Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 13461 → Rev 13462

/trunk/Scribus/translations/po/scribus.gl.ts
1,5 → 1,6
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="gl_ES">
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.0" language="gl_ES">
<context>
<name></name>
<message>
3339,8 → 3340,8
</source>
<translation>docChanged(bool)
 
Des/Habilita o icone de gardar na barra de icones de Scribus e o elemento do
menú Gardar. É útil chamar por este procedimento cando está a modificar o documento
Des/Activar a icona de gardar na barra de icones de Scribus e o elemento do
menú Gardar. É útil chamar por este procedimento cando se está a modificar o documento
porque Scribus non perceberá automaticamente cando se modifica o documento
por medio dun guión.
</translation>
3447,7 → 3448,13
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>isSpot(Color(&quot;nome&quot;) -&gt; lóxica
 
Devolve Verdadeiro se a cor &quot;nome&quot; é unha mancha de cor.
Vexa tamén setSpotColor()
 
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopu unha cor con nome.
Pode provocar un erro ValueError se se especifica unha nome de cor que non sexa válida.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="135"/>
3459,7 → 3466,13
May raise NotFoundError if a named color wasn&apos;t found.
May raise ValueError if an invalid color name is specified.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setSpotColor(&quot;nome&quot;, spot)
 
Asigna o &quot;nome&quot; de cor como mancha de cor se o parámetro de spot é Verdadeiro.
Vexa tamén isSpotColor()
 
Pode provocar un erro NotFoundError se non se atopa unha cor con nome.
Pode provocar un erro ValueError se se especifica un nome de cor que non sexa válido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="167"/>
3472,7 → 3485,15
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>scaleImage(x, y [, &quot;nome&quot;])
 
Asigna os factores internos de ampliación da imaxe da moldura de imaxes &quot;nome&quot;.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado. O número 1
significa 100%. Os factores internos de ampliación son diferentes dos valores que aparecen
na paleta de propiedades. Nota: desaconsellado; empregue setImageScale() no canto deste.
 
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxe
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="180"/>
3484,7 → 3505,15
 
May raise WrongFrameTypeError if the target frame is not an image frame
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setImageScale(x, y [, &quot;nome&quot;])
 
Asigna os factores de amplicación da imaxe da moldura de imaxes &quot;nome&quot;.
 
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado. O número 1
significa 100 %. Os factores de ampliación son iguais aos valores que aparecen na
paleta de propiedades.
 
Pode provocar un erro WrongFrameError se a moldura de destino non é unha moldura de imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="33"/>
3494,7 → 3523,12
Color descriptions are the same as for setFillColor() and setFillShade(). setGradientFill()
must have been called previously for the gradient fill to be visible.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setGradientStop(&quot;cor&quot;, ton, opacidade, punto de inflexión, [&quot;nome&quot;])
 
Colocar ou engadir unha parada de gradiente ao enchido de gradiente do obxecto &quot;nome&quot; na posición punto de inflexión.
As descricións das cores son as mesmas que para setFillColor() e setFillShade(). setGradientFill()
ten que ter sido chamado con anterioridade para que o enchido do gradiente sexa visíbel.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="292"/>
3503,7 → 3537,10
Sets the vertical character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setTextScalingV(scale, [&quot;nome&quot;])
 
Asigna a ampliación vertical do carácter do obxecto &quot;nome&quot; na &quot;escala&quot; en porcentaxe.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="302"/>
3512,7 → 3549,11
Sets the horizontal character scaling of the object &quot;name&quot; to &quot;scale&quot; in percent.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>setTextScalingH(scale, [&quot;nome&quot;])
 
Asigna a ampliación horizontal do carácter do obxecto &quot;nome&quot; a &quot;escala&quot; en procentaxe.
Se non se fornece un &quot;nome&quot; emprégase o elemento seleccionado.
</translation>
</message>
</context>
<context>
3546,7 → 3587,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="0"/>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
3682,7 → 3723,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="0"/>
<source>newPage(where [,&quot;template&quot;])
 
Creates a new page. If &quot;where&quot; is -1 the new Page is appended to the
3749,7 → 3790,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="0"/>
<source>register_macro_callable(name, callable, accel=&apos;&apos;)
 
Create a macro called &quot;name&quot; with the existing callable object &quot;callable&quot;.
3791,7 → 3832,7
documentación de cada función.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="0"/>
<source>newDoc(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, facingPages, firstSideLeft) -&gt; bool
 
3881,7 → 3922,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="0"/>
<source>importSVG(&quot;string&quot;)
 
The &quot;string&quot; must be a valid filename for a SVG image. The text
3893,7 → 3934,7
O texto debe ir codificado en UTF8 ou ser unha cadea &quot;unicode&quot; (o que se recomenda).</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="0"/>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder) -&gt; bool
 
4169,7 → 4210,7
Pode provocar un ValueError se se especifica un nome de cor non válido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="0"/>
<source>fileDialog(&quot;caption&quot;, [&quot;filter&quot;, &quot;defaultname&quot; ,haspreview, issave]) -&gt; string with filename
 
Shows a File Open dialog box with the caption &quot;caption&quot;. Files are filtered
4362,7 → 4403,7
Pode provocar un ScribusError se non se puido gardar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="0"/>
<source>saveDocAs(&quot;author&quot;, &quot;info&quot;, &quot;description&quot;) -&gt; bool
 
Sets the document information. &quot;Author&quot;, &quot;Info&quot;, &quot;Description&quot; are
4374,7 → 4415,7
son cadeas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="0"/>
<source>setMargins(lr, rr, tr, br)
 
Sets the margins of the document, Left(lr), Right(rr), Top(tr) and Bottom(br)
4864,7 → 4905,7
[ (Nome Scribus, Familia, Nome real, subgrupo (1|0), embed PS (1|0), ficheiro da fonte), (...), ...]</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="0"/>
<source>rendeFont(&quot;name&quot;, &quot;filename&quot;, &quot;sample&quot;, size) -&gt; bool
 
Creates an image preview of font &quot;name&quot; with given text &quot;sample&quot; and size.
4954,7 → 4995,7
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="0"/>
<source>setLayerPrintable(&quot;layer&quot;, printable)
 
Sets the layer &quot;layer&quot; to be printable or not. If is the printable set to
4972,7 → 5013,7
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="0"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns wether the Layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
4992,7 → 5033,7
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="0"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns wether the layer &quot;layer&quot; is printable or not, a value of True means
5278,7 → 5319,7
Pode causar un IndexError se o número de páxina está fora do intervalo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="0"/>
<source>textFlowsAroundFrame(&quot;name&quot; [, state])
 
Enables/disables &quot;Text Flows Around Frame&quot; feature for object &quot;name&quot;.
5487,7 → 5528,7
é o primeiro na páxina...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="0"/>
<source>getPageMargins()
 
Returns the page margins as a (left, right, top, bottom) tuple in the current
5770,7 → 5811,7
seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="0"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame. Text
6108,7 → 6149,7
Pode provocar un erro WrongFrameTypeError.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="0"/>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
6129,7 → 6170,7
Pode provocar un IndexError se a selección está fora dos limites do texto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="0"/>
<source>register_macro_code(name, sourcetext, accel=&apos;&apos;)
 
Create a macro named &quot;name&quot; by evaluating the the source code &quot;sourcetext&quot;.
6169,7 → 6210,7
Pode provocar un ValueError se se lle pasar un exemplo ou nome de ficheiro vacíos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="0"/>
<source>isLayerPrintable(&quot;layer&quot;) -&gt; bool
 
Returns whether the layer &quot;layer&quot; is visible or not, a value of True means
6209,7 → 6250,7
Pode provocar un ValueError se o nome da capa non é aceptábel.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="0"/>
<source>getColorAsRGB(&quot;name&quot;) -&gt; tuple
 
Returns a tuple (R,G,B) containing the three color components of the
6296,7 → 6337,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="0"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
6336,7 → 6377,7
das cores do documento por omisión.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="0"/>
<source>defineColor(&quot;name&quot;, c, m, y, k)
 
Defines a new color &quot;name&quot;. The color Value is defined via four components:
6403,7 → 6444,7
nome de estilo real ou Nengún cando o utilizador cancela o diálogo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="0"/>
<source>getCornerRadius([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Returns the corner radius of the object &quot;name&quot;. The radius isexpressed in points. If &quot;name&quot; is not given the currentlyselected item is used.
6413,7 → 6454,7
Devolve o radio da esquina do obxecto &quot;nome&quot;. O radio exprésase en puntos. Se non se dá un &quot;nome&quot; utilízase o elemento seleccionado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="0"/>
<source>getPosition([&quot;name&quot;]) -&gt; (x,y)
 
Returns a (x, y) tuple with the position of the object &quot;name&quot;.
6533,7 → 6574,7
procurar recursivamente através dos fillos, netos, etc.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="0"/>
<source>rotateObjectAbs(rot [, &quot;name&quot;])
 
Sets the rotation of the object &quot;name&quot; to &quot;rot&quot;. Positve values
6547,7 → 6588,7
utilízase o elemento seleccionado nese momento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetsetprop.h" line="0"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
7156,7 → 7197,7
Se se logra cargar, a selección contén o ODG importado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="0"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="obsolete">Copia nº%1 de </translation>
</message>
7626,17 → 7667,17
<context>
<name>About</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="0"/>
<source>About Scribus%1%2</source>
<translation type="obsolete">Acerca de Scribus%1%2</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="0"/>
<source>%1. %2 %3 </source>
<translation type="obsolete">%1. %2 %3 </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="0"/>
<source>Scribus Version %1
%2 %3</source>
<translation type="obsolete">Scribus, Versión %1
7643,12 → 7684,12
%2 %3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="0"/>
<source>Build-ID:</source>
<translation type="obsolete">ID da compilación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="0"/>
<source>Programming:</source>
<translation type="obsolete">Programación:</translation>
</message>
7658,142 → 7699,142
<translation>Aportacións de:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Windows port:</source>
<translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Documentation:</source>
<translation type="obsolete">Documentación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>German:</source>
<translation type="obsolete">Alemán:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>French:</source>
<translation type="obsolete">Francés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Spanish and Catalan:</source>
<translation type="obsolete">Español e Catalán:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Italian:</source>
<translation type="obsolete">Italiano:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Hungarian:</source>
<translation type="obsolete">Húngaro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Ukrainian:</source>
<translation type="obsolete">Ucraniano:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Bulgarian:</source>
<translation type="obsolete">Búlgaro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Galician:</source>
<translation type="obsolete">Galego:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Turkish:</source>
<translation type="obsolete">Turco:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Lithuanian:</source>
<translation type="obsolete">Lituano:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Polish:</source>
<translation type="obsolete">Polonés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Czech:</source>
<translation type="obsolete">Checo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Slovak:</source>
<translation type="obsolete">Eslovaco:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Danish:</source>
<translation type="obsolete">Dinamarqués:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Norwegian:</source>
<translation type="obsolete">Noruegués:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>English:</source>
<translation type="obsolete">Inglés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Welsh:</source>
<translation type="obsolete">Galés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Russian:</source>
<translation type="obsolete">Ruso:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Brazilian:</source>
<translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Finnish:</source>
<translation type="obsolete">Finlandés:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Homepage and online reference</source>
<translation type="obsolete">Sitio web e referencia en liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Mailing list</source>
<translation type="obsolete">Lista de corrreo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Bugs and feature requests</source>
<translation type="obsolete">Erros e propostas de funcionalidades</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Basque:</source>
<translation type="obsolete">Basco:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Slovenian:</source>
<translation type="obsolete">Esloveno:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>This panel shows the version, build date and
compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=CUPS C=littlecms T=TIFF support.
7854,37 → 7895,37
<translation>Traducións e Tradutores Oficiais:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Catalan:</source>
<translation type="obsolete">Catalán:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>English (British):</source>
<translation type="obsolete">Inglés (británico):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Esperanto:</source>
<translation type="obsolete">Esperanto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Korean:</source>
<translation type="obsolete">Coreano:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Serbian:</source>
<translation type="obsolete">Serbio:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Spanish:</source>
<translation type="obsolete">Español:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Swedish:</source>
<translation type="obsolete">Sueco:</translation>
</message>
7914,7 → 7955,7
<translation>Lista de Correo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>This panel shows the version, build date and
compiled in library support in Scribus
The C-C-T equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support.
7925,37 → 7966,37
A ausencia de apoio a librarías indícase cun *</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Portugese (Brazilian):</source>
<translation type="obsolete">Portugués (Brasileiro):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>%1 %2 %3 </source>
<translation type="obsolete">%1 %2 %3 </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Afrikaans:</source>
<translation type="obsolete">Africaner:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Portuguese (Brazilian):</source>
<translation type="obsolete">Portugués do Brasil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Using GhostScript version %1</source>
<translation type="obsolete">Utilizando a versión %1 de GhostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>No GS version available</source>
<translation type="obsolete">Non hai unha versión de GS disponíbel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Scribus Version %1
%2 %3 (%4)</source>
<translation type="obsolete">Scribus Versión %1
7962,12 → 8003,12
%2 %3 (%4)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Mac OSX Aqua Port:</source>
<translation type="obsolete">Portaxe ao Aqua de Mac OSX:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Windows Port:</source>
<translation type="obsolete">Portaxe a Windows:</translation>
</message>
7977,7 → 8018,7
<translation>Wiki</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a * This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de compilación e suporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F significa que se acepta C=littlecms C=CUPS T=TIFF F=Fontconfig. A última letra é o motor C=cairo ou A=libart. Se se aceptan librarías ausentes indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
</message>
8002,7 → 8043,7
<translation>Non se dispón dunha versión do Ghostscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>&lt;b&gt;Scribus Version %1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;b&gt;Versión %1 de Scribus&lt;/b&gt;&lt;p&gt;%2&lt;br/&gt;%3 %4&lt;br/&gt;%5&lt;/p&gt;</translation>
</message>
8012,7 → 8053,7
<translation>ID da Compilación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data da compilación e soporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F equivale a C=littlecms C=CUPS T=soporta TIFF F=soporta Fontconfig. A derradeira letra é o visualizador C=cairo ou A=libart. Se falla o soporte de librarías indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectada por Scribus.</translation>
</message>
8027,7 → 8068,7
<translation>Windows&amp;#174; Port:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>March</source>
<translation type="obsolete">Marzo</translation>
</message>
8047,7 → 8088,7
<translation type="obsolete">Comprobar se hai Act&amp;ualizacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../about.cpp" line="0"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus. The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support. Last Letter is the renderer C=cairo or A=libart Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected. The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation type="obsolete">Este painel mostra a versión, data de compilación e soporte de librarías compiladas en Scribus. C-C-T-F significa C=littlecms, C=CUPS, T=soporte TIFF, F soporte Fontconfig. A última letra é o renderizador C=cairo ou A=libart. Se falta soporte dalgunha libraría indícase cun *. Isto tamén indica a versión de Ghostscript detectado por Scribus. A versión para Windows non emprega librarías fontconfig ou CUPS.</translation>
</message>
8140,12 → 8181,12
<context>
<name>AboutPlugins</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="0"/>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Non</translation>
</message>
8198,57 → 8239,57
<context>
<name>AboutPluginsBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="0"/>
<source>Scribus: About Plug-ins</source>
<translation type="obsolete">Scribus: Acerca das Extensións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="0"/>
<source>File Name:</source>
<translation type="obsolete">Nome do Ficheiro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="0"/>
<source>Version:</source>
<translation type="obsolete">Versión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="0"/>
<source>Enabled:</source>
<translation type="obsolete">Habilitado:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="0"/>
<source>Release Date:</source>
<translation type="obsolete">Data de Publicación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="0"/>
<source>Copyright:</source>
<translation type="obsolete">Copyright:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="0"/>
<source>Author(s):</source>
<translation type="obsolete">Autor/es:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="0"/>
<source>Description:</source>
<translation type="obsolete">Descrición:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="0"/>
<source>License:</source>
<translation type="obsolete">Licenza:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="0"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aboutplugins.ui" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
8278,7 → 8319,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1262"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation>Gardar &amp;Como...</translation>
<translation>Gardar &amp;como...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1263"/>
8288,7 → 8329,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1264"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation>Recoller para S&amp;aída...</translation>
<translation>Recoller para s&amp;aída...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1265"/>
8303,7 → 8344,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1267"/>
<source>Get Image...</source>
<translation>Obter Imaxe...</translation>
<translation>Obter unha imaxe...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1270"/>
8311,7 → 8352,7
<translation>Salvar &amp;Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Save Page as &amp;EPS...</source>
<translation type="obsolete">Salvar Páxina como &amp;EPS...</translation>
</message>
8323,7 → 8364,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1273"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation>&amp;Configuración do Documento...</translation>
<translation>&amp;Configuración do documento...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1275"/>
8353,7 → 8394,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation>Modo de Acción do &amp;Elemento</translation>
<translation>Modo de acción do &amp;elemento</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
8371,7 → 8412,7
<translation>&amp;Pegar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>C&amp;lear Contents</source>
<translation type="obsolete">&amp;Limpar o Contido</translation>
</message>
8378,7 → 8419,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation>Seleccion&amp;alo Todo</translation>
<translation>Seleccion&amp;alo todo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
8401,12 → 8442,12
<translation>C&amp;ores...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Paragraph Styles...</source>
<translation type="obsolete">Estilos de &amp;Parágrafo...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Line Styles...</source>
<translation type="obsolete">Estilos de &amp;Liña...</translation>
</message>
8413,7 → 8454,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation>Páxinas &amp;Mestras...</translation>
<translation>Páxinas &amp;mestras...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
8506,7 → 8547,7
<translation>Su&amp;bíndice</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Outline</source>
<translation type="obsolete">&amp;Esquema</translation>
</message>
8553,12 → 8594,12
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation>Está B&amp;loqueado</translation>
<translation>Está b&amp;loqueado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation>Tama&amp;ño Bloqueado</translation>
<translation>Tama&amp;ño bloqueado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
8583,7 → 8624,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation>Enviar para o Po&amp;rta-retallos</translation>
<translation>Enviar para o po&amp;rta-retallos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
8681,7 → 8722,7
<translation>Moldura de &amp;Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<translation type="obsolete">C&amp;ontornos</translation>
</message>
8733,12 → 8774,12
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation>&amp;Aplicar Páxina Mestra...</translation>
<translation>&amp;Aplicar páxina mestra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation>Converter a Páxina Mestra...</translation>
<translation>Converter a páxina mestra...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
8751,7 → 8792,7
<translation>Xerir as Propiedades da Páxina...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Fit in window</source>
<translation type="obsolete">A&amp;xustar á xanela</translation>
</message>
8776,7 → 8817,7
<translation>&amp;200%</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Thumbnails</source>
<translation type="obsolete">&amp;Miniaturas</translation>
</message>
9068,7 → 9109,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>Smart &amp;Hyphen</source>
<translation>&amp;Guións Finais de Liña</translation>
<translation>&amp;Guións finais de liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
9141,97 → 9182,97
<translation>Guión para diálogos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Apostrophe</source>
<translation type="obsolete">Apóstrofe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Straight Double</source>
<translation type="obsolete">Rectas Dobres</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Single Left</source>
<translation type="obsolete">Simple Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Single Right</source>
<translation type="obsolete">Simple Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Double Left</source>
<translation type="obsolete">Dobre Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Double Right</source>
<translation type="obsolete">Dobre Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Single Reversed</source>
<translation type="obsolete">Simple Invertida</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Double Reversed</source>
<translation type="obsolete">Dobre Invertida</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Latina Simple Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Latina Simple Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Latina Dobre Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<translation type="obsolete">Latina Dobre Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Low Single Comma</source>
<translation type="obsolete">Vírgula Baixa Simple</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Low Double Comma</source>
<translation type="obsolete">Vírgula Baixa Dobre</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Double Turned Comma</source>
<translation type="obsolete">Aspas dobres</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>CJK Single Left</source>
<translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Esquerdas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>CJK Single Right</source>
<translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Sinxelas Dereitas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>CJK Double Left</source>
<translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Dobres Esquerdas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>CJK Double Right</source>
<translation type="obsolete">Aspas chinesas (CJK) Dobres Dereitas</translation>
</message>
9251,12 → 9292,12
<translation>Máis información...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Copy Contents</source>
<translation type="obsolete">Copiar o Contido</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Paste Contents</source>
<translation type="obsolete">Pegar o Contido</translation>
</message>
9382,7 → 9423,7
<translation>st</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="0"/>
<source>Paste Contents (Absolute)</source>
<translation type="obsolete">Pegar o Contido (Absoluto)</translation>
</message>
9458,7 → 9499,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation>Mostrar Columnas da Moldura de Texto</translation>
<translation>Mostrar as columnas da moldura de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
9473,7 → 9514,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation>Mostrar Indicadores de Capa</translation>
<translation>Mostrar os indicadores de capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
9493,12 → 9534,12
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation>A&amp;xustar á Altura</translation>
<translation>A&amp;xustar á altura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation>Axustar á Largura</translation>
<translation>Axustar á largura</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
9716,7 → 9757,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1290"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation>Seleccionar Todo Avanzado...</translation>
<translation>Seleccionalo todo Avanzado...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
9726,7 → 9767,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation>Substituir Cores...</translation>
<translation>Substituir cores...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
9876,7 → 9917,7
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1258"/>
<source>New &amp;from Template...</source>
<translation type="unfinished">Novo a partir dun &amp;Modelo...</translation>
<translation>Novo a partir dun &amp;modelo...</translation>
</message>
</context>
<context>
9890,17 → 9931,17
<context>
<name>AdvOptions</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Advanced Options</source>
<translation type="obsolete">Opcións avanzadas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Creates PostScript Level 3</source>
<translation type="obsolete">Crea PostScript Nível 3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Creates PostScript Level 2 only, beware,
this can create huge files</source>
<translation type="obsolete">Crea só PostScript Nível 2. Atención:
9907,7 → 9948,7
pódense crear ficheiros enormes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Creates PostScript Level 1 only, beware,
this can create huge files</source>
<translation type="obsolete">Crea só PostScript Nível 1. Atención:
9914,52 → 9955,52
pódense crear ficheiros enormes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Mirror Page(s) &amp;Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) na &amp;Horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Mirror Page(s) &amp;Vertical</source>
<translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) na &amp;Vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Apply &amp;ICC Profiles</source>
<translation type="obsolete">Aplicar os Perfís &amp;ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>PostScript Level &amp;1</source>
<translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>PostScript Level &amp;2</source>
<translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;2</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>PostScript Level &amp;3</source>
<translation type="obsolete">PostScript Nível &amp;3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Apply Under Color &amp;Removal</source>
<translation type="obsolete">Aplicar UC&amp;R</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
9974,12 → 10015,12
O UCR reduce a posibilidade dun exceso de saturación coas tintas CMY.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="obsolete">Indicar o Tamaño do Medio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>This enables you to explicitely set,
the media size of the postscript file.
Not recommended unless
9993,132 → 10034,132
<context>
<name>Align</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Distribute/Align</source>
<translation type="obsolete">Distribuir/Aliñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Align</source>
<translation type="obsolete">Aliñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Left Sides</source>
<translation type="obsolete">Lados Esquerdos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Middles</source>
<translation type="obsolete">Medios</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Right Sides</source>
<translation type="obsolete">Lados Direitos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Vertical</source>
<translation type="obsolete">Vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Top Sides</source>
<translation type="obsolete">Lados Superiores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Bottom Sides</source>
<translation type="obsolete">Lados Inferiores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete">mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete">in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete">p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aplicar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Between:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Entre:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>A&amp;lign</source>
<translation type="obsolete">A&amp;liñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Di&amp;splacement</source>
<translation type="obsolete">De&amp;sprazamento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Distribute &amp;Evenly</source>
<translation type="obsolete">Distribuir &amp;Uniformemente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Bet&amp;ween:</source>
<translation type="obsolete">Ent&amp;re:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Do &amp;Not Change</source>
<translation type="obsolete">&amp;Non Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Al&amp;ign</source>
<translation type="obsolete">Al&amp;iñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Dis&amp;placement</source>
<translation type="obsolete">Des&amp;prazamento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>Distribute E&amp;venly</source>
<translation type="obsolete">Distribuir U&amp;niformemente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Do Not Change</source>
<translation type="obsolete">N&amp;on Modificar</translation>
</message>
10159,37 → 10200,37
<context>
<name>AlignDistributeBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="0"/>
<source>Align and Distribute</source>
<translation type="obsolete">Aliñar e Distribuir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="0"/>
<source>Align</source>
<translation type="obsolete">Aliñar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="0"/>
<source>&amp;Selected Guide:</source>
<translation type="obsolete">Guía &amp;Seleccionada:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="0"/>
<source>&amp;Relative To:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Relativa A:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="0"/>
<source>...</source>
<translation type="obsolete">...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="0"/>
<source>Distribute</source>
<translation type="obsolete">Distribuir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.ui" line="0"/>
<source>&amp;Distance:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Distancia:</translation>
</message>
10242,12 → 10283,12
<translation>Selección</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="0"/>
<source>Align right sides of objects to left side of anchor</source>
<translation type="obsolete">Aliñar os lados direitos dos obxectso ao lado esquerdo da áncora</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="0"/>
<source>Align left sides of objects to right side of anchor</source>
<translation type="obsolete">Aliñar os lados esquerdos dos obxectos ao lado direito da áncora</translation>
</message>
10262,7 → 10303,7
<translation>Aliñar os lados direitos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="0"/>
<source>Align tops of objects to bottom of anchor</source>
<translation type="obsolete">Aliñar as partes superiores dos obxectos á parte inferior da áncora</translation>
</message>
10282,7 → 10323,7
<translation>centrar no eixo horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="0"/>
<source>Align bottoms of objects to top of anchor</source>
<translation type="obsolete">Aliñar as partes inferiores dos obxectos á parte superior da áncora</translation>
</message>
10302,12 → 10343,12
<translation>Distribuir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="0"/>
<source>Make horizontal gaps between objects equal</source>
<translation type="obsolete">Facer que as distancias horizontais entre os obxectos sexa iguais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="0"/>
<source>Make horizontal gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="obsolete">Facer que as distancias horizontais entre os obxectos sexa iguais ao valor indicado</translation>
</message>
10327,12 → 10368,12
<translation>Distribuir os centros equidistantes na horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="0"/>
<source>Make vertical gaps between objects equal</source>
<translation type="obsolete">Facer que as distancias verticais entre os obxectos sexan iguais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="0"/>
<source>Make vertical gaps between objects equal to the value specified</source>
<translation type="obsolete">Facer que as distancias verticais entre os obxectos sexan iguais ao valor indicado</translation>
</message>
10367,17 → 10408,17
<translation>Nengunha Seleccionada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="0"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation type="obsolete">Algúns obxectos están bloqueadas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation type="obsolete">&amp;Desbloquealo Todo</translation>
</message>
10538,7 → 10579,7
<translation>Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="0"/>
<source>Tool-Tip:</source>
<translation type="obsolete">Suxestión:</translation>
</message>
10628,7 → 10669,7
<translation>Necesario</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="0"/>
<source>Don&apos;t Export Value</source>
<translation type="obsolete">Non Exportar o Valor</translation>
</message>
10803,7 → 10844,7
<translation>Opcións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="0"/>
<source>Java Script</source>
<translation type="obsolete">Java Script</translation>
</message>
10865,7 → 10906,7
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="585"/>
<source>Script:</source>
<translation>Guión:</translation>
<translation>Script:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1111"/>
11005,7 → 11046,7
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="918"/>
<source>Custom Scripts</source>
<translation>Guións persoais</translation>
<translation>Scripts persoais</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="930"/>
11095,7 → 11136,7
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1095"/>
<source>Custom calculation script:</source>
<translation>Guión de cálculo personalizado:</translation>
<translation>Script de cálculo personalizado:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1115"/>
11128,7 → 11169,7
<translation>Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="0"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;Postscript (*.eps);;Todos (*)</translation>
</message>
11163,7 → 11204,7
<translation>JavaScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="0"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;PostScript (*.eps);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
11171,9 → 11212,7
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="421"/>
<source>None</source>
<comment>highlight</comment>
<translation>Nengún
 
