Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 12611 → Rev 12612

/trunk/Scribus/translations/po/scribus.sq.ts
3,13 → 3,13
<context>
<name>@default</name>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation type="obsolete">getColorNames() -&gt; list
<translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list
 
Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë ngjyrave të përcaktuara për dokumentin.
Nëse nuk është hapur ndonjë dokument, përgjigjet me një listë ngjyrash për dokumentin parazgjedhje.
16,7 → 16,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
23,7 → 23,7
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation type="obsolete">newDocDialog() -&gt; bool
<translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool
 
Shfaq kutinë e Dialogut &quot;Dokument i Ri&quot;. Krijon një dokument te ri nëse përdoruesi
pranon rregullimet. Nuk krijon dokument nëse përdoruesi shtyp Anulo.
100,13 → 100,13
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
<translation type="unfinished">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Përgjigjet me emrin e ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
113,7 → 113,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
121,7 → 121,7
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="obsolete">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
<translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Zhvendos objektin &quot;emër&quot; me dx dhe dy në lidhje me pozicionin e vet të çastit.
Hapësirat shprehen në njësinë matëse të çastit të dokumentit (shihni
130,7 → 130,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
137,7 → 137,7
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="obsolete">setRedraw(bool)
<translation type="unfinished">setRedraw(bool)
 
Çaktivizon rivizatimin e faqes kur bool = False, përndryshe rivizatimi është
veprues. Ky ndryshim do të mbesë edhe pasi programthi të përfundojë, ndaj
146,7 → 146,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
157,7 → 157,7
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="obsolete">createRect(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
<translation type="unfinished">createRect(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Krijon një drejtkëndësh të ri në faqen e çastit dhe jep emrin e tij. Koordinatat
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT).
191,7 → 191,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
198,7 → 198,7
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="obsolete">setGradientFill(tip, &quot;ngjyrë1&quot;, hije1, &quot;ngjyrë2&quot;, hije2, [&quot;emër&quot;])
<translation type="unfinished">setGradientFill(tip, &quot;ngjyrë1&quot;, hije1, &quot;ngjyrë2&quot;, hije2, [&quot;emër&quot;])
 
Rregullon mbushjen e shkallëzuar të objektit &quot;emër&quot; sipas tipit. Përshkrimi i ngjyrave
është i njëjtë si për setFillColor() dhe setFillShade(). Shihni konstantet për tipe të
206,7 → 206,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
214,7 → 214,7
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="obsolete">getFontSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
<translation type="unfinished">getFontSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
 
Përgjigjet me madhësinë e gërmave për kornizën e teksti me &quot;emër&quot;. Nëse kjo
kornizë teksti ka tekst të përzgjedhur sillet vlera e dhënë gërmës së parë te
251,21 → 251,18
të shumëfishta brenda një instance të vetme.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
</source>
<translation type="obsolete">messagebarText(&quot;varg&quot;)
<translation type="unfinished">messagebarText(&quot;varg&quot;)
 
Shkruan &quot;vargun&quot; te shtyllë mesazhesh të Scribus-it (rresht gjendjeje). Teksti
duhet të jetë i koduar si UTF8 ose varg &apos;unicode&apos; (e këshillueshme).
</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>@default</name>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
<source>?</source>
10219,7 → 10216,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="99"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="110"/>
<source>getColumnGap([&quot;name&quot;]) -&gt; float
 
Returns the column gap size of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. If
10232,7 → 10229,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="109"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="120"/>
<source>getColumns([&quot;name&quot;]) -&gt; integer
 
Gets the number of columns of the text frame &quot;name&quot;. If &quot;name&quot; is not
10245,7 → 10242,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="121"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="132"/>
<source>setText(&quot;text&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text of the text frame &quot;name&quot; to the text of the string &quot;text&quot;.
10282,7 → 10279,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="148"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="159"/>
<source>setFont(&quot;font&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font of the text frame &quot;name&quot; to &quot;font&quot;. If there is some text
10301,7 → 10298,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="162"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="173"/>
<source>setFontSize(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the font size of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;. &quot;size&quot; is treated
10323,7 → 10320,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="175"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="186"/>
<source>setLineSpacing(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the line spacing (&quot;leading&quot;) of the text frame &quot;name&quot; to &quot;size&quot;.
10342,7 → 10339,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="187"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="211"/>
<source>setColumnGap(size, [&quot;name&quot;])
 
Sets the column gap of the text frame &quot;name&quot; to the value &quot;size&quot;. If
10359,7 → 10356,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="223"/>
<source>setColumns(nr, [&quot;name&quot;])
 
Sets the number of columns of the text frame &quot;name&quot; to the integer &quot;nr&quot;.
10376,7 → 10373,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="212"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="236"/>
<source>setTextAlignment(align, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text alignment of the text frame &quot;name&quot; to the specified alignment.
10417,7 → 10414,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="237"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="261"/>
<source>deleteText([&quot;name&quot;])
 
Deletes any text in the text frame &quot;name&quot;. If there is some text selected,
10432,7 → 10429,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="248"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="272"/>
<source>setTextColor(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets the text color of the text frame &quot;name&quot; to the color &quot;color&quot;. If there
10447,7 → 10444,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="258"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="282"/>
<source>setTextStroke(&quot;color&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Set &quot;color&quot; of the text stroke. If &quot;name&quot; is not given the currently
10456,7 → 10453,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="271"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="295"/>
<source>setTextShade(shade, [&quot;name&quot;])
 
Sets the shading of the text color of the object &quot;name&quot; to &quot;shade&quot;. If
10475,7 → 10472,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="284"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="308"/>
<source>linkTextFrames(&quot;fromname&quot;, &quot;toname&quot;)
 
Link two text frames. The frame named &quot;fromname&quot; is linked to the
10495,7 → 10492,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="301"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="325"/>
<source>unlinkTextFrames(&quot;name&quot;)
 
Remove the specified (named) object from the text frame flow/linkage. If the
10514,7 → 10511,7
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="314"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="338"/>
<source>traceText([&quot;name&quot;])
 
Convert the text frame &quot;name&quot; to outlines. If &quot;name&quot; is not given the
10728,7 → 10725,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="226"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="250"/>
<source>selectText(start, count, [&quot;name&quot;])
 
Selects &quot;count&quot; characters of text in the text frame &quot;name&quot; starting from the
10741,7 → 10738,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="328"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="352"/>
<source>textOverflows([&quot;name&quot;, nolinks]) -&gt; integer
 
Returns the actual number of overflowing characters in text frame &quot;name&quot;.
10753,7 → 10750,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="382"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="406"/>
<source>isPDFBookmark([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Returns true if the text frame &quot;name&quot; is a PDF bookmark.
11036,7 → 11033,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="135"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="146"/>
<source>insertText(&quot;text&quot;, pos, [&quot;name&quot;])
 
Inserts the text &quot;text&quot; at the position &quot;pos&quot; into the text frame &quot;name&quot;.
11231,7 → 11228,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="370"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="394"/>
<source>setPDFBookmark(&quot;toggle&quot;, [&quot;name&quot;])
 
Sets whether (toggle = 1) the text frame &quot;name&quot; is a bookmark nor not.
11332,7 → 11329,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="341"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="365"/>
<source>hyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Does hyphenation on text frame &quot;name&quot;.
11343,7 → 11340,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="355"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="379"/>
<source>dehyphenateText([&quot;name&quot;]) -&gt; bool
 
Does dehyphenation on text frame &quot;name&quot;.
11362,34 → 11359,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdcolor.h" line="21"/>
<source>getColorNames() -&gt; list
 
Returns a list containing the names of all defined colors in the document.
If no document is open, returns a list of the default document colors.
</source>
<translation type="unfinished">getColorNames() -&gt; list
 
Përgjigjet me një listë që përmban emrat e tërë ngjyrave të përcaktuara për dokumentin.
Nëse nuk është hapur ndonjë dokument, përgjigjet me një listë ngjyrash për dokumentin parazgjedhje.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddialog.h" line="22"/>
<source>newDocDialog() -&gt; bool
 
Displays the &quot;New Document&quot; dialog box. Creates a new document if the user
accepts the settings. Does not create a document if the user presses cancel.
Returns true if a new document was created.
</source>
<translation type="unfinished">newDocDialog() -&gt; bool
 
Shfaq kutinë e Dialogut &quot;Dokument i Ri&quot;. Krijon një dokument te ri nëse përdoruesi
pranon rregullimet. Nuk krijon dokument nëse përdoruesi shtyp Anulo.
Përgjigjet me &quot;true&quot; nëse dokumenti i ri u krijua.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.h" line="55"/>
<source>newDocument(size, margins, orientation, firstPageNumber,
unit, pagesType, firstPageOrder, numPages) -&gt; bool
11434,75 → 11403,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdgetprop.h" line="21"/>
<source>getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Returns the name of the fill color of the object &quot;name&quot;.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">getFillColor([&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Përgjigjet me emrin e ngjyrës së mbushjes për objektin &quot;emër&quot;.
Nëse nuk jepet &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmani.h" line="23"/>
<source>moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Moves the object &quot;name&quot; by dx and dy relative to its current position. The
distances are expressed in the current measurement unit of the document (see
UNIT constants). If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
If the object &quot;name&quot; belongs to a group, the whole group is moved.
</source>
<translation type="unfinished">moveObject(dx, dy [, &quot;name&quot;])
 
Zhvendos objektin &quot;emër&quot; me dx dhe dy në lidhje me pozicionin e vet të çastit.
Hapësirat shprehen në njësinë matëse të çastit të dokumentit (shihni
konstantet UNIT). Nëse nuk është dhënë &quot;emër&quot; përdoret objekti i përzgjedhur për çastin.
Nëse objekti &quot;emër&quot; i përket një grupi, zhvendoset tërë grupi.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdmisc.h" line="24"/>
<source>setRedraw(bool)
 
Disables page redraw when bool = False, otherwise redrawing is enabled.
This change will persist even after the script exits, so make sure to call
setRedraw(True) in a finally: clause at the top level of your script.
</source>
<translation type="unfinished">setRedraw(bool)
 
Çaktivizon rivizatimin e faqes kur bool = False, përndryshe rivizatimi është
veprues. Ky ndryshim do të mbesë edhe pasi programthi të përfundojë, ndaj
sigurohuni të thirret setRedraw(True) në një &quot;finally: clause&quot; te niveli sipëror
i programthit tuaj.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdobj.h" line="26"/>
<source>createRect(x, y, width, height, [&quot;name&quot;]) -&gt; string
 
Creates a new rectangle on the current page and returns its name. The
coordinates are given in the current measurement units of the document
(see UNIT constants). &quot;name&quot; should be a unique identifier for the object
because you need this name to reference that object in future. If &quot;name&quot;
is not given Scribus will create one for you.
 
May raise NameExistsError if you explicitly pass a name that&apos;s already used.
</source>
<translation type="unfinished">createRect(x, y, gjerësi, lartësi, [&quot;emër&quot;]) -&gt; string
 
Krijon një drejtkëndësh të ri në faqen e çastit dhe jep emrin e tij. Koordinatat
jepen në njësinë matëse të çastit për dokumentin (shihni konstantet UNIT).
&quot;emër&quot; do të duhej të ishte një identifikues unik për objektin sepse
keni nevojë që ky emër të lidhet në të ardhmen me këtë objekt. Nëse nuk
jepet &quot;emër&quot; Scribus-i do të krijojë një për ju.
 
Mund të shfaqet NameExistsError nëse jepni shprehimisht një emër tashmë në përdorim.
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdpage.h" line="26"/>
<source>newPage(where [,&quot;masterpage&quot;])
 
11517,21 → 11417,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdsetprop.h" line="22"/>
<source>setGradientFill(type, &quot;color1&quot;, shade1, &quot;color2&quot;, shade2, [&quot;name&quot;])
 
Sets the gradient fill of the object &quot;name&quot; to type. Color descriptions are
the same as for setFillColor() and setFillShade(). See the constants for
available types (FILL_&lt;type&gt;).
</source>
<translation type="unfinished">setGradientFill(tip, &quot;ngjyrë1&quot;, hije1, &quot;ngjyrë2&quot;, hije2, [&quot;emër&quot;])
 
Rregullon mbushjen e shkallëzuar të objektit &quot;emër&quot; sipas tipit. Përshkrimi i ngjyrave
është i njëjtë si për setFillColor() dhe setFillShade(). Shihni konstantet për tipe të
mundshëm (FILL_&lt;type&gt;).
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdstyle.h" line="43"/>
<source>createParagraphStyle(...)
 
11579,43 → 11464,35
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="23"/>
<source>getFontSize([&quot;name&quot;]) -&gt; float
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
<source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
 
Returns the font size in points for the text frame &quot;name&quot;. If this text
frame has some text selected the value assigned to the first character of
the selection is returned.
If &quot;name&quot; is not given the currently selected item is used.
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
 
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
</source>
<translation type="unfinished">getFontSize([&quot;emër&quot;]) -&gt; float
 
Përgjigjet me madhësinë e gërmave për kornizën e teksti me &quot;emër&quot;. Nëse kjo
kornizë teksti ka tekst të përzgjedhur sillet vlera e dhënë gërmës së parë te
përzgjedhja.
Nëse nuk tregohet &quot;emër&quot; përdoret ai i objektit të përzgjedhur për çastin.
</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/guiapp.h" line="21"/>
<source>messagebarText(&quot;string&quot;)
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="100"/>
<source>getTextDistances([&quot;name&quot;]) -&gt; tuple
 
Writes the &quot;string&quot; into the Scribus message bar (status line). The text
must be UTF8 encoded or &apos;unicode&apos; string(recommended).
Returns the text distances of the text frame &quot;name&quot; expressed in points. The
distances are returned as a tuple like (left, right, top, bottom). If &quot;name&quot;
is not given the currently selected item is used.
</source>
<translation type="unfinished">messagebarText(&quot;varg&quot;)
 
Shkruan &quot;vargun&quot; te shtyllë mesazhesh të Scribus-it (rresht gjendjeje). Teksti
duhet të jetë i koduar si UTF8 ose varg &apos;unicode&apos; (e këshillueshme).
</translation>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/svgimport.h" line="21"/>
<source>placeSVG(&quot;filename&quot;, x, y)
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.h" line="199"/>
<source>setTextDistances(left, right, top, bottom, [&quot;name&quot;])
 
Places the SVG &quot;filename&quot; onto the current page,
x and y specify the coordinate of the topleft corner of the SVG placed on the page
Sets the text distances of the text frame &quot;name&quot; to the values &quot;left&quot;
&quot;right&quot;, &quot;top&quot; and &quot;bottom&quot;. If &quot;name&quot; is not given the currently
selected item is used.
 
