</translation>
</message>
10403,7 → 10361,6
<translation>Necesario</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Don&apos;t Export Value</source>
<translation type="obsolete">Non Exportar o Valor</translation>
</message>
10578,7 → 10535,6
<translation>Opcións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Java Script</source>
<translation type="obsolete">Java Script</translation>
</message>
10903,7 → 10859,6
<translation>Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Todos (*)</translation>
</message>
10938,7 → 10893,6
<translation>JavaScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
10990,7 → 10944,6
<translation>Propiedades das Anotacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Type:</source>
<translation type="obsolete">Tipo:</translation>
</message>
11020,17 → 10973,14
<translation>Destino</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Change...</source>
<translation type="obsolete">Modificar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page:</source>
<translation type="obsolete">Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Posición X:</translation>
</message>
11040,17 → 10990,14
<translation> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Posición Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">Dacordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
11090,12 → 11037,10
<translation>Pos-&amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
11113,7 → 11058,6
<context>
<name>ApplyMasterPageDialog</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
11183,7 → 11127,6
<translation>Alt+W</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Aplicar o modelo seleccionado ás páxinas pares, impares ou a todas dentro do rango seguinte&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
11216,52 → 11159,42
<context>
<name>ApplyT</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply Template</source>
<translation type="obsolete">Aplicar un Modelo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Template:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modelo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply to &amp;Current Page</source>
<translation type="obsolete">Aplicar á Páxina &amp;Actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply from &amp;Page:</source>
<translation type="obsolete">Aplicar desde a &amp;Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>To:</source>
<translation type="obsolete">Á:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply to all &amp;even Pages</source>
<translation type="obsolete">Aplicar a todas as Páxinas p&amp;ares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
<translation type="obsolete">Aplicar a todas as Páxinas &amp;impares</translation>
</message>
11269,7 → 11202,6
<context>
<name>ArrowChooser</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
11299,7 → 11231,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellplugin.cpp" line="95"/>
<source>Aspell Plugin Error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Erro do engadido Aspell</translation>
</message>
</context>
<context>
11452,12 → 11384,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="79"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in aspell speller configuration.</source>
<translation>extensión aspell (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Erro na configuración de corrección de aspell.</translation>
<translation>engadido aspell (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Erro na configuración de corrección de aspell.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="86"/>
<source>aspellplugin (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Error in creating aspell speller.</source>
<translation>extensión aspell (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Erro ao crear o corrector aspell.</translation>
<translation>engadido aspell (AspellPluginImpl::AspellPluginImpl): Erro ao crear o corrector aspell.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="217"/>
11502,12 → 11434,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="57"/>
<source>No available Aspell dictionaries found. Install some, please.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Non se atoparon dicionarios disponíbeis para Aspell. Instale algún.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="407"/>
<source>Do you want start from the beginning of the selection with new language selected?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Quere comezar desde o principio da selección coa nova lingua seleccionada?</translation>
</message>
</context>
<context>
11558,7 → 11490,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<source>Scribus frontend for Pure PostScript Barcode Writer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Interface do Scribus para o Escritor de Códigos de Barras en PostScript Puro</translation>
</message>
</context>
<context>
11599,7 → 11531,6
<translation>2 díxitos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>9 or 10 digits separated appropriately with dashes</source>
<translation type="obsolete">9 ou 10 díxitos separados adecuadamente por guións</translation>
</message>
11782,7 → 11713,6
<translation>Antevisión do resultado. Mostra a 72dpi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Make check digit visible in text</source>
<translation type="obsolete">Facer que o código de control se vexa no texto</translation>
</message>
11840,7 → 11770,6
<translation>Porta-retallos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Porta-retallos (*.scs);;Todos (*)</translation>
</message>
11865,12 → 11794,10
<translation>Mudar o Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">O nome &quot;%1&quot; non é único.
11877,57 → 11804,46
Escolla outro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Load...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Carregar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gardar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation type="obsolete">Gardar &amp;Como...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Small</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pequena</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Medium</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mediana</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Large</source>
<translation type="obsolete">&amp;Grande</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;File</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Preview</source>
<translation type="obsolete">&amp;Vista Previa</translation>
</message>
12186,7 → 12102,6
<context>
<name>CMSPrefs</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color Management Settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración da Xestión das Cores</translation>
</message>
12221,12 → 12136,10
<translation>Colorimétrico absoluto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Default color profile for imported images</source>
<translation type="obsolete">Perfil de cores por omisión para as imaxes importadas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Default color profile for solid colors on the page</source>
<translation type="obsolete">Perfil de cores por omisión para as cores sólidas na páxina</translation>
</message>
12252,7 → 12165,6
Recoméndase que a permita se ten fotos no seu documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Exhibición por omisión para o seu monitor. De non ter unha boa razón para mudala,
12259,7 → 12171,6
limítese a escoller Colorimétrica Relativa ou Perceptual.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Exhibición por omisión para a súa impresora. De non ter unha boa razón para mudala,
12285,12 → 12196,10
<translation type="obsolete">&amp;Activar a Xestión das Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Pictures:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Imaxes:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Solid Colors:</source>
<translation type="obsolete">Cores &amp;Sólidas:</translation>
</message>
12305,12 → 12214,10
<translation type="obsolete">Im&amp;resora:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>M&amp;onitor:</source>
<translation type="obsolete">M&amp;onitor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Pr&amp;inter:</source>
<translation type="obsolete">Impres&amp;ora:</translation>
</message>
12330,12 → 12237,10
<translation type="obsolete">Usar a Compensación de Punto &amp;Negro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
12623,7 → 12528,6
<translation>Vella</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
12678,12 → 12582,10
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name of the Color is not unique</source>
<translation type="obsolete">O nome da Cor non é único</translation>
</message>
12703,22 → 12605,18
<translation>&amp;Modelo de Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
<translation type="obsolete">Non pode crear unha cor chamada &quot;%1&quot;.
12742,7 → 12640,6
É un nome reservado para a cor transparente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name of the color is not unique</source>
<translation type="obsolete">O nome da cor non é único</translation>
</message>
12752,7 → 12649,6
<translation type="obsolete">Se escolle isto poderá imprimir isto en todos os tinteiros. As cores do rexistro empréganse para marcas de impresión como marcas de recorte, marcas de rexistro, etc. Nada disto se emprega normalmente no deseño mesmo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation type="obsolete">Se se activa a xestión de cores, aparecerá un triángulo indicador de aviso de que a cor pode estar fora da gama de cores do perfil da impresiora actual seleccionado. Isto significa que a cor pode non imprimirse exactamente tal e como se ve na pantalla. Atopará máis explicacións acerca de avisos sobre a gama na axuda en liña en Xestión da Cor.</translation>
</message>
12817,27 → 12713,22
<context>
<name>CStylePBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Form1</source>
<translation type="obsolete">Formulario1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Based On:</source>
<translation type="obsolete">Baseado En:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Basic Formatting</source>
<translation type="obsolete">Formato Básico</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Advanced Formatting</source>
<translation type="obsolete">Formato Avanzado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Colors</source>
<translation type="obsolete">Cores</translation>
</message>
12845,27 → 12736,22
<context>
<name>CWDialog</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Normal Vision</source>
<translation type="obsolete">Visión Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Protanopia (Red)</source>
<translation type="obsolete">Protanopia (Vermello)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<translation type="obsolete">Deuteranopia (Verde)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<translation type="obsolete">Tritanopia (Azul)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation type="obsolete">Cegueira Total para a Cor</translation>
</message>
13103,197 → 12989,158
<context>
<name>CWDialogBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation type="obsolete">Roda de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
<translation type="obsolete">Clique na roda para obte a cor básica. Este modelo de cor depende da pestana escollida.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C:</source>
<translation type="obsolete">Cián[C]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>M:</source>
<translation type="obsolete">Max.[M]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Y:</source>
<translation type="obsolete">Ama.[Y]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>K:</source>
<translation type="obsolete">Neg.[K]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>RGB:</source>
<translation type="obsolete">RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>RGB</source>
<translation type="obsolete">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>R:</source>
<translation type="obsolete">Vm:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>G:</source>
<translation type="obsolete">Vd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>B:</source>
<translation type="obsolete">Az:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>CMYK:</source>
<translation type="obsolete">CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Document</source>
<translation type="obsolete">Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Escolla un dos métodos para crear un esquema de cores. Consulte a documentación para máis información.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="obsolete">Ángulo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Diferenza entre o valor seleccionado e os contados. Consulte a documentación para máis información.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Preview:</source>
<translation type="obsolete">Antevisión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Vision Defect Type:</source>
<translation type="obsolete">Tipo de Defecto da Visión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Sample color scheme.</source>
<translation type="obsolete">Esquema de cores de mostra.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Colors of your chosen color scheme.</source>
<translation type="obsolete">Cores do esquema de cores escollido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Merge</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mesclar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+M</source>
<translation type="obsolete">Alt+M</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation type="obsolete">Xuntar as cores creadas coas cores do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Replace</source>
<translation type="obsolete">&amp;Substituir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+R</source>
<translation type="obsolete">Alt+R</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="obsolete">Substituir as cores creadas nas cores do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="obsolete">Deixar sen tocar as cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="obsolete">Simular aquí deficiencias de visión frecuentes. Escolla o tipo de deficiencia.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color Scheme Method</source>
<translation type="obsolete">Método de Esquema de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> %</source>
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>HSV:</source>
<translation type="obsolete">HSV:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>HSV</source>
<translation type="obsolete">HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>H:</source>
<translation type="obsolete">H:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>S:</source>
<translation type="obsolete">S:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>V:</source>
<translation type="obsolete">V:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Result Colors</source>
<translation type="obsolete">Cores Resultantes</translation>
</message>
13304,29 → 13151,32
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2252"/>
<source>X: %1
Y: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>X: %1
Y: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2243"/>
<source>X: %1</source>
<translation type="unfinished">X: %1</translation>
<translation>X: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2245"/>
<source>Y: %1</source>
<translation type="unfinished">Y: %1</translation>
<translation>Y: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2260"/>
<source>Length: %1
Angle: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lonxitude: %1
Ángulo: %2</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvas.cpp" line="2262"/>
<source>Width: %1
Height: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Anchura: %1
Altura: %2</translation>
</message>
</context>
<context>
13334,18 → 13184,17
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1822"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Todos os Formatos Coñecidos</translation>
<translation>Todos os formatos admitidos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="1852"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Abrir</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ChTable</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>You can see a thumbnail if you press
and hold down the right mouse button
 
13358,7 → 13207,6
e a tecla Eliminar elimina o último que se inseriu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="obsolete">Pode ver unha miniatura se preme e mantén o botón dereito do rato. A tecla Inserir insire un Glifo na Selección de embaixo e a tecla Eliminar elimina o último que se inseriu</translation>
</message>
13366,7 → 13214,6
<context>
<name>CharSelect</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Select Character:</source>
<translation type="obsolete">Escoller Carácter:</translation>
</message>
13391,7 → 13238,6
<translation type="obsolete">&amp;Limpar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
13406,7 → 13252,6
<translation type="obsolete">Eliminar a(s) selección(s) actual/is.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Close this dialog and return to text editing.</source>
<translation type="obsolete">Fechar este diálogo e voltar á edición de texto.</translation>
</message>
13551,17 → 13396,14
<translation type="obsolete">Hebreu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Insert Code:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Inserir Código:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Close this dialog and return to text editing</source>
<translation type="obsolete">Fechar este diálogo e voltar á edición de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
<translation type="obsolete">Introduza un valor unicode de catro díxitos aquí directamente</translation>
</message>
13668,169 → 13510,169
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="205"/>
<source>Full Character Set</source>
<translation type="unfinished">Conxunto de Caracteres Completo</translation>
<translation>Conxunto de caracteres completo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="210"/>
<source>Basic Latin</source>
<translation type="unfinished">Latín Básico</translation>
<translation>Latín básico</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="216"/>
<source>Latin-1 Supplement</source>
<translation type="unfinished">Latín-1 Suplementario</translation>
<translation>Latín-1 suplementario</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="222"/>
<source>Latin Extended-A</source>
<translation type="unfinished">Latín Extendido-A</translation>
<translation>Latín extendido-A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="228"/>
<source>Latin Extended-B</source>
<translation type="unfinished">Latín Extendido-B</translation>
<translation>Latín extendido-B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="234"/>
<source>General Punctuation</source>
<translation type="unfinished">Puntuación Xeral</translation>
<translation>Puntuación xeral</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="240"/>
<source>Super- and Subscripts</source>
<translation type="unfinished">Superíndices e Subíndices</translation>
<translation>Superíndices e subíndices</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="246"/>
<source>Currency Symbols</source>
<translation type="unfinished">Símbolos de Moeda</translation>
<translation>Símbolos de moeda</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="252"/>
<source>Letterlike Symbols</source>
<translation type="unfinished">Símbolos parecidos a Letras</translation>
<translation>Símbolos parecidos a letras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="258"/>
<source>Number Forms</source>
<translation type="unfinished">Formas de Números</translation>
<translation>Formas de números</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="264"/>
<source>Arrows</source>
<translation type="unfinished">Frechas</translation>
<translation>Frechas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="270"/>
<source>Mathematical Operators</source>
<translation type="unfinished">Operadores matemáticos</translation>
<translation>Operadores matemáticos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="276"/>
<source>Box Drawing</source>
<translation type="unfinished">Deseño de Caixas</translation>
<translation>Deseño de caixas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="282"/>
<source>Block Elements</source>
<translation type="unfinished">Elementos de Bloco</translation>
<translation>Elementos de bloque</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="288"/>
<source>Geometric Shapes</source>
<translation type="unfinished">Formas Xeométricas</translation>
<translation>Formas xeométricas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="294"/>
<source>Miscellaneous Symbols</source>
<translation type="unfinished">Símbolos Diversos</translation>
<translation>Símbolos diversos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="300"/>
<source>Dingbats</source>
<translation type="unfinished">Debuxiños</translation>
<translation>Debuxiños</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="306"/>
<source>Small Form Variants</source>
<translation type="unfinished">Variantes Pequenas de Formas</translation>
<translation>Variantes pequenas de formas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="312"/>
<source>Ligatures</source>
<translation type="unfinished">Ligaturas</translation>
<translation>Ligaturas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="318"/>
<source>Specials</source>
<translation type="unfinished">Especiais</translation>
<translation>Especiais</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="324"/>
<source>Greek</source>
<translation type="unfinished">Grego</translation>
<translation>Grego</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="330"/>
<source>Greek Extended</source>
<translation type="unfinished">Grego Extendido</translation>
<translation>Grego extendido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="336"/>
<source>Cyrillic</source>
<translation type="unfinished">Cirílico</translation>
<translation>Cirílico</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="342"/>
<source>Cyrillic Supplement</source>
<translation type="unfinished">Cirílico Suplementario</translation>
<translation>Cirílico suplementario</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="348"/>
<source>Arabic</source>
<translation type="unfinished">Árabe</translation>
<translation>Árabe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="354"/>
<source>Arabic Extended A</source>
<translation type="unfinished">Árabe Extendido A</translation>
<translation>Árabe extendido A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="360"/>
<source>Arabic Extended B</source>
<translation type="unfinished">Árabe Extendido B</translation>
<translation>Árabe extendido B</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.cpp" line="366"/>
<source>Hebrew</source>
<translation type="unfinished">Hebreu</translation>
<translation>Hebreu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="13"/>
<source>Enhanced Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Paleta de caracteres mellorada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="19"/>
<source>&amp;Font:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Fonte:</translation>
<translation>&amp;Fonte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="45"/>
<source>C&amp;haracter Class:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>C&amp;lase de carácter:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="77"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="unfinished">Pódese ver unha miniatura premendo e mantendo premido o botón dereito do rato.