resalte</translation>
<translation>Nengún</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="2067"/>
11189,7 → 11228,7
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="242"/>
<source>Do Not Export Value</source>
<translation>Non Exportar Valor</translation>
<translation>Non exportar o valor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1358"/>
11199,37 → 11238,37
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="1303"/>
<source>Images (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;All Files (*)</source>
<translation>Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;Todos os Ficheiros (*)</translation>
<translation>Imaxes (*.tif *.png *.jpg *.xpm);;%1;;Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="625"/>
<source>Export absolute Filename</source>
<translation>Exportar Nome de Ficheiro Absoluto</translation>
<translation>Exportar co nome de ficheiro absoluto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="682"/>
<source>Submit format:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Formato de envío:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
<source>FDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>FDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
<source>HTML</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>HTML</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
<source>XFDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>XFDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/annot.cpp" line="685"/>
<source>PDF</source>
<translation type="unfinished">PDF</translation>
<translation>PDF</translation>
</message>
</context>
<context>
11240,7 → 11279,7
<translation>Propiedades das Anotacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="0"/>
<source>Type:</source>
<translation type="obsolete">Tipo:</translation>
</message>
11270,17 → 11309,17
<translation>Destino</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="0"/>
<source>Change...</source>
<translation type="obsolete">Modificar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="0"/>
<source>Page:</source>
<translation type="obsolete">Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="0"/>
<source>X-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Posición X:</translation>
</message>
11290,17 → 11329,17
<translation> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="0"/>
<source>Y-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Posición Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">Dacordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="0"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
11340,12 → 11379,12
<translation>Pos-&amp;Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
11363,7 → 11402,7
<context>
<name>ApplyMasterPageDialog</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/annota.cpp" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
11370,12 → 11409,12
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="267"/>
<source>Apply Master Page</source>
<translation>Aplicar Páxina Mestra</translation>
<translation>Aplicar páxina mestra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="268"/>
<source>&amp;Master Page:</source>
<translation>Páxina &amp;Mestra:</translation>
<translation>Páxina &amp;mestra:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
11433,7 → 11472,7
<translation>Alt+W</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Apply the selected template to even, odd or all pages within the following range&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Aplicar o modelo seleccionado ás páxinas pares, impares ou a todas dentro do rango seguinte&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
11465,83 → 11504,83
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="269"/>
<source>Apply to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Aplicar a</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="270"/>
<source>Current &amp;Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Páxina actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="272"/>
<source>&amp;Even Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Páxinas p&amp;ares</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="274"/>
<source>O&amp;dd Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Páxinas &amp;impares</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="276"/>
<source>&amp;All Pages</source>
<translation type="unfinished">Tod&amp;as as Páxinas</translation>
<translation>Tod&amp;as as páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="278"/>
<source>&amp;Within Range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>$Dentro do intervalo</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ApplyT</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="0"/>
<source>Apply Template</source>
<translation type="obsolete">Aplicar un Modelo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Template:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modelo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="0"/>
<source>Apply to &amp;Current Page</source>
<translation type="obsolete">Aplicar á Páxina &amp;Actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="0"/>
<source>Apply from &amp;Page:</source>
<translation type="obsolete">Aplicar desde a &amp;Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="0"/>
<source>To:</source>
<translation type="obsolete">Á:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="0"/>
<source>Apply to all &amp;even Pages</source>
<translation type="obsolete">Aplicar a todas as Páxinas p&amp;ares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="0"/>
<source>Apply to all &amp;odd Pages</source>
<translation type="obsolete">Aplicar a todas as Páxinas &amp;impares</translation>
</message>
11549,7 → 11588,7
<context>
<name>ArrowChooser</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/applytemplatedialog.cpp" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
11879,7 → 11918,7
<translation>2 díxitos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="0"/>
<source>9 or 10 digits separated appropriately with dashes</source>
<translation type="obsolete">9 ou 10 díxitos separados adecuadamente por guións</translation>
</message>
11931,12 → 11970,12
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="105"/>
<source>Select Type</source>
<translation>Seleccionar Tipo</translation>
<translation>Seleccionar un tipo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.cpp" line="145"/>
<source>Select Barcode Type</source>
<translation>Seleccionar Tipo de Código de Barras</translation>
<translation>Seleccionar o tipo de código de barras</translation>
</message>
</context>
<context>
12062,7 → 12101,7
<translation>Antevisión do resultado. Mostra a 72dpi.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="0"/>
<source>Make check digit visible in text</source>
<translation type="obsolete">Facer que o código de control se vexa no texto</translation>
</message>
12114,22 → 12153,22
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="39"/>
<source>Incl&amp;ude Checksum Digit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Incl&amp;uír o díxito de comprobación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="52"/>
<source>I&amp;nclude Checksum</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>I&amp;ncluír a comprobación</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="65"/>
<source>&amp;Guard Whitespace</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Librar o espazo en branco</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcodegenerator.ui" line="78"/>
<source>&amp;Include Text in Barcode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&amp;Incluír o texto no código de barras</translation>
</message>
</context>
<context>
12140,7 → 12179,7
<translation>Porta-retallos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="0"/>
<source>Scrapbooks (*.scs);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Porta-retallos (*.scs);;Todos (*)</translation>
</message>
12165,12 → 12204,12
<translation>Mudar o Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="0"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">O nome &quot;%1&quot; non é único.
12177,57 → 12216,57
Escolla outro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="0"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Load...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Carregar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gardar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="0"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation type="obsolete">Gardar &amp;Como...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Small</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pequena</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Medium</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mediana</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Large</source>
<translation type="obsolete">&amp;Grande</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="0"/>
<source>&amp;File</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Preview</source>
<translation type="obsolete">&amp;Vista Previa</translation>
</message>
12246,7 → 12285,7
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="698"/>
<source>Choose a Scrapbook Directory</source>
<translation>Escolla un Directorio Porta-retallos</translation>
<translation>Escolla un directorio de porta-retallos</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scrapbookpalette.cpp" line="759"/>
12486,7 → 12525,7
<context>
<name>CMSPrefs</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/buttonicon.cpp" line="0"/>
<source>Color Management Settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración da Xestión das Cores</translation>
</message>
12521,12 → 12560,12
<translation>Colorimétrico absoluto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="0"/>
<source>Default color profile for imported images</source>
<translation type="obsolete">Perfil de cores por omisión para as imaxes importadas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="0"/>
<source>Default color profile for solid colors on the page</source>
<translation type="obsolete">Perfil de cores por omisión para as cores sólidas na páxina</translation>
</message>
12552,7 → 12591,7
Recoméndase que a permita se ten fotos no seu documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="0"/>
<source>Default rendering intent for your monitor. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Exhibición por omisión para o seu monitor. De non ter unha boa razón para mudala,
12559,7 → 12598,7
limítese a escoller Colorimétrica Relativa ou Perceptual.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="0"/>
<source>Default rendering intent for your printer. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="obsolete">Exhibición por omisión para a súa impresora. De non ter unha boa razón para mudala,
12585,12 → 12624,12
<translation type="obsolete">&amp;Activar a Xestión das Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Pictures:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Imaxes:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Solid Colors:</source>
<translation type="obsolete">Cores &amp;Sólidas:</translation>
</message>
12605,12 → 12644,12
<translation type="obsolete">Im&amp;resora:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="0"/>
<source>M&amp;onitor:</source>
<translation type="obsolete">M&amp;onitor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="0"/>
<source>Pr&amp;inter:</source>
<translation type="obsolete">Impres&amp;ora:</translation>
</message>
12630,12 → 12669,12
<translation type="obsolete">Usar a Compensación de Punto &amp;Negro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
12923,7 → 12962,7
<translation>Vella</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
12978,12 → 13017,12
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="0"/>
<source>Name of the Color is not unique</source>
<translation type="obsolete">O nome da Cor non é único</translation>
</message>
13003,22 → 13042,22
<translation>&amp;Modelo de Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="0"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It&apos;s a reserved name for transparent color</source>
<translation type="obsolete">Non pode crear unha cor chamada &quot;%1&quot;.
13042,7 → 13081,7
É un nome reservado para a cor transparente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="0"/>
<source>Name of the color is not unique</source>
<translation type="obsolete">O nome da cor non é único</translation>
</message>
13052,7 → 13091,7
<translation type="obsolete">Se escolle isto poderá imprimir isto en todos os tinteiros. As cores do rexistro empréganse para marcas de impresión como marcas de recorte, marcas de rexistro, etc. Nada disto se emprega normalmente no deseño mesmo.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../cmykfw.cpp" line="0"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning the the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation type="obsolete">Se se activa a xestión de cores, aparecerá un triángulo indicador de aviso de que a cor pode estar fora da gama de cores do perfil da impresiora actual seleccionado. Isto significa que a cor pode non imprimirse exactamente tal e como se ve na pantalla. Atopará máis explicacións acerca de avisos sobre a gama na axuda en liña en Xestión da Cor.</translation>
</message>
13117,27 → 13156,27
<context>
<name>CStylePBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smcstylew.ui" line="0"/>
<source>Form1</source>
<translation type="obsolete">Formulario1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smcstylew.ui" line="0"/>
<source>Based On:</source>
<translation type="obsolete">Baseado En:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smcstylew.ui" line="0"/>
<source>Basic Formatting</source>
<translation type="obsolete">Formato Básico</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smcstylew.ui" line="0"/>
<source>Advanced Formatting</source>
<translation type="obsolete">Formato Avanzado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smcstylew.ui" line="0"/>
<source>Colors</source>
<translation type="obsolete">Cores</translation>
</message>
13145,27 → 13184,27
<context>
<name>CWDialog</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smcstylew.ui" line="0"/>
<source>Normal Vision</source>
<translation type="obsolete">Visión Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smcstylew.ui" line="0"/>
<source>Protanopia (Red)</source>
<translation type="obsolete">Protanopia (Vermello)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smcstylew.ui" line="0"/>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<translation type="obsolete">Deuteranopia (Verde)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smcstylew.ui" line="0"/>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<translation type="obsolete">Tritanopia (Azul)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smcstylew.ui" line="0"/>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation type="obsolete">Cegueira Total para a Cor</translation>
</message>
13403,197 → 13442,197
<context>
<name>CWDialogBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation type="obsolete">Roda de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>Click the wheel to get the base color. Its color model depends on the chosen tab.</source>
<translation type="obsolete">Clique na roda para obte a cor básica. Este modelo de cor depende da pestana escollida.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>C:</source>
<translation type="obsolete">Cián[C]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>M:</source>
<translation type="obsolete">Max.[M]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>Y:</source>
<translation type="obsolete">Ama.[Y]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>K:</source>
<translation type="obsolete">Neg.[K]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>RGB:</source>
<translation type="obsolete">RGB:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>RGB</source>
<translation type="obsolete">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>R:</source>
<translation type="obsolete">Vm:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>G:</source>
<translation type="obsolete">Vd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>B:</source>
<translation type="obsolete">Az:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>CMYK:</source>
<translation type="obsolete">CMYK:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>Document</source>
<translation type="obsolete">Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Escolla un dos métodos para crear un esquema de cores. Consulte a documentación para máis información.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="obsolete">Ángulo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Diferenza entre o valor seleccionado e os contados. Consulte a documentación para máis información.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>Preview:</source>
<translation type="obsolete">Antevisión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>Vision Defect Type:</source>
<translation type="obsolete">Tipo de Defecto da Visión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>Sample color scheme.</source>
<translation type="obsolete">Esquema de cores de mostra.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>Colors of your chosen color scheme.</source>
<translation type="obsolete">Cores do esquema de cores escollido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>&amp;Merge</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mesclar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>Alt+M</source>
<translation type="obsolete">Alt+M</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation type="obsolete">Xuntar as cores creadas coas cores do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>&amp;Replace</source>
<translation type="obsolete">&amp;Substituir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>Alt+R</source>
<translation type="obsolete">Alt+R</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="obsolete">Substituir as cores creadas nas cores do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="obsolete">Deixar sen tocar as cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="obsolete">Simular aquí deficiencias de visión frecuentes. Escolla o tipo de deficiencia.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>Color Scheme Method</source>
<translation type="obsolete">Método de Esquema de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source> %</source>
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>HSV:</source>
<translation type="obsolete">HSV:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>HSV</source>
<translation type="obsolete">HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>H:</source>
<translation type="obsolete">H:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>S:</source>
<translation type="obsolete">S:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>V:</source>
<translation type="obsolete">V:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/cwdialog.ui" line="0"/>
<source>Result Colors</source>
<translation type="obsolete">Cores Resultantes</translation>
</message>
13637,17 → 13676,17
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="167"/>
<source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>A cor seleccionada non existe no conxunto de cores do documento. Escriba un nome para esta cor nova.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="170"/>
<source>Color Not Found</source>
<translation type="unfinished">Non se Atopou a Cor</translation>
<translation>Non se atopou a cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_eyedropper.cpp" line="174"/>
<source>The name you have selected already exists. Please enter a different name for this new color.</source>
<translation type="unfinished">O nome escollido xa existe. Introduza un nome diferente para esta cor nova.</translation>
<translation>O nome escollido xa existe. Escriba un nome diferente para esta cor nova.</translation>
</message>
</context>
<context>
13666,7 → 13705,7
<context>
<name>ChTable</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="0"/>
<source>You can see a thumbnail if you press
and hold down the right mouse button
 