If loading was successful, the selection contains the imported SVG
May throw ValueError if any of the distances are out of bounds (must be positive).
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11623,22 → 11500,22
<context>
<name>AIPlug</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="125"/>
<source>Importing: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="126"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="128"/>
<source>Analyzing File:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="289"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2249"/>
<location filename="../../scribus/plugins/aiimplugin/importai.cpp" line="2251"/>
<source>Generating Items</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
11668,7 → 11545,7
<translation type="obsolete">Build-ID:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="187"/>
<source>&amp;About</source>
<translation>&amp;Rreth</translation>
</message>
11678,7 → 11555,7
<translation type="obsolete">Programim:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="163"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="304"/>
<source>Contributions from:</source>
<translation>Pjesëmarrje prej:</translation>
</message>
11693,7 → 11570,7
<translation type="obsolete">Dokumentim:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="200"/>
<source>A&amp;uthors</source>
<translation>&amp;Autorë</translation>
</message>
11808,7 → 11685,7
<translation type="obsolete">Baske:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="400"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="214"/>
<source>&amp;Translations</source>
<translation>&amp;Përkthime</translation>
</message>
11828,12 → 11705,12
<translation type="obsolete">Bug-e dhe kërkesa për gjëra të reja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="423"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="225"/>
<source>&amp;Online</source>
<translation>&amp;I lidhur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="462"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="264"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation>&amp;Mbyll</translation>
</message>
11849,27 → 11726,27
Librari suport që mungojnë tregohen me a *</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="53"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="97"/>
<source>About Scribus %1</source>
<translation>Reth Scribus-it %1</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="149"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="296"/>
<source>Development Team:</source>
<translation>Ekipi Zhvillues:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="306"/>
<source>Official Documentation:</source>
<translation>Dokumentacioni Zyrtar:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="203"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="310"/>
<source>Other Documentation:</source>
<translation>Dokumentacion Tjetër:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="326"/>
<source>Official Translations and Translators:</source>
<translation>Përkthime dhe Përkthyes Zyrtarë:</translation>
</message>
11909,27 → 11786,27
<translation type="obsolete">Suedeze:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="328"/>
<source>Previous Translation Contributors:</source>
<translation>Kontribues Përkthimesh të Dikurshëm:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="406"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="340"/>
<source>Homepage</source>
<translation>Faqja Hyrëse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="408"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="342"/>
<source>Online Reference</source>
<translation>Referencë Online</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="412"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="346"/>
<source>Bugs and Feature Requests</source>
<translation>Bug-e dhe Kërkesa për Anë të Reja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="416"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="350"/>
<source>Mailing List</source>
<translation>Listë Postimesh</translation>
</message>
11945,125 → 11822,140
Mungesë suporti librarish tregohet me një *</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="410"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="344"/>
<source>Wiki</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="124"/>
<source>%1 %2 %3</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="88"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="132"/>
<source>%3-%2-%1 %4 %5</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="182"/>
<source>Using Ghostscript version %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="184"/>
<source>No Ghostscript version available</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
<source>Build ID:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="183"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="298"/>
<source>Mac OS&amp;#174; X Aqua Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="302"/>
<source>Windows&amp;#174; Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="211"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="316"/>
<source>Tango Project Icons:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="426"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="228"/>
<source>&amp;Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="276"/>
<source>Check for updates to Scribus. No data from your machine will be transferred off it.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="187"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="300"/>
<source>OS/2&amp;#174;/eComStation&amp;#8482; Port:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="314"/>
<source>Splash Screen:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="471"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="272"/>
<source>This panel shows the version, build date and compiled in library support in Scribus.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="472"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="273"/>
<source>The C-C-T-F equates to C=littlecms C=CUPS T=TIFF support F=Fontconfig support.Last Letter is the renderer C=cairo or Q=Qt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="473"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="274"/>
<source>Missing library support is indicated by a *. This also indicates the version of Ghostscript which Scribus has detected.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="474"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="275"/>
<source>The Windows version does not use fontconfig or CUPS libraries.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
<source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;%1 %2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;%3&lt;br&gt;%4 %5&lt;br&gt;%6&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="185"/>
<source>Scribus Version</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="506"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="643"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="504"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="641"/>
<source>Abort Update Check</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="414"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="348"/>
<source>Developer Blog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="437"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="239"/>
<source>&amp;Licence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="446"/>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="248"/>
<source>Unable to open licence file. Please check your install directory or the Scribus website for licencing information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="308"/>
<source>Doc Translators:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="312"/>
<source>Webmasters:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/about.cpp" line="619"/>
<source>Unable to open %1 file. Please check your install directory or the Scribus website for %1 information.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AboutPlugins</name>
12139,107 → 12031,107
<context>
<name>ActionManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1233"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1242"/>
<source>&amp;New</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1234"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1243"/>
<source>&amp;Open...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Hap...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1235"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1244"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="unfinished">&amp;Mbyll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1236"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1245"/>
<source>&amp;Save</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ruaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1237"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1246"/>
<source>Save &amp;As...</source>
<translation type="unfinished">Ruaj &amp;Si...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1238"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1247"/>
<source>Re&amp;vert to Saved</source>
<translation type="unfinished">Ri&amp;kthehu tek i Ruajtur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1239"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1248"/>
<source>Collect for O&amp;utput...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1240"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1249"/>
<source>Get Text...</source>
<translation type="unfinished">Merr Tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1241"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1250"/>
<source>Append &amp;Text...</source>
<translation type="unfinished">Vini &amp;Tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1242"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1251"/>
<source>Get Image...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1245"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1254"/>
<source>Save &amp;Text...</source>
<translation type="unfinished">Ruaj &amp;Tekst...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1247"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1256"/>
<source>Save as P&amp;DF...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1248"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1257"/>
<source>Document &amp;Setup...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Rregullim Dokumenti...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1250"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1259"/>
<source>&amp;Print...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Shtyp...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1252"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1261"/>
<source>&amp;Quit</source>
<translation type="unfinished">&amp;Lër</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1254"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1263"/>
<source>&amp;Undo</source>
<translation type="unfinished">&amp;Zhbëj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1255"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1264"/>
<source>&amp;Redo</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ribëj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1256"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1265"/>
<source>&amp;Item Action Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1257"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1266"/>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1260"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1269"/>
<source>&amp;Copy</source>
<translation type="unfinished">&amp;Kopjo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1261"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1270"/>
<source>&amp;Paste</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ngjit</translation>
</message>
12249,27 → 12141,27
<translation type="obsolete">Pa&amp;stro Përmbajtje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1264"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1273"/>
<source>Select &amp;All</source>
<translation type="unfinished">Përzgjidhni &amp;Tërë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1266"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1275"/>
<source>&amp;Deselect All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1267"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1276"/>
<source>&amp;Search/Replace...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Kërko/Zëvendëso...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1268"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1277"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1270"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1279"/>
<source>C&amp;olors...</source>
<translation type="unfinished">Ngj&amp;yra...</translation>
</message>
12284,7 → 12176,7
<translation type="obsolete">Stile &amp;Vije...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1274"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1283"/>
<source>&amp;Master Pages...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12294,87 → 12186,82
<translation type="obsolete">&amp;Javascripts...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1249"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1258"/>
<source>P&amp;references...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1291"/>
<source>%1 pt</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1293"/>
<source>&amp;Other...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Tjetër...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1285"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
<source>&amp;Left</source>
<translation type="unfinished">&amp;Majtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1286"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1295"/>
<source>&amp;Center</source>
<translation type="unfinished">&amp;Qendër</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1287"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1296"/>
<source>&amp;Right</source>
<translation type="unfinished">&amp;Djathtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1288"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1297"/>
<source>&amp;Block</source>
<translation type="unfinished">&amp;Blloko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1289"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
<source>&amp;Forced</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1294"/>
<source>&amp;%1 %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1298"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
<source>&amp;Normal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1299"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
<source>&amp;Underline</source>
<translation type="unfinished">&amp;Nënvijë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1300"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1311"/>
<source>Underline &amp;Words</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1301"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1312"/>
<source>&amp;Strike Through</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1302"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
<source>&amp;All Caps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1303"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<source>Small &amp;Caps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1304"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<source>Su&amp;perscript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1305"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
<source>Su&amp;bscript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12384,172 → 12271,172
<translation type="obsolete">&amp;Jashtëvijëzo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1307"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
<source>S&amp;hadow</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1309"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<source>&amp;Image Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1310"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
<source>&amp;Tabulators...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Tabelëzuesa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1313"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
<source>D&amp;uplicate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1314"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1325"/>
<source>&amp;Multiple Duplicate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1315"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
<source>&amp;Delete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1316"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1328"/>
<source>&amp;Ungroup</source>
<translation type="unfinished">&amp;Çgrupo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1318"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1329"/>
<source>Is &amp;Locked</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1319"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1330"/>
<source>Si&amp;ze is Locked</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1323"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
<source>Lower to &amp;Bottom</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1324"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
<source>Raise to &amp;Top</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1325"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
<source>&amp;Lower</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ul</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1326"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
<source>&amp;Raise</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ngri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1327"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
<source>Send to S&amp;crapbook</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1329"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
<source>&amp;Attributes...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<source>I&amp;mage Visible</source>
<translation type="unfinished">Pa&amp;mje e Dukshme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1332"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
<source>&amp;Update Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<source>Adjust Frame to Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1334"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1335"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
<source>&amp;Low Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1336"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<source>&amp;Normal Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1337"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<source>&amp;Full Resolution</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1338"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<source>Is PDF &amp;Bookmark</source>
<translation type="unfinished">Është &amp;Faqerojtës PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<source>Is PDF A&amp;nnotation</source>
<translation type="unfinished">Është Sh&amp;ënim PDF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1340"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1352"/>
<source>Annotation P&amp;roperties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1353"/>
<source>Field P&amp;roperties</source>
<translation type="unfinished">&amp;Veti Fushe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1342"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
<source>&amp;Edit Shape...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1343"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<source>&amp;Attach Text to Path</source>
<translation type="unfinished">&amp;Bashkangjit Tekst tek Shteg</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1344"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<source>&amp;Detach Text from Path</source>
<translation type="unfinished">&amp;Shqit Tekst prej Shtegu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
<source>&amp;Combine Polygons</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ndërthur Shumëkëndësha</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1346"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1358"/>
<source>Split &amp;Polygons</source>
<translation type="unfinished">Ndaj &amp;Shumëkëndësha</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1347"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1359"/>
<source>&amp;Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished">Kurbë &amp;Bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1348"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12559,82 → 12446,82
<translation type="obsolete">&amp;Jashtëvija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1350"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<source>&amp;Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1351"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Kornizë &amp;Teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1355"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<source>&amp;Glyph...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1356"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<source>Sample Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1360"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<source>&amp;Insert...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Fut...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<source>Im&amp;port...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1362"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<source>&amp;Delete...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Fshij...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1363"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<source>&amp;Copy...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1364"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<source>&amp;Move...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Zhvendos...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1365"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<source>&amp;Apply Master Page...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1367"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<source>Manage &amp;Guides...</source>
<translation type="unfinished">Administro &amp;Udhëzuesa...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1368"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<source>Manage Page Properties...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1373"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<source>&amp;50%</source>
<translation type="unfinished">&amp;50%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1374"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
<source>&amp;75%</source>
<translation type="unfinished">&amp;75%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1375"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
<source>&amp;100%</source>
<translation type="unfinished">&amp;100%</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1376"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<source>&amp;200%</source>
<translation type="unfinished">&amp;200%</translation>
</message>
12644,112 → 12531,112
<translation type="obsolete">Fi&amp;gurëza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1379"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<source>Show &amp;Margins</source>
<translation type="unfinished">Shfaq &amp;Mënjana</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1381"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<source>Show &amp;Frames</source>
<translation type="unfinished">Shfaq &amp;Korniza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1395"/>
<source>Show &amp;Images</source>
<translation type="unfinished">Shfaq &amp;Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1396"/>
<source>Show &amp;Grid</source>
<translation type="unfinished">Shfaq &amp;Rrjetë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1385"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1397"/>
<source>Show G&amp;uides</source>
<translation type="unfinished">Shfaq &amp;Udhëzuesa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1387"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<source>Show &amp;Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished">Pamjet në korniza pamjesh ripërmasohen sa madhësia e kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1388"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
<source>Show &amp;Text Chain</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
<source>Show Control Characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<source>Sn&amp;ap to Grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1393"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<source>Sna&amp;p to Guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1410"/>
<source>&amp;Properties</source>
<translation type="unfinished">&amp;Veti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1400"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<source>&amp;Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">&amp;E papastër</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1401"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
<source>&amp;Layers</source>
<translation type="unfinished">&amp;Shtresa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
<source>&amp;Arrange Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<source>&amp;Bookmarks</source>
<translation type="unfinished">&amp;Faqerojtësa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1404"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<source>&amp;Measurements</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1405"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<source>Action &amp;History</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<source>Preflight &amp;Verifier</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1407"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<source>&amp;Align and Distribute</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1408"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<source>&amp;Tools</source>
<translation type="unfinished">&amp;Mjete</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1409"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<source>P&amp;DF Tools</source>
<translation type="unfinished">Mjete P&amp;DF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1412"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<source>Select Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12759,52 → 12646,52
<translation type="obsolete">&amp;Formë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1413"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<source>Rotate Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1414"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<source>Zoom in or out</source>
<translation type="unfinished">Zmadho ose zvogëlo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1415"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<source>Zoom in</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1416"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<source>Zoom out</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1417"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<source>Edit Contents of Frame</source>
<translation type="unfinished">Përpunoni Përmbajtje Kornize</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1418"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<source>Edit Text...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1419"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<source>Link Text Frames</source>
<translation type="unfinished">Lidh Korniza Tekstesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1420"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<source>Unlink Text Frames</source>
<translation type="unfinished">Zgidh Korniza Tekstesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1421"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1433"/>
<source>&amp;Eye Dropper</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1422"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<source>Copy Item Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
12829,218 → 12716,218
<translation type="obsolete">&amp;Administro Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1445"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<source>&amp;Hyphenate Text</source>
<translation type="unfinished">&amp;Vijëzo Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<source>Dehyphenate Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<source>&amp;Generate Table Of Contents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1454"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<source>&amp;About Scribus</source>
<translation type="unfinished">&amp;Rreth Scribus-it</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<source>About &amp;Qt</source>
<translation type="unfinished">Rreth &amp;Qt-s</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1457"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1469"/>
<source>Toolti&amp;ps</source>
<translation type="unfinished">Ndih&amp;mëza</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1458"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1470"/>
<source>Scribus &amp;Manual...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Doracak për Scribus...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1476"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<source>Smart &amp;Hyphen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1477"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<source>Non Breaking Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<source>Non Breaking &amp;Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<source>Page &amp;Number</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1481"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<source>New Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1482"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<source>Frame Break</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1483"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<source>Column Break</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1486"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<source>Copyright</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1487"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<source>Registered Trademark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1488"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<source>Trademark</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1490"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<source>Bullet</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<source>Em Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1493"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<source>En Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1494"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<source>Figure Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1495"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<source>Quotation Dash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1466"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1478"/>
<source>Toggle Palettes</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1479"/>
<source>Toggle Guides</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1251"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1260"/>
<source>Print Previe&amp;w</source>
<translation type="unfinished">Para&amp;parje Shtypjeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1275"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1284"/>
<source>&amp;JavaScripts...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<source>Convert to Master Page...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<source>&amp;Cascade</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ujvarë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<source>&amp;Tile</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1330"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1341"/>
<source>More Info...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1320"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1331"/>
<source>&amp;Printing Enabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1321"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1332"/>
<source>&amp;Flip Horizontally</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1322"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1333"/>
<source>&amp;Flip Vertically</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1402"/>
<source>Show Rulers</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1399"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1411"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>Document Outline Palette</comment>
<translation type="unfinished">&amp;Jashtëvijëzo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1489"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<source>Solidus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1491"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<source>Middle Dot</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1528"/>
<source>En Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1529"/>
<source>Em Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1530"/>
<source>Thin Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1531"/>
<source>Thick Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1532"/>
<source>Mid Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<source>Hair Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
13050,402 → 12937,415
<translation type="obsolete">Fut Numër Faqeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1533"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1545"/>
<source>ff</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1534"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1546"/>
<source>fi</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1535"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1547"/>
<source>fl</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1536"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1548"/>
<source>ffi</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1537"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1549"/>
<source>ffl</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1538"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1550"/>
<source>ft</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1539"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1551"/>
<source>st</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1273"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1282"/>
<source>S&amp;tyles...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1306"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1317"/>
<source>&amp;Outline</source>
<comment>type effect</comment>
<translation type="unfinished">&amp;Jashtëvijëzo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1349"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1361"/>
<source>&amp;Outlines</source>
<comment>Convert to oulines</comment>
<translation type="unfinished">&amp;Jashtëvija</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1262"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1271"/>
<source>Paste (&amp;Absolute)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1263"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1272"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1434"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1446"/>
<source>Insert PDF Push Button</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1435"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1447"/>
<source>Insert PDF Text Field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1448"/>
<source>Insert PDF Check Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1449"/>
<source>Insert PDF Combo Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1450"/>
<source>Insert PDF List Box</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1451"/>
<source>Insert Text Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1452"/>
<source>Insert Link Annotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1246"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1255"/>
<source>Save as &amp;EPS...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1386"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1398"/>
<source>Show Text Frame Columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1354"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1366"/>
<source>&amp;Frame...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1378"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1390"/>
<source>Preview Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1382"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<source>Show Layer Indicators</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1272"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1281"/>
<source>Patterns...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1328"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1339"/>
<source>Send to Patterns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1357"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1369"/>