<translation>Pódese ver unha miniatura premendo e mantendo premido o botón dereito do rato.
A tecla Inserir coloca un glifo na Selección de embaixo e a tecla Suprimir elimina o último que se inseriu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="96"/>
<source>Insert &amp;Code:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inserir &amp;código:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="106"/>
13840,32 → 13682,32
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="131"/>
<source>Glyphs to Insert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Glifos para inserir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="171"/>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation type="unfinished">Inserir os caracteres no texto na posición do cursor</translation>
<translation>Inserir os caracteres no texto na posición do cursor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="174"/>
<source>&amp;Insert</source>
<translation type="unfinished">&amp;Inserir</translation>
<translation>&amp;Inserir</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="181"/>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation type="unfinished">Eliminar a(s) selección(s) actual/is.</translation>
<translation>Eliminar a(s) selección(s) actual/is.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="184"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished">&amp;Limpar</translation>
<translation>&amp;Limpar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselectenhanced.ui" line="106"/>
<source>Type in a four digit Unicode value directly here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Escriba directamente aquí un valor Unicode de catro díxitos</translation>
</message>
</context>
<context>
13879,7 → 13721,6
<context>
<name>CharTable</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete</source>
<translation type="obsolete">Eliminar</translation>
</message>
13915,7 → 13756,6
<translation>Falta a Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
<translation type="obsolete">A imaxe ten un Valor de DPI menor de %1 DPI</translation>
</message>
14053,22 → 13893,18
<context>
<name>ChooseStyles</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Choose Styles</source>
<translation type="obsolete">Escolla Estilos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Available Styles</source>
<translation type="obsolete">Estilos Disponíbeis</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
14086,7 → 13922,6
<translation>Recollendo...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
14213,17 → 14048,14
<translation>Escolla un Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Open</source>
<translation type="obsolete">Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.scd);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
14392,242 → 14224,194
<context>
<name>ColorWheelDialog</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Normal Vision</source>
<translation type="obsolete">Visión Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Protanopia (red)</source>
<translation type="obsolete">Protanopia (vermello)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Deuteranopia (green)</source>
<translation type="obsolete">Deuteranopia (verde)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Tritanopia (blue)</source>
<translation type="obsolete">Tritanopia (azul)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation type="obsolete">Cegueira Total para a Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Vision Defect:</source>
<translation type="obsolete">Defecto de Visión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation type="obsolete">Roda de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color</source>
<translation type="obsolete">Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C</source>
<translation type="obsolete">C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>M</source>
<translation type="obsolete">M</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Y</source>
<translation type="obsolete">Y</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>K</source>
<translation type="obsolete">K</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Select Method:</source>
<translation type="obsolete">Método de Selección:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Angle (0 - 90 degrees):</source>
<translation type="obsolete">Ángulo (0 - 90 graos):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Merge Colors</source>
<translation type="obsolete">&amp;Xuntar Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Replace Colors</source>
<translation type="obsolete">Substitui&amp;r Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation type="obsolete">xuntar as cores creadas nas cores do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="obsolete">Substituir as cores creadas nas cores do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="obsolete">Deixar sen tocar as cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Merging colors</source>
<translation type="obsolete">A mesclar as cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Error: </source>
<translation type="obsolete">Erro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation type="obsolete">Estáse a abrir o xestor de cores.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color Merging</source>
<translation type="obsolete">Mescla de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Cr&amp;eate color...</source>
<translation type="obsolete">Cr&amp;ear cor...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Import existing color...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importar cor existente...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Merge colors</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mesclar cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Replace colors</source>
<translation type="obsolete">Substitui&amp;r cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>E&amp;xit</source>
<translation type="obsolete">Sa&amp;ir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C&amp;olor</source>
<translation type="obsolete">C&amp;or</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Saturation:</source>
<translation type="obsolete">Saturación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Value:</source>
<translation type="obsolete">Valor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Diferenza entre o valor seleccionado e o contados. Consulte a documentación para máis información.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Saturation component in HSV mode</source>
<translation type="obsolete">Comonente de saturación en modo HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Value component in HSV mode</source>
<translation type="obsolete">Componente de valor en modo HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode.</source>
<translation type="obsolete">Faga clic na roda para obter a cor base. É ton no modo HSV.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Sample color scheme</source>
<translation type="obsolete">Esquema de cor de mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Escolla un dos métodos para crear un esquema de cores. Consulte a documentación para máis información.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Colors of your chosen color scheme</source>
<translation type="obsolete">Cores do esquema de cores escollido</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="obsolete">Simular aquí deficiencias de visión frecuentes. Escolla o tipo de deficiencia.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>New Color</source>
<translation type="obsolete">Cor Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation type="obsolete">Foi imposíbel atopar a cor solicitada. Posibelmente escolleu negro, gris ou branco. Non hai maneira de procesar esta cor.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C&amp;olor Components...</source>
<translation type="obsolete">Componentes da C&amp;or...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Protanopia (Red)</source>
<translation type="obsolete">Protanopia (Vermello)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<translation type="obsolete">Deuteranopia (Verde)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<translation type="obsolete">Tritanopia (Azul)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation type="obsolete">Xa existe a cor %1!</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation type="obsolete">Adicionouse a cor %1.</translation>
</message>
14717,27 → 14501,22
<translation>Catro caras</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Left Page</source>
<translation type="obsolete">Páxina Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Middle</source>
<translation type="obsolete">Medio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Middle Left</source>
<translation type="obsolete">Medio Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Middle Right</source>
<translation type="obsolete">Medio Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Right Page</source>
<translation type="obsolete">Páxina Dereita</translation>
</message>
14857,7 → 14636,6
<translation>&amp;Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
15007,7 → 14785,6
<translation>Puntuación Colgante á Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Both sides</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="obsolete">Ambos os dous lados</translation>
15018,7 → 14795,6
<translation>Palabra Mínima para Tracking</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Norm. Word Tracking</source>
<translation type="obsolete">Palabra Normal para Tracking</translation>
</message>
15210,7 → 14986,7
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="182"/>
<source>Paste Image from Clipboard</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Apegar imaxe do porta-retallos</translation>
</message>
</context>
<context>
15282,7 → 15058,6
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
15317,7 → 15092,6
<translation>Indicar a transparencia da cor seleccionada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color of selected object</source>
<translation type="obsolete">Cor do obxecto seleccionado</translation>
</message>
15357,17 → 15131,14
<translation type="obsolete">Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete">pl</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
15432,7 → 15203,6
<translation>Diferenza</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Exlusion</source>
<translation type="obsolete">Exlusión</translation>
</message>
15673,142 → 15443,114
<context>
<name>CreateRangeBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Create Range</source>
<translation type="obsolete">Crear Rango</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Number of Pages in Document:</source>
<translation type="obsolete">Número de Páxinas do Documento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Doc Page Range</source>
<translation type="obsolete">Rango de Páxinas do Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Basic Range Selection</source>
<translation type="obsolete">Selección Básica de Rango</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Add a Range of Pages</source>
<translation type="obsolete">Engadir un Rango de Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Consecutive Pages</source>
<translation type="obsolete">Páxinas Consecutivas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>From:</source>
<translation type="obsolete">Desde:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>To:</source>
<translation type="obsolete">Até:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Comma Separated List</source>
<translation type="obsolete">Lista Separada por Vírgulas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Even Pages</source>
<translation type="obsolete">Páxinas Pares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Odd Pages</source>
<translation type="obsolete">Páxinas Impares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Add To Range</source>
<translation type="obsolete">Eng&amp;adir ao Rango</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Range of Pages</source>
<translation type="obsolete">Rango de Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Move &amp;Up</source>
<translation type="obsolete">S&amp;ubir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+U</source>
<translation type="obsolete">Alt+U</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Move &amp;Down</source>
<translation type="obsolete">Bai&amp;xar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation type="obsolete">El&amp;iminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Advanced Reordering</source>
<translation type="obsolete">Reordenación Avanzada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page Group Size:</source>
<translation type="obsolete">Tamaño do Grupo de Páxinas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Sample Page Order:</source>
<translation type="obsolete">Orde de Páxina de Exemplo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page Order</source>
<translation type="obsolete">Orde das Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="obsolete">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
15851,7 → 15593,6
<translation>Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengún</translation>
</message>
15907,12 → 15648,10
<translation>Reflectir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Si</translation>
</message>
15947,7 → 15686,6
<translation>Páxinas por Folla</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This panel displays various CUPS options when printing.
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
15960,12 → 15698,10
A ausencia de soporte para unha libraría indícase cun *</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
16033,7 → 15769,6
<translation>Codificación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
<translation type="obsolete">Móvese para o seu Directorio de Documentos.
16088,87 → 15823,70
<context>
<name>CwSetColor</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Set Color Components</source>
<translation type="obsolete">Indicar os Componentes da Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>RGB</source>
<translation type="obsolete">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>HSV</source>
<translation type="obsolete">HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>H:</source>
<translation type="obsolete">H:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>S:</source>
<translation type="obsolete">S:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>V:</source>
<translation type="obsolete">V:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>R:</source>
<translation type="obsolete">Vm:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>G:</source>
<translation type="obsolete">Vd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>B:</source>
<translation type="obsolete">Az:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C:</source>
<translation type="obsolete">Cián[C]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>M:</source>
<translation type="obsolete">Max.[M]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Y:</source>
<translation type="obsolete">Amar.[Y]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>K:</source>
<translation type="obsolete">Neg.[K]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Set &amp;RGB</source>
<translation type="obsolete">Seleccionar &amp;RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Set C&amp;MYK</source>
<translation type="obsolete">Seleccionar C&amp;MYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Set &amp;HSV</source>
<translation type="obsolete">Seleccionar &amp;HSV</translation>
</message>
16202,42 → 15920,34
<translation>Eliminar esta Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>?</source>
<translation type="obsolete">?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Replace it with:</source>
<translation type="obsolete">Substituir por:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">Dacordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete color:</source>
<translation type="obsolete">Eliminar a Cor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
16260,7 → 15970,6
<translation>Eliminar Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete from:</source>
<translation type="obsolete">Eliminar desde:</translation>
</message>
16270,12 → 15979,10
<translation>até:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
16288,22 → 15995,18
<context>
<name>DelStyle</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete Style</source>
<translation type="obsolete">Eliminar o Estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete Style:</source>
<translation type="obsolete">Eliminar o Estilo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Replace With:</source>
<translation type="obsolete">Substituir Por:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>No Style</source>
<translation type="obsolete">Sen Estilo</translation>
</message>
16311,27 → 16014,22
<context>
<name>DmF</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Missing Font</source>
<translation type="obsolete">Falta esta Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The Font %1 is not installed.</source>
<translation type="obsolete">A Fonte %1 non está instalada.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Use</source>
<translation type="obsolete">Usar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>instead</source>
<translation type="obsolete">no seu lugar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
16434,7 → 16132,6
<translation>Direito&amp;s:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Document</source>
<translation type="obsolete">Docu&amp;mento</translation>
</message>
16444,7 → 16141,6
<translation>Máis &amp;Información</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation type="obsolete">A persoa ou organización responsábel en primeira instáncia de crear o contido do documento.
16451,7 → 16147,6
Este campo pódese incorporar ao documento de Scribus como referencia, así como nos meta-datos dun PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>A name given to the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation type="obsolete">Nome que se lle dá ao documento.
16458,7 → 16153,6
Este campo pódese incorporar ao documento de Scribus como referencia, así como nos meta-datos dun PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>An account of the content of the document.
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
<translation type="obsolete">Relación do contido do documento.
16465,7 → 16159,6
Este campo prevese para unha descrición ou resumo breves do documento. Incorpórase ao PDF á hora de exportalo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The topic of the content of the document.
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
<translation type="obsolete">O tema do contido do documento
16492,7 → 16185,6
<translation>A natureza ou xénero do contido do documento, como por exemplo categorías, funcións, xéneros, etc</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
<translation type="obsolete">A manifestación física ou dixital do documento. Paga a pena anotar o tipo e dimensións.