13679,7 → 13718,7
e a tecla Eliminar elimina o último que se inseriu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="0"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="obsolete">Pode ver unha miniatura se preme e mantén o botón dereito do rato. A tecla Inserir insire un Glifo na Selección de embaixo e a tecla Eliminar elimina o último que se inseriu</translation>
</message>
13687,7 → 13726,7
<context>
<name>CharSelect</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_normal.cpp" line="0"/>
<source>Select Character:</source>
<translation type="obsolete">Escoller Carácter:</translation>
</message>
13712,7 → 13751,7
<translation type="obsolete">&amp;Limpar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="0"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
13727,7 → 13766,7
<translation type="obsolete">Eliminar a(s) selección(s) actual/is.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="0"/>
<source>Close this dialog and return to text editing.</source>
<translation type="obsolete">Fechar este diálogo e voltar á edición de texto.</translation>
</message>
13872,17 → 13911,17
<translation type="obsolete">Hebreu</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Insert Code:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Inserir Código:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="0"/>
<source>Close this dialog and return to text editing</source>
<translation type="obsolete">Fechar este diálogo e voltar á edición de texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="0"/>
<source>Type in a four digit unicode value directly here</source>
<translation type="obsolete">Introduza un valor unicode de catro díxitos aquí directamente</translation>
</message>
14200,7 → 14239,7
<context>
<name>CharTable</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/spalette.cpp" line="0"/>
<source>Delete</source>
<translation type="obsolete">Eliminar</translation>
</message>
14236,7 → 14275,7
<translation>Falta a Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="0"/>
<source>Image has a DPI-Value less than %1 DPI</source>
<translation type="obsolete">A imaxe ten un Valor de DPI menor de %1 DPI</translation>
</message>
14353,7 → 14392,7
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="656"/>
<source>Preflight profile to base the report generation on. Options can be set in Document Setup or Preferences</source>
<translation>Perfil pré-voo no que se baseará a xeración do informe. Pódense configurar as opcións en Configuración do Documento ou en Preferencias</translation>
<translation>Perfil pré-voo no que se baseará a xeración do informe. Pódense configurar as opcións en Configuración do documento ou en Preferencias</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="657"/>
14373,55 → 14412,57
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="393"/>
<source>Layers</source>
<translation type="unfinished">Capas</translation>
<translation>Capas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="493"/>
<source>Issue(s): %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Problema(s): %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="435"/>
<source>Master Pages</source>
<translation type="unfinished">Páxinas Mestras</translation>
<translation>Páxinas mestras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="648"/>
<source>Layer</source>
<translation type="unfinished">Capa</translation>
<translation>Capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="665"/>
<source>Image resolution below %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>A resolución da imaxe está por baixo dos %1 DPI,
actualmente %2 x %3 DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="666"/>
<source>Image resolution above %1 DPI,
currently %2 x %3 DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>A resolución da imaxe está por riba dos %1 DPI,
actualmente %2 x %3 DPI</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ChooseStyles</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="0"/>
<source>Choose Styles</source>
<translation type="obsolete">Escolla Estilos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="0"/>
<source>Available Styles</source>
<translation type="obsolete">Estilos Disponíbeis</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/checkDocument.cpp" line="0"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
14439,7 → 14480,7
<translation>Recollendo...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/collect4output.cpp" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
14566,17 → 14607,17
<translation>Escolla un Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="0"/>
<source>Open</source>
<translation type="obsolete">Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.scd);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
14745,242 → 14786,242
<context>
<name>ColorWheelDialog</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Normal Vision</source>
<translation type="obsolete">Visión Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Protanopia (red)</source>
<translation type="obsolete">Protanopia (vermello)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Deuteranopia (green)</source>
<translation type="obsolete">Deuteranopia (verde)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Tritanopia (blue)</source>
<translation type="obsolete">Tritanopia (azul)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Full Color Blindness</source>
<translation type="obsolete">Cegueira Total para a Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Vision Defect:</source>
<translation type="obsolete">Defecto de Visión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Color Wheel</source>
<translation type="obsolete">Roda de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Color</source>
<translation type="obsolete">Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>C</source>
<translation type="obsolete">C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>M</source>
<translation type="obsolete">M</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Y</source>
<translation type="obsolete">Y</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>K</source>
<translation type="obsolete">K</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Select Method:</source>
<translation type="obsolete">Método de Selección:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Angle (0 - 90 degrees):</source>
<translation type="obsolete">Ángulo (0 - 90 graos):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Merge Colors</source>
<translation type="obsolete">&amp;Xuntar Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Replace Colors</source>
<translation type="obsolete">Substitui&amp;r Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Merge created colors into the document colors</source>
<translation type="obsolete">xuntar as cores creadas nas cores do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Replace created colors in the document colors</source>
<translation type="obsolete">Substituir as cores creadas nas cores do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Leave colors untouched</source>
<translation type="obsolete">Deixar sen tocar as cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Merging colors</source>
<translation type="obsolete">A mesclar as cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Error: </source>
<translation type="obsolete">Erro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Now opening the color manager.</source>
<translation type="obsolete">Estáse a abrir o xestor de cores.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Color Merging</source>
<translation type="obsolete">Mescla de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Cr&amp;eate color...</source>
<translation type="obsolete">Cr&amp;ear cor...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Import existing color...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importar cor existente...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Merge colors</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mesclar cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Replace colors</source>
<translation type="obsolete">Substitui&amp;r cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>E&amp;xit</source>
<translation type="obsolete">Sa&amp;ir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>C&amp;olor</source>
<translation type="obsolete">C&amp;or</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Saturation:</source>
<translation type="obsolete">Saturación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Value:</source>
<translation type="obsolete">Valor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Difference between the selected value and the counted ones. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Diferenza entre o valor seleccionado e o contados. Consulte a documentación para máis información.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Saturation component in HSV mode</source>
<translation type="obsolete">Comonente de saturación en modo HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Value component in HSV mode</source>
<translation type="obsolete">Componente de valor en modo HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Click the wheel to get the base color. It is hue in HSV mode.</source>
<translation type="obsolete">Faga clic na roda para obter a cor base. É ton no modo HSV.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Sample color scheme</source>
<translation type="obsolete">Esquema de cor de mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Select one of the methods to create a color scheme. Refer to documentation for more information.</source>
<translation type="obsolete">Escolla un dos métodos para crear un esquema de cores. Consulte a documentación para máis información.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Colors of your chosen color scheme</source>
<translation type="obsolete">Cores do esquema de cores escollido</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Simulate common vision defects here. Select type of the defect.</source>
<translation type="obsolete">Simular aquí deficiencias de visión frecuentes. Escolla o tipo de deficiencia.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>New Color</source>
<translation type="obsolete">Cor Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Unable to find the requested color. You have probably selected black, gray or white. There is no way to process this color.</source>
<translation type="obsolete">Foi imposíbel atopar a cor solicitada. Posibelmente escolleu negro, gris ou branco. Non hai maneira de procesar esta cor.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>C&amp;olor Components...</source>
<translation type="obsolete">Componentes da C&amp;or...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Protanopia (Red)</source>
<translation type="obsolete">Protanopia (Vermello)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Deuteranopia (Green)</source>
<translation type="obsolete">Deuteranopia (Verde)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Tritanopia (Blue)</source>
<translation type="obsolete">Tritanopia (Azul)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Color %1 exists already!</source>
<translation type="obsolete">Xa existe a cor %1!</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/colorwheel/colorwheelwidget.cpp" line="0"/>
<source>Color %1 appended.</source>
<translation type="obsolete">Adicionouse a cor %1.</translation>
</message>
15070,27 → 15111,27
<translation>Catro caras</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="0"/>
<source>Left Page</source>
<translation type="obsolete">Páxina Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="0"/>
<source>Middle</source>
<translation type="obsolete">Medio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="0"/>
<source>Middle Left</source>
<translation type="obsolete">Medio Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="0"/>
<source>Middle Right</source>
<translation type="obsolete">Medio Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="0"/>
<source>Right Page</source>
<translation type="obsolete">Páxina Dereita</translation>
</message>
15210,7 → 15251,7
<translation>&amp;Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
15360,7 → 15401,7
<translation>Puntuación Colgante á Dereita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="0"/>
<source>Both sides</source>
<comment>Optical Margin Setting</comment>
<translation type="obsolete">Ambos os dous lados</translation>
15371,7 → 15412,7
<translation>Palabra Mínima para Tracking</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/commonstrings.cpp" line="0"/>
<source>Norm. Word Tracking</source>
<translation type="obsolete">Palabra Normal para Tracking</translation>
</message>
15548,12 → 15589,12
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="210"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation>Configuración da Antevisión</translation>
<translation>Configuración da antevisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="421"/>
<source>Paste File...</source>
<translation>Apegar Ficheiro...</translation>
<translation>Apegar un ficheiro...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="454"/>
15571,7 → 15612,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="16"/>
<source>Convert Page to Master Page</source>
<translation>Converter a Páxina en Páxina Mestra</translation>
<translation>Converter a páxina en páxina mestra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="24"/>
15581,7 → 15622,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpage.ui" line="39"/>
<source>Copy Applied Master Page Items</source>
<translation>Copiar os Elementos Aplicados da Páxina Mestra</translation>
<translation>Copiar os elementos aplicados da páxina mestra</translation>
</message>
</context>
<context>
15589,7 → 15630,7
<message>
<location filename="../../scribus/ui/copypagetomasterpagedialog.cpp" line="18"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation>Nova Páxina Mestra %1</translation>
<translation>Nova páxina mestra %1</translation>
</message>
</context>
<context>
15635,7 → 15676,7
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
15670,7 → 15711,7
<translation>Indicar a transparencia da cor seleccionada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="0"/>
<source>Color of selected object</source>
<translation type="obsolete">Cor do obxecto seleccionado</translation>
</message>
15710,17 → 15751,17
<translation type="obsolete">Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete">pl</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../cpalette.cpp" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
15785,7 → 15826,7
<translation>Diferenza</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="0"/>
<source>Exlusion</source>
<translation type="obsolete">Exlusión</translation>
</message>
16026,142 → 16067,142
<context>
<name>CreateRangeBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="0"/>
<source>Create Range</source>
<translation type="obsolete">Crear Rango</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="0"/>
<source>Number of Pages in Document:</source>
<translation type="obsolete">Número de Páxinas do Documento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="0"/>
<source>Doc Page Range</source>
<translation type="obsolete">Rango de Páxinas do Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="0"/>
<source>Basic Range Selection</source>
<translation type="obsolete">Selección Básica de Rango</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="0"/>
<source>Add a Range of Pages</source>
<translation type="obsolete">Engadir un Rango de Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="0"/>
<source>Consecutive Pages</source>
<translation type="obsolete">Páxinas Consecutivas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="0"/>
<source>From:</source>
<translation type="obsolete">Desde:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="0"/>
<source>To:</source>
<translation type="obsolete">Até:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="0"/>
<source>Comma Separated List</source>
<translation type="obsolete">Lista Separada por Vírgulas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="0"/>
<source>Even Pages</source>
<translation type="obsolete">Páxinas Pares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="0"/>
<source>Odd Pages</source>
<translation type="obsolete">Páxinas Impares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="0"/>
<source>&amp;Add To Range</source>
<translation type="obsolete">Eng&amp;adir ao Rango</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="0"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="0"/>
<source>Range of Pages</source>
<translation type="obsolete">Rango de Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="0"/>
<source>Move &amp;Up</source>
<translation type="obsolete">S&amp;ubir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="0"/>
<source>Alt+U</source>
<translation type="obsolete">Alt+U</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="0"/>
<source>Move &amp;Down</source>
<translation type="obsolete">Bai&amp;xar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="0"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="0"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation type="obsolete">El&amp;iminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="0"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="0"/>
<source>Advanced Reordering</source>
<translation type="obsolete">Reordenación Avanzada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="0"/>
<source>Page Group Size:</source>
<translation type="obsolete">Tamaño do Grupo de Páxinas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="0"/>
<source>Sample Page Order:</source>
<translation type="obsolete">Orde de Páxina de Exemplo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="0"/>
<source>Page Order</source>
<translation type="obsolete">Orde das Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="0"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="obsolete">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/createrange.ui" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
16204,7 → 16245,7
<translation>Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/csvim/csvdia.cpp" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengún</translation>
</message>
16260,12 → 16301,12
<translation>Reflectir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="0"/>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="0"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Si</translation>
</message>
16300,7 → 16341,7
<translation>Páxinas por Folla</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="0"/>
<source>This panel displays various CUPS options when printing.
The exact parameters available will depend on your printer driver.
You can confirm CUPS support by selecting Help &gt; About.
16313,12 → 16354,12
A ausencia de soporte para unha libraría indícase cun *</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cupsoptions.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
16386,7 → 16427,7
<translation>Codificación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>Moves to your Document Directory.
This can be set in the Preferences.</source>
<translation type="obsolete">Móvese para o seu Directorio de Documentos.
16441,87 → 16482,87
<context>
<name>CwSetColor</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>Set Color Components</source>
<translation type="obsolete">Indicar os Componentes da Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>RGB</source>
<translation type="obsolete">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>HSV</source>
<translation type="obsolete">HSV</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>H:</source>
<translation type="obsolete">H:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>S:</source>
<translation type="obsolete">S:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>V:</source>
<translation type="obsolete">V:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>R:</source>
<translation type="obsolete">Vm:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>G:</source>
<translation type="obsolete">Vd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>B:</source>
<translation type="obsolete">Az:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>C:</source>
<translation type="obsolete">Cián[C]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>M:</source>
<translation type="obsolete">Max.[M]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>Y:</source>
<translation type="obsolete">Amar.[Y]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>K:</source>
<translation type="obsolete">Neg.[K]:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>Set &amp;RGB</source>
<translation type="obsolete">Seleccionar &amp;RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>Set C&amp;MYK</source>
<translation type="obsolete">Seleccionar C&amp;MYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>Set &amp;HSV</source>
<translation type="obsolete">Seleccionar &amp;HSV</translation>
</message>
16555,42 → 16596,42
<translation>Eliminar esta Cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/dcolor.cpp" line="0"/>
<source>?</source>
<translation type="obsolete">?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/dcolor.cpp" line="0"/>
<source>Replace it with:</source>
<translation type="obsolete">Substituir por:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/dcolor.cpp" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">Dacordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/dcolor.cpp" line="0"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/dcolor.cpp" line="0"/>
<source>Delete color:</source>
<translation type="obsolete">Eliminar a Cor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/dcolor.cpp" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/dcolor.cpp" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/dcolor.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
16613,7 → 16654,7
<translation>Eliminar Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/delpages.cpp" line="0"/>
<source>Delete from:</source>
<translation type="obsolete">Eliminar desde:</translation>
</message>
16623,12 → 16664,12
<translation>até:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/delpages.cpp" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/delpages.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
16641,22 → 16682,22
<context>
<name>DelStyle</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/delpages.cpp" line="0"/>
<source>Delete Style</source>
<translation type="obsolete">Eliminar o Estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/delpages.cpp" line="0"/>
<source>Delete Style:</source>
<translation type="obsolete">Eliminar o Estilo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/delpages.cpp" line="0"/>
<source>Replace With:</source>
<translation type="obsolete">Substituir Por:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/delpages.cpp" line="0"/>
<source>No Style</source>
<translation type="obsolete">Sen Estilo</translation>
</message>
16664,27 → 16705,27
<context>
<name>DmF</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/delpages.cpp" line="0"/>
<source>Missing Font</source>
<translation type="obsolete">Falta esta Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/delpages.cpp" line="0"/>
<source>The Font %1 is not installed.</source>
<translation type="obsolete">A Fonte %1 non está instalada.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/delpages.cpp" line="0"/>
<source>Use</source>
<translation type="obsolete">Usar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/delpages.cpp" line="0"/>
<source>instead</source>
<translation type="obsolete">no seu lugar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/delpages.cpp" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
16787,7 → 16828,7
<translation>Direito&amp;s:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Document</source>
<translation type="obsolete">Docu&amp;mento</translation>
</message>
16797,7 → 16838,7
<translation>Máis &amp;Información</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="0"/>
<source>The person or organisation primarily responsible for making the content of the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation type="obsolete">A persoa ou organización responsábel en primeira instáncia de crear o contido do documento.
16804,7 → 16845,7
Este campo pódese incorporar ao documento de Scribus como referencia, así como nos meta-datos dun PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="0"/>
<source>A name given to the document.
This field can be embedded in the Scribus document for reference, as well as in the metadata of a PDF</source>
<translation type="obsolete">Nome que se lle dá ao documento.
16811,7 → 16852,7
Este campo pódese incorporar ao documento de Scribus como referencia, así como nos meta-datos dun PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="0"/>
<source>An account of the content of the document.
This field is for a brief description or abstract of the document. It is embedded in the PDF on export</source>
<translation type="obsolete">Relación do contido do documento.
16818,7 → 16859,7
Este campo prevese para unha descrición ou resumo breves do documento. Incorpórase ao PDF á hora de exportalo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="0"/>
<source>The topic of the content of the document.
This field is for document keywords you wish to embed in a PDF, to assist searches and indexing of PDF files</source>
<translation type="obsolete">O tema do contido do documento
16845,7 → 16886,7
<translation>A natureza ou xénero do contido do documento, como por exemplo categorías, funcións, xéneros, etc</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="0"/>
<source>The physical or digital manifestation of the document. Media type and dimensions would be worth noting.
RFC2045,RFC2046 for MIME types are also useful here</source>
<translation type="obsolete">A manifestación física ou dixital do documento. Paga a pena anotar o tipo e dimensións.
16862,7 → 16903,7
<translation>Unha referencia a un documento do que deriva o documento acutal, como por exemplo o ISBN ou o URI</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="0"/>
<source>The language in which the content of the document is written, usually a ISO-639 language code
optionally suffixed with a hypen and an ISO-3166 country code, eg. en-GB, fr-CH</source>
<translation type="obsolete">O idioma no que está escrito o documento, normalmente un código de idioma ISO-639,
16884,12 → 16925,12
<translation>Información sobre os direitos que se posúen sobre o documento, como o copyright, patente ou marca rexistrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docinfo.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
17040,57 → 17081,57
<context>
<name>DocSectionsBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="0"/>
<source>Document Sections</source>
<translation type="obsolete">Seccións do Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="0"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="0"/>
<source>From</source>
<translation type="obsolete">Deste</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="0"/>
<source>To</source>
<translation type="obsolete">Até</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="0"/>
<source>Style</source>
<translation type="obsolete">Estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="0"/>
<source>Start</source>
<translation type="obsolete">Inicio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="0"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="0"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="0"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="0"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="0"/>
<source>Shown</source>
<translation type="obsolete">Mostrados</translation>
</message>
17098,7 → 17139,7
<context>
<name>DocumentItemAttributes</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docsections.ui" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengún</translation>
</message>
17251,82 → 17292,82
<context>
<name>DocumentItemAttributesBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="0"/>
<source>Document Item Attributes</source>
<translation type="obsolete">Atributos do Elemento do Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="0"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="0"/>
<source>Type</source>
<translation type="obsolete">Tipo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="0"/>
<source>Value</source>
<translation type="obsolete">Valor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="0"/>
<source>Parameter</source>
<translation type="obsolete">Parámetro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="0"/>
<source>Relationship</source>
<translation type="obsolete">Relación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="0"/>
<source>Relationship To</source>
<translation type="obsolete">Relación Con</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="0"/>
<source>Auto Add To</source>
<translation type="obsolete">Adicionar Automaticamente A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="0"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="obsolete">&amp;Copiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="0"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="0"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="obsolete">&amp;Limpar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/docitemattrprefs.cpp" line="0"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+L</translation>
</message>
17348,7 → 17389,7
<translation>Erro Fatal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Converting Image:
%1
failed!</source>
17390,17 → 17431,17
<context>
<name>EditMacroDialog</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Editing Macro: &lt;b&gt;</source>
<translation type="obsolete">A editar a Macro: &lt;b&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Scribus - Macro Manager</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Xestor de Macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>The file &apos;%1&apos; already exists.
Are you sure you want to overwrite it?
</source>
17408,7 → 17449,7
Ten a certeza de querer escreber por riba?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>You have already edited this macro.
Are you sure you want to discard all your changes?
</source>
17416,7 → 17457,7
Ten a certeza de querer prescindir das modificacións?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>A full traceback follows:
 