<source>Sticky Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1371"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1383"/>
<source>&amp;Fit to Height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1372"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1384"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1380"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1392"/>
<source>Show Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1484"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1496"/>
<source>&amp;Zero Width Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1485"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<source>Zero Width NB Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1497"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<source>Apostrophe</source>
<comment>Unicode 0x0027</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1498"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<source>Straight Double</source>
<comment>Unicode 0x0022</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1499"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<source>Single Left</source>
<comment>Unicode 0x2018</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1500"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<source>Single Right</source>
<comment>Unicode 0x2019</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1501"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<source>Double Left</source>
<comment>Unicode 0x201C</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1502"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<source>Double Right</source>
<comment>Unicode 0x201D</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1503"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1515"/>
<source>Single Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201B</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1504"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1516"/>
<source>Double Reversed</source>
<comment>Unicode 0x201F</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1505"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1517"/>
<source>Single Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x2039</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1506"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1518"/>
<source>Single Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x203A</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1507"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1519"/>
<source>Double Left Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00AB</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1508"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1520"/>
<source>Double Right Guillemet</source>
<comment>Unicode 0x00BB</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1509"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1521"/>
<source>Low Single Comma</source>
<comment>Unicode 0x201A</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1510"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1522"/>
<source>Low Double Comma</source>
<comment>Unicode 0x201E</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1511"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1523"/>
<source>CJK Single Left</source>
<comment>Unicode 0x300C</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1512"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1524"/>
<source>CJK Single Right</source>
<comment>Unicode 0x300D</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1513"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1525"/>
<source>CJK Double Left</source>
<comment>Unicode 0x300E</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1514"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1526"/>
<source>CJK Double Right</source>
<comment>Unicode 0x300F</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1377"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1389"/>
<source>&amp;400%</source>
<translation type="unfinished">&amp;100% {400%?}</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1424"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1436"/>
<source>Insert &amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1425"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1437"/>
<source>Insert &amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1427"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1439"/>
<source>Insert T&amp;able</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1428"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1440"/>
<source>Insert &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1429"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1441"/>
<source>Insert &amp;Polygon</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1430"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1442"/>
<source>Insert &amp;Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1431"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1443"/>
<source>Insert &amp;Bezier Curve</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1432"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<source>Insert &amp;Freehand Line</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1459"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1471"/>
<source>Scribus Homepage</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1460"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1472"/>
<source>Scribus Online Documentation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1461"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1473"/>
<source>Scribus Wiki</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1462"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1474"/>
<source>Getting Started with Scribus</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1394"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1406"/>
<source>Show Context Menu</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1444"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1456"/>
<source>&amp;Manage Images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1455"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1467"/>
<source>&amp;About Plugins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1468"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<source>Insert Unicode Character Begin Sequence</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1243"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1252"/>
<source>Get Vector File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1265"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1274"/>
<source>Advanced Select All...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1269"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1278"/>
<source>Edit Source...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1271"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1280"/>
<source>Replace Colors...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1391"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1403"/>
<source>Rulers Relative to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1426"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1438"/>
<source>Insert &amp;Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1463"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1475"/>
<source>Check for Updates</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1480"/>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1492"/>
<source>Number of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/actionmanager.cpp" line="1345"/>
<source>Adjust Image to Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AdjustCmsDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/adjustcmsdialog.cpp" line="16"/>
<source>CMS Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AdvOptions</name>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
13839,12 → 13739,12
<translation type="obsolete">Kujdes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="442"/>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="443"/>
<source>Y: %1%2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="450"/>
<location filename="../../scribus/aligndistribute.cpp" line="451"/>
<source>X: %1%2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
14980,56 → 14880,90
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="49"/>
<source>Mis-spelling:</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="118"/>
<source>Replacement:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="99"/>
<source>Replacement:</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="278"/>
<source>&amp;Add Word</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="140"/>
<source>Active dictionary: </source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="306"/>
<source>&amp;Change</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="183"/>
<source>Personal
Dictionary</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="45"/>
<source>Not in Dictionary:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="212"/>
<source>&amp;Add Word</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="70"/>
<source>Word that was not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="241"/>
<source>&amp;Change</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="125"/>
<source>Replacement text for the current word that was not found in the dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="266"/>
<source>C&amp;hange All</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="181"/>
<source>Active Dictionary: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="291"/>
<source>&amp;Skip</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="194"/>
<source>The currently active dictionary. Scribus uses aspell for dictionary support.&lt;br /&gt;If you require updated or more dictionaries, you should install them via your system&apos;s installation system or package manager.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="310"/>
<source>S&amp;kip All</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="225"/>
<source>Ignore the current text not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="351"/>
<source>&amp;Exit</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="228"/>
<source>&amp;Ignore</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="247"/>
<source>Ignore all occurrences of the current text not found in the active dictionary</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="250"/>
<source>I&amp;gnore All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="275"/>
<source>Add the current word to the your personal spelling dictionary for future use</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="303"/>
<source>Change the current word that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="331"/>
<source>Change all occurrences of the current word in the text that was not found to that shown in the replacement entry field</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="334"/>
<source>Change A&amp;ll</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginbase.ui" line="372"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Mbyll</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AspellPluginImpl</name>
15059,35 → 14993,30
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="217"/>
<source>Spell-Checker</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="316"/>
<source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="217"/>
<source>Spell-checking completed.</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="317"/>
<source> by adding it to the session list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="228"/>
<source>Spell-checking done.</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="339"/>
<source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="335"/>
<source>AspellPluginImpl::on_fskipAllBtn_clicked(): Unable to skip all instances of &quot;</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="197"/>
<source>Spelling check complete</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="336"/>
<source> by adding it to the session list.</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="198"/>
<source>Spell Checker</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/spellcheck/aspellpluginimpl.cpp" line="358"/>
<source>AspellPluginImpl::on_faddWordBtn_clicked(): Unable to add word to personal list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>AutoformButtonGroup</name>
15120,12 → 15049,12
<context>
<name>Barcode</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="40"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="39"/>
<source>Scribus frontend for Pure Postscript Barcode Writer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="23"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="22"/>
<source>&amp;Barcode...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
15736,12 → 15665,12
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="31"/>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation>&amp;Aktivizo Administrim Ngjyrash</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Aktivizo Administrim Ngjyrash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="34"/>
<source>System Profiles</source>
<translation>Profile Sistemi</translation>
<translation type="obsolete">Profile Sistemi</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
15756,35 → 15685,30
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="75"/>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation>&amp;Monitor:</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Monitor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="83"/>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation>Sht&amp;ypës:</translation>
<translation type="obsolete">Sht&amp;ypës:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="89"/>
<source>Rendering Intents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="69"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Perceptual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="69"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Kolorimetrik Relativ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Ngopje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="206"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="70"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Kolorimetrik Absolut</translation>
</message>
15801,17 → 15725,12
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="113"/>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation>Sim&amp;ulo Shtypës në Ekran</translation>
<translation type="obsolete">Sim&amp;ulo Shtypës në Ekran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="130"/>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="134"/>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation>Përdor Kompensim &amp;Blackpoint</translation>
<translation type="obsolete">Përdor Kompensim &amp;Blackpoint</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
15837,7 → 15756,7
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="143"/>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation>Profil ngjyrash i prodhuar nga ju apo marrë prej prodhuesit.(new line)
<translation type="obsolete">Profil ngjyrash i prodhuar nga ju apo marrë prej prodhuesit.(new line)
Ky profil do të duhej të ishte i veçantë për monitorin tuaj dhe jo një profil i përgjithshëm (bie fjala sRGB).</translation>
</message>
<message>
15844,7 → 15763,7
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="144"/>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation>Profil ngjyrash për modelin tuaj të shtypësit nga prodhuesi.(new line)
<translation type="obsolete">Profil ngjyrash për modelin tuaj të shtypësit nga prodhuesi.(new line)
Ky profil do të duhej të ishte i veçantë për shtypësin tuaj dhe jo një profil i përgjithshëm (bie fjala sRGB).</translation>
</message>
<message>
15851,7 → 15770,7
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="147"/>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation>Aktivizo &apos;soft proofing&apos; rreth se si do të shtypeshin ngjyrat e dokumentit,(new line)
<translation type="obsolete">Aktivizo &apos;soft proofing&apos; rreth se si do të shtypeshin ngjyrat e dokumentit,(new line)
bazuar në profilin e zgjedhur për shtypësin.</translation>
</message>
<message>
15858,7 → 15777,7
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="149"/>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation>Metodë shfaqjeje në ekran ngjyrash të cilat mund të mos shtypen si duhet.(new line)
<translation type="obsolete">Metodë shfaqjeje në ekran ngjyrash të cilat mund të mos shtypen si duhet.(new line)
Kjo lyp profile shumë të saktë dhe shërben vetëm si sinjalizim.</translation>
</message>
<message>
15865,122 → 15784,206
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="150"/>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation>Kompensim Pikash të Zeza është një metodë për përmirësimin e kontrastit në foto.(new line)
<translation type="obsolete">Kompensim Pikash të Zeza është një metodë për përmirësimin e kontrastit në foto.(new line)
Këshillohet ta aktivizoni këtë nëse keni foto në dokumentin tuaj.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="139"/>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="98"/>
<source>Images:</source>
<translation type="obsolete">Pamje:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CMSPrefsBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="19"/>
<source>Form</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="40"/>
<source>&amp;Activate Color Management</source>
<translation type="unfinished">&amp;Aktivizo Administrim Ngjyrash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="50"/>
<source>System Profiles</source>
<translation type="unfinished">Profile Sistemi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="74"/>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="90"/>
<source>Default color profile for imported RGB images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="59"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="97"/>
<source>&amp;CMYK Images:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="113"/>
<source>Default color profile for imported CMYK images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="120"/>
<source>&amp;RGB Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="67"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="136"/>
<source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="143"/>
<source>&amp;CMYK Solid Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="106"/>
<source>Sol&amp;id Colors:</source>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="159"/>
<source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="121"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="166"/>
<source>&amp;Monitor:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Monitor:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="182"/>
<source>Color profile that you have generated or received from the manufacturer.
This profile should be specific to your monitor and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="141"/>
<source>Default color profile for solid RGB colors on the page</source>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="190"/>
<source>P&amp;rinter:</source>
<translation type="unfinished">Sht&amp;ypës:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="206"/>
<source>Color profile for your printer model from the manufacturer.
This profile should be specific to your printer and not a generic profile (i.e. sRGB).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="142"/>
<source>Default color profile for solid CMYK colors on the page</source>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="220"/>
<source>Rendering Intents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="145"/>
<source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="244"/>
<source>Images:</source>
<translation type="unfinished">Pamje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="260"/>
<source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="146"/>
<source>Default rendering intent for images. Unless you know why to change it,
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="268"/>
<source>Sol&amp;id Colors:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="284"/>
<source>Default rendering intent for solid colors. Unless you know why to change it,
Relative Colorimetric or Perceptual should be chosen.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="148"/>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="298"/>
<source>Enable &apos;soft proofing&apos; of how your document colors will print,
based on the chosen printer profile.</source>
<translation type="unfinished">Aktivizo &apos;soft proofing&apos; rreth se si do të shtypeshin ngjyrat e dokumentit,(new line)
bazuar në profilin e zgjedhur për shtypësin.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="302"/>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
<translation type="unfinished">Sim&amp;ulo Shtypës në Ekran</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="329"/>
<source>Simulate a full color managed environment :
all colors, rgb or cmyk, are converted to printer color space.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="43"/>
<source>&amp;RGB Images:</source>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="333"/>
<source>Convert all colors to printer space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="51"/>
<source>&amp;CMYK Images:</source>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="340"/>
<source>Method of showing colors on the screen which may not print properly.
This requires very accurate profiles and serves only as a warning.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefs.cpp" line="98"/>
<source>Images:</source>
<translation type="unfinished">Pamje:</translation>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="344"/>
<source>Mark Colors out of &amp;Gamut</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="357"/>
<source>Black Point Compensation is a method of improving contrast in photos.
It is recommended that you enable this if you have photos in your document.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmsprefsbase.ui" line="361"/>
<source>Use &amp;Blackpoint Compensation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CMYKChoose</name>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="91"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="92"/>
<source>Edit Color</source>
<translation>Përpunoni Ngjyrë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="101"/>
<source>&amp;Name:</source>
<translation>&amp;Emër:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="111"/>
<source>Color &amp;Model</source>
<translation>&amp;Model Ngjyre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="909"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="910"/>
<source>CMYK</source>
<translation>CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="914"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="915"/>
<source>RGB</source>
<translation>RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="767"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="768"/>
<source>Web Safe RGB</source>
<translation>RGB E përshtatshme për Web</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="141"/>
<source>New</source>
<translation>E re</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="157"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="158"/>
<source>Old</source>
<translation>E vjetër</translation>
</message>
15997,55 → 16000,55
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="195"/>
<source>HSV-Colormap</source>
<translation>Tabelë HSV ngjyrash</translation>
<translation type="obsolete">Tabelë HSV ngjyrash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="708"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="709"/>
<source>C:</source>
<translation>C:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="707"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="708"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="709"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="710"/>
<source>M:</source>
<translation>M:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="710"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="711"/>
<source>Y:</source>
<translation>Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="344"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="345"/>
<source>K:</source>
<translation>K:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="441"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="442"/>
<source>Dynamic Color Bars</source>
<translation>Shtylla Dinamike Ngjyrash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="439"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="440"/>
<source>Static Color Bars</source>
<translation>Shtylla Statike Ngjyrash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="752"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="753"/>
<source>R:</source>
<translation>R:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="753"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="754"/>
<source>G:</source>
<translation>G:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="754"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="755"/>
<source>B:</source>
<translation>B:</translation>
</message>
16077,38 → 16080,43
Është emër i ruajtur për ngjyrë të tejdukshme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="125"/>
<source>Is Spot Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="989"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="1006"/>
<source>You cannot create a color named &quot;%1&quot;.
It is a reserved name for transparent color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="998"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="1015"/>
<source>The name of the color already exists,
please choose another one.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="387"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="388"/>
<source>Choosing this will make this color a spot color, thus creating another spot when creating plates or separations. This is used most often when a logo or other color needs exact representation or cannot be replicated with CMYK inks. Metallic and fluorescent inks are good examples which cannot be easily replicated with CMYK inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="788"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="789"/>
<source>If color management is enabled, a triangle warning indicator is a warning that the color maybe outside of the color gamut of the current printer profile selected. What this means is the color may not print exactly as indicated on screen. More hints about gamut warnings are in the online help under Color Management.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="982"/>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="999"/>
<source>You cannot create a color without a name
Please give it a name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cmykfw.cpp" line="196"/>
<source>HSV Color Map</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CStyleP</name>
16442,22 → 16450,22
<translation type="obsolete">Përzgjidhni Gërma:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="112"/>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="100"/>
<source>Font:</source>
<translation type="unfinished">Gërma:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="135"/>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="123"/>
<source>Character Class:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="214"/>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="203"/>
<source>&amp;Insert</source>
<translation type="unfinished">&amp;Fut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="224"/>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="213"/>
<source>C&amp;lear</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16467,12 → 16475,12
<translation type="obsolete">&amp;Mbyll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="211"/>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="200"/>
<source>Insert the characters at the cursor in the text</source>
<translation type="unfinished">Fut gërma në tekst atje ku gjendet kursori</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="221"/>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="210"/>
<source>Delete the current selection(s).</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16622,11 → 16630,6
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="164"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button. The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="38"/>
<source>Scribus Char Palette (*.ucp);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
16647,7 → 16650,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="644"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="648"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Gabim</translation>
</message>
16657,12 → 16660,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="625"/>
<source>Choose a filename to save under</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="645"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="649"/>
<source>Cannot write file %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16677,12 → 16675,12
<translation type="obsolete">&amp;Kërko</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="653"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="657"/>
<source>Empty the Palette?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="654"/>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="658"/>
<source>You will remove all characters from this palette. Are you sure?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
16691,6 → 16689,17
<source>Hide/Show Enhanced Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.cpp" line="625"/>
<source>Save Quick Character Palette</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/charselect.ui" line="152"/>
<source>You can see a thumbnail if you press and hold down the right mouse button.
The Insert key inserts a Glyph into the Selection below and the Delete key removes the last inserted one</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>CharStyleComboBox</name>
17052,7 → 17061,7
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="321"/>
<source>Import</source>
<translation type="unfinished">Importo</translation>
<translation type="obsolete">Importo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="330"/>
17073,6 → 17082,11
<source>All Supported Formats (%1);;Documents (%2);;Other Files (%3);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/colorm.cpp" line="321"/>
<source>Import Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ColorWheel</name>
17738,17 → 17752,17
<context>
<name>ContextMenu</name>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="198"/>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="202"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="408"/>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="413"/>
<source>Paste File...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="441"/>
<location filename="../../scribus/contextmenu.cpp" line="446"/>
<source>Delete Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
17782,57 → 17796,57
<context>
<name>Cpalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="997"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="999"/>
<source>Shade:</source>
<translation>Hije:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="981"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="983"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="998"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1000"/>
<source>Opacity:</source>
<translation>Patejdukshmëri:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1016"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1018"/>
<source>Normal</source>
<translation>Normale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1004"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1006"/>
<source>Horizontal Gradient</source>
<translation>Shkallëzim Horizontal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1005"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1007"/>
<source>Vertical Gradient</source>
<translation>Shkallëzim Vertikal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1006"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1008"/>
<source>Diagonal Gradient</source>
<translation>Shkallëzim Diagonal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1007"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1009"/>
<source>Cross Diagonal Gradient</source>
<translation>Shkallëzim Ndër Diagonal</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1008"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1010"/>
<source>Radial Gradient</source>
<translation>Shkallëzim Radial</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1009"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1011"/>
<source>Free linear Gradient</source>
<translation>Shkallëzim linear i lirë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1010"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1012"/>
<source>Free radial Gradient</source>
<translation>Shkallëzim rrezor i lirë</translation>
</message>
17847,7 → 17861,7
<translation type="obsolete">Y1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="980"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="982"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
</message>
17862,27 → 17876,27
<translation type="obsolete">Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1034"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1036"/>
<source>Edit Line Color Properties</source>
<translation>Përpunoni Veti Ngjyre Vije</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1035"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1037"/>
<source>Edit Fill Color Properties</source>
<translation>Përpunoni Veti Ngjyre Mbushëse</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1036"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1038"/>
<source>Saturation of color</source>
<translation>Ngopje ngjyre</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1037"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1039"/>
<source>Normal or gradient fill method</source>
<translation>Metodë mbushjeje normale ose me shkallëzim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1038"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1040"/>
<source>Set the transparency for the color selected</source>
<translation>Rregulloni tejdukshmërinë për ngjyrën e përzgjedhur</translation>
</message>
17912,152 → 17926,152
<translation type="obsolete">p</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="999"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1001"/>
<source>Move Vector</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1039"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1041"/>
<source>Move the start of the gradient vector with the left mouse button pressed and move the end of the gradient vector with the right mouse button pressed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1013"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1015"/>
<source>Transparency Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1014"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1016"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1017"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1019"/>
<source>Darken</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1018"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1020"/>
<source>Lighten</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1019"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1021"/>
<source>Multiply</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1020"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1022"/>
<source>Screen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1021"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1023"/>
<source>Overlay</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1022"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1024"/>
<source>Hard Light</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1023"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1025"/>
<source>Soft Light</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1024"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1026"/>
<source>Difference</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1026"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1028"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1027"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1029"/>
<source>Color Burn</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1028"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1030"/>
<source>Hue</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1029"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1031"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished">Ngopje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1030"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1032"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Ngjyrë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1031"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1033"/>
<source>Luminosity</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="984"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="986"/>