16509,7 → 16201,6
<translation>Unha referencia a un documento do que deriva o documento acutal, como por exemplo o ISBN ou o URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
<translation type="obsolete">O idioma no que está escrito o documento, normalmente un código de idioma ISO-639,
16531,12 → 16222,10
<translation>Información sobre os direitos que se posúen sobre o documento, como o copyright, patente ou marca rexistrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
16687,57 → 16376,46
<context>
<name>DocSectionsBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Document Sections</source>
<translation type="obsolete">Seccións do Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>From</source>
<translation type="obsolete">Deste</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>To</source>
<translation type="obsolete">Até</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Style</source>
<translation type="obsolete">Estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Start</source>
<translation type="obsolete">Inicio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Shown</source>
<translation type="obsolete">Mostrados</translation>
</message>
16745,7 → 16423,6
<context>
<name>DocumentItemAttributes</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengún</translation>
</message>
16898,82 → 16575,66
<context>
<name>DocumentItemAttributesBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation type="obsolete">Atributos do Elemento do Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Type</source>
<translation type="obsolete">Tipo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Value</source>
<translation type="obsolete">Valor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Parameter</source>
<translation type="obsolete">Parámetro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Relationship</source>
<translation type="obsolete">Relación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Relationship To</source>
<translation type="obsolete">Relación Con</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Auto Add To</source>
<translation type="obsolete">Adicionar Automaticamente A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="obsolete">&amp;Copiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="obsolete">&amp;Limpar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+L</translation>
</message>
16995,7 → 16656,6
<translation>Erro Fatal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Converting Image:
%1
failed!</source>
17037,17 → 16697,14
<context>
<name>EditMacroDialog</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Editing Macro: &lt;b&gt;</source>
<translation type="obsolete">A editar a Macro: &lt;b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus - Macro Manager</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Xestor de Macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The file &apos;%1&apos; already exists.
Are you sure you want to overwrite it?
</source>
17055,7 → 16712,6
Ten a certeza de querer escreber por riba?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>You have already edited this macro.
Are you sure you want to discard all your changes?
</source>
17063,7 → 16719,6
Ten a certeza de querer prescindir das modificacións?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>A full traceback follows:
 
%1
17073,7 → 16728,6
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Compilation of the macro failed, so it can not
be saved in its current form. The error was:
%1
17084,142 → 16738,114
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus - New Macro</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Macro Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;This is the Edit Macro / New Macro dialog box. Here you can change the source code to macros. Edit the source code to the macro in the text editing area below the &quot;Source Code&quot; label and click OK to save your changes to the macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Este é o diálogo de Modificación de Macro / Macro Nova. Aqui pode modificar o código fonte das macros. Modifíqueo na área de edición de texto baixo a equiqueta &quot;Código Fonte&quot; e prema sobre Aceptar as modificacións para gardar as mudanzas feitas na macro.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Source Code:</source>
<translation type="obsolete">Código Fonte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Editing Macro:</source>
<translation type="obsolete">Modificación da Macro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The name of the macro being edited.</source>
<translation type="obsolete">Nome da macro que se está a modificar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;/qt&gt;This item displays the name of the macro you are currently editing.&lt;qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;/qt&gt;Este elemento mostra o nome da macro que se está a editar neste momento.&lt;qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Discard all changes and exit.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Rexeitar as mudanzas feitas e sair.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Exit the editing dialog, discarding all changes you have made. If you want to exit without saving the macro but don&apos;t want to lose your changes, save your changes with &quot;Save Source As...&quot;.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Sair do diálogo de modificación, rexeitando todas as modificacións feitas. Se quer sair sen salvar a macro mais non quer perder as mudanzas, garde as modificacións con &quot;Salvar a Fonte Como...&quot;.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Ok</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aceptar as modificacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Save changes and exit.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Salvar as modificacións e sair.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Save changes to the macro and exit. If there is a problem with the macro, a message will be displayed and the editing dialog will not close.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Salvar as mudanzas feitas na macro e sair. De haber algún problema coa macro, mostrarase unha mensaxe e o diálogo de modificación non se fechará.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;This text area contains the source code of the macro. If you&apos;re creating a new macro there won&apos;t be anything in it, and if you&apos;re editing an existing macro the source code the macro was defined with will be shown here.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Esta área de texto contén o código fonte da macro. Se está a crear unha macro nova non haberá nada nel, mais se está a modificar unha macro xa existente, o código fonte co que se definiu a macro aparecerá aquí.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Load Source ...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Carregar a Fonte...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Replace the current source code with code from a file.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Substituir o código fonte actual con código dun ficheiro.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Load new source code into the editing area from &quot;file&quot;. Any source code in the editing area is replaced. The loaded source must be a Scribus macro function. If you load any other script, you&apos;ll need to edit it so that it&apos;ll work as a scripter macro before saving it.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Carregar código fonte novo na área de edición desde o &quot;ficheiro&quot;. Calquer código fonte existente na área de modificación será substituído. A fonte carregada debe ser unha función de macro de Scribus. Se carrega calquer outro tipo de guión precisará modificalo para que funcione como unha macro de guión antes de salvalo.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Save Source As...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Salvar a Fonte Como...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Save the source code being edited to a file.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Salvar nun ficheiro o código fonte que se está a modificar.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save the source code - the text - of the macro to a file. You can edit the saved source and load it again with &quot;Load Source...&quot;.</source>
<translation type="obsolete">Modificar o código fonte - o texto - da macro nun ficheiro. Pode modificar a fonte gardada e carregala de novo mediante &quot;Carregar Fonte...&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Python source files (*.py)</source>
<translation type="obsolete">Ficheiros fonte de Python (*.py)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save File Dialog</source>
<translation type="obsolete">Diálogo de Gardar Ficheiros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save macro source</source>
<translation type="obsolete">Gardar a fonte da macro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Open File Dialog</source>
<translation type="obsolete">Diálogo de Abrir Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Select the source file to load</source>
<translation type="obsolete">Escoller o ficheiro fonte a carregar</translation>
</message>
17227,282 → 16853,226
<context>
<name>EditStyle</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Edit Style</source>
<translation type="obsolete">Estilo de Edición</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Character</source>
<translation type="obsolete">Carácter</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Font:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fonte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Si&amp;ze:</source>
<translation type="obsolete">Tama&amp;ño:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Effect:</source>
<translation type="obsolete">Efecto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Alignment:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aliñamento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Drop Caps</source>
<translation type="obsolete">&amp;Maiúsculas Capitulares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Lines:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Liñas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>F&amp;ill Color:</source>
<translation type="obsolete">C&amp;or de Enchido:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>St&amp;roke Color:</source>
<translation type="obsolete">Cor do T&amp;razo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Vertical Spaces</source>
<translation type="obsolete">Espazos verticais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
<translation type="obsolete">Axustar á Liña Base e á &amp;Grella</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Line &amp;Spacing:</source>
<translation type="obsolete">E&amp;spaciamento da Liña:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Abo&amp;ve:</source>
<translation type="obsolete">Por &amp;encima:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Below:</source>
<translation type="obsolete">Por &amp;abaixo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Tabulators and Indentation</source>
<translation type="obsolete">Tabuladores e Indentación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name of your paragraph style</source>
<translation type="obsolete">Nome do seu estilo de parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Font of selected text or object</source>
<translation type="obsolete">Fonte do texto ou obxecto seleccionados</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Font Size</source>
<translation type="obsolete">Tamaño da Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color of text fill</source>
<translation type="obsolete">Cor do recheo do texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color of text stroke</source>
<translation type="obsolete">Cor do trazo do texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
<translation type="obsolete">Fornece unha primeira letra de parágrafo de tamaño máis grande. Úsase como efecto estilístico</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
<translation type="obsolete">Determina a altura total, en número de liñas, das Maiúsculas Capitulares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Align text to baseline grid</source>
<translation type="obsolete">Aliñar o texto coa grella de base</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Spacing above the paragraph</source>
<translation type="obsolete">Espaciamento por en cima do parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Spacing below the paragraph</source>
<translation type="obsolete">Espaciamento por debaixo do parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation type="obsolete">Interliñado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete">pl</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name of the Style is not unique</source>
<translation type="obsolete">O nome do Estilo non é único</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> %</source>
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distances</source>
<translation type="obsolete">Distancias</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation type="obsolete">Espaciado de liña fixo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation type="obsolete">Espaciado de liña automático</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation type="obsolete">Aliñar á Grella Base</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation type="obsolete">Maiúsculas Capitulares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance from Text:</source>
<translation type="obsolete">Distancia ao Texto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Preview of the Paragraph Style</source>
<translation type="obsolete">Antevisión do Estilo de Parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Determines the gap between the DropCaps and the Text</source>
<translation type="obsolete">Determina a distancia entre as Maiúsculas Capitulares e o Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Toggles sample text of this paragraph style</source>
<translation type="obsolete">Activa o texto de mostra deste estilo de parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name of the style is not unique</source>
<translation type="obsolete">O nome do estilo non é único</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Background</source>
<translation type="obsolete">Fondo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Select for easier reading of light coloured text styles</source>
<translation type="obsolete">Escolla para unha lectura máis doada dos estilos de textos con pouca cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation type="obsolete">Tracking Manual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Offset to baseline of characters</source>
<translation type="obsolete">Separación dos caracteres da liña base</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Click to select the line spacing mode</source>
<translation type="obsolete">Clique para escoller o modo de espaciamento de liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Select for easier reading of light colored text styles</source>
<translation type="obsolete">Seleccione para unha lectura máis doada dos estilos de texto con cores claras</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Auto</source>
<translation type="obsolete">Auto</translation>
</message>
17593,7 → 17163,6
<translation>&amp;Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Javascripts (*.js);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
17799,7 → 17368,6
<translation>xa existe. Sobreescribimos?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>All</source>
<translation type="obsolete">Todo</translation>
</message>
17897,17 → 17465,14
<translation>Inte&amp;rvalo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C</source>
<translation type="obsolete">C</translation>
</message>
18083,7 → 17648,6
<translation>Quimar a cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Exlusion</source>
<translation type="obsolete">Exlusión</translation>
</message>
18108,7 → 17672,6
<translation>Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Background</source>
<translation type="obsolete">Fondo</translation>
</message>
18176,17 → 17739,14
<translation>DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>RGB</source>
<translation type="obsolete">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Grayscale</source>
<translation type="obsolete">Escala de grises</translation>
</message>
18196,7 → 17756,6
<translation>Espazo de cores:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Duotone</source>
<translation type="obsolete">Duotono</translation>
</message>
18209,157 → 17768,126
<context>
<name>Farbmanager</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Colors</source>
<translation type="obsolete">Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Append</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation type="obsolete">D&amp;uplicar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Remove Unused</source>
<translation type="obsolete">Elimina&amp;r as que Non se usen</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color Sets</source>
<translation type="obsolete">Paletas de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Current Color Set:</source>
<translation type="obsolete">Paleta de Cores Actual:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Save Color Set</source>
<translation type="obsolete">&amp;Salvar a Paleta de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Choose a color set to load</source>
<translation type="obsolete">Escolla a paleta de cores a carregar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save the current color set</source>
<translation type="obsolete">Salvar a paleta de cores actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
<translation type="obsolete">Eliminar as cores que non se usen da paleta de cores do documento actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Append colors to the current set from an existing document</source>
<translation type="obsolete">Adicionar as cores á paleta actual desde un documento xa existente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Create a new color within the current set</source>
<translation type="obsolete">Crear unha cor nova dentro da paleta actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Edit the currently selected color</source>
<translation type="obsolete">Modificar a cor seleccionada agora</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Make a copy of the currently selected color</source>
<translation type="obsolete">Facer unha copia da cor seleccionada agora</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete the currently selected color</source>
<translation type="obsolete">Eliminar a cor seleccionada agora</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Make the current colorset the default color set</source>
<translation type="obsolete">Facer que a paleta de cores actual sexa a predeterminada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Choose a Name</source>
<translation type="obsolete">Escolla un Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Open</source>
<translation type="obsolete">Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.scd);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="obsolete">Copiar de %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>New Color</source>
<translation type="obsolete">Cor Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Import colors to the current set from an existing document</source>
<translation type="obsolete">Importar cores ao conxunto actual desde un documento existente</translation>
</message>
18493,7 → 18021,6
<context>
<name>FontPrefs</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Global Font Settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración Global das Fontes</translation>
</message>
18513,12 → 18040,10
<translation>Rotas adicionais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Postscript</source>
<translation type="obsolete">Postscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Si</translation>
</message>
18533,7 → 18058,6
<translation type="obsolete">Usar esta Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Embed in:</source>
<translation type="obsolete">Embeber en:</translation>
</message>
18543,7 → 18067,6
<translation type="obsolete">Subconxunto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Type</source>
<translation type="obsolete">Tipo</translation>
</message>
18593,12 → 18116,10
<translation>Ro&amp;tas Adicionais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
18608,13 → 18129,11
<translation>Escolla un Directorio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Font Name</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Nome da Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Use Font</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Usar esta Fonte
18622,7 → 18141,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Embed in:</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Embeber en:
18630,7 → 18148,6
antevisión da fonte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Subset</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Subconxunto
18638,7 → 18155,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Path to Font File</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Rota ao Ficheiro da Fonte
18646,22 → 18162,18
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>PostScript</source>
<translation type="obsolete">PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;As rotas de procura das fontes só se poden indicar nas Preferencias e só cando non hai nengún documento aberto. Feche todos os documentos abertos e vaia a Editar-&gt;Configuración para mudar a rota de procura de fontes.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.</source>