%1
17426,7 → 17467,7
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Compilation of the macro failed, so it can not
be saved in its current form. The error was:
%1
17437,142 → 17478,142
%1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Scribus - New Macro</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Macro Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;This is the Edit Macro / New Macro dialog box. Here you can change the source code to macros. Edit the source code to the macro in the text editing area below the &quot;Source Code&quot; label and click OK to save your changes to the macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Este é o diálogo de Modificación de Macro / Macro Nova. Aqui pode modificar o código fonte das macros. Modifíqueo na área de edición de texto baixo a equiqueta &quot;Código Fonte&quot; e prema sobre Aceptar as modificacións para gardar as mudanzas feitas na macro.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Source Code:</source>
<translation type="obsolete">Código Fonte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Editing Macro:</source>
<translation type="obsolete">Modificación da Macro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>The name of the macro being edited.</source>
<translation type="obsolete">Nome da macro que se está a modificar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>&lt;/qt&gt;This item displays the name of the macro you are currently editing.&lt;qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;/qt&gt;Este elemento mostra o nome da macro que se está a editar neste momento.&lt;qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Discard all changes and exit.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Rexeitar as mudanzas feitas e sair.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Exit the editing dialog, discarding all changes you have made. If you want to exit without saving the macro but don&apos;t want to lose your changes, save your changes with &quot;Save Source As...&quot;.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Sair do diálogo de modificación, rexeitando todas as modificacións feitas. Se quer sair sen salvar a macro mais non quer perder as mudanzas, garde as modificacións con &quot;Salvar a Fonte Como...&quot;.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Ok</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aceptar as modificacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Save changes and exit.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Salvar as modificacións e sair.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Save changes to the macro and exit. If there is a problem with the macro, a message will be displayed and the editing dialog will not close.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Salvar as mudanzas feitas na macro e sair. De haber algún problema coa macro, mostrarase unha mensaxe e o diálogo de modificación non se fechará.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;This text area contains the source code of the macro. If you&apos;re creating a new macro there won&apos;t be anything in it, and if you&apos;re editing an existing macro the source code the macro was defined with will be shown here.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Esta área de texto contén o código fonte da macro. Se está a crear unha macro nova non haberá nada nel, mais se está a modificar unha macro xa existente, o código fonte co que se definiu a macro aparecerá aquí.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Load Source ...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Carregar a Fonte...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Replace the current source code with code from a file.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Substituir o código fonte actual con código dun ficheiro.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Load new source code into the editing area from &quot;file&quot;. Any source code in the editing area is replaced. The loaded source must be a Scribus macro function. If you load any other script, you&apos;ll need to edit it so that it&apos;ll work as a scripter macro before saving it.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Carregar código fonte novo na área de edición desde o &quot;ficheiro&quot;. Calquer código fonte existente na área de modificación será substituído. A fonte carregada debe ser unha función de macro de Scribus. Se carrega calquer outro tipo de guión precisará modificalo para que funcione como unha macro de guión antes de salvalo.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Save Source As...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Salvar a Fonte Como...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Save the source code being edited to a file.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Salvar nun ficheiro o código fonte que se está a modificar.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Save the source code - the text - of the macro to a file. You can edit the saved source and load it again with &quot;Load Source...&quot;.</source>
<translation type="obsolete">Modificar o código fonte - o texto - da macro nun ficheiro. Pode modificar a fonte gardada e carregala de novo mediante &quot;Carregar Fonte...&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Python source files (*.py)</source>
<translation type="obsolete">Ficheiros fonte de Python (*.py)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Save File Dialog</source>
<translation type="obsolete">Diálogo de Gardar Ficheiros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Save macro source</source>
<translation type="obsolete">Gardar a fonte da macro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Open File Dialog</source>
<translation type="obsolete">Diálogo de Abrir Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Select the source file to load</source>
<translation type="obsolete">Escoller o ficheiro fonte a carregar</translation>
</message>
17580,282 → 17621,282
<context>
<name>EditStyle</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Edit Style</source>
<translation type="obsolete">Estilo de Edición</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Character</source>
<translation type="obsolete">Carácter</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Font:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fonte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Si&amp;ze:</source>
<translation type="obsolete">Tama&amp;ño:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Effect:</source>
<translation type="obsolete">Efecto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Alignment:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aliñamento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Drop Caps</source>
<translation type="obsolete">&amp;Maiúsculas Capitulares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Lines:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Liñas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>F&amp;ill Color:</source>
<translation type="obsolete">C&amp;or de Enchido:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>St&amp;roke Color:</source>
<translation type="obsolete">Cor do T&amp;razo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Vertical Spaces</source>
<translation type="obsolete">Espazos verticais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Adjust to Baseline &amp;Grid</source>
<translation type="obsolete">Axustar á Liña Base e á &amp;Grella</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Line &amp;Spacing:</source>
<translation type="obsolete">E&amp;spaciamento da Liña:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Abo&amp;ve:</source>
<translation type="obsolete">Por &amp;encima:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Below:</source>
<translation type="obsolete">Por &amp;abaixo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Tabulators and Indentation</source>
<translation type="obsolete">Tabuladores e Indentación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Name of your paragraph style</source>
<translation type="obsolete">Nome do seu estilo de parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Font of selected text or object</source>
<translation type="obsolete">Fonte do texto ou obxecto seleccionados</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Font Size</source>
<translation type="obsolete">Tamaño da Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Color of text fill</source>
<translation type="obsolete">Cor do recheo do texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Color of text stroke</source>
<translation type="obsolete">Cor do trazo do texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Provides an oversized first letter for a paragraph. Used for stylistic effect</source>
<translation type="obsolete">Fornece unha primeira letra de parágrafo de tamaño máis grande. Úsase como efecto estilístico</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Determines the overall height, in line numbers, of the Drop Caps</source>
<translation type="obsolete">Determina a altura total, en número de liñas, das Maiúsculas Capitulares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Align text to baseline grid</source>
<translation type="obsolete">Aliñar o texto coa grella de base</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Spacing above the paragraph</source>
<translation type="obsolete">Espaciamento por en cima do parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Spacing below the paragraph</source>
<translation type="obsolete">Espaciamento por debaixo do parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation type="obsolete">Interliñado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete">pl</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Name of the Style is not unique</source>
<translation type="obsolete">O nome do Estilo non é único</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source> %</source>
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Distances</source>
<translation type="obsolete">Distancias</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation type="obsolete">Espaciado de liña fixo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation type="obsolete">Espaciado de liña automático</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation type="obsolete">Aliñar á Grella Base</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation type="obsolete">Maiúsculas Capitulares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Distance from Text:</source>
<translation type="obsolete">Distancia ao Texto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Preview of the Paragraph Style</source>
<translation type="obsolete">Antevisión do Estilo de Parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Determines the gap between the DropCaps and the Text</source>
<translation type="obsolete">Determina a distancia entre as Maiúsculas Capitulares e o Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Toggles sample text of this paragraph style</source>
<translation type="obsolete">Activa o texto de mostra deste estilo de parágrafo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Name of the style is not unique</source>
<translation type="obsolete">O nome do estilo non é único</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Background</source>
<translation type="obsolete">Fondo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Select for easier reading of light coloured text styles</source>
<translation type="obsolete">Escolla para unha lectura máis doada dos estilos de textos con pouca cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation type="obsolete">Tracking Manual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Offset to baseline of characters</source>
<translation type="obsolete">Separación dos caracteres da liña base</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Click to select the line spacing mode</source>
<translation type="obsolete">Clique para escoller o modo de espaciamento de liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Select for easier reading of light colored text styles</source>
<translation type="obsolete">Seleccione para unha lectura máis doada dos estilos de texto con cores claras</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/psimport/importps.cpp" line="0"/>
<source>Auto</source>
<translation type="obsolete">Auto</translation>
</message>
17946,7 → 17987,7
<translation>&amp;Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/editor.cpp" line="0"/>
<source>Javascripts (*.js);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Javascripts (*.js);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
18152,7 → 18193,7
<translation>xa existe. Sobreescribimos?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="0"/>
<source>All</source>
<translation type="obsolete">Todo</translation>
</message>
18159,7 → 18200,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="218"/>
<source>Save as Image</source>
<translation>Gardar como Imaxe</translation>
<translation>Gardar como imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/export.cpp" line="192"/>
18250,17 → 18291,17
<translation>Inte&amp;rvalo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/exportform.ui" line="0"/>
<source>C</source>
<translation type="obsolete">C</translation>
</message>
18436,7 → 18477,7
<translation>Quimar a cor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="0"/>
<source>Exlusion</source>
<translation type="obsolete">Exlusión</translation>
</message>
18461,7 → 18502,7
<translation>Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/extimageprops.cpp" line="0"/>
<source>Background</source>
<translation type="obsolete">Fondo</translation>
</message>
18529,17 → 18570,17
<translation>DPI</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>RGB</source>
<translation type="obsolete">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>Grayscale</source>
<translation type="obsolete">Escala de grises</translation>
</message>
18549,7 → 18590,7
<translation>Espazo de cores:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>Duotone</source>
<translation type="obsolete">Duotono</translation>
</message>
18562,157 → 18603,157
<context>
<name>Farbmanager</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>Colors</source>
<translation type="obsolete">Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Append</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation type="obsolete">D&amp;uplicar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Remove Unused</source>
<translation type="obsolete">Elimina&amp;r as que Non se usen</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>Color Sets</source>
<translation type="obsolete">Paletas de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>Current Color Set:</source>
<translation type="obsolete">Paleta de Cores Actual:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Save Color Set</source>
<translation type="obsolete">&amp;Salvar a Paleta de Cores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>Choose a color set to load</source>
<translation type="obsolete">Escolla a paleta de cores a carregar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>Save the current color set</source>
<translation type="obsolete">Salvar a paleta de cores actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>Remove unused colors from current document&apos;s color set</source>
<translation type="obsolete">Eliminar as cores que non se usen da paleta de cores do documento actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>Append colors to the current set from an existing document</source>
<translation type="obsolete">Adicionar as cores á paleta actual desde un documento xa existente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>Create a new color within the current set</source>
<translation type="obsolete">Crear unha cor nova dentro da paleta actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>Edit the currently selected color</source>
<translation type="obsolete">Modificar a cor seleccionada agora</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>Make a copy of the currently selected color</source>
<translation type="obsolete">Facer unha copia da cor seleccionada agora</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>Delete the currently selected color</source>
<translation type="obsolete">Eliminar a cor seleccionada agora</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>Make the current colorset the default color set</source>
<translation type="obsolete">Facer que a paleta de cores actual sexa a predeterminada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>Choose a Name</source>
<translation type="obsolete">Escolla un Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>Open</source>
<translation type="obsolete">Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Todos os ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.scd);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="obsolete">Copiar de %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>New Color</source>
<translation type="obsolete">Cor Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengunha</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/customfdialog.cpp" line="0"/>
<source>Import colors to the current set from an existing document</source>
<translation type="obsolete">Importar cores ao conxunto actual desde un documento existente</translation>
</message>
18846,7 → 18887,7
<context>
<name>FontPrefs</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/fontlistmodel.cpp" line="0"/>
<source>Global Font Settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración Global das Fontes</translation>
</message>
18866,12 → 18907,12
<translation>Rotas adicionais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="0"/>
<source>Postscript</source>
<translation type="obsolete">Postscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="0"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Si</translation>
</message>
18886,7 → 18927,7
<translation type="obsolete">Usar esta Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="0"/>
<source>Embed in:</source>
<translation type="obsolete">Embeber en:</translation>
</message>
18896,7 → 18937,7
<translation type="obsolete">Subconxunto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../fontprefs.cpp" line="0"/>
<source>Type</source>
<translation type="obsolete">Tipo</translation>
</message>
18946,12 → 18987,12
<translation>Ro&amp;tas Adicionais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
18961,13 → 19002,13
<translation>Escolla un Directorio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="0"/>
<source>Font Name</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Nome da Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="0"/>
<source>Use Font</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Usar esta Fonte
18975,7 → 19016,7
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="0"/>
<source>Embed in:</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Embeber en:
18983,7 → 19024,7
antevisión da fonte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="0"/>
<source>Subset</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Subconxunto
18991,7 → 19032,7
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="0"/>
<source>Path to Font File</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Rota ao Ficheiro da Fonte
18999,22 → 19040,22
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="0"/>
<source>PostScript</source>
<translation type="obsolete">PostScript</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;As rotas de procura das fontes só se poden indicar nas Preferencias e só cando non hai nengún documento aberto. Feche todos os documentos abertos e vaia a Editar-&gt;Configuración para mudar a rota de procura de fontes.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="0"/>
<source>Font search paths can only be set in Preferences, and only when there is no document currently open. Close any open documents, then use Edit-&gt;Settings to change the font search path.</source>
<translation type="obsolete">As rotas de procura de fontes só se poden indicar nas Preferencias, e só cando non hai nengún documento aberto. Feche todos os documentos e vaia entón a Modificar -&gt; Preferencias para mudar a rota de procura de fontes.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/fontprefs.cpp" line="0"/>
<source>Embed in PostScript</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Embeber en PostScript</translation>
19038,17 → 19079,17
<translation>Antevisión das Fontes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="obsolete">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
19058,27 → 19099,27
<translation>Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Append selected font into Style, Font menu</source>
<translation type="obsolete">Adicionar a fonte seleccionada ao menú Estilo, Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Leave preview</source>
<translation type="obsolete">Abandonar a vista previa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Size of the Font</source>
<translation type="obsolete">Tamaño da Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Woven silk pyjamas exchanged for blue quartz</source>
<translation type="obsolete">Se xa o túzaro dicía que mañá quérenllo pór</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Font Name</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Nome da Fonte
19086,7 → 19127,7
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Doc</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Doc
19094,7 → 19135,7
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Type</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Tipo
19102,7 → 19143,7
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Subset</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Subconxunto
19110,7 → 19151,7
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Access</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Acceso
19118,12 → 19159,12
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Font Size:</source>
<translation type="obsolete">Tamaño da Fonte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Fonts Preview</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Antevisión das Fontes
19136,7 → 19177,7
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Alt+O</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Alt+O
19144,7 → 19185,7
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Quick Search: </source>
<translation type="obsolete">Procura Rápida: </translation>
</message>
19154,7 → 19195,7
<translation type="obsolete">&amp;Procurar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>&amp;Close</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar
19162,7 → 19203,7
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="obsolete">Alt+C
19186,7 → 19227,7
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="0"/>
<source>Typing the text here provides quick searching in the font names. E.g. &apos;bold&apos; shows all fonts with Bold in name. Searching is case insensitive.</source>
<translation type="obsolete">Se se escrebe o texto aquí pódese procurar rapidamente nos nomes das fontes. Por exemplo, &quot;negra&quot; mostra todas as fontes con Negra no nome. Para a pesquisa non importan as maiúsculas ou minúsculas.</translation>
</message>
19223,7 → 19264,7
antevisión da fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="0"/>
<source>Sample will be shown after key release</source>
<translation type="obsolete">Mostrarase o exemplo cando solte a tecla</translation>
</message>
19336,97 → 19377,97
<context>
<name>FontPreviewBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Fonts Preview</source>
<translation type="obsolete">Antevisión das Fontes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>&amp;Quick Search:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Procura Rápida:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="obsolete">&amp;Procurar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Font Name</source>
<translation type="obsolete">Nome da Fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Doc</source>
<translation type="obsolete">Doc</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Type</source>
<translation type="obsolete">Tipo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Subset</source>
<translation type="obsolete">Subconxunto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Access</source>
<translation type="obsolete">Acceso</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>&amp;Font Size:</source>
<translation type="obsolete">Tamaño da &amp;Fonte:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Text</source>
<translation type="obsolete">Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Sample text to display</source>
<translation type="obsolete">Texto de exemplo para mostrar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Se&amp;t</source>
<translation type="obsolete">Conxun&amp;to</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Alt+T</source>
<translation type="obsolete">Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Reset the text</source>
<translation type="obsolete">Limpar o texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>&amp;Append</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
19507,7 → 19548,7
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/gradienteditor.cpp" line="0"/>
<source>Here you can add, change or remove Color-Stops.</source>
<translation type="obsolete">Aquí pode adicionar, modificar ou eliminar Paradas de Cor.</translation>
</message>
19528,37 → 19569,37
<context>
<name>GuideManager</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="0"/>
<source>Manage Guides</source>
<translation type="obsolete">Xerir as Guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> pl</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="0"/>
<source>Horizontal Guides</source>
<translation type="obsolete">Guías Horizontais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Pos-&amp;Y:</translation>
</message>
19573,12 → 19614,12
<translation>&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Vertical Guides</source>
<translation type="obsolete">Guías Verticais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation type="obsolete">Pos-&amp;X:</translation>
</message>
19595,45 → 19636,45
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="119"/>
<source>&amp;Lock Guides</source>
<translation>B&amp;loquear as Guías</translation>
<translation>B&amp;loquear as guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Rows and Columns - Automatic Guides</source>
<translation type="obsolete">Fileiras e Columnas - Guías Automáticas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>&amp;Rows:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fileiras:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>C&amp;olumns:</source>
<translation type="obsolete">C&amp;olumnas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Row &amp;Gap</source>
<translation type="obsolete">&amp;Distancia entre Fileiras</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Colum&amp;n Gap</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre Colum&amp;nas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Refer to:</source>
<translation type="obsolete">Con referencia a:</translation>
</message>
19643,27 → 19684,27
<translation>&amp;Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>&amp;Margins</source>
<translation type="obsolete">&amp;Marxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>&amp;Selection</source>
<translation type="obsolete">&amp;Selección</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>&amp;Update</source>
<translation type="obsolete">Act&amp;ualizar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Set the guides in document. Guide manager is still opened but the changes are persistant</source>
<comment>guide manager</comment>
<translation type="obsolete">Indicar as guías do documento. O xestor de guías ainda está aberto mais as modificación son persistentes
19671,7 → 19712,7
xestor de guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>&amp;Apply to All Pages</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aplicar a Todas as Páxinas</translation>
</message>
19681,17 → 19722,17
<translation type="obsolete">Guía</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Unit</source>
<translation type="obsolete">Unidade</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Preview</source>
<translation type="obsolete">Antevisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../guidemanager.ui" line="0"/>
<source>There is empty (0.0) guide already</source>
<translation type="obsolete">Xa existe unha guía baleira (0, 0)</translation>
</message>
19823,7 → 19864,7
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="340"/>
<source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
<translation>Eliminar as Guías da &amp;Páxina Actual</translation>
<translation>Eliminar as guías da &amp;páxina actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="350"/>
19938,178 → 19979,178
<message>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="275"/>
<source>Refer to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>En relación a</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>GuideManagerBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Manage Guides</source>
<translation type="obsolete">Xerir as Guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Horizontals</source>
<translation type="obsolete">Horizontais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Guide</source>
<translation type="obsolete">Guía</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Unit</source>
<translation type="obsolete">Unidade</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>D&amp;elete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Alt+E</source>
<translation type="obsolete">Alt+E</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Verticals</source>
<translation type="obsolete">Verticais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>A&amp;dd</source>
<translation type="obsolete">A&amp;dicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>De&amp;lete</source>
<translation type="obsolete">El&amp;iminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>&amp;Lock Guides</source>
<translation type="obsolete">B&amp;loquear as Guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Appl&amp;y to All Pages</source>
<translation type="obsolete">Apl&amp;icar a Todas as Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Alt+Y</source>
<translation type="obsolete">Alt+Y</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>&amp;Number:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Número:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>U&amp;se Gap:</source>
<translation type="obsolete">U&amp;sar Espazo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Nu&amp;mber:</source>
<translation type="obsolete">Nú&amp;mero:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Use &amp;Gap:</source>
<translation type="obsolete">Usar &amp;Espazo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Alt+G</source>
<translation type="obsolete">Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Refer To</source>
<translation type="obsolete">Referido A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation type="obsolete">&amp;Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Alt+P</source>
<translation type="obsolete">Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>M&amp;argins</source>
<translation type="obsolete">M&amp;arxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>S&amp;election</source>
<translation type="obsolete">S&amp;elección</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>&amp;Misc</source>
<translation type="obsolete">&amp;Diversos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Delete all guides from the current page</source>
<translation type="obsolete">Eliminar todas as guías da páxina actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Delete all guides from the current document</source>
<translation type="obsolete">Elimnar todas as guías do documento actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>&amp;Single</source>
<translation type="obsolete">&amp;Simple</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>&amp;Column/Row</source>
<translation type="obsolete">&amp;Columna/Fileira</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Delete Guides from Current &amp;Page</source>