<source>Offsets</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="985"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="987"/>
<source>X:</source>
<translation type="unfinished">X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="987"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="989"/>
<source>Y:</source>
<translation type="unfinished">Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="989"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="991"/>
<source>Scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="994"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="996"/>
<source>Rotation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="995"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="997"/>
<source>Angle</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1011"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1013"/>
<source>Pattern</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1025"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1027"/>
<source>Exclusion</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="990"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="992"/>
<source>X-Scale:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="992"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="994"/>
<source>Y-Scale:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1032"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1034"/>
<source>Display only used Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1040"/>
<location filename="../../scribus/cpalette.cpp" line="1042"/>
<source>Display all colors from the document color list, or only the already used colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
20010,7 → 20024,7
<context>
<name>ExportForm</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="71"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="73"/>
<source>Choose a Export Directory</source>
<translation>Zgjidhni Drejtori Eksportimi</translation>
</message>
20095,12 → 20109,12
<translation type="obsolete">C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="108"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="110"/>
<source>Export a range of pages</source>
<translation>Eksporto një interval faqesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="111"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
20109,17 → 20123,17
një interval faqesh ose një numër faqeje të vetme.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="110"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="112"/>
<source>Export all pages</source>
<translation>Eksportoni tërë faqet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="113"/>
<source>Export only the current page</source>
<translation>Eksporto vetëm faqen e çastit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="114"/>
<source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
<translation>Qartësi e Pamjeve(new line)
20128,15 → 20142,15
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="114"/>
<source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
<translation>Cilësia e pamjeve tuaja - 100% është më e mira, 1% cilësia më e ulët</translation>
<translation type="obsolete">Cilësia e pamjeve tuaja - 100% është më e mira, 1% cilësia më e ulët</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="118"/>
<source>Available export formats</source>
<translation>Formate të mundshëm eksporti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="116"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="119"/>
<source>The output directory - the place to store your images.
Name of the export file will be &apos;documentname-pagenumber.filetype&apos;</source>
<translation>Drejtoria e përfundimeve - vendi ku të ruhen pamjet tuaja.(new line)
20143,7 → 20157,7
Emri i kartelës eksport do të jetë &apos;emërdokumenti-numërfaqeje.tipkartele &apos;</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="120"/>
<source>Change the output directory</source>
<translation>Ndrysho drejtori përfundimesh</translation>
</message>
20153,7 → 20167,7
<translation>&amp;Madhësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="115"/>
<source>Size of the images. 100% for no changes, 200% for two times larger etc.</source>
<translation>Madhësi e pamjeve. 100% për të mos patur ndryshime, 200% për dy herë më të madhe etj.</translation>
</message>
20167,6 → 20181,16
<source>TextLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="116"/>
<source>The compression ratio of your images - 100% is no compression, 0% highest compression. If in doubt, use &apos;Automatic&apos;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/pixmapexport/dialog.cpp" line="117"/>
<source>Automatic</source>
<translation type="unfinished">Automatike</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ExtImageProps</name>
20819,7 → 20843,7
<translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="186"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="170"/>
<source>Alt+C</source>
<translation type="unfinished">Alt+C</translation>
</message>
20871,7 → 20895,7
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
<source>&amp;Search</source>
<translation type="unfinished">&amp;Kërko</translation>
<translation type="obsolete">&amp;Kërko</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
20892,18 → 20916,13
<translation type="obsolete">Vër gërma të përzgjedhura te Stil, menu Gërmash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="111"/>
<source>Leave preview</source>
<comment>font preview</comment>
<translation type="unfinished">Lër paraparje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="114"/>
<source>Start searching</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="113"/>
<source>Size of the selected font</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
20941,35 → 20960,35
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="38"/>
<source>Alt+S</source>
<translation type="unfinished">Alt+S</translation>
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="90"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="80"/>
<source>&amp;Font Size:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Madhësi Gërmash:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="113"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="103"/>
<source>Text</source>
<translation type="unfinished">Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="123"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="113"/>
<source>Sample text to display</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="130"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="123"/>
<source>Se&amp;t</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="126"/>
<source>Alt+T</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="140"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="133"/>
<source>Reset the text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
20979,25 → 20998,30
<translation type="obsolete">Alt+A</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="183"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="167"/>
<source>&amp;Close</source>
<translation type="unfinished">&amp;Mbyll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="113"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.cpp" line="112"/>
<source>Typing the text here provides quick searching in the font names. Searching is case insensitive. The given text is taken as substring.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="45"/>
<source>Show Extended Font Informations</source>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="136"/>
<source>&amp;Default</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="143"/>
<source>&amp;Default</source>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="35"/>
<source>Show Extended Font Information</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fontpreview/fontpreview.ui" line="120"/>
<source>Set the preview text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>FontPreviewBase</name>
22349,37 → 22373,27
<context>
<name>InsertAFrame</name>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="205"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="237"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Hap</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="115"/>
<source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable format from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the simple Story Editor.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="119"/>
<source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="13"/>
<source>Insert A Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="29"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="37"/>
<source>T&amp;ype</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="61"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="75"/>
<source>&amp;Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Kornizë &amp;Teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="68"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="85"/>
<source>&amp;Image Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
22399,102 → 22413,102
<translation type="obsolete">Shumëkëndësh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="97"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="122"/>
<source>&amp;Location</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="109"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="137"/>
<source>Page Placement</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="121"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="152"/>
<source>Current Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="128"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="162"/>
<source>All Pages</source>
<translation type="unfinished">Tërë Faqet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="606"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="773"/>
<source>...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="178"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="225"/>
<source>Position of Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="190"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="240"/>
<source>Top Left of Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="197"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="250"/>
<source>Top Left of Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="204"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="260"/>
<source>Top Left of Bleed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="257"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="316"/>
<source>X:</source>
<translation type="unfinished">X:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="250"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="309"/>
<source>Y:</source>
<translation type="unfinished">Y:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="304"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="379"/>
<source>&amp;Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="328"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="409"/>
<source>Same as the Page Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="335"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="419"/>
<source>Same as the Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="342"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="429"/>
<source>Same as the Bleed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="349"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="439"/>
<source>Same as the Imported Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="395"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="488"/>
<source>Height:</source>
<translation type="unfinished">Lartësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="402"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="495"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Gjerësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="449"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="558"/>
<source>&amp;Options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="596"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="759"/>
<source>Source Image:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
22504,27 → 22518,22
<translation type="obsolete">Alt+S</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="638"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="813"/>
<source>There are no options for this type of frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="507"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="625"/>
<source>Columns:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="497"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="611"/>
<source>Gap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="531"/>
<source>Link Created Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="546"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="697"/>
<source>Source Document:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
22539,20 → 22548,180
<translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="135"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="172"/>
<source>Range of Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="211"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="270"/>
<source>Custom Position</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="356"/>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="449"/>
<source>Custom Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="133"/>
<source>&lt;b&gt;Insert a text frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;A text frame allows you to enter any text in a defined position with the formatting you choose. You may select a text file on the Options tab if you want to immediately import a document into the frame. Scribus supports a wide variety of importable formats from plain text to OpenOffice.org.&lt;br/&gt;Your text may be edited and formatted on the page directly or in the Story Editor.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.cpp" line="137"/>
<source>&lt;b&gt;Insert an image frame&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;An image frame allows you to place an image onto your page. Various image effects may be applied or combined including transparencies, brightness, and posterisation that allow retouching or the creation of interesting visual results. Image scaling and shaping is performed with the Properties Palette.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="72"/>
<source>Insert one or more text frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="82"/>
<source>Insert one or more image frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="134"/>
<source>Place the new frames on the current page, on all pages or on a selected range</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="149"/>
<source>Insert the frame on the current page only</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="159"/>
<source>Insert one frame for each existing page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="169"/>
<source>Insert frames on a range of pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="187"/>
<source>Range of pages to insert frames on</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="222"/>
<source>Position the new frame in relation to the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="237"/>
<source>Insert the frame at the top left of the page margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="247"/>
<source>Insert the frame at the top left of the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="257"/>
<source>Insert the frame at the top left of the page bleed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="267"/>
<source>Insert the frame at a custom position on the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="323"/>
<source>Top position of the inserted frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="330"/>
<source>Left position of the inserted frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="406"/>
<source>Insert the new frame with the same dimensions as the page margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="416"/>
<source>Insert the new frame with the same dimensions as the page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="426"/>
<source>Insert the new frame with the same dimensions as the bleed area outside the boundary of the page itself</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="436"/>
<source>Insert the new frame with the same dimensions as the image that will be imported</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="446"/>
<source>Insert the new frame with a custom size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="502"/>
<source>Width of the inserted frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="509"/>
<source>Height of the inserted frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="601"/>
<source>Number of columns for the inserted text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="618"/>
<source>Distance between the columns in the text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="649"/>
<source>Link the inserted text frames together to form a chain of frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="652"/>
<source>Link Inserted Frames</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="661"/>
<source>Link the first inserted frame to a preexisting text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="664"/>
<source>Link to Existing Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="680"/>
<source>Name of existing text frame to link to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="704"/>
<source>Source document to load into the text frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/insertaframe.ui" line="766"/>
<source>Source image to load into the inserted image frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>InsertAFrameBase</name>
22839,77 → 23008,77
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="122"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="130"/>
<source>Program Messages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="162"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="181"/>
<source>Status: Unknown</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="148"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="165"/>
<source>Kill Program</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="65"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="73"/>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Mundësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="73"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="81"/>
<source>Resolution:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="80"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="88"/>
<source>Automatic</source>
<translation type="unfinished">Automatike</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="83"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="91"/>
<source> DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="96"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="104"/>
<source>Program:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="108"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="116"/>
<source>Use Preamble</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="318"/>
<source>Status: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="183"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="322"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Gabim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="185"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="324"/>
<source>Finished</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="327"/>
<source>Running</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="368"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="505"/>
<source>No item selected!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="370"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="507"/>
<source>Insert symbol</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
22918,11 → 23087,56
<source>Editor</source>
<translation type="unfinished">Përpunues</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="133"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Të dhëna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="125"/>
<source>An editor for this frame is already running!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="129"/>
<source>Editor running!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="135"/>
<source>Please specify an editor in the preferences!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="166"/>
<source>Could not create a temporary file to run the external editor!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="221"/>
<source>Run External Editor...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="206"/>
<source>Running the editor failed with exitcode %d!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="224"/>
<source>Running the editor &quot;%1&quot; failed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.ui" line="155"/>
<source>Run external editor...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LayerPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="552"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="560"/>
<source>Layers</source>
<translation>Shtresa</translation>
</message>
22932,7 → 23146,7
<translation type="obsolete">Shto Shtresë të re</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="282"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="290"/>
<source>Delete Layer</source>
<translation>Fshij Shtresë</translation>
</message>
22957,167 → 23171,167
<translation type="obsolete">Doni të fshini tërë Objektet edhe në këtë Shtresë?</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="283"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="291"/>
<source>Do you want to delete all objects on this layer too?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="573"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="581"/>
<source>Name</source>
<translation type="unfinished">Emër</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="579"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="587"/>
<source>Add a new layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="581"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="589"/>
<source>Delete layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="582"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="590"/>
<source>Raise layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="583"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="591"/>
<source>Lower layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="571"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="579"/>
<source>Opacity:</source>
<translation type="unfinished">Patejdukshmëri:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="572"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="580"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="553"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="561"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="555"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="563"/>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished">Normale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="556"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="564"/>
<source>Darken</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="557"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="565"/>
<source>Lighten</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="558"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="566"/>
<source>Multiply</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="559"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="567"/>
<source>Screen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="560"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="568"/>
<source>Overlay</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="561"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="569"/>
<source>Hard Light</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="562"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="570"/>
<source>Soft Light</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="563"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="571"/>
<source>Difference</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="565"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="573"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="566"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="574"/>
<source>Color Burn</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="564"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="572"/>
<source>Exclusion</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="567"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="575"/>
<source>Hue</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="568"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="576"/>
<source>Saturation</source>
<translation type="unfinished">Ngopje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="569"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="577"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Ngjyrë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="570"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="578"/>
<source>Luminosity</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="580"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="588"/>
<source>Duplicates the current layer</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="584"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="592"/>
<source>Color of the Layer Indicator - Each layer has a color assigned to display on the canvas when layer indicators are enabled. You can double click to edit the color. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="585"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="593"/>
<source>Make Layer Visible - Uncheck to hide the layer from the display </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="586"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="594"/>
<source>Print Layer - Uncheck to disable printing. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="587"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="595"/>
<source>Lock or Unlock Layer - Unchecked is unlocked </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="588"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="596"/>
<source>Text flows around objects in lower Layers - Enabling this forces text frames to flow around other objects, even in layers below</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="589"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="597"/>
<source>Outline Mode - Toggles the &apos;wireframe&apos; display of objects to speed the display of very complex objects.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="590"/>
<location filename="../../scribus/layers.cpp" line="598"/>
<source>Name of the Layer - Double clicking on the name of a layer enabled editing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
23130,12 → 23344,12
<translation type="obsolete">Tërë kartelat (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="5008"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="5024"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Hap</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="4978"/>
<location filename="../../scribus/canvasmode_legacy.cpp" line="4994"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Tërë Formatet e Mbuluar</translation>
</message>
23148,60 → 23362,110
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="64"/>
<source>Add Lens</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="98"/>
<source>+</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="71"/>
<source>Remove Lens</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="108"/>
<source>-</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="98"/>
<source>+</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="126"/>
<source>Lens Parameters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="55"/>
<source>Add a new lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="58"/>
<source>&amp;Add Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="65"/>
<source>Remove selected lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="68"/>
<source>&amp;Remove Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="95"/>
<source>Zoom In</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="105"/>
<source>-</source>
<source>Zoom Out</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="123"/>
<source>Lens Parameters</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="138"/>
<source>&amp;X Pos:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="147"/>
<source>X Pos:</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="148"/>
<source>Horizontal position of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="164"/>
<source>Y Pos:</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="161"/>
<source>&amp;Y Pos:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="198"/>
<source>Radius:</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="171"/>
<source>Vertical position of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="215"/>
<source>Strength:</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="184"/>
<source>The selected lens acts like a magnification lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="181"/>
<source>Magnification Lens</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="187"/>
<source>&amp;Magnification Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="191"/>
<source>Fish Eye Lens</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="197"/>
<source>The selected lens acts like a fish eye lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="200"/>
<source>&amp;Fish Eye Lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="207"/>
<source>Ra&amp;dius:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="217"/>
<source>Radius of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="230"/>
<source>&amp;Strength:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/lenseffects/lensdialogbase.ui" line="240"/>
<source>Strength of the lens</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>LensEffectsPlugin</name>
23905,12 → 24169,12
<translation type="unfinished">Udhëzuesa Mënjanash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="115"/>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="116"/>
<source>Other Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="121"/>
<source>Master Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
23920,27 → 24184,27
<translation type="obsolete">Normale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="175"/>
<source>Size of the inserted pages, either a standard or custom size.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="176"/>
<source>Orientation of the page(s) to be inserted</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="177"/>
<source>Width of the page(s) to be inserted</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="178"/>
<source>Height of the page(s) to be inserted</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="178"/>
<location filename="../../scribus/margindialog.cpp" line="179"/>
<source>When inserting a new page between others, move objects with their current pages. This is the default action.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
23948,152 → 24212,152
<context>
<name>MarginWidget</name>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="43"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Poshtë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="51"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="45"/>
<source>&amp;Top:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Krye:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="212"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Djathtas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="211"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Majtas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="153"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="156"/>
<source>Distance between the top margin guide and the edge of the page</source>
<translation type="unfinished">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës së sipërme dhe skajit të faqes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="154"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="157"/>
<source>Distance between the bottom margin guide and the edge of the page</source>
<translation type="unfinished">Largësi ndërmjet udhëzuesit të mënjanës së poshtme dhe skajit të faqes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="211"/>
<source>&amp;Inside:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Brenda:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="212"/>
<source>O&amp;utside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="36"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="33"/>
<source>Preset Layouts:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="88"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="90"/>
<source>Apply the margin changes to all existing pages in the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="100"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="102"/>
<source>Printer Margins...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="102"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="104"/>
<source>Import the margins for the selected page size from the available printers.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="79"/>
<source>Apply settings to:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="80"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="82"/>
<source>All Document Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="84"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="86"/>
<source>All Master Pages</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="89"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="91"/>
<source>Apply the margin changes to all existing master pages in the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="106"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="108"/>
<source>Margin Guides</source>
<translation type="unfinished">Udhëzuesa Mënjanash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="124"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="126"/>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="131"/>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="143"/>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="144"/>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="145"/>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="146"/>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="149"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="152"/>
<source>Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="213"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="217"/>
<source>Inside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="214"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="218"/>
<source>Outside:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="218"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="222"/>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="219"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="223"/>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="155"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="158"/>
<source>Distance between the left margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="156"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="159"/>
<source>Distance between the right margin guide and the edge of the page. If a double-sided, 3 or 4-fold layout is selected, this margin space can be used to achieve the correct margins for binding</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
24269,47 → 24533,47
<message>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="127"/>
<source>Distances</source>
<translation>Largësira</translation>
<translation type="obsolete">Largësira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="129"/>
<source>X1:</source>
<translation>X1:</translation>
<translation type="obsolete">X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="130"/>
<source>Y1:</source>
<translation>Y1:</translation>
<translation type="obsolete">Y1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="131"/>
<source>X2:</source>
<translation>X2:</translation>
<translation type="obsolete">X2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="132"/>
<source>Y2:</source>
<translation>Y2:</translation>
<translation type="obsolete">Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="133"/>
<source>DX:</source>
<translation>DX:</translation>
<translation type="obsolete">DX:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="134"/>
<source>DY:</source>
<translation>DY:</translation>
<translation type="obsolete">DY:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="135"/>
<source>Angle:</source>
<translation>Kënd:</translation>
<translation type="obsolete">Kënd:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="136"/>
<source>Length:</source>
<translation>Gjatësi:</translation>
<translation type="obsolete">Gjatësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
24337,12 → 24601,65
<translation type="obsolete">pt</translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/measurements.cpp" line="69"/>