<translation type="obsolete">As rotas de procura de fontes só se poden indicar nas Preferencias, e só cando non hai nengún documento aberto. Feche todos os documentos e vaia entón a Modificar -&gt; Preferencias para mudar a rota de procura de fontes.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Embed in PostScript</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Embeber en PostScript</translation>
18685,17 → 18197,14
<translation>Antevisión das Fontes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="obsolete">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
18705,27 → 18214,22
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Append selected font into Style, Font menu</source>
<translation type="obsolete">Adicionar a fonte seleccionada ao menú Estilo, Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Leave preview</source>
<translation type="obsolete">Abandonar a vista previa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Size of the Font</source>
<translation type="obsolete">Tamaño da Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<translation type="obsolete">Se xa o túzaro dicía que mañá quérenllo pór</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Font Name</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Nome da Fonte
18733,7 → 18237,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Doc</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Doc
18741,7 → 18244,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Type</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Tipo
18749,7 → 18251,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Subset</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Subconxunto
18757,7 → 18258,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Access</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Acceso
18765,12 → 18265,10
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Font Size:</source>
<translation type="obsolete">Tamaño da Fonte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Fonts Preview</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Antevisión das Fontes
18783,7 → 18281,6
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+O</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Alt+O
18791,7 → 18288,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Quick Search: </source>
<translation type="obsolete">Procura Rápida: </translation>
</message>
18801,7 → 18297,6
<translation type="obsolete">&amp;Procurar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Close</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar
18809,7 → 18304,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Alt+C
18833,7 → 18327,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Typing the text here provides quick searching in the font names. E.g. &apos;bold&apos; shows all fonts with Bold in name. Searching is case insensitive.</source>
<translation type="obsolete">Se se escrebe o texto aquí pódese procurar rapidamente nos nomes das fontes. Por exemplo, &quot;negra&quot; mostra todas as fontes con Negra no nome. Para a pesquisa non importan as maiúsculas ou minúsculas.</translation>
</message>
18870,7 → 18363,6
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Sample will be shown after key release</source>
<translation type="obsolete">Mostrarase o exemplo cando solte a tecla</translation>
</message>
18983,97 → 18475,78
<context>
<name>FontPreviewBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Fonts Preview</source>
<translation type="obsolete">Antevisión das Fontes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Quick Search:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Procura Rápida:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="obsolete">&amp;Procurar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Font Name</source>
<translation type="obsolete">Nome da Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Doc</source>
<translation type="obsolete">Doc</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Type</source>
<translation type="obsolete">Tipo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Subset</source>
<translation type="obsolete">Subconxunto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Access</source>
<translation type="obsolete">Acceso</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Font Size:</source>
<translation type="obsolete">Tamaño da &amp;Fonte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Text</source>
<translation type="obsolete">Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Sample text to display</source>
<translation type="obsolete">Texto de exemplo para mostrar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Se&amp;t</source>
<translation type="obsolete">Conxun&amp;to</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+T</source>
<translation type="obsolete">Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Reset the text</source>
<translation type="obsolete">Limpar o texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Append</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
19154,7 → 18627,6
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
<translation type="obsolete">Aquí pode adicionar, modificar ou eliminar Paradas de Cor.</translation>
</message>
19175,37 → 18647,30
<context>
<name>GuideManager</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Manage Guides</source>
<translation type="obsolete">Xerir as Guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> pl</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Horizontal Guides</source>
<translation type="obsolete">Guías Horizontais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Pos-&amp;Y:</translation>
</message>
19220,12 → 18685,10
<translation>&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Vertical Guides</source>
<translation type="obsolete">Guías Verticais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Pos-&amp;X:</translation>
</message>
19245,42 → 18708,34
<translation>B&amp;loquear as Guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Rows and Columns - Automatic Guides</source>
<translation type="obsolete">Fileiras e Columnas - Guías Automáticas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Rows:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fileiras:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C&amp;olumns:</source>
<translation type="obsolete">C&amp;olumnas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Row &amp;Gap</source>
<translation type="obsolete">&amp;Distancia entre Fileiras</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Colum&amp;n Gap</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre Colum&amp;nas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Refer to:</source>
<translation type="obsolete">Con referencia a:</translation>
</message>
19290,27 → 18745,22
<translation>&amp;Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Margins</source>
<translation type="obsolete">&amp;Marxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Selection</source>
<translation type="obsolete">&amp;Selección</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Update</source>
<translation type="obsolete">Act&amp;ualizar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Set the guides in document. Guide manager is still opened but the changes are persistant</source>
<comment>guide manager</comment>
<translation type="obsolete">Indicar as guías do documento. O xestor de guías ainda está aberto mais as modificación son persistentes
19318,7 → 18768,6
xestor de guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Apply to All Pages</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aplicar a Todas as Páxinas</translation>
</message>
19328,17 → 18777,14
<translation type="obsolete">Guía</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Unit</source>
<translation type="obsolete">Unidade</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Preview</source>
<translation type="obsolete">Antevisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>There is empty (0.0) guide already</source>
<translation type="obsolete">Xa existe unha guía baleira (0, 0)</translation>
</message>
19586,172 → 19032,138
<context>
<name>GuideManagerBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Manage Guides</source>
<translation type="obsolete">Xerir as Guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Horizontals</source>
<translation type="obsolete">Horizontais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Guide</source>
<translation type="obsolete">Guía</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Unit</source>
<translation type="obsolete">Unidade</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>D&amp;elete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+E</source>
<translation type="obsolete">Alt+E</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Verticals</source>
<translation type="obsolete">Verticais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>A&amp;dd</source>
<translation type="obsolete">A&amp;dicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation type="obsolete">El&amp;iminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Lock Guides</source>
<translation type="obsolete">B&amp;loquear as Guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Appl&amp;y to All Pages</source>
<translation type="obsolete">Apl&amp;icar a Todas as Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+Y</source>
<translation type="obsolete">Alt+Y</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Number:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Número:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>U&amp;se Gap:</source>
<translation type="obsolete">U&amp;sar Espazo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Nu&amp;mber:</source>
<translation type="obsolete">Nú&amp;mero:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Use &amp;Gap:</source>
<translation type="obsolete">Usar &amp;Espazo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+G</source>
<translation type="obsolete">Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Refer To</source>
<translation type="obsolete">Referido A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation type="obsolete">&amp;Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+P</source>
<translation type="obsolete">Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>M&amp;argins</source>
<translation type="obsolete">M&amp;arxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>S&amp;election</source>
<translation type="obsolete">S&amp;elección</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Misc</source>
<translation type="obsolete">&amp;Diversos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete all guides from the current page</source>
<translation type="obsolete">Eliminar todas as guías da páxina actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete all guides from the current document</source>
<translation type="obsolete">Elimnar todas as guías do documento actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Single</source>
<translation type="obsolete">&amp;Simple</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Column/Row</source>
<translation type="obsolete">&amp;Columna/Fileira</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
<translation type="obsolete">Eliminar as Guías da &amp;Páxina Actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
<translation type="obsolete">Eliminar as Guías de Tod&amp;as as Páxinas</translation>
</message>
19759,12 → 19171,10
<context>
<name>HelpBrowser</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Contents</source>
<translation type="obsolete">Contido</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Link</source>
<translation type="obsolete">Ligazón</translation>
</message>
19779,17 → 19189,14
<translation>&amp;Procurar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>S&amp;earch</source>
<translation type="obsolete">P&amp;rocurar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Ctrl+F</source>
<translation type="obsolete">Ctrl+F</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>F3</source>
<translation type="obsolete">F3</translation>
</message>
19806,7 → 19213,6
se hai documentos novos e www.scribus.net para descargas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>unknown</source>
<translation type="obsolete">descoñecido</translation>
</message>
19836,7 → 19242,6
<translation>&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>De&amp;lete All</source>
<translation type="obsolete">Elimin&amp;alo Todo</translation>
</message>
19856,7 → 19261,6
<translation type="obsolete">Sa&amp;ir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Searching is case unsensitive</source>
<translation type="obsolete">Nas pesquisas non importan as maiúsculas e minúsculas</translation>
</message>
19911,7 → 19315,6
<translation>&amp;Marcadores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Relevance</source>
<translation type="obsolete">Relevancia</translation>
</message>
20040,7 → 19443,6
<context>
<name>HySettings</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Hyphenator Settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración do Hyphenator</translation>
</message>
20070,12 → 19472,10
<translation type="obsolete">Guións consecutivos &amp;Permitidos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
20145,12 → 19545,10
<translation>Ten o Perfil Embebido:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Non</translation>
</message>
20323,7 → 19721,6
convertindo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>PostScript</source>
<translation type="obsolete">PostScript</translation>
</message>
20564,7 → 19961,6
<translation>Inserir Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Inserting</source>
<translation type="obsolete">&amp;Inserindo</translation>
</message>
20589,37 → 19985,30
<translation>ao Final</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Inserting</source>
<translation type="obsolete">Inserindo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Template (Left Page):</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modelo (Páxina Esquerda):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Template:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modelo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Template (Right Page):</source>
<translation type="obsolete">Modelo (Páxina Dereita):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
20649,7 → 20038,6
<translation>&amp;Tamaño:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Custom</source>
<translation type="obsolete">Personalizado</translation>
</message>
21025,242 → 20413,194
<context>
<name>InsertAFrameBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Insert A Frame</source>
<translation type="obsolete">Inserir Unha Moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>T&amp;ype</source>
<translation type="obsolete">T&amp;ipo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation type="obsolete">Moldura de &amp;Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+T</source>
<translation type="obsolete">Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation type="obsolete">Moldura de &amp;Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+I</source>
<translation type="obsolete">Alt+I</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>T&amp;able</source>
<translation type="obsolete">T&amp;abela</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Shape</source>
<translation type="obsolete">Forma</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Polygon</source>
<translation type="obsolete">Polígono</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Location</source>
<translation type="obsolete">&amp;Localización</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page Placement</source>
<translation type="obsolete">Colocación na Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Current Page</source>
<translation type="obsolete">Páxina Actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Selecting this will place the frame only on the current page.</source>
<translation type="obsolete">Se escolle isto, colocará a moldura só na páxina actual.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Range of Pages:</source>
<translation type="obsolete">Rango de Páxinas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Selecting this will place frame on the selected range. </source>
<translation type="obsolete">Se escolle isto, colocará a moldura no rango seleccionado. </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Position of Frame</source>
<translation type="obsolete">Posición da Moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Top Left of Page</source>
<translation type="obsolete">Superior Esquerda da Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Selecting this puts the frame on the top left with postion 0,0</source>
<translation type="obsolete">Se escolle isto, colocará a moldura na parte superior esquerda con posición 0,0</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Top Left of Margins</source>
<translation type="obsolete">Superior Esquerda das Marxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Selecting this places the frame in the upper left of the page margins defined in your doc setup.</source>
<translation type="obsolete">Se escolle isto, colocará a moldura na parte superior esquerda das marxes da páxina definidas na configuración do documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Custom Position:</source>
<translation type="obsolete">Posición Personalizada:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Set the dimensions wished below in the X: Y: dialog below.</source>
<translation type="obsolete">Indique as dimensións desexadas embaixo no diálogo X: Y:.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>X:</source>
<translation type="obsolete">X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Y:</source>
<translation type="obsolete">Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Size</source>
<translation type="obsolete">Tama&amp;ño</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Same as the Page</source>
<translation type="obsolete">O mesmo que a Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Same as the Page Margins</source>
<translation type="obsolete">O mesmo que as Marxes da Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Custom Size:</source>
<translation type="obsolete">Tamaño Personalizado:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Height:</source>
<translation type="obsolete">Altura:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Width:</source>
<translation type="obsolete">Anchura:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Options</source>
<translation type="obsolete">&amp;Opcións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Source Image:</source>
<translation type="obsolete">Imaxe Orixinal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Select File...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Escolla Ficheiro...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>There are no options for this type of frame</source>
<translation type="obsolete">Non hai opcións para este tipo de moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Source Document:</source>
<translation type="obsolete">Documento Orixinal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Columns:</source>
<translation type="obsolete">Columnas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Gap:</source>
<translation type="obsolete">Separación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Link Created Frames</source>
<translation type="obsolete">Ligar as Molduras Creadas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>All Pages</source>
<translation type="obsolete">Todas as Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>...</source>
<translation type="obsolete">...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Top Left of Bleed</source>
<translation type="obsolete">Superior Esquerda do Sangrado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Selecting this places the frame in the upper left of the page bleed defined in your doc setup.</source>
<translation type="obsolete">Se escolle isto, colocará a moldura na parte superior esquerda do sangrado definido na configuración do documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Same as the Bleed</source>
<translation type="obsolete">A mesma que o Sangrado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Same as the Imported Image</source>
<translation type="obsolete">A mesma que a Imaxe Importada</translation>
</message>
21273,22 → 20613,18
<translation>Inserir unha Táboa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Number of Rows:</source>
<translation type="obsolete">Número de Fileiras:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Number of Columns:</source>
<translation type="obsolete">Número de Columnas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
21341,22 → 20677,18
<translation>Novo Guión</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Do you really want to delete this Script?</source>
<translation type="obsolete">Realmente quer eliminar este Guión?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;No</source>
<translation type="obsolete">&amp;Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation type="obsolete">&amp;Si</translation>
</message>
21374,162 → 20706,130
<context>
<name>KeyManager</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
<translation type="obsolete">Xerir os Atallos do Teclado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Action</source>
<translation type="obsolete">Acción</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Current Key</source>
<translation type="obsolete">Tecla Actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Select a Key for this Action</source>