<translation type="obsolete">Eliminar as Guías da &amp;Páxina Actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Delete Guides from &amp;All Pages</source>
<translation type="obsolete">Eliminar as Guías de Tod&amp;as as Páxinas</translation>
</message>
20117,12 → 20158,12
<context>
<name>HelpBrowser</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Contents</source>
<translation type="obsolete">Contido</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/guidemanager.ui" line="0"/>
<source>Link</source>
<translation type="obsolete">Ligazón</translation>
</message>
20137,17 → 20178,17
<translation>&amp;Procurar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="0"/>
<source>S&amp;earch</source>
<translation type="obsolete">P&amp;rocurar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="0"/>
<source>Ctrl+F</source>
<translation type="obsolete">Ctrl+F</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="0"/>
<source>F3</source>
<translation type="obsolete">F3</translation>
</message>
20164,7 → 20205,7
se hai documentos novos e www.scribus.net para descargas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="0"/>
<source>unknown</source>
<translation type="obsolete">descoñecido</translation>
</message>
20194,7 → 20235,7
<translation>&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/helpbrowser.ui" line="0"/>
<source>De&amp;lete All</source>
<translation type="obsolete">Elimin&amp;alo Todo</translation>
</message>
20214,7 → 20255,7
<translation type="obsolete">Sa&amp;ir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../helpbrowser.cpp" line="0"/>
<source>Searching is case unsensitive</source>
<translation type="obsolete">Nas pesquisas non importan as maiúsculas e minúsculas</translation>
</message>
20269,7 → 20310,7
<translation>&amp;Marcadores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/helpbrowser.cpp" line="0"/>
<source>Relevance</source>
<translation type="obsolete">Relevancia</translation>
</message>
20398,7 → 20439,7
<context>
<name>HySettings</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/hyask.cpp" line="0"/>
<source>Hyphenator Settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración do Hyphenator</translation>
</message>
20428,12 → 20469,12
<translation type="obsolete">Guións consecutivos &amp;Permitidos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../hysettings.cpp" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../hysettings.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
20503,12 → 20544,12
<translation>Ten o Perfil Embebido:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="0"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/imageinfodialog.cpp" line="0"/>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Non</translation>
</message>
20681,7 → 20722,7
convertindo os seus datos vectoriais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../plugins/psimport/importpsplugin.cpp" line="0"/>
<source>PostScript</source>
<translation type="obsolete">PostScript</translation>
</message>
20922,7 → 20963,7
<translation>Inserir Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Inserting</source>
<translation type="obsolete">&amp;Inserindo</translation>
</message>
20947,37 → 20988,37
<translation>ao Final</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="0"/>
<source>Inserting</source>
<translation type="obsolete">Inserindo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Template (Left Page):</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modelo (Páxina Esquerda):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Template:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modelo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="0"/>
<source>Template (Right Page):</source>
<translation type="obsolete">Modelo (Páxina Dereita):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
20989,12 → 21030,12
<message>
<location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="67"/>
<source>Master Pages</source>
<translation>Páxinas Mestras</translation>
<translation>Páxinas mestras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="77"/>
<source>&amp;Master Page:</source>
<translation>Páxina &amp;Mestra:</translation>
<translation>Páxina &amp;mestra:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="205"/>
21007,7 → 21048,7
<translation>&amp;Tamaño:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/inspage.cpp" line="0"/>
<source>Custom</source>
<translation type="obsolete">Personalizado</translation>
</message>
21092,7 → 21133,7
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="152"/>
<source>Current Page</source>
<translation>Páxina Actual</translation>
<translation>Páxina actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="162"/>
21117,22 → 21158,22
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="240"/>
<source>Top Left of Margins</source>
<translation>Superior Esquerda das Marxes</translation>
<translation>Superior esquerda das marxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="250"/>
<source>Top Left of Page</source>
<translation>Superior Esquerda da Páxina</translation>
<translation>Superior esquerda da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="260"/>
<source>Top Left of Bleed</source>
<translation>Superior Esquerda do Sangrado</translation>
<translation>Superior esquerda do sangrado</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="270"/>
<source>Custom Position</source>
<translation>Posición Personalizada</translation>
<translation>Posición personalizada</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="309"/>
21152,7 → 21193,7
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="409"/>
<source>Same as the Page Margins</source>
<translation>O mesmo que as Marxes da Páxina</translation>
<translation>O mesmo que as marxes da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="419"/>
21207,7 → 21248,7
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="697"/>
<source>Source Document:</source>
<translation>Documento Orixinal:</translation>
<translation>Documento orixinal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="759"/>
21222,12 → 21263,12
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="133"/>
<source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor.</source>
<translation>&lt;b&gt;Inserir unha moldura de texto&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Unha moldura de texto permíte introducir calquer texto nunha posición definida co formato escollido. Pódese elixir un ficheiro de texto na pestana Opcións se se quere importar inmediatamente un documento para unha moldura. O Scribus acepta unha ampla variedade de formato importábel, desde texto simple até OpenOffice.org.&lt;/br&gt;O texto pódese editar e formatar na páxina directamente ou no Editor de Artigos.</translation>
<translation>&lt;b&gt;Inserir unha moldura de texto&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Unha moldura de texto permite introducir calquer texto nunha posición definida co formato escollido. Pódese elixir un ficheiro de texto na pestana Opcións se se quere importar inmediatamente un documento para unha moldura. O Scribus acepta unha ampla variedade de formatos importábeis, desde texto simple até OpenOffice.org.&lt;/br&gt;O texto pódese editar e formatar na páxina directamente ou no Editor de Artigos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="137"/>
<source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
<translation>&lt;b&gt;Inserir unha moldura de imaxe&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Unha moldura de imaxe permite colocar unha imaxe na páxina. Pódense aplicar e combinar diversos efectos de imaxe, incluindo transparencias, brillos e posterización, que permiten o retoque e a creación de resultados visuais interesantes. Pódese modificar a ampliación e a forma mediante a Paleta Propiedades.</translation>
<translation>&lt;b&gt;Inserir unha moldura de imaxe&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;Unha moldura de imaxe permite colocar unha imaxe na páxina. Pódense aplicar e combinar diversos efectos de imaxe, incluindo transparencias, brillos e posterización, que permiten o retoque e a creación de resultados visuais interesantes. Pódese modificar a ampliación e a forma mediante a paleta Propiedades.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="72"/>
21383,242 → 21424,242
<context>
<name>InsertAFrameBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Insert A Frame</source>
<translation type="obsolete">Inserir Unha Moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>T&amp;ype</source>
<translation type="obsolete">T&amp;ipo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation type="obsolete">Moldura de &amp;Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Alt+T</source>
<translation type="obsolete">Alt+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation type="obsolete">Moldura de &amp;Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Alt+I</source>
<translation type="obsolete">Alt+I</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>T&amp;able</source>
<translation type="obsolete">T&amp;abela</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Shape</source>
<translation type="obsolete">Forma</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Polygon</source>
<translation type="obsolete">Polígono</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>&amp;Location</source>
<translation type="obsolete">&amp;Localización</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Page Placement</source>
<translation type="obsolete">Colocación na Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Current Page</source>
<translation type="obsolete">Páxina Actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Selecting this will place the frame only on the current page.</source>
<translation type="obsolete">Se escolle isto, colocará a moldura só na páxina actual.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Range of Pages:</source>
<translation type="obsolete">Rango de Páxinas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Selecting this will place frame on the selected range. </source>
<translation type="obsolete">Se escolle isto, colocará a moldura no rango seleccionado. </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Position of Frame</source>
<translation type="obsolete">Posición da Moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Top Left of Page</source>
<translation type="obsolete">Superior Esquerda da Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Selecting this puts the frame on the top left with postion 0,0</source>
<translation type="obsolete">Se escolle isto, colocará a moldura na parte superior esquerda con posición 0,0</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Top Left of Margins</source>
<translation type="obsolete">Superior Esquerda das Marxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Selecting this places the frame in the upper left of the page margins defined in your doc setup.</source>
<translation type="obsolete">Se escolle isto, colocará a moldura na parte superior esquerda das marxes da páxina definidas na configuración do documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Custom Position:</source>
<translation type="obsolete">Posición Personalizada:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Set the dimensions wished below in the X: Y: dialog below.</source>
<translation type="obsolete">Indique as dimensións desexadas embaixo no diálogo X: Y:.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>X:</source>
<translation type="obsolete">X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Y:</source>
<translation type="obsolete">Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>&amp;Size</source>
<translation type="obsolete">Tama&amp;ño</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Same as the Page</source>
<translation type="obsolete">O mesmo que a Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Same as the Page Margins</source>
<translation type="obsolete">O mesmo que as Marxes da Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Custom Size:</source>
<translation type="obsolete">Tamaño Personalizado:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Height:</source>
<translation type="obsolete">Altura:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Width:</source>
<translation type="obsolete">Anchura:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>&amp;Options</source>
<translation type="obsolete">&amp;Opcións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Source Image:</source>
<translation type="obsolete">Imaxe Orixinal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>&amp;Select File...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Escolla Ficheiro...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>There are no options for this type of frame</source>
<translation type="obsolete">Non hai opcións para este tipo de moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Source Document:</source>
<translation type="obsolete">Documento Orixinal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Columns:</source>
<translation type="obsolete">Columnas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Gap:</source>
<translation type="obsolete">Separación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Link Created Frames</source>
<translation type="obsolete">Ligar as Molduras Creadas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>All Pages</source>
<translation type="obsolete">Todas as Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>...</source>
<translation type="obsolete">...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Top Left of Bleed</source>
<translation type="obsolete">Superior Esquerda do Sangrado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Selecting this places the frame in the upper left of the page bleed defined in your doc setup.</source>
<translation type="obsolete">Se escolle isto, colocará a moldura na parte superior esquerda do sangrado definido na configuración do documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Same as the Bleed</source>
<translation type="obsolete">A mesma que o Sangrado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="0"/>
<source>Same as the Imported Image</source>
<translation type="obsolete">A mesma que a Imaxe Importada</translation>
</message>
21631,22 → 21672,22
<translation>Inserir unha Táboa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertTable.cpp" line="0"/>
<source>Number of Rows:</source>
<translation type="obsolete">Número de Fileiras:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertTable.cpp" line="0"/>
<source>Number of Columns:</source>
<translation type="obsolete">Número de Columnas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertTable.cpp" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/insertTable.cpp" line="0"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
21691,30 → 21732,30
<message>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="77"/>
<source>&amp;New Script:</source>
<translation>&amp;Novo Guión:</translation>
<translation>&amp;Novo script:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="78"/>
<source>New Script</source>
<translation>Novo Guión</translation>
<translation>Novo script</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>Do you really want to delete this Script?</source>
<translation type="obsolete">Realmente quer eliminar este Guión?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>&amp;No</source>
<translation type="obsolete">&amp;Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation type="obsolete">&amp;Si</translation>
</message>
21721,173 → 21762,173
<message>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="123"/>
<source>Do you really want to delete this script?</source>
<translation>De verdade que quer elimianar este guión?</translation>
<translation>De verdade que quer eliminar este script?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="71"/>
<source>Adds a new Script, predefines a function with the same name. If you want to use this script as an &quot;Open Action&quot; script be sure not to change the name of the function.</source>
<translation>Adiciona un Guión novo, predefine unha función co mesmo nome. Se quer utilizar este guión como un guión de &quot;Acción Aberta&quot; asegúrese de non mudar o nome da función.</translation>
<translation>Adiciona un script novo, predefine unha función co mesmo nome. Se quer utilizar este guión como un guión de &quot;Acción Aberta&quot; asegúrese de non mudar o nome da función.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>KeyManager</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>Manage Keyboard Shortcuts</source>
<translation type="obsolete">Xerir os Atallos do Teclado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>Action</source>
<translation type="obsolete">Acción</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>Current Key</source>
<translation type="obsolete">Tecla Actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>Select a Key for this Action</source>
<translation type="obsolete">Escolla unha Tecla para esta Acción</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>&amp;No Key</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nengunha Tecla</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>&amp;User Defined Key</source>
<translation type="obsolete">Tecla Definida polo &amp;Usuario</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>ALT+SHIFT+T</source>
<translation type="obsolete">ALT+SHIFT+T</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>Set &amp;Key</source>
<translation type="obsolete">Asignar &amp;Tecla</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>Alt</source>
<translation type="obsolete">Alt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>Ctrl</source>
<translation type="obsolete">Ctrl</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>Shift</source>
<translation type="obsolete">Maiúsculas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>Shift+</source>
<translation type="obsolete">Maiúsculas+</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>Alt+</source>
<translation type="obsolete">Alt+</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>Ctrl+</source>
<translation type="obsolete">Ctrl+</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>This Key Sequence is already in use</source>
<translation type="obsolete">Esta Secuencia de Teclas xa está collida</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>Loadable Shortcut Sets</source>
<translation type="obsolete">Conxuntos de Atallos Carregábeis</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Load</source>
<translation type="obsolete">&amp;Carregar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Import...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Export...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Exportar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Reset</source>
<translation type="obsolete">Desface&amp;r</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>Keyboard shortcut sets available to load</source>
<translation type="obsolete">Conxuntos de atallos de teclado que se poden carregar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>Load the selected shortcut set</source>
<translation type="obsolete">Carregar o conxunto de atallos seleccionado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>Import a shortcut set into the current configuration</source>
<translation type="obsolete">Importar un conxunto de atallos na configuración actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>Export the current shortcuts into an importable file</source>
<translation type="obsolete">Exportar os atallos actuais para un ficheiro importábel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>Reload the default Scribus shortcuts</source>
<translation type="obsolete">Recarregar os atallos pré-definidos de Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>Key Set XML Files (*.ksxml)</source>
<translation type="obsolete">Conxunto Key de Ficheiros XML (*.ksxml)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>This key sequence is already in use</source>
<translation type="obsolete">Esta secuencia de teclas xa se está a utilizar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>Meta</source>
<translation type="obsolete">Meta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/javadocs.cpp" line="0"/>
<source>Meta+</source>
<translation type="obsolete">Meta+</translation>
</message>
22048,7 → 22089,7
<translation>Capas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="0"/>
<source>Add a new Layer</source>
<translation type="obsolete">Adicionar unha Capa nova</translation>
</message>
22060,20 → 22101,20
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="599"/>
<source>Raise Layer</source>
<translation type="unfinished">Subir a Capa</translation>
<translation>Subir a capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="600"/>
<source>Lower Layer</source>
<translation type="unfinished">Eliminar a Capa</translation>
<translation>Eliminar a capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="0"/>
<source>New Layer</source>
<translation type="obsolete">Capa Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="0"/>
<source>Do you want to delete all Objects on this Layer too?</source>
<translation type="obsolete">Quer eliminar tamén todos os Obxectos desta Capa?</translation>
</message>
22168,7 → 22209,7
<translation>Diferenza</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="0"/>
<source>Exlusion</source>
<translation type="obsolete">Exlusión</translation>
</message>
22260,17 → 22301,17
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="596"/>
<source>Add a New Layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Engadir unha capa nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="597"/>
<source>Duplicate the Current Layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Duplicar a capa actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="609"/>
<source>Name of the Layer - Double click on the name of a layer to edit the name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nome da capa - Prema o nome da capa dúas veces para modificar o nome</translation>
</message>
</context>
<context>
22470,102 → 22511,102
<context>
<name>LineFormate</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="0"/>
<source>Edit Line Styles</source>
<translation type="obsolete">Modificar os Estilos de Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Append</source>
<translation type="obsolete">&amp;Engadir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="0"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="0"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation type="obsolete">D&amp;uplicar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gardar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="0"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="obsolete">Copiar de %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="0"/>
<source>New Style</source>
<translation type="obsolete">Estilo Novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="0"/>
<source>Do you really want to delete this Style?</source>
<translation type="obsolete">Realmente quer eliminar este Estilo?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="0"/>
<source>&amp;No</source>
<translation type="obsolete">&amp;Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation type="obsolete">&amp;Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="0"/>
<source>Open</source>
<translation type="obsolete">Abrir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.scd);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lenseffects.cpp" line="0"/>
<source>Do you really want to delete this style?</source>
<translation type="obsolete">Pretende realmente eliminar este estilo?</translation>
</message>
22586,17 → 22627,17
<context>
<name>LineStyleWBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smlinestylew.ui" line="0"/>
<source>LineStyleWBase</source>
<translation type="obsolete">LineStyleWBase</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smlinestylew.ui" line="0"/>
<source>%</source>
<translation type="obsolete">%</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smlinestylew.ui" line="0"/>
<source>Line Width:</source>
<translation type="obsolete">Anchura da Liña:</translation>
</message>
22639,27 → 22680,27
<translation type="obsolete">Xunta arredondada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="0"/>
<source>Solid Line</source>
<translation type="obsolete">Liña continua</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="0"/>
<source>Dashed Line</source>
<translation type="obsolete">Liña tracexada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="0"/>
<source>Dotted Line</source>
<translation type="obsolete">Liña de puntos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="0"/>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation type="obsolete">Liña guión-punto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smlinestyle.cpp" line="0"/>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation type="obsolete">Liña guión-punto-punto</translation>
</message>
22783,42 → 22824,42
<context>
<name>MSpinBox</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>pt</source>
<translation type="obsolete">pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>mm</source>
<translation type="obsolete">mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>in</source>
<translation type="obsolete">in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>p</source>
<translation type="obsolete">p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
22826,7 → 22867,7
<context>
<name>Macro</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Passed object is not callable</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="obsolete">Ao obxecto que se pasou non se lle pode chamar
22837,62 → 22878,62
<context>
<name>MacroManager</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Manage Macros</source>
<translation type="obsolete">Xerir as Macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Brings up a graphical window for creating, deleting, editing, saving and loading macros.</source>
<translation type="obsolete">Fai aparecer unha xanela gráfica para crear, eliminar, modificar, salvar e carregar macros.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Create, edit and delete macros</source>
<translation type="obsolete">Crear, modificar e eliminar macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Macro</source>
<translation type="obsolete">&amp;Macro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Scribus - Macro Manager</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Xestor de Macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Unable to open the requested file: %1</source>
<translation type="obsolete">Non se pode abrir o ficheiro pedido: %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Scribus - Edit Macro</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Modificar Macro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Scribus - New Macro</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Macro Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Enter name for new macro: </source>
<translation type="obsolete">Introduza o nome para a nova macro: </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;The macro name you requested is already taken by another macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;O nome de macro que pide xa está collido por outra macro.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Macro creation failed. The macro manager was unable to set up the macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Fallo ao crear a Macro. O xestor de macros non puido preparar a macro.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>The macro &apos;%1&apos; has reported a minor error.
The error is: %2
A full traceback follows:
22905,7 → 22946,7
%3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>The macro &apos;%1&apos; failed to execute correctly.
The error is: %2
A full traceback follows:
22922,77 → 22963,77
<context>
<name>ManageMacrosDialog</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Scribus Macro Files (*.pymacro)</source>
<translation type="obsolete">Ficheiros de Macros de Scribus (*.pymacro)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Open File Dialog</source>
<translation type="obsolete">Diálogo de Abrir Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Select the macro file to load.</source>
<translation type="obsolete">Escolla o ficheiro coa macro que quer carregar.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Save File Dialog</source>
<translation type="obsolete">Diálogo de Salvar Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Save all macros</source>
<translation type="obsolete">Salvar todas as macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Scribus - Rename Macro</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Mudar o nome da Macro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Enter new name: </source>
<translation type="obsolete">Introduza o novo nome: </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Scribus - Set Macro Shortcut</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Designar un Atallo para a Macro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Enter new shortcut: </source>
<translation type="obsolete">Introduza o novo atallo: </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Yes</source>
<translation type="obsolete">Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>No</source>
<translation type="obsolete">Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Scribus - Macro Manager</source>
<translation type="obsolete">Scribus - Xestor de Macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Renaming the macro failed because the name is already in use.</source>
<translation type="obsolete">Non se puido modificar o nome da macro porque o nome xa está collido.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Scribus - Manage Macros</source>
<translation type="obsolete">Scribu - Xestión de Macros</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;&lt;p&gt;This window is the Scribus Macro Manager. Here you can create macros, edit macros, etc. All changes are made using the buttons on the right hand side of the window.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;All changes made in this dialog take effect instantly - you cannot cancel the actions you make here.
The table in the center of the dialog lists what macros are currently loaded and some information about them. Use &quot;What&apos;s this&quot; on the table for more information.&lt;/p&gt;&lt;/qt&gt;</source>
23001,67 → 23042,67
A táboa do centro do diálogo lista as macros que están carregadas actualmente e algunha información sobre elas. Use &quot;Que é isto&quot; na táboa para máis información.&lt;/p&gt;&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nova</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Alt+N</source>
<translation type="obsolete">Alt+N</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Create a new macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Crear unha macro nova&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Create a new macro by prompting for the macro name then bringing up the edit macro dialog box.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Crear unha macro nova pedindo o nome da macro e mostrando a continuación a caixa de diálogo de edición de macros.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Ok</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aceptar as modificacións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Alt+O</source>
<translation type="obsolete">Alt+O</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Close this dialog</source>
<translation type="obsolete">Fechar este diálogo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Return to Scribus</source>
<translation type="obsolete">Voltar a Scribus</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Macro</source>
<translation type="obsolete">Macro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Edit</source>
<translation type="obsolete">Modificar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Accel</source>
<translation type="obsolete">Acelerador</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Description</source>
<translation type="obsolete">Descrición</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>&lt;p&gt;This table lists the macros that are currently defined.&lt;/p&gt;
 
