Subversion Repositories Scribus

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 5830 → Rev 5831

/trunk/Scribus/scribus/po/scribus.gl.ts
2539,12 → 2539,12
Missing library support is indicated by a *</source>
<translation>Este painel mostra a versión, data de creación e
soporte de librarías compilado en Scribus.
C-C-T significa apoio a C=littlecms C=CUPS T=TIFF.
A ausencia de apoio a librarías indícase cun *</translation>
C-C-T significa que admite: C=littlecms C=CUPS T=TIFF.
Se non se pode utilizar unha libraría indícase cun *</translation>
</message>
<message>
<source>%1 %2 %3 </source>
<translation>%1 %2 %3(sp)</translation>
<translation>%1 %2 %3 </translation>
</message>
<message>
<source>Afrikaans:</source>
2556,7 → 2556,7
</message>
<message>
<source>Japanese:</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Xaponés:</translation>
</message>
</context>
<context>
2640,7 → 2640,7
the media size of the PostScript file.
Not recommended unless
requested by your printer.</source>
<translation>Isto permie indicar explicitamente
<translation>Isto permite indicar explicitamente
o tamaño do medio do ficheiro PostScript.
Non se recomenda a non ser
que llo pidan na imprenta.</translation>
2686,11 → 2686,11
</message>
<message>
<source> mm</source>
<translation>mm</translation>
<translation> mm</translation>
</message>
<message>
<source> in</source>
<translation>in</translation>
<translation> in</translation>
</message>
<message>
<source> p</source>
2832,7 → 2832,7
</message>
<message>
<source>None</source>
<translation>Nengun</translation>
<translation>Nengunha</translation>
</message>
<message>
<source>Width:</source>
2900,7 → 2900,7
</message>
<message>
<source>Hidden</source>
<translation>Escondido</translation>
<translation>Agochado</translation>
</message>
<message>
<source>No Print</source>
3725,7 → 3725,7
</message>
<message>
<source>Pr&amp;inter:</source>
<translation>Impres&amp;ora:</translation>
<translation>&amp;Impresora:</translation>
</message>
<message>
<source>Sim&amp;ulate Printer on the Screen</source>
3976,7 → 3976,7
</message>
<message>
<source> in</source>
<translation>pl</translation>
<translation> pl</translation>
</message>
<message>
<source> p</source>
4192,7 → 4192,7
</message>
<message>
<source>Use</source>
<translation>Usar</translation>
<translation>Empregar</translation>
</message>
<message>
<source>instead</source>
4207,12 → 4207,13
<name>DocIm</name>
<message>
<source>Importing failed</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fallou a importación</translation>
</message>
<message>
<source>Importing Word document failed
%1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Fallou a importación do documento de Word
%1</translation>
</message>
</context>
<context>
4861,7 → 4862,7
</message>
<message>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Cor&amp;tar</translation>
<translation>Recor&amp;tar</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
4962,7 → 4963,7
</message>
<message>
<source> dpi</source>
<translation>puntos por pulgada</translation>
<translation>puntos por polgada</translation>
</message>
<message>
<source>Range</source>
5000,7 → 5001,7
<source>Resolution of the Images
Use 72 dpi for Images intended for the Screen</source>
<translation>Resolución das Imaxes
Use 72 dpi (puntos por pulgada) para Imaxes intendadas para a Pantalla</translation>
Use 72 dpi (puntos por polgada) para Imaxes intendadas para a Pantalla</translation>
</message>
<message>
<source>The quality of your images - 100% is the best, 1% the lowest quality</source>
7149,7 → 7150,7
</message>
<message>
<source>New Template %1</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Modelo Novo %1</translation>
</message>
</context>
<context>
7192,7 → 7193,7
</message>
<message>
<source>Inches (in)</source>
<translation>Pulgadas (in)</translation>
<translation>Polgadas (in)</translation>
</message>
<message>
<source>Picas (p)</source>
7496,7 → 7497,7
</message>
<message>
<source>Shear the Path Vertically Down</source>
<translation>Recortar a Traxecyoria Verticalmenta para Baixo</translation>
<translation>Recortar a Traxectoria Verticalmenta para Baixo</translation>
</message>
<message>
<source>Rotate the Path Counter-Clockwise</source>
7899,7 → 7900,7
</message>
<message>
<source>DPI (Dots Per Inch) for image export.</source>
<translation>DPI (Puntos por Pulgada) para a exportación de imaxes.</translation>
<translation>DPI (Puntos por Polgada) para a exportación de imaxes.</translation>
</message>
<message>
<source>Embed fonts into the PDF. Embedding the fonts
8279,35 → 8280,35
</message>
<message>
<source>Image Compression Methods</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Métodos de Compresión de Imaxe</translation>
</message>
<message>
<source>JPEG - Lossy</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>JPEG - Con perdas</translation>
</message>
<message>
<source>Zip - Lossless</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Zip - Sen perdas</translation>
</message>
<message>
<source>Insert a comma separated list of tokens where a token can be * for all the pages, 1-5 for a range of pages or a single page number.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inserir unha lista separada por vírgulas de elementos, na que un elemento pode ser * para todas as páxinas, 1-5 para un rango de páxinas ou un único número de páxina.</translation>
</message>
<message>
<source>Generates thumbnails of each page in the PDF. Some viewers can use the thumbnails for navigation.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Xera miniaturas de cada páxina no PDF. Algúns visores poden utilizar as miniaturas na navegación.</translation>
</message>
<message>
<source>Method of compression to use for images. Automatic allows Scribus to choose the best method. ZIP is lossless and good for images with solid colors. JPEG is better at creating smaller PDF files which have many photos (with slight image quality loss possible). Leave it set to Automatic, unless you have a need for special compression options. This only applies to JPEG images</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Método de compresión a empregar coas imaxes. Automático permite que Scribus escolla o mellor método. ZIP non causa perdas e é bon para imaxes con cores sólidas. JPEG é mellor para crear ficheiros PDF máis pequenos que teñan moitas fotos (cunha posíbel perda pequena de calidade). Déixeo en Automático, a non ser que precise de opcións de compresión especiais. Isto só se aplica ás imaxes JPEG</translation>