<translation type="obsolete">Escolla unha Tecla para esta Acción</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;No Key</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nengunha Tecla</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;User Defined Key</source>
<translation type="obsolete">Tecla Definida polo &amp;Usuario</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>ALT+SHIFT+T</source>
<translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Set &amp;Key</source>
<translation type="obsolete">Asignar &amp;Tecla</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt</source>
<translation type="obsolete">Alt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Ctrl</source>
<translation type="obsolete">Ctrl</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Shift</source>
<translation type="obsolete">Maiúsculas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Shift+</source>
<translation type="obsolete">Maiúsculas+</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+</source>
<translation type="obsolete">Alt+</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Ctrl+</source>
<translation type="obsolete">Ctrl+</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This Key Sequence is already in use</source>
<translation type="obsolete">Esta Secuencia de Teclas xa está collida</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Loadable Shortcut Sets</source>
<translation type="obsolete">Conxuntos de Atallos Carregábeis</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Load</source>
<translation type="obsolete">&amp;Carregar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Import...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Export...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Exportar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Reset</source>
<translation type="obsolete">Desface&amp;r</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Keyboard shortcut sets available to load</source>
<translation type="obsolete">Conxuntos de atallos de teclado que se poden carregar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Load the selected shortcut set</source>
<translation type="obsolete">Carregar o conxunto de atallos seleccionado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Import a shortcut set into the current configuration</source>
<translation type="obsolete">Importar un conxunto de atallos na configuración actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Export the current shortcuts into an importable file</source>
<translation type="obsolete">Exportar os atallos actuais para un ficheiro importábel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Reload the default Scribus shortcuts</source>
<translation type="obsolete">Recarregar os atallos pré-definidos de Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Key Set XML Files (*.ksxml)</source>
<translation type="obsolete">Conxunto Key de Ficheiros XML (*.ksxml)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This key sequence is already in use</source>
<translation type="obsolete">Esta secuencia de teclas xa se está a utilizar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Meta</source>
<translation type="obsolete">Meta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Meta+</source>
<translation type="obsolete">Meta+</translation>
</message>
21690,7 → 20990,6
<translation>Capas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Add a new Layer</source>
<translation type="obsolete">Adicionar unha Capa nova</translation>
</message>
21700,22 → 20999,18
<translation>Eliminar unha Capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Raise Layer</source>
<translation type="obsolete">Subir a Capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Lower Layer</source>
<translation type="obsolete">Eliminar a Capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>New Layer</source>
<translation type="obsolete">Capa Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
<translation type="obsolete">Quer eliminar tamén todos os Obxectos desta Capa?</translation>
</message>
21810,7 → 21105,6
<translation>Diferenza</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Exlusion</source>
<translation type="obsolete">Exlusión</translation>
</message>
21892,12 → 21186,12
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="601"/>
<source>Selects the Blendmode, works only in PDF 1.4</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Selecciona o modo de fusión; só funciona en PDF 1.4</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="602"/>
<source>Layer Transparency, works only in PDF 1.4 and SVG</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Transparencia da capa; só funciona en PDF 1.4 e SVG</translation>
</message>
</context>
<context>
22097,102 → 21391,82
<context>
<name>LineFormate</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Edit Line Styles</source>
<translation type="obsolete">Modificar os Estilos de Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Append</source>
<translation type="obsolete">&amp;Engadir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation type="obsolete">D&amp;uplicar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gardar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="obsolete">Copiar de %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>New Style</source>
<translation type="obsolete">Estilo Novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Do you really want to delete this Style?</source>
<translation type="obsolete">Realmente quer eliminar este Estilo?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;No</source>
<translation type="obsolete">&amp;Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation type="obsolete">&amp;Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Open</source>
<translation type="obsolete">Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.scd);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Do you really want to delete this style?</source>
<translation type="obsolete">Pretende realmente eliminar este estilo?</translation>
</message>
22213,17 → 21487,14
<context>
<name>LineStyleWBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>LineStyleWBase</source>
<translation type="obsolete">LineStyleWBase</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>%</source>
<translation type="obsolete">%</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Line Width:</source>
<translation type="obsolete">Anchura da Liña:</translation>
</message>
22266,27 → 21537,22
<translation type="obsolete">Xunta arredondada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Solid Line</source>
<translation type="obsolete">Liña continua</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Dashed Line</source>
<translation type="obsolete">Liña tracexada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Dotted Line</source>
<translation type="obsolete">Liña de puntos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation type="obsolete">Liña guión-punto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation type="obsolete">Liña guión-punto-punto</translation>
</message>
22341,7 → 21607,7
<message>
<location filename="../../scribus/loadsaveplugin.cpp" line="80"/>
<source>No File Loader Plugins Found</source>
<translation>Non se Atoparen Extensións do Carregador de Ficheiros</translation>
<translation>Non se atoparon engadidos do carregador de ficheiros</translation>
</message>
</context>
<context>
22410,42 → 21676,34
<context>
<name>MSpinBox</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>pt</source>
<translation type="obsolete">pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>mm</source>
<translation type="obsolete">mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>in</source>
<translation type="obsolete">in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>p</source>
<translation type="obsolete">p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
22453,7 → 21711,6
<context>
<name>Macro</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Passed object is not callable</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="obsolete">Ao obxecto que se pasou non se lle pode chamar
22464,62 → 21721,50
<context>
<name>MacroManager</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Manage Macros</source>
<translation type="obsolete">Xerir as Macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Brings up a graphical window for creating, deleting, editing, saving and loading macros.</source>
<translation type="obsolete">Fai aparecer unha xanela gráfica para crear, eliminar, modificar, salvar e carregar macros.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Create, edit and delete macros</source>
<translation type="obsolete">Crear, modificar e eliminar macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Macro</source>
<translation type="obsolete">&amp;Macro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus - Macro Manager</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Xestor de Macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Unable to open the requested file: %1</source>
<translation type="obsolete">Non se pode abrir o ficheiro pedido: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus - Edit Macro</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Modificar Macro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus - New Macro</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Macro Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Enter name for new macro: </source>
<translation type="obsolete">Introduza o nome para a nova macro: </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;The macro name you requested is already taken by another macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;O nome de macro que pide xa está collido por outra macro.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Macro creation failed. The macro manager was unable to set up the macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Fallo ao crear a Macro. O xestor de macros non puido preparar a macro.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The macro &apos;%1&apos; has reported a minor error.
The error is: %2
A full traceback follows:
22532,7 → 21777,6
%3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The macro &apos;%1&apos; failed to execute correctly.
The error is: %2
A full traceback follows:
22549,77 → 21793,62
<context>
<name>ManageMacrosDialog</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus Macro Files (*.pymacro)</source>
<translation type="obsolete">Ficheiros de Macros de Scribus (*.pymacro)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Open File Dialog</source>
<translation type="obsolete">Diálogo de Abrir Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Select the macro file to load.</source>
<translation type="obsolete">Escolla o ficheiro coa macro que quer carregar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save File Dialog</source>
<translation type="obsolete">Diálogo de Salvar Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save all macros</source>
<translation type="obsolete">Salvar todas as macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus - Rename Macro</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Mudar o nome da Macro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Enter new name: </source>
<translation type="obsolete">Introduza o novo nome: </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus - Set Macro Shortcut</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Designar un Atallo para a Macro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Enter new shortcut: </source>
<translation type="obsolete">Introduza o novo atallo: </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus - Macro Manager</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Xestor de Macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Renaming the macro failed because the name is already in use.</source>
<translation type="obsolete">Non se puido modificar o nome da macro porque o nome xa está collido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Scribus - Manage Macros</source>
<translation type="obsolete">Scribu - Xestión de Macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;&lt;p&gt;This window is the Scribus Macro Manager. Here you can create macros, edit macros, etc. All changes are made using the buttons on the right hand side of the window.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;All changes made in this dialog take effect instantly - you cannot cancel the actions you make here.
The table in the center of the dialog lists what macros are currently loaded and some information about them. Use &quot;What&apos;s this&quot; on the table for more information.&lt;/p&gt;&lt;/qt&gt;</source>
22628,67 → 21857,54
A táboa do centro do diálogo lista as macros que están carregadas actualmente e algunha información sobre elas. Use &quot;Que é isto&quot; na táboa para máis información.&lt;/p&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+N</source>
<translation type="obsolete">Alt+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Create a new macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Crear unha macro nova&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Create a new macro by prompting for the macro name then bringing up the edit macro dialog box.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Crear unha macro nova pedindo o nome da macro e mostrando a continuación a caixa de diálogo de edición de macros.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Ok</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aceptar as modificacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="obsolete">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Close this dialog</source>
<translation type="obsolete">Fechar este diálogo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Return to Scribus</source>
<translation type="obsolete">Voltar a Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Macro</source>
<translation type="obsolete">Macro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Edit</source>
<translation type="obsolete">Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Accel</source>
<translation type="obsolete">Acelerador</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Description</source>
<translation type="obsolete">Descrición</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;p&gt;This table lists the macros that are currently defined.&lt;/p&gt;
 
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; The name of the macro, as shown in the menu bar and in other places around Scribus.&lt;/p&gt;
22703,42 → 21919,34
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Descrición:&lt;/b&gt; Se a macro contén un &quot;dosctring&quot;, unha cadea especial ao inicio da súa definición que a descrebe, mostrarase aquí. Se o dosctring é longo, só se mostrará o comezo - use &quot;Qué é Isto&quot; na entrada da macro no menú Macro para ver a descrición completa.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Rena&amp;me</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mudar o nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+M</source>
<translation type="obsolete">Alt+M</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Rename the selected macro.</source>
<translation type="obsolete">Mudarlle o nome á macro seleccionada.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Rename the selected macro. You will be prompted for the new name.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Mudarlle o nome á macro seleccionada. Pediráselle que introduza o novo nome.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modificar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+E</source>
<translation type="obsolete">Alt+E</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Edit the source of the selected macro, if the source is availible.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Modificar a fonte da macro seleccionada, se a fonte está disponíbel.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;p&gt;Edit the selected macro. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If this button is greyed out, either there is no selected macro or the macro manager does not have the source code for the macro you have selected (in which case &lt;tt&gt;No&lt;/tt&gt; will be shown in the &lt;tt&gt;Edit &lt;/tt&gt;column of the macro).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If Scribus doesn&apos;t have the source, the macro was probably created by a script.&lt;/p&gt;</source>
22747,62 → 21955,50
&lt;p&gt;Se Scribus non dispón da fonte, a macro foi probabelmente creada por medio dun guión.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Delete the currently selected macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Eliminar a macro seleccionada neste momento.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;p&gt;Delete the selected macro. This is instant, and there is no way to recover the macro once deleted. If the macro is created by a start-up script, it will reappear next time you load Scribus.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Eliminar a macro seleccionada. Isto é inmediato e non hai maneira de recuperar a macro unha vez eliminado. Se a macro se creou por medio dun guión de inicio, reaparecerá a próxima vez que inicie Scribus.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Set Accel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Designar un Acelerador</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Set the keyboard shortcut for the selected macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Designar o atallo de teclado para a macro seleccionada.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;p&gt;Set the keyboard shortcut (accelerator) key of the selected macro. You will be prompted for the new shortcut in a dialog box.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Designar a tecla de atallo de teclado (acelerador) para a macro seleccionada. Pediráselle o novo atallo nunha caixa de diálogo.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>E&amp;xport</source>
<translation type="obsolete">E&amp;xportar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+X</source>
<translation type="obsolete">Alt+X</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Export macros to a file.</source>
<translation type="obsolete">Exportar macros a un ficheiro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;p&gt;Export macros to an external file. The file will be a Python script containing the scripter commands to re-create the macros. It can be run using &lt;tt&gt;Load extension script&lt;/tt&gt; from the &lt;tt&gt;Script&lt;/tt&gt; menu, or the import button in the macro manager.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If you want a nice, human readable version of your macros, select the macro you want, press the &lt;tt&gt;Edit&lt;/tt&gt; button, and use the &lt;tt&gt;Save source&lt;/tt&gt; button in the &lt;tt&gt;Edit Macro&lt;/tt&gt; dialog. You won&apos;t be able to load that version with &lt;tt&gt;Load extension script&lt;/tt&gt; - instead, create a new macro with the&lt;tt&gt; New&lt;/tt&gt; button and use &lt;tt&gt;Load source&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Exportar macros para un ficheiro externo. O ficheiro consistirá nun guión en Python que conteña os comandos do scripter para recrear as macros. Pódese executar utilizando &lt;tt&gt;Carregar o guión de extensións&lt;/tt&gt; ou o botón Importar do xestor de macros.&lt;/p&gt;
22809,42 → 22005,34
&lt;p&gt;Se quer unha versión fácil de ler das súas macros, escolla a macro, calquer no botón &lt;tt&gt;Modificar&lt;/tt&gt; e utilice o botón &lt;tt&gt;Salvar a fonte&lt;/tt&gt; do diálogo &lt;tt&gt;Modificar Macro&lt;/tt&gt;. Non poderá carregar esa versión con &lt;tt&gt;Carregar o guión de extensións&lt;/tt&gt; - porén, cre unha nova macro co botón &lt;tt&gt;Novo&lt;/tt&gt; e utilice &lt;tt&gt;Carregar fonte&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete &amp;All</source>
<translation type="obsolete">Eliminalas &amp;Todas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Delete all macros.</source>
<translation type="obsolete">Eliminar todas as macros.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;p&gt;Delete all registered macros. This is instant, and there is no way to recover the deleted macros. Any macros created by your start-up script will reappear next time you load Scribus.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Eliminar todas as macros rexistradas. Isto é inmediato e non hai maneira de recuperar as macros eliminadas. As macros creadas co seu guión de inicio reaparecerán a próxima vez que lance o Scribus.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+I</source>
<translation type="obsolete">Alt+I</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Import macros from a file.</source>
<translation type="obsolete">Importar macros desde un ficheiro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;p&gt;Loads macros from an external file.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Carrega macros desde un ficheiro externo.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
22867,7 → 22055,6
<translation>&amp;Tamaño:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Custom</source>
<translation type="obsolete">Personalizado</translation>
</message>
22922,7 → 22109,6
<translation>Páxina Mestra:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
22990,7 → 22176,6
<translation>Distancia entre a guía da marxe inferior e o bordo da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe esquerda e o bordo da páxina.
22997,7 → 22182,6
Se se escollen Páxinas Enfrentadas, este espazo de marxe pódese usar para obter as marxes adecuadas para a encuadernación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe direita e o bordo da páxina.