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Name:&lt;/b&gt; The name of the macro, as shown in the menu bar and in other places around Scribus.&lt;/p&gt;
23076,42 → 23117,42
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Descrición:&lt;/b&gt; Se a macro contén un &quot;dosctring&quot;, unha cadea especial ao inicio da súa definición que a descrebe, mostrarase aquí. Se o dosctring é longo, só se mostrará o comezo - use &quot;Qué é Isto&quot; na entrada da macro no menú Macro para ver a descrición completa.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Rena&amp;me</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mudar o nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Alt+M</source>
<translation type="obsolete">Alt+M</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Rename the selected macro.</source>
<translation type="obsolete">Mudarlle o nome á macro seleccionada.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Rename the selected macro. You will be prompted for the new name.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Mudarlle o nome á macro seleccionada. Pediráselle que introduza o novo nome.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modificar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Alt+E</source>
<translation type="obsolete">Alt+E</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Edit the source of the selected macro, if the source is availible.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Modificar a fonte da macro seleccionada, se a fonte está disponíbel.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>&lt;p&gt;Edit the selected macro. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If this button is greyed out, either there is no selected macro or the macro manager does not have the source code for the macro you have selected (in which case &lt;tt&gt;No&lt;/tt&gt; will be shown in the &lt;tt&gt;Edit &lt;/tt&gt;column of the macro).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If Scribus doesn&apos;t have the source, the macro was probably created by a script.&lt;/p&gt;</source>
23120,62 → 23161,62
&lt;p&gt;Se Scribus non dispón da fonte, a macro foi probabelmente creada por medio dun guión.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Delete the currently selected macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Eliminar a macro seleccionada neste momento.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>&lt;p&gt;Delete the selected macro. This is instant, and there is no way to recover the macro once deleted. If the macro is created by a start-up script, it will reappear next time you load Scribus.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Eliminar a macro seleccionada. Isto é inmediato e non hai maneira de recuperar a macro unha vez eliminado. Se a macro se creou por medio dun guión de inicio, reaparecerá a próxima vez que inicie Scribus.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Set Accel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Designar un Acelerador</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Set the keyboard shortcut for the selected macro.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Designar o atallo de teclado para a macro seleccionada.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>&lt;p&gt;Set the keyboard shortcut (accelerator) key of the selected macro. You will be prompted for the new shortcut in a dialog box.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Designar a tecla de atallo de teclado (acelerador) para a macro seleccionada. Pediráselle o novo atallo nunha caixa de diálogo.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>E&amp;xport</source>
<translation type="obsolete">E&amp;xportar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Alt+X</source>
<translation type="obsolete">Alt+X</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Export macros to a file.</source>
<translation type="obsolete">Exportar macros a un ficheiro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>&lt;p&gt;Export macros to an external file. The file will be a Python script containing the scripter commands to re-create the macros. It can be run using &lt;tt&gt;Load extension script&lt;/tt&gt; from the &lt;tt&gt;Script&lt;/tt&gt; menu, or the import button in the macro manager.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;If you want a nice, human readable version of your macros, select the macro you want, press the &lt;tt&gt;Edit&lt;/tt&gt; button, and use the &lt;tt&gt;Save source&lt;/tt&gt; button in the &lt;tt&gt;Edit Macro&lt;/tt&gt; dialog. You won&apos;t be able to load that version with &lt;tt&gt;Load extension script&lt;/tt&gt; - instead, create a new macro with the&lt;tt&gt; New&lt;/tt&gt; button and use &lt;tt&gt;Load source&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Exportar macros para un ficheiro externo. O ficheiro consistirá nun guión en Python que conteña os comandos do scripter para recrear as macros. Pódese executar utilizando &lt;tt&gt;Carregar o guión de extensións&lt;/tt&gt; ou o botón Importar do xestor de macros.&lt;/p&gt;
23182,42 → 23223,42
&lt;p&gt;Se quer unha versión fácil de ler das súas macros, escolla a macro, calquer no botón &lt;tt&gt;Modificar&lt;/tt&gt; e utilice o botón &lt;tt&gt;Salvar a fonte&lt;/tt&gt; do diálogo &lt;tt&gt;Modificar Macro&lt;/tt&gt;. Non poderá carregar esa versión con &lt;tt&gt;Carregar o guión de extensións&lt;/tt&gt; - porén, cre unha nova macro co botón &lt;tt&gt;Novo&lt;/tt&gt; e utilice &lt;tt&gt;Carregar fonte&lt;/tt&gt;.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Delete &amp;All</source>
<translation type="obsolete">Eliminalas &amp;Todas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Delete all macros.</source>
<translation type="obsolete">Eliminar todas as macros.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>&lt;p&gt;Delete all registered macros. This is instant, and there is no way to recover the deleted macros. Any macros created by your start-up script will reappear next time you load Scribus.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Eliminar todas as macros rexistradas. Isto é inmediato e non hai maneira de recuperar as macros eliminadas. As macros creadas co seu guión de inicio reaparecerán a próxima vez que lance o Scribus.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="obsolete">&amp;Importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Alt+I</source>
<translation type="obsolete">Alt+I</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>Import macros from a file.</source>
<translation type="obsolete">Importar macros desde un ficheiro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/loremipsum.cpp" line="0"/>
<source>&lt;p&gt;Loads macros from an external file.&lt;/p&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;p&gt;Carrega macros desde un ficheiro externo.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
23240,7 → 23281,7
<translation>&amp;Tamaño:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="0"/>
<source>Custom</source>
<translation type="obsolete">Personalizado</translation>
</message>
23292,10 → 23333,10
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="121"/>
<source>Master Page:</source>
<translation>Páxina Mestra:</translation>
<translation>Páxina mestra:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
23363,7 → 23404,7
<translation>Distancia entre a guía da marxe inferior e o bordo da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="0"/>
<source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe esquerda e o bordo da páxina.
23370,7 → 23411,7
Se se escollen Páxinas Enfrentadas, este espazo de marxe pódese usar para obter as marxes adecuadas para a encuadernación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="0"/>
<source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe direita e o bordo da páxina.
23387,7 → 23428,7
<translation>&amp;Fora:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="0"/>
<source>Apply margin settings to all pages</source>
<translation type="obsolete">Aplicar a configuración de marxes a todas as páxinas</translation>
</message>
23397,12 → 23438,12
<translation>Aplicar as modificacións nas marxes a todas as páxinas existentes do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="0"/>
<source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe esquerda e o bordo da páxina. Se se escolleron Páxinas Enfrontadas, este espazo de marxe pódese utilizar para obter as marxes adecuadas para encuadernar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="0"/>
<source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe dereita e o bordo da páxina. Se se escolleron Páxinas Enfrontadas, este espazo de marxe pódese utlizar para lograr as marxes adecuadas para encuadernar</translation>
</message>
23429,7 → 23470,7
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="86"/>
<source>All Master Pages</source>
<translation>Todas as Páxinas Mestras</translation>
<translation>Todas as páxinas mestras</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="91"/>
23512,30 → 23553,30
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="39"/>
<source>Edit Master Pages</source>
<translation>Modificar as Páxinas Mestras</translation>
<translation>Modificar as páxinas mestras</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="0"/>
<source>Duplicates the selected master page</source>
<translation type="obsolete">Duplica a páxina mestra seleccionada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="0"/>
<source>Deletes the selected master page</source>
<translation type="obsolete">Elimina a páxina mestra seleccionada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="0"/>
<source>Adds a new master page</source>
<translation type="obsolete">Adiciona unha nova páxina mestra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="0"/>
<source>Imports master pages from another document</source>
<translation type="obsolete">Importa as páxinas mestras doutro documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
23545,12 → 23586,12
<translation type="obsolete">Quer realmente eliminar esta páxina mestra?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="0"/>
<source>&amp;No</source>
<translation type="obsolete">&amp;Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation type="obsolete">&amp;Si</translation>
</message>
23562,10 → 23603,10
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="173"/>
<source>New Master Page</source>
<translation>Nova Páxina Mestra</translation>
<translation>Nova páxina mestra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="0"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="obsolete">Copiar de %1</translation>
</message>
23585,7 → 23626,7
<translation>Copiar nº %1 de </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
23612,12 → 23653,12
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="288"/>
<source>New Master Page %1</source>
<translation>Páxina Mestra Nova %1</translation>
<translation>Páxina mestra nova %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="445"/>
<source>Unable to Rename Master Page</source>
<translation>Imposíbel Mudarlle o nome á Páxina Mestra</translation>
<translation>Foi imposíbel mudarlle o nome á páxina mestra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="445"/>
23627,7 → 23668,7
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="449"/>
<source>Rename Master Page</source>
<translation>Mudarlle o nome á Páxina Mestra</translation>
<translation>Mudarlle o nome á páxina mestra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="449"/>
23647,58 → 23688,58
<message>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="139"/>
<source>Do you really want to delete master page &quot;%1&quot;?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Quere realmente eliminar a páxina mestre &quot;%1&quot;?</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Mdup</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="0"/>
<source>Multiple Duplicate</source>
<translation type="obsolete">Duplicados Múltiples</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Number of Copies:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Número de Copias:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Horizontal Shift:</source>
<translation type="obsolete">Desprazamento &amp;Horizontal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Vertical Shift:</source>
<translation type="obsolete">Desprazamento &amp;Vertical:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/masterpagepalette.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
23751,22 → 23792,22
<translation type="obsolete">Lonxitude:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
23775,7 → 23816,7
<source>pt</source>
<translation type="obsolete">pt</translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<message utf8="true">
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="51"/>
<source> °</source>
<translation> °</translation>
23842,7 → 23883,7
<context>
<name>MergeDoc</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="0"/>
<source>Import Template</source>
<translation type="obsolete">Importar un Modelo</translation>
</message>
23852,22 → 23893,22
<translation>Importar Páxina(s)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="0"/>
<source>From Document:</source>
<translation type="obsolete">Desde o Documento:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="0"/>
<source>Change...</source>
<translation type="obsolete">Mudar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="0"/>
<source>Import Page(s):</source>
<translation type="obsolete">Importar Páxina(s):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="0"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
23886,27 → 23927,27
<translation>Crear Páxina(s)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="0"/>
<source>before Page</source>
<translation type="obsolete">antes da Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="0"/>
<source>after Page</source>
<translation type="obsolete">após a Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="0"/>
<source>at End</source>
<translation type="obsolete">ao Final</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="0"/>
<source>Import</source>
<translation type="obsolete">Importar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="0"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
23921,7 → 23962,7
<translation>Documentos (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.scd);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.scd);;Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
23933,7 → 23974,7
<message>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="37"/>
<source>Import Master Page</source>
<translation>Importar Páxina Mestra</translation>
<translation>Importar unha páxina mestra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="48"/>
23953,7 → 23994,7
<message>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="59"/>
<source>&amp;Import Master Page</source>
<translation>&amp;Importar Páxina Mestra</translation>
<translation>&amp;Importar unha páxina mestra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/mergedoc.cpp" line="72"/>
24108,32 → 24149,32
<translation>Mover Páxina(s):</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source>to:</source>
<translation type="obsolete">até:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source>before Page</source>
<translation type="obsolete">antes da Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source>after Page</source>
<translation type="obsolete">após a Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source>at End</source>
<translation type="obsolete">ao Final</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
24170,108 → 24211,108
<message>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="58"/>
<source>Number of Copies:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Número de copias:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MultiLine</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source>Edit Style</source>
<translation type="obsolete">Modificar o Estilo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source>Flat Cap</source>
<translation type="obsolete">Terminación Plana</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source>Square Cap</source>
<translation type="obsolete">Terminación cadrada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source>Round Cap</source>
<translation type="obsolete">Terminación Arredondada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source>Miter Join</source>
<translation type="obsolete">Xunta en inglete</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source>Bevel Join</source>
<translation type="obsolete">Xunta biselada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source>Round Join</source>
<translation type="obsolete">Xunta arredondada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source>Line Width:</source>
<translation type="obsolete">Anchura da Liña:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source> %</source>
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source> pt </source>
<translation type="obsolete"> pt </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source>Solid Line</source>
<translation type="obsolete">Liña continua</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source>Dashed Line</source>
<translation type="obsolete">Liña tracexada</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source>Dotted Line</source>
<translation type="obsolete">Liña de puntos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source>Dash Dot Line</source>
<translation type="obsolete">Liña guión-punto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source>Dash Dot Dot Line</source>
<translation type="obsolete">Liña guión-punto-punto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.
Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">O nome &quot;%1&quot; non é único.
24278,17 → 24319,17
Escolla outro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source>OK</source>
<translation type="obsolete">De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="obsolete">O nome &quot;%1&quot; non é único.&lt;br/&gt;Escolla outro.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/movepage.cpp" line="0"/>
<source>pt</source>
<translation type="obsolete">pt</translation>
</message>
24319,17 → 24360,17
<context>
<name>MultiProgressDialogBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multiprogressdialog.ui" line="0"/>
<source>Progress</source>
<translation type="obsolete">Progreso</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multiprogressdialog.ui" line="0"/>
<source>Overall Progress:</source>
<translation type="obsolete">Progreso Total:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multiprogressdialog.ui" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
24435,87 → 24476,87
<context>
<name>MultipleDuplicateBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>Multiple Duplicate</source>
<translation type="obsolete">Duplicados Múltiples</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>&amp;By Number of Copies</source>
<translation type="obsolete">&amp;Por Número de Copias</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>&amp;Number of Copies:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Número de Copias:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>Create &amp;Gap Between Items Of</source>
<translation type="obsolete">Crear &amp;Separación Entre Elementos De</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>Alt+G</source>
<translation type="obsolete">Alt+G</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>&amp;Shift Created Items By</source>
<translation type="obsolete">De&amp;sprazar os Elementos Creados En</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>&amp;Horizontal Shift:</source>
<translation type="obsolete">Desprazamento &amp;Horizontal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>&amp;Vertical Shift:</source>
<translation type="obsolete">Desprazamento &amp;Vertical:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>By &amp;Rows &amp;&amp; Columns</source>
<translation type="obsolete">En &amp;Fileiras e Columnas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>Vertical Gap:</source>
<translation type="obsolete">Separación Vertical:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>Horizontal Gap:</source>
<translation type="obsolete">Separación Horizontal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>Number of Rows:</source>
<translation type="obsolete">Número de Fileiras:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>Number of Columns:</source>
<translation type="obsolete">Número de Columnas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>Rotation:</source>
<translation type="obsolete">Rotación:</translation>
</message>
24523,82 → 24564,82
<context>
<name>MusterSeiten</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>Edit Templates</source>
<translation type="obsolete">Modificar Modelos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>&amp;Append</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="obsolete">&amp;Novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation type="obsolete">D&amp;uplicar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fechar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>Do you really want to delete this Template?</source>
<translation type="obsolete">Realmente quer eliminar este Modelo?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>&amp;No</source>
<translation type="obsolete">&amp;Non</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>&amp;Yes</source>
<translation type="obsolete">&amp;Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>New Template</source>
<translation type="obsolete">Modelo novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>Copy of %1</source>
<translation type="obsolete">Copiar de %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>Name:</source>
<translation type="obsolete">Nome:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="obsolete">Copia nº %1 de</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/multipleduplicate.ui" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
24627,22 → 24668,22
<context>
<name>NewDoc</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/myplugin/mypluginimpl.cpp" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/myplugin/mypluginimpl.cpp" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/myplugin/mypluginimpl.cpp" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/myplugin/mypluginimpl.cpp" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
24652,7 → 24693,7
<translation>Documento novo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>Page Size</source>
<translation type="obsolete">Tamaño da páxina</translation>
</message>
24662,37 → 24703,37
<translation>&amp;Tamaño:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>Executive</source>
<translation type="obsolete">Executivo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>Folio</source>
<translation type="obsolete">Folio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>Ledger</source>
<translation type="obsolete">Libro contábel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>Legal</source>
<translation type="obsolete">Legal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>Letter</source>
<translation type="obsolete">Carta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>Tabloid</source>
<translation type="obsolete">Tabloide</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>Custom</source>
<translation type="obsolete">Personalizado</translation>
</message>
24722,12 → 24763,12
<translation>&amp;Altura:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Facing Pages</source>
<translation type="obsolete">Páxinas &amp;Enfrentadas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>Left &amp;Page First</source>
<translation type="obsolete">A Páxina &amp;Esquerda Primeiro</translation>
</message>
24737,22 → 24778,22
<translation>Guías das marxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Esquerda:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Direita:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Top:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Superior:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Inferior:</translation>
</message>
24762,7 → 24803,7
<translation>Opcións</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>F&amp;irst Page Number:</source>
<translation type="obsolete">Pr&amp;imeiro Número de Páxina:</translation>
</message>
24772,22 → 24813,22
<translation>Unidade por &amp;omisión:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>Points (pts)</source>
<translation type="obsolete">Puntos (pts)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>Millimetres (mm)</source>
<translation type="obsolete">Milímetros (mm)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>Inches (in)</source>
<translation type="obsolete">Polgadas (in)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>Picas (p)</source>
<translation type="obsolete">Picas (p)</translation>
</message>
24797,7 → 24838,7
<translation>Molduras de texto &amp;automáticas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>Column Guides</source>
<translation type="obsolete">Guías das Columnas</translation>
</message>
24812,12 → 24853,12
<translation>Colu&amp;mnas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
24842,27 → 24883,27
<translation>Largura das páxinas do documentos, modificábel se escolleu un tamaño de páxina personalizado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>Enable single or spread based layout</source>
<translation type="obsolete">Permitir a disposición sinxela ou de dobre páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>Make the first page the left page of the document</source>
<translation type="obsolete">Facer que a primeira páxina sexa a páxina esquerda do documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe superior e o bordo da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe inferior e o bordo da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>Distance between the left margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe esquerda e o bordo da páxina.
24869,7 → 24910,7
Se se escollen Páxinas Enfrentadas, este espazo de marxe pódese ussar para obter as marxes adecuadas para a encuadernación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>Distance between the right margin guide and the edge of the page.
If Facing Pages is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="obsolete">Distancia entre a guía da marxe direita e o bordo da páxina.
24876,7 → 24917,7
Se se escollen Páxinas Enfrentadas, este espazo de marxe pódese ussar para obter as marxes adecuadas para a encuadernación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>First page number of the document</source>
<translation type="obsolete">Primeiro número de páxina do documento</translation>
</message>
24901,22 → 24942,22
<translation>Distancia entre columnas creadas automaticamente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Inside:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Dentro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>O&amp;utside:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fora:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>Open Document</source>
<translation type="obsolete">Abrir Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>Recent Documents</source>
<translation type="obsolete">Documentos Recentes</translation>
</message>
24936,17 → 24977,17
<translation>N&amp;úmero de páxinas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.sla.gz *.scd *.scd.gz);;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>Documents (*.sla *.scd);;</source>
<translation type="obsolete">Documentos (*.sla *.scd);;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Todos os Ficheiros (*)</translation>
</message>
24971,7 → 25012,7
<translation>Abrir un &amp;documento recente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="0"/>
<source>Page Layout</source>
<translation type="obsolete">Disposición da Páxina</translation>
</message>
24993,7 → 25034,7
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="113"/>
<source>New &amp;from Template</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Novo &amp;a partir dun modelo</translation>
</message>
</context>
<context>
25017,22 → 25058,22
<context>
<name>NewTm</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="0"/>
<source>Left Page</source>
<translation type="obsolete">Páxina Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="0"/>
<source>Right Page</source>
<translation type="obsolete">Páxina Direita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/newfromtemplateplugin/nftemplate.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
25165,7 → 25206,7
<translation>Xirar o Trazo no sentido do Reloxio</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="0"/>
<source>Reduce the Size of the Path by shown %</source>
<translation type="obsolete">Reducir o Tamaño do Trazo polo % mostrado</translation>