</message>
<message>
<source>Compression levels: Minimum (25%), Low (50%), Medium (75%), High (85%), Maximum (95%) - This only affects JPEG images.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Niveis de compresión: Mínima (25%), Baixa (50%), Media (75%), Alta (85%), Máxima (95%) - Isto só afecta ás imaxes JPEG.</translation>
</message>
<message>
<source>Re-sample your bitmap images to the selected DPI. Leaving this unchecked will render them at their native resolution. This can increase memory usage and slow down export.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Re-examinar as súas imaxes de mapas de bit na densidade escollida. Se se deixa isto sen marcar, mostraranse na súa resolucion nativa. Isto pode incrementar o uso da memoria e enlentecer a exportación.</translation>
</message>
</context>
<context>
8667,7 → 8668,7
</message>
<message>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Cor&amp;tar</translation>
<translation>Recor&amp;tar</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
8915,7 → 8916,7
</message>
<message>
<source>Inches (in)</source>
<translation>Pulgadas (in)</translation>
<translation>Polgadas (in)</translation>
</message>
<message>
<source>Picas (p)</source>
9813,7 → 9814,7
</message>
<message>
<source>A way of switching off some of the gray shades which are composed of cyan, yellow and magenta and using black instead. UCR most affects parts of images which are neutral and/or dark tones which are close to the gray. Use of this may improve printing some images and some experimentation and testing is need on a case by case basis. UCR reduces the possibility of over saturation with CMY inks.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Un método para apagar algúns dos matices de gris compostos de cián, amarelo e maxenta e empregar negro no seu sitio. UCR afecta sobre todo ás partes das imaxes con tons neutros ou escuros perto do gris. Cando se utiliza pode mellorar a impresión dalgunhas imaxes, embora sexa preciso experimentar e probar en cada caso. UCR reduce a posibilidade de saturación excesiva coas tintas CMY.</translation>
</message>
</context>
<context>
10209,7 → 10210,7
</message>
<message>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Cor&amp;tar</translation>
<translation>Recor&amp;tar</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
11391,23 → 11392,23
</message>
<message>
<source>Dzongkha</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Dzongkha</translation>
</message>
<message>
<source>Icelandic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Islandés</translation>
</message>
<message>
<source>Font %1 (found using fontconfig) is broken, discarding it</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>A fonte %1 (atopada mediante fontconfig) é defectuosa; ignorámola</translation>
</message>
<message>
<source>Failed to load a font - freetype couldn&apos;t find the font file</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Non se puido carregar a fonte - freetype non deu atopado o ficheiro da fonte</translation>
</message>
<message>
<source>Word Documents</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Documentos de Word</translation>
</message>
</context>
<context>
11430,7 → 11431,7
</message>
<message>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Cor&amp;tar</translation>
<translation>Recor&amp;tar</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
11768,35 → 11769,35
<name>ScToolBar</name>
<message>
<source>Top</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Superior</translation>
</message>
<message>
<source>Right</source>
<translation type="unfinished">Direita</translation>
<translation>Direita</translation>
</message>
<message>
<source>Bottom</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Inferior</translation>
</message>
<message>
<source>Left</source>
<translation type="unfinished">Esquerda</translation>
<translation>Esquerda</translation>
</message>
<message>
<source>Allow Docking To...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Permitir Acoplamento na Parte...</translation>
</message>
<message>
<source>Horizontal</source>
<translation type="unfinished">Horizontal</translation>
<translation>Horizontal</translation>
</message>
<message>
<source>Vertical</source>
<translation type="unfinished">Vertical</translation>
<translation>Vertical</translation>
</message>
<message>
<source>Floating Orientation...</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Orientación Flotante....</translation>
</message>
</context>
<context>
11934,7 → 11935,7
</message>
<message>
<source>Cut</source>
<translation>Cortar</translation>
<translation>Recortar</translation>
</message>
<message>
<source>Copy</source>
12576,7 → 12577,7
</message>
<message>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Cor&amp;tar</translation>
<translation>Recor&amp;tar</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
13008,7 → 13009,7
</message>
<message>
<source>EPS Files (*.eps);;All Files (*)</source>
<translation>Ficheiros EPS (*.eps);;Todo (*)</translation>
<translation>Ficheiros EPS (*.eps);;Todos (*)</translation>
</message>
<message>
<source>Norwegian</source>
13016,7 → 13017,7
</message>
<message>
<source>Icelandic</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Islandés</translation>
</message>
</context>
<context>
13719,7 → 13720,7
</message>
<message>
<source>Cu&amp;t</source>
<translation>Cor&amp;tar</translation>
<translation>Recor&amp;tar</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Copy</source>
14048,7 → 14049,7
</message>
<message>
<source>Group </source>
<translation>Grupo</translation>
<translation>Grupo </translation>
</message>
</context>
<context>
/trunk/Scribus/scribus/qm/scribus.gl.qm
Cannot display: file marked as a binary type.
svn:mime-type = application/octet-stream