<source> °</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MeasurementsBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="13"/>
<source>Distances</source>
<translation type="unfinished">Largësira</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="19"/>
<source>X1:</source>
<translation type="unfinished">X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="239"/>
<source>10000.0000</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="52"/>
<source>Y1:</source>
<translation type="unfinished">Y1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="82"/>
<source>X2:</source>
<translation type="unfinished">X2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="112"/>
<source>Y2:</source>
<translation type="unfinished">Y2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="142"/>
<source>Length:</source>
<translation type="unfinished">Gjatësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="172"/>
<source>DX:</source>
<translation type="unfinished">DX:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="202"/>
<source>DY:</source>
<translation type="unfinished">DY:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/measurementsbase.ui" line="232"/>
<source>Angle:</source>
<translation type="unfinished">Kënd:</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MenuTest</name>
<message>
<location filename="" line="136965632"/>
24543,20 → 24860,46
<context>
<name>MeshDistortionDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="44"/>
<source>+</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="54"/>
<source>-</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="13"/>
<source>Dialog</source>
<source>Mesh Distortion</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="36"/>
<source>+</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="27"/>
<source>Drag the red handles with the mouse to distort the mesh</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="43"/>
<source>-</source>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="41"/>
<source>Zoom In</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="51"/>
<source>Zoom Out</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="82"/>
<source>Resets the selected handles to their initial position.
If no handle is selected all handles will be reset.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/meshdistortion/meshdistortiondialog.ui" line="86"/>
<source>&amp;Reset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>MeshDistortionPlugin</name>
25109,7 → 25452,7
<translation type="obsolete">p</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="100"/>
<source>New Document</source>
<translation>Dokument i Ri</translation>
</message>
25119,7 → 25462,7
<translation type="obsolete">Madhësi Faqeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="218"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation>&amp;Madhësi:</translation>
</message>
25144,27 → 25487,27
<translation type="obsolete">Vetjake</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="226"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="227"/>
<source>Orie&amp;ntation:</source>
<translation>Orie&amp;ntim:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="229"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="230"/>
<source>Portrait</source>
<translation>Portret</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="230"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="231"/>
<source>Landscape</source>
<translation>Së gjeri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="236"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="237"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>&amp;Gjerësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="242"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="243"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Lartësi:</translation>
</message>
25179,7 → 25522,7
<translation type="obsolete">&amp;Faqe Majtas Fillimisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="258"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="259"/>
<source>Margin Guides</source>
<translation>Udhëzuesa Mënjanash</translation>
</message>
25204,7 → 25547,7
<translation type="obsolete">&amp;Poshtë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="276"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="278"/>
<source>Options</source>
<translation>Mundësi</translation>
</message>
25214,7 → 25557,7
<translation type="obsolete">Numër i Faqes së &amp;Parë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="289"/>
<source>&amp;Default Unit:</source>
<translation>Njësi &amp;Parazgjedhje:</translation>
</message>
25249,7 → 25592,7
<translation type="obsolete">Udhëzuesa Shtylle</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="310"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="309"/>
<source>&amp;Gap:</source>
<translation>&amp;Boshllëk:</translation>
</message>
25269,22 → 25612,22
<translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="140"/>
<source>Document page size, either a standard size or a custom size</source>
<translation>Madhësi faqeje dokumenti, si madhësi standard ose si madhësi vetjake</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="140"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="141"/>
<source>Orientation of the document&apos;s pages</source>
<translation>Drejtim i faqeve të dokumentit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="141"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="142"/>
<source>Width of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Gjerësi faqesh dokumenti, e përpunueshme nëse keni zgjedhur madhësi vetjake faqeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="142"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="143"/>
<source>Height of the document&apos;s pages, editable if you have chosen a custom page size</source>
<translation>Lartësi faqesh dokumenti, e përpunueshme nëse keni zgjedhur madhësi vetjake faqeje</translation>
</message>
25323,22 → 25666,22
<translation type="obsolete">Numër për faqen e parë të dokumentit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="144"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="145"/>
<source>Default unit of measurement for document editing</source>
<translation>Njësi matëse parazgjedhje për përpunime dokumentesh</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="145"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="146"/>
<source>Create text frames automatically when new pages are added</source>
<translation>Krijo vetvetiu korniza teksti kur shtohen faqe të reja</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="146"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="147"/>
<source>Number of columns to create in automatically created text frames</source>
<translation>Numër shtyllash për t&apos;u krijuar në korniza teksti të krijuara vetvetiu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="147"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="148"/>
<source>Distance between automatically created columns</source>
<translation>Largësi ndërmjet shtyllash të krijuara vetvetiu</translation>
</message>
25368,17 → 25711,17
<translation type="obsolete">Ledger</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="125"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="126"/>
<source>Do not show this dialog again</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="143"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="144"/>
<source>Initial number of pages of the document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="281"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="283"/>
<source>N&amp;umber of Pages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
25388,37 → 25731,37
<translation type="obsolete">Tërë kartelat (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="354"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Hap</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="109"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="110"/>
<source>&amp;New Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="111"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="112"/>
<source>Open &amp;Existing Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="114"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="115"/>
<source>Open Recent &amp;Document</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="249"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="250"/>
<source>First Page is:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="323"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="321"/>
<source>Show Document Settings After Creation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/newfile.cpp" line="175"/>
<source>Document Layout</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
25467,127 → 25810,127
<context>
<name>NodePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="882"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="890"/>
<source>Nodes</source>
<translation>Nyje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="885"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="893"/>
<source>&amp;Absolute Coordinates</source>
<translation>Koordinata &amp;Absolute</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="888"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="896"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="889"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="897"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="890"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="898"/>
<source>Edit &amp;Contour Line</source>
<translation>Përpunoni Vijë &amp;Rrethine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="891"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="899"/>
<source>&amp;Reset Contour Line</source>
<translation>&amp;Rirregulloni Vijë Rrethine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="893"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="901"/>
<source>&amp;End Editing</source>
<translation>&amp;Përfundo Përpunim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="894"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="902"/>
<source>Move Nodes</source>
<translation>Zhvendos Nyje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="895"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="903"/>
<source>Move Control Points</source>
<translation>Zhvendos Pika Kontrolli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="896"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="904"/>
<source>Add Nodes</source>
<translation>Shto Nyje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="897"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="905"/>
<source>Delete Nodes</source>
<translation>Fshi Nyje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="898"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="906"/>
<source>Move Control Points Independently</source>
<translation>Lëviz Pika Kontrolli në Mënyrë të Pavarur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="899"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="907"/>
<source>Move Control Points Symmetrical</source>
<translation>Lëviz Pika Kontrolli Simetrikisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="900"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="908"/>
<source>Reset Control Points</source>
<translation>Rirregulloni Pika Kontrolli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="901"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="909"/>
<source>Reset this Control Point</source>
<translation>Rirregulloni këtë Pikë Kontrolli</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="902"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="910"/>
<source>Open a Polygon or Cuts a Bezier Curve</source>
<translation>Hap një Shumëkëndësh ose Pret një Kurbë Bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="903"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="911"/>
<source>Close this Bezier Curve</source>
<translation>Mbyll këtë Kurbë Bezier</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="904"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="912"/>
<source>Mirror the Path Horizontally</source>
<translation>Pasqyro Shtegun Horizontalisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="905"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="913"/>
<source>Mirror the Path Vertically</source>
<translation>Pasqyro Shtegun Vertikalisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="906"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="914"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Right</source>
<translation>Qeth Shtegun Horizontalisht Djathtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="907"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="915"/>
<source>Shear the Path Horizontally to the Left</source>
<translation>Qeth Shtegun Horizontalisht Majtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="908"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="916"/>
<source>Shear the Path Vertically Up</source>
<translation>Qeth Shtegun Vertikalisht Sipër</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="909"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="917"/>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Qeth Shtegun Vertikalisht Poshtë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="910"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="918"/>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
<translation>Rrotullo Shtegun në Kah Antiorar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="911"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="919"/>
<source>Rotate the Path Clockwise</source>
<translation>Rrotullo Shtegun në Kah Orar </translation>
</message>
25597,22 → 25940,22
<translation type="obsolete">Zvogëloni Madhësinë e Shtegut me % e treguar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="913"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="921"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by shown %</source>
<translation>Zmadhoni Madhësinë e Shtegut me % e treguar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="916"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="924"/>
<source>Angle of Rotation</source>
<translation>Kënd Rrotullimi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="919"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="927"/>
<source>Activate Contour Line Editing Mode</source>
<translation>Aktivizo Mënyrë Përpunimi Vije Rrethine</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="920"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="928"/>
<source>Reset the Contour Line to the Original Shape of the Frame</source>
<translation>Rikthe Vijë Rrethine te Forma Origjinale e Kornizës</translation>
</message>
25624,57 → 25967,57
përndryshe Koordinatat janë relative te Objekti.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="883"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="891"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="922"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="930"/>
<source>When checked use coordinates relative to the page, otherwise coordinates are relative to the Object.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="912"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="920"/>
<source>Shrink the Size of the Path by shown %</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="914"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="922"/>
<source>Reduce the Size of the Path by the shown value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="915"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="923"/>
<source>Enlarge the Size of the Path by the shown value</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="917"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="925"/>
<source>% to Enlarge or Shrink By</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="918"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="926"/>
<source>Value to Enlarge or Shrink By</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="892"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="900"/>
<source>Set Contour to Image Clip</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="921"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="929"/>
<source>Reset the Contour Line to the Clipping Path of the Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="886"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="894"/>
<source>to Canvas</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="887"/>
<location filename="../../scribus/nodeeditpalette.cpp" line="895"/>
<source>to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
25844,35 → 26187,51
<context>
<name>OutlinePalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="860"/>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="908"/>
<source>Element</source>
<translation type="unfinished">Element</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="287"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="828"/>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="876"/>
<source>Group </source>
<translation type="unfinished">Grup</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="733"/>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="751"/>
<source>Page </source>
<translation type="unfinished">Faqe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="788"/>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="806"/>
<source>Free Objects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="859"/>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="907"/>
<source>Outline</source>
<translation type="unfinished">Jashtëvijëzo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="140"/>
<source>Enter a keyword or regular expression to filter the outline.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="141"/>
<source>Ctrl+f</source>
<comment>Filter the Outline using a keyword</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/outlinepalette.cpp" line="909"/>
<source>Filter:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OutlineValues</name>
25898,7 → 26257,7
<context>
<name>PDFExportDialog</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="151"/>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="152"/>
<source>Save as PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
25923,12 → 26282,12
<translation type="unfinished">&amp;Ruaj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="210"/>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="204"/>
<source>Save as</source>
<translation type="unfinished">Ruaj si</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="210"/>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="204"/>
<source>PDF Files (*.pdf);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished">Kartela PDF (*.pdf);;Tërë Kartelat (*)</translation>
</message>
25943,12 → 26302,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="152"/>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="153"/>
<source>%1 does not exists and will be created, continue?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="175"/>
<location filename="../../scribus/pdfopts.cpp" line="170"/>
<source>Cannot create directory:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
25957,55 → 26316,60
<context>
<name>PDFLibCore</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="135"/>
<source>Saving PDF</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="139"/>
<source>Exporting Master Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="139"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="138"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="139"/>
<source>Exporting Items on Current Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2485"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2516"/>
<source>Page:</source>
<translation type="unfinished">Faqe:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2498"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="2529"/>
<source>Date:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7281"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7530"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7286"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7535"/>
<source>Failed to write an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7291"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7540"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7296"/>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7545"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdflib_core.cpp" line="7525"/>
<source>A write error occured, please check available disk space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PDFToolBar</name>
26853,37 → 27217,37
<translation type="obsolete">Anti-alias &amp;Grafikë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="134"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="133"/>
<source>Display Trans&amp;parency</source>
<translation>Shfaq Tej&amp;dukshmëri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="249"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="248"/>
<source>&amp;Under Color Removal</source>
<translation>Heqje Ngjyre &amp;Nën Të</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="139"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="138"/>
<source>&amp;Display CMYK</source>
<translation>&amp;Shfaq CMYK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="207"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="206"/>
<source>&amp;C</source>
<translation>&amp;C</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="212"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="211"/>
<source>&amp;M</source>
<translation>&amp;M</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="217"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="216"/>
<source>&amp;Y</source>
<translation>&amp;Y</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="222"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="221"/>
<source>&amp;K</source>
<translation>&amp;K</translation>
</message>
26902,32 → 27266,32
EPS, PDF dhe grafikë vektoriale, në kurriz të një ngadalësimi të pakët të pararjeve</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="330"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="326"/>
<source>Shows transparency and transparent items in your document. Requires Ghostscript 7.07 or later</source>
<translation>Shfaq tejdukshmëri dhe objekte të tejdukshëm në dokumentin tuaj. Lyp Ghostscript 7.07 ose të mëvonshëm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="331"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="327"/>
<source>Gives a print preview using simulations of generic CMYK inks, instead of RGB colors</source>
<translation>Jep një paraparje shtypjeje duke përdorur një simulim bojërash të zakonshme CMYK, në vend të ngjyrave RGB</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="356"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="350"/>
<source>Enable/disable the C (Cyan) ink plate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="357"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="351"/>
<source>Enable/disable the M (Magenta) ink plate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="358"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="352"/>
<source>Enable/disable the Y (Yellow) ink plate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="359"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="353"/>
<source>Enable/disable the K (Black) ink plate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
26947,7 → 27311,7
UCR zvogëlon mundësinë e mbingopjes me bojëra CMY.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="631"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="619"/>
<source>All</source>
<translation>Tërë</translation>
</message>
26979,142 → 27343,132
<translation type="obsolete">Kujdes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="151"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="150"/>
<source>Separation Name</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="163"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="162"/>
<source>Cyan</source>
<translation type="unfinished">Cyan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="169"/>
<source>Magenta</source>
<translation type="unfinished">Magenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="177"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="176"/>
<source>Yellow</source>
<translation type="unfinished">Yellow</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="184"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="183"/>
<source>Black</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="273"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="269"/>
<source>Scaling:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="301"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="297"/>
<source>Print...</source>
<translation type="unfinished">Shtyp...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="332"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="328"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="333"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="329"/>
<source>Resize the scale of the page.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="298"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="294"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Mbyll</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="1119"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="1106"/>
<source>File</source>
<translation type="unfinished">Kartelë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="252"/>
<source>Force Overprint Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="129"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="128"/>
<source>Enable &amp;Antialiasing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="285"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="281"/>
<source>Fit to Width</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="286"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="282"/>
<source>Fit to Height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="287"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="283"/>
<source>Fit to Page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="329"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="325"/>
<source>Provides a more pleasant view of Type 1 fonts, TrueType Fonts, OpenType Fonts, EPS, PDF and vector graphics in the preview, at the expense of a slight slowdown in previewing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="123"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="122"/>
<source>Display Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="231"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="230"/>
<source>Print Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="237"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="236"/>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="240"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="239"/>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="243"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="242"/>
<source>Clip to Page Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="246"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="245"/>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="255"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="251"/>
<source>Convert Spot Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="334"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="330"/>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="335"/>
<source>Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="258"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="254"/>
<source>Apply Color Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="336"/>
<location filename="../../scribus/preview.cpp" line="331"/>
<source>Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
27122,32 → 27476,32
<context>
<name>PSLib</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1788"/>
<source>Processing Master Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1704"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1788"/>
<source>Exporting Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1635"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1721"/>
<source>Failed to write data for an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1640"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1726"/>
<source>Failed to load an image : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1645"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1731"/>
<source>Failed to load an image mask : %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1650"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1736"/>
<source>Insufficient memory for processing an image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
27554,7 → 27908,7
<translation>Tekst Shtegu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="3528"/>
<location filename="../../scribus/pageitem.cpp" line="3563"/>
<source>Copy of</source>
<translation type="unfinished">Kopje e</translation>
</message>
27739,12 → 28093,12
<translation type="obsolete">Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="334"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="335"/>
<source>Preview Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="402"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_imageframe.cpp" line="404"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished">Pamje</translation>
</message>
27752,52 → 28106,27
<context>
<name>PageItem_LatexFrame</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="670"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="531"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Gabim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="192"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="160"/>
<source>Running the external application failed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="258"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="226"/>
<source>Could not create a temporary file to run the application!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="328"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="241"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Të dhëna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="322"/>
<source>An editor for this frame is already running!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="330"/>
<source>Please specify an editor in the preferences!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="424"/>
<source>Could not create a temporary file to run the external editor!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="487"/>
<source>Running the editor failed with exitcode %d!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="503"/>
<source>Running the editor &quot;%1&quot; failed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="531"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="394"/>
<source>Running the application &quot;%1&quot; failed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
27807,52 → 28136,52
<translation type="obsolete">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="675"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="536"/>
<source>Running</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="521"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="384"/>
<source>The application &quot;%1&quot; failed to start!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="525"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="388"/>
<source>The application &quot;%1&quot; crashed!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="664"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="525"/>
<source>Application</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="665"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="526"/>
<source>DPI</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="667"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="528"/>
<source>State</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="672"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="533"/>
<source>Finished</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="50"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="48"/>
<source>Render</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="278"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="246"/>
<source>The config file didn&apos;t specify a executable path!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="663"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_latexframe.cpp" line="524"/>
<source>Render Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
27883,32 → 28212,32
<context>
<name>PageItem_TextFrame</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3371"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3399"/>
<source>Linked Text</source>
<translation type="unfinished">Tekst i Lidhur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3373"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3401"/>
<source>Text Frame</source>
<translation type="unfinished">Kornizë Teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3377"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3405"/>
<source>Paragraphs: </source>
<translation type="unfinished">Paragrafë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3385"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3413"/>
<source>Lines: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3391"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3419"/>
<source>Words: </source>
<translation type="unfinished">Fjalë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3399"/>
<location filename="../../scribus/pageitem_textframe.cpp" line="3427"/>
<source>Chars: </source>
<translation type="unfinished">Gërma:</translation>
</message>
27925,6 → 28254,17
<source>Document Layout</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagelayout.cpp" line="268"/>
<source>Number of pages to show side-by-side on the canvas
Often used for allowing items to be placed across page spreads</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagelayout.cpp" line="273"/>
<source>Location on the canvas where the first page of the document is placed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PagePalette</name>
27934,33 → 28274,33
<translation type="obsolete">Normale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="879"/>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="914"/>
<source>Arrange Pages</source>
<translation type="unfinished">Sistemo Faqe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="880"/>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="915"/>
<source>Available Master Pages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="881"/>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="916"/>
<source>Document Pages:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="883"/>
<source>List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or ont empty space to create new pages.</source>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="919"/>
<source>List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="884"/>
<source>List of normal pages in the document, shown with the document layout. Pages may be dragged to rearrange or delete them.</source>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="920"/>
<source>Drag pages or master pages onto the trash to delete them</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="885"/>
<source>Drag pages or master pages onto the trash to delete them</source>
<location filename="../../scribus/pagepalette.cpp" line="918"/>
<source>List of master pages in the document. Master page names may be dragged onto the page view below to apply master pages, or onto the empty space between pages to create new pages.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
28075,7 → 28415,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<context encoding="UTF-8">
<name>PathDialogBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="13"/>
28117,21 → 28457,41
<source>Vertical Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="72"/>
<source>Rotate Object by 90°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="79"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="103"/>
<source>Gap between Objects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="89"/>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="113"/>
<source>Preview on Canvas</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="72"/>
<source>Rotate Objects by:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="80"/>
<source>0°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="85"/>
<source>90°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="90"/>
<source>180°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message encoding="UTF-8">
<location filename="../../scribus/plugins/tools/2geomtools/pathalongpath/pathdialogbase.ui" line="95"/>
<source>270°</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PathFinderBase</name>
28596,7 → 28956,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="719"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="684"/>
<source>Close</source>
<translation type="unfinished">Mbyll</translation>
</message>
28661,112 → 29021,102
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="81"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="83"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Të dhëna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="159"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="155"/>