</message>
25180,7 → 25221,7
<translation>Ángulo de Rotación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="0"/>
<source>% to Enlarge or Reduce By</source>
<translation type="obsolete">% polo que Aumentar ou Reducir</translation>
</message>
25195,7 → 25236,7
<translation>Limpar a Liña de Contorno para a Forma Orixinal da Moldura</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="0"/>
<source>When checked use Coordinates relative to the Page,
otherwise Coordinates are relative to the Object.</source>
<translation type="obsolete">Se está seleccionado, úsanse as Coordenadas relativas á Páxina; se non, as Coordenadas son relativas ao Obxecto.</translation>
25287,12 → 25328,12
<translation>Importar do Draw do &amp;OpenOffice.org...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="0"/>
<source>Imports OpenOffice Draw Files</source>
<translation type="obsolete">Importa Ficheiros do Draw de OpenOffice</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/oodraw/oodrawimp.cpp" line="0"/>
<source>Imports most OpenOffice Draw files into the current document, converting their vector data into Scribus objects.</source>
<translation type="obsolete">Importa a maioría dos ficheiros do Draw de OpenOffice no documento actual, convertendo os seus datos vectorais en obxectos de Scribus.</translation>
</message>
25337,7 → 25378,7
<translation>Opcións do Importador do OpenDocument</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/plugins/gettext/odtim/odtdia.cpp" line="0"/>
<source>Update paragraph Styles</source>
<translation type="obsolete">Actualizar os Estilos de parágrafo</translation>
</message>
25514,7 → 25555,7
<context>
<name>PConsole</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/styleselect.cpp" line="0"/>
<source>Script Console</source>
<translation type="obsolete">Consola de guións</translation>
</message>
25547,7 → 25588,7
<translation>&amp;Gardar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="0"/>
<source>This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commerical printing.</source>
<translation type="obsolete">Isto permite exportar un ficheiro PDF con nome individual para cada unha das páxinas do documento. Os números de páxina adiciónanse automaticamente. Isto resulta moi útil para impostar PDF para a impresión comercial.</translation>
</message>
25599,7 → 25640,7
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="139"/>
<source>Exporting Master Page:</source>
<translation>A exportar Páxina Mestra:</translation>
<translation>A exportar a páxina mestra:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="139"/>
25609,7 → 25650,7
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="139"/>
<source>Exporting Items on Current Page:</source>
<translation>A exportar Elementos da Páxina Actual:</translation>
<translation>A exportar os elementos da páxina actual:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2470"/>
25649,7 → 25690,7
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7748"/>
<source>A write error occurred, please check available disk space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Produciuse un erro de escrita; comprobe o espazo de que dispón o disco</translation>
</message>
</context>
<context>
25663,602 → 25704,602
<context>
<name>PDF_Opts</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Save as PDF</source>
<translation type="obsolete">Salvar como PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>O&amp;utput to File:</source>
<translation type="obsolete">Saída para &amp;Ficheiro:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Cha&amp;nge...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Mudar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Export Range</source>
<translation type="obsolete">Rango de exportación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&amp;All Pages</source>
<translation type="obsolete">Tod&amp;as as Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>C&amp;hoose Pages</source>
<translation type="obsolete">Esco&amp;ller as Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Rotación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>File Options</source>
<translation type="obsolete">Opcións do Ficheiro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Compatibilit&amp;y:</source>
<translation type="obsolete">Compat&amp;ibilidade:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Binding:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Encadernación:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Left Margin</source>
<translation type="obsolete">Marxe Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Right Margin</source>
<translation type="obsolete">Marxe Direita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Generate &amp;Thumbnails</source>
<translation type="obsolete">Xerar &amp;Miniaturas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Save &amp;Linked Text Frames as PDF Articles</source>
<translation type="obsolete">Salvar as Molduras de Texto Vin&amp;culadas como Artigos PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Include Bookmarks</source>
<translation type="obsolete">&amp;Incluir os Marcadores</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source> dpi</source>
<translation type="obsolete"> dpi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Resolution:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Resolución:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Compress Text and &amp;Vector Graphics</source>
<translation type="obsolete">Comprimir o Texto e os Gráficos &amp;Vectoriais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Image Settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración das Imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Automatic</source>
<translation type="obsolete">Automático</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>JPEG</source>
<translation type="obsolete">JPEG</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Zip</source>
<translation type="obsolete">Zip</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengún</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Method:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Método:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Quality:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Calidade:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Maximum</source>
<translation type="obsolete">Máxima</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>High</source>
<translation type="obsolete">Alta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Medium</source>
<translation type="obsolete">Media</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Low</source>
<translation type="obsolete">Baixa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Minimum</source>
<translation type="obsolete">Mínima</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Downsample Images to:</source>
<translation type="obsolete">Re&amp;ducir as Imaxes a:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&amp;General</source>
<translation type="obsolete">&amp;Xeral</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Embed all Fonts</source>
<translation type="obsolete">&amp;Embeber todas as Fontes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Subset all Fonts</source>
<translation type="obsolete">&amp;Subconxunto de todas as Fontes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Embedding</source>
<translation type="obsolete">Embeber</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Available Fonts:</source>
<translation type="obsolete">Fontes Disponíbeis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&amp;&gt;&gt;</source>
<translation type="obsolete">&amp;&gt;&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&amp;&lt;&lt;</source>
<translation type="obsolete">&amp;&lt;&lt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Fonts to embed:</source>
<translation type="obsolete">Fontes a embeber:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Fonts to subset:</source>
<translation type="obsolete">Fontes en subconxunto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Fonts</source>
<translation type="obsolete">&amp;Fontes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>En&amp;able Presentation Effects</source>
<translation type="obsolete">Permitir os &amp;Efectos de Presentación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Page</source>
<translation type="obsolete">Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Show Page Pre&amp;views</source>
<translation type="obsolete">Mostrar a Ante&amp;visión das Páxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Effects</source>
<translation type="obsolete">Efectos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Display Duration:</source>
<translation type="obsolete">Duración da E&amp;xhibición:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Effec&amp;t Duration:</source>
<translation type="obsolete">Duración do Efec&amp;to:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Effect T&amp;ype:</source>
<translation type="obsolete">T&amp;ipo de Efecto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Moving Lines:</source>
<translation type="obsolete">Liñas que se &amp;moven:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>F&amp;rom the:</source>
<translation type="obsolete">De&amp;sde a:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>D&amp;irection:</source>
<translation type="obsolete">D&amp;irección:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source> sec</source>
<translation type="obsolete"> seg</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>No Effect</source>
<translation type="obsolete">Sen Efectos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Blinds</source>
<translation type="obsolete">Persianas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Box</source>
<translation type="obsolete">Caixa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Dissolve</source>
<translation type="obsolete">Disolución</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Glitter</source>
<translation type="obsolete">Brillos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Split</source>
<translation type="obsolete">Partir</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Wipe</source>
<translation type="obsolete">Limpar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Horizontal</source>
<translation type="obsolete">Horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Vertical</source>
<translation type="obsolete">Vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Inside</source>
<translation type="obsolete">Dentro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Outside</source>
<translation type="obsolete">Fora</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Left to Right</source>
<translation type="obsolete">De Esquerda a Direita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Top to Bottom</source>
<translation type="obsolete">De Arriba a Baixo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Bottom to Top</source>
<translation type="obsolete">De Abaixo a Riba</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Right to Left</source>
<translation type="obsolete">De Direita a Esquerda</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Top-left to Bottom-Right</source>
<translation type="obsolete">Superior Esquerda a Inferior Direita</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Apply Effect on all Pages</source>
<translation type="obsolete">&amp;Aplicar o Efecto a todas as áxinas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Presentation</source>
<translation type="obsolete">&amp;Presentación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Use Encryption</source>
<translation type="obsolete">&amp;Usar Encriptación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Passwords</source>
<translation type="obsolete">Contrasinais</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&amp;User:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Utilizador:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Owner:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Propietario:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Allow &amp;Printing the Document</source>
<translation type="obsolete">Permitir a Im&amp;presión do Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Allow &amp;Changing the Document</source>
<translation type="obsolete">Permitir a &amp;Modificación do Documento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Allow Cop&amp;ying Text and Graphics</source>
<translation type="obsolete">Permitir a Cop&amp;ia de Texto e Gráficos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Allow Adding &amp;Annotations and Fields</source>
<translation type="obsolete">Permitir Engadir &amp;Anotacións e Campos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>S&amp;ecurity</source>
<translation type="obsolete">S&amp;eguranza</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>General</source>
<translation type="obsolete">Xeral</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Output &amp;Intended For:</source>
<translation type="obsolete">Saída e &amp;Deseñado Para:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Screen / Web</source>
<translation type="obsolete">Pantalla / Web</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Printer</source>
<translation type="obsolete">Impresora</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Use Custom Rendering Settings</source>
<translation type="obsolete">&amp;Usar Configuración Personalizada da Produción</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Rendering Settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración da Produción</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Fre&amp;quency:</source>
<translation type="obsolete">Fre&amp;cuencia:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Angle:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ángulo:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>S&amp;pot Function:</source>
<translation type="obsolete">Función P&amp;unto:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Simple Dot</source>
<translation type="obsolete">Punto simple</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Line</source>
<translation type="obsolete">Liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Round</source>
<translation type="obsolete">Arredondado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Ellipse</source>
<translation type="obsolete">Elipse</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Solid Colors:</source>
<translation type="obsolete">Cores sólidas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Use ICC Profile</source>
<translation type="obsolete">Usar o Perfil ICC</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Profile:</source>
<translation type="obsolete">Perfil:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Rendering-Intent:</source>
<translation type="obsolete">Propósito da exhibicion:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Perceptual</source>
<translation type="obsolete">Perceptual</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation type="obsolete">Colorimétrico relativo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="obsolete">Saturación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation type="obsolete">Colorimétrico absoluto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Images:</source>
<translation type="obsolete">Imaxes:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Don&apos;t use embedded ICC profiles</source>
<translation type="obsolete">Non usar os perfís ICC embebidos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>C&amp;olor</source>
<translation type="obsolete">C&amp;or</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Info String:</source>
<translation type="obsolete">Cadea &amp;Info:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Output &amp;Profile:</source>
<translation type="obsolete">&amp;Perfil de Saída:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Trim Box</source>
<translation type="obsolete">Caixa de Recorte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>PDF/X-&amp;3</source>
<translation type="obsolete">PDF/X-&amp;3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source> pt</source>
<translation type="obsolete"> pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source> mm</source>
<translation type="obsolete"> mm</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source> in</source>
<translation type="obsolete"> in</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source> p</source>
<translation type="obsolete"> p</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;Color management must be enabled to use PDF/X-3. You can enable color management from the Settings menu.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Debe estar habilitada a xestión da cor para poder usar PDF/X-3. Pódea habilitar desde o menú de Configuración.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is supported and enabled, but can not be used for the selected PDF version. If you want to use PDF/X-3, you need to set PDF/X-3 as your PDF version (compatibility level).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Recoñécese PDF/X-3 e está habilitado, pero non se pode usar para a versión de PDF seleccionada. Se quer usar PDF/X-3 terá que designar PDF/X-3 como a versión de PDF (nível de compatibilidade).&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;PDF/X-3 is not supported by this Scribus build (CMS support not present).&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Non se recoñece PDF/X-3 nesta edición de Scribus (non está presente CMS).&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gardar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Export all pages to PDF</source>
<translation type="obsolete">Exportar todas as páxinas a PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Export a range of pages to PDF</source>
<translation type="obsolete">Exportar un rango de páxinas a PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
26267,12 → 26308,12
un rango de páxinas ou un único número de páxina.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Determines the PDF compatibility. The default is Acrobat 4.0 which gives the widest compatibility. Choose Acrobat 5.0 if your file has PDF 1.4 features such as transparency or you require 128 bit encryption. PDF/X-3 is for exporting the PDF when you want color managed RGB for commercial printing and is selectable when you have activated color management. Note: PDF/X-3 will convert all CMYK images to ICC based RGB colors. Use only when advised by your printer or in some cases printing to a 4 color digital color laser printer.</source>
<translation type="obsolete">Determina a compatibilidade de PDF. Por omisión é Acrobat 4.0, que proporciona a maior compatibilidade. Escolla Acrobat 5.0 se o seu ficheiro ten funcionalidades de PDF 1.4 como a transparencia ou se require de encriptación de 128 bits. PDF/X-3 é para exportar o PDF cando quer cor RGB xestionada para a impresión comercial e selecciónase canto ten activada a xestión da cor. Nota: PDF/X-3 convertirá todas as imaxes CMYK a cores RGB baseadas en ICC. Úseo só cando llo recomenden na imprenta ou nalgúns casos en que teña que imprimir nunha impresora laser cor dixital.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Determines the binding of pages in the PDF. Unless you know
you need to change it leave the default choice - Left.</source>
<translation type="obsolete">Determina a encadernación de páxinas no PDF. A non ser que o saiba
26279,7 → 26320,7
terá que deixar a escolla por omisión: Esquerda.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Generates thumbnails of each page in the PDF.
Some viewers can use the thumbnails for navigation.</source>
<translation type="obsolete">Xera miniaturas de cada páxina no PDF.
26286,12 → 26327,12
Algúns visualizadores poden usar as miniaturas para a navegación.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Generate PDF Articles, which is useful for navigating linked articles in a PDF.</source>
<translation type="obsolete">Xerar Artigos PDF, que resultan útiles para navegar por artigos vinculados nun PDF.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Embed the bookmarks you created in your document.
These are useful for navigating long PDF documents.</source>
<translation type="obsolete">Embeber os marcadores que creou no seu documento.
26298,7 → 26339,7
Resultan útiles para navegar por documentos PDF longos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Export resolution of text and vector graphics.
This does not affect the resolution of bitmap images like photos.</source>
<translation type="obsolete">Exportar a resolución do texto e os gráficos vectoriais.
26305,7 → 26346,7
Isto non vai afectar a resolución das imaxes bitmap como as fotos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source> Lossless compression of text and graphics.
Unless you have a reason, leave this checked. This reduces PDF size.</source>
<translation type="obsolete"> Compresión sen perdas de texto e gráficos.
26312,17 → 26353,17
A non ser que teña unha razón, non o seleccione. Isto reduce o tamaño do PDF.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic, unless you have a need for special compression options.</source>
<translation type="obsolete">Método de compresión a usar polas imaxes. Automático permite que Scribus escolla o mellor método. ZIP non provoca perdas e é bon para imaxes con cores sólidas. JPEG é mellor en crear ficheiros PDF máis pequenos con moitas fotos (cunha posíbel lixeira perda de calidade). Déixeo en Automático, a non ser que teña unha razón para escoller unha compresión especial.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%)</source>
<translation type="obsolete">Níveis de compresión: Mínimo (25%), Baixo (50%), Medio (75%), Alto (85%), Máximo (95%)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Re-sample your bitmap images to the selected DPI.
Leaving this unchecked will render them at their native resolution.
This can increase memory usage and slow down export.</source>
26331,12 → 26372,12
Isto pode incrementar o uso da memoria e enlentecer a exportación.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>DPI (Dots Per Inch) for image export.</source>
<translation type="obsolete">PPP (Puntos Por Pulgada) para a exportación das imaxes.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts
will preserve the layout and appearance of your document.</source>
<translation type="obsolete">Embeber as fontes no PDF. Embeber as fontes
26343,53 → 26384,53
manterá a dispoción e aparencia do seu documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Enables presentation effects when using Acrobat Reader in full screen mode.</source>
<translation type="obsolete">Permite os efectos de presentación ao usar Acroba Reader en pantalla completa.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Show page previews of each page listed above.</source>
<translation type="obsolete">Mostrar a antevisión de páxina para cada páxina das que se listan en cima.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Length of time the page is shown before the presentation starts on the selected page.</source>
<translation type="obsolete">Extensión de tempo durante a que se mostra a páxina antes de que a presentación comece na páxina seleccionada.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Length of time the effect runs.
A shorter time will speed up the effect, a longer one will slow it down.</source>
<translation type="obsolete">Extensión de tempo durante a que dura o efecto. Un tempo menor acelerará o efecto; un maior enlentecerao.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Type of the display effect.</source>
<translation type="obsolete">Tipo de efecto.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Direction of the effect of moving lines for the split and blind effects.</source>
<translation type="obsolete">Dirección do efecto de liñas que se moven para os efectos partir e persianas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Starting position for the box and split effects.</source>
<translation type="obsolete">Posición inicial para os efectos de caixa e partir.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Direction of the glitter or wipe effects.</source>
<translation type="obsolete">Dirección dos efectos de brillos e borrado.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Apply the selected effect to all pages.</source>
<translation type="obsolete">Aplicar os efectos seleccionados a todas as páxinas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Enable the security features in your exported PDF.
If you selected Acrobat 4.0, the PDF will be protected by 40 bit encryption.
If you selected Acrobat 5.0, the PDF will be protected by 128 bit encryption.
26400,7 → 26441,7
Advertencia: A encriptación dos PDF non é tan efectiva como a encriptación GPG ou PGP e ten certas limitacións.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Choose a master password which enables or disables all the
security features in your exported PDF</source>
<translation type="obsolete">Escolla un contrasinal mestre que permita ou deshabilite todas
26407,22 → 26448,22
as funcionalidades de seguranza do seu PDF exportado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Choose a password for users to be able to read your PDF.</source>
<translation type="obsolete">Escolla un contrasinal para que os usuarios poidan ler o seu PDF.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Allow printing of the PDF. If un-checked, printing is prevented. </source>
<translation type="obsolete">Permite que se imprima o PDF. Se non se selecciona impídese que se imprima.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Allow modifying of the PDF. If un-checked, modifying the PDF is prevented.</source>
<translation type="obsolete">Permite modificar o PDF. Se non se escolle impídese a modificación do PDF.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Allow copying of text or graphics from the PDF.
If un-checked, text and graphics cannot be copied.</source>
<translation type="obsolete">Permite copiar o texto ou gráficos do PDF.
26429,7 → 26470,7
Se non se escolle, non se poderán copiar nen o texto nen os gráficos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Allow adding annotations and fields to the PDF.
If un-checked, editing annotations and fields is prevented.</source>
<translation type="obsolete">Permite engadir anotacións e campos no PDF.
26436,7 → 26477,7
Se non se selecciona, impídese modificar as anotacións e os campos.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Color model for the output of your PDF.
Choose Screen/Web for PDFs which are used for screen display and for printing on typical inkjets.
Choose Printer when printing to a true 4 color CMYK printer.</source>
26445,7 → 26486,7
Escolla Impresora cando sexan para imprimir nunha impresora de 4 cores CMYK verdadeiros.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>This is an advanced setting which is not enabled by default. This should only be enabled
when specifically requested by your printer and they have given you the exact details needed.
Otherwise, your exported PDF may not print properly and is truly not portable across systems.</source>
26454,47 → 26495,47
Se non, o seu PDF exportado pode non imprimirse correctamente e con certeza non será portábel entre sistemas.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Embed a color profile for solid colors</source>
<translation type="obsolete">Embeber un perfil de cor para cores sólidas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Color profile for solid colors</source>
<translation type="obsolete">Perfil de cor para cores sólidas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Rendering intent for solid colors</source>
<translation type="obsolete">Propósito da exhibición para cores sólidas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Embed a color profile for images</source>
<translation type="obsolete">Embeber un perfil de cor para imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Do not use color profiles that are embedded in source images</source>
<translation type="obsolete">Non usar perfís de cor embebidos en imaxes fonte</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Color profile for images</source>
<translation type="obsolete">Perfil de cor para imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Rendering intent for images</source>
<translation type="obsolete">Propósito da exhibición para imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Output profile for printing. If possible, get some guidance from your printer on profile selection.</source>
<translation type="obsolete">Perfil de saída para a impresión. De ser posíbel, solicite orientación na imprenta sobre a selección de perfís.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Mandatory string for PDF/X-3 or the PDF will fail
PDF/X-3 conformance. We recommend you use the title of the document.</source>