23014,7 → 22198,6
<translation>&amp;Fora:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply margin settings to all pages</source>
<translation type="obsolete">Aplicar a configuración de marxes a todas as páxinas</translation>
</message>
23024,12 → 22207,10
<translation>Aplicar as modificacións nas marxes a todas as páxinas existentes do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe esquerda e o bordo da páxina. Se se escolleron Páxinas Enfrontadas, este espazo de marxe pódese utilizar para obter as marxes adecuadas para encuadernar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe dereita e o bordo da páxina. Se se escolleron Páxinas Enfrontadas, este espazo de marxe pódese utlizar para lograr as marxes adecuadas para encuadernar</translation>
</message>
23142,27 → 22323,22
<translation>Modificar as Páxinas Mestras</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Duplicates the selected master page</source>
<translation type="obsolete">Duplica a páxina mestra seleccionada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Deletes the selected master page</source>
<translation type="obsolete">Elimina a páxina mestra seleccionada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Adds a new master page</source>
<translation type="obsolete">Adiciona unha nova páxina mestra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Imports master pages from another document</source>
<translation type="obsolete">Importa as páxinas mestras doutro documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
23172,12 → 22348,10
<translation>Quer realmente eliminar esta páxina mestra?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;No</source>
<translation type="obsolete">&amp;Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation type="obsolete">&amp;Si</translation>
</message>
23192,7 → 22366,6
<translation>Nova Páxina Mestra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="obsolete">Copiar de %1</translation>
</message>
23212,7 → 22385,6
<translation>Copiar nº %1 de </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
23269,58 → 22441,48
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="112"/>
<source>This master page is used at least once in the document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Esta páxina mestra emprégase ao menos unha vez no documento.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Mdup</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Multiple Duplicate</source>
<translation type="obsolete">Duplicados Múltiples</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Number of Copies:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Número de Copias:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Horizontal Shift:</source>
<translation type="obsolete">Desprazamento &amp;Horizontal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Vertical Shift:</source>
<translation type="obsolete">Desprazamento &amp;Vertical:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
23373,22 → 22535,18
<translation type="obsolete">Lonxitude:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
23458,13 → 22616,12
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="155"/>
<source>Unit:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Unidade:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MergeDoc</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Import Template</source>
<translation type="obsolete">Importar un Modelo</translation>
</message>
23474,22 → 22631,18
<translation>Importar Páxina(s)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>From Document:</source>
<translation type="obsolete">Desde o Documento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Change...</source>
<translation type="obsolete">Mudar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Import Page(s):</source>
<translation type="obsolete">Importar Páxina(s):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
23508,27 → 22661,22
<translation>Crear Páxina(s)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>before Page</source>
<translation type="obsolete">antes da Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>after Page</source>
<translation type="obsolete">após a Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>at End</source>
<translation type="obsolete">ao Final</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Import</source>
<translation type="obsolete">Importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
23543,7 → 22691,6
<translation>Documentos (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.scd);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
23605,7 → 22752,7
<message>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="52"/>
<source>&amp;Select...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Seleccionar...</translation>
</message>
</context>
<context>
23730,32 → 22877,26
<translation>Mover Páxina(s):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>to:</source>
<translation type="obsolete">até:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>before Page</source>
<translation type="obsolete">antes da Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>after Page</source>
<translation type="obsolete">após a Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>at End</source>
<translation type="obsolete">ao Final</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
23793,102 → 22934,82
<context>
<name>MultiLine</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Edit Style</source>
<translation type="obsolete">Modificar o Estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Flat Cap</source>
<translation type="obsolete">Terminación Plana</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Square Cap</source>
<translation type="obsolete">Terminación cadrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Round Cap</source>
<translation type="obsolete">Terminación Arredondada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Miter Join</source>
<translation type="obsolete">Xunta en inglete</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Bevel Join</source>
<translation type="obsolete">Xunta biselada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Round Join</source>
<translation type="obsolete">Xunta arredondada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Line Width:</source>
<translation type="obsolete">Anchura da Liña:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> %</source>
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> pt </source>
<translation type="obsolete"> pt </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Solid Line</source>
<translation type="obsolete">Liña continua</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Dashed Line</source>
<translation type="obsolete">Liña tracexada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Dotted Line</source>
<translation type="obsolete">Liña de puntos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation type="obsolete">Liña guión-punto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation type="obsolete">Liña guión-punto-punto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">O nome &quot;%1&quot; non é único.
23895,17 → 23016,14
Escolla outro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">O nome &quot;%1&quot; non é único.&lt;br/&gt;Escolla outro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>pt</source>
<translation type="obsolete">pt</translation>
</message>
23936,17 → 23054,14
<context>
<name>MultiProgressDialogBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Progress</source>
<translation type="obsolete">Progreso</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Overall Progress:</source>
<translation type="obsolete">Progreso Total:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
24052,87 → 23167,70
<context>
<name>MultipleDuplicateBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Multiple Duplicate</source>
<translation type="obsolete">Duplicados Múltiples</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;By Number of Copies</source>
<translation type="obsolete">&amp;Por Número de Copias</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Number of Copies:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Número de Copias:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Create &amp;Gap Between Items Of</source>
<translation type="obsolete">Crear &amp;Separación Entre Elementos De</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+G</source>
<translation type="obsolete">Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Shift Created Items By</source>
<translation type="obsolete">De&amp;sprazar os Elementos Creados En</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Horizontal Shift:</source>
<translation type="obsolete">Desprazamento &amp;Horizontal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Vertical Shift:</source>
<translation type="obsolete">Desprazamento &amp;Vertical:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>By &amp;Rows &amp;&amp; Columns</source>
<translation type="obsolete">En &amp;Fileiras e Columnas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Vertical Gap:</source>
<translation type="obsolete">Separación Vertical:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Horizontal Gap:</source>
<translation type="obsolete">Separación Horizontal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Number of Rows:</source>
<translation type="obsolete">Número de Fileiras:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Number of Columns:</source>
<translation type="obsolete">Número de Columnas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Rotation:</source>
<translation type="obsolete">Rotación:</translation>
</message>
24140,82 → 23238,66
<context>
<name>MusterSeiten</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Edit Templates</source>
<translation type="obsolete">Modificar Modelos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Append</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation type="obsolete">D&amp;uplicar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Do you really want to delete this Template?</source>
<translation type="obsolete">Realmente quer eliminar este Modelo?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;No</source>
<translation type="obsolete">&amp;Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation type="obsolete">&amp;Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>New Template</source>
<translation type="obsolete">Modelo novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="obsolete">Copiar de %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name:</source>
<translation type="obsolete">Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="obsolete">Copia nº %1 de</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
24225,7 → 23307,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/myplugin/myplugin.cpp" line="31"/>
<source>My &amp;Plugin</source>
<translation>A miña &amp;Extensión</translation>
<translation>O meu en&amp;gadido</translation>
</message>
</context>
<context>
24233,33 → 23315,29
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/myplugin/mypluginimpl.cpp" line="23"/>
<source>Scribus - My Plugin</source>
<translation>Scribus - A Miña Extensión</translation>
<translation>Scribus - O meu engadido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/myplugin/mypluginimpl.cpp" line="24"/>
<source>The plugin worked!</source>
<translation>A extensión funcionou!</translation>
<translation>O engadido funcionou!</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>NewDoc</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
24269,7 → 23347,6
<translation>Documento novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page Size</source>
<translation type="obsolete">Tamaño da páxina</translation>
</message>
24279,37 → 23356,30
<translation>&amp;Tamaño:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Executive</source>
<translation type="obsolete">Executivo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Folio</source>
<translation type="obsolete">Folio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Ledger</source>
<translation type="obsolete">Libro contábel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Legal</source>
<translation type="obsolete">Legal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Letter</source>
<translation type="obsolete">Carta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Tabloid</source>
<translation type="obsolete">Tabloide</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Custom</source>
<translation type="obsolete">Personalizado</translation>
</message>
24339,12 → 23409,10
<translation>&amp;Altura:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Facing Pages</source>
<translation type="obsolete">Páxinas &amp;Enfrentadas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Left &amp;Page First</source>
<translation type="obsolete">A Páxina &amp;Esquerda Primeiro</translation>
</message>
24351,25 → 23419,21
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="259"/>
<source>Margin Guides</source>
<translation>Guías das Marxes</translation>
<translation>Guías das marxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Esquerda:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Direita:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Top:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Superior:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Inferior:</translation>
</message>
24379,7 → 23443,6
<translation>Opcións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>F&amp;irst Page Number:</source>
<translation type="obsolete">Pr&amp;imeiro Número de Páxina:</translation>
</message>
24386,25 → 23449,21
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="291"/>
<source>&amp;Default Unit:</source>
<translation>Unidade por &amp;Omisión:</translation>
<translation>Unidade por &amp;omisión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Points (pts)</source>
<translation type="obsolete">Puntos (pts)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Millimetres (mm)</source>
<translation type="obsolete">Milímetros (mm)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Inches (in)</source>
<translation type="obsolete">Polgadas (in)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Picas (p)</source>
<translation type="obsolete">Picas (p)</translation>
</message>
24411,10 → 23470,9
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="301"/>
<source>&amp;Automatic Text Frames</source>
<translation>Molduras de Texto &amp;Automáticas</translation>
<translation>Molduras de texto &amp;automáticas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Column Guides</source>
<translation type="obsolete">Guías das Columnas</translation>
</message>
24429,12 → 23487,10
<translation>Colu&amp;mnas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
24459,27 → 23515,22
<translation>Largura das páxinas do documentos, modificábel se escolleu un tamaño de páxina personalizado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Enable single or spread based layout</source>
<translation type="obsolete">Permitir a disposición sinxela ou de dobre páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Make the first page the left page of the document</source>
<translation type="obsolete">Facer que a primeira páxina sexa a páxina esquerda do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe superior e o bordo da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe inferior e o bordo da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe esquerda e o bordo da páxina.
24486,7 → 23537,6
Se se escollen Páxinas Enfrentadas, este espazo de marxe pódese ussar para obter as marxes adecuadas para a encuadernación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe direita e o bordo da páxina.
24493,7 → 23543,6
Se se escollen Páxinas Enfrentadas, este espazo de marxe pódese ussar para obter as marxes adecuadas para a encuadernación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>First page number of the document</source>
<translation type="obsolete">Primeiro número de páxina do documento</translation>
</message>
24518,22 → 23567,18
<translation>Distancia entre columnas creadas automaticamente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Inside:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Dentro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>O&amp;utside:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fora:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Open Document</source>
<translation type="obsolete">Abrir Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Recent Documents</source>
<translation type="obsolete">Documentos Recentes</translation>
</message>
24550,20 → 23595,17
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="285"/>
<source>N&amp;umber of Pages:</source>
<translation>N&amp;úmero de Páxinas:</translation>
<translation>N&amp;úmero de páxinas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.scd);;</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.scd);;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
24575,20 → 23617,19
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="110"/>
<source>&amp;New Document</source>
<translation>Documento &amp;Novo</translation>
<translation>Documento &amp;novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="112"/>
<source>Open &amp;Existing Document</source>
<translation>Abrir un Documento &amp;Existente</translation>
<translation>Abrir un documento &amp;existente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="115"/>
<source>Open Recent &amp;Document</source>
<translation>Abrir un &amp;Documento Recente</translation>
<translation>Abrir un &amp;documento recente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page Layout</source>
<translation type="obsolete">Disposición da Páxina</translation>
</message>
24595,17 → 23636,17
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="250"/>
<source>First Page is:</source>
<translation>A Primeira Páxina é:</translation>
<translation>A primeira páxina é:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="323"/>
<source>Show Document Settings After Creation</source>
<translation>Mostrar a Configuración do Documento Depois de Crealo</translation>
<translation>Mostrar a configuración do documento depois de crealo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="175"/>
<source>Document Layout</source>
<translation>Disposición do Documento</translation>
<translation>Disposición do documento</translation>
</message>
</context>
<context>
24629,22 → 23670,18
<context>
<name>NewTm</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Left Page</source>
<translation type="obsolete">Páxina Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Right Page</source>
<translation type="obsolete">Páxina Direita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
24777,7 → 23814,6
<translation>Xirar o Trazo no sentido do Reloxio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Reduce the Size of the Path by shown %</source>
<translation type="obsolete">Reducir o Tamaño do Trazo polo % mostrado</translation>
</message>
24792,7 → 23828,6
<translation>Ángulo de Rotación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>% to Enlarge or Reduce By</source>
<translation type="obsolete">% polo que Aumentar ou Reducir</translation>
</message>
24807,7 → 23842,6
<translation>Limpar a Liña de Contorno para a Forma Orixinal da Moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>When checked use Coordinates relative to the Page,
otherwise Coordinates are relative to the Object.</source>
<translation type="obsolete">Se está seleccionado, úsanse as Coordenadas relativas á Páxina; se non, as Coordenadas son relativas ao Obxecto.</translation>
24870,12 → 23904,12
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="909"/>
<source>Set Shape to Image Clip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Axustar a forma á imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="939"/>
<source>Set the Shape to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Axustar a forma ao trazo de pegado da imaxe</translation>
</message>
</context>
<context>
24899,12 → 23933,10
<translation>Importar do Draw do &amp;OpenOffice.org...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Imports OpenOffice Draw Files</source>
<translation type="obsolete">Importa Ficheiros do Draw de OpenOffice</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Imports most OpenOffice Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="obsolete">Importa a maioría dos ficheiros do Draw de OpenOffice no documento actual, convertendo os seus datos vectorais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
24949,7 → 23981,6
<translation>Opcións do Importador do OpenDocument</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Update paragraph Styles</source>
<translation type="obsolete">Actualizar os Estilos de parágrafo</translation>
</message>
25107,7 → 24138,7
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="141"/>
<source>Ctrl+F</source>
<comment>Filter the Outline using a keyword</comment>
<translation type="unfinished">Ctrl+F</translation>
<translation>Ctrl+F</translation>
</message>
</context>
<context>
25126,7 → 24157,6
<context>
<name>PConsole</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Script Console</source>
<translation type="obsolete">Consola de guións</translation>
</message>
25159,7 → 24189,6
<translation>&amp;Gardar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commerical printing.</source>
<translation type="obsolete">Isto permite exportar un ficheiro PDF con nome individual para cada unha das páxinas do documento. Os números de páxina adiciónanse automaticamente. Isto resulta moi útil para impostar PDF para a impresión comercial.</translation>