<source>Path:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="169"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="198"/>
<source>Search...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="219"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="105"/>
<source>Name:</source>
<translation type="unfinished">Emër:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="248"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="215"/>
<source>Image</source>
<translation type="unfinished">Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="346"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="288"/>
<source>DPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="333"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="221"/>
<source>Format:</source>
<translation type="unfinished">Format:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="320"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="256"/>
<source>Colorspace:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="362"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="323"/>
<source>Size</source>
<translation type="unfinished">Madhësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="454"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="329"/>
<source>Pixels:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="444"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="358"/>
<source>Scale:</source>
<translation type="unfinished">Shkallë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="418"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="387"/>
<source>Printed:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="467"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="425"/>
<source>Layout</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="588"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="433"/>
<source>On Page:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="552"/>
<source>Object:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="539"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="546"/>
<source>Select</source>
<translation type="unfinished">Përzgjidhni</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="604"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="575"/>
<source>Image Tools</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="652"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="623"/>
<source>Image Visible</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="659"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="633"/>
<source>Image Effects...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="645"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="613"/>
<source>Edit Image...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="628"/>
<source>Print Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="635"/>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="600"/>
<source>Extended Image Properties...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
28786,15 → 29136,125
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="562"/>
<source>Eff. DPI:</source>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="530"/>
<source>Go to</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="575"/>
<source>Go to</source>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="127"/>
<source>Name of the image file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="177"/>
<source>Location where the image file is stored</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="195"/>
<source>Search for a missing image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="240"/>
<source>Type of the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="253"/>
<source>The colorspace of the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="275"/>
<source>Colorspace used within the image, eg RGB or CMYK</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="307"/>
<source>Native resolution of the image, in dots per inch</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="345"/>
<source>Height and width of the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="374"/>
<source>Horizontal and vertical scaling applied to the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="409"/>
<source>Size of the image when printed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="449"/>
<source>Page that the image is displayed on</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="462"/>
<source>Page Item:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="478"/>
<source>Name of the page item that contains the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="491"/>
<source>Effective DPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="510"/>
<source>Effective resolution of the image after scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="527"/>
<source>Move to the page that the image is on</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="543"/>
<source>Move to the page that the item is on and select it</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="587"/>
<source>Enable or disable exporting of the item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="590"/>
<source>Export/Print Image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="597"/>
<source>Set format specfic properties of certain image types, like clipping paths</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="610"/>
<source>Edit the image in the default editor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="620"/>
<source>Make the image visible or invisible</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/picstatus.ui" line="630"/>
<source>Apply non destructive effects to the image in its frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PixmapExportPlugin</name>
28832,19 → 29292,19
<context>
<name>PluginManager</name>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="71"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="72"/>
<source>Cannot find plugin</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="60"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="61"/>
<source>unknown error</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="96"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="97"/>
<source>Cannot find symbol (%1)</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
28862,49 → 29322,49
<translation type="obsolete">E panjohur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="156"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="157"/>
<source>Plugin: loading %1</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="260"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="261"/>
<source>init failed</source>
<comment>plugin load error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="266"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="267"/>
<source>unknown plugin type</source>
<comment>plugin load error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="270"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="271"/>
<source>Plugin: %1 loaded</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="274"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="275"/>
<source>Plugin: %1 failed to load: %2</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="340"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="341"/>
<source>Plugin: %1 initialized ok </source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="342"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="343"/>
<source>Plugin: %1 failed post initialization</source>
<comment>plugin manager</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="227"/>
<location filename="../../scribus/pluginmanager.cpp" line="228"/>
<source>There is a problem loading %1 of %2 plugins. %3 This is probably caused by some kind of dependency issue or old plugins existing in your install directory. If you clean out your install directory and reinstall and this still occurs, please report it on bugs.scribus.net.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
30378,37 → 30838,37
<context>
<name>PrefsDialogBase</name>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="192"/>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="191"/>
<source>&amp;Defaults</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="201"/>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="200"/>
<source>Save Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="191"/>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="190"/>
<source>Export...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="193"/>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="192"/>
<source>&amp;Apply</source>
<translation type="unfinished">&amp;Zbato</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="194"/>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="193"/>
<source>All preferences can be reset here</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="195"/>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="194"/>
<source>Apply all changes without closing the dialog</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="196"/>
<location filename="../../scribus/prefsdialogbase.cpp" line="195"/>
<source>Export current preferences into file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
30426,64 → 30886,64
<translation type="obsolete">Faqe Djathtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2027"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2046"/>
<source>Postscript</source>
<translation type="unfinished">Postscript</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="793"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="806"/>
<source>Migrate Old Scribus Settings?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="795"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="808"/>
<source>Scribus has detected existing Scribus 1.2 preferences files.
Do you want to migrate them to the new Scribus version?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2027"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2046"/>
<source>PostScript</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1661"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1678"/>
<source>Could not open preferences file &quot;%1&quot; for writing: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1673"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1690"/>
<source>Writing to preferences file &quot;%1&quot; failed: QIODevice status code %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1687"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1704"/>
<source>Failed to open prefs file &quot;%1&quot;: %2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1697"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="1714"/>
<source>Failed to read prefs XML from &quot;%1&quot;: %2 at line %3, col %4</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2359"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2380"/>
<source>Error Writing Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2365"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2386"/>
<source>Scribus was not able to save its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Please check file and directory permissions and available disk space.</source>
<comment>scribus app error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2378"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2399"/>
<source>Error Loading Preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2383"/>
<location filename="../../scribus/prefsmanager.cpp" line="2404"/>
<source>Scribus was not able to load its preferences:&lt;br&gt;%1&lt;br&gt;Default settings will be loaded.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
30496,39 → 30956,39
<translation type="obsolete">Asnjë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="484"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="555"/>
<source>Magazine</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="485"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="556"/>
<source>Fibonacci</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="486"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="557"/>
<source>Golden Mean</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="487"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="558"/>
<source>Nine Parts</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="483"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="554"/>
<source>Gutenberg</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="482"/>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="553"/>
<source>None</source>
<comment>layout type</comment>
<translation type="unfinished">Asnjë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="490"/>
<source>You can select a predefined page layout here. &apos;None&apos; leave margins as is, Gutenberg sets margins classically. &apos;Magazine&apos; sets all margins for same value. Leading is Left/Inside value.</source>
<location filename="../../scribus/marginwidget.cpp" line="561"/>
<source>When you have selected a Document Layout other than Single Page, you can select a predefined page layout here. &apos;None&apos; leaves margins as is, Gutenberg sets margins classically. &apos;Magazine&apos; sets all margins to the same value. Leading is Left/Inside value.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
30545,7 → 31005,7
<translation type="obsolete">Destinacion Shtypësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="559"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="563"/>
<source>File</source>
<translation>Kartelë</translation>
</message>
30592,7 → 31052,7
<translation type="obsolete">Shtyp &amp;Tërë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="369"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="373"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation>Shtyp Fa&amp;qen e Çastit</translation>
</message>
30631,27 → 31091,27
<translation type="obsolete">&amp;Veçime Shtypjeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="503"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="507"/>
<source>All</source>
<translation>Tërë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="502"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="506"/>
<source>Cyan</source>
<translation>Cyan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="501"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="505"/>
<source>Magenta</source>
<translation>Magenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="500"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="504"/>
<source>Yellow</source>
<translation>Yellow</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="499"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="503"/>
<source>Black</source>
<translation>Të zezë</translation>
</message>
30681,7 → 31141,7
<translation type="obsolete">&amp;Anulo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="355"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="359"/>
<source>Save as</source>
<translation>Ruaj si</translation>
</message>
30691,7 → 31151,7
<translation type="obsolete">Kartela Postscript (*.ps);;Tërë Kartelat (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="331"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="334"/>
<source>Print Normal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
30711,7 → 31171,7
<translation type="obsolete">Mundësi të Mëtejshme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="355"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="359"/>
<source>PostScript Files (*.ps);;All Files (*)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
30721,7 → 31181,7
<translation type="obsolete">Mos shfaq objekte jashtë mënjanave te faqe të shtypura ose kartela të eksportuara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="307"/>
<location filename="../../scribus/printdialog.cpp" line="309"/>
<source>Failed to retrieve printer settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
30749,62 → 31209,62
<translation type="unfinished">Destinacion Shtypësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="58"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="49"/>
<source>&amp;Options...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Mundësi...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="94"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="85"/>
<source>&amp;File:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Kartelë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="110"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="101"/>
<source>C&amp;hange...</source>
<translation type="unfinished">Kë&amp;mbe...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="125"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="116"/>
<source>Use an alternative print manager, such as kprinter or gtklp, to utilize additional printing options</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="128"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="119"/>
<source>A&amp;lternative Printer Command</source>
<translation type="unfinished">Urdhër &amp;Alternativ Shtypësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="146"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="137"/>
<source>Co&amp;mmand:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="168"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="159"/>
<source>Range</source>
<translation type="unfinished">Interval</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="192"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="171"/>
<source>Print &amp;All</source>
<translation type="unfinished">Shtyp &amp;Tërë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="212"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="191"/>
<source>N&amp;umber of Copies:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="232"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="211"/>
<source>Print Current Pa&amp;ge</source>
<translation type="unfinished">Shtyp Fa&amp;qen e Çastit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="239"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="218"/>
<source>Print &amp;Range</source>
<translation type="unfinished">&amp;Interval Shtypjeje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="249"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="228"/>
<source>Insert a comma separated list of tokens where
a token can be * for all the pages, 1-5 for
a range of pages or a single page number.</source>
30811,331 → 31271,332
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="294"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="273"/>
<source>Options</source>
<translation type="unfinished">Mundësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="301"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="280"/>
<source>Print Normal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="306"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="285"/>
<source>Print Separations</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="315"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="294"/>
<source>Print in Color if Available</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="320"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="299"/>
<source>Print in Grayscale</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="335"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="314"/>
<source>Sets the PostScript Level.
Setting to Level 1 or 2 can create huge files</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="344"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="334"/>
<source>Advanced Options</source>
<translation type="unfinished">Mundësi të Mëtejshme</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="350"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="340"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Faqe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="356"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="346"/>
<source>Mirror Page(s) Horizontal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="363"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="353"/>
<source>Mirror Page(s) Vertical</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="370"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="360"/>
<source>This enables you to explicitely set the media size of the PostScript file. Not recommended unless requested by your printer.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="373"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="363"/>
<source>Set Media Size</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="380"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="370"/>
<source>Clip to Page Margins</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="390"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="380"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Ngjyrë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="396"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="386"/>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis.UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="399"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="389"/>
<source>Apply Under Color Removal</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="406"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="396"/>
<source>Enables Spot Colors to be converted to composite colors. Unless you are planning to print spot colors at a commercial printer, this is probably best left enabled.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="409"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="399"/>
<source>Convert Spot Colors to Process Colors</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="416"/>
<source>Enables global Overprint Mode for this document, overrides object settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="419"/>
<source>Force Overprint Mode</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="426"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="406"/>
<source>Allows you to embed color profiles in the print stream when color management is enabled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="429"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="409"/>
<source>Apply Color Profiles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="440"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="436"/>
<source>Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="446"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="442"/>
<source>This creates crop marks in the PDF indicating where the paper should be cut or trimmed after printing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="449"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="445"/>
<source>Crop Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="456"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="452"/>
<source>Add registration marks which are added to each separation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="459"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="455"/>
<source>Registration Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="466"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="462"/>
<source>This creates bleed marks which are indicated by _ . _ and show the bleed limit</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="469"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="465"/>
<source>Bleed Marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="476"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="472"/>
<source>Add color calibration bars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="479"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="475"/>
<source>Color Bars</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="488"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="484"/>
<source>Offset:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="495"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="491"/>
<source>Indicate the distance offset for the registration marks</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="518"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="514"/>
<source>Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="524"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="520"/>
<source>Top:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="531"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="527"/>
<source>Distance for bleed from the top of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="538"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="534"/>
<source>Left:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="545"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="541"/>
<source>Distance for bleed from the right of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="552"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="548"/>
<source>Bottom:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="559"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="555"/>
<source>Distance for bleed from the bottom of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="566"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="562"/>
<source>Right:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="573"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="569"/>
<source>Distance for bleed from the left of the physical page</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="580"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="576"/>
<source>Use the existing bleed settings from the document preferences</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="583"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="579"/>
<source>Use Document Bleeds</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="609"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="605"/>
<source>Preview...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="619"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="615"/>
<source>&amp;Print</source>
<translation type="unfinished">&amp;Shtyp</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="629"/>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="625"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished">Anulo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="322"/>
<source>Include PDF Annotations and Links into the output.
Note: PDF Forms will not be exported.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/printdialogbase.ui" line="326"/>
<source>Include PDF Annotations and Links</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PropertiesPalette</name>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4415"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4815"/>
<source>Properties</source>
<translation>Veti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4417"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4817"/>
<source>X, Y, &amp;Z</source>
<translation>X, Y, &amp;Z</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4420"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4820"/>
<source>&amp;Shape</source>
<translation>&amp;Formë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4418"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4818"/>
<source>&amp;Text</source>
<translation>&amp;Tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4419"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4819"/>
<source>&amp;Image</source>
<translation>&amp;Pamje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4421"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4821"/>
<source>&amp;Line</source>
<translation>&amp;Vijë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4422"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4822"/>
<source>&amp;Colors</source>
<translation>&amp;Ngjyra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4425"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4825"/>
<source>Name</source>
<translation>Emër</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4426"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4826"/>
<source>Geometry</source>
<translation>Gjeometri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4605"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5014"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4520"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4926"/>
<source>&amp;X-Pos:</source>
<translation>&amp;X-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4521"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4927"/>
<source>&amp;Y-Pos:</source>
<translation>&amp;Y-Poz:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4429"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4829"/>
<source>&amp;Width:</source>
<translation>&amp;Gjerësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4430"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4830"/>
<source>&amp;Height:</source>
<translation>&amp;Lartësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4431"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4831"/>
<source>&amp;Rotation:</source>
<translation>&amp;Rrotullim:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4432"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4832"/>
<source>Basepoint:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4433"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4833"/>
<source>Level</source>
<translation>Nivel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4439"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4839"/>
<source>Shape:</source>
<translation>Formë:</translation>
</message>
31145,7 → 31606,7
<translation type="obsolete">&amp;Përpunoni Formë...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4459"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4859"/>
<source>R&amp;ound
Corners:</source>
<translation>K&amp;ulme(new line)
31152,12 → 31613,12
të Rrumbullakët:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4460"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4921"/>
<source>Distance of Text</source>
<translation>Largësi e Tekstit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4461"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4861"/>
<source>Colu&amp;mns:</source>
<translation>Sht&amp;ylla:</translation>
</message>
31167,47 → 31628,47
<translation type="obsolete">&amp;Boshllëk:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4468"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4868"/>
<source>To&amp;p:</source>
<translation>&amp;Sipër:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4469"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4869"/>
<source>&amp;Bottom:</source>
<translation>&amp;Poshtë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4470"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4870"/>
<source>&amp;Left:</source>
<translation>&amp;Majtas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4471"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4871"/>
<source>&amp;Right:</source>
<translation>&amp;Djathtas:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4472"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4872"/>
<source>T&amp;abulators...</source>
<translation>&amp;Tabelëzues...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4473"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4922"/>
<source>Path Text Properties</source>
<translation>Veti Teksti Shtegu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4479"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4879"/>
<source>Show Curve</source>
<translation>Shfaq Kurbë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4481"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4881"/>
<source>Start Offset:</source>
<translation type="unfinished">Degëzim Vertical</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4482"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4882"/>
<source>Distance from Curve:</source>
<translation>Largësi prej Kurbe:</translation>
</message>
31217,12 → 31678,12
<translation type="obsolete">Teksti &amp;Rrjedh Rreth Kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4495"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4895"/>
<source>Use &amp;Bounding Box</source>
<translation type="unfinished">Kopjo Kuti Teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4496"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4896"/>
<source>&amp;Use Contour Line</source>
<translation>&amp;Përdorni Rrethina Vije</translation>
</message>
31232,7 → 31693,7
<translation type="obsolete">&amp;Madhësi Gërmash:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4591"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5000"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
</message>
31262,187 → 31723,187
<translation type="obsolete">Gj&amp;uhë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4517"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4923"/>
<source>&amp;Free Scaling</source>
<translation>Ripërmasim i &amp;Lirë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4522"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4928"/>
<source>X-Sc&amp;ale:</source>
<translation>X-Shk&amp;allë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4523"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4929"/>
<source>Y-Scal&amp;e:</source>
<translation>Y-Shk&amp;allë:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4524"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4930"/>
<source>Scale &amp;To Frame Size</source>
<translation>Ripërmaso &amp;Sa Madhësi Kornize</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4525"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4931"/>
<source>P&amp;roportional</source>
<translation>P&amp;ërpjestimor</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4528"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4934"/>
<source>Input Profile:</source>
<translation>Profil Futjesh:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4529"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4935"/>
<source>Rendering Intent:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4536"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4945"/>
<source>Perceptual</source>
<translation>Perceptual</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4537"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4946"/>
<source>Relative Colorimetric</source>
<translation>Kolorimetrik Relativ</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4538"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4947"/>
<source>Saturation</source>
<translation>Ngopje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4539"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4948"/>
<source>Absolute Colorimetric</source>
<translation>Kolorimetrik Absolut</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4548"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4957"/>
<source>Left Point</source>
<translation>Pikë Majtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4549"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4958"/>
<source>End Points</source>
<translation>Pika Skajore</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4551"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4960"/>
<source>&amp;Basepoint:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4552"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4961"/>
<source>T&amp;ype of Line:</source>
<translation>T&amp;ip Vije:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4564"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4973"/>
<source>Line &amp;Width:</source>
<translation>&amp;Gjerësi Vije:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4568"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4977"/>
<source>Miter Join</source>
<translation type="unfinished">Hyni në Kanal...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4569"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4978"/>
<source>Bevel Join</source>
<translation type="unfinished">Hyni në Kanal...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4570"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4979"/>
<source>Round Join</source>
<translation type="unfinished">Hyni në Kanal...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4565"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4974"/>
<source>Ed&amp;ges:</source>
<translation>S&amp;kaje:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4575"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4984"/>
<source>Flat Cap</source>
<translation>Majë e Sheshtë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4576"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4985"/>
<source>Square Cap</source>
<translation>Majë Katrore</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4577"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4986"/>
<source>Round Cap</source>
<translation>Majë e Rrumbullakët</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4579"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4988"/>
<source>&amp;Endings:</source>
<translation>&amp;Funde:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4631"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5040"/>
<source>No Style</source>
<translation>Pa Stil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4581"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4990"/>
<source>Cell Lines</source>
<translation>Vija Kutie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4582"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4991"/>
<source>Line at Top</source>
<translation>Vijë Sipër</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4583"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4992"/>