<translation type="obsolete">Cadea obrigatoria para PDF/X-3 ou o PDF fallará
26501,67 → 26542,67
na conformidade con PDF/X-3. Recomendamos que use o título do documento.</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation type="obsolete">Distancia de sangrado desde a parte superior da páxina física</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation type="obsolete">Distancia de sangrado desde a parte inferior da páxina física</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation type="obsolete">Distancia de sangrado desde a esquerda da páxina física</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation type="obsolete">Distancia de sangrado desde a direita da páxina física</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Mirror Page(s) horizontally</source>
<translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) horizontalmente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Mirror Page(s) vertically</source>
<translation type="obsolete">Reflexar a(s) Páxina(s) verticalmente</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>PDF security settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración de seguranza do PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>PDF/X-3 settings</source>
<translation type="obsolete">Configuración PDF/X-3</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>&lt;qt&gt;PDF security can not be used with PDF/X-3. If you want to turn on security, change your PDF version (compatibility level) to something other than PDF/X-3.&lt;/qt&gt;</source>
<translation type="obsolete">&lt;qt&gt;Non se pode usar seguranza PDF con PDF/X-3. Se quer activar a seguranza, mude de versión de PDF (nível de compatibilidade) para algo distinto de PDF/X-3.&lt;/qt&gt;</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Save as</source>
<translation type="obsolete">Gardar como</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation type="obsolete">Ficheiros PDF (*.pdf);;Todos (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Output one file for eac&amp;h page</source>
<translation type="obsolete">Producir un ficheiro por ca&amp;da páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>This enables exporting one individually named PDF file for each page in the document. Page numbers are added automatically. This is most useful for imposing PDF for commerical printing.</source>
<translation type="obsolete">Isto permite exportar un ficheiro PDF con nome individual para cada unha das páxinas do documento. Os números de páxina adiciónanse automaticamente. Isto resulta moi útil para impostar PDF para a impresión comercial.</translation>
</message>
26569,42 → 26610,42
<context>
<name>PDFlib</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Saving PDF</source>
<translation type="obsolete">A salvar PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Exporting Master Pages:</source>
<translation type="obsolete">A exportar Páxinas Mestras:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Exporting Pages:</source>
<translation type="obsolete">A Exportar Páxinas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Exporting Items on Current Page:</source>
<translation type="obsolete">A exportar Elementos da Páxina Actual:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Exporting Master Page:</source>
<translation type="obsolete">A exportar Páxina Mestra:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation type="obsolete">A exportar Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Page:</source>
<translation type="obsolete">Páxina:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/ui/pdftoolbar.cpp" line="0"/>
<source>Date:</source>
<translation type="obsolete">Data:</translation>
</message>
26617,12 → 26658,12
<translation>Antevisión da Impresión</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="0"/>
<source>Anti-alias &amp;Text</source>
<translation type="obsolete">&amp;Texto Anti-alias</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="0"/>
<source>Anti-alias &amp;Graphics</source>
<translation type="obsolete">&amp;Gráficos Anti-alias</translation>
</message>
26662,7 → 26703,7
<translation>&amp;K</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="0"/>
<source>Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense
of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts</source>
<translation type="obsolete">Proporciona unha visión máis agradábel dos elementos de texto a expensas
26669,7 → 26710,7
dunha menor velocidade no procesamento. Isto só afecta ás fontes Tipo 1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="0"/>
<source>Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and
vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation type="obsolete">Proporciona unha visión máis agradábel das Fontes Truetype, OpenType, EPS, PDF
26706,7 → 26747,7
<translation>Des/Activar o tinteiro K (Black-Negro)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="0"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed
of cyan, yellow and magenta and using black instead.
UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones
26761,12 → 26802,12
<translation>Imprimir...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="0"/>
<source>Provides a more pleasant view of text items in the viewer, at the expense of a slight slowdown in previewing. This only affects Type 1 fonts</source>
<translation type="obsolete">Permite unha vista máis cómoda dos elementos de texto no visor a costa dunha exhibición máis lenta. Isto só afecta ás fontes Type 1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="0"/>
<source>Provides a more pleasant view of TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation type="obsolete">Permite unha vista máis cómoda das Fontes Truetype, OpenType, EPS, PDF e gráficos vectoriais na antevisión a costa dunha exhibición máis lenta</translation>
</message>
26814,7 → 26855,7
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="313"/>
<source>Fit to Page</source>
<translation>Axustar á Páxina</translation>
<translation>Axustar á páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="355"/>
26834,12 → 26875,12
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="266"/>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation>Reflexar a(s) Páxina(s) Horizontalmente</translation>
<translation>Reflexar a(s) páxina(s) horizontalmente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="269"/>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation>Reflexar a(s) Páxina(s) Verticalmente</translation>
<translation>Reflexar a(s) páxina(s) verticalmente</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="242"/>
26894,33 → 26935,33
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="206"/>
<source>Display Ink Coverage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Mostrar a extensión da tinta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="214"/>
<source>Threshold:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Limiar:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="217"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="221"/>
<source>None</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Nengún</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PSLib</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="0"/>
<source>Processing Master Pages:</source>
<translation type="obsolete">A procesar Páxinas Mestras:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="0"/>
<source>Exporting Pages:</source>
<translation type="obsolete">A exportar Páxinas:</translation>
</message>
26927,7 → 26968,7
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1838"/>
<source>Processing Master Page:</source>
<translation>A procesar a Páxina Mestra:</translation>
<translation>A procesar a páxina mestra:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1838"/>
27001,42 → 27042,42
<context>
<name>PStyleWBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Form1</source>
<translation type="obsolete">Formulario1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Properties</source>
<translation type="obsolete">Propiedades</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Distances and Alignment</source>
<translation type="obsolete">Distancias e Aliñamento</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation type="obsolete">Maiúsculas Capitulares</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Parent&apos;s Drop Cap Status</source>
<translation type="obsolete">Estado das Maiúsculas Capitulares Pai</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Tabulators and Indentation</source>
<translation type="obsolete">Tabuladores e Indentación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Ch&amp;aracter Style</source>
<translation type="obsolete">Estilo de C&amp;arácter</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Based On:</source>
<translation type="obsolete">Baseado En:</translation>
</message>
27044,357 → 27085,357
<context>
<name>Page</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Copy Here</source>
<translation type="obsolete">Copiar Aquí</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Move Here</source>
<translation type="obsolete">Mover Aquí</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="obsolete">Cancelar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation type="obsolete">&amp;Pegar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation type="obsolete">Mostrar as &amp;Marxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation type="obsolete">Mostrar as &amp;Molduras</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation type="obsolete">Mostrar as &amp;Imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation type="obsolete">Mostrar a &amp;Grella</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation type="obsolete">Mostrar as G&amp;uías</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation type="obsolete">Mostrar a Grella &amp;Base</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation type="obsolete">&amp;Agarre</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation type="obsolete">A&amp;garrarse ás Guías</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Picture</source>
<translation type="obsolete">Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>File: </source>
<translation type="obsolete">Ficheiro: </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Original PPI: </source>
<translation type="obsolete">PPI Orixinal:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Actual PPI: </source>
<translation type="obsolete">PPI Real:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Linked Text</source>
<translation type="obsolete">Texto Vinculado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="obsolete">Moldura de Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Text on a Path</source>
<translation type="obsolete">Texto nun Trazo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation type="obsolete">Parágrafos:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Words: </source>
<translation type="obsolete">Palabras:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Chars: </source>
<translation type="obsolete">Caracteres.:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Print: </source>
<translation type="obsolete">Imprimir:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Enabled</source>
<translation type="obsolete">Activado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="obsolete">Desactivado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>In&amp;fo</source>
<translation type="obsolete">In&amp;formación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>&amp;Get Picture...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ir procurar Imaxe...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation type="obsolete">I&amp;maxe Visíbel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>&amp;Update Picture</source>
<translation type="obsolete">Ac&amp;tualizar Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>&amp;Edit Picture</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modificar Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>&amp;Adjust Frame to Picture</source>
<translation type="obsolete">&amp;Axustar a Moldura á Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>&amp;Get Text...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Ir procurar Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>&amp;Append Text...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>&amp;Edit Text...</source>
<translation type="obsolete">&amp;Modificar Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation type="obsolete">É &amp;Marcador PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation type="obsolete">É A&amp;notación PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation type="obsolete">P&amp;ropriedades da Anotación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation type="obsolete">P&amp;ropriedades do Campo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation type="obsolete">Opcións do &amp;PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation type="obsolete">Modificar Texto...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>&amp;Lock</source>
<translation type="obsolete">B&amp;loquear</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Un&amp;lock</source>
<translation type="obsolete">Desb&amp;loquear</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Lock Object &amp;Size</source>
<translation type="obsolete">Bloquear o &amp;Tamaño do Obxecto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Unlock Object &amp;Size</source>
<translation type="obsolete">Desbloquear o &amp;Tamaño do Obxecto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation type="obsolete">Enviar para o Po&amp;rta-retallos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation type="obsolete">Enviar para &amp;Capa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>&amp;Insert Sample Text</source>
<translation type="obsolete">&amp;Inserir Texto de Mostra</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation type="obsolete">A&amp;grupar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Un&amp;group</source>
<translation type="obsolete">Desa&amp;grupar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Le&amp;vel</source>
<translation type="obsolete">Ní&amp;vel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Send to &amp;Back</source>
<translation type="obsolete">Enviar para &amp;Tras</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Bring to &amp;Front</source>
<translation type="obsolete">Traer para &amp;Diante</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation type="obsolete">&amp;Baixar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation type="obsolete">Subi&amp;r</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>&amp;Picture Frame</source>
<translation type="obsolete">Moldura de &amp;Imaxe</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Pol&amp;ygon</source>
<translation type="obsolete">Pol&amp;ígono</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<translation type="obsolete">C&amp;ontornos</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation type="obsolete">Moldura de &amp;Texto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation type="obsolete">Curva de &amp;Bézier</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Conve&amp;rt to</source>
<translation type="obsolete">Conve&amp;rtir en</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation type="obsolete">Recor&amp;tar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="obsolete">&amp;Copiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>C&amp;lear Contents</source>
<translation type="obsolete">&amp;Limpar o Contido</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Show P&amp;roperties...</source>
<translation type="obsolete">Mostrar P&amp;ropriedades...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Hide P&amp;roperties...</source>
<translation type="obsolete">Agochar as P&amp;ropriedades...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengún</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Warning</source>
<translation type="obsolete">Advertencia</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>Do you really want to clear all your Text?</source>
<translation type="obsolete">Realmente quer eliminar todo o Texto?</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>The Program</source>
<translation type="obsolete">O Programa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../smpstylew.ui" line="0"/>
<source>is missing!</source>
<translation type="obsolete">falta!</translation>
</message>
27440,7 → 27481,7
<context>
<name>PageItemAttributes</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="0"/>
<source>None</source>
<translation type="obsolete">Nengún</translation>
</message>
27561,87 → 27602,87
<context>
<name>PageItemAttributesBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="0"/>
<source>Page Item Attributes</source>
<translation type="obsolete">Atributos do Elemento da Páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="0"/>
<source>Name</source>
<translation type="obsolete">Nome</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="0"/>
<source>Type</source>
<translation type="obsolete">Tipo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="0"/>
<source>Value</source>
<translation type="obsolete">Valor</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="0"/>
<source>Parameter</source>
<translation type="obsolete">Parámetro</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="0"/>
<source>Relationship</source>
<translation type="obsolete">Relación</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="0"/>
<source>Relationship To</source>
<translation type="obsolete">Relación Con</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="0"/>
<source>&amp;Add</source>
<translation type="obsolete">&amp;Adicionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="0"/>
<source>Alt+A</source>
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="0"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="obsolete">&amp;Copiar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="0"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="obsolete">Alt+C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="0"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="obsolete">&amp;Eliminar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="0"/>
<source>Alt+D</source>
<translation type="obsolete">Alt+D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="0"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="obsolete">&amp;Limpar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="0"/>
<source>Alt+L</source>
<translation type="obsolete">Alt+L</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="0"/>
<source>&amp;OK</source>
<translation type="obsolete">&amp;De acordo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageitemattributes.ui" line="0"/>
<source>&amp;Cancel</source>
<translation type="obsolete">&amp;Cancelar</translation>
</message>
27906,7 → 27947,7
<context>
<name>PageLayouts</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="0"/>
<source>Page Layout</source>
<translation type="obsolete">Disposición da Páxina</translation>
</message>
27956,7 → 27997,7
<translation type="obsolete">Eis todas as páxinas mestras. Para crear unha páxina nova, arrastre unha páxina mestra á vista de páxinas de embaixo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../pagepalette.cpp" line="0"/>
<source>Normal</source>
<translation type="obsolete">Normal</translation>
</message>
27968,7 → 28009,7
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="934"/>
<source>Available Master Pages:</source>
<translation>Páxinas Mestras Disponíbeis:</translation>
<translation>Páxinas mestras disponíbeis:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="935"/>
28009,17 → 28050,17
<context>
<name>PageSelector</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="0"/>
<source>Page </source>
<translation type="obsolete">Páxina </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="0"/>
<source> of %1</source>
<translation type="obsolete"> de %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="0"/>
<source>%1 of %1</source>
<translation type="obsolete">%1 de %1</translation>
</message>
28031,144 → 28072,144
<message>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="267"/>
<source>Go to the first page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ir á primeira páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="268"/>
<source>Go to the previous page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ir á páxina anterior</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="269"/>
<source>Go to the next page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ir á páxina seguinte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="270"/>
<source>Go to the last page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Ir á derradeira páxina</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="271"/>
<source>Select the current page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Seleccionar a páxina actual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="272"/>
<source> of %1</source>
<comment>number of pages in document</comment>
<translation type="unfinished"> de %1</translation>
<translation> de %1</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PageSize</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="0"/>
<source>Quarto</source>
<translation type="obsolete">Cuarto</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="0"/>
<source>Foolscap</source>
<translation type="obsolete">Prego (43*35cm. aprox.)</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="0"/>
<source>Letter</source>
<translation type="obsolete">Carta</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="0"/>
<source>Government Letter</source>
<translation type="obsolete">Carta Oficial</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="0"/>
<source>Legal</source>
<translation type="obsolete">Legal</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="0"/>
<source>Ledger</source>
<translation type="obsolete">Libro contábel</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="0"/>
<source>Executive</source>
<translation type="obsolete">Executivo</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="0"/>
<source>Post</source>
<translation type="obsolete">Post</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="0"/>
<source>Crown</source>
<translation type="obsolete">Coroa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="0"/>
<source>Large Post</source>
<translation type="obsolete">Posta Grande</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="0"/>
<source>Demy</source>
<translation type="obsolete">Demy</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="0"/>
<source>Medium</source>
<translation type="obsolete">Media</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="0"/>
<source>Royal</source>
<translation type="obsolete">Real</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="0"/>
<source>Elephant</source>
<translation type="obsolete">Elefante</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="0"/>
<source>Double Demy</source>
<translation type="obsolete">Dobre Demy</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="0"/>
<source>Quad Demy</source>
<translation type="obsolete">Quad Demy</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="0"/>
<source>STMT</source>
<translation type="obsolete">STMT</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="0"/>
<source>A</source>
<translation type="obsolete">A</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="0"/>
<source>B</source>
<translation type="obsolete">B</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="0"/>
<source>C</source>
<translation type="obsolete">C</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="0"/>
<source>D</source>
<translation type="obsolete">D</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/pageselector.cpp" line="0"/>
<source>E</source>
<translation type="obsolete">E</translation>
</message>
28254,17 → 28295,17
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="19"/>
<source>Connect First Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Conectar a primeira liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="40"/>
<source>with Second Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>coa segunda liña</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathconnect/pathconnectdialogbase.ui" line="61"/>
<source>by using:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>empregando</translation>
</message>
</context>
<context>
28325,7 → 28366,7
os dous extremos deben ficar fóra do polígono</translation>
</message>
</context>
<context encoding="UTF-8">
<context>
<name>PathDialogBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="13"/>
28367,7 → 28408,7
<source>Vertical Offset</source>
<translation>Distancia Vertical</translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<message utf8="true">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="72"/>
<source>Rotate Object by 90°</source>
<translation type="obsolete">Xirar o Obxecto 90°</translation>
28387,22 → 28428,22
<source>Rotate Objects by:</source>
<translation>Xirar Obxectos:</translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<message utf8="true">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="80"/>
<source>0°</source>
<translation>0°</translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<message utf8="true">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="85"/>
<source>90°</source>
<translation>90°</translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<message utf8="true">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="90"/>
<source>180°</source>
<translation>180°</translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<message utf8="true">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="95"/>
<source>270°</source>
<translation>270°</translation>
28585,7 → 28626,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/pathfinder/pathfinderbase.ui" line="418"/>
<source>Result Takes Color from:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>O resultado toma a cor de:</translation>
</message>
</context>
<context>
28743,12 → 28784,12
<translation>Procurar Resultado para: </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/picsearch.ui" line="0"/>
<source>Preview</source>
<translation type="obsolete">Antevisión</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/picsearch.ui" line="0"/>
<source>Select</source>
<translation type="obsolete">Seleccionar</translation>
</message>
28778,22 → 28819,22
<translation>Descoñecido</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/picsearch.cpp" line="0"/>
<source>RGB</source>
<translation type="obsolete">RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/picsearch.cpp" line="0"/>
<source>CMYK</source>
<translation type="obsolete">CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/picsearch.cpp" line="0"/>
<source>Grayscale</source>
<translation type="obsolete">Escala de grises</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/picsearch.cpp" line="0"/>
<source>Duotone</source>
<translation type="obsolete">Duotone</translation>
</message>
28826,32 → 28867,32
<context>
<name>PicSearchBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/picsearch.ui" line="0"/>
<source>Result</source>
<translation type="obsolete">Resultado</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/picsearch.ui" line="0"/>
<source>Search Results for: </source>
<translation type="obsolete">Procurar Resultado para: </translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/picsearch.ui" line="0"/>
<source>&amp;Preview</source>
<translation type="obsolete">Vista &amp;Previa</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/picsearch.ui" line="0"/>
<source>Alt+P</source>
<translation type="obsolete">Alt+P</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/picsearch.ui" line="0"/>
<source>&amp;Select</source>
<translation type="obsolete">&amp;Seleccionar</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/picsearch.ui" line="0"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
28934,42 → 28975,42
<context>
<name>PicSearchOptionsBase</name>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.cpp" line="0"/>
<source>Search Images</source>
<translation type="obsolete">Procurar Imaxes</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.cpp" line="0"/>
<source>Start at:</source>
<translation type="obsolete">Iniciar en:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.cpp" line="0"/>
<source>Change...</source>
<translation type="obsolete">Mudar...</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.cpp" line="0"/>
<source>Search for:</source>
<translation type="obsolete">Procurar:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>
<location filename="../../scribus/picsearchoptions.cpp" line="0"/>
<source>Case insensitive search</source>
<translation type="obsolete">Pesquisar sen distinguir maiúsculas e minúsculas</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="0"/>