</message>
25198,7 → 24227,7
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="204"/>
<source>Save As</source>
<translation type="unfinished">Gardar como</translation>
<translation>Gardar como</translation>
</message>
</context>
<context>
25270,602 → 24299,482
<context>
<name>PDF_Opts</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save as PDF</source>
<translation type="obsolete">Salvar como PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>O&amp;utput to File:</source>
<translation type="obsolete">Saída para &amp;Ficheiro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Cha&amp;nge...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mudar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Export Range</source>
<translation type="obsolete">Rango de exportación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;All Pages</source>
<translation type="obsolete">Tod&amp;as as Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C&amp;hoose Pages</source>
<translation type="obsolete">Esco&amp;ller as Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Rotación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>File Options</source>
<translation type="obsolete">Opcións do Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Compatibilit&amp;y:</source>
<translation type="obsolete">Compat&amp;ibilidade:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Binding:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Encadernación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Left Margin</source>
<translation type="obsolete">Marxe Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Right Margin</source>
<translation type="obsolete">Marxe Direita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Generate &amp;Thumbnails</source>
<translation type="obsolete">Xerar &amp;Miniaturas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save &amp;Linked Text Frames as PDF Articles</source>
<translation type="obsolete">Salvar as Molduras de Texto Vin&amp;culadas como Artigos PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Include Bookmarks</source>
<translation type="obsolete">&amp;Incluir os Marcadores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> dpi</source>
<translation type="obsolete"> dpi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Resolution:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Resolución:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Compress Text and &amp;Vector Graphics</source>
<translation type="obsolete">Comprimir o Texto e os Gráficos &amp;Vectoriais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Image Settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración das Imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Automatic</source>
<translation type="obsolete">Automático</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>JPEG</source>
<translation type="obsolete">JPEG</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Zip</source>
<translation type="obsolete">Zip</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengún</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Method:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Método:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Quality:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Calidade:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Maximum</source>
<translation type="obsolete">Máxima</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>High</source>
<translation type="obsolete">Alta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Medium</source>
<translation type="obsolete">Media</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Low</source>
<translation type="obsolete">Baixa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Minimum</source>
<translation type="obsolete">Mínima</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Downsample Images to:</source>
<translation type="obsolete">Re&amp;ducir as Imaxes a:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;General</source>
<translation type="obsolete">&amp;Xeral</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Embed all Fonts</source>
<translation type="obsolete">&amp;Embeber todas as Fontes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Subset all Fonts</source>
<translation type="obsolete">&amp;Subconxunto de todas as Fontes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Embedding</source>
<translation type="obsolete">Embeber</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Available Fonts:</source>
<translation type="obsolete">Fontes Disponíbeis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;&gt;&gt;</source>
<translation type="obsolete">&amp;&gt;&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;&lt;&lt;</source>
<translation type="obsolete">&amp;&lt;&lt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Fonts to embed:</source>
<translation type="obsolete">Fontes a embeber:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Fonts to subset:</source>
<translation type="obsolete">Fontes en subconxunto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Fonts</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fontes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>En&amp;able Presentation Effects</source>
<translation type="obsolete">Permitir os &amp;Efectos de Presentación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page</source>
<translation type="obsolete">Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Show Page Pre&amp;views</source>
<translation type="obsolete">Mostrar a Ante&amp;visión das Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Effects</source>
<translation type="obsolete">Efectos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Display Duration:</source>
<translation type="obsolete">Duración da E&amp;xhibición:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Effec&amp;t Duration:</source>
<translation type="obsolete">Duración do Efec&amp;to:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Effect T&amp;ype:</source>
<translation type="obsolete">T&amp;ipo de Efecto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Moving Lines:</source>
<translation type="obsolete">Liñas que se &amp;moven:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>F&amp;rom the:</source>
<translation type="obsolete">De&amp;sde a:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>D&amp;irection:</source>
<translation type="obsolete">D&amp;irección:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> sec</source>
<translation type="obsolete"> seg</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>No Effect</source>
<translation type="obsolete">Sen Efectos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Blinds</source>
<translation type="obsolete">Persianas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Box</source>
<translation type="obsolete">Caixa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Dissolve</source>
<translation type="obsolete">Disolución</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Glitter</source>
<translation type="obsolete">Brillos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Split</source>
<translation type="obsolete">Partir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Wipe</source>
<translation type="obsolete">Limpar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Vertical</source>
<translation type="obsolete">Vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Inside</source>
<translation type="obsolete">Dentro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Outside</source>
<translation type="obsolete">Fora</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Left to Right</source>
<translation type="obsolete">De Esquerda a Direita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Top to Bottom</source>
<translation type="obsolete">De Arriba a Baixo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Bottom to Top</source>
<translation type="obsolete">De Abaixo a Riba</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Right to Left</source>
<translation type="obsolete">De Direita a Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Top-left to Bottom-Right</source>
<translation type="obsolete">Superior Esquerda a Inferior Direita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Apply Effect on all Pages</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aplicar o Efecto a todas as áxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Presentation</source>
<translation type="obsolete">&amp;Presentación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Use Encryption</source>
<translation type="obsolete">&amp;Usar Encriptación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Passwords</source>
<translation type="obsolete">Contrasinais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;User:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Utilizador:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Owner:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Propietario:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Allow &amp;Printing the Document</source>
<translation type="obsolete">Permitir a Im&amp;presión do Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Allow &amp;Changing the Document</source>
<translation type="obsolete">Permitir a &amp;Modificación do Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Allow Cop&amp;ying Text and Graphics</source>
<translation type="obsolete">Permitir a Cop&amp;ia de Texto e Gráficos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Allow Adding &amp;Annotations and Fields</source>
<translation type="obsolete">Permitir Engadir &amp;Anotacións e Campos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>S&amp;ecurity</source>
<translation type="obsolete">S&amp;eguranza</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>General</source>
<translation type="obsolete">Xeral</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Output &amp;Intended For:</source>
<translation type="obsolete">Saída e &amp;Deseñado Para:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Screen / Web</source>
<translation type="obsolete">Pantalla / Web</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Printer</source>
<translation type="obsolete">Impresora</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Use Custom Rendering Settings</source>
<translation type="obsolete">&amp;Usar Configuración Personalizada da Produción</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Rendering Settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración da Produción</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Fre&amp;quency:</source>
<translation type="obsolete">Fre&amp;cuencia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Angle:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ángulo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>S&amp;pot Function:</source>
<translation type="obsolete">Función P&amp;unto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Simple Dot</source>
<translation type="obsolete">Punto simple</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Line</source>
<translation type="obsolete">Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Round</source>
<translation type="obsolete">Arredondado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Ellipse</source>
<translation type="obsolete">Elipse</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Solid Colors:</source>
<translation type="obsolete">Cores sólidas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Use ICC Profile</source>
<translation type="obsolete">Usar o Perfil ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Profile:</source>
<translation type="obsolete">Perfil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Rendering-Intent:</source>
<translation type="obsolete">Propósito da exhibicion:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Perceptual</source>
<translation type="obsolete">Perceptual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation type="obsolete">Colorimétrico relativo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="obsolete">Saturación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation type="obsolete">Colorimétrico absoluto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Images:</source>
<translation type="obsolete">Imaxes:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Don&apos;t use embedded ICC profiles</source>
<translation type="obsolete">Non usar os perfís ICC embebidos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C&amp;olor</source>
<translation type="obsolete">C&amp;or</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Info String:</source>
<translation type="obsolete">Cadea &amp;Info:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Output &amp;Profile:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Perfil de Saída:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Trim Box</source>
<translation type="obsolete">Caixa de Recorte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>PDF/X-&amp;3</source>
<translation type="obsolete">PDF/X-&amp;3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Color management must be enabled to use PDF/X-3. You can enable color management from the Settings menu.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Debe estar habilitada a xestión da cor para poder usar PDF/X-3. Pódea habilitar desde o menú de Configuración.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is supported and enabled, but can not be used for the selected PDF version. If you want to use PDF/X-3, you need to set PDF/X-3 as your PDF version (compatibility level).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Recoñécese PDF/X-3 e está habilitado, pero non se pode usar para a versión de PDF seleccionada. Se quer usar PDF/X-3 terá que designar PDF/X-3 como a versión de PDF (nível de compatibilidade).&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is not supported by this Scribus build (CMS support not present).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Non se recoñece PDF/X-3 nesta edición de Scribus (non está presente CMS).&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gardar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Export all pages to PDF</source>
<translation type="obsolete">Exportar todas as páxinas a PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Export a range of pages to PDF</source>
<translation type="obsolete">Exportar un rango de páxinas a PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
25874,12 → 24783,10
un rango de páxinas ou un único número de páxina.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the widest compatibility. Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or you require 128 bit encryption. PDF/X-3 is for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Note: PDF/X-3 will convert all CMYK images to ICC based RGB colors. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer.</source>
<translation type="obsolete">Determina a compatibilidade de PDF. Por omisión é Acrobat 4.0, que proporciona a maior compatibilidade. Escolla Acrobat 5.0 se o seu ficheiro ten funcionalidades de PDF 1.4 como a transparencia ou se require de encriptación de 128 bits. PDF/X-3 é para exportar o PDF cando quer cor RGB xestionada para a impresión comercial e selecciónase canto ten activada a xestión da cor. Nota: PDF/X-3 convertirá todas as imaxes CMYK a cores RGB baseadas en ICC. Úseo só cando llo recomenden na imprenta ou nalgúns casos en que teña que imprimir nunha impresora laser cor dixital.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know
you need to change it leave the default choice - Left.</source>
<translation type="obsolete">Determina a encadernación de páxinas no PDF. A non ser que o saiba
25886,7 → 24793,6
terá que deixar a escolla por omisión: Esquerda.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Generates thumbnails of each page in the PDF.
Some viewers can use the thumbnails for navigation.</source>
<translation type="obsolete">Xera miniaturas de cada páxina no PDF.
25893,12 → 24799,10
Algúns visualizadores poden usar as miniaturas para a navegación.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
<translation type="obsolete">Xerar Artigos PDF, que resultan útiles para navegar por artigos vinculados nun PDF.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Embed the bookmarks you created in your document.
These are useful for navigating long PDF documents.</source>
<translation type="obsolete">Embeber os marcadores que creou no seu documento.
25905,7 → 24809,6
Resultan útiles para navegar por documentos PDF longos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Export resolution of text and vector graphics.
This does not affect the resolution of bitmap images like photos.</source>
<translation type="obsolete">Exportar a resolución do texto e os gráficos vectoriais.
25912,7 → 24815,6
Isto non vai afectar a resolución das imaxes bitmap como as fotos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> Lossless compression of text and graphics.
Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size.</source>
<translation type="obsolete"> Compresión sen perdas de texto e gráficos.
25919,17 → 24821,14
A non ser que teña unha razón, non o seleccione. Isto reduce o tamaño do PDF.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic, unless you have a need for special compression options.</source>
<translation type="obsolete">Método de compresión a usar polas imaxes. Automático permite que Scribus escolla o mellor método. ZIP non provoca perdas e é bon para imaxes con cores sólidas. JPEG é mellor en crear ficheiros PDF máis pequenos con moitas fotos (cunha posíbel lixeira perda de calidade). Déixeo en Automático, a non ser que teña unha razón para escoller unha compresión especial.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%)</source>
<translation type="obsolete">Níveis de compresión: Mínimo (25%), Baixo (50%), Medio (75%), Alto (85%), Máximo (95%)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Re-sample your bitmap images to the selected DPI.
Leaving this unchecked will render them at their native resolution.
This can increase memory usage and slow down export.</source>
25938,12 → 24837,10
Isto pode incrementar o uso da memoria e enlentecer a exportación.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>DPI (Dots Per Inch) for image export.</source>
<translation type="obsolete">PPP (Puntos Por Pulgada) para a exportación das imaxes.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts
will preserve the layout and appearance of your document.</source>
<translation type="obsolete">Embeber as fontes no PDF. Embeber as fontes
25950,53 → 24847,43
manterá a dispoción e aparencia do seu documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Enables presentation effects when using Acrobat Reader in full screen mode.</source>
<translation type="obsolete">Permite os efectos de presentación ao usar Acroba Reader en pantalla completa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Show page previews of each page listed above.</source>
<translation type="obsolete">Mostrar a antevisión de páxina para cada páxina das que se listan en cima.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page.</source>
<translation type="obsolete">Extensión de tempo durante a que se mostra a páxina antes de que a presentación comece na páxina seleccionada.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Length of time the effect runs.
A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
<translation type="obsolete">Extensión de tempo durante a que dura o efecto. Un tempo menor acelerará o efecto; un maior enlentecerao.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Type of the display effect.</source>
<translation type="obsolete">Tipo de efecto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
<translation type="obsolete">Dirección do efecto de liñas que se moven para os efectos partir e persianas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Starting position for the box and split effects.</source>
<translation type="obsolete">Posición inicial para os efectos de caixa e partir.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
<translation type="obsolete">Dirección dos efectos de brillos e borrado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Apply the selected effect to all pages.</source>
<translation type="obsolete">Aplicar os efectos seleccionados a todas as páxinas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Enable the security features in your exported PDF.
If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption.
If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption.
26007,7 → 24894,6
Advertencia: A encriptación dos PDF non é tan efectiva como a encriptación GPG ou PGP e ten certas limitacións.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Choose a master password which enables or disables all the
security features in your exported PDF</source>
<translation type="obsolete">Escolla un contrasinal mestre que permita ou deshabilite todas
26014,22 → 24900,18
as funcionalidades de seguranza do seu PDF exportado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Choose a password for users to be able to read your PDF.</source>
<translation type="obsolete">Escolla un contrasinal para que os usuarios poidan ler o seu PDF.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. </source>
<translation type="obsolete">Permite que se imprima o PDF. Se non se selecciona impídese que se imprima.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented.</source>
<translation type="obsolete">Permite modificar o PDF. Se non se escolle impídese a modificación do PDF.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Allow copying of text or graphics from the PDF.