<source>Line at the Left</source>
<translation>Vijë Majtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4584"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4993"/>
<source>Line at the Right </source>
<translation>Vijë Djathtas</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4585"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4994"/>
<source>Line at Bottom</source>
<translation>Vijë Poshtë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4726"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5135"/>
<source>Name of selected object</source>
<translation>Emër i objekti të përzgjedhur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4727"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5136"/>
<source>Horizontal position of current basepoint</source>
<translation type="unfinished">GtkRregullimi për vendndodhjen horizontale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4728"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5137"/>
<source>Vertical position of current basepoint</source>
<translation type="unfinished">GtkRregullimi për vendndodhjen vertikale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4729"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5138"/>
<source>Width</source>
<translation>Gjerësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4730"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5139"/>
<source>Height</source>
<translation>Lartësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4731"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5140"/>
<source>Rotation of object at current basepoint</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4732"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5141"/>
<source>Point from which measurements or rotation angles are referenced</source>
<translation>Pikë së cilës i referohen matjet ose këndet e rrotullimeve</translation>
</message>
31452,47 → 31913,47
<translation type="obsolete">Përzgjidhni një Kyç për këtë Veprim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4740"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5149"/>
<source>Flip Horizontal</source>
<translation>Kthe Horizontalisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4741"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5150"/>
<source>Flip Vertical</source>
<translation>Kthe Vertikalisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4742"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5151"/>
<source>Move one level up</source>
<translation>Ngrije një nivel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4743"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5152"/>
<source>Move one level down</source>
<translation>Zbrite një nivel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4744"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5153"/>
<source>Move to front</source>
<translation>Zhvendos përpara</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4745"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5154"/>
<source>Move to back</source>
<translation>Zhvendos prapa</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4746"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5155"/>
<source>Indicates the level the object is on, 0 means the object is at the bottom</source>
<translation>Tregon nivelin në të cilin gjendet objekti, 0 do të thotë që objekti është në fund fare</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4747"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5156"/>
<source>Lock or unlock the object</source>
<translation>Kyç ose çkyç objektin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4748"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5157"/>
<source>Lock or unlock the size of the object</source>
<translation>Kyç ose çkyç madhësinë e objektit</translation>
</message>
31517,17 → 31978,17
<translation type="obsolete">Përdor një vijë të dytë bazuar fillimisht në formën e kornizës për rrjedhë teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4762"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5171"/>
<source>Font of selected text or object</source>
<translation>Gërma për tekstin apo objektin e përzgjedhur</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4763"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5172"/>
<source>Font Size</source>
<translation>Madhësi Gërmash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4765"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5174"/>
<source>Scaling width of characters</source>
<translation>Ndryshim gjerësie shenjash</translation>
</message>
31542,12 → 32003,12
<translation type="obsolete">Ngjyrë mbushjeje teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4769"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5178"/>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4770"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5179"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation>Ngopje ngjyre teksti mbushjeje</translation>
</message>
31557,7 → 32018,7
<translation type="obsolete">Shkrim Së Prapthi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4773"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5182"/>
<source>Line Spacing</source>
<translation>Ndërvijë</translation>
</message>
31572,162 → 32033,162
<translation type="obsolete">Gjuhë ndarjeje me vijë e kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4787"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5201"/>
<source>Change settings for left or end points</source>
<translation>Ndrysho rregullime për pika majtas ose në fund </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4788"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5202"/>
<source>Pattern of line</source>
<translation>Skemë vije</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4789"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5203"/>
<source>Thickness of line</source>
<translation>Trashësi vije</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4790"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5204"/>
<source>Type of line joins</source>
<translation>Tip bashkimi vije</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4791"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5205"/>
<source>Type of line end</source>
<translation>Tip fundi vije</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4792"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5206"/>
<source>Line style of current object</source>
<translation>Stil vije e objektit të çastit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4794"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5208"/>
<source>Choose the shape of frame...</source>
<translation>Zgjidhni formën e kornizës...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4795"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5209"/>
<source>Edit shape of the frame...</source>
<translation>Përpunoni formën e kornizës...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4796"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5210"/>
<source>Set radius of corner rounding</source>
<translation>Caktoni rrezen e lakimit të kulmit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4797"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5211"/>
<source>Number of columns in text frame</source>
<translation>Numër shtyllash në kornizë teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4798"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5212"/>
<source>Switches between Gap or Column width</source>
<translation>Kalon midis gjerësie Shtylle apo Boshllëku</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4799"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5213"/>
<source>Distance between columns</source>
<translation>Largësi ndërmjet shtyllash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4800"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5214"/>
<source>Distance of text from top of frame</source>
<translation>Largësi teksti nga kreu i kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4801"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5215"/>
<source>Distance of text from bottom of frame</source>
<translation>Largësi teksti nga fundi i kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4802"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5216"/>
<source>Distance of text from left of frame</source>
<translation>Largësi teksti nga e majta e kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4803"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5217"/>
<source>Distance of text from right of frame</source>
<translation>Largësi teksti nga e djathta e kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4804"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5218"/>
<source>Edit tab settings of text frame...</source>
<translation>Përpunoni rregullimet tab për kornizë tekstesh...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4806"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5220"/>
<source>Allow the image to be a different size to the frame</source>
<translation>Lejoje pamjen të ketë tjetër madhësi në kornizë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4807"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5221"/>
<source>Horizontal offset of image within frame</source>
<translation>Shmangje horizontale e pamjes brenda kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4808"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5222"/>
<source>Vertical offset of image within frame</source>
<translation>Shmangje vertikale e pamjes brenda kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4809"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5223"/>
<source>Resize the image horizontally</source>
<translation>Ripërmaso pamjen jorizontalisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4810"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5224"/>
<source>Resize the image vertically</source>
<translation>Ripërmaso pamjen vertikalisht</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4811"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5225"/>
<source>Keep the X and Y scaling the same</source>
<translation>Mbaj ndryshim të X dhe Y njësoj</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4812"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5226"/>
<source>Keep the aspect ratio</source>
<translation>Ruaj përpjestim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4813"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5227"/>
<source>Make the image fit within the size of the frame</source>
<translation>Bëje pamjen të hyjë brenda madhësisë së kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4814"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5228"/>
<source>Use image proportions rather than those of the frame</source>
<translation>Përdor përpjestimet e pamjes, më mirë se ata të kornizës</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4815"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5229"/>
<source>Source profile of the image</source>
<translation>Profil burim i pamjes</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4816"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5230"/>
<source>Rendering intent for the image</source>
<translation type="unfinished">Të dhëna titujsh për pamje ISO9660 </translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3394"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3794"/>
<source>&amp;X1:</source>
<translation>&amp;X1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3395"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3795"/>
<source>X&amp;2:</source>
<translation>X&amp;2:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3396"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3796"/>
<source>Y&amp;1:</source>
<translation>Y&amp;1:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3397"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3797"/>
<source>&amp;Y2:</source>
<translation>&amp;Y2:</translation>
</message>
31747,7 → 32208,7
<translation type="obsolete">p</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3158"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="3558"/>
<source>Column width</source>
<translation>Gjerësi shtylle</translation>
</message>
31774,420 → 32235,455
<translation type="obsolete">OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4771"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5180"/>
<source>Right to Left Writing</source>
<translation>Shkrim nga e Majt në të Djathtë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4531"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4940"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4532"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4941"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4533"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4942"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4518"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4924"/>
<source>Actual X-DPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4519"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4925"/>
<source>Actual Y-DPI:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4553"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4962"/>
<source>Start Arrow:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4554"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4963"/>
<source>End Arrow:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4764"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5173"/>
<source>Offset to baseline of characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4766"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5175"/>
<source>Scaling height of characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4772"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5181"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4291"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4691"/>
<source>Name &quot;%1&quot; isn&apos;t unique.&lt;br/&gt;Please choose another.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4483"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4883"/>
<source>Fill Rule</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4484"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4884"/>
<source>Even-Odd</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4485"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4885"/>
<source>Non Zero</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4587"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4996"/>
<source>Overprinting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4588"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4997"/>
<source>Knockout</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4589"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4998"/>
<source>Overprint</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4767"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5176"/>
<source>Color of text stroke and/or drop shadow, depending which is chosen.If both are chosen, then they share the same color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4768"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5177"/>
<source>Color of selected text. If Outline text decoration is enabled, this color will be the fill color. If Drop Shadow Text is enabled, then this will be the top most color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4464"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4864"/>
<source>Gap:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4465"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4865"/>
<source>Width:</source>
<translation type="unfinished">Gjerësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4492"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4892"/>
<source>Text &amp;Flow Around Frame</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4493"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4893"/>
<source>Disabled</source>
<translation type="unfinished">Çaktivizuar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4494"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4894"/>
<source>Use Frame &amp;Shape</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4526"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4932"/>
<source>Image Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4527"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4933"/>
<source>Extended Image Properties</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4756"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5165"/>
<source>Disable text flow from lower frames around object</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4757"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5166"/>
<source>Use the frame shape for text flow of text frames below the object.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4758"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5167"/>
<source>Use the bounding box, which is always rectangular, instead of the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4440"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4840"/>
<source>Transparency Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4423"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4823"/>
<source>&amp;Group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4441"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4841"/>
<source>Opacity:</source>
<translation type="unfinished">Patejdukshmëri:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4442"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4842"/>
<source>Blend Mode:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4444"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4844"/>
<source>Normal</source>
<translation type="unfinished">Normale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4445"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4845"/>
<source>Darken</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4446"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4846"/>
<source>Lighten</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4447"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4847"/>
<source>Multiply</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4448"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4848"/>
<source>Screen</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4449"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4849"/>
<source>Overlay</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4450"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4850"/>
<source>Hard Light</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4451"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4851"/>
<source>Soft Light</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4452"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4852"/>
<source>Difference</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4453"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4853"/>
<source>Exclusion</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4454"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4854"/>
<source>Color Dodge</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4455"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4855"/>
<source>Color Burn</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4456"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4856"/>
<source>Hue</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4458"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4858"/>
<source>Color</source>
<translation type="unfinished">Ngjyrë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4738"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5147"/>
<source>Group the selected objects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4739"/>
<source>Destroys the selected group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="2556"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="2942"/>
<source>Auto</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4759"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5168"/>
<source>When chosen, the contour line can be edited with the Edit Shape Tool on the palette further above. When edited via the shape palette, this becomes a second separate line originally based on the frame&apos;s shape for text flow of text frames below the object. T</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4774"/>
<source>Click and hold down to select the line spacing mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4475"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4875"/>
<source>Default</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4476"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4876"/>
<source>Stair Step</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4477"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4877"/>
<source>Skew</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4478"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4878"/>
<source>Flip Text</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4480"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4880"/>
<source>Type:</source>
<translation type="unfinished">Tip:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4497"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4897"/>
<source>Use Image Clip Path</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4498"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4898"/>
<source>Paragraph St&amp;yle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4499"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4899"/>
<source>Character St&amp;yle:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4500"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4900"/>
<source>Optical Margins:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4511"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4911"/>
<source>Word Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4515"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4915"/>
<source>Min:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4513"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4913"/>
<source>Norm:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4514"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4914"/>
<source>Glyph Extension</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4516"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4916"/>
<source>Max:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4760"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5169"/>
<source>Use the clipping path of the image</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4775"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5185"/>
<source>Paragraph style of currently selected text or paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4776"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5186"/>
<source>Character style of currently selected text or paragraph</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4777"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5187"/>
<source>Remove Direct Paragraph Formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4778"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5188"/>
<source>Remove Direct Character Formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4781"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5195"/>
<source>Minimal width of spaces between words</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4782"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5196"/>
<source>Normal width of spaces between words</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4783"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5197"/>
<source>Minimal shrinkage of glyphs for justification</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4784"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5198"/>
<source>Maximal extension of glyphs for justification</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4785"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5199"/>
<source>Uses hanging punctuation and margin kerning to achieve nicer looking columns</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4749"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5158"/>
<source>Enable or disable exporting of the object</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4544"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4953"/>
<source>Custom</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4438"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4838"/>
<source>&amp;Edit...</source>
<translation type="unfinished">&amp;Përpuno...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="519"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4920"/>
<source>First Line Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="522"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="901"/>
<source>Maximum Ascent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="523"/>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="902"/>
<source>Font Ascent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4917"/>
<source>Color &amp; Effects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4918"/>
<source>Advanced Settings</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="4919"/>
<source>Style Settings</source>
<translation type="unfinished">Rregullime Stili</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="2944"/>
<source>Baseline</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5148"/>
<source>Ungroup the selected group</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5184"/>
<source>Select the line spacing mode.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5191"/>
<source>Set the height of the first line of the text frame to use the tallest height of the included characters</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5192"/>
<source>Set the height of the first line of text frame to use the full ascent of the font(s) in use</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/propertiespalette.cpp" line="5193"/>
<source>Set the height of the first line of the text frame to the specified line height</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PythonConsole</name>
32869,7 → 33365,7
<translation type="obsolete">Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1089"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="1090"/>
<source>Background</source>
<translation>Sfond</translation>
</message>
33461,7 → 33957,7
<translation type="obsolete">Dështova në ruajtjen e dokumentit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="219"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="216"/>
<source>Unit out of range. Use one of the scribus.UNIT_* constants.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Njësi jashtë intervali. Përdorni një nga konstantet scribus.UNIT_* .</translation>
33659,31 → 34155,31
<translation>S&apos;mund të kem hapësirë vije kornize jo tekst.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="152"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="174"/>
<source>Cannot get column gap of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>S&apos;mund të kem hapësirë shtyllash kornize jo tekst.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="202"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="224"/>
<source>Cannot get text of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>S&apos;mund të kem tekst kornize jo tekst.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="235"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="257"/>
<source>Cannot set text of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>S&apos;rregulloj dot tekst kornize jo tekst.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="269"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="291"/>
<source>Cannot insert text into non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>S&apos;mund të fus tekst në një kornizë jo tekst.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="307"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="329"/>
<source>Alignment out of range. Use one of the scribus.ALIGN* constants.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Vendosje jashtë intervali. Përdorni një nga konstantet scribus.ALIGN* .</translation>
33749,7 → 34245,7
<translation type="obsolete">S&apos;mund të kem numër shtyllash në një kornizë jo tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="506"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="554"/>
<source>Selection index out of bounds</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Tregues përzgjedhjeje jashtë kufijsh</translation>
33815,7 → 34311,7
<translation type="obsolete">S&apos;mund të heq lidhje në një kornizë jo tekst</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="749"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="797"/>
<source>Object is not a linked text frame, can&apos;t unlink.</source>
<comment>python error</comment>
<translation>Objekti nuk është një kornizë tekst e lidhur, s&apos;heq dot lidhje.</translation>
34072,7 → 34568,7
<translation type="unfinished">Vithisje Scribus-i</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/main_nix.cpp" line="120"/>
<location filename="../../scribus/main_nix.cpp" line="128"/>
<source>Scribus crashes due to Signal #%1</source>
<translation type="unfinished">Scribus-i vithiset për shkak të Sinjalit #%1</translation>
</message>
34082,12 → 34578,12
<translation type="unfinished">&amp;OK</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/page.cpp" line="81"/>
<location filename="../../scribus/page.cpp" line="82"/>
<source>Page</source>
<translation type="unfinished">Faqe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/page.cpp" line="90"/>
<location filename="../../scribus/page.cpp" line="91"/>
<source>Master Page </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
34127,70 → 34623,70
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="282"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="281"/>
<source>Could not open input file %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="666"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="663"/>
<source>Unable to read settings XML:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="298"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="297"/>
<source>%1 (line %2 col %3)</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="317"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="316"/>
<source>Unable to read settings XML: %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="317"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="316"/>
<source>null root node</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="444"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="441"/>
<source>&lt;pdfVersion&gt; invalid</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="457"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="454"/>
<source>found %1 &lt;%2&gt; nodes, need 1.</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="472"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="469"/>
<source>unexpected null &lt;%2&gt; node</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="480"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="477"/>
<source>node &lt;%1&gt; not an element</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="500"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="497"/>
<source>element &lt;%1&gt; lacks `value&apos; attribute</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="529"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="526"/>
<source>element &lt;%1&gt; value must be `true&apos; or `false&apos;</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="667"/>
<location filename="../../scribus/pdfoptionsio.cpp" line="664"/>
<source>element &lt;lpiSettingsEntry&gt; lacks `name&apos; attribute</source>
<comment>Load PDF settings</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
34266,7 → 34762,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="581"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="580"/>
<source>Scribus Development Version</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
34351,7 → 34847,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/util.cpp" line="406"/>
<location filename="../../scribus/util.cpp" line="355"/>
<source>File exists</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
34361,7 → 34857,7
<translation type="obsolete">&amp;Zëvendëso</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/util.cpp" line="569"/>
<location filename="../../scribus/util.cpp" line="518"/>
<source>page</source>
<comment>page export</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
34400,13 → 34896,13
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="152"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="149"/>
<source>Failed to open document.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="181"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmddoc.cpp" line="178"/>
<source>Failed to save document.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
34472,7 → 34968,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="395"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="417"/>
<source>Font not found.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
34616,151 → 35112,151
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="278"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="300"/>
<source>Insert index out of bounds.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="315"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="337"/>
<source>Cannot set text alignment on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="341"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="363"/>
<source>Font size out of bounds - must be 1 &lt;= size &lt;= 512.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="350"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="372"/>
<source>Cannot set font size on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="379"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="401"/>
<source>Cannot set font on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="413"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="435"/>
<source>Line space out of bounds, must be &gt;= 0.1.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="421"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="443"/>
<source>Cannot set line spacing on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="440"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="488"/>
<source>Column gap out of bounds, must be positive.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="448"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="496"/>
<source>Cannot set column gap on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="467"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="515"/>
<source>Column count out of bounds, must be &gt; 1.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="475"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="523"/>
<source>Cannot set number of columns on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="511"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="559"/>
<source>Cannot select text in a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="548"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="596"/>
<source>Cannot delete text from a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="580"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="628"/>
<source>Cannot set text fill on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="616"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="664"/>
<source>Cannot set text stroke on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="658"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="706"/>
<source>Cannot set text shade on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="698"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="746"/>
<source>Can only link text frames.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="708"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="756"/>
<source>Target frame links to another frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="713"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="761"/>
<source>Target frame is linked to by another frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="718"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="766"/>
<source>Source and target are the same object.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="743"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="791"/>
<source>Cannot unlink a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="798"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="846"/>
<source>Cannot convert a non-text frame to outlines.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="823"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="871"/>
<source>Only text frames can be checked for overflowing</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="915"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="963"/>
<source>Can&apos;t set bookmark on a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="949"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="997"/>
<source>Can&apos;t get info from a non-text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
34777,7 → 35273,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="757"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/scriptplugin.cpp" line="759"/>
<source>Scribus Python interface module
 