If un-checked, text and graphics cannot be copied.</source>
<translation type="obsolete">Permite copiar o texto ou gráficos do PDF.
26036,7 → 24918,6
Se non se escolle, non se poderán copiar nen o texto nen os gráficos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fields is prevented.</source>
<translation type="obsolete">Permite engadir anotacións e campos no PDF.
26043,7 → 24924,6
Se non se selecciona, impídese modificar as anotacións e os campos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color model for the output of your PDF.
Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets.
Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer.</source>
26052,7 → 24932,6
Escolla Impresora cando sexan para imprimir nunha impresora de 4 cores CMYK verdadeiros.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled
when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed.
Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems.</source>
26061,47 → 24940,38
Se non, o seu PDF exportado pode non imprimirse correctamente e con certeza non será portábel entre sistemas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Embed a color profile for solid colors</source>
<translation type="obsolete">Embeber un perfil de cor para cores sólidas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color profile for solid colors</source>
<translation type="obsolete">Perfil de cor para cores sólidas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Rendering intent for solid colors</source>
<translation type="obsolete">Propósito da exhibición para cores sólidas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Embed a color profile for images</source>
<translation type="obsolete">Embeber un perfil de cor para imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Do not use color profiles that are embedded in source images</source>
<translation type="obsolete">Non usar perfís de cor embebidos en imaxes fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Color profile for images</source>
<translation type="obsolete">Perfil de cor para imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Rendering intent for images</source>
<translation type="obsolete">Propósito da exhibición para imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection.</source>
<translation type="obsolete">Perfil de saída para a impresión. De ser posíbel, solicite orientación na imprenta sobre a selección de perfís.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail
PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
<translation type="obsolete">Cadea obrigatoria para PDF/X-3 ou o PDF fallará
26108,67 → 24978,54
na conformidade con PDF/X-3. Recomendamos que use o título do documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation type="obsolete">Distancia de sangrado desde a parte superior da páxina física</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation type="obsolete">Distancia de sangrado desde a parte inferior da páxina física</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation type="obsolete">Distancia de sangrado desde a esquerda da páxina física</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation type="obsolete">Distancia de sangrado desde a direita da páxina física</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Mirror Page(s) horizontally</source>
<translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) horizontalmente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Mirror Page(s) vertically</source>
<translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) verticalmente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>PDF security settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración de seguranza do PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>PDF/X-3 settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración PDF/X-3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;PDF security can not be used with PDF/X-3. If you want to turn on security, change your PDF version (compatibility level) to something other than PDF/X-3.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Non se pode usar seguranza PDF con PDF/X-3. Se quer activar a seguranza, mude de versión de PDF (nível de compatibilidade) para algo distinto de PDF/X-3.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Save as</source>
<translation type="obsolete">Gardar como</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Ficheiros PDF (*.pdf);;Todos (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Output one file for eac&amp;h page</source>
<translation type="obsolete">Producir un ficheiro por ca&amp;da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commerical printing.</source>
<translation type="obsolete">Isto permite exportar un ficheiro PDF con nome individual para cada unha das páxinas do documento. Os números de páxina adiciónanse automaticamente. Isto resulta moi útil para impostar PDF para a impresión comercial.</translation>
</message>
26176,42 → 25033,34
<context>
<name>PDFlib</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Saving PDF</source>
<translation type="obsolete">A salvar PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Exporting Master Pages:</source>
<translation type="obsolete">A exportar Páxinas Mestras:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Exporting Pages:</source>
<translation type="obsolete">A Exportar Páxinas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Exporting Items on Current Page:</source>
<translation type="obsolete">A exportar Elementos da Páxina Actual:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Exporting Master Page:</source>
<translation type="obsolete">A exportar Páxina Mestra:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation type="obsolete">A exportar Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page:</source>
<translation type="obsolete">Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Date:</source>
<translation type="obsolete">Data:</translation>
</message>
26224,12 → 25073,10
<translation>Antevisión da Impresión</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Anti-alias &amp;Text</source>
<translation type="obsolete">&amp;Texto Anti-alias</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Anti-alias &amp;Graphics</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gráficos Anti-alias</translation>
</message>
26269,7 → 25116,6
<translation>&amp;K</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense
of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts</source>
<translation type="obsolete">Proporciona unha visión máis agradábel dos elementos de texto a expensas
26276,7 → 25122,6
dunha menor velocidade no procesamento. Isto só afecta ás fontes Tipo 1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and
vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation type="obsolete">Proporciona unha visión máis agradábel das Fontes Truetype, OpenType, EPS, PDF
26313,7 → 25158,6
<translation>Des/Activar o tinteiro K (Black-Negro)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
26368,12 → 25212,10
<translation>Imprimir...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts</source>
<translation type="obsolete">Permite unha vista máis cómoda dos elementos de texto no visor a costa dunha exhibición máis lenta. Isto só afecta ás fontes Type 1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation type="obsolete">Permite unha vista máis cómoda das Fontes Truetype, OpenType, EPS, PDF e gráficos vectoriais na antevisión a costa dunha exhibición máis lenta</translation>
</message>
26496,18 → 25338,16
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="242"/>
<source>Clip to Printer Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Arrimar ás marxes da impresora</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PSLib</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Processing Master Pages:</source>
<translation type="obsolete">A procesar Páxinas Mestras:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Exporting Pages:</source>
<translation type="obsolete">A exportar Páxinas:</translation>
</message>
26588,42 → 25428,34
<context>
<name>PStyleWBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Form1</source>
<translation type="obsolete">Formulario1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Properties</source>
<translation type="obsolete">Propiedades</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Distances and Alignment</source>
<translation type="obsolete">Distancias e Aliñamento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation type="obsolete">Maiúsculas Capitulares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Parent&apos;s Drop Cap Status</source>
<translation type="obsolete">Estado das Maiúsculas Capitulares Pai</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Tabulators and Indentation</source>
<translation type="obsolete">Tabuladores e Indentación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Ch&amp;aracter Style</source>
<translation type="obsolete">Estilo de C&amp;arácter</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Based On:</source>
<translation type="obsolete">Baseado En:</translation>
</message>
26631,357 → 25463,286
<context>
<name>Page</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Copy Here</source>
<translation type="obsolete">Copiar Aquí</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Move Here</source>
<translation type="obsolete">Mover Aquí</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pegar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation type="obsolete">Mostrar as &amp;Marxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation type="obsolete">Mostrar as &amp;Molduras</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation type="obsolete">Mostrar as &amp;Imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation type="obsolete">Mostrar a &amp;Grella</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation type="obsolete">Mostrar as G&amp;uías</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation type="obsolete">Mostrar a Grella &amp;Base</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation type="obsolete">&amp;Agarre</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation type="obsolete">A&amp;garrarse ás Guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Picture</source>
<translation type="obsolete">Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>File: </source>
<translation type="obsolete">Ficheiro: </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Original PPI: </source>
<translation type="obsolete">PPI Orixinal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Actual PPI: </source>
<translation type="obsolete">PPI Real:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Linked Text</source>
<translation type="obsolete">Texto Vinculado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="obsolete">Moldura de Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Text on a Path</source>
<translation type="obsolete">Texto nun Trazo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation type="obsolete">Parágrafos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Words: </source>
<translation type="obsolete">Palabras:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Chars: </source>
<translation type="obsolete">Caracteres.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Print: </source>
<translation type="obsolete">Imprimir:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Enabled</source>
<translation type="obsolete">Activado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="obsolete">Desactivado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>In&amp;fo</source>
<translation type="obsolete">In&amp;formación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Get Picture...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ir procurar Imaxe...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation type="obsolete">I&amp;maxe Visíbel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Update Picture</source>
<translation type="obsolete">Ac&amp;tualizar Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Edit Picture</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modificar Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Adjust Frame to Picture</source>
<translation type="obsolete">&amp;Axustar a Moldura á Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Get Text...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ir procurar Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Append Text...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Edit Text...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modificar Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation type="obsolete">É &amp;Marcador PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation type="obsolete">É A&amp;notación PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation type="obsolete">P&amp;ropriedades da Anotación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation type="obsolete">P&amp;ropriedades do Campo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation type="obsolete">Opcións do &amp;PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation type="obsolete">Modificar Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Lock</source>
<translation type="obsolete">B&amp;loquear</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Un&amp;lock</source>
<translation type="obsolete">Desb&amp;loquear</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Lock Object &amp;Size</source>
<translation type="obsolete">Bloquear o &amp;Tamaño do Obxecto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Unlock Object &amp;Size</source>
<translation type="obsolete">Desbloquear o &amp;Tamaño do Obxecto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation type="obsolete">Enviar para o Po&amp;rta-retallos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation type="obsolete">Enviar para &amp;Capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Insert Sample Text</source>
<translation type="obsolete">&amp;Inserir Texto de Mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation type="obsolete">A&amp;grupar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Un&amp;group</source>
<translation type="obsolete">Desa&amp;grupar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Le&amp;vel</source>
<translation type="obsolete">Ní&amp;vel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Send to &amp;Back</source>
<translation type="obsolete">Enviar para &amp;Tras</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Bring to &amp;Front</source>
<translation type="obsolete">Traer para &amp;Diante</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation type="obsolete">&amp;Baixar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation type="obsolete">Subi&amp;r</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Picture Frame</source>
<translation type="obsolete">Moldura de &amp;Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Pol&amp;ygon</source>
<translation type="obsolete">Pol&amp;ígono</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<translation type="obsolete">C&amp;ontornos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation type="obsolete">Moldura de &amp;Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation type="obsolete">Curva de &amp;Bézier</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Conve&amp;rt to</source>
<translation type="obsolete">Conve&amp;rtir en</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation type="obsolete">Recor&amp;tar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="obsolete">&amp;Copiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C&amp;lear Contents</source>
<translation type="obsolete">&amp;Limpar o Contido</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Show P&amp;roperties...</source>
<translation type="obsolete">Mostrar P&amp;ropriedades...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Hide P&amp;roperties...</source>
<translation type="obsolete">Agochar as P&amp;ropriedades...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengún</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Do you really want to clear all your Text?</source>
<translation type="obsolete">Realmente quer eliminar todo o Texto?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>The Program</source>
<translation type="obsolete">O Programa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>is missing!</source>
<translation type="obsolete">falta!</translation>
</message>
27027,7 → 25788,6
<context>
<name>PageItemAttributes</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengún</translation>
</message>
27148,87 → 25908,70
<context>
<name>PageItemAttributesBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page Item Attributes</source>
<translation type="obsolete">Atributos do Elemento da Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Type</source>
<translation type="obsolete">Tipo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Value</source>
<translation type="obsolete">Valor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Parameter</source>
<translation type="obsolete">Parámetro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Relationship</source>
<translation type="obsolete">Relación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Relationship To</source>
<translation type="obsolete">Relación Con</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="obsolete">&amp;Copiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="obsolete">&amp;Limpar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
27253,62 → 25996,62
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="469"/>
<source>Embedded Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Imaxe embebida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="498"/>
<source>File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ficheiro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="472"/>
<source>Original PPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PPI Orixinal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="473"/>
<source>Actual PPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>PPI Real:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="104"/>
<source>Size:</source>
<translation type="unfinished">Tamaño:</translation>
<translation>Tamaño:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="474"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation type="unfinished">Espazo de cores:</translation>
<translation>Espazo de cores:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="478"/>
<source>Unknown</source>
<translation type="unfinished">Descoñecido</translation>
<translation>Descoñecido</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="485"/>
<source>Page:</source>
<translation type="unfinished">Páxina:</translation>
<translation>Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="487"/>
<source>Pages:</source>
<translation type="unfinished">Páxinas:</translation>
<translation>Páxinas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="496"/>
<source>Embedded Image missing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Falta a imaxe embebida</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="498"/>
<source>missing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>falta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="501"/>
<source>No Image Loaded</source>
<translation type="unfinished">Non se Carregou nengunha Imaxe</translation>
<translation>Non se carregou nengunha imaxe</translation>
</message>
</context>
<context>
27416,22 → 26159,22
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="224"/>
<source>No configuration defined to run the application!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Non se definiu nengunha configuración para executar a aplicación!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="421"/>
<source>No application defined</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Non se definiu ningunha aplicación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="130"/>
<source>Rendering...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Renderizando...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="139"/>
<source>Render Error</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Erro de renderizado</translation>
</message>
</context>
<context>
27493,7 → 26236,6
<context>
<name>PageLayouts</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page Layout</source>
<translation type="obsolete">Disposición da Páxina</translation>
</message>
27543,7 → 26285,6
<translation type="obsolete">Eis todas as páxinas mestras. Para crear unha páxina nova, arrastre unha páxina mestra á vista de páxinas de embaixo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
27585,28 → 26326,25
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="628"/>
<source>This master page is used at least once in the document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Esta páxina mestra emprégase ao menos unha vez no documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="632"/>
<source>Do you really want to delete this master page?</source>
<translation type="unfinished">Quer realmente eliminar esta páxina mestra?</translation>
<translation>Quer realmente eliminar esta páxina mestra?</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PageSelector</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Page </source>
<translation type="obsolete">Páxina </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source> of %1</source>
<translation type="obsolete"> de %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>%1 of %1</source>
<translation type="obsolete">%1 de %1</translation>
</message>
27619,112 → 26357,90
<context>
<name>PageSize</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Quarto</source>
<translation type="obsolete">Cuarto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Foolscap</source>
<translation type="obsolete">Prego (43*35cm. aprox.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Letter</source>
<translation type="obsolete">Carta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Government Letter</source>
<translation type="obsolete">Carta Oficial</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Legal</source>
<translation type="obsolete">Legal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Ledger</source>
<translation type="obsolete">Libro contábel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<source>Executive</source>
<translation type="obsolete">Executivo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<sou