This module is the Python interface for Scribus. It provides functions
34817,27 → 35313,27
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2609"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="2610"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1878"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1962"/>
<source>Black</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1880"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1964"/>
<source>Cyan</source>
<translation type="unfinished">Cyan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1882"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1966"/>
<source>Magenta</source>
<translation type="unfinished">Magenta</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1884"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1968"/>
<source>Yellow</source>
<translation type="unfinished">Yellow</translation>
</message>
34927,12 → 35423,12
<translation type="unfinished">Po kërkoj për Gërma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4294"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4210"/>
<source>The changes to your document have not been saved and you have requested to revert them. Do you wish to continue?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/util.cpp" line="407"/>
<location filename="../../scribus/util.cpp" line="356"/>
<source>A file named &apos;%1&apos; already exists.&lt;br/&gt;Do you want to replace it with the file you are saving?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
34953,27 → 35449,27
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1694"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1778"/>
<source>Exporting PostScript File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1696"/>
<location filename="../../scribus/pslib.cpp" line="1780"/>
<source>Printing File</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3687"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3602"/>
<source>&lt;p&gt;You are trying to import more pages than there are available in the current document counting from the active page.&lt;/p&gt;Choose one of the following:&lt;br&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Create&lt;/b&gt; missing pages&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Import&lt;/b&gt; pages until the last page&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;b&gt;Cancel&lt;/b&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3688"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3603"/>
<source>C&amp;reate</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3689"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3604"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
34983,7 → 35479,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="32"/>
<location filename="../../scribus/plugins/barcodegenerator/barcode.cpp" line="31"/>
<source>Barcode Generator</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35058,77 → 35554,77
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="166"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="165"/>
<source>font %1 </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="168"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="167"/>
<source>size %1 </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="170"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="169"/>
<source>+style </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="172"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="171"/>
<source>+color </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="173"/>
<source>+underline </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="174"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="173"/>
<source>-underline </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="175"/>
<source>+strikeout </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="176"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="175"/>
<source>-strikeout </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="178"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="177"/>
<source>+shadow </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="178"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="177"/>
<source>-shadow </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="179"/>
<source>+outline </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="180"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="179"/>
<source>-outline </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="182"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="181"/>
<source>-tracking </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="186"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="185"/>
<source>+stretch </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="188"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="187"/>
<source>parent= %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35307,17 → 35803,17
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="582"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="581"/>
<source>You are running a development version of Scribus 1.3.x. The document you are working with was created in Scribus 1.2.x. Saving the current file under 1.3.x renders it unable to be edited in Scribus 1.2.x versions. To preserve the ability to edit in 1.2.x, save this file under a different name and further edit the newly named file and the original will be untouched. Are you sure you wish to proceed with this operation?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="182"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="181"/>
<source>+tracking %1 </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="184"/>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="183"/>
<source>+baseline %1 </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35375,7 → 35871,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/serializer.cpp" line="349"/>
<location filename="../../scribus/serializer.cpp" line="360"/>
<source>Copy of %1 (%2)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35551,12 → 36047,12
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexhelpers.cpp" line="433"/>
<location filename="../../scribus/latexhelpers.cpp" line="428"/>
<source>Error</source>
<translation type="unfinished">Gabim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="224"/>
<location filename="../../scribus/latexeditor.cpp" line="363"/>
<source>Configfile %1 not found or the file is not readable</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
35591,13 → 36087,13
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="872"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="920"/>
<source>Can only hyphenate text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="895"/>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="943"/>
<source>Can only dehyphenate text frame</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
35648,7 → 36144,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/latexhelpers.cpp" line="435"/>
<location filename="../../scribus/latexhelpers.cpp" line="430"/>
<source>Parsing the configfile %1 failed! Depending on the type of the error render frames might not work correctly!
%2</source>
<translation type="unfinished"></translation>
35674,6 → 36170,24
<comment>degrees, unicode 0xB0</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="152"/>
<source>Cannot get text distances of non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="462"/>
<source>Text distances out of bounds, must be positive.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/scriptplugin/cmdtext.cpp" line="470"/>
<source>Cannot set text distances on a non-text frame.</source>
<comment>python error</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QTextEdit</name>
36114,7 → 36628,7
<translation type="obsolete">Asnjë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/reformdoc.cpp" line="463"/>
<location filename="../../scribus/reformdoc.cpp" line="451"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation type="unfinished">Po ujdis Ngjyra</translation>
</message>
36225,135 → 36739,135
<context>
<name>SMCStyleWidget</name>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="81"/>
<source>Parent style</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="84"/>
<source>Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="82"/>
<source>Font face</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="88"/>
<source>Language</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="83"/>
<source>Font size</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="33"/>
<source>Based On:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="84"/>
<source>Tracking</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="301"/>
<source>Language:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="85"/>
<source>Baseline offset</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="457"/>
<source>Shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="86"/>
<source>Horizontal scaling</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="55"/>
<source>Basic Formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="87"/>
<source>Vertical scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="271"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="88"/>
<source>Language</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="198"/>
<source>Advanced Formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="89"/>
<source>Fill color</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="428"/>
<source>TextLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="90"/>
<source>Fill shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="345"/>
<source>Colors</source>
<translation type="unfinished">Ngjyra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="91"/>
<source>Stroke color</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="81"/>
<source>Parent Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="92"/>
<source>Stroke shade</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="82"/>
<source>Font Face</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="33"/>
<source>Based On:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="83"/>
<source>Font Size</source>
<translation type="unfinished">Madhësi Gërmash</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="301"/>
<source>Language:</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="85"/>
<source>Baseline Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="447"/>
<source>Shade</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="86"/>
<source>Horizontal Scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="55"/>
<source>Basic Formatting</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="87"/>
<source>Vertical Scaling</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="271"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="89"/>
<source>Fill Color</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="198"/>
<source>Advanced Formatting</source>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="90"/>
<source>Fill Shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="428"/>
<source>TextLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="91"/>
<source>Stroke Color</source>
<translation type="unfinished">Ngjyrë sfondi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.ui" line="345"/>
<source>Colors</source>
<translation type="unfinished">Ngjyra</translation>
<location filename="../../scribus/smcstylewidget.cpp" line="92"/>
<source>Stroke Shade</source>
<translation type="unfinished">Tejdukshmëri me nuancë (hije)</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>SMCharacterStyle</name>
<message>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1566"/>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1603"/>
<source>Properties</source>
<translation type="unfinished">Veti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1231"/>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1251"/>
<source>Character Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1236"/>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1256"/>
<source>Character Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1359"/>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1381"/>
<source>New Style</source>
<translation type="unfinished">Stil i Ri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1373"/>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1401"/>
<source>Clone of %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1400"/>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="1428"/>
<source>%1 (%2)</source>
<comment>This for unique name when creating a new character style. %1 will be the name of the style and %2 will be a number forming a style name like: New Style (2)</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
36535,17 → 37049,17
<context>
<name>SMPStyleWidget</name>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="250"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="253"/>
<source>Fixed Linespacing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="251"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="254"/>
<source>Automatic Linespacing</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="252"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="255"/>
<source>Align to Baseline Grid</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
36555,42 → 37069,42
<translation type="obsolete">pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="71"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="70"/>
<source>Distances and Alignment</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="255"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="254"/>
<source>Drop Caps</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="367"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="366"/>
<source>Tabulators and Indentation</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="20"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="28"/>
<source>Properties</source>
<translation type="unfinished">Veti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="99"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="102"/>
<source>Character Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="273"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="272"/>
<source>&amp;Lines:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Rreshta:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="297"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="296"/>
<source>Distance from Text:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="76"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="79"/>
<source>Alignment</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
36620,47 → 37134,47
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="74"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="77"/>
<source>Drop Cap Lines</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="75"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="78"/>
<source>Drop Cap Offset</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="77"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="80"/>
<source>First Line Indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="78"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="81"/>
<source>Left Indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="79"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.cpp" line="82"/>
<source>Right Indent</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="43"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="42"/>
<source>Based On:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="172"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="171"/>
<source>TextLabel</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="352"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="351"/>
<source>Parent&apos;s Drop Cap Status</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="420"/>
<location filename="../../scribus/smpstylewidget.ui" line="427"/>
<source>Ch&amp;aracter Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
36678,17 → 37192,17
<translation type="unfinished">Stil Paragrafi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="208"/>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="211"/>
<source>New Style</source>
<translation type="unfinished">Stil i Ri</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="222"/>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="232"/>
<source>Clone of %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="250"/>
<location filename="../../scribus/smtextstyles.cpp" line="260"/>
<source>%1 (%2)</source>
<comment>This for unique name when creating a new character style. %1 will be the name of the style and %2 will be a number forming a style name like: New Style (2)</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
36787,23 → 37301,28
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smstyleimport.ui" line="20"/>
<location filename="../../scribus/smstyleimport.ui" line="26"/>
<source>Available Styles</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smstyleimport.ui" line="28"/>
<source>In case of the name clash</source>
<location filename="../../scribus/smstyleimport.ui" line="47"/>
<source>&amp;Rename Imported Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smstyleimport.ui" line="57"/>
<source>R&amp;eplace Existing Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smstyleimport.ui" line="34"/>
<source>&amp;Rename Imported Style</source>
<source>Select or Unselect All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/smstyleimport.ui" line="44"/>
<source>R&amp;eplace Existing Style</source>
<location filename="../../scribus/smstyleimport.ui" line="41"/>
<source>In case of a name clash</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
36832,12 → 37351,12
<context>
<name>SToolBAlign</name>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1262"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1263"/>
<source>Style Settings</source>
<translation>Rregullime Stili</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1289"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1290"/>
<source>Style of current paragraph</source>
<translation>Stil për paragrafin e çastit</translation>
</message>
36845,7 → 37364,7
<context>
<name>SToolBColorF</name>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="989"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="990"/>
<source>Fill Color Settings</source>
<translation>Rregullime Ngjyre Mbushjesh</translation>
</message>
36855,12 → 37374,12
<translation type="obsolete">Asnjë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1026"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1027"/>
<source>Color of text fill</source>
<translation>Ngjyrë mbushjeje teksti</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1027"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1028"/>
<source>Saturation of color of text fill</source>
<translation>Ngopje e ngjyrës për mbushje teksti</translation>
</message>
36868,7 → 37387,7
<context>
<name>SToolBColorS</name>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1064"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1065"/>
<source>Stroke Color Settings</source>
<translation type="unfinished">Rregullime Administrimi Ngjyrash</translation>
</message>
36878,12 → 37397,12
<translation type="obsolete">Asnjë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1099"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1100"/>
<source>Color of text stroke</source>
<translation type="unfinished">Ndërro Ngjyrën e Tekstit</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1100"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1101"/>
<source>Saturation of color of text stroke</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
36891,7 → 37410,7
<context>
<name>SToolBFont</name>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1309"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1310"/>
<source>Font Settings</source>
<translation>Rregullime Gërmash</translation>
</message>
36898,12 → 37417,12
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1318"/>
<source> pt</source>
<translation>pt</translation>
<translation type="obsolete">pt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1337"/>
<source> %</source>
<translation> %</translation>
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1363"/>
36929,7 → 37448,7
<context>
<name>SToolBStyle</name>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1132"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1133"/>
<source>Character Settings</source>
<translation>Rregullimet Shenjash</translation>
</message>
36941,10 → 37460,10
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1144"/>
<source> %</source>
<translation type="unfinished"> %</translation>
<translation type="obsolete"> %</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1174"/>
<location filename="../../scribus/story.cpp" line="1175"/>
<source>Manual Tracking</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
37185,7 → 37704,7
<context>
<name>ScPlugin</name>
<message>
<location filename="../../scribus/scplugin.cpp" line="47"/>
<location filename="../../scribus/scplugin.cpp" line="48"/>
<source>Persistent</source>
<comment>plugin manager plugin type</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
37197,18 → 37716,18
<translation type="obsolete">Importo</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scplugin.cpp" line="49"/>
<location filename="../../scribus/scplugin.cpp" line="50"/>
<source>Action</source>
<comment>plugin manager plugin type</comment>
<translation type="unfinished">Veprim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scplugin.cpp" line="45"/>
<location filename="../../scribus/scplugin.cpp" line="46"/>
<source>Load/Save/Import/Export</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scplugin.cpp" line="53"/>
<location filename="../../scribus/scplugin.cpp" line="54"/>
<source>Unknown</source>
<translation type="unfinished">E panjohur</translation>
</message>
37286,7 → 37805,7
<translation type="obsolete">Sfond</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1712"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus12format/scribus12format.cpp" line="1714"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
37299,7 → 37818,7
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3414"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus134format/scribus134format.cpp" line="3415"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
37307,7 → 37826,7
<context>
<name>Scribus13Format</name>
<message>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="3054"/>
<location filename="../../scribus/plugins/fileloader/scribus13format/scribus13format.cpp" line="3056"/>
<source>Copy #%1 of </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
38896,52 → 39415,52
<translation type="obsolete">Normale</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="225"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="227"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="467"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="470"/>
<source>Background</source>
<translation type="unfinished">Sfond</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="6984"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="6938"/>
<source>Do you really want to clear all your text?</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7028"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="6982"/>
<source>Cannot Delete In-Use Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7028"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="6982"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The delete operation will be cancelled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7543"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7497"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7539"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7493"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7540"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="7494"/>
<source>&amp;Skip locked objects</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="719"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="722"/>
<source>An error occurred while opening ICC profiles, color management is not enabled.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8674"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8631"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal gap: %2
Vertical gap: %3</source>
38948,32 → 39467,22
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="851"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="854"/>
<source>Adjusting Colors</source>
<translation type="unfinished">Po ujdis Ngjyra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/paragraphstyle.cpp" line="66"/>
<source>Default Paragraph Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/styles/charstyle.cpp" line="151"/>
<source>Default Character Style</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="5794"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="5738"/>
<source>remove direct paragraph formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="6040"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="5984"/>
<source>remove direct char formatting</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8648"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="8602"/>
<source>Number of copies: %1
Horizontal shift: %2
Vertical shift: %3
38981,15 → 39490,21
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9702"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="9659"/>
<source>Group%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="2596"/>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="2574"/>
<source>Copy_of_</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribusdoc.cpp" line="1203"/>
<source>Imported </source>
<comment>Prefix of imported default style</comment>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ScribusMainWindow</name>
39009,17 → 39524,17
<translation type="obsolete">Po lexoj Parapëlqimet</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="338"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="337"/>
<source>Initializing Story Editor</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="344"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="343"/>
<source>Initializing Hyphenator</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="350"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="349"/>
<source>Reading Scrapbook</source>
<translation type="unfinished">Po lexoj nga e Papastër</translation>
</message>
39044,7 → 39559,7
<translation type="obsolete">Po kërkoj për Gërma</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3845"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3760"/>
<source>Fatal Error</source>
<translation type="unfinished">Gabim Fatal</translation>
</message>
39054,27 → 39569,27
<translation type="obsolete">Sistem Gërmash i Gatshëm</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9476"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9313"/>
<source>&amp;File</source>
<translation type="unfinished">&amp;Kartelë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9477"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9314"/>
<source>Open &amp;Recent</source>
<translation type="unfinished">Hap të &amp;Fundmin</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9479"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9316"/>
<source>&amp;Import</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9480"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9317"/>
<source>&amp;Export</source>
<translation type="unfinished">&amp;Eksporto</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9481"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9318"/>
<source>&amp;Edit</source>
<translation type="unfinished">&amp;Përpunoni</translation>
</message>
39099,7 → 39614,7
<translation type="obsolete">&amp;Efekte</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9483"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9320"/>
<source>&amp;Item</source>
<translation type="unfinished">&amp;Objekt</translation>
</message>
39109,17 → 39624,17
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="712"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="711"/>
<source>Level</source>
<translation type="unfinished">Nivel</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="718"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="717"/>
<source>Send to La&amp;yer</source>
<translation type="unfinished">Dërgo te Sh&amp;tresë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9487"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9324"/>
<source>&amp;PDF Options</source>
<translation type="unfinished">Mundësi &amp;PDF</translation>
</message>
39129,112 → 39644,112
<translation type="obsolete">&amp;Formë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9489"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9326"/>
<source>C&amp;onvert To</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9491"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9328"/>
<source>I&amp;nsert</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9492"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9329"/>
<source>Character</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9493"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9330"/>
<source>Quote</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9494"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9331"/>
<source>Space</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9496"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9333"/>
<source>&amp;Page</source>
<translation type="unfinished">&amp;Faqe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9497"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9334"/>
<source>&amp;View</source>
<translation type="unfinished">&amp;Parje</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9499"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9336"/>
<source>E&amp;xtras</source>
<translation type="unfinished">E&amp;kstra</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9500"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9337"/>
<source>&amp;Windows</source>
<translation type="unfinished">&amp;Dritare</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9501"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9338"/>
<source>&amp;Help</source>
<translation type="unfinished">&amp;Ndihmë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9502"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9339"/>
<source>&amp;Alignment</source>
<translation type="unfinished">&amp;Drejtim</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9512"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9349"/>
<source>Ready</source>
<translation type="unfinished">Gati</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4196"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4111"/>
<source>Open</source>
<translation type="unfinished">Hap</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3654"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3569"/>
<source>Importing Pages...</source>
<translation type="unfinished">Po importoj Faqe...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3683"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3598"/>
<source>Import Page(s)</source>
<translation type="unfinished">Importoni Faqe(t)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3725"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3640"/>
<source>Import done</source>
<translation type="unfinished">Import i kryer</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3729"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3644"/>
<source>Found nothing to import</source>
<translation type="unfinished">Nuk u gjet gjë për ta importuar</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3845"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3760"/>
<source>File %1 is not in an acceptable format</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3866"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3781"/>
<source>Loading...</source>
<translation type="unfinished">Po ngarkoj...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4013"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3928"/>
<source> was replaced by: </source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4045"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3960"/>
<source>(converted)</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3504"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="3419"/>
<source>All Supported Formats</source>
<translation type="unfinished">Tërë Formatet e Mbuluar</translation>
</message>
39244,7 → 39759,7
<translation type="obsolete">Tërë kartelat (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8187"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8024"/>
<source>Cannot write the file:
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
39260,62 → 39775,62
<translation type="obsolete">Dokumente (*.sla *.scd);;Tërë kartelat (*)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4372"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4288"/>
<source>Save As</source>
<translation type="unfinished">Ruaj Si</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4401"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4317"/>
<source>Saving...</source>
<translation type="unfinished">Po ruaj...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7885"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7722"/>
<source>Scribus has detected some errors. Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4662"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4583"/>
<source>Printing...</source>
<translation type="unfinished">Po shtyp...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8001"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7837"/>
<source>Document</source>
<translation type="unfinished">Dokument</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4703"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4624"/>
<source>Printing failed!</source>
<translation type="unfinished">Shtypja dështoi!</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4793"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4714"/>
<source>Cannot Cut In-Use Item</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4793"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="4714"/>
<source>The item %1 is currently being edited by Story Editor. The cut operation will be cancelled</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5538"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5451"/>
<source>About Qt</source>
<translation type="unfinished">Rreth Qt-s</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5550"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5462"/>
<source>Scribus Manual</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8024"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7860"/>
<source>Save as</source>
<translation type="unfinished">Ruaj si</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5576"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="5488"/>
<source>Text Files (*.txt);;All Files(*)</source>
<translation type="unfinished">Kartela Tekst (*.txt);;Tërë Kartelat(*)</translation>
</message>
39330,154 → 39845,154
<translation type="obsolete">Emër:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7042"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6874"/>
<source>&amp;Size:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Madhësi:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7042"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6874"/>
<source>Size</source>
<translation type="unfinished">Madhësi</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7072"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6904"/>
<source>&amp;Shade:</source>
<translation type="unfinished">&amp;Hije:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7072"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="6904"/>
<source>Shade</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7174"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7008"/>
<source>No Style</source>
<translation type="unfinished">Pa Stil</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7781"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7619"/>
<source>The following programs are missing:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7783"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7621"/>
<source>Ghostscript : You cannot use EPS images or Print Preview</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7921"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7758"/>
<source>All</source>
<translation type="unfinished">Tërë</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7970"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7806"/>
<source>Scribus detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8067"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7903"/>
<source>Detected some errors.
Consider using the Preflight Verifier to correct them</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8161"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="7998"/>
<source>-Page%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8543"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8380"/>
<source>Some objects are locked.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8539"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8376"/>
<source>&amp;Lock All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8540"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="8377"/>
<source>&amp;Unlock All</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9247"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9084"/>
<source>Information</source>
<translation type="unfinished">Të dhëna</translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9247"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9084"/>
<source>The program %1 is already running!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9286"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9123"/>
<source>The program %1 is missing!</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9400"/>
<location filename="../../scribus/scribus.cpp" line="9237"/>
<source>The selected color does not exist in the document&apos;s color set. Please enter a name for this new color.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
<message>